Page 1

Schoolgids 2016 - 2017

Openbare basisschool de Windroos Karveel 22-28 8231 BG Lelystad T: 0320 - 221 451 E: dewindroos@stichtingschool.nl W: www.obs-dewindroos.nl


INHOUD Voorwoord ............................................................................................................................................ 11 1. Het Schoolbestuur ............................................................................................................................. 12 1.1 Stichting SchOOL ......................................................................................................................... 12 1.2 Missie van Stichting SchOOL ....................................................................................................... 12 Kindgericht.................................................................................................................................... 12 Toegankelijk .................................................................................................................................. 13 Topkwaliteit .................................................................................................................................. 13 Tevredenheid ................................................................................................................................ 13 1.3 Visie van Stichting SchOOL .......................................................................................................... 13 2. De Windroos ...................................................................................................................................... 14 2.1 Missie van de school ................................................................................................................... 14 2.2 Visie van de school ...................................................................................................................... 14 2.3 De Windroos legt een basis voor de toekomst ........................................................................... 15 2.4 De doelstellingen van de school zijn ........................................................................................... 15 2.5 School in verbinding .................................................................................................................... 16 3. Aannamebeleid en Aanmelding ........................................................................................................ 17 3.1 Aannamebeleid Stichting SchOOL ............................................................................................... 17 3.1.1 Openbaar onderwijs ............................................................................................................. 17 3.1.2 Aannamebeleid en (wettelijke) rechten en plichten............................................................ 17 3.1.3 Passend Onderwijs ............................................................................................................... 17 3.2 OriĂŤnteren of aanmelden de Windroos ...................................................................................... 20 3.3 Aanmeldingsprocedure groep 1 .................................................................................................. 20 3.4 Instromen in groep 2 t/m 8 ......................................................................................................... 20 3.4.1 Instromen vanuit een andere school ................................................................................... 20 3.4.2 Instromen van nieuwkomers................................................................................................ 20 3.5 Speciale onderwijsbehoefte ........................................................................................................ 21 3.6 Aanmelding en zorgplicht ............................................................................................................ 21 3.6.1 Zorgplicht en verhuizing van een kind.................................................................................. 21 4. Organisatie van de school ................................................................................................................. 22 4.1 Samenstelling van het team ........................................................................................................ 22 4.1 De teamleden en de groepsindeling ........................................................................................... 23 4.3 Groepsgrootte ............................................................................................................................. 24 4.4 Groepsindeling ............................................................................................................................ 25 4.5 Inzet stagiaires............................................................................................................................. 25

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

2


4.6 De begeleiding en inzet van stagiaires ........................................................................................ 25 5. Organisatie van het onderwijs........................................................................................................... 27 5.1 Werkwijze van de school ............................................................................................................. 27 5.2 Zelfstandig werken ...................................................................................................................... 27 5.3 De instructietafel ......................................................................................................................... 27 5.4 Het verkeerslicht ......................................................................................................................... 27 5.5 Klassendienst ............................................................................................................................... 28 6. Onderwijstijd ..................................................................................................................................... 29 6.1 Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool ............................................................................ 29 6.1.1 Vijfdaagse schoolweek op de basisschool ............................................................................ 29 6.1.2 Vrije woensdagmiddag op de basisschool ........................................................................... 29 6.1.3 Studiedagen in het basisonderwijs (bo) ............................................................................... 29 6.1.4 Eventueel wijzigen van de vaste lestijden ............................................................................ 29 6.2 Schooltijden groep 1 t/m 8 .......................................................................................................... 29 6.3 Regels voor aanvang en einde schooltijd .................................................................................... 30 6.4 Te laat komen .............................................................................................................................. 30 6.5 Uitgaan van de school ................................................................................................................. 30 6.6 Benutting onderwijstijd per groep .............................................................................................. 31 6.6.1 Groep 1 en 2 ......................................................................................................................... 31 6.6.2 Groep 3 ................................................................................................................................. 31 6.6.3 Groep 4 ................................................................................................................................. 31 6.6.4 Groep 5 ................................................................................................................................. 32 6.6.5 Groep 6 ................................................................................................................................. 32 6.6.6 Groep 7 ................................................................................................................................. 32 6.6.7 Groep 8 ................................................................................................................................. 32 6.7 Vervanging leerkrachten ............................................................................................................. 33 6.8 Scholing van leerkrachten/ studiedagen ..................................................................................... 33 6.9 Studiedagen 2016 - 2017............................................................................................................. 33 Donderdag 16 sept 2016 ................................................................................................................... 33 6.10 Vakanties 2016 - 2017 ............................................................................................................... 34 6.11 Urenberekening, vakanties en vrije dagen 2016 - 2017............................................................ 35 7. Regels vrijstelling van onderwijs ....................................................................................................... 36 7.1 Leerplichtwet............................................................................................................................... 36 7.1.1

Wie is er verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat? ................................... 36

7.2 Geoorloofd verzuim.................................................................................................................... 36 7.2.1

Ziekte ............................................................................................................................. 36

7.2.2

Medicijngebruik ............................................................................................................. 36

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

3


7.2.3

Medisch handelen ......................................................................................................... 36

7.2.4

Ziekmeldingen ............................................................................................................... 36

7.2.5

Bezoek aan dokter en tandarts ..................................................................................... 37

7.2.6

Godsdienst of levensovertuiging ................................................................................... 37

7.2.7

Wat doet de school?...................................................................................................... 37

7.2.8

Gewichtige omstandigheden......................................................................................... 37

7.2.9

Vakantiemogelijkheden ................................................................................................. 38

7.3 Aanvragen van extra verlof - vakantie of gewichtige omstandigheden...................................... 38 7.3.1

Bezwaar ......................................................................................................................... 38

7.3.2

Overtreding ................................................................................................................... 39

7.3.3

Wat doet de school ....................................................................................................... 39

7.3.4

Wat doet de leerplichtconsulent ................................................................................... 39

7.4 Regels toelating, schorsing en verwijdering ................................................................................ 39 7.4.1

Time-out van leerlingen ................................................................................................ 40

7.4.2

Pestprotocol .................................................................................................................. 40

8. Vakinhoudelijke informatie ............................................................................................................... 41 8.1 Wettelijke activiteiten en gebruikte methodes per jaar ............................................................. 41 8.2 Vakken toegelicht - Basisvaardigheden....................................................................................... 42 8.2.1

Lezen ‘Leren lezen en lezen om te leren.’ ..................................................................... 42

8.2.2

Schrijven ........................................................................................................................ 42

8.2.3

Taal en rekenen ............................................................................................................. 43

8.2.4

Rekenen – wiskunde...................................................................................................... 43

8.2.5

Wereld oriënterende vakken ........................................................................................ 44

8.2.6

Techniek ........................................................................................................................ 44

8.2.7

Verkeer .......................................................................................................................... 44

8.2.8

Expressie ........................................................................................................................ 44

8.2.9

Cultuur ........................................................................................................................... 44

8.2.10

Drama ............................................................................................................................ 44

8.2.11

Tekenen en handenarbeid ............................................................................................ 44

8.2.12

Muziek ........................................................................................................................... 45

8.2.13

Dans ............................................................................................................................... 45

8.3 Bewegingsonderwijs.................................................................................................................... 45 8.3.1

Groep 1 en 2 .................................................................................................................. 46

8.3.2

Gymles groep 3 t/m 8 .................................................................................................... 47

8.3.3

Lengte van de gymles .................................................................................................... 47

8.3.4

Douchen na de gymles .................................................................................................. 47

8.3.5

Gymkledingadvies ......................................................................................................... 47

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

4


8.3.6

Gymrooster 2016 - 2017 ............................................................................................... 47

8.4 ICT en Computergebruik ............................................................................................................. 48 8.5 Digitale schoolborden ................................................................................................................. 48 8.6 Tabletonderwijs ........................................................................................................................... 49 8.6.1

Lesopbouw .................................................................................................................... 49

8.6.2

Verwerken ..................................................................................................................... 49

8.6.3

Verwerken ..................................................................................................................... 49

8.6.4

Verlengde instructie ...................................................................................................... 49

8.3.5

Afronden........................................................................................................................ 50

8.3.6

Evaluatie ........................................................................................................................ 50

8.7 Actief burgerschap en sociale integratie ..................................................................................... 50 8.7.1

Visie Actief Burgerschap ................................................................................................ 50

8.8 Wat betekent dat voor het onderwijs in de verschillende groepen? ......................................... 52 8.8.1

Kanjertraining ................................................................................................................ 52

8.8.2

Geschiedenisles ............................................................................................................. 52

8.8.3

School-tv ........................................................................................................................ 52

8.8.4

De leerlingenraad .......................................................................................................... 52

8.9 Huiswerk ..................................................................................................................................... 53 8.9.1

Agenda groep 8 ............................................................................................................. 53

8.10 Leeskring, Spreekbeurt, Werkstuk, Nieuwskring ..................................................................... 53 8.10.1

Leeskring........................................................................................................................ 53

8.10.2

Spreekbeurt ................................................................................................................... 53

8.10.3

Werkstuk ....................................................................................................................... 54

8.10.4

Nieuwskring ................................................................................................................... 54

8.10.5 Activiteiten per groep......................................................................................................... 54 9. Schooleigen activiteiten .................................................................................................................... 55 9.1 Sport en Spel ............................................................................................................................... 55 9.1.1

Spelletjesdag ................................................................................................................. 55

9.1.2

Atletiek of survival ......................................................................................................... 55

9.1.3

Korfbal ........................................................................................................................... 55

9.1.4

Schoolvoetbal ................................................................................................................ 55

9.1.5

Damtoernooi ................................................................................................................. 56

9.1.6

Avondvierdaagse ........................................................................................................... 56

9.2 Vieringen ..................................................................................................................................... 56 9.2.1

Startfeest ....................................................................................................................... 56

9.2.2

Verjaardagen ................................................................................................................. 56

9.2.3

Kinderboekenweek........................................................................................................ 56

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

5


9.2.4

Sinterklaasfeest ............................................................................................................. 56

9.2.5

Knutselmiddag ............................................................................................................... 57

9.2.6

Kerstfeest ...................................................................................................................... 57

9.2.7

Paasactiviteit ................................................................................................................. 57

9.2.8

Koningsdag .................................................................................................................... 57

9.2.9

Maandsluiting ................................................................................................................ 57

9.2.10

Klassenavonden groep 6 t/m 8...................................................................................... 57

9.2.11

Afscheid groep 8 ............................................................................................................ 58

9.3 Kleuterfeest, Schoolreis en Schoolkamp ..................................................................................... 58 9.3.1

Kleuterfeest ................................................................................................................... 58

9.3.2

Schoolreis groep 3 t/m 6 ............................................................................................... 58

9.3.3

Schoolkamp bovenbouw groep 7 en 8 .......................................................................... 59

9.3.4

Kosten kleuterfeest, schoolreis en schoolkamp ............................................................ 59

9.3.5

Betaling .......................................................................................................................... 59

9.4 Excursies ...................................................................................................................................... 59 9.5 Leerlingenraad ............................................................................................................................. 59 10. Het volgen van de ontwikkeling ...................................................................................................... 60 10.1 Het Vastleggen van de resultaten ............................................................................................. 60 10.1.1.

Leerling Volg Systeem ................................................................................................... 60

10.1.2

Portfolio ......................................................................................................................... 60

10.1.3

Leerlingdossier .............................................................................................................. 60

10.1.4

Privacy ........................................................................................................................... 61

10.2 Toetsen ...................................................................................................................................... 61 10.2.1

Methode gebonden toetsen ......................................................................................... 61

10.2.2

Methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen) ........................................................... 61

10.2.3

Toetskalender voor schooljaar 2016 – 2017 ................................................................. 62

Cito LOVS-toetsen, afnamemomenten en overige signalerings-instrumenten .......................... 62 10.2.4

Resultaten...................................................................................................................... 63

10.2.5

Groep 1 en 2 .................................................................................................................. 63

10.2.6

Cito eindtoets groep 8 ................................................................................................... 64

Cito eindtoets groep 8 .................................................................................................................. 64 10.3 Doubleren .................................................................................................................................. 65 10.4 Rapportage / Contact leerkracht ............................................................................................... 65 10.4.1

Startgesprek .................................................................................................................. 65

10.4.2

Ouderavond ................................................................................................................... 65

10.4.3

Tussentijdse voortgangsgesprekken ............................................................................. 65

10.4.4

Gescheiden ouders ........................................................................................................ 65

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

6


10.5 Van groep 8 door naar het Voortgezet onderwijs..................................................................... 66 10.5.1

Leervorderingen ............................................................................................................ 66

10.5.2

Schooladvies voortgezet onderwijs ............................................................................... 66

10.5.3

Leerwegondersteunend onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs ......................... 66

10.6 Veranderdoelen van de Windroos ............................................................................................ 68 10.6.1

De Inspectie ................................................................................................................... 68

10.6.2

Plan on the page van Stichting SchOOL......................................................................... 69

10.6.3

Plan on the Page De Windroos ...................................................................................... 71

11. Zorg.................................................................................................................................................. 72 11.1 Schoolondersteuningsprofiel .................................................................................................... 72 11.1.1

De kwaliteit van onze basisondersteuning .................................................................... 72

11.1.2

Onderwijs ...................................................................................................................... 72

11.1.3

Beleid ............................................................................................................................. 72

11.1.4

Organisatie .................................................................................................................... 72

11.1.5

Begeleiding .................................................................................................................... 73

11.1.6

Beschikbare deskundigheid ........................................................................................... 73

11.1.7

Kengetallen .................................................................................................................... 73

11.1.8

Ontwikkelagenda ........................................................................................................... 73

11.2 Kans Centrum voor Jeugd en Gezin........................................................................................... 74 11.2.1

Samenwerken ................................................................................................................ 74

11.2.2

Maak gebruik van het inloopspreekuur ........................................................................ 74

11.2.3

Over het Kanspunt......................................................................................................... 74

11.2.4

Bereikbaar ..................................................................................................................... 74

11.3 Jeugdgezondheidszorg .............................................................................................................. 75 11.3.1

Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 2 en groep 7 ..................................... 75

11.3.2

Contact .......................................................................................................................... 75

11.4 Zorg voor de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte .................................................. 76 11.4.1

Spraak- taalmoeilijkheden/Logopedist ......................................................................... 76

11.4.2

Dyslexie.......................................................................................................................... 76

11.4.3

Kinderen met gedragsmoeilijkheden ............................................................................ 77

11.4.4

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen ....................................................................... 77

11.4.5

Meerbegaafdheid .......................................................................................................... 77

11.5 Ondersteuningsroute (zorg-route) ............................................................................................ 77 11.5.1

Interne zorgstructuur .................................................................................................... 78

11.5.2

Groepsplannen .............................................................................................................. 78

11.5.3

Overleg leerlingenzorg .................................................................................................. 78

11.6 Onderwijsarrangementen ......................................................................................................... 79

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

7


11.7 Het Onderwijsloket.................................................................................................................... 79 11.7.1 Wat houdt het Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het? ............................................ 79 11.8 Zorg voor kinderen met een beperking..................................................................................... 80 11.9 Zorgstructuur en Speciaal Onderwijs ........................................................................................ 80 12. Ouders en de school ........................................................................................................................ 81 12.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders .......................................................................... 81 12.2 Regiegroep Ouderbetrokkenheid .............................................................................................. 81 12.3 Medezeggenschapsraad (MR) .................................................................................................. 81 12.4 Ouderraad (OR) ......................................................................................................................... 82 12.4.1 Ouderraad .......................................................................................................................... 82 12.5 Hulpouders ................................................................................................................................ 82 12.6 Vrijwillige ouderbijdrage ........................................................................................................... 83 12.6.1

Hoogte ouderbijdrage ................................................................................................... 83

12.6.2

Korting of kwijtschelding ouderbijdrage ....................................................................... 83

12.6.3

Betaling .......................................................................................................................... 83

12.7 Sponsoring ................................................................................................................................. 83 12.8 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 83 12.8.1

Contactpersoon school.................................................................................................. 84

12.8.2

Probleem voorleggen aan het bestuur.......................................................................... 84

12.8.3

Klachtenregeling ............................................................................................................ 85

12.8.4

Externe vertrouwenspersoon: de GGD ......................................................................... 85

12.8.5

De contactpersonen van de Windroos zijn: .................................................................. 85

12.9 Ongewenste Omgangsvormen .................................................................................................. 85 12.9.1

Welke stappen neemt de school? ................................................................................. 86

12.9.2

Wat mag u van de vertrouwenspersoon van het bestuur verwachten? ...................... 86

12.9.3

Wat kunt u doen? ......................................................................................................... 86

12.10 Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling ........................................................... 87 12.10.1

Vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling .................................... 87

12.10.2

Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling ............... 88

13. Op de hoogte blijven ....................................................................................................................... 89 13.1 Contact met de leerkracht ........................................................................................................ 89 13.2 Kennismaken met andere ouders ............................................................................................. 89 13.3 Startgesprekken ........................................................................................................................ 89 13.4 Vergaderingen ........................................................................................................................... 89 13.5 Voorlichtingsavond.................................................................................................................... 89 13.6 Algemene Ouderavond ............................................................................................................. 89 13.7 De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website ...................................................................... 89

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

8


13.7.1

De schoolgids ................................................................................................................. 89

13.7.2

Nieuwsbrieven ............................................................................................................... 89

13.7.3

De website ..................................................................................................................... 89

13.8 DigiDuif ...................................................................................................................................... 90 13.9 Vereniging Openbaar Onderwijs ............................................................................................... 90 14. Veiligheid ......................................................................................................................................... 91 14.1 Bereikbaarheid ouders .............................................................................................................. 91 14.2 Veiligheidsplan en Protocollen .................................................................................................. 91 14.3 Bedrijfshulpverlening ................................................................................................................ 91 14.4 Brandoefening ........................................................................................................................... 92 14.5 Verkeersveiligheid ..................................................................................................................... 92 14.6 Klachteninventarisatie veiligheid .............................................................................................. 92 14.7 Verzekeringen............................................................................................................................ 93 14.7.1

Schoolverzekering voor leerlingen ................................................................................ 93

17.7.2

Aansprakelijkheid: vervoer per auto ............................................................................. 93

14.8 Rookbeleid................................................................................................................................. 93 14.9 Dieren in de school .................................................................................................................... 93 15. Overige zaken .................................................................................................................................. 94 15.1 Buitenschoolse opvang (BSO).................................................................................................... 94 15.1.1

Samenwerking ............................................................................................................... 94

15.1.2

Meer informatie ............................................................................................................ 94

15.1.3

Openingstijden .............................................................................................................. 94

15.2 Tussen Schoolse Opvang (TSO) ................................................................................................. 95 15.2.1

Inschrijven ..................................................................................................................... 95

15.2.2

Tarieven van de vaste overblijfgroep (abonnement) .................................................... 95

15.2.3

Overblijf coĂśrdinator ..................................................................................................... 95

15.2.4

Incidenteel overblijven .................................................................................................. 95

15.2.5

Vakantie en schoolvrije dagen ...................................................................................... 95

15.2.6

Wijziging en/of beĂŤindiging ........................................................................................... 95

15.2.7

Meer informatie ............................................................................................................ 96

15.3 Gezond tussendoortje ............................................................................................................... 96 15.4 Hoofdluis ................................................................................................................................... 96 15.5 Speelgoed en dure sieraden mee naar school .......................................................................... 97 15.6 Gevonden voorwerpen.............................................................................................................. 97 15.7 De Schoolfotograaf .................................................................................................................... 97 16. Regels en afspraken......................................................................................................................... 98 16.1 Algemeen................................................................................................................................... 98

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

9


16.2 Gangen, middenruimten en computerwerkplekken ................................................................. 98 16.3 Bibliotheek................................................................................................................................. 98 16.4 Toiletgebruik.............................................................................................................................. 99 16.5 Gymnastiek ................................................................................................................................ 99 16.6 Schoolplein ................................................................................................................................ 99 16.7 Conflicten op het schoolplein.................................................................................................. 100 16.8 Verjaardagen ........................................................................................................................... 100 16.9 Internetprotocol voor leerlingen die tijdens schooltijd gaan internetten .............................. 100 16.10 Sociale media in de school .................................................................................................... 101 16.10.1

Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) ................. 101

16.10.2

Protocol social media .............................................................................................. 102

17. Het Schoolgebouw ........................................................................................................................ 103 17.1 Schoolindeling ......................................................................................................................... 103 17.2 Plattegrond van de school ....................................................................................................... 104 18. Externe instanties .......................................................................................................................... 105 19. Overzichten Vakanties, Studiedagen, mailadressen ..................................................................... 107 19.1 Studiedagen 2016-2017 .......................................................................................................... 107 19.2 Vakanties 2016-2017 ............................................................................................................... 107 19.3 Mailadressen ........................................................................................................................... 108

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

10


Voorwoord Voor u ligt de nieuwe schoolgids van openbare basisschool de Windroos. Deze schoolgids heeft tot doel ouders te informeren. Ouders die op zoek zijn naar een school kunnen op grond van de inhoud van deze gids beslissen of de Windroos de school voor hun kind is. In deze schoolgids willen we u laten zien, wat u en uw kind bij ons op school kunnen verwachten. Verder stelt de school zich via de schoolgids aan u voor door een inkijkje te geven in het dagelijkse schoolleven. De schoolgids kan ook dienen als een naslagwerk gedurende de jaren, over regelgeving en methodegebruik, maar ook praktische zaken als schoolvakanties, namen en adressen en bijvoorbeeld ook de ouderbijdrage. Kortom, de schoolgids geeft een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt en is daarmee een belangrijke bron van informatie voor alle ouders. In deze schoolgids staan de doelstellingen die wij nastreven, onze visie op onderwijs, de wijze waarop wij de ontwikkeling van uw kind volgen, welke methoden we gebruiken en onze manier van werken. Ook leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten. De inhoud van de schoolgids is samengesteld met inbreng van het team, het bestuur van Openbaar Onderwijs Lelystad en in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). We hebben geprobeerd deze gids zo volledig mogelijk te laten zijn. Wij wensen u veel leesplezier en uw kind een leerzame en plezierige schooltijd. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben ten aanzien van deze gids, neemt u dan gerust contact op met de directeur. De praktische informatie is aan verandering onderhevig en wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen. Als omwille van de leesbaarheid wordt gesproken over ouder(s), worden hiermee natuurlijk ook verzorgers bedoeld. Waar u in deze schoolgids “hij” leest wordt ook “zij” bedoeld en mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, wordt er met “uw kind” uiteraard ook “uw kinderen.

We bieden u graag de mogelijkheid persoonlijk kennis te komen maken, zodat u ter plekke kunt beoordelen of de Windroos bij u en uw kind past.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

11


1. Het Schoolbestuur 1.1 Stichting SchOOL Onze school maakt onderdeel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-hoofdige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door heer A. van der Velde (voorzitter) en de heer L. van Tilburg (lid). Ze zijn verantwoordelijk voor 19 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerend kinderen. Het betreft in totaal ongeveer 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de taken. Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën.

1.2 Missie van Stichting SchOOL De missie van Stichting SchOOL is: ‘Goed onderwijs voor alle kinderen’. De uitgangspunten van de missie van het openbaar primair onderwijs Lelystad zijn:  Kindgericht,  Toegankelijk,  Topkwaliteit,  Tevredenheid Deze vier uitgangspunten beschouwt het openbaar onderwijs Lelystad als meest waardevolle en dragende elementen die richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van het strategische beleid.

Kindgericht We stellen het kind centraal. Uw kind daar gaan we voor! Uw kind daar staan we voor! Wat betekent dit? Ons onderwijs is gericht op de specifieke leer- en ontwikkelingsprocessen van individuele kinderen; Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop, waarbij samen werken, samen leren en samen spelen gestimuleerd wordt; Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd; Ons onderwijs is op maat; er wordt recht gedaan aan verschillen tussen kinderen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

12


Toegankelijk We willen een scholenorganisatie zijn die breed toegankelijk is! Wat betekent dit? Alle kinderen die in staat zijn ‘regulier’ Primair Onderwijs te volgen zijn zonder beperking welkom. Onze scholen zijn evenwichtig verdeeld over de stad en zijn daardoor goed bereikbaar voor kinderen.

Topkwaliteit We willen onderwijs leveren van topkwaliteit! Wat betekent dit? Ons onderwijs is vernieuwend naar inhoud en vormgeving. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt. De organisatie blijft zich ontwikkelen naar haar maatschappelijke omgeving. De medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen, zij scholen zich regelmatig bij. Er wordt gewerkt met probleemgerichte en verankerde instructies. Adaptief leren (aangepast aan de basisbehoeften van het kind) is hierbij richtinggevend.

Tevredenheid We willen dat kinderen, ouders en medewerkers tevreden zijn. Wat betekent dit? Ons onderwijs is naar inhoud en vormgeving afgestemd op de individuele kenmerken en leervragen van kinderen. De ouders en verdere schoolomgeving worden nauw betrokken bij de vormgeving van het onderwijs en het karakter van de school. De medewerkers vinden bij het schoolbestuur en het schoolmanagement aandacht voor continuïteit, ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling.

1.3 Visie van Stichting SchOOL Het openbaar primair onderwijs in Lelystad neemt de verantwoordelijkheid op zich voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ieder kind en is daarmee toegankelijk voor iedereen, ongeacht individuele verschillen. De groep als leergemeenschap vormt de basis voor de brede en optimale ontwikkeling van kinderen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden in zo’n leergemeenschap gestimuleerd, waardoor de motivatie om te leren wordt vergroot. De basishouding van iedereen is er één van respect. Participatie en betrokkenheid van medewerkers, kinderen, ouders en leden van de lokale gemeenschap zorgt voor effectief onderwijs.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

13


2. De Windroos De Windroos is een openbare school die toegankelijk is voor ieder kind ongeacht de politieke of levensbeschouwelijke opvatting van de ouders. De school ligt in het noordelijke deel van Lelystad in de wijk ‘ het Karveel’. De Windroos bestaat sinds 27 oktober 1975 en telt op dit moment 230 leerlingen. De leerlingen van de Windroos komen vooral uit de wijk het Karveel. Het leerlingaantal is de laatste jaren gestegen. Deels omdat de wijk op dit moment aan het verjongen is. De eerste bewoners van de wijk vertrekken naar een kleinere woning en de vrijkomende huizen worden veelal gekocht door gezinnen met jonge kinderen. Ook weten nog steeds meer ouders uit de omliggende wijken (de Veste, de Schans, Gondel en Kempenaar) onze school te vinden. De sfeer is goed, men gaat respectvol met elkaar om, kinderen komen graag naar school en de school heeft een positief imago. Het kind in de klas met zijn leervragen staat centraal. We staan voor de optimale ontwikkeling van elk kind met al zijn specifieke kenmerken en bieden hen daartoe het meest optimale onderwijs. Tevredenheid, in brede zin van het woord, van kinderen, ouders en medewerkers is een belangrijk ijkpunt. Wij vinden een goed contact met ouders belangrijk. Deze contacten zullen de komende jaren geïntensiveerd worden en een uitwerking krijgen in educatief partnerschap. Wij maken hiermee gebruik van de positieve effecten van ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie. U als ouder wordt actief betrokken bij het leerproces van uw kind. Voor een goede aanpak op maat is regelmatig contact tussen ouders en school van groot belang.

2.1 Missie van de school Goed onderwijs bieden voor alle kinderen door: “Kansen te zien en mogelijkheden te gebruiken”.

2.2 Visie van de school Op de Windroos is onderwijs afgestemd op de individuele kenmerken en leervragen van kinderen. Ons onderwijs is passend, uitdagend en actueel. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en interesses van kinderen om het onderwijs betekenisvol voor hen te maken. Wij streven naar hoge leeropbrengsten en maatschappelijk goed toegeruste kinderen, waarbij wij inzetten op sociale vaardigheid, kritisch bewustzijn en mondigheid. Hiervoor creëren wij een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat er respect is voor elkaar, dat kinderen leren samenwerken en zij zich competent voelen. We maken daarvoor gebruik van moderne methodes en nieuwe inzichten in een digitale leeromgeving waarbij zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid de basis vormen. Ons onderwijs wordt vormgegeven door professionele leerkrachten, die doelgericht werken met gevarieerde werkvormen, rekening houdend met verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften. Hierbij zien we het kind samen met zijn ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

14


2.3 De Windroos legt een basis voor de toekomst De Windroos is een school waar:      

de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd; een goed contact tussen ouders en leerkrachten belangrijk gevonden wordt; ieder op een plezierige manier kan leren/werken; de zelfstandigheid van kinderen gestimuleerd wordt; kinderen eigen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en planning van het werk; elk individu telt met zijn of haar eigen kennen en kunnen.

2.4 De doelstellingen van de school zijn 

Dat een kind de kerndoelen*, de wettelijke minimumeisen van het basisonderwijs, bereikt. Dit wordt getoetst door middel van de Cito eindtoets.

Dat een kind voldoende zelfstandigheid, kennis en eigenwaarde wordt meegegeven om zich zonder al te veel moeite te kunnen handhaven in de huidige maatschappij.

Dat een kind vanuit de Windroos doorstroomt naar het voortgezet onderwijs om daar met voldoende kennis en vaardigheden haar schoolloopbaan voort te zetten.

Dat zowel het kind dat uitval vertoont op bepaalde onderdelen als het kind dat vooruit loopt op de leerstof, op maat wordt bediend. Hiervoor wordt indien nodig een aangepast programma aangeboden. Overigens steeds in overeenstemming met de ontwikkelingsfase van het kind en in overleg met de ouders.

Dat er veel aandacht wordt besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind. Kinderen worden aangesproken op hun gedrag. We streven naar een gemeenschappelijke manier van aan- en bespreken van “problemen” die zich voordoen op school. We leren kinderen hoe ze om kunnen gaan met hun emoties en hun omgeving.

*) Kerndoelen De overheid wil graag dat alle kinderen aan het eind van de basisschool bepaalde zaken kennen en kunnen. Om dit te bereiken heeft de overheid kerndoelen opgesteld. Kerndoelen geven per vak aan wat de school uw kind moet leren. Het zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Kerndoelen zorgen ervoor dat leerlingen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen. Ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of op www.rijksoverheid.nl(zoekfunctie: kerndoelen basisonderwijs)

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

15


2.5 School in verbinding De Windroos is een Brede School (School in verbinding). Het is onze ambitie om vanuit het Brede School concept samen met andere organisaties en welzijnsinstellingen kinderen meer ontwikkelingskansen te bieden, hun leerprestaties te verbeteren, de participatie en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te stimuleren en de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Samenwerkende partners hierin zijn o.a. Kanspunt Centrum Jeugd en Gezin, het MDF, Triade, de gemeente Lelystad, Servicecentrum Flevolandse bibliotheken, Samen Veilig Flevoland, buurtcentra, MEE IJsseloevers, peuterspeelzalen en basisscholen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

16


3. Aannamebeleid en Aanmelding 3.1 Aannamebeleid Stichting SchOOL 3.1.1 Openbaar onderwijs Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. 3.1.2 Aannamebeleid en (wettelijke) rechten en plichten Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de MR bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: 1. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; 2. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken, zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. 3.1.3 Passend Onderwijs Scholen zijn per 1 augustus 2014 verplicht om Passend Onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften¹ zijn binnen Stichting SchOOL welkom. Voorwaarde daarbij is dat de plaatsende school voldoende mogelijkheden heeft (nu en in de toekomst) om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen en dat de plaatsing niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan de andere leerlingen. Hierbij valt te denken aan het waarborgen van de veiligheid en rust voor de andere leerlingen en aan een evenredige verdeling van de tijd en aandacht van de leerkracht. Met andere woorden ´Kan de school passend onderwijzen’? Voor elke leerling die aangemeld wordt en waarvan sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte wordt een individueel besluit genomen door de directeur en de interne begeleider. Criteria die mee kunnen spelen bij het besluit van plaatsing zijn:  Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (indien aanwezig) of het beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.  De aard en omvang van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.  Het karakter van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden.  Het aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dat al in de groep aanwezig is.  De mate van ondersteuning en de aard van ondersteuning die de school kan bieden.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

17


 

De mate van de ondersteuning die externe specialisten kunnen bieden binnen de school. De instemming van de ouders met het beleid van de school.

Het proces van de besluitvorming, de overwegingen en de gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. ¹ Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft dan worden de stappen gevolgd zoals vermeld in de ondersteuningscyclus van Stichting SchOOL.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

18


Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

19


3.2 OriĂŤnteren of aanmelden de Windroos Het aannamebeleid van Stichting SchOOL is ook voor de Windroos van toepassing. Wilt u (misschien) uw kind op de Windroos inschrijven, dan wordt u uitgenodigd uit voor een informatiegesprek en een rondleiding, eventueel gevolgd door een inschrijving.

3.3 Aanmeldingsprocedure groep 1 U ontvangt tijdig bericht over in welke groep uw kind geplaatst wordt en bij welke leerkracht. Vervolgens kan uw kind 5 dagdelen komen meedraaien in de groep. U kunt dit afspreken met de groepsleerkracht. Het is wettelijk niet toegestaan kinderen jonger dan 4 jaar, buiten de wendagen om, al naar de basisschool te laten gaan. Vanaf de vierde verjaardag van uw kind is het de hele dag welkom. Voorwaarde is echter wel dat uw kind zindelijk is. Is uw kind na 4 mei jarig, dan kan het advies zijn om, in verband met de groepsgrootte, uw kind pas na de zomervakantie volledige dagen te laten meedraaien. Als uw kind in de zomervakantie jarig is, start het met ingang van het nieuwe schooljaar. In verband met de groepsgrootte en de eventuele wisseling van de leerkracht, komen de oefendagen van voor de vakantie mogelijk te vervallen.

3.4 Instromen in groep 2 t/m 8 Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op school op grond van toets- en observatiegegevens van de school van herkomst. Bovendien hangt de mogelijkheid van plaatsing sterk af van het aantal kinderen in de betreffende groep. We willen de groepen niet groter dan 34 leerlingen maken. 3.4.1 Instromen vanuit een andere school Indien u met uw kind wenst over te stappen vanuit een andere school, wordt er altijd contact gezocht met deze school. Er wordt dan bekeken hoe de ontwikkeling van uw kind tot dan toe is verlopen en op welk niveau uw kind zich bevindt. Bij inschrijving ontvangen wij dan het dossier betreffende uw kind van de school waar uw kind vandaan komt. 3.4.2 Instromen van nieuwkomers Kinderen korter dan 1 jaar in Nederland en onderwijs vluchtelingen Kinderen van 6 jaar en ouder die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen worden doorverwezen naar De Taalklas gevestigd in De Poolster, waar zij gedurende een jaar aangepast onderwijs krijgen in de Nederlandse taal. Vervolgens kan de betreffende leerling op onze school worden geplaatst mits hij/zij aan eerder genoemde voorwaarden voldoet.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

20


3.5 Speciale onderwijsbehoefte Mocht tijdens het intakegesprek of in contact met de school van herkomst blijken dat uw kind speciale onderwijsbehoeften heeft, wordt samen met de Intern Begeleider beoordeeld of De Windroos in deze behoeften kan voorzien. Wij willen alle kinderen optimaal begeleiden. Als wij van mening zijn dat wij uw kind in de groep waarin het geplaatst zou worden niet optimaal kunnen begeleiden, gaan we hierover met u in gesprek.

We bieden u graag de mogelijkheid persoonlijk kennis te komen maken, zodat u ter plekke kunt beoordelen of de Windroos bij u en uw kind past.

3.6 Aanmelding en zorgplicht Op het moment dat uw kind schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SOscholen als uw kind nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet altijd schriftelijk worden gedaan. Dit kan al vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop uw kind naar de school van aanmelding gaat. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school (en zo ja bij welke school) hebben aangemeld. De (basis)school van (eerste) aanmelding is verantwoordelijk voor de zorg van uw kind. Mocht de (basis)school niet in staat zijn uw kind op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met de ouders aan de hand van de ondersteuningsprofielen een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van uw kind voldoet. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het Speciaal basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Uw kind mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als u weigert te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. 3.6.1 Zorgplicht en verhuizing van een kind Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. U meldt uw kind aan op de school van uw voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar uw kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

21


4. Organisatie van de school 4.1 Samenstelling van het team Fulltimers 5 Parttimers 10 Man 4 Vrouw 11 Groepsleerkrachten 11 Andere taken 6 (directie, IB-er, gymleerkracht, administratief medewerker, conciĂŤrge) De Windroos heeft 1 directeur en 11 groepsleerkrachten, 2 intern begeleiders en 1 vakleerkracht gymnastiek. Onze intern begeleiders zijn ieder 1 dag per week ambulant en regelen alle zaken rondom toetsingen, algemene schooltoetsen en verwijzing van kinderen naar externe instanties. De conciĂŤrge is 1 dag per week werkzaam en de administratief medewerker 3 dagen per week.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

22


4.1 De teamleden en de groepsindeling Groepsindeling 2016-2017 groep 1/2 Clipper groep 1/2 Clipper

Tanja van der Kreeft Karina Talma

groep 1/2 Boot

Desiree Voskuilen

groep 1/2 Boot + gr. 3 Willemien Oerlemans-Beije Werner Nijdam, directeur

Tanja

Karina

Willemien

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

Desiree

groep 3

Nicole Vroegop

groep 3

Annet van de Water

groep 4

Badiaa Tajdiri

groep 5

Mirjam de Geus

groep 6

Ali Pol

groep 7

Henk Bruin

groep 8

Mieke van Hecke Intern begeleider (IB-er)

groep 5, 6 en 8

Bert ten Hove (vult aan) Intern begeleider (IB-er)

Nicole

Annet

Badiaa

Mirjam

23


Ali

Henk

Bert ten Hove Intern begeleider (IB)

Mieke van Hecke Intern begeleider (IB)

Anouska de Leeuw Administratie

Gerrit-Jan van Leeuwen ConciĂŤrge

Magda Brouwer Vakleerkracht gymnastiek

4.3 Groepsgrootte De Windroos is een betrekkelijk kleine school. De laatste jaren is er echter een toeloop van leerlingen. Dit heeft gevolgen voor de grootte van de groepen. De kleutergroepen beginnen na de zomer met een leerlingenaantal van ca. 25. Door de instroom gedurende het schooljaar is aan het eind van het schooljaar het leerlingaantal in deze groepen ca. 33. Er wordt dan gekeken hoe we zoveel mogelijk handen in de klas kunnen krijgen. Soms is dit

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

24


personeel vanuit de reguliere formatie, soms zijn dit stagiaires. De gemiddelde groepsgrootte in de overige groepen is ongeveer 29 leerlingen.

4.4 Groepsindeling Op de Windroos werken we met jaarklassen met uitzondering van de onderbouw (groep 1 en 2). In deze groepen zijn jongste (instromers), middelste (groep 1) en oudste kinderen (groep 2) evenredig verdeeld over de groep. In de overige groepen wordt per bouw nauw samengewerkt. Groep 3, 4 en 5 vormen samen de middenbouw en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw.

4.5 Inzet stagiaires De Windroos heeft soms de beschikking over stagiaires die extra kunnen worden ingezet. Zij staan onder begeleiding van een leerkracht.

4.6 De begeleiding en inzet van stagiaires Om aankomende leerkrachten en/of onderwijsondersteuners de gelegenheid te geven praktijkervaring op te doen zodat zij later goed hun vak kunnen uitoefenen, zijn er op onze school studenten van diverse opleidingsinstituten werkzaam. Dit is voor ons erg gunstig. Hierdoor hebben wij meer ‘handen’ in de groep en kunnen we beter en gerichter aandacht geven aan elk kind. Binnen de school zijn regelmatig studenten van de PABO’s (Pedagogische Academie Basisonderwijs) die bij ons hun stage lopen. Daarnaast kennen we de LIO (leerkracht in opleiding). Dit is een student(e), uit het vierde (laatste) jaar van de opleiding, die kort voor het begin van de onderwijscarrière staat. De LIO staat soms ook voor de klas. De eindverantwoording van de door stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende groepsleerkracht. Verder zijn er regelmatig stagiaires van de verschillende MBO’s en scholengemeenschappen in Lelystad, afdeling VMBO, die werkervaring op komen doen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

25


Groepsindeling schooljaar 2016-2017 Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 - 2 Boot

Willemien Oerlemans-Beije

Desiree Voskuilen

Desiree Voskuilen

Desiree Voskuilen

Desiree Voskuilen

Groep 1 - 2 Clipper

Karina Talma

Karina Talma

Karina Talma

Tanja van der Kreeft Tanja van der Kreeft

Groep 3A

Nicole Vroegop

Nicole Vroegop

Nicole Vroegop

Nicole Vroegop

Groep 3B

Annet van de Water

Annet van de Water

Annet van de Water Willemien Oerlemans-Beije

Annet van de Water

Groep 4

Badiaa Tajdiri

Badiaa Tajdiri

Badiaa Tajdiri

Badiaa Tajdiri

Badiaa Tajdiri

Groep 5

Mirjam de Geus

Bert ten Hove

Mirjam de Geus

Mirjam de Geus

Mirjam de Geus

Groep 6

Ali Pol

Ali Pol

Bert ten Hove

Ali Pol

Ali Pol

Groep 7

Henk de Bruin

Henk de Bruin

Henk de Bruin

Henk de Bruin

Henk de Bruin

Groep 8

Mieke van Hecke

Mieke van Hecke Mieke van Hecke

Mieke van Hecke

Bert ten Hove

Nicole Vroegop

Overige functies / taken Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Directie

Werner Nijdam

Werner Nijdam

Werner Nijdam

Werner Nijdam

Werner Nijdam

IB

Bert ten Hove

Mieke van Hecke

Vakleerkracht gym

Magda Brouwer

Magda Brouwer

Administratie

ConciĂŤrge

Anouska de Leeuw Anouska de Leeuw

Anouska de Leeuw

Gerrit van Leeuwen

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

26


5. Organisatie van het onderwijs 5.1 Werkwijze van de school Om sociaal gedrag binnen de groepen te bevorderen zitten de kinderen binnen de groepen in tafelgroepen. Een uitzondering is groep 3. Zij zitten in verband met het leren lezen twee aan twee met hun gezicht naar het bord.

De lessen worden veelal klassikaal gestart. Instructie wordt op drie niveaus gegeven. Daarna verwerken de kinderen de leerstof zelfstandig. Door het werken in tafelgroepen kunnen de kinderen elkaar helpen.

5.2 Zelfstandig werken Het team van de Windroos heeft gekozen om zelfstandig werken bij alle vakken in te zetten. Een aantal onderdelen zijn een deel geworden van de manier waarop lesgegeven wordt. Korte instructie, zelfstandig verwerken, uitgestelde aandacht, looprondes en de instructietafel zijn hier voorbeelden van. Het zelfstandig werken houdt ook in dat de kinderen zelf de nodige materialen pakken en opruimen en aan vervolgopdrachten werken. Daarnaast werken we met een dag- en weektaak.

5.3 De instructietafel De instructiekring of het gebruik van de instructietafel is afhankelijk van de lessituatie. Na de instructie wordt een ronde gelopen volgens een vaste route. De kinderen kunnen dan een korte hulpvraag stellen, waarna beoordeeld wordt of er extra instructie aan de instructietafel nodig is. Daar wordt de lesstof verder uitgelegd, eventueel ondersteund met materiaal.

5.4 Het verkeerslicht Als hulpmiddel bij het zelfstandig werken wordt in alle klassen het verkeerslicht gebruikt. Rood betekent dat niemand gestoord mag worden, ook de leerkracht niet, en dat er geheel zelfstandig gewerkt moet worden. Als een kind op dat moment iets niet begrijpt moet het eerst iets aanpakken waarmee hij of zij wel verder kan tot het moment waarop het verkeerslicht op geel gaat.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

27


Bij het gele licht mogen de kinderen de leerkracht niet storen en alleen de tafelgroep om hulp vragen. Gedurende het gele licht zal de leerkracht “looprondes� door de klas maken en kunnen hulpvragen aan de leerkracht kenbaar gemaakt worden. De leerkracht zal de periode van het rode en gele licht benutten voor extra uitleg of instructie aan individuele of groepjes kinderen. Brandt het groene licht dan mogen kinderen elkaar helpen en hulp van de leerkracht vragen.

Ieder kind heeft een dobbelsteen waarop naast deze kleuren ook een vraagteken staat. Met de rode kleur geeft het kind zelf aan dat hij niet gestoord wil worden. Heeft het kind een vraag, dan draait het de dobbelsteen op het vraagteken. Als de leerkracht rondloopt, kan het kind zijn vraag stellen.

5.5 Klassendienst In elke groep wordt er gewerkt met een vorm van klassendienst. Hiermee wordt de betrokkenheid bij de eigen omgeving gestimuleerd. Opdrachten die hierbij horen zijn bijvoorbeeld het schoonmaken van het bord, het vegen van de klas of het uitdelen van lesmateriaal. Aan het begin van het schooljaar bespreekt de groepsleerkracht de vorm en maakt de benodigde afspraken hierover met de groep. Omdat sommige taken na schooltijd moeten worden gedaan, kan het zijn dat als uw kind klassendienst heeft, het wat later uit school komt. Uw kind weet dit zelf en moet dit bij u aangeven.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

28


6. Onderwijstijd 6.1 Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7.520 uur. Op de Windroos krijgen alle leerlingen (van groep 1 tot en met groep 8) minimaal 940 uur les per schooljaar. In acht leerjaren hebben zij dan minimaal 7.520 uur les gekregen. 6.1.1 Vijfdaagse schoolweek op de basisschool Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit komt bij de weken die al vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school is gesloten. Scholen moeten deze vierdaagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht. 6.1.2 Vrije woensdagmiddag op de basisschool Net als de meeste basisscholen hebben de kinderen woensdagmiddag vrij. 6.1.3 Studiedagen in het basisonderwijs (bo) Studiedagen voor het personeel op de basisschool mogen nooit van invloed zijn op het vaststellen van de schoolweken. De school moet bij het inplannen van deze dagen er rekening mee houden dat het geen extra vrije dagen inroostert boven op de vrije dagen die wettelijk zijn toegestaan. Voor informatie over de onderwijstijd kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl (zoekwoord onderwijstijd) 6.1.4 Eventueel wijzigen van de vaste lestijden De basisschool van uw kind kan de lestijden niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de ouders die in de medezeggenschapsraad (MR) zitten. De school is verplicht om voorafgaand aan een vaststelling of wijziging alle ouders te raadplegen.

6.2 Schooltijden groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8.30 - 12.00 uur 13.15 - 15.15 uur

Woensdag

8.30 - 12.15 uur

Woensdagmiddag

vrij

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

29


6.3 Regels voor aanvang en einde schooltijd Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar het lokaal gebracht worden en kan mogelijk nog een werkje van het kind bewonderd worden. Om 8.20 uur arriveert de leerkracht bij zijn of haar klaslokaal. Deze tien minuten die de leerkracht heeft zijn in principe bedoeld voor de kinderen. Ouders wordt verzocht zo min mogelijk inbreuk op deze tijd te maken.

6.4 Te laat komen De schooltijden moeten worden nageleefd. Er wordt bijgehouden wie te laat is. Regelmatig te laat komen wordt beschouwd als verzuim en moet door de school worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.

6.5 Uitgaan van de school Bij het uitgaan van de school gaan de kleuter groepen (1 en 2) begeleid naar buiten. De leerkracht controleert of de kinderen worden afgehaald. Is dit niet het geval, dan houdt de leerkracht het kind onder zijn hoede. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar buiten. In specifieke gevallen is het mogelijk om hierover met de leerkracht een afwijkende afspraak te maken.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

30


6.6 Benutting onderwijstijd per groep In dit hoofdstuk is globaal beschreven wat u per leerjaar in de groepen kan verwachten ten aanzien van het benutten van de onderwijstijd. 6.6.1 Groep 1 en 2 Wij werken bij de kleuters met “Basisontwikkeling”. Basisontwikkeling kenmerkt zich door ontwikkeling bevorderend onderwijs. In de praktijk komt het er op neer dat de groepsleerkracht betekenisvolle situaties ontwerpt. In deze situaties kan uw kind dan allerlei ervaringen opdoen waarbij gespeeld kan worden, gepraat, overlegd, vergeleken, gemeten, uitgeprobeerd etc. De groepsleerkracht is geen ‘neutrale’ observant maar observeert en stimuleert door zelf deel te nemen aan de activiteiten van de kinderen. Ontwikkeling van taal en rekenen worden hierdoor ‘natuurlijk’ gekoppeld en krijgen inhoud en betekenis vanuit de handelingen van de kinderen. Uw kind wordt gestimuleerd om veelzijdig te kiezen. Er zitten duidelijke leerlijnen in spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Er is een gevarieerd activiteitenaanbod met veel aandacht voor taal- en rekenontwikkeling om zo een goede basis te creëren voor het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven. Als uw kind toe is aan een aanvankelijk leesproces krijgt het daartoe alle ruimte. 6.6.2 Groep 3 In groep 3 ligt de eerste helft van het jaar het accent op leren lezen. Vanaf deze groep doet het AVI- niveau lezen zijn intrede. Uw kind zal hiervoor regelmatig getoetst worden.

Om daadwerkelijk over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar, wordt ook gelet op de werkhouding van uw kind omdat er in groep 4 meer concentratie en zelfstandigheid van uw kind verwacht wordt. In de ochtenden staat vooral lezen en rekenen op het programma. De middagen worden naast schrijven, taal en lezen ook gebruikt voor activiteiten zoals gym, kanjertraining en de creatieve vakken zoals tekenen, muziek en expressie.

6.6.3 Groep 4 In groep 4 krijgt uw kind taal, spelling en lezen in een evenredige verhouding. Na de herfstvakantie start groep 4 met begrijpend lezen. Bij rekenen en rekenen wordt de methode gevolgd. Ook in groep 4 worden de middagen naast schrijven, taal en lezen veelal gebruikt voor, kanjertraining en de creatieve vakken.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

31


6.6.4 Groep 5 In groep 5 wordt bij de vakken rekenen, taal, lezen en schrijven de methode gevolgd. Verder komen er nieuwe vakken bij zoals aardrijkskunde en geschiedenis (zaakvakken). Extra mondelinge taalvaardigheid wordt met de spreekbeurten en boekbesprekingen geoefend. 6.6.5 Groep 6 In groep 6 wordt verder gebouwd aan de manier van werken van groep 5. Dit leerjaar wordt bij taal een begin gemaakt met ontleden. Bij zinsontleding komt de persoonsvorm en het onderwerp aan de orde. Bij woordontleding komen de werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden aan bod. Nieuwe onderdelen bij het rekenen zijn breuken en verhoudingen. In deze groep maken we uw kind meer bewust van zijn eigen rol in het leerproces door o.a. zelf te laten aangeven wat het moeilijk vindt. Veel fouten gemaakt? Waar ligt de moeilijkheid? Wat ging er mis? Heb je nog om extra hulp gevraagd? Dit alles geeft een betere bewustwording van het eigen kunnen en kennen. Ook gaat uw kind steeds meer zelf nakijken en corrigeren. Dit wordt natuurlijk wel door de leerkracht regelmatig op juistheid gecontroleerd. Een nieuw onderdeel bij aardrijkskunde is de topografie van Nederland. Uw kind krijgt daarvoor gemiddeld vijf keer per jaar bijbehorende kaarten mee naar huis om te oefenen voor de toets. 6.6.6 Groep 7 Lees- en nieuwskringen en spreekbeurten staan in groep 7 centraal. Er is aandacht voor wat uw kind bezighoudt, sociaal emotionele onderwerpen komen aan bod. De groep gaat, eventueel na een gepland instructiemoment, zelfstandig aan de slag met een taak. Ieder bepaalt zelf de volgorde. Naast het materiaal dat aan de methodes is verbonden kan er gekozen worden uit diverse extra materialen. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden veelal in de middag gegeven. Hierbij wordt meestal een klassikale instructie gegeven, waarna zelfstandige verwerking van de stof plaatsvindt. Een nieuw vak in groep 7 is Engels. Als voorbereiding op groep 8 wordt in groep 7 ook gewerkt aan een minimusical. 6.6.7 Groep 8 In groep 8 ligt de nadruk op het afronden van de basisschool en de stap naar het voortgezet onderwijs. Zo wordt aandacht besteed aan het bijhouden van een agenda en aan het leren omgaan met en plannen van huiswerk. Sterker dan voorgaande jaren wordt er een beroep

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

32


gedaan op zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Dit uit zich in het verzorgen van boekverslagen, werkstukken en het doen van onderzoek.. Maar ook in het leren omgaan met uitgestelde aandacht (verkeerslichtmethode) is een belangrijk aandachtspunt. Net als in groep 7 moet aansluitend op een eventueel instructiemoment een bepaalde hoeveelheid taken zelfstandig binnen een bepaalde tijd worden gepland en uitgevoerd. Ook wordt in groep 8 samen met de CJG-consulent aandacht besteed aan seksuele vorming met de methode “Lentekriebels� waarin naast de technische en lichamelijke aspecten ook ruimte is voor het omgaan met gevoelens en het vormen van een zelfbeeld. Ook het onderwerp Social Media wordt in groep 8 niet vergeten. Vanaf de tweede helft van groep 8 wordt er ook veel tijd besteed aan de voorbereidingen van de eindmusical.

6.7 Vervanging leerkrachten Bij ziekte, studieverlof of anderszins wordt een beroep gedaan op beschikbare invalkrachten via het bestuur. Als het bestuur geen vervanging beschikbaar heeft, wordt eerst geprobeerd de situatie binnen de school op te lossen.

6.8 Scholing van leerkrachten/ studiedagen Regelmatig volgen de leerkrachten, individueel of in teamverband, cursussen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en vertrouwd te raken met de nieuwe media. Voor studie in teamverband wordt er gebruik gemaakt van een studiedag. De studiedagen worden ook gebruikt voor teambesprekingen aangaande allerlei schoolse zaken. Deze dagen worden tijdig aan de ouders doorgegeven.

6.9 Studiedagen 2016 - 2017 Onderbouw

Bovenbouw

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Woensdag 5 okt 2016

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 18 nov 2016

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Maandag t/m vrijdag 19 t/m 23 juni 2017

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 7 juli 2017

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 9 sept 2016 Donderdag 16 sept 2016

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

33


6.10 Vakanties 2016 - 2017 eerste dag

laatste dag

herfstvakantie

17 oktober 2016

21 oktober 2016

kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

voorjaarsvakantie

20 februari 2017

24 februari 2017

goede vrijdag + 2e paasdag 14 april 2017

17 april 2017

meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

2e pinksterdag

5 juni 2017

5 juni 2017

zomervakantie

24 juli 2017

1 september 2017

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

34


6.11 Urenberekening, vakanties en vrije dagen 2016 - 2017 groep aantal klokuren per week aantal weken per jaar bijtelling *) totaal te besteden

vakanties

eerste dag herfstvakantie

17 okt 2016

laatste dag

1 t/m 4

5 t/m8

25,75

25,75

52

52

0

0

1.339,00

1.339,00

klokuren

21 okt 2016

klokuren

25,75

1 week

25,75

kerstvakantie

26 dec 2016

6 jan 2017

51,5

2 weken

51,5

voorjaarsvakantie

20 feb 2017

24 feb 2017

25,75

1 week

25,75

goede vrijdag en 2e paasdag meivakantie inclusief Koningsdag en bevrijdingsdag

14 apr 2017

17 apr 2017

11

2 dagen

11

24 apr 2017

5 mei 2017

51,5

2 weken

51,5

hemelvaartsdag en dag na hemelvaartsdag

25 mei 2017

26 mei 2017

11

2 dagen

11

2e pinksterdag

5 juni 2017

5 juni 2017

5,5

zomervakantie

24 juli 2017

1 sep 2017

154,5

1 dag 6 weken

5,5 154,5

subtotaal uren vakantie

336,5

336,5

uren nog te besteden

1.002,50

1.002,50

vrije dagen

klokuren

3,75

3,75

Studiedag Stichting SchOOL

5 okt 2016

Studiedag Kanjertraining

9 sep 2016

5,5

5,5

Studiedag Kanjertraining

16 sep 2016

5,5

5,5

Studiedag Kanjertraining Studieweek (toets analyses en groepsplannen))

18 nov 2016

5,5

5,5

25,75

25,75

7 juli 2017

5,5

5,5

Middag voor Kerstvakantie

23 dec 2016

2

2

Middag voor zomervakantie

21 juli 2017

2

2

Studiedag

19 juni 2017

5 okt 2016

klokuren

23 juni 2017

subtotaal uren vrije dagen

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

55,5

55,5

totaal uren vakanties en vrije dagen uren onderwijs

392

392

947,00

947,00

verplicht aantal uren

940

940

restant

7,00

7,00

35


7. Regels vrijstelling van onde rwijs 7.1 Leerplichtwet Alle kinderen in Nederland moeten vanaf het 5e levensjaar naar school, want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels staan: de Leerplichtwet. De gemeente heeft de taak er op toe te zien dat alle kinderen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtconsulenten. 7.1.1 Wie is er verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat? In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moet u er voor zorgen dat uw kind de school bezoekt en alle lessen volgt. Jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn medeverantwoordelijk voor het schoolbezoek. Dit betekent dat naast de ouders en/of verzorgers ook de jongeren vanaf 12 jaar strafbaar kunnen worden gesteld voor het schoolverzuim. De directeur is wettelijk verplicht de afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent.

7.2 Geoorloofd verzuim 7.2.1 Ziekte Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school. U moet dit wel zo snel mogelijk aan de school melden. Als uw kind vaak ziek gemeld wordt, kan de school of de leerplichtconsulent aan de schoolarts vragen een onderzoek in te stellen. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld. 7.2.2 Medicijngebruik Personeelsleden op scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Hiervoor hebben wij het Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen. Dit protocol is ter inzage op school. 7.2.3 Medisch handelen Het kan voorkomen dat uw kind overdag medicatie nodig heeft, op school ziek wordt of een klein ongelukje krijgt. In het protocol Richtlijnen Medisch Handelen beschrijven wij de uitgangspunten en maken wij duidelijk hoe wij in de volgende situaties handelen: a. de leerling krijgt een ongeval of wordt ziek op school b. het op verzoek verstrekken van medicijnen c. het verrichten van medische handelingen U kunt de volledige uitwerking van de richtlijnen bekijken op de website van stichting SchOOL. 7.2.4 Ziekmeldingen Ziekmeldingen kunnen telefonisch vóór 8.30 uur worden gedaan, zodat de leerkracht weet waarom uw kind niet in de klas aanwezig is. Ziekmeldingen kunnen ook gedaan worden bij de

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

36


administratiebalie in de middenruimte. Daar worden ze verzameld en om 8.30 uur aan de betreffende leerkrachten doorgegeven. 7.2.5 Bezoek aan dokter en tandarts Dokters- en tandartsbezoek graag schriftelijk melden, bij voorkeur op de dag voorafgaand aan het bezoek, bij de administratie of aan de groepsleerkracht na afloop van de les. Bent u dat vergeten, belt u het dan even door, graag voor 8.30 uur. 7.2.6 Godsdienst of levensovertuiging Als uw kind godsdienstplichten moet vervullen, hierbij kan buiten de christelijke dagen ook gedacht worden aan bijvoorbeeld joodse of islamitische feest- of gedenkdagen, hoeft het niet naar school. Wel moet het hier gaan om echte plichten. U moet dit minstens twee dagen van te voren aan de directeur laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest- of gedenkperiode. 7.2.7 -

Wat doet de school? U, als ouder, mag van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of uw kind aanwezig is. Alle afmeldingen worden om 8.30 uur aan de leerkrachten doorgegeven. Er wordt onmiddellijk contact met u opgenomen als uw kind niet in de klas aanwezig is zonder afmelding. Als na controle blijkt dat uw kind niet aanwezig is, zult u gebeld worden. De groepsleerkracht is de eerstverantwoordelijke voor het contact met u en uw kind.

7.2.8 Gewichtige omstandigheden Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van u of uw kind zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. huwelijk, verhuizing, jubilea, ernstige ziekte van familielid enzovoorts. Een vakantie of lang weekend horen niet tot gewichtige omstandigheden. Onder 'andere gewichtige omstandigheden' moet gedacht worden aan:  

een verhuizing van het gezin; het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;

ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtconsulent); overlijden van bloed- of aanverwanten; viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten.

 

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': 

familiebezoek in het buitenland;

 

vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

37


te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;

verlof voor uw kind, omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.

7.2.9 Vakantiemogelijkheden Vakantieverlof is geen recht. Maar als één van de ouders/verzorgers een beroep heeft of een bedrijf (bijvoorbeeld agrarische sector, toeristische sector, horeca) waardoor vakantie tijdens de officiële schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunt u bij de school vakantieverlof aanvragen. Afhankelijk van de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een beslissing nemen. Voor het aanvragen van vakantieverlof gelden de volgende regels: 

U dient een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur, waaruit duidelijk blijkt dat vakantie alleen buiten de officiële schoolvakantie mogelijk is;

De aangevraagde vakantieperiode moet de enige mogelijkheid zijn in het schooljaar.

U moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakantie mogelijk is. (Let wel, een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming); De school mag uw kind slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen. Dit verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

 

7.3 Aanvragen van extra verlof - vakantie of gewichtige omstandigheden Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd bij de directeur. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Als er in het gezin nog meer leerplichtige kinderen zijn die een andere school bezoeken, wordt er contact opgenomen met de directeur van deze scholen om tot een gemeenschappelijk, eenduidig besluit te komen. Voor verlofperiodes langer dan 10 schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtconsulent. Deze vraagt advies aan de directeur. De aanvraag dient door u wel bij de directeur ingediend te worden. 7.3.1 Bezwaar Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtconsulent kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen. Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Dit geldt zowel voor u als ouder, als voor uw kind vanaf 12 jaar. Hiervan wordt zo nodig proces-verbaal opgemaakt. Dit kan leiden tot een boete, taakstraf, of (in het uiterste geval) hechtenis. De leerplichtconsulent is bevoegd om (als het echt niet anders kan) een procesverbaal op te laten maken van een ernstige overtreding van de Leerplichtwet. Dit zal overwogen worden als uw kind welbewust van school gehouden wordt en als u niet mee wilt werken aan een

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

38


oplossing voor uw kind. Een proces-verbaal wordt dan naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan. 7.3.2 Overtreding Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Dit geldt zowel voor u als ouder, als voor uw kind vanaf 12 jaar. Hiervan wordt zo nodig proces-verbaal opgemaakt. Dit kan leiden tot een boete, taakstraf, of (in het uiterste geval) hechtenis. De leerplichtconsulent is bevoegd om (als het echt niet anders kan) een procesverbaal op te laten maken van een ernstige overtreding van de Leerplichtwet. Dit zal overwogen worden als uw kind welbewust van school gehouden wordt en als u niet mee wilt werken aan een oplossing voor uw kind. Een proces-verbaal wordt dan naar de Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan overgaan. 7.3.3 Wat doet de school U mag van de school verwachten dat er goed op gelet wordt of uw kind aanwezig is. De school moet onmiddellijk contact met u opnemen als men uw kind mist, bijvoorbeeld als er wordt gespijbeld. Als het spijbelen ernstiger wordt, zal de school ook contact opnemen met de leerplichtconsulent. Samen bekijken zij, met u, wat het beste gedaan kan worden om het schoolverzuim op te lossen. 7.3.4 Wat doet de leerplichtconsulent De leerplichtconsulent heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtconsulent probeert vanuit het belang van uw kind een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening..

7.4 Regels toelating, schorsing en verwijdering De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouder/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht en de directie, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van Bestuur.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

39


Het besluit tot definitieve verwijdering wordt onmiddellijk meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken. 7.4.1 Time-out van leerlingen In de Wet Primair Onderwijs is niets geregeld over een time-out. Bij een ernstig incident dat leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang gelden de volgende voorwaarden. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. De school dient vooraf of indien dat niet mogelijk is zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. De groepsleerkracht en een lid van de directie van de school zijn daarbij aanwezig. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen1. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het College van Bestuur. 7.4.2 Pestprotocol Wij werken met een pestprotocol. Dit gebruiken we als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (zowel verbaal als fysiek). U kunt dit protocol inzien op school.

1 Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk worden gesteld van

het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas en opvang elders nog een oplossing. Let op: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

40


8. Vakinhoudelijke informatie 8.1 Wettelijke activiteiten en gebruikte methodes per jaar Groep Vak

Methode

Kerndoel-dekkende voorbereiding op groep 3

Onderbouwd

Lezen

Veilig leren lezen - Kim versie

1.

2.

v

v

3.

4.

5.

6.

7.

v

v

v

v

8.

v

Goed Gelezen

Rekenen

Wereld in getallen

v

v

v

v

v

v

Taal

Taal in beeld

v

v

v

v

v

v

Spelling

Spelling in beeld

v

v

v

v

v

v

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

v

v

v

v

v

v

Schrijven

Pennenstreken

v

v

v

v

v

v

Aardrijkskunde

Meander

v

v

v

v

Natuur en techniek

Naut

v

v

v

v

Geschiedenis

Speurtocht

v

v

v

v

Engels

Take it Easy

v

v

Drama

Drama... moet je doen

Tekenen

v

v

v

v

v

v

Tekenen… moet je doen

v

v

v

v

v

v

Muziek

Muziek… moet je doen

v

v

v

v

v

v

Verkeer

Let’s Go!

v

v

v

v

v

v

Bewegingsonderwijs

werkplan van de Vakgroep Bewegingsond. Lelystad

v

v

v

v

v

v

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

v

v

v

v

41


8.2 Vakken toegelicht - Basisvaardigheden 8.2.1 Lezen ‘Leren lezen en lezen om te leren.’ Omdat lezen een essentiële voorwaarde is om de wereld te verkennen, besteden we veel aandacht aan lezen. Leren lezen doen we in samenhang met de ontwikkeling van leesbegrip, leesbeleving, leespromotie, spreken en luisteren, spellen, stellen en taalbeschouwing. Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groep 1/2 en is er een doorgaande leerlijn tussen de groepen 1/2 en 3. Hierbij werken we met de tussendoelen beginnende geletterdheid. De ontluikende geletterdheid wordt aangeboden en gestimuleerd aan de hand van de methode ‘Onderbouwd’. In januari nemen we bij de oudste kleuters een screening af vanuit het protocol dyslexie. Na de screening wordt een voorschotbenadering ingezet om de kinderen voor te bereiden zodat ze een goede leesstart hebben in groep 3. Wij gebruiken voor aanvankelijk lezen in groep 3 de leesmethode Veilig Leren Lezen, Kim versie. Deze methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Kenmerkend voor de methode zijn het uitgebreide materialenpalet, met vele mogelijkheden voor differentiatie en een hanteerbaar organisatiemodel. Meer over Veilig leren lezen leest u op www.veiliglerenlezen.nl.

8.2.2 Schrijven Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken daarbij driekantige potloden om de juiste pengreep aan te leren. Tot en met groep 8 blijft die extra aandacht voor methodisch schrijven. Wel zal in de hogere groepen steeds meer sprake zijn van de ontwikkeling naar een persoonlijk handschrift (groep 7-8).

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

42


Wij werken voor schrijven met de methode Pennenstreken. Dit is een schrijfmethode die goed aansluit bij Veilig Leren Lezen. Op deze manier is gewaarborgd dat de letters overeenkomen. In de kleutergroepen biedt de methode een speelse aanpak voor voorbereidend schrijven. In de hogere jaargroepen is er toenemende aandacht voor temposchrijven. Meer over Pennenstreken leest u op www.pennenstreken.nl.

8.2.3 Taal en rekenen De taal- en rekenlessen zijn opgebouwd volgens het principe van korte instructie met het vormen van inzicht in de aangeboden leerproblemen, waarna de kinderen zelfstandig met de oefenstof aan de slag gaan. Deze oefenstof is duidelijk opgebouwd uit lesjes/opgaven om de aangeboden stof te oefenen en vervolgens uit te breiden met meer-keuze-stof c.q. verrijking. Onderdelen die vanaf groep 4 aan de orde komen zijn: woordenschat, schrijven, taalbeschouwing en spreken en luisteren. Grammatica wordt vanaf groep 6 aangeboden en biedt een aantal vormen van ontleden en benoemen. De lesstof wordt zowel schriftelijk als digitaal verwerkt. Elke groep heeft computers beschikbaar voor extra oefenmomenten. Informatie over de voorschotbenadering Fonologische vaardigheden en letterkennis zijn de belangrijkste voorspellers voor het leren lezen in groep 3. Daarom is het belangrijk dat de kinderen in groep 2 die op deze punten nog onvoldoende ontwikkeling tonen, spelenderwijs worden gestimuleerd. De Voorschotbenadering bij oudste kleuters is hiervoor een effectieve methode. Het is individueel toe te passen, maar biedt ook mogelijkheden om in een klein groepje kleuters toe te passen. 8.2.4 Rekenen – wiskunde In de groepen 1 en 2 worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het aanvankelijk rekenen door de methode ‘Onderbouwd’. Het betekenisvol rekenen staat hierbij centraal.

In de groepen 3 t/m 8 rekenen de kinderen aan de hand van de methode “Wereld in getallen”. Dit is een realistische rekenmethode waarbij de rekenopdrachten gekoppeld worden aan hedendaagse situaties.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

43


8.2.5 Wereld oriënterende vakken Voor aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis en natuur wordt een methode gevolgd. Deze doelen bevatten de kerndoelen. In de groepen 3 en 4 volgt men de lessen vanuit het schooltelevisieprogramma ‘Huisje, Boompje, Beestje’. In de midden- en bovenbouw werken de kinderen aan eigen werkstukken. Hierbij moeten ze laten zien in hoeverre ze in staat zijn informatie te vinden in bibliotheek of op internet en laten zien hoe ze de betreffende informatie verwerken. Ook is er aandacht voor de betrouwbaarheid van de gebruikte informatiebronnen. 8.2.6 Techniek Voor Techniek hebben we sinds 2012 de Techniek Torens. Hierin zitten alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen voor tenminste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met 8. Vele thema’s zoals constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, worden in dit lesconcept in een doorlopende leerlijn behandeld. De kinderen gaan vooral veel ‘zelf doen’ en kunnen hiermee veelal zelfstandig aan het werk. Zie website: www.techniektorens.nl 8.2.7 Verkeer In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode ‘Let’s Go!’ gebruikt. Het verkeersonderwijs wordt tweejaarlijks afgesloten met het landelijke verkeersexamen in groep 7 en 8. 8.2.8 Expressie Onder expressie verstaan we de vakken tekenen, handenarbeid en muziek. Ook dans, toneel en drama zijn hier een onderdeel van. Maandelijks is er een maandsluiting waarbij twee groepen hun talenten aan de andere groepen tonen. De ouders van de twee groepen die de maandsluiting verzorgen worden daarbij ook uitgenodigd. 8.2.9 Cultuur Op het gebied van muziek en beeldende vorming neemt de school regelmatig deel aan projecten van het Centrum van Kunst en Cultuur, Vaak resulteert dit in een bezoek aan het CKC ‘de Kubus’ voor een tentoonstelling of theaterbezoek. www.dekubuslelystad.nl 8.2.10 Drama De cultuureducatie zetten wij in als onderdeel van de sociale vorming. De invulling hiervan zien we terug in dramalessen, de maandsluitingen en eventuele grote schoolvoorstellingen. Bij drama werken we met de methode “Moet je doen-Drama". 8.2.11 Tekenen en handenarbeid Bij de kleuters is expressie vooral een eerste verkenning van kleur en vorm en het aanleren van knippen, plakken en scheuren, hanteren van potlood en verfkwast, maar ook het prikkelen van de

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

44


fantasie. In de daaropvolgende groepen worden deze technieken uitgebreid. Dit doen we o.a. met klei, karton, breien, borduren, weven, timmeren, solderen, verven etc. Soms worden werken tentoongesteld bij de lokalen en/of in de middenruimten. Voor de vakken tekenen en beeldende vorming gebruiken we de methoden: “Moet je doenTekenen” en “Moet je doen-Beeldende vorming”. 8.2.12 Muziek Bij muziek werken we met de methode “Moet je doen-Muziek". Hierbij wordt bij gelegenheid ook gebruik gemaakt van een aantal ritme- en melodische instrumenten.

8.2.13 Dans Tijdens de muzieklessen en de lessen van de vakleerkracht gymnastiek komt dans aan bod.

8.3 Bewegingsonderwijs De school beschikt over drie zalen: de speelzaal in het schoolgebouw en twee zalen vlakbij de school. Voor de lessen bewegingsonderwijs heeft de school een vakleerkracht gymnastiek. Tijdens de lessen die door de vakleerkracht worden gegeven ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden en technieken met betrekking tot toestellen en spelvormen die beschreven staan in het vak-werk-plan van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad. Zie de website: www.bewegingsonderwijslelystad.nl. Hier leest u ook over alle extra activiteiten die zij voor onze kinderen organiseren.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

45


De lessen die door de eigen leerkracht worden gegeven liggen op het vlak van diverse spelvormen, waarbij geleerde technieken en tactieken kunnen worden toegepast. Het vak-werkplan van de Vakgroep kan door leerkrachten als ideeënboek gebruikt worden. 8.3.1 Groep 1 en 2 In groep 1 en 2 worden de kinderen iedere dag uitgedaagd om de mogelijkheden in hun bewegingsvaardigheden te ontdekken, te ervaren en deze uit te breiden. Dat gebeurt op het schoolplein, in het speellokaal en vanaf dit schooljaar ook in de grote gymzaal. De gymles in de grote gymzaal is 1 maal per week en wordt verzorgd door onze vakleerkracht.

Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen dan wordt de ouder(s) verzocht een briefje mee naar school te geven of dit persoonlijk bij de leerkracht te melden.

Kledingadvies We adviseren om op ‘de gymdag’ het kind gemakkelijke kleding aan te doen, zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk kunnen omkleden. De sportkleding bestaat uit een korte sportbroek en een T-shirtje. Blote voeten blijft het fijnst. Als uw kind huidproblemen heeft aan de voeten, kunt u uw kind beter soepele schoentjes met een stroeve zool aan laten doen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

46


8.3.2 Gymles groep 3 t/m 8 Voor groep 3 t/m groep 8 is er twee keer per week een les bewegingsonderwijs. De lessen worden één maal per week gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs en één maal door de groepsleerkracht. De groepen 1 en 2 krijgen ook één maal per week gymles van de vakleerkracht. 8.3.3 Lengte van de gymles De gymtijd per keer is drie kwartier, met uitzonderingen (bijvoorbeeld de skatelessen) die, in verband met effectieve oefentijd, wat langer duren. Dit kan betekenen dat er dan een gymles komt te vervallen. 8.3.4 Douchen na de gymles Er is gelegenheid voor uw kind om te douchen na de gymles. Het wisselt per keer of dit wenselijk is. Wel moet uw kind altijd een handdoek in de gymtas meenemen. Deze kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het kunnen koelen van een opgelopen buil of het lekker opfrissen van het gezicht, oksels en voeten na de gymles. Eén keer per zes weken worden door de Gemeente Lelystad de leidingen van de douches doorgespoeld ter voorkoming van de Legionellabacterie. Met elkaar bewaken we zo de hygiëne van het gebouw en onszelf. 8.3.5 Gymkledingadvies In de kleedruimtes en gymzalen komen we niet met schoenen waar we buiten mee hebben gelopen. Het dragen van extra daarvoor meegebrachte sportschoenen is een eigen keuze. De sportschoenen van uw kind mogen geen zwarte zolen hebben. De kleding die uw kind overdag draagt, wordt voor het gymmen omgewisseld voor gemakkelijk zittende sportkleding; liefst een korte broek met T-shirt of een gympakje. 8.3.6 Gymrooster 2016 - 2017 dag

tijd

groep

leerkracht

08:30-09:15

8.30 – 9.15

1/2 Boot

vakleerkracht

09:15-10:00

9.15 – 10.00

1/2 Clipper

vakleerkracht

10:00-10:45

10.00 – 10.45

3a

vakleerkracht

10:45-11:30

10.45 – 11.30

3b

vakleerkracht

13:00-13:45

13.00 – 13.45

6

eigen leerkracht

13:45-14:30

13.45 – 14.30

5

eigen leerkracht

14:30-13:45

14.30 – 15.15

4

eigen leerkracht

Dinsdag

13:00-13:45

13.00 – 13.45

8

vakleerkracht

Donderdag

13:15-14:15

13.15 – 14.15

3a en 3b

eigen leerkracht

14:15-15:15

14.15 – 15.15

7

eigen leerkracht

08:30-09:15

8.30 – 9.15

4

vakleerkracht

09:15-10:00

9.15 – 10.00

5

vakleerkracht

10:00-10:45

10.00 – 10.45

6

vakleerkracht

10:45-11:30

10.45 – 11.30

7

vakleerkracht

14:15-15:15

14.15 – 15.15

8

eigen leerkracht

Maandag

Vrijdag

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

47


8.4 ICT en Computergebruik De Windroos heeft een netwerk met 50 computers. Via dit netwerk hebben alle kinderen toegang tot allerlei educatieve programma’s. Via de school website hebben ze toegang tot het internet. De school heeft een internetprotocol opgesteld waaraan de kinderen zich moeten houden. In school gebruiken we geen ‘filter’ omdat de kinderen vaak een omweg vinden. Het aanleren van eigen verantwoordelijkheid over het afgesproken internetprotocol hoort dus ook bij het ICT onderwijs. Oneigenlijk gebruik wordt wel scherp door de leerkrachten in de gaten gehouden. Ook in de lessen rondom Social Media wordt hier aandacht aan besteed. Om het internet toch enigszins beschermd te betreden is er op de schoolsite een linkpagina gemaakt van waaruit kinderen op vele leerzame en leuke sites kunnen komen. Dus ook vanuit de thuiscomputer kan er via de schoolsite veel gedaan worden. Zoek ‘m even op ! www.obs-dewindroos.nl De kinderen hebben, soms via een wachtwoord, toegang tot de voor hen geschikte programma’s. De programma’s zijn bedoeld als extra oefening, extra uitleg en verrijking. In de bovenbouw, vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt met tekstverwerking (Word) en het internet (bijvoorbeeld Kennisnet), al of niet methode gebonden. Het gebruik van computersoftware is onderdeel van ons lesaanbod. De leerkracht houdt in de gaten dat ieder kind voldoende gelegenheid heeft om vaardigheid met de computer op te doen.

8.5 Digitale schoolborden Vanaf groep 1-2 werken we in alle klassen met digitale schoolborden. Digitale schoolborden gebruiken we om ons onderwijs op een interactieve manier meer inhoud te geven. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden van een digitaal schoolbord:  Bewerken van teksten, geluids- en beeldmateriaal,  Maken van aantekeningen met ‘digitale inkt’ op de presentatie op het digitaal schoolbord,  Bewaren van aantekeningen voor hergebruik later,  Bekijken van websites in de groep,  Demonstreren en/of het gebruiken van software in de groep,  Maken van digitale lessen op basis van voorbeelden met voorgeselecteerd beeldmateriaal,  Vertonen van video en dvd met de mogelijkheid daarop aantekeningen te maken,  Inzet van presentatiemiddelen tijdens instructie of demonstraties,  Vertonen van presentaties door leerlingen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

48


8.6 Tabletonderwijs Wij hebben een aantal jaren gewerkt met Snappet Tabletonderwijs. Wij zijn ons nu aan het oriënteren op andere tablets met meer mogelijkheden en waarbij het aanbod van de gebruikte software nog beter aansluit bij de methoden. We hebben de tablets tot nu ingezet voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen. Door verhoogde motivatie en concentratie van de kinderen, directe feedback en meer individuele differentiatie streven we hiermee een beter leerresultaat na. 8.6.1 Lesopbouw Een klassieke les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en afronden. De leerkracht bereidt de les voor en evalueert na afloop. Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs. De leerkracht start met de lesinstructie, al dan niet met het digibord. 8.6.2 Verwerken Na de instructie verwerken de leerlingen de lesstof schriftelijk of met behulp van de software op de tablet. De leerkracht kan de vorderingen van de kinderen op de tablets volgen op het dashboard, de leerkracht module van de software. 8.6.3 Verwerken Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de kinderen hun tablet (in plaats van boeken en schriften). De verwerkingsperiode is steeds zo’n twintig minuten per les. In die periode werken de kinderen in eerste instantie aan het lesmateriaal van die dag. Tabletonderwijs biedt een heel directe leerervaring. Ieder kind heeft zijn eigen werk. De lesstof wordt op diverse manieren aangeboden. Uw kind voert het antwoord digitaal in en krijgt meteen feedback: een groene krul of een rode streep. Bij een rode streep is er direct de kans het antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. 8.6.4 Verlengde instructie Op basis van individuele leerresultaten, geeft het dashboard van de leerkracht inzicht welk kind mogelijk meer aandacht nodig heeft bij de betreffende les. De leerkracht kan ervoor kiezen dit kind even apart te nemen voor extra instructie. Dit kan dan goed, omdat alle andere kinderen inmiddels op hun tablet bezig zijn. De leerkracht ziet op het dashboard de voortgang van iedere kind: een antwoord dat in één keer goed was, is een groen blokje, na twee of meer keer proberen toch een goed antwoord, geeft een oranje blokje en fout is rood. Het dashboard geeft het overzicht van de hele klas. Zo weet de leerkracht welke kinderen extra hulp nodig hebben, of dat een bepaalde opgave meer toelichting nodig heeft. Gericht complimenten geven gaat ook eenvoudiger. Na het afronden van de les van die dag heeft uw kind de mogelijkheid extra te werken. Achter elke les staat een plusje (+). Hiermee komen de kinderen in het programma van het extra werk. Dit kan zowel remediëring zijn of verrijking, afhankelijk van hoe de kinderen de lessen gemaakt hebben. Daarboven is nog de ‘grote plus’: extra werk op basis van individuele leerdoelen die uw kind met de leerkracht afspreekt.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

49


8.3.5 Afronden Omdat de resultaten van de verwerkingsfase direct zichtbaar zijn, speelt de leerkracht daar direct op in. Het voortgangsrapport voor de hele klas kan bijvoorbeeld (zonder namen) worden gedeeld, en lastige vragen nogmaals doorgesproken. 8.3.6 Evaluatie Aan het einde van de dag hoeft de leerkracht geen werkboeken en schriften na te kijken: de resultaten zijn direct beschikbaar. Deze kan de leerkracht dan direct bespreken met de kinderen.

8.7 Actief burgerschap en sociale integratie Sinds 1 februari 2006 dient onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van de kinderen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dit kan. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. 8.7.1 Visie Actief Burgerschap De school is een onderdeel van de samenleving en is een instantie die kinderen opvoedt om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving en daarmee actief de samenleving mee vorm te geven. De school heeft dan ook een opvoedende taak die verder gaat dan het louter klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Hierin staat de school overigens niet alleen. Belangrijker nog is de rol van de ouders, maar we zien steeds meer dat de ouders deze rol niet meer alleen op zich kunnen nemen. De Windroos is zelf ook een samenleving, de samenleving in het klein. Samenleving zijn impliceert een aantal zaken zoals communicatie, een eigen plek vinden, over het eigen individualisme heen kunnen kijken e.d.. Dat betekent dat we binnen school kunnen en moeten oefenen in burgerschap en dat we binnen school kunnen profiteren van dit oefenen. Zo geven we primair de Windroos en in tweede instantie de samenleving verder vorm. Wij kiezen daarnaast ervoor om op een eigen manier samenleving te zijn. Daarbij willen wij ons vooral laten inspireren door en richten op de volgende waarden:  Zorg voor elkaar en met elkaar  Respect  Vrijheid van meningsuiting  Verantwoordelijkheidszin Ten aanzien van actief burgerschap en sociale integratie hanteert onze school de volgende actiepunten:  Het onderwijs op onze school gaat er mede vanuit dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving.  Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

50


Het onderwijs op onze school is erop gericht dat kinderen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:  Het pedagogisch klimaat  Het omgaan met elkaar (methode sociaal emotionele vorming, sociale omgang door middel van de kanjertraining.)  Ons onderwijsaanbod  De leerlingenraad

Ten aanzien van actief burgerschap en sociale integratie hanteert onze school de volgende actie punten:  Het onderwijs op onze school gaat er mede vanuit dat kinderen opgroeien in een pluriforme samenleving.  Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Het onderwijs op onze school is erop gericht dat kinderen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:    

Het pedagogisch klimaat Het omgaan met elkaar (methode sociaal emotionele vorming, sociale omgang door middel van de kanjertraining.) Ons onderwijsaanbod De leerlingenraad

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

51


8.8 Wat betekent dat voor het onderwijs in de verschillende groepen? 8.8.1 Kanjertraining In alle groepen werken we met de kanjertraining. Hoe we met elkaar om gaan is daarbij een belangrijk thema. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en worden de volgende doelen nagestreefd: 

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

8.8.2 Geschiedenisles De geschiedenislessen bieden voldoende kansen om belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis te behandelen. De Tweede Wereldoorlog en Anne Frank komen in iedere geval uitgebreid aan bod. Ook de verschillende levensbeschouwingen komen in onze methode aan de orde. Zo integreren we burgerschap in de lesprogramma’s. 8.8.3 School-tv Ook school-tv uitzendingen voor de midden en bovenbouw rondom Prinsjesdag, verkiezingen voor de stad, provincie, land en Europa worden gebruikt bij onze lessen rondom die gebeurtenissen. 8.8.4

De leerlingenraad De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

52


Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn: - Praten over de schoolregels - De sfeer op school bespreken en verbeteren - Een schoolfeest helpen organiseren - De tevredenheid over de manier van lesgeven bespreken - Een actie op touw zetten (bijvoorbeeld in het kader van verkeersveiligheid rondom school, milieu, etc.) De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school nodig (voor verdere uitleg zie hoofdstuk 9.5).

8.9 Huiswerk Uw kind krijgt t/m groep 5 geen huiswerk mee. Wel kan er thuis, in overleg met u, extra geoefend worden met lezen, tafels of spelling. Vanaf groep 6 krijgt uw kind wel huiswerk mee. Dit is mede ter voorbereiding op het vele huiswerk in het Voortgezet Onderwijs. Zo krijgt uw kind vanaf groep 6 topografie mee en vanaf groep 7 en 8 worden onder andere ook de toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek thuis geleerd . Uw kind krijgt dit huiswerk tijdig op en heeft zo ruim de tijd dit thuis te leren. 8.9.1 Agenda groep 8 Ter voorbereiding op het verlaten van de school en de stap naar het voortgezet onderwijs, wordt er in groep 8 aandacht besteed aan het bijhouden van een agenda en het leren plannen van huiswerk. Uw kind moet aan het begin van groep 8 een eigen agenda meebrengen.

8.10 Leeskring, Spreekbeurt, Werkstuk, Nieuwskring Voor deze leeronderdelen krijgt uw kind handreikingen mee naar huis waarin tips staan voor het uitvoeren van deze opdrachten. 8.10.1 Leeskring Uw kind moet vanaf groep 4 een boekbespreking houden voor de groep. Hierbij geeft uw kind een mondeling verslag van een gelezen boek. Het houden van boekbesprekingen levert en bijdrage aan de leesmotivatie. 8.10.2 Spreekbeurt Uw kind moet vanaf groep 5 een spreekbeurt houden voor de groep. In groep 5 is dit één keer en mag deze nog samen gehouden worden met een ander kind uit de groep. In groep 6 houdt uw kind de spreekbeurt alleen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

53


In groep 7 moet uw kind 2 spreekbeurten houden, waarvan één alleen en één mag samen met een ander kind uit de groep. In groep 8 worden de spreekbeurten vervangen door het doen van een onderzoekje met de daarbij behorende presentatie. 8.10.3 Werkstuk Vanaf groep 5 gaat uw kind werkstukken maken. In groep 5 en 6 maakt uw kind één werkstuk per jaar. Deze wordt nog grotendeels op school gemaakt. Vanaf groep 7 is dit een opdracht voor thuis. Er moeten dan 2 werkstukken per jaar worden gemaakt. 8.10.4 Nieuwskring Om de kinderen te prikkelen het nieuws te volgen en ze te interesseren voor (kranten) artikelen, hebben we in groep 7 en 8 nieuwskringen. Hierbij wordt met de groep gediscussieerd over een actueel onderwerp. Op deze manier leert uw kind ook zich bewust hierover een mening te vormen. 8.10.5 Activiteiten per groep

Groep

Leeskring

Spreekbeurt

Werkstuk

4

v

5

v

1 per jaar

1 per jaar

6

v

1 per jaar

1 per jaar

7

v

2 per jaar

2 per jaar

v

8

v

1 per jaar (onderzoek)

2 per jaar

v

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

Nieuwskring

54


9. Schooleigen activiteiten De Windroos hecht grote waarde aan "schooleigen activiteiten", zoals weeksluitingen, spelletjesmiddagen, projectafsluitingen, etc. Veelal worden gezamenlijke projecten afgesloten met een festiviteit waar ook de ouders voor zijn uitgenodigd. Bij veel activiteiten is de begeleiding van ouders noodzakelijk. Als er hulp gewenst is, wordt u hiervoor via de website, nieuwsbrief of per e-mail benaderd. Daarna kunt u zich (na inloggen op digiDuif) online opgeven voor de betreffende activiteit. Bij veel festiviteiten worden de groepen gemengd. De kinderen van groep 7 en 8 nemen dan de kinderen van groep 1 en 2 onder hun hoede. Op deze manier leren de kinderen veel van elkaar.

9.1 Sport en Spel 9.1.1 Spelletjesdag Jaarlijks is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelletjesochtend of middag (sport en spel). 9.1.2 Atletiek of survival Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 wordt er ieder jaar een atletiek- of survivalochtend of middag georganiseerd (Het ene jaar atletiek, het andere jaar een survival). 9.1.3 Korfbal De kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen meedoen met het schoolkorfbal. Er worden per groep meerdere teams gevormd die (meestal) tijdens schooltijd worden getraind door ouders. Tijdens de wedstrijden gedurende 2 of 3 avonden(afhankelijk van hoe ver het team zal komen), zijn dezelfde ouders aanwezig om te coachen. De teams spelen dan tegen teams van andere scholen. Het toernooi wordt georganiseerd door A.K.V. Exakwa (de korfbalclub in Lelystad). www.exakwa.nl 9.1.4 Schoolvoetbal Elk schooljaar vindt er een schoolvoetbal toernooi plaats. De kinderen van groep 7 en 8 voetballen in schoolteams tegen teams van andere scholen. Voor aanvang van het toernooi wordt er natuurlijk getraind. Dit gebeurt onder leiding van ouders. Als uw kind aan het schoolvoetbal mee wil doen, hoort u tijdig de trainingstijden. De wedstrijden zijn op een aantal avonden in april op de velden van Bataviavoetbal.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

55


9.1.5 Damtoernooi Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen meedoen met het school-damtoernooi in oktober. Dit toernooi wordt georganiseerd door Damclub Lelystad. www.damclublelystad.webklik.nl 9.1.6 Avondvierdaagse Veel kinderen van onze school lopen mee met de avondvierdaagse. De organisatie voor onze school ligt bij de Ouderraad. Zij regelen een versnapering tijdens de pauze halverwege de route. De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de eigen ouders. Er wordt van u verwacht dat u samen met uw kind de route loopt. U krijgt tijdig bericht over hoe u uw kind kunt inschrijven op school. Meer informatie over de route: www.a4dlelystad.nl

9.2 Vieringen 9.2.1 Startfeest In september vindt ons startfeest plaats. Dit feest markeert de start van het nieuwe schooljaar en bestaat uit allerlei activiteiten en spelletjes. 9.2.2 Verjaardagen Verjaardagen van de leerkrachten worden in de eigen groep gevierd. De verjaardag van uw kind wordt in de klas gevierd (overleg met de leerkracht kan soms wenselijk zijn). Voor de ochtendpauze wordt de jarige toegezongen, wordt er getrakteerd in de eigen groep en in de pauze gaat de jarige langs alle leerkrachten. Bij traktaties zien wij graag een “gezonde snack”. De school laat het aan de creativiteit van de ouders over om dit verder in te vullen. Op de volgende websites kunt u leuke ideeën op doen: www.gezondtrakteren.nl en www.gezonde-traktatie.nl 9.2.3 Kinderboekenweek De Kinderboekenweek is meestal in oktober. We starten deze feestelijke themaweek vaak met een gezamenlijke activiteit. Binnen de groepen wordt er in deze week veel aandacht besteed aan het thema en aan (voor)lezen. Afhankelijk van het thema sluiten we deze week ook weer gezamenlijk af, bijvoorbeeld met een tentoonstelling. 9.2.4 Sinterklaasfeest Natuurlijk vieren we elk jaar de verjaardag van Sinterklaas. ’s Morgens wordt Sinterklaas feestelijk binnengehaald en na een gezamenlijke start viert iedere groep het verder in zijn eigen klaslokaal

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

56


en komt Sinterklaas bij de groep op bezoek. We proberen op school zo veel mogelijk rekening te houden met de gevoelens van iedereen. Daarom wordt voorkomen dat er Pieten zijn met kroeshaar, dikke rode lippen en gouden oorringen. Ook in de werkjes en versieringen wordt daar rekening mee gehouden. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen van Sinterklaas een zak met cadeautjes en elk kind kiest uit de zak een eigen cadeau. Om Sinterklaas een beetje te helpen, maken de kinderen van groep 5 t/m 8 een surprise voor elkaar. De kinderen zijn ‘s middags meestal vrij. 9.2.5 Knutselmiddag Soms organiseren wij een knutselmiddag voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Deze vindt meestal plaats rond Sinterklaas of Kerst. De groepen worden dan gemengd en gaan in verschillende klassen knutselen. Kinderen van groep 7 en 8 vaak nemen een kleuter onder hun hoede. 9.2.6 Kerstfeest Kerst wordt gevierd met een kerstdiner in de groep gevolgd door een gezamenlijke viering in de grote middenruimte. U en uw kind wordt gevraagd om in overleg met de groepsleerkracht iets lekkers klaar te maken voor het kerstdiner. 9.2.7 Paasactiviteit De Ouderraad organiseert elk jaar Paasactiviteiten waar alle groepen aan meedoen, zoals een speurtocht of een vossenjacht. Voor deze dag hebben we vaak veel hulpouders nodig. 9.2.8 Koningsdag De school doet mee aan Koningsdag. De Ouderraad organiseert een gezamenlijk ontbijt en leuke activiteiten. 9.2.9 Maandsluiting Ongeveer twee keer per jaar verzorgt de groep van uw kind een voorstelling waar de andere groepen naar komen kijken. Alle groepen komen op deze manier aan de beurt, daarom is ongeveer elke vier weken een maandsluiting. Dit gebeurt op vrijdag direct om 13.15 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. De data van de maandsluitingen staan op de jaarkalender. Alle ouders van de optredende groepen zijn van harte welkom om te komen meegenieten. Voordat de maandsluiting start, worden de kinderen die de afgelopen weken jarig zijn geweest, op het podium geroepen en toegezongen door de kinderen die komen kijken naar de maandsluiting. 9.2.10 Klassenavonden groep 6 t/m 8 Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 worden er rond april/mei klassenavonden georganiseerd. Iedere groep wordt uitgenodigd op een vrijdagavond naar school te komen. Uw kind wordt gevraagd iets lekkers te eten en drinken mee te nemen. Tijdens deze gezellige avond wordt er gekeken naar optredens van de kinderen (van te voren geoefende dansjes, mopjes enz.) en tussendoor mag er gedanst worden.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

57


9.2.11 Afscheid groep 8 Groep 8 heeft een afscheidsavond in de laatste schoolweek. Hiervoor maken zij zelf een voorstelling (musical), waar de ouders tijdens de afscheidsavond naar mogen komen kijken. De kinderen van groep 3 t/m 7 mogen overdag de voorstelling al zien. Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt een aparte voorstelling gegeven waar alleen de liedjes worden gezongen. De gehele voorstelling is voor deze kinderen te lang om geconcentreerd te blijven kijken.

9.3 Kleuterfeest, Schoolreis en Schoolkamp 9.3.1 Kleuterfeest De groepen 1 en 2 zijn afgelopen jaar ook op schoolreis geweest. Of dat dit schooljaar ook gebeurt wordt in overleg met de ouders bepaalt. Het alternatief is een kleuterfeest. Dit duurt dan een schooldag en is meestal op of in de buurt van school. Er zijn dan allerlei activiteiten rond een thema.

9.3.2 Schoolreis groep 3 t/m 6 De groepen 3 t/m 6 gaan met de bus een dag op schoolreis. Meestal wordt een pretpark of speeltuin bezocht. Door de betreffende leerkrachten zullen ouders gevraagd worden voor de begeleiding. Het aantal benodigde begeleiders kan afhankelijk zijn van de bestemming en de in acht te nemen veiligheid. Bij de groepen 3 en 4 is er een begeleider op maximaal 6 kinderen. Bij de groepen 5 en 6 is dat een begeleider op maximaal 8 kinderen. We gaan hierbij uit van het veiligheidsprotocol van de Windroos. Dit protocol is in overleg met de M.R. opgesteld en vastgelegd en ligt ter inzage bij de directeur.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

58


9.3.3 Schoolkamp bovenbouw groep 7 en 8 Groep 7 gaat 3 dagen kamperen (2 overnachtingen). De afgelopen jaren werden de kinderen van groep 7 met auto’s naar het kampeerterrein gebracht in Zeewolde. Groep 8 gaat 4 dagen (3 overnachtingen) naar Vlieland. 9.3.4 Kosten kleuterfeest, schoolreis en schoolkamp De kosten van het kleuterfeest, schoolreis en schoolkamp zijn afhankelijk van de locatie en activiteiten. De vermelde bedragen zijn voorlopige beramingen. De definitieve kosten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. 9.3.5 Betaling U kunt het bedrag contant betalen bij de directeur of de penningmeester van de ouderraad (Marjorie Martens) of overmaken op ons banknummer NL53INGB0003957248 t.n.v. ouderfonds de Windroos o.v.v. de naam van uw kind en de groep waarin het zit. Indien u de kosten gespreid wilt betalen, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind of met de directeur. Als u de kosten niet betaalt, kan uw kind helaas niet mee op schoolreis of op kamp.

groep 1-2 groep 3-4-5-6 kamp groep 7 kamp groep 8

afhankelijk van keuze kleuterfeest of schoolreis ongeveer € 27,50 ongeveer € 50,ongeveer € 90,-

9.4 Excursies Door het hele schooljaar heen kunnen er excursies plaats vinden naar bedrijven, instanties, musea en theater. Deze zijn afhankelijk van het aanbod en de mogelijkheden voor een groep. U zult tijdig op de hoogte worden gebracht als zo’n gelegenheid zich voordoet voor uw kind. De jonge kinderen worden meestal met auto’s naar de locatie gebracht, vanaf groep 5 gaan de kinderen zo mogelijk op de fiets naar de locatie.

9.5 Leerlingenraad Op de Windroos is een leerlingenraad. De kinderen van de leerlingenraad komen uit groep 6 t/m 8 en worden na een verkiezingscampagne gekozen door hun groep. De gekozen kinderen vertegenwoordigen 2 jaar de kinderen van de school. De raad vergadert maandelijks (zo’n 8 keer per jaar) binnen schooltijd en wordt daarin bijgestaan door de directeur. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 hebben op deze manier een platform om mee te denken en mee te praten over hun school in de breedste zin van het woord (feesten, projecten, speelplaats etc.). Ook kunnen ze een advies aan het team of de directeur geven. Met de leerlingenraad willen wij de betrokkenheid van de kinderen bij hun school vergroten. De school ontwikkelt zich zo tot een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft en zich verantwoordelijk leert voelen voor het geheel.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

59


10. Het volgen van de ontwikkeling 10.1 Het Vastleggen van de resultaten Het dagelijkse werk van de kinderen wordt bekeken en beoordeeld om vorderingen van de kinderen te verzamelen. Ook wordt de kinderen geleerd zelf werk na te kijken zodat ze hun eigen resultaten en vorderingen kunnen zien. 10.1.1. Leerling Volg Systeem Sinds de invoering van een goed Leerling Volg Systeem in 2008 en alle bijhorende toetsen, volgen we de vorderingen van de kinderen op de verschillende leergebieden zeer nauwgezet. De toetsen worden volgens de toets kalender afgenomen, de resultaten door de leerkrachten ingevoerd en geanalyseerd. De scores worden afgezet tegen de normen die de inspectie heeft gesteld. Deze normen zijn voor ons de absolute ondergrens. Wij hebben als school hoge(re) haalbare doelen geformuleerd. Deze doelen zullen indien nodig worden bijgesteld als de norm gehaald is. Daarnaast legt school verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, door middel van een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. 10.1.2 Portfolio Wij zorgen ervoor dat kinderen zich vanuit hun mogelijkheden blijven ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed zichtbaar te maken zijn wij dit schooljaar gestart met een portfolio. Hierin worden gegevens (toetsresultaten van cito en de methode) in grafiek weergegeven. Daarnaast is er ruimte voor “werk� van kinderen, foto’s en verslagen. Het goed en compleet verslag doen, is voor ons een belangrijke afweging geweest om met een portfolio te gaan werken. Het rapport was teveel een momentopname. In het portfolio zal ook steeds meer de ontwikkeling van uw kind zichtbaar worden. Het reflecteren op hun ontwikkeling en eigen werk zal een belangrijk onderdeel in het portfolio zijn. 10.1.3 Leerlingdossier Van elk kind wordt bij aanmelding een dossier aangelegd. Hierin zitten de zakelijke gegevens, verslagen van oudergesprekken, gemaakte afspraken, toets- en rapportgegevens en eventuele handelingsplannen. Geleidelijk aan gaan wij steeds meer over op een digitaal dossier en zal het papieren dossier steeds meer verdwijnen. Ouders kunnen op verzoek het dossier van hun kind op school inzien. Als uw kind naar een andere school gaat, beveelt de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs het bevoegd gezag van de Windroos te Lelystad aan om ouders als zij daartoe (impliciet) een verzoek doen, vooraf inzage te verlenen in het onderwijskundig rapport zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd. Voorts beveelt zij aan om leerlingdossiers niet zonder meer door te sturen naar een nieuwe school, maar slechts die gegevens uit het dossier die relevant zijn voor de ontvangende school.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

60


10.1.4 Privacy Op de Windroos zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie of de intern begeleider van de school. De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, de leden van de commissie van begeleiding, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte.

10.2 Toetsen 10.2.1 Methode gebonden toetsen Na elke periode worden in de klas methode-gebonden toetsen afgenomen. Hiermee bepaalt de leerkracht of de aangeboden leerstof door de kinderen wordt beheerst. 10.2.2 Methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen) Tweemaal per jaar, in januari en juni, worden de kinderen getoetst met methode onafhankelijke toetsen. Wij gebruiken daarvoor de volgende Cito toetsen: begrijpend en technisch lezen, spelling, rekenen, woordenschat en bij de kleuters: taal en rekenen voor kleuters. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat het kauwen van kauwgom bij het maken van toetsen de concentratie kan verhogen. Daarom staan wij onze leerlingen bij het maken van de Citotoetsen het kauwen van kauwgom toe. Dit wel onder bepaalde voorwaarden: het mag alleen tijdens de toets en het mogen geen grote stukken ‘klap’ kauwgom zijn. Een klein kauwgommetje is toegestaan.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

61


10.2.3 Toetskalender voor schooljaar 2016 – 2017

Cito LOVS-toetsen, afnamemomenten en overige signalerings-instrumenten M1

E1

M2

E2

M3

E3

M4

E4

M5

E5

M6

E6

M7

E7

M8

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Meijuni

Janfeb

Nov/ mrt

Nov/ mrt

Nov/ mrt

Nov/ mrt

Taal voor kleuters Rekenen voor kleuters Kleuter Observatie Lijst Vroegsignalering uit dyslexieprotocol DMT Spelling (3.0 voor gr. 3 en 4) Werkwoord Spelling Woordenschat Begrijpend lezen (3.0 voor gr. 3 en 4) Rekenen – Wiskunde (3.0 voor gr. 3 en 4) VISEON

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov

Cito Eindtoets

Veilig Leren Lezen groep 3

DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid

April

Herfstsignalering Nov 2016

Screening binnen 6 weken na instroom

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

Wintersignalering Feb 2017

Lentesignalering April 2017

Screening in de eerste 6 weken na start schooljaar

Screening in de eerste 6 weken na start schooljaar

Eindsignalering Juni 2017

62


NB. Bij de tussentijdse instroom van kleuters wordt er ook op andere momenten geobserveerd (afhankelijk van het moment waarop deze kinderen instromen), maar niet later dan 6 weken na instroom. Het in kaart brengen van de nieuwe leerlingen zal binnen twee maanden plaatsvinden (en ook het opnemen in groepsoverzicht en groepsplan). Hetzelfde geldt voor het invullen van het DHH. De groepen 1 – 3 – 5 nemen de toets af voor de gehele groep, instromende leerlingen worden binnen zes weken na instroom getoetst. Het in kaart brengen van de nieuwe leerlingen zal binnen twee maanden plaatsvinden (en zal ook worden opgenomen in het groepsoverzicht en groepsplan). 10.2.4 Resultaten De scores van de toetsen die we dit schooljaar hebben afgenomen staan in de tabel. We scoorden op alle toetsen boven de norm van de inspectie. D.m.t

Februari 2016

Begrijpend lezen

Rekenen

l.gem.

l.gem.

Spelling

l.gem.

Woordenschat l.gem.

l.gem.

Groep 3

17,6

23

122,9

114,7

-

-

110,5

107,9

43,8

Groep 4

49,6

53,5

47,7

51,6

11,6

12,7

119,8

120,1

46,8

40,1 51,1

Groep 5

74,9

70,4

73,6

72,2

25,5

25,4

129,6

126,8

62,4

62,8

Groep 6

90,7

82,6

88,1

85,8

32,2

31,9

136,9

133,7

79

73,3

Groep 7

98,3

88,3

102,2

99,6

49,4

44,3

143,5

138,1

92,8

85,5

Groep 8

107,1

95,5

114,2

111,6

60,1

55,3

149,9

143,3

104,2

96,7

Groep 3

34,9

36,1

154,8

138,3

-

-

113,9

114,5

60,6

47,3

Groep 4

58,3

62

66,5

62,3

18,8

18,3

121,1

121,6

50,3

57,3

Groep 5

80,5

75,5

82,2

79,6

-

-

135,7

130,5

67,4

66,3

Groep 6

95,2

86,1

90,1

91,7

-

-

140,7

137,4

79,9

77,5

Groep 7

103,3

92,5

106,4

104,8

-

-

148,1

140,4

96,9

88,4

Groep 8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Juni 2016

Februari 2016

Rekenen voor kleuters L.gem.

Taal voor kleuters L.gem.

Groep 1

70

65,3

55,1

51,3

Groep 2

78,3

80,8

62,3

62,8

Groep 1

73

69,4

61,9

57,1

Groep 2

78,3

87,3

72,8

67,8

Juni 2016

10.2.5 Groep 1 en 2 In de kleutergroepen worden ontwikkelpunten door de leerkracht vastgelegd door middel van toetsing en observaties. De ontwikkeling van uw kind wordt in de klassenmap bijgehouden. Ook worden bij de kleuters de Cito toetsen rekenen en taal voor kleuters afgenomen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

63


Uw kind wordt beoordeeld op werkhouding, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling (observeerbaar) en de cognitieve ontwikkeling (meetbaar). De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we vanaf de kleuters met een Cito observatie lijst. Als ĂŠĂŠn of meerdere elementen nog niet in voldoende mate aanwezig zijn, zal het advies over doorstroming naar groep 3 negatief kunnen zijn. Ook als uw kind in groep 2 qua leeftijd wel zou kunnen doorstromen naar groep 3. We spreken dan van een verlengde kleuterperiode. 10.2.6 Cito eindtoets groep 8 Wij doen als school mee met de CITO eindtoets. Dit is een toets voor kinderen aan het eind van de basisschool. De Citotoets meet de kennis van het individuele kind op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. De belangrijkste reden om de Cito eindtoets af te nemen is de betrouwbare manier van meten wat kinderen hebben geleerd in acht jaar basisonderwijs. We noemen dat ook wel leervorderingen. Die leervorderingen geven aan hoe de kansen van een kind zijn in de verschillende typen van Voortgezet Onderwijs.

Cito eindtoets groep 8 Schooljaar

Landelijk gemiddelde

Score de Windroos

2012

535.5

534.4

2013

535.1

536.8

2014

534.4

535,3

2015

534.2

538.0

2016

534.8

540.0

Afgelopen schooljaar (2015-2016) scoorden we met 540 weer ruim boven de inspectienorm. De gegevens van de school zijn ook te vinden op www.vensterspo.nl en www.scholenopdekaart.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

64


10.3 Doubleren Ons uitgangspunt is dat uw kind niet doubleert. Kinderen horen in 8 jaar de basisschool te doorlopen (Wet Basisonderwijs). Toch kan in het belang van uw kind doubleren aan de orde zijn. Het besluit tot zittenblijven wordt genomen na onderzoek op (genormeerde) toets- en observatieresultaten, onderwijsbehoefte van uw kind en schoolfactoren. Bij het overgaan tot dit besluit zijn u als ouder, de leerkracht(en), de intern begeleider en de directeur betrokken. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de directeur.

10.4 Rapportage / Contact leerkracht Aan het begin van elk jaar maakt de school de data van de rapportageperiodes bekend. De Windroos rapporteert twee maal per jaar, namelijk in februari en juni. Na afloop van de rapportageperiodes worden de rapporten gemaakt en uitgedeeld. 10.4.1 Startgesprek In de tweede week van het schooljaar vindt een startgesprek plaats. In dit gesprek kunnen de ouders aan de leerkracht vertellen wie hun kind is en of er bijzonderheden zijn betreffende hun kind waarvan zij het belangrijk vinden dat de leerkracht daarvan op de hoogte is. 10.4.2 Ouderavond Elke rapportageperiode wordt afgesloten met een oudergesprek. De leerkracht kan in dit gesprek de gemaakte vorderingen toelichten en de ouders kunnen hierover vragen stellen. Voorafgaand aan deze rapportagegesprekken worden de portfolio’s door de leerkrachten klaargemaakt en aan de leerlingen mee gegeven. 10.4.3 Tussentijdse voortgangsgesprekken Op verzoek van ouders en/of leerkracht kunnen er ook tussentijdse voortgangsgesprekken plaatsvinden. 10.4.4 Gescheiden ouders De school is verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over alle relevante zaken betreffende de leerling en schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie het kind in huis woont. Wij gaan ervan uit dat de ouder aan wie de informatie wordt verstrekt, alle informatie doorgeeft aan de andere ouder. Indien dit niet het geval is, kan de ouder die de formatie niet ontvangt de school vragen hem of haar in de toekomst dezelfde informatie als de andere ouder toe te zenden. Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan informeert de school in principe de ouder met het ouderlijk gezag. Op grond van de wet is de school verplicht om ook de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Dit zal de school doen, tenzij het belang van het kind hiermee geschaad wordt of uit een rechterlijk vonnis blijkt dat de school hiertoe niet verplicht is.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

65


10.5 Van groep 8 door naar het Voortgezet onderwijs 10.5.1 Leervorderingen De leervorderingen (gemeten via de toetsen) geven aan hoe de kansen van een kind zijn in de verschillende typen van Voortgezet Onderwijs. De leerkracht heeft natuurlijk een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind. Daarnaast is de informatie uit het leerlingvolgsysteem belangrijk om een goed beeld te krijgen van de schoolcarrière van de leerlingen. 10.5.2 Schooladvies voortgezet onderwijs In de overgang naar het voortgezet onderwijs vervult De Windroos een adviserende rol. De groepsleerkracht van groep 8 heeft in januari een adviesgesprek met u en uw kind over de schoolkeuze aan de hand van het schoolverlaterrapport. De uitkomst van de Cito-eindtoets komt later in het jaar. Als de uitkomst van de Cito-eindtoets een hoger advies geeft dan dat van de school, kan in overleg het schooladvies worden aangepast. In het laatste schooljaar krijgt u als ouder uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen in Lelystad middels informatiefolders en informatieavonden van de betreffende scholen. Bij de advisering naar het voortgezet onderwijs wordt gelet op leerresultaten, motivatie en werkhouding van uw kind. De leerkracht geeft, in samenwerking met IB-er en de leerkracht van groep 7, een uitstroomadvies. De keuze van de school ligt bij u en uw kind. Het is aan te raden om de open avonden van de diverse scholen bij te wonen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is er tweemaal overleg (eenmaal voor de zomervakantie en eenmaal in het nieuwe schooljaar) tussen de groepsleerkracht en de mentor van de school waar u uw kind heeft ingeschreven over de start en voortgang in het Voortgezet Onderwijs. Ook vinden in de loop van het daaropvolgende schooljaar voortgangsgesprekken plaats tussen de groepsleerkracht (van groep 8) en mentoren. Gegevens uit het Leerling Volg Systeem en relevante gegevens uit het leerling-dossier worden met behulp van Digidoor doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs. Tot in het vierde jaar van het voortgezet onderwijs worden de leerresultaten van uw kind nog aan ons bekend gemaakt en we worden op de hoogte gehouden over de leerrichting die uw kind heeft gekozen. Hiermee toetsen we het advies van de leerkracht aan de praktijk. Ook zien wij zo of de kinderen daadwerkelijk op niveau blijven. 10.5.3 Leerwegondersteunend onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs Als een kind meer en extra hulp nodig heeft in het Voortgezet Onderwijs kan het Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) een goede plek zijn. Indien extra hulp en ondersteuning uit het LWOO niet voldoende zijn bestaat ook de mogelijkheid tot aanmelding voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO). Voor beide vormen van Voortgezet Onderwijs bestaan wettelijke procedures. Indien dit op uw kind van toepassing is, wordt u hierover tijdig geïnformeerd door de groepsleerkracht.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

66


Overzicht schoolverlaters 2015 - 2016 schooladvies VWO

4 leerlingen

HAVO

7 leerlingen

VMBO / TL

10 leerlingen

VMBO / Basis

1 leerling

Praktijkonderwijs

1 leerling

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

67


10.6 Veranderdoelen van de Windroos 10.6.1 De Inspectie Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico’s zijn. In het schooljaar 2011-2012 heeft de Windroos bezoek gehad van de inspectie. De Windroos heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Onze school heeft het basisarrangement van de inspectie ontvangen. Zie website: www.onderwijsinspectie.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

68


10.6.2 Plan on the page van Stichting SchOOL

Motto Samen SchOOL zijn.

Visie Stichting SchOOL biedt haar leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen worden in staat gesteld hun talenten optimaal te ontplooien en zich toe te rusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt. Vanuit dit perspectief bieden we onze medewerkers een uitdagende leer- en werkomgeving met doorgaande carrièrelijnen, een mix van functies en specialisaties. SchOOL faciliteert de scholen zich te ontwikkelen tot leergemeenschappen waar medewerkers samen werken met ouders en samenwerkingspartners om te zorgen voor doorgaande ontwikkelingslijnen, binnen- en buitenschoolse arrangementen en kindnabije passende zorg.

Waarden Vertrouwen: we doen wat we beloven en verantwoorden ons open en eerlijk. ‘Trust but verify’. Verbondenheid: we zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. Vakmanschap: we eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering.

Organisatiefilosofie We denken in het belang van kinderen. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. • We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in zijn groep. • We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling. Opdrachten aan onszelf en onze doelen Opdracht 1 In 2018 Passend en kwalitatief  voldoet elke school aan de basiskwaliteit2 zoals beschreven in ons kwaliteitskader. goed onderwijs  is er minimaal één school die zich samen met partners heeft ontwikkeld tot een IKC. Opdracht 2

Maatschappelijke verankering

 

Opdracht 3

Goed werkgeverschap

 

Opdracht 4

Samen SchOLen

Opdracht 5

De basis op orde

 

2

heeft elke school met samenwerkingspartners zijn visie op binnen- en buitenschools leren vertaald in een passend en breed aanbod. heeft elke VVE - school doorgaande leerlijnen voor 2 – 13 jarigen. heeft elke school minimaal 3 standaarden van ouderbetrokkenheid 3.0 gerealiseerd. toont elke medewerker in zijn bekwaamheidsdossier aan eigenaar te zijn van zijn professionele ontwikkeling. De gesprekkencyclus helpt daarbij. is in elke school zichtbaar hoe het een professionele leergemeenschap inzet voor de schoolontwikkeling. is er een levensfasebewust vitaliteitsaanbod voor specifieke groepen medewerkers. hebben alle leidinggevenden en talenten zich zichtbaar ontwikkeld door een SchOOLbreed leiderschapsprogramma. is kennisdeling en professionalisering op het gebied van ICT gebruik, 21ste eeuws leren en continu verbeteren gerealiseerd. is elke school financieel gezond, heeft een sluitende begroting en risico’s worden tijdig gesignaleerd. zijn de strategische personeelsplanning, communicatie en administratieve processen uitgevoerd als gepland. Heeft het stafbureau zich ontwikkeld tot een sterke partner voor scholen en CvB.

Meetbare resultaten en waarneembaar gedrag volgens een (reeds in ontwikkeling zijnde) kwaliteitskader.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

69


De Windroos conformeert zich aan dit plan, dat een onderdeel is van het Koersplan van de Stichting SchOOL. Het team van de Windroos heeft samen met de ouders een eigen Plan on the Page en een nieuw schoolplan voor de periode 2015-2019 gemaakt. Dit schoolplan ligt ter inzage op school. In dit plan heeft de school haar veranderdoelen beschreven. Speerpunten van de school zijn het bevorderen van de ouderbetrokkenheid en het Continu verbeteren (naar Jay Marino) met gebruikmaking van de datamuur en de PDSA (Plan Do Study Act). Het Plan on the Page van de Windroos vindt u op de volgende pagina in deze schoolgids.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

70


10.6.3 Plan on the Page De Windroos Missie Op de Windroos bieden wij goed onderwijs voor alle kinderen door: "Kansen te zien en mogelijkheden te gebruiken". Visie Op de Windroos is onderwijs afgestemd op de individuele kenmerken en leervragen van kinderen. Ons onderwijs is passend, uitdagend en actueel. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en interesses van kinderen om het onderwijs betekenisvol voor hen te maken. Wij streven naar hoge leeropbrengsten en maatschappelijk goed toegeruste kinderen, waarbij wij inzetten op sociale vaardigheid, kritisch bewustzijn en mondigheid. Hiervoor creëren wij een veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat er respect is voor elkaar, dat kinderen leren samenwerken en zij zich competent voelen. We maken daarvoor gebruik van moderne methodes en nieuwe inzichten in een digitale leeromgeving waarbij zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid de basis vormen. Ons onderwijs wordt vormgegeven door professionele leerkrachten, die doelgericht werken met gevarieerde werkvormen, rekening houdend met verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften. Hierbij zien we het kind samen met zijn ouders medeverantwoordelijk voor het leerproces.

Waarden     

Wij gaan respectvol om met de ander Wij leren onze leerlingen om zelfstandige individuen te worden Wij maken onze leerlingen sociaal vaardig en weerbaar Wij creëren een gestructureerde leer- en werkomgeving Wij maken leerstof betekenisvol Wij zijn gericht op ontwikkeling

Organisatiefilosofie       

We denken en handelen in het belang van kinderen en hun ouders. We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces. We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren. Wij zetten onze gezamenlijke kennis in om optimaal onderwijs te bieden. We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie. We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in zijn groep. We sturen met aandacht én middelen op de zone van de naaste ontwikkeling.

Opdrachten aan onszelf en onze doelen in 2019 - Wij zijn in staat vanuit de analyse van data de resultaten van ons onderwijs te verklaren aan onze

Opdracht 3 Goed werkgeverschap

partners en vanuit de analyse het onderwijs vorm te geven. - Wij geven effectieve instructie en effectief klassenmanagement wordt gerealiseerd. - Wij geven kinderen ruimte voor initiatief tot eigenaarschap van eigen leren, kinderen werken afwisselend alleen en samen. Er wordt in alle groepen één methodische, pedagogische lijn gehanteerd. - Wij hebben onze leerlingenpopulatie in beeld vanuit de kind kenmerken en begeleidingsbehoefte van de leerling. - Wij werken volgens het principe van "continu verbeteren / Jay Marino". - Wij bereiden onze leerlingen maximaal voor op een uitstroom naar het vervolgonderwijs. - Wij stellen de oudercontacten vast op basis van contacten op maat, uitgaande van de behoeften van de ouder/verzorger en de school. - Ouderbetrokkenheid: de rol, positie, taak en verantwoordelijkheid van de ouders is vastgelegd. - Wij hebben onze visie op binnen- en buitenschools leren beschreven en vertaald naar een passend aanbod met onze samenwerkingspartners. - Elke medewerker toont in zijn bekwaamheidsdossier aan eigenaar te zijn van zijn professionele ontwikkeling. - Gesprekkencyclus: observaties, functionerings-, POP- en beoordelingsgesprekken zijn vastgelegd. - Op de Windroos is het zichtbaar dat wij ons als professionele leergemeenschap inzetten voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Opdracht 4 Samen SchOLen (communicatie / processen)

- Wij delen en breiden onze expertise uit door interne en externe scholing en deelname aan leerkringen. - Interne communicatie: er is een vooraf vastgestelde jaarplanning, een duidelijke overlegstructuur en verbinding met het kinderdagverblijf en de tussen- en buitenschoolse opvang van de SKL. - De communicatie met de ouders vindt, naast persoonlijk contact, plaats middels digiDuif. - Wij zijn zelf als medewerkers capabel om de 21e eeuwse vaardigheden uit te voeren en uit te dragen.

Opdracht 1 Passend en kwalitatief goed onderwijs

Opdracht 2 Maatschappelijke verankering

Opdracht 5 De basis op orde

-De Windroos is financieel gezond en heeft een sluitende begroting. Risico’s zijn tijdig gesignaleerd. -Er is een strategische personeelsplanning, communicatie en administratieve processen worden uitgevoerd zoals gepland. - De Windroos voldoet aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het SchOOL Kwaliteits Kader.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

71


11. Zorg 11.1 Schoolondersteuningsprofiel Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband samen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:   

de kwaliteit van onze basisondersteuning (dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen) de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school) de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

11.1.1 De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. 11.1.2 Onderwijs Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is streven wij er naar extra ondersteuning te bieden. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. 11.1.3 Beleid Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. 11.1.4 Organisatie Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij indien van toepassing, de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

72


11.1.5 Begeleiding Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd de meeste aandacht. Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen waarvoor het reguliere aanbod onvoldoende passend is met een ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief is voor volgend jaar een aandachtspunt. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. 11.1.6 Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Veel specifieke expertise ligt bij de intern begeleider, taal-coördinator en reken-coördinator. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Tevens maken wij gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om de expertise, die de ambulant begeleiders de school inbrengen, zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij ook veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie. 11.1.7 Kengetallen Onze school heeft ongeveer 230 leerlingen. Wij hebben het afgelopen jaar 1 leerling verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Voor vijf leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven. 11.1.8 Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht. Wij zijn tevreden over de expertise binnen ons eigen team. Het meer verdelen van deze deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Op deze manier kunnen wij de komende jaren alle kinderen onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. Het school ondersteuningsprofiel is op school aanwezig en voor een ieder in te zien bij de directie.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

73


11.2 Kans Centrum voor Jeugd en Gezin Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij Kans, Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden en is er voor alle kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. 11.2.1 Samenwerken In het CJG verband werken diverse organisaties samen, zoals peuterspeelzalen, basisscholen, kinderdagverblijven, de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD, Maatschappelijke Dienstverlening, gemeente Lelystad, Bureau Jeugdzorg, MEE, IJsselgroep, Buurtcentra. Het is de bedoeling dat u niet het gevoel heeft van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Vanaf nu heeft u voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden een vast aanspreekpunt. 11.2.2 Maak gebruik van het inloopspreekuur Heeft u vragen over eten, slapen of bedplassen? Luistert uw kind soms niet, begint uw kind te puberen of heeft u een andere vraag over opgroeien en opvoeden? U en uw kind kunnen gratis gebruik maken van het inloopspreekuur van de CJG consulent op de Windroos. De CJG consulent is jeugdverpleegkundige en heeft veel kennis van uiteenlopende zaken rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. Kan zij uw vraag onvoldoende beantwoorden, dan helpt ze u graag verder met het vinden van de juiste persoon. De data en tijden van het inloopspreekuur vind u terug op de posters die binnen school hangen of vraag het aan de leerkracht van uw kind. 11.2.3 Over het Kanspunt Kanspunt Lelystad zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben. Het Kanspunt is ondergebracht bij het CJG. Zo kunt u bij één loket terecht voor al uw vragen. Uw dochter wil graag op zwemles of op voetbal? Of uw zoon wil graag gitaar leren spelen? Als u een laag inkomen heeft, is het niet altijd mogelijk om deze zaken te betalen. De gemeente Lelystad, wil hierbij graag ondersteunen. Heeft u vragen over financiële mogelijkheden, zodat uw kinderen mee kunnen doen? Kom dan ook naar het inloopspreekuur, de CJG consulent geeft u graag uitleg. Op school hangt een poster met de data en tijden waarop het inloopspreekuur op school is. 11.2.4 Bereikbaar Bij de Windroos is Lisa Taberima uw CJG consulent. Wanneer u niet op het inloopspreekuur kunt komen, vraag dan aan de leerkracht van uw zoon/dochter of zij contact met u opneemt. Jongeren kunnen zelf informatie vinden via een eigen website; www.jonginlelystad.nl Het CJG is voor vragen en afspraken 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het vaste telefoonnummer 0320 - 231 111 en de website; www.cjglelystad.nl Op het bezoekadres: Atol Plaza, Schor 1, 8224 CM Lelystad kunt u zonder afspraak binnenlopen voor foldermateriaal; voor een persoonlijk gesprek kunt u telefonisch een afspraak maken.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

74


11.3 Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. 11.3.1 Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 2 en groep 7 In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ) een Preventief Gezondheidsonderzoek uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en de ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. 11.3.2 Contact U en uw kind kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

75


11.4 Zorg voor de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte 11.4.1 Spraak- taalmoeilijkheden/Logopedist Er zijn kinderen die speciale zorg nodig hebben op spraak- taalgebied. Meestal wordt dat al gesignaleerd in het eerste jaar dat de kinderen bij ons op school zijn. Alle kinderen worden in de maand dat ze vijf jaar worden door de logopedist (op school, onder schooltijd) gescreend. Zo worden problemen in een vroeg stadium onderkend. Ieder kind wordt zo ten minste eenmaal door de logopedist ‘gezien’. Hiervoor geeft de logopedist aan het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier mee aan alle kinderen die in dat schooljaar 5 jaar worden. Ouders dienen dit ondertekend te retourneren. Zonder handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) mag er niet gescreend worden. U krijgt bericht als uw kind (bijna ) aan de beurt is. U hoeft zelf niet aanwezig te zijn tijdens de screening. De logopedische screening is erop gericht die kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en taalontwikkeling. De screening bestaat uit verschillende onderdelen, o.a.: benoemen van plaatjes, woorden nazeggen, vertellen bij een beeldverhaaltje, luisteren naar opdrachten. De logopedist krijgt zo in ongeveer 20 minuten een beeld van de taalvaardigheid, articulatie, stem en ademgebruik, vloeiendheid, afwijkende mondgewoonten en auditief functioneren van uw kind. U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het onderzoek van uw kind en ook de leerkracht van uw kind wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen. Naar aanleiding van de screening van de 5-jarigen kan een verwijzing naar een vrijgevestigde praktijk volgen. Meer informatie vindt u op www.logopedieopscholenlelystad.nl . 11.4.2 Dyslexie Ik ben niet bom! Menigeen zal zeggen dat er een fout staat in bovenstaande zin, maar de mensen met dyslexie snappen de zin onmiddellijk! Dyslexie komt regelmatig voor, ook bij ons op school. Het is niet besmettelijk maar wel erfelijk. Daarom zullen we bij de aanmelding van uw kind al vragen of het bij u in de familie voorkomt. Dit hoeft niets te betekenen maar het kan een signaal zijn. Wij werken via het dyslexie protocol. Als u dit wilt inzien, kunt u dit aanvragen bij de groepsleerkracht van uw kind. De oudste kleuters worden allemaal gescreend om zo eventuele risicofactoren voor lezen en schrijven vroegtijdig in kaart te brengen. Dit gebeurt met een speciaal voor deze leeftijdsgroep ontworpen test. Mocht uw kind door deze test opvallen, wordt dit met u besproken. We houden uw kind extra in de gaten en geven het gerichte hulp van de leerkracht. In de daarop volgende groepen worden alle kinderen die moeite hebben met lezen en/of spelling extra begeleid. Mocht uw kind hier moeite mee hebben, krijgt het extra hulp met spelling. Bij het lezen maken we gebruik van hulpprogramma`s zoals ‘Connect vloeiend’ en Ralfi om uw kind zoveel mogelijk te helpen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

76


Mochten we na een bepaalde periode nog niet voldoende resultaat zien, dan gaan we met u als ouder om de tafel om te kijken welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Een van deze stappen zou een dyslexieonderzoek kunnen zijn. Mocht er geconstateerd worden dat uw kind inderdaad dyslectisch is, dan komt het in aanmerking voor extra hulp. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat teksten worden voorgelezen, extra hulp bij spelling en dat de eindcito (groep 8) via een cd zal worden voorgelezen. We proberen uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en zullen u in dit proces betrekken. Een eenmaal afgegeven dyslexieverklaring is levenslang geldig en zal na het verlaten van onze school meegaan naar het voortgezet onderwijs. 11.4.3 Kinderen met gedragsmoeilijkheden Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Er wordt steeds meer in een vroeger stadium door specialisten onderzocht waardoor een kind gedragsproblemen heeft. Ook verwijzen wij ouders met hun kind naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn op sociaalemotionele ontwikkelingsgebieden. We volgen daarbij ons protocol: omgaan met gedragsproblemen (deze ligt ter inzage bij de directeur). Mocht dit bij uw kind nodig zijn, gebeurt dit in onderling overleg met u. Er wordt hiervan ook verslag gemaakt in het leerling-dossier. 11.4.4 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Indien uw kind door ziekte langdurig niet naar school kan komen, kijken we hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerling”. Dit betreft de consulenten van de schoolbegeleidingsdienst. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. U kunt naast informatie via de school ook informatie vinden op de website Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs. 11.4.5 Meerbegaafdheid In groep 1, 3 en 5 (en binnen drie maanden na instroming op de Windroos) wordt uw kind gescreend. Na de screening volgt indien passend een signalerings- en diagnostiseringsvragenlijst. Blijkt na deze vragenlijsten dat het aanbod aan uw kind moet worden aangepast zal dit met u worden doorgesproken. In principe slaat uw kind geen leerjaar over maar kan het de leerstof gecomprimeerd versneld doorlopen. Extra uitdaging voor uw kind wordt dan op een ander vlak gezocht, denk daarbij o.a. aan projecten en presentaties, of verrijking op die gebieden waar het kind niet zo goed in is. Dit wordt ‘verbreding’ van het aanbod genoemd. Wij werken met een protocol hoogbegaafdheid. Dit is op school in te zien.

11.5 Ondersteuningsroute (zorg-route) Indien na toetsing (methode-afhankelijk of -onafhankelijk) blijkt dat er problemen voor uw kind ontstaan, wordt er voor uw kind in samenspraak met de Intern Begeleider (IB-er) een handelingsplan opgesteld dat door de groepsleerkracht in de klas wordt uitgevoerd. Het opstellen van een handelingsplan gebeurt altijd in overleg met de ouders. Bijbehorende evaluaties worden schriftelijk vastgelegd.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

77


In sommige gevallen wordt uw kind met uw toestemming ook in het ondersteuningsteam van de school besproken. Daarin zit een orthopedagoog (onze schoolbegeleider), de jeugdverpleegkundige, iemand van schoolmaatschappelijk werk, de leerkracht en de intern begeleider. Na het handelingsplan, meestal een periode van ± 6 weken, vindt er een evaluatie plaats op de in het handelingsplan gestelde doelen. Het kan dat hierna het gebruikte handelingsplan bijgesteld moet worden. Dit kan ook op initiatief van u als ouder gebeuren. Als de afgesproken begeleiding niet leidt tot een noemenswaardige verbetering, kan na uitgebreide toetsing door een externe instantie een verwijzing naar het speciaal onderwijs worden gegeven. Afgelopen jaar (2015-2016) zijn 2 kinderen verwezen naar speciaal onderwijs. 11.5.1 Interne zorgstructuur De interne zorgstructuur hebben wij op onze school beschreven in zes zorgniveaus. Zoals reeds eerder vermeld hanteren wij een toetskalender. In deze kalender staat wanneer welke toetsen moeten worden afgenomen en wanneer deze toetsen worden geëvalueerd. Verder vindt u er de planning van de groeps- en leerling-besprekingen. De CITO toetsresultaten worden door de groepsleerkrachten ingevoerd in het Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). De directeur, de IB-er en de leerkracht maken vervolgens een analyse. Tijdens een teamoverleg worden de resultaten en de analyse besproken. De leerkracht schrijft indien nodig samen met de IB-er een herstelplan voor het betreffende vak. 11.5.2 Groepsplannen We werken voor de vakken rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen met een groepsplan. In dit groepsplan staat het aanbod beschreven voor de komende periode en welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor welke leerlingen. Hierbij staan de onderwijsbehoeften centraal. 11.5.3 Overleg leerlingenzorg Voor de leerlingenzorg hebben wij de volgende overleggen:  Overleg directeur en intern begeleiders  Overleg intern begeleider(s) en arrangementbegeleider  Overleg intern begeleider(s) en leerkrachten  Overleg intern begeleider(s) en externen  Groepsbesprekingen  Leerlingenbesprekingen  Toetsresultaten besprekingen met hele team  Overleg ondersteuningsteam (directie, IB-ers, leerkracht(en), orthopedagoog, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk)

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

78


11.6 Onderwijsarrangementen In het kader van Passend Onderwijs wordt vanaf 1 augustus 2015 met arrangementen gewerkt. De zorgzwaarte bestaat niet meer uit clusters, maar is tegenwoordig ingedeeld in categorieën. De kinderen waar wij zorg om hebben, vallen in ons geval in Categorie 1. Deze categorie bestaat uit Langdurig zieke kinderen, Zeer moeilijk lerende kinderen en de kinderen die voorheen in een Cluster IV omgeving hun plekje zouden hebben gekregen. Daarnaast bestaan ook nog de categorieën 2 en 3. Het aanvragen van een arrangement kan door de school gedaan worden voor bijvoorbeeld ondersteuning van een leerling met gedragsproblemen. Hiervoor kan de hulp ingeroepen worden van Zijstap. Maar ook zwaardere ondersteuning voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum kan via een arrangement worden aangevraagd. Ook is het mogelijk om een arrangement aan te vragen voor een training op gedrag, zoals Rots en water. In alle gevallen is het noodzakelijk dat er steeds een goede afstemming is tussen de leerkracht en de ouders. Bij de toekenning van de arrangementen speelt het Onderwijsloket een grote rol bij het beoordelen van het ingediende dossier. Daarbij wordt gekeken of de school een voldoende aanbod heeft geboden zonder beoogd resultaat te hebben behaald. Bij de zwaardere (en daarmee ook duurdere) arrangementen zal het bestuur van Stichting School beslissen of een arrangement kan worden toegekend. De school zal er alles aan doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Het zou kunnen zijn dat de school niet meer in staat is om uw kind de juiste begeleiding te geven. Wij zullen dan met u overleggen over plaatsing van uw kind in het Speciaal Onderwijs. Hiervoor is dan een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Binnen dit traject zal de school gaan aantonen dat uw kind door ons niet verder geholpen kan worden.

11.7 Het Onderwijsloket Bij het onderwijsloket wordt bekeken hoe passende zorg geboden kan worden en kan besloten worden tot verder onderzoek. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaat de groepsleerkracht en in een later stadium ook de Intern Begeleider (IB-er) eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dit gerealiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de IB-er het noodzakelijk vindt deskundige hulp van buitenaf te consulteren, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. In overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. 11.7.1 Wat houdt het Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het? U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. Dat wordt gedaan met het ‘aanmeldingsformulier Onderwijsloket’; waarin de hulpvraag wordt beschreven. U kunt zelf ook contact opnemen met het onderwijsloket. Het Onderwijsloket leest de hulpvraag van school of ouders. Het kan zijn dat het onderwijsloket u of de school uitnodigt voor een gesprek. Als blijkt dat de noodzakelijke en juiste ondersteuning

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

79


voor uw kind niet op onze school kan worden aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op een school voor speciaal onderwijs, wordt daarvoor een aanvraag ingediend. Het Onderwijsloket en de school zorgen ervoor dat de aanmelding correct verloopt. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding zelf tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is 8 weken. Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Dit gebeurt altijd in overleg met u en nooit zonder uw toestemming!

11.8 Zorg voor kinderen met een beperking Heeft uw kind ondersteuning nodig, dan wordt er aan de hand van onderzoeksresultaten en in gesprek met u, bepaald of we als school voldoende kunnen begeleiden. Hierbij wordt ook gekeken naar ons schoolondersteuningsprofiel. Soms kan het zijn dat er een arrangement nodig is. Daarbij gaat het om het belang van uw kind en de mogelijkheden van onze school om het ontwikkelingsproces van uw kind te ondersteunen. Steeds wordt er gekeken of we voldoende kunnen bieden aan uw kind zodat het zich blijvend kan ontwikkelen.

11.9 Zorgstructuur en Speciaal Onderwijs Binnen Lelystad zijn er verschillende samenwerkingsverbanden van scholen, waarmee een systeem van leerlingenzorg op verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen scholen) gerealiseerd wordt. De Windroos is aangesloten bij het Passendonderwijs Dronten-Lelystad. De laatste jaren hebben scholen een grote ontwikkeling doorgemaakt. De organisatie wordt steeds beter afgestemd op individuele mogelijkheden van kinderen. Daartoe is er op scholen een interne zorgstructuur ontwikkeld. Zo ook binnen het Openbaar Onderwijs Lelystad.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

80


12. Ouders en de school 12.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders Het opvoeden is een zaak van ouders ĂŠn school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en andersom. Mocht u iets opmerken dat u wilt bespreken, dan wordt van u verwacht dat u contact opneemt met de groepsleerkracht. Dit geldt natuurlijk ook andersom.

12.2 Regiegroep Ouderbetrokkenheid Op de Windroos is een regiegroep ouderbetrokkenheid. Deze bestaat uit leerkrachten, ouders en medewerkers van de Stichting Go!. Het doel van deze regiegroep is het bevorderen van de ouderbetrokkenheid. Deze regiegroep is voortgekomen uit een gezamenlijke studiedag van leerkrachten en ouders. De regiegroep heeft de volgende visie: Ouders en teamleden van de Windroos vinden het belangrijk dat iedereen welkom is op school en zich daar prettig en veilig voelt. Onze samenwerking is gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en wederzijds begrip. We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we leren van en met elkaar, in vertrouwen en met plezier. De communicatie verloopt open, eerlijk en transparant en bovengenoemde uitgangspunten zijn zichtbaar in woord en daad. De regiegroep komt ongeveer om de 6 weken bij elkaar.

12.3 Medezeggenschapsraad (MR) De Windroos heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR heeft in een aantal zaken adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Dit heeft o.a. betrekking op zaken als aanstelling/ontslag van leerkrachten, aanschaf nieuwe methoden en verandering van werkwijze en overige beleidszaken. De oudergeleding wordt gekozen door alle ouders van de leerlingen van de Windroos. De ouders worden gekozen voor de duur van 3 jaar waarna ze alsnog herkozen kunnen worden. Als er een vacature is bij de MR, worden alle ouders daar over geĂŻnformeerd. Vervolgens kan men zich aanmelden en zal er, indien nodig, een verkiezing plaatsvinden. De teamgeleding wordt door de leerkrachten gekozen in een 3-jarige wisseling. Leden medezeggenschapsraad Ouders

Leerkrachten

Contact

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

Manja Holthuis Steve Abdul Sovan Edwin Scherpenzeel Willemien Beije Bert ten Hove Henk Bruin mr.dewindroos@stichtingschool.nl

81


De MR is ook lid van Vereniging Openbaar Onderwijs (het VOO). (www.voo.nl). Heeft u vragen over of voor de MR, of wilt u iets ter discussie stellen in de MR, dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de MR (Bert ten Hove) bij voorkeur via de e- mail: mr.dewindroos@stichtingschool.nl.

12.3 Gemeenschappelijke ouderraad (GMR) De Stichting SchOOL heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden uit de personeelsleden en de ouders gekozen volgens de bepalingen van het reglement GMR. Deze raad bestaat uit 12 leden: 3 ouders en 3 personeelsleden. Per persoon is de zittingsduur maximaal 3 jaar.

12.4 Ouderraad (OR) De Windroos heeft een actieve en enthousiaste ouderraad (OR) van 6 ouders. De OR bevordert o.a. de communicatie tussen school en ouders. Ook ondersteunen zij het team middels het meedenken en organiseren van de vele bijzondere activiteiten gedurende het hele schooljaar. De OR vergadert regelmatig (ongeveer om de 6 weken). Deze vergaderingen zijn openbaar. Als een of meerdere ouders van de ouderraad wil(len) stoppen, zal dit aan alle ouders bekend worden gemaakt. Als u mee wilt helpen in de ouderraad, kunt u zich opgeven bij de voorzitter van de ouderraad. Alle nieuwe leden zijn dan welkom. Voor vragen en suggesties aan de ouderraad kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de ouderraad. 12.4.1 Ouderraad Voorzitter Penningmeester Contactpersoon Leden

Contact

Odiel Vink Marjorie Martens Chico Oostburg Cynthia van Garderen Ineke Roseboom Sandra van Steenbergen or.dewindroos@stichtingschool.nl

12.5 Hulpouders Ouders zijn verder op de Windroos actief als hulpouder bij de speel/leerhoek bij de kleuters, als hulp bij de computers, bij onderhoud van het documentatiecentrum, bij expressie, Sinterklaasfeest, Kerstviering, schoolreisjes, spelletjesdag, survival/atletiekdag, schoolkamp, musical/toneelstuk, avondvierdaagse, sporttoernooien, begeleiding bij excursies, schoonmaak kleutermateriaal en nog veel meer. Als er hulp gewenst is, wordt u via de website, nieuwsbrief of per e-mail hiervoor benaderd. Daarna kunt u zich (na inloggen op digiDuif) online opgeven voor de betreffende activiteit.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

82


12.6 Vrijwillige ouderbijdrage Wij bieden uw kind meer dan alleen lessen in de verplichte vakken. Hierbij kunt u denken aan: extraatjes voor excursies, de sportactiviteiten, kunst en cultuurprojecten benodigdheden bij projecten, feesten e.d. Voor deze activiteiten vragen wij aan ouders een financiële bijdrage, de zogeheten ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig: de school mag uw kind niet weigeren deel te nemen aan de gewone lessen als u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betalen, kan de school besluiten hun kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor niet is betaald. De school moet dan voor vervangend onderwijs zorgen voor de duur van die activiteiten. (www.rijksoverheid.nl) 12.6.1 Hoogte ouderbijdrage De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. De ouders uit de MR moeten hiermee instemmen. Datzelfde geldt voor de bestemming van de bijdrage. Vragen over de ouderbijdrage kan men stellen aan de ouders in de MR. mr.dewindroos@stichtingschool.nl Contactpersoon: Bert ten Hove

De Ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 is € 30,00

12.6.2 Korting of kwijtschelding ouderbijdrage De Windroos kent een kortingsregeling of kwijtscheldingsregeling als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Ook is er de mogelijkheid om gespreid te betalen. Neemt u dan even contact op met de directeur. 12.6.3 Betaling U kunt het bedrag overmaken op ons banknummer NL53 INGB 000395 7248 t.n.v. ouderfonds de Windroos o.v.v. de naam van uw kind en de groep waarin het zit, of contant betalen bij de directeur of de penningmeester van de ouderraad (Marjorie Martens).

12.7 Sponsoring De school staat niet onwelwillend tegenover sponsoring, maar hanteert hiervoor wel de richtlijnen die het ministerie daarvoor heeft gesteld. Het mag duidelijk op geen enkele wijze van invloed zijn op het onderwijsbeleid. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de directeur.

12.8 Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Soms vindt er op school een gebeurtenis plaats, waar u of uw kind problemen mee heeft. Wij horen het graag wanneer zoiets zich voordoet en wij willen vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Botsingen en meningsverschillen worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard dat u een klacht hierover wilt indienen. Die

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

83


mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de school, kunt u daarvoor het beste in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht of de directeur van de school. Veelal zal dit tot een oplossing leiden. Een klacht moet binnen twee weken na datum worden ingediend. 12.8.1 Contactpersoon school U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op de school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersonen zullen altijd zeer zorgvuldig en respectvol met uw klacht omgaan. Ook kunnen zij u eventueel doorverwijzen naar het schoolbestuur. Mocht de klacht naar uw mening onvoldoende zijn opgelost dan bestaat de mogelijkheid dat een externe vertrouwenspersoon wordt gevraagd in de situatie te bemiddelen en/of u door te begeleiden naar een officiële klachtenprocedure. De contactpersonen op de Windroos zijn Mieke van Hecke en Badiaa Tajdiri. 12.8.2 Probleem voorleggen aan het bestuur Mocht de klachtbehandeling op schoolniveau niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van Stichting SchOOL. Dit bij voorkeur schriftelijk. U ontvangt uiterlijk binnen twee werkdagen, per post of e-mail een bevestiging van de binnengekomen klacht. De bestuurder beslist binnen vijf werkdagen of u de mogelijkheid wordt geboden vertrouwelijk met een onafhankelijke vertrouwenspersoon te spreken, waarna deze u en bestuur zal adviseren. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt of wanneer u of het bestuur deze mogelijkheid niet wil gebruiken, zult u worden uitgenodigd voor een hoorzitting met één van de bestuurders die, voor zover mogelijk, niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Van het horen kan worden afgezien, wanneer de klacht kennelijk ongegrond is of u van die mogelijkheid geen gebruik wil maken. Het bestuur handelt de klacht zo spoedig mogelijk af, uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met 4 weken worden verdaagd, waarvan u dan bericht ontvangt. Het bestuur stelt u schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Onze school is voor behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt in een hoorzitting of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. De LKC zal bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

84


12.8.3 Klachtenregeling Deze is voor iedereen in te zien op de website www.stichtingschool.nl en op onze website www.obs-dewindroos.nl. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van deze regeling krijgen. Een klacht kan bij het schoolbestuur rechtstreeks worden ingediend (bij voorkeur schriftelijk). Dat kan bij de heer W. Klein van stichting SchOOL. telefoon 0320-767700 Postbus 2451, 8203 AL, Lelystad klachten@stichtingschool.nl

De LKC is te bereiken bij: Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht telefoon 030-2809590 fax 030-2809591 www.onderwijsgeschillen.nl info@onderwijsgeschillen.nl

12.8.4 Externe vertrouwenspersoon: de GGD Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders en/of medewerkers betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. telefoon 0320-276211 - www.ggdflevoland.nl

12.8.5 De contactpersonen van de Windroos zijn: Mieke van Hecke - m.v.hecke@stichtingschool.nl Badiaa Tajdiri - b.tajdiri@stichtingschool.nl

12.9 Ongewenste Omgangsvormen Scholen hebben de verplichting de kinderen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school op ongewenst gedrag reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een dergelijke situatie voordoet. Naast de aandacht die de school hier intern aan besteedt heeft het bestuur een abonnement bij de GGD Flevoland voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

85


Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie en geweld tussen kinderen onderling en kinderen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc. 12.9.1 Welke stappen neemt de school?  Op school is een contactpersoon ‘ongewenste omgangsvormen’ benoemd waar kinderen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen. Contactpersoon school: Mw. Badiaa Tajdiri en Mw. Mieke van Hecke De contactpersoon zal altijd zeer zorgvuldig en respectvol met uw melding omgaan.  

De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders. De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensinspecteur.

De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van de GGD Flevoland.

12.9.2       

Wat mag u van de vertrouwenspersoon van het bestuur verwachten? Een afspraak maken met u en/of uw kind. Ondersteuning van u en/of uw kind bij de ontstane situatie. Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is. Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de politie. Ondersteuning bieden indien u en/of uw kind een klacht wil indienen bij de klachtencommissie. Rapporteren naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen. Hoewel de vertrouwenspersoon discreet met de informatie om zal gaan is er geen sprake van geheimhouding!

12.9.3 Wat kunt u doen?  Het beste is direct naar de contactpersoon van de school te gaan, maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. 

Ouders, kinderen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met de coördinator Ongewenste omgangsvormen. Deze is aangesloten bij GGD Flevoland. Telefoonnummer 0320 276211. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en omstandigheden.

Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het Advies- en Meldpunt Vertrouwenszaken, telefoonnummer 0900-1113111. Voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen op school kunt u kijken op: www.ggdflevoland.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

86


12.10 Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per jaar zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling (2013). Kinderen die thuis getuige zijn van geweld kunnen ernstige psychische schade oplopen. Van deze kinderen raakt 40% tot 60% getraumatiseerd doordat zij getuige zijn van bijvoorbeeld mishandeling tussen hun ouders. Naar schatting is tussen de 30% en 40% van deze kinderen zelf slachtoffer, omdat zij (ook) mishandeld worden of omdat zij tussenbeide springen. Er zijn naar schatting 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van andere vormen van kindermishandeling. Daarnaast overlijden er ten minste 50 kinderen per jaar aan kindermishandeling! Nog geen 20.000 situaties worden hiervan gemeld bij het advies- en meldpunt kindermishandeling (voorheen AMK, nu Veilig Thuis). Van de adviesvragen en meldingen die jaarlijks bij de meldpunten binnenkomen, komt nog maar 7% uit het onderwijs! De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroeg stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld onzekerheid teweegbrengt. Het stappenplan biedt hierin structuur en geeft handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. 12.10.1 Vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling De school volgt hierbij de volgende 6 stappen: 1. In kaart brengen van signalen 2. Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel raadplegen advies- en meldpunt kindermishandeling (Veilig Thuis) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 3. Gesprek met de betrokkene(n) 4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 6. Nazorg bieden

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

87


12.10.2 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling VERMOEDEN

Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden  observeren  onderzoek naar onderbouwing  delen van de zorg

OVERLEG

Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn/haar onderbouwde vermoeden in een overleggroep  bespreken informatie  (eventueel) extra gegevens  plan van aanpak

PLAN VAN AANPAK

Fase 3: het uitvoeren van het plan van aanpak  consulteren Veilig Thuis  praten met de ouders  onderzoek jeugdarts  huisbezoek  inschakelen schoolbegeleider  bespreken van de resultaten

BESLISSEN

Fase 4: beslissing  hulp op gang brengen  melden bij Veilig Thuisof alleen in crisissituaties bij: - de politie of - de Raad voor de Kinderbescherming

EVALUATIE

Fase 5: evalueren  de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij

NAZORG

Fase 6: nazorg  blijf het kind volgen  eventueel overleggroep bijeenroepen

N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Veilig Thuis voor consultatie of melding. Het volledige protocol met daarin de meldcode ligt op school ter inzage.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

88


13. Op de hoogte blijven 13.1 Contact met de leerkracht Ouders zijn welkom in de school. Ook het bekijken van lessen behoort tot de mogelijkheid, dit wel graag op afspraak. Gesprekken met de groepsleerkracht zijn mogelijk na schooltijd, niet voor schooltijd en liefst op afspraak.

13.2 Kennismaken met andere ouders Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar is er in elke groep een ‘nieuwjaarsreceptie’. Na schooltijd is er dan voor de ouders gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje, nader kennis te maken met elkaar en met de leerkracht.

13.3 Startgesprekken In de eerste weken van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. De ouders kunnen dan aan de leerkracht vertellen over hun kind, bijvoorbeeld over de thuissituatie of over andere bijzonderheden die voor de leerkracht handig zijn om te weten.

13.4 Vergaderingen Teamvergaderingen, O.R.- en M.R vergaderingen zijn openbaar (notulen van de M.R. staan op de website). Alleen bij bespreking van personen is de vergadering besloten.

13.5 Voorlichtingsavond Eenmaal per jaar (eind september of begin oktober) wordt een voorlichtingsavond gegeven in elke klas. Er wordt dan informatie gegeven over de lesstof en de werkwijze. Deze avond wordt gecombineerd met de Algemene Ouderavond.

13.6 Algemene Ouderavond De OR/MR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond. Op deze avond wordt het jaarverslag van de MR en de OR gepresenteerd m.b.t. de werkzaamheden over het afgelopen jaar en de financiële verantwoording van de ouderbijdrage wordt besproken. Deze avond wordt meestal gecombineerd met de voorlichtingsavond.

13.7 De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website 13.7.1 De schoolgids De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld. 13.7.2 Nieuwsbrieven Maandelijks komen er nieuwsbrieven uit. Ook deze kunt u vinden op de website of digitaal ontvangen via digiDuif. 13.7.3 De website Op de website www.obs-dewindroos.nl kunt u terecht voor de laatste informatie en foto’s van evenementen. De nieuwsbrieven van het betreffende schooljaar worden op de website bewaard. De website wordt up-to-date gehouden door Henk Bruin.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

89


Hij plaatst regelmatig de meest recente informatie op internet. Wilt u of uw kind materiaal aanleveren voor de website, dan kunt u dit mailen naar: h.bruin@stichtingschool.nl.

13.8 DigiDuif Eén van onze manieren van communiceren: Goede communicatie met ouders staat op de Windroos hoog in het vaandel. Om onze doelstelling te realiseren maken wij gebruik van de service van digiDuif. Daarmee zijn wij in staat ouders zowel via e-mail als, indien gewenst, via SMS te bereiken. Wij kunnen op eenvoudige wijze zoveel, zo vaak en op elk gewenst moment berichten naar ouders sturen om ze te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. De berichten kunnen door de leerkracht aan de hele groep en aan individuele ouders worden verstuurd. De school verstuurt berichten aan groepen ouders, alle ouders of één ouder. Werken met digiDuif zorgt voor gegarandeerde aankomst bij ouders, levert tijdwinst op en bespaart geld op de traditionele (papieren) middelen. Daarnaast biedt het ons mogelijkheden ouders via de schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school. Als u uw kind(eren) heeft ingeschreven krijgt u informatie over digiDuif en de mogelijkheid om een account aan te maken. Vanaf dat moment krijgt ook u alle informatie op een door u opgegeven e-mailadres.

13.9 Vereniging Openbaar Onderwijs Heeft u als ouder vragen waar de school het antwoord niet op weet of waarvoor u een onafhankelijk antwoord wenst, dan kunt u deze stellen aan beleidsadviseurs van de Vereniging Openbaar Onderwijs via 5010. Zij geven elke schooldag tussen 10 uur en 15 uur gratis en deskundig advies. 5010 is bereikbaar via 0800-5010 of via: www.voo.nl.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

90


14. Veiligheid Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor kinderen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Ons doel is dat op onze school met plezier veel geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten.

14.1 Bereikbaarheid ouders Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk kind een opgave gevraagd van adressen en telefoonnummers, waar de ouders en/of verzorgers bereikbaar zijn. Wij stellen het op prijs om naast uw privĂŠ-nummer en het nummer van uw werk, een telefoonnummer te hebben van een familielid of ander voor uw kind vertrouwd persoon, zodat er in geval van nood altijd iemand bereikbaar is. Graag worden wij er zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld als er een telefoonnummer wijzigt. Natuurlijk geldt dit ook voor adreswijzigingen.

14.2 Veiligheidsplan en Protocollen We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. U kunt deze vinden op www.stichtingschool.nl. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en registratie, medicijn verstrekking en medische handelingen, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat te doen bij ongevallen en overlijden en een ontruimingsplan (zodat alle betrokkenen weten wat te doen bij calamiteiten zoals b.v. brand). Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders bij de administratie en bij de directeur. Als op school gebruik wordt gemaakt van de diensten van vrijwilligers wordt dat alleen gedaan als voldaan is aan de Gedragscode vrijwilligersinzet.

14.3 Bedrijfshulpverlening Binnen de school zijn 5 personen gecertificeerd als Bedrijfshulpverlener (BHV-er): Henk Bruin (hoofd BHV), Tanja van der Kreeft, Willemien Oerlemans, Nicole Vroegop en Gerrit van Leeuwen. Een BHV-er onderneemt actie in geval van een ongeluk of brand. Hij of zij overbrugt de tijd tot professionele hulpverleningsorganisaties ter plaatse zijn. Een BHV-er weet hoe je een slachtoffer kunt helpen en weet wanneer er professionele hulp ingeschakeld moet worden. Tijdens manifestaties en feesten bewaken zij de veiligheid. Minimaal eens in de twee jaar volgen de BHV-ers een herhalingscursus. In geval van calamiteiten moeten aanwijzingen van de BHV-ers door iedereen uitgevoerd worden!

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

91


14.4 Brandoefening Om paniek bij een eventuele brand te voorkomen houden wij af en toe (minimaal 1 keer per jaar) een brandoefening. De BHV-ers coördineren deze oefening. Bij een brandoefening wordt een brand gesimuleerd (in de vorm van bijvoorbeeld een stoel met een briefje “brand” erop) en laten wij het brandalarm afgaan. In de klas sluit de leerkracht alle ramen en pakt de groepsmap. Het hoofd BHV-er checkt waar de brand is, haalt de BHV-koffer en de telefoon en trekt een hesje aan voor de herkenbaarheid. Vervolgens gaat de BHV-er de groepen langs en geeft aan via welke weg de leerkracht met zijn kinderen naar buiten moet gaan. Daarna gaat de groepsleerkracht rustig met de groep naar buiten. Buiten checkt de groepsleerkracht of alle kinderen aanwezig zijn. Mocht u als ouder in school aanwezig zijn bij een brand(oefening): ga dan meteen naar buiten via de uitgang die de BHV-er als veilig heeft aangewezen en meld buiten aan de BHV-er als die zijn ronde maakt, dat u aanwezig bent. Ga niet de klas in van uw kind. U verstoort hiermee de efficiëntie van ons protocol. Als alle klassen buiten zijn, controleert de BHV-er de andere ruimten (onder andere de Buiten Schoolse Opvang (BSO), het kinderdag verblijf en de toiletten). Daarna gaat de BHV-er naar buiten en vraagt aan alle groepsleerkrachten of alle kinderen aanwezig zijn. Mocht er iemand missen, dan wordt er gezocht in de school. Henk Bruin is hoofd BHV-er. Bij afwezigheid van Henk, neemt eerst Gerrit, daarna Nicole hem waar. Als bij een groep geen leerkracht aanwezig is, bijvoorbeeld omdat deze als BHV-er in actie moet komen, neemt de groepsleerkracht van de groep ernaast de kinderen en de groepsmap mee. Doordat wij regelmatig oefenen, staan alle kinderen binnen 3 minuten buiten. Elke oefening wordt geëvalueerd. Op deze manier maken wij de kinderen vertrouwd met deze manier van ontruimen. Wij hopen daar natuurlijk nooit in een echte situatie gebruik van te hoeven maken.

14.5 Verkeersveiligheid Bij het halen en brengen speelt veiligheid een rol bij met name het parkeren. Ouders dienen er altijd voor te zorgen dat de hekken aan de voorzijde vrij blijven. Er is voldoende parkeerruimte in de omgeving van de school. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de bewoners. Overigens wordt doorlopend nagedacht over de verkeersveiligheid rondom de school.

14.6 Klachteninventarisatie veiligheid De school maakt jaarlijks een klachteninventarisatie ten aanzien van de veiligheid op school. Elke twee jaar wordt deze geanalyseerd en vertaald in een prioriteitenlijst met daarop de stappen die genomen moeten worden om de school zo veilig mogelijk te maken. Deze lijst wordt bewaard in de ARBO map. Wij maken ook gebruik van het ArboBeheerSysteem van Preventie&Werk om de veiligheid in kaart te brengen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

92


Incidenten worden geregistreerd en indien nodig worden er afspraken herzien of nieuwe afspraken gemaakt.

14.7 Verzekeringen 14.7.1 Schoolverzekering voor leerlingen Een kwartier voor aanvang van de school tot en met een kwartier na schooltijd, bij de kortste weg van en naar huis zijn de kinderen verzekerd, indien de eigen verzekeringen van de ouders de kosten niet dekken. Deze verzekering wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. 17.7.2 Aansprakelijkheid: vervoer per auto Voor bepaalde uitstapjes wordt ouders soms gevraagd om te rijden. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tijdens dit vervoer; de wetgever gaat er namelijk vanuit dat iedereen minimaal een eigen WA-verzekering geregeld heeft. Als u als ouder tijdens een uitstapje andere kinderen in uw auto wilt en gaat vervoeren, dient u in het bezit te zijn van een geldige inzittendenverzekering. De leerkracht zal hier conform ons vervoersprotocol zeker naar vragen.

14.8 Rookbeleid Binnen het gebouw en op het schoolplein binnen de hekken geldt een rookverbod. Wij willen graag een goed voorbeeld voor de kinderen zijn, daarom verzoeken wij u buiten en niet direct in het zicht van de kinderen te roken.

14.9 Dieren in de school Huisdieren zijn niet toegestaan in de school. In geval van een spreekbeurt over een dier kunt u met de leerkracht bespreken of het dier wel of niet de klas in mag. Direct na de spreekbeurt moet het dier weer mee naar huis worden genomen. Het huisdier kan in geval van een spreekbeurt buiten worden getoond onder de overkapping bij de voordeur.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

93


15. Overige zaken 15.1 Buitenschoolse opvang (BSO) We werken intensief samen met GO! Kinderopvang (voorheen SKL). Hierdoor kunnen we buitenschoolse opvang binnen de Windroos aanbieden. GO! Kinderopvang coĂśrdineert deze opvang. 15.1.1 Samenwerking Op de Windroos worden twee lokalen gehuurd door GO! Een lokaal is ingericht als kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Een tweede lokaal is ingericht als B.S.O. Daarnaast worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt om de kinderen een goede naschoolse plek te bieden.

15.1.2 Meer informatie Meer informatie over bijvoorbeeld de kosten is op school te verkrijgen. Ook kunt u terecht bij GO! Kinderopvang: Telefoon: 0320 294 900 Mail: info@go-kinderopvang.nl De leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleggen maandelijks over het gebruik van de ruimtes. Tijdens deze overleggen is er ook inhoudelijk overleg over onderdelen van het programma. Zo worden bijvoorbeeld thema’s op elkaar afgestemd. Ook worden in samenwerking met GO! Kinderopvang naschoolse activiteiten aangeboden. Dit zijn workshops van 4 tot 6 lessen in het kader van sport, spel, creatief en theater! De activiteiten worden na schooltijd gegeven in ruimtes van de Windroos. De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen uit de buurt. 15.1.3 Openingstijden Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voorschoolse opvang mogelijk vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties is er opvang van 7.00 uur tot 18.30 uur. Ook opvang alleen in de schoolvakanties is mogelijk.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

94


15.2 Tussen Schoolse Opvang (TSO) Het is belangrijk dat u als ouder/verzorger uw kind met een gerust gevoel op school achterlaat in de middagpauze. Het is een moment van ontspanning en na een goede lunchpauze kunnen de kinderen weer fris aan het middagprogramma beginnen. Een gezonde lunch komt de concentratie en het welbevinden van de leerling ten goede. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze het tijdens de lunchpauze naar hun zin hebben, dat er een gezellige en ontspannen sfeer is en ruimte om te spelen. Stichting de Tussentijd regelt op de Windroos de overblijf (Tussen Schoolse Opvang). Deze stichting verzorgt met de vrijwilligers voor de school goede en betaalbare opvang. Er is gelegenheid om te bewegen, naar muziek te luisteren, lekker te kletsen, te lachen en te knutselen. Er is gevarieerd spel-, ontwikkeling-, en knutselmateriaal. 15.2.1 Inschrijven Inschrijven is mogelijk door het inschrijfformulier (verkrijgbaar op school of te downloaden op www.stichtingdetussentijd.nl) inclusief de machtiging in te vullen en af te geven bij de overblijfcoördinator op school. 15.2.2 Tarieven van de vaste overblijfgroep (abonnement) Bij een abonnement wordt uw kind geregistreerd en kan het altijd op de opgegeven dagen overblijven. De tarieven vindt u op: www.stichtingdetussentijd.nl. 15.2.3 Overblijf coördinator Voor vragen over de overblijf, aanmelden of afmelden, kunt u terecht bij de overblijfcoördinator op school: Cora Hofstra. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 9.30 uur: 06-34610370. E-mail: overblijven.op.de.windroos@gmail.com. 15.2.4 Incidenteel overblijven Als u uw kind zo af en toe eens wilt laten overblijven, moet u hem/haar uiterlijk 3 dagen van te voren aanmelden bij de overblijfcoördinator. Alleen als er voldoende overblijfouders zijn voor het aantal kinderen dat die dag overblijft, kunnen kinderen incidenteel overblijven. Voor noodsituaties is er altijd ruimte. U kunt het overblijfgeld in een envelop, voorzien van de naam van uw kind en datum, in de overblijfbrievenbus doen. Voor het juiste bedrag kunt u contact opnemen met de overblijf coördinator (zie hierboven). 15.2.5 Vakantie en schoolvrije dagen In de vakantie en op vrije dagen (bijvoorbeeld Hemelvaart) wordt de vergoeding doorbetaald. De door de school bepaalde vrije dagen mogen in overleg met de coördinator binnen dezelfde week worden geruild. In de grote vakantie wordt twee maanden niets in rekening gebracht. 15.2.6 Wijziging en/of beëindiging Wijziging en/of beëindiging kan per de 1e of de 16e van de maand. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Wijzigingen kunnen op het wijzigingsformulier (verkrijgbaar op school) worden ingevuld en deze kunnen worden ingeleverd bij de coördinator.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

95


15.2.7 Meer informatie Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Tussentijd: www.stichtingdetussentijd.nl De medewerkers van de administratie zijn bereikbaar op telefoon 0320 - 294 900 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u uw algemene vragen stellen op: info@stichtingdetussentijd.nl.

15.3 Gezond tussendoortje Het team van de Windroos wil gezonde voeding promoten. De school vraagt daarom de ouders om voor de tien uur pauze een gezonde snack mee te geven. De school wil de verantwoordelijkheid voor gezonde voeding bij de ouders houden. De school is wel van mening dat snoep en frisdranken niet op school horen.

15.4 Hoofdluis Er vinden regelmatig controles plaats op hoofdluis. De controles gebeuren door ouders na elke langere vakantie. Met deze regelmatige controles wordt de hoofdluis op school onder controle gehouden. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan worden alle ouders geĂŻnformeerd en wordt verzocht uw kind zo spoedig mogelijk te behandelen. Pas na de behandeling mag uw kind terug in de groep. Deze maatregel is nodig om een eventuele verdere verspreiding te voorkomen.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

96


15.5 Speelgoed en dure sieraden mee naar school Alles wat wordt meegenomen naar school valt onder de verantwoording van u en uw kind. Om teleurstellingen te voorkomen, stellen wij het op prijs als uw kind geen dure sieraden mee naar school neemt en eigen speelgoed zoveel mogelijk thuis laat. In groep 1 en 2 zijn er speelgoedmiddagen waarop uw kind eigen speelgoed mee naar school mag nemen. Natuurlijk letten wij als leerkrachten er wel op dat alles dan netjes en heel blijft. Als uw kind voor in de pauze materiaal mee wil nemen om buiten mee te spelen ( bijvoorbeeld skates of een bal) moet dit altijd eerst worden overlegd met de groepsleerkracht.

15.6 Gevonden voorwerpen Mocht uw kind iets zijn kwijt geraakt, kijkt u dan in de bak met gevonden voorwerpen. Deze bak staat in de handvaardigheidsruimte. Voor elke vakantie worden de gevonden voorwerpen op een tafel uitgestald. Mochten hier eigendommen van uw kind tussen liggen, kunt u die meenemen. De voorwerpen die voor de vakantie niet zijn opgehaald, worden naar de kringloopwinkel gebracht.

15.7 De Schoolfotograaf De schoolfotograaf komt ĂŠĂŠn keer per jaar een foto maken van uw kind. Ook de eventuele niet op school zittende broertjes of zusjes krijgen de gelegenheid om samen met uw kind op de foto te gaan. De informatie over de dag waarop de schoolfotograaf komt en op welke tijd uw kind met een eventueel broertje en/of zusje van buiten school op de foto gezet kan worden krijgt u tijdig aangeleverd.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

97


16. Regels en afspraken 16.1 Algemeen 

Kinderen en leerkrachten gaan met respect met elkaar om.

  

Conflicten worden met elkaar besproken en uitgepraat. Materialen (boeken, schriften e.d.) worden netjes behandeld. Tijdens het werken zorgen de kinderen voor een rustige werksfeer, voor zichzelf en de ander.

16.2 Gangen, middenruimten en computerwerkplekken           

Kinderen hangen hun jassen en tassen aan de kapstok (niets op de grond). Eten en drinken mag niet op de kapstok blijven staan, maar moet mee de klas in genomen worden. Aan het eind van de schooldag nemen de kinderen al hun spullen weer mee naar huis en zorgen ervoor dat niets op de kapstokken achter blijft. Binnen de school en in de klassen mag niet gerend worden. Kinderen die in de middenruimten werken, doen dit zonder overlast aan anderen te veroorzaken. Kinderen die met de computers werken, bezorgen anderen geen overlast. Kinderen houden zich aan het door school opgestelde internetprotocol. Na het werken in een van de gemeenschappelijke ruimtes boeken en spullen meenemen en stoelen aanschuiven. Bij aanvang van de schooldag staan de leerkrachten bij hun groep en houden zicht op het rustig binnenkomen van de kinderen en kunnen ouders (kort) te woord staan. Bij aanvang van de pauzes staan de leerkrachten bij hun groep en houden zicht op het rustig naar buiten gaan van de kinderen. Na de pauzes begeleidt de pleindienst het rustig binnenkomen van de kinderen.

16.3 Bibliotheek  

Per keer zijn niet meer dan vier kinderen (per groep) in de bibliotheek. Geleende - of bekeken boeken worden met de rug naar voren op de juiste plek teruggezet.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

98


16.4 Toiletgebruik   

Voor jongens en meisjes zijn er aparte toiletten. Tijdens instructiemomenten in de klas mogen de kinderen niet naar het toilet. Tijdens de buitenpauze mag naar het toilet gegaan worden als de pleinwacht hier toestemming voor heeft gegeven.

16.5 Gymnastiek  

Voor de gymles hebben de kinderen hun gymspullen (kleding, schoenen en handdoek) bij zich. Na het sporten is douchen niet verplicht. Maar het opfrissen van gezicht, voeten en oksels wordt sterk aanbevolen (zeker als de kinderen nog de gehele dag op school blijven).

16.6 Schoolplein 

Niet fietsen op het plein.

  

De pleindienst is op tijd buiten. De pleindienst blijft niet op een bepaalde plek staan of zitten, maar beweegt zich over het gehele plein. De kleuters spelen tot de grote boom (die midden op het plein staat).

 

Voetballen van groep 5 en 6 op het kleine veld (in overleg met de groepsleerkracht). Voetballen van groep 7 en 8 op het grote veld (in overleg met de groepsleerkracht).

 

Voetballen groep 3 en 4 bij de bankjes in de cirkel. Voetballen in de cirkel van bankjes alleen met een kleine voetbal.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

99


Voor voetbal op de velden geldt een winterstop. Vanaf de herfstvakantie tot na de voorjaarsvakantie mag er op de twee velden niet gevoetbald worden.

Hetzelfde geldt ook voor het gebruik van de zandbak.

Tijdens de winterstop mogen de hoogste groepen ook met een kleine bal in de cirkel van bankjes spelen.

Door de kinderen meegebrachte boeken en ander speelgoed mag mee naar buiten genomen worden.

 

Skateboarden e.d. mag op de daarvoor afgesproken plek buiten het hek De groepen die speelgoeddag hebben krijgen de eerste keus. Vervolgens mogen ook kinderen van andere groepen een keus maken uit het buitenspelmateriaal, in overleg met de pleindienst.

Niet op de tafeltennistafel staan of lopen.

 

Bij regen gaan de kinderen niet naar buiten. Zij blijven in het eigen lokaal. De pleindienst bepaalt of het een binnen- of een buitenpauze gaat worden en laat dit de collega’s weten. Bij een binnenpauze loopt de pleindienst rondes langs de klassen.

16.7 Conflicten op het schoolplein  

Kinderen proberen eerst zelf hun ruzies op te lossen. Als dit niet lukt, dan naar de pleindienst die hulp biedt bij het oplossen van de ruzie. Bij conflicten op het plein in het algemeen geldt dat de pleindienst kinderen helpt bij het oplossen van ruzies, kinderen naar de grijze muur stuurt als het een tweede waarschuwing betreft en eventueel de groepsleerkracht benadert als de conflicten voortduren. Bij het ontstaan van ernstige conflicten geldt voor de groepen 7 en 8 dat direct de groepsleerkracht ingeschakeld gaat worden. De pleindienst regelt dit dan zelf niet.

16.8 Verjaardagen 

Jarige kinderen gaan de school rond met hun traktatie van 10.00 tot 10.30 uur.

Op de verjaardagskaart die de jarigen hebben uitgekozen schrijven en/of tekenen de leerkrachten een felicitatie.

We stimuleren de kinderen tot het meebrengen van een gezonde traktatie.

16.9 Internetprotocol voor leerlingen die tijdens schooltijd gaan internetten      

Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks, porno, geweld. Je zoekt ook geen plaatjes die gruwelijk zijn. Je maakt geen gebruik van chatboxen. Je verandert niets aan de instellingen van de computer (bijvoorbeeld screensavers, desktop etc.). Je verstuurt geen e-mailtjes zonder overleg met de meester of de juf.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

100


 

De printer mag alleen met toestemming van de meester of de juf gebruikt worden. Zonder toestemming mag je nooit jouw naam, (email)adres of telefoonnummer opgeven.

Als je per ongeluk een "foute" site opent, meld je dat bij de meester of de juf.

  

Je mag alleen met toestemming gegevens op het internet opgeven. Je weet dat alle pagina's die je opent, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden. Je downloadt geen bestanden

Je weet dat je 1 maand niet op internet mag wanneer je één van de regels overtreedt.

16.10 Sociale media in de school Sociale media zoals Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de school en daarmee van Stichting SchOOL. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, betrokkenen en de stichting óók kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. Stichting SchOOL vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de stichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

16.10.1 Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)  Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.  Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

101


Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.

Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij op sociale media professionele afstand bewaren ten opzichte van (hun) leerlingen. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen.

16.10.2 Protocol social media Het volledige protocol is voor iedereen in te zien op de website www.stichtingschool.nl en op onze website: www.obs-dewindroos.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

102


17. Het Schoolgebouw 17.1 Schoolindeling De school beschikt over negen groepslokalen gegroepeerd rondom twee middenruimten. In de grootste middenruimte vinden de gezamenlijke activiteiten plaats. De kleine middenruimte wordt gebruikt voor de bouw- en speelhoeken van de kleuters en de handvaardigheidsruimte. Daarnaast is een voormalig klaslokaal ingericht als groepsruimte, als plek voor kinderen om zelfstandig te werken en als bibliotheek. De school heeft twee ingangen. Eén hoofdingang en een aparte ingang voor de kleuters. Bij ons op school worden twee lokalen gehuurd door GO! Kinderopvang. Eén lokaal is ingericht als kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen. Een tweede lokaal is ingericht als B.S.O. Daarnaast worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt om de kinderen een goede naschoolse plek te bieden. De leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten overleggen maandelijks over het gebruik van de ruimtes. Tijdens deze overleggen is er ook inhoudelijk overleg over onderdelen van het programma. Zo worden bijvoorbeeld thema’s op elkaar afgestemd.

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

103


17.2 Plattegrond van de school

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

104


18. Externe instanties 5010 Advieslijn informatie voor ouders Telefoon 0800 - 5010 op schooldagen van 10.00 - 15.00 uur www.50tien.nl

Inspectie van het onderwijs vragen? 0800 - 8051 meldpunt vertrouwensinspecteur Telefoon 0900 - 111 31 11 info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191, 3508 AD Utrecht Telefoon 030 - 280 95 90 info@onderwijsgeschillen.nl www.onderwijsgeschillen.nl

Samen Veilig Midden-Nederland Telefoon: 088-9963000 www.samen-veilig.nl

Veilig Thuis www.vooreenveiligthuis.nl

Kans Centrum Jeugd en Gezin Lelystad (CJG) CJG consulent Lisa Taberima Atol Plaza, Schor 1, 8224 CM Lelystad Telefoon 0320 - 231 111 www.cjglelystad.nl www.jonginlelystad.nl Afdeling Jeugdgezondheidszorg op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur Telefoon 088 - 002 99 20

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

105


Het Onderwijsloket Telefoon 0320 - 214 215 www.wsnslelystad.nl

GO! Kinderopvang Klant Contact Centrum (KCC) De Schans 19-09, 8231 KM Lelystad Telefoon 0320 294 900 info@go-kinderopvang.nl www.go-kinderopvang.nl

Stichting de Tussentijd Overblijfcoรถrdinator Cora Hofstra maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 9.30 uur Telefoon 06 - 346 103 70 overblijven.op.de.windroos@gmail.com www.stichtingdetussentijd.nl

Logopedie op scholen Lelystad www.logopedieopscholenlelystad.nl

www.dekubuslelystad.nl www.bewegingsonderwijslelystad.nl

www.ggdflevoland.nl

www.bototaal.nl

www.ppsi.nl

www.samsam.net

www.rijksoverheid.nl

www.damclublelystad.webklik.nl

www.voo.nl

www.a4dlelystad.nl

www.cito.nl

www.isg-arcus.nl

www.veiliglerenlezen.nl

www.sgl.nl

www.pennenstreken.nl

www.groenhorstcollege.nl www.rietlanden.nl www.desteiger.nl

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

106


19. Overzichten Vakanties, Studiedagen, mailadressen 19.1 Studiedagen 2016-2017 Onderbouw

Bovenbouw

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Woensdag 5 okt 2016

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 18 nov 2016

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Maandag t/m vrijdag 19 t/m 23 juni 2017

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 7 juli 2017

groepen 1 t/m 4 vrij

groepen 5 t/m 8 vrij

Vrijdag 9 sept 2016 Donderdag 16 sept 2016

19.2 Vakanties 2016-2017 eerste dag

laatste dag

herfstvakantie

17 okt 2016

21 okt 2016

kerstvakantie

26 dec 2016

6 jan 2017

voorjaarsvakantie

20 feb 2017

24 feb 2017

goede vrijdag en 2e paasdag

14 april 2017

17 april 2017

meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

2e pinksterdag

5 juni 2017

5 juni 2017

zomervakantie

24 juli 2017

1 sep 2017

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

107


19.3 Mailadressen School

dewindroos@stichtingschool.nl

Website

www.obs-dewindroos.nl

Ziekmelden

dewindroos@stichtingschool.nl

Contact MR

mr.dewindroos@stichtingschool.nl

Contact OR

or.dewindroos@stichtingschool.nl.

Directeur

w.nijdam@stichtingschool.nl

Schoolgids digitaal: http://www.obs-dewindroos.nl/de-schoolgids/

Openbare basisschool de Windroos Karveel 22-28, 8231BG Lelystad Telefoon: 0320 - 221 451 Basisschool De Windroos is onderdeel van:

Stichting SchOOL Meenthoek 1 8224 BS Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203AL) telefoonnummer: 0320-767700 www.openbaarprimaironderwijs.nl

Colofon Redactie Het team en MR van openbare basisschool ’De Windroos’ Eindredactie & Ontwerp Liesbeth van Rosmalen Fotografie Patricia Pietersen

Schoolgids De Windroos 2016 - 2017

108

Schoolgids 2016 2017  

Schoolgids van OBS de Windroos

Schoolgids 2016 2017  

Schoolgids van OBS de Windroos

Advertisement