Page 1


Kemalettin AKSÖZ

´hONHVLQL(QdRN6HYHQ*|UHYLQL$èNOD<DSDQGÖUµ

4FLUÚSàNà[ Z‘M‘O‘O JML WF JLJODJ ÎFZSF˘JOF LBEBS PMVNMV WF BL‘D‘ CJS ̄FLJMEF JMFSMFEJ 4PO JLJ ÎFZSFLUF JTF IFQJNJ[JO NBMVNV OFGSFUMF LBS̄‘MBE‘˘‘N‘[EBSCFHJSJ̄JNJTPOVDVOEBIBJOUFSÚSÚSHàUàOàOàMLFNJ[EF PZOBNBL JTUFEJ˘J BNB NJMMFUJNJ[JO WF IàLàNFUJNJ[JO EJSBZFUMJ EVSV̄V TBZFTJOEFCBTU‘S‘MBOIBJOTBME‘S‘O‘OFLPOPNJEFCJSEVSBLMBNBZBSBUU‘˘‘O‘ HÚSEàL ÃMLFNJ[EFLJ UFSÚS TBME‘S‘MBS‘ TPOSBT‘OEB HàWFOMJL HàÎMFSJNJ[JO WF TJWJM IBML‘N‘[‘O ̄FIJU Eà̄NFTJ TPOSBT‘OEB JTF 3VTZB 'FEFSBTZPOV "OLBSB #àZàLFMÎJTJ "OESFZ (FOOBEJZFWJÎ ,BSMPWB Eà[FOMFOFO BMÎBL TVJLBTU HJSJ̄JNJ TPOVDV IBZBU‘O‘ LBZCFUNFTJ '‘SBU ,BMLBO‘ 0QFSBTZPOMBS‘ LBQTBN‘OEB4VSJZF&M#BCEB̄FIJUPMBOBTLFSMFSJNJ[JOWBSM‘˘‘WFFOTPO Z‘MCB̄‘ HFDFTJ HFSÎFLMF̄UJSJMFO łTUBOCVM 0SUBLÚZEFLJ LBUMJBN OFEFOJZMF EVZEV˘VNV[EFSJOà[àOUàZàJGBEFFUNFLJTUFSJN ;PSMVHFÎFOZ‘M‘O‘OZBSBMBS‘O‘OEFTBS‘MBDB˘‘VNVEVOVUB̄‘ZBO J̄ EàOZBT‘ UFNTJMDJMFSJ LBSBSM‘ BE‘NMBSMB àMLF IFEFnFSJ JÎJO HFSFLFOJ ZBQBDBLMBS‘O‘ JGBEF FEFSFL [PS HàOMFSJO ZBU‘S‘N WF àSFUJNMF B̄‘MBDB˘‘O‘ JGBEFFUNFLUFEJS#J[EF"-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJPMBSBL Z‘M‘O‘ LFOEJNJ[F CFMJSMFEJ˘JNJ[ IFEFnFS EP˘SVMUVTVOEB UBNBNMBZBSBL Z‘M‘IFEFGWFCFLMFOUJMFSJNJ[JCFMJSMFEJL )FSGVBSEÚOFNJOEFPMEV˘VHJCJZ‘M‘TPOGVBSLBU‘M‘NÎBM‘̄NBMBS‘N‘[B BSBWFSNFEFOEFWBNFEFSFL"-6"SU 8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[MFZVSU JÎJOEFł[NJS:BQ‘ .Ã4ł"%&YQP "OUBMZB:BQFY 5àZBQ,BVÎVL 5àZBQ 1MBTU&VSBJTB 'VBSMBS‘OB ZVSU E‘̄‘OEB JTF "MHFSJB 4JWB #FTU ,B[BCMBOLB 4*# %àTTFMEPSG"MVNJOJVN'VBSMBS‘OBUFL5àSLZBZ‘OLVSVMV̄V PMBSBL:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[WF"-6"SU8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[ JMF LBU‘M‘N TB˘MBZ‘Q ZFSFM WF HMPCBM QB[BSMBSEBLJ ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘OB JN[BN‘[‘BUU‘L (MPCBM mSNB UFNTJMDJMFSJ JMF CJS BSBZB HFMFSFL CB̄BS‘M‘ CJS GVBS PSHBOJ[BTZPOVOB EBIB i5FL 5àSL .FEZB 1BSUOFSJw PMBSBL JN[BN‘[‘ BUU‘˘‘N‘[ ,B[BCMBOLB 4*# 'VBS‘OEB ,B[BCMBOLB 5JDBSFU "UB̄FTJ (ÚLIBO Ã4,Ã%"3 JMF %VTTFMEPSG "MVNJOJVN 'VBS‘OEB JTF 5$ %àTTFMEPSG #B̄LPOTPMPTV ̃VMF (Ã3&- WF 5$ %àTTFMEPSG "UB̄FTJ .VTUBGB )JMNJ "̃,*/ JMF CJS BSBZB HFMFSFL HMPCBM QB[BSEB 5àSL .BM‘ àSàOMFSJOFPMBOUFWFDDàIàOBSUNBLUBPMEV˘VOVHÚ[MFNMFEJL ½OàNà[EFLJHàOMFSEFEF"-6"SU 8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[MFłTUBOCVM ,BQ‘ "MNBOZB #"6 8‘O .FUBM 8PSLJOH "EBOB łŌBBU 3 5 5VSLFZ łTUBOCVM "WSBTZB ,BQ‘1FODFSF$BN"MàNJOZVN 8‘O 0UPNBTZPO 4BNTVOłŌBBU:VSUE‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[JMFEF)PMMBOEB:BQ‘*OGSBUFDI łSBO%P8JO5FDI 1PMPOZB#VENB 5àSLNFOJTUBO:BQ‘łŌBBU'VBSMBS‘OEB ZFS BMBSBL TJ[ TFLUÚS QBZEB̄MBS‘N‘[‘O UFNTJMDJTJ PMNBZB CJSÎPL CB̄BS‘M‘ QSPKFMFSEFNBSLBCJMJOJSMJ˘JNJ[JTB˘MBNBZBEFWBNFEFDF˘J[ i:B̄BN‘O PMEV˘V ZFSEF IFS [BNBO CJS VNVU WBSE‘Sw EJZFSFL EF CB̄BS‘MBS‘N‘[‘OWFEPTUMVLMBS‘N‘[‘OBSUBSBLEFWBNFUNFTJOJàNJUFEFS ZFOJ Z‘MEBIFS̄FZJOHÚOMàOà[DFPMNBT‘O‘UFNFOOJFEFSJN

,661

%DèDUÖOÖYH%RO.D]DQoOÖ <HS\HQL%LU<ÖO 7HPHQQLVL\OH

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD

İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Mimar Osman GÜDÜ (Araștırmacı-Yazar) Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR İsmail Hakkı HACIALİOĞLU / Kompozit Der. Fikret YILMAZ / Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Baș Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ

Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ3YFVHNW|UQH\|QHOLNWLU

2&$.û8%$7<×O6D\×

8JO"35130+&%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS 8JO"35130+&%FSHJTJCBT‘OZBZ‘O NFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[ WFSNJ̄UJS%FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


úoLQGHNLOHU :LQVD%D\LOHUL $QWDO\D&RUQHOLD'LDPRQG +RWHO·GH%XOXüWX9RUQH%D\LOHUL%LU.H] 'DKD$QWDO\D·GD %LU$UD\D*HOGL

$GRSHQ·H$762·GDQ %X<×OgGO

46

40

'DLPDgQF'DLPD/LGHU

´2=0$&+,1(0DUNDV×Q× '×ü3D]DUD6XQGXNµ)DV·×Q%H\D].HQWL .D]DEODQND

3h.$'<|QHWLP.XUXOX 7RSODQW×V×*HUoHNOHüWLULOGL
Röportaj

10

Tamer Özen; “Dünyanın Gözünü Türkiye’ye Çevireceği Yeni Fabrikamız İçin Artık Gün Sayıyoruz” Egepen Deceuninck Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Tamer ÖZEN gerçekleştirdiğimiz söyleşide 2016 yılını başarılı bir şekilde geçirdiklerine dikkat çekerek; “İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikaları için 50 milyon Euro’luk bir yatırım yaptıklarını ve açılış için gün saydıklarını” sözlerine ekledi. 2016 yılı Egepen Deceuninck ve PVC profil sektörü için nasıl geçti? Konu hakkında değerlendirme yapar mısınız? 2016 yılı hepimiz için sosyal ve ekonomik açıdan zorluklarla dolu bir yıl oldu. PVC profil sektörü de bu zorluklardan etkilendi. Ancak biz Egepen Deceuninck olarak motivasyonumuzu düșürmeden çalıșmalarımızı sürdürdük. 2016 yılını bașarılı bir șekilde geçirdik. Ülkemiz güçlü bir ekonomiye sahip, büyük bir ülke. İzmir’de yeni açacağımız fabrikada bu büyüklüğün en güzel örneklerinden birisi olacak.

İzmir Menemen’de büyük bir tesisin açılıșını gerçekleștireceksiniz. Yeni fabrika hakkında bilgi verir misiniz? Egepen Deceuninck olarak, dünyanın gözünü Türkiye’ye çevireceği yeni fabrikamız için artık gün sayıyoruz. İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika için 50 milyon Euro’luk bir yatırım yaptık. Yeni tesisimiz, 110 bin metrekare arazi üzerinde yaklașık 80 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip. Fabrikamız, tek çatı altında sadece PVC kapı ve pencere profil üretimi yapan Avrupa ve Amerika’nın en büyük fabrikası olma özelliğini tașıyor. Ayrıca, PV solar panel ve trigenerasyon sistemleriyle düșük enerji tüketim stratejisine dayalı bir yatırım. Verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda inșa edildi. Örneğin, yağmur suyunu akıllı bir șekilde biriktirecek olan yeni tesisimizdeki tüm su ihtiyacı bu havuzdan karșılanacak. Güneș enerjisinin de kullanabileceği yeni tesisimiz, Deceuninck’in Hindistan, Brezilya ve Avustralya gibi gelișmekte olan pazarlardaki tüm faaliyetlerini destekleyecek. Ayrıca Türkiye merkezinden Șili ve Brezilya’ya giden ürünlerin tasarımı da bu merkezden yapılacak. Fabrikayla birlikte Deceuninck’in gelișen pazarlardaki merkez üssü Türkiye olacak.

Türk PVC profil sektörü son yıllarda büyük bir gelișim gösteriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Türkiye’deki PVC sektörü henüz genç bir pazar. Ancak hızlı bir büyüme kaydediyor. Türkiye PVC sektörünü, dünya standartlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de 35 yıllık tecrübemiz ve yaptığımız çalıșmalarla hem PVC profil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Egepen Deceuninck sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından söz ettiren bir marka. Latin Amerika’dan Hindistan’a uzanan çalıșmalarımızla dünyada da bu sektörün öncü markalarından birisiyiz.

Son olarak iç pazar ve ihracat faaliyetlerinizden de bahsedebilir misiniz? Türkiye’de bin 200’ü așkın bayimiz bulunuyor. Ülkemizin her yerinde faaliyet gösteriyoruz. Egepen Deceuninck sadece soğuk havalarda değil, sıcak havalarda da ısı ve ses yalıtımının önemine değinen bir kurum. Bu nedenle ürünlerimiz her coğrafyaya ve bölgeye uygun olarak üretiliyor.

Isı ve enerji tasarrufu açısından PVC profil ürünlerinin önemi nedir? Türkiye’deki hanelerin ısı kaybının yüzde 30’u pencerelerden gerçekleșiyor. Isı ve enerji tasarrufunu artırmak için bu oranı düșürmemiz gerekli. Bunu bașarmanın yolu da doğru PVC ürünleri kullanmaktan geçiyor. Egepen Deceuninck ürünlerinin tümünde kullandığımız özel sistemimiz ile ısı kaybını maksimum düzeyde azaltıyoruz. Bu sayede yașanılan tüm mekânlarda ısı kaybında hiçbir kayıp yașanmıyor. Egepen Deceuninck’ten ve ürün yelpazenizden bahsedebilir misiniz? Bundan 16 yıl önce 2000 yılında dünyanın en büyük PVC profil üreticisi Deceuninck Grubu, șirketimizin en büyük hissedarı oldu. Egepen Deceuninck olarak Türkiye’de yüksek teknolojili, yüzde yüz geri dönüșümlü, kurșun ve ağır metal içermeyen çevreye duyarlı üretim gerçekleștiriyoruz. Portföyümüzde kullanıcılarımızın PVC ile ilgili tüm ihtiyacını karșılayan ürünlerimiz mevcut. Legend, Zendow, Everest Max, Fusion, pencere ve kapılarımızda kullanılan bașlıca serilerimiz arasında bulunuyor. Ayrıca evlerin farklı ihtiyaçlarını da karșılıyoruz. Storbox (panjur), kepenk, sineklik ve de dekor lambri de ürün gamımızda yer alıyor. Tüm bunlarla birlikte sürme sistemlerde Türkiye’nin en geniș ürün yelpazesine sahibiz. Ayrıca doğadan esinlenilen 13 farklı renk seçeneği ile de yașanılan tüm mekânlara birçok dekoratif çözümler sunuyoruz.

Tamer Özen said: “We are Counting Back for the Opening of Our New Factory where All the Eyes in the World will be Turned to” In the interview we held, Egepen Deceuninck Group Marketing and Sales Manager Tamer ÖZEN stated that 2016 was a successful year and he also said that they have made an investment of 50 million Euro for their new factory being established at İzmir Menemen Plastic Specialisation Industrial Zone and that they are counting back for the opening day.


23-27 KASIM FAS KAZABLANKA SIB YAPI FUARI


VVV OHL@ODM BNL SQ[


23-27 KASIM FAS KAZABLANKA SIB YAPI FUARI


Sektör

22

Camoda, Bayilerini Tayland’da Ağırladı Farklı segmentlerdeki son teknoloji ürünleri ile cam balkon sektörünün lider kuruluşlarından Camoda, satış performansıyla öne çıkan bayilerini Tayland’da ağırladı.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden bayilerin katıldığı gezi boyunca; satıș hacmiyle fark yaratan bayiler, Pataya ve Bangkok’un önemli mekânlarını ziyaret etti. Türkiye’deki soğuk havanın tam tersine sıcaklığın 35 dereceleri bulduğu Tayland’da, Pataya ve Bangkok’ta yapılan șehir gezilerinin yanında Mercan Adası, Fil Safari, Non Nooch Botanik Bahçesi ve Timsah Çiftliği turlarına katıldılar.

Tayland’a özgü yöresel yemeklerin de denendiği gezi boyunca ülkenin tarihi, dini ve turistik mekânlarında bayiler keyifli zaman geçirdiler. Camoda has Hosted Their Successful Dealers in Thailand Camoda, which is one of the leading institutios in glass balcony sector with their advanced technology products produced for different segments, has hosted their dealers that were outstanding with their sales performances in Thailand.


/@Y@QK@L@UD2@S¶¸&QTO,}C}QK}´}  [

VVV B@LNC@ BNL SQ /¶, ¸ ¸ L@QJ@R·C·Q


Winsa Bayileri, Antalya Cornelia Diamond Hotel’de Buluștu Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri, Antalya Cornelia Diamond Hotel’de düzenlediği bayi toplantısında Türkiye genelindeki bayileriyle bir araya geldi. 3 gün süren organizasyona Winsa bayileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının ilk gününde düzenlenen tavla turnuvası ve takım oyunlarıyla Winsa bayileri eğlenceli vakit geçirdiler. Günün sonunda Winsa yöneticilerinin ve ekibinin de katıldığı ‘Hoș geldiniz kokteyli’ düzenlendi. Kokteylde takım oyunları ve turnuvalarda dereceye giren bayilere ödülleri Winsa Pazarlama ve Satıș Müdürü Ekrem PURSİN tarafından verildi.

Öğleden sonraki bölümde düzenlenen toplantılarda Müfit ATLAS Winsa Camlama Sistemleri, Kadir ERMURAT ise Ar-Ge ve Teknik Destek Bölümlerinin çalıșmaları ile ilgili sunum yaptı. Șișecam A.Ș. adına Doğukan YEL yeni marka mimarisi hakkında bilgi verdi. Son bölümde Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bașkanı Orhan TURAN’ın ‘Aile Șirketleri Yönetimi’ ile ilgili sunumu Winsa bayileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

5 Kasım Cumartesi tüm gün süren toplantının açılıș konușmasını Ege Profil A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı, Deceuninck Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Deceuninck CEO’su Francis Van EECKHOUT yaptı. Ardından Winsa Pazarlama ve Satıș Müdürü Ekrem PURSİN Winsa markası için yapılan çalıșmaları, yenilikleri ve sektör ile ilgili bilgileri paylaștığı sunumunu gerçekleștirdi.

Toplantıların sona ermesinin ardından tüm Winsa bayileri, düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesinde düzenlenen törende Winsa markasında 10. ve 15. yılını dolduran bayilere plaketleri verildi. Tören sonrası sahne alan Ișın Karaca, sesi ve performansıyla tüm katılımcı ve davetlilere keyifli saatler yașattı.

Konușmaların ardından satıș performanslarına göre ödül alan Winsa bayilerine plaketleri verildi. Plaket töreninin ardından Çetin YILMAZ, “Takım Olmak ve Liderlik” konulu eğitici konușmasını yaptı. Toplantının ilk bölümünün kapanıș konușmasını Ege Profil A.Ș. Genel Müdürü Ergün ÇİÇEKCİ yaptı.

Winsa Villas Found at Antalya Cornelia Diamond Hotel Winsa PVC Window Doors and Shutter Systems came together with dealers in Turkey at dealers meeting held in Antalya Cornelia Diamond Hotel. The Winsa dealers showed intense interest in the organization which was held for 3 days.


Sektör

32

Vorne Bayileri Bir Kez Daha Antalya’da Bir Araya Geldi Regnum Carya Belek’te düzenlediği organizasyonla Vorne bir kez daha bayilerini bir araya getirdi. Her yıl geleneksel hale getirdiği bayi toplantısının açılış konuşmasını İleri Pencere Kapı Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nagehan KURTULUŞ yaptı. Firmanın gelecek hedeflerinden bahseden Nagehan KURTULUȘ; hedeflere ulașma yolunun bayiler, müșteriler ve firma çalıșanları olarak aynı hedefi benimsemelerinden geçtiğini ifade ederek, firmanın yeni sloganı ‘Daha İleri’nin anlamı üzerinde kısa bir konușma yaptıktan sonra yılın satıș değerlendirmesini yaptı. Vorne bayileri otelin sunduğu imkânlardan yararlanarak yılın stresini attıkları gibi, yine Vorne’nin düzenlediği aktivitelere de katılıp çocuklar gibi eğlendiler. İki takıma ayrılan bayiler oyunlar bittiğinde Vorne için tasarlanmıș altın ve gümüș madalyalarını aldılar. Son gece yapılan gala yemeğinde canlı orkestra eșliğinde eğlenen bayilere sürpriz olarak kendi isimleri için hazırlanmıș milli takım formaları hediye edildi. Formaları hemen üzerlerine giyen bayiler 10. Yıl Marșı eșliğinde, ellerinde bayraklarla coșkulu anlar yașadılar.

Bayi toplantısının hemen ardından Vorne 10-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Rixos Premium Belek’te bu yıl ilk kez bayi müșterilerini ve satıș temsilcilerini bir araya getirdi. Eğitim konseptinde yapılan sunumlarla bayilerin müșterileri ve satıș elemanları, marka hakkındaki bilgilerini pekiștirdi ve yeni ürünler hakkında bilgilendirildiler. Toplantıdan arta kalan zamanlarda sıcak ve güneșli havanın tadını çıkaran bayilerin müșterileri ve satıș temsilcileri, düzenlenen çeșitli aktiviteler ve turnuvalar ile eğlenceli dakikalar yașadılar. Son gece canlı orkestra eșliğinde yapılan gala gecesi ile toplantı son buldu. Vorne Dealers Came Together Once Again in Antalya Vorne gathered its dealers once again with the organization that it carried out at Regnum Carya Belek. Nagehan KURTULUȘ, the Vice General Manager of İleri Window Door Systems made the opening speech of the dealer meeting traditionalized every year.


Sektör

40

Adopen’e, ATSO’dan Bu Yıl 2 Ödül Uzun süredir ülkemizin en büyükleri arasında Antalya’yı ilk sıralarda temsil eden Adopen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Geleneksel Ödül Töreninde; ‘Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları’ ve ‘İhracat Döviz Geliri’ ödülüne layık görüldü. Antalya’nın adını sanayide de en öne taşımayı başaran Ado Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SAK, bu sonuçtan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Geleneksel Ödül Töreni, ATSO Konferans Salonu’nda yapıldı. Ödül töreninde 2015 yılının kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, Türkiye’nin İlk 500 ve İkinci 500 Dev Sanayi Kurulușları arasında yer alan Antalya firmaları, en çok döviz ve istihdam sağlayan firmalar olmak üzere toplamda Antalya ekonomisinin ‘en’leri durumundaki 43 firma ve kiși ödüllendirildi. ATSO’nun ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bașkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, CHP Genel Bașkan Yardımcısı Çetin Osman BUDAK, MHP Genel Bașkan Yardımcısı Mehmet GÜNAL, CHP Antalya Milletvekili Mustafa AKAYDIN, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim YURDAKUL, Antalya Ticaret Borsası Bașkanı Ali ÇANDIR, ATSO meclis üyeleri, çok sayıda ișadamı ve davetli katıldı. Törene Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN ve çok sayıda bakan telgraf gönderdi. Antalya İș Dünyasının Gurur Günü Antalya’nın ekonomisi nasılsa Türkiye’nin ekonomisinin de öyle olduğunu kaydeden TOBB Bașkanı HİSARCIKLIOĞLU, “Antalya’nın ekonomisinde yașanan sıkıntılar Türkiye ekonomisinde de yașandı ve bütün aksilikler üst üste geldi. Terör, Suriye ve 15 Temmuz darbesi, bunlardan zararı Türkiye ekonomisi

de Antalya da gördü” dedi. Rusya krizi sonrasında ATSO’nun hazırladığı rapor doğrultusunda birçok desteğin alınabildiğini anlatan HİSARCIKLIOĞLU, Rusya ile sağlanan mutabakat sonrası ișlerde bir miktar açılma sağlandığını sözlerine ekledi. “En Önemli Sorun Ne Kredi, Ne Faiz, Ne Enflasyon” 2016’nın Antalya ekonomisi için de daha önce görülmemiș bir yıl olduğunu anlatan ÇETİN, “Hasar tespiti için özellikle ticaret sektöründe geniș bir anket çalıșması yaptıklarını söyledi. Meclisteki küçük bir ankete göre üyelerin yarısının satıșlardaki düșüș nedeniyle çalıșan sayısını azalttığını belirten ÇETİN, “Arkadașlarımızın yüzde 20’si kredi kullanamadıklarını belirtti. Fakat en önemli sorun ne kredi, ne faiz, ne enflasyon. İki büyük sorun durgunluk ve alacak tahsilatı” dedi. 2 Awards to Adopen from ATSO This Year Representing Antalya on the first ranks among the biggest ones of our country for a long time, Adopen was deemed worthy of the award of ‘Antalya Companies Being Among the First 500 Industrial Enterprises of Turkey’ and ‘Foreign Exchange Revenue of Export’ at the Traditional Award Ceremony of Antalya Chamber of Commerce and Industry. Taking the name of Antalya forward also in industry, Mustafa SAK, Chairman of the Board of Ado Group stated that they are pleased with this result.


Daima Öncü Daima Lider

Fıratpen, Winhouse ve Gedizpen bayileri 2 Kasım 2016 tarihinde Fırat Konferans Salonunda “Daima Öncü Daima Lider” mottosuyla gerçekleşen seminerin ardından 3-6 Kasım 2016 tarihleri arasında unutulmaz bir Dubai seyahati gerçekleştirdi. Seminer, Profil Üretim Müdürü Ahmet KOLTUK’un “yeni ürünler ve teknik detaylar” bașlıklı sunumuyla bașladı. Özellikle Zenia ve yeni 80’lik seri Elegance hakkında verilen bilgiler sunumun en dikkat çekici noktalarıydı. Kadir ÇÖPDEMİR’in moderatör olarak renk kattığı toplantıda 2016 yılının değerlendirmesini ve 2017 yılı beklentilerini Profil Pazarlama Müdürü Dr. Mehtap ULUCEVİZ gerçekleștirdi. Yeni ürünlerin konumlandırması, Zenia’nın hazır doğrama olarak satıș noktalarına ulaștırılması ve fiyatlandırılması, milli ekonominin ve sanayinin önemi ve sektörün geleceği gibi konularda önemli bilgiler veren ULUCEVİZ, Fırat’ın 25 yılda “daima öncü daima lider” mottosunu gururla tașımak için bașardıklarını özetleyerek tüm katılımcılara teșekkür etti ve iyi bir seyahat olması temennisinde bulundu. Kapanıș konușmasını Fırat Plastik A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Dr. Nevzat DEMİR gerçekleștirdi ve dereceye giren bayilere ödülleri takdim edildi. 500 kiși kapasiteye sahip Fırat Konferans katındaki ürünlerin detaylı incelenmesinin ardından Fırat üretim tesisleri ve Türkiye’nin

en geniș pencere test kapasitesine sahip FUDEL Pencere Laboratuarı ziyaret edildi. Ertesi gün, 400 Fırat bayisi için Dubai seyahati, Türkiye’den tek seferde gerçekleșen en yüksek katılımla Fırat için kiralanan özel uçaklarla bașladı. Ferrari World’de dünyanın en hızlı roller coaster trenine binen ve 371 km hıza ulașan bayilerimiz ayrı bir heyecan ve deneyim yașarken, tekne turu ile șehri denizden selamladı ve Çöl Safari ile muhteșem bir final yaparak gezilerini tamamladı. 3 gün süresince farklı bir deneyim yașayan Fırat bayileri tek seferde bu kadar büyük bir organizasyonun ve Fırat Ailesi’nin parçası olmaktan gururluydu.

Always the Pioneer Always the Leader Dealers of Fıratpen, Winhouse and Gedizpen made an unforgettable travel to Dubai between 3 and 6 November 2016 after the seminar held under the motto of “Always the Pioneer Always the Leader” at Fırat Conference Hall on 2 November 2016.


Röportaj

52

“Özçelik Tecrübe ve Kalitesi İle Güçlenen OZ MACHINE Markasını Dıș Pazara Sunduk” Özçelik Makine Pazarlama Direktörü Feyza ŞAŞMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide Özçelik Makina olarak, sektöre birçok yenilik getirdiklerini ifade ederek; “2016 yılı ortalarında, dış pazarda Özçelik markasını tercih edenlerin de talebi doğrultusunda yeni bir marka çalışmasına başladık. Her dilde aynı şekilde telaffuzu ile akılda kalıcı, Özçelik tecrübe ve kalitesi ile güçlü OZ MACHINE markasını dış pazara sunduk. Yeni markamızdan beklentilerimiz yüksek. OZ MACHINE markasının Özçelik markasından aldığı kalite ve güven ile marka bilinirliğini artırmak bizim için zor olmayacak” dedi. Kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunuyum. Özçelik Makina bünyesinde üretim, satıș ve pazarlama departmanlarında tecrübelerim oldu. Üniversite döneminde firmanın üretim ve dıș ticaret bölümlerinde yarı zamanlı, mezuniyet sonrası 2010 yılı itibari ile de tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dıșı satıș departmanında çalıșmaya bașladım. Özçelik Makina olarak 2015 yılına kadar pazarlama aktivitelerini satıș bünyesinde devam ettiriyorduk, 2015 yılı itibari ile pazarlama departmanını kurduk. Bugün hali hazırda pazarlama departmanının sorumlusu olarak görevime devam ediyorum.

üretim kapasitemiz de artmıș oldu. Üretim kapasitemizin artıșı dıșında geçilen yıllarla birlikte makine parkurlarında farklılașmaya giderek portatif dıșında tek kafa, çift kafa, dört kafa makineler, robotik merkezler gibi sektörün ihtiyaçlarını karșılayacak % 100 Türk sermayeli makinelerimizi üretmeye bașladık.

Özçelik Makina 1980 yılında İstanbul Ümraniye’de 25 m²’lik bir atölyede portatif kesim makineleri ile üretime bașladı. Üretimine bașlanılan ilk günden beri ilke edindiğimiz kaliteli üretim ve güvenilir firma olma anlayıșı bu yolculukta bizim en güçlü dayanağımız oldu. Bizlere kendimizi geliștirme imkânı sağlayan müșteri memnuniyeti odaklı satıș ve satıș sonrası hizmetler politikamız ile müșterilerimizle olan iletișimimiz her geçen gün attı. Bugün yaklașık 70 farklı makine üretimi ile Alüminyum ve PVC sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz.

Özellikle ihracat amaçlı yapmıș olduğunuz gelișmelerde, yeni markanız OZ MACHINE de dikkatimizi çekiyor. Bu noktaya nasıl gelindi, yeni markanızdan neler bekliyorsunuz açıklar mısınız? 2016 yılı ortalarında, dıș pazarda Özçelik markasını tercih edenlerin de talebi doğrultusunda yeni bir marka çalıșmasına bașladık. Yeni marka çalıșmasının en önemli nedeni, Özçelik kelimesinin farklı bölgelerde farklı șekillerde telaffuz edilmesi. Örnek verecek olursak, Ofselik, Ozslik, Oselik, Setieli, Oochilik, Ocensilik gibi her gittiğimiz coğrafyada karșımıza çıkan farklı farklı telaffuz bulunmaktadır. Biliyorsunuz, marka bilinirliğinde en önemli özelliklerinden birisi de kolay anlașılabilir ve hatırlanabilir olması. Özçelik markası logosu ile tüm dünyada bilinirliğini sağlamıș olsa da, konu telaffuza geldiğinde, markanın farklı șekillerde söylenmesi dıș pazardaki bayilerimizi, müșterilerimizi sıkıntılı durumlarda bırakabiliyor. Bu nedenle her dilde aynı șekilde telaffuzu ile akılda kalıcı, Özçelik tecrübe ve kalitesi

Kurulduğumuz günden itibaren devamlı gelișmeyi hedefleyen bir șirket olarak hareket ettik. Ümraniye’de 25 m²’lik bir alanda bașlayan yolculuğumuz 1982 yılında 200 m², 1985 yılında 1.500 m² ve 1989 yılında 3.000 m² kapalı alanlı üretim tesisimiz ile devam etti. 2004 yılında ise Orhanlı Tuzla’da bulunan bugün de kullandığımız 16.000 m² kapalı alana sahip tam entegre olarak çalıșan tesisimize geçtik. Yeni tesisimiz ile birlikte

Sektörümüzden izlediğimiz kadarıyla, hem ürün hem de marka bazında önemli çalıșmalar yapıyorsunuz. 2017 için hedeflerinizden bahseder misiniz? Ürettiğimiz ürünlerin tüketici ve piyasa șartları açısından değerlendirilmesinde imaj, kalite, güvenilirlik, rekabet ve müșteri memnuniyeti gibi kavramları bünyesinde barındırması markayı ifade ediyor. Biz markalașma çalıșmalarına kurulduğumuz yıldan itibaren bașladık. Ürünlerimizin müșteri tarafında tercih edilmesinin en büyük nedeni markamıza yaptığımız yatırımlar. Sektörde Özçelik markasını bilmeyen yok. Özçelik Makina olarak, sektöre birçok yeniliği getiren firmayız. Garanti șartlarımız, satıș sonrası hizmetler kalitemiz, her yıl belgelendirmeye yaptığımız yatırımlar, ürün kalitemizi en üst seviyede tuttuğu gibi, hem yurtiçi hem dıș pazarda da güvenilirlik özelliğimizi koruyor. Bu da müșteri sadakatini sağlıyor. Tercih așamasında olan bir müșterinin kararındaki en önemli etken marka diyebiliriz. 2017 yılında da marka yatırımlarımız devam edecektir, özellikle Ar-Ge tarafında yaptığımız yatırımlar, ürünlerdeki geliștirme faaliyetleri, müșteri tarafında zaten güçlü olan iletișimimizi daha güçlü hale getirmek için yaptığımız farklı sosyal mecralarda ki pazarlama çalıșmaları, kampanyalar, reklamlar ile markaya yapacağımız yatırımlarımız devam edecek.


Röportaj

54

ile güçlü OZ MACHINE markasını dıș pazara sunduk. Markayı oluștururken, müșterilerimizin de fikirleri doğrultusunda Özçelik markasından çok kopuk olmamasına dikkat ettik. Bunun yanında, dıș pazarda kullanılan dillerde kolaylıkla okunabilmesi, kolay telaffuz edilebilmesi, diğer dillerde olumsuz bir anlam tașımamasına da dikkat ettik. Yeni markamızdan beklentilerimiz yüksek. Rekabetin hızlandığı, ürünler arasındaki farkın gitgide azaldığı bir pazarda firmaların ticari anlamda bașarılı olabilmelerinin tek yolu farklılığa gitmeleridir. Tüketicinin seçim kararı ürünün markasına, çağrıștırdığı kalite ve güven duygusuna bağlı olduğu bir ortamda marka bilinirliğini artırmak en önemli adımdır. OZ MACHINE markasının arkasına 37 yıllık üretim geçmiși olan, kalitesi ve güvenilirliği ile kendisini tüm dünyada kanıtlamıș bir marka, Özçelik var. Bu OZ MACHINE için büyük bir avantaj. Günümüzde, dünya tek bir pazar haline gelmiștir. İhracatın artması, ülkeye döviz girișini sağlıyor ve bu da milli gelirin artmasına, ülke ekonomisinin daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunuyor. İhracatın artmasında marka bilinirliğini artırmak büyük önem tașıyor. OZ MACHINE markasının Özçelik markasından aldığı kalite ve güven ile marka bilinirliğini artırmak bizim için zor olmayacak. Ürünlerinizi, teknolojik olarak bizden daha ileri olan ülkelere de satıyor musunuz? Bunları sıralayıp, en çok tercih edildiğiniz ülkeyi ve bu pazardaki konumunuz hakkında bilgi verir misiniz? Açıkçası “Teknolojik anlamda bizden daha ileri ülkeler” tanımını kabul etmiyorum. Markalarına yatırım yapmıș ülkeler var. Son yılların verilerine baktığınızda marka değeri en yüksek olan firmalar “bizden ileri” șeklinde tabir ettiğimiz ülkelerden çıkıyor. Amerika’da, Apple, Microsoft, Coca-Cola, IBM, Almanya’da Mercedes, Volkswagen, Japonya’da Sony, Toyota en basit örnekleridir. Sektörümüzde de aynı șekilde, aynı teknolojiyi kullanıp, daha kaliteli ürünler üretiyor olmamız, maalesef marka değerimizi artırmıyor. Türk Malının olumsuz imajını yok edip, ihracatımızı artırarak önce ülkeye katma değer sağlamalıyız ki, markalarımızı hak ettikleri yerlerde konumlayabilelim.

Röportaj sorularımızı yanıtladığınız için teșekkürler, son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir konu var mı? Çevremizde yașanan tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıșan ve Türk Malını dünyaya tanıtmaya çalıșan tüm șirketler gibi bizde önümüzdeki dönemde elimizden geleni yaparak markalarımızı hak ettiği yerde tutmaya çalıșacağız. Üretim olarak devamlı kendimizi yenileyen ve geliștiren bir yapımız var. Bu yapı sayesinde pazarın taleplerini karșılamaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı kazançlar diliyor, ilginizden dolayı teșekkür ediyorum.

Soruya gelecek olursak, evet bu ülkelere satıș yapıyoruz. Markalașma sürecini tamamlamıș firmaların birçoğu da bizlerden fason üretim talep ediyor. Çünkü teknoloji ve kalite anlamında hiçbir fark yok. Bazı açılardan üstünlüklerimiz bile var. Biz kendi markamızla satmayı tercih ediyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyoruz. Bu ülkelerde CNC İșleme merkezlerimizi yoğunlukla satıyoruz. PVC ve Alüminyum makineleri üretiminiz olduğunu biliyoruz. Bașka sektörlere de makine üretiminiz var mı? Varsa nelerdir? Yoksa böyle bir düșünceniz var mı? Hangi sektör(ler)? Șuan CNC kontrollü panel ișleme makinelerimiz LEPUS – I ve II, portatif, tek kafa, çift kafa kesim ve kesim merkezi makinelerimiz gibi ahșap sektörüne hizmet ediyor. Bunlar dıșında, 2015 yılı Batimat Paris Fuarında lansmanını yaptığımız ve tüm geliștirmelerini tamamladığımız GARNET ișleme merkezimizde çelik ve endüstriyel ürünlerin ișlenmesine imkân sağlıyor. Biliyorsunuz, dünyanın sektörde sayılı tam entegre fabrikalarından birine sahibiz. Tesisimizde her türlü üretim yapma kapasitesine sahibiz. İlerleyen dönemlerde farklı sektörlere üretim yapma gibi çalıșmalarımız var. Çalıșmalarımız tamamlandığında mutlaka onları da paylașıyor olacağız.

“We Have Put OZ MACHINE Brand, Which Have Gained Strength With the Experience and Quality of Özçelik, On Foreign Market” In the interview we made; Feyza ȘAȘMAZ, the Marketing Director of Özçelik Makine, said “In the midst of 2016, we have started a new brand activity in line with also the request of those who prefer Özçelik brand in the foreign market. We have put OZ MACHINE brand, which is catchy with its same pronunciation in all languages, strong with the experience and quality of Özçelik, on foreign market. We have high expectations from our new brand. It will not be difficult for us to raise the brand awareness of OZ MACHINE brand with the quality and trust taken from Özçelik brand” by stating that they have brought many innovations to the sector as Özçelik Makina.


Sektör

56

“Markalarımızla Körfez Bölgesinde Artık Çok Daha Güçlüyüz” Bu yıl 21 – 24 Kasım tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 37’ncisi düzenlenen Dubai Big 5 Fuarı’na Suudi Arabistan temsilcisi Almuntaser International firması ile birlikte katılan Metsan Kurucu Ortaklarından İbrahim ÇABUK yapı sektörüne dair son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Fuar süresince yoğun ilgi gören stantlarında Hindistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Filistin, Ürdün, Libya, Singapur, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerini ağırladıklarını ifade eden ÇABUK, “Kendi ülkeleri için temsilcilik talepleri olan misafirlerimiz ile temsilcilik ön görüșmeleri yapma fırsatı bulduk” dedi. Dubai Big 5 Yapı Fuarı süresince Körfez Bölgesi’nde bayi ağı olușturma sürecimize katkı sağlayacağını düșündüğümüz görüșmeler yapma imkânı elde ettik diyen ÇABUK; Hindistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Filistin, Ürdün, Libya, Singapur, İngiltere gibi bahsi geçen ülkeler bașta olmak üzere yeni ülke temsilciliklerinin olușturulması sürecine devam etmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Fuar sonrasında Körfez Bölgesi temsilcisi Almuntaser International firması ile gelecek 10-15 yılı kapsayan bir vizyon benimseyip hedefleri olușturduklarını ifade eden İbrahim ÇABUK; sürecin yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurların ele alındığı, “Satıș Süreci Yönetimi” eğitimini tamamlayarak, teknik sunumları birlikte gözden geçirdiklerini ifade etti. Bölge temsilcisi Almuntaser International firmasının Yönetim Kurulu Bașkanı Mr. Yahya Al ROHAEEM, Dubai Big 5 Fuarı ile bölge potansiyelinin çok daha net anlașıldığını, bölgenin potansiyeline ve gücüne olan inancının daha da pekiștiğini ifade etti. İbrahim ÇABUK; “Yapmıș olduğumuz çalıșmalar ve karșılıklı görüșmeler neticesinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleșik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman olmak üzere altı körfez ülkesinde artık çok daha güçlüyüz” dedi. ÇABUK; “2015 yılında İran-Tahran İnșaat Fuarına katılarak bașlatmıș olduğumuz ihracat hamlesi kapsamında 2016 yılı içerisinde șu ana kadar İran, Suudi Arabistan, Polonya, Almanya, Cezayir, Nijerya, Brezilya, Etiyopya, Endonezya ve Birleșik Arap Emirlikleri olmak üzere toplam 10 ülkede ihtisas fuarlarına katılmıș buluyoruz. 2017 yılı içerisinde ABD, Almanya ve Çin olmak üzere planlanmıș 3 fuar organizasyonumuz daha bulunuyor. Hâlihazırda Bulgaristan, Suriye, Ürdün, İtalya, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Sırbistan, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Tunus, İspanya, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti, Lübnan, Irak, Kazakistan, Șili, Azerbaycan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu toplam 26 ülkede ürünlerimiz global tüketici ile bulușmuș durumda. 10 yıl içerisinde temsilciliklerimizin sayısını artırarak, ürünlerimizi 150 ülkeye ulaștırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

“We are Even More Powerful in the Gulf Region with our Brands” İbrahim ÇABUK, being one of the founding partners of Metsan, who attended Dubai Big 5 Fair being organised for the 37th time at Dubai World Trade Center between the dates of 21th and 24th of November, together with Almuntaser International company, being the representative of Saudi Arabia, has stated that they could find the opportunity to follow up the latest developments in the construction sector.

Metsan, Endonezya Big 5 Yapı Fuarı’na Katıldı Metsan; Jakarta Endonezya’da bu yıl ikincisi gerçekleşen fuara enerji santrali, güvenlik firması, havaalanı yazılımı, otomasyon yazılımı, gemi üretimi, telekomünikasyon ve 300’ü aşkın uluslararası&yerel yapı firması olmak üzere gerçekleştirilen Big 5 Endonezya Yapı Fuarı’nda katılımcı olarak yer aldı. Türkiye Konsolosu tarafından ziyaret edilen standımıza Endonezya, Singapur ve Tayland gibi çeșitli ülkelerden firmalar ilgi gösterdi diyen Metsan Kurucu Ortaklarından Erdal ORHAN; “Bahsi geçen ülkelerden gelen firmalarla bilgi alıșverișinde bulunup, potansiyel distribütörlerle tanıșma imkânı elde ettik. Özellikle kimyasal dübel ve sızdırmazlık serisi ürünlerimize yoğunlukla alaka gösterildiği fuarda, sektördeki en yeni ürünlerle tanıșma ve son teknolojiyi yakından takip etme fırsatı yakaladık. Bu fuar aracılığıyla Endonezya pazarını yakından tanıma ve inceleme imkânı bulduk’ dedi. Son yıllarda Türkiye ile Endonezya arasındaki dıș ticaret hacmi artıș göstermiș durumda diyen ORHAN; “Özellikle inșaat malzemeleri ürünleri konusunda Türkiye için Endonezya potansiyel bir pazar konumunda bulunuyor ve Endonezyalı müteahhitlik firmaları Türk firmaları ile ișbirliğine olumlu yaklașıyorlar. Endonezya’da konut ve altyapı inșa ve yenilemesine ihtiyaç önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği öngörülüyor’ dedi. Gelecek vaat eden inșaat sektörü de dikkate alındığında, Endonezya’da Metsan için kimyasal dübel ve boru sızdırmazlık elemanlarımız konusunda müthiș bir potansiyel bulunuyor diyen Metsan Kurucu Ortaklarından Erdal ORHAN ülkenin ekonomik geleceğiyle ilgili; “Endonezyalıların satın alma güçleri nüfus içinde orantılı olarak arttıkça birçok gelișmekte olan ülkeyi geride bırakarak G20’deki basamakları hızla tırmanacaklarını hayal etmek zor değil” öngörüsünde bulundu. ‘Bizi oldukça heyecanlandıran bu potansiyeli, pazar ile ilgili yaptığımız çalıșmalar ve elde ettiğimiz tecrübeler ıșığında en iyi șekilde değerlendireceğiz’ dedi.

Metsan, Participated at Indonesia Big 5 Construction Fair Metsan has participated in Big5 Indonesia Construction Fair being realised in Jakarta Indonesia for the second time this year, in which more than 300 international and local construction companies, and companies involved with energy plant, security company, software for airports, automation software, ship construction, telecommunication took part.


Sektör

58

7. Boğaziçi Zirvesi Efektif Çözümlere İmza Attı Bu yıl Cumhurbaşkanlığı yüksek himayesinde Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Zirvesi dikkat çekti.

7. Boğaziçi Zirvesi açılıș konușmasını yapan Uluslararası İș Birliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz ÖZGENCİL “Bugüne kadar yaklașık 10 bin kișiyi ağırladığımız Zirve’ye ilginin her geçen yıl artması bizleri gururlandırıyor. Bu yıl da İngiltere, Çin, Suudi Arabistan, Fas, Kıbrıs, Katar, Pakistan, İspanya gibi 70 ülkeden çok önemli isimleri ağırlamıș olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizlerin katılımlarıyla, küresel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve sosyal sorunlara daha efektif ve kalıcı çözümler üretmek için ortaklıkları ve ișbirliklerini güçlendirmek en büyük hedefimiz” dedi. “Dünya’da İstediğimiz Gelecek” Konseyi İstanbul’da Kurulsun TAG Organization Kurucusu Dr. Talal Abu GHAZALEH, Boğaziçi Zirvesi’nde dünya barıșı için adımlar atılması gerektiğini belirterek, “Birleșmiș Milletlerdeki dünya liderleri 21. yüzyılın bașında mevcut BM üyelerinin uzun süredir ıstırap çektiği barıș, güvenlik, refah ve bağımsızlık alanlarında yeni bir döneme geçileceğini umuyordu. Küresel bir çatıșmanın riski gittikçe artmaktadır. Bu nedenle ilk adım olarak, endișeli dünya liderleri UİP 7. Boğaziçi Zirvesinde farkındalığı artırmak, süregelen tehlikelerin önüne geçmek için adım attı. Bu planın çatıșmaları barıșçıl bir anlamda önlemesi, sosyal ve ekonomik olayların küresel boyutta, eșitlik vurgusu yapacak ve uluslararası ilișkilerin hukuksal boyutta ilerlememesi için uygulanmalı” dedi. Daha refah ve barıșçıl bir dünyada yașamak için dünya liderlerini bir araya getirecek “Dünya’da İstediğimiz Gelecek” konseyini İstanbul’da kurmaya davet eden GHAZALEH, “Yașanan bütün bu gelișmeler nedeniyle bir grup dünya liderini ‘Dünyada istediğimiz gelecek konseyini İstanbul’da kurmak üzere onaylamaya davet ediyorum. UİP bu konsepti ve önerilen kurumu onayladığında, geçici bir genel sekreter atanması yapılacaktır. Bu sekreter öncelikli konulara değinerek, konsey üyeliği için adaylarla iletișime geçecektir. Muhtemel aday listesi kurucular tarafından önerilecektir” dedi. AVM Patronlarına TL İle Kira Çağrısı Cumhurbașkanı ERDOĞAN, ekonomik bir baskı aracı haline gelen dolara karșı ortak mücadele çağrısı yaptı. AVM kiralarının

dolardan çıkarılıp TL’ye dönüștürülmesini öneren ERDOĞAN, AVM patronlarına da çağrıda bulundu: Döviz baskısından piyasaları kurtarmamız lazım. Bunu duyuruyorum, duyuracağım. Bu süreci beraber ve dayanıșma içinde atlatacağız.” Cumhurbașkanlığı himayesinde Uluslararası İș Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen “Küresel Gelecek: İnsan Odaklı, Akıllı Ekonomi” temalı 7. Boğaziçi Zirvesi İstanbul’da yapıldı. Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN bașta olmak üzere bakanlar, iș dünyası temsilcilerinden olușan yerli ve yabancı 150 konușmacı ağırlandı. Etkinlikte küresel ekonomiye ve bölgeye dair birbirinden önemli konular masaya yatırıldı. AVM Kiraları TL İle Yapılsın Önerisi Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde konușan Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, ekonomik bir baskı aracı olarak kullanılan dolara karșı AVM patronlarına da çağrıda bulundu. “Döviz baskısından piyasaları kurtarmamız lazım” diyen ERDOĞAN, AVM’lerde patronlar hep dövizle kiralama yolunu seçiyorlar. Șimdi burada yeni bazı adımlar atmak suretiyle geçici bir düzenleme gerekirse yapılır ve bu kiralamanın da ülkemizin șu anda bu süreci bașarıyla atlatabilmesi için yerli para birimiyle bu süreci atlatma adımını atmalıdır diye inanıyorum. Bunu da duyurdum, duyuruyorum, duyuracağım” dedi. “Bu Millet Ekonomik Baskıya da Direnir” Yerli para birimiyle borçlanılması tavsiyesinde de bulunan ERDOĞAN, kararlı konuștu: “Unutmayın, yakın tarihin gördüğü en alçak darbe girișimini, en sinsi ișgal teșebbüsünü, en kanlı terör saldırısını aynı anda yașayıp bașarıyla üstesinden gelen bu millet, elbette ekonomik baskılara karșı da kendisini müdafaa edecektir.” Erdoğan konușmasının sonunda yerli para ile ithalat-ihracat olayının da devreye sokulabileceğinin unutulmamasını istedi. Ticaret Savașı İșareti Zirvenin bu yılki temasının önemine dikkat çeken Cumhurbașkanı ERDOĞAN, dünyanın ve bölgenin her geçen gün yeni ve daha büyük sorunlarla karșılaștığı bir dönemde, bu tür görüș


Sektör

59

alıșveriși ve iș birliği zeminlerinin önemli olduğuna inandığını söyledi. ERDOĞAN, teknoloji ürünü araçların hayatı adeta kușattığını vurguladı. Tüm bu gelișmelerle birlikte istihdamdan gelir dağılımına kadar birçok alanda çarpıcı etkilerin geldiğini ifade eden ERDOĞAN, “Küresel ticaret büyümesi tahminlerinin üzerinde değerlendirilirken, tüm bu gelișmelerle birlikte teknoloji kullanımının çok daha farklı bir zemin olușturduğunu, yaygınlaștığını görüyoruz. Pek çok ülkedeki seçimlerde uluslararası ticareti kısıtlama vaatlerinin artması, ticaret savașlarının yaklaștığının da bir ișaretidir” diye konuștu. Ekonomik Canlanma Bekliyoruz TİM Bașkanı Mehmet BÜYÜKEKȘİ ise bu yıl 7’ncisi düzenlenen etkinliğin her geçen yıl büyüyerek dünyaya hitap eden bir etkinlik haline geldiğini söyledi. BÜYÜKEKȘİ, küresel ekonomide son yıllarda yașanan sıkıntılara değindi. Petrol ve emtia fiyatlarının 2014 sonundan itibaren düșmeye bașladığını ve bunun bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar verdiğini dile getiren BÜYÜKEKȘİ, “Ancak 2016’nın son çeyreği itibariyle bu düșüș trendi yukarıya çıkmaya bașladı. Böylelikle, önümüzdeki dö-

nemde bașta petrol ihracatçısı ülkelerde olmak üzere bölgemiz genelinde ekonomik canlanma yașanmasını bekliyoruz” dedi. 2030’da 10 Milyon Varile Çıkarız Saudi Aramco Kıdemli Bașkan Yardımcısı Ahmed Al SADİ de zirvede konuștu. Dünyanın en büyük petrol rezervlerini yönettiklerini belirten SADİ, “Suudi enerji sektörünü daha da büyütmek istiyoruz. Rafinaj kapasitemizi ise 2015 yılındaki günde 5,4 milyon varilden, 2030 yılında 10 milyon varile çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Enerji sektörüne ilișkin değerlendirmelerde bulunan Al SADİ, Saudi Aramco’nun pazarlama ve dağıtım yatırımları ile alt yapıları sayesinde dünyanın en büyük ham madde ihracatçısı olma rolünü koruduğunu aktardı. Al SADİ, global liderlik konusunu, endüstri lideri olmak amacıyla desteklediklerini belirten SADİ, son 3 yılda patent portföyünün yüzde 24 büyüdüğünü kaydetti. 7th Bosphorus Summit Gave Rise to Effective Solutions 7th Bosphorus Summit which was organised by International Business Collaboration Platform (UIP) as being under the auspieces of the Presidency in this year, has attracted a lot of attention.


Röportaj : Nükhet KÜÇÜK

Röportaj

64

“Uluslararası İș Dünyasında, Küresel Markalarımızı Olușturmalıyız” (TÜMSİAD) Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Yaşar DOĞAN, gerçekleştirdiğimiz söyleşide Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan “Ar-Ge ve İnovasyon” konusunu değerlendirerek; darboğazdan çıkmanın temel koşulunu teknoloji yatırımlarını, inovasyonu ve üretilen katma değeri artıracak yapısal reformların oluşturduğunu sözlerine ekledi. KOBİ’lerimizin sektörel alanda gelișimlerini sağlarken teknik anlamda sağladığımız katkılara ek olarak bu sene dördüncüsünü düzenleyeceğimiz KOBİ șurası ile her sektörden firmalarımızı bir araya getirerek network ağını da kuvvetlendireceğiz. Ayrıca bu çalıșmalarla uluslararası firmalarla da iletișim kurma imkânı bulabileceklerdir.

Tüm Sanayici ve İșadamları Derneği (TÜMSİAD)’ın üstlenmiș olduğu misyon, vizyon ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? TÜMSİAD’ın kurulușundaki temel amaç; klasik tüccarlığın ve kâr odaklı gelișimin daha ötesinde ülke sanayici ve iș adamlarına yenilikçi, güvenilir, gelișime açık ve daima ülke hedeflerine odaklanmıș bir vizyon kazandırmak oldu. Klasik diye kullandığım tabir burada sadece mal al ve sat mantığında ilerleyen tüccar davranıșıdır. Ne yazık ki özellikle bizim hedef ve fayda kitlemizi olușturan Anadolu KOBİ’lerimizin büyük çoğunluğu da bu șekilde ticaret yapmakta. Sadece finansal destek ve teșviklerin sağlanması da istenen verimi sağlamamaktadır. Bu durumun iyi bir analizi yapılarak KOBİ’lerimizin toplam kalite yönetimine haiz, evrensel iș odaklı, inovatif ve marka değeri yüksek bir çıtaya çıkartmak temel misyonumuz olmuștur. Tüm bunların yanında KOBİ’lerimizin istenen teknik gelișimlerinin zihinsel gelișimle taçlandırılması gerektiğini TÜMSİAD olarak kurulduğumuz günden bu yana hep vurguladık. Güvenilir ve halkının refahı için çalıșacak sanayici ve Müslüman tacirin varlığı bizleri tekrar dünya sahnesine çıkaracaktır. TÜMSİAD olarak sektörel çalıșmalarımızı tek merkezden farklı kollarla gerçekleștirmekteyiz. Genel merkez bünyesinde üye portföyümüze uygun olușturduğumuz sektör kurullarımız, her sektörün yașadığı sıkıntılara eğilmektedir. İș kollarına sektörel değil de genel çözümler üretmeye çalıștığınızda bazı sektörlerden verim elde ederken yanlıș dokunmalarınız bazı sektörlerde de verim düșüklüğüne sebep olacaktır.

KOBİ’lerin sorunlarına odaklanan bir dernek olarak üye firmalarımıza sağladığımız fiziki ve istihdam odaklı gelișmelerin yanında șunu biliyoruz ki; her üyemiz uluslararası pazarlara açılmalıdırlar. Ülke içi piyasalarda sağlanan istihdam, para akıșı ve yatırım elbette ekonomiyi güçlendirecektir ancak dıșa bağımlılıktan kurtulamadıkça Türkiye ne 2023 ivmesini yakalayabilir ne de Yeni Türkiye sağlam ideali ayaklar üzerine inșa edilebilir. Bizim için sürekli gelișimi önemseyen büyüme gerekli küçük kalamam diyen iș adamlarımız öncelikli oldu. Bu yolda da ülkemizdeki ulașabildiğimiz her iș koluna ve sanayi-hizmet üretmesi fark etmez her iș insanımıza dokunabilmek için 53 ile șube açtık. Bunun yanında birçok ilimizin ilçesinde de temsilcilikler kurduk. İș adamlarımızı uluslararası piyasalara tașımak ve diğer ülkelerdeki yatırımcı Türkleri desteklemek amacıyla Avrupa’da 8, Pakistan’da 1 olmak üzere toplam 9 ülkede çözüm ortağı ve Uluslararası Kardeșlik ve Barıș Derneği vasıtasıyla 47 ayrı ülkede temsilciğimizi hayata geçirdik. Ayrıca ülke olarak hedef kıtamız olan Afrika Kıtası’nda da iș adamlarımızın Afrika pazarına açılması ve Afrikalı iș adamlarının Türk firma ve ürünlerini yakından tanıyabilmesi amacıyla bir uluslararası fuar projesini hayata geçirmeyi de planlamaktayız. TÜMSİAD olarak eğitime de çok önem vermekteyiz. Üniversiteler ve alanında uzman akademisyenlerle yaptığımız ișbirlikleri sayesinde șirket sahipleri ve çeșitli kademelerde istihdam ettikleri personeline kișisel gelișim, yabancı dil, iç ve dıș ticaret, kurumsallașma, destek ve teșviklerden yararlanma gibi konularda eğitimler vermekteyiz. Gençlerin girișimciliğe özendirilmesi ve mesleki tercihlerini doğru bir șekilde yapabilmeleri için Türkiye’nin bir çok üniversitesinde seminerler ve konferanslar düzenlemekteyiz. Ayrıca bünyemizde bulunan İnovasyon Takımımız ile Türk girișimcilerinin hem ulusal, hem de uluslararası arenada yenilikçi, teknolojik gelișime sahip ve geleceğin iș dünyasında söz sahibi olabilmeleri amacıyla projeler geliștirmekteyiz. Diğer bir çalıșmamız ise 2 ayda bir çıkardığımız TÜMSİAD Ekonomi dergisidir. KOBİ’ler bu dergi ile sektördeki hareket ile Türkiye’den ve dünyadan ekonomik alanda bilgilere erișmektedirler.


Röportaj

66

Sadece ekonomi odaklı değil, aynı zamanda sosyal projeleri de gerçekleștiren ve destekleyen bir sanayici ve iș adamları derneğiyiz. Dünyanın birçok noktasında yașanan istenmeyen olaylara karșı TÜMSİAD olarak mağdur olmuș tüm kardeșlerimize yardım kurulușları vasıtasıyla uzanmaktayız. Hükümetçe açıklanan teșvik ve yatırım paketleri iș dünyası için can suyu niteliği tașımaktadır. Konu hakkında düșüncelerinizi paylașır mısınız? Teșvik ve yatırım paketleri ile Türkiye’nin her bir șehrinde fabrika, makine, teçhizat ve ticarethane gibi üretim yerlerinin kurulmasında sağlanacak destekler özellikle KOBİ’lerimiz için can suyu niteliği tașımaktadır. Bu can suyu da bölgesel kalkınma ve istihdam farklarını da büyük oranda ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte desteklerle verilecek faizsiz kredilerin, diğer bölge üreticileri için de sağlanması 2023 yılı hedeflerimizdeki kümülatif kalkınmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz ay Bașbakanımız bölgeler arasındaki gelișmișlik farklarını ortadan kaldıracak, yatırımları ülkenin farklı yerlerine yayacak Doğu ve Güneydoğu Yatırım ve Teșvik Paketini açıkladı. Açıklanan teșvik ve yatırım paketi bölgenin en önemli ve acil ihtiyaçları arasında bulunan sorunlara yönelik önemli bir adım özelliği tașımaktadır. Șuan konut, ulașım, üretim tesisleri, sağlık, güvenlik birimleri ve sosyal imkânlar yatırım bekleyen en önemli konular ve hükümetimizin projeleri de bu ihtiyaçlara cevap verir niteliktedir. Bu teșvik paketi de açıklananlardan sadece bir tanesi. Sayın Davutoğlu’nun Bașbakanlığı döneminde de açıklanan teșvik paketleriyle sağlanacak yatırımlar, ülke hedeflerimiz için șimdiye kadar planlanan iș olanaklarının olușması, istihdamın artması ve kalifiye iș gücünün olușturulması gibi bașlıkların getireceği faydayı maksimize edecektir. Tüm bölgelerimizin üreten ve ekonomiye katkı sağlayan bir güce ulașması, bizim için büyük önem arz etmektedir. Çünkü iș insanlarımızın yatırımlarını teșvik paketleriyle doğru koordine etmek, hem iș dünyası için can suyu niteliği tașırken hem de toplumun tüm kesimine refah getirecektir. İș dünyası ülkede huzur ve güven ortamı istiyor. TÜMSİAD Bașkanı olarak konuya dair neler söylemek istersiniz? Son yıllarda dünya genelinde yașanan ekonomik ve siyasi gelișmeler ülkemizin de içinde bulunduğu global ticaret ağlarını etkiledi. Küresel ticarette yașanan aksaklıklar ve gelecek ile ilgili net bir tahminde bulunamama yatırımcıyı huzursuz ediyor. Ayrıca FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz kalkıșması, terör faaliyetleri ve kredi derecelendirme kurulușlarının art niyetli değerlendirmeleriyle bu küresel sıkıntıların içine çekilmeye çalıșılıyoruz. Ancak halkımızın milli bilinci ve hükümetin doğru politika hamleleriyle bu girișimler sonuçsuz kalmaktadır. Bunu daha net bir șekilde görmek için șöyle bir örnek vermek istiyorum. Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz yılın bașında yayınlanan, “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda dünya piyasalarında 2017 için düșük büyüme korkusu olduğu gözlemlenmiști. Bu raporun verilerine göre Dünya Bankası, dünya ekonomilerinde büyüme tahminlerinde 2017 için öngörülen yüzde 3,1’lik büyüme beklentisini yüzde 2,8’e; 2018 için ise yüzde 3,1’den yüzde 3’e düșürdü. Türkiye verilerine baktığımızda ise Türkiye

ekonomisinin dünyadaki beklentilerin aksine 2017 yılında yüzde 3,5, 2018 yılında ise yüzde 3,6 oranında kademeli olarak büyüme kaydedebileceği öngörülüyor. Dünya Bankasının büyüme beklentilerinde de görülüyor ki, yakın ve uzak coğrafyamızda ortaya çıkan siyasal, küresel ve ekonomik krizler ile Türkiye’ye yönelik algı değiștirme operasyonlarına rağmen ekonomimiz raporda da belirtildiği üzere hamdolsun olumlu gelișimini sürdürmektedir. Ancak 2023 vizyonunda dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hedefleyen ülkemizin raporda öngörülen değerlerin üzerinde ekonomik büyüme rakamlarına ulașması gerekmektedir. Buda istikrar ve huzur ile mümkündür. İstikrarın sürdürülebilir olmadığı, huzur ve güvenin tesis edilmediği, yatırımcının asimetrik bilgiden uzak tutulduğu bir ortamda ekonominin güçlü olması ve büyümesi asla ve asla beklenemez. Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programda yer alan “Ar-Ge ve İnovasyon” konusunu bir de siz değerlendirir misiniz? TÜMSİAD olarak Ar-Ge ve İnovasyon destek proje/çalıșmalarınıza vurgu yapar mısınız? Sayın Bașbakan’ın açıkladığı Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan’da temel olarak siyasi ve ekonomik istikrarın birlikte ilerleyeceği, kapsayıcı büyüme, katma değer üreten ekonomi ve rekabet gücünü artırma konularını görmekteyiz. Özellikle katma değer üreten bir ekonomiye geçiș ve firmalarımızın rekabet gücünün artırılmasının ana iskeletini inovasyon ve Ar-Ge olușturmaktadır. Türkiye, bilgi ve teknoloji çağında ürettiğimiz bilginin ticarileșmesi yönünde adımlar atmalıdır. Zaten Kalkınma Planında da hedeflenen aslında bu. Kalkınma planında ki bu adımlar sadece ișletmeleri ilgilendiren bir durum değildir. Yani inovasyon dediğimizde; toplumu olușturan bireylerin inovatif düșünebilme kapasitelerinin artırılması, sorun değil çözüm odaklı iș gücünün yetiștirilmesi ve süreç-sonuç ilișkisinin optimum dengede tutulması aklımıza gelmelidir. Bu noktada orta öğretimi ve üniversiteleri kapsayacak șekilde tüm eğitim kurumlarımıza büyük görev düșmektedir. Sürekli uygulanan ancak önemli yol kat edilmesine rağmen henüz istenen seviyeye ulașılamamıș devlet-üniversite-sanayi iș birliğinin ve aynı hedef doğrultusunda bütünleșmiș bir stratejinin olușması gerektiğini düșünüyorum. Bu konuda da TÜMSİAD’da özellikle genç girișimcilerimizin üniversite teknoparklarında çalıșmalar gerçekleștirmelerini sağlıyoruz. Bașkanlık dönemimin bașladığı aylarda kurduğumuz Ar-Ge ve İnovasyon Takımımız lise çağlarından itibaren projelerini geliștirmiș ya da geliștirme sürecinde olan gençlere destek olmakta, üyelerimizin bu iș birliği içerisinde pay sahibi olmalarını sağlamaktadır. Dıș İlișkiler Koordinatörlüğü ve Proje ekibimizle, girișimcilere ve üyelerimize elde ettikleri faydanın yanında onları geniș çaplı olarak bir araya getirdiğimiz uluslararası fuarlar düzenlemekteyiz. Çünkü kalkınma planında inovasyon bașlığının altına alabileceğimiz rekabet gücünün artırılması, nitelikli iș gücünün sağlanması, katma değer üreten ișletmelerin artırılması bu ufuk açıcı faaliyetlerle gerçekleșmektedir. 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefimiz söz konusu. Bu hedefe ulașabilmemiz noktasında ne tür faaliyetler sergilenmeli? Devlet bütçemiz son derece sağlam, son yıllarda yavașlama görülse de cari açığın azalma trendinde olduğunu söylemek


Röportaj

68

doğru olacaktır. 26 çeyrektir büyüyerek küresel sıkıntılardan oldukça az etkilendiğimizi söyleyebilirim. Devlet 2023 yılı hedeflerini koydu ve çok mantıklı bir șekilde teșvik paketlerimizi bölgelere has bir șekilde üretmeye bașladı. Bunlar da gösteriyor ki Türkiye, ekonomik olarak ülkeleri bataklığa sürükleyen darbe girișiminden, terör olaylarından ve küresel finans krizlerinden, “dirençli ekonomisiyle” alnının akıyla çıkmaktadır. Özel sektör olarak bizler yani holdingler ve KOBİ’lerimiz milli ekonomi için rekabet gücü yüksek ürünler üretmeliyiz. Markalașma stratejilerimizi ve üretim standartlarımızı günümüz dünya ticaretine göre güncellemeli, uluslararası iș dünyasında küresel markalarımızı olușturmalıyız. 2023 hedeflerimiz için gerekli faaliyetleri 2 noktada belirtmek mümkün olacaktır. Birincisi yapısal reformların gecikmeden hayata geçirilmesi, ikincisi de mega projelerin hız kesmeden devam etmesi. Birinci unsuru biraz detaylıca incelemekte fayda var. Türkiye ekonomisinin güncel ve temel sorunlarının bașında iktisadi büyümenin yavașlaması geliyor. 2011 yılına kadar yüksek bir büyüme performansını sürdürebilmiș olan Türkiye Ekonomisi, 2012 yılı sonrasında büyük bir ivme kaybetmiș durumda. Büyümedeki bu yavașlama neticesinde, son beș yılda kiși bașı gelir rakamlarının 10 bin dolar civarına sıkıștığı gözleniyor. Bu iktisadi büyüme darboğazından çıkmanın temel koșulu ise teknoloji yatırımlarını, inovasyonu ve üretilen katma değeri arttıracak yapısal reformlardan geçiyor. Bu yapısal reformların bașında yatırımların, emek yoğun, üretken olmayan sektörlerden katma değeri yüksek, teknoloji yoğun sektörlere kaymasını sağlayacak vergi ve teșvik düzenlemeleri geliyor. Bu konuda, açıklanan teșvik paketleri doğru hamleler ile devam ettirilmeli. Bunun yanı sıra, hem ekonomik büyüme önünde önemli bir engel olan hem de cari açık sorunumuzun kaynaklarından olan düșük tasarruf oranlarımızı arttıracak, özellikle uzun süreli tasarrufu teșvik edici düzenlemeler gerekli. Sayın Cumhurbașkanımızın TL’ye sahip çıkalım çağrısı milletimizde ciddi bir geri dönüș buldu. Ancak bu kısa dönem için yastık altı döviz ve altını tasarrufa dönüștürüyor. Ayrıca, vergi politikalarında en problemli alanlardan olan, șirketler arası haksız rekabete yol açan ve șirket büyümelerinin önündeki en önemli engellerden biri haline gelen kayıt dıșılıkla etkin șekilde mücadele edilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, sürdürülebilir ekonomik büyüme için ülkemizdeki eğitim kalitesinin arttırılması ve üniversite – sanayi ișbirliklerinin de geliștirilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin bir diğer temel sorunu da cari açıktır. Cari açığın azaltılabilmesi için enerjide dıșa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynaklara dayalı enerji üretilmesi ve enerjide verimliliğin geliștirilmesi için çalıșmalar yapılması sorunun çözümünde en önemli hususlardan biri olarak karșımıza çıkıyor. Sorunun çözümü için diğer bir husus da ham madde ve ara madde üretimlerimizin yurt içinde üretilmesini sağlayarak, ithalatın ve böylece de dıș ticaret açığının azalmasını sağlamak olmalıdır. Mega projelerin bașında gelen, hâlihazırda yapımına bașlanmıș olan ve kredi sözleșmesi imzalanan 3. havaalanı projesi zaten gözde bir șehir olan İstanbul’a marka değeri katacak ve hava tașımacılığında Türkiye’yi merkezi bir konuma oturtacaktır. Hız kesmeden ve akamete uğramadan çalıșmaların tamamlanması gerekmektedir.

Yapılması planlanan Kanal İstanbul projesi de dev bir yatırım olarak enerji, ulașım gibi birçok alanda pozitif dıșsallıklar üretecek, çok sayıda istihdam yaratarak reel ekonomide bir canlılığa yol açacaktır. Ayrıca hizmete bașlayan Avrasya tüneli de boğazın iki yakasını deniz altından kara yolu ulașımı için birleștirerek, İstanbul’un en temel problemi olan trafik sorununa çözüm üreteceği gibi büyük oranda yakıt/enerji tasarrufu sağlanmasına da imkân tanıyacaktır. Siyasi istikrarın sağlayacağı dinamizm ilk olarak iktisadi alanda hissedilecektir. Tek bașına bir hükümet tarafından yönetilecek olan Türkiye çok yönlü bir atılım döneminin eșiğindedir. Büyüme, enflasyon, cari açık, istihdam vb. sorunlarını yukarıdaki tavsiyeler doğrultusunda çözebilecek Türkiye iktisadi kırılganlıktan kurtulup, gelișmiș ülkeler refah düzeyine erișebilecektir. Șunu da eklemeliyim ki; Yeni Türkiye ayağa kalktı; üretimde kalitemiz ve millilik artacak ve inșallah 2023 yılında ilk 10 ekonomiden biri olacağız. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Her kriz içerisinde mutlaka fırsatları da barındırmaktadır. Bizim gibi krizlerin müzmin hale geldiği ve büyümesinin önüne engeller çıkartılan bir ülkede, geçmiș incelendiğinde kriz zamanlarında büyüyen firmalarımızın bulunduğu görülecektir. İș dünyamız bu süreçte krizde ayakta kalma ve krizi fırsata çevirme noktasında ciddi tecrübeler edindi. Bu konuda özellikle sektör temsilcilerinin bulundukları sektörün temel dinamiklerine hâkim olmaları gerekmektedir. Sektörünü tanıyan ișletme, sektörün ihtiyaçlarını ve ürünlerinin sahip olması gereken standartlarını da rahatlıkla tespit edebilir. Ayrıca firmaların faaliyet gösterdikleri pazar çeșitliliğine önem vermeleri temel șartlardan biridir. Çünkü firmanın sadece kendi bölgesinde çıkacak bir krizden etkileneceğini söylemek basit kalacaktır. Ekonominin siyasi sınırları aștığını düșündüğümüzde bir kriz farklı bölgeleri etkileyebilmektedir. Farklı pazarlarda ürününe talep olan bir firma bahsettiğimiz bu tip krizlerden de etkilenmeyecektir. Firmaların faaliyetlerinde inovatif yaklașımları ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Özellikle firmalarımız üretimin her noktasında inovasyon konusuna mutlaka önem vermelidir. Üretim faktörlerinin temininden, pazarlama stratejilerine kadar yapılacak inovasyon firmayı krizlere de dirençli hale getirecektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Șahsınız nezdinde ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi yönetim ve ekibine teșekkür eder, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim.

“We should Create Our Global Brands in International Business World” Yașar DOĞAN, who is the General President of All the Industrialists and Businessmen Association (TUMSIAD), has evaluated the Development Plan and “Research-Development and Innovation” as being part of Mid Term Program and he added that the way to get rid of bottlenecks ,is related with establishing structural reforms by making technological investments, innovations, and increasing the value addition generated.


Ă&#x153;rĂźn

70

Evinize, Ä°Č&#x2122; Yerinize AkÄąllÄą Konsept

DĂźnyanÄąn Ăśnde gelen otomasyon sistemi Ăźreticilerinden Becker, B-Tronic ĂźrĂźnĂźyle ev ve iČ&#x2122; yerlerinde gĂźvenlik ve konforu maksimuma çĹkardÄą. Piyasadaki diÄ&#x;er akÄąllÄą ev sistemlerine gĂśre daha uygun fiyatla kurulumu saÄ&#x;lanan sistem, kullanÄącÄąlarÄąna Alman kalitesinin konforunu da yaČ&#x2122;atÄąyor. Her Č&#x2122;eyin tek bir tuČ&#x2122;la kontrol edilebilecek kadar basitleČ&#x2122;tiÄ&#x;i gĂźnĂźmĂźzde teknoloji baČ&#x2122; dĂśndĂźren bir hÄązla deÄ&#x;iČ&#x2122;irken, artÄąk ev ve iČ&#x2122; yerleri de akÄąllanÄąyor. Bu alanda piyasada hÄązla yayÄąlan akÄąllÄą sistemlerde Alman Becker ise fark yaratÄąyor. Kurulumu kolay, diÄ&#x;er sistemlerle de uyumlu Becker Ăźretimi B-Tronic, akÄąllÄą telefondan tek bir tuČ&#x2122;a dokunarak ev ve iČ&#x2122; yerinizde birçok sistemi kontrol etmenizi saÄ&#x;lÄąyor. PanjurlarÄąnÄązÄą AçĹn Eviniz GĂźneČ&#x2122; AlsÄąn; Tek Bir TuČ&#x2122;a BasÄąn, PergolanÄąz AçĹlsÄąn Nerede olursanÄąz olun, evinizi ya da iČ&#x2122; yerinizi laptop ya da akÄąllÄą telefonunuzdan kontrol etmek istemez misiniz? CevabÄąnÄąz â&#x20AC;&#x153;evetâ&#x20AC;? ise, B-Tronic tam size gĂśre. Uzaktan Kontrol Edin, Siz Gelmeden Her Č&#x2DC;ey HazÄąr Olsun t1BOKVSWFQFSHPMBOÂ&#x2018;[Â&#x2018;BĂ&#x17D;Â&#x2018;O FWJOJ[JĹ&#x2014;ZFSJOJ[HĂ OFĹ&#x2014;BMTÂ&#x2018;O t,BMPSJGFSMFSJOJ[JBĂ&#x17D;Â&#x2018;OPSUBNTJ[HFMNFEFOÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OTÂ&#x2018;O t*Ĺ&#x2014;Â&#x2018;LMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;[Â&#x2018;BĂ&#x17D;Â&#x2018;O LBSBOMÂ&#x2018;LUB[PSMBONBZÂ&#x2018;O Evden Ă&#x2021;Äąkmak, Ä°Č&#x2122; Yerini Kapatmak Hiç Bu Kadar Kolay OlmamÄąČ&#x2122;tÄą t*Ĺ&#x2014;Â&#x2018;LMBSÂ&#x2018;BĂ&#x17D;Â&#x2018;LNÂ&#x2018;VOVUUVN tĂ&#x192;UĂ ZĂ QSJ[EFNJCÂ&#x2018;SBLUÂ&#x2018;N

t#BMLPOLBQÂ&#x2018;TÂ&#x2018;BĂ&#x17D;Â&#x2018;LNÂ&#x2018;LBMEÂ&#x2018; t(BSBKLBQÂ&#x2018;TÂ&#x2018;OÂ&#x2018;LBQBUUÂ&#x2018;NNÂ&#x2018; t1FSHPMBBĂ&#x17D;Â&#x2018;LLBMEÂ&#x2018; SĂ [HĂ&#x2030;SEBOFULJMFOJSNJ EÄ&#x;er B-Tronic kullanÄącÄąsÄąysanÄąz bunlar sorun olmaktan çĹkar. Neler Yapabilirsiniz? t 5FMFGPOVOV[EBO UĂ N TJTUFNJOJ[J LPOUSPM FEFCJMJS EJMFEJÄźJOJ[ deÄ&#x;iČ&#x2122;ikliÄ&#x;i yapabilirsiniz. t5FLUVĹ&#x2014;MBÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;Â&#x2018;LMBSTĂ&#x161;OFS t1SJ[MFSEFWSFEÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;Â&#x2018;LBMÂ&#x2018;S t1BOKVSWFQFSHPMBMBSLBQBOÂ&#x2018;S t"ZSÂ&#x2018;DB#5SPOJDĂ [FSJOEFLJBEFUNFWDVULBNFSBWFFLTUSB FLMFZFCJMFDFÄźJOJ[*1LBNFSBJMFFWWFJĹ&#x2014;ZFSJOJ[JJ[MFZFCJMJSTJOJ[ t"ZSÂ&#x2018;DBUBUJMEFZLFOQBOKVSWFQFSEFMFSJOJ[JBĂ&#x17D;Â&#x2018;QLBQBUBSBLFWEF varmÄąČ&#x2122; izlenimi yaratabilirsiniz. t#5SPOJDJMFFWWFJĹ&#x2014;ZFSMFSJOJ[EFNBLTJNVNHĂ WFOMJLTBÄźMBOÂ&#x2018;S Evdeyken KeyiďŹ&#x201A;enin Web Ăźzerinden tĂźm evinize mĂźzik yayÄąnÄą yaparak keyiďŹ&#x201A;i bir ortam yaratabilir ve birçok senaryo yazabilirsiniz. Geç KaldÄąk Diye Ă&#x153;zĂźlmeyin â&#x20AC;&#x201C; Kabloyu Dert Etmeyin Beckerâ&#x20AC;&#x2122;in ĂźstĂźn nitelikli ĂźrĂźnĂź B-Tronic, herkes bu konforu ZBĹ&#x2014;BTÂ&#x2018;OEJZF EJÄźFSNBSLBTJTUFNMFSMFEFVZVNMVĂ&#x192;TUFMJLUĂ N bunlar kablosuz!

%HFNHUÂłHGDQĂ&#x2019;áPDGDQDNĂ&#x2019;OOĂ&#x2019;VLVWHPDOPD\Ă&#x2019;Q


Röportaj

74

“Bandırma’nın Rüzgârına Ersaș Sistem Serileriyle Dur Diyoruz” Ersaş Alüminyum Bandırma Bayisi Camsan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan YILDIRIM 12 Kasım 2016 tarihinde Grand Asya Hotel’de düzenlenen Ersaş Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtlayarak; “Camsan olarak Ersaş Alüminyum A.Ş. desteği ile hayat bulan “Bandırma’nın rüzgârına dur diyoruz!” sloganına vurgu yaptı.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? İnșaat sektöründeki kalitenin artması ile birlikte kullanılan ürünlerinde kalitesinin artması kaçınılmazdı. Bu noktada Camsan olarak biz de müșterinin beklentisine cevap vereceğine inandığımız ve üretim gücümüze dâhil ettiğimiz profesyonel köklü firmalardan ERSAȘ Alüminyum A.Ș. ve Adopen Plastik A.Ș’nin bayilik desteği ile emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Müșterilerinize hangi ürün ve çözüm alternatiflerinizle hizmet veriyorsunuz? Camsan olarak müșterilerimize bayisi olduğumuz Adopen markalı 70x60 Serisi CRP’li PVC doğrama üretimi ve ısı yalıtımlı cam çeșitleri (konfor, buzlu, reflekte vs.) ile hizmet vermekteyiz. Çok yakın zamanda kendi bünyemizde PVC sürme doğrama üretimi ile ürün portföyümüzü genișleterek hizmetimize devam edeceğiz. Bu güne kadar alüminyum pencere konusunda yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu yeniliklerle birlikte bu sektörde ses getiren Ersaș Alüminyum A.Ș. ile yaptığımız bayilik anlașması ile Pascal Pencere Sistemleri ve alüminyum doğrama ürünlerinde müșterilerimize alternatif ürünler sunmuș olacağız.

2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Hedefimiz yakın zamanda hem çalıșan personel, hem üretim kapasitemizi daha da artırarak bulunduğumuz pazara uzun vadede daha seri ve kaliteli hizmet sunarak pazar payımızı yükseltmektir. Yakın zamanda bayiliğini aldığımız Ersaș Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri’nin inșaat sektöründeki kullanımına hız kazandırarak müșterilerimizin tercihi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu güne kadar yaptığımız ve bu süreçte hayata geçirdiğimiz tüm projeler referansımız olacaktır. Markanızın fark yaratan özelliklerine değinir misiniz? Camsan olarak Ersaș Alüminyum A.Ș. desteği ile hayat bulan “Bandırma’nın rüzgârına dur diyoruz!” șeklinde sloganımızı yaptığımız projelerle gerçekleștirmek en büyük farkımızdır. Kullandığımız malzemeler, iș gücü, deneyim gibi üstün imkânlar üretimde kalitemizi yükseltmeyi, zamanında eksiksiz ve güvenli teslimatı sağlamaktadır. Buna bağlı her yönlü geri bildirimlerde faaliyetlerimizin arkasında memnuniyetle durarak bizi tercih eden müșterilerimize güler yüzle hizmet vermeyi garanti etmekteyiz.


Röportaj

76

Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısı katılımcıları ve toplantıya dair bilgi paylașır mısınız? 12 Kasım 2016 tarihinde Grand Asya Hotel’de düzenlediğimiz Ersaș Alüminyum’a ait Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısında Bandırma ve yakın bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini bir araya getirdik. Camsan Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler Hasan YILDIRIM, Hakan YILDIRIM, Genel Koordinatörümüz Hatice KUL, Üretim Müdürümüz Barıș TOPÇU katılım sağladık. Müteahhit firma temsilcilerine Ersaș Alüminyum Teknik Satıș Yöneticisi Atilla ÇALIM, Sedat ÇİMEN ve Ayșenur KAHRAMAN tarafından Ersaș Alüminyum ürün grupları ve kullanım alanları hakkında seminer verildi. Seminerde ayrıca Pascal Pencere Sistemlerinin detaylarına da vurgu yapıldı. Seminer sonrası düzenlediğimiz akșam yemeğine; - Galip AKGÜN, Ahmet ÖZER - Akgün İnșaat - Erkan ȘAHİN - Șahinler Grup - Erkan SARI - Dizayn İnșaat - Korkmaz TAYFUN - Korkmaz İnșaat - Șefik SARIASLAN, Mert SARIASLAN - Mert Grup - Orhan DAYIOĞLU, Güner AYGÜL - Ova Yapı İnșaat - Hızır ATALAY - Atalay İnșaat - Hakan GÜNAN, Burak GÖZEN - Gözen İnșaat - Gürel SOYLU - Soylu Cam - Ömer YALDIZ - Yaldız Pen

- Yusuf Ziya ÇELİKOĞLU, Ramazan KEÇELİOĞLU, Atilla ÇALIM, Ayșenur KAHRAMAN, Sedat ÇİMEN - Ersaș Alüminyum - Kemalettin AKSÖZ, Handan AKSÖZ - ALU&Art Dergisi katılım gerçekleștirdi. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Firmamız tarafından organize edilen Ersaș Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısına katılım sağlayan değerli dostlarımıza teșekkürlerimizi ileterek; “Bandırma’nın Rüzgârına Ersaș Sistem Serileriyle Dur Diyoruz!” sloganımıza bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Ayrıca ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ ve Handan AKSÖZ’e de davetimize katılım gösterdikleri için teșekkür eder, sektördeki bașarılarından dolayı tebriklerimizi sunarız. “We Say Stop to the Wind of Bandırma with Ersaș System Series” Hasan YILDIRIM, the Chairman of the Board of Camsan, Dealer of Ersaș Aluminum for Bandırma emphasized the slogan of “As Camsan, ‘we say stop to the wind of Bandırma!’ energized by the support of Ersaș Alüminyum A.Ș.” by replying our questions at the introductory meeting of Ersaș Aluminum Pascal Window Systems organized at Grand Asya Hotel on 12 November 2016.


Sektör

82

ASAȘ; Kan, Trombosit ve Kök Hücre Bağıșlama Kampanyası İle Bir Hayata Umut Oldu Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 91. sırada yer alan ASAŞ; gönüllü, bilinçli, düzenli kan bağışçıları sağlamak ve tekrarlanabilir kan bağışı süreçleri oluşturmak amacıyla başlattığı “Kan, Trombosit ve Kök Hücre Bağışlama Kampanyası” dâhilinde bir hastaya umut oldu.

Kanın tedarik edilebilmesi için insandan bașka alternatif olmadığının bilinciyle hareket eden ASAȘ, kurum içerisinde kan bağıș kültürünü benimsetmek ve farkındalık yaratmak adına yürüttüğü çalıșmalarının duyurularına ön afișler hazırlayarak bașladı. İlk olarak 300.000 m²’si kapalı, 650.000 m² alan üzerine kurulu üretim tesislerinde bașladığı çalıșmalarına, haftada bir gün tüm personeline kan, trombosit ve kök hücre bağıșı hakkında 3 hafta boyunca verdiği eğitimlerle devam ederek maksimum katılımı hedefledi. Akyazı/Sakarya üretim tesislerinde, 15 Kasım 2016 tarihinde Kızılay ile ortaklașa gerçekleștirilen kampanya boyunca; ASAȘ ailesi çalıșanları tarafından 152 adet kök hücre örneği ve 325 ünite kan bağıșı yapıldı. Kızılay’ın da desteği ile trombosit bağıșı için liste hazırlandı. Artan bir katılım oranıyla ‘Kan Bağıșı Projesi’ni geleneksel hale getirmeyi ve sürekli bağıș bilinci olușturarak milyonda bir olan hasta ile kök hücre eșleșmesi ihtimalini yükseltmeyi hedefleyen ASAȘ, kısa sürede iyi haberi bağıșçılarına, çalıșanlarına ve tüm destekçilerine vermenin mutluluğunu yașıyor. ASAȘ bağıșçılarından Murat KONAR’ın doku örneğinin hasta ile uyum sağlamasının ardından bakanlık tarafından uygulanan doku doğrulama testleri de olumlu sonuçlandı ve iyi haber hastaya da ulaștırıldı. KONAR’ın sağlık durumunun nakil ișlemlerine uygun bulunmasıyla 18 Ağustos 2016 tarihinde hastaya kök hücre nakli gerçekleștirildi. Sağlık Bakanlığından alınan

bilgilere göre 15 günde bir yapılan tahlil sonuçları çok iyi olan hasta 45. gün hastaneden çıkarıldı ve sağlığına kavuștu. Nakil sürecinde eski teknolojilerin yerini, bağıșçının deri altına günde 2 kez enjekte edilen uyarıcılarla kandaki kök hücre miktarının artırıldığı “Periferik Kök Hücre Toplama Yöntem” aldı. Aferez Yöntemi olarak da bilinen ve en sık tercih edilen yöntem olan bu yöntemle, toplanmıș olan periferik kan, diğer bileșenlerinden “Aferez Cihazı” kullanılarak ayrıștırılıyor. Koldan steril bir iğne yardımı ile toplanan ve kök hücresi ayrıștırılmıș kan diğer koldan tekrar vücuda enjekte ediliyor. İșlem sırasında önemli bir rahatsızlığın olması beklenmeyip ve bağıștan sonraki 2 gün içerisinde birçok bağıșçı günlük aktivitelerine dönebiliyor. Ortalama bir bağıș süreci 4-6 haftalık bir zaman aralığında 20-30 saatlik bir zaman alıyor. 2000’den fazla çalıșanıyla ASAȘ ailesi, Kızılay ile ortaklașa yürüttüğü kan bağıșı projesini gelenekselleștirerek toplum sağlığına katkı sağlamayı ve bu yönde diğer firmaların da farkındalıklarını artırarak örnek olmayı hedefliyor. ASAȘ, has created hope for a life with the Campaign for Donating Blood, Thrombocyte, and Stem Cells ASAȘ, being ranked as 91th among the biggest industrial institutions of Turkey, has created hope for a patient as within the scope of “Campaign for Donating Blood, Thrombocyte, and Stem Cells” which they have started for providing voluntary, conscious, and regular blood donors and to establish the processes for blood donation.


Röportaj

84

“Çetin Cıvata Avrupa’yı Vidalıyor” Alman standartlarında, günde ortalama 20 milyon adet cıvata, vida ve bağlantı elemanları üreten Çetin Cıvata, üretiminin yüzde 40’ını Avrupa’ya ihraç ediyor. Ürünler otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe kullanılıyor. Türk sanayicileri her șeye rağmen üretime ve yatırıma devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ‘cıvata, vida ve bağlantı elemanları’ üreticilerinden Çetin Cıvata, İstanbul’daki üç üretim tesisinden Avrupa’ya ihracatını artırıyor. Firma, Malatya’daki fabrikasından savaș sonrası Orta Doğu’ya ihracata hazırlanırken, Yalova’da da tamamen otomotiv sanayiine odaklı yeni bir fabrika kuracak. Șu anda günlük ortalama 20 milyon adetlik üretim yapan firma, toplam üretiminin yüzde 40’ını 18 ülkeye ihraç ediyor. Bu ihracatın yüzde 90’ı Avrupa’ya, yüzde 80’i ise Almanya’ya yapılıyor. Bu sektörde 100 yıllık aile faaliyetine sahip firmanın Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa TECDELİOĞLU șöyle konușuyor: 1915’te Hırdavatçı Esnaf “Malatyalıyız. Rahmetli Abdullah dedemiz 1915’te Malatya’da hırdavatçı-nalburiye esnafıydı. Dükkânı kapatıyor ve Birinci Dünya Savașına gidiyor. Kendisi lise mezunuymuș ve Kurtuluș Savașı dâhil tam 11 yıl savașlarda kalmıș. 1915’te ve 1028’de dükkânındaki fotoğrafları bize hatıra kaldı. Malatya’da esnaflığa devam ederken babam Nihat ve amcam askerliğini yapıyor ve dedemle devam ediyorlar. 1966’da dedem vefat ediyor ve amcamla babam ayrılıyor. 1970’lere gelince Anadolu șehirlerinde esnaflar birleșip üretim tesisleri kurmaya bașlıyorlar ve babamlar da arkadașlarıyla, un fabrikası, sonra Merbolin’in Malatya boya fabrikasını, ardından bir mobilya fabrikası ve kireç fabrikası kuruyorlar. 1976’da ise İstanbul’a tașınıyoruz ve babam Topçular’da üç ortakla cıvata fabrikası kuruyor. 1980’de ortaklardan ayrılıp Bayrampașa’ya tașındık. Firmaya da Çetin kardeșimin ismini verdik. Üçüncü Kușak Pazarlama Odaklı Ben üniversiteyi bitirdim ve 1985’te pazarlama șirketimizi kurduk. Babam üretim tarafındaydı. Sonra Çetin kardeșim ve diğer kardeșimiz de katıldı. Biz üçüncü kușak olarak pazarlama odaklı iș geliștirince ișimiz doğal olarak daha hızlı büyüdü. 1994’te artık babamız da yașlanmıștı, üretimi de biz yönetmeye bașladık. Sonra fabrikayı büyütme kararı aldık ve Çatalca’ya yeni fabrika yaptık. 50 dönüm açık alan 17 bin metrekare kapalı

alanı olan bu tesisimizde katma değeri yüksek ürünler yapmaya bașladık. Burada otomotiv, beyaz eșya, makine sanayi ve çelik konstrüksiyon sektörüne üretim yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Yüzde 30’unu otomotiv sanayisine üretiyoruz, yüzde 30’unu iç piyasaya perakendeye veriyoruz. Malatya Fabrikası 2010’da Malatya’ya da bir fabrika yatırımı daha yaptık. OSB içinde cıvata, vida fabrikası kurduk, 2011’de hizmete açtık. 20 bin metrekare kapalı alanımız, 250 kișilik istihdamımız var. Orada somun da üretiyoruz. Bizim toplam üretim tutarımız günlük ortalama 20 milyon adet (vida, sonum, cıvata, bağlantı elemanları). Toplamda sanayi tarafımızda 700 kiși çalıșıyor. Șu anda 4 fabrikamız var. İstanbul’da (Avcılar, İkitelli ve Çatalca), Malatya’da. Bu sene ciromuz yüzde 10 arttı. 2015’te 155 milyon lira ciro yapmıștık, bu sene 170 milyon TL ciro yaparız.” Yalova’da Fabrika Yatırımı Düșünüyoruz Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Üyesi Çetin TECDELİOĞLU da; “Yalova OSB’de bir yer daha aldık. Birkaç yıl içinde yatırım yapabiliriz. Yalova, Osmangazi Köprüsü’nden sonra hızlı gelișecek gibi görünüyor. Otomotiv sanayi için önemli cazibe merkezi oldu. İstanbul, İzmir ve Bursa’ya çok yaklaștı. Almanya’da da bir pazarlama șirketi kurduk ki orada pazarlamayı güçlendireceğiz. Mercedes, Audi, Jaguar, Siemens gibi büyük markaların hepsinde bizim ürünlerimiz kullanılıyor.” Bilgisayar ve Akıllı Tahta da Üretiyoruz Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Mustafa TECDELİOĞLU, küçük kardeși Abdullah ile de Boğaziçi Bilgisayar’ı kurduklarını belirterek, “Boğaziçi Bilgisayar șu anda kendi markamız Aidata ile bilgisayar üretiyor. Ayrıca akıllı tahta da üretiyoruz. Küçük çapta da olsa ihracata da bașladık. Șirket ayrıca önemli markaların distribütörlüğünü yapıyor ve 250 kișilik istihdama ulașmıș durumda” dedi. “Çetin Cıvata Screws Europe” Manufacturing 20 million pieces of bolts, screws and fasteners under German standards on an average per day, Çetin Cıvata exports 40% of its production to Europe. Products are used in automotive, white goods, furniture and construction sector.


Sektör

90

Ado Group 2017 Trendleri İntermob’da 22 - 26 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Tüyap’ta düzenlenen İntermob Fuarı’nda sektörün dev ve prestijli markası Ado Group ürün gruplarını tanıtarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. Ado Group 14. Salon 1412 B numaralı stantta yerini aldı. Geçen yıla oranla gerek yurt içi, gerekse yurt dıșı ziyaretçi katılımının gözle görülür oranda arttığı fuara ilgi beklenenin de üstündeydi. Fuardan beklentilerinin fazlasıyla karșılandığını dile getiren Ado Group Pazarlama Müdürü Ziya GÜNGÖR; “Standımızı ziyaret eden müșteri gruplarının ADO ürün alternatifleriyle çok ilgili olmaları ve tüm yenilikleri çok yakından takip etmeleri mem-

nuniyet vericiydi” dedi. GÜNGÖR; “İntermob Fuarı’nın oldukça verimli geçtiğini, fuarın yenilikleri takip etmek adına faydalı olduğunu” belirtti. Ado Group 2017 Trends are at Intermob At Intermob Fair, being organised by Istanbul Tuyap between the 22nd and 26th of October,2016, Ado Group, which is the giant and prestigious brand of the sector, has introduced their product groups and hosted local and foreign visitors.


Sektör

92

Mardav Yalıtım, Bayilerini Vietnam’da Ağırladı İnşaat sektörüne sunduğu ürün ve hizmetler ile her zaman lider konumda olan Mardav Yalıtım’ın, satış ve dağıtımını yaptığı ürünlerden Stoper Bitümlü Membran ürünü mega projelerin tercihi olmaya devam ediyor.

Stoper’in bu yılki satıș faaliyetleri kapsamında Türkiye genelindeki farklı illerden gelen 40 bayinin katılımı ile 1-7 Kasım tarihleri arasında Vietnam’ın güneydoğusunda yer alan, eski adıyla Saigon olan Ho Chi Minh șehrine götürdü. Mardav bayileri, Vietnam’ın tarihi ve savaș zamanı yașanan olayları görme, turistik yerlerini, kültürlerini öğrenme fırsatı buldu. Misafirler birkaç günlüğüne yoğun iș hayatı ve geriliminden uzaklașarak, güzel anılar içinde evlerine döndüler. Mardav, bu

tarz seyahatlerde; bayileriyle olan ilișkisini güçlendirmeyi ve iș dıșında keyifli vakit geçirmeyi amaçlıyor. Mardav Yalıtım (Insulation co.), has Hosted Their Dealers in Vietnam Stopper Bituminous Membrane, which is one of the products that Mardav Yalıtım (Insulation co),being a leading company at all times with the products and services they provide to the construction sector, markets and sales is continuing to be the preference in mega projects.


Sektör

96

Șișecam Düzcam ‘The Big 5 Show 2016’ya Katıldı Dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden Şişecam Düzcam, Dubai’de düzenlenen ‘The Big 5 Show 2016’ Uluslararası Yapı Fuarı’ndaki yerini aldı. Şişecam Düzcam 42 m2’lik kurulu standı ile fuarda, başta Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E ve Şişecam Temperlenebilir Low-E olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı. Isı kontrolü sağlarken șeffaflıktan ve doğal gün ıșığından ödün vermeyen bu ürün, özellikle șeffaf cam yüzeylerin kullanıldığı ticari binalar ve rezidanslar için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ise ısı kayıplarının standart çift cama göre % 50’ye varan oranlarda azaltmasına ek olarak projelerin ihtiyacına göre farklı performanslarda güneș ısısı girișini de sınırlıyor. Bu özelliğiyle sadece ısınma değil soğutma giderlerini de azaltıyor.

Enerji tasarrufu, gürültü kontrolü, güvenlik gibi özelliklerinin yanı sıra dekoratif unsurlarıyla da öne çıkan camlar üreten Șișecam Düzcam, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleștirilen Ortadoğu’nun en önemli yapı fuarı ‘The Big 5 Show 2016’ ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Rezidans, okul veya hastane projelerinde Nötral 62/44 yüksek ıșık geçirgenliği (% 60) ve optimum güneș kontrolü (% 43) ile tercih edilirken; ofis ve avm projelerinde ise Nötral 50/33 optimum ıșık geçirgenliği (% 49) ve maksimum güneș kontrolü (% 33) sağladığı için tercih ediliyor. Temperlenebilir ürünler farklı renkte camlar üzerine kaplanarak, projelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı performanslarda ürünler de elde edilebiliyor.

İnșaat sektörü açısından önemli ve stratejik bir tüketim merkezi olan Körfez’in en önemli yapı fuarlarından olan ‘The Big 5 Show 2016’da Șișecam Düzcam standını ziyaret edenler; bașta temperlenebilir ısı kontrol kaplamalı cam Șișecam Temperlenebilir Low-E Cam Nötral 71/53, Füme 36/34, Bronz 41/35, ısı ve güneș kontrol kaplamalı cam Șișecam Temperlenebilir Solar Low-E Nötral 62/44 ve Nötral 50/33, güvenlik camı Șișecam Ultra Clear Lamine Cam, ekolojik ayna Flotal E, düșük demirli ayna Flotal Ultra Clear, parlak boyalı dekoratif cam Șișecam Boyalı Cam, Șișecam Buzlu Cam “Puzzle” ve “Çakıl’’ olmak üzere Șișecam Düzcam’ın ileri teknoloji ürünleri hakkında bilgilendirildi. Șișecam Düzcam’ın fuarda tanıttığı temperlenebilir Low-E kaplamalı ısı kontrol cam markası Șișecam Temperlenebilir Low-E Cam, ısı kayıplarını standart çift cama göre yüzde 50’ye varan oranlarda azaltıyor. Bina içinden bina dıșına ısı geçișini azaltarak ısıtma giderlerinden tasarruf sağlayan Șișecam Temperlenebilir Low-E Cam pencere önlerinde kıșın soğuk bölge olușumunu engellerken aynı zamanda cam yüzeyinde olușan buğulanmaları da geciktiriyor.

Șișecam Flat Glass Participated in ‘the Big 5 Show 2016’ Șișecam Flat Glass, one of the largest flat glass manufacturers of the world, stood in ‘The Big 5 Show 2016’ International Construction Fair organized in Dubai. Șișecam Flat Glass introduced its new products, notably Șișecam Temperable Solar Low-E and Șișecam Temperable Low-E, in the fair with its installed stand of 42 m2.


Sektör

98

“Weksper Evimde Param Cebimde” Ülkemize ithal edilen enerjinin % 30’u, konutlarda ısınma ve soğutma amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan enerji tüketiminin ve özellikle pencerelerden kaynaklı ısı kayıplarının tespit edilerek azaltılması amacıyla Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri, Weksper projesini geliştirdi.

Enerji verimliliği konusunda hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde farkındalık yaratmayı hedefleyen Weksper’de; Winsa PVC Pencere Sistemleri, termal kamera ve nitelikli camlar bir bütün olarak ele alındı. Weksper, termal kamera ile ölçümler yaparak binalarda pencerelerden kaynaklanan ısı kayıplarını tespit ediyor. Termal kamera ölçümleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel çalıșmalar sonucu ortaya çıkan referans değerler ıșığında olușturulan raporla, kullanıcılara evleri için en uygun Winsa serisi ve nitelikli cam öneriliyor. Raporu olușturan Weksper modülü, pencerelerden kaynaklanan ısı kayıplarını hesaplayarak, yapılacak pencere değișimiyle elde edilecek tasarrufu son kullanıcıya sunuyor. Yapılardaki düșük performanslı pencerelerin, Weksper ile yüksek yalıtım değerlerine sahip pencerelerle değiștirilmesi sayesinde ısınma ve soğutma maliyetleri azalacak, elektrik ve doğalgaz faturaları düșecek. “Weksper is at My Home, My Money is in My Pocket” 30% of the energy imported to our country is used for the purpose of heating and cooling in houses. Winsa PVC Window Door and Shutter Systems have developed Weksper Project for identifying the energy consumption used for this purpose and especially the heat losses arising from windows and reducing them.


16. MÜSİAD EXPO Ekonomiye Canlılık Getirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen uluslararası MÜSİAD Expo’nun 16’ıncısı İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 700 firma, 7 binden fazla yabancı iş adamı, 800’ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100’ü aşkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16. MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ispatladı. 7 bini aşkın ikili iş görüşmesinin yapıldığı fuar, ekonomiye canlılık getirdi. Yaklașık 200 bin ziyaretçi ağırlayan fuara Afrika damgasını vurdu. Bu yılki fuar için Afrika’ya odaklanan MÜSİAD’ın yabancı fuar ziyaretçilerinin yüzde 30’unu Afrikalılar olușturdu. Fuarın açılıș programında Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN da MÜSİAD’ın Afrika’ya olan ilgisinin devam etmesini istedi. İș dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD EXPO ile eș zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3. High Tech Port ve 20. Uluslararası İș Forumu (IBF) da düzenlendi. Afrika’da Fuar Yapılacak ‘İș Burada’ sloganıyla 16’ıncısı düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı’nın yapılan B2B görüșmeleriyle yeni iș fırsatlarının adresi oldu. Batı’dan gelen ticaret yollarını Doğu’daki son noktaya bağlayan İstanbul’un uluslararası bir ticaret fuarına ev sahipliği yapmak için en elverișli nokta olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Bașkanı Nail OLPAK, “Bu yıl 16’ıncısı yapılan MÜSİAD EXPO’yla devlet adamları, siyasetçiler, ișadamları, girișimciler, bürokratlar, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirdik” dedi. Önümüzdeki yıl Pakistan’daki, 4. High Tech Port’u düzenleyeceklerini belirten OLPAK, 2017 yılında Afrika’da bir fuar yapmak için hazırlık yaptıklarını söyledi. “Türkiye, Türkiye’den Büyüktür” Fuarla ilgili değerlendirme yapan OLPAK șunları kaydetti: “700 firma, 7 binden fazla yabancı iș adamı, 800’ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100’ü așkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16. MÜSİAD EXPO, tüm olumsuz girișimlere rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta olduğunu ispatladı. Fuarımızda, 4 bin ikili görüșme beklerken 7 bini așkın ikili iș görüșmesi yapıldı. Fuarımız, katılımcıların ve ziyaretçilerin olumlu değerlendirmeleriyle sona erdi. Bu bizim için gurur verici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan olumsuz yorumların ve ekonomimize zarar vermek üzere yürütülen algı operasyonlarının beyhude çabalardan ibaret olduğunu MÜSİAD EXPO ile tüm çevrelere gösterdik. Fuarımızı açarken dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür ve bizim ülkemize olan inancımız tamdır.” Savunma ve Havacılık Sektörünün Kalbi 3. High Tech Port’ta Attı Milli yeteneklerle küresel güçler olușturma hedefiyle yola çıkan ve Savunma ve Havacılık sektörüne özel olarak düzenlenen 3.

High Tech Port’ta ise Otokar’ın Altay Tankı’ndan Katmerciler’in HIZIR’ına, VESTEL Savunma’nın KARAYEL Taktik İHA’sından ASELSAN’ın İHASAVAR’ına ROKETSAN’ın CİRİT’ine varana dek Türk savunma ve havacılık sanayinin ileri teknoloji ürünleri pazar ülkelerin delegasyonlarıyla buluștu. 3. High Tech Port’a 34 ülkeden askeri delegasyon katıldı. IBF’e Girișimcilik Ekosisteminin ve Teknolojinin Geliștirilmesi Damga Vurdu Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve T.C. Bașbakan Yardımcısı Mehmet ȘİMȘEK’in ana konușmacı olduğu Uluslararası İș Forumu-IBF, 16. MÜSİAD EXPO ile eș zamanlı olarak gerçeklești. Bu yılki konusu “İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi” olan IBF’te, inovasyon ekonomisinin rekabetçi dünyasında, ülkelerin diğer ülkelere göre üstünlük sağlayabilmesinin, ancak teknolojinin geliștirilmesi ve ticarileștirilmesi ile birlikte girișimcilik ekosisteminin de eș zamanlı olarak olușturulması ile mümkün olacağı üzerinde duruldu. MÜSİAD MoU Anlașmaları İle Ticaret Ağını Genișletiyor MÜSİAD Genel Bașkanı Nail OLPAK, İran Mühendisler Odası Bașkanı Mr. Majed Ali Al-TABBA’a, TAAVVUN Odası (Iran Chamber of Cooperatives) Bașkanı Dr. Bahman ABDULLAHİ, Rusya Federasyonu Müslüman İșadamları Derneği Bașkanı Mr. Shagimardanov Aydar RAVİLEVİCH ile MoU (Memorandum of Understanding) anlașmaları imzaladı. MÜSİAD, İran, Ürdün ve Rusya ile imzaladığı bu anlașmalarla, Türkiye’nin söz konusu ülkelerle pazar ağını büyütmeyi, dünyadaki ticaret ağını ve ișbirliğini genișletmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

16th MÜSİAD Expo Has Freshened Up the Economy 16th of international MÜSİAD EXPO organized biyearly by Independent Industrialists and Businessmen’s Association (MÜSİAD) in İstanbul was conducted at İstanbul CNR Fair Center. Participated by 700 companies, more than 7 thousand foreign businessmen, 1000 buyers, 800 of which are foreigners, procurement committees from 52 countries and visitors from over 100 countries, 16th MÜSİAD EXPO proved that Turkish economy remains standing uprightly. The fair where over 7 thousand bilateral business interviews were made, has freshened up the economy.


Sektör

106

Özçelik Makina, “Geleceğe Yeni Bir Pencere Aç” Sosyal Sorumluluk Projesiyle Dikkat Çekti Özçelik Makina, Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, “Geleceğe Yeni Bir Pencere Aç” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençleri hayata hazırlıyor.

Özçelik Makina Uygulama Atölyesi’nin açılıșını 30 Kasım 2016 tarihinde yaptı. 60’dan fazla katılımcının bulunduğu açılıș, Okul Müdürü Ali ÇELİK’in konușması ile bașladı. Sonrasında Meslek Öğretmeni Emre Can ERDOĞAN bölüm ve uygulama atölyesi tanıtımını gerçekleștirdi. Özçelik Makina adına protokol selamlamasındaki sıralamayı değiștirerek “Hayatımızın önceliği, bizlerden sonraki hayatı miras bıraktığımız en değerlilerimiz șu an bu eğitim sıralarındaki öğrencilerimiz” diye söze bașlayan Üretim Direktörü Erhan YÜCEL konușmasında Türkiye’de ve dünyada üretimin önemini anlatırken, mesleki eğitimin de üretim için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü Ali ÇELİK’in Özçelik Makina Genel Müdürü Hasan ÖZÇELİK’e plaket vermesi ve Hasan ÖZÇELİK’in teșekkür konușması sonrasında, verilen eğitime her zaman destek sözü ile atölyenin açılıșına geçildi. Geleneksel olarak kurdele kesilmesinin ardından ikramlar eșliğinde atölye gezildi, karșılıklı görüș alıșverișinde bulunuldu. Özçelik Makina, Attracted Attention with the Social Responsibility Project named as “Open a New Window Into the Future” Özçelik Makina, is preparing the youngsters to the future at Hezarfen Occupational and Technical Anatolian High School, as within the scope of social responsibility project named as “Open a New Window Into the Future”.


Kompozit Sanayicileri Derneği, PlastEurasia Fuarı’na Katıldı Plastik makinelerinden kimyasallar ve hammaddelere, makine yan sanayinden ısı kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok farklı alanda en son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda Kompozit Sanayicileri Derneği de bir stant ile yerini aldı. PAGEV ve Tüyap iș birliğinde düzenlenen PlastEurasia 26. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden sektör profesyonellerini ağırladı. 26. kez kapılarını açan PlastEurasia İstanbul 2016 Fuarı’nda bu yıl 41 ülkeden 990 firma ve firma temsilciliği katılımı ve 26 ülkeden alım heyeti organizasyonu Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan ile fuarın çok uluslu yapısı daha da renklenmiștir.

Composite Industrialists Association has Participated in PlastEurasia Fair At the fair where the most advance technological products ranging from plastic machinery to chemicals and raw materials and from machine sub-industry to heat control devices and moulds are exhibited, Composite Industrialists Association also took its place with a stand.


Sektör

112

Özçelik Makine İle Kharkiv Daha da Keyifli Özçelik Makine bayi ve müşterileri ile Ukrayna’nın eğitim ve kültür başkenti Kharkiv’de birbirinden güzel 4 gün geçirdi.

Seyahat Özçelik Makine’nin fabrikasında bayi ve müșterilerin karșılanması ile bașladı. Fabrikayı da gezen bayi ve müșteriler hem Özçelik Makine bünyesinde bulunan tüm yenilikleri görmüș oldular, hem de kullandıkları ya da sattıkları makinelerin üretim süreçleri ile bilgi aldılar. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel açılan kontuarda bulușmayla bașlayan seyahat, tarifeli uçușun ardından otele yerleșme ile devam etti. Kısa bir dinlenmenin ardından Kharkiv’in hem șık, hem tarihi restoranı olan Pushka Restoranda yenilen akșam yemeğinden sonra Özçelik Makine bayi ve müșterileri dinlenmek için otellerine geri döndüler. İkinci gün Kharkiv șehir turu ile devam etti. Eski Rusya Bașkenti olan Kharkiv’in tarihi ve doğal güzellikleri rehberler eșliğinde misafirlere detaylı olarak anlatıldı. Keyifli geçen günün ardından bayi ve müșteriler serbest zaman geçirerek günü sonlandırdılar. Seyahatin üçüncü günü ise gala yemeği günüydü. Ukrayna’nın en büyük restoran zinciri olan ve șovları ile beğeni kazanan Stargorod restoranda verilen gala yemeği oldukça keyifli geçti. Yöre-

sel lezzetlerin yanı sıra birbirinden keyifli șovlarla güzel vakit geçiren bayi ve müșteriler daha sonra dinlemek için otellerine geçtiler. Seyahatin dördüncü ve son günü dönüș günüydü. Özel transfer ile havalimanına gelen bayi ve müșteriler yolculukları esnasında özel bir anket de yapıldı. Özçelik Makine tarafından yapılan anket öncelikle önümüzdeki dönemlerde yapılacak benzer seyahatler için görüș ve geri bildirim alınması bakımından önemliydi. Bayi ve müșteriler tarifeli uçak ile İstanbul’a vardıktan sonra havalimanında vedalașarak bu keyifli seyahate son verdiler. Seyahatle ile ilgili olarak Özçelik Makine Yurt İçi Satıș Direktörü Volkan BİÇER; “Bu tarz seyahatler değerli bayilerimiz ile aramızdaki bağları daha da güçlendirirken müșterilerimizi ve tali bayilerimizi daha iyi tanımıza ve onları daha iyi anlamamıza fırsat veriyor. Ayrıca her geçen sene kendimizi geliștirebilmemiz adına bizlere ıșık tutuyor” dedi. Kharkiv is Even More Joyous with Özçelik Machinery Özçelik Machinery , together with their dealers and clients, have lived through 4 beautiful days in Kharkiv, being the education and cultural center of Ukraine.


Sektรถr 114


Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 5’ini olușturan gayrimenkul sektöründe önümüzdeki 20 yıla kentsel dönüșüm damga vuracak. Bașbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın raporuna göre, gelecek 20 yıl içinde ülke genelinde 6.7 milyon konutun yıkılıp yeniden inșa edileceği tahmin ediliyor. Bu, yılda 334 bin konutun yıkılması anlamına geliyor.

20 Yılda 6.7 Milyon Konut Yenilenecek Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın raporuna göre, önümüzdeki 20 yıl boyunca her sene 334 bin konut yıkılıp yeniden inşaa edilecek.

Yılda 15 Milyar Dolar Kentsel dönüșüm projeleri için her yıl yaklașık 15 milyar dolar finansman gerekli olacak. Özel sektörün bașrolü üstlendiği bu girișim için ayrılan toplam bütçe ise 400 milyar dolar civarında bulunuyor. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın kesișim noktasındaki stratejik konumu ve yaklașık 78 milyonluk nüfusuyla Türkiye, güçlü inșaat sektörünü giderek artan ticari ve sınai üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliștiricileri ve yatırımcıları için büyük fırsatlar sunuyor. Konut sektörüne yabancı yatırım giriși 2015 yılında 16.5 milyar dolara yükselirken, gayrimenkul ve inșaat sektörlerinin bu tutar içindeki payı 4.1 milyar dolar oldu. Marmaray, Kanal İstanbul, 3’üncü Boğaz köprüsü ve 3’üncü Havalimanı gibi projelerle özellikle İstanbul’a yönelik kentsel dönüșüm çalıșmaları ve mega projeler yakın gelecekteki faaliyetlere yön veriyor. Hedef 1.5 Milyon Konut Türkiye emlak pazarında satılan toplam ev sayısı 2015 yılında 1 milyon 289 bin 320 adede ulaștı. Bu yılın ilk dokuz ayında ise 935 bin 811 adet satıș yapıldı. Eylülde satıșlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 oranında artarak 108 bin 918 oldu. İpotekli konut satıșları yüzde 46.7 oranında artıș göstererek 42 bin 83 adet oldu. Kaynak: İTO Ticaret Gazetesi

6.7 Million Housings Will Be Renewed within 20 Years According to the report of Investment Support and Promotion Agency of Prime Ministry, 334 thousand housings will be demolished and reconstructed every year during the next 20 years.


*(1(/%ø/*ø/(5 Â&#x2021; NĂźfus Â&#x2021; YĂźzĂślçßmĂź Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

%DĂşNHQW <|QHWLP%LoLPL Resmi Dil <D\JĂ&#x2022;Q.'LO .HQWOHĂşPH2UDQĂ&#x2022; 2UWDODPD<DĂşDP 2UWDODPD<DĂş Din

: 34,5 Milyon : 710,850 km2 %DWĂ&#x2022;6DKUDNP

: Rabat $QD\DVDO0RQDUĂşL $UDSoDTamazight )UDQVĂ&#x2022;]FD-øVSDQ\ROFD NX]H\

: %60,5 : 76,7 : 28,6 0Â VOÂ PDQ

32/ø7ø.6ø67(0 Â&#x2021; Rejim-Sistem $QD\DVDO0RQDUĂşL Â&#x2021; 'HYOHW%DĂşNDQĂ&#x2022;.UDO02+$00('9, 

Â&#x2021; %DĂşEDNDQ Â&#x2021; Meclis

: Abdelillah BENKIRANE (2011)

'DQĂ&#x2022;ĂşPDQODU0HFOLVL  : Temsilciler Meclisi (395 Sandalye) 6RQVHoLP : PJD 107, PI 60, RNI 52, PAM 47, (bir sonraki 2016) USFP 39, MP 32, UC 23, PPS 18, 'LáHU


7(0(/(.2120ø.*g67(5*(/(5 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

GSMH .LúL%DúÕ MilliGelir %\PH Enflasyon øúVL]OLN2UDQÕ <RNVXOOXN6ÕQÕUÕ 'Õú%RUo6WRNX 'Õú%RUo6HUYLVL Rezervler &DULøúOHPOHU' Kur ve Rejimi

: 110 Milyar $ (PPP 245 M. $) : 3150 $ (PPP 7200 $) : %4,8 : %1,9 JHQoOHUGH

: %20 : 46,06 Milyar $ : 5,06 Milyon $ : 21,4 Milyar $ : -6,6 Milyar $ : 1 $ = 9,7 DH

)$6¶,1h/.(0ø=ødø1g1(0ø Jeo-stratejik konum Güney-Kuzey Koridoru- Avrupa-Sahra ve %DWÕ Afrika Akdenize *LULú Atlantik Okyanusuna dÕNÕú øVWLNUDU-Büyüme-<DEDQFÕ Sermaye $OÕP JF KÕ]OD artan bir Pazar <NVHN Sanayi-7DUÕP-%DOÕNoÕOÕN potansiyeli Turizm potansiyeli 0WHDKKLWOLN potansiyeli Zengin Fosfat .D\QDNODUÕP hONHPL]H NDUúÕ pozitif tutum


23 - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen SIB 2016 - 16. Uluslararası Yapı ve İnșaat Fuarı’nda görüșlerini aldığımız Kazablanka Ticaret Atașesi Gökhan ÜSKÜDAR; “16. Uluslararası Yapı ve İnșaat Fuarı; Fas’ın sektördeki en büyük fuarı. Türkiye bu sene milli teșvikler ile 70 firma tarafından temsil edildi. Öte yandan bazı büyük firmalarımız da bireysel olarak katılım sağladı. Bu fuarlar çerçevesinde Türkiye olarak bu pazarda gittikçe daha geniș kapsamlı yer alıyoruz. Türk Malı ürünlerine büyük bir ilgi var. Fuar; firmalar arası ikili ilișkileri geliștirmek için büyük fırsatlar sunuyor’’ dedi.

üzere, AB ülkeleri Fas’ın en önemli ticari partneridir. Fas, dünyanın en önemli fosfat üreticilerinden biri olup, en büyük fosfat ihracatçısıdır. Fas ekonomisi temelde tarım, fosfat üretimi, turizm, otomotiv ve tekstile dayalıdır. Balık ve balıkçılık ürünleri de önemlidir. Fas’a yatırım yapan iș dünyasının önemsediği artılar nelerdir? Fas’ın özellikle son 10 yılda önemli düzeyde yatırım çekmesinin altında temel olarak, siyasi ve ekonomik istikrar, jeo-stratejik konum ve iyi yönetim yatmaktadır. Ekonomik istikrarı hangi yatırımlara bağlıyorsunuz? Fas’ta enflasyon düșük düzeylerde kalırken, ekonomik büyüme istikrarlı seviyelerini korumaktadır. Bu dönemde Avrupa’ya yakınlığının avantajlarını kullanabilmek adına önemli altyapı yatırımları gerçekleștirilmiș özellikle Tangier-Med Limanı Afrika’nın en ișlek limanlarından biri konumuna gelmiștir ve Akdeniz-Atlantik bağlantısı ve Batı Afrika’ya giriș anlamında çok önemsenmelidir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yaklașık 1,5 yıldır Kazablanka’da Ticaret Atașesi olarak görev yapmaktayım. Daha önce Mozambik, Kamerun, Kenya ve Paris’te görev yaptım. Fas ekonomisinin temel dinamiklerine vurgu yapar mısınız? Fas’ta iki tane Ticaret Atașeliğimiz söz konusu. Bir tanesi Bașkent Rabat’ta, diğeri de Kazablanka’da. Kazablanka ve çevresi Fas ekonomisinin yaklașık % 40’ını teșkil etmekte. Büyük șirketlerin ve holdinglerin merkezi genellikle Kazablanka’da bulunmaktadır. Dolayısı ile Kazablanka’nın, ülkemizde İstanbul’un önemine paralel bir rolü olduğunu söylemek mümkün. Kazablanka Fas için ekonomik, ticari, lojistik ve finans merkezi konumundadır. Fas Afrika’nın en büyük turizm destinasyonu konumundadır. Fas’ın siyasal ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğunu söyleyerek, yıl içinde yaklașık 11 milyon turisti ağırladığını ifade edebiliriz. Esas itibariyle ülkenin en önemli turizm șehirleri Marakeș ve Agadir’dir. Kazablanka’nın uluslararası toplantılara, fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini de sözlerime eklemek isterim. Dolayısı ile İstanbul’un Türkiye içindeki oynadığı rolü Fas’ta da Kazablanka oynamaktadır. Fas’ı konum olarak değerlendirecek olursak, tarihsel olarak ve günümüzde, kuzey-güney ekseninde, Sahra altını Avrupa’ya bağlayan bir köprü konumundadır. Fas ekonomisi, son dönemde daha da çeșitlenmiș olup, esas itibariyle, tarım, turizm, madencilik (fosfat) otomotiv, tekstil ve gıda sanayinin ağırlıklı olduğu bir ekonomidir. Fas, dıș dünyaya oldukça açık bir ekonomidir. Bașta Fransa ve İspanya olmak

Hâlihazırda 8 milyon konteyner kapasitesi olan bu liman, Akdeniz-Atlantik ve Batı Afrika ekseninde önemli bir lojistik merkezi olma konumundadır. Diğer taraftan bölgede önemli bir serbest bölge de bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin yatırım programı çerçevesinde, mevcut demir yolu hattına Tanger-Kazablanka hızlı tren hattı eklenmiștir. Geçtiğimiz 15 yılda istikrarlı bir șekilde, ortalama yıllık % 5’e yakın bir büyüme hızı kaydeden Fas, mevcut avantajlı noktalarını iyi kullanmak suretiyle önemli düzeyde yabancı yatırım çekmeyi bașarmıștır. Daha önceki dönemde turizm, tekstil, telekom ve finans alanında yoğunlașan yabancı yatırımlar son dönemde sanayi alanında kendini göstermektedir. Özellikle otomotiv, uzay ve havacılık sanayinde ülkeye dünyanın önde gelen firmalarının yatırımları olmuștur. Fas’ın stratejik coğrafi konumu dolayısıyla, ülkede yapılacak yatırımlarla sadece Fas pazarı değil, komșularına ve özellikle Avrupa, Batı Afrika ve hatta ABD’ye hitap etmek mümkün gözükmektedir. Ülkemiz açısından Fas yatırım ve ticaret alanında birçok fırsat sağlamaktadır, bunlara kısaca așağıdaki șekilde değinmek mümkün: t'BT‘O 5àSLJZF "#% "#WF"SBQEàOZBT‘ZMBZBQU‘ļ‘4FSCFTU Ticaret Anlașmaları ve bunun getirdiği avantajlar, t4JZBTJWFFLPOPNJLJTUJLSBS t'BTQB[BS‘OEBPMVNMV5àSL.BM‘JNBK‘O‘OiVZHVOGJZBUWF kaliteli” olması, t/BLMJZFTàSFMFSJOEFWFJNLÉOMBS‘OEBZBŗBOBOPMVNMV gelișmeler,


.DPX)LQDQVPDQÕ (*60+¶QÕQ %’si)

5HHO%\PH+Õ]Õ (%) 8

*UDILN%DúOÕ÷Õ

Gelirler

40 35 30 25 20 15 10 5 0

7

$oÕN

Harcamalar

6 5 4 3 2 1

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

)$6¶,1ø7+$/$7,1'$%$ù/,&$8/.(/(5 

7h5.ø<(-)$67ø&$5(7ø 0LO\RQ

1 550

1.600 1.400

øKUDFDW

øWKDODW

1.200 922

1.000 800 600 400 200

16 14 12 10 8 6 4 2 0

0

47

)$6¶,1',ù7ø&$5(7ø(Mø/<$5)

)$6¶,1ø+5$&$7,1'$%$ù/,&$8/.(/(5 

ø+5$&$7

25

ø7+$/$7

20 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

15 10 5 0

37,6

22,2

2001

'R÷UXGDQ<DEDQFÕ6HUPD\H<DWÕUÕPODUÕ (FDI) Stok (Milyar $) 60000 51664

50000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

'R÷UXGDQ<DEDQFÕ6HUPD\H<DWÕUÕPODUÕ )', <ÕOOÕN*LULú 0LO\DU

4000 3300

3500

45082

3000

40000

2570

2000

20752

20000

1655

1575

1500

10000

8842

5126

1000 500

0

1995

2000

2005

2010

2014

*60+¶QÕQ YHøúJFQQ Sektörel 'D÷ÕOÕPÕ 

500

0

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

TANGER MED I-II LiMANI

7DUÕP 15%

GSMH Hizmetler 60%

Sanayi 25% Hizmetler 40%

øù*h&h 7DUÕP 40%

Akdeniz’in Marsilya ve Algesiras Afrika’da Durban 2. 8 Milyon Konteyner kapasitesi

Sanayi 20%

LGV-+Õ]OÕ7UHQ Tanger-Casablanca

7UNL\H¶QLQ)DV¶DøKUDFDWÕ 'L÷HU 18%

Plastik 4%

Tekstil K. 21%

$OWÕQ-G. 5%

Demir Ç 19%

Makine E. 15%

Otomotiv 18%

Tanger-Kenitra-Rabat-Kazablanka 2018-330 km-2h10/2020-1h30

)$6¶,1ø+5$&$7,1'$%$ù/,&$0$//$5 Uzay S. 'L÷HU 14% 3% Elektron ik 4% Tekstil K. 16%

Otomobi l 22%

ø1ù$$76(.7g5h *60+¶QÕQ ¶VL 0LO\RQøVWLKGDP

Fosfat T. 21%

7DUÕP*ÕGD 20%

.RQXWDoÕ÷Õ%LQSODQODQDQUHWLP%LQ <RO'HPLU\ROX/LPDQ+DYDOLPDQÕ$OW\DSÕ \DWÕUÕPODUÕ

)$6¶,1ø7+$/$7,1'$%$ù/,&$0$//$5

<$7,5,0%g/*(/(5ø 6%$*5232/(

Enerji 24%

'L÷HU 31%

Demir-çelik 5% Plastik 4% Hububat Tekstil-K. 7% 5%

Makine ve E. 17%

Otomotiv 7%

<$7,5,07(69ø. 5(-ø0ø YATIRIM VE 6$1$<ø KALKINMA FONU ƒ 10 Milyon USD ƒ øVWLKGDP0LO\RQ86' ƒ Ozel bir bolgeye yerlesme ƒ Teknoloji Transferi ƒ &HYUH'RVWX<DWÕUÕP

SERBEST BOLGE

ƒ 10 Milyon USD %70 IHRACAT SARTI

ƒ KDV VE GUMRUK VB MUAFIYETI

ƒ %$6ø7*8058.5(-ø0ø

ƒ $UD]ÕDOÕPÕQÕQ%20 ƒ 'ÕV$OW\DSÕ\DWÕUÕPÕQÕQ %5 ƒ (JLWLP<DUGÕPÕ%20

GENEL VERGI 5(-ø0ø

ƒ <,/.85800/$59(5*ø6ø 08$)ø<(7ø'$+$6215$ YIL % 8,75 ƒ <,/*(/ø59(5*ø6ø 08$)ø<(7ø'$+$6215$ YIL %8ø1'ø5ø0

ƒ <ÕOER\XQFDPDNLQDYH ekipmandan KDV ve Gumruk Muafiyeti

<$%$1&,6(50$<(<$7,5,07(ù9ø.ø AMDI- $JHQFH0DURFDLQHGH'pYHORSSHPHQWGHV,QYHVWLVVHPHQWV +HU7U<DWÕUÕPLoLQ$0',¶GHQg]HOWHúYLNLPNDQÕ

Hassan II Fonu 6HNWRUHO7HúYLN 2WRPRWÕY-X]D\VDQD\Õ-elektronik-nano ve bio teknoloji %LQDDOÕPYH\DøQVDDWÕDOÕPÕQÕQ%30-m2 200 USD <HQLPDNLQDYHHNLSPDQDOÕPÕQÕQ%15 i 7RSODP\DWÕUÕPÕQ%15 i ve maksimum 3 Milyon USD

<DWÕUÕPYH6DQD\L.DONÕQPD)RQX $UD]L$OÕPÕQGD%20 'ÕV$OW\DSÕ\DWÕUÕPÕQÕQ%5 (JLWLP\DUGÕPÕ%20

Ticaret Atașeliğinizin Ur-Ge projelerine verdiği öneme de vurgu yapar mısınız? #J[3BCBUWF,B[BCMBOLB5JDBSFU"UBŗFMJļJPMBSBL6MVTMBSBSBT‘3FLBCFUJ (FMJŗUJSNF 6S(F 1SPKFMFSJOFCàZàLÚOFNWFSNFLUFZJ[#VLBQTBNEB 5àSLJZF'BT UJDBSJ JMJŗLJMFSJOJ HàÎMFOEJSNFL JLJ àMLF BSBT‘OEBLJ JISBDBU LBQBTJUFTJOJ BSU‘SBDBL CJSCJSJOEFO ÚOFNMJ ÎBM‘ŗNBMBSB JN[BN‘[‘ BUBSBL Z‘M‘ UJDBSJ ZPM IBSJUBMBS‘O‘ GVBS WF PSHBOJ[BTZPOMBS LBQTBN‘OEB EB PMVŗUVSNBZBEFWBNFUNFLUFZJ[

3585

2730

2500

30000

35

t7J[FVZHVMBNBT‘O‘OCVMVONBNBT‘WFVÎVŗLPMBZM‘LMBS‘O‘OJŗ BEBNMBS‘N‘[BTFSCFTUTFZBIBUJNLÉO‘TVONBT‘ t,àMUàSFMCFO[FSMJL UBSJIJCBļMBS Ú[FMMJLMFBZO‘EJOEFOPMVŗVNV[ t1FLÎPLTFLUÚSEFPSUBLQSPKFHFSÎFLMFŗUJSNFZFUFOFļJOJOCVMVONBT‘ t#VàMLFEFEFļJŗJLQSPKFMFSàTUMFONJŗPMBOGJSNBMBS‘OEFOFZJNMFSJWF PMVNMVJNBKMBS‘ àMLFNJ[JOTBO‘OBEVZVMBOHFOFMTFNQBUJ t.àUFBIIJUMJLBMUZBQ‘QSPKFMFSJ ŗFIJSMFSEFUPQMVUBŗ‘NBQSPKFMFSJ FOFSKJ ZBU‘S‘NQSPKFMFSJ t0SUBWF#BU‘"GSJLBàMLFMFSJOEFLJQSPKFMFSFPSUBLLBU‘MNB t±BM‘ŗNBWFZBCBOD‘TFSNBZFNFW[VBUMBS‘O‘OVMVTMBSBSBT‘TUBOEBSUMBS BΑT‘OEBOZFUFSJODFMJCFSBMPMNBT‘ tÃMLFEFZBCBOD‘MBS‘OŗJSLFULVSNBT‘ ZBU‘S‘NZBQNBT‘WFZBCBOD‘JŗÎJ ÎBM‘ŗU‘SNBT‘OBJ[JOWFSJMNFTJ t:BU‘S‘NMBSEBZFSMJZBCBOD‘BZS‘N‘ZBQ‘MNBNBT‘ t4FSCFTU#ÚMHFVZHVMBNBMBS‘ WFSHJTFMWFZBU‘S‘NUFŗWJLMFSJ t½[FMMJLMF#BU‘"GSJLBCBŗUBPMNBLà[FSF àÎàODààMLFMFSFBΑM‘NG‘STBU‘

Fas’taki inșaat sektörüne de değinecek olursak neler söylemek istersiniz? 'BTUB JOŗBBU TFLUÚSàOàO CàZàNF I‘[‘O‘O àMLFOJO FLPOPNJL CàZàNF I‘[‘O‘O ZBLMBŗ‘L JLJ LBU‘ PMEVļVOV WF CV QB[BSEB HJUUJLÎF EBIB HFOJŗ LBQTBNM‘ ZFS BMBO 5àSLJZFNJ[JO àSàOMFSJOF CàZàL JMHJ HÚTUFSJMEJļJOJ TÚZMFZFCJMJSJN SIB 2016 Fuarına dair de görüș bildirir misiniz? 'BT CV Z‘M ,B[BCMBOLB LFOUJOEFLJ 6MVTMBSBSBT‘ :BQ‘ ČOŗBBU 'VBS‘OEB àMLFEFO F ZBL‘O GJSNBZ‘ Bļ‘SMBE‘ ČLJ Z‘MEB CJS Eà[FOMFOFO WF 5àSLJZFEFO EF ŗJSLFUJO LBU‘ME‘ļ‘ GVBSEB CV Z‘M JLMJN EFļJŗJLMJļJOF WF EPMBZ‘T‘ZMBFOFSKJFULJOMJļJBMBO‘OEBLJZFOJMJLMFSFEJLLBUÎFLJMEJ 'BT‘OLBML‘ONBT‘JÎJOZFOJCJSG‘STBUPMBOCVBMBOEBLJZBU‘S‘NMBS‘àMLFEFLJ JOŗBBU TFLUÚSàOEF BOB FLTFO PMBSBL UBO‘NMBOBCJMJS ČOŗBBU TFLUÚSàOàO JTFNJMZPOEBOGB[MBLJŗJZFJTUJIEBNTBļMBE‘ļ‘OBWF'BTFLPOPNJTJOJO Zà[EFVOVPMVŗUVSEVļVOBWVSHVZBQBCJMJSJ[ Alüminyum, PVC ve Cam sektörüne yönelik neler söylemek istersiniz? ÃMLFNJ[EF HFOFMMJLMF BMàNJOZVN JUIBMBU‘ ZBQ‘MNBLUB 17$ TFLUÚSà ZFOJ HFMJŗNFLUFPMBOCJSTFLUÚS$BNUFNQFSMFNFOPLUBT‘OEBÎPLÚOFNMJCJS ZBU‘S‘NCÚMHFTJCVSBT‘CVOVÚ[FMMJLMFWVSHVMBNBLJTUFSJN#VSBEBIBMBÎJGU DBNLVMMBO‘N‘ÎPL[BZ‘GČMFSJLJHàOMFSEF17$TFLUÚSàOàOZBZH‘OMBŗNBT‘ CFLMFOJZPS /FEFO EJZF TPSBDBL PMVSTBO‘[ TPTZBM LPOVU QSPKFMFSJ ÎPL ZBZH‘OMBŗ‘ZPS Fas’a yatırım yapmak isteyen Türk İșadamlarına neler söylemek istersiniz? 5àSLJZFOJOJŗEàOZBT‘UFNTJMDJMFSJOFWFZBU‘S‘ND‘MBSB"GSJLBàMLFMFSJPEBLM‘ QB[BSMBSB T‘L‘ TBS‘MBSBL JISBDBU SBLBNMBS‘O‘ ZàLTFMUNFMFSJ JÎJO CàZàL ÎBCB IBSDBNBMBS‘ HFSFLUJļJOJ JGBEF FEFCJMJSJN 'BT‘O SFTNJ EJMJ "SBQÎB PMNBLMBCJSMJLUFJŗJMJŗLJMFSJOEFHàOFZEF'SBOT‘[DB LV[FZEFČTQBOZPMDB WF 'SBOT‘[DB LPOVŗVMNBLUBE‘S %FWMFU NFNVSMBS‘O‘O ÎPļVOMVļV EB 'SBOT‘[DB LPOVŗNBLUBE‘S Čŗ ZB[‘ŗNBMBS‘ WF UJDBSJ NBUFSZBMJO 'SBOT‘[DB PMNBT‘ HFSFLNFLUFEJS #BŗLB àMLFMFSEF PMEVļV HJCJ 'BT JMF Jŗ ZBQBO GJSNBMBS‘OBM‘D‘MBS‘O‘Z‘MEBOL‘TBTàSFMFSEFEFļJM EBIBV[VOCJS[BNBO JÎFSJTJOEFUBO‘NBT‘HFSFLNFLUFEJS"M‘D‘GJSNBZBHàWFOEVZHVTVPMVŗBOB LBEBS QFŗJO WFZB HBZSJLBCJMJ SàDV BLSFEJUJG HJCJ SJTLJ EàŗàL ÚEFNF ZÚOUFNMFSJOJOUFSDJIFEJMNFTJÎPLÚOFNMJEJS Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? ,B[BCMBOLB 6MVTMBSBSBT‘ :BQ‘ ČOŗBBU 'VBS‘OEB LBU‘M‘ND‘ PMBSBL ZFS BMBOUFL5àSL:BZ‘O,VSVMVŗVEFSHJMFSJOJ["-6"SUWF8JO"351SPKFZJ HÚSNFLUFO EVZEVļVNV[ NFNOVOJZFUJ EJMF HFUJSFSFL ŗBIT‘O‘[ WF FLJCJOJ[FUFŗFLLàSMFSJNJ[JJMFUJS V[VOTPMVLMVZBZ‘OIBZBU‘O‘[EBCBŗBS‘MBS UFNFOOJFEFSJ[


Sektör

128

Ersaș Alüminyum Dubai Windows Doors & Façades Fuarı’nda Nitelikli alüminyum profil üretimini her geçen gün artan standartlar ile devam ettiren Ersaş Alüminyum üstün performanslı PASCal® Pencere serilerini 18-20 Eylül tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ‘Dubai Windows Doors & Façades’ Kapı, Pencere, Cephe ve Ürünleri Fuarı’nda sergiledi. Alüminyum pencere konusunda yaptığı yatırımlar ve yenilikler ile dikkat çeken Ersaș Alüminyum; PASCal® pencere serisi ile Dubai Kapı, Pencere, Cephe ve Ürünleri Fuarı’na renk kattı. Günümüz ve geleceğin kusursuz pencere projelerini alüminyum metali ile bütünleștiren Ersaș, Ar-Ge çalıșmalarına aralıksız devam ettiğini katıldığı tüm uluslararası fuarlarda sektör profesyonellerinin dikkatlerine sunmaya devam ediyor. Alüminyum pencere sektöründe yenilikçi ürün serilerinden PASCal® Pencere serisinin üretiminin çok da zor olmadığını, bünyesinde çalıștırdığı bay - bayan personellerin canlı üretim performansıyla global ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sundu. Fuara dair görüșlerini aldığımız Ersaș Alüminyum Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “Biz Ersaș olarak kendi sistemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bütün sistemlerimiz, ürün gruplarımız kendi Ar-Ge çalıșmalarımız sonucu ürettiğimiz ürünler. Pascal serimiz ile geldiğimiz nokta, dünyada ses getirdi. Bu sebep ile global pazardaki fuar organizasyonlarını önemsiyor, Orta Asya, Türkmenistan,

Azerbaycan ve İran’daki bayilerimiz ile ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz” dedi. Ayrıca Esat ERDURAK; Dubai Fuarı’nda çok fazla ilgi gören PASCal® Pencere serileri için birçok firmanın Ersaș Alüminyum A.Ș. ile iletișime geçtiğini ifade ederek, bu firmaların içinde Birleșik Arap Emirliklerinde yerleșik olan ve aynı zamanda 2016 yılının en büyük firmaları arasında İnșaat (Yapı) İnovasyon ödülünü kazanmıș olan Trojan Holding LLC’nin de bulunduğunu sözlerine ekledi. ERDURAK; “Trojan Holding firması PASCal® Pencere serilerimizi șuanda devam eden ve iki etaptan olușan projesinde kullanmak istediğini belirtti. Birinci etabına ait hazır pencerelerin yaklașık 5.5 milyon dolar değerinde olan bu proje için PASCal® Pencere serilerimize ait numuneler, bütün test sertifikaları ve kalite belgeleri ile beraber firmaya gönderildi. Gönderilen bu numunelerimiz çok beğenilmiș olup, test sertifikalarımız firmanın kalite departmanı tarafından kabul gördü. Șuanda görüșmelerde son așamaya gelinen bu proje için ayrıca Trojan Holding firma yöneticileri Ersaș Alüminyum A.Ș. fabrikasına bir ziyarette bulunacağını dile getirdi” dedi.

Ersaș Aluminum at Dubai Windows Doors & Façades Fair Maintaining its qualified aluminum profile production under rising standards day by day, Ersaș Aluminum exhibited its outstanding-performance PASCal® Window series at ‘Dubai Windows Doors & Façades Fair organized in Dubai World Trade Center between 18 and 20 September.


Sektör

130

“2017 Yılında Teșvikler Ekonomiyi Canlandıracak” Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 2016 yılının dördüncü Gündem Buluşmalarında 2017 yılı beklentileri, olası riskler ve fırsatlar birlikte değerlendirildi. Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek periyotlarda düzenlediği Gündem Bulușmalarının bu yılki son toplantısı Ortaköy Feriye Lokantası’nda gerçekleștirildi. “2017: Riskler – Fırsatlar – Teșvikler” konulu toplantıda; 2016 yılı inșaat ve inșaat malzemesi sektörlerinin beklentisi ve gerçekleșen durum değerlendirildi. Toplantıda Türkiye ekonomisi, inșaat ve inșaat malzemesi sektörleri için 2017’nin nasıl bir yıl olacağı, iç ve dıș pazarlarda fırsatların nasıl değerlendirilmesi gerektiği, teșvik paketleri ve sektörün teșvik paketlerinden nasıl yararlanacağı, yatırım planları ve fırsatlar gibi konular ele alındı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Bașkanı F. Fethi HİNGİNAR’ın açılıș konușmasını gerçekleștirdiği Gündem Bulușmalarına Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Prof. Dr. Kerem ALKİN, Ekonomi ve Strateji Danıșmanlık Hizmetleri Bașkanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL ve Bali Müșavirlik Yönetici Ortağı Yasemin Bali ÇETİN katıldı. HİNGİNAR: “Olumsuzluklara Karșın 2016’yı Kayıp Yıl Görmüyorum” 2016’nın, siyasi ve ekonomik gelișmeler açısından kolay bir yıl olmadığını belirten HİNGİNAR, “Tüm olumsuz gelișmelere karșın 2016’yı kayıp yıl olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bir durağanlașma dönemi olarak adlandırabiliriz” dedi. HİNGİNAR: “İflas Erteleme Olmadı, Olacağını Zannetmiyorum” İnșaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 0.5’lik küçük bir artıș olduğunu belirten HİNGİNAR, dönem dönem gazetecilerden gelen “İflasını beklediğiniz firmalar var mı?” sorusuna dikkat çekti. HİNGİNAR buna karșın șu yanıtı verdi: “İnșaat malzemesi sektöründeki firmaların birçoğu köklü firmalar. Șu ana kadar

sektörde ve Türkiye İMSAD üyeleri arasından herhangi bir iflas erteleme bașvurusu olmadı, yakın dönemde de olacağını zannetmiyorum” dedi. HİNGİNAR: “Kampanyalar ve Faiz Düșürme Doğru Hamleler” Yılın ilk 10 ayında konut satıșlarının yüzde 2.4 arttığı bilgisini veren HİNGİNAR, “Menfur darbe girișiminin ardından, Emlak Konut bașta olmak üzere GYODER’in de öncülüğünde gayrimenkul firmalarının geliștirdiği kampanyaların ve bankaların kredi oranlarını düșürmesinin, tüm yașanan olumsuz gelișmelere karșın konut satıșlarındaki hareketlilikte etkili olduğunu söyleyebiliriz. Biz, konut sektöründeki bu kampanyaların oldukça önemli ve doğru bir hamle olduğuna inanıyoruz, destekliyoruz. Bankaların da faiz oranlarını düșürmesi önemli bir gelișme. Bu kampanyaların uzun soluklu olması durumunda, 2017 itibariyle konut satıșlarına pozitif katkısının daha yüksek olacağı kanaatindeyiz” diye konuștu. HİNGİNAR: “İhracat 15 Milyar Doların Altında Kalacak” Türkiye İMSAD Bașkanı Fethi HİNGİNAR yılın ilk 9 ayında inșaat malzemesi sektörü ihracatının yüzde 12.2 düșerek 11.4 milyar dolara gerilediğine ișaret ederek șunları dile getirdi: “Geçen yıl ihracatımız 17 milyar dolara gerilemiști ve bu yılı da yaklașık aynı tutarla tamamlarız diye öngörüyorduk, fakat son veriler ıșığından hareketle değerlendirecek olursak, ihracatımız bu yılın sonunda 15 milyar doların dahi altında kalacak gibi gözüküyor. Mevcut pazarlardaki gelișmelerden en çok etkilenen sektörlerimizin bașında inșaat ve inșaat malzemesi sektörlerimiz geliyor. Bakın geçen yıla göre, bu yılın ilk 9 ayında yurt dıșı müteahhitlik ișlerinde tutar olarak yüzde 66.2, proje adedi olarak da yüzde


Sektör

132

34.8 gerileme yașanmıș durumda. 2013’te 21 milyar doların üzerinde olan inșaat malzemesi ihracatının aradan geçen üç yılın ardından bugün 15 milyar dolara gerilediğinden söz ediyoruz. Her fırsatta dile getiriyoruz. Bu sadece sektör olarak bizim kaybımız değil, ülkemizin kaybıdır.” HİNGİNAR: “Afrika’daki Fırsatları Değerlendireceğiz” HİNGİNAR sözlerine șöyle devam etti: “Bu pazarların kaybedilmiș olması sektör olarak bizim bașarısızlığımız değil, tamamen bu ülkelerde yașanan savașların etkisi. Yeni pazarlara yönelik çalıșmalarımız devam ediyor, ancak oralardan da kısa vadede büyük ölçekli geri dönüșler beklemiyoruz. Burada en sıcak pazar Afrika. Oradaki gelișmeleri dikkatli takip edip, fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. HİNGİNAR: “2017’de Umutluyum, Teșvikler Ekonomiyi Canlandıracak” HİNGİNAR, inșaat malzemeleri sanayinin Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından biri olduğunu belirterek, son dönemde yașanan gerilemelere karșın, hala Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan ve ülke ekonomisine en çok katma değer sağlayan sektörü olduğu görüșünde. Hükümetin son dönemde ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı tedbirlerin ve teșvik paketlerinin önemli ve kıymetli olduğunu vurgulayan HİNGİNAR “İnanıyorum ki, açıklanan bu tedbirler ve teșvik paketleri 2017 yılında ivedilikle hayata geçirilirse, ekonomimize olumlu yansımasını da göreceğiz” dedi. ALKİN: “Mayıstan Sonra Bir Rahatlama Olabilir” Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Prof. Dr. Kerem ALKİN, Türkiye’de șu anda kredilerin mevduata oranının yüzde 124.5’e ulaștığına dikkat çekerek, bu oranlar normalleșmeden daha fazla kredi beklemenin zor olduğunu söyledi. ALKİN’e göre, eğer büyük projelere kullandırılan krediler menkul kıymetleștirilerek bankalara tekrar nakit olarak sokulursa belki bu durum reel sektöre kullandırılan kredi imkânını artırabilir.

Dövizdeki artıșın yüzde 40 dıș faktörler, yüzde 60 iç faktörlerden kaynaklandığını belirten Kerem ALKİN, “Döviz arzını ve TL’nin cazibesini artıracak tedbirleri artırmamız lazım. 2017 yılı mayıs ayından sonra bir rahatlama dönemine girmeyi temenni ediyorum. Referandum olup olmayacağı belli değil. Benimki tamamen iyi niyet temennisi” diye konuștu. GÜRLESEL: “TÜİK’in Revizyonu Yeni Bir Yönteme Dayanıyor” Türkiye İMSAD Ekonomi Danıșmanı Dr. Can Fuat GÜRLESEL, TÜİK milli gelirde yaptığı revizyona değinerek yeni yöntemin BM’nin önerdiği ve AB’nin kullandığı bir yöntem olduğunu söyledi. GÜRLESEL’e göre, uluslararası alanda bu yöntemin değișmesinin ana sebebi teknolojik gelișmeler ve ilerlemeler nedeniyle daha önce ekonomik büyümenin içine katılmayan Ar-Ge harcamaları, teknolojik inovatif yenilikler özellikle yazılım gibi konuların ekonomik büyümeye katılması. ÇETİN: “Her Krizin Fırsata Dönüșmesi Mümkün” Bali Müșavirlik Yönetici Ortağı Yasemin Bali ÇETİN, konușmasında sanayicilere yönelik teșvik paketleri, bölgelere ve konulara göre uygulanan teșvik türleri hakkında bilgi verdi. ÇETİN, her krizin fırsata dönüștürülmesinin mümkün olduğunu belirterek șunları söyledi: “Türk ișadamı geçtiğimiz 40 yılda birçok krizi fırsatlarla beraber karșıladı. Bugünkü konum sadece yatırımların desteklenmesi olmayacak. Onlarca ișkolunu kapsıyor. Sadece inșaatın değil diğer sektörlerin de her hareketi inșaatı dolaylı dolaysız etkiliyor. Otomotivden sonra ciddi büyüklüğü kapsıyor. İhracatın gidiși iyi değil.” “In year 2017, Incentives will Invigorate the Economy” During the Agenda Meetings organised by Turkish Construction Materials Industrialists Association (Turkey IMSAD) for the fourth time in 2016, the expectations for 2017, probable risks, and opportunities were evaluated all together.


Sektör

134

Bakan Müezzinoğlu: “Șeffaf ve Güvenilir Bir Kıdem Tazminatı Fonu Hayata Geçirilecek” İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Kasım ayı olağan Meclis toplantısı, “Çalışma Hayatına Yönelik Reformların ve Yeni Model Arayışlarının Sürdürülebilir Bir Ekonomik Büyüme ile Sanayimiz ve Ekonomimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile Odakule Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE tarafından yönetilen Kasım Meclisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU konuk oldu.

İstanbul Sanayi Odası Kasım ayı Meclis olağan toplantısı İSO Meclis Bașkan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE tarafından açıldı. BÜYÜKDEDE, geçtiğimiz günlerde Siirt’teki maden kazasında hayatını kaybeden ișçiler için bașsağlığı dileklerini sundu. BÜYÜKDEDE, Meclis gündem maddesine ilișkin șöyle konuștu: “Sanayicilerimiz hem ürettiği katma değerle ekonomik kalkınmada büyük bir görev üstlenirken öte yandan doğrudan ve dolaylı istihdam ile ișsizliğin azaltılması ve ișgücü kalitesinin artırılması konusunda önemli bir görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Özel sektörümüz, sanayicilerimiz ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bulmakta zorlandıkları gibi çalıșan ișveren münasebetlerinde hukuk sistemindeki çarpıklıklardan, eğitim yetersizliğinden, iș müfettișlerinin keyfi uygulamalarından, iș güvenliği ve iș sağlığı mevzuatından gelen eksikliklerden, kanunsuz grevlerden, kadın ișçi çalıștırma yükümlülüğünün getirdiği yeni taleplerden ve de aynı üretim düzeyinde olduğumuz bazı ülkelerle rekabet edemeyeceğimiz ücret yapılarından dolayı ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Bugünkü toplantı gibi yaptığımız çalıșmalarla sanayici, bakanlık ve bürokrasi arasındaki geliștirilecek çözüm önerileriyle iș dünyamızın ihtiyaçlarının giderileceğine inanıyoruz.”

İSO Meclis Bașkan Yardımcısı BÜYÜKDEDE, daha sonra kürsüye Meclis ana gündemine ilișkin konușmasını yapmak üzere İSO Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal BAHÇIVAN’ı davet etti. BAHÇIVAN, konușmasına dünyada son dönemde yașanan gelișmelerle bașladı. Avrupa ve Amerika’da yükselen popülist dalgayı, nedenleriyle birlikte iyi analiz etmeleri gerektiğini belirten BAHÇIVAN, küreselleșme sürecinde üretim ekonomisinden uzaklașan bu ülkelerde çok sayıda insanın ekonomik refah ve hayat kalitelerindeki düșüșten șikâyetçi olduğunu söyledi. İnsanlığın son yıllarda daha adil bir dünya kurmanın arayıșı içinde olduğuna ișaret eden BAHÇIVAN, son çeyrek yüzyılda kuralsız bir küreselleșme sürecinin, finansal kapitali odağına alarak toplumları üretimden, reel ekonomiden, gerçek refahtan koparttığını dile getirdi. BAHÇIVAN, bu süreçte, insanlık tarihinde eși benzeri görülmemiș ekonomik ve toplumsal eșitsizliklerin ortaya çıktığını belirterek küresel ekonomik krizlerin temelinde yatan bu eșitsizliğin Nobel ödüllü çalıșmalara konu olsa da dünya çapında çoğu hükümet programlarında maalesef aynı ölçüde yer almadığına ișaret etti.


Sektör

136

anneler ve anneannelerin çocuklara daha çok baktığını söyledi. BAHÇIVAN, babaanneler ve anneannelerin adeta doğal bir kreș görevi gördüğünü ve bu kapsamda torunlarına bakan aile büyüklerinin maddi açıdan bir sosyal yardım programıyla desteklenmesinin, önemli bir sorunun çözümüne katkı yapacağının altını çizdi.

2008 küresel ekonomik krizinden sonra dünyada gelir uçurumları artarken, sorunu çözmeye yönelik somut adımların atılamadığını ve eski reçeteyle soruna çözüm arandığını dile getiren Bahçıvan, bunun sonucu olarak küresel krizin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen, global ölçekte halen ișsizlik sorununun așılamadığını hatırlattı. BAHÇIVAN, daha sonra Meclis’in ana gündem maddesi ile ilgili görüșlerini dile getirdi. BAHÇIVAN, kıdem tazminatının ilgili ve yetkili tüm sosyal tarafların katılımıyla, etraflıca tartıșılarak bir an önce yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Mevcut kıdem tazminatı sisteminin hem ișçiyi hem de ișvereni fazlasıyla mağdur eden bir yapı olduğunu belirten Bahçıvan, bugün mevcut sistem içinde kıdem tazminatı alabilen ișçi oranının yüzde 15’in altında olduğunu hatırlattı. Kıdem tazminatı ile ilgili getirilecek olan yeni düzenlemenin çalıșanların bu mağduriyetini ortadan kaldırması gerektiğini dile getiren Bahçıvan, mevcut yapıda ișverenin üzerinde olan sorumluluğun bağımsız bir fona devredilmesinin en uygun çözüm olacağını ifade etti. BAHÇIVAN, “Biz bugün bu haliyle çalıșanların Türkiye’deki mevcut kıdem tazminatı sisteminde mağdur olduğuna inanıyoruz. İșverenlerin de bunu kendi gider kalemlerinde görebilecekleri bir unsur haline getirmesi en azından bu konudaki tartıșmaların önüne set çekecektir. Bu sistem olușturulduktan sonra bugünkü BES modeli bir anlayıșla bu fon yönetilebilir. Bu anlayıșla olușturulacak yeni yapı ve fon aynı zamanda Türkiye’nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olan tasarruf açığına da bir katkı yaratacaktır” dedi. Türkiye’nin kalkınmasının ve refah toplumuna ulașabilmenin yolunun üretim ekonomisinden geçtiğini belirten BAHÇIVAN, bu noktada sanayi sektöründe çalıșmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiğine ișaret etti. BAHÇIVAN, bunun için istihdam maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi, esnek çalıșma modellerinin önünün açılarak ișgücü piyasasının esnekliğinin sağlanması ve yüksek katma değerli üretimi gerçekleștirecek sanayi ișçiliğini cazip kılacak önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Konușmasında kadınların ișgücüne katılımına da değinen BAHÇIVAN, Türkiye olarak kadın ișgücünü daha aktif kullanmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda Türkiye’nin OECD ortalamasının gerisinde olduğunu hatırlatan BAHÇIVAN, hükümet tarafından kadın istihdamına yönelik adımları desteklediklerini ancak bu yöndeki politikaların ișverenleri kadınları istihdam etmekten caydırmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin kendine özgü bir özelliğine de dikkat çeken BAHÇIVAN, kadınlar iș yașamına daha çok katılırken baba-

Daha sonra kürsüye Meclis oturumunu yöneten Hasan BÜYÜKDEDE tarafından Çalıșma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU davet edildi. Türkiye’nin yakın döneminden bugüne siyasal ve ekonomik alandaki süreçlerine değinen MÜEZZİNOĞLU, 36 milyar dolar ihracattan 158 milyar dolarlara giden süreci hep birlikte yașadıklarını hatırlattı. MÜEZZİNOĞLU, son dönemde yașanan olağanüstü olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi ve “Türkiye’nin ve bu büyük milletin hak ettiği șey bu büyük hedeflere ulașmasıdır” dedi. Bundan sonraki süreçte gayret ve samimiyet içerisinde reform çabalarını sürdüreceklerinden bahseden MÜEZZİNOĞLU, İSO’nun bütünsel kalkınma modeline atıfta bulunarak nitelikli ve vasıflı bir ișgücü piyasası olușturmalarının önemine değindi. Bugün Türkiye’nin daha çok üreten bir ülke haline geldiğini belirten MÜEZZİNOĞLU, girișimcilik ve eğitim programları ile iș ve meslek danıșmanlığı gibi konuları çalıșma hayatına verdikleri destekler olarak sıraladı. MÜEZZİNOĞLU, alım garantileri sağlayarak sanayiciye destek olacaklarını ve bunu yaparken sanayinin rekabet gücünü ve Ar-Ge kapasitesini artıracaklarını dile getirdi. İstihdam konusunun hükümet olarak en çok üzerinde durdukları konu olduğuna değinen MÜEZZİNOĞLU, ișsizlik oranının yüzde 11,3’e geldiğini ve bu oranın genç ișsizlerde daha da yüksek olduğunu ifade etti. Kadın istihdamını artırmak istediklerini belirten MÜEZZİNOĞLU, bunun için güçlü büyümeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti. İș sağlığı ve iș güvenliği konusunda en önemli sorunun bu konuların kültüre dönüșememesi olduğuna değinen MÜEZZİNOĞLU karșılıklı sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. İș güvenliği konusunda ișçilerin daha talepkâr, bilinçli ve duyarlı olması gerektiğinin altını çizen MÜEZZİNOĞLU bu konuda kültürel olarak toplumun zafiyeti olduğunu ifade etti. Asgari ücret konusunda ișverenin üzerindeki yükü görmezden gelmediklerini ve yükün çoğunu üstlendiklerini belirten MÜEZZİNOĞLU, bütçe istikrarını bozmayacak tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı. MÜEZZİNOĞLU, kıdem tazminatı konusunda ise șöyle konuștu: “Kıdem tazminatı sorunu ișverenin ve ișçinin en önemli sorunudur. Bu sistemde kim kazandı kim kaybetti belli değil. İșveren için belirsizliğin minimum olması lazım. Mevcut kıdem tazminatı sisteminden en çok mağdur olan yine ișçiler oluyor. Sendikalarımız sadece sendikal kitleyi düșünerek biraz katı davranıyor. Önceki Bakanımız Süleyman SOYLU’nun yaptırdığı çalıșmaya göre sadece yüzde 16’lık bir ișçi kesimi kıdem tazminatından faydalanabiliyor. İșçimizin 1 gün bile olsa hakkının korunduğu, hakkının bir havuzda toplandığı ve onun da hesaplayabildiği ve yarın öbür gün istifade edebileceği șeffaf ve sürdürülebilir bir fon, temel reformlarımızdan biri olacak. İSO Bașkanı BAHÇIVAN’ın ișçinin alın terini koruyan sistemi burada dile getirmiș olması çok önemli.”


.$6,0ø=0ø5<$3,)8$5,


.$6,0ø=0ø5<$3,)8$5,


SektĂśr

142

PĂ&#x153;KAD YĂśnetim Kurulu ToplantÄąsÄą GerçekleČ&#x2122;tirildi YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Dr. Muzaffer TAMER BaĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda PĂ&#x153;KADâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 2017 hedefleri konuĹ&#x;uldu.

PĂ&#x153;KAD bĂźnyesinde baČ&#x2122;latÄąlan kurumsal yenilenme sĂźrecinde gerçekleČ&#x2122;en ve gerçekleČ&#x2122;ecek olan çalÄąČ&#x2122;malarÄąn deÄ&#x;erlendirildiÄ&#x;i toplantÄą YĂśnetim Kurulu BaČ&#x2122;kanÄą Dr. Muzaffer Tamerâ&#x20AC;&#x2122;in baČ&#x2122;kanlÄąÄ&#x;Äąnda yapÄąldÄą. ToplantÄąya YĂśnetim Kurulu Ă&#x153;yeleri PÄ°MAČ&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;dan Oktay ALPTEKÄ°N, KOMPENâ&#x20AC;&#x2122;den Mehmet AKTEKE, ADOPENâ&#x20AC;&#x2122;den Mustafa KAS ve Berkant BAČ&#x2DC;ARAN, PENTEKâ&#x20AC;&#x2122;den Necdet DOÄ&#x17E;RUOÄ&#x17E;LU, PĂ&#x153;KAD Kurucu Ă&#x153;yesi Suat HOČ&#x2DC;VER, Win&ART Proje Dergisiâ&#x20AC;&#x2122;nden Kemalettin AKSĂ&#x2013;Z ve Genel Sekreter Aynur ACAR katÄąldÄą. ToplantÄąda; tÂąBMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;NBMBSÂ&#x2018;UBNBNMBOBO1Ă&#x192;,"%,VSVNTBMIB[Â&#x2018;SMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OTV numunun yanÄą sÄąra alanÄąnda tek olan pencere, cephe sistemleri, cam ve kapÄą sektĂśrĂźnĂźn 8-11 Mart 2017 tarihlerinde yapÄąlacak TĂ&#x153;YAP Avrasya Pencere, Avrasya Cam ve Avrasya KapÄą FuarÄą konuČ&#x2122;uldu. t 1Ă&#x192;,"% PMBSBL ZFOJ Ă ZFMJLMFS Ă ZFMFSJOF TBÄźMBEÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018; LBULÂ&#x2018;MBS WF sunulacak yeniliklerin gĂśzden geçirildiÄ&#x;i toplantÄąda PĂ&#x153;KAD1Ă&#x192;,"#PSUBLMBĹ&#x2014;BIB[Â&#x2018;SMÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018;ZĂ SĂ UĂ MFO1FODFSFÂąBMÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;UBZÂ&#x2018;EB deÄ&#x;erlendirildi. t "ZSÂ&#x2018;DB 8JO"35 1SPKF %FSHJTJ Ä&#x152;NUJZB[ 4BIJCJ ,FNBMFUUJO AKSĂ&#x2013;Zâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn PĂ&#x153;KAD ĂźyeliÄ&#x;i baČ&#x2122;vurusu kabul edilerek, PĂ&#x153;KAD BasÄąn DanÄąČ&#x2122;manÄą olarak gĂśrevlendirildi.

t 1Ă&#x192;,"% #BĹ&#x2014;LBOÂ&#x2018; %S .V[BGGFS 5".&3JO TPO LJUBCÂ&#x2018; i&OFSKJ VerimliliÄ&#x;inin Ă&#x2013;nemiâ&#x20AC;? baskÄąsÄąnÄąn onayÄą verildi. ToplantÄą finalinde 2017 PĂ&#x153;KAD Genel Kurul tarihi belirlenerek, iZFOJZÂ&#x2018;MÂ&#x2018;OĂ MLFNJ[ FLPOPNJNJ[ JOTBOMBSÂ&#x2018;NÂ&#x2018;[JĂ&#x17D;JOIBZÂ&#x2018;SMBSBWFTJMF olmasÄąâ&#x20AC;? temenni edildi. Board Meeting of PĂ&#x153;KAD is Realised Under the presidency of Board Chairman Dr. Muzaffer TAMER, the targets of PĂ&#x153;KAD set for year 2017 were discussed.


Sektör

144

İddia Ediyoruz; “PAL® System Serimiz Dünya Çapında Bir Ürün Olacak” 22 Ekim - 26 Ekim 2016 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19’uncusu düzenlenen ahşap sektörünün Avrasya’daki en büyük fuarı İntermob Fuarı’nda sektör trendlerini belirleyecek en yeni ürün yelpazesini görücüye çıkaran Ersaş Alüminyum A.Ş.; mobilya ve inşaat gibi farklı sektörlerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini kesintisiz karşılamaya devam ediyor. Çevreyle dost üretim sistemlerini benimseyerek, global etkileșimleri yakından takip eden Ersaș Alüminyum; yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazarlama alt yapısı olușturan 19’uncu Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahșap Teknolojileri Fuarı İntermob’da Türkiye ve dünyada yeni mobilya profilleri distribütörlükleri vererek gücüne güç kattı. Tasarımda ve üretimde yenilikçi, güvenilir ve kaliteli ürün yelpazesini son tüketicisi ile bulușturan Ersaș Alüminyum, mobilya, ahșap ve orman ürünleri sektörünün en büyük uluslararası bulușması özelliğini tașıyan fuara bünyesinde bulundurduğu tüm șirketleri ile katılarak fuarın gözdesi oldu. Fuar alanında ALM Alüminyum Market A.Ș., Ekspres Makine, Ersaș Yapı, PASCal Pencere, PAL System Grup Șirketleri & Markaları ile boy gösteren Ersaș Alüminyum A.Ș.; günümüz teknolojileri kullanılarak tasarlanan en yeni ürünü PAL System Serisinin duyurumunu da gerçekleștirdi. PAL Sytem Serisi hakkında görüș bildiriminde bulunan Ersaș Alüminyum A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “Daha

önce yaptıklarımızdan cesaret alarak iddia ediyorum ki; bu PAL System Serimiz dünya çapında bir ürün olacak. Ve yine iddia ediyorum ki, bu sistem bütün dünyada pencere anlayıșını değiștirecek” dedi. PAL® System Pencere Serisini Tüyap Avrasya 18’inci Uluslararası İstanbul 2017 Pencere Fuarı’nda Hol.9 (2.280 m²)’lik alanda dikkatlere sunulacak. Bașarılı geçen fuar organizasyonu sonrasında bayileri için organize edilen yemekte bir araya gelen Ersaș yönetimi misafirleri ile sohbet etme fırsatı yakaladı. We Allege; “Our PAL® System Series Will Be a Worldwide Product” Having exhibited its newest product range to determine sector’s trends at Intermob Fair, the biggest fair of wood industry in Eurasia, organized for the 19th time at Tuyap Fair Convention and Congress Center between 22 October and 26 October 2016; Ersaș Alüminyum A.Ș. uninterruptedly continues to meet the current and future expectations of different sectors such as furniture and construction.


Sektör

146

22-26 Ekim 2016 Tüyap İntermob Fuarı


GRUP ŞİRKETLERİ & MARKALAR


Ersaș Bayi Yemek Bulușması


Röportaj

152

“Ticari Varoluș Sebebimiz; Sektöre Değer Katıp, Bölgenin Gelișimine Katkı Sunmak” Mesan Yapı Genel Müdürü Mehmet Emin SALMAN gerçekleştirdiğimiz söyleşide Winsa PVC Pencere Kapı Panjur Sitemleri başta olmak üzere alüminyum, ısıcam ve Camoda ürünleriyle sektörde faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek; Winsa kalite yönetim şartlarına uyum sağlayarak her geçen gün sektörde gelişim gösterdiklerine vurgu yaptı.

Firmanızın faaliyetleri hakkında okurlarımızı bilgilendirir misiniz? Firmamız 2000 yılından itibaren Mesan ismiyle nihai tüketicilere ve projelere Winsa PVC Pencere Kapı Panjur Sitemleri bașta olmak üzere; alüminyum, ısıcam ve Camoda ürünleriyle sektörde faaliyet göstermektedir. Organize Sanayi Bölgesi’nde 5.000 m2 fabrika, Çanakkale merkezde 300 m2 showroom ve 50 çalıșan personeli ile yapı sektöründe en iyi koșullarda hizmet vermektedir. Ayrıca seçkin bayileri aracılığıyla daha geniș bir bölgede, tüm ürün gruplarımızda pazarlama, satıș ve uygulama yapıyor. Bölge olarak her kesime hitap etme ve istekleri karșılama doğrultusunda çalıșmalarımızı sürdürüyoruz. Müșterilerinize verdiğiniz hizmet kalitesine ve önceliklerinize değinir misiniz? Müșterilerimizin yașam kalitelerini artırmak için; kaliteli ürün ve hizmeti uygun fiyatlara almalarını sağlamak, satıș ve uygulama öncesinde ve sonrasında teknik destek vermek önceliklerimiz arasındadır.

Markanızı temsil eden Winsa ürünleri hakkında bilgi verir misiniz? Winsa, nihai tüketicilerin, mimarların ve mühendislerin her türlü beklentisine ve taleplerine yönelik ürün ve sistemler sunmaktadır. Üretim ve uygulamasını yaptığımız bu ürünler arasında; 90 mm profil genișliğine sahip Revotech Gold ve 84 mm profil genișliğine sahip Revotech sistemleri, 76 mm genișliğe sahip Dorado Gold, PVC pencerelerin üstün izolasyon özelliği ve alüminyum profillerin metalik görünümü ile birleștiren Dorado Gold Shield, Dorado, Safir yer alıyor. Ayrıca üstün özellikleri ile Panorama HS76 (Hebeschiebe), Vela Gold ve Vela Sürme Sistemleri, Winstor PVC Panjur ve Winkepenk ile tüm tüketici taleplerini karșılayabiliyoruz. Söz konusu Winsa serileri ile katlanır kapı, paralel sürme, pivot pencere gibi özel çözümler sağlayabiliyoruz. Bu yıl içinde üretimine bașlanan, üstün özelliklere sahip yeni sürme sistem Comfort Slide ile de müșterilerimize hizmet vermeye bașladık.


Röportaj

110

Winsa kalitesinin markanıza yansımalarını değerlendirir misiniz? Winsa kalite yönetim șartlarına uyarak kendimizi her geçen gün geliștiriyor ve zaman içerisinde olușan hatalara çözümler üretiyoruz. İș kazalarını önlemek ve iș güvenliğini sağlamak amacıyla, personellerimize eğitimler veriyoruz. Müșteri istek ve memnuniyetine önem veren güvenilir, montaj sonrası da servis hizmeti veren bir firma olarak bu ilkeler doğrultusunda sektörde bölgemizde öncü firmalar arasında yer alıyoruz. Markanızı temsil eden satıș - pazarlama stratejileriniz hakkında neler söylemek istersiniz? En önemli satıș prensibimiz dürüst, güvenilir, açık ve samimi olarak müșterilerimize yaklașmak. Kendimizi müșterimiz yerine koyup müșteri memnuniyeti sağlıyoruz. Hatalarımız olması durumunda hatamızı kabul ederek en kısa sürede düzeltici faaliyetlerde bulunuyoruz. Kendimizi her geçen gün geliștirip bir üst noktaya çıkmayı hedefleyip haksız rekabet içinde bulunmuyoruz. Ayrıca tüm reklam araçlarını kullanıp belli periyotlarda müșteri ekonomisine fayda sağlayacak kampanyalar yapıyoruz.

adımlar ile ișimize sahip çıkıp ilișkide olduğumuz tüm kiși ve kurumlarda iyi izlenimler bırakmak istiyoruz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin her müșterimize aynı standartlarda hizmet etme anlayıșımıza devam edeceğiz. İșimizin her evresinde hammaddeden satıș noktasına kadar tüm așamalarda her gün performansımızı artırarak bölgemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Disiplinden kopmadan verdiğimiz sözlerde durarak çalıșacağız. Son olarak belirtmeliyim ki, tek amacımız ticari varoluș sebebi değil sektöre değer katıp bölgenin gelișimine katkı sağlamak ve müșteri memnuniyetini artıran bir firma olmaktır.

Sizi sektördeki diğer firmalardan ayıran özelliklerinizden bahseder misiniz? Çanakkale bölgesi olarak sektörümüzde son teknolojiyi kullanan, müșteri isteklerini karșılayan, PVC, alüminyum, ısıcam ve Camoda ürünlerinin her serilerini tek merkezde toplayıp hizmet veren yapımız en büyük özelliğimizdir. 2016 yılı içinde katıldığınız ve önümüzdeki dönemde katılmayı planladığınız organizasyonlardan bahseder misiniz? Sektörümüzde en iyisini yapan lider firma olmak, șirket kültürümüzü müșterilerimize sunarak çalıșmaya devam edeceğiz. Takım ruhumuzu ișimizin her dalına yansıtıp vizyonumuzdan sapmadan her gün performansımızı artırarak çalıșacağız. 2016 yılında yapı fuarları, PVC fuarlarında yerimizi aldık. Yıl içerisinde de yurt içi ve yurt dıșı seminer, fuar ve organizasyonlarda yerimizi almak istiyoruz. Hedeflediğiniz çalıșma prensiplerinize de vurgu yapar mısınız? Yapmıș olduğumuz çalıșmalar, edindiğimiz deneyimler ve eğitimli personel kadrosu ile birlikte yeniliklere her zaman açık, son teknolojiyi kullanarak müșteri huzur ve konforunu sağlayan, müșterilerimizle açık, dürüst, güvenilir iș ahlakıyla çalıșmaya devam edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Mesan Yapı ailesi olarak girișimciliğe açık olduğumuzu belirtmeliyim. Her zaman sektörümüze değer katmak, yaptığımızın ișin en iyisini yaparak müșteri memnuniyetini sağlamak, emin

“Reason for Our Commercial Being is to Add Value to the Sector and Contribute to the Development of the Region” In the interview we made; Mehmet Emin SALMAN, the General Manager of Mesan Yapı emphasized that they make progress in the sector day by day by adapting to quality management conditions of Winsa; pointing out that they operate in the sector with aluminum, double-glazing and Sunroom products, notably Winsa PVC Window Door Shuttle Systems.


Sektör

156

Plastik Sektörünün Kalbi PlastEurasia’da Attı Plastik sektörü, bu yıl 26.’sı yapılan Avrasya’nın en büyük plastik fuarı PlastEurasia’da buluştu. PAGEV ve TÜYAP işbirliği ile düzenlenen fuarın açılışını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ gerçekleştirdi.

Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin güçlü aktörleri arasında yer alan Türk plastik sektörü, Avrasya’nın en büyük bulușması olan PlastEurasia 2016 Fuarı ile tüm dünyaya gücünü kanıtlıyor. PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araștırma, Geliștirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP ișbirliğinde düzenlenen PlastEurasia 26. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’nın açılıșı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün de katılımıyla yapıldı. “Sorumlu Endüstri” misyonu kapsamında çevreye verdiği değeri her platformda gösteren PAGEV, 12 ayrı belediyenin temizlik ișçilerinden olușan Çöpçü Bandosu’nu fuarın açılıșında ziyaretçilerle bulușturdu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde toplam 100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda; plastik makinelerinden kimyasallar ve hammaddelere, makine yan sanayiinden ısı, kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok farklı alanda en son teknolojik ürünler sergilendi. Sektörün nabzını tutan PAGEV ayrıca fuar açılıșının ardından Bakan ÖZLÜ’nün katılımıyla “Plastik Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Çalıștayı”nda sektör firmalarını bir araya getirdi. Çalıștayda firmaların sorunları, talepleri, sektörün ilerlemesi ve gelișimi için çözüm önerileri masaya yatırıldı. PAGEV Yönetim Kurulu Bașkanı Yavuz EROĞLU, “Ülkemizin ve sektörümüzün itibarını artıran, gelecek hedeflerini destekleyen ve ișimize değer katan PlastEurasia Fuarı’mız, Chinaplas’tan sonra dünyanın her sene düzenlenen en büyük ikinci, Türkiye’nin ve Avrasya’nın en büyük fuarı. Bizler için oldukça önemli olan bu fuar ile hem Avrupa hem de kendi bölgemizde önemli bir güç haline geldiğimizi tüm konuklarımıza kanıtlama imkânı elde ediyoruz. PlastEurasia Fuarı aynı zamanda bizlere önümüzdeki yıllar için de ıșık tutuyor” dedi. PlastEuraisa Fuarı’nın hem Türkiye ekonomisi için hem de küresel ticaret için çok olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirten

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ, “Dünyada plastik talebi her yıl yüzde 4 civarında artıyor. Türkiye’de plastik üretimi 2002’den sonra dünya ortalamasından ortalama üç kat daha hızlı büyüdü. 2015 yılında, 33 milyar dolar değerinde 8,6 milyon ton plastik mamul ürettik. 2,9 milyar dolar ithalata karșılık 4,3 milyar dolar ihracat yaptık. Yani plastik sektöründe dıș ticaret fazlası verdik. 2015 yılında, ihracatımızda fiyatlardaki düșüșten kaynaklı bir miktar düșüș yașandı. Plastik sektörünün petrokimya endüstrisine bağımlı olması, sektörün yerlilik oranı ve kârlılığını artırma noktasında bir sorun olușturuyor. Bu noktada bize düșen, daha nitelikli ürünler üretmektir. Kısa dönemde girdi yapısını değiștirme ihtimalimiz yok. Ancak Ar-Ge ve tasarım yoluyla çıktılarımızı daha yüksek katma değerli hale getirebiliriz. Plastik sektörümüz, üretim konusunda gösterdiği bașarıyı artık Ar-Ge konusunda da göstermeli diye düșünüyorum. Sektörün ve PAGEV gibi sektör temsilcilerinin bu konuda bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum. Bu açıdan, PAGEV’in Plastik Mükemmeliyet Merkezi kurmak için attığı adımı çok önemsiyorum. 18 Ağustos’ta bu merkezle ilgili bir protokol imzalamıștık. KOBİ düzeyindeki firmaların mevcut bilgi ve teknoloji seviyeleriyle gerçekleștiremeyecekleri Ar-Ge projeleri, bu merkezde ortaklık kültürü içinde yapılabilecek. Bu açıdan büyük önem tașıyan bu merkezle ilgili çalıșmaları hızlandıralım. Ancak Plastik Mükemmeliyet Merkezi tek bașına yeterli olmaz. Her firmanın da kendi ölçeğinde bir Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurması gerekir. Plastik sektörümüz, Ar-Ge Reform Paketi’nin getirdiği avantajlardan istifade etmeli, daha fazla Ar-Ge merkezi kurmalıdır” dedi. The Heart of Plastic Sector has Beaten at PlastEurasia Representatives of Plastic sector came together at PlastEurasia, which is the biggest plastic fair in Eurasia as being organised for 26th time this year. The opening of the fair, being organised with the collaboration of PAGEV and TÜYAP, was realised by the Minister of T.R. Science, Industry, and Technology Faruk ÖZLÜ.


16 â&#x20AC;&#x201C; 19 KASIM ANTALYA YAPI FUARI


5HNODPúQGHNV ABC KİMYA

125

ADANA CAM

168-169

FEMAY/ERPLAST FIRATPEN

42

SCHTEC

80-81

44-45

SCS YAPI

8

ADO

41

FİLPEN/KRAUSS

115

SIEGENIA

171

AKBULUT PLASTİK

89

GÜNPEN/NET YAPI

119

SONAKS

83

AKPESAN

24

HOLZPLAS

141

STANDART CİVATA

17

AKPÜRÇEK

49

HORST KLAES

STARİUM

88

AKSEKİ

Arka Kapak-116-117

IŞILDAK

ALM ALÜMİNYUM

21

İSTANBUL FORM

APANEL

69

KALE

ARTI YAPI

105

KARPEN

AYGÜNLER PLASTİK

38

KAYAPEN

BECKER

71

KESKES PANJUR

BEDÜK YAPI

91

KİM PLASTİK

BEST MAKİNA

75

MAKROWİN

31 62-63 165 9

STP/SOYTAŞ SUNSET/TUNCAY CAM

TEMKA CAM

110-111

Logo

TETRADOOR

173

TOROSLAR

127

139 120-121 72-73

TREMCO

BİRSAN CAM

170

MERİDYEN FUARCILIK

18

UNIPLAST

BÜYÜKOĞLU/BAUPEN

172

METSAN

57

UZAKTAŞ

CYF FUARCILIK

147

Alt Bant-7

Arka Kapak İçi

TÜYAP

61

VİNDOSA

35

VORNE

19

ORGADATA

ÇETİN CİVATA

85

ÖZÇELİK MAKİNA

53-113

Ön Kapak İçi-1 151-153-155-157-159-161

VHS

NURİŞ

ÇALIK YAPI

51

TURFAN GIDA

MARMARAPEN

NİCE

108

Üst Bant-167

137

23

79-94-95

ŞAFAKS METAL

BEST PENCERE

CAMODA

129

WINDOFORM

131 103-135 25 176 33 107

DK KAPI

109

PİDOSAN

65

WİNSA

29

DURA PVC

101

PİMAPEN

15

YAVUZLAR PLASTİK/BAUWIN

50

DURUCAM

93

PROCESS

YELKEN KALIP

39

EGEPEN

11

PÜKAD

143

YEM

EMRE KALIP

48

R+T FUARCILIK

149

YILMAZ MAKİNA

37-67

ENDOW

55

ROTA BAYKAN

77

YÜCEL PLASTİK

97

ERPEN

43

ROXY/TOREX

99

ERSAŞ

Ön Kapak-Sırt-4-5-12-13

SARL ALFO

86-87

133

LQIR#ZLQDUWSURMHFRP‡ZZZZLQDUWSURMHFRP

163


Win&ART Proje Dergisi sayi 62  

Kapı, Pencere, Çatı, Cephe, Mimari, Proje Dergisi

Win&ART Proje Dergisi sayi 62  

Kapı, Pencere, Çatı, Cephe, Mimari, Proje Dergisi

Advertisement