Page 1

บนโลกของเรามีดอกไม้อยูม่ ากมายหลายชนิด มีแบบสวยมาก สวยน้อย หรื อไม่สวยเลยก็มี แต่ที่เราจะนำามาให้ได้ดูเป็ น10ลำาดับดอกไม้ที่สวยที่สุดในโลก จะ เป็ นการบอกถึงลักษณะ รู ปร่ าง อายุของการออกดอก และอื่นๆอีก มากมาย ลำาดับมีดงั ต่อไปนี้ 10.ดอกกุหลาบ 09.ดอกผกากรอง หรื อ Lantana 08.ดอกระฆัง หรื อ Blue Bells 07.ดอกโลหิ ตแห่งหัวใจหรื อดอกหทัยหยาดทิพย์ 06.ดอกซูซานตาดำา หรื อ Black Eyed Susan 05.ดอกคาลล่า ลิลลี่ หรื อ Calla Lily 04.ดอกไฮเดรนเยีย 03.ดอกปักษาสวรรค์ 02.ดอกพุทธรักษา

editor  

editor talk