Page 1

‫داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫‪Download free Hot Summer Videos‬‬ ‫داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ و راﯾﮕﺎن» داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫داغ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ‪ ،‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ‪،‬‬ ‫داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺠﻢ ﮐﻢ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫داغ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬ﺗﯿﺰر ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ‪ ,‬داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ‪,‬‬ ‫‪ ...‬داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ‪ ,‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫‪/‬داﻧﻠﻮد‪-‬ﻓﯿﻠﻢ‪-‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪-‬داغ‪http://tikfilm.net/‬‬ ‫‪http://tikfilm.net/?p=9854‬‬

‫داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫ﺧﺮداد ‪● 24 1397‬‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ‪ :‬داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ | ​داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ | ​اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ | ​ژاﻧﺮ‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه ‪● ٠:‬‬ ‫ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ‬

‫●‬


‫ژاﻧﺮ‪ :‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬درام‬ ‫‪:​MP4‬ﻓﺮﻣﺖ‬ ‫‪:​ WEBRip‬ﮐﯿﻔﯿﺖ‬


‫ﻣﺪت زﻣﺎن‪ ٨۶ :‬دﻗﯿﻘﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮر‪ :‬اﯾﺮان‬ ‫ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ‪١٣٩۵ :‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮدان‪ :‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺮج زاد‬ ‫ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ‪ ,‬ﭘﺮﯾﻨﺎز اﯾﺰدﯾﺎر‪ ,‬ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎداﺗﯽ‪ ,‬ﯾﺴﻨﺎ ﻣﯿﺮﻃﻬﻤﺎﺳﺐ‪ ,‬ﺻﺎﺑﺮ اﺑﺮ‪ ,‬ﻟﯿﻠﯽ ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر‪ ,‬ﺳﯿﺎوش ﭼﺮاﻏﯽ ﭘﻮر‪ ,‬روﯾﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری‪ ,‬ﺑﻬﺎره رﯾﺎﺣﯽ‪ ,‬ﻣﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﺠﺎﻧﯽ‪,‬‬ ‫ﭘﺮﻫﺎم ﻣﺤﻤﺪی‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫… ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻼق ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪاش را از ﺷﻮﻫﺮش ﺑﮕﯿﺮد زﻧﺪﮔﯽاش را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽاﻃﻼع ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و‬

‫‪: @Shop_Upera_Bot‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام‬ ‫‪:‬رﻣﺰ ﻓﺎﯾﻞ‬ ‫ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮری دارﯾﺪ ﮐﻪ در‬ ‫‪.‬ﺻﺒﺢ روز ‪ ٢٨‬ﺧﺮداد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد‬

‫ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬

‫ﺗﻮﻣﺎن ‪p​٣٠٠٠‬داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪۴٨٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ‪p​٣٢٠٠‬داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪٧٢٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ‪p​٣۵٠٠‬داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪١٠٨٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ‪p 4K​۴٠٠٠‬داﻧﻠﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ‪١٠٨٠‬‬ ‫داﻧﻠﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ‪ ۵٠٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬


‫داﻧﻠﻮد ﺗﺮﯾﻠﺮ‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن از ﺳﻄﺢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ ✅‬ ‫‪.‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪ FULL HD‬اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ✅‬ ‫‪.‬ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺮورﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ✅‬ ‫‪.‬اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬آﭘﻠﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد ✅‬ ‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ✅‬ ‫‪.‬اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ داﻧﻠﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی داﻧﻠﻮدی رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ✅‬ ‫‪.‬ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‬ ‫‪:‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﯾﺪ‪ ،‬ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬ﺷﻤﺎره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ )ﺳﺎﻋﺎت اداری(‪ , ٠٢١٧٧٧٢٩۵۵٧ :‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام📞‬ ‫‪@Shop_Upera_Bot‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ وﯾﺪﯾﻮ‬ ‫‪00:00‬‬ ‫‪00:60‬‬

‫ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮد‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﯽ دارد‪ .‬ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و رﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﻨﺪ‪ .‬داﺳﺘﺎن ﭘﺮرﻣﻖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ و ﺑﺤﺮان آن در ﺟﺎی درﺳﺘﯽ از ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن از دﻗﺖ و‬ ‫ﺗﺴﻠﻂ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرش دارد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﯿﻠﻢ‪" ،‬دروغ"‪" ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری" و ﺗﺎ ﺣﺪودی "ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ" اﺳﺖ؛ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ راﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل‬ ‫ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوزی اﻧﺪ و ً‬ ‫دﻗﯿﻘﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻓﯿﻠﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ‪ :‬زن ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎداﺗﯽ( ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ زن ﻣﺪرن دﯾﮕﺮی‪ ،‬در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ و ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮش )ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ( ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺸﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اوﺳﺖ‪ .‬واﮐﻨﺶ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﻤﺴﺮش رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻮث ﺷﺪن از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ(‪" .‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ"‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی‪ ،‬در ﭘﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﻄﻠﻮب و‬ ‫اﯾﺪه آﻟﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ زﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺤﺘﻮا در آن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﺳﺖ و ﻓﺮم در درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪» .‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ«‪ ،‬ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻧﻤﯽ رود؛ از ﮐﺸﺶ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ و رﯾﺘﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﮔﺮه ﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬ﻓﺮﻫﺎد )ﺻﺎﺑﺮ‬ ‫اﺑﺮ(‪ ،‬ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪن ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮگ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ‪ ،‬ﮐﻨﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪﺗﺮش ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﺮﯾﻦ )ﭘﺮﯾﻨﺎز اﯾﺰدﯾﺎر(‬ ‫ﻟﻮ ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻟﻮ رﻓﺘﻦ آن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی را درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﺤﻮه ی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ی دﮐﺘﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻼش او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن‬ ‫ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺖ و واﮐﻨﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ‬ ‫ﺗﻘﻼی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﮔﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی ﻓﯿﻠﻢ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان راﺿﯽ ﻧﺸﻮد‪ .‬در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺗﺐ و‬ ‫ﺗﺎب ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎرﻫﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﻫﻤﻮاره ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﺆﻟﻔﯽ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار‬ ‫داده اﻧﺪ و آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان ﻣﻮﻟﻒ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻫﺎ‪ ،‬درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ‬ ‫آﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﻮدن روی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ زد و اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪ً .‬‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ »ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد« )ﻣﺎزﯾﺎر‬


‫ً‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻪ در ﻓﺮم و ﭼﻪ در ﻣﺤﺘﻮا و ﭼﻪ در ﻃﺮح رواﺑﻂ‬ ‫ﻣﯿﺮی(‪ ،‬اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از »درﺑﺎره اﻟﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی اﺛﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را راﺿﯽ ﻧﮕﺎه دارد؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ »ﻋﺎدت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ«‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ‪» .‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ« ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه اول ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی را‬ ‫در دﯾﺎﻟﻮگ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را ﻫﻢ دارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻧﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺑﻮدن را‬ ‫ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ دارد‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ درام را ﺑﺮای وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی ﻣﻬﯿﺎ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ؛ ً‬ ‫ﻣﺜﻼ اﺷﺎره ی ﻣﮑﺮر ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﺗﺄﮐﯿﺪ او ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻧﺮود و آﻧﺠﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و … ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ "ﭘﺸﺖ ﺑﺎم" ﺑﺴﺘﺮ وﻗﻮع ﺑﺤﺮان را‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻗﺒﻞ آن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر‪ ،‬ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻇﺮف‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ و ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای در راه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم در آن ﻧﻘﺶ‬ ‫ً‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ! اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﻌﻨﯽ »ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن«‪ ،‬در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؛ ً‬ ‫ﻣﺜﻼ در "درﺑﺎره ی اﻟﯽ"‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ اﻟﯽ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺒﺮد و درﮔﯿﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و‬ ‫ً‬ ‫واﻗﻌﺎ اﻟﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ … اﯾﻦ ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن رﯾﺰه‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﭙﯿﺪه و … ﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ اﻟﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺗﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺬر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی از آن‬ ‫اﺻﻮﻻ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺮﻫﺎدی رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ در ﻣﺴﯿﺮ او ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‬ ‫ﮐﺎرﯾﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪» .‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ« ﻓﯿﻠﻤﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺒﺮد آن دارد‪ .‬در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﻠﺤﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻫﻤﺎن روﯾﺪاد ﺗﻠﺦ اﺳﺖ‪ .‬درواﻗﻊ ﭘﺲ از‬ ‫ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ رواﺑﻂ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زوج ﭘﺰﺷﮏ دﻟﯿﻞ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن زاﯾﺶ و ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره اﺳﺖ )ﺑﺎرداری زن( ﮐﻪ روزﻧﻪ ی اﻣﯿﺪﯾﺴﺖ ﺑﺮای آن ﻫﺎ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زوج ﻓﺮودﺳﺖ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﺶ از ﻧﺒﻮدﻧﺶ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﻮده و از ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزی ﻫﺎی »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ« ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﻧﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ اش در ﻓﯿﻠﻢ را ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺎزی ﻧﮑﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﯾﻨﺎز اﯾﺰدﯾﺎر ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺎدر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬او در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان زن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎﻧﯽ در ﻗﺸﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎت و ﺑﺎ دروﻧﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﺻﺎﺑﺮ اﺑﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد‪ ،‬ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﺴﺖ زﯾﺮا‪ ،‬اﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل او را از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل و ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪر‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزی ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ و دروﻧﮕﺮاﯾﯽ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺗﻔﺎق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ را در ﻋﯿﻦ ﺧﺸﻤﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ داده ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ‪ .‬ﺣﻀﻮر و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ "ﮐﻮدک" در ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره "ﮐﻮدک" در آن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪه دارد اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ "ﮐﻮدﮐﺎن" ﭘﺮرﻧﮓ اﻧﺪ و درواﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻀﻮر آن‬ ‫ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﯿﻠﻢ "ﺷﮑﺎف" ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای "ﮐﻮدک" اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و دﯾﮕﺮ روﯾﺪادﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪ .‬ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮدک در ﻓﯿﻠﻢ‪ ،‬ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان‬ ‫ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر رﺋﺎل و ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز در ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در زﻣﺎن اﮐﺮان‬ ‫ً‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎورم‪» ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ« ﯾﮑﯽ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﯿﻠﻢ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺷﻮد‬ ‫‪.‬در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺷﻬﻤﯿﺮزادی‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺴﺮﯾﻦ )ﭘﺮیﻧﺎز اﯾﺰدﯾﺎر( ﻋﻠﯽرﻏﻢ آنﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ )ﭘﺮﻫﺎم( ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫وﺿﻊ رو ﺑﻪ اﺿﻤﺤﻼل ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدک ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ از ﭘﺮﻫﺎم ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪ‬


‫ً‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺴﺎﻧﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ وﺟﻬﻪ ﮐﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺬاب ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ در‬ ‫آورد‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺴﺮﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ﭘﺮورش داﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺣﻮادث در ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرود و در دﻗﯿﻘﻪ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﺮه اﺻﻠﯽ ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﺮدازش ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪﭼﯿﻨﯽ درام ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی رﯾﺘﻤﯿﮏ ﻣﻌﻘﻮل ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪه‬ ‫ﻣﺘﻮازن ﻓﯿﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﮔﺮه اﻓﮑﻨﯽ ﻣﯿﺨﮑﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ‪،‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬتﺑﺨﺶ از ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ رﻧﮓﻫﺎ در ﻗﺎبﻫﺎی‬ ‫ِ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﺶ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و اﻟﺘﻬﺎب وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﺻﺪ ﺣﯿﻒ و ﺻﺪ ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﻧﮕﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎنﺑﻨﺪی در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪارد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﭼﻪ ﻃﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﯾﺪه ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﺬاﺑﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ‪ ،‬داﺳﺘﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ »دﮔﺮ ﮔﻮن« ﻣﯽﺳﺎزد‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ﻧﺸﺪه و اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻣﻐﺸﻮش ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رواﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎدر ﭘﺮﻫﺎم‬ ‫)ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎداﺗﯽ( را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﺮگ ﮐﻮدک ﻣﯽداﻧﺪ‪ .‬از دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰانﺳﻦﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﺎدری ﮐﻪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ‬ ‫»ﺗﻼش« ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽاش را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪداری ﻧﮕﺬراﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﯽﺗﺮﯾﻦ و آﻧﺘﯽ ﭘﺎﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد داﺳﺘﺎن اﺳﺖ و از آن ﻃﺮف ﻫﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺮد )ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻣﺼﻔﺎ( ﻓﺮدی ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻪﺗﺮ و ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ« ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در‬ ‫‪.‬ﻗﺒﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده دوﺳﺖ – و ﻧﻪ ﺷﺮور! – دارای ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ‬

‫اﻓﺸﯿﻦ ﻋﻠﯿﺎر‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺮج زاد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ی ﻣﻠﻮدرام ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در‬ ‫ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺼﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی‬ ‫ﻗﺪم اول ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزی اش ﺑﺎ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ آﻣﺪه‪ ،‬اﯾﺮج زاد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﭼﯿﺪﻣﺎن رﺧﺪاد ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪه‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﺮج زاد در ِ‬ ‫ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ درﮔﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻂ رواﯾﯽ و اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺧﺎص ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺛﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﺮج زاد در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫درآوردن آن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﺎه ﺑﯽ ﺳﺮوﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﺶ ﻻزم را ﺑﺮای داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ‬ ‫وﺟﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺳﺘﺎن و ﺑﺤﺮان ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻠﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ و‬ ‫‪.‬ﺳﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ داﺳﺘﺎن ﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﺻﻐﺮ ﻓﺮﻫﺎدی ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪه‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﻣﺨﺘﺺ اﺻﻐﺮﻓﺮﻫﺎدی‬ ‫داﻧﺴﺖ ‪ .‬اﺗﻔﺎق‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان)ﮔﺮه اﻓﮑﻨﯽ( ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻖ‪ ،‬ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ‪ ،‬دروغ)ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺮد ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻂ رواﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ ﺷﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﻮده اﻣﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﻠﻮدراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد آن را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﺎدی‬ ‫ﻗﯿﺎس ﮐﺮد اﯾﺮج زاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن رﺳﯿﺪه و اﺳﺎﺳﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ دو ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی رواﯾﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﺮج زاد در رواﯾﺖ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آن ﻧﺸﺎن دادن ﯾﮏ ﺑﺤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻮده‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﮕﺮش روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را از ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن اﺗﻔﺎﻗﺎت و رﺧﺪادﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﯿﻄﺮف ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺸﺎن دادن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎن و ﺳﺎرا‪ ،‬ﻓﺮﻫﺎد و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎوات را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺮده اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازد‪ ،‬ﺑﻪ داﺳﺘﺎن‬ ‫ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺮگ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﯿﻠﻢ در ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻤﺬات ﭘﻨﺪار‬


‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﺮج زاد ﻋﻼﻗﻪ ی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را درک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در داﺳﺘﺎن ﭘﺮدازی و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻزم را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود و ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ‪ ،‬ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و اﺗﻔﺎق از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻪ ی درام ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اش ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ی‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺮه اﻓﮑﻨﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺛﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ اﺗﻔﺎق و اوج اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و اﯾﺠﺎد اﺗﻔﺎق را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﺳﻘﻮط ﭘﺮﻫﺎم در راﺳﺘﺎی ﯾﮏ ﺟﻬﺶ و اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از آن ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮدش ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺑﻌﺪ از اﺻﻮل‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن ﻓﯿﻠﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮی و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺮج زاد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﻪ و اﺗﻘﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﻬﺎن ﻓﯿﻠﻢ؛ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را ﺑﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎرا‪ ،‬ﭘﺮﻫﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺷﯿﺮ آب ﺣﻤﺎم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺮﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد ﭘﺲ ﭘﺮﻫﺎم را ﺑﻪ ﻫﺎﻧﯿﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ‬ ‫و ﻣﯽ رود‪ ،‬ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﺑﻮدن اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﻘﻠﯿﻪ اﻣﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﯽ ﺧﺮد و‬ ‫درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﺼﺎدف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺎﻧﯿﻪ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮود ‪ ،‬ﺗﺮس ﻫﺎﻧﯿﻪ از ﻣﻬﺮی ﺧﺎﻧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳﻮپ و ﺷﺴﺘﻦ روﻓﺮﺷﯽ در ﺣﻤﺎم و ﺻﺪای آب ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ‪ ،‬ﻧﮕﺎه اﯾﺮج زاد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ ‪،‬‬ ‫ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﺮای درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﺮﻫﺎم ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮﻫﺎم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﻫﺎﻧﯿﻪ ﻧﮕﺮان اﺳﺖ‪ ،‬دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را درک ﮐﻨﺪ و در ﺑﻬﺖ و ﻧﺎﺑﺎوری در‬ ‫ﺳﮑﻮت ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد؛ اﯾﺮج زاد ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﻤﺶ را درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫داغ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﻠﺦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎرا ﺑﺎردار اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎرداری ﺳﺎرا ﻧﻤﺎدی از اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻤﺎن از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﮐﺎﻏﺬ را‬ ‫در ﺑﺎد رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ ،‬ﻧﺴﺮﯾﻦ و ﻓﺮﻫﺎد و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﯿﻪ دﭼﺎر ﮐﺎﺑﻮس و روان ﭘﺮﯾﺸﯽ ﻧﺸﻮد‪ .‬اﯾﺮج زاد ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﯾﯽ‬ ‫‪.‬اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻓﺎرغ از آن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ درس اﺧﻼق ﺑﺪﻫﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﺎرغ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ ی ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ‪،‬‬ ‫ﻗﺼﻪ ﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺧﺎص ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ‬ ‫‪.‬ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اوﻟﯽ ﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖ ﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد ﻓﺮم ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﺛﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ‬ ‫در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﺮم از ﻣﺤﺘﻮا درآﻣﺪه و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ‪ ،‬وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﻨﻄﻖ در ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﻓﺮم ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻗﺎب ﻫﺎ‪ ،‬ﮐﺎدر ﻫﺎی ﻣﺘﻮازن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮم و آﻫﺴﺘﻪ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎی اﺛﺮ را ﺗﺎ ﺣﺪودی وﻫﻢ آﻟﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺮﻫﺎم در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺣﻀﻮر ﻫﺎﻧﯿﻪ و ﭘﺮﻫﺎم در‬ ‫ﺷﺐ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم‪ ،‬ﺳﮑﺎﻧﺲ دﻋﻮای اﯾﻤﺎن و ﺳﺎرا و ﺧﯿﺮه ﺷﺪن ﺳﺎرا ﺑﻪ ﻫﺎﻧﯿﻪ؛ ﻗﺎب ﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وﻫﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﻫﺎ ﻃﻮری ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در روز ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎزه ی ﭘﺮﻫﺎم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺷﻮک وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از آن ﺣﺘﯽ در‬ ‫ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺳﻘﻮط ﭘﺮﻫﺎم ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻮک وﺟﻮد دارد؛ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ﻫﺎی اﯾﺮج راد ﺑﺎ دﮐﻮﭘﺎژ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ و ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ را درک ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎب ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﻇﺮﯾﻒ دورﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﻃﻮری ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآورد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﻤﺎﻫﺎ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﻮدی ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ‬ ‫دارد ﺣﺎﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﻮری از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻣﻠﻮدی ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﺎرش ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ در ﮔﻮش ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ‪ ،‬اﺗﺼﺎل‬ ‫ﻧﻤﺎﻫﺎ رﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺛﺮ را ﺑﺎور ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده‪ ،‬ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ رﯾﺘﻢ داده و ﺑﻪ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آن دﻟﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫داغ اﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﺮﯾﻨﺎز اﯾﺰدﯾﺎر ﺟﺪا از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اش در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﺑﺎ ﺳﻤﯿﻪ ی اﺑﺪوﯾﮏ‬ ‫روز در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ روﯾﻪ ی دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺸﮑﻞ دارد ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺎﺑﺮ‬ ‫ﺗﮑﺮار ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎن‬ ‫اﺑﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺤﻦ ﺑﺎزی ﺷﺎن‬ ‫ِ‬ ‫‪.‬ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﻮی ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻔﺎ و اﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ درک ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ‬


‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺮج زاد ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺧﻮش ذوق در اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اش راه درﺳﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده او درک ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ او ﺑﯽ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ اش را ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺮدازش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﮑﻢ ﺑﯽ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮش ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد‪ ،‬اﯾﺮج زاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ‬ ‫ﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻓﺮم را از دل ﻣﺤﺘﻮا ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ اﯾﺮج زاد در ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اش دﭼﺎر ذوق زدﮔﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺸﺪه و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ آن‬ ‫ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ و داﺳﺘﺎن درﮔﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ از دﯾﺪن آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ‪ .‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی‬ ‫واﻗﻌﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ دﯾﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ی ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻦ‬ ‫‪.‬ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻟﺬت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮاﺳﺖ‬

‫ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫‪.‬ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎداﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ زن را از ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﮑﻦ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدی در ‪ ١٣‬رﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺎﺋﺰ رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدی در ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ‪ ١٣‬رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪه دو رﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺟﻮاد ﻧﻮروزﺑﯿﮕﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺮجزاد ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﺮﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول ﻣﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻔﺎ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن ﭘﺮﯾﻨﺎز اﯾﺰدﯾﺎر ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ زن ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎداﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻬﺮاب ﺧﺴﺮوی ﺑﺮﻧﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاﮔﺬاری اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪاﺑﺮداری دارﯾﻮش ﺻﺎدﻗﭙﻮر و ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﺰاﻋﯽ ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﮐﯿﻮان ﻣﻘﺪم ﻧﺎﻣﺰدﺷﺪه ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻠﻮرﯾﻦ‬

‫درﺑﺎره ﮐﺎرﮔﺮدان ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﯾﺮج زاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪/٢٨‬ﺗﯿﺮ‪ ١٣۶٠ /‬در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس‪ .‬دارای دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺳﻮره ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات دوره دﯾﭙﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪ ١٣٨٠‬ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮره اﺻﻔﻬﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٣٨۵‬از رﺷﺘﻪ »ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ« در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬او از ﺳﺎل ‪ ١٣٨۶‬ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ »اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ« و از‬ ‫‪.‬ﺳﺎل ‪ ١٣٨٩‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ ﻋﻀﻮ »آﮐﺎدﻣﯽ داوران« اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺷﺪ‬

دانلود رایگان فیلم تابستان داغ  

Download free Hot Summer Videos دانلود رایگان فیلم تابستان داغ, دانلود رایگان فیلم سینمایی تابستان داغ, دانلود فیلم, دانلود فیلم ایرانی, دا...

دانلود رایگان فیلم تابستان داغ  

Download free Hot Summer Videos دانلود رایگان فیلم تابستان داغ, دانلود رایگان فیلم سینمایی تابستان داغ, دانلود فیلم, دانلود فیلم ایرانی, دا...

Advertisement