Page 1

น ร ก ภู มิ hell

/

น ร ก ภู มิ ๘ ขุ ม

eight level of hell

น ร ก ภู มิ hell

บทลงโทษ : โดนหินเหล็กบดขยี้ร่างกาย สาเหตุจาก : ฆ่าสัตว์ ทารุณสัตว์ โดย ขาดความเมตตา

hell

Penalty : Grilled on the big iron lotus because : They judge people with unfair

น ร ก ภู มิ hell

Penalty : A long hot iron insert into their body and A huge dog like an elephant ate them because : They burn forest and killed a lot of animal

Penalty : Grilled on the hottest iron lotus because : They killed a lot of human and animal with their spite

hell

น ร ก ภู มิ

hell

บทลงโทษ : บังคับให้อยู่ในเปลวไฟ ตลอดเวลา โดนเหล็กร้อน เสียบจนขยับร่างกายไม่ได้ สาเหตุจาก : ฆ่าบิดา มารดา ,พระสงฆ์, ผู้มีพระคุณ Penalty : They live in flame and the iron insert on their body until they can’t move because : Killed their family and monk

บทลงโทษ : ถูกแท่งเหล็กร้อนขนาดยาว เสียบแทง และสุนัขตัวเท่า ช้างกัดกิน สาเหตุจาก : เผาป่า และฆ่าสัตว์เป็น จำ�นวนมาก

บทลงโทษ : โดนเผาไหม้บนดอกบัวเหล็ก ที่ร้อนมาก สาเหตุจาก : ตัดหัวคนและสัตว์เป็น จำ�นวนมากด้วยความอาฆาต

น ร ก ภู มิ

บทลงโทษ : โดนเผาไหม้บนดอกบัวเหล็ก สาเหตุจาก : ตัดสินคนอย่างไม่ยุติธรรม

Penalty : A big iron stone crush on their body because : They killed animal and heartless

น ร ก ภู มิ

Penalty : A black thread will cover around them and slice follow by the thread because : They injure their family

Penalty : human were killed by slice and grill their body because : They stole or make trouble hell

hell

บทลงโทษ : ถูกเลื่อย,ฟันตามเส้นด้ายดำ� สาเหตุจาก : ประทุษร้ายบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ

บทลงโทษ : ถูกหั่น,ฟัน,เผาร่างกาย สาเหตุจาก : ขโมยทรัพย์สิน สร้างความ เดือดร้อนแก่ผู้อื่น

น ร ก ภู มิ

น ร ก ภู มิ

1 3 5 8

2 4 6 7

/

โ ป ส เ ต อ ร์ ส ำ� ห รั บ ช ม นิ ท ร ร ศ ก า ร guideposter for exhibition

/

บทลงโทษ : บังคับให้ไต่ขึ้นบน ภูเขาที่ ร้อนมาก และถูกลมกรดพัด ให้ตกลงมาโดน เหล็กเสียบ ไม่รู้จบ สาเหตุจาก : ไม่เชื่อในกรรม ทำ�ให้ผู้อื่น เดือนร้อน Penalty : Climb over hot iron hill and the acid wind strike them without ending because : They don’t believe in karma and make trouble

วิ้น

+668-4023-8817


เ ท ว ภู มิ ๖ ชั้น ๑

เ ท ว ภู มิ

heaven

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำ�บุญไม่ค่อยเป็น ไม่รู้หลักการทำ�บุญ และ ไม่ค่อยได้สั่งสม บุญ นานๆ ทำ�ครั้งหนึ่ง เมื่อทำ�ก็ทำ�น้อย หรือ ทำ�บุญเอาคุณ บุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่สมบูรณ์ บาปในตัวก็มีอยู่ แต่ว่าบุญ มากกว่า เมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไป สวรรค์ชั้นนี้

/

six level of heaven

/

เ ท ว ภู มิ

heaven

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำ�บุญเพราะเห็นว่า เป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำ� กระทำ�แล้ว ก็สั่งสมบุญ เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบน สวรรค์ชั้นนี้ Who live in down-wa-dueng level, when they alive they made merit by not hope that it will back ,made because they want to.

Who live in ja-tu-ma-ha-ra-chi-ga level , when they were alive you made a little merit or mde merit but hope that it will get vack to you.

เ ท ว ภู มิ

heaven

เ ท ว ภู มิ

heaven

๓ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ทำ�บุญเพื่อปรารถนา สงเคราะห์โลกปรารถนาให้ชาวโลกมีความ สุข มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพื่อตนเอง อย่างเดียว แต่เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อน มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เมื่อละ โลกแล้วก็จะไปสวรรค์ชั้นนี้

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำ�บุญเพราะอยากจะ สืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงาม นั้นไว้ ทำ�นองว่าวงศ์ตระกูลสร้างสมความ ดีมาอย่างไร ก็อยากจะรักษาประเพณีไว้ หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไร บรรพบุรุษ ทำ�มาอย่างไร ก็ทำ�อย่างนั้น ทำ�กันไปตาม ธรรมเนียม เช่น เห็น ปู่ย่าสร้างโบสถ์ บำ�รุง วัด ก็ทำ�ตามนั้นด้วย

Who live in du-sit level, when they alive they made merit for many people not only themselves but hope that everybody will be happy

Who live in ya-ma level, when they alive they made because they want to inherit their tradition and follow their ancestor such like build a temple.

เ ท ว ภู มิ heaven

เ ท ว ภู มิ heaven

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เห็นผู้อื่นทำ�บุญแล้วได้ รับการยกย่อง ส่งเสริม จึงอยากจะทำ�บุญ นั้นบ้าง อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง เมื่อละ โลกแล้ว จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ Who live in nim-man-ra-dee level,when they alive and they see the other made merit and they praise so they want to be like that.

1 3 5

2 4 6

/

โ ป ส เ ต อ ร์ ส ำ� ห รั บ ช ม นิ ท ร ร ศ ก า ร guideposter for exhibition

/

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำ�บุญด้วยความเลื่อมใส เคารพในทาน ทำ�แล้วมีความรู้สึกปลื้มใจ ในบุญที่ทำ�นั้น เมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดบน สวรรค์ชั้นนี้ Who live in por-ra-nim-mit-ta-sa-wat-dee, when they alive they made merit with faith and their pleasure.

วิ้น +668-4023-8817

นรกภูมิ / เทวภูมิ  

what you do,what you get. hell / heaven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you