Page 1


หนา 2

ฉบับที่ 77

วันจัดงาน

ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

10 ส.ค.56 10 ส.ค.56 11 ส.ค.56 12-13 ส.ค.56 14-15 ส.ค.56 14-15 ส.ค.56 16 ส.ค.56 16 ส.ค.56 18 ส.ค.56 18 ส.ค.56 23 ส.ค.56 2 ก.ย.56 7 ก.ย.56 8 ก.ย.56 13 ก.ย.56 15 ก.ย.56 15 ก.ย.56 17 ก.ย.56 20 ก.ย.56 23 ก.ย.56 25 ก.ย.56 3 ต.ค.56 5 ต.ค.56 5 ต.ค.56 6 ต.ค.56 12 ต.ค.56 13 ต.ค.56 13 ต.ค.56 17 ต.ค.56 17 ต.ค.56 19 ต.ค.56 20 ต.ค.56 20 ต.ค.56 25 ต.ค.56 25 ต.ค.56 26 ต.ค.56

แมอุมา-แมจามเทวี พอเอกาทศรถ ต.เทวะเทพบันดาล พอใหญสพ ุ รรณฯ วัดเจดียห อย องคทา วสักกะ พอปฤู ๅษีตาไฟ พอตากสิน พอปชู วี กฯ พอพังพกาฬ-แมศรีอมุ า เจาพอเสืออากงเตียวหุย ปอู าฬารชดาบส-ปอู ทุ กดาบส พระแมกาลีทเิ บต พระพิฆเณศ-พระยาแล พอปพ ู รหมวิเศษ พอนารายณเปดโลก พอทาวภุชงค พระพิฆเณศ บวงสรวงพระพุทธเจาหลวง ต.มาลัยแกวเทพนิมิตร พอศิวะ-พอปทู วด พระพิฆเณศ พระวิษณุนารายณ พระแมมนั ตระกาลี พระแมคายตรีมนตราฯ พอนเรศวร พระแมกาลีเปดโลก วัดทากระทมุ โคราช บวงสรวงแกบนพระแมกาลี แมปจ มาตามหามารีอมั มัน องคกมุ ารเทพนาจา แมจนั ทรสดุ า พอปยะฯ-พออนันตนาคราช พอบัวเงิน-บัวทอง พระยาแล-แมลักษมี ปูฤๅษีวาสุเทพ

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด คุณพลอย นาวง จัดทีร่ า นคารแคร ใน ม.รังสิต 088-9789138 คุณเกษม บานหุบกะพงซอย 5 เพชรบุรี 089-0631853 คุณเกษม-คุณแขก คลองหนึง่ คลองหลวง ปทุมฯ 083-9806396, 083-9973215 10 ส.ค.56 10 ส.ค.56 คุณแบ็งค บานโพธิศ์ รี บางปลามา สุพรรณบุรี 081-8384343 หลวงพอทองกลึง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 087-9205548, 085-2551898 14/8 สวดโฮมัม(เย็น) 15/8 ไหวครู คุณนฤมล หัวหิน ประจวบฯ 081-3781431 คุณปาริสรา จัดลานตลาดนัดตรงขามรานเจเลง ดอนเมือง 081-9294830 คุณชานนท หลังวัดไรขงิ สามพราน นครปฐม 086-0827331 11 ส.ค.56 คุณสุนนั ทา เมืองภูเก็ต 087-9117888 คุณทุม-ครูทราย ม.บัวทอง บางบัวทอง 081-1228666, 086-7921333 (เชา-บาย) คุณอิว๋ อริศรา ถ.บริพตั ร เมืองเพชรบุรี 081-8570277 ปนู อ็ ต-คุณตอ จัดตลาดสดเทศบาลบางปลา มหาชัย(2 เจาภาพ) 089-7661096 คุณตัม้ ม.นันทญา คลอง 7 คลองหลวง 02-9093848, 083-7599924(เชา-บาย) 16 ส.ค.56 16 ส.ค.56 คุณบอย คลอง 1 ธัญบุรี 087-0171241, 084-0207569 คุณสันติชยั หอประชุมวัดทาลอ อ.ทามวง กาญจนบุรี 081-1982086, 089-7422355 คุณนิว จัดบาน ม.อยเู จริญ คลอง 2 ลำลูกกา 084-7341283, 081-2850584 ม.ปฐมเพชร เมืองนครปฐม คุณยศวร โชคชัย 4 ซอย 42 (เชา-บาย) 087-0877125 18 ส.ค.56 คุณแผน สยามมินทร ม.ตวันนาวิลล คลอง 8 สายธัญบุรี 087-0510774(เชาเดียว) คุณเฉลิมพร สโมสร ม.ศรีนครพัฒนา 1 นวมินทร 24 โทร. 085-3387856 แมแดง ชางสามเศียร ร.ร.ไตรสามัคคี 089-2249201 คุณเก-คุณนอง เจริญสุขอินเตอร ม.สินธานี คลอง 5 ธัญบุรี 083-1328256 ปโู จ-แมออ ร.ร.บางเขน ถ.วิภาวดี ซอย 25 (เชา-บาย) 083-9211552, 084-0865490 8 ก.ย.56 13 ก.ย.56 แมปเู ป ม.ศุภวรรณ เยือ้ งวัดหอยโขง เมืองสุพรรณบุรี 084-8008715, 081-1944427 คุณใบเตย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 091-1276987, 082-2287285, 081-5810211 คุณเอ็กซ-คุณเอิรธ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 084-6884440, 081-6856748 คุณกรันย ถ.จรัญฯซอย 2(ซ.วัดทาพระ) 091-0826250, 089-5354269(เชา-บาย) ครูบาเจานอย จัดมุทติ าจิตวันคลายวันเกิด (เชา-เย็น) 088-5811689 17 ก.ย.56 25 ก.ย.56 คุณเกา เรือนไทยทรัพยเกษม อัมพวา สมุทรสงคราม(เชา-บาย) 087-9049688 ปาแจว บานสวนทิวไม อ.สามชุก สุพรรณบุรี 087-1719453 คุณตกุ ตา ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี 087-7584193, 085-1786571 คุณแสงเดือน แกลง ระยอง 086-8488707 คุณอนันต-คุณภูดษิ ม.พฤกษา B คลอง 3 ปทุมธานี 080-0156991, 087-3431453 3 ต.ค.56 คุณเจ-คุณออฟ ดอนตูม นครปฐม 090-4489042 คุณนุกลู -คุณแนน วิหารแดง นครปฐม คุณเอส จัด ร.ร.กวางตง ขางเทศบาลเมืองสุโขทัย 084-1614932

12 ส.ค.56

14 ส.ค.56

18 ส.ค.56

2 ก.ย.56

15 ก.ย.56

5 ต.ค.56

6 ต.ค.56

5 ต.ค.56

13 ต.ค.56

12 ต.ค.56

17 ต.ค.56

17 ต.ค.56

25 ต.ค.56

20 ต.ค.56

26 ต.ค.56

ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี!


ฉบับที่ 77

ครูบาอาจารย ดวยวัยกวา 50 ป และการใชชีวิตเปนราง ทรงของพอใหญสำโรงมาเกือบ 20 ป อีกทัง้ เปนผู จัดทำ นสพ.เลมนี้มากวา 9 ป ทำใหดิฉันสั่งสม ประสบการณจากการเรียนรู พบเห็น และเฝามอง การเจริญเติบโตและเสื่อมสลายลงของรางทรง ตางๆที่เขามาสูวงการ ซึ่งมีทั้งมาใหมและเดินจาก ออกไปอยูตลอดเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป วงการนี้มันหอมหวลยังไงชอบกลก็ไมรู นะ มันจึงมีคนเดินเขาเดินออกอยูตลอดเวลา บาง รางพอเขามาแปบเดียวก็หายไปแลว มีทงั้ แบบหาย ไปดีๆ กับหายไปแลวก็ฝากรอยแผลใหผูคนเขา สาปแชงตามหลัง เพราะพฤติกรรมเลวๆของเขา แตบางคนก็หลงไหล แลวก็อยูไดนานหลายป อยู แลวเจริญรงุ เรืองมีผคู นนับหนาถือตามากขึน้ เรือ่ ยๆ ก็มีอยูมากมายเปนสิบเปนรอยคน พฤติกรรมของผูคนวงการนี้มันมีหลาก หลาย มันขึน้ อยกู บั จริตและนิสยั สันดานของแตละ บุคคลวาเขาเขามาในวงการนี้เพื่อวัตถุประสงค อะไร? บางรางออกเดินงานก็เพื่อไปรวมพิธีเพื่อ ขอพรจากเทวดา เพื่ อ เสริ ม บารมี กั บ ตนเองให กิจการงานคาเจริญรุงเรือง เพื่อใหสังขารหายเจ็บ ปวยจากโรคภัยไขเจ็บ แตบางรางก็ออกเดินงาน เพือ่ ประกาศศักดาของเทวดาองคครูของตนเองให ทุกคนไดรูจัก แตก็มีบางรางออกเดินงานเพื่อหา เหยื่อในวงการโดยเฉพาะกับรางที่ออกเดินงาน ใหมๆ ไมรปู ระสีประสาอะไร ก็อาจจะพลัง้ พลาด ได เมือ่ ไปเชือ่ ในคำปอยอสรรเสริญทีไ่ มจริงใจจาก เขา จนทำใหสูญเสียทั้งเงินทองแบบไมสมควรที่ จะเสีย อาจเปนเรือนแสนจนถึงเรือนลานเลยเชียว หละ! ธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ยี่ ดึ ถือกันมานานมากๆ ของการเป น ร า งทรงก็ คื อ 100 % ต อ งมี ค รู บ า อาจารย หรือตองผานการรับขันมากอน ไมวา จะเปนขันครู ขันหา ขันเกา ขันสิบหก หรืออีก สารพัดขัน ก็แลวแตมุกของแตละสถานที่จะคิด ออกมาเพื่ อ ยกระดั บ ของตนเองและหาเงิ น เข า กระเปากันทั้งนั้น กวา 80%ของรางทรง มักจะมีองคครูทเี่ ปน รางทรงที่เกากวา แลวไปนอมหัวใหกับเขาครอบ เศียรสงขันให แลวก็จะกลายเปนศิษยานุศิษยของ เขา แตกอ็ กี เกือบ 20% ทีเ่ ขาสามารถแตงขันครูขนึ้ เอง แลวก็นอมรับอธิษฐานจิตตอเทพยดา โดยไม

หนา 3

ตองมีองคครูที่เปนรางทรง กลุมนี้มีนอยก็เพราะ บุ ค คลที่ จ ะขึ้ น ถึ ง ระดั บ นี้ ไ ด มั น ต อ งพร อ มใน หลายๆเรือ่ ง เชนตองมีจติ ใจทีม่ นั่ คงตอเทพยดาไม หวั่นไหวตอกระแสใดๆทั้งปวง อีกทั้งตองเปนผู รอบรูศิลปะวิทยการตางๆ อาจจะโดยการศึกษา เรี ย นรู ด ว ยตนเอง ไม ต อ งรอการศึ ก ษาเรี ย นรู จากร า งทรงซึ่ ง เป น ครู บ าอาจารย ม าบอกกล า ว ก็สามารถหาความรูไดดวยตนเอง ในฐานะศิ ษ ย ถ า หากท า นใดได ค รู บ า อาจารยทเี่ ปนคนดีจริงๆ มีวชิ าความรจู ริงๆในการ สอนสั่งใหลูกศิษยมีความรูความสามารถมากขึ้น ในเรือ่ งของพิธกี รรม หรือหากครูบาอาจารยเปนผู มีบญ ุ ญาธิการในสายเทพ ทีเ่ มือ่ ใครมาบนบานศาล กลาวก็จะสำเร็จสมดังปรารถนา ลูกศิษยก็อยูกัน อยางเหนียวแนนไมถอดใจไปจากครูบาอาจารย ยัง คอยดูแลครูบาอาจารยอยูเหมือนเดิมไมเปลี่ยน แปลง แตเมื่อใดที่ใครสักคนหนึ่ง ยกตนเองเปน ครูบาอาจารยของคนอื่น แลวมีจิตใจที่โลภโมโห โทสัน คอยแตเอาเปรียบลูกศิษยอยตู ลอดเวลา ไม วาจะเรื่องของเงินทองของลูกศิษยที่ตองเอามา ประเคนให หรือไมก็คิดหนทางกอบโกยจากลูก ศิ ษ ย เรี ย กว า เห็ น ลู ก ศิ ษ ย เ ป น เหยื่ อ อั น โอชะ จนลูกศิษยทนไมไหวถอยตัวออกมา ก็จะเจอขอหา เนรคุณอกตัญูไมเคารพครูบาอาจารย ทั้งๆที่ครู บาอาจารยคนนัน้ นาจะเจอขอหาเนรคุณตอลูกศิษย ทีด่ แู ลมาตลอดเหมือนกันนะ เพราะถึงอยางไรการ เป น ครู บ าอาจารย กั บ ลู ก ศิ ษ ย มั น ก็ ไ ม ใ ช ส าย สัมพันธทางสายเลือดอยางเชนพอ - แม - ลูก ทีม่ นั ตัดกันไมขาด สุดทายก็เปนแคคนที่เคยนับถือเทา นั้น หากคิดยอนกลับไปเคยคิดบางไหมวา เคยได กอบโกยจากลูกศิษยคนนั้นมาเทาไรแลว แลวเมื่อ เขาจากไปจะมารองโวยวายทำไม? ในฐานะที่เปนองคครู คงตองกลับมาทบ ทวนตัวเองบางวา เคยใหวิชาความรูอะไรกับศิษย บาง ไมใชไปประกาศทัว่ วา “กูสรางใหมงึ ดังได กูก็ ดับมึงได” มันชางไรสาระสิน้ ดี...

องคครูตองอยูในฐานะของผูให ใหความ เมตตาในการสอนสัง่ โดยตนเองตองปฏิบตั ติ นเปน ตัวอยางทีด่ กี บั ศิษย สอนสัง่ เรือ่ งวิถที างทีถ่ กู ตอง ในการครองตน สอนสัง่ ในเรือ่ งวิชาความรเู พือ่ ให ศิษยเจริญเติบโตในสายเทพ ลูกศิษยคนไหนเจริญ เติบโตไปเมือ่ ไร ก็พลอยยินดีกบั เขาไปดวย ไมใช ไปคอยกีดกันเขา เมือ่ ถึงงานไหวครูของคนทีเ่ ปนองคครู ลูก ศิษยคนไหนทีต่ อ งการใหครอบเศียรครูกท็ ำใหเขา แตถาหากลูกศิษยคนนั้นเจริญเติบโตไปแลว และ สามารถจัดงานไหวครูเองได แลวเขาก็มีลูกศิษย ของเขาเอง องคครูตนนั้นก็ควรจะไปรวมงานใน ฐานะประธานเทานั้น ไมสมควรจะเขาไปยุงเกี่ยว กับเรือ่ งพิธกี รรมของเขา อยางเชนไปไลครอบเศียร สงขันใหกบั ลูกศิษยของลูกศิษย ทีเ่ รามักจะเรียกกัน วาหลานศิษย ถาอยางนั้นลูกศิษยคนนั้นก็จะกลาย เปนลูกแหงขององคครูตน ไมมีโอกาสเติบโตได ดวยตัวของเขาเองได ควรจะปลอยใหเขาดำเนิน การของเขาเอง ใหเขาเปนครูของคนอืน่ ตอไป... มีบางรายพอลูกศิษยของตนเองเสียชีวติ ลง ก็ จ ะไปไล เ ที่ ย วไปช อ นเอาลู ก ศิ ษ ย ข องเขามา โดยกล า วอ า งว า ตนเองเป น อาจารย ปู เมื่ อ ครู บาอาจารยมงึ ตายลง มึงก็ตอ งมาเปนลูกศิษยกู มัน คนละเรือ่ งกันเลยนะ ตัวอาจารยปคู วรจะนิง่ ๆเฉยๆ ถาตัวเองเปนคนดีจริง เดีย๋ วเขาก็มาหาเองไมใชไป ไลชอนเอาลูกศิษยเขามา คนนะจะไมใชลูกน้ำ ถึง จะไปชอนเอามาได ... การเปนครูบาอาจารยคนนั้น มันเปนเรื่อง ยากนะ ไมใชใครอยากจะเปนก็เปนไดงา ยๆ ความ มีเมตตาตองสูง ตองเปนผูใหโดยไมหวังสิ่งตอบ แทน ตองเปนผรู ใู นวิทยาการตางๆ หากครูบาอาจารยไมดี การทีล่ กู ศิษยจะทิง้ ครู บ าอาจารย ก็ เ ป น เรื่ อ งธรรมดา พฤติ ก รรม บางอย า งในอดี ต ที่ ทำไว จ นลู ก ศิ ษ ย ท นไม ไ หว จนถูกแฉออกมากลางอากาศ ชางเปนเรือ่ งทีน่ า อาย สิน้ ดี จนดิฉนั มองวาเรือ่ งบางเรือ่ งทีใ่ ครบางคนใน วงการไดออกมาโวยแบบฟองเทวดา ถอดถอนครู บาอาจารยทามกลางฟาดินเปนพยานใหรับรูและ ไดยนิ กันไปทัว่ ก็ถอื วาสมควรแลวหละ...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ฉบับที่ 77

พระธรรมสูรฯ ศิษยทกุ คนถูกกันถวนหนา โดยเฉพาะมีดาบตำรวจ

คนหนึ่งก็ฟนไปเปนแสนเชนกัน เลนเอาฮือฮากัน ไปเลยทีเดียว เพราะพี่ดาบตำรวจคนนั้นเลาใหฟง วา กอนหนาทีจ่ ะมาหาพอธรรมสูร ตนเองนัน้ อยู ในสภาวะทีเ่ ครียดมากกับเศรษฐกิจสวนตัวทีย่ ่ำแย จนเคยคิดอยากจะฆาตัวตายดวยซ้ำ เพราะปญหา หนีส้ นิ ทีร่ มุ เราแลวแกไมตก อีกทัง้ ตนเองก็ตอ งถือ ว า เป น ตำรวจน้ำ ดี ที่ ไ ม เ คยคิ ด จะรี ด ไถใครเลย พอถึงวิกฤตสุดๆก็เลยยอมเขาเฝาเจาทีต่ ำหนักนี้ ซึง่ ก็ถือวาเปนวาสนาตอกันที่ตนเองสามารถพลิกผัน จากชีวติ ทีย่ ่ำแยสดุ ๆ มาจนถึงสามารถลืมตาอาปาก ไดอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งตอนนี้หลังจากที่ไดมาลง นะเมตตากับพอธรรมสูร ตนเองก็ไดยา ยหนาทีก่ าร งานจากตำแหนงทีอ่ ยใู นกรุ ไดมาใกลชดิ กับเจานาย ระดับสูงของจังหวัดเลยทีเดียว เรียกวาขามขั้น ทีเดียวหลายขั้นแบบไมนาเชื่อ ก็คงบารมีของพอ ธรรมสูรที่ทานประทานให ไมเคยคิดเปนเรื่อง ในสายพระญาณบารมีแหงเทพอสูรหรือ เหตุผลอื่นเลยจริงๆ ครูยักษ ที่มีหนาที่คุมครองพระพุทธศาสนา และ ขจัดปดเปาซึง่ อุบตั เิ หตุเภทภัยในพิธตี า งๆ ชือ่ ทีท่ า น คนุ หูกจ็ ะมี ทาวเวสสุวณ ั พระพิราพฯ แตมอี กี พระ นามหนึ่งแหงทานทาวเวสุวัณก็คือ “พระธรรมสูร เทวาธิราช” ซึ่งประทับรางคุณสราวุธ แซตั้นหรือ คุณแชมป แหงสมุทรสาคร “พอแชมป” สราวุธ แซตนั้ รางพระธรรม สูรเทวาธิราช สมุทรสาคร หนึง่ เดียวในวงการทีใ่ ช นามนี้ เล า ให ฟ ง ว า หลั ง จากงานไหว ค รู ใ หญ ประจำปผา นไปแลว มีสงิ่ ดีๆเขามาในชีวติ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจสวนตัวที่ทำอยู ในเรื่องของ งานรับเหมาเกีย่ วกับงานสแตนเลส โดยเฉพาะการ ทำรางน้ำเกรดเอที่รับทำทั้งบานเรือนทั่วไปและ ตามโรงงานใหญๆ มียอดออเดอรสงั่ การทำงานเขา มามากมายจนทำงานแทบไมทันกับความตองการ ของลูกคา เรียกวาเงินทองไหลเขามาแบบไมหยุด หยอน อีกทัง้ ภารกิจทีต่ อ งทำเพือ่ ถวายตอเสด็จพอ ก็คอื การทรงเจาเปนรางใหเสด็จพอเสด็จมาประทับ เพือ่ ชวยเหลือลูกศิษยนนั้ ก็มลี กู ศิษยหลัง่ ไหลเขามา หามากมาย โดยเฉพาะในสายตำรวจและสาย นักการเมืองทองถิ่น ซึ่งมาจากลูกศิษยเกาที่เคยมา เฝาเสด็จพอแลวประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขา บนบานศาลกลาวไว ก็เลยชักจูงกันเขามาหาอยู เรื่อยๆไมขาดสาย โดยเฉพาะเมื่อการจัดงานไหวครูคราวที่ ผานมา ซึง่ ตรงกับวันที่ 8 - 9 มิถนุ ายน 2556 นัน้ ในงวดวันที่ 1 มิถนุ ายน 56 เสด็จพอพระธรรมสูร ใหหวยกับลูกศิษยหางเดียวเลยคือ 89 งานนีอ้ อกมา เต็มๆ ซึง่ พอแชมปกฟ็ น มาเกือบ ๆ 200,000 บาท ลูก

เมื่อหลายปกอนตำหนักพระธรรมสูรแหง นี้ เคยตัง้ อยทู ซี่ อยสุขสวัสดิ์ 38 ซึง่ เปนซอยแคบๆ จัดงานทีไรก็มีปญหาเรื่องการจอดรถทุกที จนตอ มาเมื่อไดขายตึกนั้นไปแลวก็มาอยูที่กระทุมแบน สมุทรสาคร แลวก็ไมไดจดั งานใหญไปหลายป แต ตนเองก็จัดงานไหวครูทุกป เพียงแตจัดแบบเชา เดี ย วเพื่ อ ถวายต อ ครู บ าอาจารย อี ก ทั้ ง ช ว งนั้ น ก็ประสบปญหาในชีวติ มากมาย ทัง้ สูญเสียคุณพอ อันเปนทีร่ กั ธุรกิจรับเหมากอสรางของคุณแมกไ็ ม ประสบความสำเร็จ ไดจัดสรางโครงการหมูบาน เพื่อขาย เมื่อไมประสบความสำเร็จในยอดขาย ก็โละขายไปทั้งโครงการกันเลย ประจวบกับการ แยกตัวมาประกอบธุรกิจเรือ่ งงานสแตนเลสเองอีก ซึง่ ก็เปนชวงของการเริม่ ตนใหมๆ ซึง่ ตองใชทนุ ใน การดำเนินการสูงมากๆ ก็เลยยอมปดตนเองจากวง การไปพักหนึ่ง แตก็ออกเดินงานบางเล็กนอยกับ ตำหนักทั้งหลายที่เคยมารวมงานของตนเอง บาง สถานที่ก็คืนทุนเขาไปไมใหเสียชื่อในเรื่องการติด คางซองกับตำหนักใดๆ เรียกวาหายไปอยางสงา งามไมถูกใครดาตามหลังได แตก็ไดตอทุนไวกับ หลายตำหนักที่รักใครกันจริงๆ จนตอมาก็ไดยา ยธุรกิจมาเปดหนารานอยทู ี่ หนาวัดกาหลง ติดถนนพระราม 2 ในเขต อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในนามรานสราวุธกิจไพศาล(ตั้น นำเจริญ) ซึง่ ถาหากมาจากกรุงเทพไปทางเพชรบุรี เลยวัดเกตุมวดีไปเล็กนอย ระหวาง ก.ม. 46-47 ซึง่ ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานสแตนเลสเต็มรูปแบบ และ ก็เปดตำหนักรับแขกทำกิจใหเสด็จพอฯ ซึ่งมีการ จัดแตงสถานที่หรือหิ้งบูชาไดอยางสวยงามและ กวางขวางสมพระเกียรติของพระองคทาน ไมคับ แคบเหมือนเมื่อกอน ซึ่งก็สามารถทำใหกอบกู ธุรกิจกลับมาไดอีกครั้ง และคราวนี้กลับยิ่งใหญ กวาเดิมอีกหลายเทา


ฉบับที่ 77

ในสวนของลูกศิษยทเี่ ขามาตอนนี้ ก็จะเปน เรื่องของพิธีกรรมในการใหไปเปดสถานที่ในการ ทำธุรกิจการคา รวมไปถึงในการตัง้ ศาลตางๆ และ การทำพิธีขอขมากรรมตอเจากรรมนายเวร และ การลงนะหนาทอง ซึง่ แมแตเจาของธุรกิจและพนัก งานของบริษทั ตางๆทีเ่ คยมาเฝาพอธรรมสูรแลวให ทำพิธกี รรมให ลวนแลวแตประสบความสำเร็จไป ทัง้ นัน้ รวมไปถึงเหลาบรรดารางทรงทัง้ หลายทีเ่ คย มาใหพอธรรมสูรทำพิธีให ก็ลวนแลวแตประสบ ความสำเร็จกันไปทุกๆคนที่เคยเขามาเฝาเสด็จพอ ธรรมสูรฯ อี ก ทั้ ง ผู ค นที่ เ คยเป น อั ม พฤกษ อั ม พาต ก็เขามาหา ซึ่งก็จะใชวิธีรักษาโดยการเหยียบไฟ รักษา เพียงแค 2 ครัง้ ก็หายเปนปกติได จนชือ่ เสียง ขจรกระจายไปทั่ว ซึ่งแตละเคสอยูที่วาใครจะมี ปญหาใดเขามาใหพอ ธรรมสูรจัดการชวยเหลือ แต ไมวา เคสไหน พอธรรมสูรก็ชว ยเหลือไดทกุ เคส ปนี้จึงเปนปที่ตนเองไดจัดงานไหวครูอีก ครั้ ง แบบยิ่ ง ใหญ ก ว า ทุ ก ป ที่ เ คยจั ด มา ใช ง บ ประมาณไปเกือบสามแสนบาท เพื่อถวายตอองค พอพระธรรมสูรและองคครูทกุ พระองคในตำหนัก ที่ทานไดประทานกลับมาใหกับรางที่นอบนอม และศรั ท ธาในพระองค พ อ ตลอดมา แม ป นี้ อาคันตุกะทีเ่ ปนรางทรงอาจจะมาไมมากซึง่ ตนเอง ก็เขาใจอยแู ลววา ตนเองนัน้ เหมือนเปนคนใหมใน วงการนี้ อี ก ครั้ ง ในการกลั บ มาครั้ ง นี้ ซึ่ ง ก็ จ ะมี คนเกาจากไปคนใหมก็เขามาอยูตลอดเวลา เพราะ ฉะนัน้ นามพระธรรมสูรในเวลานีก้ เ็ หมือนคนใหม ในวงการทีต่ อ งใชเวลาในการรจู กั แตผมเชือ่ วาหลัง จากนีไ้ ปแลว ชือ่ “พระธรรมสูรเทวาธิราช” จะเปน อีกชือ่ หนึง่ ทีโ่ ดงดังติดชารจของวงการ ไปอีกนาน เชียวหละ!

หนา 5

เรือ่ งราวของพอแชมปทนี่ ำเสนอในคราวนี้ ก็ ถื อ ว า เป น อุ ท าหรณ ส อนใจให กั บ ร า งทรงรุ น ใหมๆไดเปนอยางดีวา ในการทีจ่ ะกาวมาถึงจุดนีไ้ ด นัน้ มันตองผานเรือ่ งราวตางๆมามากมายกวาจะมา ถึงวันนี้ได มันไมไดหอมหวานเทาไรนัก มันตอง ผานรสขมมาจนลิ้นชาเชียวหละ จนกลายมาเปน ประสบการณของชีวติ ตองอดกลัน้ อดทนมาตลอด เมื่ อ เขี ย นมาถึ ง ตรงนี้ ผมในฐานะสื่ อ ผู จนทำใหแข็งแกรงไดอยางวันนี้ได แตดวยความ นำเสนอเรื่องราวตางๆของหลายๆผูคนในวงการ สัมพันธสวนตัวกับทางทีมงานของเราซึ่งผมนั้นรู ก็จึงอยากจะขอนำเสนอวา จริงๆแลวเทพยดาองค มาตลอดเวลาที่คบหากันมานานหลายป ครูของแตละรางนัน้ พรอมทีจ่ ะประทานพรใหกบั ร า งของพระองค ท า นอยู ต ลอดเวลาให ป ระสบ ความสำเร็จในชีวติ ทุกราง เพียงแตละรางนัน้ ก็ตอ ง สรางบุญบารมีเพือ่ ถวายตอพระองคทา นดวย โดย เฉพาะเรื่องทานบารมีนั้นถือเปนเรื่องที่สูงสุดกับ ทุกรางในการปฏิบตั ติ น ไมวา จะเปนการทำบุญสุน ทานและบริจาคทานอยูเปนนิจ ทั้งกับพระพุทธ ศาสนาและกับผทู ยี่ ากไรกวาตน ถาเปรียบบันไดมี 10 ชั้น เทวดานั้นทานลงมาพรอมจะประทาน พรในชัน้ ที่ 5 จากดานบน จากนัน้ มันก็ขนึ้ อยกู บั แต ละรางวาจะ สามารถสรางบุญบารมีขึ้นไปจากชั้น ลางถึงชั้นที่เทวดาลงมาประทานพรหรือไม? ถา เมือ่ ถึงเวลาทีต่ นเองสรางบุญบารมี ไดถงึ ก็สามารถ รับพรไดแบบเต็มๆเชนกัน แลวก็ทำใหรางนั้น มาถึงวันนี้ก็ขอใหชื่อเสียงของเสด็จพอ ประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องเชนกัน พระธรรมสูรเทวาธิราช แหงมหาชัย จงขจรกระ จายไปทัว่ ทัง้ วงการในเรือ่ ง ของความสามารถของ เทวดาที่ไดทำกิจใหลูกศิษยทุกคนประสบความ สำเร็จในทุกๆเรือ่ งทีเ่ ขามาเฝาเสด็จพอฯ โดยเฉพาะ เรือ่ งการลงนะเมตตามหานิยมนัน้ ทีน่ ที่ า นสุดยอด มากๆ จนขนาดแมผมซึ่งผานเรื่องราวเหลานี้มา บอยมากๆยังยอมรับ ก็เปนเครือ่ งหมายการันตีแลว วาที่นี่เขาสุดยอดจริงๆ กอนจากคุณแชมปไดฝากคาถาไวบทหนึง่ ที่ อ งค เ ทพในร า งได ใ ห ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ซึ่ ง เมื่ อ ได ทำพิธีขมาตอองคเทพและเจากรรมนายเวรแลว ทานก็ไดพอแชมปภาวนาตลอดมาวา “อะหังนุกา เวสะพุทสะ ยักขะพันตาฯ”แลวก็อธิษฐานขอพร ซึ่งจะสามารถชวยใหชีวิตที่เคยตกต่ำสามารถกลับ มาฟนไดอีกครั้งในเวลาอันรวดเร็วอยางที่ตนเอง เคยประสบมาแลว จึงอยากจะเอามาบอกกลาวเผย แพรใหรับรูกัน... จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน....รายงาน


หนา 6

ฉบับที่ 77

·§ã‰ª ≈—°™◊ËÕ¢Õß∑ã“π„π‡ª≈◊Õ°ÀÕ¬π“ß√¡¬—°…è∑’Ë«—¥‡®¥’¬èÀÕ¬ °Á∂◊ի㓇ªöπæÿ∑∏∫Ÿ™“„π°“√√ã«¡ √å“ß¡À“‡®¥’¬èÀÕ¬∑’Ë„À≠ã∑’Ë ÿ¥„π‚≈°

ถามวาในชีวิตของทานนั้นเคยเห็นหอย นางรมตัวทีใ่ หญทสี่ ดุ มีขนาดเทาใด? ผมเชือ่ วาทุก คนเคยเห็นก็แคใหญประมาณฝามือเดียวเทานัน้ แต เปลือกหอยนางรมโบราณที่วัดเจดียหอยนั้นใหญ มากและยาวประมาณ 1 ศอกของทาน และถือวา เปนมหัศจรรยของโลกแหงหนึง่ ทีม่ กี ารพบเปลือก หอยโบราณทีม่ อี ายุราว 8 ลานปทวี่ ดั แหงนี้ และได รับการพิสูจนทางวิทยาศาสตรจนเปนที่ยอมรับ ของสถาบันนานาชาติมาแลวจริงๆ ความเกาแกของสถานที่ ถาจะนับชั่วอายุ คน ก็คงประมาณราวหนึ่งแสนชั่วอายุคน ถานับ เปนชาติปข องคนเรา ของผคู น และเทพยดาทีเ่ กีย่ ว ของกับดินแดนตรงนี้ ก็คงผานมาเปนรอยเปนพัน ชาติเชนกัน ดินแดนแหงนี้ครั้งหนึ่งเคยเปนทองมหา สมุทรที่สุดแสนจะลึกล้ำ และคงเคยเปนประตูสู เมืองบาดาลของเหลาพญานาคราชที่มีบรรดาหอย ยักษเปนสัตวบริวาร จนตอมาเมื่อถึงกาลที่โลก เปลี่ยนแปลงสูยุคสมัยตางๆ และประตูบาดาลถูก ปดลง บรรดาบริวารทั้งหลายก็พรอมใจกันปด ประตูแหงเมืองบาดาลนี้เสีย จึงมีปรากฏการณ ที่ หอยนางรมยักษมารวมตัวกันอยางมากมายหลาย รอยลานตัวมารวมกัน ณ ดินแดนแหงนี้ จนตอมาในปจุบันชาติ เมื่อหลวงพอทอง กลึง สุนทฺ โร ไดมาพบดินแดนนีอ้ กี ครัง้ ก็จงึ เปนที่ มาของการเปดประตู เมืองบาดาลอีกครัง้ จึงมีการ พบซากเปลือกหอยนางรมยักษมากมายใน จ.ปทุม ธานี และเปนแหงเดียวในโลกในปจจุบันที่มีการ ขุดพบเชนนี้

พระครูสุนทรคุณธาดาหรือหลวงพอทอง กลึง สุนฺทโร ที่เรารูจักกันในวงการ สายญาณเจา ชายโสวินเจาเมืองรัตนวดี ซึง่ เคยตัง้ อยู ณ สถานที่ นี้ในอดีตชาติ ทานเปนพระเกจิอาจารยที่มากดวย บุญญาบารมี จนไดรับการขนานนามวา “เทพเจา แหงความเมตตา” ทีม่ เี หลาบรรดาลูกศิษยมากมาย นับหมื่นคนที่ใหความเคารพนับถือตอทาน เอา เฉพาะแค ลูกศิษยทเี่ คยรับขันธครูจากทานก็มหี ลาย พันคน ถึงคราวจัดงานไหวครูใหญประจำปทีไร ก็จะมีบรรดาเหลาศิษยานุศิษยของทานหลามไหล มาจากทัว่ สารทิศ มากันอยางเนืองแนนเพือ่ เขารวม งานพิธที กุ ๆป ซึง่ นับวันก็มมี ามากขึน้ เรือ่ ยๆไมเคย ลดนอยถอยลงไปเลย ก็เพราะทุกๆ คนศรัทธาใน ตัวของทานจริงๆ อีกทั้งวัดแหงนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน วัดทองเที่ยวแหงหนึ่งของทาง จ.ปทุมธานี ก็จึง ทำใหนกั ทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและตางชาติ เดินทาง มาเยี่ ย มชมวั ด นี้ กั น อย า งมากมายในทุ ก ๆวั น กิจกรรมตางๆทั้งการไหวสักการะบูชาขอพรพระ และขอพรองคเทพ กิจกรรมสะเดาะเคราะหตอ ชะตาเสริมบารมี ทำบุญทำทานทำกุศล มีจดั ไวให เต็มรูปแบบเพื่อความเปนสิริมงคลของทุกๆคน ที่ เขาไปในวัด

งานไหวครูใหญปนี้ตรงกับวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2556 ซึง่ รายละเอียดตางๆของพิธกี รรม นัน้ ดูไดจากในหนาประชาสัมพันธ ซึง่ ทางทีมงาน ของเราก็ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมเสริมบารมี ดวยกันในทุกชวงของพิธกี รรม หรือเพียงแคไดเขา ไปชมและสลักชื่อของทานบนเปลือกหอยนางรม ยักษ ทีจ่ ะจัดสรางเปนมหาเจดียห อยทีใ่ หญทสี่ ดุ ใน โลก ก็ถอื วาทานทัง้ หลายไดรว มกันสรางมหากุศล ใหญใหกับชีวิตของทานทุกคนแลว...


ฉบับที่ 77

หนา 7


หนา 8

ฉบับที่ 77

À≈«ßªÜ»Ÿ √’‡∑æÕÿ¥√ 擇∑’¬Ë ««—¥æ◊™π‘¡μ‘ ¢Õæ√À≈«ßæãÕ∑ÕßÕߧè„À≠ã∑»’Ë °— ¥‘ Ï ∑‘ ∏‘Ï แต ถึ ง กระนั้ น ทุ ก ๆเช า ที่ ท า นว า ง ท า น ก็โพสตขอความธรรมมะสอนใจดีๆใหไดอานกัน ตอนตืน่ นอนทุกๆวัน ถือวาทานก็ไดทำหนาทีพ่ ระ ธรรมฑูต เผยแพรธรรมะและขอคิดดีๆใหกบั พุทธ ศาสนาสนิ ก ชนผ า นทางโลกออนไลน ไ ด อ ย า ง เหมาะสม

ตอนนีเ้ ฟซบคุ ของทานพระครูปริยตั ยาคม สายญาณหลวงปู ศ รี เ ทพอุ ด ร แห ง วั ด พื ช นิ มิ ต ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี กลายเปน เฟซยอดนิยมอีกเฟซหนึ่งไปแลว เพราะเพียงเปด ตัวแค 2 - 3 เดือน มีคนกดเขาไปขอเปนเพือ่ นเต็ม ลิมิต 5,000 คนแลวครับ ซึ่งถือวารวดเร็วมากๆ เพราะขนาดเฟซบคุ ของผมเปดมาปกวาๆยังมีเพือ่ น แค 3,000 กวาคนเอง สวนหนึ่งที่เฟซนี้ไดรับความนิยมก็เพราะ หลวงปนู น้ั อัพเดทขอมูลอยตู ลอดเวลาทีม่ กี จิ กรรม ไมวา จะไปรวมงานทีไ่ หน? ทานไปทำอะไรมาแต ละวัน? ตอนนีท้ วี่ ดั กำลังทำกิจกรรมอะไรอย?ู ทาน ถายรูปมานำเสนออยูทุกๆ วัน โดยมีเณรองคนอย ทำหน า ที่ เ ป น ช า งภาพประจำตั ว เพี ย งแต รู ป กิจกรรมที่ทานไดเดินทางไปรวมงานไหวครูของ ตำหนักตางๆ อาจจะนอยลงไปบางเพราะตอนนี้ เลือกเอาเฉพาะตำหนักทีน่ มิ นตทา นเปนกิจลักษณะ มากขึน้ กวาเมือ่ กอน

บางวันไมมีขอความอะไรมาก ทานก็พา ทัวรนรกจากรูปตางๆที่อยูในวัด วาหากใครทำชั่ว อะไร แลวจะไดรบั โทษอยางไรบางในการทำความ ชัว่ ของเขา อันเปนการสอนธรรมะใหทกุ คนละชัว่ เสี ย ไม อ ย า งนั้ น นรกแต ล ะขุ ม ก็ จ ะรอทุ ก คนที่ ทำความชั่วเชนนั้น

นะเมตตาใหจนโดงดังไปทั่วประเทศ ซึ่งศิษยเอก ของทานก็คอื ศิรพิ ร อำไพพงษ และยังมีวงหมอลำ ตอกลอนวงใหญคำผุนรวมมิตร ทีท่ กุ ปในงานทีว่ ดั ตองยกวงใหญมาเลนถวายหลวงพอทุกป

อีกภารกิจที่หลวงปูตองทำอยูทุกวันก็คือ การเจิมรถยนต-รถจักรยานยนตปายแดง กับการ เจิมกระเปาเงินเพื่อความเปนศิริมงคลของเจาของ ซึ่งมีเขามาหาหลวงปูทุกวัน การกอสรางองคหลวงพอทองนั้นสำเร็จ เรียบรอยแลว ขาดแตตรงบันไดทางขึ้นหลวงปูมี ความประสงคทจี่ ะทำเปนบันไดพญานาคองคใหญ ทั้งสองขางที่สวยงามมากๆ ซึ่งตอนนี้ก็ใกลสำเร็จ สมบูรณแลว เหลืออีกเพียงเล็กนอย ก็จึงขอเชิญ ทีว่ ดั แหงนีม้ พี ระประธานองคใหญตงั้ เดน ชวนทุกทานไปเยี่ยมชมวัดแหงนี้ อีกทั้งไปกราบ เปนสงามองเห็นแตไกลนาม “หลวงพอทอง” ซึ่ง ไหวขอพรหลวงพอทองดวยกันจา.... เปนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ใหทุกๆคนมากราบ ไหวขอพร ซึ่งทุกๆคนจะเขามาสักการะขอพร อธิษฐานจิตบนบานศาลกลาวในทุกๆเรื่องกันอยู มากมายทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและเรื่อง หนาทีก่ ารงาน จะสำเร็จกันอยางมากมาย แตถา เรือ่ ง ลงนะเมตตามหานิยม ตองเขาหาหลวงปูโดยตรง เพราะทานนั้นโดงดังเรื่องนี้มานานหลายป ขนาด นั ก ร อ งดั ง ๆหลายคนยั ง มาหาท า น ให ท า นลง


ฉบับที่ 77

คุณคือผทู ถี่ กู เลือกแลว ลมหายใจ คือ ความวางเปลา ไมสำคัญ ไม มีความหมาย ไรราคา แทจริงกลับเปนสิง่ ทีม่ คี ณ ุ คา มากที่สุดตอการดำรงชีวิตอยู ไม มี บุ ค คลใดเคยเห็ น ว า “เวลา” หน า ตาเปนอยางไร? แตทุกคนรูจักนาฬิกาที่ทำหนาที่ บอกเวลา นาฬิกามีอำนาจกำหนดการดำเนินชีวิต ของผคู นบนโลกใบนี้ และใหโอกาสทุกคนเทากัน เสมอคือ 24 ชั่วโมง เวลาคนถามวานาฬิกาตรง ไหม? คำตอบคือ ตรงและไมตรง ถานาฬิกาตอบ เองได คงตอบวา ฉันเดินเปนวงกลมตางหาก ตรง ทีไ่ หน... นาฬิกาเปนตัวแทนแหงเวลา รางทรงเปน ตั ว แทนแห ง เทพเทวดา ไม มี ม นุ ษ ย ธ รรมดา คนไหน อยดู ๆี จะเดินไปคุยกับเทพเทวดาหรือเหลา ภูมิวิญญาณทั้งหลายไดโดยตรง ดังนั้นจึงตองมี บุคคลอันเปนสื่อกลางเพื่อกระทำภารกิจแทน นั่น ก็คือ รางทรง เพื่อรับรูเจตนาของเหลาเทวดาและ ภูมทิ งั้ หลาย และภารกิจทัง้ หลายคือ ภาระทีห่ นักถึง หนักมากและหนักที่สุดของที่สุด สำหรับเฉพาะ รางผูรับใชโดยตรง โธเอยแคชีวิตเราเองก็หลาก ปญหาสารพัน ยังตองรับฟงปญหาของบุคคลอื่น สร า งบุ ญ ให เ ทพเทวดาที่ ม าครองสั ง ขารรั บ ใช งานพระองค และยังตองชวยเหลาภูมิแหงโลก วิญญาณ เมื่อโชคชะตาชีวิตถูกกำหนดใหตองมา เปนสังขารรับใชญาณทิพยจะนามใด สิง่ หนึง่ ทีต่ อ ง ดูแลตนเอง ในลำดับตนๆคือ สุขภาพจิต บนเสนทางของผูรับใชเทพเทวดา มิได สวยงามโรยด ว ยกลี บ กุ ห ลาบ อุ ป สรรคป ญ หา สารพันตางๆเขามาตลอดเวลา ทัง้ ของชีวติ ตนและ ของศิษย การเปนรางทรงจึงมิใชของสนุกหรือ งายๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งประการ ที่เปนราง ตองพึงมีคอื การเขาถึงปญญาขององคครองสังขาร มีศรัทธาเปนสำคัญอยูแลว แตตองเขาถึงปญญา ก็จะผานการรับใชตามเจตนาของเทพเทวดา โลกใบนี้ถาผูเปนรางอันมีกายมนุษยจิต มนุษย ก็มักจะตองทนทุกขกับการทำภารกิจอัน หนักหนา จงเปนรางทรงกายมนุษย จิตเทวดา เพือ่ ความเขมแข็งใหกระทำภาระหนาทีใ่ หผา นไปดวย ดี จะตองเตรียมพรอมรับสถานการณฉุกเฉินทั้ง ของมนุษย เทพเทวดา ภูติผีปศาจ เหลาภูมิวิญาณ มันมีหนาที่เยอะจริงๆ เราเปนศูนยรวมแหงความ ทุกขนานาประการ จิตเทวดาและสุขภาพจิตทีด่ คี อื เปนสำคัญ การปฏิบัติตนของรางสังขาร จึงตองมี การครองอยูภายใตศีลหาเปนเบื้องตน เพื่อการ

หนา 9

ปองกันตนเอง และกอเกิดพลังสมาธิปญญาญาณ เพือ่ การรับใชทดี่ ี ตามเจตนาของเทพพรหมเทวดา ทุกพระสายญาณบารมี อีกประการคือ ทำใหพลังญาณทิพยของ สังขารมีพลังอยูตลอดเวลา เราผูเปนรางสังขารจึง ตองสรางบุญกุศล กระทำคุณงามความดีเสมอและ ที่สำคัญมากๆ และควรจดจำวาผูเปนรางทรงตอง ทำการถวายบุ ญ แด เ ทพเทวดาของญาณที่ ค รอง สังขาร และไมวา เราผเู ปนรางทรงจะไปกราบไหว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำกุศล ณ สถานที่ใดๆก็ตาม ก็จำเปนทีจ่ ะตองถวายบุญแดเทพเทวดา ณ ทีน่ นั้ ให ไดรบั และอนุโมทนาบุญ จงอานและควรจำ อันเรา ผเู ปนรางทรงไดทำกุศลบุญใดจงถวายบุญ การไป กราบสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ สถานทีใ่ ดๆ การจุด ธูปเทียนแลว สารพัดจะขอไมใชหนาที่ของผูเปน รางทรงแตประการใด มันเปนการมิควรอยางยิ่ง เทพเทวดาทรงดวยความศักดิ์สิทธิ์ยอมรูควรอัน เหมาะ สมในการประทานพรแกสังขารอันมีญาณ ทิพยเปนเจาของ ชีวติ มันอยทู ผี่ ลบุญกรรมดวย เวลาไปกราบไหวทใี่ ด เชน พระหลวงพอ วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์ ก็เพราะเทวดาที่รักษาองคพระนั้น ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีฤทธิ์เดชบันดาลให การสรางองค พระพุทธรูปจะมีญาณพรหมเทวดารักษาองคพระ พระพุทธรูปเพือ่ นอมถึงพระธรรม จึงควรไหวดว ย เคารพใชแตขออยางเดียว อยาลืม!นำของถวาย สักการะนิดหนอย ใชมอื เปลาเทวดาทานจะไดรบั รู ถึงน้ำใจของผเู ปนราง (น้ำ นม ผลไม เปนตน) การที่ เ ราเป น ร า งทรงกราบไหว ควรที่ จะอธิษฐานจิตตอเทวดาในการสรางบำเพ็ญบารมี ใหบรรลุสำเร็จ พระพุทธเจา ก็ทรงใชการอธิษฐาน ในการสำเร็จธรรมทั้งปวง หลายครั้งที่ไดยินคำพูดของรางทรงชอบ พูดวา เราไมดีเลยไมอยากชวยอะไรใคร ครั้นเมื่อ พระพุทธองคทรงฉันขาวมธุปายาสทรงลอยถาด แตถาดนัน้ ลอยทวนกระแสน้ำ นัน่ มีความหมายให เห็นวาพระองคทรงทวนกระแสโลก คือโลกนี้ยึด ตัวตน แตทกุ อยางคืออนันตตา คือไมมตี วั ตน ลอง มองกลับดีๆ ไมดไี มอยากชวยใคร คิดเปนกูเองไม ไดดจี ะขอชวยคนอืน่ ใหไดดี ทำไมจะทำไมได เทพ เทวดาทานเอารางเราสรางบารมี ศิษยไดดีกวาครู มีถมไป ชวยเขาคือทางแหงการสรางบารมี เขาใจ ใหดๆี ถารอตนไดดกี อ น บางทีทงั้ ชาตินกี้ ไ็ มมี เลย ไมตองไดชวยใครสักที จงจำไววาถาชีวิตเราไม ดีหรือโลกมนุษยบอกยังไมรวยยังไมดี ยิง่ ไมมตี อ ง ชวยคนอื่นดวยเจตนาดี ใหหนทางเขาไปไดดี พูด ดีๆคนจะสรางบารมีไมมีอะไรตองรีรอ ฐานะลาภ ยศเงินทองทั้งหลายมิไดสำคัญตอการสรางกระทำ ความดี เจตนาดีเปนบารมีจงจำ ผเู ปนรางกระทำดี ทัง้ ทีช่ วี ติ ของรางเองก็มี

ทุ ก ข มี ป ญ หาดั ง ปุ ถุ ช น เทพพรหมเทวดา ภู ติ ผีปศาจ ที่ครองดวยสัมมา ตางอนุโมทนาตอผูนั้น รางทรงอันเปนที่รัก การเปนรางทรงถาคิดไปไม ตางจากการสละแลว เปนของมีเจาของอาศัย สราง บารมี ไม ใ ช จ ะกระทำการใดได ต ามใจตนได ทุกอยาง อยภู ายใตกฎบังคับทีม่ องไมเห็น มีอำนาจ ลึกลับไมใหกระทำผิดบาป ลด ละ เลิก สุขสวน ตนทางโลก (เฉพาะรางทรงสัมมาทิฎฐิ) แตเทพ พรหมเทวดาทุกสายพระญาณทรงปรารถนาหลุด พน และมิหามในการสรางกระทำความดีอันควร บำเพ็ญ ขันธหาอันเปนทุกขเปนกองกระดูกหา ประโยชนใดไมไดในทีส่ ดุ รางสังขารทรงทุกทาน จงดีใจเถิดที่ไดมีโอกาสเกิดมาเปนมนุษยพบพระ พุทธศาสนา เปนการยากแททจี่ ะมีโอกาสนี้ การรับ ใช เ ทพเทวดาก็ ถื อ เป น การบำเพ็ ญ สร า งบารมี เหมือนทำดวยกัน เมื่อมนุษยถึงมนุษย คือเมตตา ธรรมอันสูงสุด และเทพพรหมเทวดายังนำทางและ ผลักดันสังขารในการปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง พระพุทธองคทรงตรัสวา ภาวิตา พหุลิกตา คือ อบรมทำบอยๆมากๆ ธรรมทั้งหลายยอมใชกาล เวลา การรับใชเทพเทวดาก็สรางบารมี จงเขาใจจิต วิญญาณของมนุษย และเขาถึงปญญา เพื่อการแก ปญหามนุษย การที่ รั บ ฟ ง ป ญ หาความทุ ก ข ข องผู อื่ น มากๆ ถื อ เป น โชคดี ข องเราและเป น โอกาสที่ ดีมากๆ เพราะจะทำใหเราถึงธรรม ทัง้ หลายไดเร็ว เมื่ อ เราผู เ ป น ร า งถึ ง มนุ ษ ย ย อ มถึ ง ธรรมทั้ ง ปวง เพราะทุกขนนั้ เปนความจริงของมนุษยโลก ความ ทุกขทั้งหลายในชีวิตมีคามากลนกวาทองคำฝง เพชร จงขอบคุณความทุกขทงั้ ปวงในโลกนี้ จงใหโอกาสบุคคลอืน่ ไดรบั ความสุข และ จงเติมความสุขใหตนเอง บางรางบอกวามันไม ยุตธิ รรม ทำไมเราตองรับฟงแตของคนอืน่ โลกนี้ มั น เป น ศู น ย ก ลางแห ง การชดใช จะเอาอะไร ยุติธรรมคงหายาก ถาชีวิตเราไมมีความสุข เบื่อ หนายโชคชะตาตน ไมรจู ะอยไู ปทำไม ลองมาหัด อยเู พือ่ คนอืน่ ดีกวา มีความสุขตอการเห็นผอู นื่ ไดดี มันสุดยอดมากๆ ผูเปนรางทรงอยาลืมวาเราถูก เลือกมาใหเปนผใู ห ยอมรับความจริง ยอมชนะใจตนไมใช ยอมแพ จงมัน่ คงตอการกระทำหนาที่ ตรวจสอบ ตนเอง การสรางกระทำบารมีเปนสำคัญตอการเปน ร า งทรง ศิ ษ ย จ ะผ า นมาหรื อ ผ า นไปย อ มเป น ธรรมดา ทุกอยางความ จริงของโลกคือ พลัดพราก สูญเสีย จงปลอยวางจากสภาวะทั้งปวง มนุษยทุก คนสงผลตามบุญกรรมในอดีตปจจุบนั ร ตางกรรม ตางวาระกันไป อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ศีล ทาน ภาวนา ตางหากทีร่ า งทรงตองพึงกระทำ... จาก...อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา


หนา 10

ฉบับที่ 77

μÕππ’«È ¥— ·¢° Õã“ß∑Õß ¢ÕßæãÕ·∫Áߧè √ã“ßæãÕ»√π“√“¬≥è∏πŸ∑Õß ¡’æ√“À¡≥èŒπ‘ ¥Ÿ·∑åÊ¡“ª√–®”«—¥ ‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫æ‘∏°’ √√¡∑ÿ°«—π·≈å« นั้นตั้งแตเชาจรดค่ำ ก็เปนพิธีกรรมแบบสายไทย ซึง่ ก็คอื มีพธิ กี รรมบวงสรวงเทพยดาทัว่ ไปในตอน เชา แลวก็พิธีเบิกพระบายศรีเพื่อขอพรจากเหลา เทพยดาผานทางรางทรงในชวงบายเหมือนทุกป

วัดพระศรีอรูลมิกู มหาศิวะ ศักติ อางทอง หรือทีเ่ ราเรียกกันงายๆวา วัดแขก อางทอง ซึง่ มีคณ ุ ธราธร เนตรอินทร หรือพอแบ็งค เปนประธานของ วัด ซึง่ ไดทมุ งบประมาณไปเกือบสิบลานในการจัด สรางนั้นไดรับการสถาปนาตามประเพณีทางสาย ฮินดู ตัง้ แตเมือ่ วันที่ 25 -26 - 27 มีนาคม 2556 ที่ ผานมา ชวงเวลากวา 4 เดือนทีผ่ า นมา มีผคู นเขามา เยีย่ มชมและเขาสักการะขอพรอยตู ลอดเวลา ซึง่ พอ แบ็งคกร็ สู กึ ปลาบปลืม้ ใจอยางมาก ทีห่ ลายๆคนมี โอกาสมาเยีย่ มชมและคารวะขอพรองคเทพทีว่ ดั นี้ แตตัวพอแบ็งคเองนั้นในแตละวันก็จะมีภาระที่ จะตองดูแลกิจการ ซึ่งก็คือโรงงานบรรจุแกสแหง เดียวใน จ.อางทอง และปม โสภาแกสทีบ่ ริการรถ ยนตทมี่ าใชบริการทีป่ ม แหงนี้ ซึง่ แตละวันนัน้ ก็จะ มีผูใชบริการอยางเนืองแนนตลอดเวลา ก็จึงดำริที่จะใหมีพราหมณฮินดูประจำวัด ก็จึงไดติดตอไปทางตนสังกัดที่ทางอินเดีย ทำการ จัดสงพราหมณฮินดูที่รอบรูทางพิธีกรรมแบบแท จริง มาเปนผูทำหนาที่และดูแลวัดแทนตนเองที่มี ภารกิจมากมายในแตละวัน จนต อ มาก็ ไ ด ท า นคุ รุ Kaleeswaran Mohan และคุรุ Balasubramanian Sivarajan ซึง่ ทัง้ คเู ปน Kurukal หรือเปนคุรหุ รือพราหมณหลัก ทัง้ สองคน ไมใชพราหมณผชู ว ย ซึง่ เปนพราหมณ สายทมิฬนาดูจากอินเดีย มาเปนผดู แู ลตัง้ แตปลาย เดือนกรกฎาคมที่ผานมา ซึ่งนั่นหมายถึงวา เมื่อ ท า นได เ ดิ น ทางมาที่ วั ด แห ง นี้ ก็ จ ะมี ผู รู เ รื่ อ ง พิธีกรรมทางสายฮินดูแบบแทจริง มาเปนผูนำใน การบูชา และนำคำรองขอจากทานเพือ่ ทูนถวายตอ

องคเทพ และนำพรจากองคเทพมามอบแดทาน ตามประเพณีของทางสายฮินดูแบบแทจริง แลวในเมื่อมีพราหมณมาประจำที่วัดแลว พ อ แบ็ ง ค บ อกว า ก็ จ ะจั ด ให มี พ ราหมณ อ อกไป ทำพิธีทางสายฮินดู ตามสถานที่ตางๆที่มีความ ศรัทธาได อยางเชนทำพิธีโฮมัม ใหกับตำหนักที่ ศรัทธาทางสายฮินดูเชนกัน ซึง่ การออกไปทำพิธนี อกสถานทีน่ นั้ มีทงั้ แบบมีดนตรีประกอบและไมมดี นตรีประกอบ ขึน้ อยูกับงบประมาณของเจาภาพ ซึ่งรายไดตรงนี้ จะเปนรายไดของทางพราหมณผูไปทำพิธี และ สนนราคาก็ขึ้นอยูกับระยะทางของการเดินทาง ดวย เหตุทตี่ อ งมีเรือ่ งคาใชจา ยมาเกีย่ วของ ก็เพราะ ไมอยากถูกมองจากบุคคล หรือตำหนักทั่วๆไปวา เปนบุคคลทีไ่ มมรี าคา และเปนการคัดกรองบุคคล ที่มีความศรัทธาตอพิธีกรรมแบบแทจริงดวย ในสวนของงานพิธีบวงสรวงกลางปเพื่อ ขอบคุณเทพยดาที่อางทอง ซึ่งจัดแบบเชา-บาย เหมือนทุกปทผี่ า นมา ปนนี้ นั้ ไดจดั ไปเมือ่ วันที่ 2021 กรกฎาคม 2556 ซึง่ ปนใี้ นวันที่ 20 กรกฎาคมได จัดทำพิธแี บบสายฮินดู สวนในวันที่ 21 กรกฎาคม


ฉบับที่ 77

แตปนี้ไดจัดงานแบบยิ่งใหญอลังการตาม แบบฉบับของพอแบ็งค ซึ่งทั้งหนาศาลสุวรรณ พลับพลา และบายศรีทใี่ ชประกอบพิธนี นั้ สมบูรณ แบบยิ่งใหญกวาทุกป เพื่อเปนการเฉลิมฉลองให กับความสำเร็จของธุรกิจ และความสำเร็จของตัว พอแบ็งคเอง เพือ่ ขอบคุณทีเ่ หลาเทวดาทัง้ หลาย ที่ ทานไดประทานพรใหกบั ชีวติ ของพอแบ็งคตลอด มาทั้งชีวิต ความมหัศจรรยแบบที่ไมเคยมีเกิดขึ้นมา กอนในชีวติ ก็คอื กอนงาน 7 วันและหลังงานรวม 10 วัน พระอาทิตยไดทรงกลดติดตอกันทุกวัน เหนือวัดแหงนี้ จนถือไดวา เปนปาฏิหาริย ที่ตองเรียกวาปาฏิหาริยก็เพราะวา ในวง การของเรายังไมเคยเกิดปรากฏการณแบบนี้มา กอน ที่พระอาทิตยไดทรงกลดติดตอกันเปนเวลา นับ 10 วัน แลวตั้งแตเปดวัดนี้มา ไมวาพอแบ็งค จะทำพิธีกรรมใดๆ พระอาทิตยก็จะทรงกลดให เห็นทุกครั้งที่ทำพิธีทุกครั้งรวมหลายสิบครั้ง แถม บางคืนพระจันทรก็ยังแสดงอิทธิฤทธิ์ทอแสงรัศมี เปนวงทรงกลดอยางสวยงามดวยเชนกัน แสดงว า เหล า เทพสุ ริ ย าและเทพจั น ทราหรือองคโสมเทพ ทานไดแสดงรัศมีรับรูแหง การทำพิ ธี ข องวั ด นี้ อ ยู ต ลอดเวลาทุ ก วั น ที่ มี ก าร ทำพิธีกรรม และการเปดวัดเพื่อถวายตอเทพยดา ของพอแบ็งค

หนา 11

ปนี้การทำพิธีทางสายไทยมีอาคันตุกะมา รวมงานมากกวาทุกป คงเปนเพราะทุกคนตองการ มาเยี่ยมชมบารมีของวัดนี้ ซึ่งก็ถือวาเปนวัดแขก แหงใหมลาสุดของเมืองไทย ก็ตองถือวาทุกอยางของสถานที่นี้ นั่นคือ สุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เพราะเจาของ สถานทีเ่ ขามีจติ ศรัทธาตอองคเทพแบบเกินรอยใน การทำงานเพื่อถวายตอเทพยดาที่มีพระคุณตอเขา และในสวนตัวของพอแบ็งคนนั้ ตอจากนี้ ไปก็จะลดบทบาทในเรือ่ งของการทำพิธกี รรมของ ตนเองใหนอ ยลงไป เพราะเมือ่ ตนเองไปทำพิธแี ลว ถูกกำหนดมาในเรื่องของเวลาและรูปแบบของ พิธกี รรมแบบตามใจทานเจาภาพ ซึง่ ตนรสู กึ วา ไม ใชแนวทางของตนเองในการทำพิธี ก็จึงขอเลือก เฉพาะเจาภาพที่ศรัทธาในรูปแบบในการทำพิธี ของตนเองเทานั้น เพราะตนเองไมเคยเรียกรองคา ตัวจากใครเลย หากใครรับไดก็ยินดีที่จะไปทำพิธี ให หากใครรับไมได เราก็ไมวา กัน ทีว่ ดั แขกแหงนีย้ นิ ดีตอ นรับทุกทานทีต่ อ ง การเขามาสักการะเพือ่ ขอพรจากเหลาเทพเทวาภาย ในวัด และเปดใหเยี่ยมชมและสักการะขอพรทุก วัน และเขาถือวายิ่งมีผูคนมาบูชามากๆ พลังแหง องค เ ทพจะยิ่ ง ส ง ให ทุ ก ๆคนที่ ม าขอพรได รั บ พรจากองค เ ทพจนบั น ดาลให ทุ ก ๆคนประสพ ความสำเร็จในชีวิตเชนกัน...

«—¥æ√–»√’Õ√Ÿ≈¡‘°Ÿ ¡À“»‘«– »—°μ‘ Õã“ß∑Õß SRI ARULMIGU MAHA SHIVA SHAKTI ANGTHONG TEMPLE TEL. 081-8356573


หนา 12

*** การเปดเฟซบุค ของแตละคนนั้น มี เหตุผลตางกัน แตเหตุผลของหนุมเทพยนั้น ก็คือ การเผยแพรขาวสารในแวดวงใหกระจายออกไป อยางรวดเร็วในเวลาแคพริบตาเทานั้น... เอาแค เพียงเราทำอารตเวิรค ของ Adv.โฆษณาทีท่ กุ คนสัง่ จางเพือ่ จะลงในนสพ.ของเราเสร็จ แลวเราก็จะอัพ โหลดลงในเฟซบุค และแฟนเพจกอนที่จะลงใน นสพ.เอาแคนี้ก็มีคนกด Like เขามากันตรึมเลย ทีเดียว... เพราะเฟซของเรานัน้ มันยอดนิยมอยแู ลว มีคนติดตามอยตู ลอดเวลาทัง้ วันทัง้ คืน... ทีก่ ลาพูด วาทัง้ คืนก็เพราะตัวเองนัน้ เปนคนนอนดึกตืน่ บาย... แตละคืนก็นงั่ อยหู นาคอมฯ ทำงานไปดวย เลนเฟซ ไปดวย ดึกๆขนาดตีสามตีสี่ก็ยังมีคนเขามาสอง เฟซแลวก็กดไลคอยูเสมอๆ มีการทักทายกันอยู บอยๆในยามดึกๆ... แตการสนทนานั้นโดยทั่วไป ก็จะเปนการคุยกันแบบไมเปนความลับทีล่ กึ มากๆ เพราะอาจจะโดนดัดหลังเอาขอมูลนั้นมาเปดเผย ได ถึงแมจะเปนการคุยในชองขอความลับสวนตัว ก็เถอะ ก็อยาไววางใจเชียวนะ... *** เฟซบุคของเรานั้น ถาเปรียบไปมัน ก็เหมือนกับบานสวนตัวของเรา แตไมมีรั้วรอบ ขอบชิด เพราะฉะนั้นใครๆก็สามารถเดินเขามา ชมบานของเราไดตลอดเวลา แตเขาอัน้ ไวแค 5,000 คน ที่จะเขามาเปนเพื่อนกันในการมาออกความ เห็นหรือคุยกัน เกินกวานั้นบานหลังนี้รับมาเปน เพือ่ นไมได แตสำหรับแฟนเพจแลวมันเหมือนกับ สวนสาธารณะใหญๆแหงหนึ่งที่เราเปนคนสราง และดูแลมัน ทุกๆคนเรือนหมื่นเรือนแสนหรือ เรือนลานที่กดถูกใจไว ก็สามารถเขามาฝากขอ ความขอคิดตางๆไดไมจำกัด... เพราะฉะนัน้ จึงเห็น วาบางเพจที่เปดมา เพื่อนำเสนอเรื่องราวตางๆที่ เปนเรือ่ งยอดนิยม อาจจะมีสมาชิกของกลมุ ไดเปน หลายๆแสนคนทีค่ อยติดตามอย.ู .. มันขึน้ อยกู บั วา คนดูแลหรือแอดมิน[Admin]นั้นมีความสามารถ ขนาดไหนในการดูแลเพจของตัวเอง ใหเปนที่นา สนใจของคนทัว่ ๆไป... นาสนใจมากๆครับกับการ เปนสมาชิกของโลกออนไลนทเี่ ต็มไปดวยสารพัด ขอมูล...หากใครที่ยังไมเคยเขามาสัมผัสโลกออน ไลน ก็ลองเขามาสิครับ แลวคุณจะรวู า ยังมีสงิ่ ทีน่ า สนใจอีกเยอะแยะมากมายจริงๆ... *** ชอบมากๆกับขอความโดนๆที่เปน คติสอนใจจากทานพระครูยัติธรรมนุยุตหรือพระ อาจารยแปะ แหงวัดสวางอารมณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่ โ พสไว ใ นแฟนเพจของท า น จนอยากเอามาเขียนถึง... ซึง่ จริงๆแลวขอความนัน้

ฉบับที่ 77

มันกระชับ เพียงไมกี่คำซึ่งอานแลวตองตีความ หนุมเทพยก็เลยเอามาขยายความตอเล็กนอย เพื่อ ความเขาใจมากขึ้น คือ “อยากจะรวยก็ตองขยัน ทำงานเยอะๆ แดกนอยๆ อยากใหคนเขาเมตตา ก็อยาไปกวนตีนใครเขา อยากแคลวคลาด ก็ตอง รูจักหลบหลีกใหเปน” คตินี้โดนใจมากๆ จนมี คนเอาไปแชรไปทัว่ ซึง่ หนมุ เทพยเชือ่ วาทานพูดไว จริงๆ แตคนทีเ่ อามาโพสตกน็ า จะเปนลูกศิษยของ ทาน หรือเปนแอดมินทีด่ แู ลเพจนี.้ .. แอดมินคนนี้ เกงมากๆๆเลยในวงการนำเสนอ แลวก็ยังมีขอ ความเด็ดๆอีกมากมาย... เพจของวัดสวางอารมณ ก็เลยเปนเพจยอดนิยมอีกเพจหนึ่งของวงการ...

*** เมือ่ หลายวันกอนมีคนนำรูป พออวน อินทรบรุ ี ผปู ระกอบพิธชี อื่ ดังของวงการและหมอ แกม กำแพงเพชร ซึง่ ไปทำพิธสี ขู วัญบายศรีในมหา วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทามกลางนักศึกษา ใหมราวๆ 3,000 คน มาแชรในเฟซ... หนุมเทพย เห็นแลวรูสึกปลื้มมากๆกับการเจริญเติบโตและ กาวหนาของนองทั้ง 2 คน ที่ไดไปโชวศักยภาพ ของเขา ทามกลางนักศึกษามากมาย รวมไปถึงเหลา บรรดาคณาจารยซงึ่ มีความรทู งั้ หลาย... ในลักษณะ งานแบบนี้ ถาคุณไมเกงจริงไมแนจริงไมดจี ริงไมมี สิทธิไ์ ดรบั เชิญไปหรอกครับ... นัน่ หมายถึงคุณเปน ผูมีความสามารถแบบแทจริง จึงผานการพิจารณา ไดรับเลือกเขาไปทำพิธีในกลุมชน ที่ถือไดวาเปน ปญญาชนใหเขาไดรบั รถู งึ การทำพิธขี องคุณ... หาก มีใครบางคนที่ไมมีความสามารถหรือไมมีความรู แบบแทจริง ซึง่ มีหลายคนในวงการของเรา แลวเขา ไปทำพิธแี บบงานนีเ้ ชือ่ ไดเลยวาไดเอาปบ คลุมหัว เดินออกจากงานมาเลยทีเดียว... เพราะฉะนัน้ หนมุ เทพยกเ็ ลยตองยกนิว้ ใหนอ งแกม และนองอวนเลย วาคุณนองทั้งสองสุดยอดมากๆกับงานนี้... *** หลายๆงานที่ผานมาในชวงของการ ทำพิธีตีคลี ก็มีการรองเชิญพระศิวะ-พระนารายณ - พระแมอมุ าหรือพระแมทงั้ หลายมาประทานพร... ซึ่งหนุมเทพยก็เคยถามคนรองวา ทำไมตองรอง เชิญองคเทพสายภารตะดวย ในเมือ่ การตีคลีนนั้ มัน เปนเรื่องของสายไทยเทานั้น... เขาบอกวาก็รอง เชิ ญ ให พ ระแม ทั้ ง หลายมาประทานพร ซึ่ ง มั น คนละเรือ่ งกันเลย เหมือนหนังคนละมวนกัน แถม

ยังมีบางรางก็ออกมารายรำทำราวกับวาพระแมของ เขามาทำพิธีบมคลีดวย มันเปนเรื่องที่นาหัวเราะ มากๆกับการทำพิธบี ม คลีของเขา... ขอรองเถอะนะ ครับวาในเรือ่ งการตีคลีนนั้ มันจะบิดจะผิดเพีย้ นยัง ไง ก็ขอใหยดึ กรอบประเพณีเดิมๆในเรือ่ งของการ บมคลี ที่ยังตองมีมนตคาถาเสกเปาลูกมะพราว ธรรมดาให เ ป น ลู ก มะพร า วที่ มี น้ำ มะพร า วเป น น้ำมนตวิเศษในการราดรดลงพื้นธรณี เพื่อเปด ทรัพยสนิ เงินทองใหกบั เจาภาพ ไมใชรอ งเชิญสาย ภารตะเอามันสเขาวา... อยาใหใครเขามาพูดไดวา หมอเหี้ยอะไรวะ เวลาทำพิธีแมงรองอยางเดียว ทำตัวเปนนักรองคาเฟไปได มนตคาถาอะไรก็ไม เปนสักอยาง...เฮอ!... *** หลังจัดงานผานมาไมนาน ก็ตอ งถือวา เฮงสุดๆกับโชคแบบเล็กๆที่เขา มา สำหรับพอเอ ธวัชชัย รางพอ กรมหลวงฯ แหง ม.กลางเมือง ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ เ มื่ อ ไปร ว ม งานของงานหนึ่ ง แล ว มี แ ม ค า ล็อตเตอรีผ่ า นมา... พอเจมส สุราษฎร เลาใหฟง วา เมือ่ คืนฝนแปลกๆ พอเอก็เลยซือ้ เลข 69 ซึง่ มีอยู 20 ค.ู .. ปรากฏวางวด 16 มิ.ย. 56 ออก 69 เต็มๆ... งาน นี้พอเอแกก็เลยฟนไปแบบเนื้อๆแบบไมไดตั้งใจ ซือ้ ก็แค 20 คเู อง... ถือวาเปนน้ำจิม้ สำหรับงานไหว ครูที่ผานไป แลวมีโชคแบบลาภลอยผานเขามา... คนอะไรจะโชคดีขนาดนั้น ธุรกิจที่ทำมาก็เจริญ รงุ เรืองมากขึน้ เรือ่ ยๆ แถมยังมีโบนัสติดปลายนวม อีก... กอนหนานี้ก็ไดทำบุญรวมกับการถวายแม กวนอิมมากับทีมงานเรามาแลว 10,000 บาทโดยไม ตองรอโชค ไมรูวาโชคลาภลอยที่ไดมามาจาก เทวดาองคไหนแน... เอาเปนวาไมวา พรจากเทวดา องคใดทีป่ ระทานมาให ก็ขอใหพอ เอ เจริญรงุ เรือง ร่ำ รวยมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ หนุ ม เทพย จ ะได ข อพึ่ ง อานิสงสของพอเอตอไปนานๆนะจะ... *** งานคุณแมสนุ นั ทา สายญาณพอปชู วี ก โกมารภัจจ คนดังแหงภูเก็ต ปนี้ ตรงกับวันที่ 18-19 ส.ค. 56 ซึง่ ให ความไววางใจทีมงานเราในการ เดินทางไปทำงานอีกครั้ง... ใคร ตองการไปเที่ยวภูเก็ต ไขมุกแหง ทะเลอันดามัน แมสนุ นั ทาบอกวา ถึงแมวา กระทอมทีภ่ เู ภ็ตนัน้ จะไมใหญโต แตหวั ใจ แมสุนันทานั้นใหญโตมากๆ เสร็จงานแลวยังไม อยากใหทุกคนกลับเร็ว จะพาไปชิมอาหารทะเลที่ อรอยทีส่ ดุ ในเมืองนี้ แบบทีต่ อ งจดจำไปอีกนานๆๆ ซึง่ ปทแี่ ลวเราพลาดไป เพราะตองรีบกลับเนือ่ งจาก มีงานตอ... งานนีห้ นมุ เทพยเดินทางตัง้ แตวนั ที่ 17 ส.ค.56 ใครจะไปยกมือขึน้ จา...


หนา 13

ฉบับที่ 77

*** จากชือ่ แมศรีอมุ าลักษมี แหงถ้ำระฆัง ทอง สระบุรี ที่เดินงานมานาน มาถึงวันนี้ที่มีสาย ญาณ แห ง แม ม หานาคี ม าลง ประทั บ ทำให แ ม แ ขก แห ง ถ้ำ ระฆั ง ทอง อ.พระพุ ท ธบาท จ.สระบุรี ซึ่งมีความสามารถใน การดูดวงทำนายทายทักดวยไพ ยิบซี ซึง่ เขาบอกกันวาแมนเหมือนดัง่ มีตาทิพย โดง ดังในนามแมลักษมีนาคีไปแลว... ขาวแววๆมาวา ลูกศิษยไตหวันทีม่ าเฝาพระแม สำเร็จตามประสงค หลายรายในทุกๆเรื่องที่เขามาขอพร ซึ่งเมื่องาน ไหวครูปท ผี่ า นมาก็ถวายเงินมาสองแสนในการจัด งาน... แมแขกบอกวาจัดงานไหวครูมานานหลายป เพียงแตวาเพิ่งจัดงานใหญในคราวที่ผานมา... แต ก็มีหลายๆอยางไมไดอยางใจ ปหนาก็เลยขอวาง แผนใหมเพือ่ ใหงานออกมาอยางสวยหรูไมใหเสีย ชื่ อแมแขกคนดั งแห ง สระบุ รี... โถ!แคเ อย ปาก คำเดียวกับหนุมเทพยผูมากดวยประสบการณใน การเปนแมงาน ทุกอยางก็สำเร็จเรียบรอยสมดัง ปรารถนา... ผลงานของทีมงานเรามีใหเห็นมาแลว หลายงานในการเปนแมงาน ที่งานออกมาอยาง สมบูรณแบบ... เวลาที่เหลืออีกเกือบหนึ่งปมีเวลา คิดอีกเยอะกับการเจริญเติบโตในวงการ... *** ไหนๆก็ ไ ปถึ ง สระบุรีแลว ก็เลยไปอีกนิดหนึ่ง ถึง ต.ชองสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.สระบุรี ของแมอัญชริกา ราง พอทาวไทนาคาราชานาคราช ซึง่ เพิ่งมีโอกาสไดรูจักกัน... งานไหวครูที่ผานมาไป ตรงกับพระอาจารยดุสิตแหงสุพรรณบุรี ก็เลยมี เฉพาะแคอาคันตุกะโซนเดียวเทานัน้ ... สวนพรรค พวกที่เดินงานอยูดวยกันก็แคถายไปถายมา... แต เฉพาะแคนกี้ ล็ น งานไปแลว จนทำเอาแมอญ ั ฯตอง เดินงานจนแทบไมมเี วลาไปดูแลลูกนองทีท่ ำไรมนั สำปะหลังกวา 200 ไรไดหมด... ไหนจะตองเดิน งาน ไหนจะตองดูแลลูกนองอีกเปนสิบคน ดวยตัว คนเดียวแบบผูหญิงแกรงโดยไมมีคูคิด... โถ! แม อัญฯ คราบใครจะกลาเขาไปเปนผูชวย แคปน 3 กระบอกกับหมาอีกหลายๆตัว ทีเ่ ปนเหมือนเกราะ กำบังตัวก็ทำเอาทุกๆคนที่เขาใกลตัวแมอัญฯแบบ ไมจริงใจ เข็ดขีเ้ ข็ดเยีย่ วกันไปหมดแลวจา... *** แมยูบอกวาเสียงของพอแบ็งค ราง พระพิราพ แหงนนทบุรี หมอ ใหมของวงการนั้นมีพลังเสียงที่ ได เ ลยกั บ การเป น ผู มี ค วาม สามารถในการทำการอั ญ เชิ ญ เทวดาของวงการ... บวกกับแม นิยม รางปูชีวกฯจันทิมา ฝากมาวาขอใหดูแลสัก

หนอย... สำหรับหนมุ เทพยไมมปี ญ  หาอยแู ลว ใน การสนับสนุนทุกคนทีม่ คี วามสามารถ ขอเพียงคุณ เกงจริง แนจริง เราพรอมทีด่ แู ลและผลักดันอยแู ลว สำหรับเด็กรนุ ใหมในวงการ... ขอเพียงแควา ถาใคร จะกาวเขามาในวงการ ก็ขอใหผานดานของพอ แผน ปรีชาซะกอน วาพอแผนนัน้ การันตีวา ผานได หนมุ เทพยกพ็ รอมจะดูแลแลทุกคน เพราะพอแผน นัน้ เปนสุดยอดของผปู ระกอบพิธที หี่ นมุ เทพยยอม รับ... แลวในเมือ่ พอแผนยอมรับได นัน่ หมายถึงวา คุณมีความสามารถจริงๆ... เพราะทุกๆคนตองเรียน รูในเรื่องของการทำพิธีแบบที่ถูกตองตามจารีต ปฏิบตั ิ อยาเรียนลัด อยาดูถกุ คนเกาๆทีเ่ ขาเกงจริงๆ เมือ่ ถึงวันทีพ่ อ แผนยอมรับ นัน้ หมายถึงหนมุ เทพย ก็ยอมรับดวย... *** สำหรับเรือ่ งเสือ่ สายพานในวงการ ที่ เขาใชปเู พือ่ รองพืน้ ใหมคี วามสวยงามในแตละงาน นัน้ เขามักใชบริการของแมนยิ ม รางพอปูชีวกฯ แหงจันทิมาธานี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพราะ เขามีมากมายหลายผืน ทีส่ ามารถ ปูไดทั้งงานจนทำใหแตละงาน นั้นออกมาดูดีแบบมีระดับ... สวนราคานั้นคงตอง ถามราคากันเอาเอง เพราะงานนี้หนุมเทพยไมมี สวนไดสวนเสียในการติดตอ เพียงแตเห็นวาเปน ผูหญิงแกรงคนหนึ่ง ที่ทำงานดวยตัวเองมาโดย ตลอดมานานหลายป... แมทกุ วันนีจ้ ะเนือ้ หอมสุดๆ จนมีทั้งหนุมนอย หนุมใหญ หนุมหมายมารุมจีบ มากมาย ก็ยังครองตัวเปนโสดมานานปลายป แต ก็ยังไมปนใจใหใคร เพราะไมอยากเจ็บในหัวใจ แบบซ้ำแผลเกา... เอาเปนวาใครสนใจที่จะทำงาน แลวใหงานของตนเองดูดีมีระดับดวยการปูเสื่อ แบบสวยหรูทั้งงาน ก็ติดตอไดที่ แมนิยมที่เบอร 089 - 2179939... *** เคยเอารูปของแมเพชร แกงคอย ราง พอปูขาวศรีสุทโธเทพฤทธิ์ ที่เคย ขึ้นปกเมื่อป 55 มาลงคูกับป 56 เพื่อใหเห็นความเจริญเติบโตของ ตัวแมเพชรเอง โดยทีแ่ มเพชรไมรู ตัว เอามาลงในเฟซบคุ จนมีคนกด ไลคเขามามากมาย... แมเพชรบอกวาไมเคยรเู ลยสัก นิด ในการทำงานรูแตเพียงวาทุกอยางที่ทำ เพื่อ ทำใหองคปูดูดีตามสภาวะที่เหมาะสม แตหนุม เทพยจับเอามาเปนประเด็นใหเห็นถึงความเปลี่ยน แปลง จากคนๆหนึง่ ทีเ่ คยสมถะไมเคยมีสรอยทอง สั ก เส น หรื อ สร อ ยข อ มื อ ทองสั ก เส น เพี ย งแค ปเดียวทีท่ ำงานถวายปู มาวันนีแ้ มเพชรมีทกุ อยางที่ คนๆหนึ่งพึงจะมีไดในการทำงานถวายเทวดา... แลวเทวดาก็คืนกลับมาให...เปนอีกกรณีหนึ่งที่

ทำไมกอนงานไมเคยลงปก แตเลือกที่จะลงหลัง งาน ก็คงเพราะกรณีนี้ เพราะมันมีเรือ่ งราวใหกลาว ถึงอีกมากมาย... ทุกอยางมันมีนัยยะของมันอยู จะขึน้ ปกกอนงานหรือหลังงาน แตทกุ ๆคนก็เปนวี ไอพีของหนุมเทพยไปทุกๆคนแลวคราบ... *** นึกถึงปนู อ็ ต แหงทาฉลอม ก็ตอ งนึก ถึงหมอรางใหญ ที่มีพลังเสียง แบบสุดยอดในการทำพิธีแบบ โดดเดนในวงการ เจาของงาน 2 กันยายนของทุกป. .. ป นี้ พ อ ปู น อ ตใช บ ริ ก ารของเราในการ ประชาสัมพันธงานลวงหนาถึง 2 เดือน ก็เพราะวา ปทผี่ า นมาใกลงานมากไปหนอย กลัวทุกคนไมร.ู .. แหมขนาดปทแี่ ลวอาคันตุกะกวา 2,000 คนมารวม งาน ปนู อ็ ตบอกวาไมสะใจขอมากกวานี้ หนมุ เทพย ก็เลยจัดใหแบบตามใจทานเจาภาพ ทีต่ อ งการแบบ ยิง่ ใหญมหาศาล... แตขอบอกวาทุกวันนีใ้ นวงการ ก็ไมเคยมีงานไหนทีม่ อี าคันตุกะมารวมงานเทากับ งานปูน็อตแลว เพราะมีมาจากทั่วสารทิศจริงๆทั้ง เหนือ ใต ออก ตก ทีป่ นู อ็ ตไปทำพิธี จนชือ่ เสียงของ ปนู อ็ ตดังไปทัว่ วงการ... โถแคขนึ้ ปกของคนรักเจา สักทีเดียว อาจจะไดผลยิง่ กวานีอ้ กี ก็ไมรวู า หนังสือ ของเราจะมีวาสนาไดปนู อ็ ตมาเปนวีไอพีหรือเปลา แคนนั้ แหละจะ...

π æ.§π√—°‡®å“‡≈ã¡π’È ‡√“¢Õ¥Ÿ·≈·≈–√—∫„™å„Àå∫√‘°“√ „π‡√◊ÕË ßμã“ßÊ °—∫∫√√¥“‡À≈ã“ ¡“™‘°¢Õ߇√“‡∑ã“π—πÈ


หนา 14

ฉบับที่ 77

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ° ªÕπ‡´Õ√èÀ≈—°∑’Ë„Àå°“√ π—∫ πÿπ°“√∑”ß“π¢Õ߇√“¡“μ≈Õ¥À≈“¬ªÇ

ì§ÿ≥§◊Õ‡ åπ‡≈◊Õ¥„À≠ã∑À’Ë ≈ãÕ‡≈’¬È ߧπ√—°‡®å“„Àå¬π◊ ¬ßլ㉟ ¥å∑°ÿ «—ππ’îÈ

ในการทำงาน นสพ.นัน้ ในการทีจ่ ะยืนอยู ได ต ลอดรอดฝ ง มั น มี ป จ จั ย เข า มามี ส ว นเกี่ ย ว ของอยมู ากมายหลายสวน ถาไมนบั รวมถึงฝมอื การ ทำงานของผูจัดทำ ที่ตองตีโจทยเรื่องงานเขียนให แตกวา ผูเสพขาวตองการอะไร?ในการรับรูขาว สารของเขา ซึง่ ทางเราก็ไดทำงานตรงนีม้ าเกือบ 10 ปของการทำ นสพ.เพื่อตอบสนองกับความตอง การของเหลาสมาชิก จนมีสมาชิกสมัครเขามาเพือ่ รับรขู า วสารกันอยางมากมายเชนในปจจุบนั ทีท่ กุ งานขาวของเรามีผลสะทอนกลับมายังผูที่เปนขาว แนนอน จนเปนที่ยอมรับในเรื่องฝมือการทำงาน ของเรา ไมวา ขาวนัน้ จะเปนขาวดีหรือขาวเสียตอผู ที่เปนขาว นั่นแสดงถึงความนิยมของผูที่เสพขาว ใน นสพ.ของเรา รายไดจากคาสมาชิกเปนแคเพียงสวนหนึง่ เท า นั้ น มั น คล า ยๆกั บ เส น เลื อ ดฝอยที่ ไ ปเลี้ ย ง องคาพยพไมใหงอยเปลี้ยเสียขา แตทกุ ๆสวนมีความสำคัญทัง้ นัน้ เพราะถา เสนเลือดฝอยมีนอยก็อาจทำใหเกิดอาการมือเทา ชาก็เปนได เพราะเพียงแค 400 บาทตอปหรือเลม ละ 30 กวาบาท นัน่ ถือวาจิบ๊ ๆ ไมสามารถเลีย้ งตัว ใหรอดอยูไดหรอก... รายไดหลักๆของเราจึงอยูที่ผูสนับสนุน ทัง้ ผทู เี่ ปนไฮไลทลงปก นสพ.ในแตละเลม อีกทัง้ ผทู ที่ างเราจัดทำสกปู ในแตละหนาใน นสพ.ของเรา แตในเรือ่ งสกปู นัน้ มันก็มถี า ยเขาถายออกอยตู ลอด เวลาทีเ่ หมาะสมในการนำเสนอ เรือ่ งตรงนีท้ กุ คนที่ เคย Contact กับเรารรู าคาอยแู ลว ในการสนับสนุน การทำงานของเรา ก็ถือวาเปนผูมีพระคุณอยางสูง กับการทำงานของเราจริงๆ ทีท่ ำใหเราอยรู อดมาได อยางทุกวันนี้ มีหลายทานที่ใหการสนับสนุนเรา โดย บอกวาไมตองใหเขียนถึงหรือไมตองจัดทำสกูป ใดๆใหเลย ซึ่งตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเปน อยางสูงจากความเมตตาของทานจริงๆ แตยังมีอีกหลายทานที่ใหการสนับสนุน แบบผูกขาดทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ทำใหเรา สามารถยืนไดอยางทุกวันนี้ ทุกๆสิง่ ทีท่ า นเคยให การสนับสนุน เราไมเคยลืมพระคุณทานจริงๆ อันดับแรกในหัวใจก็คอื อ.แจค ฉัตรเพชร ร า งพ อ เทพพญาธร แห ง อาศรมบานแกว จ.สุพรรณบุรี เจ า ของศู น ย พ ระฉั ต รเพชร งามวงศ ว าน ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุนเรามานานหลายป ที่เรา

รจู กั กัน เจาของงานไหวครูวนั ที่ 13 ธันวาคม 2556 อ.แจคบอกวา งานปนอี้ าคันตุกะจะมามากหรือนอย ไมไดสนใจแลว เพราะขามพนจุดนั้นมานานแลว เหตุก็เพราะทุกวันนี้งานที่ศูนยฉัตรเพชรนั้นมัน เยอะมากๆในการดูแลลูกศิษย จนแทบไมมีเวลา ออกงานเลย แตละสัปดาหโดยเฉพาะเสาร-อาทิตย จะมีลูกศิษยมารอทำพิธีมากมายกวาจะเลิกก็ดึก ก็ เ ลยไปร ว มงานคนอื่ น ไม ไ ด ก็ อ ย า ว า กั น ใคร จะเดินงานดวยก็ตองเขาใจเรื่องนี้ดวย ครับผมเขา ใจมากๆเลยคราบ... ขอกราบขอบพระคุณทานพระครูสุนทร คุ ณ ธาดาหรื อ หลวงพ อ ทอง กลึง สุนทโร แหงวัดเจดียห อย อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ที่ ท า นให ค วามเมตตากั บ ทาง ทีมงานของเรามาตลอดหลาย ป ท า นเป น เส น เลื อ ดใหญ ข องเราจริ ง ๆในการ ทำงานของเรา ทานใหความเมตตาสนับสนุนเรามา ตลอด ทุ ก วั น นี้ พ ระคุ ณ ของท า นล น เกล า ล น กระหมอมผมเลยจริงๆ งานไหวครูของทานปนวี้ นั ที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ก็ขอเชิญชวนทุกทานไป รวมสรางบารมีรวมกันนะจะ... ขอกราบขอบพระคุณทานพระครูปริยตั ยา คม หรือหลวงปูศรีเทพอุดร แหงวัดพืชนิมติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทีถ่ งึ แมจะรจู กั กัน มาไมนาน แตแคเพียงรจู กั กับ ทาน ทานก็ใหความเมตตากับ ผมแบบสุดแสนจะปลาบปลืม้ เพราะทานปวารณาวาจะดูแลทีมงานของเราแบบ ไม มี เ งื่ อ นไขตลอดไป แค คำๆนี้ ผ มก็ สุ ด แสน จะประทับใจจนหาคำเปรียบไมได ขอกราบขอบ พระคุณความเมตตาของทานจริงๆ งานไหวครูของ ทานปหนาวันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 ขอรับ... ขอขอบพระคุ ณ แม ห นอม สุ พ รรณบุ รี หัวใจของคนๆนี้ยิ่งกวาแมน้ำ ยิ่งกวามหาสมุทร ที่ดูแลทีม งานของเรามาเกื อ บ 10 ป ที่ ผานมา ตั้งแตเริ่มทำ นสพ.มา เลยทีเดียว เวลาเกือบ 10 ปที่ ผานมา แมหนอมดูแลทีมงานเราเรื่องบายศรีมา ตลอดทุกป ทุกวันนี้เราเจริญไดก็เพราะแมหนอม นั้นจัดทำบายศรีที่สวยงามแบบสุดยอดในการทูน ถวายตอเทพยดามาทุกป เวลาแมหนอมทำบายศรี นัน้ ไมใชแคทำใหสวย แตเอาหัวใจใสเขาไปทำดวย

เพื่อใหทุกๆงานเจาภาพตองพึงพอใจ และเทวดา ก็ตองพึงพอใจดวย เรื่องของบายศรีที่ทูนถวายตอ เทพยดานัน้ ไมใชแคสวยอยางเดียว มันตองมีความ ศักดิส์ ทิ ธิด์ ว ย ในเรือ่ งบายศรีของแมหนอมนัน้ มัน สมบูรณไปทั้งหมดในเรื่องนี้ จนใชคำวาทั้งสวย และศักดิ์สิทธิ์ แตก็อีกนั่นแหละ มันก็ขึ้นอยูกับวา ใครชอบอยางไร? แตสำหรับผมแลวในเรื่องสุด ยอดของบายศรีบชู าเทพ แมหนอมก็คอื สุดยอดใน เรื่องบายศรีบูชาเทพจริงๆ... ขอขอบคุณพอเอ ธวัชชัย ไชยเรืองโรจน ร า งพ อ กรมหลวงฯ แห ง ม.กลางเมือง ถ.กรุงเทพกรีฑา ที่ทุกๆเดือนทานก็ยังดูแลเรา อยูในเรื่องงานโฆษณา แมทุก วันนี้ทานจะกาวไปไกลเยอะ มากๆในการทำธุรกิจในเรือ่ งการจัดสรรเงินลงทุน ใหกบั บริษทั ใหญทเี่ ขามาลงทุนในเมืองไทย แตพอ เอก็ยังยินดีที่จะดูแลทีมงานของเราตลอดมาทุกๆ เดือน... ขอขอบคุณแมอดี๊ แหงโคราช เจาของราน เพชรสุนันทา(โซนที่ 1) ซึ่ ง เปนรานที่จำหนายเครื่องปน ดินเผา และในเรื่องของงาน ปนหินทรายเกี่ยวกับองคเทพ ตางๆที่ราคาไมแพง รานของ แม อี๊ ด นั้ น อยู ที่ ชุ ม ชนหนองโสน ซึ่ ง เป น แหล ง กำเนิดของเครื่องปนมากอนที่ดานเกวียนจะดัง ซะอีก เพราะฉะนั้นชุมชนหนองโสนจึงมีสินคา เกีย่ วกับเครือ่ งปน ในราคาถูกมากๆ อยทู ี่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ใครสนใจรูปปนองคเทพตางๆใน สไตลหินทรายติดตอไดที่แมอี๊ดโดยตรงตามเบอร ในโฆษณาของเลมนี้... ขอขอบคุณคุ ณ ไมค แห ง ร า นศิ ว ะมาตา จ.ชลบุรี ทุกวันนี้รานของคุณ ไมคก็ยังไปบริการสินคาตาม งานไหวครูตามสถานที่ตางๆ อยเู หมือนเดิม รานคุณไมคนนั้ จำหน า ยธู ป หอม เครื่ อ ง ประดับเกี่ยวกับองคเทพสายฮินดู รวมไปถึงชุด สาหรี และเครือ่ งบูชาตางๆ อีกทัง้ ยังรับปน รูปปน องคเทพตางๆเชนกัน ใครมีความตองการในเรื่อง ของธู ป หอมอิ น เดี ย หรื อ ชุ ด ของพระแม ต า งๆ ก็สามารถคุยกับคุณไมคไดโดยตรง เพราะคนๆนี้ เขาเกงมากมายในการนำเสนอของเขา สุดยอด จริงๆครับ...

π„®≈ß‚¶…≥“∏ÿ√°‘®¢Õß∑ã“π„π π æ.§π√—°‡®å“ ‰¥åº≈§å¡ÿ §ã“·πãπÕπ ™◊ÕË ‡ ’¬ß°«ã“ 9 ªÇ‡ªöπ°“√—πμ’


ฉบับที่ 77

ขอขอบคุณแมติ๋มและคุณไทธเวชฐ ชัย มงคล แหงคณะสวดภชันยบารมี ที่ใหการสนับสนุนเรามาตลอด เชนกัน หลายเดือนมาแลวที่เรา ไม ไ ด เ จอกั น เลย เพราะต า ง คนตางมีภารกิจในการทำงานกัน ทุกวัน เพียงแตอาจจะไปกันคนละสายหรือคนละ เสนทาง จึงไมไดเจอกัน แตถงึ อยางไรก็ยงั คิดถึงแม ติ๋มอยูเสมอนะครับ... ขอขอบคุณหมอสมชาย หงสทองการะเวก หรือหมอตี๋ ปากน้ำ ที่ รั บ ทำพิ ธี บวงสรวงอัญเชิญเทพยดาในวง การอีกทานหนึ่ง ที่แมทุกวันนี้ยัง ไมเคยเจอกันสักที แตหมอตี๋ ปาก น้ำก็ยงั ดูแลทีมงานเราในเรือ่ งการ ประชาสัมพันธมานานพอสมควร จนอยากจะเจอ ตัวจริงๆสักทีนะเนีย่ ... ขอขอบคุณคุณธวัช ขุนทอง แหงตำหนัก พอนารายณลักษมี อ.หันคา จ.ชัยนาท เจาของ รางวัลบายศรีดเี ดนในปนี้ ทีเ่ มือ่ คราวงานไหวครูที่บานคนรัก เจาที่ผานมาไดมาจัดทำบายศรี บนศาลเพี ย งตาและบายศรี บนตำหนักของเราในการบวง สรวงบูชาเทพ อีกทั้งมาจัดดอกไมที่ฉากหลังเจา ภาพ สำหรับทีมงานคุณธวัชนั้น เธอเกงทั้งเรื่อง บายศรี การจัดดอกไมตกแตงสถานที่ และการจัด เครื่องเซนสังเวยหนาศาลพลับพลา ที่ตอนนี้กำลัง ฮอตฮิตมากๆรายหนึ่งของวงการ มีการเรียกใช บริการอยูตลอดเวลาจนแทบไมมีเวลาพัก เรียกวา ครบวงจรในการจัดงานบวงสรวงเลยทีเดียว... ขอขอบคุณคุณอานนท สุวรรณ รางพอ ทาวนาคา แหง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เจาของ รางวัลบายศรีดีเดนเมื่อป 2555 ธุรกิจของคุณนนทนั้นก็คลายๆ กั บ ของคุ ณ ธวั ช ก็ คื อ รั บ ทำ บายศรี แ ละจั ด ของบวงสรวง บูชาเทพดวยภาชนะทองเหลือง ที่ ส วยงามและคลาสสิ ค แต คุ ณ นนท นั้ น เข า มา ทำตรงนีก้ อ นคุณธวัชประมาณ 1 ป แตตอนนีฝ้ ม อื ก็ทัดเทียมกัน เพียงแตตางสไตลกัน อยูที่วาใคร จะสนใจแบบของใคร แลวก็ขนึ้ อยกู บั วาใครรักใคร ชอบใคร เรารักทัง้ 2 ทีมเหมือนกัน และทัง้ คกู ค็ อน แทคกับทีมงานของเราแบบบารเดอรทั้งคู... ขอขอบคุณทีมงานเครื่องไฟขยายเสียง ของปปู ส โรคามหาดาบส แหงสวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี ทีด่ แู ลทีมงานของเรามาตลอดในนามสม บูรณไลทแอนดซาวดมวิ สิค ทีเ่ ราเรียกใชบริการมา

หนา 15

นานหลายป พี่สมบูรณบอกวา ตอนนี้ก็ขอปลอยใหลูกนองไป ทำงานแทน เพราะโดยสวนตัว นั้นก็มีงานกอสรางเขามาเยอะ มากๆ จนแทบไม มี เ วลาออก เดินงานเลย ถึงชวงนี้งานอาจจะนอยไปบางก็ไม เปนไร เพราะเปนเรื่องของธุรกิจที่มีขึ้นมีลง ทุก วันนี้ก็ยังรับงานอยูเหมือนเดิม และที่สำคัญก็ยัง ดูแลทีมงานของเราเหมือนเดิม ขอขอบคุณทีมงานเครื่องไฟขยายเสียง เจริญสุขอินเตอรของพอเก แหง คลองหา ธัญบุรี ปทุมธานี เจา ของงานวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่ ตอนนี้ก็ถือวาเปมทีมที่สุดฮอต ของวงการ ที่ มี ส ถานที่ ต า งๆ เรี ย กใช บ ริ ก ารจนคิ ว แน น เอี๊ ย ดตลอดทั้ ง เดื อ น เพราะพอเกดูแลทีมงานอยางใกลชิดทุกขั้นตอน ของการทำงาน ผลงานที่ผานมาที่ราชบุรีในงาน ของเราทีมงานเจริญสุขฯทำไดอยางสุดยอดในการ ประดับไฟหนางาน จนมีเสียงชมเขามาอยางมาก มาย ก็หวังวาเราคงจะดูแลกันไปเรือ่ ยๆนะครับ... ขอขอบคุณคณะสวดชัยภารตะ ของคุณ พอธงชัย-คุณแมศรีรัตน แหงดอนเมือง ที่เพิ่งเขา มาใหม ไ ด 2 เล ม แล ว คณะชั ย ภารตะก็ เ ป น คณะสวดสรรเสริ ญ เพื่ อ ถวายองคเทพเบื้องบนอีกคณะหนึ่งที่บริการรับใช ในวงการ ใครสนใจก็ดเู บอรโทรศัพททอี่ ยใู นแอด โฆษณาติดตอไดเลยครับ... ขอขอบคุณทีมงานคุณตี๋-คุณไผ เจาของ รางวัลบายศรีดีเดนในปนี้ อี ก ที ม หนึ่ ง รายนี้ ใ นเรื่ อ ง บายศรี นั้ น ก็ ถื อ ว า สุ ด ยอด มากๆเหมื อ นกั น เพราะมี ความละเอียดมากๆ โดยเฉพาะบายศรีบังสูรยที่ โดนเดนมากๆ เจาเดียวในวงการ นีก่ ถ็ อื วาเปนราย ใหมทเี่ ขามา... ขอขอบคุณทีมงานสวดสรรเสริญองคเทพ ในนาม “มนตภารตะเทวา” ของพอตน วงศสวาง ที่ ต อนนี้ ไ ด ย า ยคฤหาสน ม าอยู แถวๆบางใหญ นนทบุรแี ลว ทุก วันนีง้ านการทำพิธขี องคณะมนต ภารตะเทวาก็ มี อ ย า งแน น อยู เหมื อ นเดิ ม บางวั น วิ่ ง รอกตั้ ง หลายงาน คิวทองเหมือนสายัณห สัญญา เมือ่ สมัย กอนเลย ก็เพราะดวยความเปนผมู คี วามชำนาญใน การทำพิธี ดวยวัยทีเ่ หมาะสม บุคลิกทีเ่ หมาะสม จึง

ทำใหงานของพอตนอยูอยางไมขาดสาย... ขอขอบคุณคุ ณ ทิ พ ย สุ ด า เจ า ของธุ ร กิ จ รองเทาแกวทิพย เจาเดียวในวงการทีท่ ำธุรกิจตัวนี้ ตอนนี้รองเทาที่ออกแบบและ ตัดโดยคุณทิพยนั้นครองตลาด ร า งทรงไปกว า ค อ นวงการ เพราะฝ มื อ ในการตั ด ของเขา เนี้ยบมากและสวยงามในราคา ไมแพงจนเกินไป แตก็ไมใชแบบของโหลๆที่วาง ขายตามทองตลาดทั่วไป ในวงการเขาเรียกกันวา รองเทาไฮโซ เพราะใสแลวดูดีมีระดับ ก็คงไมผิด หรอกนะที่รางทรงจะทำใหเจาของตนเองดูดีมี ระดับขึ้นมา ดวยการใสรองเทาของยี่หอแกวทิพย เพราะคุณทิพยนั้นเขาเกงในเรื่องอาชีพของเขา จริงๆ... ขอขอบคุณทีมงานโรงเขบริการ ของคุณ ไข รางพอพญาครุฑ แหงบานโรงเข สมุทรสาคร เจาของธุรกิจบริการโตะ เกาอี้ เตนท เวที ศาลเพียงตา ฉากหลัง เจาภาพ บัลลังกตา งๆ พรมปูพนื้ เรียกวาครบวงจรในเรือ่ งการจัด สถานที่ โดยเฉพาะเตนทของ คุณไขมเี ยอะมากๆมีเปนรอยหลังเลยครับ และทีม งานก็เพียบ รับไดทลี ะหลายๆงานกันเลยทีเดียว คุณ ไขเขามาไดจังหวะพอดีกับที่งานบริการดานนี้ใน วงการกำลังขาดแคลนพอดี ตอนนีง้ านบริการของ คุณไขจงึ มีบรรดาตำหนักตางๆจองคิวกันเขามาคิว ยาวเหยียดกันเลยทีเดียว... ขอขอบคุณทีมงานเอญาโรตีกรอบพิซซา จากนครปฐม นี่ คื อ สุ ด ยอด ของความอร อ ยระดั บ ประ เทศเชียวหละ โรตีของเจานีม้ ี ความพิเศษกวาของที่อื่น เพราะมีหนาแบบตางๆ กวา 30 หนา ทีข่ ายกันอยทู กุ วัน แตละวันก็มคี นเขา คิวกันยาวเพือ่ รอกินของอรอยจากเจานี้ ความอรอย การันตีดว ยรายการจากฟรีทวี ที กุ ชองและนิตยสาร หลายฉบับทีเ่ คยมาถายทำและสัมภาษณออกอากาศ มาแลวหลายรายการ ทีมงานเอญารับเหมาออกงาน นอกดวย ดังจะเห็นไดจากหลายๆงานไหวครูทผี่ า น ไป ตองยอมรับวาเอญาโรตีพิซซานั้นเปนของกิน ระดับไฮโซครับ เพราะสังเกตจากงานที่เอญาไป บริ ก ารมาจะเป น งานที่ เ จ า ภาพจะมี ฐ านะและมี ระดับในวงการทั้งนั้น... ขอขอบคุณทุกๆทีมงานอีกครั้งที่ใหการ สนับสนุนการทำงานของเรามาตลอดหลายปทผี่ า น มา คุณดูแลเรา เราดูแลคุณ นี่คือคำสัญญาของผม เพราะคุณคือเสนเลือดใหญของเราจริงๆ และหวัง วาเราจะดูแลซึ่งกันและกันตอไปนานๆนะคราบ...


หนา 16

ฉบับที่ 77

ß“πæ‘∏∫’ ™Ÿ “§√ŸÀ≈«ßæãÕ ¡¬» μª ’‚≈ «—¥™ãÕß≈¡ ¬‘ßË „À≠ãÕ≈—ß°“√ ¡»—°¥‘»Ï √’æ√–‡°®‘Õ“®“√¬è¥ß— Õ’°√Ÿª¢Õß«ß°“√

บรรดารางทรงจากทั่วสารทิศ และบรรดา ศิษยานุศษิ ยหลายพันคนของหลวงพอสมยศ ตปสี โล แหงวัดชองลม ต.ชางแรก อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรขี นั ธ หลัง่ ไหลเนืองแนนไปรวมงาน พิธีบูชาครูใหญประจำปของหลวงพอ จนทำเอา บริเวณวัดทีเ่ คยกวางขวางแคบไปถนัดตา แมวา ปนี้ จะมีงานชนกันหลายงาน แตอาคันตุกะทีอ่ ยใู นสาย ของหลวงพอ ก็พรอมใจกันไปรวมงานบุญที่วัด ดวยจิตศรัทธาอยางเต็มเปยมในตัวของหลวงพอ สมยศ เพราะนอกจากงานพิ ธี บู ช าครู เ ทพทุ ก พระองคแลว ก็ยังเปนพิธีบวงสรวงเสด็จเตี่ยกรม หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดวย อีกทั้งมีการจัดการ ทอดผาปาสามัคคี เพือ่ สมทบทุนสรางซมุ กำแพงวัด บันได เทปูน ปูกระเบือ้ งศาลพอกรมหลวงฯอีกดวย เรียกวาไปงานเดียว ไดกศุ ลอีกหลายอยางในคราว เดียวกัน

นึกถึงระยะทางจากวัดชองลม ทีห่ ลวงพอ สมยศจะเดิ น ทางเข า กรุ ง เทพฯมาร ว มงานของ หลายๆตำหนักที่จัดงานไปแลว ตองยอมรับวาไม ธรรมดาเลยกับเวลาทีใ่ ชในการเดินทางมารวมงาน ของทานในแตละงาน เพราะระยะทางราวๆ 400 ก.ม.นัน้ มันแสดงถึงความตัง้ ใจของการมารวมงาน แบบแทจริง ไมใชวา ใครก็ทำกันไดงา ยๆ ตองยอม ยกนิว้ ใหหลวงพอสมยศวาทานสุดยอดมากๆจริงๆ และหลายปทผี่ า นมา หลวงพอก็ทำอยางนีอ้ ยตู ลอด ซึ่งเทาที่ผมรูจักกับหลวงพอมาก็เกินกวา 10 ปเขา ไปแลว กอนทีผ่ มจะจัดทำ นสพ.เลมนีเ้ สียอีก เมือ่ 10 กวาปทแี่ ลว ผมเคยไปรวมงานของ ทานมาแลวครั้งหนึ่ง มาคราวนี้เพิ่งเปนครั้งแรกที่ ทานไดเรียกใชการบริการในการทำงานเรื่องถาย รูป-วีดโี อ และในเรือ่ งของงานสือ่ จากทีมงานของ เรา จึงมีโอกาสไดเดินทางไปอีกครั้ง ไดเห็นถึง ความกาวหนาของวัดที่เจริญขึ้นอยางอักโข จาก

การพัฒนาวัดของทาน สมกับเปนพระนักพัฒนา เพื่อพระพุทธศาสนาจริงๆ ตลอดเวลาหลายปที่ผานมา ทานออกวัตถุ มงคลมากมายหลายรุน เพื่อนำจตุปจจัยที่ไดมาใช ในการปรับปรุงพัฒนาวัด และสรางศาสนสถาน ตางๆ จนวัดนี้เจริญรุงเรืองเปนวัดระดับแนวหนา ของ จ.ประจวบคีรขี นั ธทที่ กุ ๆคนตองรจู กั ในคราวนีก้ เ็ ชนกัน ทานไดออกวัตถุมงคล เปนเหรียญโลหะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯ หลัง หลวงปูศุข วัดมะขามเฒา พรอมกับวัตถุมงคลแม กาหลงคู เนื้อวานมหาเสนห ซึ่งมีพุทธคุณในทาง เมตตามหานิยม เพื่อมอบใหกับทุกคนที่ไดรวม ทำบุญทอดผาปาสามัคคีกับทางวัด ซึ่งใครไดมา ครบทัง้ 2 เหรียญ ก็เรียกไดวา ครบทัง้ หมดในเรือ่ ง ของสุดยอดของโชคลาภ แคลวคลาดจากศัตรูหมู มารและภยั น ตรายทั้ ง ปวง อี ก ทั้ ง สุ ด ยอดของ นะเมตตามหานิยม ใครไปรวมงานมาคราวนี้ กลับ มาถือไดวาไดทั้งบุญและบารมีกลับมาอยางเต็ม เปยมจริงๆ...


ฉบับที่ 77

หนา 17


หนา 18

ฉบับที่ 77

ìDEARî √ã“ßæãÕ«‘…≥ÿπ“√“¬≥è ∫å“π‚æ∏‘æÏ √–¬“ ÿæ√√≥∫ÿ√’ ºå¡Ÿ §’ «“¡ ÿ¢¡ÿ πã¡ÿ ≈÷°Õ—π‡ªöπ∑’√Ë °— ¢Õß∑ÿ°Ê§π

งานเรา ก็มผี ลไมโดยเฉพาะมะมวงมาฝากกันทีละ หลายตระกราทุกป จนเราก็เขียนขอบคุณพอเดียร ทุกปเชนกัน ในเรื่องของความยิ่งใหญอลังการของการ จัดงานเพือ่ ถวายแดครูบาอาจารยของพอเดียรนนั้ ที่ ตำหนักนี้ก็ทำไดอยางสมเกียรติของเทวดาองคครู ซึง่ ก็ถอื ไดวา เปนระดับชัน้ แนวหนาของสุพรรณบุรี เลยทีเดียว ไมวา จะเปนทีมงานจัดเครือ่ งสังเวยบูชา เทพจากพ อ อานนท ร า งพ อ ท า วนาคา แห ง อ.สามชุก ทีมงานเครือ่ งขยายเสียงจากเทวดาซาวด พิ ณ แคนบุ ญ ส ง มาเสริ ม จากนครปฐม ป พ าทย สมบัตศิ รนารายณจากสระบุรี ภาพนิง่ - วีดโิ อจาก ทีมงานคนรักเจา ราชบุรี รวมไปถึงเรือ่ งอาหารการ กินทีจ่ ดั มาบริการอาคันตุกะทุกๆทานทีม่ ารวมงาน ซึง่ มีอยางเหลือเฟอ และหลากหลายเมนูมากๆ เรียก วาสมบูรณแบบมากๆงานหนึ่งในวงการไมใหเสีย เรื่องการมอบความสุขสนุกสนานใหกับ คำว า “เดี ย ร ” ในภาษาอังกฤษอาจจะมี ชื่อเศรษฐีเมืองสุพรรณบุรีเลยทีเดียว อาคันตุกะที่มาในงานไมตองพูดถึง เพราะที่นี่มี ศั พ ท ไ ปพ อ งเสี ย งกั น เช น “Deer” ซึ่ ง แปลว า อยางเต็มเปย ม โดยเฉพาะ อาคันตุกะระดับวีไอพี ที่ “กวาง” หรือ “Dear” ซึ่งแปลวา “ที่รัก” หรือบาง มีการเตรียมน้ำทาไวบริการอยางเปย มลนไมมขี าด คนอาจจะเรียกคุณเดียรวา “นาเดีย” ซึง่ เปนตัวละคร ตกบกพรอง จนทำเอา อ.แจค ฉัตรเพชร แห ง ตัวหนึง่ ในเทพนิยาย แตคณ ุ สกล พลายมี หรือคุณ อาศรมบานแกว แทบกลับบานไมถกู ก็แลวกัน ยัง เดียรรางพอวิษณุนารายณ แหงบานโพธิ์พระยา โชคดีทบี่ า นอยใู กลไมถงึ 10 ก.ม. ไมอยางนัน้ ก็คง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี บอกวาชื่อของตนเองนั้น ไดจอดนอนทีป่ ม กันบางหละ! โดยภาพรวมๆของ หมายถึงอันเปนที่รักของทุกๆคน เพราะคุณเดียร การจัดงานที่ผานไปก็ถือวาโอเคมาก แมทีมงาน นัน้ เปนทีร่ กั ของแม ของญาติ พีน่ อ งและเพือ่ นๆทุก ของเราเมือ่ เสร็จงานแลวก็ตอ งรีบบึง่ เขางานใหญที่ คน แมจะมีบุคลิกเปนคนที่เงียบขรึม พูดนอย แต สัตหีบ ชลบุรี ซึง่ ปตอ ไปก็หวังวาขออยาใหจดั งาน ความมีน้ำใจตอทุกๆคนนั้น เขาไมมีนอยกวาใคร ติดกันแบบนีอ้ กี เลย เพราะมันตองเดินทางไกลกัน ยิ่งความมีน้ำใจตอทางทีมงานของเรานั้น พอเดียร หลายรอย ก.ม.ทีเดียว มีมากๆจนถือไดวาเปนบุคคลหนึ่งในหัวใจทีเดียว เมื่อจัดงานผานไปดวยดีอยางมีความสุข หลายปที่ผานมาพอเดียรดูแลทีมงานของ ของทานเจาภาพ ก็ขอใหปน จี้ นถึงปหนากิจการคา เรามาอยางดีตลอด ทั้งในเรื่องของที่พักที่จัดให มะมวงของพอเดียรจงซื้องายขายคลอง เงินทอง อยางดีเสมอมา พอถึงงานไหวครูประจำปของทีม ไหลมาเทมาร่ำรวยขึ้นอีกหลายๆลานเลยนะจะ...


ฉบับที่ 77

จ.ม.เปดผนึก

หนา 19

เด็กรุนใหม...ถึงพี่แผนที่รัก

ชวงนีผ้ มสังเกตวาจะมีหมอใหมๆ เกิดขึน้ ในวงการอีกหลายคน บาง คนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็อยูอยางกึ่งๆแบบประเภทจะโต ก็ไมโต จะตายก็ไมตาย อาจเปนเพราะอาชีพนีส้ ามารถทำเงินทำทองไดมหาศาล ถาถึง จุดที่มีการยอมรับไดในวงการ ถามวามันยากไหม? ผมตอบไดเลยวายากก็ไมยาก จะงายก็ไมงาย เพราะมันตองใชเทคนิคและประสบการณในการทำงาน บางคนก็พึงพอใจ เฉพาะในวงแคบๆที่เปนงานแบบเชา - บาย แตถาตองการออกสูวงการแบบ กวางเมือ่ ไร ก็ไมพน สายตาผมสักที บางคนก็อยมู าหลายปจนโดงดัง แลวก็ลมื ตัวไมเห็นหัวทานเจาภาพซึง่ เปนผจู า ยเงินคาจาง ลืมผมู พี ระคุณทีเ่ คยอมุ ชู ผลักดันกันมา บางคนทีเ่ ปนหมอ เกามีความประพฤติทไี่ มเหมาะสม จนมีขอ ติฉนิ นินทามากมายใหเปนจุดดอย ของเขา บางคนก็เปนคนใจแคบกีดกันเด็กรุนใหมไมใหเกิด เพราะกลัวจะมา เบียดบังเสนทางหากินของเขา บางคนก็ปากรายควาไมคขนึ้ มาเมือ่ ไหร กูตอ งเปนใหญทงั้ งาน สัง่ ทัง้ หมด สัง่ เจาภาพ สัง่ ทุกๆคนใหทำตามเขา อยางทีเ่ ขาตองการ บางคนก็ดอยคุณภาพในความรูสวนตัวในเรื่องพิธีกรรม อีกทั้งดอย คุณภาพในการใชภาษาไทยในการกลาวโองการ เพือ่ ทูลถวายตอเทวดา จนดูวา โชวความโงของตัวเองอยูตลอดเวลาของการทำพิธี ซึ่งหลายๆเรื่องตรงนี้ ก็ยังเปนจุดบอดของผูประกอบพิธีหลายๆ คนก็ยงั เดินและหากินในวงการ มันจึงเปนชองวางใหกบั เด็กรนุ ใหมหรือหมอ รุนใหมที่จะกาวขึ้นมาเปนผูประกอบพิธีในวงการของเราไดอีกหลายคน ซึง่ เรือ่ งทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ ผมเห็นเพียงพอแบ็งค รางพอศรนารายณ ธนูทองแหงอางทอง กับพีแ่ ผนเทานัน้ ทีก่ า วพนมาทัง้ หมดแลว เพราะพอแบ็งคและพี่แผนนั้นมันสมบูรณแบบ ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ

ไมมขี อ บกพรองในการเปนผปู ระกอบพิธี ทัง้ ในการเปดศาลเชา และทำพิธใี น ตอนค่ำ และทัง้ โองการทีใ่ ชในการประกอบพิธี มันก็ชา งมีความไพเราะเพราะ พริง้ ในการทูลถวายตอเทพยดา มีความชัดถอยชัดคำ มีน้ำเสียงทีก่ งั วานเหมาะ สม เพราะฉะนั้นเมื่อทานเจาภาพคนใดไดทั้งสองคนนี้ไปทำพิธีในชวงเชา บอกไดเลยวาสมบูรณแบบมากๆ จนหาใครเทียบไมไดแลวในตอนนีใ้ นวงการ สวนในชวงค่ำนัน้ อาจจะมีหลายๆคนเปนผมู คี วามสามารถในการรอง เพลงตางๆอีกมากมายหลายคน ทีเ่ จาภาพสามารถเลือกหาได ซึง่ ก็ขนึ้ อยกู บั เจา ภาพวามีเงินในกระเปาอยเู ทาไร? ในการจัดจางแตละคนมาทำงานให เพราะ ยิ่งจางมากเทาไร นั่นก็หมายถึงคาใชจายที่ตองจายมากขึ้นเทานั้น มีเงินเยอะ ก็จา งไปเถอะเราไมวา กัน เพราะเงินทีจ่ า ยออกมาไปก็เปนเงินของเขาทัง้ นัน้ แต ก็มีประเภทไมคอยมีเงินแตหนาใหญขี้เกรงใจไมกลาปฏิเสธเวลาหมอมาหา งานก็เลยตองยอมจาย พอสุดทายก็ตดู บานปดงบไมลง ชวงนี้มีหมอรุนใหมๆ หรือเด็กรุนใหมที่จะเขามาเปนผูประกอบพิธี เขามาฝากตัวกับผมหลายคน ทีจ่ ะขอเขาสังกัดกับทีมงานคนรักเจาของเรา ผมก็ เลยบอกกับเขาวา ถาจะใหผมยอมนั้นไมยาก ขอเพียงตองไปผานทางพี่แผน เสียกอน จนพีแ่ ผนยอมรับวาเขาเปนลูกศิษย แลวพีแ่ ผนก็สอนสัง่ ในเรือ่ งการ ปฏิบตั ติ นในการเปนผปู ระกอบพิธที ดี่ ี เพือ่ หวังวาจะมีหมอดีๆรนุ ใหมประดับ ไวในวงการ แลวถาลูกศิษยพแี่ ผนนอกคอกเมือ่ ไร พีแ่ ผนก็ตอ งรับผิดชอบดวย ทีด่ แู ลลูกศิษยไมดี เปนการกลัน่ กรองในเบือ้ งตน ทีจ่ ะคัดคนมีคณ ุ ภาพใหออก สูวงการ แลวเมื่อไรที่พี่แผนการันตีแลววาเด็กคนนั้นมีเสียงดี มีคุณภาพดี มีความประพฤติทดี่ ี แลวคอยมาถึงมือผม ในการนำเสนอตอไปออกสวู งการ ในแบบวงกวาง แลวในวงการก็จะมีคนทีม่ คี ณ ุ ภาพในการทำงานใหกบั เจาภาพ ทั้งหลาย ุ ภาพจริงๆ ผมเชือ่ วาในอนาคต เราก็จะมีหมอรนุ ใหมทเี่ ปนหมอมีคณ มานำเสนอตอทุกคน หมอรนุ เกาจะไดเลิกหยิง่ เสียที พีว่ า จริงไหมครับ? รักพีน่ ะ...จากใจ จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน

สำหรับทานสมาชิกทีด่ า นหนาซอง จ.ม.ของทานมีตวั อักษรพิมพวา “ตอสมาชิกดวย” นัน่ แสดงวาใกลถงึ เวลาตอสมาชิกแลว สำหรับการแจงเตือนครัง้ ที่ 1 นัน่ หมายถึงวายังเหลืออีก 2 เลมการเปนสมาชิกภาพจะสิน้ สุดลงหากทานมีความประสงคจะเปนสมาชิกตอไป ขอทานไดโปรดตอสมาชิกเขามาดวยปละ 400 บาทจา..


หนา 20

ฉบับที่ 77


ฉบับที่ 77

หนา 21

งานของ อ.ศิวดล สุรโิ ย หรืออาเดียว เมืองชาง ตำหนักพระ แมสวรรคแดนสระทิพย แหงกำแพงเพชร ถือไดวาเปน อันดับหนึ่งในวงการในเรื่องการตอนรับอาคันตุกะดวย อาหารทีห่ ลากหลาย อรอย และเหลือเฟอ สุดยอดมากๆๆๆ

3 สาวสวยของวงการ ทั้งแมเอ ลาดบัวหลวง-แมกอลฟ บางปะอิน และอีกหนึ่งนางไมทราบวาอยูที่ไหน? เขารวม งานของพอบิก๊ รางพอพระกาฬครองเมือง คนดังแหงบาง งา ทาวงุ ลพบุรี ทีจ่ ดั งานเมือ่ ไรอาคันตุกะก็แนนตรึมทุกป

เหลาบรรดาญาติโยมรวมกันถวายผาปาสามัคคีเนือ่ งในงาน เทศนมหาชาติทรงเครื่องที่วัดทากระทุม อ.โนนสูง โคราช โดยทานครูบาเจานอย เจาอาวาสไดจัดใหมีกิจกรรมอยู เสมอๆ ซึง่ วันที่ 13-14 ต.ค.นีก้ จ็ ะมีงานมุทติ าจิตทีว่ ดั อีกจะ..

กลุมชางเผือก ซึ่งมีพออวน อินทรบุรีเปนประธานและแม แกม พรรัมภาเปนประชาสัมพันธ ถือวาเปนกลมุ รางทรงที่ มารวมตัวกันเปนกลมุ ใหญในการชวยเหลือกันในกลมุ สวน แมแกมนั้นขณะนี้ถือวาเปนนองใหมมาแรงในการทำพิธี

พออดิศร-แมศริ ดา เชฐบัณฑิตย แหงตำหนักแมศรีอมุ า-แม จามเทวี โรงโองกิจถาวร 2 ราชบุรี และเปนเจาของธุรกิจอีก มากมาย ทัง้ ปม แกส ทัง้ โรงแรม กำลังทำพิธบี ชู าไฟถวายตอ องคเทพสายภารตะ เพือ่ ใหธรุ กิจทีท่ ำอยเู จริญรงุ เรืองยิง่ ๆขึน้

สำหรับแมวันดี รางพระแมปราวตี แหงซอยวัดบัวขวัญ เมืองนนทบุรี ในวงการถือวาเปนรางใหม เพราะเพิ่งออก งานไมนาน แตโดยสวนตัวไมธรรมดาเลย จัดงานอาคันตุกะ มากมาย พอสราวุฒิ งาน 27 ต.ค.56 ประตูกรุงเทพฯรวมงาน

หลวงปศู รีเทพอุดร วัดพืชนิมติ คลองหลวง ปทุมธานี เจา ของงาน 7 ก.พ.57 มอบรูปหลอทองเหลืองเพือ่ เปนศิรมิ งคล ใหกบั แมหนิง รางพอปตู าไฟ สายไหม จัดงานเทศบาลลำลูก กา ปหนาแมหนิงจัด 15 มี.ค.57 รวมพอหมูและพอโจ

พอเอ็กซ-พอเอิรธ ตำหนักพอนเรศวร 2 คนดังแหงดอน เจดีย สุพรรณบุรี เจาของงาน 12 ต.ค.56 เขารวมงานอวย พรพออูด-พออารต แหงคุมเทพทอง พอใหญบางบาล-พอ ทงุ ใหญ อุทยั อยุธยา ทีมบายศรีทมี่ ฝี ม อื อีกทีมของวงการ

ถือวาเปนรางอาวุโสเกาแกอกี รางหนึง่ ของวงการ เพราะเดิน งานอยใู นวงการมานานมากๆสำหรับแมนอ ย รางแมกมิ บอ เนีย้ ว แหงเพชรเกษม 102 บางแค เจาของงาน 11 มี.ค.ทุกป ชวงนีเ้ ลือกเดินงานใกลๆเพราะเริม่ เหนือ่ ยกับการเดินทางจะ

แมจันทรา โกมารภัจจ ตำหนักพระสุริยะจันทรา บานบัว ลอย หนองแค สระบุรี เจาของงาน 12 มี.ค.ทุกป จัดแสดง ลิ เ กที่ ง าน โดยตนเองแสดงเป น มั ท รี พ อ แผนเป น พระ เวสสันดร หมอธนากรเปนชูชกและคุณปยุ อางทองเปนชาลี

พอชัยยา บัวจิต ตำหนักเจาพองาชาง ม.แสงไพฑูรย-ปน เจริญ 3 ถ.สรงประภา ดอนเมือง ผูมีบุคลิกโดดเดนไม เหมือนใคร แตถอื ไดวา เปนสุดยอดของวงการอีกราง พอเกคุณนอง เจริญสุขอินเตอร คลอง 5 งาน 3 ต.ค.56เขารวมงาน

แมปาริสรา รางพอปฤู ๅษีตาไฟ แหงทงุ สองหอง เจาของงาน 16 ส.ค.56 เขารวมงานเพือ่ อวยพรกับพอหมู รางพอปฤู ๅษี นารอด-พระพิฆเณศ แหงเพิม่ สิน เขตสายไหม อีกหนึง่ ราง ทรงคุณภาพของวงการ เจาของงาน 15 มี.ค.ของทุกป

∑ã“π∑’‡Ë √“ªò¡ù Àπå“´Õß«ã“μãÕ ¡“™‘°¥å«¬ À“°∑ã“π¡’§«“¡ª√– ß§è®–‡ªöπ ¡“™‘°¢Õ߇√“ °√ÿ≥“™”√–‡ß‘π 400 ∫“∑¥å«¬ À“°∑ã“π‰¡ã™”√–∑“߇√“®–¢Õߥ ãß π æ.„Àå°∫— ∑ã“π


หนา 22

ฉบับที่ 77

พอกุก รางเจาพออินฟานาว-พอนารายณเปดโลก หนาโรง งานกระดาษบางปะอิน อยุธยา ยกพานครูใหกบั หมอบัญชา รางพอทาวพันตา วังนอย ในฐานะองคครูที่มาทำพิธีเปด ศาลบวงสรวงเทวดางานของพอกกุ วันที่ 16 มี.ค.ของทุกป

พอเกษม-แมแขก แหงตำหนักเทวะเทพบันดาล คลองหนึง่ คลองหลวง งานวันที่ 11 ส.ค.56 รวมงานของพอตอง ราง พอดำมหาราช เจาของงาน 17 มี.ค.ทุกปที่ อ.มหาราช อยุธยา ซึ่งหลังจากงานมานี้ดูทาทางจะแผวลงเรื่องการเดินงาน

ปนเี้ สีย่ แกละ รางพระศิวะ บานสวนแตง สุพรรณบุรี มาจัด งานรวมกับนองชายสุดทีร่ กั ก็คอื พอเปรม รางพอนเรศวร บานทุงนอย นครปฐม ซึ่งทุกปอาคันตุกะจะมากหรือนอย ไมไดสนใจเพราะถือวาจัดงานถวายเทดาตองสวยงามเสมอ

พอโอต รางพอพระยาแล สองพีน่ อ งและแมปเู ป รางพระแม มหากาลีมนั ตระ เมืองสุพรรณบุรี งาน 5 ต.ค.56 เขารวมงาน ที่สันติรามสถาน ตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี ของพอ นพ-แมตมิ๋ -นองสอง สุดยอดครอบครัวที่นับถือองคเทพ

อ.ชาติ เมืองตาก คณบดีหนุมของมหาวิทยาลัยมีชื่อแหง หนึง่ รางพอตากสิน แหง จ.ตาก จัดงานไหวครูปน อี้ ลังการ สุดๆ ทั้งบายศรีและจัดเตรียมสถานที่สวยงามมาก พอเอส รางพอปฤู ๅษีวาสุเทพ คนดังสุโขทัย งาน 26 ต.ค.56รวมงาน

เห็นรูปก็รูแลววางานของคุณธวัช รางพอนารายณลักษมี แหงหันคา ชัยนาทนัน้ บรรยากาศเปนอยางไร? ทุกคนทีม่ า มีความสุขกันถวนหนาจากการตอนรับของเจาภาพ คุณธวัช เปนทีมงานบายศรีและจัดเครือ่ งสังเวยระดับวีไอพีในวงการ

อยใู นวงการก็เพิง่ เห็นรางนีแ้ หละทีท่ ำพิธขี อขมาแบบไดใจ จริงๆ เมื่อพอเกง รางพอพระศิวะ แหงสามโคก ปทุมธานี หลังจากยกพานใหบุพการีแลว กอนไหวครูก็ยกพานขมา กับลูกศิษยทกุ คนทีด่ แู ลสังขารนีม้ าตลอดทัง้ ป สุดยอดๆๆ

ครูแมท ชุลกี ร รางพอนเรศวร บางมูลนาก พิจติ ร รางทรง อาวุโสของวงการ รวมงานอวยพรกับพอเต รชตชานนท สิน ยอด รางพอพญายมครกใหญ วัดโบสถ พิษณุโลก ผมู บี คุ ลิก และความสามารถทีโ่ ดดเดนทัง้ เรือ่ งบายศรีและการทรงเจา

พอทุม รางพอพังพกาฬ ม.บานบัวทอง อ.บางบัวทอง งาน 18 ส.ค.56 เขารวมของพอปนู อ ย-แมเนืองทรัพย ตำหนักพอ พญาครุฑ ซอยวัดสวนแกว นนทบุรี เจาของงาน 1 เม.ย.ของ ทุกป ปนู อ ยนัน้ เปนรางทรงอาวุโสดีเดนของวงการ

แมแอด จิรภรณ ตำหนักพระพิฆเณศวร ปราณบุรี รวมถวาย ไฟอารตีอัคนีโหระตะอวยพรทานเจาภาพหมอเปดและคู บารมี ที่จัดงานปนี้อยางอลังการ หมอเปดนั้นเปนรางทรง เกาแกของเพชรบุรีและเปนผูประกอบพิธีในวงการดวย

รางพระแมคนดังของวงการมากหนาหลายตาทั้งภาคกลาง และภาคตะวันออก ถายภาพเปนทีร่ ะลึกรวมกับเจาภาพพอ พินยานุ-แมธนพร เทวสถานจอมธนัง บานสวน เมืองชลบุรี เนือ่ งจากมารวมอารตีถวายพรกับเจาภาพ งาน 4 เม.ย.ทุกป

แมแดง รางพระศิวะ แหงชางสามเศียร งาน 25 ก.ย.56 และ พอตอ แฮรดู รางพระพิฆเณศ บางกะป งาน 24 พ.ย.56 (เชาบาย) รวมอวยพรงานพอหมอสมาน-แมเปา รางพอปชู วี กฯแมศรีอมุ าฯ แหงออเงิน สายไหม เจาของงาน 5 เม.ย.ทุกป


ฉบับที่ 77

หนา 23


นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ

สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 117/33 ม.10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-319733 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย

คนรักเจ้าเล่ม77  
คนรักเจ้าเล่ม77  
Advertisement