Page 1

El fol du, kepçedi yekı v ı r dı n, cüce ol dukı s aboyl udedi n. Bakal ı m bununas ı lkı v ı r caks ı n. Tüm or t adünyadançocukyapt ı n *mı nakodumununkar ı s ı . . Yüzükkar deş l i ğiyal am ol du.

Yayeş i lol mas a,di l i mi zikonuş s açi ğ etyemes ekı v ı r ı dı m bunubenya. . Amaor kl ar danedal gav ar mı şya. cücel er i nenaz6 kat ı . .

Sav aş madan bi rkr al l ı kdaha düş t ü. Yüzük kar deş l i ği ni n*mı na bi l ekoyduk. .

Sı çt ı nı zgüzel i m fabl ‛ ı ni çi ne. . Donat el yo‛ yu çağı r mı şbi rde ut anmadanabi m di yor . Al l ahı n Tos bağas ı . .

Lanbur ayanas ı lgel di m benya. . Bi l i yom bufabl ınas ı l s akapl umbağakazanacakt ı . Buar adanas ı ldönücem l anben kendizamanı m. .??

Çokmuabar t t ı m ya. .Amaneys e ş ut av ş angöt ol duyayet er . . Bidedonr at el l o nas ı ldönücek *mı nakoyi m.

Sayendet üm or t adünyag*t üyl e gül üyorbana. . Aş kı m kul eni nanaht ar ı nıhal a bul amadı m,s enmer di v eniget i r di n mi . Aaaner demer di v en. . Nas ı lgel cenbur aya? Has s . .bendeneyi unut t um di yor um s abaht an ber i . .Lafons el ci ms açl ar ı nne güzels eni n. . Benit aş ı rmı acaba?Deneyel i m mi??

Agabi zt ar i he kes i ngeçi cez. Amanas ı ol cakbakal ı m. .?? Gepot t ohement opl aal et l eer i bur numl as *ki mi nyer i ni deği ş t i r cen. . Sonr ayal anı n bi nibi rpar a. . .

Anamm. . Çocukyedikafayı Yal ancıol mayacağı nı bi l s em yapar ı m bu i ş iamai çi mes i nmi yo. Neys eyapal ı m bi ol mazs at ekr ar deği ş t i r i r i m. .

Neol dul ent av ş anyemedimiabi ml eyar ı ş mak. . Gi ts endeBugsBunny‛ içağı ri s t er s enhahah. .

Mas almı ,Nefr eteder i m! ! Küçükt üm Lafons el ‛ ianl at t ı l ar . . Bi r azbüyüdüm kar ş ı mabi rodunkafaçı kt ı . . Pi nokyodadi yor l ar l av uğa. . Der kenbi r azdahabüyüdüm i l okul agi t t i m. . Bukezdakar ı ş maFabladıal t ı ndahayv anl ar ı n s açmas apankonuş t uğuhi kayel erçı kt ı . . Neys el i s eye gel di m. . Ev etl i s eyekadarkar ş ı mahi kayeçı kmadı . . Çı kanl ardabunl argi bis açmas apandeği l di. . Ama l i s edeher kes i nel i nebi rki t ap, her kesyüzükkar deş l i ği Ar agor n, Or k, El f. .v sş eyl ers açmal ı yor .Mer aket t i m s or dum s or uş t ur dum.Yüzüker l i nefendi s i ymi ş .Şas nı ma s *çi i i m bukezhi kayebanagel memi ş t ibenhi kayaye gi t mi ş t i m. Bakt ı m ol mayacakyabuhi kayel er ibi l cen yadas us acan. Bendeal t er nat i fyol l arbul dum. . Mes el a Yüzükl er i nefendi s i ndepr ens esgi di pbi ror kl aber aber ol uyor ,yadanebi l eyi m Lafons elv epr ensas l ı nda çoks al akl aranaht arv emer di v enbul amamı ş l ar . . Hat t a pi nokyoer genl i kt ebazıabazl ı kl arpeş i ndekoş uyor . Hi ç unut mam bi rker es i ndedeTav ş anv eKapl umbağahi kayes i neNi nj aKapl umbağal ar ıdahi let mi ş t i m. . Yani demem okimas alkadars açmabi rş eyyokabi ci m. . Hayı rki ms ons uzadekmut l uyaş ar . . . Ki mi nkafas ı na gökt en3 el madüş er . Odundançocukmuol ur . . Yada s *kkadaryüzükdünyayıyokmueder??Dedi ği m gi bi UYUZ OLUYORUM ŞU MASALLARA ! ! !. . SÜLEYMAN

adasd  

asdasd dsf sdf er qqwee rasdasd dsf sdf er qqwee r sfsd

adasd  

asdasd dsf sdf er qqwee rasdasd dsf sdf er qqwee r sfsd

Advertisement