Page 1

Opas oppisopimusopiskelijan tyรถpaikkakouluttajalle


Sisällys Onnittelut roolistasi työpaikkakouluttajana...............................................

3

Työpaikkakouluttajan tehtävät......................................................................

4

Oppisopimusjärjestelmään perehtyminen.................................................

6

Yksilöllisesti suunniteltu koulutus................................................................

6

Aikataulut............................................................................................................ 8 Oppisopimuskoulutuksen osapuolet...........................................................

9

Arviointi................................................................................................................ 10 Yhteystiedot........................................................................................................ 12

2


Onnittelut roolistasi työpaikkakouluttajana Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa työpaikkakouluttajaa jäsentämään omaa rooliaan työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa. Materiaali ei anna tyhjentäviä vastauksia oppisopimusopiskelijan ohjaukseen liittyviin kysymyksiin, vaan pyrkii johdattelemaan itsenäiseen tiedon hakemiseen.

Työpaikkakouluttajana olet tärkeässä asemassa työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen toteutuksessa. Tehtävänäsi on ohjata oppisopimusopiskelijaa löytämään merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja auttaa häntä yhdistämään tietopuolinen koulutus ja käytäntö. Oppiminen syvenee, kun oppimiskokemuksista on mahdollista keskustella muiden työntekijöiden ja ohjaajien kanssa. Oppisopimusopiskelija muovaa oppimisensa lopputulosta omalla toiminnallaan ja on itse vastuussa oppimisestaan. Työpaikkakouluttajana ohjaustehtävääsi helpottaa, kun perehdyt oppisopimuskoulutukseen, suoritettavan tutkinnon sisältöön ja tavoitteisiin jo hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen käynnistymistä. Ohjauksen tarve on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat koulutuksen tavoite, työpaikan työtehtävät sekä oppisopimusopiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Jokainen ohjaussuhde on ainutkertainen sekä viime kädessä osapuoltensa ja ympäristönsä näköinen.

Kysele, keskustele, kyseenalaista, ohjaa, toimi neuvonantajana!

3


Työpaikkakouluttajalla on oleellinen rooli oppisopimusopiskelijan koulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Työpaikkakouluttaja voi toimia opastajana, valmentajana ja mentorina riippuen oppisopimuksen tavoitteista, opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Työpaikkakouluttajan roolissa toimiminen on kaikkein keskeisintä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työpaikkakouluttaja haastaa oppisopimusopiskelijan oppimaan ja antaa myös vastuuta oppisopimusopiskelijalle.

Työpaikkakouluttaja selvittää oppisopimuksen alkuvaiheessa työtehtävät ja työturvallisuusasiat. Työpaikkakouluttaja varmistaa, että opiskelija ymmärtää annetut ohjeet ja tehtävät sekä antaa palautetta ja vastuuta.

Työpaikkakouluttajan tehtävät tutustu oppisopimusjärjestelmään perehdy koulutuksen sisältöön, tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin tiedota oppisopimusopiskelijasta ja oppisopimuskoulutuksesta työyhteisössäsi suunnittele alustavasti ohjauksen aikataulu sekä sovi ketkä muut työntekijät osallistuvat oppisopimusopiskelijan ohjaukseen mieti, millainen työpaikkakouluttaja haluaisit olla ja mitkä ovat tavoitteesi ohjaajana

4


Oppisopimuskoulutuksen alussa: kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso ja tavoitteet perehdytä oppisopimusopiskelija työtehtäviin ja työyhteisöön laadi oppisopimusopiskelijan kanssa suunnitelma työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista ja aikatauluista tee suunnitelma ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä keskustele oppisopimusopiskelijan kanssa hänen henkilökohtaistamissuunnitelmastaan sovi palaute- ja arviointikeskusteluista oppisopimusopiskelijan kanssa

Oppisopimuskoulutuksen aikana: motivoi, tue ja kannusta työtehtävissä huolehdi riittävästä yhteydenpidosta oppilaitoksen kouluttajaan ja oppisopimuskeskukseen auta oppisopimusopiskelijaa hyödyntämään tietopuolisessa koulutuksessa oppimaansa uutta tietoa seuraa ja ohjaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista seuraa oppisopimusopiskelijan koulutuksen toteutumista kannusta ja ohjaa oppisopimusopiskelijaa itsearviointiin käy säännölliset arviointi- ja palautekeskustelut tee väliarvioinnit oppisopimuskeskukselle kolme kertaa vuodessa

Oppisopimuskoulutuksen päättyessä: Tee arviointi oppisopimusopiskelijan työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta ja toimita arviointilomake oppisopimuskeskukselle. Arvioi oppisopimuskoulutusta eri näkökulmista: Miten eri osapuolet onnistuivat? Miten tietopuolinen koulutus eteni? Miten onnistuit ohjaajana? Tee yhteenveto arviointituloksista ja hyödynnä sitä mahdollisissa 5 tulevissa koulutuksissa.


Oppisopimusjärjestelmään perehtyminen Oppisopimuskoulutuksesta voit hankkia tietoa Internetistä osoitteesta www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi. Näyttötutkintojärjestelmään ja tutkinnon perusteisiin voit käydä tutustumassa osoitteessa www.oph.fi/nayttotutkinnot. Tutkinnon perusteet ja osaamistason kartoitus, jonka opiskelija voi tehdä internetissä osoitteessa www.osaan.fi, antavat hyvän perustan työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun.

Yksilöllisesti suunniteltu koulutus Oppisopimuskoulutusta suunniteltaessa oppisopimusopiskelijalle laaditaan alustava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka perustana on Opetushallituksen vahvistamat tutkinnon perusteet. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa koulutuksen räätälöimistä oppisopimusopiskelijalle niin, että koulutuksen sisällöissä ja toteutuksessa huomioidaan hänen aiemmin hankkimansa tiedot ja taidot sekä työpaikan yksilölliset piirteet. Tämä vaatii eri osapuolten yhteistyötä. Henkilökohtaistaminen pitää sisällään kolme toisiinsa kytkeytyvää vaihetta: hakeutuminen tutkinnon suorittaminen ammattitaidon hankkiminen

Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa selvitetään oppisopimusopiskelijan aikaisempi työ- ja koulutushistoria sekä opiskeluvalmiudet. Sekä oppisopimusopiskelijan että työnantajan koulutustarpeet kartoitetaan ja tämän pohjalta sovitaan tutkintotavoitteesta. Tutkinnon suorittamisvaiheen henkilökohtaistamisessa tehdään alustava suunnitelma tulevista tutkintotilaisuuksista. Tämä on tärkeä tehdä ensin, koska oppisopimusopiskelijan aikaisempi osaaminen voi tarkoittaa sitä, että hänet voidaan ohjata suoraan jonkin tutkinnon osan suorittamiseen ilman valmistavaa koulutusta. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheen henkilökohtaistamisessa tehdään suunnitelmat työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sekä tietopuolisen koulutuk-

6


paikalla tapahtuvan oppimisen ja lähiopetuspäivien välillä. Tavoitteena tulee kuitenkin olla, että nämä molemmat yhdessä antavat tutkinnon suorittajalle riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen tutkinnon perusteiden mukaisesti.

sen etenemisestä. Suunnitelmat syntyvät oppisopimusopiskelijan, työnantajan/työpaikkaokouluttajan, oppilaitoksen sekä oppisopimuskeskuksen kanssa. Osaamisen kehittymistä arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelmia muokataan sekä täsmennetään tarpeen mukaan.

Työtehtävien tulee vastata tutkinnon tavoitteita ja siksi on tärkeää, että oppisopimusopiskelijalle laaditaan myös tarkennettu työssäoppimisen suunnitelma, jossa on kirjattuna mahdollisimman tarkasti ne työtehtävät, jotka auttavat oppisopimusopiskelijaa ammattitaidon saavuttamisessa. Tutkintotilaisuuksien järjestämisestä vastaa tietopuolisen koulutuksen järjestäjä ja sitä varten opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen näyttösuunnitelma yhteistyössä oppilaitoksen kouluttajan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan kanssa.

Em. asioista muodostuva henkilökohtaistamissuunnitelma tai sen jäljennös tulee toimittaa oppisopimuskeskukseen 3 kuukauden kuluessa oppisopimuksen alkamisesta. Sen varmentaa allekirjoituksilla - opiskelija - työnantajan edustaja - tietopuolisen koulutuksen edustaja

Työtehtävät työpaikalla

Tavoitteet saavutetaan parhaiten kiinteässä yhteistyössä oppilaitoksen ja työpaikan kesken. Siksi on tärkeää, että työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen kouluttaja ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa arvioiden oppisopimusopiskelijan edistymistä.

Oppisopimuskoulutuksessa on tärkeää, että myös työnantajan asettamat tavoitteet huomioidaan koulutusta suunniteltaessa. Tällöin voidaan yhdessä työnantajan ja tietopuolisesta koulutuksesta vastaavan kouluttajan kesken sopia sisällöistä työ-

7


Aikataulut Oppisopimuskoulutuksen käynnistyessä on hyvä laatia aikataulut seuraaviin asioihin:

Arvioinnit ja palautteen antaminen ovat työpaikkakouluttajan keskeisiä tehtäviä. Tähän tulee varata riittävästi aikaa ja arviointikeskusteluihin on hyvä valmistautua aina etukäteen. Työpaikkakouluttaja voi siirtää ohjausvastuuta myös muille työyhteisön jäsenille. Heidän asiantuntemustaan hyödynnetään myös arvioinneissa.

perehdyttämiseen liittyvät toimenpiteet työtehtäviin opastaminen ja työkierto työpaikalla tapahtuman oppimisen -suunnitelma arviointikeskustelut ja palautteen antaminen näyttösuunnitelma

Tutkintotilaisuuksien aikatauluista sovitaan yhdessä oppilaitoksen kouluttajan kanssa. On tärkeää, että työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen vastuukouluttaja tekevät yhteistyötä koko oppisopimuksen ajan.

Oppisopimusopiskelijan perehdyttäminen ei poikkea oleellisesti muusta uuden työntekijän perehdyttämisestä hyödyntäen yrityksen perehdyttämissuunnitelmaa. Tähän voidaan käyttää yrityksessä mahdollisesti aiemmin laadittua perehdyttämissuunnitelmaa. Mikäli tällaista ei ole laadittu, olisi se hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen uuden työntekijän työhön tuloa. Suunnitelmassa on hyvä olla myös perehdyttämisaikataulu.

8


Oppisopimuskoulutuksen osapuolet Oppisopimuskoulutuksessa on useita tahoja, joiden tulee toimia yhteistyössä oppisopimusprosessin eri vaiheissa, jotta varmistetaan oppisopimusopiskelijan koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen.

Opiskelija

oppimiseen kannustavan työilmapiirin turvaaminen sopimuksen edellyttämistä työnan- tajan velvoitteista vastaaminen

perehtyminen oppisopimuskoulutukseen ja opiskeltavan tutkinnon vaatimuksiin oman osaamisen lähtötason arviointi oppimisen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitoksen kouluttajan kanssa työpaikalla tapahtuva oppiminen ja vastuu työtehtävistä osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun oppimistehtävien tekeminen henkilökohtaisen näyttösuunnitelman laatiminen itsearviointi

Oppilaitos

opintojen henkilökohtaistaminen opiskelijan näyttösuunnitelman hyväksyminen tietopuolisen koulutuksen ja tutkin- totilaisuuksien järjestäminen tutkintomaksun periminen ja sen tilittäminen Opetushallitukselle opintojen päättyessä tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuk- sen toimittaminen opiskelijalle

Oppisopimuskeskus

oppisopimuskoulutuksen edellytys- ten arviointi oppisopimusten laatiminen alustavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen tietopuolisen koulutuksen hankinta oppisopimuskoulutuksen toteutumisen seuranta koulutuskorvauksen maksaminen työnantajalle opintososiaalisten etuuksien maksaminen oppisopimusopiskelijalle osallistumistodistus oppisopimus- koulutuksesta oppisopimusopiskelijalle

Työpaikkakouluttaja

perehdyttämisestä, ohjauksesta ja opastamisesta huolehtiminen työkierrosta huolehtiminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelma säännöllinen palautteen antaminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista huolehtiminen

Työnantaja

työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siihen liittyvän ohjauksen mahdollistaminen tietopuoliseen koulutukseen osallistumisen mahdollistaminen sovittuina aikoina tutkintotilaisuuksien mahdollistami- nen

9


Arviointi Arviointi on yksi keskeinen osa oppisopimusopiskelijan oppimisprosessia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi tapahtuu vapaamuotoisissa arviointikeskusteluissa ja kolme kertaa vuodessa oppisopimuskeskukselle raportoitavissa väliarviointikeskusteluissa. Arvioinnista oppisopimusopiskelija saa palautetta omasta edistymisestään sekä kehittämiskohteistaan. Arvioinnilla pyritään ensisijaisesti ohjaamaan säännölliseen palautteen antamiseen ja oppisopimusopiskelijan itsearviointiin. Arvioinnin avulla saadaan myös tietoa oppisopimusprosessin etenemisestä.

edellyttää, että oppisopimusopiskelijalla ja työpaikkakouluttajalla on omat sähköpostiosoitteet käytettävissä koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Paperimuotoisen arvioinnin lomakkeet toimitetaan koulutuksen alkuvaiheessa työpaikkakouluttajalle. Ohjeet käytännön menettelyistä löytyvät mm. Oppisopimuskoulutuksen oppaasta ja www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi. Arviointia vastaan maksetaan työnantajan koulutuskorvaus.

Oppisopimuskeskukselle raportoitava arviointi on mahdollista tehdä joko sähköisenä https://oppisopimus.winnova.fi tai paperimuotoisena. Sähköinen arviointi

Hyvä arviointi: motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta on opiskelijan ja työpaikkakouluttajan välistä vuorovaikutusta on rakentavaa kohdistuu toimintaan, ei henkilöön on oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista korostaa positiivisia asioita pohjautuu oppisopimusopiskelijan kunnioittamiseen ja rehelliseen haluun auttaa johtaa käytännön kehittämistoimenpiteisiin

10


Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi Osaamista arvioidaan tutkinnon osittain. Perustutkintojen osalta tarkemmat arviointikohteet ja -kriteerit sekä arviointiasteikko löytyvät tutkinnon perusteista. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Muun lisäkoulutuksen osalta arviointi tehdään sovittujen oppimistavoitteiden mukaan.

11


Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä opinnoilla.

Porin toimipiste Otavankatu 5 A (1. krs), 28100 PORI Rauman toimipiste Satamakatu 19, 26100 RAUMA Vaihde p. 044 455 7500 oppisopimus@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@winnova.fi

Päivitetty 2/2016

Työpaikkaohjaajan opas - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Työpaikkaohjaajan opas - Satakunnan oppisopimuskeskus Oppisopimuksena voidaan suorittaa lähes kaikkien alojen perus-, ammatti- ja erikoisam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you