Page 1


2

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

3


4

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

5


E

Enterprise Aword 企业评选

2012 第五期

硅 行 业 新 锐 互 动 媒 体

企业评选 /Enterprise Award

4、WINDOSI 2012 中国太阳能年度十大海外企业贡献奖 5、WINDOSI 2012 中国太阳能年度十大创新企业奖

六、组委会成员(拟): 主 任:郭全啟 副主任:滕宏、段传敏、刘绍君、冷跃进 秘书长: 刘绍君(兼) 副秘书长:刘宁宁、周航、高云峰、王朝荣、彭磊

七、联系信息 如果您对上述活动或内容感兴趣或有任何要求和建议,请按照如下信息与我们联系: 电话: 010-82070650;82070651;82070652;82070653 传真: 010-82070690;82079576 E-Mail: sales@windosi.com or windosi@windosi.com 联系人:刘宁宁、周航、高云峰、王朝荣

10

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

11


12

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

13


专注

专业

全面

权威


2012 第七期

硅 行 业 新 锐 互 动 媒 体


42

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

43


44

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

45


52

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

53


54

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

55


56

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

57


64

The World of Silica & Silicon

The World of Silica & Silicon

65


windosi magazine vol.2012.07  
windosi magazine vol.2012.07  

windosi magazine vol.2012.07

Advertisement