Page 1


หนา 2 วันจัดงาน

ฉบับที่ 78 ชือ่ องค/ชือ่ ตำหนัก

พอศิวะ-พอปทู วด 25 ก.ย.56 พระพิฆเณศวร 29 ก.ย.56 บวงสรวงพอกรมหลวงฯ 30 ก.ย.56 พระพิฆเณศ 3 ต.ค.56 พระวิษณุนารายณ 5 ต.ค.56 พระแมมนั ตระกาลี 5 ต.ค.56 พระแมคายตรีมนตราฯ 6 ต.ค.56 พอนเรศวร 12 ต.ค.56 พระแมกาลีเปดโลก 13 ต.ค.56 วัดทากระทมุ โคราช 13 ต.ค.56 พระศิวะกาลี-ภุชงค 16 ต.ค.56 บวงสรวงแกบนพระแมกาลี 17 ต.ค.56 แมปจ มาตามหามารีอมั มัน 17 ต.ค.56 องคกมุ ารเทพนาจา 19 ต.ค.56 แมจนั ทรสดุ า 20 ต.ค.56 พอปยะฯ-พออนันตนาคราช 20 ต.ค.56 เจาพีส่ กุ ญ ั ญา-พอขุนแผน 22 ต.ค.56 พอบัวเงิน-บัวทอง 25 ต.ค.56 พระยาแล-แมลักษมี 25 ต.ค.56 ปูฤๅษีวาสุเทพ 26 ต.ค.56 แมศรีอมุ าเทวี 26 ต.ค.56 26 ต.ค.56 แมกวนอิมพันมือ-ทาวเวสสุวัณฯ พอพระยายม-พอภุชงค 27 ต.ค.56 วัดบางสาม 27 ต.ค.56 มนตภารตะเทวา 27 ต.ค.56 พระพิฆเณศวร 27 ต.ค.56 พระแมทรุ คา 28 ต.ค.56 แมมหากาลีกาพกาฬราตรี 28 ต.ค.56 พอพระนารายณมหากาฬ 29 ต.ค.56 วังนาคราช(พอปภู ชุ งค) 31 ต.ค.56 สำนักสงฆถ้ำเขาบัวนอย 1 พ.ย.56 พอปเู นตรอัคคีมนุ ดี ำ 2 พ.ย.56 2 พ.ย.56 พระศรีสตั ยะมหานารายณเทพมุนี ตำหนักพุทธโสมนันทะ 3 พ.ย.56 พอปหู นาวัว 3 พ.ย.56 พออนันตนาคราช 3 พ.ย.56 เจาพอขุนดาน 4 พ.ย.56 เจาพอเขาใหญกาญจนบุรี 4 พ.ย.56 ั ญัง 5 พ.ย.56 พระแม 5 ภาค-ปเู พชรฉลูกญ พราหมณนอ ยลอยน้ำ 8 พ.ย.56 พอพระยาแล 9 พ.ย.56 พอหลักเมือง-พระพิราพ 9 พ.ย.56 แมยาโม 10 พ.ย.56 พอพระศิวะประทานพร 10 พ.ย.56 พอปศู รีสทุ โธ 12 พ.ย.56 13 พ.ย.56 พีจ่ กุ กุมารธเทพเทวา-พอปดู ดั ตน พอปูฤๅษีนารายณ 13 พ.ย.56 พระศิวะนาฏราชอัคนีราชันย 14 พ.ย.56 พอปแู ก 14 พ.ย.56 พอปฤู ๅษีโคบุตร 14 พ.ย.56 พระวิษณุนารายณ-แมลักษมี 15 พ.ย.56 พระแมมารีอมั มันรายะ 15 พ.ย.56 แมอัสลอรมหากาลียะ 16 พ.ย.56 พอเจาทุง-แมลักษมีเปดโลก 17 พ.ย.56 พอปพ ู รหมเมศ 17 พ.ย.56 พระพิฆเณศวร 17 พ.ย.56

ทีอ่ ย/ู รายละเอียด แมแดง ชางสามเศียร ร.ร.ไตรสามัคคี 089-2249201 แมปมุ ม.อนันตสขุ สันต ซ.รามอินทรา 5 แยก 53 โทร.089-8982829, 081-6262007 คุณเอ ม.กลางเมือง ถ.กรุงเทพกรีฑา(เชา-บาย) 081-6455290, 086-3213700 25 ก.ย.56 30 ก.ย.56 5 ต.ค.56 คุณเก-คุณนอง เจริญสุขอินเตอร ม.สินธานี คลอง 5 ธัญบุรี 083-1328256 ปโู จ-แมออ ร.ร.บางเขน ถ.วิภาวดี ซอย 25 (เชา-บาย) 083-9211552, 084-0865490 แมปเู ป ม.ศุภวรรณ เยือ้ งวัดหอยโขง เมืองสุพรรณบุรี 084-8008715, 081-1944427 คุณใบเตย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 091-1276987, 082-2287285, 081-5810211 คุณเอ็กซ-คุณเอิรธ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 084-6884440, 081-6856748 6 ต.ค.56 3 ต.ค.56 คุณกรันย ถ.จรัญฯซอย 2(ซ.วัดทาพระ) 091-0826250, 089-5354269(เชา-บาย) ครูบาเจานอย จัดมุทติ าจิตวันคลายวันเกิด (เชา-เย็น) 088-5811689 รานนมนะเฮย ถ.ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 081-1167391, 084-5680496 คุณเกา เรือนไทยทรัพยเกษม อัมพวา สมุทรสงคราม(เชา-บาย) 087-9049688 ปาแจว บานสวนทิวไม อ.สามชุก สุพรรณบุรี 087-1719453 5 ต.ค.56 13 ต.ค.56 คุณตกุ ตา ดอนชะเอม ทามะกา กาญจนบุรี 087-7584193, 085-1786571 คุณแสงเดือน แกลง ระยอง 086-8488707 คุณขวัญชัย-คุณภูดษิ ม.พฤกษา B คลอง 3 ปทุมธานี 080-0156991, 087-3431453 คุณตา-คุณโตง รานมาลัย โพธาราม ราชบุรี 086-1702442, 080-2226022 คุณเจ-คุณออฟ ดอนตูม นครปฐม 090-4489042 12 ต.ค.56 17 ต.ค.56 คุณนุกลู -คุณแนน วิหารแดง สระบุรี คุณเอส จัด ร.ร.กวางตง ขางเทศบาลเมืองสุโขทัย 084-1614932 แมหนอย-ปอู ว น บจก.เอสดีเมคเกอร เขตสะพานสูง 086-9982227, 089-2046308 คุณขจี-คุณสายเพชร ลานตรงขามวัดนอยนางหงษ ทาฉลอม สมุทรสาคร (เชา-บาย) คุณเหีย่ ว-คุณโอ จัดลานประตูกรุงเทพพลาซา 083-0488245, 086-0529811 20 ต.ค.56 17 ต.ค.56 พระปลัดบุญสราง อ.สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 081-5860948, 087-0359264 คุณตน วงศสวาง ม.ทวีโชติ 4 ซ.วัดพระเงิน บางใหญ นนทบุรี 089-0452005 คุณดำ บะหมี่ จัดบานใหม ม.เทรนดีธ้ ารารามคำแหง (เชา-บาย) 086-7114547 แมองั สนา บานคลองเจา เขาทางตลาดไทรนอย นนทบุรี 085-2164375 แมนทั ม.สมบูรณทรัพย อ.บานคาย จ.ระยอง 089-8314381, 089-8320482 26 ต.ค.56 25 ต.ค.56 คุณทราย ดอนทะเล เมืองสุพรรณบุรี 082-3589734, 081-7055813 คุณนนท-คุณเอส บานหวยมงคล อ.หัวหิน ประจวบฯ 085-2366828, 089-5150300 พระครูสมศักดิ์ อ.ดานมะขามเตีย้ กาญจนบุรี 087-1690218 คุณอภิชาญ หวยโปง-มาบตาพุด ระยอง (เชา-บาย) 086-8399499 คุณแทน จัด ม.ราชพฤกษ บางบอน 4 เขาทางเพชรเกษม 69 โทร.083-9943888 27 ต.ค.56 27 ต.ค.56 คุณไก-คุณเจีย๊ บ วัดอินทรบรรจง พระรามสาม 089-9159898, 089-9247175 แมโต ตลาดบานสราง อ.บางปะอิน อยุธยา (เชา-บาย) คุณประเสริฐ-คุณเจ็ง ซ.ปุญวิถี 20 สุขมุ วิท 101 บางจาก (เชา-บาย) คุณบัว ซอยวัดดานสำโรง สมุทรปราการ 089-4787577, 081-4075843 คุณออด ชาญณรงค บานเขาดีสลัก อ.อทู องสุพรรณบุรี 086-1660905 28 ต.ค.56 29 ต.ค.56 31 ต.ค.56 อ.เล็ก-อ.จักรพรรดิ์ บานนา นครนายก 081-7829918, 082-4698559 คุณปมุ วัดคลองพุทรา บางปะอิน อยุธยา 086-1343350 คุณโอต บานศรีเฉลิมเขต สองพีน่ อ ง สุพรรณบุรี 035-473868, 0851528861 คุณดาว-คุณบุญชัย ทงุ สองหอง ดอนเมือง คุณวลัยรัตน จัด ร.ร.เหลียนหัว เมืองนครนายก 080-1664435 1 พ.ย.56 2 พ.ย.56 2 พ.ย.56 แมอมิ่ การเคหะตรงขามวัดราษฎรศรัทธาราม คลอง 7 ปทุมฯ 02-9879503 คุณเอกราช วัดหัวนา เมืองกาญจนบุรี 082-2432014, 082-2211706, 081-1940698 คุณโอม-คุณวิน วัดสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 091-0910499, 091-5591966 คุณพัชรี ม.ผกามาศ สุขมุ วิท 71 ซ.ปรีดพี นมยงค 14 โทร. 083-2769274 คุณเชษฐ จัดสโมสร ร.ร.บานทึง สามชุก สุพรรณบุรี 091-6135953 3 พ.ย.56 3 พ.ย.56 4 พ.ย.56 คุณเดียร ธนเดช บานหนองงูเหลือม เมืองนครปฐม 080-7880420, 084-4562908 คุณปอบ-คุณปลา หลังตลาดบางนานอก ซ.บุญแจม 2 ถ.สรรพาวุธ 084-1004910 คุณแพท-คุณเป จัดวัดโพพระนอก เมืองเพชรบุรี 081-1784355, 090-4382259 แมนอ ย ผองพักตร หนาสถานีรถไฟหลังสวน ชุมพร 084-8522352, 077-544782 แมปรุ ติ า ม.ประเสริฐสุข ลาดกระบัง 7 (เชา-บาย) 081-8048423, 081-9275378 4 พ.ย.56 5 พ.ย.56 8 พ.ย.56 แมหนอม บางรางบัว อ.บางปลามา สุพรรณบุรี 086-8825244, 089-0953036 ใชบริการถายรูป-ถายวีดีโอ พอปรีดา ม.พาบาลี เมืองชลบุรี (เชา-บาย) 038-764955 จึงจะบริการลงรูปเจาภาพใหฟรี! คุณชตานุช ม.บูรพา 12 ดอนเมือง (เชา-บาย) 086-6218285, 086-0801696


ฉบับที่ 78

การเติบโตของคนรักเจา เผลอแปบเดียวเราก็ผานงานครบรอบ 9 ป ของนสพ.คนรักเจามาแลวเกือบครึง่ ป ตอไปก็เปนเสน ทางการเดินเขาสปู ท ี่ 10 กันแลว ซึง่ ถาเทียบไปแลวกับ เด็ก 10 ขวบสมัยนีม้ คี วามสามารถทำอะไรดีๆไดมาก มาย แตก็เปนชวงที่เขาสูวัยรุนที่มีฮอรโมนพุงพลาน อยากเรียนรู อยากทดลองอะไรใหมๆกับชีวิต แม นสพ. จะมีอายุเพียงเทานี้ แตคนทีค่ วบคุมดูแลซึง่ ก็คอื ดิฉันและคุณจตุรเทพยก็ไมไดมีความคิดที่เปนเด็กๆ เพราะเราทั้งคูอยูในวัยที่เปนผูใหญแลว ผานอายุ 50 ปมาก็หลายป เรียนรปู ระสบการณในชีวติ และประสบ การณที่อยูในวงการมาก็เยอะ รูวาอะไรควรหรือไม ควรกับการนำเสนอ รูจักกาละเทศะของการอยูใน สังคมนี้ ทุกๆบทความที่นำเสนอออกมาตองผานการ คัดกรองเสียกอน ไมใชนกึ อยากจะเขียนอะไรเพอเจอ ก็เขียนไปใหเสร็จๆ เพือ่ ใหนสพ.ออกมาใหได นัน่ ไม ใชวิถีการทำงานของเรา เพราะเรารูวาทุกๆขอความ ทุกๆบรรทัดมันมีผลกระทบทัง้ สิน้ ทัง้ ตอผทู ถี่ กู กลาว ถึงและตอผูเขียนเอง บางครั้งมันก็หมิ่นเหมในแง กฏหมาย แตเราคือมืออาชีพในงานสิง่ ทีเ่ ราทำจึงระมัด ระวังในเรือ่ งนีม้ ากทีส่ ดุ ชือ่ เสียงของเราเปนสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการยืน อยู ใ นวงการอย า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ทั้ ง ในแง ข องคนทำสื่ อ หนังสือพิมพเลมนี้ และในแงของการเปนรางทรงของ องคเทพทีเ่ รารักนับถือและศรัทธา ดังจะเห็นไดวา เมือ่ ใครบางคนทำอะไรทีเ่ ลวๆ เวลาทีท่ กุ คนพูดถึง เขาไม ไดพดู ถึงชือ่ - นามสกุลของคนนัน้ แตเขากลับไปพูด ถึงชื่อของเทวดาของคนนั้นใหมัวหมอง อยางเชน “แมงดูสิ รางพระแมอัมพิกา วัดลาดปลาดุก มันไป หลอกเงินเขาไปอีกแลว งานนีม้ นั มาหลอกคนราชบุรี ไดไปตัง้ หลายแสน ตอนนีเ้ ขาแจงความไวแลว เจอตัว เมื่อไร เขาเอาตำรวจจับติดคุกไดเลย” อยางนี้เปนตน สิ่งที่เขากลาวถึงก็คือชื่อของเทวดาที่คนนั้นกลาวอาง วาเปนรางพระองคทา น อันเปนการทำใหเกิดความเสีย หายตอชือ่ เสียงของเทวดา ทัง้ ๆทีง่ านนีเ้ ทวดาไมไดรบั รูดวยเลย แตคนที่ทำระยำไวก็คือคนที่บอกทุกคนวา เปนรางทรงของพระองคทานเทานั้น นี่คือหนึ่งของ ตัวอยางในการอยใู นวงการ แบบตองการชือ่ เสียงหรือ ชือ่ เสีย เราคงไมเลาถึงเรื่องอดีตที่ผานมาของเราให ฟง เพราะเลาใหฟง บอยมากๆ วาเราผานอะไรมาบาง? แตกค็ งหนีไมพน ทีน่ านๆจะงัดขึน้ มากลาวอางถึงเสีย ที ประเภทเรียกวา “กันลืม” ปรามๆเตือนๆกันบอยๆ ก็ยงั ลืมกันไดเลย อยางเชนเห็นรางหนึง่ หายไปหลายป เคยสรางวีรกรรมไว กลับเขามาอีกทีกเ็ ห็นยังกรางปาก ดีเหมือนเดิม เดินงานไดสกั พักก็จดั งานไหวครูอกี แลว พอจัดงานเสร็จก็หายไปอีกแลวไมคืนซองใครเขา

เลยอยางนี้จะเจอบอยมากๆ ลาสุดก็เพิ่งหมาดๆนี้เอง เชือ่ เถอะเดีย๋ วอีกไมนานก็กลับมาอีก แลวก็เหมือนเดิม อี ก เขาเรี ย กว า สั น ดานไม เ ปลี่ ย นจริ ง ๆ ถึ ง แม คนประเภทนีจ้ ะมีอยใู นวงการไมถงึ 5 % แตมนั ก็ทำให เกิดความเสียหายตอวงการในวงกวางได ก็ขนาดพวก เดียวกันเองมันก็ยังหลอกกันได แลวถาคนพวกนี้มี โอกาสเจอคนทีอ่ อ นหัดออนประสบการณ เจอคนทีม่ ี ศรัทธาตอองคเทพแบบไมลืมหูลืมตาแบบที่เรียกวา “งมงาย” ก็จะกลายเปนเหยื่ออันโอชะของเขาไปใน ทันที ซึง่ พอโดนไปแลวตอไปก็จะละทิง้ ความเชือ่ ใน เรื่ อ งองค เ ทพไปเลยอั น จะมี ผ ลเสี ย ต อ ทุ ก ๆคนใน อนาคต ก็ขนาดเราซึง่ ทุกคนมองวาเกงแลว เขีย้ วทีส่ ดุ แลวในวงการในการมองคน ก็ยงั เคยพลาดบอยๆ สวน หนึ่งก็เพราะคำวาสงสาร เมตตาและใหโอกาสตอทุก คนนัน่ เอง และนัน่ คือจุดออนทีส่ ดุ ของเรา ทีท่ ำใหเรา พลาดในการทำงานของเรา ในการนำเสนอหลายๆราง เขาสูวงการแบบไมมองถึงปูมหลัง วามีนิสัยอยางไร เมือ่ มีโอกาส? นึกวาจะปรับปรุงตัวไดแตสดุ ทายก็เปน เรือ่ งของสันดานทีข่ ดุ ไมไดเหมือนสันดอน จนทำให เราเมือ่ นึกถึงเรือ่ งนีท้ ไี รก็รสู กึ เจ็บแปลบๆทุกที ก็ขนาดหมอขวัญบางคนจับเอามาตั้งแตยัง เปนขีเ้ ลนใตน้ำ ไมมใี ครรจู กั มาปน จนโดงดังมาหลาย ป ปกปองและดูแลทุกอยาง มีปญ  หาคราใดก็แกตา งให สารพัด ทั้งหางานทั้งจับยัดจนมีคนรูจักไปทั่ววงการ วันดีคนื ดีพอโดงดังไปแลวเลยนึกวาเกงไดดว ยตัวเอง เลยลืมคำสัตยที่เคยใหไว แลวขี้รดหัวเราเลยเสียนี่ ก็เคยมีใหเห็นมาแลว ตอนนีก้ เ็ ลยทำใหเรานึกถึงละคร ในทีวบี างเรือ่ งซึง่ เคยนัง่ ดูอยู ประเภทนัง่ ดูละคร แลว ยอนมาดูตัวเอง ซึ่งจริงๆแลวดิฉันไมเคยไดคาหัวใน การติ ด ต อ งานจากใครเลยแม แ ต บ าทเดี ย วในการ ทำงานของเรา ดิฉันจึงรูสึกวาโปรงใสในการดูแลทุก คน บางทีขอแคเพียงความเคารพนับถือตอกันก็ยงั ไม ไดเลยดวยซ้ำไป ก า วต อ ไปของการทำงานก็ คื อ การสร า ง บุคลากรรนุ ใหมๆทีม่ คี วามสามารถ ออกมาใหเต็มวง การเพื่อเปนทางเลือกใหมๆใหกับทุกๆตำหนัก ไดมี โอกาสเลือกมากขึ้น เมื่อเริ่มสรางก็คอยๆทะยอยนำ เสนอออกมาในทุกๆหนวยบริการ คนไหนเกงก็ยนื อยู ได คนไหนหวยก็ปลอยใหมันยืนตายแหงไปเลย นา จะเปนหนทางทีเ่ หมาะสมไมยดึ ติดกับบุคคลใดบุคคล หนึง่ เพือ่ เปนทางเลือกใหกบั ทุกๆคนในวงการ ในสวนของเฟซบคุ ของทีมงานเรา ตอนนีก้ ม็ ี ผูคนติดตามตลอดในการนำเสนอขาวสารอยูตลอด เวลา อีกทัง้ แฟนเพจ “หนังสือผนู ำกาวหนา ฉบับคนรัก เจา” และ “คนรักเจา” ซึง่ เมือ่ คุณเคาะคำนีท้ ไี ร มันก็จะ เดงขึ้นมาในหนาเฟซของคุณทันที เรียกวาติดตามได

หนา 3 ตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวและอัพเดท จนมีหลาย คนติดตอสือ่ สารเขามาชองทางนีไ้ ด แมไมใชเพือ่ นใน เฟซก็ตาม แตในสวนของเว็บไซต “www.konrukjaw. com” ทีเ่ ปนลักษณะ E-book ในการอานขอมูลขาวสาร ในเรื่องของ นสพ. ยอนหลัง ก็มีผูคนสนใจเขามา ติดตามมากขึน้ ซึง่ ตอนนีท้ างเราก็คงตองหันไปพัฒนา ขอมูลในเรือ่ งของขอมูลในเว็บไซตเชนกัน โดยเฉพาะ การเปด Content ใหมๆในเว็บไซตของเรา ซึง่ ตอนนี้ ตัง้ ใจไววา จะเปดอีก 4 Content Content แรกก็คือ แนะนำสถานที่ไปไหว พระไหวเทพเพือ่ ขอพรซึง่ ทีเ่ ขียนไดแนๆก็คอื เรือ่ งราว ของวัดพระศรีอรูลมิกู มหาศิวะ ศักติอา งทองหรือวัด แขกอางทอง ของพอแบ็งครา งพอศรนารายณธนูทอง แลวก็วดั พืชนิมติ ของหลวงปศู รีเทพอุดร แลวก็วดั เจดีย หอย ของหลวงพอทองกลึง สุนทฺ โร Content ตอมาก็เปนเรื่องของผูประกอบพิธี ในวงการ ซึง่ ก็มหี ลายคน ซึง่ เมือ่ มีผทู สี่ นใจในเรือ่ งนี้ พอเขาไปชมเว็บไซตอยากรูเรื่องของใครก็จะมีราย ละเอียดทั้งหมดใหสามารถติดตอไดซึ่งจะมีผลในวง กวางมากกวาเดิมยิง่ นัก.. Content ตอมาก็เปนเรื่องของตำหนักทรง ตางๆทีเ่ ปนน้ำดีของวงการ ก็จะนำเสนอวาแตละสถาน ทีเ่ ขาดีอยางไร? มีความนาสนใจอยางไร? ทำไมเขาถึง ประสบความสำเร็จในชีวติ ของเขา? ซึง่ ก็จะถือวาเปน วิทยาทานในการรับรูกับการนำเสนอเรื่องที่ออกสูใน วงกวางยิ่งกวาเดิมอีกหลายเทา มันขึ้นอยูกับวาทาน ตองการใหเรือ่ งราวของทานออกสวู งนอกหรือไมเทา นัน้ .. Content ต อ มาก็ เ ป น เรื่ อ งราวของหน ว ย บริการตางๆในวงการ เชนทีมบายศรีมีของใครบาง? พรอมภาพประกอบอยางสวยงามอยางละเอียดทุกแง มุม หรือคณะสวดมีใครบางทีอ่ ยใู นสายของเราพรอม ภาพประกอบในการทำพิธที ใี่ ดมาบาง? และอัพเดทได ตลอดเวลาทีต่ อ งการ รวมไปถึงหนวยบริการอืน่ ๆทีเ่ ขา สนใจทีจ่ ะลงในเว็บไซตของเราในการนำเสนอ.. แตทกุ ๆเรือ่ งทีล่ งในแตละ Content ก็ตอ งผาน การกรองกอนวาคุณมีความสามารถจริงๆหรือเปลาใน การนำเสนอ? เพราะหลังจากเสนอไปแลวถาคุณไมแน จริงไมเจงจริง มันจะไมมีผลใดๆในทางบวกเลย แต อาจจะเป น ผลลบต อ ที ม งานของเราด ว ยซ้ำ ไป ที่ นำเสนอเรือ่ งราวทีไ่ มจริงออกไป แตถา คุณแนนจริงๆ ขอบอกไดเลยวาผลตอบรับมันยิ่งใหญมหาศาลกวา เรื่องราวที่ลงใน นสพ.มากมายมหาศาล เพราะมัน จะออกไปในวงกวางที่ทุกๆคนรับรูมากกวาจากการ อานหนังสือพิมพเทานัน้ เพราะเว็บไซตของเรานัน้ มัน คือสือ่ อีกเลมหนึง่ ของโลกออนไลนในปจจุบนั ขอเพียงคุณกลาทีจ่ ะเปดตัวออกสสู งั คมในวง กวาง ทีมงานของเราพรอมทีจ่ ะรองรับทุกๆคนจากการ ทำงานของเรา...

จุฑาภัทร(ยู) เมืองเชียงหวาน


หนา 4

เรือ่ งจากปก

ฉบับที่ 78

ปนู อ็ ต ทาฉลอม ตนเองมีอาการเจ็บปวยกระเสาะกระแสะ 3 วันดี 4

ถือไดวา เปนการจัดงานพิธบี ชู าครูประจำป ที่ ถ วายต อ องค เ ทพของร า งทรงที่ ป ระสบความ สำเร็จอยางมากๆ สำหรับงานไหวครูในปนขี้ องคุณ บำรุง มะกรูดอินทร หรือทีท่ กุ คนในวงการรจู กั กัน ในนาม “ปนู อ็ ต ทาฉลอม” ผปู ระกอบพิธอี ญ ั เชิญ เทวดาหรือหมอขวัญหรือโหรา ก็แลวแตจะเรียก กันตามความเคยชิน อาคันตุกะรวมงานกันอยางลนหลามมากๆ จนทำเอาเกาอี้ที่จัดเตรียมไวรับรองอาคันตุกะกวา 2,000 ตัวไมพอนั่งกันเลยทีเดียว ซึ่งผมเห็นแลว รสู กึ ปลืม้ ใจไปกับทานเจาภาพดวย ทีร่ า งทรงในวง การไดใหเกียรติ ใหความรักใครในตัวของปูน็อต มารวมอวยพรกันอยางมากมายจริงๆ ส ว นหนึ่ ง อาจเป น เพราะทุ ก ๆวั น ที่ 2 กันยายนของทุกปนั้น ไมมีใครมาจัดงานชนกับปู น็อตมาหลายปแลว ซึง่ ปนู อ็ ตก็ยดึ วันที่ 2 กันยายน จัดงานพิธชี มุ นุมเทพมาหลายปแลวเชนกันจนเปน ที่รับรูกันไปทั่ววงการ ในวันที่ 1 กันยายนของทุกป ปนู อ็ ตนัน้ ได จัดใหมพี ธิ บี ชู าครูบวงสรวงปวงเทพเทวาทัง้ หลาย ทีต่ ำหนักจนเสร็จเรียบรอยไปแลว แตทตี่ ำหนักนัน้ มี พื้ น ที่ ก ว า งขวางไม เ พี ย งพอต อ การรองรั บ อาคันตุกะทั้งหลาย ซึ่งปที่ผานมาก็เลยตองมาจัด ชุมนุมเทพที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบาง ปลา ซึ่งอยูหางจากที่ตำหนักทรงไมไกลกันเทาไร นั ก ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ก ว า งขวางในการรองรั บ บรรดา ยวดยานพาหนะของบรรดารางทรงที่มารวมงาน หลายรอยคันกันเลยทีเดียว ปูน็อตเลาใหฟงวา งานไหวครูปนี้ถือวา เปนครบรอบปที่ 18 ซึง่ ตนเองนัน้ ทรงเจามาตัง้ แต อายุ 12 ป บานเดิมอยูที่ทาฉลอม ซึ่งครั้งแรกนั้น

วันไขมาตลอด ไปหาหมอทีไรหมอก็จะบอกวา เปนไขหวัดใหญ แตไมยอมหายสักที จนตอมาได ไปพบกับรางทรงของเจาพอเขาเขียว ทีว่ ดั บางปน แมกลอง ซึง่ ถือไดวา เปนองคครูองคตน ของตน ซึง่ ทานก็ไดใหรับขันธ และเปดสายญาณให จากนั้น มาปูน็อตก็เปดตำหนักรับแขกเลยตั้งแตอายุ 12 ป ดวยสายญาณของทาวเวสสุวัณรับแขกอยูได 3 ป จนอายุ 15 ปกเ็ กิดอาการเจ็บปวยอีก ก็ไดกลับไปหา องคครูตนอีกครั้ง แตคราวนี้องคครูบอกวามีสาย ญาณองค เ ทพองค ใ หม ซึ่ ง เป น ผู มี บุ ญ ญาบารมี จะมาจับราง แตเกินกวาความสามารถของตนที่ จะทำใหได ขอใหไปสืบเสาะหาองคครูใหมที่ถูก สายญาณกัน เขาจะสามารถเปดสายญาณสือ่ ถึงกัน ได จนต อ มาตนก็ ขั บ รถไปเรื่ อ ยๆจนมาพบกั บ ตำหนักของพอปูฤๅษีนารอด บานโรงเข ซึ่งทาน ก็ไดใหความชวยเหลือในการเปดสายญาณพอปู ฤๅษีให แตตอนนั้นองคเทพในสังขารยังไมแจง พระนามทีแ่ ทจริง จึงเรียกกันในหมคู นทีร่ จู กั วาพอ ปูดาบส ตนก็รับพอปูฤๅษีนารอด บานโรงเขเปน องคครูอีกคนจวบจนถึงปจจุบันนี้ จนเวลาตอมา องคเทพในรางจึงประกาศนามวาเปน “พอปฤู ๅษีอา ฬารชดาบส”

ดวยที่วารางพอปูฤๅษีนารอด บานโรงเข นัน้ มีอาชีพเปนหมอทำขวัญทีโ่ ดงดังมากๆในแถบ ภาคพืน้ นี้ ทานก็ไดสอนสัง่ เรือ่ งวิชาความรใู นการ ทำพิธี อีกทั้งสอนเรื่องของบทรองตางๆตั้งแตอายุ 15 ป ซึง่ ก็ไดออกไปทำพิธกี บั องคครูทกุ ครัง้ ซึง่ ทุก คนในแถบมหาชัย - แมกลอง จะรกู นั ดีวา ปนู อ็ ตนัน้ เริ่มทำพิธีมาตั้งแตเด็กๆแลว จนตอมาพออายุครบ บวช ก็บวชเปนพระถึง 3 พรรษา เพือ่ เรียนรใู นพระ ธรรมวินยั และบทคาถาตางๆจนเจนจบ พอสึกออก มาองคครูก็ปลอยใหปูน็อตนั้นออกทำพิธีเดี่ยวได

ตอมาตนเองนั้นก็ทำพิธีทั้งงานหมอขวัญ งานบวชและหมอขวัญในงานไหวครู ซึ่งจะเปน แบบโบราณมานานนับสิบป และพัฒนาตนเองที่ จะทำงานรวมกับวงพิณแคนประยุกตไดดงั ปจจุบนั แตตัวผมเองนั้นเพิ่งมีโอกาสไดไปรับรูและเห็น การทำงานของปนู อ็ ตเมือ่ 4 ป มานีเ้ อง ทุกๆปที่ผานไปมีแตความเจริญขึ้นเรื่อยๆ ดวยเพราะปนู อ็ ตนัน้ ถือวาเปนผปู ฏิบตั ดิ ี และมีการ พัฒนาฝกฝนตนเองอยเู สมอๆ เพือ่ ใหเขากับยุคสมัย ตามความตองการของรางทรงในวงการ

อีกทัง้ เมือ่ วันใดทีว่ า งเวนจากการทำพิธใี น งานไหวครู ก็จะมีบรรดาลูกศิษยมารอเฝาองคปูที่ ตำหนักในการทำกิจทุกครัง้ เรียกวาแทบไมเคยวาง เวนเลยในการทำกิจใหองคปู เรียกวาทำงานกัน ปละ 365 วันกันเลยทีเดียว ตนเองนัน้ ชอบใชชวี ติ แบบสมถะยังไงก็ได ทำงานแถวๆบานระยะทาง ไมไกลแครถยนตเกาๆก็ไปทำงานไดแลว แตหลัง จากที่ตนเองเปดตัวกับวงการเต็มรูป งานไกลๆ ก็เริม่ มีเขามามากขึน้ จนบางครัง้ ก็เริม่ สงสารทัง้ ตัว เองและสงสารทัง้ รถยนตทใี่ ชอยู วาใชงานกันหนัก มาก ก็เลยตัง้ จิตอธิษฐานขอรถยนตคนั ใหมทดี่ กี วา เกาเถอะ 2 ปทผี่ า นมาทานก็เลยประทานมาให 1 คัน ที่ใชทุกวันนี้ ปนู อ็ ตนัน้ มีไหวพริบปฏิภาณในการทำพิธี ว า สถานที่ ใ ดควรจะทำพิ ธี อ ย า งไร? ให เ หมาะ สมในแตละงานจนเปนที่พึงพอใจของแตละเจา ภาพ มีการพัฒนาทัง้ โองการสรรเสริญเทพยดาและ พัฒนาทัง้ บทรองอัญเชิญเทวดา ไมซ้ำซากจำเจ รอง เพลงเกาๆซ้ำๆมากันหลายๆป เหมือนแผนเสียง ตกรอง เจาภาพทัง้ หลายก็เริม่ พึงพอใจ โดยเฉพาะ 2 - 3 ปหลังในการกลาวโองการ ปนู อ็ ตนัน้ ยินดีใน การใชโองการของคนรักเจาทีแ่ ตงออกมาใหหลาย บทในการทำพิธี จนเจาภาพนัน้ พอใจมากและเปน ที่ประทับใจของผมซึ่งเปนผูประพันธออกมาดวย


ฉบับที่ 78

หนา 5

ดวยเปนบุคคลที่มีรางใหญ น้ำเสียงของปู น็อตนั้นจึงกวางและมีอำนาจในการเชิญเทพยดา บวกกับการรจู กั กาละเทศะในการประกอบพิธดี ว ย แลว ถือวาสมบูรณแบบมากๆอีกคนหนึ่งของวง การ หรือแมกระทัง่ ไมไดไปทำพิธแี ตใครทีม่ ารวม งานในงานของตนแลว ก็ยังยินดีที่จะไปรวมงาน ของทุกคนในนามของรางทรงของพอปูฤๅษีอา ฬารชดาบส ซึ่งถือไดวาเปนอีกจุดเดนของปูน็อต มากๆเลยหละ! มาวันนีป้ นู อ็ ตนัน้ หิว้ กระเปาแจงความประ สงคเขาสังกัดในทีมงานของ นสพ..คนรักเจาของ เรา ซึ่งผมนั้นมีความยินดีอยางยิ่งที่มีบุคลากรที่มี คุณภาพเขามาอยใู นทีมงานอีกคน เพือ่ เปนอีกหนึง่ ทางเลือกของวงการ ในการเลือกหาบุคลทีด่ มี คี วาม สามารถออกมานำเสนอ และเปนอีกหนึง่ ของความ รสู กึ ความภาคภูมใิ จของเรา ทีม่ บี คุ คลคุณภาพอยาง นี้อยูในทีมงานของเรา ทีมงานคนรักเจาของเรานั้นเลือกเฟนแต สิ่งดีๆ เลือกสรรแตผูที่มีคุณภาพจริงๆเทานั้นใน การนำเสนอเพื่อเปนทางเลือกใหมกับทุกๆรางที่ เปนเจาภาพ ซึ่งเรื่องตรงนี้ทุกๆคนรับรูกันอยูแลว มานานหลายป มาวันนี้ขอนำเสนอ “ปู น็ อ ตท า ฉลอม รางพอฤๅษีอาฬารชดาบสและรางพอปนู นั ั เชิญ โทปนันทนาคราช” ผมู ากดวยความสามารถทัง้ การ รางทรงและครบครันทัง้ เปนผปู ระกอบพิธอี ญ เปนรางทรง และมากดวยความสามารถในการเปน เทวดาของวงการ ในการใชสายญาณขององคเทพ เจาพิธีในแตละงาน เรียกวาครบถวนทั้งความเปน มาเปนผูประกอบพิธี

ใครสนใจปูน็อตไปประกอบพิธีใน งานของทานติดตอที่เบอร 089-7661096, 081-4482028, 085-9136635..


หนา 6

ฉบับที่ 78

ìæ√–§√Ÿ πÿ ∑√§ÿ≥∏“¥“î À√◊Õ ìÀ≈«ßæãÕ∑Õß°≈÷ß  ÿπ∑⁄ ‚√î æ√–‡°®‘º‡åŸ ªÇ¬õ ¡≈åπ¥å«¬§«“¡‡¡μμ“·Àãß«—¥‡®¥’¬Àè Õ¬ ®.ª∑ÿ¡∏“π’

หลายปทผี่ า นมาทีผ่ มไดเขียนถึง หลวงพอ ทองกลึง สุนทฺ โร ประธานแหงวัดเจดียห อย ต.บอ เงิ น อ.ลาดหลุ ม แก ว จ.ปทุ ม ธานี หลากหลาย บทความรวมแลวหลายสิบบทความ เพื่อนำเสนอ เรือ่ งราวของทานออกสสู ายตาเหลาบรรดารางทรง ทั้งหลายในวงการใหไดรับรูทั่วกัน ในกิจกรรม ต า งๆของท า นและของวั ด นี้ แต ก็ ยั ง สามารถ นำเสนอออกมาได เ รื่ อ ยๆไม ห มดมุ ก สั ก ที เหตุ ก็เพราะเรื่องราวของวัดนี้นั้นมีอยูมากมายจริงๆ ที่ ใหไดพดู ถึงแบบไมรเู บือ่ ในการนำเสนอ และหลวง พอทองกลึงนัน้ ก็ใหความเมตตากับทีมงานของเรา มากๆ ในระยะตลอดเวลาหลายปทผี่ า นมา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกิจกรรมการไหวครู ใหญประจำปของทุกปทผี่ า นมา ซึง่ ทีมงานของเรา นั้นไดเขารวมเกือบทุกป ก็มีเรื่องราวใหเขียนถึง

ทุกๆปเชนกันโดยเฉพาะในเรือ่ งของความอลังการ งานสรางในทุกๆเรือ่ ง ไมวา จะเปนเรือ่ งของบายศรี บูชาเทพ ความเขมขลังของพิธีกรรมในแตละชวง ของพิธกี รรม อีกทัง้ บรรดาผคู นทีเ่ ปนศิษยานุศษิ ย ที่มีมากมายหลายพันคนที่เขารวมงานในแตละป มีหลายๆรางทีเ่ คยไปรวมงานไหวครูของที่ วัดนี้ อาจจะสงสัยวาเมือ่ ตนเองไดไปรวมงานแลว ทำไมพอถึงงานของตนเอง หลวงพอกลับไมได เดินทางไปรวมงานของเขาบาง ตรงนี้ผมขอชี้แจง แทนหลวงพอวา หลวงพอนั้นไมรูจักหรอกวามี ใครบางมารวมงานของทาน เพราะผูคนนั้นมาก มายหลายพันคน จนหลวงพอจำไมไดหรอก เพราะ ฉะนั้นเมื่อจะถึงงานไหวครูของทานเจาภาพเมื่อ ไร? กอนงานทานตองเขาไปทีว่ ดั อยางนอย 1 ครัง้ เพื่อนิมนตทานเปนกิจลักษณะใหทานรับทราบ และรับปาก จนจดบันทึกลงปฏิทนิ งานของทานจึง จะไมพลาดแนนอน และการเขาพบหลวงพอเปน การสวนตัวนั้นไมยากหรอก เพียงแตทานแจงให ทราบวาทานเปนใคร? มาจากไหน? แลวเดี๋ยวลูก ศิษยของทานที่วัดก็จะเรียนนำเสนอทานใหไดเขา พบหลวงพอเอง แลวทานก็เรียนนำเสนอนิมนต ทานไดเองนัน่ แหละ อยาไปนิมนตตามงานไหวครู ตางๆทีท่ า นไดพบหลวงพอ เพราะวาทานไมไดเอา พลาดก็อยาไดวา กัน เพราะปกติแลวกิจนิมนตของ ปฏิทินงานไปดวย ทานก็จะไมรับปาก แลวถา ทานนั้นมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงที่ออก พรรษาแลวดวยมีมากมายเกือบทุกวัน จนอาจลืม งานของทานทั้งหลายไปได โดยสวนตัวของผมแลว ผมนัน้ ไดเขาไปที่ วัดนี้บอยมากๆ จนกลาวไดวาเกือบทุกเดือนเชียว หละ.. ก็จงึ ไดรบั ขอมูลขาวสารกิจกรรมของวัดนีอ้ ยู ตลอดเวลา วาในแตละเดือนนัน้ เขากำลังมีกจิ กรรม อะไรกันอยูตลอดทั้งป จนเอามาเขียนถึงไดบอย มากๆ เกือบทุกเลมทีห่ นังสือพิมพออกมา


ฉบับที่ 78

หนา 7

ในการจัดงานไหวครูใหญประจำป 2556 เพื่อถวายตอเจาชายโสวิน แหงรัตนวดีนคร ถวาย ตอพอปมู ลินติน เทพเจา สายมอญ และพอปหู อยแมยา หอย เทพเจาดัง้ เดิมทีเ่ ปนเจาของพืน้ ทีแ่ หงนี้ รวมไปถึงพอปชู วี กโกมารภัจจ เทพเจาแหงหมอยา ที่ ห ลวงพ อ ให ค วามเคารพนั บ ถื อ กราบไหว ใ น ฐานะที่ทานเปนหมอยาในการรักษาผูคน รวมไป ถึงเหลาบรรดาพอปูฤๅษีทั้งหลาย รวมไปถึงทาน พอจตุคามรามเทพที่ทานเคารพบูชานั้น หลวงพอ ทานไดจัดทำอยางเต็มเปยมเพื่อเสริมบารมีใหกับ ลูกศิษย

ทุกภาพของความอลังการและภาพของ ความประทับใจตางๆในงานไหวครูในปนี้ ทางทีม งานของเราขอประมวลภาพมานำเสนอตอสมาชิก ทุกทานใหไดรับทราบถึงกิจกรรมดีๆในปนี้ของ งานไหวครูของหลวงพอทองกลึง แหงวัดเจดีย หอย เพื่อใหรับรูไปทั่วกัน วาที่นี่คืออีกหนึ่งของ ความสุดยอดของวงการของเรา...

«—¥‡®¥’¬Àè Õ¬ √—∫μ√«®¥«ß™–μ“ –‡¥“–‡§√“–Àè ‡ √‘¡∫“√¡’ Õ“∫πÈ”¡πμè ‡ªÅ¥ “¬≠“≥Õߧè‡∑æ∑ÿ°«—𠇫åπ«—πæ√–·≈–«—πæÿ∏ ·≈–«—π∑’ÀË ≈«ßæãÕ‰¡ãլ㫟 ¥—  “¡“√∂‚∑√‡¢å“‰ª Õ∫∂“¡°ãÕπ‰¥å∑’Ë ‚∑√. 087-9205548(§ÿ≥°åßÿ ‡≈¢“œ) 085-2551898(À≈«ßæ’´Ë )Ÿ 081-6431492(·¡ã™¢’ “«)


หนา 8

ฉบับที่ 78

‡°Á∫μ°ß“πæãÕ‡Õ √ã“ßæãÕ°√¡À≈«ßœ ·Àãß ¡.°≈“߇¡◊Õß °√ÿ߇∑æ°√’±“ Õ’°Àπ÷Ëß√ã“ß∑’˪√– ∫§«“¡ ”‡√Á®°—∫°“√‡ªöπ√ã“ß∑√ß∑’Ë‚¥ãߥ—ß„π«ß°“√

การที่รางทรงคนใดจะกาวขึ้นมาโดดเดน ในวงการไดนนั้ มันมีหลายปจจัยเชียวหละ! ทีจ่ ะทำ ใหเติบโตจนเปนที่ยอมรับของทุกๆรางในวงการ ได บางคนอาจจะบอกวาวาสนาของแตละคนมัน ตางกัน ซึง่ นัน่ ก็ใชเลยหละ แตหากพูดถึงบุญบารมี ที่สะสมมาแตในอดีต ก็อาจจะมองดูลึกไปสักนิด เพราะมันแตะตองไมได แตอาจจะใชกลาวอางกัน ได แต ก็ ไ ม เ ท า กั บ บุ ญ บารมี ที่ ส ะสมกั น ในชาติ ปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งกับคำวา “ทานบารมี” ในชาติปจ จุบนั ทีม่ นั สามารถนำมากลาวอางกันได เพราะสามารถเห็นและสัมผัสกันไดจริงๆ ทุกๆปที่ “พอเอ” ธวัชชัย ไชยเรืองโรจนจดั งานไหวครู กอนงานก็จะเปนเจาภาพบวชพระเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลถวายตอเสด็จเตีย่ ทุกป ปนี้ ก็เชนกันเขาจัดงานกันถึง 3 วันเลยทีเดียว ซึ่งวัน แรกนั้นก็เปนการทำขวัญนาค วันตอมาก็เปนการ

บวชพระ สวนวันสุดทายก็จะเปนงานพิธบี ชู าครูใน ชวงเชา แลวก็สมโภชพระบายศรีในชวงค่ำ ซึง่ การ จัดงานก็จดั ทีต่ ำหนักใน ม.กลางเมืองและทีว่ ดั ลาด บัวขาว ยานรามคำแหง แถมกลางคืนสมโภชดวย ลำตัดคณะขวัญใจ ศรีประจันต และลิเกดังรวม 2 คืน ใหชาวบานไดชมกัน ขอบอกเลยวา 3 วันของการจัดงานนัน้ ใช งบประมากมายหลายแสนกันเลยทีเดียว ซึง่ ก็ถอื วา ไมธรรมดาหรอก!กับรางทรงที่เปนเพียงเด็กหนุม คนหนึง่ ทีจ่ ะมีความสามารถทำไดขนาดนี้ ถาเทวดา ของเขาไมประทานพรมาใหคงทำแบบนี้ไมได หรอก หลายปที่อยูในวงการมา พอเอนั้นสะสม ประสบการณไวเยอะมากๆ แลวก็มผี ลถึง 2 - 3 ป สุดทายมานี้ ก็ทำใหประสบความสำเร็จทีเ่ รียกไดวา เติบโตแบบกาวกระโดดกันเลยทีเดียว ซึง่ นัน่ ก็อาจ

เป น ผลเพราะทานบารมี ที่ ส ะสมมาตลอดเวลา หลายปที่ผานมา ลาสุดเมื่อคราวที่ทีมงานของเราไดเปนเจา ภาพนำองค เ จ า แม ก วนอิ ม ไปประดิ ษ ฐานที่ จ. ศรีษะเกษ พอเอก็ยนิ ดีมอบเงินมา 10,000 บาทรวม ทำบุญเปนเจาภาพมาดวยกับทีมงานเรา ซึ่งก็ตอง ขอขอบคุณมากับจิตศรัทธาของพอเอที่ทำบุญรวม กับทีมงานเรา ถึงแมงานไหวครูอาจจะผานไปแลวหลาย เดือน แตก็ยังถือวาไมชาหรอกกับการนำเอาเรื่อง ราวดีๆของคนดีๆมานำเสนอตอกัน...


ฉบับที่ 78

หนา 9

ìæãÕ„À≠ãî √ã“ßæãÕ∏√√¡‚À√“ ·Àãß ÿæ√√≥∫ÿ√’ Õ’°Àπ÷Ëß√ã“ß∑√ߧÿ≥¿“æ„π∞“π–ºåŸª√–°Õ∫æ‘∏’Õ—≠‡™‘≠‡∑«¥“¢Õß«ß°“√

หลายป ที่ ผ า นมา ที่ ผ มได รู จั ก กั บ คุ ณ ปารเมศ แกวพระโต “ใหญ” หรือ “พอใหญ” ราง พอธรรมโหรา ตั้งแตสมัยที่อยูบานแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา แลวตอมาก็ไดยายมาอยูที่

สุพรรณบุรี แลวก็พลิกผันตัวเองมาเปนผปู ระกอบ พิ ธี แ บบเต็ ม รู ป แบบ จนทุ ก คนรู จั ก กั น ในนาม “หมอใหญธรรมโหรา” ผูมีความสามารถในการ ประกอบพิธอี กี หนึง่ คนในวงการ ซึง่ กวาจะผานมา ถึงวันนีไ้ ด ชีวติ ก็ผา นอุปสรรคมามากมายหลายรูป แบบ จนแทบไมอยากจะพูดถึงใหรูสึกขื่นขม แต มันก็คอื ยาชูกำลังขนานใหญ ทีท่ ำใหหมอใหญเติบ โตมาได อ ย า งทุ ก วั น นี้ ไ ด ด ว ยความอดทนและ ฝกฝน จนสามารถทำใหการทำงานเขาสมู าตรฐาน สากลนิยมไดอยางทุกวันนี้ได ณ วันนี้การทำงานของหมอใหญเรียกวา ครบเครื่องในเรื่องการประกอบพิธีในการอัญเชิญ เทวดา ไมวา จะเปนเรือ่ งของการอานโองการ และ การร อ งเพลงต า งๆ หมอใหญ มี ค รบหมด ทุกกระบวนความ ไมวาจะการรองดวยน้ำเสียงที่ หวานออดออน หรือดุดันในการทำพิธีในแตละ ชวงของพิธกี าร หมอใหญมคี รบหมดสิน้ งานในเรือ่ งการทำพิธหี มอใหญจงึ มีงานอยู ประจำ ปละนับรอยงาน ทัง้ งานภายในและงานใน วงกวาง ยิ่งงานภายในดวยแลวที่เปนแบบโบราณ

ซึง่ เปนแนวถนัด หมอใหญนนั้ มีตำหนักทรงทีเ่ รียก ใชบริการแบบไมนอยหนาใครทีเดียว ยิ่งเปนงาน แถบสุพรรณบุรี อางทอง อยุธยา สิงหบรุ ี ชัยนาท ทุกวันนีก้ ลายเปนตลาดของหมอใหญเกือบทัง้ หมด ไปแลว เพราะภาษางายๆเรียกวางานใกลบา น คาใช จายในการเดินทางไมสูง เจาภาพทั้งหลายก็เลยพึง พอใจในการทำงานของหมอใหญกันแทบทั้งสิ้น ทุกๆปที่ผานมาเมื่อคราวที่ อ.แจค ฉัตร เพชร จะทำพิธบี วงสรวงเทพยดาคราวใด ซึง่ ก็มอี ยู เกือบทุกเดือนในการเชิญเทพ หมอใหญกจ็ ะเปนผู ประกอบพิธที กุ ครัง้ ซึง่ เรียกไดวา เปนหมอคบู ารมี ของ อ.แจคทีเดียว และทุกๆปในงานของพอใหญ สุพรรณ ก็จะมีหมอใหญเปนผปู ระกอบพิธเี ปดศาล เชาทุกป ก็ขนาดงานของ อ.แจค ฉัตรเพชร และพอ ใหญสพุ รรณ ซึง่ เปนบุคคลขัน้ แนวหนาของวงการ ยั ง ให ค วามไว ว างใจกั บ หมอใหญ ก็ เ ป น เครื่ อ ง การันตีไดเลยวาหมอใหญของเรานั้นเจงจริงๆไม อยางนั้นจะไมสามารถจับหัวใจของบุคคลทั้งคูไว ได เบอรของหมอใหญ 091-0067237 โทรคุยกับเขา ได คาแรงการทำงานคุยกันเอาเองนะขอรับ...


หนา 10

ฉบับที่ 78

ìÀ≈«ßæãÕ∑Õßî æ√–æÿ∑∏√Ÿª»—°¥‘ Ï ∑‘ ∏‘Ï ·Àãß«—¥æ◊™π‘¡μ‘ Õ.§≈ÕßÀ≈«ß ®.ª∑ÿ¡∏“π’

“หลวงพอทอง” พระพุทธรูปองคใหญ ที่ ตั้งเดนตะหงานเปนสงาของวัดพืชนิมิต ต.คลอง หนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึง่ ตัง้ อยหู ลังนิคม อุตสาหกรรมนวนคร แตมีเสนทางเขาทางหลัง ตลาดประตูน้ำพระอินทรนั้น เวลานี้การสรางนั้น ได สำเร็ จ ไปกว า 90% แล ว เหลื อ เพี ย งบั น ได พญานาค 9 เศียร เทานัน้ ทีเ่ มือ่ สรางเสร็จเมือ่ ไรก็ถอื ไดวา สำเร็จเต็ม 100%

แตแคเพียงแคนี้ก็มีผูคนเขามากราบไหว อยางไมขาดสาย ทัง้ มาขอพรและขอโชคลาภตางๆ มากมาย ยิ่งเมื่อมีโอกาสไดเขาพบทานพระครูปริ ยัตยาคม สายญาณหลวงปศู รีเทพอุดร แลวใหทา น ลงนะเมตตาใหดว ยแลว การันตีไดเลยวาทานจะมี โชคมีลาภแบบไมเคยพบมากอนในชีวิต เพราะ หลวงปูนั้นทานเปนพระที่เต็มเปยมไปดวยบารมี

ยิ่งชวงนี้เปนชวงเขาพรรษาที่ทานไมได ออกไปทำกิจขางนอกวัด ก็จะมีลูกศิษยเขามาหา ทานไมขาดสายทุกวัน โดยเฉพาะวันอาทิตยดวย แลว คิวเขาพบทานนัน้ ยาวเหยียดนับรอยคนกันเลย ทีเดียว เริ่มกันตั้งแตเชาจนจรดค่ำกันเลยทีเดียว และนั บ วั น ก็ จ ะมี ลู ก ศิ ษ ย ม ารอพบท า นมากขึ้ น เรื่อยๆในแตละวัน สวนทางลูกศิษยเอกที่เปนนัก รอง และดาราดังก็ยังแอบมาเขาพบทานอยูเปน ประจำ เพื่อที่จะใหทานลงนะเมตตาอยูตลอดเวลา ซึ่งทานบอกวาเรื่องเหลานี้มันตองลงซ้ำบอยๆจึง แหงองคเทพในสังขารของทานในการทำกิจใหศษิ จะขลัง เพราะบางทีบางคนนั้นอาจจะหลงลืมใน การบูชาครูอาจารยไปบาง จนอาจทำใหมนตรา ยาสานุศิษย ตางๆมันเสื่อมถอยไป การมาลงนะเมตตาบอยๆ ก็คือการเติมเต็มของมนตคาถาที่จะใหทุกๆคนมา หลงรักและเมตตาในงานของเขา เพราะฉะนัน้ การ มาลงนะเมตตาซ้ำๆก็เปนการเติมเต็มของสิ่งที่ขาด หายไป นั่นจึงเปนที่มาของที่วาทำไมเวลาคนลง นะเมตตาไปแลวจะตองมาทำซ้ำๆบอยๆ เพราะมี คนเขาบอกวามนตราตรงนีม้ นั จะอยไู ดแค 3 เดือน เทานัน้ เพราะฉะนัน้ พอครบ 3 เดือนปบุ ก็ตอ งมา ลงนะเมตตาอีกครัง้ หรือปละ 4 ครัง้ นัน่ เอง ทีน่ ขี่ องเขาดีจริง แนนจริง จะลงปละ 4 ครัง้ หรือลงปละ 12 ครัง้ ทุกๆเดือน ก็ขนึ้ อยแู ตละบุคคล ทีห่ วังผลเอาไปใชเพือ่ อะไร? แตทแี่ นๆ ทุกๆคนที่ ลงนะเมตตาจากที่นี่ไป ประสบความสำเร็จทุกๆ คน จนทุกวันนี้ ชือ่ เสียงของหลวงปศู รีเทพอุดรและ วัดพืชนิมติ ขจรกระจายไปไกลในการลงนะเมตตา หลวงปูนั้นไดไปสรางสำนักสงฆหลวงปู ของทานไปแลวจริงๆ... ศรีเทพอุดร ซึง่ เปนสำนักสงฆสาขาของวัดพืชนิมติ ที่เขาสามพันไร จ.ลพบุรี เพื่อใหพระภิกษุไดไป จำพรรษาแลวก็ถือศีลภาวนาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีกุฏิ หลังนอยๆริมเชิงเขาอยทู งั้ หมด 6 หลัง ซึง่ หลวงปู ศรี ฯ จะเดิ น ทางไปเยี่ ย มเยี ย นอยู เ ป น ประจำที่ มี โอกาสวาง ในแตละวันนั้นหลวงปูทานมีภารกิจมาก มายในการทำกิจใหลูกศิษย จนแทบไมมีเวลาพัก ผอนไมวาจะเปนการลงนะ เมตตามหานิยม เบิก เนตรหุนปนองคเทพตางๆ เจิมกระเปาเงินเพื่อให รับทรัพยตลอดเวลา รวมไปถึงการเจิมรถยนตและ รถจักรยานยนตปายแดง ซึ่งมีเขามาใหทานได ทำกิจแบบไมขาดสาย


ฉบับที่ 78

หนา 11

หลง

รางทรงอันเปนทีร่ กั ทุกกายสังขาร เราลวน ตองเปนผนู ำทางจิตวิญญาณเพือ่ นำบุคคลทัง้ หลาย ใหไดพบทางสวางสะอาดทางจิตวิญญาณ เพือ่ การ หลุดพนจากทุกขเวทนาทัง้ ปวง ตราบใดทีโ่ ลกนีย้ งั ดำรงอยู ด ว ยการเวี ย นว า ยตายเกิ ด บุ ค คลยั ง ถู ก ครอบงำดวยกิเลสตัณหา มีสภาวะจิตอยูกับความ รั ก โลภ โกรธ หลง ก็ เ ป น กำเนิ ด แห ง กองทุ ก ข เวทนา ความทุกขใดๆในโลกของมนุษยปุถุชน ล ว นเป น ปฐมเหตุ แ ห ง การก อ เกิ ด ความอดทน อดกลัน้ ทางจิตใจ ตางรอจังหวะเวลาใหตนพนจาก ทุกขนั้นๆครั้งแลวครั้งเลา ตางดิ้นรนหาทางออก ตามหนทางของตนแตกตางกันไป และบางทีมัน ก็เปนทางออกเพือ่ เขา แลวก็ไมจบ ทีไ่ มจบเพราะมิ อาจชำระล า งทางจิ ต วิ ญ ญาณและยกระดั บ จิ ต วิญญาณของตนเองได บุ ค คลใดได พิ จ ารณาหลั ก ไตรลั ก ษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ผเู ปนนักปราชญแหงธรรม ป ญ ญาย อ มเจริ ญ สติ พิ จ ารณาในหลั ก เหตุ แหงอนิจจัง และ ทุกขัง เปนสำคัญ สวนอนัตตา คือ วางไมมตี วั ตน ไมยดึ ถือเปนระดับของการหลุดพน ถึงพระพุทธองคและพระอรหันตทั้งหลาย แมผปู รารถนาความหลุดพนจากทุกข อาจ ลมลุกคลุกคลานแตก็กาวตอไปมุงหนาไปยังจุด หมายคือ นิโรธ สภาวะทีส่ ามารถหลุดพนจากทุกข อันนำไปสคู วามสวางสะอาดแหงจิตวิญญาณ เพือ่ หลุดพนจากกิเลสที่เปนบอเกิดแหงความทุกขทั้ง ปวง และหลุดพนในขณะมีชีวิตอยู “While l was walking in the graveyard in peacham Village, Vermont United States. I saw a sign “Stop” that means to halt. ถาไมหยุดจะหลุดพนไดอยางไร? สำหรับบุคคลเมื่อปรารถนาหลุดพนจาก ความทุ ก ข ทั้ ง หลาย ได หั น เหชี วิ ต มาบำเพ็ ญ ปฏิบัติธรรม เดินตามพระตถาคตองคพระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา เพื่อธรรมปญญาเจริญสติ เปน หนทางสวางทางจิตวิญญาณ มีความเชือ่ ในกฏแหง กรรม ละการกระทำผิดบาป เชื่อวาชาติหนานั้นมี จริง บำเพ็ญสรางบุญกุศลทัง้ หลาย อุทศิ แผผลบุญ ใหทกุ ภพ ทุกภูมิ ทุกรูป ทุกนาม มีสว นอนุโมทนา ในสวนบุญและอโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวร การกระทำเพื่อดำเนินไปสูการพนทุกขนี้ ถือเปน การยกระดับจิตวิญญาณของความเปนมนุษย บนทางเดินของผูปฏิบัติอันปรารถนาทาง หลุดพน ยังคงตองพึงระวัง “ตัวหลง” บางก็หลง

บุญ หลงวัด หลงวาแนวปฏิบัตินั้นไมดีกวาแนวนี้ หลงพระ ยึดติดผนู ำ หลงวาตนหลุดพน หลงเปนผู รู หลงรอผลบุญ หลงภาพนักบุญ หลงทำตามเขา และอื่ น ๆ แบบคำกล า วขำๆ ขออภั ย จำเขามา “ทำบุ ญ เอาหน า ภาวนาตอแหล” แล ว จะได ผลอะไร ทุกอยางอยทู เี่ จตนา แตสำเร็จทีใ่ จ มีใจเปน สำคัญ ขอกลาวถึงบุคคลทีเ่ มือ่ เกิดทุกข มักเขาหา พึง่ พาในหลักไสยศาสตรบนเสนทางแหงความเชือ่ ศรัทธา ปาฏิหาริย ตางยึดถือวัตถุมงคล เครือ่ งราง ของขลัง สัก เสก เลขยันต วิชาอาคม บางก็ยดึ ถือ ในไสยขาว และบางคนก็เขาสูไสยดำ ทางเลือก เหลานีเ้ ปนความเชือ่ ทีม่ มี าชานาน และคงสืบทอด กันมาจนกาลปจจุบนั ดังคำวา นานาจิตตัง ผเู ขียน ก็เชื่อวาทางเลือกของมนุษยยอมตางจิตตางใจ มี ความคิดไปตามเหตุ บางทีมนั ก็เปนทางเลือกเรียก วาขอตัวชวย ซึ่งคนปจจุบันนี้นิยมในดานนี้มากๆ อันผลนัน้ ก็ยงั แตกตางกัน ทีจ่ ะไดรบั ในชีวติ ของผู เชือ่ ศรัทธา จึงขอกลาวถึงเพียงเทานีด้ ที สี่ ดุ ขอกลาวมาถึงบุคคลอันเปนรางสังขารทรง องคเทพเทวดาทุกพระสายญาณบารมี ผูเขียนมิ ขอกลาวถึงเทพเทวดาพระองคใด จะขอกลาวถึงผู เปนรางสังขารมนุษย ผทู ตี่ อ งรับรคู วามทุกขนานา ประการของผูที่มาพึ่งบารมี อันเปนสาเหตุใหเกิด การเคารพ รัก ศรัทธา นับถือ จากบุคคลนัน้ จึงได เกิดกอคำอันศักดิศ์ ทิ ธิ์ คือ ครูบาอาจารย กับลูกศิษย และย อ มเป น ความดี ง ามที่ บั ง เกิ ด ขึ้ น บนความ งดงาม แตไฉน! บางครั้งมันกลายกลับเปนโศก นาฏกรรม อันแสนเศรา อันบุคคลทีเ่ ปนศิษยยอ มคงมีกตัญู มีดวง จิตคิดกระทำดีงามตอครูบาอาจารยอยูแลว และ ศิษยไมดกี ย็ อ มมีเปนธรรมดามากๆ และอะไรทีว่ า ศิษยไมดี ปลอยวางเสียเถิด อันความรักของศิษยที่ มีตอครูบาอาจารยนั้นยอมนิรันดร จนบางทีกลาย เปน “รักจนหลง” บางคนครูบาอาจารยมีความ ประพฤติ กิริยา คำพูด ไมดีงาม รูทั้งรูยังปกปอง กราบไหวเคารพ บางคนไมรูวาไดทำดีแบบนี้กับ พอแมบงั เกิดเกลาบางหรือเปลา? อันความรักกตัญ ูเปนเครือ่ งหมายของคนดี แตไดครูบาอาจารยไม ดี กตัญูคงมีแตหา งจะดีคอื มีปญ  ญา เหตุการณรบั ขันธ อันวาเปนการแกปญ  หา เบือ้ งตนของผมู าเยือน เปนทีม่ าของคำกลาวทีด่ วี า เคารพทัง้ องคและทัง้ ราง จึงเปนสิง่ ทีผ่ เู ขามาศรัทธา เคารพตองพึงกระทำ การรับขันธสารพัดรูปแบบ อันกระทำแลวเปนเหตุใหบคุ คลนัน้ ๆพนจากความ ทุกข ผูเขียนขออนุโมทนา พรอมสาธุการ แตบาง ทีมันกลับกลายเปนเครื่องพันธนาการไป ระหวาง ครูกบั ศิษย หรือ ศิษยกบั ครู ทีผ่ กู มัดยึดติดยึดมัน่

จากขันธที่อุปโลกนมาแทนสัญญา กลับกลายมา เปนโซตรวนจองจำศิษยของตน เลยขอถามแทนวา ทีเ่ คารพกราบเทาอยนู นั้ เปนครูบาอาจารย หรือเจา กรรมนายเวร แตชาติปางไหน คำวา ครูบาอาจารยเปนคำศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีเ่ ปน ตัวแทนในการโปรดเหลามวลมนุษยอันจมอยูใน กองทุกขทั้งหลาย การเปนครูบาอาจารยจึงตอง ครองศีล มีพรหมวิหารสี่ และ มีปราชญทางสติ ปญญาทีด่ แี ละไมหลงวา นีศ่ ษิ ยกู หรือขาอาจารย มี ความเท า เที ย มให ศิ ษ ย ตราบใดยั ง มี ค วามหลง ระหว า งครู กั บ ศิ ษ ย ศิ ษ ย กั บ ครู มั น ก็ มั ก จะเกิ ด ปญหาตามมาเปนผลเสียบอยครัง้ เพราะหลงตนวา เปนใหญ หลงบุญวาสนาบารมี หลงองค หลงชุด ทรง หลงอำนาจ หลงทาง อยาลืมวาทางพนทุกข เปนเรื่องละเอียดออนใชการพิจารณาและมีกาล เวลาครูบาอาจารยที่บริบูรณในหนาที่จึงตองเปน กั ล ยาณมิ ต รและนำความคิ ด ที่ ดี คื อ โยนิ โ ส มนสิการ บนเสนทางปรารถนาของชีวิต การบูชา กราบไหวเชือ่ ตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปนสิง่ ดีงาม อันเปน หนทางไปสกู ารสรางกระทำความดี อยภู ายใตการ บำเพ็ญและชดใช เขาสสู ภาวะธรรมรางทรงสายครู จึ ง เป น หนทางแห ง ความสว า งสะอาดชำระล า ง ความทุกขทางจิตวิญญาณ ยกระดับจิตของศิษยอนั เปนที่รัก บุคคลที่เปนศิษยและตองเปดสถานรับใช องคเทพเทวดาครองสังขารสรางบุญบารมี เมือ่ กาล เวลาเหมาะสมไดไหวบชู าครูครบ 3 ป หรือรับใช มา 3 ป ไหวครูใหญ 1 ครัง้ ถือวาครูไดสง พนฝง แลว เปนอิสระ แตยังคงเคารพรักดูแลกันหางๆใหศิษย เปนตัวของตัวเองตามกาลเวลา สิ่งสำคัญศิษยใน วันนีต้ อ งเปนครูทดี่ ใี นวันหนา จึงตองไมหลงยึดติด กัน ลองถามตนเองวา เปนครูแบบไหน? ยังหลง อะไรอยู? ยกระดับจิตวิญญาณเพื่อเปนครูผูนำที่ ดีหรือยัง?... โดย อ.ตรี เสนียว งศ ณ อยุธยา

π„®≈ß‚¶…≥“∏ÿ√°‘®·≈–ß“π‰À«å§√Ÿ¢Õß∑ã“𠉥åº≈§å¡ÿ §ã“„π√“§“‰¡ã·æß 086-8843030


หนา 12

*** สำหรับนองใบเตย รางพระแมคายตรีฯ คนงามแหง พรหมพิราม พิษณุโลก ซึ่ ง ป ที่ แล ว จั ด ในเดื อ นสิ ง หาคม ป นี้ ขอหนีฝนมาจัดวันที่ 6 ตุลาคม 56 ซึ่งยังเรียกใชบริการของเราเหมือนเดิม... ยิ่งปนี้ ตอนเชานั้นมีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของตำหนัก กอนเริม่ ทำพิธไี หวครู ก็จงึ ขอเชิญชวนเหลาบรรดา รางทรงทั้งหลายไปรวมพิธีกันตั้งแตเชา เพื่อไป ชวยแผพลังจิตดวยกันในพิธีใหครบทั้งพลังแหง พุทธและพลังแหงเทวาใหครบทัง้ คำวาพุทธาภิเษก และเทวาภิเษกดวยพลังแหงเทพเทวาในกายสังขาร ของทุกๆทานในวันที่ 6 ตุลาคมนีน้ ะขอรับ... *** แตในวันที่ 5 ตุลาคม ทีมงานเรามีงาน ชนกัน 2 งาน ซึง่ งานเชา - บาย ของปโู จ - แมออ แหงซอยวิภาวดี 25 จัดที่ ร.ร. บางเขน ทีเ่ ดิมเมือ่ ปที่ แลว... สวนอีกงานเปนแมปเู ป รางพระแมกาลีมนั ตระคนดั ง แห ง สุ พ รรณบุ รี หนึ่ ง ในกลุ ม ธิ ด า วานร...ก็ ข อเชิ ญ ชวนไปร ว มงานกั น ทั้ ง 2 งาน...เสร็จแลวเราตองรีบเดินทางไปรวมงานนอง ใบเตยที่พิษณุโลกจา... *** ในตอนเชาวันที่ 17 ตุ ล าคม 56 เราทำงานอยู ที่ งานบวงสรวงพระแมกาลี ของแม เกา เรือนไทยทรัพยเกษม แหง อัมพวา สมุทรสงคราม ซึง่ แมเกาบอกวาเปนงานแก บนที่ไดเงินมาหลายลานในการบนบานศาลกลาว ก็เลยจัดพิธีสวดภชันยขอพรและขอบคุณเทวดา และเป ด หลั ก พระบายศรี ตั้ ง แต เ ช า ตรู กั น เลย ทีเดียว... ตกบายๆเราก็เดินทางไปสามชุก สุพรรณ บุรีเพื่อรวมงานของปาแจว ราง พระแม ป จ มาตามหามารี อั ม มั น หนึง่ ในทีมงานของธิดาวานรเพือ่ น สนิทของแมปูเป...หนุมเทพยก็ขอ เชิญชวนเหลามิตรสหายของหนุม เทพยไปรวมงานทัง้ 2 งานเลยนะจะ... *** เนือ่ งจากในวันที่ 11 พ.ย. 56 มีงานมา ชนกันมากมาย อีกทั้งพิณแคนที่หาไวก็มาทิ้งงาน ไปดือ้ ๆก็เลยทำใหพอ โอม - พอวิน แหงตำหนักเจา พี่จุกสวนหลวง แหงอัมพวา สมุทรสาคร ก็เลย ขอเลื่อนวันจัดงานปนี้ เปนวันที่ 13 พ.ย. 56 เสียเลย ซึ่งติดตอผาน ทางหนุมเทพยก็เลยได พิณแคนบุญสงมาเสริม

ฉบับที่ 78

ปพาทยสมบัติศรนารายณและเครื่องเสียงเทวดา ซาวดเรียกวาไดครบทั้งหมดของสุดยอดของวง การ... เพือ่ ทีจ่ ะบอกใหทกุ คนรวู า เงินนัน้ มีทจี่ ะจาย แตเจ็บใจที่หนวยบริการตางๆที่เคยหาไวไมรับผิด ชอบในคำพูดทีเ่ คยรับปากกันไว... สรุปปนขี้ องพอ โอม - พอวิน จัดในวันที่ 13 พ.ย. 56 พบกับทุกทีม งานที่เปนสุดยอดของวงการแบบครบทีมเลยจา... *** หลังจากที่วัดแขก อางทอง ซึ่งมีพอแบ็งค รางพอ ศรนารายณธนูทองเปนประธาน ของวั ด ได มี คุ รุ พ ราหมณ ม า ประจำอยทู วี่ ดั 2 ทาน พรอมกับ นักดนตรีอกี 2 ทาน ซึง่ จะคอยบริการผทู นี่ บั ถือองค เทพทีม่ าทีว่ ดั เพือ่ บูชาขอพรโดยพราหมณจะเปนผู นำกลาวบูชาตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นวัด พรอมทัง้ นำพร จากพระเจามายังผูที่ศรัทธา... พอแบ็งคบอกวาคา ใชจายของทั้งหลายนี้ เดือนหนึ่งเปนแสนก็เลยจัด ใหมกี ารทำพิธสี วดนอกสถานทีด่ ว ย ซึง่ จะเปนพิธี โฮมัมแบบอินเดียตอนใตหรือแบบทมิฬนาฑุ ซึ่ง เปนการรายมนตราลวนๆกับดนตรีประกอบ 2 ชิน้ คือ นาดาสวารัม และมอรัมเทานัน้ ... ซึง่ หนมุ เทพย เคยไปเห็ น มาแล ว ยอมรั บ ว า ดู เ ข ม ขลั ง และ ศักดิส์ ทิ ธิม์ ากๆ... พิธกี รรมแบบทมิฬนาฑุนนั้ ยอม รับและนับถือในเรือ่ งของจิตวิญญาณ หรือการเขา ทรงไมแอนตีเ้ หมือนทางพวกอินเดียเหนือ เรียกได วาเหมาะกับการเขาทรงของรางทรงในเมืองไทย... เวลารับงานไปทำพิธที ใี่ ด ทางวัดแขกก็จะเปนผจู ดั เตรียมเครือ่ งบูชาทัง้ หมด 108 อยางไปดวย เจาภาพ ไมตองเหนื่อยเลย... สวนรายละเอียดตางๆ เชน สนนราคา, วัน - เวลา ทีเ่ หมาะสม ก็คงตองใหไป คุ ย กั บ พ อ แบ็ ง ค เ อาเองติ ด ต อ ได ที่ เ บอร 0818356573 จา... *** ขอขอบคุณคุณแมศักติยาพร เขียว งอม และคุณศังกร รัตนทอง แหงเทวาลัยเสด็จพอ มหาเทพตรี ศั ก ติ เ ทพศิ ว านารายณ ม.สมบู ร ณ ทรั พ ย อ.บ า นค า ย จ.ระยอง หรื อ ที่ ทุ ก คนรู จั ก กั น ในนาม “ที ม แม นั ท ระยอง” เจาของงานไหวครูวนั ที่ 28 ตุลาคม 56... ทีไ่ ดมอบ ปจจัยสมทบเขากองทุน นสพ.ผนู ำกาวหนา-คนรัก เจา เพื่อเปนทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่ยาก จนในชนบทเปนจำนวนเงิน 10,900 บาท... ก็ขอให บุญกุศลที่รางแมไดกระทำในครั้งนี้ จงเปนผลา ป จ จั ย ให คุ ณ แม นั ท และครอบครั ว พร อ มด ว ย ศิษยานุศิษย จงเจริญรุงเรือง ทำกิจการใดก็ขอให ประสบผลสำเร็จ ชื่อเสียงโดงดังไกลดวยพรของ เหลาเทพยดาทัง้ หลาย เงินทองไหลมาเทมาเหมือน

หาฝนคำแกว ร่ำรวยตลอดไป รวยซ้ำรวยซาก รวย เรื้อรังดวยเทอญ..สาธุ... *** กลับมาแลวอีกครั้ง หลังจากหางหายจากวงการไป นานหลายป เพือ่ ซอมแซมสวนที่ สึกหรอของหัวใจของผูชายที่ชื่อ พอปอบ รางพอพระยมเทวราช แหงวัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุร.ี .. มาคราวนีส้ ดใส กวาเดิม ดวยบุคลิกทีเ่ ปนผใู หญมากขึน้ สุขมุ นมุ ลึก ตามวัยทีม่ ากขึน้ ตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ นไป... หนมุ เทพย เ ชื่ อ ว า เวลาที่ ผ า นมา ทำให พ อ ป อ บเข า ใจ ธรรมชาติของวงการนี้มากขึ้น มันมีเรื่องราวของ คนทีจ่ ากไปและเขามาใหมอยตู ลอดเวลา... กวา 10 ปที่ยืนอยูในวงการนี้ พอปอบเคยผานจุดที่สูงสุด ของวงการมาแลว พอปอบนั้นรูดีมากกวาใครๆ... แตถงึ แมวนั เวลาจะผานไปเทาใด? หัวใจของหนมุ เทพยและแมยู นั้นยังรักและนับถืออยูเหมือนเดิม ไมเคยเปลี่ยนแปลงจริงๆ... *** ชวงนีม้ เี รือ่ งรองเรียนเขามาหลายเรือ่ ง เกีย่ วกับการโดนรางทรงในวงการหลอกลวง... ทัง้ เรือ่ งของคนนอกวงการทีโ่ ดนรางทรงทีช่ อื่ นายตอ ฉายาแมปลาดุก หลอกลวงตัวเขาและเพือ่ นของเขา ไดเงินไปมากมายหลายแสน โดยบอกวาเปนเจา หนาทีข่ องธนาคารแหงหนึง่ ซึง่ สามารถดำเนินการ ทางการเงินกับทางธนาคารเพือ่ ทำธุรกรรมการเงิน ใหกับเขาได จนเขาหลงเชื่อเปนเหยื่อ และไดแจง ความไวแลว รอเพียงติดตามตัวมาดำเนินคดี ใคร ใหทพี่ กั พิงก็มสี ทิ ธิโ์ ดนรางแหเขาไปดวย... ซึง่ เรือ่ ง แบบนีข้ องรางนีก้ ไ็ ดเคยสรางวีรกรรมไวกบั พรรค พวกของเขาเองทีค่ บหากัน กอนทีห่ ายออกไปจาก วงการก็ไดหลอกพรรคพวกกันเองหลายคนไดไป รวมๆแลวหลายลานทีเดียว... ตอนนี้ก็ยังคงใชมุก เดิมก็คือมุกเปนเจาหนาที่ธนาคารทั้งๆที่โดนไล ออกมาตั้งนานแลว ตอนนี้ที่สำคัญดันลากเอาชื่อ เสียงของเราไปเกีย่ วของดวย ก็คอื อางวาไดรบั การ การันตีจาก นสพ.คนรักเจาวาเขาเปนคนดี เชื่อถือ ได จึงขึน้ ปก นสพ.เลมที่ 47 จนมีคนหลงเชือ่ เปน เหยือ่ ก็จงึ ขอบอกวาขอมูลใน นสพ.ทีล่ งเกีย่ วกับตัว เขานั้น เปนขอมูลที่บอกเลาจากเขา แลวเราก็โดน หลอกดวยขอมูลอันเปนเท็จเหมือนกัน สรุปแลว ขอมูลของเขาก็เปนวาเชือ่ ไมได... ตอนนีค้ าดวาเจา กรรมนายเวรคงเต็มเมืองแลว ก็คงตองรอเวรกรรม ตามทั น เอาตั ว มาลงโทษทั ณ ฑ ต ามกบิ ล เมื อ ง ตอไป... *** ตองขออภัยที่ฉบับนี้ขาวสังคมอาจ จะนอยไปหนอย ก็ไมมีอะไรมากหรอกขอรับ ทั้ง งานโฆษณาประชาสัมพันธ ทัง้ งานสกปู ขาวถูกสัง่ จองเขามาเพียบ...ฉบับหนาพบกันใหมคราบ...


ฉบับที่ 78

หนา 13

¡√ - ¡√—° ª≈“&ªàÕ∫ 14 °—𬓬π 2556 ≥ ÀÕª√–™ÿ¡‚√߇√’¬π‡∑»∫“≈ 2 («—¥„𪓰πÈ”)

ขอแสดงความยินดีกับคุณศิวพร บางแสง หรื อ คุ ณ ปลา ที่ ไ ด เ ข า พิ ธี ม งคลสมรสกั บ คุ ณ คณินทร แยมนอยหรือคุณปอบ ไปเรียบรอยเมือ่ วัน เสารที่ 14 กันยายน 2556 ทามกลางญาติพนี่ อ งและ เหลาสหายมารวมเปนสักขีพยานกันมากมาย ก็ขอ ใหคนทัง้ สองจงครองคู รักกันไปนานอยางมีความ สุขตลอดนิรันดรกาลนะคราบ...

ß“πæ‘∏’∫Ÿ™“§√Ÿμ”Àπ—°æãժܟƒÂ…’‚§∫ÿμ√-æ√–·¡ã»√’Õÿ¡“œ(√ã“ߧÿ≥ªàÕ∫-§ÿ≥ª≈“) À≈—ßμ≈“¥∫“ßπ“πÕ° ªÇπμ’È √ß°—∫«—π∑’Ë 14-15 惻®‘°“¬π 2556 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ 084-1004910


หนา 14

จ.ม.เปดผนึก

ฉบับที่ 78

ความคิดของคนแก...พี่แผนที่รัก

นับตัง้ แตเกิดมาจนถึงวันนี้ อีกไมกเี่ ดือนผมก็จะอายุ 55 ปแลว เรียกวา เขาสูวัยชราแลวนั่นเอง กวา 54 ปที่ผานมาผมผานเรื่องราวมาเยอะแยะ ผาน เรือ่ งราวปางตายมาก็หลายครัง้ โดยเฉพาะครัง้ ลาสุดเมือ่ ปทแี่ ลวทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ ใหญทางรถยนต ทีท่ ำเอาชีวติ แทบไมรอด นอนรักษาตัวอยตู งั้ 2 เดือน ทำให ผมไดฉุกคิดเรื่องราวของความไมแนนอนของชีวิตของตนเองไดอีกมากมาย วา ชีวิตของเรานั้นมันไมไดยืนยาวนักหรอก จะตายวันตายพรุงก็ไมรูที่มี โอกาสจากโลกนี้ไดตลอดเวลาที่เราเผอเรอกับการใชชีวิต ปกอ นเราสูญเสียเสีย่ หนอ รางพอแสงอาทิตย คนดังแหงแปดริว้ ทีเ่ ปน คนดีของสังคม ปทแี่ ลวเราสูญเสียพราหมณตอ แมลงหวี่ ปูชนียบุคคลของวง การไปดวยโรคสวนตัวแบบกะทันหัน ทุกคนอยูในวัยเพียง 50 กวาๆเทานั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตของคนเรานั้นมันไมมีอะไรแนนอนหรอกครับวา เราจะตายเมื่อไร? บางคนที่กำลังอยูในชวงวัยรุนอาจจะหลงระเริงกับการใชชีวิต คิดวา ยังมีชว งชีวติ ทีย่ งั เหลืออีกนาน แตหารไู หมวา บางทีอาจจะพรงุ นีม้ ะรืนนีก้ จ็ าก ไปเสียแลวดวยอุบตั เิ หตุ ปญหามันอยทู วี่ า ชวงชีวติ ทีผ่ า นมา เคยสรางบุญหรือ สรางเวรกรรมอะไรกับชีวติ ตนเองไวบา ง และแมบางคนทีม่ อี ายุมากแลว เคย คิดบางไหมวาชีวิตที่เหลืออยูจะสรางบุญหรือคุณงามความดีอะไรไวเพื่อเปน ทุนของชีวิตในภายภาคหนา หรือมัวแตจะสรางเวรสรางกรรมใหอีกหลายๆ คน ใหไดจดจำพฤติกรรมของเขาวาเขาเปนคนชั่วคนเลวหรือเปนคนดีของ สังคม สงสัยวันนี้ผมคงจะแกมากแลว จึงคิดถึงเรื่องนี้บอยๆและบอยมากๆ จนถึงมากที่สุดวาชีวิตที่เหลืออยูของผม จะทำอะไรดีเพื่อเปนอนุสรณของ สังคมและวงการ ผมนั้นปลื้มมากๆกับความดีของชายหนุมที่ชื่อ “ธราธร เนตรอินทร หรือพอแบ็งค” ทีว่ นั นีเ้ ขาร่ำรวยมหาศาลจากธุรกิจของเขา แลวก็ใชทนุ ทรัพย ในชีวติ สรางวัดพระศรีอรูลมิกู มหาศิวะ ศักติ อางทอง จนเปนผลสำเร็จดวย แรงศรัทธาตอองคเทพของเขา แลวทุกๆวันก็มีพิธีกรรมอยูตลอดเวลา เพื่อ ถวายตอองคเทพทางสายฮินดูที่ตนเองนับถือ ไมวาจะเปนการถวายเครื่อง สักการะ เชา - กลางวัน - เย็น หรือแมกระทัง่ การสงองคเทพเขาสกู ารบรรทม โดยมีพราหมณอินเดียประจำมาเปนผูทำพิธี รวมไปถึงทุกๆพิธีกรรมทาง ศาสนพิธใี นแตละวันสำคัญมิไดขาด เพือ่ เปนการถวายและขอพรจากเหลาเทพ เทวาในทุกๆวัน ซึง่ ผมก็ขอยกยอและสรรเสริญมาดวยความจริงใจอยางแทจริง

และนี่คืออีกหนึ่งตัวอยางของผูที่มีศรัทธาตอองคเทพแบบแทจริงของผูที่ ประสบความสำเร็จในชีวติ และผมขอสรรเสริญกับการกระทำของเขามาดวย ใจจริง แมหลายๆคนในวงการอาจจะไมมีความสามารถแบบพอแบ็งค แต สำหรับหัวใจที่ถวายตอองคเทพเทวดานั้นไมมีใครนอยและหยอนกวากันใน เรือ่ งของจิตศรัทธาตอเทพเทวดา วันนีห้ ากเรามีจติ ทีย่ ดึ มัน่ ตอองคผเู ปนเจาและ สวดสรรเสริญตอพระองคทา นเปนเนืองนิจ ผมเชือ่ วาเทวดาทุกพระองคทที่ กุ คนนับถือ ทานก็จะประทานพรมาใหกับทุกรางที่สวดสรรเสริญทุกพระองค แนนอน บางคนแมวันนี้อาจจะยังไมประสพความสำเร็จในชีวิต บางคนอาจ จะลมเหลวในการใชชวี ติ ซึง่ ก็อาจจะมีหลายเหตุปจ จัย แตถา ทุกคนมีจติ ทีย่ ดึ มัน่ แบบแทจริงแลว เชือ่ วาในเวลาไมนานทีอ่ งคเทพรับรกู ารบูชาของทาน ทาน ก็จะประทานพรลงมาเอง ซึง่ ทุกๆเรือ่ งมันก็อยทู กี่ ารกระทำในอดีตทีผ่ า นมาวา ทุกๆคนนั้นไดทำมาถุกตองตามชองทางหรือตามระบอบหรือเปลาดวย? บุพกรรมเปนเรื่องในอดีตที่อาจจะมาบั่นทอนความสำเร็จได แตการ กระทำในขางหนามันมีผลตอความสำเร็จเชนกัน เพราะฉะนั้นการกระทำใน วันขางหนาทีเ่ ปนเรือ่ งของศรัทธาและพิธกี รรมทีถ่ กู ตองทีจ่ ะทำถวายองคเทพ มันจะมีผลตอชีวิตในอนาคตแบบแทจริง เมือ่ ยอนถามมาวา แลวอะไรคือความความถูกตองทีแ่ ทจริงหละ! ตัว ผเู ปนรางก็ตอ งมีความฉลาดในการเลือกในเรือ่ งของพิธกี รรม และผปู ระกอบ พิธีที่ดีเชนกัน ผูประกอบพิธีตองเปนคนดีไมใชแคเสียงดีอยางเดียว แคเพียง ถูกใจในเสียงรองคงไมเพียงพอแลวตอการเลือกผปู ระกอบพิธี คงตองมองให ลึกกวานัน้ แตถา ไดคนทีป่ ระพฤติดดี ว ยแลวเสียงดีดว ย ก็ถอื วาครบครันในการ ประกอบพิธีเชียวหละ! ความคิดของคนแกๆอยางผมที่ผานโลกมานานพอสมควร ก็คงแนะ นำไดเทานีก้ บั หลายๆรางทีเ่ ปนเจาภาพวา เมือ่ ทานมีโอกาสเลือกแลวก็ขอให เลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในหัวใจของทานในงานพิธขี องแตละงาน ซึง่ แตละปนนั้ ทีจ่ ดั งานเสียเงินกันตัง้ หลายหมืน่ จนถึงหลายแสน ทำไมไมเลือกเฟนสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ไป ทำงานใหทา นหละ ดีกวาเสียเงินไปเปลาๆกับคำวาเกรงใจ เพียงคำเดียว หลายๆคนเมื่อพลาดไปแลว เมื่อมีโอกาสแกตัวใหม ก็อยาใหเสีย โอกาสในการเลือก หากยังมีเวลาในการตัดสินใจ เพราะบางทีมนั ก็พลาดแลว พลาดเลย แตพลาดแลวเมือ่ มีโอกาสแลวก็สมควรทีจ่ ะเลือกใหมใหไดสงิ่ ทีด่ ที ี่ สุดกับชีวิตของทานทุกคน...พี่วาจริงมั้ยครับ... จากใจ...จตุรเทพย เมืองเชียงหวาน


ฉบับที่ 78

หนา 15


หนา 16

ฉบับที่ 78


ฉบับที่ 78

หนา 17

∫®°.æ√æãÕπ“√“¬≥è ¢ÕßæãÕ √≥√ߧè - ·¡ã· ß ÿπ’ √ãßÿ ‡√◊Õß¡“‰¥å∑°ÿ «—ππ’‡È æ√“–æ√¢Õ߇À≈㓇∑æ‡∑«“®√‘ßÊ

จากเวลาหลายปทผี่ า นมาจวบจนมาถึงวันนี้ บจก.พรพอนารายณ ของพอสรณรงค - แมแสงสุ นี อินทรพมิ พ รางพอพระนารายณมหาเทพ และ แมลกั ษมีมาตาประทานพร แหงซอยสยามพัฒนา 19 จ.สมุทรปราการ เจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆตาม ลำดับ จนถือไดวา มีฐานะเปนผมู อี นั จะกินอีกครอบ ครัวหนึ่งของวงการ บจก.พรพอนารายณนั้นดำเนินธุรกิจใน การคาของเกา โดยเฉพาะงานเหล็กกอสราง ทีเ่ ปน เหล็กเกา ที่พอสรณรงคไดไปรับเหมารื้อโรงงาน ตางๆ ซึ่งบางทีก็เปนงานรับเหมาหรือบางทีก็ไป ประมูลแขงกับผูคารายอื่น ซึ่งเมื่อไดทำงานเสร็จ ก็นำเอาเหล็กเกาเหลานีม้ าขายทอดตลาดอีกที ราย ไดที่เขามาก็คือสวนตางที่เหลือจากการลงทุนลง แรงไปในธุรกิจ ซึง่ ก็คอื คาแรงลูกนอง คาเดินทาง ไปคุมงาน คาขนสงนำวัสดุเหลือใชเหลานี้มาเก็บ ไวในสตอก ซึ่งผลกำไรขาดทุนก็ขึ้นอยูกับการ คำนวณหนางานวาจะแมนยำขนาดไหน? แตอยา ลืมวานีค่ อื อาชีพของเขา ทีท่ ำมานับสิบปจนมีความ เชี่ ย วชาญและมี ชื่ อ เสี ย งในแวดวง จนสามารถ ทำรายไดอยางมหาศาลใหกับบริษัท

หากย อ นกลั บ ไปสั ก สิ บ ป ที่ แ ล ว ก อ นที่ จะตั้งบริษัท พอสรณรงคนั้นก็มีอาชีพรับซื้อของ เกาทั่วไป ซึ่งตอนนั้นรับหมดทั้งกระดาษ ไมและ เศษเหล็ก จนทำเอาบริเวณบานทีซ่ อยโรงเหล็กเต็ม ไปดวยวัสดุเหลานีก้ องพะเนินจนดูเหมือนกองขยะ กันเลยทีเดียว ชวงนั้นความเปนอยูในครอบครัว ลำบากมาก จนขนาดตองซื้อขาวสารกินทีละกิโล แลวกัน แตสงิ่ หนึง่ ทีไ่ มเคยขาดเลยคือการบูชาเทพ และขอพรทุกๆวันจากพอนารายณ - แมลกั ษมี อีก ทัง้ ก็จดั งานไหวครูเปนประจำอยทู กุ ๆป เพือ่ แสดง ถึงความกตัญูกตเวทิตาตอเหลาเทพเทวาที่ดูแล และอมุ ชูอยู การจัดงานแตละปกต็ ามแตสมควรกับ ฐานะไมไดจัดงานใหญโตอลังการอยางทุกวันนี้ เมือ่ ฐานะสวนตัวดีขนึ้ ก็เริม่ จัดงานทีใ่ หญ ขึน้ แลวก็มาซือ้ ทีด่ นิ แหงใหมมลู คาหลายลานเพือ่ เปนโกดังทีซ่ อยสยามพัฒนา ซึง่ ก็คอื สถานทีจ่ ดั งาน ไหวครูในปจจุบนั ทีท่ กุ คนทีเ่ ขาไปรวมงานไดเห็น ลาสุดก็ไดซื้อที่ดินตรงขามกับโกดังอีกแปลงหนึ่ง พรอมกับสรางหลังคาขนาดใหญคุมพื้นที่ไวทั้ง หมด เรียกวา 2 -3 ป ทีผ่ า นมารวยแบบกาวกระโดด กันเลยทีเดียว เพราะบางทีกป็ ระมูลงานกันทีนบั สิบ ลานจนมีสวนตางเหลือกันทีหลายลานทีเดียว

พอสรณรงคบอกวารอวันนี้มาตลอดนับ สิบป เพื่อที่จะวางรากฐานของธุรกิจใหกับลูกๆ หลานๆไดทำงานสืบทอดจากตนไดอยางไมตอง กังวลใดๆ สวนหนึง่ ก็เกิดจากตนมีแรงศรัทธาตอองค เทพทั้งหลายโดยเฉพาะพอนารายณและแมลักษมี ตลอดมา ซึ่งตนนั้นไดหมั่นบูชาและพร่ำภาวนา ขอพรมาตลอดหลายปไมเปลี่ยนแปลงและไมเคย เบื่อหนาย อีกสวนหนึ่งก็คือพรจากเหลาบรรดาราง ทรงทัง้ หลายทีม่ ารวมอวยพรกับตนในงานไหวครู ของทุกป ซึ่งตนเองนั้นใหเกียรติกับทุกๆรางที่มา รวมงานอยแู ลว ตนเชือ่ วานีค่ อื แรงสงและแรงผลัก ดันใหกับชีวิตของตนเองดีขึ้นตลอดมา

ก็ ถื อ ว า นี่ เ ป น อี ก ครอบครั ว หนึ่ ง ที่ มี จิ ต ศรัทธาตอองคเทพเหมือนกันทั้งครอบครัว ไลลง มาตั้งแตพอแมลูกจนถึงหลานที่มีความเชื่อไปใน ทางเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ดวยความเชือ่ และศรัทธา ทีไ่ ปในทิศทางเดียวกันในเรือ่ งขององคเทพ จึงเปน ผลสงอยางมหาศาลใหครอบครัวนีเ้ จริญรงุ เรืองได อยางทุกวันนี.้ ..


หนา 18

ฉบับที่ 78


ฉบับที่ 78

หนา 19

สำหรับทานสมาชิกทีด่ า นหนาซอง จ.ม.ของทานมีตวั อักษรพิมพวา “ตอสมาชิกดวย” นัน่ แสดงวาใกลถงึ เวลาตอสมาชิกแลว สำหรับการแจงเตือนครัง้ ที่ 1 นัน่ หมายถึงวายังเหลืออีก 2 เลมการเปนสมาชิกภาพจะสิน้ สุดลงหากทานมีความประสงคจะเปนสมาชิกตอไป ขอทานไดโปรดตอสมาชิกเขามาดวยปละ 400 บาทจา..

10 พ.ย.56

13 พ.ย.56

13 พ.ย.56

14 พ.ย.56

14 พ.ย.56

15 พ.ย.56

16 พ.ย.56

17 พ.ย.56


หนา 20

ฉบับที่ 78


ฉบับที่ 78

หนา 21

แมปเู ป รางพระแมกาลีมนั ตระ งาน 5 ต.ค.และพอเชษฐ ราง พอศิวะนาฎราช งาน 14 พ.ย. สองคนดังแหงสุพรรณบุรี เขา รวมงานอวยพรพอเฉลิมชน หรือทีท่ กุ คนในวงการรจู กั กัน ในนามปนู ก รางพอปพู รหมเมศร วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

สำหรับเจาของงานวันที่ 8 เม.ย.ของทุกป พอวิมล คงศาลา รางพอปูมโนภิรมญพรหมสี่ภาค คนดังแหงทาน้ำนนทบุรี ซึง่ จัดงานทีว่ ดั โชติการาม จัดงานทีไรอลังการมากขึน้ ทุกป ทามกลางอาคันตุกะที่รวมงานอวยพรกันตั้งแตเชาจรดดึก

เปนปแรกที่ไดมีโอกาสเขารวมงานของแมกอลฟ รางพระ แมทรุ คากาฬกาลี บานคลองจิก บางปะอิน อยุธยา งานนีผ้ ู ประกอบพิธไี ดสรางวีรกรรมจนดังไปทัง้ วงการ อ.แจค ราง พอเทพพญาธร แหงสุพรรณบุรี งาน 13 ธ.ค.56 รวมงาน

หลังจากปวยดวยเสนเลือดในสมองแตกเปนอัมพฤกษรกั ษา ตั ว มานานหลายป จ นหายดี อ ย า งไม น า เชื่ อ ก็ ค งด ว ยได พรจากเทพยดา คุณแมหวานใจ รางพอทาวเวสฯ-พอพระ พิราพ แหงบางนา จึงขอจัดงานทดแทนคุณเหลาเทพยดา

แคเห็นเข็มสำหรับใชแทงปากโชวอิทธิฤทธิ์ของรางทรง แถบกาญจนบุรีก็ตองยอมรับวาสุดๆ เพราะใหญและหนัก มากๆจนตองมีคนคอยชวยยกกันเลยหละ เปนภาพในงาน ไหวครูประจำป พอหมออนันต รางเจาพีเ่ อกชัยมาลัยแกว

พอโอต แหงตำหนักทรงไทย วิเศษชัยชาญ อางทอง ในสาย ญาณพอปฤู ๅษีตาไฟ กำลังเปากสิณไฟเพือ่ ดับทุกขโศกโรค ภัยใหกับบรรดาศิษยที่มาเขาเฝา เพื่อถวายพระพรในงาน สรงน้ำองคเทพและองคครู เมือ่ คราวสงกรานตทผี่ า นมา

พระครูสุนทรคุณธาดา พระเกจิเทพเจาแหงความเมตตา แหงวัดเจดียหอย ใหความเมตตาเปนประธานจุดเทียนให กับงานไหวครูพอ ตนขาวและพอตนกลา ตำหนักพอพรหม มุนคี รุ เุ ทวา แหงสำเหร ซึง่ จัดงานที่ ว.เทคนิคราชสิทธาราม

พอทองอินทร รางพอปฤู ๅษีภชุ งคโยคี แหงคลองหลวง ปทุม ธานี เขารวมงานประทานพรใหกับพอเอส แสนรัก แหง ตำหนักเสด็จพอภูธร อโยธยา แหงบานเกาะ เมืองอยุธยา ที่ ปนี้ไดเรียกใชการทำงานจากทีมงานคนรักเจาเปนปแรก

เห็นหนาตาและทาทางของพอปญญา รางพอปูเสือ แหง นนทบุรี จะดูดุทั้งเปนรางและเวลาลงเจา แตจริงๆแลวพอ ปญญาเปนบุคคลที่ใจดีมากๆ แบบที่เรียกวาดูแข็งนอก แตนมุ ใน อยใู นสายของปนู อ ย วัดสวนแกว งาน 1 เม.ย.ทุกปี

สามสหายรักแหงดอนตูม คุณกกุ วิรยิ ะ เจาภาพจากตำหนัก เจาพีต่ รีเพชร บานลำอายเสา ดอนตูม นครปฐม จัดงานไหว ครูผา นไป ทัง้ คุณเจ-คุณออฟ แหงตำหนักพอบัวเงิน บัวทอง -พระแมเจาอโรคากาลี งาน 25 ต.ค.56 รวมอวยพรเจาภาพ

คุณแพท รางพอวิษณุนารายณ ตำหนักตรีเทพเทวา แหง บานโพพระ เมืองเพชรบุรี เจาของงาน 15 พ.ย.56 เขารวม งานอวยพรกับพอปูเปและคบู ารมี รางเจาพอผาแดงและแม ศรีอมุ ากาลี แหงบานคลองหลวง มหาชัย งาน 1 พ.ค.ทุกป

พระ อ.แปะ วัดสวางอารมณ นครชัยศรี รวมเปนประธาน จุดเทียนชัยให เสี่ยแปง รางพอปูละมุด บานหนองขาหยั่ง เมืองนครปฐม งาน 5 พ.ค.ทุกป จัดงานยิ่งใหญอาคันตุกะ ลนหลาม แมสมุ ลทิพ แหงพีเอสสเตอริโอ บานหมอ รวมงาน


หนา 22

ฉบับที่ 78

ภาพนี้อยูกันครบทีมกอนกลุมธิดาภูธรจะแตกไลนมาเปน กลมุ ธิดาวานรอีกทีม ในงานไหวครูของลูกนัท แหงตำหนัก พระนารายณพนั กร ลาดยาว นครสวรรค งานตอไปในทีม ก็คอื งานแมปเู ป-งานพอเอ็กซ-งานพอเชษฐ แหงสุพรรณบุรี

อ.เล็ก ชญาทิพย งาน 5 พ.ย. 56 แหงตำหนักพระแม 5 ภาค บานนา นครนายก รวมงานของพอปรเมศวร รางพอองค อัมรินทร-พอปศู รีสทุ โธ บางระกำ พิษณุโลก งาน 10 พ.ค. ทุกป ทีท่ กุ วันนีค้ วามยิง่ ใหญของทีน่ ยี่ งั สุดยอดเหมือนเดิม

สำหรับแมสาวเปรี้ยวจี๊ดคนนี้ของวงการในนามแมเหมี่ยว รางแมยา โม-แมภทั รกาลี แหงโพธาราม ราชบุรี เขามีดใี นตัว อีกมากมายโดยเฉพาะความใจบุญ งานนีก้ เ็ ปนเจาภาพบวช พระนองชายทัง้ สองทีว่ ดั ในบานเกิด อ.ปากชอง โคราช

ปนแี้ มการตนู รางแมกาลี จัดงานรวมกับพอดาบลภ ทีล่ าน หนาวัดสี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง มีอาคันตุกะรวมงาน มากมายทัง้ แมพรทิพย รางพอพระกาฬ ปากชอง แมแขก ถ้ำ ระฆังทอง แมนทั ระยอง ลานแตระดับบิก๊ ของวงการทัง้ นัน้

เปนปแรกที่ไดเขาไปรับใชในการทำงานที่ตำหนักเจาพอ สนัน่ นาคเทวี กายสังขารคุณเสริม ตลาดหงษไทย มวงคอม ลพบุรี งานนีพ้ ใี่ หญของลพบุรคี อื ทวดสนัน่ -พอขุนดาน ราง พอออด-พอแปะ ผยู งิ่ ใหญแหงโคกสำโรง รวมงานอวยพร

สำหรั บ แม โ ก ะ เกษร ร า งพ อ ปู ฤ ๅษี น ารอด แห ง อู ท อง สุพรรณบุรี มีธรุ กิจเกีย่ วกับรูปปน และวัตถุมงคลสงตามวัด ตางๆ เวลาเดินงานจึงมีนอ ย แตกพ็ ยายามไมใหขาดตกเรือ่ ง ซอง พอเอ็กซ-พอเอิรท ดอนเจดีย งาน 12 ต.ค.56 รวมงาน

คุณมด ตำหนักแมสรุ โิ ยทัย โรงเหลา อยุธยา งาน 19 พ.ย.56 ในสายญาณแมศรีอมุ า รวมถวายพรแมกาลีและพอครูแพม รางพอปยะนารายณขี่เสือ ตำหนักเทพเนรนิมิต ประตูน้ำ พระอินทร ทีต่ อนนีไ้ ดผนั ตัวเองมาเปนผปู ระกอบพิธแี ลว

พระอาจารยดุสิต พระเกจิดังของวงการแหงวัดปาเลไลยก เมืองสุพรรณบุรีเปนพระอีกรูปหนึ่งที่มีลูกศิษยใหความ เคารพนับถือมากมาย จัดงานปนี้อาคันตุกะลนหลาม สวน งานของคุณทราย รางพอพระกาฬ ดอนทะเล 29 ต.ค.จา..

งานของสาวแกรงของวงการแมอัญชริกา รางพอทาวไท นาคานาคราช ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี เหลามิตร สหายมารวมอวยพรกันเพียบทั้งแมหาภาค นครนายก-แม เพชร แกงคอย-แมตกิ๊ คลองสามและแมสภี่ าค สุวรรณภูมิ

เพิ่งเคยเขาไปทำงานในงานของแมเบลล รางพระแมกาลี สาวใหญแหงซอยวัดลาดหวาย บางบอ สมุทรปราการ จึง เห็นวาไมธรรมดาเลยอาคันตุกะลนหลามมาก พอเหนง ราง พอทาวเวสฯ คลองแปด ปทุมธานี งาน 28 ธ.ค.56 รวมงาน

แมเปย รางพอใหญเพชรบุรี พอโอม-พอวิน ตำหนักพีจ่ กุ วัด สวนหลวง อัมพวา งาน 13 พ.ย.56 เขารวมงานแมเหมีย่ ว รางแมภทั รกาลี โพธาราม ทีจ่ ดั งานในหองแอรหอประชุม เทศบาลโพธาราม เลนเอาชาวบานแถวนัน้ ทึง่ ไปตามๆกัน

พอแบ็งค รางพอพระพิราพ นนทบุรี หมอขวัญนองใหม ของวงการที่มีฝมือในการทำพิธีไมยอยเลย น้ำเสียงรองไม เปนรองใคร กำลังพุงขึ้นมาเรื่อยๆรอเวลาสักนิดรับรองดัง แนนอน พอเก-แมนอ ง คลองหา งาน 3 ต.ค.56 รวมงาน


ฉบับที่ 78

หนา 23


นางจุฑาภัทร เมืองเชียงหวาน บรรณาธิการ-เจาของ - นายจตุรเทพย เมืองเชียงหวาน หัวหนากองบรรณาธิการ

สำนักงานราชบุรี : เอ็กซเพรสการพิมพ เลขที่ 117/33 ม.10 ในหมบู า นนครราชวิลเลจ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร. 086-3031731, 081-7368352, 086-8843030, โทรสาร 032-319733 นายกิตติชยั สรอยอากาศ ทีป่ รึกษากฎหมาย

คนรักเจ้าเล่ม78  
คนรักเจ้าเล่ม78  
Advertisement