Page 1

Hom H Ho o om m Krateng Kra Krat Kr atten te en ng Chaole Cha Ch ao ole le

1


26 September 2009

Ë‹Íà¨Õê¹Ò.. ÍÒ ËÁÇÂà¨ÕêÂæ

Í×Á.. ¡Ô¹àÂÍÐäÁ‹ä´Œ à´ÕëÂÇäÁ‹ÊÇÂ

2

Hom Krateng Chaole


27 September 2009

Hom Krateng Chaole

3


ŒÍÙ ËÙ

4

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

5


6

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

7


¨ . . Ù¨º Çº 8

Hom Krateng Chaole


àÍ¡

ÍÕ à͍¡

28 September 2009

àÍ¡ Hom Krateng Chaole

9


Hey When areWyhoaut’scomUp Ok-ok-ok ing? Ê‹§ email ÁÒ´ ŒÇ¹Ð

Ù´ Âا¡Ñ´μ Ð ÍÕ¡áËÅ

10

Hom Krateng Chaole


à´Ðà´Ð.. μÒ¡ç·Ó໚¹ ©Í§¹ÔéÇ㪋»Ð

ËÇÑ´ ´Õ ¤ÃѺ Hom Krateng Chaole

11


29 September 2009

12

Hom Krateng Chaole

μÖ§μÖ..§..


෹ࡠÒË ¡ÓÅѧá ÅÕ à´ŽÇμ¡ Ã§ à·¹

30 September 2009 Hom Krateng Chaole

13


14

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

15


16

Hom Krateng Chaole


Ì͹ Ã μ ¤ â . . â͌ àÅÂ...

Hom Krateng Chaole

17


5 minutes

Ã͹ҹáÅŒÇ àÁ×èÍäèР仫зÕËÒ

1 October 2009

¶ÒÁ¨ÃÔ§æ ÁÒ·ÓäÁÇÐ..

18

Hom Krateng Chaole


ÁÑèÁ

ÍÐ

ÍÐ

ÇÕê´...

Ç ÕÇ ...

3 October 2009 Hom Krateng Chaole

19


20

Hom Krateng Chaole


¨Ðä»â§ÁËÍ ÎÔÎÔ..

Hom Krateng Chaole

21


¹ÒÂẺ à¡ÒËÅÕ “ ¢ÕéÂѧ«Ø¡ ”

¨ÐàÍŽ

ËÍÂÊ´..àÅÂ

22

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

23


¿ÒÏÁË͹ҧÃÁ

24

Hom Krateng Chaole

àËç¹ËÍ ¢ÒÇæÊ´æ Í´äÁ‹äËǨÃÔ§¾Õè.


“ ÍÂÒ¡àÅÕ ÁÒ¹Ò¹áÅŒÇ áËÐ áËÐ “

Hom Krateng Chaole

25


âÍŒ.. ãËÞ‹àËÁ×͹¡Ñ¹ àÇŒÂàÃÒ

26

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

27


àÅ‹¹â¤¹ ¤ØŒ¹æ¹ÐàËÁ×͹ ¡Ð¿ÒÂàÅÂ..

ÍÂÒ¡àÅ‹¹¨Ñ§ áμ‹à´ÕëÂÇÁѹ¨Ð ໚¹·ÐàÅàÅ×Í´

28

Hom Krateng Chaole


˹‹ÇÂú¾ÔàÈÉ

ǍÒÂ.

.

Çҍ Â.

.

Hom Krateng Chaole

29


»ÅÙ¡»†ÒªÒÂàŹ

30

Hom Krateng Chaole


⹍μ.

.

⹍μ.

.

Hi B What’s new?

a n a n a y B e I likso Yumm

Hom Krateng Chaole

31


32

Hom Krateng Chaole


¹Ñé§àÃ×Íä»´ÙËÔè§ËÍÂ

Hom Krateng Chaole

33


·Õè¾Ñ¡âÎÁ¡ÃÐàμ§

Before

34

Hom Krateng Chaole

After


¢ŒÒǼѴ»Ù¨ŒÒ.. ¡Ô¹à»š¹Í‹ҧà´ÕÂÇ

Hom Krateng Chaole

35


‹ Á ä Ò Í à Áѹ § ¡ à § Ò ¡ æ § Ô Ã ¨ ‹ Ù Â Í

36

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

37


38

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

39


40

Hom Krateng Chaole


y M OHO.. God

Hom Krateng Chaole

41


Ìҹ¾Õè˹Öè§

42

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

43


â͍

ÍÂ

¡ÓÅѧ·Óã¨ÍÂÙ‹ÊŒÇÁ«ÖèÁ...

44

Hom Krateng Chaole


Â..

ÂÒ¡

¡Ô ¹

àÍÒÍѹä˹ ¹ŒÍ§â¹Õμ..

Hom Krateng Chaole

45


8 October 2009

¨ÐÍÔèÁÁÑéÂà¹ÕéÂ

46

Hom Krateng Chaole


YUMMY.

.

M U Y

. . Y M

Hom Krateng Chaole

47


48

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

49


´Ù´ÕÃÑ¡à´ç¡ ÊÌҧÀÒ¾

9 October 2009 Ìҹ âÃá´§

50

Hom Krateng Chaole


ª¹ ª¹.

.

M U Y

. . Y M

¹Ñ駷ÓμÔÊ

Ìҹ Blue Bar

«Ñ¡á¡ŒÇÁÑé¤Ð

Hom Krateng Chaole

51


52

Hom Krateng Chaole


10 October 2009 Air Show

Hom Krateng Chaole

53


¡Ù¨Ð͍ǡ ¡ÙàÁÒ

54

Hom Krateng Chaole


Hom Krateng Chaole

55


56

Hom Krateng Chaole


ä»ä˹ྋ ä»Ê‹§à»Å‹Ò

Hom Krateng Chaole

57


ʧÊÑÂÁÒ¹Ò¹áÅŒÇàÊÕ§ÍÐäÃ

ᢡÁÒàÂÕèÂÁ

58

Hom Krateng Chaole


«ÖÁä»àÅÂ

11 October 2009

Hom Krateng Chaole

59


áÅŒÇà¨Í¡Ñ¹ ÍÕ¡¹Ð

¨º μ͹·Õè1

60

Hom Krateng Chaole


I

LOVE

THAILAND

B’cause somebody in

THAILAND LOVE ME

Hom H Ho m Krateng Krat Kr a eng en ng Chaole Chaole Ch

61 61

My Vacation  
My Vacation  

travel in bangkok thailand