Page 1

OPLEV REFORMATIONEN LUTHERSTAFETTEN HØR LIGE ENGANG THE ANGELS’ SHARE BLIV HVOR DU ER LIVET SET MED HVID-VINKEL PÅSKELAM DET NYE MENIGHEDSRÅD FASTELAVN ÆGGET TØBRUDDET BROEN TIL DET ANDET MENNESKE FORÅRSTUR DIAKONIENS DAG

DYSSEGÅRDSKIRKEN

FEBRUAR 2017


ARTIKEL

Hør lige enga tanker om hørelse og

O

rdet handicap er engelsk og kendes fra 1653 i for­ bindelse med et hasardspil, hand in cap. En hånd i en hue. Vi siger, at de der ikke kan så meget som flertallet har et handicap eller en funktionsned­ sættelse. Der er ikke den samme udvekslingsplatform mellem dem og andre som der er mellem dem uden funktions­nedsættelse. Det skaber problemer for alle.

PETER BJØRN HANSEN

Døvblevne Bo Andersson har sagt: Når en hørende og en døv har svært ved at kommunikere, er der to mennesker, der har et problem. I vores samfund og ikke mindst i kirken ønsker vi, at alle skal kunne være med. Nogle funktionsnedsættelser er nemmere at forholde sig til og afhjælpe end andre. Kørestolsbrugere har f.eks. brug for adgang uden niveauforskelle, blinde og svagsynede for salmebøger

Præst for hørehæmmede øst for Storebælt. peha@km.dk / www.hhoest.dk

2

med ekstra stor skrift eller punktskrift. Men hvor­ dan med hørehandicap­ pede – ikke mindst når det et centralt sted i Det Ny Testamente hedder, at tro kommer af det som høres? Efter dansk tradition skel­ ner man mellem ”døve” og ”hørehæmmede”. Man er ”døv”, hvis ens høretab har bestemt sprogindlæringen. Man kan ikke umiddelbart lære at tale, hvis man ikke kan høre, hvad andre siger. Man får tegnsprog som modersmål. Har man som flertallet lært at tale ved hjælp af øret og

derefter mistet hørelsen helt eller delvist, får man et handicap. Ikke kun hørelse, men også artikulationsevne kan blive nedsat, fordi man ikke kan høre sig selv. Og man kan ikke bare skifte tegnsprog, fordi det er et selvstændigt sprog med egen grammatik. Derfor forbliver man som hørehæmmet (svagthøren­ de eller døvbleven) i den hørende verden med et handicap. Det kan ikke ses, at man ikke kan høre; til gengæld kan det mærkes, og derfor er mange høre­ hæmmede tilbøjelige til at isolere sig.


HØJMESSE – TILRETTELAGT OGSÅ FOR HØREHÆMMEDE

ang!

handicap Der er mindst ½ million hørehæmmede og døvblev­ ne i Danmark. Tendensen er stigende. Mange har gavn af høreapparater og teleslynge og andre hjælpemidler; men selv om høreapparater bliver bedre, kan brug af høre­ apparat ikke sammenlignes med brug af briller. Det skal læres. Og den nødvendige undervisning er beskåret. Det offentlige udleverer dyre høreapparater, lys­ kaldeanlæg m.m., men vil nødigt betale de få mande­ timer, det kræver at lære at bruge dem. Et høretab kan være lokali­ seret mellem trommehinden

og hørenerven; så kaldes det en ledningslidelse og er som regel forholdsvis enkelt. Det kan også sidde i hørenerven; det kaldes en perceptions­ lidelse og er mere kompli­ ceret. Man kan kompensere for en ledningslidelse ved øge lydstyrken, men en præ­ ceptiv lidelse indebærer ofte at lyden forvrænges. Derfor er nogle hørehæmmede meget støjfølsomme. Man kan også have tinnitus – dvs. lyde i øret, som man kun selv kan høre. Vi kender det alle, når vi er forkølet eller får pulsen op. Alt dette kan man få betydelig hjælp til i vores sundhedsvæsen. Høre­ tabets størrelse og struktur

Peter Bjørn Hansen er præst ved gudstjene­ sten den 12. februar. Ved gudstjenesten får menigheden udleveret hele teksten til guds­ tjenesten på papir – inkl. prædiken, og man kan tage papirerne med hjem. Efter behov kan gudstjenesten også simultantolkes til skrift på en storskærm i kirken. Hvis nogen, der ­læser dette, gerne vil have en sådan simul­ tantolkning, kan man kontakte Peter Bjørn ­Hansen eller kirkekontoret, og så vil det så vidt muligt blive arrangeret.

SØNDAG 12.02.2017 KL. 10.30

kan måles og kompenseres med høreapparater. I sundhedsvæsenet be­ arbejder man den enkelte hørehæmmedes fysiske problemer så godt det er muligt trods nedskæringer. Og derefter må den enkelte selv søge råd og vejledning. Men det fylder meget for den enkelte. Sagen er jo, at den der har en funk­ tionsnedsættelse, er – og vigtigere: mærker det 24/7 – anderledes. Al nutidens dem og os-re­ torik træder i anvendelse for den handicappede selv. ”Jeg

er anderledes. Jeg er ikke som de andre. Det nytter ikke. Jeg bliver hjemme! ” En svært hørehæmmet dame mente, at normalt­ hørende aldrig misforstod noget! Det er selvfølgelig noget vrøvl, men for hende er det den psykiske reali­ tet. En ung hørehæmmet kvinde blev ved med at ville arbejde som telefonist! Hun kom til at samle på nederlag. Og det nytter ikke at sige at de tager fejl. For de ved bed­ re selv. Og deres opfattelse er, at det er deres handicap, der bestemmer dem som personer.

3


FDF SÆTTER FOKUS PÅ

Legen

FAMILIEGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE SPISNING

Kom og deltag i en festlig familie­ gudstjeneste sammen med mini­ konfirmanderne. Alle er hjerteligt velkomne! Spisning 30 kr. Gerne tilmelding til kirkekontoret inden 06.02.2017.

ONSDAG 08.02.2017 KL. 17

FASTELAVN OPVASKETJANSEN har aldrig stået i høj kurs blandt børn, men på FDF’s nyligt afholdte landslejre blev delta­ gerne fra kredsens buh råb og ærg­ relser vendt til grin, glædesudbrud og fællesskab da der i stedet for at være opvaskehold efter måltiderne blev spillet det store opvaskespil. Den­ ne gang udløste en seks ‘er dog ikke en gave, men i stedet en tur hen til opvaskebaljerne og en tørn med op­ vasken…. Heldigvis blev der slået mange seks‘ere, så man nåede sjældent at vaske mere end et par tallerkner før en stod klar til at afløse. I FDF sætter vi fokus på legen og fællesskabet – her leger vi for sjov, for at lære hinanden at kende og for at få nye kundskaber. Vi hylder den frie leg, hvor fantasien får frit spil og hvor

ANNE KATRINE SYLVEST Kredsleder annekatrinesylvest@gmail.com

4

alt kan ske. Vi leger børn og voksne sammen i den organiserede leg hvor der er plads til alle med hver vores egenskaber. FDF Gentofte mødes hver torsdag i Dyssegårdskirken mellem 18.30 og 20.00 For mere information kontakt kreds­ leder Anne Katrine Sylvest.

SANKT HANS

FDF afholder igen i år en hyggelig og familievenlig Sankt Hans bag Dysse­ gårdskirken. Køb et aktivitetskort til for 20 kr. og der er leg, snobrødsbagning og eget mere at give sig i kast med. For de voksne er der kage og kaffe. Bålet tændes kl. 20.

LØRDAG 24.06.2017 KL. 18.30

Vi begynder med en festlig familie­ gudstjeneste i Dyssegårdskirken. Herefter går vi i samlet flok over gaden til Dyssegårdsskolen, hvor FDF´erne står for tøndeslagningen. Dagen slutter i sognegården med fastelavnsboller samt kåring af katte­konger og kattedronninger. Kom som det, du allerhelst vil være!

SØNDAG 26.02.2017 KL. 14

BABYSALMESANG

Vi synger og bevæger os med bar­ net i en fredfyldt stund, hvor barnet får en bred sanse­stimulering. Kom og syng med på salmer og sange led­saget af f­ agter og helt enkle danse. Der kræves ingen særlig sang­ stemme for at være med. Den mest elskede stemme for dit barn er dets mors eller fars stemme. Undervisningen er tilrettelagt for b ­ abyer på 3 til 10 måneder. Pris 150 kr., der dækker udgift til Min første salmebog.

HOLDSTART 26.04.2017 ONSDAGE KL. 10 I KIRKEN


B&U-AFDELINGEN

OPLEV REFORMATIONEN - EN UGES SOMMERAKTIVITET FOR BØRN PÅ 9 TIL 12 ÅR

Gennem kreative workshops, rollespil, musik, udflugter og leg skal bør­ nene ”opleve” reformationen og dens baggrund, budskab og virknings­ historie. Sommer­feriens første uge bliver en unik mulighed for gennem sansemættet indlevelse og leg at lære om den kirke og den hverdag i hvilken reformationen fandt sted og mærke på egen krop hvad Luther havde på hjerte. Tilbuddet er for børn, der august 2017 begynder i 4-6. klasse. Pris 100 kr. Yderligere information kontakt B&U-medarbejder Julie Wolf Seidelin eller sognepræst Thue Petersen.

26.06.2017–30.06.2017 ALLE DAGE KL. 9-15 JULIE WOLF SEIDELIN

B&U-­medarbejder siden 2014 i Dyssegård. Cand. mag. i religion. Mor til to piger på 6 og 10 år. dyssegaardskirken@live.dk / 20 14 57 16

TEATERDYSSEN VERDENS RIGESTE TOSSE Comdievognen for børn fra 4 til 10 år 29.01.2017 KL. 15 DYSSEGÅRDSKIRKEN

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN Teatret De Røde Heste for børn fra 4 til 8 år 26.03.2017 KL. 15 DYSSEGÅRDSKIRKEN

ÆGGET Det Lille Verdensteater for børn fra 2 til 5 år 19.02.2017 KL. 15 DYSSEGÅRD BIBLIOTEK

ROBIN HOOD Asterions Hus for børn fra 7 til 99 år 11.06.2017 KL. 15 GRÆSPLÆNEN BAG DYSSEGÅRDSKIRKEN GRATIS ADGANG

Teaterforestillinger for børn arrangeret i et samarbejde imellem Dyssegårdskirken og Dyssegård Bibliotek. BILLETTER SÆLGES PÅ DYSSEGÅRD BIBLIOTEK FRA 14 DAGE FØR FORESTILLINGEN: GENBIB.DK/BILLETTER. BILLETPRISEN ER 35 KR.

5


LUTHER stafetten I 2017 fejrer vi 500-året for reformationen. Kirkerne i Gentofte er gået sammen om at lave et program, der viser reformationens betydning for kunst, tænkning, kirke og samfund. Gennem hele jubilæumsåret er der mulighed for at deltage i koncerter, debatog foredragsarrangementer og gudstjenester, der belyser refor­ mationens historiske og aktuelle betydning for kirke, samfund og kultur.

5 0 0 - å r s r e f o r m at i o n s J u b i l Æ u m LUTHERS TEOLOGISKE OPGØR

VEd LUTHERS SPISEbORd

18. MARts Gentofte kirke REFORMATIONSTIdENS MUSIK OG SALMER

26. APRIL skovsHoved kirke HVORFOR ER VI Så GLAdE FOR STATEN?

KRISTENdOM OG POLITIK

LUT(T/H)ER MANd!

FREDAG 10.02.2017 KL 19.30 - VANGDEDE KIRKE

REFORMATIONSTIDENS MUSIK OG SALMER

Luthers hovedanliggende var ikke at grundlægge en ny kirke, men at rense den eksisterende for de vildskud, der gradvist havde sneget sig ind bl.a. i gudstjenesten. Dr. phil. Peter Ryom og Dr. theol. Jens Lyster vil denne eftermiddag belyse musikken og salmerne som var en vigtig del af reformationen.

OM REFORMATIONEN OG RETTEN

10. FebRUAR vanGede kirke

8. JUNI Helleruplund kirke

Med dette foredrag inviteres du til bords hos reforma­ toren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten talte med eller lyttede til reforma­ toren. Foredraget trækker tråde fra dengang til nu, og sammen med sin kone Louise vil Jacob Ørsted både servere Luthers ord og småretter fra reformatorens tid. Kom til en aften der både giver næring til hoved, hjerte og mave!

LØRDAG 18.03.2017 KL 13-16 - GENTOFTE KIRKE

25. JANUAR JÆGersborG kirke

16. MAJ Hellerup kirke

VED LUTHERS SPISEBORD

19. sePteMbeR skt lukas stiftelsen LUTHER OG dIAKONIEN

7., 14.,21., & 28. sePt. ordrup kirke

Vi er vant til at se på reformationen i et kirkeligt og te­ ologisk lys, og det vil også være udgangspunktet for foredraget. Men hovedvægten vil denne aften med professor Ditlev Tamm ligge på fortællingen om, hvor­ dan reformationens opgør med kirken som institution betød en styrkelse af staten, som fik afgørende betyd­ ning for eftertiden.

ONSDAG 26.04.2017 KL. 19 - SKOVSHOVED KIRKE

LUTHER ORGELFESTIVAL

2. - 6. oktobeR unitas reJser REjSE I LUTHERS FOdSPOR

31. oktobeR Helleruplund kirke REFORMATIONSGUdSTjENESTE

8. NoveMbeR dysseGårdskirken dEN KATOLSKE OG PROTESTANTISKE KIRKE

15 NoveMbeR messiaskirken KVINdERNE OG LUTHER

HeNt PRoGRAMMet I DIN LokALe kIRke

LUTHERS SYN PÅ DEN KRISTNES LIV I VERDEN

Den lutherske reformation har afgørende præget vores opfattelse af forholdet mellem kristendom og politik – der skal skelnes skarpt mellem de to. Men de skal ikke adskilles. Aftenen byder på oplæg fra prof. dr. theol. Svend Andersen og tidl. minister og mangeårigt medlem af Folketinget, Birthe Rønn Hornbech. Ud fra oplæggene vil de i samtale indkredse Luthers anlig­ gende og give bud på dets fortsatte aktualitet i dag.

TIRSDAG 16.05.2017 KL. 19.30 - HELLERUP KIRKE  

LUT(T/H)ER MAND! i Gentoftes kirker oG soGneGårde Januar - november 2017

Under denne lidt kryptiske overskrift gemmer sig en undersøgelse af mænd og deres forhold til kvinder, og hvilken indflydelse Luthers teologi og reformationen fik på det. Emnet er der altid bid i: de to køn, forskellen på mand og kvinde. Aftens foredragsholder er Helle­ ruplund Kirkes sognepræst Tue Rolighed Lauridsen.

TORSDAG 08.06.2017 KL. 19.00 - HELLERUPLUND SOGNEGÅRD


BØGER&FILM

BIOGRAFDYSSEN

Har du lyst til at se en god film sam­ men med andre og få en snak om den bagefter? Så kom i Biograf­ dyssen i sognegården. I februar skal vi se Ken Loach´s The Angels’ Share (2012). Den aften vælger vi også i fællesskab filmene for resten af sæsonen. Dette program sammen med kommende datoer vil være at finde på kirkens hjemmeside herefter. Hver gang vi mødes i Biografdyssen bliver der serveret ost og et glas vin efter filmen, og så er ordet frit. Prisen er 20. kr., og tilmelding er ikke nødven­ dig

08.02.2017 THE ANGELS’ SHARE (2012)

BOGDYSSEN

Bogdyssen er en læsekreds for alle med lyst til at deltage i en god samtale med andre om det, de har læst, arrangeret i samarbejde mellem Dyssegårdskirken og Dyssegård Bibliotek. For Bogdyssen står cand. mag. Sara Nørholm. Vil du vide mere så kontakt Sara Nørholm på mail: sara.noerholm@gmail.com eller telefon 61306896.

01.02.2017 PRIMO LEVI: TØBRUDDET (1991) 01.03.2017 MARGARET MAZZANTINI: BLIV HVOR DU ER (2005) 05.04.2017 ITALO CALVINO: HVIS EN VINTERNAT EN REJSENDE (1979) 03.05.2017 MARIA GIACOBBE: FOLK FRA PÒJU LUÀDU (2006) ONSDAGE KL. 19.30-21.30 I SOGNEGÅRDEN

7


Menighedsplejen DIETRICH BONHOEFFER

Sognepræst i Helleruplund kirke, Betina Vejegård, fortæller om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer (1904-45), som blev henrettet af SS, fordi han aktivt modarbejdede den nazistiske ideologi. Vi skal høre en beretning om hans korte, men intense liv – i ord og billeder

ONSDAG 08.02.2017 KL. 14

LIVET SET MED HVID-VINKEL

Et personligt foredrag om en fan­ tastisk barndom, en svær skoletid, drømmen om at blive artist samt bevare det positive, selv når døden kommer tæt på. Ud over jobbet som Bakkens Pjerrot skriver Kurt Flemming også teaterstykker, revynumre, er mimer, skuespiller, instruktør og spiller også dukke­ teater. Han underviser også unge talenter, producerer forestillinger til andre artister, underviser i mime og sceneoptræden. Et livsbekræf­ tende foredrag om livets op- og nedture.

ONSDAG 19.04.2017 KL. 14

BROEN TIL DET ANDET MENNESKE

Den generelle evne til at møde et menneske i en samtale skranter, mener ­professor Per Schultz Jørgensen, der opfordrer til et aktivt opgør med ene­ taler. Monologens modsætning er den gode samtale: dialog. Med baggrund i sin bog ”Broen til det andet menneske” fra i år vil Per Schultz Jørgensen, fortælle om og vise, hvordan vi kommer over på den anden side – over broen – til det andet menneske.

ONSDAG 08.03.2017 KL. 14

Menighedsplejen i Dyssegårdskirken

inviterer til eftermiddags­møder for alle interesserede. Vi begynder i kirken med en ­andagt og fortsætter i sogne­gården med kaffe/te og samvær omkring et foredrag eller lignende. Det koster 20 kroner at deltage. Der er endvidere mulighed for at bestille kirkebil ved dagen før at kontakte kirke­kontoret på 39 75 01 00. 8


DET GRÅ GULD

HERRESENIOR

Første torsdag i hver måned kl. 10 er der morgen­brød og kaffe for mænd i den modne alder. Mænd der har lyst til at være ­sammen og som har glæde af at have et sted at dele hverdagens tildragelser med andre. Hvis du vil vide mere, kan du ­kontakte: Steen Johansen Tlf. 39 67 16 54 Otto Mønsted Nielsen Tlf. 39 67 89 63 otto@moensted.dk

TIRSDAGSDAMERNE

Hver tirsdag kl. 14-16.30 er der tirsdags­træf i sognegården i det gule værelse, hvor der strikkes, sys, hygges, læses en ­historie og serveres kaffe. Alle er velkomne!

FORÅRSTUR

Årets forårstur er en heldagstur, hvor vi skal besøge Knud Rasmussens Hus i Hundested. Bussen kører fra Dyssegårds-kirken for som det første holdt på turen at stoppe ved den smukt beliggende Tibirke Kirke. Frokosten spi­ ser vi på Halsnæs Bryghus. Efter frokost skal vi høre om polarforskeren og besøge hans hus. Når vi hen på eftermiddagen kører fra Hundested skal vi have en tår kaffe, som vil blive serveret i det historiske Gjethuset i Frede­ riksværk. Turen koster 250 kr. og tilmelding og betaling bedes senest ske torsdag den 10. maj til: Brita Johansen, Ellemosevej 30, tlf.: 39 67 16 54 eller Grethe ­Nørgaard Pedersen, Dalstrøget 66, 1. th., tlf.: 30 26 47 21.

ONSDAG 17.05.2017 KL. 9-18

Husk du kan tilmelde dig kirkens nyhedsbrev på dyssegaard.sogn@km.dk

Samtaler om sorg At miste et menneske man har holdt af er for­ bundet med smerte og sorg. Man indser at livet er forandret og ikke mere kan blive det samme som før. I lang tid efter dødsfaldet kan man føle sig sårbar og ensom, og selv om vi reagerer forskelligt på sorg, kunne du måske have glæ­ de af at dele dine tanker og følelser med andre i samme situation. Den kommende sorggruppe er for dig der har mistet en far eller mor, søster eller bror. Sorggruppen begynder mandag den 6. fe­ bruar kl.14.30 og mødes derefter hver anden mandag kl. 14.30 – 16.30 over 6 gange. Er du interesseret skal du inden gruppens første møde kontakte sognepræst Lisbet Rømer en­ ten ved at skrive en mail lr@km.dk eller på tlf. 39664066. Gruppen ledes af Lisbet Rømer og frivillig medarbejder Lene Stampe.


OPLEV OGSÅ

Signe Rømer

KUNST I KIRKEN

Der er skiftende udstillinger i sognegården. I den kommende periode er vi glade for at kunne åbne dørene for følgende udstillinger:

BIRGITTE HØGH MOURIDSEN OG KRISTINE HØGH HÆNDLER FEBRUAR-MARTS|FERNISERING 05.02.2017

ANNI HVIDE, INGFRED BOESKOV OG SUZANN POST PEDERSEN APRIL-MAJ|FERNISERING 02.04.2017

SIGNE RØMER

JUNI-AUGUST|FERNISERING 11.05.2017 UDSTILLINGERNE ER ÅBNE MANDAG TIL FREDAG KL. 10-13 Efter gudstjenesten de nævnte søndage er menighedsrådet vært et glas vin og der vil være mulighed for at tale om og spørge til kunstværkerne.

MINIORGELKONCERTER

Rækken af miniorgelkoncerter fortsætter naturligvis efter det kendte koncept: Efter højmessen mødes vi i sognegårdens lokaler over en kop kaffe, hvor Steen Lindholm fortæller om den musik, der bagefter bliver opført i kirkerummet.

NIELS W. GADE

JOHANNES BRAHMS

SØNDAG 22.01.2017 EFTER GUDSTJENESTEN

SØNDAG 30.04.2017 EFTER GUDSTJENESTEN

Niels W. Gade, født i 1817 – så i år fejrer 200-året for hans fødsel. Ved siden af Carl Nielsen er Gade den danske kom­ ponist, som er bedst kendt uden for Danmarks grænser. Han havde en stor international karriere som komponist og dirigent, og herhjemme var han konge over det danske musikliv i det 19. århundrede. Ud over sine mange andre store poster var Gade også en fin og flittig organist, først i Garnisons kirke og fra 1857 til sin død i Holmens kirke.

10

Johannes Brahms er en af musikhisto­ riens største skikkelser. Han var tilmed meget religiøst engageret, hvilket ikke mindst kan ses og høres i storværket ”Ein deutsches Requiem”. Som ung lærte Brahms at spille orgel, og han vendte tilbage til instrumentet i slut­ ningen af sit liv med 11 præludier op. 122, - næsten en slags åndeligt testa­ mente. Vi skal ved miniorgelkoncerten høre eksempler på disse smukke og ofte inderlige kompositioner.


DET NYE MENIGHEDSRÅD Formand Otto Mønsted Nielsen Næstformand Steen Borup-Nielsen

ARRANGEMENTER DIAKONIENS DAG

Kasserer Jørgen Løkke Kontaktperson Birgitte Ewerlöf Kirkeværge Mogens Laursen

Stiftelsen har siden sin grundlæggel­ se i år 1900 været et centrum for dia­ konalt arbejde. I dag driver stiftelsen både et børnehospice og et hospice for voksne, ældreboliger og bofælles­ skab, en daginstitution og refugiet på Smidstrup Strand. Lukas Stiftelsen har også sin egen kirke.

SØNDAG 05.02.2017 KL. 10.30 LUKASSTIFTELSEN PÅ BERNSTORFFSVEJ

PÅSKELAM

Efter gudstjenesten Skærtorsdag spi­ ser vi et påskemåltid sammen i sogne­ gården. Der vil blive serveret lam og et glas vin eller en vand for 80 kr. pr. vok­ sen. Børn 40 kr. Tilmelding til kirkekon­ toret senest Palmesøndag.

TORSDAG 13.04.2016 KL. 17

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30

Medlem Birgit Baes Hansen Medlem Tanne Terese Stens Hagerup Medlem Peter Bjerrum Medlem Peter Windfeldt Schmidt Medlem Steen Nordberg-Nielsen

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Det tager kun tre timer af din forårs­ søndag at samle ind – men det gør en verden til forskel for menne­ sker, der intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give: Fem familier en køkkenhave, 25 mennesker midlertidigt husly og 30 flygtningebørn mad i en måned. Der er brug for dig – så tilmeld dig som indsamler til menighedsrådsformand Otto Mønsted eller kom og få en rute i sognet på dagen. Der er som altid so­ davand, kaffe og kage til indsamlerne i sognegården.

SØNDAG 12.03.2017 FRA KL. 11

Født medlem Lisbet Rømer, sognepræst Født medlem Thue Petersen, sognepræst Stedfortræder Lene Eva Andersen Medarbejderrepræsentant Steen Lindholm, organist Menighedsrådets sekretær Michael Larsen, kordegn

MENIGHEDSRÅDSMØDER

I det kommende periode afholder me­ nighedsrådet møder, hvor dagsordner­ ne kan fås på kirkekonkoret og hvor alle interesseret er velkomne.

ONSDAG 25.01.2017 KL. 19 ONSDAG 22.03.2017 KL. 19 ONSDAG 24.05.2017 KL. 19 MØDERNE AFHOLDES I SOGNEGÅRDEN

M E N I G H E D S R Å D E T

På Diakoniens Dag vil vi tage til guds­ tjeneste i Lukasstiftelsen, hvor Ole Bjerglund Thomsen. Derefter er vi ind­ budt til en let frokost og et foredrag ved tidligere kirkeminister Marianne Jelved. Med biskoppens tilladelse er gudstjenesten søndag den 5. februar derfor aflyst i Dyssegårdskirken.

Medlem Anni Scherling

F R A

Første søndag februar fejrer vi med en udflugt til Lukasstiftelsen på Bernstor­ ffsvej i Hellerup.

N Y T

OPLEV OGSÅ


DYSSEGAARDSKIRKEN.DK

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup 39 75 01 00, dyssegaard.sogn@km.dk Kirkekontoret: man-fre 9.45-13 desuden tirs 16-18

SOGNEPRÆST LISBET RØMER

Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård 39 66 40 66, lr@km.dk

SOGNEPRÆST THUE PETERSEN

Dyssebakken 8, 2900 Hellerup 51 26 11 66, tup@km.dk

B&U-MEDARBEJDER JULIE WOLF SEIDELIN KIRKETJENER SEYED HASHEMI

24 25 40 19, dyssekirketjener@hotmail.com

ORGANIST STEEN LINDHOLM

45 41 08 39, lindholm@post8.tele.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND OTTO MØNSTED-NIELSEN 39 67 89 63, otto@moensted.dk

DYSSEGÅRDSKIRKEN FEBRUAR 2017

Redaktion: Thue Petersen Grafisk layout: WindfeldtDesign ApS Tryk: Tarm Bogtryk A/S Papir: Munken Lynx

For- og bagside: Glasmosaik “Langfredag” af Peter Brandes.

20 14 57 16, dyssegaardskirken@live.dk

Dyssegårdskirken 6  
Dyssegårdskirken 6  
Advertisement