Page 1

1


2


Editor s Talk Volume 4 Issue 38 October 2013

สวัสดีครับคุณผู้อ่าน นิตยสาร @Suratฉบับนี้ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับการกลับบ้านเกิด จ.สุราษฎร์ธานี กับน้องอรอุมา สิทธิรกั ษ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ขวัญใจของทีมงานแอทสุราษฎร์ทกุ คน ทีโ่ ชว์ฟอร์มการเล่นได้ยอด เยีย่ มสมกับแชมป์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียประจำ�ปี 2013 ทำ�ให้ชาวสุราษฎร์ฯ และชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศได้สดุ ปลืม้ และสุดมันส์กบั เกมส์การแข่งขันทีโ่ คราชครัง้ นี้ พวกเราได้ถา่ ยภาพสวยๆ ของน้องๆ นักวอลเลย์บอลไว้เมือ่ คราว มาเที่ยวที่เกาะสมุย และขอขอบคุณน้องปลื้มจิตร์ น้องอรอุมา ที่เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับนิตยสารแอทสุราษฎร์ ในการโปรโมทหนังสือ 30 คนดังแห่งเมืองคนดี โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ในการถ่ายแบบให้หนังสือเล่มนี้ นิตยสาร @Surat ฉบับที่ 38 นี้ ทีมงานได้รบั เกียรติเป็นอย่างสูง โดยสัมภาษณ์พเิ ศษและเจาะลึกเกีย่ วกับโรค หัวใจจาก คุณหมอ 30 บาท ซึง่ ท่านเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและได้รบั รางวัลมากมายเกีย่ วกับโรคหัวใจ “คุณหมอบุญทน ขอประเสริฐ” หมอทีร่ กั ถิน่ เกิด สละเวลา อุทศิ แรงกายและใจเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและเพือ่ นมนุษย์ทมี่ ปี ญ ั หาเกีย่ ว กับโรคหัวใจ และบางครั้งชาวบ้านไปรักษาที่คลินิกของหมอ คิดราคาแค่ 30 บาทเป็นค่ายารักษา แต่ไม่คิดค่า วินจิ ฉัยโรค เพราะหมอบอกว่า หมอได้เงินทุนไปเรียนแพทย์จนจบมานัน้ เป็นทุนรัฐบาลทีไ่ ด้มาจากภาษีประชาชน ต้องคืนเงินทุนส่วนนี้กลับคืนสู่ชาวบ้านท้องถิ่นของตนเอง คุณผู้อ่านติดตามได้ในคอลัมน์ Exclusive นะครับ นิตยสาร @Surat ขอฝากหนังสือ “30 คนดังแห่งเมืองคนดี” ไว้ในอ้อมกอดของชาวสุราษฎร์ฯ สักเล่ม ราคาเล่มละ 199 บาท ทุก 1 เล่มท่านมีส่วนร่วมทำ�บุญให้กับวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) 10 บาท เพื่อถวายมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบุคคลตัวอย่างดีเด่น ที่ทำ� คุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเนื้อหาดีๆ มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุราษฎร์ธานีไว้อีกด้วย ในเดือนธันวาคม 2556 นี้ นิตยสารแอทสุราษฎร์ ออกหนังสือดีอกี 1 เล่มพิมพ์แจกฟรี เป็นเรือ่ งราวชีวประวัติ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกีย่ ว อุปเสโณ) ฉบับกระทัดรัด พกพาสะดวก แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ แจกญาติโยม ชาวพุทธที่วัดสระเกศฯ และให้กับพระธรรมฑูตที่ไปประจำ�วัดต่างประเทศอีกกว่า 100 ประเทศและส่วนหนึ่ง แจกฟรีให้กับชาวสุราษฎร์ฯ เช่นเดิมครับ ดร.หิรัญ ชคทานนท์ บรรณาธิการบริหาร

คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ปัญญา แสงสุริยัน สาทร เหลืองปฏิพัทธ์ วันดี กนกวิจิตร ศุภพร ล่องดุริยางค์ สุณิสา วงศ์เจริญ

บรรณาธิการอำ�นวยการ

พ.อ.(พิเศษ) ธัญญลักษณ์ แก้วน้อย

บรรณาธิการบริหาร ดร.หิรัญ ชคทานนท์

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร ผศ.ดร.นำ�้อ้อย มิตรกุล จำ�นงค์ ศรีวุ่น

ฝ่ายการตลาด

ปรีชา ชคทานนท์

กองบรรณาธิการ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ สุจิตรา ก่อกิจไพศาล วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

กราฟฟิค ดีไซน์ วัชระ กัญญาหาร อดิเทพ มีวัฒนะ

พิสูจน์อักษร

พิชญธิดา ศรีธิ

ช่างภาพ

ษราวุธ พัฒน์ศิริ

นักเขียนรับเชิญ

บทความและรูปภาพทั้งหมด (ยกเว้นโฆษณา-ข่าว) ในนิตยสาร @Surat สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำ�ไปเผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากบรรณาธิการเท่านั้น สำ�หรับสารคดี บทความ ข้อความ-ภาพโฆษณา ความคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในนิตยสาร @Surat เป็นความคิดเห็น ส่วนตัวและเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนผู้ประกอบการที่ลงโฆษณาเท่านั้น คณะผู้จัดทำ�นิตยสารไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วม รับผิดชอบ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ (เลขทะเบียนการจดแจ้งการพิมพ์ที่ สศก. ๑๔/๑๒/๒๕๕๓) สิทธิใ์ นนิตยสารนีเ้ ป็นของ หจก. โกก๊ก มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ธีรภาพ โลหิตกุล ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย สิทธิราช ศรีแก้ว

ติดต่อสำ�นักพิมพ์ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โกก๊ก มีเดีย 49/4 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ดร.หิรัญ ชคทานนท์ โทร. 081-777-6366, 077-288-607 E-mail : atsuratmag@gmail.com Website : www.atsuratmag.com


8


11


contents

Page

12

Volume 4 Issue 38 October 2013

ผลงานหลักของหมอก็คือ การริเริ่มเปิดโครงการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดของ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หลังจากผ่าตัดได้ก็เริ่มรักษาผู้ป่วยแบบใส่สายสวนบอลลูน ของเส้นเลือดได้

Exclusive

24

นพ.บุญทน ขอประเสริฐ (คุณหมอ 30 บาท) ผู้บุกเบิกผ่าตัดโรคหัวใจแบบเปิดแห่งเมืองคนดี

22

Buddhadasa on my mind ทางรอด 12 ประการ (ตอนจบ)

24

Exclusive นพ.บุญทน ขอประเสริฐ (คุณหมอ 30 บาท) ผูบ้ กุ เบิกผ่าตัดโรคหัวใจแบบเปิดแห่งเมืองคนดี

36

38

P38

Hotel of the Month แบ่งปันความสุขที่ Amari Palm Reef Koh Samui

แบ่งปันความสุขที่ Amari Palm Reef Koh Samui

Eat & Drink “อาหารอร่อยริมหาดสวย” Chill by the pool

44

My Beloved Tapee ท่าปอม... มหัศจรรย์ธารสวรรค์ในใจเรา

46

Letter from England ฉบับที่ 14 ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

50

Health Care ประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

Asean Travel วิหารเทพวิทยาคม วิจิตรแห่งสถาปัตยกรรม ดำ�รงธรรมแห่งพระศาสดา

Hotel of the Month

42

P42

Eat & Drink

“อาหารอร่อยริมหาดสวย” Chill by the pool

P44

My Beloved Tapee

ท่าปอม... มหัศจรรย์ธารสวรรค์ในใจเรา

3/68-69 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7721-7520-3 Fax. 0-7721-7524

www.dhipaya.co.th


contents

Page

14

Volume 4 Issue 38 October 2013

58 Diary

เที่ยวเขื่อนรัชชประภากับดารารุ่นใหม่ น้องป่าน-ณัฐมน ภาคภูวกานต์

ตอนถ่ายทำ�ที่สันเขื่อนรัชชประภาได้สัมผัสวิวสวย และประทับใจที่อากาศดีๆ ทิวทัศน์บนถนน สันเขื่อนทอดยาวเข้าสู่ธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์มาก และยังได้ผ่อนคลายกับสายน้ำ�ใสสีเขียวมรกต ภายใน อุทยานแห่งชาติเขาสกที่แลเห็นไกลสุดลูกหูลูกตา เหมือนมองออกไปกลางทะเลจริงๆ

54

Favorite Food รวยรินกลิ่นกาแฟ ที่ Amazon SRU

56

Good Health & Wellness นอนกัดฟัน...เป็นกันหรือเปล่า ? ตอนที่ 2

58

Diary เที่ยวเขื่อนรัชชประภากับดารารุ่นใหม่ น้องป่าน-ณัฐมน ภาคภูวกานต์

P54

Favorite Food รวยรินกลิน่ กาแฟ ที่ Amazon SRU

P66

64 66

Beauty Talk สวยสู้แดดจากภายใน

68

For someone in mind (ติดไม้ติดมือ) ชิล ชิลริมเล...กับเปลมัดย้อม

72

The Bird นกตีทอง

Let’s Talk Surat Thani ทะเล เขื่อน เขา ตอนที่ 1

Let’s Talk Surat Thani ทะเล เขื่อน เขา (ตอนที่ 1)

P68

For someone in mind ชิล ชิลริมเล...กับเปลมัดย้อม

190/1 หมู่ 1 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทร : 077-418-854 แฟกซ์ : 077-418-856 190/1 M. 1, T.Marat, Koh Samui, Surathani, 84310 THAILAND Tel : 077-418-854 Fax : 077-418-856

E-mail address : Info@guanyukohsamuishrine.com www.guanyukohsamuishrine.com

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน สร้างเทวรูปกวนอูสำ�ริด สูง 16 เมตร เกาะสุมย เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นศูนย์รวมของชาวจีนสุราษฎร์ธานี

โดยบริจาคผ่านบัญชี สมาคมศาลเจ้ากวนอู เลขที่บัญชี 432-2-09644-8 ธนาคารธนชาต สาขาย่อยหาดละไม ประเภท ออมทรัพย์


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

Vol.38 October 2013

นิตยสาร @Surat ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนพื้นที่ติดป้ายแสดงความยินดี

กับอรอุมา สิทธิรักษ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ฮีโร่ขวัญใจชาวสุราษฎร์ฯ

ทีมงานนิตยสาร @Surat ขอขอบพระคุณ บริษัท ห้างร้าน และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่กรุณาให้พื้นที่ติดป้ายแสดงความยินดีกับฮีโร่ ขวัญใจชาวสุราษฎร์ฯ “อรอุมา สิทธิรกั ษ์” นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ผูส้ ร้างชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดของเราและประเทศไทย ในการคว้าแชมป์วอลเลย์บอล หญิงแห่งเอเชีย ประจำ�ปี 2013 ดังนี้ 7. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี นายไพโรจน์ บุญจันทร์ 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ พื้นที่ติดป้ายทางเข้าห้างเซ็นทรัล พลาซา พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 11 ถนนอำ�เภอ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล พื้นที่ปากทางเข้า - ออกสำ�นักงาน พื้นที่หน้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ ถนนสุราษฎร์ฯ-นาสาร 9. บริษัทบ้านดอนปิยะกลการ จำ�กัด นายศุภพร ล่องดุริยางค์ 3. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผอ.ดร.พฒศ์ศิวพิศ โนรี พื้นที่ด้านหน้าของบริษัทบ้านดอนปิยะกลการ ถนนชนเกษม พื้นที่ส่วนหน้าวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 10. สำ�นักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไกรสรณ์ กลับทวี 4. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผอ.สุชาติ หงษ์ทอง พื้นที่ในสนามกีฬากลางจังหวัด ด้านสำ�นักงานการท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนหน้าด้านถนนชนเกษม 11. บริษัท พีอาร์ กรุ๊ป พร็อพเพอตี้ จำ�กัด นายเรืองเดช จงจรูญรังสรรค์ 5. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ผอ.อรรถพร เนื่องอุดม พื้นที่ด้านสี่แยกกำ�นันธร (ป๊อบอาย) สุราษฎร์ สแควร์ พื้นที่ส่วนในอาคารผู้โดยสารขาเข้า และห้อง VIP ขาเข้าในสนามบิน 6. สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผอ.มานพ สุทธิพงษ์ * ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากบริษัท ห้างร้านใดไม่มีรายชื่อ พื้นที่ในบริเวณสำ�นักงานขนส่งจังหวัด

ชมรม 3 ส บริจาคเครื่องควบคุม การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ�

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

รับมอบโฉนดที่ดิน เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองโพหวาย ชมรม 3 ส สุราษฎร์ธานี บริจาคเครื่อง ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ� แก่หออภิบาลผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี จำ�นวน 6 เครื่อง รับมอบโดย นายแพทย์อดิเกียรติ เอีย่ มวรนิรนั ดร์ ผูอ้ �ำ นวย การโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ นายแพทย์ คมพจน์ จิระจรัส พร้อมด้วยคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี

16

กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

พักผ่อนหลังได้แชมป์วอลเลย์บอลหญิงแห่งเอเชีย ปี 2013 ที่เกาะสมุย วิรชั พงศ์ฉบับนภา กรรมการผูจ้ ดั การบริหารโรงแรมพาวิลเลีย่ น สมุยบูทคิ รีสอร์ท เกาะสมุย ให้การต้อนรับ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ กัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์เอเชีย ประจำ�ปี 2013 ได้มาเที่ยวพักผ่อนหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลประจำ�ปี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพนักงานโรงแรมพาวิลเลี่ยน สมุยบูทิครีสอร์ท เกาะสมุย เมื่อเร็วๆ นี้


Society

กองบรรณาธิการ@Surat

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

จัดงานแสดงโชว์ “มาส์คไรเดอร์ 2013” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จัดงานแสดงโชว์ “มาส์คไรเดอร์ 2013” ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานการแสดงปราบเหล่า วายร้ายของซุปเปอร์ฮโี ร่ มาส์คไรเดอร์ กับมันนี่ โดฟันท์ โชว์สดุ มันส์ จากประเทศญีป่ นุ่ โดยได้รบั ความสนใจจากน้องๆ หนูๆ และผูป้ กครอง เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำ�นวนมาก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานีี

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี จัดงานเดินแบบ Viva Kiddy III

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานี จับมือแบรนด์ดัง จัดงาน เดินแบบน้องๆ หนูๆ Viva Kiddy III โดยแบรนด์เสือ้ ผ้าชัน้ นำ�ให้การ สนับสนุน ทัง้ Pumkin Pie, AIIZ, Disney Princess, AIIZ RIGHT, POOH, SNAP BOYS, Lee, PUPPET, PJ KIDS, BOWLING, OVO, ปลุกกระแสแฟชัน่ เสือ้ ผ้าเด็กให้อนิ เทรนด์รบั ซีซนั่ ใหม่ พร้อม ยกขบวนสินค้าคอลเลคชั่นล่าสุดมามอบสิทธิพิเศษ ณ พื้นที่เสื้อผ้า เด็ก ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุราษฎร์ธานีี

18

Vol.38 October 2013


20


21


Buddhadasa on my mind

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

พุทธทาสภิกขุ อริยสงฆ์ผู้สร้าง “สวนโมกขพลาราม” เป็นแหล่งศึกษาและปฏิบัติแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ท่านเป็นชาวอำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับ การยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น “บุคคลสำ�คัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก” ในปี พ.ศ. 2549

22


ทางรอด 12 ประการ

(ตอนจบ)

6. ความคิด ผ่องแผ้ว 7. กุมแก้ว ในมือ

(ยึดถือแก้วสามดวง หรือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว)

8. คือดวง จิตว่าง

(การไม่ยึดติด ไม่มีกิเลส และไม่ทุกข์)

9. สมหวัง ทุกอย่าง

(เป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎธรรมชาติ หรืออิทัปปัจจยตา)

10. ไม่มี หลีกเลี่ยง 11. แจกของ ส่องตะเกียง

(ให้ประโยชน์สูงสุดเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วย)

12. เลี้ยงคน ทั้งโลก

(เมื่อเกิดมาแล้ว ก็ทำ�ประโยชน์ให้เต็มที่ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น) พุทธทาสภิกขุ*

23


Exclusive

Text : Film-E6 Photo : อดิเทพ มีวัฒนะ

นายแพทย์บุญทน ขอประเสริฐ

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี - ศัลยแพทย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2554 จาก ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเชี่ยวชาญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 24- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระดับประเทศ)


หากพูดถึง “หมอบุญทน” ชาวเมืองคนดีในฐานะรากหญ้าผู้มีรายได้น้อยรู้จักท่านเป็นอย่างดี และยกย่องให้ท่าน เป็นคุณหมอขวัญใจคนยาก จากสโลแกนพูดกันติดปากว่า คุณหมอ 30 บาท เพราะ 30 บาทรักษาได้ทุกโรค ชีวิตการ ทำ�งานของคุณหมอ ทุ่มทั้งกายและใจ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้หายเจ็บราวกับว่าคนไข้เป็นญาติของตนเอง และยังคงมุ่งมั่น ทำ�งานอย่างไม่มีวันหยุด เสมือนเพชรน้ำ�หนึ่งในวงการแพทย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่สำ�คัญคุณหมอยังเป็น ผู้บุกเบิกการผ่าตัดโรคหัวใจแบบเปิดของเมืองคนดีจนได้รับ “รางวัลแพทย์ดีเด่น”

นพ. บุญทน ขอประเสริฐ (คุณหมอ 30 บาท)

ผู้บุกเบิกผ่าตัดโรคหัวใจแบบเปิดแห่งเมืองคนดี หมอจบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมต้นจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และศึกษาต่อทีโ่ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบจากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล เฉพาะด้านศัลยกรรมทรวงอก ผ่าตัดปอดและหัวใจ เคยทำ�งานเกีย่ วกับการผ่าตัดปอดและหัวใจทีโ่ รงพยาบาลอุดรธานี จากนัน้ ได้ยา้ ยกลับมาทำ�งานทีโ่ รงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยระยะ เริ่มต้นได้ทำ�การผ่าตัดปอดและเส้นเลือด จนกระทั่งหมอได้ริเริ่ม มีโครงการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เมื่อปี พุทธศักราช 2548 เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามการผ่าตัดหัวใจ หมอไม่สามารถบอกได้เลยว่า ผลลงเอยจะเป็นอย่างไร แต่ก็จะพยายามรักษามาตรฐานให้เทียบ เท่ากับมาตรฐานโลก ให้อตั ราการเสียชีวติ จากการผ่าตัดหัวใจแบบ เปิดไม่เกิน 3% โดยเฉลี่ย ทุกวันนี้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯหรือโรงพยาบาลระดับโลก อัตราเฉลี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกัน คือปัญหาการผ่าตัดไม่ได้อยู่ที่แพทย์ อย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับทีมผ่าตัดด้วย ที่สำ�คัญการผ่าตัดต้องมี ทีมพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด และต้องสามารถตรวจ พบอาการผิดปกติได้ทัน เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบและรักษาให้ ทันท่วงทีต่อไป

การทีช่ าวบ้านเรียกขานคุณหมอว่า “หมอ 30 บาท” มีที่มาอย่างไร?

ตัง้ แต่เริม่ ตัดสินใจเปิดคลินกิ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี หมอก็คดิ ราคายาส่วนใหญ่ประมาณ 30% ส่วนค่ารักษาและค่าตรวจหมอไม่ ได้คดิ เงิน เพราะสมัยตอนเรียนแพทย์กอ็ าศัยทุนหลวงไปเรียน หมอ ไม่ได้ลงทุนอะไรเลย พอมาเปิดคลินิกก็คิดเฉพาะค่ายาอย่างเดียว ค่ารักษาโดยรวมก็เลยถูก

หลักในการทำ�งานของคุณหมอเป็นอย่างไร?

หมอจะพยายามรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด เทียบเท่ากับตัวเราเอง หรือ ญาติของเรา อะไรทีค่ ดิ ว่าเราทำ�ได้กจ็ ะทำ� อะไรทีค่ ดิ ว่าทำ�ไม่ได้ บางครัง้ ผูป้ ว่ ยมีปญ ั หา หมอก็จะเชิญอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลศิรริ าช มาช่วย เพื่อที่จะทำ�ให้เราสามารถทำ�ได้ อะไรที่ทำ�ไม่ได้เลยจริงๆ หมอก็แนะนำ� ให้ส่งต่อ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเอง

พยายามรักษามาตรฐานให้เทียบ เท่ากับมาตรฐานโลก ให้อัตรา การเสียชีวติ จากการผ่าตัดหัวใจ แบบเปิดไม่เกิน 3% โดยเฉลี่ย

ขอทราบประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำ�งาน ของคุณหมอเป็นมาอย่างไร?

25


มุมมองภาพรวมของผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ผู้ป่วยโรคหัวใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นเหมือนผู้ป่วย ทั้งประเทศครับคือ มีแนวโน้มของผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือด หัวใจตีบตันจะมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเพราะการรับประทานอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างในอดีตเราทานอาหารพื้นบ้านตาม ภูมิประเทศ แต่เนื่องจากคนไทยทุกวันนี้ส่วนใหญ่หันไปทาน อาหารตามแบบทางฝรัง่ ตะวันตก ซึง่ ให้พลังงานสูงเหมาะสำ�หรับ ประเทศเมืองหนาว แต่บา้ นเราอยูเ่ มืองร้อนเมือ่ ทานอาหารเมือง หนาวทีม่ พี ลังงานสูงก็จะเกิดการสะสมของไขมัน เพราะเราไม่ได้ ใช้พลังงานที่ทานมาแล้วเผาผลาญออกไป จึงเกินความจำ�เป็น ที่ร่างกายต้องการและออกกำ�ลังกายน้อยลง ที่สำ�คัญทางโรง พยาบาลสุราษฎร์ธานีได้พบผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ ที่มีอายุน้อยลง ทุกปี

การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (ใส่ขดลวด) กับการทำ� บอลลูนมีความต่างกันอย่างไร?

ทำ�บอลลูน คือการถ่างเส้นเลือด หลังจากที่ถ่างเสร็จก็จะ ใส่ขดลวดจาม เพราะไม่เช่นนั้นส่วนที่เราถ่างออกก็จะกลับมา เหมือนเดิม การใส่ขดลวดทำ�ให้เส้นเลือดที่ถ่างคงสภาวะที่ไม่

26

ตีบตันเข้ามาโดยทฤษฎีแล้ว การถ่างแต่บอลลูนจะพบว่าหลังจาก ถ่างเส้นเลือดแล้ว ด้วยโดยระยะเวลาที่กลับมาตีบตันจะเร็ว จึง มีวิวัฒนาการที่เอาขดลวดคล้ายๆ ตะแกรงเหมือนท่อไปวางไว้ ทำ�ให้โอกาสที่เส้นเลือดจะตีบตันช้าลง การรักษาโรคหัวใจในกลุ่ม นี้เรียกว่า เป็นการรักษาระยะตามหลัง โรคจะกลับมาเป็นหรือไม่ อยู่ที่ตัวผู้ป่วยเป็นหลัก ตราบใดที่ผู้ป่วยมีปัจจัยแบบเดิม ผู้ป่วย มีความเสี่ยงอยู่แล้ว โรคกลุ่มเส้นเลือดในการตีบตัน เนื่องจาก เป็นลักษณะของปัจจัย ของการเกิดขึ้นที่ตัวเส้นเลือดมีแนวโน้ม ที่จะตีบ และประกอบกับอาหารการกิน คือรักษาแล้วไม่มีทางที่ จะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยด้วย ถ้าหลังจากการรักษาแล้วผู้ป่วยมีการปฏิบัติตัวที่ดี ลดอาหารที่มี ไขมัน หมัน่ ออกกำ�ลังกายบ่อยๆ ก็จะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยอยูไ่ ด้เรือ่ ยๆ เพราะ ฉะนั้น มีสองปัจจัยหลักคือ อาหารการกินและการออกกำ�ลังกาย ถ้ามีแค่ปัจจัยเดียว ยกตัวอย่าง การผ่าตัดผู้ป่วยอายุ 70 ปี เขาวิ่งมาราธอนทุกปี แต่ปรากฏว่าเขาก็ยังเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ จึงต้องใช้วิธีการผ่าตัด เพราะว่าเส้นเลือดของผู้ป่วยค่อนข้างดี จะไม่เหมือนเส้นเลือดของคนทั่วๆไปที่เคยผ่า ลักษณะเส้นเลือด ของผูป้ ว่ ยท่านนีค้ ล้ายๆ เส้นเลือดของเด็ก แต่จดุ ตีบก็คอื ตีบ เพราะ ฉะนั้นการออกกำ�ลังกายอย่างเดียวช่วยไม่ได้ ต้องมีการควบคุม อาหารที่รับประทานเข้าไปด้วย


คุ ณ หมอมี เ ทคนิ ค การพู ดให้ กำ � ลั งใจผู้ ป่ ว ย อย่างไร?

หมอจะบอกตามความเป็นจริง เช่นเราจะบอกผู้ป่วย ที่เป็นโรคหัวใจว่า คุณมีความเสี่ยงแค่ไหน ผู้ป่วยบางราย หมอก็จะบอกเขาว่า การผ่าตัดหัวใจเป็นการผ่าตัดทีย่ ากและ มีการหยุดเต้นของหัวใจ เพราะฉะนั้นไม่มีใครรับประกันได้ ว่า ผ่าแล้วจะเป็นอย่างไร แต่โดยสถิติที่ผ่านมา ยังไม่มีใคร เป็นอะไร ก็ให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ยไป อีกอย่างหนึง่ ก็คอื การผ่าตัด มีกระบวนการหลายขั้นตอน หมอจะคุยกับผู้ป่วย และให้ผู้ ป่วยเห็นสภาพตามความเป็นจริง ให้เห็นทั้งผู้ป่วยที่จะหาย และกำ�ลังจะกลับบ้าน เห็นผู้ป่วยที่อยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก และเห็นผู้ป่วยที่กำ�ลังจะออกจากหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ให้ เขาเห็นว่านีค่ อื ความเป็นจริง เนือ่ งจากสถิตกิ ารตายไม่เกิน 3 % หลายคนจึงมีกำ�ลังใจ และเกิดความเชื่อมั่น ในช่วง แรกๆ ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะมีผปู้ ว่ ยทีเ่ คยผ่านการ ผ่าตัดมาแล้ว มารวมกลุ่มพูดคุยให้กำ�ลังใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ กำ�ลังจะได้รับการผ่าตัด

คลินิกพิเศษ

PCI Clinic ทุกวันจันทร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบตั เิ หตุ ชัน้ 1 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหลังเข้ารับการตรวจสวนหัวใจ CVT Clinic ทุกวันพุธ เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ อาคารผูป้ ว่ ยนอก ชัน้ 1 ทุกวันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ Pacemaker Clinic ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ ที่ 4 ของเดือน เวลา 8.00 12.00 น. ณ ห้องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ Heart Failure Clinic ทุกวันพุธ ที่ 2 ของเดือน เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

หากมีผู้ป่วยโรคหัวใจต้องการมารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะต้องติดต่ออย่างไร และมีขั้นตอนการรักษาอย่างไร?

สำ�หรับผูป้ ว่ ยทัว่ ไปทีม่ อี าการสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจสามารถ รับบริการตรวจรักษาได้ทกุ วันราชการ จันทร์-ศุกร์ ณ ห้องตรวจ อายุกรรม อาคารผูป้ ว่ ยนอก และถ้าอายุรแพทย์วนิ จิ ฉัยว่าเป็น โรคหัวใจ จะส่งพบอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพือ่ ทำ�การตรวจ วินจิ ฉัยที่เฉพาะเจาะจง เช่น การตรวจคลื่นสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) การทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการ วิ่งสายพาน (Exercise stress test : EST) การตรวจ สวนหัวใจ (Cardiac catherization) และหากจำ�เป็น ต้องได้รับการผ่าตัดก็จะส่งไปพบศัลยแพทย์โรคหัวใจ และ ทรวงอก

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปัจจุบนั นีม้ ปี ระสิทธิภาพของการผ่าตัด อยูใ่ นเกณฑ์ทเ่ี ชือ่ ถือได้ ในอนาคตระยะยาวโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะต้องรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจได้ทกุ รูปแบบ 27


หมอได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น ส่วนรางวัลข้าราชการดีเด่น มาจากผลงานจุดนี้ ผู้บังคับ บัญชาก็เสนอชื่อเพื่อเข้ารับ รางวัล ข้าราชการดีเด่น

ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจควรได้รบั การตรวจรักษา และรับประทานยาอย่าง ต่อเนื่อง หากมีอาการผิดปกติไม่ควรปล่อยอาการไว้นาน ควรรีบไปพบ แพทย์ หากจำ�เป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยโรคอืน่ ๆ ควรปรึกษาแพทย์ โรคหัวใจก่อนเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด หรือยาต้านเลือดแข็งตัว นอกจากนี้ควรปรับพฤติกรรมการดำ�เนินชีวิต ประจำ�วัน ทั้งการรับประทานอาหารลดเค็มลดมัน และออกกำ�ลังกาย อย่างสม่ำ�เสมอ ผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนไม่จำ�เป็นต้องรับการรักษาโดยวิธีการผ่าตัด หัวใจหรือการตรวจสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน อายุ แพทย์โรคหัวใจจะเป็นผู้ประเมินและติดตามอาการผู้ป่วยและให้การ รักษาโดยใช้ยาตามอาการและความจำ�เป็น หากจำ�เป็นต้องผ่าตัดหรือ การทำ�บอลลูน แพทย์จะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบและจะได้รับคำ�แนะนำ� การเตรียมตัวทีเ่ หมาะสมตามแต่ละบุคคลจากทีมเจ้าหน้าทีป่ ระจำ�หน่วย นั้นๆ การดูแลหลังผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยจะได้รับการดูแลต่อเนื่องที่ CVT Clinic ทุกวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1

28

คุ ณ หมอมี คำ � แนะนำ � การปฏิ บั ติ ตั วก่ อ นและหลั ง การ ผ่าตัดหัวใจอย่างไร?

และวันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 1 โดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึง่ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร และ สามารถโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 077-272231 ต่อ 2121

สถิติการให้บริการย้อนหลัง 3 ปี บริการ 2553 2554 2555 การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catherization) 865 1,032 1,184 และขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 253 263 332

คุณหมอมีกลยุทธการพัฒนาขีดความสามารถในการ รักษาโรคหัวใจในโรงพยาบาลอย่างไร?

ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเน้นรักษาโรคเส้นเลือด หัวใจตีบ ทุกวันนี้การรักษาเราจะใช้วิธีการใส่สายสวน แล้วไปถ่าง เส้นเลือดทีต่ บี แล้ววางขดลวดเพือ่ ป้องกันเส้นเลือดทีต่ บี ให้โอกาสที่ จะกลับมาตีบอีกน้อยลงที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ปัจจุบัน นี้มีประสิทธิภาพของการผ่าตัดก็อยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ ในอนาคต


ระยะยาวโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะต้องรักษาผู้ป่วยโรค หัวใจได้ทุกรูปแบบ ปัจจุบันมีการฝึกทีมแพทย์ให้ชำ�นาญ ทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ แพทย์สามารถที่จะรักษาได้ ทุกโรค แต่เราจะฝึกหมอให้เก่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญชำ�นาญ เฉพาะโรคบางโรค ต้องอาศัยความชำ�นาญของแพทย์เป็น สำ�คัญ

โรคหัวใจถือว่าเป็นโรคทัว่ ไปแล้วเพราะคนเป็นกันมาก การผ่าตัดโรคหัวใจ ต้องรอคิวยาว บางคนอาจเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดรักษา แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยเองประมาท คิดว่าจะได้รับการผ่าตัดแล้วยังปฏิบัติตัวแบบเดิมๆ อยู่

ในฐานะที่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัด หัวใจ ความท้าทายในการทำ�งานคืออะไร?

ปัญหาส่วนใหญ่เป็นระบบราชการมากกว่า เราไม่สามารถขยาย ขอบเขตของงานได้ เพราะทุกวันนี้คนไข้เยอะต้องรอคิวนาน แต่การ ที่จะขยายขอบเขตงานต้องมีบุคลากรเพิ่มขึ้น สิ่งนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุด ฉะนั้นผู้ป่วยที่รอคิวนาน โดยธรรมชาติแล้วคนที่รอนานๆ ก็มักจะไม่ พอใจ

หมอพยายามรักษามาตรฐานในการผ่าตัด จุดสำ�คัญ ของการรักษาคือ เราเป็นคนท้องถิน่ แนวโน้มเราก็คดิ ว่าต้อง อยู่ที่นี่ ต่อไปเราอายุมากขึ้นเราเป็นอะไรขึ้นมา ในสถานะ ซึง่ ควรมีการตอบสนองได้ทนั ท่วงที เพราะฉะนัน้ เราต้องการ ที่จะทำ�ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีระบบการรักษาที่เป็น มาตรฐาน เพือ่ ทีจ่ ะรักษาตัวเราเอง หรือญาติเราได้ โดยทีไ่ ม่ ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เมื่อมีความคิดอย่างนี้ ผลก็คอื คนทัง้ สุราษฎร์กจ็ ะได้รบั ประโยชน์ไปด้วย คิดว่าถ้าเรา เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ ไม่ใช่เป็นโรคที่รักษายากๆ ซึ่งทุกวันนี้

การทำ�งานทุกอย่างย่อมเกิดปัญหา เมือ่ มีปญ ั หาใหญ่ คุณหมอมีวิธีจัดการอย่างไร?

จากการทุม่ เทในการทำ�งานมาอย่างหนักหมอภูมใิ จกับ ผลงานอย่างไร? ผลงานหลักของหมอก็คอื การริเริม่ เปิดโครงการผ่าตัดหัวใจแบบ เปิดของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หลังจากผ่าตัดได้ ก็เริ่มรักษาผู้ป่วย แบบใส่สายสวนบอลลูนของเส้นเลือดได้ เพราะการใส่สายสวนโดยที่

29


ผลงานหลักของหมอก็คือ การริเริ่มเปิดโครงการผ่าตัด หัวใจแบบเปิดของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หลังจากผ่าตัด ได้ ก็เริม่ รักษาผูป้ ว่ ยแบบใส่สายสวนบอลลูนของเส้นเลือดได้ ไม่มีห้องผ่าตัดรองรับ ถ้าเกิดในระหว่างมีการถ่างเส้นเลือด เกิดแตก และไม่มีการผ่าตัดหัวใจอยู่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตโดยทันที โดยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย อนาคตของการรักษาโรคหัว ใจหลักๆ ก็คือการใส่สายสวน แต่สถานที่ๆจะใส่สายสวนควร มีห้องผ่าตัดรับรอง จนหมอได้รับ “รางวัลแพทย์ดีเด่น” ส่วน รางวัลข้าราชการดีเด่นมาจากผลงานจุดนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาก็เสนอ ชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล “ข้าราชการดีเด่น”

คุณหมอจะฝากอะไรถึงผู้ป่วยที่ฝากชีวิตไว้กับ ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี?

ปัญหาหลักของประเทศและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือ ความถีใ่ นการพบผูป้ ว่ ยโรคหัวใจเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เทียบกับอดีต เพราะฉะนัน้ ต้องระมัดระวังเรือ่ งอาหารการกินและอย่าลืมออก กำ�ลังกาย อาหารการกินถือเป็นปัจจัยค่อนข้างสำ�คัญ อย่าลืมว่า ต้องควบคุม อดีตกลุ่มผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ มีอายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ ไป แต่ในระยะหลังอายุลดลงมาที่ 40 ปี และ ปัจจุบนั อายุ 30 ปี ก็เป็นโรคหัวใจกันแล้ว ซึง่ คนส่วนใหญ่เข้าใจ ผิดคิดว่า โรคหัวใจรักษาตอนไหนก็ได้ แต่ถ้าตอนที่เป็นฉุกเฉิน จะมีระยะเวลาทีเ่ รียกว่า ช่วงนาทีทอง หลังจากนัน้ ไปแล้วต่อให้ รักษาอย่างไรก็ไม่รอด เพราะฉะนั้นต้องทำ�ในช่วงระยะเวลานี้ ต้องมีการให้ยาเพื่อช่วยพยุงผู้ป่วย เพื่อยืดระยะเวลาที่จะทำ� ให้หัวใจล้มเหลว เช่น เส้นเลือดอุดตัน ถ้าเส้นเลือดอุดตันสนิท ระยะเวลาในการรักษาอย่างมากต้องภายในสองชัว่ โมงต้องได้รบั การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ต่อให้สง่ ไปกรุงเทพฯ ก็ไม่รอด เพราะ ระยะเวลาในการเดินทางเกินสองชัว่ โมงอยูแ่ ล้ว ทางโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีกม็ ผี ปู้ ว่ ยฉุกเฉินทีเ่ ข้ามารับการรักษาอยูเ่ ป็นระยะๆ ต้องถ่างบอลลูนฉุกเฉิน ซึ่งคิดว่าอนาคตน่าจะมีผู้ป่วยโรคหัวใจ มากขึ้น เพราะประชากรมากขึ้น การรับประทานอาหารที่มี ไขมันมากขึน้ ซึง่ นัน่ ถือว่าเป็นต้นเหตุส�ำ คัญ...ทีต่ อ้ งระมัดระวัง...

30


Special Report

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ทำ�ไมถึงต้องปันรัก ความรัก ความรัก ทุกคนต่างดิน้ รน ไขว่คว้าหาความรักด้วยกันทัง้ นัน้ ตอนเด็กก็ อยากให้พ่อแม่รัก โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็อยากจะมีคนรัก และเมื่อมีคู่ก็อยากจะเป็นที่รัก มีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเข้าใจในรัก บางคนก็รักเป็นเฉพาะตนเอง ไม่สนใจคนรอบข้าง บางคนดีหน่อยก็รักครอบครัวได้ด้วย น้อยคนนักที่จะปันรักไปให้คนอื่น แต่มีคนอยู่คน หนึง่ ทีป่ นั รักเป็น น่าทึง่ ไม่นอ้ ย ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ เจ้าของหนังสือ “มะเร็งเพือ่ นฉัน” เป็นนักเขียนที่นำ�ประสบการณ์ที่ตนเองเป็นมะเร็งมาเขียน ผู้เขียนรู้จักบุคคลผู้นี้มา ตัง้ แต่เด็กระดับประถมศึกษา และแยกจากกันนานมากแล้ว มาเจอกันอีกครัง้ เมือ่ ต่างคน ต่างมีงานทำ� และจากกันอีก จนเจอครั้งหลังสุดเมื่อไม่นานมานี้ และได้อ่านหนังสือ ของอาจารย์ (ขอเรียกว่าอาจารย์นะ เพราะท่านเป็นอาจารย์จริงๆ เคยสอนทีว่ ทิ ยาลัย พยาบาลสุราษฎร์ธานี และอีกหลายแห่ง) ไม่รู้เลยว่าท่านต้องประสบกับอะไรมาบ้าง มะเร็งร้ายหลายอวัยวะ ทัง้ ไทรอยด์ มดลูก เต้านม และปอด 12 ปีทผี่ า่ นท่านต้องต่อสู้ ทุกรูปแบบทัง้ การรักษาด้วยแผนปัจจุบนั แผนไทย และแพทย์ทางเลือก จากทีเ่ ห็นจาก ภายนอกท่านยังคงมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง สภาพจิตใจดี มีแต่ให้ ท่านเป็นวิทยากร เรื่องมะเร็งให้หลายคนได้ศึกษา และสิ่งที่ท่านต้องการทำ�ให้สำ�เร็จในช่วงที่ยังยืนหยัด ได้อยู่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้ความรู้คนดีเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็น มะเร็ง ช่วยเหลือคนป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการระดมทุนทุกภาคส่วนในการ สร้าง “บ้านปันรัก” เพื่อให้เป็นที่พักพิงของผู้ป่วยที่ไปรับรักษาที่ศูนย์มะเร็ง จังหวัด สุราษฎร์ธานี บ้านปันรักสร้างด้วยงบประมาณ 3,000,000 กว่าบาท ซึ่งได้มาจากการ ทอดผ้าป่า โดยที่อาจารย์ลงทุนประเดิมด้วยเงินของตนเอง 250,000 บาท ปรับปรุง จากอาคารโรงฉันท์ของวัดศานติ-ไมตรี ได้รบั ความเมตตาจากหลวงพ่อวิสทุ ธิ์ วิสทุ ธิจารี เจ้าอาวาสวัด ซึง่ เป็นศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาส วัดสวนโมกข์ ทีเ่ รารูจ้ กั กันดี ท่านเป็น เนื้อนาบุญ มีจิตเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทำ�ไมถึงต้องสร้าง อาจารย์บอกว่า คนเป็น มะเร็งนั้น ปัญหาก็คือ เป็นแล้วกลัวตาย ก็ต้องแสวงหาทางรักษา ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้น ผู้ป่วยไม่มีทางเลือก บางคนต้องขายที่ ขายนา ขายสวนเพื่อรักษาตัวเอง มันเป็นความทุกข์ซ�้ำ ซ้อน จึงได้รว่ มกับหลายหน่วยงานร่วม ทำ�บ้านเพือ่ ช่วยปลดทุกข์ให้ผปู้ ว่ ย บางคนต้องมารับยาเคมี บำ�บัด หรือรับการรักษาด้วยการฉายแสง แต่ไม่มีเงินพอที่ จะพักโรงแรม หรือมีเงินน้อย บางคนไม่มเี ลย บ้าน....จะช่วย ลดความเครียดให้ผู้ป่วยเพราะไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อถามเรื่อง อาหารการกินสำ�หรับผูป้ ว่ ย ตอนนีท้ �ำ อย่างไร อาจารย์ตอบ ว่าเรายังไม่มีงบประมาณเรื่องนี้ ตอนนี้ก็ใช้งบที่เหลือจาก การทอดผ้าป่า หรือคนที่มาบริจาคให้บ้านบ้าง ให้วัดบ้าง โดยที่พระอาจารย์วิสุทธิ์ช่วยเหลือ บางวันพระอาจารย์ไป บิณฑบาตมาก็เอามาให้ เงินที่เขาบริจาคให้วัดก็เอามาให้ เป็นค่าอาหารบ้าง และการตัง้ กล่องใส่เงินบริจาคเพือ่ เป็น ค่าอาหาร หรือได้เงินมาจากการผลิตและจำ�หน่ายเสือ้ ถือว่า ช่วยๆ กัน แล้วใครที่จะไปพักต้องทำ�อย่างไร อาจารย์ ตอบว่า ผู้ป่วยต้องทำ�ข้อตกลงกับศูนย์มะเร็งก่อนว่าจะพัก ที่บ้านปันรักโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์มะเร็งจะเป็นผู้คัดกรอง และลงนามยินยอม จากนั้นก็จะมีหนังสือนำ�ส่งตัวมาพักที่

32


บ้านปันรัก ซึง่ ตอนนีม้ หี อ้ งพักอยู่ 20 ห้อง แบ่งเป็นชายและหญิงอยูค่ นละฝัง่ ญาติก็ มาพักกับผูป้ ว่ ยได้ ส่วนคนดูแลจะเป็นอาสาสมัครทีเ่ คยรักษามะเร็งมาก่อน แต่ตอนนี้ อาการดีขึ้นแล้ว การดูแลเหมือนพี่น้อง เครือญาติกัน เพราะผู้ป่วยต่างดูแลกันเอง ปรับทุกข์ สร้างสุขด้วยกัน บ้านนี้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งชุมชน รัฐ และเอกชน ใช้หลัก การของ บวรร บ=บ้าน ว=วัด ร=โรงเรียน ร=โรงพยาบาล บ้าน คือ ชุมชน ต้องการให้เกิดเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นศูนย์ ต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยมีชุมชนเป็นฐานเป็นศูนย์สาธิตมิตรภาพ บำ�บัด และศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง วัด ให้มิติทางจิตวิญญาณ ทุกวัน พระอาจารย์จะนำ�สวดมนต์ ทำ�สมาธิที่ลาน ธรรม บางคนที่นั่งได้ก็ไปร่วมสวดมนต์ ทำ�สมาธิ บางคนไปไม่ไหวก็นอนสมาธิที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลานธรรม โรงเรียน มีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการ เด็กๆ จะมาเป็นอาสาสมัคร บ้างก็มาช่วยทำ�ความสะอาด โรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และรถรับ-ส่งผู้ป่วย เทศบาล มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ดูแลระบบน้ำ� และไฟฟ้า ตำ�รวจ ซึ่งมีสถานีตำ�รวจอยู่ใกล้ๆ ก็จะมาช่วยรักษาความปลอดภัยให้ ตอนนี้อาจารย์ยังพอมีงบประมาณเหลืออยู่ ต่อไปจะทำ�อย่างไร เป็นคำ�ถามที่ เราอยากได้ค�ำ ตอบ อาจารย์ตอบว่า ตอนนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยสำ�หรับแม่บา้ นทีท่ �ำ ความสะอาด เดือนละ 7,500 บาท ค่าน้�ำ ค่าไฟ ค่าผ้าอ้อมสำ�หรับผูป้ ว่ ยทีย่ ากจน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ซึ่งได้มาจากการบริจาค วันที่ 2 พ.ย.นี้จะมีการทอดผ้าป่ากันอีกครั้ง เพื่อนำ�เงินมา ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย เพราะยังไม่มหี น่วยงานไหนเข้ามารับผิดชอบ จึงเป็นหน้าทีท่ อี่ าจารย์ และพระอาจารย์วิสุทธิ์ต้องดำ�เนินการช่วยเหลือเป็นหลัก แล้วหากไม่มีอาจารย์แล้ว บ้านนี้จะเป็นอย่างไร เมื่อเราถามถึงเรื่องนี้อาจารย์ก็มีคำ�ตอบให้ว่า ตอนนี้อาจารย์ กำ�ลังเก็บข้อมูลสร้างรูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ ชุมชนและเครือข่ายภาคีสุขภาพ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีคนปักษ์ใต้ เป็นลักษณะงานวิจัยปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเพือ่ เป็นข้อมูลให้กบั หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเพื่อรับช่วงไปดูแล โดยจะเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น ค่าใช้จ่าย การปฏิบัติ ตนของผู้ป่วย สุขภาพจิต ฯลฯ และกำ�ลังดำ�เนินการประสานงานกับสำ�นักงานหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ดำ�เนินการให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช. งาน หนักและเหนื่อยมากเลยนะอาจารย์ คิดอย่างไร ตัวเองก็มีปัญหาสุขภาพ แล้วต้อง มาแบกรับภาระสุขภาพ และเรื่องราวของผู้อื่นอีก คำ�ตอบที่ได้ทำ�ให้เราซึ้งมากๆ ใน โลกใบนี้ยังมีคนแบบนี้อีกหรือนี่ “ทำ�บุญ ทำ�ได้ทุกที่ ทุกเวลา” ความมีเมตตา และ การใช้หลักพรหมวิหาร 4 จะทำ�ให้เรามีความสุข ในฐานะที่อาจารย์เป็นพยาบาล มาก่อน อาจารย์ทำ�ในฐานะวิชาชีพ การทำ�เพื่อผู้ป่วย เป็นการทำ�เพื่อวิชาชีพ ให้มี คุณค่า เราก็ควรทำ�เพื่อวิชาชีพมิใช่หรือ บางคนเมื่อรู้ว่าป่วยก็หมดอาลัยตายอยาก อยู่ไปวันๆ กายป่วย แถมจิตป่วยอีก จะทำ�ให้เราแย่ อาการจะกำ�เริบเร็วขึ้น ถ้าเรา ยอมรับความเจ็บป่วย เราสู้ คิดและวิเคราะห์หาสาเหตุที่เราทุกข์ เราป่วย แล้วเอา มาพิจารณาให้ถ่องแท้ ว่ามันเกิดจากอะไร เกิดได้อย่างไร เมื่อรู้แล้วเราก็ปรับตนเอง เสียใหม่ ทัง้ ด้านความคิด และพฤติกรรมทีเ่ ราปฏิบตั นิ นั้ เสีย จะทำ�ให้เรารอด อาจารย์ เป็นมะเร็งและมีชีวิตยืนยาวมาได้ถึง 12 ปี ก่อนตายก็ขอตายอย่างสมศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ ได้ทำ�ความดี และสร้างหลักที่พักพิงให้คนรุ่นหลัง แค่นี้ก็เป็นความ ภาคภูมิใจแล้วที่ได้ทำ� คนทุกคนถ้าคิดเหมือนอาจารย์ ประเทศต้องมีแต่ความเจริญ เหมือนคำ�ที่ว่า พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำ�คัญหมาย ในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส : กฤษณา สอนน้องคำ�ฉันท์) เพือ่ ช่วยสนับสนุนคนดี ให้สามารถทำ�ความดีได้ส�ำ เร็จ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นีใ้ ครว่างอย่าลืมไปทอดผ้าป่าทีบ่ า้ นปันรัก วัดศานติ-ไมตรี อยู่ที่เลขที่ 223/2 หมู่ 4 ตำ�บลขุนทะเล อำ�เภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-211-457-8 หากไม่วา่ งฝากทำ�บุญได้นะ หรือจะติดต่อขอบริจาคได้ทโี่ ทรศัพท์ 084-439-1050 หรือ 081-801-9435 หรือ บริจาคสมทบทุน ในชือ่ บัญชี กองทุนบ้านปันรักเพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็ง ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีวิชัย บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 827-0-29696-1

หากท่านจะติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อขอชมบ้าน หรือศึกษาดูงานท่านสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ อาจารย์ ดร.พัชรพร สกุลพงศ์ โทรศัพท์ 084-439-1050 และ081-801-9435 หรือ E-mail : Patcharaporn.s@nhso.go.th หรือ wachtu@gmail.com การช่วยได้ทั้งเงิน ของ และกำ�ลังใจทีมงาน @surat ขอขอบคุณอาจารย์ และพระอาจารย์วิสุทธิ์ วิสุทธิจารี มา ณ โอกาสนี้ด้วย

33


34


35


Asean Travel

Text / Photo : หนุ่มพเนจร

วิวิจหิตรแห่ารเทพวิ ท ยาคม งสถาปัตยกรรม ดำ�รงธรรมแห่งพระศาสดา

วิหารเทพวิทยาคม

.. ถ้ากูไม่ทำ� แล้วใครจะทำ� กูจะให้ธรรมะ กับพวกมึง ..

คำ�สอนทางพุทธศาสนา ด้วยภาษาบ้านๆ แนวตรงไปตรงมาแบบนี้ ไม่ต้องบอก เราคนไทยชาวพุทธทั้งหลายใน พ.ศ. นี้ ก็น่าจะทราบดีว่า ผู้กล่าวถ้อยคำ�เหล่านี้เป็นผู้ใด และยิ่งถ้าจะบอกเพิ่มอีกหน่อยว่า ผู้กล่าวถ้อยคำ�นี้ ท่านชอบนั่งในท่านั่งยองๆ ด้วยเหตุผลว่าเป็นท่านั่งที่ สบายๆ และเหมือนเตรียมพร้อมจะลุกขึ้นทำ�งานได้ทุกเวลา อีกทั้งลูกศิษย์ลูกหา ประชาชนทั้งหลายเมื่อไปกราบท่าน ก็มักจะชอบให้ท่านเคาะหัว ให้พร ครับ .. มาแบบนี้ต้องไม่ใช่ใคร ต้องหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ แห่งวัดบ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา อย่างแน่นอน ถึงวันนี้หลวงพ่อคูณ อริยสงฆ์แนวเกจิอาจารย์ที่ถึงพร้อมด้วย การศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอดจนการพัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียง กับวัดให้เจริญอยูด่ กี นิ ดีขนึ้ ก็เข้าสูว่ ฏั ฏสงสารในช่วงวัยชรา ดังจะเห็น ข่าวโทรทัศน์สม่�ำ เสมอว่าหลวงพ่อคูณปัจจุบนั ต้องเดินทางเข้าออกโรง พยาบาลเป็นประจำ� ดังนั้นเพื่อระลึกถึงหลักธรรมคำ�สอนของท่าน และเป็นการนำ�ธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนสมดัง เจตนาของหลวงพ่อคูณ .. กูจะทำ�ให้ชาวบ้าน เพือ่ ตอบแทนข้าวน้�ำ ทีเ่ ขา ให้กูกินทุกวัน .. กูจะให้ธรรมะ กับพวกมึง .. คณะศิษยานุศิษย์วัดป่า บ้านไร่ จึงดำ�เนินการก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมสำ�เร็จขึน้ เป็น .. อุทยาน ธรรม .. ที่มีลักษณะของ GALLERY งานศิลปะ พิพิธภัณฑ์เอกชน และสถานที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนา รวมๆ กันไป และ ใช้ชื่อเรียกพระวิหารใหม่แห่งนี้ตามสมณะศักดิ์ของหลวงพ่อคูณว่า “วิหารเทพวิทยาคม”

36

รายละเอียดของงานโมเสคระดับชาวบ้าน


เทพทวารบาลด้านประตูทศิ เหนือ

เกรียงไกร จารุทวี รองประธานกรรมการ วัดบ้านไร่ คือ หัวเรี่ยวหัวแรงสำ�คัญของการ ก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคมแห่งนี้ ด้วยแนวคิด ที่จะจัดสร้างให้เป็น อุทยานธรรมะ ที่เป็น เสมือนเมกกะแห่งชาวพุทธ และด้วยคำ�สอน ของพระพุทธเจ้าว่า หากพระพุทธองค์ดบั ขันธ์ ไปแล้ว ให้นบั ถือธรรมะของพระพุทธองค์เป็น ศาสดา .. ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา .. ที่นี่ จึงนำ�พระไตรปิฎก และคำ�สอน 84000 พระ ธรรมขัณฑ์ มาประมวลไว้ และจัดแสดงแก่ ผูเ้ ข้าชมด้วยวิธพี เิ ศษ คือ เน้นทีก่ ารเห็นและ การได้ยิน ผ่านทางงานศิลปะและเทคโนโลยี ทันสมัย โดยไม่ให้ความสำ�คัญกับการอ่านตัว หนังสือของข้อความบรรยายดังเช่นอุทยาน ธรรมะแห่งอื่นๆ เคยปฏิบัติ “ศิลปินทีม่ าจัดสร้างทีน่ ไี่ ม่ใช่ศลิ ปินมีชอื่ เสียง มีชอื่ กลางๆ เหมือนทุกคนมาเริม่ ต้นทีน่ ี่ แต่วนั นีด้ ว้ ยการทีต่ อ้ งอยูก่ บั หลักธรรมคำ�สอน

ของพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาธรรมะ วันนี้ ศิ ล ปิ น ทุ ก คนกลั บ มี ฝีมือ กระฉู ด พิ ส ดาร สร้า งสรรค์มาก แรงงานที่น่ีเราก็ไม่ใช้ แรงงานต่างชาติ ทุกคนเป็นลูกชาวนา ด่านขุนทด งานทีน่ า่ ทึง่ ในฝีมอื ลูกชาวนาไทย เป็นอย่างมากก็ คือ งานติดโมเสคเซรามิค แค่ ศิ ล ปิ น ตั ว จริ ง ทำ �ให้ ดู เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว บรรดาแรงงานลูกชาวนาด่านขุนทดของ เราก็ท�ำ ตามได้อย่างยอดเยีย่ ม วันนีโ้ มเสค เซรามิคตั้งแต่ชิ้นเล็กที่สุดเท่าขี้เล็บจนถึง ชิน้ ใหญ่ๆ ขนาดฝ่ามือนับได้ถงึ 20 ล้านชิน้ ติดสำ�เร็จเรียบร้อย ทำ�ให้วหิ ารเทพวิทยาคม แห่งนี้มีสีสันสวยงามเป็นอย่างมาก”

มัคคุเทศก์นกั เรียนน้อย รอบรรยายทีจ่ ติ รกรรมฝาผนัง

จะแวะไปเยี่ยมชม วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ ต้องเดินทางขึ้นอีสานไปถึงสีคิ้ว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 21 แล่นต่อไปจนถึงอำ�เภอด่านขุนทด

กลางอำ�เภอมีทางแยกซ้ายผ่านไปถึงหน้าวัดบ้านไร่เลยทีเดียว ไปวันนี้นอกจากจะได้ไปชมวิหารอุทยานธรรมะที่งดงามและทรงคุณค่า ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกับโรง มหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลารามแล้ว หลวงพ่อคูณ ท่านยังสบายดีอาจจะมีโอกาสได้เคาะหัวให้เฮงเฮง จากท่านหลวงพ่ออีกด้วย

37


Hotel of the Month

Text / Photo : 5 ดาว

ดีไซน์มเี อกลักษณ์ของอมารี

แบ่งปันความสุขที่

Amari Palm Reef Koh Samui คนไทยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดก็ตามต่างมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีฝังรากลงลึกสู่จิต วิญญาณด้วยการแสดงออกอันอ่อนน้อม ถ่อมตน สะท้อน ถึงความมีจิตใจเอื้อเฟื้อและการแบ่งปัน เฉกเช่น หลักการ สำ�คัญในการบริหารงานของโรงแรมห้าดาว ต้นแบบแห่ง การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของ “Amari” ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Better Together” แบ่งปันความสุข ความประทับใจ และดำ�รงเป็นโรงแรมสัญชาติไทยมาตรฐานสากล ภายใต้ ร่มเงาของออนิกซ์ (ONYX HOSPITALITY) อมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย คือหนึ่งในรีสอร์ทชั้นนำ�บน เกาะสมุย ตัง้ อยูบ่ นริมหาดทรายขาวของชายหาดเฉวงตอนเหนือ ฝั่งอ่าวไทย เปรียบดังอัญมณีน้ำ�งาม ด้วยทำ�เลที่ตั้งบนหาดหลัก ของเกาะสมุยทว่าอยู่ในมุมที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยต้นปาล์ม น้อยใหญ่ที่เรียงรายรอบรีสอร์ท ด้วยการออกแบบตกแต่งผสมผสานความเป็นไทยและ ความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยอาคารทรงเตีย้ ส่วนยอด

38

พร้อมเปิดบริการอาหารอร่อย


สปามาตรฐานระดับมืออาชีพ และสะดวกสบายด้วยทำ�เลทีต่ งั้ เพียงไม่ กี่ก้าวจากแหล่งจับจ่ายใช้สอยหลักบนหาดเฉวง เกาะสมุย ห้องพักประกอบด้วยห้องสวีทรวมทั้งหมด 198 ห้อง แบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือกลุ่มห้องพักวิวชายหาด และกลุ่มเรือนไทยที่ตั้งอยู่ ท่ามกลางสวนอันร่มรื่น โดยมีห้องพักคอยบริการแขกทุกท่านหลาก หลายประเภทตามความต้องการที่แตกต่าง อาทิห้องซูพีเรีย 54 ห้อง ตกแต่งในบรรยากาศแบบไทยร่วมสมัยด้วยสีสันสดใส และโดดเด่น ด้วยผนังห้องแนวยาวไม่เหมือนใครพร้อมพื้นที่ใช้สอยครบครันรวม ห้องดีลักซ์ จำ�นวน 130 ห้องที่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางขึ้น ห้อง ทัง้ สองประเภทข้างต้นเหมาะกับแขกทีต่ อ้ งการพืน้ ทีส่ �ำ หรับการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน และห้องจูเนียร์สวีท ด้วยขนาดที่ ไม่ใหญ่จนเกินไป (45 ตารางเมตร) เหมาะกับคู่รักที่ต้องการพักผ่อน แบบส่วนตัวในบรรยากาศเรียบหรู ภายในตกแต่งด้วยโทนสีเย็นขรึม สบายตา ทั้งหมดจำ�นวน 4 ห้อง นอกจากนีอ้ มารี ปาล์ม รีฟ ยังให้บริการ บรีซ สปา สปาแนวคิด ใหม่ที่นำ�เสนอทรีทเมนต์ตามอารมณ์ของแขก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ สันทนาการ และสระว่ายน้�ำ คอยบริการสำ�หรับแขกผูร้ กั สุขภาพอีกด้วย และห้องอาหารเนรามาแรนเท (Neramarante ) บริการอาหารไทยและ เอเชียตลอดทั้งวัน และห้องอาหารอิตาเลียน พรีโก (Prego) บริการ อาหารอิตาเลียนสูตรต้นตำ�รับ อันเลื่องชือ่ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการ ชมการประกอบอาหารของพ่อครัวในบรรยากาศแบบครัวเปิดและไวน์ รสเลิศจากทั่วทุกมุมโลกที่ตั้งโดดเด่นจากตัวรีสอร์ทด้วยดีไซน์โก้หรู อีกหนึ่งความสุขสัมผัสได้ที่อมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย

ออกแบบคล้ายเรือนไทย บริเวณส่วนกลางมีที่โล่งโปร่งรายล้อมด้วย สวนเขียวครึ้ม ซึ่งอยู่ติดกับสระว่ายน้ำ�ฟรีฟอร์มริมหาดเฉวง พื้นที่ ภายในรีสอร์ทได้รบั การจัดสรรอย่างลงตัวและตอบโจทย์ทกุ การใช้สอย ครบครันด้วยการบริการระดับมาตรฐานชัน้ นำ�ด้วยห้องอาหารและบาร์ ทีห่ ลากหลาย กิจกรรมสันทนาการ และสิง่ อำ�นวยความสะดวกมากมาย

40

ห้องพักพร้อมสิง่ อำ�นวยความสะดวก ผ่อนคลายกับสปาหรูมรี ะดับ เพลิดเพลินอาหารเคล้าบรรยากาศยามเย็น


41


Eat & Drink

Text / Photo : ช้อนกลาง

“อาหารอร่อยริมหาดสวย”

Chill by the pool

การได้เดินทางมาเกาะสมุยของผม ถึงแม้ว่าจะได้มีโอกาสเดินทางไปหลายรอบก็ตาม แต่ไม่เคยทำ�ให้ผมรู้สึกเบื่อหน่ายเลยแม้สักครั้งมี แต่ความรู้สึกดีใจเพราะทุกครั้งที่ไปจะได้สัมผัสพบเห็นประสบการณ์แปลกใหม่อยู่เสมอ เฉกเช่นทริปนี้ ผมมีโอกาสได้ไปพักที่โรงแรมนิวสตาร์ บีชรีสอร์ทบนหาดเฉวงน้อย หาดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนเกาะสมุยและมีความเป็นส่วนตัวสูง รวมทั้งการรังสรรค์บรรยากาศดีๆ ในสไตล์ ทรอปิคอลโมเดิร์นอีกด้วย

เชฟประสิทธิ์ กุมพันธ์ Executive Chef

42

อย่างไรก็ตามหลังจากทีว่ นั นัน้ ผมได้ตระเวนเดินทาง ไปเกือบรอบเกาะและได้มาหยุดนัง่ นิง่ ๆ อยูใ่ นบริเวณร้าน อาหารทีพ่ เิ ศษด้วยบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์ ให้ได้สดู อากาศอันบริสทุ ธิเ์ ต็มๆ ปอด คือ ห้องอาหาร “ชิลล์บาย เดอะพูล” ซึง่ ตัง้ อยูเ่ คียงข้างสระว่ายน้�ำ ทรงสวย และ เป็นที่มาของชื่อร้านห้องอาหารอีกด้วย และที่สำ�คัญ ยังตัง้ อยูเ่ คียงข้างหาดทรายทีท่ อดยาวหลายร้อยเมตร กับทิวทัศน์แห่งท้องทะเลยามเย็นสุดแสนโรแมนติก ซึ่งพื้นที่ห้องอาหารกว้างขวางขนานกับท้องทะเลนั้น จัดโต๊ะอาหารให้กระจายไปตามจุดต่างๆ ทีเ่ ปิดกว้างให้ นักชิมได้ดื่มด่ำ�กับอาหารและทัศนียภาพรอบทิศทาง กันได้อย่างเต็มอิ่ม ห้องอาหารชิลล์บายเดอะพูล เปิดบริการอาหาร มื้อกลางวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 14.30 น. และ อาหารมือ้ เย็น ตัง้ แต่เวลา 17.30 น. - 23.00 น. โดยให้

บริการอาหารหลากหลายสไตล์ เช่น อาหารไทย อาหาร ยุโรป ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบส่วนใหญ่จากท้องถิ่น ที่มีความสดและมีคณ ุ ภาพดี ผ่านกระบวนการขัน้ ตอน การปรุงอย่างพิถีพิถันจากเชฟมากประสบการณ์ เชฟ ประสิทธิ์ กุมพันธ์ (Executive Chef) ที่การันตีฝีมือ ด้วยการคว้ารางวัลจากการแข่งขันการทำ�อาหารมา แล้วมากมาย และวันนีเ้ ชฟใหญ่ใจดีบรรจงทำ�สุดฝีมอื โดยเฉพาะ การพรีเซ็นต์อาหารแต่ละจานออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ เน้นแนวฟิวชั่นมาสร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างดี เริม่ ต้นจานแรกเรียกน้�ำ ย่อย ทีเ่ ห็นอาหารแล้วต้องตะลึง!! เพราะเนื่องจากเชฟ รวบรวมอาหารไทยเมนูเด็ดมา รวมกัน “Siam Top six” อาทิ กุ้งโสร่ง เปาะเปี๊ยะ ไก่หอ่ ใบเตย สะเต๊ะไก่ ทอดมันกุง้ และม้าฮ้อ เสิรฟ์ พร้อม ด้วยน้ำ�จิ้มเฉพาะอย่างมาเคียงไว้ด้วยกัน ซึ่งเชฟเน้น


1

2

รสชาติแบบอาหารไทยดั้งเดิมให้นักชิมชาวต่างชาติได้ล้ิมลองเสน่ห์ อาหารไทยที่สร้างความประทับใจจนขึ้นแท่นอาหารไทยยอดนิยม ติดอันดับโลกมาแล้วหลายเมนู ตามมาด้วยพิซซ่าจานเด่นที่ขายดี ทีส่ ดุ “Prosciutto Pizza” ประกอบด้วยผักร็อกเก็ตฟามาซานซีส และโพชิโมโต้ ซึ่งเป็นหมูรมควันนำ�เข้าจากประเทศอิตาลี มาอยู่ ในถาดเดี ย วกั น อย่ า งอั ด แน่ น บนแผ่ น แป้ ง พิ ซ ซ่ า ชนิ ด บางกรอบ ขอบพองทีไ่ ม่เหมือนใคร แต่อร่อยมาก!! เป็นสูตรเฉพาะทางห้องอาหาร ที่คิดค้นการผสมแป้งขึ้นเอง จากนั้นตามมาด้วยเมนูเอาใจคนรัก อาหารญี่ปุ่น “Tuna Saku” เคล็ดลับความอร่อยจานนี้อยู่ตรงที่เชฟ ใช้เทคนิคการถนอมอาหารด้วยวิธีการเคิสร์ จึงได้รสชาติของทูน่าที่ดี และยังผสานเครือ่ งเทศถึง 5 ชนิดไว้บนชิน้ ปลา อาทิ ปาบิกา้ คูลมิน้ ท์ พริกไทยดำ� ออริกาโนและทาม จึงได้รสชาติทเ่ี ผ็ดร้อนตรงใจกันสุดๆ และเรียกว่าเป็นสเปเชียลซิกเนเจอร์เมนูเช่นกัน และยังเสิรฟ์ มาพร้อม กับผักสลัดมิกซ์ ราดด้วยซอสบาซามิกเข้มข้น สำ�หรับคอสเต๊ก ห้ามพลาด “Pork Tenderloin” คัดสรรเนื้อหมูสันในคุณภาพดี เนือ้ นุม่ หมักเครือ่ งเทศเข้าเนือ้ กริลล์พอสุกวางบนมันฝรั่งบดเคียงข้าง ด้วยผักหลากชนิดราดด้วยเกรวีซอสเข้มข้นเข้ากันได้เป็นอย่างดี ตบท้ายด้วย “Panna Cotta” ทีไ่ ม่เหมือนใครเป็นของหวานดับร้อน เรียกความสดชื่นบนจานเดียวกัน ที่มีทั้งฟรุตสลัด และพานาค็อตต้า มะพร้าวน้ำ�หอม มาพร้อมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ซุกซ่อนอยู่ภายในได้ อย่างลงตัว สดชื่นจริงๆ และช่วงเวลาพิเศษแฮปปีอ้ าวร์ถงึ 3 ช่วงเวลา เช่น 11.00 น. 12.00 น. เวลา 17.00 น. - 18.00 น. เวลา 12.00 น. - 23.00 น. และทุกค่ำ�คืนมีบริการดินเน่อร์สุดแสนโรแมนริมชายหาด ด้วยการ จัดโต๊ะอาหารสุดหรูพร้อมแสงสว่างจากเทียน และอาหารเลิศรสที่ ไม่ควรพลาด และความพิเศษยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นประจำ�วันอีก ด้วยอาทิ วันอังคารโปรโมชั่น “ไทยไนท์” สร้างสีสันด้วยการโชว์ การแกะสลักผลไม้ การแสดงรำ�ไทย และตื่นเต้นกับการโชว์มวย ทะเลเหนือน้ำ� สร้างความประทับใจกับการแสดง วันพุธโปรโมชั่น

3

4

1 Prosciutto Pizza 2 Tuna Saku 3 Pork Tenderloin 4 Siam Top six

“เมดิเตอร์เรเนียนไนท์” ส่วนวันเสาร์โปรโมชัน่ “บาบีควิ ซีฟดู้ ไนท์” อาหาร ทะเลปิ้งย่างบนหาดพร้อมซุป สลัด ของหวาน สนนราคาเพียง 790 บาท ต่อท่านเท่านั้น

ทัง้ นีท้ างห้องอาหารชิลล์บายเดอะพูลยังรับจัดงานเลีย้ งในโอกาสต่างๆ

เช่น งาน Event หรืองาน Wedding ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั คูบ่ า่ วสาว ได้เป็นอย่างดี พร้อมเครือ่ งดืม่ มากมายตรงใจทุกคนอย่างแน่นอน... สำ�รอง...สัง่ จอง...ล่วงหน้า...กันก่อนเป็นการดี...

Chill by the pool

New Star Beach Resort เลขที่ 83 หมู่ 3 ต.บ่อผุด หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำ�รองที่นั่งได้ที่โทร. 077-422-407, 077-414-500-6 อีเมล์ : info@newstarresort.com, rsvn@newstarresort.com เว็ปไซต์ : www.newstarresort.com

43


My Beloved Tapee

Text / Photo : ธีรภาพ โลหิตกุล

ใสพิสุทธิ์แห่งสายธารท่าปอม

ท่าปอม...

มหัศจรรย์ธารสวรรค์ในใจเรา ในแวดวงนักเดินทาง ต่างยอมรับว่าอุทยานแห่งชาติ “จิวไจ้โก่ว” ในจีนนัน้ งามเสียจนกวีซีไรต์ - จิระนันท์ พิตรปรีชา ขนานนามว่า “อุทยานธารสวรรค์” ใครได้เห็นแล้วไม่ต้องดิ้นรนไปชมความงามของธารน้ำ�ที่ไหนในโลกนี้อีก แต่ผมคิด ว่าถึงจะได้ชม “จิวไจ้โก่ว” แล้ว ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ ควรได้เห็นน้�ำ ทีค่ ลองท่าปอม ตำ�บลเขาคราม อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะท่าปอมเป็นรอยต่อระหว่างน้�ำ จืดกับน้�ำ เค็ม ในยามน้�ำ ทะเลหนุนสูง น้�ำ ใน คลองจะกลายเป็นน้ำ�กร่อยจนถึงเค็ม แต่พอน้ำ�ลงท่าปอมก็กลับกลายเป็นคลองน้ำ� จืดสนิทอีกครัง้ การแปรเปลีย่ นเป็นกิจวัตรเช่นนี้ ก่อให้เกิดผืนป่าอันชวนพิศวง เพราะ เป็นป่า “ทรี อิน วัน” คือมีพนั ธุพ์ ชื แบบไม้ปา่ ชายเลน อาทิ โกงกาง พังกา ยืนต้นปะปน กับไม้ป่าพรุ อย่างชมพู่น้ำ� และไม้ป่าดิบชื้น อย่างไม้หลาวชะโอน ชนิดกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่ามหัศจรรย์

44

เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งผืนป่าท่าปอม


ที่สำ�คัญ บริเวณต้นน้ำ�ท่าปอม ยังมีแนวเทือกเขาหินปูนพาดผ่าน ทำ�ให้ น้ำ�ฝนที่ไหลชะภูเขาหินปูน มีสารแคลเซียมคาร์บอเนตปะปนมากจนกลายเป็น น้ำ�กระด้าง มีคุณสมบัติทำ�ให้สารแขวนลอยในน้ำ�ตกตะกอนจนหมด ทำ�ให้น้ำ�ใน คลองท่าปอมใสสะอาด และยิ่งเปล่งประกายแวววาวดั่งสีมรกตยามที่มีแสงแดด ทอดทาบ จนบางมุมของท่าปอมนั้น ทาบรัศมี “จิวไจ้โก่ว” ได้สบายๆ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาคราม ร่วมกับการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำ�เป็นสะพานไม้ยาวกว่า 1 กิโลเมตร พาเราลัดเลาะ เข้าไปเพลินเพลินกับธรรมชาติพสิ ทุ ธิ์ ของสายธารและผืนป่าท่าปอมอันล้�ำ เลอค่า กว่า 300 ไร่ เพียงได้เห็นรากต้นชมพู่น้ำ�เกี่ยวกระหวัดรัดกันแน่นเป็นแผ่นกว้าง ก็สุดแสนอะเมซิ่งในหัวใจ เพราะรากที่ว่านี้ ไม่มีดินให้มันชอนไชไปหาอาหาร แต่ลอยเท้งเต้งอยู่ใน น้ำ�อย่างน่าพิศวง บ่งบอกว่าชมพู่น้ำ�เติบใหญ่ได้ด้วยการใช้รากดักจับฮิวมัสหรือ ตะกอนดินอันอุดมด้วยสารอาหารมาหล่อเลีย้ งชีวติ แถมยังช่วยให้น�้ำ ในธารท่าปอม ใสสะอาด เป็น “ดีไซน์” หรือการออกแบบของระบบนิเวศน์อันวิเศษ และเป็น ประติมากรรมธรรมชาติอันวิจิตร ที่ศิลปินธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่รังสรรค์ไว้ให้.. อยู่ที่ มนุษย์จะตระหนักในคุณค่าหรือไม่? โชคดีเหลือเกิน ที่ชาวท่าปอมปกปักรักษาผืนป่าและสายธารนี้ไว้ ส่วนหนึ่ง เพราะในอดีต ป่าท่าปอมเป็นดินแดนอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าไป จน กระทั่งมีผู้นำ�ชาวไทยมุสลิม คือ โต๊ะปอม โต๊ะหมัน และนายกาแมะ ผู้เก่งกล้าใน วิชาอาคม สัญจรรอนแรมมาบุกเบิกและตัง้ ถิน่ ฐานเป็นรุน่ แรกเมือ่ ราว 140 ปีกอ่ น

แต่ด้วยความซับซ้อนของผืนป่า ชาวท่าปอมรุ่นต่อๆ มา ร่�ำ ลือว่ามีจระเข้ขาวปรากฏตัวในแอ่งน้�ำ กลางป่าอยูเ่ สมอ เชือ่ กันว่าจระเข้ขาวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาป่าผืนนี้ไว้ และถ้าใครลงไปลงเล่นน้�ำ ในวันเสาร์และวันอังคารจะทำ�ให้เกิด อาเพศ ชาวท่าปอมจึงอาศัยสายธารในป่าผืนนี้ เป็นเพียงเส้น ทางออกหาปูปลาในทะเลอันดามันด้วยความเคารพยำ�เกรง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้าฝั่งมาด้วยปูปลาเต็มลำ�เรือ จนวันหนึง่ มีนกั พฤกษศาสตร์สายเลือดกระบี่ คือ รศ.ดร.สุรยี ์ ภูมภิ มร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาศึกษาวิจยั ป่าผืนนี้ ตามมาด้วยการเสด็จฯ ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2544 จากนั้นการ ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ก็ประกาศให้ผนื ป่าท่าปอมเป็นหนึง่ ในแหล่งท่องเทีย่ ว Unseen Thailand ทีผ่ ไู้ ปเยือนกระบีม่ กั ไม่ พลาดชม เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบีเพียง 28 ก.ม. และ ยังเที่ยวได้ตลอดปี

เพียงแต่วันนี้ อบต.เขาคราม ไม่อนุญาตให้ใครลงไปเล่นน้ำ� ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติอีกต่อไป เพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ อันมหัศจรรย์ของผืนป่าท่าปอมไว้ นับเป็นการตัดสินใจทีน่ า่ ชืน่ ชมเพราะ กระบี่มีน้ำ�ตกและลำ�ธารให้ลงเล่นน้ำ�ได้มากมาย แต่ผืนป่าไม่ธรรมดา อย่างท่าปอมนั้น หายากยิ่งนัก!

ปูก้ามดาบ หรือปูผู้แทนยกแขนได้ทั้งวัน ท่าปอม คลอง 2 น้ำ� 3 ป่าอันน่าพิศวง

ไม้ป่าชายเลนชูรากดั่งเรดาร์ขึ้นหาอากาศ รากชมพู่น้ำ�กินฮิวมัสในตะกอนน้ำ�เป็นอาหาร

45


Letter from England

Text / Photo : ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล (นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ)

New Court of St. John’s College, University of Cambridge.

ฉบับที่ 14

ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย สวัสดีครับ ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว หลังจากผมเป็นอาสาสมัครช่วยสอน นักเรียนที่โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ผมได้จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว สำ�หรับนักเรียนศึกษาผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำ�ริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เครือ่ งปริน้ เตอร์ กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ ทดลองวิทยาศาสตร์ หนังสือเสริมทักษะต่างๆ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ช่วยบริจาคเงินสนับสนุนโครงการนี้ สำ�หรับผู้อ่านท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือโครงการดีๆ นี้ สามารถร่วม ทำ�บุญได้ที่ เลขบัญชี 540-228468-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ดำ�เนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ส่วนรายละเอียดการใช้จา่ ยต่างๆ ผมจะ ชี้แจงผ่านทางเว็บไซต์ส่วนตัว www.howismax.com

46


ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Johns_New_Court.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม ผมได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษแล้ว ได้ก้าวเข้าสู่ University of Cambridge (St. John’s College) มี กิจกรรมเลีย้ งต้อนรับนักศึกษาใหม่ เหมือนภาพยนตร์เรือ่ ง Harry Potter เพือ่ เป็นการแนะนำ�ตัวระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาใหม่ ได้พบ เพือ่ นต่างชาติทงั้ เอเชีย ยุโรป แอฟริกา ฯลฯ มีกจิ กรรมทีน่ กั ศึกษาใหม่ตอ้ งเรียนรูแ้ ละเข้าร่วมมากมาย แล้วยังต้องอ่านหนังสือมากกว่าเดิม หลายเท่า ทำ�ให้มีเวลาส่วนตัวน้อยลง การเขียนคอลัมน์ Letter from England อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับ

St. Paul’s Cathedral (มหาวิหารเซนต์พอล)

ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนนักศึกษา

47


48


49


Health Care

Text / Photo : สุจิตรา ก่อกิจไพศาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพูดถึงการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข หลายคนคง หนาวๆ ร้อนๆ และคิดว่าเป็นเรือ่ งใหม่ จะปฏิรปู กันขนาดไหน จะมีผลกระทบต่อใครบ้าง หลายคนอยากรู้ แล้วประชาชนล่ะ จะได้ผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์กนั แน่ Health care ในนิตยสาร @surat ฉบับนี้จึงต้องติดตาม หาข้อมูลมาฝาก คุณผู้อ่านกัน จากการสอบถามท่านผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 11 (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) ถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ ท่านบอกว่านี่ ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ จริงๆ แล้วกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�งานหรืออาจถึงขั้นเรียกว่า ปฏิรูป มาหลายครัง้ ในอดีตตัง้ แต่ราวปี พ.ศ. 2517 การบริหารจัดการ หรือการให้บริการสุขภาพสมัยนัน้ ถ้าในระดับอำ�เภอและระดับ ตำ�บลก็จะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้น 1 และชั้น 2 ต่อมาปรับเปลีย่ นเป็น “โรงพยาบาลชุมชน” และ “โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล” ในปัจจุบนั ส่วนในระดับจังหวัด ก่อนหน้านัน้ มีอนามัยจังหวัด (ขึน้ กับกรมอนามัย) และโรงพยาบาล จังหวัด (ขึ้นกับกรมการแพทย์) ซึ่งได้รวมการบริหารจัดการ จัดตั้ง “สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด” (ขึ้นกับสำ�นักงาน ปลัดกระทรวง) ขึ้นมานั่นเอง

50

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข


51


การปฏิรปู กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ผลประโยชน์จากบริการทีม่ คี ณ ุ ภาพและมาตรฐานอย่างเต็มที่ โดยการกระจาย อำ�นาจการตัดสินใจจากระดับกระทรวงสาธารณสุขลงสู่เขตพื้นที่แต่ละเขตบริการสุขภาพ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีด้วยกัน 12 เขต หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อราวปลาย ทศวรรษ 2530 ต่อต้นทศวรรษ 2540 มีนโยบายกระจายอำ�นาจ เกิดขึ้น ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการโอนภารกิจและสถานบริการไป ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่การจัดตั้งเขตสุขภาพพื้นที่และ คณะกรรมการ แต่กย็ งั มิได้มกี ารดำ�เนินการจริงจังแต่อย่างใด ปี 2544 รัฐบาลได้มนี โยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและผลักดันให้มกี าร จัดตั้ง “สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)” เพื่อมา ทำ�หน้าที่ซื้อบริการสุขภาพแทนประชาชนผ่านงบประมาณที่ได้รับ แต่เดิมปรับมาเป็นเงินต่อหัวประชากร พร้อมกับวิธีการการกระจาย งบประมาณลงสู่สถานพยาบาลในพื้นที่โดยตรง 10 กว่าปีที่ผ่านมาของการดำ�เนินการดังกล่าว พบว่าก่อให้เกิด ผลดีและประโยชน์ดา้ นสุขภาพต่อประชาชนมากมาย ขณะเดียวกันก็ ก่อเกิดผลกระทบทีต่ ามมาอีกหลายประการด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะใน เรื่องการแยกส่วนของการบริหารจัดการและการให้บริการของสถาน พยาบาลในระบบ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและความด้อย ประสิทธิภาพโดยรวม จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องปรับปรุงกันอีกครัง้ เพือ่ สร้าง ความทั่วถึง เท่าเทียม มีเอกภาพ คล่องตัวในการบริหารจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากบริการที่มี คุณภาพและมาตรฐานอย่างเต็มที่ โดยการกระจายอำ�นาจการตัดสินใจ จากระดับกระทรวงสาธารณสุขลงสูเ่ ขตพืน้ ทีแ่ ต่ละเขตบริการสุขภาพ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีด้วยกัน 12 เขต สุราษฎร์ธานีบ้านเราอยู่ในเขตที่ 11 ที่ผู้ตรวจราชการต้องดูแล จังหวัดทั้งหมด 7 จังหวัด ครอบคลุมฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และ กระบี่ โดยสำ�นักงานเขต หรือผู้ตรวจราชการท่านมีหน้าที่สนับสนุน กระตุ้น ติดตาม และเปิดเวทีระดมความร่วมมือของส่วนราชการที่ เกีย่ วข้องให้รว่ มกันวางแผนและจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน เพือ่ แก้ปญ ั หา

52

ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน อย่างเช่น ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานีซงึ่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคใต้ตอนบน ประสบกับปัญหา ทีม่ จี �ำ นวนผูร้ บั บริการมากเกินไป คือ 2,400 คน/วัน ทัง้ ๆ ทีอ่ าคารผูป้ ว่ ย นอกสามารถรองรับได้เพียง 500 คน/วัน เนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่ได้ รับการขยาย ประกอบกับศักยภาพของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สามารถ ตรวจรักษา และให้บริการผ่าตัดหัวใจได้ สามารถตรวจสวนหัวใจได้ แต่ อาคารไม่สามารถรองรับได้พอ หรือแพทย์ พยาบาลมีไม่เพียงพอ ส่งผล ให้มจี �ำ นวนคนไข้ทตี่ อ้ งรอคิวตรวจสวนหัวใจมากกว่า 300 ราย ใช้เวลาใน การรอคิวนานกว่า 3 เดือน ในเรื่องนี้ก็ได้มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลขึ้นมารองรับ เพิ่มแพทย์ เพิ่มพยาบาล ขยายการให้บริการ นอกเวลาราชการ และสร้างอาคารรักษาพยาบาล 7 ชัน้ ซึง่ กำ�ลังก่อสร้าง เพือ่ พัฒนาคุณภาพบริการและคุณภาพการดูแลรักษา อันนีก้ เ็ ป็นผลพวง ของการเป็นเขตบริการสุขภาพนั่นเอง นอกจากนั้นก็มีการดำ�เนินการเรื่องของการตรวจตาต้อกระจกและ ตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกลงชุมชน การส่งแพทย์และเครื่องมือ จากโรงพยาบาลใหญ่ไปช่วยโรงพยาบาลเล็ก การตรวจสายตาเด็กและ แจกแว่นตาในเด็กวัยเรียน และการรวมตัวกันเพื่อต่อรองราคาในหลาย เรือ่ ง เช่น ยามีคณ ุ ภาพแต่ราคาลดลง ตลอดจนเกิดระบบการใช้ทรัพยากร ร่วมกันทั้งคน เงินงบประมาณ และพัสดุ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขตด้วยกัน และขับเคลื่อนในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย นี่เป็นเรื่องดีจริงๆ คิดว่าประชาชนได้ประโยชน์จริงๆ จากเรือ่ งนี้ และเป็นเรือ่ งดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากความพยายามและมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหารระดับสูงในการปฏิรปู กระทรวง สาธารณสุข คิดว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถรองรับการพัฒนาความ พร้อมสูอ่ าเซีย่ นด้านสาธารณสุขได้ @surat ต้องขอขอบคุณท่านผูต้ รวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สวุ รรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย) อีกครั้งที่กรุณาให้ข้อมูล


Favorite Food

Text / Photo : วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์

ผูท้ เี่ คยเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคงเห็นสภาพแวดล้อมทีส่ ดชืน่ เขียวสดสบายตาจากแมกไม้นอ้ ยใหญ่ทเี่ รียงรายและกระจายอยูใ่ นบริเวณเนือ้ ทีห่ กร้อยไร่ ณ ที่แห่งนี้นอกจากเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีบรรยากาศน่ารื่นรมย์แล้วที่นี่ยังมีร้านกาแฟภายใต้ชื่อร้าน “Amazon SRU” อาคารของร้านบรรจงสร้างขึ้น ภายใต้มาตรฐานของร้านกาแฟ Cafe Amazon ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับบรรยากาศธรรมชาติเกิดเป็นภาพที่เชื่อมโยงไปถึงป่าที่ยิ่งใหญ่บนพื้นพิภพ แน่นอนว่าภายใต้ เงือ่ นไขของการคัดสรรคุณภาพอย่างวิจติ รบรรจงทำ�ให้ได้รสชาติทลี่ ะมุน สัญลักษณ์รปู นกแก้วสีสวยตลอดจนการออกแบบตัวอาคารและการใช้สเี ขียวนำ�เน้นความโปร่งใส กลมกลืนกับสถานที่ป่าไม้โดยรอบจึงคลาสิคน่านั่งจิบกาแฟเป็นอย่างยิ่ง

รวยรินกลิ่นกาแฟที่ Amazon SRU ดังนั้นเพื่อเอาใจคนชอบดื่มกาแฟ @SURAT ฉบับนีจ้ งึ ขอแนะนำ�กาแฟและเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ จาก Amazon SRU เพือ่ ดับความระทดระทวยกระหาย ให้เป็นความสุขสดชื่นกัน กาแฟที่หลากหลายจน เลือกไม่ถูกว่าจะกินหรือดื่มอะไรดี คุณจักษวัชร ไข่มุกข์ ผู้จัดการได้อธิบายหลายหลากจากเมนูดู จากรายการในใบสัง่ ตัง้ 29 รายการ จำ�กันไม่หวาด ไม่ไหวผูเ้ ขียนจึงไปค้นดูจากเว็บไซต์ของเขานำ�มา บอกต่อเผื่อจะได้เลือกสั่งกันตามความชอบมีท้งั ประเภทร้อน เย็น และปัน่ เย็นจนเป็นเกล็ดน้�ำ แข็ง ประมาณนี้ครับ เอสเพรสโซ่
หัวกาแฟดำ�ขนานแท้ รสเข้มข้น เสิร์ฟด้วยแก้วขนาดเล็ก 3.5 ออนซ์ อเมซอน (พิเศษ)
กาแฟดำ�รสเข้มข้นเต็มพิกดั อเมซอนร้อน กาแฟดำ�รสเข้มปานกลาง แบล็คคอฟฟี
่ กาแฟดำ� รสนุม่ นวลปานกลาง เอสเพรสโซ่เย็นปัน่ 
กาแฟเย็น รสเข้มข้นได้รสกาแฟแท้ แบล็คคอฟฟี
่ กาแฟดำ�เย็น หอม หวาน ได้รสกาแฟแท้ อเมซอน
กาแฟเย็น รสเข้ม หวานมัน กลมกล่อมรสชาติ คาปูชโิ น่
กาแฟ เย็นรสกลมกล่อมปานกลาง หวานมัน แต่งหน้า ด้วยโฟมครีมนม ลาเต้อเมซอน
กาแฟเย็นรสชาติ

ร้านกาแฟ Amazon SRU

อ่อนนุ่ม หอมหวาน กลิ่นนมสดกล่มกล่อมชื่นใจ มอคค่า กาแฟเย็นรสเข้ม ให้รสหวานมัน ด้วย ช็อคโกแล็ต อเมซอน เอ็กซ์ตร้าเย็น
กาแฟเย็นเข้ม ด้วยรสเอสเพรสโซ่ 2 เท่า อเมซอนปั่น
กาแฟ เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมปัน่ จนเป็นเกล็ดน้�ำ แข็ง นมสด
นมสดร้อนหวานหอม มัน รสกลมกล่อม นมสดปัน่ 
นมสดเย็นหวานหอม มัน รสกลมกล่อม ช็อคโกแลตร้อน
เครื่องดื่มร้อน ได้ความสดชื่น จากกลิน่ ช็อคโกแลต ช็อคโกแลตเย็น
เครือ่ งดืม่ เย็น ได้ความสดชืน่ จากกลิน่ ช็อคโกแลต ช็อคโกแลตปัน่ สดชืน่ จากกลิน่ ช็อคโกแลต ปัน่ จนเป็นเกล็ดน้�ำ แข็ง ชานมเย็น กลิน่ ชาเคล้านมข้นให้รสหอมหวานมัน ชาเขียวนมสด
ชาเขียวใส่นม ได้รสนุม่ ชุม่ คอ หวาน หอม ชาดำ�เย็น
ทำ�จากชาซีลอนแท้ผสมน้ำ�ตาล ให้รสชาติหวานสดชืน่ ชามะนาว
ทำ�จากชาซีลอน แท้ผสมน้�ำ ตาล เพิม่ รสชาติดว้ ย ชาเขียวนมสดเย็นปัน่ ผสมผสานจากชาเขียวและกลิน่ ของมะลิ หอมสดชืน่ สตรอเบอร์รปี่ นั่ 
กลมกล่อมลงตัวของสตรอเบอร์รี่ ปั่นผสมโยเกิร์ต ปิดท้ายด้วย กีวี่ บูลเบอร์รี่ หรือ สตอเบอร์รี่ปั่น

ตัง้ อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถ.บ้านดอน-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์. 083-094-2011 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 20.00 น.

54


Good Health & Wellness Text : ทพ.สุทธิพันธุ์ จำ�นงค์ทอง ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / Oral Max & Dental Clinic วิธีรักษาการนอนกัดฟัน

ในคราวทีแ่ ล้วเราได้ทราบถึงอาการ ผลเสีย และสาเหตุ ของการนอนกัดฟันกันแล้ว ดังนั้นครั้งนี้เราจะมาทำ�ความ เข้าใจและรักษาการนอนกัดฟันกันครับ โดยเราจะรักษาใน สองส่วนคือการแก้ทสี่ าเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดการนอนกัดฟัน และ รักษาปัญหาที่เกิดตามมาจากการนอนกัดฟัน

1) การจัดการกับความเครียด

โดยต้องหาสาเหตุของความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ก่อน จาก นัน้ ก็หาวิธผี อ่ นคลายหรือลดความเครียดต่างๆเหล่านัน้ เช่น ถ้ามีปญ ั หาเรือ่ งการงาน ก็ให้พยายามแก้ไขหรือวางแผนหา วิธแี ก้ไขเอาไว้ให้เสร็จสิน้ ก่อนการนอนหลับพักผ่อน การหา ผู้ช่วย การหาที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาให้หมดไป ปัญหา เรือ่ งการเรียนก็เช่นกัน ทำ�การศึกษาเพิม่ เติม หาตำ�ราหรือ ครูอาจารย์ทสี่ ามารถสอนให้เราเข้าใจในบทเรียนได้ดกี ว่าที่ เป็นอยู่ สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยลดความเครียดลงได้ นอกจากนัน้ การเล่นกีฬาออกกำ�ลังกาย ทำ�สมาธิ ก็อาจจะเป็นอีก ทางเลือกที่จะลดความเครียด และจะดีกว่าการใช้ยาลด ความเครียด

นอนกัดฟัน...เป็นกันหรือเปล่า ? ตอนที่ 2 2) แก้ไขสภาพภายในช่องปาก

หากการกัดฟันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของช่อง ปาก เช่นการสบฟันผิดปกติฟันซ้อนเก อาจต้องแก้ไขโดย การจัดฟัน มีวสั ดุอดุ ฟันทีส่ งู ทำ�ให้เกิดการสบกระแทก ก็ตอ้ ง กรอแก้ไข เป็นการแก้ไขที่ชัดเจนที่สุดในบรรดาหลายๆ สาเหตุ เมือ่ สภาพปากและฟันดีขนึ้ ปัญหาการนอนกัดฟันจาก สาเหตุนี้ก็จะลดลงได้

3) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางชนิด

ถ้าผู้ที่นอนกัดฟันดื่มเครื่องดื่มที่อาจจะทำ�ให้เพิ่มความเครียด ได้อยูเ่ ป็นประจำ� ก็ควรจะลดเครือ่ งดืม่ ประเภทนีล้ ง เช่น เครือ่ งดืม่ พวกชา กาแฟ ที่มีคาเฟอินลง ก็น่าจะทำ�ให้หลับสนิทได้ดีขึ้น

4) จัดการกับปัญหาที่ตามมาจากการนอน กัดฟัน นอกจากทีก่ ล่าวมาแลัวนัน้ ก็ตอ้ งมีการจัดการป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหายแก่ร่างกายของเราจากการนอนกัดฟัน ที่จะส่งผลให้ มีการเจ็บกล้ามเนื้อ ฟันสึกขั้นรุนแรง ซึ่งก็มีวิธีต่างๆ ตั้งแต่การใช้ ยาคลายกล้ามเนือ้ การใส่เครือ่ งป้องกันขณะนอนหลับ (Nightguard) ไปจนถึงการใช้เฝือกการสบฟัน (Occlusal Splint) ซึง่ พบว่าประมาณ 50% ของผู้ป่วยจะมีอาการนอนกัดฟันลดลงหลังจากใส่เฝือกการ สบฟันไประยะหนึ่ง

อย่างไรก็ตามการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีวิธีแตกต่าง กันออกไป วิธที ดี่ ที สี่ ดุ อย่างหนึง่ ก็คอื ปรึกษาทันตแพทย์ถงึ การรักษา ที่เหมาะสมสำ�หรับแต่ละราย และติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไปครับ

56


Diary

Text / Photo : ที.ประชาชื่น

58


หากใครทีไ่ ด้ชมโฆษณาสินค้าทางจอทีวี หรือได้เห็นป้ายโฆษณาทีม่ กั เลือกใช้ดาราวัยรุน่ หน้าใหม่ ใสปิง้ เพือ่ มาสร้างแบรนด์ สินค้าให้ติดตลาด แล้วลองสักเกตดูให้ดีๆ สาวสวยน่ารักๆ มากความสามารถ หลากหลายภาพลักษณ์และบทบาทต่างๆ อาทิ โฆษณาผลิตภัณฑ์จอห์นสัน โลชั่น ออกซิเจน ร้านอาหารชื่อดัง “ซิสเลอร์” หรือน้ำ�พริกตราแม่พลอย เครื่องดื่ม มินิทเมด นิวทรีบู๊สท์ ยูนิฟ และทรูมูฟ 3G การันตีได้เลยว่านี่คือ พรีเซ็นเตอร์ดารารุ่นใหม่ที่กำ�ลังมาแรงในเวลานี้ น้องป่านณัฐมน ภาคภูวกานต์

เที่ยวเขื่อนรัชชประภากับดารารุ่นใหม่ น้องป่าน-ณัฐมน ภาคภูวกานต์

ส่วนเรือ่ งการท่องเทีย่ วจังหวัดสุราษฎร์ธานีนนั้ สาวน้อยหน้าใส บอกว่า เคยไปทริปจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 วัน 3 คืน เพือ่ ไปถ่ายวีดโี อ พรีเซนเทชัน่ ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ตามสคริปป่านต้องนัง่ ซ้อน ท้ายมอเตอร์ไซด์ โดยมีนายแบบเป็นคนขับ ไปถ่ายโฆษณากันที่ บริเวณสันเขื่อนรัชชประภา ตอนถ่ายทำ�ก็ได้สัมผัสวิวสวยๆ และ ประทับใจทีอ่ ากาศดีๆ ทิวทัศน์บนถนนสันเขือ่ นทอดยาวเข้าสูธ่ รรมชาติ ที่ยังคงสมบูรณ์มาก และยังได้ผ่อนคลายกับสายน้ำ�ใสสีเขียวมรกต ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสก ทีแ่ ลเห็นไกลสุดลูกหูลกู ตาเหมือนมอง ออกไปกลางทะเลจริงๆ และได้มีโอกาสไปพักค้างแรมที่โรงแรมเขื่อนรัชชประภาอีก ด้วย และทีส่ �ำ คัญช่วงเวลากลางคืนอากาศเย็นสบายมาก บรรยากาศ ก็เป็นธรรมชาติมาก ช่วงหัวค่�ำ ก็ได้ยนิ เสียงกบ เสียงเขียด ร้องกันระงม เรียกได้วา่ เป็นการสัมผัสและพักผ่อนอย่างใกล้ชดิ กับธรรมชาติมาก ทีส่ ดุ นอกจากนีป้ ระทับใจมากกับอาหารอร่อย เป็นอาหารทีท่ มี งาน

คัดสรรร้านที่เลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น เช่นปลา ซึ่งนำ�มาปรุงเป็น อาหารต่างๆ เช่นปลาทอดราดพริก ต้มยำ�ก็อร่อยมาก... เสียดายเรามี เวลาน้อย และถ้าหากมีเวลาอีกหน่อย ก็อยากไปเทีย่ วให้รอบๆ เขือ่ นเลย หรือไม่กป็ นั่ จักรยานชมวิว ชิลล์ๆ ชมบรรยากาศรอบเขือ่ น ปัน่ ไปก็พกั ไป ตามจุดชมวิวต่างๆ แบบชิลล์ๆ หรือไม่กเ็ ดินชมวิวไปทัว่ ๆ และถ้าได้มา ถึงเขื่อนอีกสักครั้งก็ต้องนั่งเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทยสักครั้งในชีวิต ถึงอย่างไรก็ตามทริปนี้ มีเวลาน้อยมาก หลังจากทีถ่ า่ ยงานเสร็จก็ นัง่ เรือเฟอร์รขี า้ มไปเกาะสมุย เพือ่ ขึน้ เครือ่ งบินกลับกรุงเทพฯ แต่กย็ งั ดี ได้สัมผัสกลิ่นอายทะเล เกาะสมุยบ้าง

ฝากไว้กอ่ น “จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพราะมีเวลาอันน้อยนิด แบบว่า ชีวิตรีบเร่ง ข้ามเรือ แล้วขึ้นเครื่องกลับเลย ...คอยติดตามผลงานละครชิ้นแรกของค่ายบรอดคาสท์ น้องป่านณัฐมน...เร็วๆ นี้ เป็นกำ�ลังใจให้ครับ....

ตอนถ่ายทำ�ทีส่ นั เขือ่ นรัชชประภาได้สมั ผัสวิวสวย และประทับใจ ทีอ่ ากาศดีๆ ทิวทัศน์บนถนนสันเขือ่ นทอดยาวเข้าสูธ่ รรมชาติ ที่ยังคงสมบูรณ์มาก และยังได้ผ่อนคลายกับสายน้ำ�ใสสีเขียว มรกต ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสกทีแ่ ลเห็นไกลสุดลูกหูลกู ตา เหมือนมองออกไปกลางทะเลจริงๆ

59


Directory สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ศาลากลางจังหวัด 077-272-926 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-284-971 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 077-272-941 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 077-272-513 เทศบาลเมืองท่าข้าม 077-311-833 สำ�นักงานอัยการ 077-281-379 สำ�นักงานจังหวัด 077-282-175 เรือนจำ�จังหวัด 077-283-104 สำ�นักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 เขื่อนรัชชประภา 077-240-740-5 สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 077-274-811-7 เขตพื้นที่การศึกษา 11 077-288-801 ศูนย์มะเร็งภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-211-625-8 สรรพากรอำ�เภอ 077-272-259 สำ�นักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี 077-355-422-3 สถานีตำ�รวจเมืองสุราษฎร์ธานี 077-272-095 ไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-272-013 สำ�นักงานประปา 077-200-348 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 077-283-939 ห้องสมุดเทศบาล 077-210-221 สำ�นักงานปลัดเทศบาลนครฯ 077-272-513 สำ�นักงานท่องเที่ยวและกีฬา 077-283-612 ตำ�รวจท่องเที่ยว 1155

ธนาคาร

กรุงเทพ (สุราษฏร์ธานี) กรุงเทพ (ชนเกษม) กรุงเทพ (เซ็นทรัลฯ) กรุงเทพ (บิ๊กซี) กรุงเทพ (โลตัส) กสิกรไทย (สุราษฏร์ธานี) กสิกรไทย (โคลีเซี่ยม) กสิกรไทย (โลตัส) กรุงไทย (สุราษฏร์ธานี) กรุงไทย (ศาลากลางจังหวัด) กรุงไทย (โลตัส)

077-282-906 077-281-297 077-602-723-4 077-600-142-3 077-221-264 077-272-200 077-910-035 077-910-056-60 077-281-830 077-289-117 077-221-264

ศูนย์บริการขายรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ บริษัท บ้านดอนปิยะคาร์ส จำ�กัด 077-295-050 บ้านดอนปิยะกลการ 077-218-888 บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำ�กัด (นิสสัน) 077-221-222 ฟอร์ด 077-273-449 มาสด้า สุราษฎร์ธานี 077-600-109 คูโบต้า 077-269-241 มิตซูบิชิ 077-285-046 บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำ�กัด 077-218-218 ทาทามอเตอร์ 077-295-050 นิสสัน 077-200-560-3 ฮอนด้า ออโต้โมบิล 077-224-777 ศุภกิตติ์มอเตอร์ 077-286-827 ดรีมคาร์ ประดับยนต์ 077-281-505

คลินิกแพทย์ / สถานเสริมความงาม

เอเวอร์กรีนคลีนิก 077-284-078 จันทรัตน์คลินิก 077-273-883 SLIM UP CENTER 077-602-728-9 อนุตราคลีนิก 077-205-986 คลีนิกหมอลาวัลย์ 077-273-777 บวรการแพทย์ 077-285-485 คลีนิกหมอวิโรจน์-สุภาพร 077-283-088 คลีนิกหมอมานิตย์ 077-281-271-2 ปันสุขคลีนิก 077-281-855 คลีนิกหมอวิไลพร 077-285-772 คลีนิกหมอเกษม 077-285-360 คลีนิกหมอฉัตรชัย 077-281-201 บรอง เดย์ สปา เซ็นทรัลสุราษฎร์ฯ 077-962-620 ไบโอนาโนเฟส 077-216-418 คริสตี้ฟรองซ์ สาขาสุราษฎร์ธานี 077-210-299

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลศรีวิชัย โรงพยาบาลพุนพิน โรงพยาบาลพระแสง โรงพยาบาลเคียนซา โรงพยาบาลนาสาร โรงพยาบาลบ้านนาเดิม โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ โรงพยาบาลดอนสัก โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะพะงัน โรงพยาบาลไชยา โรงพยาบาลท่าฉาง โรงพยาบาลท่าชนะ โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม โรงพยาบาลบ้านตาขุน โรงพยาบาลพนม โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลชัยบุรี โรงพยาบาลเวียงสระ มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์กู้ชีพตาปี

โรงเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์

077-284-700 077-285-701-5 077-282-520 077-311-385 077-369-098 077-387-086 077-341-415-6 077-359-384 077-244-518-9 077-371-400 077-421-399 077-377-034 077-431-190 077-389-111 077-381-167 077-391-117-8 077-397-041 077-399-084 077-295-046-7 077-367-075 077-361-283 077-272-328 077-206-487 077-272-300 077-355-351-2 077-275-860-1 077-200-198 077-272-427 077-272-061 077-272-572 077-311-999 077-272-334 077-273-428-9

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 077-282-001 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 077-272-168 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 077-221-673 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 077-212-404-5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 077-288-360 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 077-913-333 มหาวิทยาลัยตาปี 077-204-431-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สฎ.) 077-355-040

บริษัททัวร์ / ขนส่ง / โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี การบินไทยสุราษฎร์ธานี สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี เกาะเจริญคาร์เฟอร์รี่ ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส ท่าเรือบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ : สุราษฎร์ธานี : ดอนสัก : เกาะสมุย กรุงสยามทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ โชคอนันต์ทัวร์ พันทิพย์ สมบัติทัวร์ พะงันทัวร์ สมุยทัวร์

077-441-230 077-311-213 077-272-610 077-441-196 077-441-275-6 077-441-137 077-200-032-3 077-203-277 077-489-999 077-471-206-8 077-275-060-2 077-251-555 077-426-000-2 077-286-506 077-272-243 077-273-050 077-272-906 077-273-666 077-205-799 077-282-352

โรงแรม / ที่พัก / คอนโด อำ�เภอเมือง

โรงแรมร้อยเกาะ โรงแรมแก้วสมุย คอนโด วาสนา ซิตี้ คอนโด แสนสิริ

อำ�เภอเกาะสมุย

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีช โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์วิลล่า วิมานบุรี พร้อมสุขรีสอร์ท ท้องตะเคียนรีสอร์ท แฟร์เฮ้าท์ บีช รีสอร์ท นิวสตาร์ บีช รีสอร์ท Pavilion Samui Boutique resort

อำ�เภอบ้านตาขุน

ภูผาและลำ�ธารรีสอร์ท โรงแรมดาหลา เขื่อนเชี่ยวหลาน

077-201-150-8 077-219-456 086-949-3339 1685 077-230-500 077-424-020 077-256-111 077-960-439-40 077-230-978 077-422-255-6 077-422-407 077-424-420 077-913-050 077-242-555-9

อำ�เภอเกาะพะงัน

โรงแรมดีไลน์รีสอร์ท 077-375-527 แอนด์ เรสเตอรอง โรงแรมพะงันบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-481 สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา 077-375-055-6

อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมใจดีรีสอร์ท

เกาะเต่า

Ban’s Diving Resort ซีเชลล์ รีสอร์ท ดุสิตบัญชารีสอร์ท แอนด์ สปา Sensi paradise Beach resort ตาโต๊ะ ลากูนรีสอร์ท เกาะเต่ารีสอร์ท ทิพย์วิมานรีสอร์ท

ร้านอาหาร / Coffee ร้านบายเชฟ ลัคกี้ ภัตตาคาร ร้านอาหารเคียงเล อิงน้ำ�เคียงจันทร์ ริเวอร์ไซด์ซีฟู้ด อีสานเรือนหลวง ซารัง ครัวณิชา ระแนงน้ำ� ข้าวแกงนครฯ ปานโภชนา ปากน้ำ�ลำ�พู 1 บ้านผัก กรีนเฮาส์ บ้านปลายคลอง ร้านครัวหน้าเขา

อื่นๆ

องค์การโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี True Shop (ถนนราษฎร์อุทิศ) 3 BB (ถนนชนเกษม) เสือโมบาย เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี สิริสินพลาซ่า ยังนำ�เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม (บจก. ดีเอฟแอล) สุราษฏร์ประตูม้วน SURAT SQUARE บริษัท เพชรศรีวิชัย บริษัท นิวไบโอดีเซล ท่าเรือ พี.เค

075-711-680 077-456-063 077-456-299-300 077-457-098 077-456-244 077-456-192 077-456-133 077-456-409 081-285-5298 077-273-267 077-255-243 077-489-322 077-203-055 077-219-795 077-273-198 077-292-913 077-311-109 086-952-9354 077-312-848 077-285-120 077-205-739 077-282-214 077-292-851 085-782-5266

077-282-404 077-217-152 077-960-999 077-217-058 077-963-555 077-288-888 077-600-555 077-272-555 077-205-409 081-396-4535 077-225-124-5 077-225-124-5 077-275-282


61


Horoscope

ทำ�นายดวงชะตาราศี ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 ราศีเมษ Aries

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม มีเรื่องกังวลใจภายในครอบครัว ทั้งเรื่องคนในครอบครัวเจ็บป่วย วุน่ วายเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือเป็นเรือ่ งยานพาหนะ อาจจะทำ�ให้ถกู มอง กลายเป็นคนมีปญ ั หาก็ได้ ควรใช้สติในการตัดสินใจให้มากๆ ด้านความรัก คนมีครอบครัวจะมีเรือ่ งไม่เข้ากัน บางทีกเ็ ป็นเรือ่ ง ระแวงกันเพราะเรือ่ งชูส้ าว บางทีกอ็ าจจะเป็นเรือ่ งความประพฤติท่ี เปลีย่ นไป จะมีความเสีย่ งในเรือ่ งความแตกแยกในครอบครัว ด้านการเงิน มีรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัวค่อนข้างสูง เช่น คนเจ็บป่วยต้องรักษาพยาบาล หรือบางทีกเ็ ป็นการซ่อมแซมทีอ่ ยู่ อาศัยหรือยานพาหนะ จะมีรายรับก้อนใหญ่เข้าด้วยเช่นกัน

ราศีพฤษภ Taurus

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน ช่วงนีจ้ ะเต็มไปด้วยภาระทีว่ นุ่ วาย มีปญ ั หาทีต่ อ้ งดิน้ รนแก้ไข คุณ จะมีชวี ติ ทีค่ อ่ นข้างเหมือนตัวคนเดียวในช่วงนีเ้ พราะจะหาคนช่วย เหลืออะไรก็ไม่ได้ โดยเฉพาะเรือ่ งภายในครอบครัวและเรือ่ งความรัก ด้านความรัก ความรักไม่สจู้ ะดีนกั จะมีเรือ่ งกระทบกระทัง่ หรือมี ความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน โดยเฉพาะคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงดูใจกัน แต่ก็ ควรใช้เวลาดูใจกันให้ดๆี เพราะรักซ้อนอาจจะเป็นปัญหาได้ ด้านการเงิน ช่วงนีม้ แี ต่เรือ่ งใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะหนีส้ นิ จะเป็นภาระทีค่ อ่ นข้างทำ�ให้คณ ุ หนักใจ และการควบคุมในเรือ่ งใช้จา่ ย ให้ประหยัดและคุม้ ค่า เพราะยังต้องควบคุมไปอีกนานนับปีทเี ดียว

ราศีเมถุน Gemini สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม จะมีโชคทีม่ าอย่างไม่คาดฝัน บางท่านก็จะเป็นลาภลอยเกีย่ วกับเรือ่ ง เงินๆ ทองๆ บางท่านก็จะเป็นโชคในเรือ่ งความรัก หรือบางทีกจ็ ะได้ ข่าวดีมบี ตุ รหลานในระยะนีจ้ ะมีโอกาสเดินทางท่องเทีย่ ว ด้านความรัก คนโสดจะมีคนแนะนำ�สนับสนุนให้มโี อกาสทีจ่ ะได้มี คนรักกับเขาบ้าง ก็เป็นโอกาสทีด่ ที จ่ี ะได้บอกรักกันในช่วงนี้ คนทีค่ ดิ อยากมีทายาทก็มโี อกาสสมหวังในช่วงใกล้ๆ นีเ้ ช่นกัน ด้านการเงิน ช่วงนีม้ เี รือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง แต่กม็ โี อกาสทีจ่ ะมี โชคเป็นลาภลอย หรือมีเงินผ่านมือเข้ามาอย่างคาดไม่ถงึ ทีเดียว แต่ ก็ยงั ต้องใช้จา่ ยอย่างระมัดระวังไว้ดว้ ย

62

ราศีกรกฎ

Cancer สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม ช่วงนีม้ แี ต่เรือ่ งหน้าทีก่ ารงานมีแต่ภาระทีต่ อ้ งแบกไว้จนหลังแทบหัก ทีเดียว ต้องระมัดระวังตัวในเรือ่ งอุบตั เิ หตุ มีอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ระวังคนข้างเคียงจะรังเกียจตัวคุณได้้ ด้านความรัก ความรักไม่สจู้ ะดีนกั จะเกิดเรือ่ งไม่ราบรืน่ กับคนรัก มีโอกาสทีจ่ ะต้องพรากจากกันในช่วงนี้ มีสาเหตุมาจากเรือ่ งการเจ็บ ไข้ได้ปว่ ย หรือเป็นธุระทีต่ อ้ งเดินทางไกลอย่างกะทันหันในช่วงนี้ ด้านการเงิน จะมีเรือ่ งเสียเงินอย่างคาดไม่ถงึ ทัง้ ทีม่ สี าเหตุมาจาก เรือ่ งอุบตั เิ หตุ หรืออาจจะมีทรัพย์สนิ สูญหายไปอย่างไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั และ ระวังเงินทองจะไม่พอใช้จา่ ยในปักษ์น้ี

ราศีสิงห์

Leo สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน ช่วงนีด้ วู นุ่ วายสับสนมีแต่เรือ่ งยุง่ เข้ามาให้ตอ้ งพลอยเดือดเนือ้ ร้อนใจ จะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางกะทันหัน ระยะนีจ้ ะมีเรือ่ งเจรจาร่วมกันในด้าน การงาน บางทีกเ็ ป็นการไปประชุมสัมมนา ด้านความรัก ช่วงนีเ้ ริม่ สดใส โดยเฉพาะคนทีอ่ ยูใ่ นช่วงมองหา ความรักหรือดูใจกันอยูม่ โี อกาสสมหวังได้พบคนทีถ่ กู ใจ แต่ควรระวัง ว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวก็ได้ จะมีเรือ่ งทีท่ �ำ ให้สขุ ใจจากคนรัก ด้านการเงิน มีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยสูงเป็นพิเศษ จะเป็นรายจ่ายทีเ่ กิด จากการเดินทาง การติดต่อและรายจ่ายทีม่ าจากเรือ่ งสังคม ระวังจะถูก หลอกในเรือ่ งเงินทองจะให้ใครหยิบยืมก็ควรดูหน้าดูตาให้รอบคอบ

ราศีกันย์ Virgo สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 กันยายน - 17 ตุลาคม

มีเรือ่ งวุน่ กับเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งหาเงิน มีโอกาสที่ จะถูกหลอกถูกโกงในเรือ่ งเงินทองด้วย เรือ่ งทีถ่ กู คนบังคับให้ท�ำ ใน สิง่ ทีไ่ ม่อยากทำ� หรืออาจจะเป็นการมอบหมายงานทีค่ ณ ุ ไม่ถนัดก็ได้ ด้านความรัก ช่วงนีก้ �ำ ลังดีขน้ึ กว่าในช่วงทีผ่ า่ นมา เรือ่ งทีเ่ คยเข้าใจ กันผิด เริม่ จะคลีค่ ลาย มีความเข้าใจกันมากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา คนรักของ คุณมีโอกาสทีจ่ ะได้เปลีย่ นย้ายหน้าทีก่ ารงานในช่วงนีด้ ว้ ย ด้านการเงิน มีโอกาสลงทุนทัง้ ในเรือ่ งธุรกิจส่วนตัว แต่ตอ้ งทำ� อย่างรอบคอบ เกณฑ์ชะตาของคุณในช่วงนีไ้ ม่สจู้ ะดีนกั ในเรือ่ งเงินๆ ทองๆ มีโอกาสทีจ่ ะถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ได้งา่ ยๆ


ราศีตุลย์ Libra

ราศีมังกร Capricorn

ชีวติ ในช่วงนีไ้ ม่มคี วามสุขมากนักเพราะจะมีแต่เรือ่ งงานเพิม่ มากขึน้ คุณจะมีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางไกลๆ ทำ�งานร่วมกับคนอืน่ ต้องระวังเรือ่ ง คำ�พูดจา จะเกิดการล่วงเกินกันได้ ด้านความรัก มีแต่เรือ่ งทีท่ �ำ ให้เกิดความรูส้ กึ กังวลใจอยูเ่ สมอ บ้าง ก็จะกังวลในเรือ่ งสุขภาพหรือหน้าทีก่ ารงานของคนรัก ความหงุดหงิด ของคนรักในช่วงนีจ้ ะมีมากขึน้ ระวังจะเกิดปากเสียงระหว่างกันได้ ด้านการเงิน ช่วงนีเ้ ริม่ ไม่ราบรืน่ ขึน้ จะมีเรือ่ งใช้จา่ ยทีม่ ากขึน้ ขณะ เดียวกันรายรับอาจจะลดลง แต่ภาระทีเ่ พิม่ ขึน้ ย่อมทำ�ให้เงินในกระเป๋า ลดลงด้วย ต้องระวังรอบคอบในเรือ่ งใช้จา่ ยให้มากขึน้

มีโอกาสรับทรัพย์เป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควร จะพบเรือ่ งไม่สบายใจ เกีย่ วกับลูกน้องหรือบริวารสร้างปัญหาให้ตอ้ งช่วยแก้ไข รวมถึงเรือ่ ง หนักใจกับการผิดคำ�พูดหรือผิดสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันในเรือ่ งการงาน ด้านความรัก ช่วงนีจ้ ะเกิดปากเสียงกันได้บอ่ ยครัง้ ส่วนใหญ่จะเป็น เรือ่ งภายในครอบครัว และอาจจะเป็นเพราะความหงุดหงิดรำ�คาญใจ ก็ได้ ระยะนีค้ วรทำ�ใจให้หนักแน่นมากขึน้ ด้านการเงิน มีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เงินเป็นก้อนใหญ่พอสมควร แต่จะมี เรือ่ งผิดนัดการชำ�ระเงินในระยะนีอ้ ยูบ่ า้ ง มีคนมาขอความช่วยเหลือ ทางการเงิน ถ้าเป็นการหยิบยืมอาจไม่ได้เงินคืน ควรชัง่ ใจก่อนให้ยมื

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 18 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน

ราศีพิจิก Scorpio สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม ช่วงนีจ้ ะพบกับเรือ่ งเครียดๆ และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุหรือประสบ เหตุการณ์ทร่ี า้ ยๆ อย่างไม่คาดฝันได้ ไม่ควรใช้ชวี ติ ทีต่ ง้ั อยูบ่ นความเสีย่ ง กับเรือ่ งความรุนแรง เพราะอาจจะเกิดเลือดตกยางออกได้ ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่สดู้ นี กั แต่บางทีกอ็ าจจะเกิดจากเรือ่ งหน้าที่ การงาน ที่จะทำ�ให้ต้องห่างเหินจากกันไปไกลบ้าง มีเรื่องระแวง พฤติกรรมของคนรัก หรืออาจจะเกิดเรือ่ งจากความหึงหวง ด้านการเงิน ช่วงนีไ้ ม่สจู้ ะราบรืน่ ยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้จา่ ยค่อนข้างสูง และมีโอกาสทีจ่ ะเกิดเรือ่ งเงินขาดมือ รายจ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากเรือ่ ง ภายในครอบครัวทัง้ สิน้

ราศีธนู Sagittarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 16 ธันวาคม - 14 มกราคม

ชีวติ ช่วงนีจ้ ะลุม่ ๆ ดอนๆ ทำ�อะไรก็ไม่คอ่ ยจะราบรืน่ มีแต่เรือ่ งทีต่ อ้ ง เหน็ดเหนือ่ ยมากขึน้ แต่ผลงานกลับลดลง จะต้องระวังจะเกิดเดือดร้อน เรือ่ งหนีส้ นิ ได้ และบางทีอาจเป็นหนีส้ นิ ของคนอืน่ ทีค่ ณ ุ ต้องไปจ่ายแทน

ด้านความรัก ยังเป็นเรือ่ งราบรืน่ ดี แต่เป็นเรือ่ งทีเ่ รียบๆ เรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรตืน่ เต้นมากนัก คนรักในช่วงนีจ้ ะมีธรุ ะหรือนำ�ภาระมาให้คณ ุ ช่วยเหลือ คนทีอ่ ยากมีคนรักในช่วงนีย้ งั ไม่มโี ชค อดทนรอไปก่อน ด้านการเงิน มีเรือ่ งต้องใช้จา่ ยค่อนข้างสูง แต่จะหมดไปกับเรือ่ ง การเดินทาง งานสังคม แต่มโี ชคในเรือ่ งการเป็นนายหน้า คนกลาง หรือเป็นงานการขาย จะมีโอกาสได้เงินได้ทองกับเรือ่ งการติดต่อ

สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์

ราศีกุมภ์ Aquarius สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม

มีธรุ ะทีต่ อ้ งเดินทางอยูเ่ สมอ จะมีเหตุการณ์ผา่ นเข้ามาให้ตอ้ งรับรู้ มีแต่ เรือ่ งทีท่ �ำ ให้เกิดความรูส้ กึ ไม่สบายใจ หรืออย่างน้อยก็เป็นเรือ่ งทีท่ �ำ ให้ ต้องเข้าไปวุน่ วายโดยไม่ได้อะไรกับเขา จะมีธรุ ะไปเยีย่ มคนป่วยไข้ ด้านความรัก ช่วงนีก้ ย็ งั ไม่ดนี กั จะมีเรือ่ งต่อปากต่อคำ�กันอยูบ่ อ่ ยๆ ควรระมัดระวังอย่าทำ�ให้เกินเลยไป เพราะบางทีอารมณ์อาจจะมีสว่ น ช่วยกระพือให้กลายเป็นเรือ่ งใหญ่ขน้ึ ได้อย่างไม่ตง้ั ใจ ด้านการเงิน มีรายจ่ายเพิม่ สูงขึน้ หรือบางทีเป็นเพราะรายได้เริม่ ลดลง จะมีรายจ่ายเพิม่ ขึน้ จากการปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัย หรือซ่อมแซม ยานพาหนะ แต่บางทีกเ็ ป็นการซือ้ ใหม่

ราศีมีน Pisces สำ�หรับผู้ที่เกิดช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 13 เมษายน

ช่วงนีย้ งั เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบริวาร ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งลูกหลานเจ็บป่วย สร้างปัญหา และยังรวมไปถึงลูกน้องนำ�เรือ่ งเดือดเนือ้ ร้อนใจมาให้ ด้วย มีเรือ่ งหนักใจกดทับจิตใจอยูใ่ นช่วงนีโ้ ดยตลอด ด้านความรัก ช่วงนีไ้ ม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลง แต่อาจจะมีเรือ่ งทีต่ อ้ ง ห่างกันไปบ้าง อาจเป็นเรือ่ งภาระการงานหรือมีปญ ั หาทีต่ อ้ งรับผิดชอบ กดดันอยูอ่ าจทำ�ให้ตอ้ งห่างกันไปบ้าง ความรักของคุณยังปกติดี ด้านการเงิน ช่วงนีม้ แี ต่เรือ่ งใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง มีภาระทีต่ อ้ งใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้ มาก รายได้จะลดน้อยลงไปบ้าง การวางแผนใช้จา่ ยควรมี การเตรียมไว้แต่เนิน่ ๆ มิฉะนัน้ อาจจะมีเงินขาดมือได้

63


Beauty Talk พ.ญ. จันทรรัตน์ ไพศาลโรจน์ แพทย์ผู้บริหารจันทรัตน์คลินิก สาขาสุราษฎร์ธานี, สาขารามคำ�แหง, และสุรีย์พรคลินิก Short Course โรงพยาบาลรามาธิบดี Certified Trainer of Botox, Allergan, USA

Certified Trainer of Restylane, Sweden Certified Course Advance in Hyaluronic Acid Filler Esthelis, Switzerland Certified of Thread Rejuvenation Training, Korea

เป็นที่ทราบกันดีว่า รังสียูวีจากแสงแดด โดยเฉพาะยูวีเอนั้น เป็นส่วนหนึ่งในตัวการสำ�คัญที่ทำ�ให้ผิวของเราแก่ เหี่ยว และหมองไป ตามกาลเวลา ในอดีตที่ผ่านมาวิธีต่อสู้กับยูวีที่เราคุ้นเคยกันดี คือ การทาครีมกันแดด ใส่หมวก กางร่ม แต่วันนี้จะขอแนะนำ�วิธีใหม่ล่าสุดที่ จะช่วยเสริมให้ผิวคุณสวยสู้แดดอย่างมีประสิทธิภาพ

สวยสู้แดดจากภายใน การวัดความสามารถของผิวในการสู้แดดนั้น นักวิทยาศาสตร์ จะส่องรังสียวู ลี งไปทีผ่ วิ แล้วประเมินว่าปริมาณยูวเี ท่าใดจึงจะทำ�ให้ ผิวแดง ซึ่งเรียกว่า Minimal Erythemal Dose (MED) ปกติแล้ว การทาครีมกันแดดจะส่งผลให้ทนยูวีได้ปริมาณมากขึ้น หรือมีค่า MED สูงขึน้ แต่การรับประทานอาหารบางอย่าง ก็สง่ ผลให้ผวิ ทนแดด หรือมีค่า MED สูงขึ้นได้เช่นกัน มะเขือเทศ : มีไลโคปีนสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ซึ่งนักวิจัยของประเทศอังกฤษได้ทดสอบโดยให้อาสาสมัครกินครีม มะเขือเทศเข้มข้น (Tomato Paste) วันละ 2 ช้อนโต๊ะ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าสามารถป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดได้ถึง 33% ไลโคปีนเป็นสารทีร่ า่ งกายดูดซึมได้งา่ ย เมือ่ ผ่านกระบวนการปรุงด้วย ความร้อนและกินพร้อมไขมัน ส้มทุกชนิด : ผลไม้หรือผักที่มีเบต้าแคโรทีน ช่วยป้องกันผิว จากแสงแดดจากภายใน ดังนั้นจึงควรรับประทานส้ม พริกหวาน แครอต เนยถั่ว และฟักทองบ่อยๆ

ชาเขียว : เป็นขุมสะสมคาเทซิน สารเคมีในพืชใบเขียวที่มี คุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อ ต้านอนุมูลอิสระ และชะลอการเสื่อม จากวัย การศึกษาอีกชิน้ พบว่า การดืม่ ชาเขียว 2 ครัง้ ต่อวัน ช่วยลด อาการผิวไหม้ รอยแดง และเส้นเลือดแตกได้ ช็อกโกแลต : ในที่นี้หมายถึงดาร์กช็อกโกแลต ซึ่งทำ�จากโกโก้ ถึง 70% (หวานเป็นลม ขมเป็นยา) แต่ทั้งนี้ควรจำ�กัดปริมาณการ รับประทานวันละไม่เกิน 470 แคลอรี่

สวยสู้แดดจากภายในแล้วอย่าลืมสวยสู้แดดจากภายนอกด้วยครีมกันแดด แว่นตาดำ� และหมวกปีกกว้าง เพราะแดดของประเทศเรานั้นแรงกว่า ประเทศฝั่งตะวันตกมาก

64


Let’s Talk Surat Thani

Text / Photo : ดร. ภาสกร ธรรมโชติ (นักเรียนทุนฟุลไบร์ท 2549)

ผมนั่งดูตัวเลขการคาดการณ์ภาวะทางเศรษฐกิจในปีนี้จากแหล่งต่างๆ เห็นได้ชัดว่าปีนี้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวไม่ค่อยดีนัก สำ�หรับปักษ์ใต้บ้านเราก็เช่นเดียวกัน สืบเนื่องจากภาวะระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ� ภาคธุรกิจที่น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ น่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยว

ทะเล เขื่อน เขา (ตอนที่ 1) ว่าด้วยเรือ่ งการท่องเทีย่ วผมเคยตัง้ คำ�ถามว่าหากผมเป็นนักท่องเทีย่ วต่างถิน่ นัก ธุรกิจ กลุม่ พนักงานบริษทั และข้าราชการทีต่ อ้ งเดินทางมาสุราษฎร์ธานีและเดินทางมา พักตามโรงแรมต่างๆ ในเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำ�ไมจึงไม่ค่อยมีการขายแพ็กเกจ ทัวร์ตามโรงแรมหรือสนามบินให้กบั นักท่องเทีย่ วหรือผูม้ าเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง เนื่องด้วยระยะทางของสถาน ที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ไกลมากนัก คำ�ตอบส่วนหนึ่งที่ได้อาจจะเป็นเพราะนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมการเที่ยวด้วยตัวเอง ไม่มีเวลา หรือความต้องการยังมีน้อย ไม่คุ้มกับการทำ�ทัวร์ แต่วันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รายหนึง่ ทีม่ องเห็นช่องว่างและโอกาสและกำ�ลังทำ�สิง่ ทีผ่ มตัง้ คำ�ถามมาโดยตลอดและ ทำ�มากไปที่ผมคิด ภายใต้คอนเซปท์ “ทะเล เขื่อน เขา” การเดินทางครั้งนี้ผมมีไกด์กิตติมศักดิ์ (จากบริษัทสุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์) เป็น ผู้นำ�เที่ยวและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง เราจะมาทำ�ความรู้จักไกด์กิตติมศักดิ์โดย เฉพาะแนวคิดของการทำ�ธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งใน ทะเล เขื่อน เขา (ตอน 2) นะครับ อดใจไว้สักนิด

ทิวมะพร้าว หาดส่วนตัว ทอดยาวกว่า 700 เมตร

66

การเดินทางของเราเริ่มขึ้นหลังจากที่สมาชิกในทริป พร้อมกันทีจ่ ดุ นัดหมาย เรามุง่ หน้าสูก่ ารท่องเทีย่ วแบบไตรภาค ของเรา (ทะเล เขื่อน เขา) โดยในภาคแรกเรากำ�ลังมุ่งหน้า สู่ทะเลแต่ไม่ใช่ทะเลสมุยหรือพะงันนะครับ เพราะเรากำ�ลัง มุ่งหน้าไปทะเลขนอม ระหว่างการเดินทางผมก็อดไม่ได้ตาม เอกลักษณ์ของผม “เทีย่ วไป คิดไป บ่นไป” ผมไม่ปล่อยโอกาสที่ จะพูดคุยกับไกด์กติ ติมศักดิไ์ ปตลอดทาง ทำ�ให้ผมได้แนวคิดดีๆ หลายเรื่องๆ โดยไกด์กิตติมศักดิ์ของผมกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “ผมไม่อยากให้มองแหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเที่ยว ตามเขตจังหวัด เขตแดนจังหวัดมีไว้เฉพาะการปกครองแต่ เราต้องมองธุรกิจท่องเทีย่ วตามแหล่งท่องเทีย่ ว ตามโซนการ ท่องเที่ยว” ดังนั้นหากเรามองตามเขตแดนจังหวัดเราก็จะถูก จำ�กัดอยูท่ บี่ างใบไม้ เขาสก สมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน แต่ทะเล ที่เรากำ�ลังเดินทางไปวันนี้คือทะเลขนอม ไกด์กิตติมศักดิ์ย้ำ� กับผมว่า “เมื่อคิดถึงขนอม อย่างมองแต่เพียงขนอมอยู่ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มองขนอม คือ ขนอม ในฐานะแหล่ง ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก ระยะทางที่ไม่ไกลมาก” ก่อนมุง่ หน้าขนอมตามโปรแกรมทัวร์จะแวะขึน้ ไปสักการะ พระธาตุศรีสรุ าษฎร์ ผมถือว่าเป็นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ดุ หากท่าน ต้องการมองเห็นตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ผมได้เกร็ดความรูใ้ หม่ๆ เกีย่ วกับเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาท่าเพชรในอดีตถูกใช้เป็นจุดพัก สัตว์ป่าที่ถูกอพยพมาจากโครงการการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน ซึง่ ท่านสืบ นาคะเสถียร มีสว่ นในการดำ�เนินโครงการดังกล่าว ท้ายที่สุดระหว่างการเดินทางหัวข้อในการสนทนาของ ผมกับไกด์กิตติมศักดิ์มีแต่เรื่องขนอม ผมขอนำ�ประเด็นที่น่า สนใจมาแบ่งปันกันนะครับ ขนอมถือได้วา่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ทีม่ ศี กั ยภาพสูง หากจะมองให้ดขี นอมมีความคล้ายคลึงกับเขา หลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา แต่โดยส่วนตัวผมเห็น ด้วยกับไกด์ว่าขนอมมีวิวธรรมชาติที่สวยงามและที่สำ�คัญมี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างไปจากเขาหลัก แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ประกอบการในเขาหลักเล็งเห็นความ ได้เปรียบทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ภูเก็ตและสิมลิ นั สามารถเชือ่ มโยงเส้นทาง ท่องเทีย่ วสร้างโอกาสทางธุรกิจ หากผูป้ ระกอบการทัง้ ในขนอม และสุราษฎร์ธานีสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการสามารถเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วจากแหล่งท่องเทีย่ วใน จังหวัดสุราษฎร์ธานีกบั ขนอมได้ แม้แต่การเชือ่ มสมุยกับขนอม


หินโค้งตระหง่านอยู่ริมหาด กับสุดยอดวิวนั่งมองท้องฟ้าผ่านหินโค้ง กับความเชื่อใครลอดหินโค้งจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไกด์กิตติมศักดิ์กล่าวกับผมว่าเราสามารถทำ� ทริปหนึง่ วันได้อย่างสบายๆ ให้นกั ท่องเทีย่ วจากสมุยมาเทีย่ วขนอม คุยกันเพลินในที่สุดเราก็มาถึงขนอม ไกด์กิตติมศักดิ์นำ�ผมมา สู่ดินแดนที่ผมขอเรียกว่า ขนอมที่ใครๆ ไม่ค่อยได้เห็น ซึ่งตั้งอยู่ใน บริเวณอ่าวท้องชิง ก่อนเดินทางมาถึงผมนึกภาพว่าผมจะต้องได้ เห็นรีสอร์ทระดับห้าดาวที่มีความทันสมัยหรูหราและสะดวกสบาย แต่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้ากลับเป็นรีสอร์ทที่มีความสงบ ความ เรียบง่าย ความเป็นส่วนตัว ทำ�ให้ผมอดไม่ได้ที่จะหันไปถามไกด์ กิตติมศักดิข์ องผมว่ามีชายหาดสวยงามเป็นส่วนตัวขนาดนีท้ �ำ ไมไม่ ทำ�รีสอร์ทหรูๆ คำ�ตอบที่ได้รับจากไกด์กิตติมศักดิ์ของผมน่าสนใจที เดียว “ผมคิดว่าในปัจจุบนั มีรสี อร์ทหรูๆ มากมาย คุณหาทีไ่ หนก็ได้ แต่สิ่งที่หาไม่ได้ คือความเป็นธรรมชาติ ความเรียบง่าย ความเป็น ส่วนตัว ซึ่งนับวันจะหายากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว กระเป๋าหนักมีบางกลุม่ แสวงหาความเรียบง่าย ความสงบ” เมือ่ เดิน เข้ามาในรีสอร์ท ผมสัมผัสได้ถึงความสงบและความเป็นส่วนตัว

เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการหลีกลี้จากความวุ่นวายในชีวิตประจำ�วันมาพัก ผ่อนกับคนรู้ใจหรือครอบครัว นอกจากนี้รีสอร์ทแห่งนี้ยังมีแนวคิดในการบริการที่น่าสนใจเช่น เดียวกันครับ พนักงานทุกคนตั้งแต่แม่บ้าน คนสวน พนักงานจะต้อง สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและรีสอร์ทให้กับผู้ที่เข้ามา พักทุกท่านได้ ไกด์กิตติมศักดิ์บอกผมว่า “ที่นี่เราเน้นให้แขกจากไปและ จำ�ได้ว่า แม่บ้านชื่ออะไร คนสวนชื่ออะไร พนักงานเสริฟชื่ออะไร” มากกว่าการให้บริการแบบที่ผมเรียกว่า “คุณผู้ชายคะ คุณผู้หญิงคะ” ไกด์กติ ติมศักดิต์ อบผมอย่างชัดเจนว่าทีน่ ขี่ ายความเป็นธรรมชาติ ไม่ได้ขาย ความหรู จุดเด่นสำ�หรับการมาพักผ่อนในสถานทีท่ สี่ งบและเป็นธรรมชาติคอื ความหลากหลายของกิจกรรมที่สามารถทำ�รอบๆ รีสอร์ท เช่น การชม หาดขนอม ปลาโลมาสีชมพู อุทยานแห่งชาติ ถ้ำ�เขาวังทอง สปาปลา นมัสการหลวงปู่ทวด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ผมใช้โอกาสหลังเสร็จสิ้นการสนทนาเดินชมรอบๆ รีสอร์ท สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือ ความสงบ นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของ สถาปัตยกรรมของห้องพักในแต่ละหลัง ทำ�ให้เกิดความรู้สึกผ่อน คลาย สถานทีป่ กคลุมไปด้วยต้นไม้ สัมผัสได้ถงึ สายลมเบาๆ มีสนุ ขั เจ้าถิน่ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษสามารถโพสท่าถ่ายรูปกับเราได้ ผมเดิน ออกไปรอบหาดทีไ่ ม่มคี วามวุน่ วาย มองออกไปทางทะเลเห็นเกาะสมุย อยูไ่ ม่ไกล ช่างเป็นบรรยากาศทีเ่ หมาะสำ�หรับการพักผ่อน เว้นว่างจาก หน้าที่การงานที่แสนวุ่นวายของเรา ผมรู้สึกว่าสวรรค์บนดินมันอยู่ ใกล้แค่นี้เอง ขับรถไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมาที่ ัวร์ ท ์ ร ขนอม หากใครสนใจรีสอร์ทไกด์กิตติมศักดิ์ของผมยินดีที่จะให้ อ ินเต ร์ฯ ดับโลก อ ์ รายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อที่ บริษทั สุราษฎร์อนิ เตอร์ทวั ร์ ร ฎ ฎ ัน ุราษ วสุราษ ที่ติดอ น ส จำ�กัด โทร. 077-953-013 ฉบับนีพ้ นื้ ทีห่ มดแล้วครับ ับ /ท่า ม่ก วนชา งเที่ยว 0 ห 5 ใ บ ่ ช ่อ โปรดติดตามตอนต่อไปเมือ่ ผมไปตะลุยเขือ่ น เขา ,2 วแบ 00ไร หล่งท ็นกลับ ียง 1 ย ่ ี ท ร แ 5 และเปิดตัวไกด์กิตติมศักดิ์ ริกา ่องเ พ าน ้า-เย ษเพ

ารท ับ แ หล ปเช พิเศ ชั่น ้าใช้บ วัน ิติก รว่ มก เชี่ยว แบบไ /ท่าน โปรโม ในวันเข้อย 1 . 57 ม ไข ง น ื่อน เปดิ บาท เงื่อน ี้มาแสด ้าอย่าง 31 มค ัผสเข 0 น ัม 50 ่วนน งห ้ถึง ิ้นส องล่ว ถใช้ได ิ 2, มาส ช ต ด ั ปก - ต สำ�ร ามาร - -ส

67


For someone in mind

(ติิดไม้ติดมือ)

Text / Photo : อ.พิชญธิดา ศรีธิ, ชิโนรส ใจสว่าง

“...มีเพียงหาดทราย ทะเล สายลม กับสองเรา ...ยินเพียงแผ่วเบา ยินเพียงเสียงคลื่นกับเสียงเรา...นกน้อย บินมาคู่กัน เคียงกัน เหมือนดังใจมันผูกพัน ไม่ต่างกับเรา...” เวลาเดินทางมาเที่ยวทะเลเมื่อไหร่จะคิดถึงเพลงนี้เป็นประจำ� คุณผู้อ่านเป็นเหมือนกันไม๊คะ ติดไม้ติดมือ ฉบับนี้จะพาท่านนั่งเรือข้ามน้ำ� ข้ามทะเลมาเที่ยวเกาะขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีเกาะหนึ่ง ติ๊กต๊อก..ติ๊กต๊อก ให้ทายว่าเกาะอะไรเอ่ย? มีตั้งร้อยเกาะจะ ทายถูกกันหรือเปล่า? ..ถ้าให้พูดถึงเกาะขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะแรกที่เราๆ ท่านๆ นึกถึง น่าจะเป็นเกาะสมุย และเกาะพะงัน เมื่อฉบับ ที่ผ่านมาเราเคยพาคุณผู้อ่านไปชิมกาละแมสมุยอันแสนอร่อยมาแล้ว มาคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการน้อยหน้า ชาวเกาะพะงันก็มีดีเหมือนกัน มีดีที่อะไร เดี๋ยวเราจะพาท่านไปทำ�ความรู้จักกับเกาะพะงันในมุมที่แตกต่าง นอกจากปาร์ตี้ขึ้นชื่อในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วจะมีอะไรดีอีกน้า...ตามเรามาเลยค่ะ เกาะพะงัน ตัง้ อยูใ่ นเขตอ่าวไทย เป็นอำ�เภอ ที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่าง จากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากอำ�เภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน และเกาะเต่า ในปัจจุบนั นีก้ ารเดินทาง สะดวกสบายมาก ทัง้ ทางรถ ทางเรือและทางอากาศ จะเริม่ ต้นเดินทางมาทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานีใช้บริการ รถบัสของบริษทั ลมพระยาขึน้ รถทีต่ วั เมืองบริการ ส่งถึงเกาะพะงัน หรือจะนัง่ เรือไปมีทง้ั เรือเฟอร์ร่ี ขึ้นที่ท่าเรือดอนสักใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที - 3 ชั่วโมง หรือเรือนอน ขึ้นที่ท่าเรือ บ้านดอนใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง หรือว่าจะ ใช้บริการเครื่องบิน ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจาก สนามบินดอนเมืองถึงสนามบินเกาะพะงันโดยมี

68

ชิล ชิลริมเล...

กับเปลมัดย้อม สายการบินให้บริการหลายสายการบิน เวลาเทีย่ วบิน สามารถติดต่อกับสายการบินทีใ่ ห้บริการโดยตรง สามารถดูขอ้ มูลตารางเรือ และผูใ้ ห้บริการรถบัส เรือเฟอร์รไ่ี ด้ในหน้า 60 Directory ในนิตยสาร Surat ได้ค่ะ

“ร.5 ธารเสด็จ หลวงพ่อเพชรรวมใจ เกาะพะงัน พระจันทร์สวยน้�ำ ใส หาดทรายขาว ปะการังแพรวพราว เพชรกลางอ่าว เมืองคนดี” นีค่ อื คำ�ขวัญของเกาะพะงันทีก่ ล่าวถึงเกาะพะงัน ได้เป็นอย่างดี ว่ามีความสวยงามแค่ไหน อีกทัง้ ยัง เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่ 5 และ 6 เคยเสด็จประพาสที่เกาะแห่งนี้ บนเกาะพะงัน มีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายหาด ที่สวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดก็ คือ หาดริ้นนอก ที่เป็นจุด ชมพระจันทร์ที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากมี ลักษณะชายหาดที่โค้งเว้าคล้ายครึ่งวงกลมยาว 2 กิโลเมตร หาดทรายสีขาวละเอียดบวกกับ น้ำ�ทะเลสีเขียวมรกต ยิ่งในคืนขึ้น 15 ค่ำ�แล้ว แสงจันทร์ กระทบกับน้�ำ ทะเลสวยงามมาก จึงไม่ แปลกว่าทีน่ จ่ี ะเป็นหาดทีส่ วยทีส่ ดุ ของเกาะพะงัน แน่นอนว่าหลายๆ คนรูจ้ กั หาดนีจ้ ากปาร์ตี้ ฟูลมูน ใครมาเกาะพะงันถ้าไม่ได้มาเหยียบหาดริน้ นอก ถือว่ามาไม่ถึง ไม่เพียงแค่นี้ บนเกาะพะงันยัง มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกไม่ว่าจะเป็นน้ำ�ตก หลายแห่ง วัด ป่าไม้ หรือแหล่งดำ�น้ำ� หลังจากท่องเทีย่ วบนเกาะพะงันกันจนเต็ม อิม่ (ทัง้ อิม่ ท้องและอิม่ เอมใจ) ถึงเวลาต้องหาของ ฝากติดไม้ตดิ มือกลับไปฝากคนทีเ่ รารักแล้ว ฉบับนี้ เราจะพาท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับสินค้าพืน้ เมืองของ ทีน่ รี่ บั รองว่าถูกในแน่นอน นัน่ คือ “เปลมัดย้อม” ของกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่า ซึง่ เป็นการรวมตัวกันของกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร


69


แรกเริม่ เดิมทีเป็นธุรกิจส่วนตัวของสมาชิก ในกลุ่มที่ทำ�และส่งออกไปขายที่ปีนัง ต่อมาได้ เล็งเห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะเริ่มคึกคัก มี นักท่องเทีย่ วมาถามซือ้ เป็นจำ�นวนมาก จึงก่อตัง้ เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และได้ร่วมกัน คิดค้นลวดลาย สีสัน บรรจุภัณฑ์ ชนิดของผ้า ทีใ่ ช้เป็นผ้าดิบเนือ้ ดีมคี วามทนทานต่อการใช้งาน และร่วมกันคิดขนาดทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งานจน ลงตัว ได้ 2 ขนาดคือ ขนาดใหญ่ ยาว 3 หลา หน้ากว้าง 62 นิว้ ส่วนขนาดเล็ก ยาว 2.5 หลา หน้ากว้าง 62 นิ้ว ราคาขายส่ง (ตั้งแต่ 5 ชิ้น ขึ้นไป) ขนาดใหญ่ ราคา 200 บาท ราคาขาย ปลีก 220 ขนาดเล็ก ราคา 180 บาท ราคา ขายปลีก 200 เปลมัดย้อมของที่นี่มีคุณภาพ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และได้ รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กรมการพัฒนาชุมชน และอีกหลาย หน่วยงานทำ�ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพแน่นอน เติมเต็มด้วยสาระความรู้เรื่องประวัติการ ทำ�ผ้ามัดย้อมกันหน่อยนะคะ แรกเริม่ ผ้ามัดย้อม ได้เริ่มต้นทำ�กันมาแล้วในสมัยเอเชียโบราณแผ่ ขยายไปยังตอนกลางของทวีปอินเดียไปยังมาเลเซีย และข้ามไปยังแอฟริกา การทอผ้าทีม่ มี าแต่โบราณ นอกจากจะขุดพบในสมัยจีนโบราณแล้ว ยังมา

จากพวกคาราวานในสมัยก่อนรวมทั้งที่มาของ การทำ�ไหมก็เริ่มในยุคนั้นด้วย ในทวีปอเมริกา เริม่ การมัดย้อมจากชาวโคลัมเบียในยุคแรก เพือ่ การทำ�วงกลม และสี่เหลี่ยม ด้วยแบบสีง่ายๆ เป็นที่นิยมในเม็กซิโก กัวเตมาลา เปรู เดลิเวีย ปาลาไกว และอาเจนตินา ในอเมริกาใต้และ ชาวอินเดียแดง ผ้ามัดย้อมที่มีในประเทศไทยและกัมพูชา นัน้ เป็นเครือ่ งแสดงให้เห็นว่าการมัดย้อมเริม่ ต้น มาจากสองประเทศนีแ้ พร่หลายเข้าไปยังประเทศ อินโดนีเซีย วิธีการมัดย้อมยังนำ�ไปใช้ในการ ตกแต่งผ้าไหมชั้นดีเพื่อใช้ทำ�ผ้าคลุมไหล่ สไบ และโสร่ง สำ�หรับชายหญิงของชาวชวาและ บาหลี การมัดย้อมในแต่ละประเทศแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบที่แตกต่างกันและลักษณะการ ใช้สีซึ่งผู้ผลิตสามารถวางแนวทางและรูปแบบ ของผ้าเพื่อผลิตออกไปทั่วโลก ในระยะเวลาที่ แตกต่างกันตามรูปแบบของวัฒนธรรม เปลผ้ามัดย้อมถือเป็นภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ที่ สามารถนำ�เอาภูมิปัญญานั้นมาประกอบอาชีพ เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้สนิ ค้าในท้องถิน่ และสามารถ สร้างงานขึ้นในชุมชนได้อีกด้วย ฉะนั้นเราใน ฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันรักษา สนับสนุนภูมปิ ญ ั ญาของแต่ละท้องถิน่ ของเราไว้ และสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

นอกจากทะเล หาดทราย สายลม กับสองเราแล้วอย่าลืมซื้อเปลมัดย้อมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่าไปนอนพักผ่อนกันให้สบายใจกันนะ “ถื่อเป๋นการช๋วยชาวเกาะพะงันให้มีรายด๋ายเข้าท้องถิ่นกั๋นด๋วยนะค่า” ...จบกันด้วยภาษาเกาะพะงันที่ฟังเมื่อไหร่ก็น่ารักทุกทีเลยค่ะ

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสั่งจำ�นวนมากเพื่อขายต่อและเป็นของฝาก โปรดติดต่อ • ทีท่ �ำ การกลุม่ แม่บา้ นผลิตภัณฑ์ผา้ มัดย้อมโฉลกบ้านเก่า หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

• คุณอุสาห์ บุญรอด /คุณอำ�ภา ศรีสุจริต กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโฉลกบ้านเก่า 51/4 หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 077- 377-359, 084-628-2450ี ขอบคุณข้อมูลประวัติเกาะพะงันจาก วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี และ ประวัติผ้ามัดย้อม จาก http://sodeice.blogspot.com/2012/09/blog-post.html

70


รังผึ้งพันธุ์


The Bird

Text / Photo : โชคชัย ศรีล้ำ� หัวหน้าแผนกก่อสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราษฎร์ธานี

นกตีทอง

ชื่อสามัญ Coppersmith Barbet สรุปจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่า นกชนิดนี้มีคอใหญ่ หัวสีแดง

ทีม่ าของคำ�ว่า “ตีทอง” นัน้ มาจากเสียงร้องของนกครับคือเสียง “ต๊ง ต๊ง ต๊ง ต๊ง..” ติดต่อกันเหมือนเสียงของช่างตีทอง ถิน่ อาศัยของนกตีทอง พบในทวีปเอเชียแถบประเทศปากีสถาน จีน สุมาตรา ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทยพบอยู่ทุกภาคและพบได้บ่อย พบได้ตามบ้านเรือนที่มีต้นไม้ มีต้นไทร สวนสาธารณะ สวนผลไม้ ป่าโปร่ง และชายป่า อาหารของนกตีทอง คือ บรรดาเมล็ดพืช ผลไม้ ต่างๆ และแมลงบางชนิดเป็นอาหาร เช่น ไทร หว้า ตะขบ มะเม่า หนอน แมลง ไข่ ตัวอ่อน ของแมลง พฤติกรรม และการสืบพันธุ์ของนกตีทอง ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งตามเรือกสวน ใกล้หมู่บ้าน มักอยู่แต่เฉพาะบนต้นไม้ ไม่ลง มาบนพื้นดิน ส่งเสียงร้องคล้ายเสียงค้อนเคาะ โลหะซ้ำ�ๆ ดัง “ต๊ง ต๊ง” นกตีทอง ทำ�รังอยู่ ตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง และช่วย กันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย จัดอยูใ่ นกลุม่ นกโพระดกทีม่ ขี นาดเล็ก สีสรร สวยงามและน่ารัก น่าชม แต่เสียงร้องมันดังจริงๆ

72

แถมยังชอบเจาะไม้ เจาะโน้นเจาะนีไ้ ปเรือ่ ยด้วย... สถานภาพปัจจุบันของนกตีทอง เป็นนกประจำ�ถิ่นที่พบได้ง่ายทั่วประเทศ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ซึง่ ฉบับทีแ่ ล้วสัญญาว่าจะนำ�นกฝัง่ ในบาง มาให้ยลโฉมเลยทำ�ตามสัญญาซึง่ ผมได้มโี อกาส นัง่ เรือชมคลองร้อยสายบังเอิญเห็นนกตีทองโผล่ จากรูตน้ ลำ�พู ก็ให้คนขับเรือขับย้อนกลับมาใหม่ ปรากฏว่าบินออกจากรูไปแล้ว เฝ้าอยู่ประมาณ ครึง่ ชัว่ โมงทันใดก็บนิ มาเกาะกิง่ ไม้แล้วก็บนิ เข้ารู โผล่ออกมาก็ได้ตามทีเ่ ห็นแหละครับ รอชมภาพ นกดีๆ กันอีกฉบับหน้าครับ


73


74


75


76

@surat Magazine volume 3 issue 38  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

@surat Magazine volume 3 issue 38  

@surat magazine. Monthly free copy magazine distribute in Surat Thani province, Thailand.

Advertisement