Page 1

BIZNES I MARKETING

Motywowanie

tajemnicą sukcesu

Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ stojàcych przed menad˝erami jest motywowanie. Aby skutecznie motywowaç ludzi, potrzebna jest przede wszystkim wiedza o tym, co ich dopinguje do pracy.

M

otywowanie polega na takim wp∏ywaniu na pracowników, aby ich zachowania by∏y zgodne z celami przedsi´biorstwa. Rozró˝niamy dwa systemy motywacji: jeden, aby uniknàç czegoÊ (motywacja „OD problemu”) i drugi, aby osiàgnàç cel (motywacja „DO celu”). Osob´ z motywacjà „OD problemu” do dobrej pracy motywuje na przyk∏ad to, ˝e dzi´ki temu uniknie konfliktu, nie utraci premii etc. Natomiast osoba z motywacjà „DO celu” pracuje dobrze, bo chce dostaç premi´, rozwijaç si´ etc.

rozpoznamy jej system motywacyjny. Wyobraêmy sobie sytuacj´, w której dwie osoby majà wykonaç do piàtku raport (a jest wtorek). Jedna osoba mówi do drugiej: „Zróbmy ten raport dzisiaj, to unikniemy poÊpiechu wykonujàc go w czwartek”. Druga natomiast zach´ci pierwszà: „Zróbmy ten raport dzisiaj, bo b´dziemy mieç czas na dokonanie ewentualnych korekt”. Cel jest taki sam, ale sposoby, w jaki obie osoby motywujà si´ do jego wykonania, ró˝nià si´ od siebie.

Motywowanie w zarządzaniu Na menad˝erze spoczywa odpowiedzialnoÊç rozpoznania systemu motywacji podw∏adnych i dopasowanie do nich narz´dzi motywacyjnych. OczywiÊcie, zarzàdzajàc zespo∏em nie zawsze mo˝emy „wybiórczo” stosowaç narz´dzia motywujàce, ale mamy wp∏yw na sposób przekazania (komunikacj´) korzyÊci, jakie z nich wynikajà. Spójrzmy na dwa rodzaje komunikacji w przypadku tego samego problemu – osoby spóêniajàcej si´ cz´sto do pracy. Osobie z systemem motywacji „DO celu” warto powiedzieç: „Za punktualnoÊç dostaniesz premi´, uzyskasz wyró˝nienie, b´dziesz przyk∏adem dla nowych pracowników”. Stwierdzenie „nie dostaniesz premii” zupe∏nie tej osoby nie zmotywuje, a tylko sfrustruje. Osob´ z systemem „OD problemu” bardziej zmotywuje pokazanie negatywnych konsekwencji: „JeÊli nadal b´dziesz si´ spóêniaç, nie dostaniesz premii, stracisz autorytet wÊród nowych kolegów”.

Motywowanie zespołu

Jeden cel, różne motywacje Nie ma lepszej czy gorszej motywacji. Sà one po prostu ró˝ne. Ludzie, chcàc osiàgnàç konkretny cel, myÊlà i motywujà si´ w ró˝ny sposób. JeÊli b´dziemy uwa˝nie s∏uchaç tego, jak dana osoba przedstawia motywy swego dzia∏ania, ∏atwo

78 Manager Apteki

Przedstawiajàc zespo∏owi np. plany sprzeda˝y, warto zastosowaç argumenty przemawiajàce do osób z ró˝nymi systemami motywacji. Nale˝y powiedzieç, co firma/pracownicy osiàgnà, gdy plany zostanà zrealizowane – to przemówi do osób zmotywowanych „DO celu”. Natomiast argumenty o zagro˝eniach, jakie niesie brak realizacji planów, trafià do osób z systemem motywacji „OD problemu”. Podobnie zachowajmy si´, przydzielajàc zadania. Wiedzàc, ˝e osoby zmotywowane na cel doskonale opracujà koncepcje, plany, przydzielmy im takie zadania. Osoby z motywacjà „OD problemu” sà doskona∏ymi krytykami, znajdujà zagro˝enia i niekonsekwencje, dlatego warto powierzyç im zadania oceniajàce projekt. Wioletta Ma∏ota trener umiej´tnoÊci biznesowych, executive coach

Profile for Avanti Szkolenia

motywowanie tajemnicą sukcesu  

motywowanie tajemnicą sukcesu

motywowanie tajemnicą sukcesu  

motywowanie tajemnicą sukcesu

Advertisement