Page 1

2019-2020

OPISKELIJAN OPAS


Onnea opiskelupaikan johdosta ja hienoa, että aloitat opiskelusi WinNovassa! Tässä oppaassa kerrotaan lyhyesti ammatillisesta opiskelusta ja opiskeluun liittyvistä asioista (tunnukset, järjestelmät, arviointi, työelämässä oppiminen jne.). Jos jokin jää vielä askarruttamaan mieltä, lisätietoja voit aina kysyä omalta vastuuopettajalta tai oman alan opinto-ohjaajalta.

TUTKINTOMUODOT Ammatillinen tutkinto parantaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Monet työnantajat edellyttävät työntekijöiltään koko tutkinnon tai sen osien suorittamista.

Perustutkinto • Perustutkinnon suorittanut saa perusvalmiudet alan työtehtäviin. • Alalle tuleva uusi opiskelija suorittaa yleensä tämän tutkinnon.

Ammattitutkinto • Antaa alan ammattityöntekijöiltä edellytettävät taidot. • Ammattitutkinnon suorittajalla täytyy olla perustutkinto ja / tai työkokemusta alalta.

Erikoisammattitutkinto • Antaa valmiudet alan vaativimpien työtehtävien hallintaan. • Yleensä taustalla on hyvä olla vähintään viisi vuotta alan työkokemusta.

!

mmatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat A yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.


OPISKELUAIKA ON AINA YKSILÖLLINEN Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yhdessä vastuuopettajan kanssa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet. Vastuuopettaja on läheisin tukihenkilö opiskelijan opiskeluarkeen liittyvissä asioissa. Vastuuopettaja huolehtii opiskelijan HOKSin laadinnasta, päivittämisestä ja toteutumisen seuraamisesta opintojen alusta loppuun. Opintojen alussa opiskelijalle varataan aikaa HOKS-keskusteluun, jossa vastuuopettaja tutustuu opiskelijaan ja hänen opiskelulle asettamiin tavoitteisiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa myös alustava urasuunnitelma, jossa opiskelija asettaa yksilölliset tavoitteet opinnoilleen ja tekee sen pohjalta suunnitelmaa tukevat valinnat. Yksi urasuunnitelmavaihtoehto voi olla jatko-opintoihin siirtyminen. Ammatillisen tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opiskelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskelijalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen. Aiemman osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

Opintojen laajuus ja kesto Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opintojen kesto määritellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat seuraavasti: - ammatilliset tutkinnon osat 145 osp - pakolliset ja valinnaiset yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Pakolliset

Valinnaiset

1. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp • Äidinkieli • Toinen kotimainen kieli, ruotsi • Vieras kieli • Toiminta digitaalisessa ympäristössä • Taide ja luova ilmaisu

4 osp 1 osp 3 osp 2 osp 1 osp

0-9

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

4 osp 2 osp

0-9

3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen • Työelämässä toimiminen • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet • Yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen • Kestävän kehityksen edistäminen

2 osp 2 osp 1 osp 1 osp 2 osp 1 osp

0-9


Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tulee selvittää ja tunnistaa kattavasti ennen opintojen alkamista. Osaamisen tunnistaminen on koulutuksen järjestäjän tehtävä. Tunnistamisessa käytetään opiskelijan toimittamia asiakirjoja sekä tarvittavia muita selvityksiä, joten muistathan liittää tämän kannalta tarpeelliset todistusjäljennöksesi opintohallintojärjestelmään.

Jos opiskelijalla on voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia, koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne osaksi tutkintoa, mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat. Vastaavasti myös muiden viranomaisten arvioimat ja todentamat suoritukset samoin kuin korkeakouluopinnot ja lukio-opinnot tunnustetaan. Ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien (yto) osa-alueita voidaan tunnustaa. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan valinnaisten tutkinnon osien tunnustamisesta. Jos opiskelijalla on vanhempia kokonaisia tutkinnon osia tai niiden osa-alueita, opinnoista toimitetaan osaamisen arvioijille tieto tunnustamista varten. Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, osaaminen tunnustetaan.

Ajanvaraukset netissä HOKS-keskustelussa vastuuopettaja ohjeistaa sinua osaamisen tunnustamisessa. WinNovassa voit varata ajan yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamista varten Nettiaika-järjestelmästä. Varauksesta tulee vahvistus sähköpostiisi ja postissa on linkki, jolla voit varausta muokata. Nettiajan varausosoitteen löydät opintohallintojärjestelmästä (StudentaPlus) etusivun uutispalstalta. Nettiaika-järjestelmästä voit varata ajan myös opinto-ohjaajalle esimerkiksi opiskelun muutostilanteisiin, jatko-opintoihin ja muissa opinto-ohjaukseen liittyvissä asioissa.

TYÖPAIKALLA OPPIMINEN JA ARVIOINTI Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojensa aikana. Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta. Opiskelijalle nimetään aina työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä työpaikan edustajan kanssa osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), joka liitetään osaksi oppi- tai koulutussopimusta. Opiskelijalla ei voi teettää mitä töitä tahansa. Opiskelija on työpaikalla oppimassa HOKS:ssa sovittuja asioita, joten hänen pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.

Arviointi ohjaa ja tukee opinnoissa Oppimisen ja osaamisen arvioinnin tavoitteena on opiskelijan kehityksen ja oppimisen tukeminen. Opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat arvioivat koulutuksen tavoitteiden saavuttamista ja vaikuttavuutta – ei vain opintojen päättyessä, vaan koko opintojen ajan. Tarkoituksena on auttaa sinua löytämään vahvat osaamisalueesi ja kehittää niitä alueita, joilla tarvitset vahvistusta. Tärkeää on, että jokainen opiskelija oppii arvioimaan myös itse itseään, toimintaansa ja kehittymisen tarpeitaan.


Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä jo osaa ja mitä on vielä opittava. Oppimista arvioidaan S-, K- ja P- merkinnöillä. Merkinnät tarkoittavat: •

S (suoritettu) = oppiminen on edennyt suunnitellusti

K (kesken) = oppiminen ei ole edennyt suunnitellusti

P (poissa) = ei voida arvioida runsaista poissaoloista johtuen

Yhteisten tutkinnon osien opinnot arvioidaan numeraalisesti.

Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Se on osaamisen arviointia. Siinä käytetään asteikkoa: •

kiitettävä 5

hyvä 3, 4

tyydyttävä 1, 2

Todistuksiin tulevat arvosanat perustuvat osaamisen arviointiin. Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hylätyn arvosanan uusiminen ja arvosanan korottaminen Opintojen ja ammattiosaamisen näyttöjen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti opintoja, eikä ammattiosaamisen näyttöjä, varataan mahdollisuus suorittaa opinnot ja osoittaa osaaminen uudestaan. Arvosanaa voi myös korottaa.

Arvioinnin oikaiseminen Opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opiskelija, joka on tyytymätön päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Toimielin voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin.

Työllisty kesäksi ja suorita samalla opintoja - KESÄOPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut. Yläikärajaa oppisopimuskoulutuksessa ei ole. Oppisopimus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen työsopimukseen ja opiskelijalle maksetaan palkkaa. Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Oppisopimuksella voi suorittaa myös tutkinnon osia vaikka kesätyössä. Työpaikan, kesätyöntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään 25 työtuntia/vk, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja sekä tutkinnon tai tutkinnon osan mukaiset työtehtävät. Lue lisää www.winnova.fi/oppisopimus


JÄRJESTELMÄT JA OHJEITA OPISKELUUN Opiskelijatunnukset Kaikille opiskelijoille luodaan oma opiskelijatunnus opintojen alkaessa. Opiskelijan oma tunnus ja salasana toimitetaan opiskelijalle koulun alettua ja yhdessä vastuuopettajan kanssa harjoitellaan sen käyttöä. Omilla tunnuksillasi pääset kirjautumaan mm. koulun koneille, sähköpostiin (Outlook), O365-pilvipalveluun, opintohallintojärjestelmä StudentaPlussaan ja voit tilata mobiili-opiskelijakortin. On hyvä tutustua myös koulun sähköpostin käyttämiseen, jota tulee käyttää ensisijaisena osoitteena kouluun ja opintoihin liittyvässä viestittelyssä. Salasana pitää uusia 6 kk välein! Mikäli unohdat tunnuksesi, voit pyytää apua oman alasi opintotoimistosta. Muista päivittää ajantasaiset yhteystietosi aina opintohallintojärjestelmään.

Huoltajatunnukset Alaikäisen opiskelijan huoltaja saa huoltajatunnukset opintohallintojärjestelmään StudentaPlussaan (https://winnova-plus.solenovo.fi/student), jossa voi seurata poissaoloja, suorituksia ja ohjausta. Tunnukset toimitetaan huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin, joten ilmoitathan yhteystiedot ja niiden muutokset aina opiskelijan omalle vastuuopettajalle. Ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia voi seurata julkisella sivulla www.winnova.fi/omawinnova

Yhteydenotot ja sähköpostin käyttö Opiskelijan sähköpostitunnukset ovat samat kuin koulun tietoverkon käyttäjätunnukset. Mikäli haluat käyttää omaa sähköpostiasi postien vastaanottamiseen, ole ystävällinen ja ohjaa oppilaitoksen sähköpostit omaan osoitteeseesi. Sähköpostitse yhteydenotot tapahtuvat aina koulun oman sähköpostin kautta.

@

Näin luet sähköpostisi koulun ulkopuolelta: Avaa hakuselain ja kirjoita osoitteeksi http://mail.winnova.fi ja kirjaudu tunnuksillasi sisälle. Julkisella koneella ollessasi muista tyhjentää välimuisti uloskirjautumisen jälkeen. Sähköpostin pikalinkki löytyy myös www.winnova.fi-sivujen vasemmasta alareunasta. Opiskelijoiden sähköposti on muodossa: etunimi.käyttäjätunnus@student.winnova.fi.

Ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset opiskelijoille Kannattaa seurata uutisointia ja tiedotteita OmaWinNovan julkisella uutissivulla www.winnova.fi/omawinnova.

Uuden opiskelijan infopaketit Vastaanotettuasi opiskelupaikan perustutkintokoulutuksessa tutustu ennen opiskelun alkua tärkeisiin tiedotteisiin OmaWinNovan alasivulla osoitteessa wwwwinnova.fi/uusiopiskelija. Sinun kannattaa erityisesti tarkistaa mahdolliset kirja- ja muut tarvikehankinnat alallasi.

Slicen mobiili-opiskelijakortti-sovelluksen kautta saat jatkossa tiedotteita WinNovan yhteisistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sekä työpaikoista myös suoraan puhelimeen!


Koulun koneet, O365-ohjelmat, OneDrive & Outlooksähköposti Omat yhteystiedot ja niiden päivittäminen

Lukujärjestykset, koulutuksen rakenne, tulevat näytöt

Opintohallintojärjestelmä STUDENTAPLUS Nimen julkaisulupa

Linkkejä muihin järjestelmiin

valmistuttaessa

Suoritukset, poissaolot, ohjaus

Digitaalinen oppimis- ja työskentely-ympäristö

itslearning (& Moodle)

Vuorovaikutuskanava opiskelijan ja opettajan välillä

Yksi henkilökohtainen opiskelijatunnus/sähköpostiosoite ja salasana järjestelmiin.

HUOM! Myös alaikäisen opiskelijan huoltaja saa tunnukset StudentaPlussaan.

Järjestelmien tietosuojainfo: winnova.fi/tietosuoja

www.winnova.fi/omawinnova Ajankohtaisia uutisia & tapahtumia opiskelijoille Uuden perustutkinto-opiskelijan infopaketit aloittain (hankinnat, aloituspaikka ja -aika)

Ruokalistat

(Huom. Voit ladata puhelimeen myös JAMIX-ruokalistasovelluksen.)

Lomakkeita ja linkkejä


OPISKELIJAKORTIT WinNovan kulkukortti (kuvaton) Kulkukortti jaetaan kaikille opiskelijoillemme, joiden opiskelu kestää yli 5 kk ja joiden opiskelu liittyy tutkintoon. NÄIHIN KORTTEIHIN SIDOTAAN MM. RUOKAILUETUUS JA KULUNVALVONTA (+ sähköisten kaappien käyttö). Tiedustele korttia ryhmänohjaajaltasi, mikäli et ole saanut sitä kuukauden sisällä opintojesi aloituksesta.

WinNovan Slicemobiili-opiskelijakortti (kuvallinen) Kaikilla WinNovan tutkinto- ja osatutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus tilata maksutta WinNovan mobiili-opiskelijakortti Slice-sovellukseen ja saada näin Slice-opiskelijaedut käyttöönsä.

Slice-opiskelijaetuja tarjoavat yritykset ympäri Suomen tunnistat tästä merkistä.

1) Tilaa itsellesi WinNovan virallinen mobiili-opiskelijakortti (huom. tarvitset tilaamiseen sähköisen kasvokuvan itsestäsi ja koulun tunnukset), tilauslinkki ja ohjeet www.winnova.fi/opiskelijakortti 2) Lataa sen jälken mobiilisovellus (Android/iOS) ja tunnistaudu saamallasi koodilla. 3) Mobiilikorttisi on nyt valmis käytettäväksi. Resetointilinkin löydät tarvittaessa kirjautumalla kortin tilaussivulle. Huom. Kortti oikeuttaa myös Matkahuollon & VR:n myöntämiin alennuksiin opiskelijoilla, joilla on niihin oikeus opintojen muodon ja keston mukaan. Mahdollinen merkintä oikeudesta näkyy automaattisesti mobiilikortillasi. Et tarvitse tällöin erillistä VR:n tai Matkahuollon opiskelijakorttia. Ohjeita ja lisätietoja myös www.slice.fi/winnova

Muut kortit OSKU- ja SAKKI-kortilla saat myös erilaisia alennuksia sekä mahdollisen opiskelija-alennuksen Matkahuollon ja VR:n matkalipuista, jos olet niihin oikeutettu. Katso lisää ko. palvelujen omilta nettisivuilta.


Slice-appissa saat myös tiedotteita WinNovan yhteisistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista suoraan puhelimeen! Slice-appissa saat tulevaisuudessa myös tietoja Satakunnan alueella tarjotuista työ- ja harjoittelupaikoista, jotka tulevat sovellukseen TIITUS-järjestelmän kautta.

TYÖNHAUSSA OPASTAMINEN WinNovan opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat auttavat työnhakuun liittyvissä kysymyksissä eri toimipisteissämme. Winkkari-hankkeen ohjauspisteistä (Tiedepuisto & Satamakatu/Steniuksenkatu) WinNovan opiskelijan (lukuunottamatta työvoimakoulutusta) on mahdollista saada yksilöllistä tukea ja ohjausta työnhakuun ainakin vuoden 2019 loppuun asti, esim. mahdollisten työpaikkojen ideointiin, työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen tai haastatteluun valmistautumiseen. Tule käymään tai ota yhteyttä winkkari@winnova.fi.

OPISKELIJA – OTA SUUNTA #DuuniinWinNovasta Aloita työnhaku ja lataa käyttöösi mobiilisovellus, luo profiili, valitse toimialueeksi WinNova ja tutustu työpaikkoihin. Duuniin WinNovasta -palvelun avulla pääset tutustumaan opiskelijoille tarjottuihin työmahdollisuuksiin ja projekteihin sekä voit lähettää oman profiilisi helposti yritykselle nähtäväksi. Profiilin luominen ja työpaikkoihin tutustuminen onnistuu kaikkein helpoiten mobiilisovelluksella. Palvelu on käytössäsi koko opintojen ajan ja myös valmistumisen jälkeen. 1) Aloita työnhaku ja lataa käyttöösi mobiilisovellus Tiitus (Google Play / App Store) tai rekisteröidy palveluun verkossa (www.tiitus.fi/winnova) 2) Valitse toimialueeksi WinNova. 3) Etsi sopivia yritysten julkaisemia työpaikkoja, projekteja, koulutuksia tai tapahtumia ja täytä hakemus. 4) Tsemppiä työnhakuun!

Katso lisätietoja www.winnova.fi/duuniinwinnovasta tai kysy rohkeasti lisää duuniin@winnova.fi (Winkkari-hanke pilotoi WinNovan Tiitus-työnhakupalvelun, #DuuniinWinNovasta käyttöä.)


OPISKELIJAPALVELUT Opinto-ohjauksesta suuntaa opintoihin Tunnista omat kykysi ja kehitä vahvuuksiasi opiskelemalla uusia asioita koko elämäsi ajan!

Vastuuopettajalla on tärkeä rooli opinnoissasi. Hän on tukenasi koko opintojesi ajan. Vastuuopettaja tiedottaa sinua ajankohtaisista asioista ja suunnittelee kanssasi henkilökohtaista opintopolkuasi. Myös opinto-ohjaajasi on sinua varten koko opintojesi ajan opiskelun muutostilanteissa, jatko-opintoasioissa ja kun kaipaat ympärillesi tukiverkkoa opintojen onnistumiseksi. Opot tekevät yhteistyötä sinun ja vastuuopettajasi kanssa kartoittaakseen juuri sinulle parhaat vaihtoehdot. Joskus myös alavalinta saattaa muuttua, ja silloin opinto-ohjaaja ohjaa sinua jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Opiskelijapalveluihin liittyvät yhteystiedot löydät osoitteesta www.winnova.fi/opiskelijapalvelut Opinto-ohjaajat ovat myös Facebookissa: WinNovan verkko-opo ja www.winnova.fi/verkko-opo

Erilaisille oppijoille joustavaa apua WinNovan erityisopetus auttaa oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan erilaisia opiskelijoita. Henkilökohtaisessa osaamisenkehittämissuunnitelmassa määritellään tuen tarve ja tuen toteutusmuodot. Erityisopiskelijana osallistut normaalisti muiden ryhmäläistesi kanssa opetukseen ja erityistukea järjestetään sinulle laaditun suunnitelman mukaan tarvittaessa. Tavoitteena on saavuttaa annetun tuen avulla tutkinnon perusteiden mukaiset tavoitteet. Tarvittaessa näitä tavoitteita voidaan myös yksilöllistää, ja tämä merkitään aikanaan myös tutkintotodistukseesi. Jokaisella alalla toimii erityisopettaja, jolta voi kysyä neuvoja ja apua tarvittaessa.

Oppipajat auttavat WinNovan Oppipajoilla opiskelija voi saada tukea, jos opinnot eivät suju suunnitelmien mukaan tai ne uhkaavat keskeytyä väliaikaisesti tai kokonaan. Oppipajoilla opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, jotka voidaan rinnastaa tukiopetukseen. Tukea voi saada esim. matematiikan, tietotekniikan tai kielten opinnoissa. Opiskelija voi myös syystä tai toisesta tarvita lisäaikaa opintoihinsa lyhyen tai pidemmän ajanjakson verran. S2-oppipajat on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat suomen kielen lisäopetusta. Oppipajat ja S2-oppipajat sijaitsevat Raumalla Satamakadulla ja Porissa Tiedepuistossa.

Apua opintotoimistoista Opintotoimistoista saat tarvittaessa opiskelutodistuksen ja voit kysyä neuvoa esim. opintososiaalisia etuja koskevissa asioissa. Lisäksi toimistosta voit hakea virallisen opintosuoritusotteen tai Matkahuollon ja VR:n etukorttiin oikeuttavan todistuksen. Nämä edut saat käyttöösi myös WinNovan mobiili-opiskelijakortilla (Slice-sovellus) ilman erillistä todistusta, jos olet niihin oikeutettu. Jos olet esimerkiksi unohtanut Opiskelijaintran tunnukset, saat uudet toimistosta. Opintotoimistopalvelut ovat saatavissa pääsääntöisesti arkipäivisin koko lukuvuoden ajan. Toimistojen osoitteet, yhteystiedot ja aukioloajat löydät www.winnova.fi/opintotoimistot. Mahdollisista poikkeuksista aukioloajoissa esim. kesäaikana ilmoitetaan erikseen.


OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitajan ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin palvelut Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille päätoimisille opiskelijoille, joiden opinnot kestävät yli 3 kk. Terveydenhoitajan luokse voit tulla omaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi koskevissa asioissa. Jokaisella terveydenhoitajalla on vastaanottoaikoja, joille voit tulla ilman ajanvarausta koulupäivän aikana. Parhaiten tavoitat oman hoitajasi puhelimitse, jos haluat varata oman ajan. Terveydenhoitajan luona asioiminen on pääsääntöisesti maksutonta. Raumalla peritään sairaanhoidollisista toimenpiteistä (haavanhoito, ompeleiden poisto, sairauslomatodistukset yms.) terveyskeskusmaksujen mukaiset hinnat. Terveydenhoitajat tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä sinun hyväksesi muun opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. Myös ohjaus opiskelijaterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajien avulla.

Kuraattorit ja psykologit arjen tukena WinNovan tarjoamiin kuraattorien ja psykologien palveluihin ovat oikeutettuja kaikki perustutkinto-opiskelijat. Kuraattori ohjaa sinua opintojesi varrella erilaisissa elämäntilanteissa. Hänen kanssaan voit luottamuksellisesti keskustella esimerkiksi omasta tai läheisten jaksamisesta, päihteidenkäytöstä, ihmissuhteisiin, asumiseen ja toimeentuloon, opintososiaalisiin etuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä muun henkilökunnan tai oman verkostosi kanssa tai ohjata sinut koulun ulkopuolisten palveluiden piiriin. Kiireellisissä tapauksissa voit saada ajan jo samalle tai seuraavalle arkipäivälle, mutta opiskelijaan otetaan yhteyttä viimeistään 7 arkipäivän kuluessa. Psykologin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen. Opiskelijalle tämä tarkoittaa, että hän voi varata psykologilta ajan ja tulla keskustelemaan esim. siitä, jos jännittää, mieli on maassa, ahdistaa, ihmissuhteet tuntuvat ongelmallisilta tai tulevaisuus mietityttää.

Kodin ja koulun yhteistyö WinNova tekee yhteistyötä kotien kanssa. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö korostuu alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden koulutuksessa. Tavoitteena on mahdollistaa varhainen tuki opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Vastuuopettajan tehtäviin sisältyy yhteistyö huoltajien kanssa. Myös yli 18-vuotiaiden kotiin voidaan olla yhteydessä opiskeluun liittyvissä asioissa. Alaikäisen opiskelijan huoltaja saa tunnukset WinNovan Opintohallintojärjestelmään. Sieltä huoltajat voivat seurata oman nuorensa opintojen etenemistä ja opintoihin osallistumista. Aloittavien opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenillat syys-lokakuussa. Tilaisuuksissa huoltajille kerrotaan ammatillisesta koulutuksesta, opiskelusta, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä sovitaan yhteisistä yhteydenpidon keinoista.

Seurakuntayhteistyö Rauman ja Porin ev.lut. seurakunnat tekevät WinNovan kanssa yhteistyötä. Työntekijät ovat eri koulutusaloilla työskentelevien opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja koko henkilökunnan käytössä erityisesti kriisitilanteissa.


OPINTOSOSIAALISET EDUT Ravintola- ja kahvilapalvelut sekä ateriakorvaus Perustutkinnoissa kouluruokailu on maksuton (lukuunottamatta työvoima-, oppisopimus- ja henkilöstökoulutusta) ja tarjotaan toimipisteiden opiskelijaravintoloissa. Lisätietoa toimipaikoista ja ruokalistat www. Hyvinvointia winnova.fi/ruokailu. Voit ladata myös JAMIX-ruokalistasovelluksen puhelimeen. Mikäli sinulla on erityisruokavalio, ota lounaasta koulun alussa yhteyttä terveydenhoitajaasi. Valmistamme vain tilatut eritysruokavaliot. Tervetuloa Työpaikalla oppimisen aikana et välttämättä pääse WinNovan opiskelijaravintolaan aterioimaan. Tällöin sinulla on oikeus anoa ateriakorvausta. Kysy lisää ohjaavalta opettajaltasi.

ruokailemaan

Oikeus maksuttomaan ruokailuun tarkistetaan jokaisessa toimipisteessä ja kaikilta opiskelijoilta WinNovan kulkukorttia, KELA-korttia tai ajokorttia näyttämällä.

Tuet opiskeluun Ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on maksutonta. Sinulle tulee kuitenkin kustannuksia opiskelujen aikana esimerkiksi oppikirjoista, henkilökohtaisista työvälineistä, viranomaismaksuista sekä työ- ja suojavaatteista. WinNovan www-sivuilla www.winnova.fi/omawinnova on ohjeistus opetuksessa perittävistä maksuista ja opiskelijoille maksettavista korvauksista sekä tarkempi ohje alakohtaisesti tarvittavista oppimateriaalihankinnoista hinta-arvioineen.

OPISKELIJOIDEN TUKIMUODOT Opintotuki Opintotukena voit saada opintorahaa, asumislisää ja opintolainaa. KELA tekee päätökset opiskelijoiden opintotukea ja koulumatkatukea koskevissa asioissa. Opintotukihakemuksen voit tehdä KELAn www-sivuilla pankkitunnusten avulla tai omassa opintotoimistossasi. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Opintotuen yleisinä edellytyksinä on opintojen päätoimisuus ja opinnoissa edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Opintotuki on takaisinperittävää tuloa, mikäli sitä on maksettu ilman riittäviä opintosuorituksia tai läsnäoloa tai jos työtulot ylittävät annetut rajat. Oppilaitos tekee KELAn valvontailmoituksen opiskelijasta, jonka opintosuoritukset eivät täytä opintotuen saamisen ehtoja.

Koulumatkatuki ja koulukuljetukset KELA maksaa opiskelijoille koulumatkatukea. Sinulla on oikeus koulumatkatukeen, jos: •

päivittäinen yhdensuuntainen koulumatka lyhintä reittiä opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä ja

koulumatkan kustannukset ovat vähintään 54 euroa kuukaudessa.

Opiskelija jättää koulumatkatukea koskevan hakemuksen oppilaitokseen ja ostaa Matkahuollosta oppilaitoksen antamaa ostotodistusta käyttäen halvimman kuukauden ajan käytettävissä olevan


lipputuotteen. Opiskelijan maksuosuus lipusta on 43 euroa. Koulumatkatukea koskevissa asioissa voi kysyä neuvoa opintotoimistosta. Porilaisille ja ulvilalaisille opiskelijoille on järjestetty maksuton koulukuljetus opiskelupäivinä Ulvilaan luonnonvara- ja ympäristöalalle. Myös lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittajille on järjestetty kuljetus Porin torilta päivittäin, kuljetus on maksullinen.

Aikuiskoulutustuki ja työttömyysetuudella opiskelu Aikuiskoulutustukea voi saada KELAlta, mikäli opiskelija on ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä ja nykyinen työsuhde tai yrittäjyys on kestänyt vähintään vuoden. Opiskelijalle voidaan maksaa työttömyysetuutta tai koulutustukea ja esim. ateria-, matka- ja majoituskulujen kattamiseksi ylläpitokorvausta. Mahdollisista rajoitteista ja myöntämisperusteista opiskelijan kannattaa kysyä TE-palveluista.

Ammattitutkintostipendi Voit saada ammattitutkintostipendin, kun olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja täytät seuraavat ehdot •

let ollut eläkevakuutetussa työ- tai virkasuhteessa yhteensä vähintään viisi vuotta tutkino non suorittamispäivään mennessä,

olet tutkinnon suorittamispäivänä alle 68-vuotias ja

k uulut Suomen sosiaaliturvan piiriin sekä tutkinnon suorittamispäivänä, että stipendiä hakiessasi.

Sinulla ei tarvitse olla voimassa olevaa työsuhdetta voidaksesi hakea stipendiä. Lisätietoja saat osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi (ent. koulutusrahasto)

Asuminen WinNovalla on kaksi opiskelija-asuntolaa, jotka sijaitsevat Raumalla ja Ulvilan Kullaalla. Asuntoloissa on tarjolla soluasuntoja. Raumalla asuntolapaikat on varattu ensisijaisesti merenkulkualan opiskelijoille ja Kullaalla luonto- ja ympäristö sekä metsäalan opiskelijoille. Asuntolapaikkaa voi hakea opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Asuminen asuntolassa on maksutonta.

Opiskeluaikaiset vakuutukset Opintojesi aikana sinut on vakuutettu opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa tapahtuvien tapaturmien ja vahinkojen varalta. Näitä ovat esim. liikuntatunnit, työpaikalla oppiminen ja koulumatkat. Vakuutus on voimassa myös esim. ulkomailla tapahtuvan harjoittelun aikana. Mikäli lähdet ulkomaille, sinulla pitää olla myös oma vapaa-ajanvakuutus. Jos vahinko sattuu esim. työpaikalla, sinun on viipymättä ilmoitettava siitä ohjaavalle opettajallesi.


OPISKELUN ARKEA Opetukseen osallistuminen Henkilökohtainen lukujärjestys määräytyy HOKSin mukaan. Mikäli olet poissa opetuksesta, siitä tulee viipymättä ilmoittaa vastuuopettajalle. Työpaikalla oppimisen aikana poissaoloilmoitus on tehtävä sekä työpaikkaohjaajalle että ohjaavalle opettajalle. Jos olet poissa opetuksesta, sinun tulee itse ottaa selvää käsitellyistä asioista palattuasi kouluun. Etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin sinun tulee anoa lupa etukäteen joko vastuuopettajalta (alle 10 päivää) tai koulutuspäälliköltä (yli 10 päivää).

Kansainvälisyys - Mielitkö maailmalle? WinNovassa kansainvälisyys on osa opetussuunnitelman mukaista opetusta. Henkilökohtaistaminen mahdollistaa opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien joustavat kansalliset ja kansainväliset opintopolut. Kansainvälistymistä tukevat oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuushankkeet, kehittämishankkeet ja monikansallinen verkostoyhteistyö. Kotikansainvälistymistä edistävät WinNovassa opiskelevat maahanmuuttaja- ja vaihto-opiskelijat. Valmennus ja käytännön järjestelyt ennen ulkomailla tapahtuvaa oppimisjaksoa sekä jakson aikainen tuki ja ohjaus takaavat, että oppijan oppiminen kansainvälisessä ympäristössä toteutuu tavoitteellisesti ja turvallisesti. Ulkomailla hankittu osaamisen arviointi, tunnustaminen ja dokumentointi varmistavat ulkomailla suoritetut oppimisjaksot osaksi opintoja. Lisätietoja omalta opettajaltasi tai alan kv-yhteyshenkilöltä, www.winnova.fi/kansainvalisyys

Työturvallisuus ja pukeutuminen Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestämisen edellyttämät henkilösuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. WinNova hankkii työturvallisuuslain edellyttämillä aloilla opiskelijalle peruskoulutukseen soveltuvan suoja-asun. Suoja-asu ja -jalkineet jäävät opiskelijan omaan käyttöön. Opiskelija voi käyttää niitä myös oppilaitoksen ulkopuolisessa toiminnassa (esim. kesätyö). Opiskelijan omarahoitusosuus on 50 % hinnasta. Opiskelija voi halutessaan hankkia itselleen vastaavan suojausluokituksen turva-asun myös omakustanteisesti. Alakohtaiset turvallisuusohjeet koulutetaan erikseen ja lisätietoa saat opettajaltasi.

Tupakointi ja päihteet - olemme savuton oppilaitos WinNova on savuton oppilaitos (Tupakkalaki 12§). Savuttomuus koskee kaikkia tupakkatuotteita. Tupakointi, päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksessa, opiskelija-asuntoloissa, työpaikoilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa. Opiskelijat ovat myös velvollisia ilmoittamaan oppilaitoksen henkilökunnalle, jos he tekevät päihteiden ja huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja oppilaitoksessa.


Kurinpito Kurinpidollisia toimia ovat puhuttelu, poistaminen opetustiloista enintään kolmeksi päiväksi, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta tai asuntolasta, opiskeluoikeuden pidättäminen sekä opiskeluoikeuden peruuttaminen. SORA-laki Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti asetuksessa mainituilla aloilla. Opiskeluoikeuden peruuttaminen SORA-lain perusteella voi koskea seuraavia aloja (koskee myös ammatti- ja erikoisammattitutkintoja): •

merenkulkualan perustutkinto,

turvallisuusalan perustutkinto,

lentokoneasennuksen perustutkinto,

logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen osaamisohjelma),

metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettajan osaamisohjelma),

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Huumausainetestit Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai merkittävästi lisää huumausaineiden laitonta kauppaa ja leviämisen riskiä. Joillakin aloilla (esim. merenkulkuala) työpaikat edellyttävät opiskelijoilta huumausainetodistusta. Rikostaustaote Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla oppimiseen sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. WinNovassa rikostaustaote pyydetään kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta ennen ensimmäistä työpaikalla oppimista, mikäli se sisältää alaikäisten parissa työskentelyä. Myöhemmin opiskelijalta voidaan pyytää tarvittaessa uudelleen ote rikosrekisteristä, ja se on toimitettava oppilaitokseen sovittuun päivämäärään mennessä. Mikäli opiskelija ei toimita sitä, häneltä voidaan evätä opiskeluoikeus siihen asti, kunnes hän toimittaa pyydetyn asiakirjan nähtäväksi. Oppilaitoksen järjestyssäännöt kokonaisuudessaan löytyvät sivulta www.winnova.fi/opiskelijalle.


TUTKINTOTODISTUS - passisi työelämään Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt, saat tutkintotodistuksen. Se on sinun passisi työelämään, jolla todistat muodollisen pätevyytesi. Jos tulevaisuudessa hakeudut jatko-opintoihin, tutkintotodistus todentaa hakukelpoisuutesi.

Valmistuminen ja tutkintotodistus Tutkintotodistukset allekirjoitetaan ja päivätään alla olevan aikataulun mukaisesti. Opiskelija voi myös erikseen sopia tutkintotodistuksen postittamisesta esim. toiselle paikkakunnalle. Pääsääntöisesti opiskelija hakee todistuksen henkilökohtaisesti. Lukuvuoden eri ajankohtina valmistuvia opiskelijoita ohjataan suorittamaan opinnot siten, että viivettä (> 2 vk) tutkintotodistuksen saamisen ja opintojen päättymisen välillä ei ole. Lukuvuoden 2019 - 2020 valmistumispäivät: JAKSO 1 30.8.2019 13.9.2019 30.9.2019

JAKSO 2 15.10.2019 31.10.2019 15.11.2019 29.11.2019 20.12.2019

JAKSO 3 15.1.2020 31.1.2020 14.2.2020 28.2.2020 13.3.2020

JAKSO 4 31.3.2020 15.4.2020 30.4.2020 15.5.2020 29.5.2020 15.6.2020 30.6.2020 Huom. Kaikkien opintojen tulee olla suoritettuna 3 viikkoa ennen valmistumispäivää ja arviointien tulee olla valmiina järjestelmässä 2 viikkoa ennen valmistumispäivää. Opiskelijoiden valmistumisia juhlistetaan kuukauden viimeisenä valmistumispäivänä (yllä olevassa taulukossa ko. päivät vihreällä) järjestettävällä tilaisuudella kampuksittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Opiskelun muut todistukset Opiskelutodistuksen saat tarvittaessa opintotoimistostasi eri viranomaisten tarpeisiin. Virallisen opintosuoritusotteen voit pyytää toimistosta. Tutkinnon osien arviointi ja ammattiosaamisen näytöt merkitään mahdollisimman nopeasti arvioinnin jälkeen. Mikäli huomaat opintosuoritusotteellasi virheellisen merkinnän, ota välittömästi yhteyttä sinua opettaneeseen opettajaan. Mikäli jostain syystä joudut esim. eroamaan oppilaitoksesta ennen kuin opintosi ovat päätöksessä, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista sekä opintokortin.


JAKSOT JA LOMAT (mm. perustutkinnoissa)

JAKSOT

KIRIPÄIVÄT

1. jakso 19.8. - 17.10.2019 Uudet opiskelijat aloittavat ma 5.8.2019 klo 9.00. Jatkavat opiskelijat oman työjärjestyksen mukaisesti: 2. vuoden opiskelijat ma 12.8. 3. vuoden opiskelijat ma 19.8.

Kiripäivien tarkoitus on saada suoritetuiksi ne aineet, joita on opiskeltu jakson aikana. Näinä päivinä on mahdollisuus myös lisäopetukseen, mikäli sellaista sinulle järjestetään.

LOMAT

2. jakso 18.10.2019 - 10.1.2020 Huom. Viikko 45 on WinNovan Wiikko ja mm. avoimet ovet ovat toimipisteissämme to 7.11. klo 12-18

Syysloma 21.-25.10.2019 (vk 43)

(ko. aika määritetty työpäiväsuunnitelmaan)

Joululoma & loppiainen 23.12.2019-6.1.2020

Itsenäisyyspäivä 6.12.2019

3. jakso 13.1. - 19.3.2020

20.3.2020

Hiihtoloma 17.-21.2.2020 (vk 8)

4. jakso 23.3. - 28.5.2020 Perustutkintokoulutuksen lukuvuoden päättäjäispäivä on 29.5.2020 Päätösjuhlien aikatauluista tiedotetaan alakohtaisesti.

22.5.2020

Pääsiäinen 10.-13.4.2020 Vappu 1.5.2020 Helatorstai 21.5.2020

Koulutuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät on kirjattu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Koulutus toteutetaan henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan mukaisesti tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi. Työpäiväsuunnitelman löydät verkosta www.winnova.fi/omawinnova ja www.winnova.fi/opiskelijalle/opiskelu/tyo-_ja_loma-ajat.


Tukea tutor-opiskelijoista (perustutkinnot) WinNovaan valitut tutorit ovat tutor-koulutuksen käyneitä, opinnoissaan edenneitä alan opiskelijoita, jotka omalta osaltaan ohjaavat opiskelijoita ja vaikuttavat oppilaitoksen työilmapiiriin. Tutorit ottavat vastaan uudet opiskelijat ja perehdyttävät heidät oppilaitoksen toimintatapoihin. Tutor-opiskelija »» on toisen tai kolmannen vuoden opiskelija, joka on käynyt tutor-koulutuksen »» osallistuu uuden opiskelijan perehdyttämiseen oppilaitoksen käytäntöihin ja auttaa pääsemään alkuun uudessa ympäristössä »» ohjaa koulutukseen tutustujia, toimii apuna oppilaitoksen esittelyissä ja kertoo alalla opiskelusta »» ohjaa opiskelijaa tarvittaessa vapaa-aikaan liittyvissä seikoissa. KIINNOSTUITKO? - Tutor-haut käynnissä keväisin sähköisesti www.winnova.fi/tutorit. Lisätietoja voit kysyä omalta vastuuopettajaltasi, seuraa uutisointia myös sivulla www.winnova.fi/omawinnova.

SAKU-toiminta SAKU-toiminta tarjoaa opiskelijoille erilaisia mahdollisuuksia harrastaa ja kilpailla liikunnan joukkue- tai yksilölajeissa ja kulttuurin parissa. Kulttuuriharrastajille SAKU järjestää vuosittain valtakunnalliset SAKUstars-kulttuurikilpailut. Toimintaan kuuluu erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Lisätietoja voit kysyä omalta vastuuopettajaltasi.

Opiskelijayhdistys Wino ry - opiskelijan asialla

WinNovassa on kaikista opiskelijoista muodostuva opiskelijayhdistys, Wino ry. Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on edistää yhteistoimintaa ja koulutyötä. Sen hallitus käyttää opiskelijoiden ylintä puhevaltaa, kun koulutusta kehitetään. Opiskelijoita kuullaan ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Wino ry:n hallitukseen valitaan jäsenet vuosittain syksyllä. Wino ry:n jäsenistä valitaan edustaja myös WinNovan laajennettuun johtoryhmään. Lisätietoja Wino ry:stä ja sen toiminnasta löydät sivuiltamme www.winnova.fi/wino. Lisäksi voit ottaa yhteyttä mieltäsi askarruttavista asioista osoitteeseen opiskelijayhdistys@winnova.fi.


Suuntana TAITAJA2022 Pori - Huippuosaajana työelämään! Vuoden 2019 Taitaja-kilpailut järjestettiin Joensuussa 21.-23.5.2019. Metsäkoneenkäyttö-lajin finalistimme Juho Palomäki voitti hopeaa ja Miro Saarinen ylsi hienosti 5. sijalle Suomen parhaiden joukossa. Vuonna 2020 kilpailut käydään Jyväskylässä, vuonna 2021 Oulussa ja vuonna 2022 kisat saadaan Satakuntaan Poriin.

T

aitaja-kisoihin osallistumisesta WinNovan opiskelijoilla ja opettajilla on jo pitkät ja menestyksekkäät perinteet monilla aloilla. Taitaja-toiminnassa nuoret, 21 vuotta kilpailuvuonna täyttävät ja sitä nuoremmat ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat kisaavat oman alansa muiden edustajien kanssa Suomen mestaruudesta eri opintoaloilla ensin semifinaaleissa ja parhaimmat finaalissa. Voit saada erityistä oman alasi valmennusta kisoihin lähdettäessä, mutta tärkeintä on innostunut asenne ja tekemisen ilo. Taitaja-kisoihin osallistumisesta on monenlaista hyötyä: Niissä pääset mittelöimään Suomen parhaiden kanssa omalla alallasi Suomen suurimmassa ammatillisessa tapahtumassa ja mahdollisesti voit suorittaa samalla opintoja tai antaa näytön. Osallistumisesta saa myös kunniakirjan, joka on mukava lisä työhakemuksessa. Kysy lisää omalta vastuuopettajaltasi ja seuraa uutisointia www.winnova.fi/kilpailutoiminta Lisätietoja myös Taitajien virallisella sivulla https://skillsfinland.fi ”Kaikki vaan kisoihin, jos intoa löytyy!” ”Kisoihin parasta valmentautumista on normaali koulunkäynti ja asioiden opiskelu oppitunneilla ja harjoitussaleissa. Kisoissa tehdään ihan samoja harjoituksia kilpailumielessä. Tuntien ulkopuolella kävin kuitenkin hiukan hiomassa mm. puikkohitsausta ennen kisoja.”

TAITAJA2022 PORISSA


WINNOVAN TOIMIPISTEET JA YHTEYSTIEDOT WinNovalla on koulutustoimintaa useissa toimipisteissä Raumalla, Porissa, Laitilassa, Ulvilassa ja Uudessakaupungissa. Toimipisteiden osoitteet ja henkilöstön suorat puhelinnumerot löydät www-sivujen yhteystiedoista www.winnova.fi/yhteystiedot Virallinen/yhtiölle osoitettu posti lähetetään osoitteeseen: Länsirannikon Koulutus Oy WinNova PL 197, 26101 RAUMA Automaattinen puhelinvaihde palvelee arkisin klo 9.00-15.00, p. (02) 623 7100 Henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@winnova.fi

@

Opintotoimistot Opintotoimistot palvelevat WinNovan eri toimipisteissä lukuvuoden aikana arkipäivisin Porissa ja Raumalla sekä vaihtelevasti Laitilassa ja Ulvilassa. Toimistojen osoitteet, yhteystiedot ja aukioloajat löydät sivuiltamme www.winnova.fi/opintotoimistot Mahdollisista poikkeuksista aukioloajoissa esim. kesäaikana ilmoitetaan erikseen.

Seuraa, mitä WinNovassa tapahtuu: Facebookissa @WinNovaKoulutus @WinNovaVerkkoOpo

Instagramissa @winnova_koulutus

Twitterissä @WinNovaOnline

YouTubessa WinNovaOnline/ Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Uutiset: www.winnova.fi ja www.winnova.fi/OmaWinNova SlideSharessa WinNovaOnline/WinNova

LinkedInissä/Issuussa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Juttuja ja kuvia julkaistavaksi WinNovan tapahtumista, tilaisuuksista, opiskelijatöistä yms. voi lähettää osoitteeseen viestinta@winnova.fi tai julkaista somessa #WinNova, #WinNova_koulutus ja #SuuntaEteenpäin #ammatillinenkoulutus

Profile for Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WinNovan Opiskelijan opas 2019-2020  

Onnittelut opiskelupaikasta WinNovassa. Tässä oppaassa lyhyesti tärkeää tietoa mm. opiskelun arjesta, järjestelmistä, opiskelijakorteista, t...

WinNovan Opiskelijan opas 2019-2020  

Onnittelut opiskelupaikasta WinNovassa. Tässä oppaassa lyhyesti tärkeää tietoa mm. opiskelun arjesta, järjestelmistä, opiskelijakorteista, t...

Profile for winnova
Advertisement