Page 1

oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle


Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto, kun opiskelija saa töitä uudelta alalta opiskelijan työtehtävät muuttuvat opiskelija haluaa itselleen ammatillisen tutkinnon opiskelija haluaa syventää ammatillista osaamistaan

Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe Ensimmäinen tapaaminen, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset. Mukana opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimuskeskuksen edustaja ja mahdollisesti oppilaitoksen edustaja.

Oppisopimus tehdään – uusille työntekijöille myös työsopimus.

Työnantaja tekee palkkatukihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon, mikäli tukea haetaan.

Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen.

Työpaikalla tapahtuva koulutus alkaa

Tietopuolisen koulutuksen kouluttaja tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan ja työnantajan/työpaikkakouluttajan kanssa.

Tietopuolisen koulutuksen lähijaksot alkavat.

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija tekevät yhdessä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitelman.


Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten tehtävät Vastuunalainen työpaikkakouluttaja Työnantaja Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehto sopimusta Maksaa tutkinnon suorittajalle työehto sopimuksen mukaista palkkaa Nimeää tutkinnon suorittajalle vastuun alaisen työpaikkakouluttajan Tarjoaa tutkinnon suorittajalle monipuolisia työtehtäviä Antaa mahdollisuuden osallistua tieto puoliseen koulutukseen ja tutkintotilai suuksiin

Oppilaitos Laatii tutkinnon suorittajan henkilökoh- taistamissuunnitelman yhteistyössä tutkinnon suorittajan sekä työpaikkakouluttajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan Järjestää valmistavan koulutuksen tietopuoli- sen osuuden ja tutkintotilaisuudet Tekee yhteistyötä työnantajien, työpaikkakou- luttajien ja oppisopimuskeskuksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan osaamisen edisty- mistä ja antaa siitä todistuksen

Ohjaa, tukee ja opastaa tutkinnon suorit tajaa työtehtävissä Osallistuu tutkinnon suorittajan henkilökoh- taistamissuunnitelman laatimiseen ja hyväk- syy sen allekirjoituksellaan Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaa Toimii yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Arvioi tutkinnon suorittajan kanssa oppimisen edistymistä sekä työssä oppimista

Tutkinnon suorittaja (opiskelija) Tekee työtä ja noudattaa työnantajan anta- mia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta Laatii henkilökohtaistamissuunnitelman yh- teistyössä työpaikkakouluttajan ja oppilaitok- sen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekir- joituksellaan Noudattaa henkilökohtaistamissuunnitelmaansa Osallistuu valmistavan koulutuksen tietopuolisiin opintoihin ja tutkintotilaisuuksiin Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa

Oppisopimuskeskus (oppisopimuskoulutuksen järjestäjä) Neuvoo ja tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta Suunnittele ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä tutkinnon suorittajan, työnantajan ja oppilaitoksen kanssa Ohjeistaa henkilökohtaistamissuunnitelman laadintaa ja hyväksyy sen allekirjoituk- sellaan Ohjaa tarvittaessa oppisopimuksen aikana Ostaa valmistavaan koulutukseen sisältyvät tietopuolisen koulutuksen sekä tutkintoti- laisuudet oppilaitokselta Seuraa valmistavan koulutuksen edistymistä ja arvioinnin toteutumista Maksaa koulutuskorvauksia ja opintososiaalisia etuja Antaa todistuksen oppisopimuksen päätyttyä


Oppisopimuskoul

Työnantaja ja työntekijä tekevät oppisopimuksen. (oppisopimus = työsopimus)

Oppisopimuskeskus laatii koulutuksesta hankintasopimuksen oppilaitokselle.

Oppis hanki tamis

Koulutustarkastaja kartoittaa lähtötilanteen ja varmistaa yrityksen edellytykset oppisopimuksen järjestämiseen. - täytetään esitietolomake - valitaan tutkinto - nimetään yrityksen työpaikka kouluttaja, joka vastaa yritykses- sä tapahtuvasta koulutuksesta

2 viikoa

Opettaja/koulutusvastaava ottaa yhteyttä työpaikkakouluttajaan ja opiskelijaan (puhelimitse tai käy työpaikalla).

3 kuuka

Opettaja/koulutusvastaava - tarkistavat hankintasopimuksen koulutussisällön ja määrittävät tarvittavat resurssit Opettaja/koulutusvastaava laativat henkilökohtaistamissuunnitelman - oppisopimus edellyttää henkilö kohtaistamissuunnitelman toimit- tamista ennen hankintasopimuksen hyväksyntää - henkilökohtaistamissuunnitelmassa määritetään opiskelijan: - osaamistaso (osaamisen tunnistaminen - aiempi koulutus - mahdolliset oppimisvaikeudet - ohjaus- ja erityiset tukitarpeet - tekevät opiskelijalle työsuunnitel man vähintään seuraavan luku kauden ajaksi - ilmoittavat tiedollisen koulutuksen


lutuksen aikajana

sopimuskeskukselle toimitettu intasopimus ja henkilökohtaisssuunnitelma hyväksytään.

Hyväksyttyään henkilökohtaistamissuunnitelman oppisopimuskeskus maksaa oppilaitokselle suunnitelman laatimisesta 350 €.

Koulutuksen laskuttaminen 1/4 vuosittain, läsnäololistat laskun liitteinä.

n. 2 vuotta

autta

Hankintasopimus oppilaitoksen arkistoon

Koulutuspäällikkö hyväksyy hankintasopimuksen

Oppisopimuksen tietopuolisen koulutuksen jaksottuminen oppisopimuskoulutukseen Opettaja/koulutusvastaava - henkilökohtaistamissuunnitelman päivittäminen tutkinnon edetessä (opiskelijan oppimisen seuranta) - yhteyden pitäminen yritykseen ja työpaikkakouluttajaan (työnjako oppilaitoksen ja yrityksen välillä) - toimittaa opikelijoiden läsnäolo tilastot kuukauden lopussa koulutusalan koulutussihteerille - tiedottaa oppisopimuskeskukselle, jos opinnoissa on ongelmia (poissaolot)

Tutkintojen laskutuksen yhteydessä toimitetaan tutkintotodistus.


Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset Oppisopimuksella opiskelija voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon - jos ei aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta ammattitutkinnon - jos perustutkinto suoritettu tai vähintään n. 3 vuoden työkokemus alalta erikoisammattitutkinnon - jos on pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä. www.osaan.fi -sivuilla opiskelija voi arvioida omaa osaamistaan ennen opintoja ja opintojen aikana kehittymistään suhteessa tutkinnon vaatimuksiin.

Oppisopimuskoulutuksen eteneminen: Valmistava koulutus Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammattialan työtehtävät kehittävä ote työhön työpaikkakouluttajan ohjaus ja tuki

Yhteistyössä

Tietopuolinen koulutus opiskelua oppilaitoksessa oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä kouluttajan ohjaus ja tuki

Oppimisen arviointi oppisopimusopiskelija & työpaikkakouluttaja arvioivat

Yhteistyössä

oppilaitoksen kouluttaja(t) arvioi(vat)

Tutkinnon suorittaminen, osaamisen arviointi kolmikanta-arviointi: työntekijä-, työnantaja- & oppilaitoksen edustaja(t)

Todistus todistus työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta: työnantaja

tutkintotodistus: tutkintotoimikunta

todistus tietopuolisesta koulutuksesta: oppilaitos

osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta: oppisopimuskeskus


Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muuta ammatillista lisäkoulutusta voidaan toteuttaa oppisopimuksella, jolloin tavoitteena on pääsääntöisesti osatutkinto. Lisäkoulutus on suunnattu erityisesti vastavalmistuneille pitkään työelämästä poissa olleille alan vaihtajille erityisosaamisen lisäämiseksi Lisäkoulutuksen kesto on 4 kk–12 kk.

Henklökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen eri vaiheissa Hakeutuminen selvitetään opiskelijan koulutustarpeet ja hänelle soveltuva tutkinto selvitetään, onko opiskelijalla oppimiseen liittyviä erityistarpeita selvitetään opiskelijan työnantajan tarpeet sekä työpaikan tarjoamat oppimis- ja kouluttamismahdollisuudet Tutkinnon suorittaminen tunnistetaan opiskelijan osaamistaso suhteessa tutkinnon vaatimuksiin eli selvitetään, millaista aiempaa työkokemusta tai koulussa hankittua alaan liittyvää osaamista opiskelijalla jo on tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen eli hyväksytään aiemmin suoritettuja opintoja tai työkokemusta tutkintoon tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta, jossa määritellään, miten ja missä opiskelija osoittaa vaaditun ammatillisen osaamisen Henkilökohtaistamissuunnitelma Koulutuksen suunniteltu toteutuminen kirjataan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmaan. Henkilökohtaistamissuunnitelma sisältää oman osaamisen arvioinnin, työssä oppimisen, tietopuolisen koulutuksen sekä suunnitelman tutkintotilaisuuksien (näyttöjen) toteutuksesta. Henkilökohtaistamissuunnitelman vahvistavat allekirjoituksellaan opiskelija, työnantajan edustaja ja tietopuolisen koulutuksen edustaja. Henkilökohtaistamissuunnitelma ohjaa tutkinnon suorittajan valmistavaa koulutusta ja/tai tutkintotilaisuuksia. Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana ja sitä käytetään myös koulutuksen seurantavälineenä.


Vastuukouluttaja Oppilaitoksen vastuukouluttaja ottaa yhteyttä työnantajaan ja sopii tapaamisen suunnittelee tietopuolisen koulutuksen määrän, sisällöt ja aikataulutuksen yhdessä opiskelijan, työpaikkakouluttajan sekä työnantajan kanssa vastuukouluttaja tiedottaa hyvissä ajoin tietopuolisen koulutuksen lähiopetuksen ajankohdista hyväksyy opiskelijan ja työnantajan tekemän suunnitelman tutkinnon suorittamisesta

Milloin arvioidaan Koulutuskertomuksen lähettäminen

Arvioinnin suorittaminen

Oppisopimuskeskus lähettää työnantajalle/ työpaikkakouluttajalle tai oppisopimuksessa nimetylle työpaikan yhteyshenkilölle arviointipyynnön kolme kertaa vuodessa jakson päättymisen yhteydessä.

Työpaikkakouluttaja ja opiskelija suorittavat arvioinnin ja täyttävät koulutuskertomuksen. Viimeinen arviointi on päättöarviointi, jossa arvioidaan kaikki tutkinnon osat/toimintakokonaisuudet. Koulutuskertomuksella työnantaja hakee samalla oppisopimuksessa sovittua koulutuskorvausta.

Koulutuskertomuksen palauttaminen

Koulutuskertomuksen palauttaminen

Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen: 01.01 - 30.04 väliseltä ajalta 15.05 mennessä 01.05 - 31.08 väliseltä ajalta 15.09 mennessä 01.09 - 31.12 väliseltä ajalta 15.01 mennessä

Täytetty koulutuskertomus palautetaan oppisopimuskeskukseen sovittuun ajankohtaan mennessä. Viimeinen koulutuskertomus, joka on päättöarviointi, toimitetaan oppisopimuskeskukseen välittömästi koulutuksen päätyttyä.

Koulutuskorvauksen maksaminen

Koulutuskorvauksen maksaminen

Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvauk-

Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvaukset kunkin jakson jälkeen arviointia ja hakemusta vastaan seuraavasti: 01.01 - 30.04 väliseltä ajalta heinäkuussa 01.05 - 31.08 väliseltä ajalta marraskuussa 01.09 - 31.12 väliseltä ajalta helmikuussa

set hakemuksen perusteella. Ajallaan saapuneet hakemukset maksetaan sovitun mukaisesti. Myöhästynyt hakemus maksetaan seuraavan maksukauden yhteydessä. Hakematta jääneet koulutuskorvaukset maksetaan taannehtivasti ainoastaan edeltävän 4 kk:n ajalta.

Porin toimipiste Käyntiosoite: Otavankatu 5 A (1. krs) 28100 PORI

Rauman toimipiste Käyntiosoite: Satamakatu 17, 26100 RAUMA

Vaihde puh. 044 455 7500 - oppisopimus@winnova.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@winnova.fi www.satakunnanoppisopimuskeskus.fi

Opettajan opas - Satakunnan oppisopimuskeskus  

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikalla harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään...