Page 1

แบบบ บันททึกกกิจกรรมชชุมนชุม กิ คห้า ชชุมนชุม ปบัน ปั้ ดกินใหห้เปป็นสน ทึ ษา 2560 ภาคเรรียนทรีท 2 ปรี การศก

ครร ทปทที่ รรึกษาชช มนชม นางสาวววิรรัด ชช่ อดาว งานกวิจกรรมพรัฒนาผรผู้เรทยน โพธวินวิมวิตววิทยาคม สส านรักงานเขตพพนพื้ ททที่การศรึกษามรัธยมศรึกษาเขต 3(นนทบชรท–พระนครศรทอยชธยา) แผนการจ บัดกกิจกรรมชชุมนชุม 1. ชชชื่อชชุมนชุม

ปปป นดดินใหห้เปป็ นสดิ นคห้า


2. ครรู ททชื่ปรรึ กษาชชุมนชุม

นางสาววดิรปด ชชอดาว

3. จจานวนชปวชื่ โมง / สปปดาหห์ 1 คาบ / สปปดาหห์ 4. เนชป อหารายวดิชา 1. นปกเรท ยนฝรึ กปปป นเครชชื่ องปปป นดดินเผา 2. นปกเรท ยนฝรึ กแกะลายลงในเครชชื่ องปปป นดดินเผา 5. ผลการเรท ยนรรูห้ททชื่คาดหวปง 5.1 เพชชื่อใหห้นกป เรท ยนไดห้ฝรึกการทจาเครชชื่ องปปป นดดินเผา 5.2 เพชชื่อใหห้นกป เรท ยนนจาความรรูห้ททชื่ไดห้จากการฝรึ กทจาเครชชื่ องปปป นดดินเผาไปสรห้างรายไดห้ 5.3 เพชชื่อใหห้นกป เรท ยนมทสมาธดิในการทจางาน 6. เนพอพื้ หารายววิชา / สรั ปดาหห

ครรัพื้ง ททที่

วรันเดพอนปท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 พ.ย.2560 9 พ.ย.2560 15 พ.ย.2560 22 พ.ย. 2560 29 พ.ย.2560 6 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2560 3 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 17 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561

กวิจกรรมการเรทยนรรผู้ พบนปกเรท ยนชทป แจงทจาความเขห้าในกดิจกรรมเทอม 2 นปกเรท ยนหปดจปบดดิน ปปป นดดินใหห้เปป็ นรรู ปทรง นปกเรท ยนหปดจปบดดิน ปปป นดดินใหห้เปป็ นรรู ปทรง นปกเรท ยนทดลองปปป นดดินกปบแปห้ นหมชุน นปกเรท ยนทดลองปปป นดดินกปบแปห้ นหมชุน นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงกระบอก นปกเรท ยนขปปนปปปนรรู ปทรงกระบอก (ตชอ) นปกเรท ยนขปปนปปปนรรู ปทรงกระบอก (ตชอ) นปกเรท ยนทบทวนขรึปนปปปนรรู ปทรงกระบอก นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงแจกปน นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงแจกปน นปกเรท ยนทบทวนขรึปนปปปนรรู ปทรงแจกปน นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงโอชง

การวรัดและประเมวิน ผล ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน ผชาน

เนพอพื้ หารายววิชา / สรั ปดาหห ( ตช่ อ)

ครรัพื้ง ททที่

วรันเดพอนปท

14 15 16

31 ม.ค. 2561 7 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2561

กวิจกรรมการเรทยนรรผู้ นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงโอชง นปกเรท ยนขรึปนปปปนรรู ปทรงโอชง นปกเรท ยนฝรึ กแกะลวดลายลงชดิปนงาน

การวรัดและประเมวิน ผล ผชาน ผชาน ผชาน


17 18

21 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561

นปกเรท ยนทบทวนการฝรึ กขรึปนรรู ปทรงตชางๆ สอบปฏดิบตป ดิชดิปนงาน สรชุ ปผลการจปดกดิจกรรม

7. วดิธทการจปดกดิจกรรมการเรท ยนการสอน 1 นปกเรท ยนฝรึ กหปดจปบดดิน 2. นปกเรท ยนฝรึ กปปป นดดินใหห้เปป็ นกห้อน 3. นปกเรท ยนทดลองปปป นดดินบนแปห้ นหมชุน 4. นปกเรท ยนหปดแกะลายบนชดิปนงานเครชชื่ องปปป นดดินเผา 8. สพที่ อการเรทยนการสอน 1 ภาพเครชชื่ องปปป นดดินเผาเกาะเกรป็ ด 2 เวปไซดห์ youtue 9. การวรัดผลและประเมวินผล - เวลาเรท ยน 80 % - ผลงานนปกเรท ยน 10. การตรัดสวิ นผลการเรทยน ผชาน ไมชผาช น ลงชชชื่อ……………………….. ( นางสาววดิรปด ชชอดาว ) ครรู ททชื่ปรรึ กษาชชุมนชุม

กิปั้ กกิจกรรม สรชุปและรายงานผลภายหล บังเสรป็ จสน เรวิที่มวรันททที่ 2 พฤศจวิกายน พ.ศ.2560 สวิพื้นสช ดวรันททที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2561 1. โครงการ / โครงงาน ปรัพื้นดวินใหผู้ เปป็ นสวิ นคผู้ า 2. การดสาเนวินงานในภาพรวม ( / ) บรรลชุตามเปห้ าหมาย ( ) บรรลชุตชื่าจ กวชาเปห้ าหมาย ( ) บรรลชุเกดินเปห้ าหมาย 3. สภาพการดสาเนวินงาน ( ) เปป็ นไปตามแผนการปฏดิบตป ดิงานททชื่กาจ หนด ตจชื่ากวชารห้อยละ 50 ( ) เปป็ นไปตามแผนการปฏดิบตป ดิงานททชื่กาจ หนด รห้อยละ 53 - 70 ( ) เปป็ นไปตามแผนการปฏดิบตป ดิงานททชื่กาจ หนด มากกวชารห้อยละ 50 4. สภาพปรัญหาและขผู้ อเสนอแนะในการดสาเนวินงาน 4.1 สภาพปปญหา - ปปญหาดห้านไฟไมชเขห้าเครชชื่ องแปห้ นหมชุน(สวดิชตห์ไฟคห้างบชอย)

ผชาน ผชาน ผชาน


- เวลานห้อยทจาใหห้ไดห้ชดิปนงานนห้อย 4.2 ขห้อเสนอแนะในการดจาเนดินการครปปงตชอไป - ควรเปลทชื่ยนสวดิชตห์ไปแปห้ นหมชุนใหมช - ควรใหห้เวลามากขรึปน 5. ผลงานททที่เกวิดขรึนพื้ จากกวิจกรรม ชดิปนงานเครชชื่ องปปป นดดินเผา 6. การเผยแพรช่ ผลงานตามกวิจกรรม ( ) จปดนดิทรรศการ ( ) สาธดิตหรช อแสดง ( / ) อชชื่น ๆ 7. สวิที่ งททที่ภาคภรมวิใจของสมาชวิกในการจรัดทสาโครงการ/โครงงานในครรัพื้งนทพื้ 7.1 นปกเรท ยนมทความสนใจในการทจางานเครชชื่ องปปป นดดินเผา 7.2 นปกเรท ยนชชชื่นชมในผลงานของตนเอง 7.3 ผลงานนปกเรท ยนไดห้รปบความชชชื่นชมจากครรู ทชานอชชื่น ลงชชชื่อ………………………..ททชื่ปรรึ กษาชชุมนชุม ( นางสาววดิรปด ชชอดาว )

ภาคผนวก


แบบประเมวินความพรึงพอใจตช่ อกวิจกรรมชช มนชม ปรัพื้นดวินใหผู้ เปป็ นสวิ นคผู้ า ผรูปห้ ระเมดิน

นปกเรท ยน

ครรู

คสาชทพื้แจง กรช ณาเขทยนเครพที่องมาย / ลงในชช่ อง 5 4 3 2 1 ททที่

หมายถรึง หมายถรึง หมายถรึง หมายถรึง หมายถรึง

ตามระดรับความพรึงพอใจของทช่ าน

พรึงพอใจมากททที่สชด พรึงพอใจมาก พรึงพอใจมากปานกลาง พรึงพอใจนผู้ อย พรึงพอใจนผู้ อยททที่สชด รายการ

ระดรับความพรึงพอใจ 5

4

3

1

มทแผนงานกสาหนดการและปฏวิทวินกวิจกรรม

7

2

3

2

มทการเลพอกตรัพื้งและกสาหนดบทบาทหนผู้ าททที่ชรัดเจน

1

8

3

3

กวิจกรรมหลากหลายตามสนใจและความถนรัด

10

2

4

ระยะเวลาในการดสาเนวินกวิจกรรมมทความเหมาะสม

1

2

11

1


5

ไดผู้ รรับความรรผู้ และประสบการณห หลากหลายตามความสนใจ

12

6

สามารถนสาไปประยชกตห ใชผู้ ในชทววิตประจสาวรันไดผู้

7

5

7

สามารถดสาเนวินการไดผู้ อยช่ างเหมาะสม

5

3

3

8

นรักเรทยนมทความพรึงพอใจตช่ อการรช่ วมกวิจกรรมชช มนชม

12

คช่าความพรึงพอใจ

54

20

10

1

11

1

สภาพปรัญหา / อชปสรรคของการดสาเนวินกวิจกรรมชช มนชม ไมช่ คช่อยไดผู้ ทสา ทสาไมช่ ทรัน เวลามทนผู้อย ขผู้ อเสนอแนะเพพอที่ นสาไปพรัฒนาตช่ อไป ควรใหผู้ มทเวลามากกวช่ านทพื้

ชท น บักเรรียนกกิจกรรมชชุมนชุม “ ปบัน กิ คห้า” รายชอ ปั้ ดกินใหห้เปป็นสน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

รวม

รายละเอทยดการเขผู้ ารช่ วมกวิจกรรม หห้อง เลข ททชื่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1/1 15 ด.ญ.ธปญสชุ ดา นครวงคห์ 20 ด.ญ.ภปนทดิลา เรช อนใหมช 1/1 18 19 ด.ญ.สาวดิตรท ภดิญโญดม 1/1 23 20 ด.ช.จดิรพปฒนห์ กรงจปนทรห์ 1/2 5 20 1/2 15 ด.ช.ธท รภปทร สชุ ขพรรณ 20 ด.ช.นพภาณชุ ชชุตดิอนปนตห์ชยป 1/2 33 19 ด.ช.ภปทรพล สอนภรูเขทยว 1/2 22 19 1/2 35 ด.ญ.ณภปทร ยดิมป พะ 18 ด.ญ.ศดิรดิวรรณ วรรณทะวงษห์ 1/2 41 20 1/3 23 ด.ช.ภรูรดิช โตแยห้ม 19 ด.ญ.นภปสรา ชชุตดิอนปนตห์ชยป 3/4 34 19 3/4 29 ด.ญ.ธปญพร วงษห์บชุตร

ททชื่ ชชชื่อ -สกชุล

กิจกรรมลดเวลาเรียน  
กิจกรรมลดเวลาเรียน  

การทำงานโดยใช้เวลาว่างตามความสนใจของนักเรียน

Advertisement