Page 1

Schoolgids 2008-2009 o.b.s. de Windroos Karveel 22-28 8231BG Lelystad Tel:

0320-221451

e-mail:obs.dewindroos@obs-dewindroos.nl www.obs-dewindroos.nl


Schoolgids 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 1.2 1.3 1.4

Hoe is deze gids tot stand gekomen……………………………………………………… 3 Inleiding over de school………………………………………………………………………… 3 Het bestuur……………………………………………………………………………………………. 4 Procedure schoolgids…………………………………………………………………………….. 5

2. Visie en werkwijze van de school 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Visie van de school………………………………………………………………………………… Werkwijze van de school……………………………………………………………………….. Wettelijke activiteiten…………………………………………………………………………… Schooleigen activiteiten………………………………………………………………………… ICT en Computergebruik………………………………………………………………………..

6 7 7 11 12

3. Resultaten, voortgang en schooladvies 3.1 3.2 3.3 3.4

Beoordeling en vastlegging resultaten…………………………………………………… 13 Informatie over de bereikte resultaten………………………………………………….. 14 Context waarin de resultaten worden geplaatst……………………………………. 14 Schooladvies voortgezet onderwijs……………………………………………………….. 15

4. Zorg voor de jongste kinderen 4.1 4.2 4.3

De kleuters……………………………………………………………………………………………. 16 Middelen groepsverkleining…………………………………………………………………. 16 Inzet onderwijsassistenten……………………………………………………………………. 17

5. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 5.1 5.2

Zorg aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte…………………. 17 Zorg voor leerlingen met een beperking………………………………………………. 18

6. Invulling van de verplichte onderwijstijd 6.1 6.2

Wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut……………………….. 19 Benutting onderwijstijd per groep………………………………………………………. 19

7. Rechten en plichten 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.3 7.4 7.4.1

Ouders………………………………………………………………………………………………… medezeggenschapsraad……………………………………………………………………… ouderraad…………………………………………………………………………………………… informatievoorziening………………………………………………………………………… Regels vrijstelling van onderwijs…………………………………………………………. Ziekmelden…………………………………………………………………………………………. Regels toelating, schorsing en verwijdering…………………………………………. Regeling overblijven, voor- en naschoolse opvang……………………………….. Tussenschoolse opvang…………………………………………………………………………

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

22 22 22 22 23 26 26 26 27

Pagina 1


8. Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring 8.1 8.2

Ouderbijdrage ………………………………………………………………………………….. Sponsoring………………………………………………………………………………………….

27 27

9. Klachtenregeling 9.1 9.2 9.3

Klachtenprocedure……………………………………………………………………………… informatie over de klachtenregeling…………………………………………………… Ongewenste Omgangsvormen…………………………………………………………….

28 28 28

10. Overige zaken 10.1 10.1.1 10.2 10.2.1 10.3. 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

Vervanging leerkrachten…………………………………………………………………….. scholing/studiedagen………………………………………………………………………….. Veiligheid……………………………………………………………………………………………. Ontruimingsplan…………………………………………………………………………………. School en gezondheidszorg…………………………………………………………………. Schoolverzekering voor leerlingen………………………………………………………. Schooltijden…………………………………………………………………………………………. Regels voor aanvang en einde schooltijd……………………………………………… Namenlijst van de school…………………………………………………………………….. Jaarkalender o.b.s. de Windroos 2008-2009………………………………………..

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

29 30 30 30 30 31 31 32 32 35

Pagina 2


1. Algemeen 1.1 Hoe is deze gids tot stand gekomen Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de openbare basisschool de Windroos. Deze schoolgids heeft tot doel om ouders en potentiële “nieuwe leerlingen” op grond van de inhoud van deze gids te helpen beslissen of de Windroos een school voor hun kind is. Scholen verschillen immers in werkwijzen, sfeer en resultaten: ze verschillen in kwaliteit. Iedere school kent zo zijn eigen regels en gebruiken en het is voor een nieuwkomer niet altijd even gemakkelijk om zich daar een beeld over te vormen. In deze schoolgids willen we u laten zien, wat u en uw kind bij ons op school kan verwachten. Deze gids beschrijft de doelstellingen die wij nastreven, onze visie op onderwijs, de wijze waarop wij de ontwikkeling van uw kind volgen , welke methoden we gebruiken en onze manier van werken. Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de schoolleiding. We bieden u graag de mogelijkheid persoonlijk kennis te komen maken, zodat u ter plekke kunt beoordelen of de Windroos bij u en uw kind past.

1.2 Inleiding over de school De Windroos bestaat sinds 27 oktober 1975. De naam ‘De Windroos’ betekent dat de kinderen vanuit alle windrichtingen en culturen binnen Lelystad de weg naar onze school vinden en ook hun weg weer vinden in alle richtingen. De Windroos ligt in het noordelijke deel van Lelystad in de wijk ‘ het Karveel’. De school is omgeven door veel groen. Samen met de openbare school ‘De Boeier’ verzorgt zij het onderwijs in de wijken Boeier, Karveel, Golfpark, Golfresort, Parkhaven, Houtribhoogte , de Noordzoom en de verdere noordelijke wijken en eventuele nieuwbouw in de nabije omgeving. De Windroos heeft als directie één directeur. Wanneer nodig staat deze ook voor de groepen. Verder zijn er elf groepsleerkrachten en één vakleerkracht gymnastiek. Aan de Windroos is een schoollogopedist verbonden . Ook is er regelmatig iemand aanwezig van de ambulante begeleiding voor speciale zorgleerlingen. Er is ook nog een vrijwilligster van het IKOS die éénmaal in de week godsdienstlessen geeft aan leerlingen die hiervoor op vrijwillige basis kiezen. (als er voldoende ouders zijn die hun kind hier voor opgeven. Een leerkracht heeft de leerlingen(zorg)coördinatie als extra taak. Dit is de interne begeleider (IB-er.). Deze IB-er regelt alle zaken i.v.m. toetsing, verwijzing en algemene schooltoetsen. Ook onderhoudt de IB-er het contact met de GGD-jeugdzorg en de Ijsselgroep. Tevens hebben we voor drie dagen een conciërge en voor twee dagen een administratief medewerkster.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 3


Op de Windroos zitten ongeveer 220 leerlingen. Dit aantal is groeiende. Het aantal leerkrachten en het daarbij te vormen aantal groepen hangt hier van af. De school beschikt over negen groepslokalen gegroepeerd rondom twee middenruimtes. In de grootste middenruimte vinden de gezamenlijke activiteiten plaats. De kleine middenruimte wordt gebruikt voor de bouw en speelhoeken van de kleuters en de handvaardigheidruimte. De school heeft twee ingangen. Eén hoofdingang en daarnaast een aparte ingang voor de kleuters. Een plattegrond van de school is te vinden in de bijlage.

1.3 Het bestuur: Integraal schoolbestuur Het openbaar primair onderwijs in Lelystad heeft een zogeheten integraal schoolbestuur. Dat betekent dat het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk is, maar dat de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan een uit twee medewerkers bestaande algemene directie. Deze directie wordt gevormd door André van der Velde (algemeen directeur) en Jan Guldemond (plaatsvervangend algemeen directeur). Zij zijn verantwoordelijk voor negentien basisscholen, ongeveer 4200 leerlingen en zo’n vijfhonderd medewerkers. Het college van Burgemeester en Wethouders bestuurt en houdt toezicht op afstand. Jop Fackeldey is de verantwoordelijke wethouder. Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën.

Kindgericht, Toegankelijk, Topkwaliteit, Tevredenheid. Uw kind daar gaan we voor! Uw kind daar staan we voor! De uitgangspunten van de missie van het openbaar primair onderwijs Lelystad zijn: • Kindgericht, • Toegankelijk, • Topkwaliteit, • Tevredenheid Deze vier uitgangspunten beschouwt het openbaar onderwijs Lelystad als meest waardevolle en dragende elementen die richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van het strategische beleid.

Kindgericht We stellen het kind centraal. Uw kind daar gaan we voor! Uw kind daar staan we voor! Wat betekent dit? - Ons onderwijs is gericht op de specifieke leer- en ontwikkelingsprocessen van individuele kinderen - Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, waarbij samen werken, samen leren en samen spelen gestimuleerd wordt; - Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd - Er wordt recht gedaan aan verschillen tussen kinderen, ons onderwijs is op maat.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 4


Toegankelijk We willen een scholenorganisatie zijn die breed toegankelijk is! Wat betekent dit? - Alle kinderen die in staat zijn ‘regulier’ Primair Onderwijs te volgen zijn zonder beperking welkom - Onze scholen zijn evenwichtig verdeeld over de stad en zijn daardoor goed bereikbaar voor kinderen

Topkwaliteit We willen onderwijs leveren van topkwaliteit! Wat betekent dit? - Ons onderwijs is vernieuwend naar inhoud en vormgeving. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt - De organisatie blijft zich ontwikkelen naar haar maatschappelijke omgeving - De medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen, zij scholen zich regelmatig bij - Er wordt gewerkt met probleemgerichte en verankerde instructies Adaptief leren is hierbij richtinggevend Tevredenheid We willen dat kinderen, ouders en medewerkers tevreden zijn. Wat betekent dit? - Ons onderwijs is naar inhoud en vormgeving afgestemd op de individuele kenmerken en leervragen van kinderen - De ouders en verdere schoolomgeving worden nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs en het karakter van de school - De medewerkers vinden bij het schoolbestuur en het schoolmanagement aandacht voor continuïteit, ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling

Visie Het openbaar primair onderwijs in Lelystad neemt de verantwoordelijkheid op zich voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind en is daarmee toegankelijk voor iedereen, ongeacht individuele verschillen. De groep als leergemeenschap vormt de basis voor de brede en optimale ontwikkeling van kinderen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden in zo’n leergemeenschap gestimuleerd, waardoor de motivatie om te leren wordt vergroot. De basishouding van iedereen is er één van respect. Participatie en betrokkenheid van medewerkers, kinderen, ouders en leden van de lokale gemeenschap zorgt voor effectief onderwijs.

1.4 Procedure schoolgids Een school moet een schoolgids hebben. De gids is voor ouders. De school beschrijft hierin zichzelf en de mannier waarop zij werkt. In de schoolgids moet staan welke doelen worden nagestreefd, hoe die doelen worden bereikt en welke resultaten daarmee worden geboekt. Ook staat in de schoolgids hoe de verplichte schooltijd ingevuld wordt. Verder beschrijft de schoolgids zaken als de inzet van extra personeel en extra zorg aan leerlingen. Ook vindt u er informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van u als ouder/verzorger.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 5


De manier waarop de schoolgids gepresenteerd wordt mag de school zelf bepalen, maar vanuit het bestuur openbaar onderwijs wordt wel een duidelijke richtlijn gegeven. De medezeggenschapsraad van de school moet instemmen met de inhoud van de gids, waarop het bestuur de schoolgids jaarlijks vaststelt. Ieder jaar wordt een nieuwe versie van de schoolgids aan alle ouders uitgereikt. In verband met het toezicht op de kwaliteit van de schoolgidsen krijgt ook de inspectie elk jaar een exemplaar.

2. Visie en werkwijze van de school 2.1 Visie van de school “De Windroos” is een openbare school. Zij is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders. Het openbaar onderwijs geeft uw kind de kans om met behoud van eigen identiteit in aanraking te komen met opvattingen van anderen en/of andere culturen. Het kind in de klas met zijn leervragen staat centraal. De Windroos staat voor een optimale ontwikkeling van elk kind met al zijn specifieke kenmerken.

“Elk individu telt met zijn of haar eigen kennen en kunnen” De Windroos is een school waar: • • • •

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd. Ieder op een plezierige manier kan leren/werken. De zelfstandigheid van kinderen gestimuleerd wordt. Kinderen eigen verantwoording dragen voor de uitvoering en planning van het werk.

De doelstelling van de school is: • • • •

Dat een kind de kerndoelen, de wettelijke minimumeisen van het basisonderwijs, bereikt. Dit wordt getoetst door middel van het drempelonderzoek. Dat een kind voldoende zelfstandigheid, kennis en eigenwaarde wordt mee gegeven om zich zonder al te veel moeite te handhaven in de huidige maatschappij. Dat elke leerling vanuit de Windroos doorstroomt naar het voortgezet onderwijs om daar met voldoende kennis en vaardigheden haar schoolloopbaan voort te zetten. Om zowel de leerling die uitval vertoont op bepaalde onderdelen als de leerling die vooruit loopt op de leerstof, op maat te bedienen. Hiervoor wordt indien nodig een aangepast programma aangeboden. Overigens steeds in overeenstemming met de ontwikkelingsfase van het kind en in overleg met de ouders. Om veel aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen worden aangesproken op de hun gedrag. We streven naar een gemeenschappelijke manier van aan- en bespreken van “problemen” die zich voordoen op school. We leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met hun emoties en hun omgeving.

Wij vinden de sfeer waarin de kinderen opgroeien erg belangrijk. De Windroos streeft een persoonlijke, open en gezellige sfeer na. Een goed contact tussen ouders en leerkrachten is daarom belangrijk.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 6


2.2 Werkwijze van de school Op De Windroos werken we met jaarklassen met uitzondering van de kleuterbouw of voorbouw (groep 1 en 2). In groep 1 en 2 zijn jongste (instromers), middelste (groep 1) en oudste kinderen (groep 2) evenredig verdeeld over de aanwezige groepen. In de overige groepen wordt per bouw nauw samengewerkt. Groep 3 en 4 vormen samen de onderbouw. Groep 5 en 6 vormen samen de middenbouw en groep 7 en 8 tenslotte de bovenbouw. Hierdoor worden de kinderen in de gelegenheid gesteld aansluiting te zoeken bij andere leeftijdsgroepen, met name bij projecten en/of expressievakken. In alle groepen wordt de dag begonnen in de kring. Om sociaal gedrag binnen de groepen te bevorderen zitten de kinderen binnen de groepen in tafelgroepen. Instructie wordt veelal klassikaal gegeven, waarna de kinderen zelfstandig met oefenstof gaan werken. Door het werken in tafelgroepen kunnen ze elkaar helpen.

Zelfstandig werken Het team van de Windroos heeft ervoor gekozen om het zelfstandig werken de komende jaren verder gestalte te geven bij alle vakken. Een aantal onderdelen zijn de afgelopen jaren al een deel geworden van de manier waarop lesgegeven wordt. Korte instructie, zelfstandig verwerken, uitgestelde aandacht, looprondes en de instructietafel zijn hier voorbeelden van. Daarnaast werken we met een werkschema/dagplanning/weektaak. In het kader van deze manier van werken wordt in alle klassen het verkeerslicht gebruikt. Rood betekent dat niemand gestoord mag worden, ook de leerkracht niet, en dat er geheel zelfstandig gewerkt moet worden. Als een leerling op dat moment iets niet begrijpt moet de leerling eerst iets aanpakken waarmee hij of zij wel verder kan tot het moment waarop het verkeerslicht op geel gaat. Bij het gele licht mogen de kinderen de leerkracht niet storen en alleen de tafelgroep om hulp vragen. Gedurende het gele licht zal de leerkracht “looprondes” door de klas maken en kunnen hulpvragen aan de leerkracht kenbaar gemaakt worden. De leerkracht zal de periode van het gele licht benutten voor extra uitleg of instructie aan individuele of groepjes leerlingen. Brandt het groene licht dan mogen leerlingen elkaar helpen en hulp aan de leerkracht vragen.

2.3 Wettelijke activiteiten Basisvaardigheden Lezen “Leren lezen en lezen om te leren.” Omdat lezen een essentiële voorwaarde is om de wereld te verkennen besteden we veel aandacht aan lezen. Leren lezen doen we in samenhang met de ontwikkeling van leesbegrip, leesbeleving, leespromotie, spreken en luisteren, spellen, stellen en taalbeschouwing.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 7


Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. In het schooljaar 2008-2009 zal een nieuwe aanvankelijk leesmethode geĂŻmplementeerd gaan worden. Wij hebben als team gekozen om te gaan werken met Veilig leren lezen. Deze methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Kenmerkend voor de methode zijn het uitgebreide materialenpalet, met vele mogelijkheden voor differentiatie en een hanteerbaar organisatiemodel. Meer over Veilig leren lezen leest u op www.veiliglerenlezen.nl. Na het aanleren van het lezen gaan de kinderen over op niveaulezen (AVI niveau 1 t/m 9). De kinderen worden nog regelmatig op hun vaardigheid getoetst met een tempotoets.

Schrijven Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pengreep aan te leren. Tot en met groep 8 blijft die extra aandacht voor methodisch schrijven. Voor de motoriek, ook bij de ontwikkeling naar een persoonlijk handschrift (groep 7-8), blijft het methodisch schrijven de hoofdlijn. Omdat we volgend schooljaar gaan starten met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen, was het nodig om ook kritisch te kijken naar de schrijfmethode die we op dit moment gebruiken. Het is belangrijk dat de schrijfmethode aansluit bij de leesletters die veilig leren lezen aanbied. Daarom hebben we gekozen voor Pennenstreken. In de kleutergroepen biedt de methode een speelse aanpak voor voorbereidend schrijven, in groep 3 sluit de methode aan bij Veilig leren lezen en in de hogere jaargroepen is er toenemende aandacht voor temposchrijven. Deze methode zal gefaseerd worden ingevoerd. Volgend jaar starten de kinderen uit groep drie hiermee. Het jaar daarop zal er in groep drie en vier mee gewerkt gaan worden enz. Lees verder op www.pennenstreken.nl

Taal en rekenen De taal- en rekenlessen zijn opgebouwd volgens het principe van korte instructie met het vormen van inzicht in de aangeboden leerproblemen, waarna de leerlingen zelfstandig met de oefenstof aan de slag gaan. Deze oefenstof is duidelijk opgebouwd uit lesjes/opgaven om de aangeboden stof in te oefenen en vervolgens naar keuze uit te bouwen naar meer-keuze-stof c.q. verrijking. Elke groep heeft tevens computers beschikbaar voor extra oefenmomenten, remediĂŤren of verrijking van de aangeboden leerstof via de schoolwebsite. www.obs-dewindroos.nl Grammatica wordt vanaf groep 6 aangeboden en biedt een aantal vormen van ontleden en benoemen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 8


Wereldoriënterende vakken Voor aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis en natuur wordt een methode gevolgd. Daarnaast wordt twee keer per jaar een gezamenlijk project aangeboden. In elke bouw wordt dan aan hetzelfde thema gewerkt. Andere vakgebieden worden dan zoveel mogelijk aan dit thema aangepast. Welke thema’s er in het schooljaar aan bod komen kunt u nalezen in het Windrooster. Het verkeersonderwijs wordt tweejaarlijks afgesloten met het landelijke verkeersexamen in groep 7 en 8. In de midden- en bovenbouw werken de kinderen aan eigen werkstukken. Hierbij moeten ze dan laten zien in hoeverre ze in staat zijn informatie te vinden in bibliotheek, documentatiecentrum of internet en de betreffende informatie te verwerken.

Expressie en culturele activiteiten Onder expressie verstaan we de vakken muziek, tekenen en handenarbeid. Dans, toneel en drama zijn hier ook een onderdeel van. Bij de kleuters is expressie vooral een eerste verkenning van kleur en vorm en het aanleren van knippen, plakken en scheuren, hanteren van potlood en verfkwast, maar ook het prikkelen van de fantasie. In de daaropvolgende groepen worden deze technieken uitgebreid en wordt steeds meer de fantasie geprikkeld en de uiting hiervan. Dit doen we o.a. met klei, karton, breien, borduren, weven, timmeren, solderen, verven etc. Vaak worden werken tentoongesteld bij de lokalen en/of in de middenruimten.

Muziek Bij muziek werken we met de methode “muziek moet je doen". In de muzieklessen wordt aandacht besteed aan de techniek en indeling van muziekstukken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een aantal ritme- en melodische instrumenten. Dans komt hier soms ook aan bod tijdens de lessen van de vakleerkracht gymnastiek.

Cultuur De school neemt regelmatig deel aan projecten van het Centrum van Kunst en Cultuur, afdeling Kunstwijs, op het gebied van muziek en beeldende vorming. Vaak resulteert dit in een bezoek aan het CKC ‘de Kubus’ voor een tentoonstelling of theaterbezoek. Ook bezoeken aan musea behoren tot de mogelijkheden. De school heeft verder als extra onderdeel voor de cultuureducatie de keuze gemaakt voor dramalessen. Hiermee uit de school een extra impuls geven aan cultuureducatie als onderdeel van de sociale vorming. De invulling hiervan zien we terug in de wekelijkse dramalessen, de weeksluitingen en eventuele grote schoolvoorstellingen. Elke tweede week wordt een weeksluiting gepland. Daarbij laten twee groepen hun kunsten aan de andere kinderen en hun ouders zien. Hiervoor vindt u achterin de gids een planningsoverzicht.

Actief burgerschap en sociale integratie Vanaf 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie” . Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht vraagt. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school,ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 9


Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Het belangrijkste: > het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; > het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;->het >onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: >het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels); >het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders); >ons onderwijsaanbod.

Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 zijn dit voornamelijk toestel-, spel- en zangspellessen. De kinderen sporten in gymkleding en op blote voeten of met zachte gymschoentjes. De gymles wordt gegeven in het speciaal daarvoor ingerichte gymlokaal binnen De Windroos. De gymles is één maal per week en wordt verzorgd door de vakleerkracht. In groep 3 wordt eenmaal per week gezwommen. De kinderen gaan met de bus naar zwembad De Koploper. Zij krijgen daar zwemles van zwemleerkrachten van het sportbedrijf op het niveau waarop zij zich op dat moment binnen de reguliere zwemlessen bevinden. Waarmee de schoolzwemles complementair wordt aan het reguliere zwemonderwijs. Het streven is om alle kinderen in groep 3 op het niveau van het A-diploma te brengen. Eveneens wordt in groep drie eenmaal per week een gymles verzorgd door de vakleerkracht. Deze gymles vind plaats in een van de grote gymzalen. Vanaf groep 4 tot en met groep 8 vind twee maal per week een gymles plaats. De school beschikt over drie zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en twee zalen vlakbij de school . Voor de lessen heeft de school een vakleerkracht gymnastiek. De lessen worden éénmaal per week gegeven door de betreffende vakleerkracht en éénmaal door de groepsleerkracht die dan uit kan gaan van een voorbereide les van de vakgroep gymnastiek. Na de lessen moeten de kinderen allemaal verplicht douchen, dit als belangrijk punt van hygiëne. Om voetwratten of eczeem te voorkomen moeten alle kinderen het liefst gymschoenen dragen en badslippers bij het douchen. Regelmatig worden door de Gemeente Lelystad de leidingen van de douches doorgespoeld ter voorkoming van de Legionellabacterie. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen of zwemmen dan worden de ouders/verzorgers verzocht een briefje mee naar school te geven.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 10


2.4 Schooleigen activiteiten De Windroos hecht grote waarde aan “schooleigen activiteiten” zoals weeksluitingen, spelletjesmiddagen, projectafsluitingen, etc. omdat deze sfeerbepalend zijn. Veelal worden gezamenlijke projecten afgesloten met een festiviteit waar ook de ouders voor zijn uitgenodigd. Bij veel activiteiten is de begeleiding van ouders noodzakelijk. Jaarlijks is er een spelletjesdag (sport en spel). Andere sportactiviteiten zijn bijvoorbeeld schoolvoetbal-, handbal-, korfbal-, schaak- en damtoernooien en een atletiek- of survivalmiddag. Natuurlijk zijn er de Sinterklaas en Kerstviering. Kerst wordt gevierd met een kerstdiner in de groep voorafgegaan door een gezamenlijke viering in de grote middenruimte. Voor de groepen 5 t/m 8 worden er klassenavonden georganiseerd. Groep 8 heeft een afscheidsavond in de laatste schoolweek. Hiervoor maken zij zelf een voorstelling (musical) en hun ouders en de leerkrachten zijn hierbij aanwezig. Verjaardagen van de leerkrachten worden in de eigen groep gevierd. De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd (overleg met de leerkracht kan soms wenselijk zijn). In de kring mag het kind vertellen en in de ochtendpauze wordt het toegezongen, mag het trakteren in de eigen groep en het kind mag de klassen rond. Door het hele schooljaar heen vinden er excursies plaats naar bedrijven, instanties, musea en theater.

Kleuterfeest, schoolreis en schoolkamp In mei/juni is er het kleuterfeest. Dit duurt een schooldag en is meestal op of in de buurt van de school. Rond een thema worden er activiteiten gedaan. De onder- en middenbouw gaan met de bus een dag op schoolreis. Meestal wordt een pretpark of speeltuin bezocht. Door de betreffende leerkrachten zullen ouders gevraagd worden voor de begeleiding. Het aantal nodige begeleiders kan afhankelijk zijn van de bestemming en de in acht te nemen veiligheid. We gaan uit bij de onderbouw van een begeleiding van 1 op 6 en bij de middenbouw lopen de kinderen vrij rond en is er toezicht/ begeleiding van minimaal 6 personen. De bovenbouw gaat op kamp. Dit duurt 3 dagen (2 overnachtingen) in groep 7 en 4 dagen (3 overnachtingen) in groep 8. Het hangt van de bestemming af of men met de fiets of met auto’s reist.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 11


2.5 ICT en Computergebruik De Windroos heeft een netwerk met 24 computers. Via dit netwerk hebben alle kinderen toegang tot allerlei educatieve programma’s .Via de school site hebben ze toegang tot het internet. De school heeft een internetprotocol opgesteld waaraan de kinderen zich moeten houden. In school gebruiken we geen ‘filter’ omdat de kinderen er vaak een omweg in vinden. Het aanleren van een stuk eigen verantwoording over het afgesproken internetprotocol hoort dus ook bij het ICT onderwijs. Oneigenlijk gebruik wordt wel scherp door de leerkrachten in de gaten gehouden. Om het internet toch enigszins beschermd te betreden is er op de schoolsite een linkpagina gemaakt via welke kinderen op vele leerzame en leuke sites kunnen komen. Dus ook vanuit de thuiscomputer kan er via de schoolsite veel gedaan worden. Zoek ‘m even op ! www.obs-dewindroos.nl De kinderen hebben via een wachtwoord toegang tot de voor hen geschikte programma’s. De programma’s zijn bedoeld als extra oefening, extra zelf corrigerende uitleg, en verrijking. In de bovenbouw, groep 6, 7 en 8, wordt er ook gewerkt met tekstverwerking (Word) en Internet (bijvoorbeeld Kennisnet). In de meeste gevallen kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lessen regelmatig met de computers aan de slag. De leerkracht houdt in de gaten dat een ieder voldoende gelegenheid heeft om vaardigheid met de computer op te doen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen voldoende vaardigheid hebben in het werken met tekstverwerking, internet en algeheel computergebruik. Ook de uitleen van het documentatiecentrum gaat via de computer in de groep. De registratie van de boeken is hetzelfde als in de openbare bibliotheek in het stadscentrum.

Digitale schoolborden: Wij gaan volgend schooljaar in de groepen 6, 7 en 8 werken met digitale schoolborden. Dit zijn interactieve borden die we gaan gebruiken om ons onderwijs op een interactieve manier meer inhoud te geven. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden van een digitaal schoolbord: • • • • • • • • •

Bewerken van teksten, geluids- en beeldmateriaal, Maken van aantekeningen met ‘digitale inkt’ op de presentatie op het digitaal schoolbord, Bewaren van aantekeningen voor hergebruik later, Bekijken van websites in de groep, Demonstreren en/of het gebruiken van software in de groep Maken van digitale lessen op basis van voorbeelden met voorgeselecteerd beeldmateriaal, Vertonen van video en dvd met de mogelijkheid daarop aantekeningen te maken, Inzet van presentatiemiddelen tijdens instructie of demonstraties Vertonen van presentaties door leerlingen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 12


Leerlingenraad Volgend schooljaar gaan we op de Windroos een leerlingenraad installeren. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen op deze manier een platform om mee te denken en mee te praten over hun school in de breedste zin van het woord. (feesten, projecten, schoolkrantredactie, speelplaats etc.) Ook kunnen ze een advies aan het team of de directie geven. Op deze manier denken wij de betrokkenheid van de kinderen bij hun school te vergroten. De raad zal zelfstandig vergaderen en daarin worden bijgestaan door de directeur.

3. Resultaten, voortgang en schooladvies 3.1 Beoordeling en vastlegging resultaten Beoordeling is de wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen. Het werk van de kinderen wordt altijd zo spoedig mogelijk gewaardeerd, omdat een waardering voor het werk altijd weer een nieuwe impuls geeft. Ook wordt de kinderen geleerd zelf werk na te kijken met de bedoeling om eigen resultaten en vorderingen te zien. Van elk kind wordt bij aanmelding een map aangelegd, de zogenoemde klassenmap. Hierin zitten de zakelijke gegevens, verslagen van oudergesprekken, gemaakte afspraken, toets- en rapportgegevens en eventuele handelingsplannen. De mappen worden beheerd door de groepsleerkracht(en). De intern begeleider en directie hebben inzage in deze mappen. Ouders kunnen op verzoek de map van hun kind inzien. Bij de kleuters gaat het veel vaker om observaties van het handelen van het kind die geregistreerd worden. In de andere groepen vindt de registratie steekproefsgewijs of via methodegebonden toetsen plaats. Tweemaal per jaar worden de kinderen vanaf groep 3 getoetst met methode onafhankelijke toetsen. De resultaten van deze toetsen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden ontwikkelpunten door de leerkracht vastgelegd middels toetsing en observaties. De ontwikkeling van het kind wordt in de klassenmap bijgehouden. Om na te gaan of een kind er klaar voor is om naar groep 3 te gaan maken we gebruik van kleutertests. Kinderen worden beoordeeld op de werkhouding, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling (observeerbaar) en de cognitieve ontwikkeling (meetbaar). Als één of meerdere elementen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal het advies over doorstroming negatief kunnen zijn. Ook als de leerling in groep 2 qua leeftijd wel zou kunnen doorstromen naar groep 3. Een te vroege overstap zal een te zware belasting zijn voor het kind en voor de leerkracht van groep 3. We spreken dan ook niet van “zittenblijven” maar van een verlengde kleuterperiode.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 13


Drempelonderzoek In groep 8 doen de kinderen mee aan het Drempelonderzoek. Het Drempelonderzoek is een landelijk genormeerde toets en door de COTAN-commissie goedgekeurde eindtoets. De toets meet het kennisniveau op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling, rekenen en wiskunde. Daarnaast zijn de overzichtgegevens uit het leerlingvolgsysteem belangrijke gegevens om een goed beeld te krijgen van de schoolcarrière van de leerlingen.

3.2 Informatie over de bereikte resultaten Aan het begin van elk jaar maakt de school de data van de rapportageperiodes bekend. De Windroos rapporteert twee maal per jaar, namelijk in februari en juni. Na afloop van de rapportageperiodes worden de rapporten gemaakt en uitgedeeld. Voor de jongste kinderen is dit een geschreven verslag. Vanaf 5 jaar krijgen de kinderen een verslag van de bereikte ontwikkelingen. Bij de kleuters, de onderbouw en de middenbouw worden de rapporten uitgereikt aan de ouders. In de bovenbouw worden de rapporten meegegeven aan de leerlingen. Elke rapportageperiode wordt afgesloten met een ouderavond. Op deze avonden wordt een tien minuten gesprek gehouden tussen de ouders en de leerkracht. De leerkracht kan in dit gesprek de gemaakte vorderingen toelichten en de ouders kunnen hierover vragen stellen. Overigens kent De Windroos nog een facultatieve ouderavond in de maand oktober. Voor deze avond kunt u een uitnodiging van de leraar ontvangen, maar u kunt ook zelf een gesprek aanvragen voor deze avond. De facultatieve ouderavonden worden altijd door middel van een briefje door de leraar aangekondigd. Op verzoek van ouders en/of leerkracht kunnen er ook tussentijds voortgangsgesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken vinden plaats op afspraak tussen ouders en groepsleerkracht en een collega (vaak voorgaande groepsleerkracht) om samen tot een goed handelingsplan te komen in het belang van het kind. Wederzijdse afspraken worden schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd. Na afloop van het handelingsplan vindt een vervolggesprek plaats.

3.3 Context waarin de resultaten worden geplaatst Cijfers over eindresultaten in basisvaardigheden Kinderen ontwikkelen zich volgens bepaalde ontwikkelingsfasen. Aanleg, tempo, interesse en doorzettingsvermogen verschillen sterk tussen de leerlingen. De school probeert met deze verschillen om te gaan en kinderen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Kinderen komen met verschillen in mogelijkheden op vierjarige leeftijd op school, ontwikkelen zich verschillend. Alle leerlingen stromen zonder problemen op het juiste niveau door naar het voortgezet onderwijs, een enkeling stroomt door naar het LWOO. Er is geen doorstroming naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 14


Overzicht schoolverlaters schooladvies 2007-2008 VWO advies:

5 leerlingen

HAVO advies:

6 leerlingen

Gemengde theoretische leerweg: 8 leerlingen Kadergerichte leerweg: 2 leerlingen Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen In elke groep zijn er wel een aantal leerlingen die op één of ander gebied uitval vertonen. Voor deze ‘uitvallers’ wordt dan een handelingsplan gemaakt. Na uitvoering in de groep of met extra remedial teaching wordt vaak nog maar bij een zeer klein deel grotere problemen geconstateerd (± 10 %). Voor deze kinderen wordt dan vaak een aangepast programma ontworpen waarmee het kind verder aan de slag kan. Van deze kinderen zijn er afgelopen jaar (2007-2008) twee leerlingen doorverwezen naar een vorm van speciaal onderwijs.

3.4 Schooladvies voortgezet onderwijs In het laatste schooljaar krijgen de ouders uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen over de schoolkeuzes in Lelystad middels informatiefolders en informatieavonden van de scholen. In de overgang naar het voortgezet onderwijs vervult De Windroos een adviserende rol. De Windroos hanteert de richtlijn dat de groepsleerkracht van groep 8 in januari een adviesgesprek heeft met ouder (s) en kind over de schoolkeuze aan de hand van het schoolverlaterrapport. Bij de advisering naar het Voortgezet Onderwijs wordt er vooral gelet op het karakter van het kind en het karakter van de vier scholen waaruit in Lelystad de keus gemaakt kan worden. Uiteindelijk maken ouder (s) en kind samen de keus. Bij het schoolverlaten is er tweemaal direct contact (overleg) tussen de groepsleraar en de mentor van de betreffende school, eenmaal voor de zomervakantie en eenmaal in het nieuwe schooljaar, over de start en voortgang in het Voortgezet Onderwijs. Ook vinden in de loop van het daaropvolgende schooljaar voortgangsgesprekken plaats tussen de groepsleerkracht (van groep 8) en mentoren. Gegevens uit het LeerlingVolgSysteem en relevante gegevens uit de leerling-dossiers worden doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs. Tot in het vierde jaar worden de leerresultaten van de oud-leerlingen nog aan ons bekend gemaakt en we worden op de hoogte gehouden omtrent de leerrichting die de kinderen hebben gekozen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 15


Leerwegondersteunend onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs Als een kind meer en extra hulp nodig heeft in het Voortgezet Onderwijs kan het Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) een goede plek zijn. Indien extra hulp en ondersteuning uit het LWOO niet voldoende zijn bestaat ook de mogelijkheid tot aanmelding voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO). Voor beide vormen van Voortgezet Onderwijs bestaan wettelijke procedures. Indien dit op een kind van toepassing is, worden ouders/verzorgers hierover tijdig geïnformeerd door de leerkracht.

4. Zorg voor de jongste kinderen 4.1 De kleuters De leerkrachten van de eerste twee groepen verdelen nieuw in te stromen jonge kinderen evenredig naar aard en achtergrond over de bestaande groepen. Twee maanden voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen komen ‘wennen’ op school. De kinderen mogen dan gedurende een periode van twee maanden 6 dagdelen meedraaien in de groep waarin zij geplaatst zijn.

Toelating Ouders die hun kind(eren) op De Windroos willen plaatsen worden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen en vervolgens een informatiegesprek te hebben, eventueel gevolgd door een inschrijving. Ongeveer 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt ontvangen de ouders bericht, in welke groep het kind geplaatst wordt en welke leerkracht het krijgt. Vierjarige-nieuwkomers worden zo’n twee maanden van tevoren uitgenodigd om 6 dagdelen te komen meedraaien in de groep. Vanaf hun vierde verjaardag zijn ze de hele dag welkom, voorwaarde is echter wel dat uw kind reeds zindelijk is. Als uw kind in de zomervakantie jarig is, start het met ingang van het nieuwe schooljaar en vervallen eventueel de oefendagen na overleg met de leerkracht. Dit in verband met de evt. klassegrootte en de wisseling van leerkrachten. In het geval uw kind na mei 4 jaar wordt kan het advies zijn, i.v.m. de groepsgrootte, om uw kind pas na de zomervakantie volledige dagen te laten komen.

4.2 Middelen groepsverkleining De Windroos is een betrekkelijk kleine school. De laatste jaren is er echter een toeloop van leerlingen. Dit heeft gevolgen voor de grootte van de groepen. De kleutergroepen beginnen na de zomer met een leerlingenaantal van ca. 26, wat in de tweede helft van het schooljaar uitgroeit tot meer dan 30 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte in de overige groepen is ongeveer 28 leerlingen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 16


4.3 Inzet onderwijsassistenten De inzet van onderwijsassistenten en leerkrachten De Windroos heeft soms de beschikking over onderwijsassistenten die extra kunnen worden ingezet. Bij ziekte kunnen zij ook voor een groep ingezet worden. Zij staan dan onder begeleiding van de bouwcollega. Bij extra uitbreiding van leerkrachten zal het zwaartepunt eerst bij de voor- en onderbouw liggen, zodat de gewenste klassenverkleining evt. bereikt kan worden.

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO's (Pedagogische Academie Basisonderwijs) Binnen de school zijn regelmatig stagiaires van de PABO’s actief. Van alle leerjaren in alle groepen kunt u ze vinden. Vierdejaars-studenten (LIO’er, leraar in opleiding) die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan, staan soms ook voor de klas. De eindverantwoording van de door stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Verder zijn er regelmatig stagiaires van de Scholengemeenschap Lelystad, afdeling VMBO, die werkervaring op komen doen.

5. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 5.1 Zorg aan de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte Zittenblijven is mogelijk als blijkt dat een kind nog niet toe is aan de volgende groep in verband met de groei naar zelfstandigheid of door andere specifieke omstandigheden. Indien na toetsing (methode-afhankelijk of -onafhankelijk) blijkt dat er problemen voor een leerling ontstaan wordt er voor die betreffende leerling in samenspraak met de Interne Begeleider (IB’er) een handelingsplan opgezet welke door de groepsleerkracht in de klas wordt uitgevoerd. Het opzetten van een handelingsplan gebeurt altijd in overleg met de ouders. Bijbehorende evaluaties worden schriftelijk vastgelegd. Bij dringende gevallen wordt het betreffende kind ook in een leerlingenbespreking met het team besproken. Na het handelingsplan, van ± 6 weken, vindt er weer een toetsing plaats om te kijken of er voortgang in de ontwikkeling is. Het kan dat hierna het gebruikte handelingsplan bijgesteld moet worden of in het uiterste geval, in overleg met de ouders, een externe instantie om hulp gevraagd moet worden (b.v. een schoolbegeleidingsdienst). Dit laatste kan ook op initiatief van de ouders gebeuren. Als de afgesproken begeleiding niet leidt tot een noemenswaardige verbetering dan kan na uitgebreide toetsing door een externe instantie een verwijzing naar het speciaal onderwijs worden gegeven. Blijkt na screening een kind meerbegaafd te zijn dan zal er in overleg tussen ouders en groepsleerkracht een gedeeltelijk aangepast leerprogramma worden afgesproken. In principe slaan deze kinderen geen leerjaar over maar kunnen de leerstof gecomprimeerd versneld doorlopen. Wij vinden de juiste sociaal-emotionele ontwikkeling ook een zeer belangrijke factor. Als extra uitdaging voor deze kinderen wordt dan op een ander vlak uitdaging gezocht, denk daarbij o.a. aan projecten en presentaties, of verrijking op die gebieden waar het kind niet zo goed in is. Dit wordt “verbreding” van het aanbod genoemd.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 17


Wij werken met een protocol hoogbegaafdheid. Dit is op school in te zien. Bij langdurig zieke kinderen houdt de leerkracht contact met de ouders (tot een tijdsduur van 3 weken) over eventueel thuiswerk om bij te blijven. Bij een ziekteperiode langer dan 3 weken zal de leerkracht in samenspraak met de IB-er en de ouders een leerpakket samenstellen. Bij langdurige ziekenhuisopname wordt dit contact vooral gelegd met de Educatieve Voorziening van het betreffende ziekenhuis.

5.2 Zorg voor leerlingen met een beperking Kinderen met een “rugzak” Vanaf 2003 kunnen ouders zelf kiezen of zij hun kinderen, als er sprake is van een beperking in het kader van de Awbz, naar het speciaal onderwijs of naar een reguliere school in hun woonomgeving naar school laten gaan. Het is wel zo dat deze leerlingen via een toelatingsprocedure moeten worden toegelaten en de school perspectief moet zien hen adequaat op te vangen en te begeleiden. Het spreekt voor zich dat deze kinderen niet zonder extra faciliteiten in een reguliere school kunnen worden opgevangen. Een onafhankelijke indicatiecommissie bepaalt of een leerling een zogenoemde rugzak (leerling gebonden financiering) meekrijgt. Daarmee kan de school speciale voorzieningen regelen die nodig zijn voor een goede ondersteuning en begeleiding in het reguliere onderwijs. In overleg met de ouders wordt een handelingsplan opgesteld waarin ook afspraken worden vastgelegd over de inzet van de rugzak.

Zorgstructuur en Speciaal Onderwijs Binnen Lelystad zijn er verschillende samenwerkingsverbanden van scholen, waarmee een systeem van leerlingenzorg op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen scholen) gerealiseerd wordt. De Windroos is aangesloten bij één van deze samenwerkingsverbanden, namelijk het Openbaar/Neutraal-Bijzonder Samenwerkingsverband Lelystad. De laatste jaren hebben scholen een grote ontwikkeling doorgemaakt. De organisatie wordt steeds beter afgestemd op individuele mogelijkheden van kinderen. Daartoe is er op scholen een interne zorgstructuur ontwikkeld. Zo ook binnen het Openbaar Onderwijs Lelystad. Dit alles staat uitgebreid beschreven in het Zorgplan WSNS (Weer Samen Naar School). Binnen dit plan proberen de scholen in Lelystad de doorverwijzing naar het Speciaal Onderwijs te beperken en de opvang binnen de eigen school te verbeteren, onder andere middels speciale begeleiding. De interne zorgstructuur van De Windroos is gebaseerd op de afspraken die hierover binnen het Samenwerkingsverband geformuleerd zijn. De intern begeleider heeft binnen deze interne zorgstructuur een grote rol. Wanneer de school niet verder kan met een kind en het kind extra hulp nodig heeft van buiten de school wordt de hulp van het Samenwerkingsverband ingeschakeld. De situatie van het kind wordt dan besproken in een Zorgteam van het Zorgplatform Lelystad. Vanuit het Zorgplatform kunnen de scholen een beroep doen op de begeleiding ten behoeve van kinderen die in aanmerking komen voor zorg op maat. Ook kunnen vanuit dit zorgplatform onderzoeken worden uitgevoerd. In het Zorgplatform zitten deskundige personen op het gebied van individuele leerlingenzorg zoals een psycholoog of (ortho-) pedagoog, een ambulante begeleider, een schoolarts, een

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 18


schoolmaatschappelijk werker, een logopediste en, indien nodig, andere deskundigen. Op school is een brochure verkrijgbaar van het Zorgplatform Lelystad. Als blijkt dat hulp vanuit de klas, de school én het Samenwerkingsverband niet het gewenste resultaat heeft, kan dit leiden tot een advies van de school aan de ouders om hun kind aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL beoordeelt of plaatsing van een leerling op een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) noodzakelijk is. Zij doet dit op grond van een advies van het Zorgplatform. Zonder een positief besluit van de PCL kan een kind niet aangemeld worden bij een SBO. Ook wanneer ouders hun kind liever naar een SBO van een ander Samenwerkingsverband willen sturen, moet het kind eerst aangemeld worden bij de PCL waar De Windroos onder valt. Voor de volledigheid merken wij op dat de ouders het moment bepalen, waarop zij hun kind aanmelden bij de PCL. Dit kan dus ook zonder advies vanuit de school. Dit aanmelden bij de PCL gebeurt door middel van een aanvraagformulier dat op school verkrijgbaar is. Op school is ook een brochure beschikbaar, waarin beschreven staat wat de PCL doet en hoe de procedure bij de PCL verloopt.

6. Invulling van de verplichte onderwijstijd 6.1 Wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut In de voor- en onderbouw hebben de leerlingen minimaal 880 uur school per jaar. In de midden- en bovenbouw is dit minimaal 1000 uur per jaar. Per dag zijn er ten hoogste 5 ½ uur lestijden. Voor de verdeling van de verplichte schooltijd over de verschillende vakken verwijzen we naar de bijlage. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat er in hoofdlijnen per jaar wordt aangeboden.

6.2 Benutting onderwijstijd per groep In dit hoofdstuk is globaal beschreven wat u per leerjaar in de groepen kan verwachten ten aanzien van het benutten van de onderwijstijd.

Groep 1 en 2 Binnen de Windroos wordt bij de kleuters gewerkt met “Basisontwikkeling”. Basisontwikkeling kenmerkt zich door ontwikkelingsbevorderend onderwijs. In de praktijk komt het er op neer dat de leerkracht betekenisvolle situaties ontwerpt. In deze situaties kunnen kinderen dan allerlei ervaringen opdoen waarbij gespeeld kan worden, gepraat, overlegd, vergeleken, gemeten, uitgeprobeerd etc. De leraar is geen ‘neutrale’ observant maar observeert en stimuleert door zelf deel te nemen aan de activiteiten van de kinderen. Ontwikkeling van taal en rekenen worden hierdoor ‘natuurlijk’ gekoppeld en krijgen inhoud en betekenis vanuit de handelingen van de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om veelzijdig te kiezen. Er zitten duidelijke leerlijnen in spel-, leeren ontwikkelingsmaterialen. Er is een gevarieerd activiteitenaanbod met veel aandacht voor taalontwikkeling. Als het kind aangeeft toe te zijn aan een aanvankelijk leesproces krijgt het daartoe alle ruimte.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 19


Groep 3 In groep 3 ligt de eerste helft van het jaar het accent op leren lezen. Vanaf deze groep doet het AVIniveau lezen zijn intrede. Kinderen zullen hiervoor regelmatig getoetst worden. Na januari zal er ook een eerste kennismaking zijn met de leeskring. Hierbij doet de leerling klassikaal verslag van een gelezen boek. De leeskring zal in alle daaropvolgende jaren terugkomen. In de ochtenden staat vooral lezen en rekenen op het programma. De middagen worden gebruikt voor activiteiten zoals de zaakvakken, gym, muziek en expressie. Doelstelling van groep 3 is het lezen op minimaal AVI 2 te beheersen. Om daadwerkelijk over te kunnen gaan wordt ook gelet op werkhouding van de leerling omdat er in groep 4 weer meer concentratie en zelfstandigheid van de leerling verwacht wordt.

Groep 4 De leerlingen van groep 4 krijgen taal/spelling/lezen in een evenredige verhouding. Na de herfstvakantie start groep 4 met begrijpend lezen. Ook in groep 4 worden de middagen gebruikt voor de minder concentratie vergende activiteiten zoals de zaakvakken, gym, muziek en expressie.

Groep 5 Bij de vakken rekenen, taal, lezen en schrijven wordt de methode gevolgd. Verder komen er nieuwe vakken bij namelijk aardrijkskunde en geschiedenis. Met als doel het leren lezen en gebruiken van kaarten en het leren van de geschiedenis en het ordenen in tijdvakken. Extra mondelinge taalvaardigheid wordt middels spreekbeurt en boekbesprekingen geoefend. De instructiekring of het gebruik van de instructietafel is afhankelijk van de lessituatie. Na de directe instructie wordt een hulpronde gelopen volgens een vaste route. De kinderen kunnen dan een korte hulpvraag doen, waarna beoordeeld wordt of er extra instructie aan de instructietafel nodig is. Zelfstandig werken houdt ook in dat de kinderen zelf de nodige materialen pakken en opruimen en aan vervolgopdrachten werken.

Groep 6 In groep 6 wordt verder gebouwd op de manier van werken van groep 5. Dit leerjaar wordt in de taalkundige vorming een begin gemaakt met ontleden. Bij zinsontleding komt de persoonsvorm en het onderwerp aan de orde. Bij woordontleding komen de werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden aan bod. Nieuwe onderdelen bij het rekenen zijn breuken en verhoudingen. In deze groep maken we de kinderen meer bewust van hun rol in het leerproces door o.a. zelf te laten aangeven wat ze moeilijk vinden. Veel fouten gemaakt? Waar ligt de moeilijkheid, wat ging er mis, heb je nog om extra hulp gevraagd? Dit alles geeft een betere bewustwording van het eigen kunnen en kennen. Ook gaan de kinderen steeds meer zelf nakijken en corrigeren. Dit wordt natuurlijk wel door de leerkracht regelmatig op juistheid gecontroleerd. Eens in de 14 dagen krijgen de kinderen met spelling een nieuw woordpakket aangeboden. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om deze thuis te oefenen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 20


Een nieuw onderdeel bij aardrijkskunde is de topografie van Nederland. De kinderen krijgen daarvoor gemiddeld vijf keer per jaar bijbehorende kaarten mee naar huis om te oefenen voor de toets.

Groep 7 Lees- en nieuwskringen en spreekbeurten staan dit jaar centraal. Hiervoor wordt veelal de ochtendkring gebruikt. Er is aandacht voor wat kinderen bezighoudt, sociaal emotionele onderwerpen komen aan bod. De groep gaat, eventueel na een gepland instructiemoment, zelfstandig aan de slag met een taak. Ieder bepaalt zelf de volgorde. Naast het materiaal wat aan de methodes is verbonden kan er gekozen worden uit diverse extra materialen. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden veelal in de middag gegeven. Hierbij wordt meestal een klassikale instructie gegeven, waarna zelfstandige verwerking van de stof plaatsvindt. Een nieuw vak in groep 7 is Engels. Als voorbereiding op groep 8 wordt in groep 7 ook gewerkt aan een minimusical.

Groep 8 In groep 8 ligt de nadruk op het verlaten van de school en de stap naar het voortgezet onderwijs. De voorbereidingen hiertoe vinden vooral plaats in de eerste helft van het jaar. Er wordt aandacht besteed aan het bijhouden van een agenda. Ook wordt aandacht geschonken aan het leren omgaan met huiswerk. Sterker nog dan voorgaande jaren wordt er een beroep gedaan op zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Dit uit zich in het verzorgen van leeskringen, spreekbeurten en werkstukken. Maar ook in het leren omgaan met uitgestelde aandacht (verkeerslichtmethode). Net als in groep 7 moet aansluitend op een eventueel instructiemoment een bepaalde hoeveelheid taken zelfstandig binnen een bepaalde tijd worden gepland en uitgevoerd. Ook wordt in groep 8 aandacht besteed aan seksuele vorming met de methode “Het liefdespaleis� waarin naast de technische en lichamelijke aspecten ook ruimte is voor het omgaan met gevoelens en het vormen van een zelfbeeld. Verder worden met name in de tweede helft van groep 8 vele uren besteed aan de voorbereidingen van de eindmusical.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 21


7. Rechten en plichten 7.1 Ouders Het belang van de betrokkenheid van ouders Het opvoeden is een zaak van ouders én school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en vice-versa. Mocht u iets merken dat u wilt bespreken dan wordt van u verwacht dat u contact opneemt met de leerkracht. Dit geldt natuurlijk ook andersom. We bedoelen dit natuurlijk ook bij een positieve ontwikkeling en niet alleen bij “slecht nieuws”. De Windroos heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Dit heeft o.a. betrekking op zaken als aanstelling/ontslag van leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden en verandering van werkwijze en overige beleidszaken. De oudergeleding wordt gekozen door alle ouders van de leerlingen van De Windroos. De ouders worden gekozen voor de duur van 3 jaar waarna ze alsnog herkozen kunnen worden. De teamgeleding wordt door de leerkrachten gekozen in een 3-jarige wisseling. De MR komt regelmatig, in ieder geval maandelijks, maar soms ook vaker bij elkaar. Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die u kunt vinden op de website. De MRleden vertegenwoordigen de school in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad)Die is overkoepelend bedoeld voor de MR’s van alle scholen in Lelystad. De MR is ook lid van het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). Ook heeft De Windroos een actieve en enthousiaste ouderraad (OR) van negen ouders. De OR bevordert o.a. de communicatie tussen school en ouders. Ook ondersteunen zij het team middels het meedenken en organiseren van de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. De OR vergadert regelmatig (ongeveer om de 6 weken). Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. Ouders zijn verder op De Windroos actief als hulpouder bij de speel/leerhoek bij de kleuters, als hulp bij de computers, bij onderhoud van het documentatiecentrum, bij expressie, Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolreisjes, kleuterdag, zwemmen, spellendag, survival/atletiekdag, schoolkamp, musical/toneelstuk, avondvierdaagse, begeleiding bij excursies, schoonmaak kleutermateriaal en nog veel meer. Tevens heeft elke groep de beschikking over een klassenouder.

Informatievoorziening Ouders zijn welkom in de school. Ook het bekijken van lessen behoort tot de mogelijkheid, dit wel graag op afspraak. Gesprekken met de leerkracht zijn mogelijk na schooltijd, niet voor schooltijd en liefst op afspraak. Teamvergaderingen, O.R.- en M.R vergaderingen zijn openbaar. Alleen bij bespreking van personen is de vergadering besloten. Eenmaal per jaar wordt er een voorlichtingsavond gegeven in elke bouw. Er wordt dan informatie gegeven over de lesstof en de werkwijze.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 22


Verder is er deze schoolgids die jaarlijks wordt bijgesteld, de website die up-to-date wordt gehouden en dan is er ook nog het “Windrooster”, een informatiekrantje waarin maandelijks tussentijdse informatie verstrekt wordt. Op de website www.obs-dewindroos.nl kunnen de ouders terecht voor de laatste informatie en foto’s van evenementen. De Windroosters van het betreffende schooljaar worden op de website bewaard. Ook verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven. Ook deze kunt u vinden op de site of digitaal ontvangen via de mail. De OR/MR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond. Op deze avond wordt het jaarverslag van de MR en de OR gepresenteerd m.b.t. de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Ook de financiële verantwoording van de ouderbijdrage wordt op deze avond besproken.

7.2 Regels vrijstelling van onderwijs Inleiding Alle jongeren in Nederland moeten naar school, want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels staan: de Leerplichtwet. De gemeente heeft de taak er op toe te zien dat alle jongeren ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtconsulenten.

Wie is er verantwoordelijk dat de jongere naar school gaat? In de jaren dat de jongere leerplichtig is, moeten de ouders en/of verzorgers er voor zorgen dat hun zoon/dochter de school bezoekt en alle lessen volgt. Jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn medeverantwoordelijk voor het schoolbezoek. Dit betekent dat de ouders en/of verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar strafbaar kunnen worden gesteld voor het schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent.

Geoorloofd verzuim Ziekte Als de leerplichtige jongere ziek is, dan hoeft hij/zij niet naar school. De ouders/verzorgers moeten dit wel zo snel mogelijk aan de school melden. Als de leerplichtige jongere vaak ziek gemeld wordt, kan de school of de leerplichtconsulent aan de schoolarts vragen een onderzoek in te stellen.

Godsdienst of levensovertuiging Als de leerplichtige jongere godsdienstplichten moet vervullen en hierbij kan buiten de christelijke dagen ook gedacht worden aan bijvoorbeeld joodse en islamitische feest- of gedenkdagen (zoals Joods Nieuwjaar, Loofhuttenfeest, Suikerfeest en Offerfeest), hoeft hij/zij niet naar school. Wel moet het hier gaan om echte plichten. De ouders/verzorgers moeten dit minstens twee dagen tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest- of gedenkperiode.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 23


Gewichtige omstandigheden Onder andere gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerplichtige jongere of ouders/verzorgers zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte familielid enzovoorts. Een vakantie of lang weekend horen niet tot gewichtige omstandigheden. Onder 'andere gewichtige omstandigheden' moet gedacht worden aan: -een verhuizing van het gezin -het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten -ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in -overleg met de directeur en/of de leerplichtconsulent) -overlijden van bloed- of aanverwanten -viering van een 25-,40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 121/2-, 25-,40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': -familiebezoek in het buitenland. -vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. -vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. -een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan. -eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. -verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Vakantiemogelijkheden Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft of een bedrijf (bijvoorbeeld agrarische sector, toeristische sector, horeca) waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders/verzorgers bij de school vakantieverlof aanvragen. Afhankelijk van de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen. Voor het aanvragen van vakantieverlof gelden de volgende regels: a. De ouders/verzorgers moeten schriftelijk een verzoek indienen bij de schoolleiding, waaruit duidelijk blijkt dat vakantie alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is; b. De aangevraagde vakantieperiode moet de enige mogelijkheid zijn in het schooljaar. c. De ouders/verzorgers moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie mogelijk is. (Let wel, een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming); d. De school mag een leerplichtige leerling slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen. Dit verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen. e. Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 24


Aanvragen van extra verlof - vakantie of gewichtige omstandigheden Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de schoolleiding. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. Deze vraagt advies aan de schoolleiding. De aanvraag dient door de ouders/verzorgers wel bij de schoolleiding ingediend te worden.

Bezwaar Tegen de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtconsulent kunnen de ouders/verzorgers op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Overtreding Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers als voor de leerling vanaf 12 jaar. Hiervan wordt zonodig proces-verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot een boete, taakstraf of, in het uiterste geval hechtenis. De leerplichtconsulent is bevoegd om (als het echt niet anders kan) een procesverbaal op te laten maken van een ernstige overtreding van de Leerplichtwet. Dit zal overwogen worden als de leerplichtige jongere welbewust van school gehouden wordt en als de ouders/verzorgers niet mee willen werken aan een oplossing voor de leerplichtige jongere. Een proces-verbaal wordt dan naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan.

Wat doet de school De ouders/verzorgers mogen van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of de leerplichtige jongere aanwezig is. De school moet onmiddellijk contact met de ouders/verzorgers opnemen als men de leerplichtige jongere mist, bijvoorbeeld als er wordt gespijbeld. Als het spijbelen ernstiger wordt, zal de school ook contact opnemen met de leerplichtconsulent. Samen bekijken zij, met de ouders/verzorgers, wat het beste gedaan kan worden om het schoolverzuim op te lossen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Als er in het gezin nog meer leerplichtige jongeren zijn die een andere school bezoeken, wordt er contact opgenomen met de directeuren van deze scholen om tot een gemeenschappelijk, eenduidig besluit te komen.

Wat doet de leerplichtconsulent De leerplichtconsulent heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtconsulent probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 25


Ziekmeldingen Ziekmeldingen kunnen telefonisch v贸贸r 8.30 uur worden gedaan, zodat de leerkracht weet waarom de betreffende leerling niet in de klas aanwezig is. Ziekmeldingen kunnen ook gedaan worden bij de administratiebalie in de middenruimte. Daar worden ze verzameld en om 8.30 uur aan de betreffende leerkrachten doorgegeven. Doktersbezoek graag melden op dag voorafgaand aan het bezoek, bij de administratie of aan de leerkracht na afloop van de les. Bent u dat vergeten belt u het dan even door, graag voor 8.30 uur.

7.3 Regels toelating, schorsing en verwijdering De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. Soms kunnen scholen leerlingen niet aannemen omdat ze vol zijn. Vooralsnog is de Windroos aangewezen als groeischool en dat betekent dat zij mag doorgroeien. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders worden dan eerst gehoord en er zal geprobeerd worden om een andere school te vinden. Als dit binnen een periode van 8 weken niet lukt, zal de leerling van school worden verwijderd. Ook hier hebben ouders de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen.

7.4 Regeling overblijven, voor- en naschoolse opvang Afgelopen schooljaar zijn we intensief gaan samenwerken met de SKL.(Stichting Kindercentra Lelystad). Dit heeft erin geresulteerd dat we vanaf januari jongstleden naschoolse opvang binnen de Windroos kunnen aanbieden. De SKL co枚rdineert deze opvang. Wilt u hier meer informatie over dan is deze op school te verkrijgen. Ook kunt u terecht op de website van de SKL www.skl-kinderopvang.nl Ook worden er in samenwerking met de SKL naschoolse activiteiten aangeboden. Dit zijn workshops van 4 tot 6 lessen in het kader van sport, spel, creatief en theater! De activiteiten worden na schooltijd gegeven in ruimtes van OBS de Windroos of OBS de Boeier. De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen uit de buurt.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 26


Tussen Schoolse Opvang (TSO) Overblijfmogelijkheden zijn er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.Er zijn altijd voldoende moeders aanwezig om de kinderen genoeg aandacht te kunnen geven. De Windroos heeft 5 gediplomeerde overblijfouders tot haar beschikking. Voor wie is het overblijven op school? De overblijf is voor de kinderen van ouders die een baan hebben of een opleiding volgen en voor kinderen die te ver van school wonen. Er is in principe ook plaats voor kinderen van ouders die vanwege andere bezigheden incidenteel van de overblijf gebruik willen maken. Uiteraard gelden de schoolregels ook tijdens het overblijven. De overblijfregels worden bij de eerste keer aan de desbetreffende ouders uitgereikt. Bij herhaaldelijk niet gepast gedrag kan het kind van de overblijf geschorst worden. Het overblijfgeld wordt geïnd via strippenkaarten die u van tevoren dient te kopen. Dit kan op maandag- en donderdagmorgen in de middenruimte van 8.30-8.45u. De kosten zijn: 20 strippen € 24,- ; 10 strippen € 12,- ; 5 strippen € 6,- en 5 strippen tot 12 uur € 2,50 Voor alle duidelijkheid wijzen we er nog eens op dat het gedrag van het kind tijdens de overblijf een verantwoording van de ouders is en niet van de leerkrachten.

8. Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring 8.1 Ouderbijdrage De OR beheert het ouderfonds dat middels de ouderbijdrage bijeen wordt gebracht. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering opnieuw vastgesteld op de algemene ouderavond. Volgend schooljaar zal op de algemene ouderavond voorgesteld worden de ouderbijdrage vast te stellen op 35 euro. De hoogte van de bijdrage is een richtlijn (meer mag natuurlijk altijd). Door deze financiële bijdragen worden echter tal van activiteiten mogelijk en kunnen verschillende spullen aangeschaft worden waarvoor anders geen geld zou zijn. Hierbij kunt u denken aan: extraatjes voor excursies, benodigdheden bij projecten, feesten e.d. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder uw medewerking zijn de vele leuke dingen die de OR en school in samenwerking met de OR doet voor uw kind niet mogelijk.

8.2 Sponsoring De school staat niet onwelwillend tegenover sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het ministerie daarvoor heeft gesteld. Het mag duidelijk op geen enkele wijze van invloed zijn op het onderwijsbeleid. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de directeur.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 27


9. Klachtenregeling 9.1 Klachtenprocedure Wanneer u een klacht heeft over de school kunt u daarvoor het beste in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht of de directie van de school. Veelal zal dit tot een oplossing leiden. Als dat niet zo is kunt u over uw klacht in gesprek gaan met de contactpersoon binnen school die u kan doorverwijzen naar het schoolbestuur, of maakt in dat geval een afspraak met een medewerker van de afdeling openbaar onderwijs die u verder zal helpen. Mocht de klacht naar uw mening onvoldoende zijn opgelost dan bestaat de mogelijkheid dat de externe vertrouwenspersoon wordt gevraagd in de situatie te bemiddelen en/of u door de geleiden naar een officiĂŤle klachtenprocedure. Wanneer de bemiddelende gesprekken namelijk niet tot een bevredigende oplossing leiden kunt u een formele schriftelijke klacht conform de Klachtenregeling openbaar onderwijs Lelystad.

9.2 informatie over de klachtenregeling Informatie over de klachtenregeling is ter inzage te verkrijgen op school. Contactpersoon school: Mw. Badiaa Tajdiri en Mw. Mieke van Hecke Afdeling openbaar onderwijs: dhr. H.M. Boek tel. 278423

9.3 Ongewenste Omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenste gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Naast de aandacht die de school hier intern aan besteedt neemt het bestuur een abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciĂŤrges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 28


Welke stappen neemt de school o

o o o

Op school is een contactpersoon ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM

Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten o o o o o o

De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de politie Ondersteuning bieden indien de ouders/leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen

Wat kan de opvoeder/leerling doen Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer 0320 276211, o Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden. Ook kunnen ouders zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken, telefoonnummer 0900-1113111. o

Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u terecht op www.ppsi.nl

10. Overige zaken 10.1 Vervanging leerkrachten Een full-time leerkracht heeft 14 compensatiedagen in een schooljaar. Deze dagen kunnen ongeveer eens per maand zijn of geclusterd in perioden van een hele week. De vervanging van deze dagen gebeurt door één van de andere leerkrachten van de Windroos. Bij ziekte, studieverlof of anderszins wordt een beroep gedaan op beschikbare invalkrachten via het bestuur. Als het bestuur geen vervanging beschikbaar heeft wordt eerst geprobeerd de situatie binnen de school op te lossen zonder overmatige belasting van de overige leerkrachten en kinderen.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 29


Indien mogelijk zal de directeur de eerste dag invallen of ze een eindejaarsstagiare (ROC of PABO) onder eindverantwoording van de bouwcollega de groep waarnemen.

Scholing van leraren/ studiedagen Regelmatig volgen de leerkrachten, individueel of in teamverband, cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en vertrouwd te raken met de nieuwe media. Hierbij kan individuele vervanging plaatsvinden. Bij studiedagen in teamverband wordt er gebruik gemaakt van een studiedag. De studiedagen worden ook gebruikt voor teambesprekingen aangaande allerlei schoolse zaken. Deze dagen worden (onder voorbehoud) tijdig aan de ouders doorgegeven.

10.2 Veiligheid Bij activiteiten in de middenruimte, zoals voorstellingen en weeksluitingen, is het heel fijn als er ouders aanwezig zijn. Helaas moeten we wel rekening gehouden worden met de beperkte ruimte in relatie tot de veiligheid. Het team en de directeur zullen aanwijzingen geven hoe de ouders zich het beste kunnen opstellen zodat vluchtroutes vrij blijven. Zij vragen belangstellende ouders dan ook nadrukkelijk om deze aanwijzingen op te volgen. Bij het halen en brengen speelt veiligheid met name een rol bij het parkeren. Ouders dienen er ten alle tijden voor te zorgen dat de hekken aan de voorzijde vrij blijven. Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van de school, er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de bewoners. Als er klachten zijn komen die op rekening van de school en dat is altijd vervelend. Overigens wordt er nagedacht over de verkeersveiligheid rondom de school. Een werkgroep bestaande uit teamleden en ouders is daarvoor in het leven geroepen. Bij het uitgaan van de school gaan de kleuter groepen (1 en 2) begeleid naar buiten. De leerkracht controleert of de kinderen worden afgehaald. Is dit niet het geval dan neemt de leerkracht het kind onder zijn hoede. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar buiten. In specifieke gevallen is het mogelijk om hierover met de leerkracht een afwijkende afspraak te maken.

Ontruimingsplan De school heeft een ontruimingsplan, opgesteld door de vier bedrijfshulpverleners, waarmee tweemaal per jaar een ontruimingsoefening wordt gehouden, in oktober en april, zodat de leerlingen weten wat te doen bij calamiteiten zoals brand. (het ontruimingsplan ligt op school ter inzage)

10.3. School en gezondheidszorg In samenwerking met de jeugdgezondheidszorg vinden er regelmatig controleonderzoeken plaats naar de lichamelijke groei en ontwikkeling van de kinderen door de schoolarts of verpleegkundige in de groepen 2 en 7. Voor nadere vragen of hulp kunnen ouders altijd rechtstreeks contact opnemen met jeugdzorg.

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 30


Er vinden regelmatig controles plaats op hoofdluis. Deze controles gebeuren door ouders die door de jeugdzorg geïnstrueerd zijn na elke langere vakantie. Met deze regelmatige controles wordt de hoofdluis op school onder controle gehouden. Wordt er bij een kind hoofdluis geconstateerd, dan worden de ouders telefonisch gewaarschuwd en verzocht hun kind zo spoedig mogelijk te behandelen. Pas na de behandeling mag het kind terug in de groep. Deze maatregel is nodig om een eventuele verdere spreiding te voorkomen. Het team van De Windroos wil gezonde voeding promoten. De school vraagt daarom de ouders om voor de tien uur pauze een gezonde snack mee te geven. Gezond is wat De Windroos betreft fruit om te eten en een zuivelproduct (liefst zonder suiker) om te drinken. De school wil de verantwoordelijkheid voor gezonde voeding bij de ouders houden. De school is wel van mening dat snoep en frisdranken niet op school horen. Bij traktaties in verband met verjaardagen ziet De Windroos graag een “gezonde snack”. De school laat het aan de creativiteit van de ouders over om dit verder in te vullen.

10.4 Schoolverzekering voor leerlingen Een kwartier voor aanvang van de school tot en met een kwartier na schooltijd, bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd, indien de eigen verzekeringen van de ouders de kosten niet dekken. Deze verzekering wordt betaald vanuit de ouderbijdrage.

10.5 Schooltijden Voor- en onderbouw (groep 1 t/m 4) maandag t/m vrijdag

08.30-11.30 uur 13.15-15.15 uur

Woensdag

08.30-11.30 uur

Woensdagmiddag

vrij

Midden- en Bovenbouw (groep 5 t/m 8) Maandag,dinsdag,donderdag,vrijdag

08.30-12.00u 13.15-15.15u

Woensdag

08.30-12.15u

Woensdagmiddag

vrij

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 31


De schooltijden moeten worden nageleefd. Er wordt zorgvuldig bijgehouden wie te laat is. Komt dit regelmatig voor dan zal daar een passende maatregel tegenover worden geplaatst, bv. door de verloren schooltijd na 15.15 uur in te laten halen.

10.6 Regels voor aanvang en einde schooltijd Om 8.20 gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar het lokaal gebracht worden en kan mogelijk nog een werkje van het kind bewonderd worden . Om 8.25 uur arriveert de leerkracht bij zijn of haar klaslokaal. De resterende vijf minuten die de leerkracht heeft zijn in principe bedoeld voor de kinderen. Ouders wordt verzocht zo min mogelijk inbreuk op deze tijd te maken.

10.7 Namenlijst van de school Directeur

Hans Faust

Leerkrachten

Truus Woltmeijer-van Putten Suze van Veen-van der Zwaan Tanja van der Kreeft Willemien Oerlemans-Beije Badiaa Tajdiri Mirjam de Geus Meltem Yildiz Mieke van Hecke Henk Bruin Bert ten Hove (IB-er) Agnes Szeremley Samirah Niamat

Vakleerkracht Gymnastiek

Magda Brouwer

Administratie

Anouska de Leeuw - Goes

ConciĂŤrge

Gerrit-Jan van Leeuwen

Contactouder overblijf

Marga van Leeuwen (416777)

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 32


Medezeggenschapsraad (MR) Voorzitter

Desiree Janssen

Secretaris

Willemien Oerlemans-Beije (leerkracht)

Leden

Rogier Bosdriesz (ouder) vacature Bert ten Hove (leerkracht) Tanja van der Kreeft (leerkracht)

(GMR vertegenwoordiging)

Desiree Janssen

Ouderraad (OR) Ingrid Cossee

Voorzitter

Nicole van Zutphen

Penningmeester

Anneke Schipper

Secretaris

Angelique van Bodegom Sacha van Assen Esther Boot, Saddy v.d.Vlist Angelique Geerts Yolanda Bakker

Schoolbestuur Openbaar Primair Onderwijs Lelystad p/a Postbus 91 8200 AB Lelystad Bezoekadres: Stadhuis Lelystad Stadhuisplein 2 8232 ZX Lelystad Telefoon:

0320-278425

Email:

info@openbaarprimaironderwijs.nl

Website:

www.openbaarprimaironderwijs.nl

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 33


Inspectie van het onderwijs Email:

info@owinsp.nl

website:

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Schoolbegeleidingsdienst SBDIJ Gebouw de Veerstaete Meentweg 14 8224 BP Lelystad 0320-230246

Stichting Kindercentra Lelystad Postbus 2052 8203 AB Lelystad 0320-294900 www.skl-kinderopvang.nl Schoolarts

B=H+G (GGD) Jeugdgezondheidszorg 276211

Logopediste

Dhr. Lein-Jan Veerman afd. Schoollogopedie

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 34


10.8 Jaarkalender o.b.s de Windroos 2008-2009 25 september alle groepen ’s middags vrij 27 oktober alle groepen vrij 13 februari alle groepen vrij 25 maart groepen 1 t/m 4 vrij 14 april groepen 1 t/m 4 vrij 20 mei alle groepen vrij 15 juni groepen 1 t/m 4 vrij 3 juli alle groepen ’s middags vrij

Vakanties:

Herfstvakantie:

20-10 t/m 24-10

Kerstvakantie:

22-12 t/m 2-1

Voorjaarsvakantie:

16-2 t/m 20-2

Goede vrijdag en e

2 paasdag:

10-4 t/m 13-4

Meivakantie:

27-4 t/m 5-5

Hemelvaart:

21-5 t/m 22-5

Pinkstervakantie:

1-6

Zomervakantie:

6-7 t/m 14-8

Schoolgids o.b.s. de Windroos 2008-2009

Pagina 35

Schoolgids van obs de Windroos  
Schoolgids van obs de Windroos  

Schoolgids van obs de Windroos in Lelystad. Schoolseizoen 2008-2009

Advertisement