Page 1

oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, tyรถpaikkakouluttajalle ja tyรถnantajalle


Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Oppaaseen on koottu kaikki oppisopimukseen liittyvät oleelliset ohjeet. Tietoa löytyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta ja arvioinnista sekä etuuksien maksamisesta. Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä tässä koulutustyössä, ollaan jo matkalla onnistuneeseen oppisopimuskoulutukseen.


Perusasioita oppisopimuskoulutuksesta 1 2 3 4 5 6 7

Oppisopimuskoulutus......................................................................................................................... Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe............................................................................................... Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat................................................................. Yrittäjä oppisopimusopiskelijana..................................................................................................... Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten tehtävät................................................................... Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto............................... Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus................................................................................................

6 6 7 7 8 9 9

Edut ja korvaukset 8 Taloudelliset tuet opiskelijalle.......................................................................................................... 11 9 Taloudelliset tuet työnantajalle........................................................................................................ 11 10 Palkkatuki.............................................................................................................................................. 11

Henkilökohtaistaminen 11 Henkilökohtaistaminen...................................................................................................................... 1 2

Tietopuolinen koulutus 12 Tietopuolinen koulutus...................................................................................................................... 12

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen ohjaus 13 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu.......................................................................... 14 14 Ohjeita työpaikkakouluttajalle......................................................................................................... 15

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi 15 16 17 18

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi eli koulutuskertomus...................................... Ohjeita arviointikeskusteluun.......................................................................................................... Milloin arvioidaan................................................................................................................................ Päättöarviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta......................................................

17 17 18 19

Oppisopimuksen muutokset 19

Oppisopimuksen muutokset............................................................................................................ 19 19.1 Oppiajan pidentäminen/lyhentäminen 19.2 Oppisopimuksen keskeytyminen 19.3 Oppisopimuksen purkaminen 19.4 Työnantajatietojen muutokset 19.5 Kuinka ilmoitat muutoksesta?

Muita tärkeitä tietoja 20 Ammattitutkintostipendi................................................................................................................... 21 Jatko-opintokelpoisuus..................................................................................................................... Oppisopimuskoulutusta säätelevät lait ja säädökset........................................................................ Sanasto............................................................................................................................................................ Nettiosoitteita............................................................................................................................................... Lomakkeet...................................................................................................................................................... Sisältö: Satakunnan oppisopimuskeskus Kuvat: WinNovan arkisto Taitto: WinNovan viestintäpalvelut Päivitetty 01/2017

4

21 21 21 22 22 23


Perustietoja oppisopimuskoulutuksesta

5


1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla ja tutkinnot suoritetaan tutkintotilaisuuksissa. Valittavana on n. 370 erilaista perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa. Opintojen henkilökohtaistaminen tehdään yhteistyössä työnantajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa. Tietopuolinen koulutus on useasti monimuoto-opiskelua. Se koostuu oppilaitoksessa järjestettävistä lähipäivistä, ohjatusta etäopiskelusta ja -tehtävistä. Opiskelijalta edellytetään valmiuksia itsenäiseen opiskeluun. Tutkintotilaisuudet järjestetään joustavasti tutkinnon osa kerrallaan mahdollisimman todellisessa ympäristössä.

Perustutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää n. 2 – 3 vuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen 1,5 – 2 vuotta, riippuen koulutukselle asetetuista tavoitteista ja opiskelijan lähtötasosta. Muu ammatillinen lisäkoulutus on aina harkinnanvaraista ja sen kesto on 4 – 12 kk. Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on avainasemassa ja sitä tukee tietopuolinen koulutus.

Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto, kun • • • •

saat töitä uudelta alalta työtehtäväsi muuttuvat haluat opiskella itsellesi ammatillisen tutkinnon haluat syventää ammatillista osaamistasi

2. Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe Ensimmäinen tapaaminen, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset. Mukana opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimuskeskuksen edustaja ja mahdollisesti oppilaitoksen edustaja.

Työnantaja tekee palkkatukihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon, mikäli tukea haetaan.

Oppisopimus tehdään – uusille työntekijöille myös työsopimus.

Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen.

Työpaikalla tapahtuva koulutus alkaa

Tietopuolisen koulutuksen kouluttaja tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa.

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman.

Tietopuolisen koulutuksen lähijaksot alkavat.

6


3. Oppisopimusopiskelijan työsopimus ja palkka-asiat • • • •

uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muuuta työsuhteen etuja muilta osin sinulla on voimassa oleva työsopimus koko oppisopimuksen keston ajan työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta

• • •

työaikasi on vähintään 25 h/viikko sinulle kertyy palkallisia vuosilomapäiviä sinua koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä: esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista löydät www.finlex.fi

4. Yrittäjä oppisopimusopiskelijana Yrittäjänä voit vahvistaa osaamistasi opiskelemalla oppisopimuskoulutuksena

Mentori •

• •

yrittäjän ammattitutkinnon yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon

• •

tai opiskelemalla toimialasi • • • •

ammatillisen perustutkinnon ammattitutkinnon erikoisammattitutkinnon tai muun lisäkoulutuksen

Oppisopimuskeskus maksaa mentorin yritykselle koulutuskorvausta ohjaus- ja arviointityöstä.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus • • • • •

perehtyy tutkinnon sisältöön ja arvioinnin kriteereihin (tutkinnon perusteet) sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan ammattitaidon saavuttamisessa antaa palautetta, joka ohjaa oppisopimusopiskelijaa kehittämään toimintaansa arvioi työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa (ks. väliarvioinnit ja päättöarviointi)

tapahtuu pääsääntöisesti yrittäjän omassa yrityksessä perustuu koulutuksen järjestäjän (oppisopimuskeskus) ja yrittäjän väliseen sopimukseen työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla tutkinnon tavoitteiden ja yrittäjän koulutustarpeiden mukaisesti on yrittäjälle maksutonta tietopuolisen koulutuksen järjestäjä perii OPH:lle tilitettävän tutkintomaksun 58 €

Jokaiselle yrittäjänä toimivalle oppisopimusopiskelijalle nimetään opiskelujen tueksi mentori. Yrittäjä itse hankkii itselleen mentorin toisesta yrityksestä.

7


5. Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten tehtävät

Vastuunalainen työpaikkakouluttaja •

Työnantaja • • • • •

Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta Maksaa tutkinnon suorittajalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa Nimeää tutkinnon suorittajalle vastuunalaisen työpaikkakouluttajan Tarjoaa tutkinnon suorittajalle monipuolisia työtehtäviä Antaa mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen ja tutkintotilaisuuksiin

• • •

Tutkinnon suorittaja (opiskelija) •

Oppilaitos •

• • •

Laatii tutkinnon suorittajan henkilökoh- taistamissuunnitelman yhteistyössä tutkinnon suorittajan sekä työpaikkakouluttajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Järjestää valmistavan koulutuksen tietopuoli- sen osuuden ja tutkintotilaisuudet Tekee yhteistyötä työnantajien, työpaikkakou- luttajien ja oppisopimuskeskuksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan osaamisen edisty- mistä ja antaa siitä todistuksen

Ohjaa, tukee ja opastaa tutkinnon suorittajaa työtehtävissä Osallistuu tutkinnon suorittajan henkilökoh- taistamissuunnitelman laatimiseen ja hyväk- syy sen allekirjoituksellaan Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaa Toimii yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan kanssa oppimisen edistymistä sekä työssä oppimista

• • •

Tekee työtä ja noudattaa työnantajan anta- mia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta Laatii henkilökohtaistamissuunnitelman yh- teistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitok- sen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekir- joituksellaan Noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaansa Osallistuu valmistavan koulutuksen tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa

Oppisopimuskeskus (oppisopimuskoulutuksen järjestäjä) • • • • • • • •

Neuvoo ja tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta Suunnittele ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa Ohjeistaa henkilökohtaistamissuunnitelman laadintaa ja hyväksyy sen allekirjoituk- sellaan Ohjaa tarvittaessa oppisopimuksen aikana Ostaa valmistavaan koulutukseen sisältyvät tietopuolisen koulutuksen sekä tutkintoti- laisuudet oppilaitokselta Seuraa valmistavan koulutuksen edistymistä ja arvioinnin toteutumista Maksaa koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja Antaa todistuksen oppisopimuksen päätyttyä

8


6. Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset: ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto Oppisopimuksella voit suorittaa • ammatillisen perustutkinnon - jos ei aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta • ammattitutkinnon - jos perustutkinto suoritettu tai vähintään n. 3 vuoden työkokemus alalta • erikoisammattitutkinnon - jos on pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä.

Opetushallituksen nettisivuilta: www.oph.fi, löydät tietoa kaikista ammattitutkinnoista, joita voit Suomessa suorittaa sekä millaisia tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen edellyttää. www.osaan.fi-sivuilla voit arvioida omaa osaamistasi ennen opintoja ja opintojen aikana kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen eteneminen: Valmistava koulutus Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammattialan työtehtävät kehittävä ote työhön työpaikkakouluttajan ohjaus ja tuki

Yhteistyössä

Tietopuolinen koulutus opiskelua oppilaitoksessa oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä kouluttajan ohjaus ja tuki

Oppimisen arviointi oppisopimusopiskelija & työpaikkakouluttaja arvioivat

Yhteistyössä

oppilaitoksen kouluttaja(t) arvioi(vat)

Tutkinnon suorittaminen, osaamisen arviointi kolmikanta-arviointi: työntekijä-, työnantaja- & oppilaitoksen edustaja(t)

Todistus tutkintotodistus: tutkintotoimikunta

osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta: oppisopimuskeskus

7. Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muuta ammatillista lisäkoulutusta voidaan toteuttaa oppisopimuksella, jolloin tavoitteena on pääsääntöisesti osatutkinto. Lisäkoulutus on suunnattu erityisesti • vastavalmistuneille • pitkään työelämästä poissa olleille • alan vaihtajille • erityisosaamisen lisäämiseksi

Muun ammatillisen lisäkoulutuksen tavoitteet määrittelee yleensä työnantaja yhdessä opiskelijan kanssa. Muu ammatillinen lisäkoulutus on mahdollista myös yrittäjille yritystoiminnan tukemiseen. Lisäkoulutuksen kesto on 4 kk–12 kk.

Kysy lisää ei tutkintotavoitteisesta lisäkoulutuksesta koulutustarkastajilta. 9


Edut ja korvaukset

10


8. Taloudelliset tuet opiskelijalle Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, ellei erikseen niin sovita.

Matka- ja majoituskorvaus

Päivärahan, perheavustuksen sekä matkaja majoituskorvausten maksuperusteet

Satakunnan oppisopimuskeskus maksaa matkakorvausta tietopuolisten koulutusten lähipäiviltä, jos yhdensuuntainen matka kotisi ja opetuspaikan välillä on yli 10 kilometriä.

Päiväraha, perheavustus sekä matka- ja majoituskorvaus ovat oppisopimuskeskuksen opiskelijalle maksamia opintososiaalisia etuja. • edut ovat verottomia

Matkat korvataan halvimman julkisen kulkuneuvon kilometriveloituksen mukaan. Majoituskorvaus 8 €/opetuspäivä maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään kotipaikkakuntasi ulkopuolella ja majoitut opiskelupaikkakunnalla.

Ansionmenetyksen korvauksena palkattomilta tietopuolisilta koulutusjaksoilta opiskelijalle maksetaan päivärahaa ja tarvittaessa perheavustusta tosiasiallisten ansiomenetysten perusteella. • •

Sairauspoissaolopäivät

Päiväraha 15 €/opetuspäivä Perheavustus 17 €/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi.

Jos sinä tai lapsesi sairastutte ja joudut olemaan poissa lähiopetuspäivältä, ilmoita asiasta tietopuolisesta koulutuksestasi vastaavalle kouluttajalle. Mikäli sairastuminen tapahtuu lähiopetuspäivien aikana, eikä sinulle makseta siltä ajalta palkkaa, maksaa oppisopimuskeskus päivärahat ja perheavustukset myös sairauspäiviltä, lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta vastaan.

Mikäli yrittäjälle tulee ansionmenetystä tietopuolisen koulutuksen lähipäivien ajalta, on hänelläkin oikeus hakea päivärahaa ja perheavustusta.

Opintososiaalisten etuuksien maksuehdot ja laskulomake löytyy Internetistä: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi sekä esitteen lopusta. Opintososiaalisten etujen maksatukseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen.

9. Taloudelliset tuet työnantajalle Koulutuskorvaus Oppisopimuskeskus maksaa työnantajalle koulutuskorvausta, joka on määritetty oppisopimusta solmittaessa. Koulutuskorvaus on tarkoitettu kattamaan työnantajalle koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Koulutuskorvaus maksetaan työnantajalle neljän kuukauden välein työssä oppimisen arviointia vastaan. Mikäli oppisopimus päättyy kesken sopimuskauden, on siitä ilmoitettava oppisopimuskeskukselle yhden kuukauden kuluessa päättymispäivästä. Tällöin työnantajan on mahdollisuus saada puuttuva koulutuskorvaus ajallaan. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa työnantajalle.

Koulutuskorvausten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oppisopimuskeskukseen.

10. Palkkatuki Koulutuskorvauksen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus saada työvoimahallinnon myöntämää palkkatukea tai työvoimahallinnon ja kansaneläkelaitoksen myöntämää yhdistelmätukea. • • •

Tietoa palkkatuesta ja hakemus löytyy työ- ja elinkeinotoimiston sivuilta: www. te-palvelut.fi

työnantaja hakee työ- ja elinkeinotoimistosta palkkatukea palkatakseen työttömän työnhakijan oppisopimusopiskelijaksi tukea maksetaan päiviltä, joilta työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa maksetaan kuukausittain työnantajan TE-toimistolle toimittaman tilityksen perusteella

11


11. Henkilökohtaistaminen Oppisopimuskoulutukseen hakeutuvalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Asetus 794/2015 (25.6.2015)

Henkilökohtaistamisen vaiheet 1) Hakeutuminen • • •

selvitetään koulutustarpeesi ja sinulle soveltuva tutkinto selvitetään, onko sinulla oppimiseen liittyviä erityistarpeita selvitetään työnantajasi tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimis- ja kouluttamismahdollisuudet

2) Tutkinnon suorittaminen •

• •

tunnistetaan osaamistasosi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin eli selvitetään, millaista aiempaa työkokemusta tai koulussa hankittua alaan liittyvää osaamista sinulla jo on tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen eli hyväksytään aiemmin suorittamiasi opintoja tai työkokemusta tutkintoon tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta, jossa määritellään, miten ja missä osoitat vaaditun ammatillisen osaamisen

3) Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen • • • • • • • •

arvioit, mitkä ovat vahvuutesi oppimisessa ja opiskelussa perehdyt opiskeltavaan alaan kirjaat oppimistavoitteesi (työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tietopuolinen oppiminen) suunnitelmaan ja päivität suunnitelmaa tarpeen mukaan hyödynnät tarvittaessa opinto-ohjausta hankit ammattitaitoa työtehtävissäsi osallistut tietopuoliseen koulutukseen osallistut tutkintotilaisuuksiin

Koulutuksen suunniteltu toteutuminen kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää oman osaamisen arvioinnin, työssä oppimisen, tietopuolisen koulutuksen sekä suunnitelman tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) toteutuksesta. Henkilökohtaistamissuunnitelman vahvistavat allekirjoituksellaan opiskelija, työnantajan edustaja ja tietopuolisen koulutuksen edustaja. Henkilökohtaistamissuunnitelma ohjaa tutkinnon suorittajan valmistavaa koulutusta ja/tai tutkintotilaisuuksia. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana ja sitä käytetään myös koulutuksen seurantavälineenä.

12. Tietopuolinen koulutus • •

täydentää työpaikalla tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta toteutuu lähiopetuspäivinä, erilaisina oppimistehtävinä, itsenäisenä opiskeluna ja verkko-opiskeluna

Oppilaitoksen vastuukouluttaja • • • •

ottaa yhteyttä työnantajaan ja sopii tapaamisen suunnittelee tietopuolisen koulutuksen määrän, sisällöt ja aikataulutuksen yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan sekä työnantajan kanssa vastuukouluttaja tiedottaa hyvissä ajoin tietopuolisen koulutuksen lähiopetuksen ajankohdista hyväksyy opiskelijan ja työnantajan tekemän suunnitelman tutkinnon suorittamisesta

Oppisopimusopiskelija • • • • • • • •

osallistuu lähiopetuspäiville tekee annetut oppimistehtävät noudattaa aikatauluja ottaa aktiivisesti selvää asioista ja kysele tarpeen mukaan välittää tietoa opintojen sisällöstä ja aikatauluista työpaikalle soveltaa tietopuolisissa opinnoissa opittuja asioita käytännön työtehtäviin tekee suunnitelman tutkinnon suorittamisesta sopii tutkintotilaisuudet yhdessä oppilaitoksen vastuukouluttajan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan kanssa

mikäli sinulla on vaikeuksia opinnoissa, voit olla yhteydessä vastuukouluttajaan, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan

Asuminen •

jos lähiopetuspäivät järjestetään muualla kuin kotipaikkakunnallasi, voit tiedustella mahdollisuutta majoittua oppilaitoksen asuntolassa

Ateriat •

tiedustele oppilaitoksesta, onko heillä alennettuja ateriahintoja oppisopimusopiskelijoille

Sairauspoissaolot • •

kysy vastuukouluttajaltasi, kuinka sairauspoissaolojen opinnot voidaan korvata mikäli työnantaja maksaa sinulle palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, toimi työnantajan ohjeiden mukaan kuten sairauspoissaoloista on sovittu

Vakuutusturva tietopuolisen koulutuksen aikana • •

12

jos saat palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, kuulut työnantajan vakuutusturvan piiriin jos sinulle ei makseta palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, selvitä oma vakuutusturvasi oppisopimuskeskukselta


Tyรถpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen ohjaus

13


13. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on avainasemassa. Pääosan ammattitaidosta opit työpaikalla. Opettelet siis käytännössä niitä asioista, joita ammattitaidon oppimiseksi vaaditaan. Työtehtäviesi tulee vastata tutkinnon perusteissa määriteltyjä sisältöjä tai sovittuja oppimistavoitteita. Näin työpaikalla tapahtuva oppiminen omalta osaltaan antaa sinulle valmiuksia tutkinnon suorittamiseen tai opintojesi tavoitteiden saavuttamiseen. Ota myös itse vastuuta koulutuksesi edistymisestä työpaikalla. Hyvä suunnittelu helpottaa osaltaan opintojesi edistymistä. Suunnittelussa voit hyödyntää www.osaan.fi-palvelua. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseksi kannattaa sopia seuraavista asioista:

Työkierto ja työpaikalla tapahtuva oppiminen toisessa yksikössä tai organisaatiossa Jos oppisopimusopiskelija ei voi työtehtävissään oppia kaikkia tarvittavia tietoja ja taitoja, niitä voidaan opiskella oppilaitoksessa tietopuolisessa koulutuksessa, tai järjestää työpaikalla työkierto. Työkierto voi tähdätä uusiin työtehtäviin tutustumiseen tai syvällisempään tehtävien hallintaan. Joskus on myös tarpeen käydä työssäoppimassa jossakin toisessa yksikössä tai yhteistyöyrityksessä. Toisella työpaikalla tapahtuvat oppimisjaksot ovat mahdollisia, jos ne katsotaan tarpeelliseksi. Työnantaja maksaa myös niiltä ajoilta työntekijälle normaalisti palkkaa.

Keskeiset työtehtävät ja oppimistavoitteet

Koko työpaikan asia

Mieti, millaisia työtehtäviä teet ja miten ne vastaavat tutkinnon perusteiden vaatimuksia. Tämä on haastava tehtävä, joka kannattaa kuitenkin tehdä, koska se helpottaa jatkossa oppimista ja arviointia. Aseta itsellesi eri arviointijaksoille realistisia oppimistavoitteita.

Oppisopimuskoulutuksen alkamisesta ja periaatteista on hyvä tiedottaa etukäteen koko työyhteisölle. Tämä koskee myös henkilöstökoulutuksena toteutettavaa oppisopimuskoulutusta, vaikka työpaikka ja työkaverit ovat jo ennestään tuttuja.

Ohjauksen tarve ja ohjausvastuun jakaminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen pitäisi mahdollisimman hyvin saattaa osaksi tuottavaa työtä ja työprosessia, jolloin sinun oppimisesi tehostuu ja uudet kehittämisideat mahdollistuvat. Opiskelijana tuot yritykseen uutta osaamista ja viimeisintä tietoa alan koulutuksesta, josta koko työyhteisö voi hyötyä.

Suunnitelkaa yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa mihin työtehtäviin erityisesti tarvitset hänen ja/tai työkavereiden ohjausta. Varsinkin uusi työntekijä tarvitsee enemmän ohjausta opintojensa alkuvaiheessa.

Aikataulutus

Opiskelusi voi välillä tuntua haastavalta. Hyödynnä hankalissa tilanteissa työpaikkakouluttajasi asiantuntemusta ja työkavereittesi kokemusta, jotta saat tukea opintoihisi.

Jotta oppiminen on suunnitelmallista ja ajankäytöltään järkevää, on hyvä laatia aikataulut erilaisille oppimistavoitteille. Huomioi myös, että tietyt työtehtävät ovat kausiluonteisia ja voivat tulla eteesi vain kerran vuodessa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus Työnantaja nimeää sinulle työpaikkakouluttajan, joka auttaa, ohjaa ja opastaa käytännön työtehtävissä. Ohjaukseesi vaikuttavat esimerkiksi seuraavat asiat: • aikaisempi koulutuksesi ja työkokemuksesi • koulutuksesi tavoite • työtehtäväsi • yksilölliset tarpeesi Oppisopimusopiskelijana olet työpaikalla kahdessa roolissa: työntekijänä ja opiskelijana. Roolit painottuvat tarpeen mukaan työtehtäviesi ja työpaikan työtilanteen mukaan. Työpaikkakouluttajasi on siten sovitettava yhteen kaksi eri roolia.

14


14. Ohjeita työpaikkakouluttajalle Työpaikkakouluttajan onnistumisen avaimet

Pyri tunnistamaan tutkinnon suorittajalle paras ohjaustapa heti oppisopimuksen alkaessa. Selvitä mm. minkälaisia odotuksia hänellä on ja kuinka paljon ohjausta tutkinnon suorittaja tarvitsee ja toivoo.

Ohjaa alussa enemmän. Ohjauksen määrää voi ja tulee vähentää, kun tutkinnon suorittaja osoittaa valmiutta ottaa vastuuta omasta työstään. Ole kiinnostunut tutkinnon suorittajan tietopuolisista opinnoista. Keskustele hänen kanssaan ja kysele kuulumisia. Keskustelkaa mm. siitä, mitä tietopuolisilla koulutusjaksoilla on opittu ja miten opittua voi soveltaa käytännön työtehtävissä. Pohtikaa keskeisiä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Keskustele tutkinnon suorittajan näkemyksistä. Esitä myös perusteltuja ideoita, tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä. Hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneelta ammattilaiselta aloittelijalle tapahtuu työyhteisön sisällä. Hyödynnä ohjauksessa henkilökohtaistamissuunnitelmaa. Käykää läpi tavoitteita ja niiden toteutumista. Pohtikaa myös tulevaisuutta. • •

Jos oppisopimusopiskelija on uusi työntekijä, perehdytä hänet talon tapoihin ja työtehtäviin. Varmista, mitä on tarkoitus oppia. Tavoitteet löytyvät tutkinnon perusteista

www.oph.fi u säädökset ja ohjeet, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet, näyttötutkintojen perusteet Tietoa saat myös oppilaitoksen vastuukouluttajalta.

15

• • • • •

Suunnittele oppisopimusopiskelijan työtehtävät niin, että hän voi niitä tekemällä oppia keskeisiä tietoja ja taitoja. Tarpeen mukaan järjestä mahdollisuuksia työkiertoon. Kerro myös muille työpaikalla oppisopimusopiskelijan tavoitteista. Ohjausvastuuta voit jakaa muillekin työtovereille. Kysele aktiivisesti oppisopimusopiskelijalta, mitä materiaaleja ja tehtäviä hän on saanut oppilaitokselta. Pysyt itsekin ajan tasalla, miten koulutus etenee. Osallistu koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suunnitteluun. Neuvo ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävissä. Anna palautetta. Arvioi oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä oppisopimusopiskelijan kanssa.

Työpaikkakouluttajan koulutusta järjestetään vuosittain. Katso lisää: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi


Tyรถpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi

16


15. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi eli koulutuskertomus Kuka arvioi?

Mitä ja miten arvioidaan?

• •

oppisopimusopiskelija ja työpaikkaohjaaja tarvittaessa mukana myös muita työntekijöitä, jos he ovat osallistuneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen

• •

arvioinnin kohteena ammattitaidon kehittyminen tutkinnon eri osissa tutkinnon perusteissa määritellään taidot ja tiedot, mitä pitää osata muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan

16. Ohjeita arviointikeskusteluun Valmistautuminen

Miten arviointi tapahtuu?

Varatkaa arviointikeskusteluun aikaa riittävästi.

Valmistautukaa keskusteluun etukäteen miettimällä mm. seuraavia asioita:

• • • • • • • • • • • • •

Mitkä ovat tutkinnon osat? Mitä niihin liittyviä työtehtäviä arviointijakson aikana on tehty? Sopikaa, mitkä tutkinnon osat arvioidaan kuluneessa jaksossa. Mitkä työtehtävät sujuvat jo hyvin? Mitä pitäisi vielä harjoitella lisää? Miksi? Mitä tavoitteeksi asetettuja taitoja ja tietoja ei ole ehditty opetella lainkaan työpaikalla? Ovatko työtehtävät riittävän monipuolisia (mahdollisuudet työkiertoon ja vierailuihin)? Mitä haasteita tai ongelmia olette työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa kohdanneet? Onko ohjaus ollut riittävää ja auttanut kehittymisessä? Mitkä ovat ohjauksen vahvuudet ja kehittämiskohteet? Miten muut työtoverit ovat osallistuneet ohjaukseen? Voisiko työyhteisön/asiakkaiden palautetta hyödyntää oppisopimusopiskelijan kehittymisessä kohti ammattilaisuutta? Miten sopeutuminen työyhteisöön on onnistunut (uudet työntekijät)? Miten tietopuolista koulutusta on pystytty hyödyntämään työssä ja työyhteisössä?

17

• • •

Palauttakaa mieliin tutkinnon perusteen mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioikaa, kuinka oppisopimusopiskelija hallitsee arvioitavan tutkinnon osan/osat. Kirjoittakaa muistiin esiin nousseet keskeiset asiat. Lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien aikana pitäisi oppia. Päättöarvioinnissa on arvioitava kaikki tutkinnon osat.

Arviointikriteerit Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain. Perustutkintojen osalta tarkemmat arviointikohteet ja -kriteerit löytyvät tutkinnon perusteista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan.


17. Milloin arvioidaan Koulutuskertomus/koulutuskorvaushakemus edeltäneistä neljästä kuukaudesta toimitetaan sopimuksen mukaan joko sähköisesti tai paperilla kolme kertaa vuodessa koulutuksen järjestäjälle.

Koulutuskertomuksen lähettäminen

Arvioinnin suorittaminen

Oppisopimuskeskus lähettää työnantajalle/ työpaikkakouluttajalle tai oppisopimuksessa nimetylle työpaikan yhteyshenkilölle arviointipyynnön kolme kertaa vuodessa jakson päättymisen yhteydessä.

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija suorittavat arvioinnin ja täyttävät koulutuskertomuksen. Viimeinen arviointi on päättöarviointi, jossa arvioidaan kaikki tutkinnon osat/toimintakokonaisuudet. Koulutuskertomuksella työnantaja hakee samalla oppisopimuksessa sovittua koulutuskorvausta.

Koulutuskertomuksen palauttaminen

Koulutuskertomuksen palauttaminen

Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen: 1.1. - 30.4. väliseltä ajalta 15.5. mennessä 1.5. - 31.8. väliseltä ajalta 15.9. mennessä 1.9. - 31.12. väliseltä ajalta 15.1. mennessä

Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen sovittuun ajankohtaan mennessä. Viimeinen koulutuskertomus, joka on päättöarviointi, toimitetaan oppisopimuskeskukseen välittömästi koulutuksen päätyttyä.

Koulutuskorvauksen maksaminen

Koulutuskorvauksen maksaminen

Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvaukset hakemuksen perusteella. Ajallaan saapuneet hakemukset maksetaan sovitun mukaisesti. Myöhästynyt hakemus maksetaan seuraavan maksukauden yhteydessä. Hakematta jääneet koulutuskorvaukset maksetaan taannehtivasti ainoastaan edeltävän 4 kk:n ajalta.

Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvaukset kunkin jakson jälkeen arviointia ja hakemusta vastaan seuraavasti: ajalta 1.1. - 30.4. heinäkuussa ajalta 1.5. - 31.8. marraskuussa ajalta 1.9. - 31.12. helmikuussa

Unohtuiko sähköisen palvelun salasana ja/ tai käyttäjätunnus? Unohtuneen salasanan ja käyttäjätunnuksen saat tilattua omaan sähköpostiisi palvelun etusivulta. Salasana ja käyttäjätunnus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut oppisopimuskeskukseen. Jos viestiä ei tule sähköpostiin, tarkista sähköpostin roskakori/roskaposti. Lisätietoja sähköisestä palvelusta ja apua sen käyttöön saat oppisopimuksen vastuusihteereiltä.

Ohjeet sähköiseen arviointiin löytyvät: https://oppisopimus.winnova.fi

18


18. Päättöarviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta Yhteenvedon aika

Arviointimenetelmät

Oppisopimuskoulutuksen lopussa käydään kokoava arviointikeskustelu työpaikkakouluttajan ja tutkinnon suorittajan kesken. Keskustelussa arvioidaan oppisopimuskoulutuksen tavoitteiden toteutumista kokonaisuutena, henkilökohtaistamista, työssä oppimista ja tietopuolisen koulutuksen antia ja järjestelyjä.

Arviointimenetelmät tulee valita siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Niiden tulee soveltua käytettyihin opiskelumenetelmiin. Koska tutkinnon suorittajat osaavat ilmaista osaamisensa eri tavoin, heille tulee antaa mahdollisuus myös osoittaa osaamisensa eri tavoilla.

Mitä arvioidaan ja kriteerit

Todistukset

Arviointi tehdään tutkinnon osittain. Tutkinnon suorittajan osaamista on verrattava tutkinnon osien tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arvioinnin kohteet ja kriteerit löytyvät tutkinnon perusteissa esitetyistä ammattitaitovaatimuksista.

Oppisopimuskeskus kirjoittaa opiskelijalle oppisopimuskoulutuksesta osallistumistodistuksen, jonka liitteenä on työnantajan antama arviointi työpaikalla tapahtuneesta koulutuksesta sekä oppilaitoksen arviointi tietopuolisista opinnoista.

19. Oppisopimuksen muutokset Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia.

19.1 Oppiajan pidentäminen/ lyhentäminen

19.4 Työnantajatietojen muutokset Seuraavien työantajatietojen muutoksista tiedotetaan oppisopimustoimistolle kirjallisesti: • yrityksen nimi muuttuu • yritys fuusioituu • yrityksen toiminta lakkaa • Y-tunnus muuttuu • omistaja vaihtuu

19.2 Oppisopimuksen keskeytyminen Keskeytymisen perusteena voi olla • äitiysloma • varusmiespalvelus • yli 1 kk kestävä sairausloma • Keskeytymisestä on aina ilmoitettava oppisopimuskeskukselle muutoslomakkeella. Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava oppisopimuskeskukseen.

19.3 Oppisopimuksen purkaminen

• •

koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella

Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppisopimuskeskukselle kirjallisesti. Ilmoittamisesta huolehtii työnantaja tai yrittäjä itse.

Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää työnantajan ja oppisopimusopiskelijan yhteisestä hakemuksesta. Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt. Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla: • aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen • työpaikan tai työtehtävien muuttuminen • opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet • oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen • olosuhteiden yllättävät muutokset

• •

19.5 Kuinka ilmoitat muutoksesta? Muutoslomake löytyy osoitteesta:

www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi kohdasta lomakkeet sekä tämän esitteen lopusta. Toimita allekirjoitettu muutoslomake aina oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuksen muutosasioissa ota yhteyttä sopimuksen tehneeseen koulutustarkastajaan.

koeaikana oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurs- siin tai kuollessa yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen

19


Muita tärkeitä tietoja

22


20. Ammattitutkintostipendi Ammattitutkintostipendin myöntää ja maksaa Koulutusrahasto kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Tarkemmat ohjeet stipendin hakemisesta löytyvät Koulutusrahaston sivuilta www.koulutusrahasto.fi.

Stipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistukseen merkitystä tutkinnon suorittamispäivästä. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että henkilö on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään viisi vuotta, eikä ole täyttänyt 64 vuotta.

21. Jatko-opintokelpoisuus Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat kukin kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Oppisopimuskoulutusta säätelevät lait ja säädökset •

• •

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) sekä asetus henkilökohtaistamisesta (794/2015) ja laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) säätävät oppisopimuksen puitteet. - Lisäksi työsopimuslaki (55/2001) ja alakoh- taiset työehtosopimukset luovat oppisopimuk- sen työoikeudelliset raamit. Oppisopimukseen sovelletaan myös, mitä työn- tekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista: www.finlex.fi Opintososiaalisten etujen maksamista säätelevät: Laki 630/1998, 39 §, OPM:n asetus n:o 799/2007 Todistus Oppisopimuskoulutuksesta annettavia todistuksia säätelevä Opetushallituksen määräys: Dno 56/011/2009

21


Sanasto Henkilökohtaistamissuunnitelma

Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Kolmikanta

Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa.

Koulutuksen järjestäjä

Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Satakunnan oppisopimuskeskusta.

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa.

Näyttötutkinnon järjestäjä

Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa koskevan järjestämissopimuksen.

Näyttötutkinnon suorittaja Näyttötutkintoa suorittava henkilö.

Näyttöympäristö

Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan.

Osaamisen tunnistaminen

Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu osaamisensa.

Näyttötutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteet on asiakirja, joka antaa tietoa tutkinnon tutkintovaatimuksista, sisällöstä ja ammattitaitokriteereistä.

Tutkintosuoritus

Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta.

Tutkintotilaisuus

Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon.

Nettiosoitteita www.finlex.fi Oppisopimuskoulutusta koskevat lait mm: • laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 • laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 • työsopimuslaki 55/2001 • OPM asetus 799/2007

www.opintopolku.fi Opetusministeriön palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot

www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

www.osaan.fi Voit arvioida omaa osaamistasi ennen opintoja ja opintojen aikana kehittymistäsi suhteessa tutkinnon vaatimuksiin

www.koulutusrahasto.fi Tietoa ammattitutkintostipendistä www.matkahuolto.fi Matkahuollon palvelut www.te-palvelut.fi Tietoa työ- ja elinkeinotoimistojen palveluista ja tehtävistä. www.oph.fi/nayttotutkinnot Opetushallituksen sivusto, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet ja sisällöt

www.oppisopimus.net Yleistä tietoa oppisopimuskoulutuksesta työnantajalle ja oppisopimusopiskelijalle

www.tyosuojelu.fi • Työsuhdeasiat • Työsuojelutoiminta • Työsuhdelainsäädännön neuvontapalvelut • Työehtosopimusasiat www.vr.fi VR:n palvelut

22


Lasku opintososiaalisista eduista Täytä ja lähetä:

Porin toimipiste Satakunnan oppisopimuskeskus PL 17 Otavankatu 5A 28101PORI Pori 28100

Rauman toimipiste Satakunnan oppisopimuskeskus PL 197 Satamakatu 19 26101RAUMA Rauma 26100

puh. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi Nimi

Lähettäjä

Lähiosoite Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Pankkiyhteys Palkkausta koskevat tiedot

Saan palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta Vakuutan, että en saa palkkaa/muita lakisääteisiä etuja tietopuolisen koulutuksen ajalta

Päiväraha ja perheavustus

Haen päivärahaa

Matka- ja majoituskorvaus

Päiväraha

15 €/pv x

pv

yht.

Perheavustus

17 €/pv x

pv

yht.

Matkakorvaus maksetaan koti- tai oppisopimuspaikan ja oppilaitoksen välisestä matkasta jos yhdensuuntainen matka ylittää 10 km. (Merkitse lähtö- ja saapumisosoitteet.) Hae näyttöpäivistä korvaukset erikseen.

Omalla autolla ajettu matka maksetaan Matkahuollon hinnaston mukaan.

Mistä

Mihin

Yhdensuuntainen matka km

Matkojen lukumäärä kpl.

Majoituskorvaus

8 €/pv x

pv

yht.

Matkaliput ja lisäselvitykset liitteenä Tietopuolisen koulutuksen päivät

Oppilaitos

Läsnäolo- ja näyttöpäivät. Vajailta päiviltä ilmoitetaan myös tunnit (esim. 31.12.2012/4 h).

Tietopuolinen koulutus on järjestetty iltaopetuksena Oppilaitoksen Vahvistan edellä olevat tietopuolisen koulutuksen tiedot oikeiksi. merkinnät Päivämäärä Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys Tietopuolisen koulutuksen järjestäjä . .20 täyttää Opiskelijan allekirjoitus Päivämäärä Allekirjoitus

.

.20

Tämä osa on varattu koulutuksen järjestäjän merkinnöille. Pvm

Hyväksyjä

(Laskun saapumispvm) TILI

DK

Eräpvm Nro tark.

Asiatark.

KU

KP

S1

Lomakkeen voit tulostaa osoitteesta: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Haen perheavustusta, koska minulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi


Opintososiaalisten etuuksien maksuperusteet: Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, § 39 OPM:n asetus 799/2007 Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa opiskelijalle tietopuolisen koulutuksen ajalta, eikä hän saa muita lakisääteisiä etuuksia, maksaa oppisopimuskeskus opiskelijalle opintososiaalisia etuuksia: Päiväraha

15 €/opetuspäivä

Perheavustus

17 €/opetuspäivä, mikäli opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi

Majoituskorvaus

8 €/opetuspäivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Jos opiskelijalle korvataan erityisestä syystä päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.

Matkakorvaus

Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä jos yhdensuuntainen matka opetuspaikkakunnalle on yli 10 kilometriä, ja lisäksi kerran viikossa jos opetus kestää yli viikon. Matkakorvaus maksetaan vain kotimaassa tapahtuvasta matkasta sekä halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan. Edut ovat verottomia.

Hakuohjeet Hakija

- merkitse omat- sekä pankkiyhteystietosi selvästi - täytä palkkausta koskevat tiedot.

Päiväraha ja perheavustus

- täytä päivärahaa ja perheavustusta koskevat tiedot, mitä haet ja kuinka monelta päivältä?

Matka- ja majoituskorvaus

- merkitse tosiasiallinen, yhdensuuntainen lähtö ja saapumisosoite ja matkan pituus (km) - merkitse moneltako kerralta matkakorvausta haet. Matkakustannukset korvataan julkisen kulkuneuvon (linja-auto/juna) matkalippuja vastaan. Omalla autolla matkustettaessa matka korvataan Matkahuollon hinnaston meno – paluu -hinnan mukaisesti. Majoittumiskorvausta voi hakea niiltä lähiopetus-/näyttöpäiviltä, kun tietopuolinen koulutus järjestetään muualla kuin koti- tai oppisopimuspaikkakunnalla. Majoittumiskorvauksen hakeminen edellyttää yöpymistä. Päivärahaa ja perheavustusta maksetaan vain silloin kun tietopuolisesta koulutuksesta aiheutuu opiskelijalle tosiasiallista ansionmenetystä. Esimerkiksi etäopiskelupäiviltä ja iltaopetuksesta, mikäli opiskelijalle ei ole aiheutunut ansionmenetystä EI MAKSETA opintososiaalisia etuuksia. Jos opiskelija sairastuu tietopuolisen koulutuksen aikana ja on estynyt osallistumaan opetukseen hänelle voidaan maksaa opintososiaalisia etuuksia lääkärin/terveydenhoitajan todistusta vastaan.

Oppilaitoksen merkintä

Hakijan on pyydettävä oppilaitoksesta vahvistus läsnäolostaan lähiopetus/näyttöpäiville.

MUISTA ALLEKIRJOITTAA HAKEMUS Muuta huomioitavaa Maksettavista opintososiaalisista etuuksista on sovittu oppisopimusta solmittaessa ja ne on merkitty oppisopimusasiakirjaan. Etuudet maksetaan opiskelijan tilille kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellinen hakemus palautetaan täydennettäväksi, mikä hidastaa sen käsittelyä. Etuuksien maksatuksesta lähetetään opiskelijalle maksuilmoitus. Väärin perustein maksetut etuudet voidaan periä takaisin. Hakemuksen voi tulostaa myös osoitteesta: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi 12/2012


Oppisopimuksen muutokset Porin toimipiste Satakunnan oppisopimuskeskus PL 17 Otavankatu 5A 28101PORI Pori 28100

Rauman toimipiste Satakunnan oppisopimuskeskus PL 197 Satamakatu 19 26101RAUMA Rauma 26100

puh. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi Työnantaja Opiskelijan nimi

1. Yhteystietojen muutokset Uudet yhteystiedot alkaen

opiskelija

.

työnantaja

.20

Uusi osoite

Postitoimipaikka

Puhelin Ilmoittajan allekirjoitus

2. Vastuunalaisen kouluttajan vaihtuminen Muutospäivä (alkaen)

.

.20

Kouluttajan puhelin

Matkapuhelin

Kouluttajan sähköposti

3. Oppiajan muutos Esitämme sopimuksen

lyhentämistä

Alkuperäinen oppiaika

.

.20

Uusi päättymispäivä

.

.20

Perustelut

seuraavalla sivulla

jatkamista

-

.

.20

erillisellä liitteellä

4. Oppisopimuksen keskeyttäminen Esitämme oppisopimuksen keskeyttämistä seuraavasti: Keskeytyksen alkamispäivä

.

.20

Sopimuksen uusi päättymispäivä

.

.20

Perustelut

äitiysloma armeija

Keskeytyksen päättymispäivä

.

.20

perustelu seuraavalla sivulla erillisellä liitteellä

muu

5. Oppisopimuksen purku Purkautumispäivämäärä Purkautumisen syy

.

.20

koeaikana yksimielisesti

TSL 8 luvun 1 §, 3 § (katso seuraava sivu) muilla perustein

6. Allekirjoitukset ja päiväys .

.20

työnantajan allekirjoitus

.

.20

opiskelijan allekirjoitus

Lomakkeen voit tulostaa osoitteesta: www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Kouluttajan nimi


Koulutuksen järjestäjä hyväksyy oppisopimuksen muutokset. Esitys / selvitys / perustelu

7. Päätös Esitys hyväksytty Esitys hylätty Päiväys

.

.20

koulutuksen järjestäjä

Työsopimuslaki 55/2001 8 luku Työsopimuksen purkaminen 1§ Purkamisperuste Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. 2§ Purkamisoikeuden raukeaminen Purkamisoikeus raukeaa, jos työsopimusta ei ole purettu 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai tiedon 1 §:ssä tarkoitetun purkamisperusteen täyttymisestä. Jos purkaminen estyy pätevän syyn vuoksi, sen saa toimittaa 14 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. 3§ Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien. Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälleen pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa toiselle sopijapuolelle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

12/2012


Porin toimipiste Otavankatu 5 A (1. krs), 28100 PORI Rauman toimipiste Satamakatu 19, 26100 RAUMA Vaihde p. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@winnova.fi

Oppisopimuskoulutuksen opas - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Oppisopimuskoulutuksen opas - Satakunnan oppisopimuskeskus Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erik...

Oppisopimuskoulutuksen opas - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Oppisopimuskoulutuksen opas - Satakunnan oppisopimuskeskus Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erik...

Advertisement