Page 1

Xa¶

-1-

Xa¶

Xa¶


-2-

Xa¶


-3-

Xa¶


-4-

ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ഏടെ നാളായുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഇതിലൂടെ പൂവണിയുന്നത്. അവകാശവാൈങ്ങടളാന്നുമിടലെങ്കിലുും ഒരുകാരയും ഉെപ്പ് തരുന്നു ഹൃൈയവാെിയില് നിന്നുും ഞങ്ങള് ഇെുത്തിട്ട കുസ്ുമങ്ങളുടെ സ്ുഗന്ധും ഇതിടല ഓരരാ ഏെിലുും നിങ്ങള്ക്ക് അനുഭവരവൈയമാകുും. കാലും ടതറ്റി വന്ന മഴടപ്പയ്ത്ത്തായുും കുഞ്ഞുനാമ്പിടന കരിച്ചുകളയുന്ന ചുെുടവയിലായുും പ്പകൃതി പ്പതികൂല കാലാവസ്ഥടയാരുക്കിടയങ്കിലുും വാൊടത, ചീഞ്ഞുണങ്ങാടത പിെിച്ചു നിന്നുടവന്നതില് ചാരിതാര്ഥ്യമുണ്ട്. പരിമിതികള് ഏടെയുടണ്ടങ്കിലുും ഞങ്ങള് അക്ഷരങ്ങടള പ്പണയിക്കുന്നു. അതിഭാവുകതവമിലൊടത ഉള്ളിടല ൈുുഃഖവുും, സ്രതാഷവുും, ഉത്കണ്ഠയുും നിങ്ങളിരലക്ക് എത്തിക്കാനാവുടമന്നാണ് പ്പതീക്ഷ. ദകപിെിച്ചു നെത്തിയ മാതാപിതാക്കടള സ്മരിച്ച് ടകാണ്ട് നിെഞ്ഞ മനരസാടെ, സ്രതാഷരത്താടെ

മുലെടമാട്ടുകളുും പനിനീര് ൈളങ്ങളുും നിങ്ങള്ക്കായ്ത് സ്മര്പ്പിക്കടട്ട.

FUnäÀ

Xa¶


-5-

Xa¶


-6-

Xa¶


-7-

Xa¶


-8-

Xa¶


-9-

TEACHER East or West Teachers are the best ! They show us the way , sacrificing the day They shout all the day , At those who slip away , Till their thoughts pain, But all in vain, My mom always says , That teachers days, Are full of sorrows , Thinking of tomorrow. We have to respect them , And don’t condemn If anything is wrong, Because it doesn’t take long, To be corrected As they are ones to be respected. !!

Zakiya Rasheed

Xa¶


- 10 -

Xa¶


- 11 -

Xa¶


- 12 -

Xa¶


- 13 -

A Funny Day When I was in 1st standard we went for a picnic. We enjoyed the picnic very much. We played a game named 'Kho-Kho'. It was very funny to play . We ran too much .After sometime we ate our food. After five minutes, we played with a ball. 'Sumith' threw the ball and it stuck on the tree. My friend Aadhil took a stone and threw to the tree and he aimed at the ball, when he threw the stone, the ball fell down. So we enjoyed that picnic to ASPIRE PARK!

D¯cw Ahkm\ t]PnÂ

Xa¶


- 14 -

1. Start studying well before the exam. Make sure your schedule provides for sufficient revision time. As any good test-taker will tell you, the revisions are more important than the first time study. 2. Focus on understanding the concepts rather than mugging. 3. Think about the time after the exam. Visualize the happiness on your face that the stress period is now over. This works very well. 4. Keep telling yourself that your hard-work will not go to waste. 5. If you are afraid of tough questions, it helps to know that most questions are of average difficulty and designed to be answered correctly by most examiners. 6. Designate a "study buddy", a classmate who is an expert in a subject you have trouble in, that you can come to with questions.

Jumana Abdul Samad

7. Get plenty of sleep. It's way more stressful to memorize lots of information or comprehend complicated concepts on less than 6 hours sleep. 8. Eat healthy food, since it's often easier to function on nutritious food than junk. While sugar might be a quick source of energy, sugar lows happen pretty fast and the let-down can often be severe. 9. While taking notes, use as many diagrams, graphs and figures and illustrations as possible. This helps to make several revisions at the last moment! 10. Ask a senior or more knowledgeable person to prepare sample tests for you. If such practice tests are available in the market, go for them.

XaÂś


- 15 -

Zq-sc H-cp cm-Py-¯v k-¼- -\m-b H-cp cm-Pm-hp-m-bn-cp- p. cm-Pm-hn-\v aq -p s]¬-Ip-«n-Ifm-bn-cp- p. H-cn-¡ a-¡-Ä-¡v X-t m-Sv F-{X-t¯mfw kv-t\-l-ap-s -dn-bm³ cm-Pm-hn-\v Xn-Sp-¡-ambn. aq- p-a-¡-sfbpw A-Sp¯p hn-fn-¨v tNm-Zn¨p, "s]m- p-a-¡sf, \n-§-Ä-¡v F-s F-{Xt¯m-fw C-ã-am-Wv? aq-¯ a-IÄ ]d-ªp "AÑs\ F-\n-¡v Cu BI-mi-t¯m-fw C-ã-amWv" c- ma-s¯ a-IÄ ]-dªp. "F-\-¡Ñ-s\ Cu `qan-tbm-fw C-ã-amWv" aq- -m-a-s¯ a-IÄ ]-d-ªp. ""A-¨-s\ Cã-s¸-tS -Xv FI-S-a-bmWv. B I-S-a ]qÀ-¯n-bm-hp -Xv h-sc Rm-³ C-ã-s¸-Spw'' B-Zy c -p a-¡-fp-sSbqw a-dp]-Sn cm-Pm-hn-\v Xr-]vXn-bm-sb-¦nepw aq- a-s¯ a-I-fp-sS D¯-cw cm-Pm-hn-s\ Xr-]v-Xn-s¸-Sp¯n-bn . am-{Xa cm-Pm-hn-\v Cu a-I-tfm-Sv C-ã-t¡-Spw D -m-bn. sIm-«m-cw B-Zy-s¯ a-IÄ-¡v \ In. _m-¡n-bp-Å kz-¯v c -mas¯ a-I-Ä-¡pw \- In. aq- m-a-¯-hÄ¡v H qw \- -In-bn . F-¦nepw C-sXm pw H-cp {]-bm-k-am-bn Im-Wm-sX ]n- m-hn-s\ C-ã-s¸-«psIm -p X-s A-h-Ä h-f-À- p. ]-Xn-s\-«p h-b-Êm-b-t¸mÄ aq-¯-aI-sf k-¼- -\pw kp-µ-cp-\pam-b Hcp cm-P-Ip-amc-\v hn-hm-lw sN-bv-Xp sIm-Sp¯p. c -ma-s¯ a-I-sf-bpw C-Xp t]m-se \ H-cp Ip-amc-s\ I -p-]n-Sn-¨p hn-hm-lw sN-bv-Xp sIm-Sp¯p. aq ma-s¯ a-I-fp-sS Im-cy-¯n bm-sXm-cp Xm -]-cyhpw Im-Wn-¨n . H-cn-¡ sIm-«m-c-¯n-se¯n-b H-cp Ip-am-c³ Ch-sf I t¸mÄ C-ã-am-hp-Ibpw Ah-sf I ym-Ww I-gn-¨p sIm-Sp¡ptam F- v cm-Pmhn-t\m-Sv tNm-Zn-¨p. Cu aI-sf Ip-dn-¨v bm-sXm-cp {i-²-bp-an m¯ cm-Pm-hv k½-Xw aqfn.]-Ww H-cn-¡ h v A-Sp-¯ Znh-kw t]mhp-Ibpw sN-¿pw. cm-Pm-hn-sâ Øm-\-am-\-§Ä \-ã-s¸«p. Z-cn-{Z-\m-bt¸mÄ Bcpw {i-²n-¡m-\n m-Xmbn. cm-Pm-hv {]-Xo-£-tbm-sS aq-¯ aI-fp-sS A-Sp-¯v sN- p, A-hÄ AÑ-s\ B«n-tbm-Sn¨p. c- ma-s¯ aIÄ Hmtcm Im-c-W-§Ä ]-d-ªv H-gn-ªp am-dn. A-h-km-\w a-\-an a\-tÊm-sS aq- ma-s¯ a-I-fp-sS sIm-«m-c-¯n-se¯n. A-hÄ AÑ-s\ cm-tPm-Nn-X-am-bn kzo-I-cn-¨v k- -¡-cn¨p. a-I-fp-sS I-f-¦-an m-¯ kvt\-lw I- v cm-Pm-hn-sâ I-®p-IÄ \n-dªp. ]n- o-Sp-Å Im-ew AhÀ k-k-t´m-jw Po-hn-¨p. Aam\ ^k

Xa¶


- 16 -

Xa¶


- 17 -

Xa¶


- 18 -

Xa¶


- 19 -

Xa¶


- 20 -

Xa¶


- 21 -

Xa¶


- 22 -

Xa¶


- 23 -

Cu

Xa¶


- 24 -

Xa¶


- 25 -

Xa¶


- 26 -

Xa¶


- 27 -

Xa¶


- 28 -

Xa¶


- 29 -

Xa¶


- 30 -

Xa¶


- 31 -

Xa¶


- 32 -

Xa¶


- 33 -

Xa¶


- 34 -

Xa¶


- 35 -

Did you know that the earth circles the sun at the speed of 18.5 miles (29.8km) per second which means it travels at a speed of 1,072,80 km/h. Did you know that cars also could run on alcohol. In Brazil, an alcohol called ethanol is used as the fuel for cars. And the advantage is that it will never run out because it is made out of sugarcane. Did you know that the way the numbers are written developed from symbols used by the Muslim mathematicians. Did you know that the first nuclear weapon was used in the World War II. It was a bomb dropped by USA in Hiroshima in Japan in 1945. Did you know that the longest railway line is over 5,600 miles (9,000 km) long. it was built between 1891 and 1905 and stretched from west to east of the Russian empire.

Hisham Ilyas

XaÂś


- 36 -

Ï

Xa¶


LAST BREATH

- 37 -

From those around I hear a Cry, A muffled sob, a Hopeless sigh, I hear their footsteps leaving slow, And then I know my soul must Fly! A chilly wind begins to blow, Within my soul, from Head to Toe, And then, Last Breath escapes my lips, It's Time to leave. And I must Go! So, it is True (But it's too Late) They said: Each soul has its Given Date, When it must leave its body's core, And meet with its Eternal Fate. Oh mark the words that I do say, Who knows? Tomorrow could be your Day, At last, it comes to Heaven or Hell Decide which now, Do NOT delay! Come on my brothers let us pray Decide which now, Do NOT delay! Oh God! Oh God! I cannot see! My eyes are Blind! Am I still Me Or has my soul been led astray, And forced to pay a Priceless Fee Alas to Dust we all return, Some shall rejoice, while others burn, If only I knew that before The line grew short, and came my Turn! And now, as beneath the sod They lay me (with my record flawed), They cry, not knowing I cry worse, For, they go home, I face my God! Oh mark the words that I do say, Who knows, Tomorrow could be your Day, At last, it comes to Heaven or Hell Decide which now, Do NOT delay ! Come on my brothers let's pray Decide which now, do not delay ....

Collected by:

Khansa Zafar

Lyricist Ahmed Bukhathir

XaÂś


- 38 -

Xa¶


- 39 -

Xa¶


രകരളും: അെിയാന്

- 40 -

1.രകരളത്തി തലസ്ഥാനും ANS: തിരുവനതപുരും 2.ജിലൊ പഞ്ചായത്തുകള് ANS: 14 3.പ്ഗാമ പഞ്ചായത്തുകള് ANS: 999 4.രാജയസ്ഭാസ്ീറ്റുകള് ANS: 9 5.ടെയില്രവ ദൈര്ഘ്യും ANS: 1148 കി. മീ. 6.രൊഡ് ദൈര്ഘ്യും ANS: 1, 54,679 കി. മീ. 7.രപാസ്റ്റ് ഓഫീസ്ുകള് ANS: 5082 8. ആൈയടത്ത വിമാന സ് ANS: തിരുവനതപുരും-മുുംദൈ- 1935 9.ആൈയടത്ത ഇുംഗ്ലീഷ് സ്കൂള് ANS: മട്ടാരഞ്ചരി - 1818 10.ആൈയടത്ത രകാരളജ് ANS: സ്ി.എും.എസ്.രകാരളജ്, രകാട്ടയും- 1840 11.ആൈയടത്ത മൃഗശാല ANS: തിരുവനതപുരും 12.ആൈയടത്ത മയൂസ്ിയും ANS: തിരുവനതപുരും 13.ആൈയടത്ത രകരളീയ വനിതാ മപ്തി ANS: ടക.അര്. ടഗൌരിയമ്മ 14.ആൈയടത്ത മലയാളി ഒളിമ്പയന് ANS: സ്ുരരഷ് ൈാൈു 15.രകരളത്തിടല ആൈയടത്ത മുഖയ മപ്തി ANS: ഇ.എും.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് 16.മലയാളത്തിടല ആൈയടത്ത ചലച്ചിപ്തും ANS: വിഗതകുമാരന് (1928) 17.ഡി.ജി.പി. യുടെ പൂര്ണ രൂപും ANS: ഡയെക്െര് ജനെല് ഓഫ് രപാലീസ് 18. സ്ി.ഐ. യുടെ പൂര്ണ രൂപും ANS: സ്ര്ക്കിള് ഇന്സ്ടപക്െര് 19.എസ്.ഐ. യുടെ പൂര്ണ രൂപും ANS: സ്ബ് ഇന്സ്ടപക്െര് 20.ഡി.ഐ.ജി. യുടെ പൂര്ണ രൂപും – ANS: ടഡപയൂട്ടി ഇന്സ്ടപക്െര് ജനെല് ഓഫ് രപാലീസ്

Xa¶


- 41 -

പട്ടിക്കുട്ടികടള വില്ക്കാനുണ്ട് ഒരു കെയുെമ വാതിലിനു മുകളില് പട്ടിക്കുട്ടികടള വില്ക്കാനുണ്ട് എടന്നഴുതിയ ഒരു പലക അെിച്ചുെപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ടകാച്ചുകുട്ടികടള ആകര്ഷിക്കാന് പറ്റിയ ഒരു മാര്ാമാണിത്. ഉെമ പ്പതീക്ഷിച്ചതുരപാടല അധികും താമസ്ിയാടത ഒരു ടകാച്ചു പയ്യന് കെയുടെ മുന്നിലുള്ള രൈാര്ഡുും വായിച്ചു ടകാണ്ട് നിന്നു. എന്നിട്ടാ പയ്യന് രചാൈിച്ചു: "നിങ്ങള് എതു വിലയ്ത്ക്കാണ് പട്ടിക്കുട്ടികടള വില്ക്കാന് ഉരേശിക്കുന്നത്" കെയുെമ മെുപെി നല്കി: "മുപ്പതു രൂപ മുതല് അമ്പത് രൂപ വടരയാകാും." ടകാച്ചുപയ്യന് രപാക്കറ്റില് നിന്ന് കുടെ നാണയത്തുട്ടുകള് പുെടത്തെുത്ത്: "എടറ ദകയില് രണ്ടുരൂപ നാല്പതു ദപസ്യുണ്ട്." പയ്യന് തുെര്ന്നു: "എനിക്കാ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങടള ഒന്നു കാണാന് പറ്റുരമാ" കെയുെമ ഒന്നു ചിരിച്ചു. എന്നിട്ടയാള് വിസ്ിലെിച്ചു. ഉെന് തടന്ന നായ്ത്ക്കൂട്ടില് നിന്ന് രലഡീ കെയ്ത്ക്കകത്തുള്ള ഇെനാഴിയിലൂടെ ഓെി വന്നു. ടതാട്ടുപുെടക ര രാമാവൃതരഗാളങ്ങള് രപാലുള്ള അഞ്ചുപട്ടിക്കുട്ടികളുും. ഒടരണ്ണും മാപ്തും പുെകിലായിരപ്പായി. ടഞാണ്ടിടഞാണ്ടി വന്ന ആ പട്ടിക്കുട്ടിടയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ടകാണ്ട് പയ്യന് രചാൈിച്ചു: "ആ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് എതാണ് കുഴപ്പും"

Xa¶


- 42 -

മൃഗരഡാക്െെുടെ പരിരശാധനയില് പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അരടക്കട്ടില് ഒരു കുറ്റിച്ചുഴി ഇടലെന്നാണ് കണ്ടടതന്നുും അതു ടകാണ്ട് മുെതി നെക്കാനാണ് അതിടറ രയാഗടമന്നുും കെയുെമ അെിയിച്ചു. ഒരിക്കലുും അതിന് രനടര നെക്കാന് കഴിയിടലെന്നുും അയാള് പെഞ്ഞു. ടകാച്ചുപയ്യന് അതു രകട്ടരപ്പാള് കൂെുതല് ഉത്സാഹമായി. "അവനാണ് എനിക്കു രവണ്ട പട്ടിക്കുട്ടി." കെയുെമ പെഞ്ഞു. "അതു രവണ്ട കുട്ടി. ഈ പട്ടിക്കുട്ടിടയ നീ വാങ്ങുകടയാന്നുും രവണ്ട. നിനക്കിവടന മതിടയങ്കില് ഞാന് ടവെുടത തരാും." അതു രകട്ട് പയ്യന് അസ്വസ്ഥനായി. അവന് കെയുെമയുടെ കണ്ണുകളില്ത്തടന്ന ഉറ്റുരനാക്കി. എന്നിട്ടു വിരല് ചൂണ്ടിപ്പെഞ്ഞു. "നിങ്ങള് ഇവടന എനിക്കു ടവെുടത തരണ്ട. മറ്റു പട്ടിക്കുട്ടികള്ക്ക് ഈൊക്കുന്ന അരത വിലയ്ത്ക്കു തന്നാല് മതി. ആ വില അവന് അര്ഹിക്കുന്നു. അതുടകാണ്ട് മുഴുവന് വിലയുും ഞാന് തരാും. ഇരപ്പാള് എടറ ദകയിലുള്ള രണ്ടു രൂപ നാല്പത് ദപസ് സ്വീകരിച്ചാടട്ട. മുഴുവന് വില വസ്ൂലാക്കുന്നതു വടര മാസ്ും അമ്പതു ദപസ്ടവച്ച് ഞാന് തരാും." കെയുെമ ഉെന് തിരിച്ചെിച്ചു. "നിനക്ക് ഈ പട്ടിയുടെ ആവശയമിലെ. ഇവന് ഓൊനുും ചാൊനുും പറ്റിലെ.പിടന്ന മറ്റു പട്ടിക്കുട്ടികടള രപാടല നിടറ കൂടെ കളിക്കാനുും പറ്റിലെ." അതിനു മെുപെിടയരന്നാണും ആ പയ്യന് കുനിഞ്ഞ് പാറ്സ്ിടറ കാലുെ ഉയര്ത്തിക്കാണിച്ചു. വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് വികൃതമായ ഇെരത്തക്കാലുും അതിടന ൈന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന രലാഹത്താങ്ങുമാണ് കെയുെമ അരപ്പാള് കണ്ടത്. പയ്യന് മുഖമുയര്ത്തി കെയുെമടയ രനാക്കി. "എനിക്കുും ഓൊന് കുെച്ചു പാൊണ്. ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ ൈുദ്ധിമുട്ടുകളുും വിഷമതകളുും മനസിലാക്കാന് കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടാളിയരലെ അവന് ആവശയും?"

ഡാന് ക്ലാര്ക്ക് ടകാെുങ്കാറ്റിടന അതിജീവിക്കാന്

Xa¶


- 43 -

അനുപ്ഗഹങ്ങള് ഓര്ക്കുക അലൊഹു നമുക്ക് അനുപ്ഗഹങ്ങള് തന്നിട്ടുരണ്ടാ? ചിതിച്ചു രനാക്കൂ. നാും നമ്മുടെ വീട്ടിരലാ, അയല്പക്കരത്താ, സ്കൂളിരലാ, ചുറ്റുപാെുകളിരലാ, ദകകാലുകള്ക്ക് ദവകലയമുള്ള രതാ, കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടടപ്പട്ടരതാ, ൈുദ്ധിദവകലയരമാ ഉള്ളവടര ക ണ്ടിട്ടുരണ്ടാ? 'അടത' എന്നായിരിക്കുും നമ്മുടെ ഉത്തരും. അരപ്പാള് നമുക്ക് അലൊഹുനല്കിയ കാഴ്ച, രകള്വി, സ്ുംസ്ാരരശഷി, പലതരും കഴി വുകള്എന്നിവ അനുപ്ഗഹങ്ങളാണ്. ഇവ നാും പ്പതയക്ഷമായി കാണുന്നതില് ചിലത് മാപ്തും. പരരാക്ഷമാ യിട്ടുള്ള അനുപ്ഗഹങ്ങള് ഇതിരലടെയാണ്. നിങ്ങള് ഡയാലിസ്ിനു വിരധയനായ ഒരു രരാഗിടയ രനാക്കൂ... അവരുടെ പ്പശ്നടമതാണ്? രക്തത്തിടല മാലിനയങ്ങള് നീക്കും ടചയ്യുന്ന വൃക്കകള്പ്പവര്ത്തനരഹിതമായിരി ക്കുന്നു. അടലെങ്കില് പ്പവര്ത്തനക്ഷമത കുെഞ്ഞു രപായിരിക്കുന്നു. നാും കഴിക്കുന്ന ആഹാരും ൈഹിക്കുന്നതുും അത് ശരീരത്തിന്ന് ഉപകാരപ്പൈമാക്കുന്നതുും രവണ്ടാത്തത് പുെും തള്ളുന്നതുും നമ്മുടെ ഇഛയനുസ്രിച്ചലെ. അലൊഹു നമുക്ക് നല്കിയ അപാരമായ അനുപ്ഗഹങ്ങളില് ഒന്നുമാപ്തും. അത്രപാടല ശവസ്നപ്പ പ്കിയ, രക്തത്തിന്ടെ സ്ഞ്ചാരും, മസ്ിലുകളുടെപ്പവര്ത്തനും, ൈഹനും തുെങ്ങിയവയുും പ്പകൃതിയിടല ചൂട്, ടവളിച്ചും, ടവള്ളും എന്നിവയുടമലൊും അനുപ്ഗഹങ്ങളാണ്. ഇ ങ്ങിടന രനാക്കുരമ്പാള് നടമ്മ അലൊഹു അനുപ്ഗഹങ്ങള് ടകാണ്ട് മൂെിയിരിക്കുകയാടന്നന്ന് കാണാും. അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുര്ആനില് അലൊഹു പെയുന്നത

അലൊഹുവിടറ അനുപ്ഗഹങ്ങള് എണ്ണിക്കണക്കാക്കാന് നിങ്ങള് മുതിരുകയാടണങ്കില് അതിനു നിങ്ങള്ക്ക് സ്ാധയമലെ".

Xa¶


- 44 -

അതിനാല് നാും അലൊഹു തന്ന അനുപ്ഗഹങ്ങള് നലെതിരന ഉപരയാഗിക്കൂ എന്ന ചിതയുണ്ടാക്കുക. അത് അപ്പകാരമാരണാ നാും ഉപരയാഗിക്കുന്നടതന്ന് രനാക്കുക.

How a thought, reap an action How an action , reap a habit How a habit , reap a character How a charecter , reap a destiny “

നാും തിരക്കുള്ളവരാകുക. അലസ്തടയ സ്ൂക്ഷിക്കുക. അലസ്ത നിങ്ങടള പ്പയാസ്ങ്ങളിരലക്കുും ഉല്കണ്ഠയിരലക്കുും സ്ുംശയങ്ങളിരലക്കുും ദപശാചിക ചിതയിരലക്കുും ടതറ്റുകളിരലക്കുും ടചടന്നത്തിക്കുും. നമ്മില് നിന്ന് ഒരാള്ക്കുും (മനുഷയര്ക്കുും, മിണ്ടാപ്പാണികള്ക്കുും) ഒരുപപ്ൈവവുും വരുത്താതിരിക്കുക. നലെ ഫലങ്ങള് മാപ്തും നല്കുന്ന വൃക്ഷടത്ത രപാടലയാകുക. അതിടറ രനടര കടലെെിഞ്ഞാലുും അത് ഫലങ്ങള് ടപാഴിച്ച് ടകാെുക്കുന്നു.നലെത് ഭക്ഷിച്ച് നലെ ഉത്പന്നും തയ്യാൊക്കിടയെുക്കുന്ന രതനീച്ചടയ രപാടലയാകുക. അത് ടചന്നിരിക്കുന്ന ശിഖരടത്തരയാ പൂവിടനരയാ ഒെിക്കാടതയുും രവൈനിപ്പിക്കാടതയുും മുെിരവല്പ്പിക്കാടതയുും പൂരതടനെുത്ത് നലെ നെുരതന് നമുക്ക് നല്കുന്നു. അലൊഹു നമുക്ക് നല്കിയ അനുപ്ഗഹങ്ങളുും ഇത്തരത്തിലാക്കിത്തീര്ക്കുക

Xa¶


- 45 -

A BUTTERFLY A butterfly, a butterfly I love to fly with butterfly I like to play I want to toy But it goes this way and That way . A tiny air balloon What a Beauty ? A statue on the flower ! But my mother do not allow To go outside ! Because of the heat outside . Oh ! A spider may snatch it . Wings in red , Spots, Black, Tiny Legs , But Dear . . . . . . . . . Where is your eye ? Misbahul Haque

XaÂś


- 46 -

Xa¶


- 47 -

 The acids in your stomach are so strong that they could destroy a razor blade  Bones are living – growing parts of your body and make up around 20 % of your weight.  Children’s bones are softer than an adult’s. They wont fully harden until you are 18 years old.  You use 11 face muscles to flomen , 12 to smile and 20 to kiss.  one drops of blood contains 5 million red blood cells.  Your heart beats around 60-80 times a minute, but doing exercise increase its rate to 200 times a minute  The human eye muscles move around 10000 times a day  After a big mean , your stomach can stretch to 40 times the size when it was empty  A new born baby can’t make tears until it is 3 weeks old.  Playing a personal music player (MP3) on full volume could permanently damage your hearing just after 1 minute and 29 seconds.  It takes just 0.02 of a second for your brain to realize when you have dropped a book on your toe.  There are more than one million tiny tubes as filters in the kidneys. The are called nephion and measure around 65 km in total length.

Xa¶


- 48 -

Xa¶


- 49 -

Xa¶


- 50 -

À

Xa¶


- 51 -

Xa¶


- 52 -

½ ¸ Å

T\w

p Ä

Xa¶


- 53 -

Xa¶


- 54 -

Xa¶


- 55 -

Sajla E A

Xa¶


- 56 -

The king cobra has an unusual hiss that is much lower than other snakes more like a rowl than a hiss. Compared with the size of the bird, the kiwi’s egg is enormous. The egg is about 20 percent of the mother’s weight. Koalas are often slow moving and quiet. Some people believe that eucalyptus diet has a calming effect on them. The truth however, that their digestion rate is slowed down because the leaves take a lot of energy to digest. A lions tongue is so rough that it could lick the skin off your body. Many people call the panda a panda bear, but for a long time scientists weren’t sure if it is really was a bear, Today in spite of a non-bear traits, the panda is usually classified in the bear family.

The yak also contributes to some religious ceremonies. Butter made from yak milk provides fuel for lamps used on shrines and in certain Tibetan Buddhist celebrations. If you have ever been licked by a cat then you know that cats have rough tongues. They all do. This is because their tongues are covered with little sharp edged pockets. The pockets help them lick up water and groom their fur. Cattle are ruminants- animals that bring their food back up after it has been swallowed, to be rechewed and reswallowed. This process is called “ cud chewing “. People think pigs are dirty animals because they so often see pigs wallowing in mud. But pigs cover themselves with mud to stay cool. Given a choice pigs prefer air conditioning to mud baths.

Mother tapir carriers her baby for about 13 months before it is born. That might seem like a lot to us humans, who take only nine months. But its nothing to the elephant, which carries its baby for 24 months! If a mother camel has to go for a journey, when her baby is very young, the baby is put inside a carrier on a nurse camel beside the mother. If the mother can’t see the baby, she will own away, perhaps thinking her baby is lost and she needs to find it. Llamas like to live in groups and will even live with sheep if there are no other llamas around. Shepherds often see llamas as “ watch dogs” because llamas will fight off any animal that threatens their hard. Joeys aren’t born inside their mother pouch. They have to climb there first. Quite a feat considering they are born blind furless, and very very tiny.

Xa¶


- 57 -

അന്ന് രാവിടല ഉമ്മ വിളിക്കാടത തടന്ന ഞാന് എഴുരന്നറ്റു. ഉമ്മ ഉണര്ന്നിട്ടിലൊ യിരുന്നു. ഞാന് സ്ുബ്ഹി നമസ്കാരും കഴിഞ്ഞു അലൊഹുവിരനാട് ധാരാളും ൈു ആ ടചയ്ത്തു "അലൊഹുരവ, ഞാന് പടങ്കെുക്കുന്ന ഏടതങ്കിലുും ഒരു ഇനത്തില് ടസ്ടലടക്ഷന് നല്കണരമ" . ഞാന് കുളിച്ച് സ്രപാര്ട്സ് പ്ഡസ ധരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉമ്മടയ വിളിച്ചു." ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയരലെ? പിടന്നടയതാ ഒരു ങ്ങി പുെടപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്" ഉമ്മ രചാൈിച്ചു . ഇന്ന് സ്രപാര്ട്സ് ആണ്.... "ഭയങ്കര ചൂടെരലെ രമാടന.. ഇന്ന് രപാരകണ്ട...''ഉമ്മ പെഞ്ഞു.''വര്ഷത്തില് ഒരി ക്കല് ഉണ്ടാവുന്ന പരുപാെിയാണ് ഇന്ന്. എനിക്ക് രപാകണും.'' എന്ടെ മെുപെി. അങ്ങടന ഉമ്മയുടെ ടമൌന സ്മ്മതും ടകാണ്ട് ഞാന് സ്ലാും പെഞ്ഞ് പുെടപ്പട്ടു. പിന്നീട് ഉമ്മ പെഞ്ഞ ആ വാക്കുകളില് നിന്ന് എനിക്ക് എരതാ വിഷമും രതാന്നി ഞാന് അത് കാരയമാക്കിയിലെ. അങ്ങടന ൈാപ്പയുടെ കൂടെ സ്കൂളിടലത്തി. 100 മീറ്റര് , 200 മീറ്റര്, 400 മീറ്റര് , രഷാട്ട് പുട്ട് , 4x100 മീറ്റര് െിരല എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് ഞാന് പടങ്കെുക്കുന്നത്. 'ആൈയും രഷാട്ട് പുട്ട്' ല് പടങ്കെുക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രവണ്ടിയുള്ള വിളി വന്നു. ഞാന് സ്രതാഷരത്താടെ പ്പാര്ഥ്ിച്ചു പിച്ചിരലക്ക് രപായി . മലെന്മാരുും തെിയന്മാരുമായിരുന്നു എന്ടെ കൂടെ മത്സരി ച്ച മിക്ക രപരുും. മൂന്നു കിരലായുടെ പതാണ് എെിരയണ്ടത്. ആൈയും എന്ടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു കുട്ടികള് ഓരരാരുത്തരായി എെിഞ്ഞു. പടക്ഷ, അ വര് എെിഞ്ഞടതാടക്ക 5 മീറ്റര് ,8 മീറ്റര്,8.5 മീറ്റര് , എന്നിങ്ങടന 10 മീടറ്റെിനു താടഴയാണ് എെിഞ്ഞത്. അെുത്തത് എന്ടെ ഊഴമാണ് . ഞാന് ൈിസ്മി ടചാലെി ആത്മവിശവാസ്രത്താടെ മുഴുവന് ശക്തിടയെുത്ത് പടതെിഞ്ഞു. അത് പെന്ന് നിലുംകുത്തിയത് 13 മീറ്റെുകള്ക്ക് അപ്പുെത്താണ് എന്ടെ സ്രതാഷത്തിനു അതിരിലായിരുന്നു. പടക്ഷ ആ സ്രതാഷടമാടക്ക വറ്റിരപ്പാകുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു അെുത്തത്! ഒരു തെിയന് പത് ദകക്കലാകി മുഴുവന് ശക്തിയുടമെുത്തു എെിഞ്ഞു. അരപ്പാള് മാഷിന്ടെ വിളി "15 മീറ്റര് ". എലൊവരുും അവടന ടപാക്കിടയെുത്തു. പടക്ഷ, ടമയിന് െഫെിയുടെ അഭിപ്പാ യും എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു '' ON THE LINE " . ഞാന് അലൊഹുവിടന കണക്കിലൊടത സ്തുതിച്ചു. അല്ഹുംൈുലിലൊഹ്, അങ്ങടന ആൈയടത്ത ഇനത്തില് എനിക്ക് ടസ്ലക്ഷന് ലഭിച്ചു. എനിക്ക് ടസ്ലക്ഷന് കിട്ടിയ സ്രതാഷത്തില് ഞാന് 100 മീടറ്റരിനു പടങ്കെുക്കാന് രപായിലെ. ഉച്ചയാകുരമ്പാടഴക്കുും 200 മീറ്റര് ന് വിളി വന്നു എന്ന് എന്ടെ സ്ുഹൃത്ത് എടന്ന അെിയിച്ചു. ഇതിലുും ടസ്ലക്ഷന് കിട്ടുും എന്ന് ഞാന് കരുതി. മാഷ് ഞങ്ങടള ദലനില് നിെുത്തി വിസ്ില് മുഴക്കി. ഞാന് എനിക്ക് കഴിയുന്ന രവഗത യില് ഓെി. പടക്ഷ, 100 മീടറ്റരുകള് കഴിഞ്ഞിട്ടുും ഞാന് മൂന്നാും സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. എന്നാല്, ഫിനിഷിുംഗ് ദലനില് എത്താനാകുരമ്പാള് നിൈാല് എന്ന ഓട്ടക്കാരന് കലെ് തട്ടി വീണു. അരപ്പാള് ഞാന് രണ്ടാമത് എത്തിടപ്പട്ടു . പടക്ഷ, നിയമ പ്പകാരും രനാക്കുരമ്പാള് ഒരു മത്സരും കൂെി കളിരക്കണ്ടി വന്നു. അ രപ്പാരഴക്കുും ഞാന് നന്നായി തളര്ന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അെുത്ത മത്സരത്തിന്ടെ വിസ്ില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുും എനീക്ക് ഓൊന് കഴിഞ്ഞിലെ.

Xa¶


- 58 -

മത്സരും കഴിഞ്ഞു ഞാന് ഇരിക്കാന് നലെ സ്ഥലും രനാകി. പടക്ഷ ഇരിപ്പിടെങ്ങളി ടലാടക്ക മത്സരും കാണാന് കുട്ടികള് തിക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. ഒെുവില് ഒരു മാഷ് എനിക്ക് സ്ീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുതന്നു. ഞാന് ഇരിന്നിട്ട് 2 മിനിട്ട് കഴിഞ്ഞരപ്പാള് എന്ടെ തലയില് എരതാ ഒരു വലിയ സ്ാധനും വീണു. കുട്ടികടളാടക്ക ആര്ത്തു വിളിക്കാന് തുെങ്ങി. പിന്നീൊണ് എനിക്ക് മനസിലായത്, തലയില് വീണത് മടറ്റാന്നുമലെ 'സ്പീക്കര് രൈാക്സ്'ആടണന്ന്. എനിക്കുും രവടരടയാരു കുട്ടിക്കുും മാപ്തമായിരുന്നു പരിക്കുപറ്റിയത്.എന്ടെതലയില് രചാരരയാലിക്കു ന്നതിനാല് മാഷ് എന്ടെ തല ടപാത്തിപ്പിെിച്ചു ക്ലിനിക്കില് ടകാണ്ട് രപായി. അ വിെുന്ന് ആുംൈുലന്സ് വരാന് പെഞ്ഞു. ആുംൈുലന്സ് അല്പ്പും ദവകിയാണ് വന്നത്. നലെ സ്രനഹിതരായ മാഷുമാര് എടന്ന സ്മാധാനിപ്പിച്ചു. ഞാന് ആുംൈുലന്സ്ില് ആശുപപ്തിയില് എത്തിയരപ്പാള് ൈാപ്പ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ൈാപ്പയുും എടന്ന സ്മാധാനിപിച്ചു. സ്റ്റിച്ചു ടചയ്യാന് െൂും കിട്ടുവാന് ദവകിടപ്പായി. എന്ടെ ജീവിതത്തില് ആൈയമായിട്ടാന് എനിക്ക് സ്റ്റിച്ചു ടചയ്യുന്നത്. നാല് സ്റ്റിച് ടചയ്യുവാന് വളടര അധികും രവൈന സ്ഹിരക്കണ്ടി വന്നു. പടക്ഷ, ഇരങ്ങടനടയാടക്ക ഉണ്ടായിട്ടുും എന്ടെ ഉള്ളില് സ്രതാഷും മാപ്തമായിരുന്നു. ഞാന് ഉമ്മടയ അനുസ്രിക്കാത്തത് ടകാണ്ടാണ് എനിക്ക് രവൈന സ്ഹിരക്കണ്ടിവന്നത് എന്ന് ഞാന് കരുതി. അരപ്പാള് ഉമ്മ രാവിടല പെഞ്ഞ വാക്കുകള് എന്ടെ മനസിടന വീണ്ടുും വീണ്ടുും ഓര്മിപ്പിച്ചുടകാണ്ടിരുന്നു. "ഭയങ്കരും ചൂടെരലെ രമാടന... ഇന്ന് രപാരകണ്ട ''.........!!!! സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളത് ടകാണ്ട് എനിക്ക് ടസ്ടലടക്ഷന് കിട്ടിയ ഏക ഇനമായ രഷാട്ട് പുട്ടിന്ടെ ദഫനല് കളിയ്ത്ക്കാന് പറ്റിയിലെ. മാതാപിതാക്കടള അനുസ്രിക്കാതിരുന്നാല് ഇങ്ങിടനയുള്ള വലിയ നഷ്ട്ങ്ങലാണ് ഉണ്ടാവുക എ ന്ന് ഞാന് മനസിലാകി. അമ്മാര് ബിന് അബ്ദുല് അസീസ്

Xa¶


- 59 -

ഹാസില് ഹാമിദ്

Xa¶


- 60 -

Ä

Ä \ Å B [ h A Å m tX

Xa¶


- 61 -

² Å

Xa¶


- 62 -

Zv m

t m m t

cp

[

n

m

Y

bn

À²

Xa¶


- 63 -

\·]-c-¯p¶- Po-hn-X-§Ä kv-t\-l-¯n-sâ Zmlw c-àw hmÀ v Po-h-\p-th a n-SpA-bmÄ Dd-s¡ \n-e-hn-fn-¨p, "Blv! B-lv! C-¯n-cn- sh-Åw Xcq" Ø-ew bÀ-aq-¡v bp-²-`qan. bq-²w A-h-km-\n-¨n-cn-¡p p. i-{Xp-¡Ä tXm-äp ]n- am-dn-¡-gnªp. i-lo-Zm-hp-Ibpw ]-cn-t¡ ¡p-Ibpw sN-bv-X ap-kv-enw-IÄ ]-S-¡-f-¯n Nn-X-dn-¡n-S-¡p-Ibm-Wv. Nn-eÀ A-tX In-S¸n i-lmZ-¯v Ien-a sNm n c-à-km-£n-bm-bn d-ºn³ k-a-£-¯n-te¡v bm{Xbmbn. A-hiyw thiq-{iq-j-Ifpw a-cp -pw sh-Å-hp-am-bn ap-kv-enw t]m-cm-fn-IÄ ]-S-¡-f-¯n ]-cn-t¡-ä-hÀ¡pw i-lo-Zm-b-hÀ¡pan-S-bn-eqsS Hm-Sn-\-S-¡p-I-bm-Wv. A-t¸m-gm-Wv B hn-em-]w H-cp kzlm-_n tIÄ-¡p- Xv. ]-cn-t¡-äv a-cn-¡m³ In-S-¡p- H-cmÄ H-cn-äv Zm-lP-e-¯n-\m-bn tI-gp-I-bmWv. 'B-lv C-¯n-cn hÅw'kz-lm-_n sh-Å-hp-am-bn DS-s\ A-t§m-«v Hm-Sn-bSp¯p. a-c-W-hp-am-bn a n-Sp B t]m-cm-fn-bp-sS hm-bn-te-¡v sh-Åw ]Icm-s\m-cp§n. hm-b Xpd v B-À¯n-tbm-sS sh-Åw Ip-Sn-¡m-s\m-cp§p-t¼mÄ sXm-«-¸pd-¯v \n pw a-säm-cp R-c¡w. "A mlv, h-¿ shÅw X-cq... F-\n-¡v sh-Åw Xcq". C-Xp tI-«-t¸mÄ sh-Åw Ip-Sn-¡m³ H-cp§n-b kz-lm-_n sh-Åw Ip-Sn¡m-sX i-Ðw tI-« `m-K-t¯¡vv t]m-Im³ BKyw Im-«n. sh-Åw sIm-Sp¡p -bmÄ sh-Å-hp-am-bn c- m-a-s¯-bm-fp-sS A-cn-In-se-¯n. A-t¸mg-Xm sXm-«-¸pd-¯p \n pw a-säm-cmÄ A-tX \n-e-hnfn "sh-Åw ....... sh-Åw.. " A-Xp-tI-«-t¸mÄ c- m-a-s¯-bmfpw sh-Åw-Ip-Sn-¡m³ X-¿m-dm-bn . B kz-lm-_n th-Z-\ I-Sn-¨-aÀ-¯n F-{Xbpw s]«- v aq- m-a-s¯-bmÄ-¡v sh-Å-sa-¯n-¡m³ BwKyw Im«n. sh-Å-hp-am-bn kz-lm-_n A-t§m-«v \o-§n. C- m-en m-lv.. A-t¸m-tg-¡pw A-t±-lw i-ln-Zm-bn-¡-gn-ªn-cpp. Xn-cn-¨v c- ma-s¯ B-fp-sS A-Sp-t¯-¡v X-s sh-Å-hp-am-bn HmSn-sb¯n. A-t¸m-tg¡pw B t]m-cm-fnbpw a-cn-¨p-I-gn-ªn-cp p. BZyw sh-Åw tNm-Zn-¨ kz-lm_nbpw CXp-t]m-se sh-Åw Ip-Sn-¡m-\m-hm-sX X-s i-lmZ-¯v Ien-a sNm n kzÀ-Kw ]qIn.]-cn-t¡-äv tNm-c-sbm-en-¨v a-c-W th-f-bn-em-bn-cn-¡p-t¼mÄ t]m-epw kz-´w Im-cyw-t\m-¡m-sX ktlm-Zc-\v sh-Åw sIm-Sp-¡p- -Xn-\m-bn-cp- p B kz-lm-_n-IÄ- Xm -]cyw Im-Wn-¨Xv. t\m-¡q F-{X kp-µ-cam-b aXrI! Xa¶


- 64 -

Wings To Fly “ You were born with potential . You were born with goodness and lust . You were with ideas and dreams . You were born with greatness. You were born with Wings. You are not meant for crawling . So don’t , You have Wings . Learn to use them to fly. “ (13th Century Persian Sufi Poet, Jalaluddin Rumi:)

Xa¶


- 65 -

Xa¶


- 66 -

IpkrXn tNmZy§fpsS D¯c§Ä

1)]¸Sw 2)cmPp

3)kv{Iqss{UhÀ 4)aghnÃv

Xa¶

student fest  

soc student fest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you