__MAIN_TEXT__

Page 1


,661

´$PDFÖPÖ] hONHPL]LQ*oO(NRQRPLVLQH .DWNÖ6DêODPDNµ

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ

Kemalettin AKSÖZ

"-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJPMBSBLTFLUÚSàNà[àZBL‘OEBOUBLJQ FEFSFL OBC[‘O‘ UVUNBZ‘ TFLUÚSàO VMB̄U‘˘‘ TPO UFLOPMPKJZJ CB̄LB ZFSEF CVMBNBZBDB˘‘O‘[ QFL ÎPL UJDBSJ CJMHJZJ HÚ[MFS ÚOàOF TFSNFZJ UàN ZFSFM WF VMVTMBSBSBT‘ GVBS PSHBOJ[BTZPO WF FULJOMJLMFSJ ÚOFNTJZPS TJ[MFSF CV HFMJ̄NFMFSJCJ[[BUTVONBO‘OIB[[‘O‘ZB̄‘ZPSV[ .JNBSU:BZ‘OD‘M‘LHFOJ̄LBESPTVUBSBG‘OEBOCàZàLÚ[WFSJWFUJUJ[MJLJMFZBZ‘OB IB[‘SMBOBO"-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[&LJNUBSJIMFSJ BSBT‘OEBłTUBOCVM'VBS.FSLF[JOEFEà[FOMFOFO"MàNJOZVN5FLOPMPKJMFSJ .BLJOB WF ÃSàOMFSJ łIUJTBT 'VBS‘OEB +ROO  ) OVNBSBM‘ TUBOUUB LBU‘M‘ND‘TFLUÚSZBZ‘OHSVCVPMBSBLZFSJOJBME‘5"-4"%5àSLJZF"MàNJOZVN 4BOBZJDJMFSJ %FSOF˘J 5Ã#ł5", .BSNBSB "SB̄U‘SNB .FSLF[J 5..0# .FUBMàSKJ WF .BM[FNF .àIFOEJTMFSJ 0EBT‘ WF )BOOPWFS.FTTF "OLJSPT 'VBSD‘M‘L "̃ UBSBG‘OEBO F̄ [BNBOM‘ PMBSBL Eà[FOMFOFO TFNQP[ZVNMBS‘ EB BO WF BO UBLJQ FEFSFL UàN LBU‘M‘ND‘MBS‘O CFLMFOUJMFSJOJ HÚ[MFNF G‘STBU‘ ZBLBMBE‘L 4FLUÚSàOIFEFGWFCFLMFOUJMFSJOJEP˘SVCFMJSMFZFSFLGBSLM‘QSPKFMFSFJN[BT‘O‘ BUNBZBEFWBNFEFO"-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[&LJN UBSJIMFSJBSBT‘OEBJTF5àZBQ'VBSWF,POHSF.FSLF[JOEFEà[FOMFOFO łOUFSNPC'VBS‘OEB)OVNBSBM‘TUBOUUBÎÚ[àNPSUBLMBS‘N‘[JMFCJSBSBZB HFMFSFL ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘OB JN[BT‘O‘ BUU‘ "ZS‘DB ZVSU JÎJOEF .Ã4ł"% 7J[ZPOFS 5àSL,PNQP[JU;JSWF "3$)*5&$5!803,FULJOMJLMFSJJMFłTUBOCVM :à[FZł̄MFNMFSJWF#PZB 1PMJàSFUBOWF,PNQP[JU "OUBMZB:"1&9'VBSMBS‘OB EBLBU‘M‘NHÚTUFSEJL#VTBZ‘N‘[JMFEFłŌBBUWF,POVU,POGFSBOT‘ "EBOB łŌBBU łTUBOCVM ,BQ‘ WF 3 5 "MNBOZB 4UVUUHBSU 'VBSMBS‘OEB ZFSJNJ[J BMBDB˘‘[ :VSUE‘̄‘OEBJTF:VSUE‘̄‘TBZ‘N‘[JMF'SBOTB#BUJNBUWF$F[BZJS#FTU 'VBS‘OEBUFL5àSLZBZ‘OLVSVMV̄VPMBSBLHMPCBMQB[BSMBSEBLJJ̄PSUBLMBS‘N‘[ JMFCJSBSBZBHFMEJL:VSUE‘̄‘TBZ‘N‘[JMFEFłSBO%PXJOUFDI "MNBOZB &JTFOXBSFONFTTF "SBCJTUBO 5IF #JH 4IPX 5VOVT $BSUIBHF 6LSBZOB łOUFSCVJME 3VTZB #BU‘NBU 4‘SCJTUBO 4FFCCF (àSDJTUBO ,BGLBTZB :BQ‘ 'VBSMBS‘OBLBU‘M‘NTB˘MBZBDB˘‘[ (JSJ̄JNDJ"MàNJOZVNWF4BOBZJDJł̄"EBNMBS‘%FSOF˘J ("-4ł"% :ÚOFUJN ,VSVMV#B̄LBO‘$FMBMFUUJO,*3#0;ÚOEFSMJ˘JOEFEà[FOMFOFO#BMLBOàMLFMFSJ SPBETIPXVLBQTBN‘OEBJTF3FFE5àZBQ'VBSD‘M‘L(FOFM.àEàS:BSE‘ND‘T‘ 'BUJI ½;.&35 WF $FMBMFUUJO ,*3#0; JMF CJS BSBZB HFMFSFL #VMHBSJTUBO :VOBOJTUBO 4‘SCJTUBO .BLFEPOZB WF "SOBWVUMVLUB HMPCBM BMàNJOZVN NBSLBMBS‘OBCJSFCJS[JZBSFUMFSEà[FOMFEJL 5$4PGZB#àZàLFMÎJMJ˘J5JDBSFU .à̄BWJSJ . &SIBO 4";", #VMHBS5àSL 5JDBSFU 4BOBZJ 0EBT‘ :ÚOFUJN ,VSVMV #B̄LBO‘ 'JLSFU ł/$& WF #VMHBSJTUBO ,BQ‘ 1FODFSF %FSOF˘J łDSB .àEàSà4WFUPTMBW.-"%&/07MB5àSLJZF#BMLBOàMLFMFSJUJDBSJJ̄CJSMJLMFSJOF EBJSHÚSà̄BM‘̄WFSJ̄JOEFCVMVOEVL (FSÎFLMF̄UJSEJ˘JNJ[ CJSFCJS [JZBSFUMFSEF #BMLBO àMLFMFSJ JMF LVSVMBDBL UJDBSJ J̄CJSMJ˘JOJ ÚOFNTFEJ˘JNJ[J àMLFMFS BSBT‘OEB LÚQSà HÚSFWJ HÚSFO IFS UàSMàPMVNMVQSPKFZFEFTUFLWFSFDF˘JNJ[JCJSLF[EBIBCVTBU‘SMBSEBOEJMF HFUJSNFL JTUJZPSV[ 0SUBL BNBD‘N‘[ àMLFNJ[JO EBIB HàÎMà CJS FLPOPNJZF TBIJQPMNBT‘OBLBUL‘TB˘MBNBLU‘S

Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Özden KURMA pazarlama@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu GALSİAD Yön. Krl. Bșk. / Celalettin KIRBOZ Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Bșk. / Fikret YILMAZ Kompozit San. Der. G. Sekreteri / İsmail Hakkı HACIALİOĞLU Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Mimar Osman GÜDÜ Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

$5$/,.2&$.<×O6D\×

#V BNBÎ EP˘SVMUVTVOEB HFMFDFL JÎJO CàZàL VNVUMBS ZB̄BE‘˘‘N‘[ ̄V HàOMFSEF TJ[ EF˘FSMJ J̄ PSUBLMBS‘N‘[B TFWHJ WF CBS‘̄ EPMV CJS Z‘M TB˘M‘L NVUMVMVL CB̄BS‘WFCPMLB[BOÎUFNFOOJFEJZPSVN $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


icindekiler

132

144

38

62 44

122 8

Rıdvan MERTÖZ “Demir ve Demir Dıșı Metal İhracatı, İlk 9 Ayda 5 Milyar Dolara Yaklaștı”

10

Mükemmel Performans İçin İçeride Gizlenen Kalite

16

Dergilerimiz, ALUEXPO 2017 Fuarı’na Sinerji Kattı

38

Bulgaristan’ın En Büyük Alüminyum Tesisi: ALCOMET

42 44 48

Kemalettin AKSÖZ; “Global İșbirliklerimize Balkan Ülkeleriyle Devam Ediyoruz” İlker TEOMAN; “Tüm İș Ortaklarımızı, Yeni Ofisimizde Ağırlamaktan Mutluluk Duyacağız” Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar, Son Teknoloji ve Standartlara Uygun “Düșer Tabanlı Çözeltiye Alma Isıl İșlem Tesisi” Üretti

76 56 62 76 122 132 144 166

Sevgür ARSLANPAY; “Yerli Otomobilin Kablolarını Biz Üretebiliriz” Kemal KIR; “İnovatif Gelișmelere Kucak Açmalıyız; Geliștiren, Üreten Kesime Destek Olmalıyız” Reynaers Alüminyum Türkiye, İș Ortaklarıyla Buluștu GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ, Balkan Ülkeleri Ziyaretinden Memnun Döndü 8. Alüminyum Sempozyumu Tüm Sektörün Büyük Beğenisi İle Yapıldı Fatih ÖZMERT; “Balkanlar Ile Türkiye Arasında Köprü Olacak Projelerde Desteğe Her Zaman Varız” Alıșkanlıkların Gücü Adına: ALCOA


Sektör

8

Rıdvan MERTÖZ “Demir ve Demir Dıșı Metal İhracatı, İlk 9 Ayda 5 Milyar Dolara Yaklaștı” İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Eylül ayı sektör ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye ihracatı ilk 9 ayda 107 milyar dolara ulaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörüihracatı 5 miyar dolara yaklaştı. oranında ihracat artıșı görüldüğüne dikkat çekti. MERTÖZ, İspanya’ya olan artıșta alüminyum sektörü ağırlıktayken, İtalya’ya olan artıșta bakır sektörünün payı olduğunu belirtti. MERTÖZ șu bilgileri verdi: “Ocak Eylül döneminde kümülatif olarak İspanya yüzde 26, İtalya yüzde 20, Bulgaristan’a ise yüzde 18 ihracat artıșı oldu. Özellikle İtalya ve Bulgaristan ihracatımızın artıșında bakır ürün gruplarının etkisi büyük oldu. Eylül 2017’de bakır sektörüne yönelik bazı ürün gruplarında yüzde 50’lere varan ihracat artıșı görüldü. Bu yılın bașında hayata geçirilen Bakır Ur-Ge projesinin ileriki dönemde bu değer artıșına katkıda bulunacağını düșünüyorum.” İskele Kalıpta Büyük Artıș

Sektör geçen yılın tamamında 6,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleștirirken, bu yılın ilk 9 ayında 4 milyar 917 milyon dolara ulaștı. Eylül ayında ise Türkiye’nin gerçekleștirdiği 11 milyar 337 milyon dolarlık ihracatın 522 milyon dolarlık kısmını demir ve demir dıșı metaller sektörü gerçekleștirdi. Bu alandaki artıș yüzde 8,1 olarak gerçeklești. Demir ve demir dıșı metaller sektörü ihracatının bir önceki senenin aynı dönemine göre Ocak - Eylül arasında ise yüzde 3,6’lik artıș yașandı. Alüminyum İlk Sırada İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, Eylül’de alt sektörler ihracatında alüminyumun 156 milyon

dolar ile değer bazında ilk sırada yer alarak toplam sektörün ihracatının yüzde 36,3’ünü olușturduğunu söyledi. İDDMİB genel ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6’lık artıș görüldüğünü anlatan MERTÖZ, “Yapılan ihracat miktarı kilogram bazında geçen yıla göre aynı kalsa da kalmasına rağmen değer olarak artıș gösterdiği için birim fiyatlar 3.45’ten 3.76’ya yükseldi. Son çeyrekte ihracatımızın daha da yüksek oranda artacağına inanıyoruz” dedi. Avrupa’ya İhracatta İvme Yakalandı 2017 bașından itibaren Avrupa’ya ihracatta yüzde 13’lük bir artıș kaydedildiğini ifade eden İDDMİB Bașkanı MERTÖZ, sektörde İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 46

Alt sektörler bazında değerlendirmelerde bulunan İDDMİB Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, “Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre iskele kurmaya ve kalıplamaya mahsus demir çelikten, eșya ihracatında yüzde 120 oranında ihracat artıșı yakalandı. Özellikle Birleșik Arap Emirliklerine 2.7 milyon dolarlık ihracat rakamı yakalanarak önceki dönem yapılan 5 bin dolarlık ihracatın çok üzerinde bir bașarı yakalandı. Türkiye’nin BAKİEL’de Ocak - Eylül 2017 döneminde en çok ihracat yaptığı ülke Almanya olurken, Almanya’ya gerçekleștirilen ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,08’lik bir artıș gözlendi” dedi.

Exportation of Iron and Metals other than Iron is getting closer to 5 Billion Dollars in the first 9 Months Istanbul Iron and Metals other than Iron Exporters Association explained the exportation amounts for September. Turkish exportation reached 107 billion Dollars in the first nine months and the exportation of iron and metals other than iron reached 5 billion Dollars.


Ürün

10

Mükemmel Performans İçin İçeride Gizlenen Kalite Maksimum Isıl Performans Sağlayan Özel Bir Çözüm Bugünün doğrama tasarımcıları için en büyük zorluk, ısı performansındaki iyileștirmelerin devamlılığını sağlayabilmektir. Technoform Bautec, hem klasik açma/kapama, hem de sürme sistemlerde ısı geçirgenlik değerlerini azaltacak çözümler geliștirmiștir. Low Lamda Polyamid (LLPA) Yeni nesil polyamid, Low Lamda Polyamid (LLPA) ile % 30 daha düșük ısı iletkenlik değeri elde edilmiștir. Tüm pazarlarda yaygın olarak ve büyük bașarıyla senelerdir kullanılan, % 25 cam elyaf takviyeli polyamid (PA66GF25) malzemeyi referans kabul eden Technoform Bautec, özel bir üretim prosesi geliștirmiștir. Bu özel üretim teknolojisi ile 0.21 W / mK lamda, ısı iletkenlik değeri sağlanmıștır. (Bu değer Fraunhofer Institute Stuttgart IBP tarafından sertifikalandırılmıștır. Standard polyamid ısı iletkenlik değeri 0.30 W / mK’dir). Bugüne kadar 20’den fazla yeni geliștirilmiș sistemde, 100’den fazla Low Lamda polyamid yeni tasarım bariyer uygulaması yapılmıștır. Bu yeni tasarım Low Lamda bariyerlerden 20’den fazlası standart ürün olarak satıșa sunulmuștur. (Özellikle 28 mm, 34 mm ve 39 mm seriler). Low Lamda Polyamid malzeme için, 2017 yılında ATG ve CSTB/NF 252 sertifikaları alınmıștır.

Low-E Bant Technoform Low-E bant, sürme sistemlerin ısı performansını iyileștirmek için geliștirilmiș yenilikçi bir üründür. Technoform patentli bu ürün sayesinde, sistemin estetik ve fonksiyonelliği bozulmaksızın, radyasyonla olușan ısı kayıpları minimize edilir. Verimlilik, yüzey emissivite değeri düșük bu bantın kanat kenarına özel pozisyonunda yerleștirilmesi ile sağlanır. Bir yüzeyi kendinden yapıșkanlı, diğer yüzeyi Low-E folyo kaplı PE bant emissivite değeri 0,02 olarak, IFT Rosenheim Institute tarafından sertifikalandırılmıștır. Emissivite ve iletkenlik değerleri, ISO 10077-2’ye göre yapılacak ısı transferi hesaplarında, çarpım faktörü eklenmeden kullanılabilir. Technoform’un sunduğu tüm bu yenilikçi ürünler sayesinde, tasarımcıların uygun geometri ve aynı zamanda enerji performansı elde etmeleri için çözümler olușturulabilir. Çözüm ortaklığı çerçevesinde ișbirliği çok önemlidir. Bu bağlamda, Technoform, inovasyonun yanı sıra sadece ‘kullanıma hazır çözümler’ sunmakla kalmayıp disiplinler arası ve giderek zorlașan șartları yerine getirebilmek için müșterileri ile birlikte yeni fikirler geliștirmeyi hedeflemektedir. Low Lamda Polyamid (LLPA)

Low-E Folyo Low-E folyo, radyasyon yoluyla yayılan ısı iletimini azaltmak için, polyamid profiller üzerindeki finlere uygulanan ince alüminyum film tabakasıdır. (EN ISO 10456’ ya göre sertifikalandırılmıș emissivite değeri 0,02’dir.) Low -E folyo takılmıș polyamid bariyerlerde kullanılan alüminyum film, boya ve eloksal ișlemlerine dayanıklıdır.

Low-E Folyo Low-E Bant


Ürün

12

Guardian Glass’tan, Vadistanbul’a Doğal Bir Dokunuș İstanbul’un kuzeyindeki Cendere Vadisi’nde etkileyici tasarımı ile yükselirken, yatay ve dikeyde vadiyle uyumlu ve canlı bir görünüm ortaya koyan Vadistanbul projesi, yeni nesil Guardian Glass ürünleri Guardian SunGuard® SuperNeutral 40/23, Guardian SunGuard® Extra Selective SNX 60/28 ve Guardian SunGuard® SuperNeutral 51/28 ile cephelerde nötr bir görünüm kazanıyor. Düşük yansıtma ve minimum yapay ışık ihtiyacı ile yüksek enerji tasarrufuna yönelik geliştirilen ürünler, kentin doğayla buluştuğu bu hassas ortamda insan ve doğa ilişkisini güçlendiriyor. SunGuard® Extra Selective SNX 60/28, düșük yansıtma, nötr görünüm ve enerji kontrolü sağlıyor. Net avantajları içerisinde olağanüstü seçicilik özelliği ile ön plana çıkarak güvenli veya akustik uygulamalar için de uygun olan ürün, %60’lık ıșık geçirgenliği ile doğal ıșıktan optimal faydayı temin ederken, % 28’lik toplam enerji geçirgenliği ile de güneș ısı kazancını maksimize ederek, daha konforlu ve sürdürülebilir bir iç ortam yaratıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Standart olarak ExtraClear™ cam üzerinde mevcut bulunan Guardian SunGuard® SuperNeutral 51/28 ise çok amaçlı kaplamasıyla yapay ıșık ihtiyacını en aza indiriyor ve üstün ısı yalıtımıyla birleștirilmiș mükemmel bir güneș kontrolü sunuyor. Hemen hemen tüm camlanmıș cepheler için ideal çözümü sunan ürün, daha yüksek güvenlik ve konfor için lamine ve akustik lamine cam olarak mevcut bulunabiliyor ve temperlenebilir HT ve tempersiz ürünleri benzer performans ve tek tip görünüm sunuyor.

Artaș Grubu ve Invest İnșaat girișimiyle inșa edilerek İstanbul’un kuzeyinde yer alan Cendere Vadisi’yle bütünleșerek atıl sanayi alanlarının dönüșümü ile bölgeyi kente yeniden kazandıran Vadistanbul projesi, iki design group’un tasarımıyla kent-doğainsan etkileșimini sağlamayı bașarıyor. Projede, kent-doğa ikilemini yansıtmak ve yapının içerisindeki bireye veya dıșındaki yayaya bu tecrübeyi görsel olarak da sağlamak amacıyla Guardian Glass’ın yeni nesil cam ürünleri tercih edilmiș. Cendere Vadisi ve akarsuyunu izleyen paralel cephelerde tercih edilen Guardian

Özellikle ticari fonksiyonların, otel ve ofis fonksiyonlarıyla bir araya getirildiği Vadi Bulvar etabında șehre dönük cephelerde kullanılan Guardian SunGuard® SuperNeutral 40/23 ise enerji tasarrufu ve güneș kontrolü temin ederken, sunduğu çok yüksek doğal ıșık geçirgenliği ile projede ön plana çıkıyor. Spandrel uyumu için çözüm niteliğindeki ürün, tüm camlanmıș cepheler ve çatı camlamaları için ideal. “Cam, biz mimarlara ciddi bir esneklik kazandırıyor...” diyen iki design group Kurucu Ortağı Y. Mimar Murat KADER, mahremiyeti ve aydınlanmayı aynı anda sunabilen black-out filtreler, seçici geçirgen filtreler ve hatta enerji tasarruflu yeni ürünler sunabilen camların, projelerindeki vazgeçilmezleri olduğunu șu sözlerle belirtiyor: “Cam malzemeyi, esneklik sağladığı ve tasarıma farklı bakabilmeyi mümkün kıldığı için tercih ediyoruz. Bir binanın temel kimliğini ve dinamizmini

o yapının içine girmeden veya planını görmeden de anlayabiliyorsanız, emin olun bu camın açtığı bir pencereden görebildiğiniz içindir.” Y. Mimar Murat KADER, Guardian Glass ürünlerinin Vadistanbul projesinde yarattığı etkiyi ise șu sözlerle tanımlıyor: “Vadistanbul projesi, yalın çizgileriyle süreklilik sağlayan kıvrımlı ve akıșkan bir form sergiliyor. Doğașehir sınırlarında kalan proje, hem doğanın dinginliğine hem de șehrin dinamizmine yüzünü dönebilmeliydi. Cam malzeme seçimleri de bu yönde yapıldı. Ticari fonksiyonların otel ve ofis fonksiyonlarıyla harmanlandığı Vadistanbul 2. Etap, yani Vadi Bulvar etabının șehre dönük cephelerinde özellikle dinamizmi yakalayan cam ürünleri kullanılırken, ‘high-tech atıflı’ 13 katlı yüksek ofis yapılarında SunGuard® SuperNeutral 40/23 Guardian cam tercih edildi. Cendere Vadisi ve akarsuyunu izleyen paralel cephelerde ise, sözkonusu doğa ile etkileșimi yakalamak üzere SunGuard® Extra Selective SNX 60/28 ve SunGuard® SuperNeutral 51/28 ürünleri tercih edildi ve alçak katlı yapılar bu cephede konumlandı. Ticaret katında ve korkuluklarda ise görüș kalitesinin yüksekliği ön plana çıkarıldı ve Guardian’ın ExtraClear serisinden ürünler tercih edildi.”

A Natural Touch from Guardian Glass to Vadistanbul The Vadistanbul project, a new generation of Guardian Glass products, has been launched in the Guardian SunGuard® SuperNeutral 40/23, Guardian SunGuard® Extra Selective SNX 60/28 and the new generation Guardian Glass products, while rising in impressive design in the Cendere Valley in the north of Istanbul. Guardian SunGuard® SuperNeutral 51/28 is getting a neutral look on the facades. The products developed for low reflection and high artificial light requirement and high energy saving are strengthening the human and nature relation in this sensitive environment that the city meets nature.


Sektör

14

“ALUEXPO 2017 Fuarını Etkin ve Verimli Geçirdik” Alfa Metal Alüminyum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAKANER, ALUEXPO 2017 Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nın kendileri açısından oldukça etkin ve verimli geçtiğini ifade etti.

Alfa Metal Alüminyum A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Ali BAKANER değerlendirmesinde; “5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleșen ihtisas fuarına Türkiye’den 162, yurt dıșından 157 olmak üzere 33 ülkeden toplam 319 șirket iștirak etti. Ziyaretçi rekorunun kırıldığı fuara dünyanın dört bir yanından gelen binlerce alüminyum sektörü temsilcisi, alüminyum kullanıcısı ve alüminyum ticareti ile ilgilenen profesyoneller üç gün boyunca yoğun bir görüșme trafiği gerçekleștirdi. ALUEXPO fuarına katılan șirketler, Türkiye ve Avrasya alüminyum sektörünün tüm bileșenlerine ulașma, ülkemizin lider alüminyum üreticilerine erișme, farklı sektörlerden gelen profesyonellerle tanıșma, üretim kapasitesinin sürekli arttığı ve yatırımların büyüdüğü Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya alüminyum sektörünü keșfetme, sektördeki pazar paylarını artırma imkânı sağladı. Yabancı alım heyetleri fuara ayrı bir canlılık kattı. Sadece fuar süresince yapılan satıșlar ve anlașmalar değil, fuar sonrasına yönelik olarak yapılan görüșmeler ile büyük bir ihracat potansiyeli açığa çıktı. İhtisas fuarı, yeni iș bağlantıları ve ürün tasarımlarıyla

sektöre taze bir soluk kazandırdı. İhtisas fuarı kapsamında TALSAD Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve TÜBİTAK Marmara Araștırma Merkezi tarafından 8. Alüminyum Sempozyumu organize edildi. Yoğun katılım yașanan sempozyumda sektörün önde gelen isimleri, uzmanlar ve akademisyenler alüminyum sektörü ile ilgili teknolojik gelișmeleri tanıttı ve sektörde karșılașılan problemlerin çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüș paylașımında bulundu. ALUEXPO 2017 Fuarı yerli ve yabancı tüm katılımcı ve ziyaretçilerin memnuniyeti ile sona erdi” dedi

“ALUEXPO 2017 Fair was Effective and Efficient” Alfa Metal Alüminyum Inc. Ali BAKANER, Chairman of the Board of Directors, has been evaluating ALUEXPO 2017 Fair. International Aluminum Technologies, which was held for the fifth time this year, stated that the Machinery and Products Specialization Fair was very effective and productive for them.


Sektör

16

Dergilerimiz, ALUEXPO 2017 Fuarı’na Sinerji Kattı Sektörün hedef ve beklentilerini doğru belirleyerek farklı projelere imzasını atmaya devam eden ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimiz; 5 - 7 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10 ve 11’inci hollerinde düzenlenen 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda iş ortaklarıyla bir araya geldi. Katılım sağladığı fuar organizasyonlarında sektörümüzü temsil eden değerli firma temsilcilerinin etkin șekilde tanıtımını sağlayan ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerimiz ALUEXPO 2017 Fuarı’nda; Holl 9 - F 170 numaralı stantta yerini alarak katılımcı sektör yayın grubu olarak dikkat çekti. Tarafsızlık ilkesi ile yola çıktığımız yayıncılık hayatımızda, birçok ilke imza atarak sektörümüzün lider yayın kurulușu olmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha bu satırlardan dile getirerek, siz değerli dostlarımıza teșekkürü bir borç bilir, sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiriz. Our magazines, the synergy of ALUEXPO 2017 Fair Our ALU&Art - Win&ART Project Magazines continue to set the targets and expectations of the sector correctly and sign the different projects; Between 5-7 October 2017 at the 9th, 10th and 11th halls of the Istanbul Expo Center, the 5th International Aluminum Technologies gathered together with their business partners in the Machinery and Products Specialization Fair.


Sektör

2

5 - 7 EKİM 2017 ALUEXPO FUARI


Sektör

20

Akpa Alüminyum ALUEXPO Fuarı’nda Her yıl genişleyen ihracatıyla dünyadaki en önemli Türk alüminyum sektörü markalarından Akpa Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş. ALUEXPO 2017’de ürün gruplarıyla dikkat çekti.

Özellikle istikrarlı büyüme konusunda ciddi anlamda planlama yapan Akpa Alüminyum, katılım gerçekleștirdiği fuar organizasyonlarının yanı sıra, gerçekleștirmiș olduğu yatırım ve proje çalıșmaları ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Müșterilerinin ürün kalitesi ve performans beklentilerini, yenilikçi anlayıșıyla sürekli geliștirerek, müșteri

memnuniyetlerini artırmayı ilke edinen Akpa Alüminyum yönetimi; ALUEXPO Fuarı’nda markalarının sergilemiș olduğu bașarısını, önümüzdeki yıllarda da artırarak devam edeceğini ifade etti. Ayrıca; “Fuar organizasyonları sayesinde kapasite artırımlarımız ve müșteri beklentilerinin hangi noktada olduğunu belirleyebiliyoruz. Özellikle çözüm ortaklarımızın yer aldığı bölgede daha üretken, aynı zamanda daha güçlü bir yapıda olabilmeleri için

yenilikleri takip etmek adına bu fuar çalıșmalarına katılımlarımız büyük önem arz ediyor” dedi. Akpa Alüminyum at ALUEXPO Fair Akpa Alüminyum Sanayi ve Tic., Which is one of the most important Turkish aluminum sector brands in the world with its expanding export every year. Inc. At ALUEXPO 2017, attention was paid to product groups.


Sektör

22

Ersaș Alüminyum; PAL System Serisiyle, Dubai Windows, Doors & Facades Event Fuarı’nda Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; Dubai’deki Windows, Doors & Facades Event Gulfglass 2017 Fuarı’na katılım sağlayarak global pazarlardaki yeni iş bağlantılarına imzasını attı. Tanıtımda; Almanya Rosenheim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alınan test sonuçlarına göre PAL System Kompozit Profilin ısı geçirgenlik kat sayısının 1,5 olduğu önemle vurgulandı. Profilin her tarafının alüminyum olduğuna, 1,5 olan ısı geçirgenliğinin dünyada șimdiye kadar hiçbir alüminyum profilde elde edilemedildiğine dikkat çekildi. Plastik Pencere İle Aynı İmalat ve Montaj Prosesine Sahip Mevcutta uygulanan plastik pencere ile aynı imalat ve montaj prosesine sahip olduğu için ekstra bir teknik gerektirmediği, stant alanında canlı üretim performansı ile ziyaretçilerinin ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sunuldu.

Dubai’de Global İș Bağlantıları Gerçekleștirildi 25 – 27 Eylül 2017 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’nda sektörün gelișimi için sunduğu ileri teknoloji sistem serilerini sektör profesyonelleriyle paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok global iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki Dubai fuarını da verimli bir șekilde tamamladı. Ersaș PAL System Seri Özellikleri Tanıtıldı Ersaș Alüminyum; inșaat sektörü açısından önemli bir yapı fuarı olan Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Fuarı’nda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı.

Canlı üretim performansına ve stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ersaș Alüminyum is at Dubai Windows, Doors & Facades Event Exhibition with its PAL System Series Ersaș Alüminyum bringing various innovations to aluminum window systems acquired new business connections in global markets by participating Windows, Doors & Facades Event – Gulfglass 2017 Exhibition in Dubai.


Sektör

24

ALUEXPO 2017 Ziyaretçi Rekoruna İmza Attı 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO 2017, 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. tarafından düzenlenen fuara, Türkiye dâhil 33 ülkeden 157’si yabancı, 162’si yerli firma olmak üzere toplam 319 firma katıldı. Katılımcı firmalar stantlarında yerli ve yabancı alıcılar ile görüștüler. Yeni yatırımlar için Türkiye’nin potansiyel fırsatlarını değerlendirmek isteyen yabancı firmalar ve aynı zamanda farklı ülkeler ile ișbirliği yapmak isteyen yerli firmalarla bir araya geldiler. Sektörün yoğun ilgi gösterdiği fuara toplam 11.421 ziyaretçi giriș yaptı. Bu ziyaretçilerin 9.695’i Türkiye’den, 1.726’sı ise dıș ülkelerden ziyaret etti. Fuar katılımcı ve ziyaretçilerin yer aldığı kokteylde çok sayıda misafir fuar yorgunluğunu birlikte atma fırsatı yakalandı. Çeșitli sektörlerden gelen yerli ziyaretçilerin yanı sıra yoğun bir yabancı ziyaretçinin olduğu ALUEXPO 2017 sadece Türkiye’nin değil, global alüminyum pazarının önemli bir karar noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.” ALUEXPO 2017 Visitor Record Signature 5th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Specialized Fair ALUEXPO 2017 took place between 5th and 7th October at Istanbul Expo Center.


Sektör

26

Saray Alüminyum Ürünlerini Paris’te Sergiledi Yapı ve inşaat sektörünün önemli oyuncularından Saray Alüminyum, dünya yapı fuarları arasında önemli bir yeri olan ve Paris Nord Villepinte Fuar alanında düzenlenen Batimat Fuarı’nda yerini aldı. Saray Alüminyum, fuarda İspanya’dan Güney Afrika’ya 55 ülkeye ihraç ettiği zengin ürün portföyünü sergiledi. Saray Alüminyum fuarda, kompozit panelden alüminyum kapı pencere sistemlerine varan zengin ürün portföyünü sergiledi. Türkiye’de üretimi ilk kez Saray Alüminyum tarafından gerçekleștirilen ve ihraç edilen A2 Yangın Sınıfı alüminyum kompozit paneller, B1 ve NANO (kendiliğinden temizlenen/ antigraffiti) yüzey kalitesine sahip alüminyum kompozit paneller gibi sektör için oldukça önemli malzemeler Saray Alüminyum standında yer aldı. Ayrıca, çeșitli șekil ve büyüklükteki profillerin yanı sıra, üretimin yaklașık yüzde 99’unun ihraç edildiği PVC Kapı, Pencere Sistemleri, Alüminyum Sürme Kapı Sistemleri, Alüminyum Giydirme Cephe Sistemleri, Çatı, Ișıklık Sistemleri, Sabit, Kayar ve Katlanır Güneș Kırıcı Sistemleri, Saray Cotta, Cephe Kaplama Sistemi ve daha pek çok inovatif Saray Alüminyum ürünü de sektörle buluștu. Saray Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Talin SARAYLI, “Ülkenin önemli bir ithalat kalemi olan A2 Yanmazlık Sınıfı Kompozit paneli yerli üretimle tersine çevirdik ve üretimimizin % 50’sini yurt dıșına ihraç ediyoruz. Batimat Fuarı’nda Geliștirdiği yenilikçi ve öncü iç ve dıș cephe çözümleriyle, 1980 yılından bugüne inșaat sektörüne hizmet veren Saray Alüminyum, yeni teknolojilerin takibi ve yeni ürünlerin sektörle bulușturulması misyonuyla, yurt içi ve yurt dıșı yapı ve inșaat fuarlarını yakından takip ediyor. Saray Alüminyum, Kasım ayında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen ve sektörün dünyadaki tüm ilgilerinin yenilikleri takip etmek için ziyaret ettiği Batimat Fuarı’nda da yerini aldı. Yapı ve inșaat alanındaki son yeniliklerin sergilendiği Batimat Fuarı; yeni bina tasarımları, mimarideki son trendleri, yeni malzemeler, yapı ve inșaat malzemeleri ve iș makineleri ile yardımcı malzemeleri, yapı ekipmanları, çatı, kapı-pencere, kilit, bina iç konstrüksiyonu, yer kaplamaları ve duvar kaplamaları, parke, boya, sıhhi tesisat, seramik ve aydınlatma, yapı malzemeleri, teknolojileri, sektördeki uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

da, İspanya’dan Güney Afrika’ya 55 ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizi sergiledik. Yeni teknolojilerin takibi ve yeni ürünlerin sektörle bulușturulması misyonumuzla, yapı ve inșaat fuarlarına katılımı sektörümüzün gelișimi için oldukça önemli buluyor ve fuarları yakından takip ediyoruz. Yurt içi ve yurt dıșındaki sektörümüzle alakalı hemen hemen tüm fuarlara katılım gösteriyor, Saray ürünlerini sergiliyor ve ilgilileriyle bir araya getiriyoruz. Sektördeki yeniliklerin nabzının tutulduğu bu fuarlarda, standımıza ve ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi bizi oldukça memnun ediyor”dedi.

Exhibiting Saray Alüminyum Products in Paris Saray Alüminyum, one of the important players in the building and construction industry, took its place at the Batimat Fair, which has an important place among the world’s construction fairs and was held at the Paris Nord Villepinte Fair area. Saray Alüminyum exhibited its rich product portfolio exported to 55 countries from Spain to South Africa.


Sektör

30

ASAȘ, Yenilikçi Alüminyum Sürme Sistemlerini İzmir Bölgedeki İș Ortaklarına Tanıttı ASAŞ, yeni Rescara Elite markası altında müşterilerine sunduğu yenilikçi sistemlerini 17 Kasım tarihinde İzmir Swissotel Büyük Efes’te düzenlediği toplantıyla bölgedeki iş ortaklarına tanıttı. Önümüzdeki yıla güçlü bir giriş yapmak için hazırlıklarına başlayan ASAŞ, bu kapsamda iş ortaklarıyla işbirliğini geliştirmeyi ve uzmanlığını paylaşmayı hedefliyor.

ASAȘ Yönetim Kurulu Üyesi Safa Bayar YAVUZ, toplantının açılıș konușmasında ASAȘ’ın geçmișten günümüze hangi vizyonla geldiğini ve geleceğe dair öngörülerini katılımcılarla paylaștı. 1990 yılından bu yana, firmanın hızlı ve istikrarlı büyüme trendini yakalamasındaki en büyük etkenlerden birinin çalıșanlarının, iș ortaklarının ve de birlikte çalıștığı diğer firmaların güvenlerini kazanabilmeleri olduğunu iletti. Sürdürülebilir bașarı için değișim yönetiminin önemi üzerinde duran YAVUZ, iș süreçlerini tasarlarken ve yatırım kararlarını verirken sadece bugünün en iyi uygulamalarını değerlendirmeyip geleceği de ön görmeye çalıșarak karar aldıklarını ifade etti. Değișen müșteri ihtiyaçlarını ve iș ortaklarından gelen talepleri değerlendiren ASAȘ, müșteri beklentilerini en üst düzeyde karșılayabilmek amacıyla

10’un üzerinde mimari sistemde yaptığı yeniliklerin ve sistem geliștirmelerinin yanı sıra sektörde alternatifi olmayan yeni ürünleriyle de dikkat çekti. ASAȘ, yeni dönemde sadece ürün çeșitliliği ve yeni ürün tasarımlarıyla değil Rescara Bölümündeki yeni yapılanmasıyla da fark yaratacağının sinyallerini toplantıda verdi. Proje desteği hizmeti, tasarım sürecindeki yeni yaklașımlar, sistemlerle birlikte kullanılacak yeni aksesuarlar hakkında da katılımcılar bilgilendirildi. Bölge toplantısında Rescara Elite’in yeni sürme serileri Sky Feel ve Power Feel ürünleri de tanıtıldı. Özellikle Ege Bölgesi’nde heyecanla karșılanan yeni Rescara Elite Sky Feel Alüminyum Sürme Sistemleri; alüminyum çerçevelerin duvar içine gömülmesine izin veren tasarımıyla, profillerin dıșarıdan minimum seviyede görünmesini sağlayarak manzaradan

maksimum derecede faydalanılmasını sağlıyor. Sky Feel ayrıca güvenlikli sistemi ve güçlendirilmiș camları sayesinde maksimum güvenlik ve görünmez korunma da sağlıyor. Bunun yanında, en sert hava koșullarına karșı dayanıklı, 5500 Pascal basınca dayanan yeni Rescara Elite Power Feel sisteminin güçlü rüzgâr dayanımı ile sektöre yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Az efor ile çalıșan ve kullanım konforunu artıran akıllı sürme sistemi Power Feel, düșük sürtünmeyle çalıșan mekanizması sessiz kullanım imkânı da sağlıyor. En yeni sistemlerin detaylı tanıtımlarının yanında sektör hakkında genel bilgilerin de verildiği toplantıda Rescara iș ortakları ASAȘ’ı daha yakından tanıma ve firma yetkilileriyle karșılıklı fikir alıșverișinde bulunma fırsatı buldu.

ASAȘ Introduces Innovative Aluminum Sliding Systems to Business Partners in Izmir Region ASAȘ presented its innovative systems offered to its customers under the brand new Rescara Elite to its business partners in the region held on 17 November in İzmir Swissotel Büyük Efes. Beginning to prepare for a strong entry into the next year, ASAȘ aims to develop and share its expertise with its business partners.


Sektör

32

Avrasya’nın Lider Poliüretan ve Kompozit Fuarları Putech Eurasia & Eurasian Composites Show 9 - 11 Kasım’da İstanbul’da Gerçeklești Avrasya’nın en kapsamlı Poliüretan ve Kompozit Platformu, “5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı” Putech Eurasia & “3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı” Eurasian Composites Show 2017, 9 -11 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini ağırladı. Putech Eurasia 23 farklı ülkeden 99 yabancı, 53 yerli olmak üzere toplam 152 firma ve firma temsilciliği; Eurasian Composites Show ise 17 farklı ülkeden 54 yabancı, 38 yerli olmak üzere toplam 92 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Putech Eurasia & Eurasian Composites Show’u 3 gün boyunca 891‘ini 59 farklı ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin olușturduğu toplam 5.421 sektör profesyoneli ziyaret etti. Fuarlara en fazla yabancı ziyaretçi gelen ilk 10 ülke sırasıyla İran, Birleșik Arap Emirlikleri, İtalya, Çin, Güney Kore, Ukrayna, Almanya, Fransa, Bulgaristan, Mısır oldu.

Eurasia’s Leading Polyurethane and Composite Exhibitions Putech Eurasia & Eurasian Composites Show was held on 9-1011 November in Istanbul Eurasia’s most comprehensive Polyurethane and Composite Platform, “5th International Polyurethane Industry Exhibition “Putech Eurasia &” 3th International Composite Industry Exhibition “Eurasian Composites Show 2017 hosted industry professionals from around the world between 9 – 11 November 2017 at Istanbul Expo Center


Sektör

36

ASAȘ, Standıyla ALUEXPO Fuarı’na Damgasını Vurdu 5-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ALUEXPO Fuarı’nda ASAŞ, sıra dışı başarılı stant tasarımı ve alüminyum sektörüne getirdiği yenilikler ile bu sene de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Kurumsal İletişim, ALUDES ve ASAŞSANAT Grup Müdürü Demet İNCİRCİ’nin bu seneki temasını “ASAŞ’ın Sektöre Kazandırdığı En’ler ve İlk’ler” olduğunu belirttiği stant ile ziyaretçiler, ASAŞ’ın Türk alüminyum sektörü ve ülke ekonomisine yaptığı katkıları daha yakından tanıma fırsatı buldu.

ASAȘ Türkiye’nin ilk alüminyum kompozit panel üreten öncü firması olarak standında yer alan 3 boyutlu alüminyum kompozit panel uygulamasıyla göz doldururken, yatırımdaki öncü bakıș açısıyla sektöre kazandırdığı Türkiye’nin ilk Dik Toz Boya Tesisi, Türkiye’nin ilk 6 Hi CVC soğuk haddesi gibi ilklerle de gurur kaynağı oldu. Yatırımlarında sürdürülebilir sağlıklı yașam ve üretim verimliliği konularını ön planda tutan, günümüz teknolojisinin el verdiği çevreye duyarlı sistemleri kullanmaya önem veren firmanın soğuk hadde ve folyo haddelerde airwash sistemi ile baca gazlarında yağların geri dönüșümünü aktardığı tema ziyaretçilerden tam not aldı. Türkiye’de tek 2.600 mm çapında alüminyum bobin üretimini yapan ASAȘ, stantta aynı boyutlarda temsili bir bobinle gelen ziyaretçilere sürpriz yaptı. Türk alüminyum sektöründe CERN’e tedarikçi olan ilk ve tek firma olmasıyla basında geniș yankı bulan ASAȘ; özel olarak hazırlanmıș bu bölümde ziyaretçilerine, yılın bilim insanı teması önünde laboratuvar önlüğü ve gözlüğüyle hatıra fotoğrafları çektirme fırsatı sundu. Kurumsal İletișim, ALUDES ve ASAȘSANAT Grup Müdürü Demet İNCİRCİ verdiği beyanatta;

“Kurulușumuzdan bu yana müșterilerimize tasarımlarında esneklik sunmak, üretimden kaynaklı tasarım kısıtlarını minimuma indirgeyerek destek vermek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fuarımızda Türkiye’deki en büyük çap ve en geniș kesitli profil üretimini yaptığımızı, ekstrüzyon sektöründe Avrupa’da en uzun profilleri (15 m’ye kadar) eloksallayabildiğimizi, Türkiye’nin en geniș bobin boyama hattına, dünyadaki en geniș folyo üretim hatlarına sahip olduğumuzu ziyaretçilerimizle paylaștık. ISO 500’de ilk 100’de yer alan bir firma olarak ülkemizin her zaman daha ilerilere gitmesi için üzerimize düșen sorumlulukların bilincindeyiz. Bu sebeple ülkemizde üretilen nitelikli ürünlerin arttırılması ve yenilikçi üretim proseslerinin geliștirilmesi için sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran firmamız bugünün değil yarının ihtiyaçlarını ön görmek için çalıșıyor. Firmamız üretimde üstlendiği öncü rolü yıl içinde hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve sanat faaliyetleriyle destekliyor. Bu fuarda da hem konseptimize uygun olması, hem de firmamızın göz bebeği olan sektörün ilk sanayi ve sanatı bulușturan Sanat Atölyesi ASAȘSANAT’ta üretilen sevimli

baykuș heykelimiz ziyaretçilerimizin yoğun ilgisiyle karșılandığından çok mutluyuz” dedi. Fuarın en yoğun ziyaret alan stantlarından birine sahip olan ASAȘ; bir tarafta dev ekranda kurumsal tanıtım filmiyle ziyaretçilerine firmanın tüm çalıșmaları hakkında genel bilgi verirken, stant içindeki görseller ve yazılarla sektöre kazandırdığı yenilikler hakkında ziyaretçilerini bilgilendirdi. Farklı tasarımıyla firma faaliyetlerini ilgi çekici bir șekilde sunan stant, hem görsel anlamda hem de ASAȘ hakkındaki bilgilendirici yönüyle ziyaretçilerden tam not aldı.

ASAȘ Puts its Mark in ALUEXPO with its stand ASAȘ won the recognition of visitors this year with its innovations in aluminum industry and unique stand design in ALUEXPO realized in Istanbul Expo Center between 5th and 7th October. Demet İNCİRCİ, the Director for ALUDES and ASAȘSANAT Group and Corporate Communication stated that the theme of the stand this year was “MOSTs and FIRSTs given to the Industry by ASAȘ” and the visitors had the opportunity to recognize ASAȘ’s contributions to the economy of the country and Turkish aluminum industry.


Sektör

38

Bulgaristan’ın En Büyük Alüminyum Tesisi anlayıș, uygulamaya koydukları yeni tasarım ve bu tasarımın teknik özellikleri nedeniyle pres içinde SMS firması seçilmiștir. 2018 yaz aylarında faaliyete geçmesini planladığımız yeni 2.500 ton HybrEx plus pres 8 inç biyet kullanacak, 9 saniye ölü zamanla çalıșarak ortalama 3 ton/saat üretim yapacaktır. Pres öncesi fırın ile pres sonrası soğutma platformu OMAV firmasından ısmarlanmıștır. Pres sonrasında hava+su spreyi kullanan yoğun soğutma kabini, bundan sonra ikili puller ile 54 m platform vardır. Kesilen profillerin sepetlere yerleștirilmesi otomatik olacaktır. Ekstrüzyon bölümünde artan ișlenmiș profil taleplerini karșılamak için mevcut CNC tezgâhlara ek olarak Elumatek firmasının en yeni ve en yetenekli modeli olan 5 eksenli SB 151 Flexium+ profil ișleme makinalarından ilki alınmıștır. Bu model en karmașık ve en ince mekanik ișlemleri tamamlayacak özelliklere sahip olup, eloksal ve boya tesisleri ile birlikte her türlü talebe cevap verebilecek olanağı sağlayacaktır. Alcomet Bulgaristan’daki tek alüminyum hadde tesisidir. Varna’nın 80 km batısında Șumnu șehrindeki tesisin kurulușu 1975 yılında ekstrüzyon tesisi olarak bașlamıș, ardından haddehane eklenmiștir. 1999 yılında özelleștirilen tesisin bugünkü yıllık üretimi 46 bin ton hadde mamulü ve 23 bin ton ekstrüzyon mamulü olmak üzere toplam 69 bin tondur. Üretimin hemen tamamı Avrupa ülkelerine sevk edilmektedir. Bugün tesiste 6 adet sürekli döküm hattı, 2 adet biyet döküm makinası, 5 adet haddenin devamında levha ve folyo ișleme tesisleri, 4 adet ekstrüzyon presinin yanı sıra boya, eloksal ve CNC profil ișleme bölümleri vardır. Geçen sene iki yeni yatırım için anlașmalar yapılmıștır. Bunlar haddehane için yeni bir soğuk hadde ile ekstrüzyon bölümü için yeni bir presdir. Haddehanede amacımız mevcut ürün çeșitliliğini artırmak ve ileriye dönük olarak talebi doğacak yeni ürün türlerine hazırlıklı olmaktır. Tasarım anlayıșı, ispatlanmıș teknolojileri ve soğuk hadde konusundaki geniș tecrübeleri nedeniyle SMS firmasıyla çalıșma kararı alınmıștır. Ismarlanan hadde 6 merdaneli, CVC plus teknolojili, 2.200 mm genișliğinde 25 tonluk ruloları 1200 m/dk hızla haddeleyecek kapasitede, giriși maksimum 8 mm, çıkıșı minimum

0.15 mm’dir. 2018 yaz aylarında faaliyete geçecek olan hadde mevcut kapasitemizi iki kattan daha fazla artıracaktır. Öbür taraftan talebinde artıș beklediğimiz yeni ürünler için ekipman hazırlığı ve anlașmaları yapılmaktadır. Ekstrüzyon bölümü için talep artıșı gösteren yeni sektörleri hedefleyerek, bunların gerektirdiği kalite ve ebatları üretecek bir pres planlanmıștır. Pres teknolojisine getirdikleri yeni radikal

Bulgaria’s Largest Aluminum Plant Alcomet is the only aluminum rolling mill in Bulgaria. The establishment of the facility in Șumnu, 80 km west of Varna, started as an extrusion plant in 1975, followed by a rolling mill. The total annual output of the plant, which was privatized in 1999, is 69 thousand tons, 46 thousand tons of rolled products and 23 thousand tons of extruded products.


Röportaj

40

Barıș AKYÜZ; “Mersin’in İlk ve Tek Alüminyum Üreticisi Olarak Yatırımlarımıza Devam Ediyoruz” Akyüzler Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Barış AKYÜZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide büyümeye ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ettiklerine dikkat çekerek; Mersin Tarsus Organize Sanayi’de 30.000 metrekare arsa üzerine fabrika kurma çalışmalarına başlamış olduklarını sözlerine ekledi. yenilikçiliğe ve büyümeye iyi adapte olunur ise gelecekte alüminyum Türkiye için bulunmaz bir kaynak haline gelecektir. Alüminyum sektörü 10 yıl içinde yüksek büyüme gösterdi. Hafiflik, yüzde yüz geri dönüștürülebilirlik, ısı ve nem geçirmemesi, iletkenlik gibi sayısız avantajı nedeniyle endüstride alüminyum kullanımının daha da artacağını ve önemli bir rol oynayacağını düșünüyoruz. Sanayileșmiș ülkelerin metali olan alüminyumun kullanımı Türkiye geliștikçe ve büyüdükçe artacaktır. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir?

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz?

daha eklemeyi ve daha sonrada mevcut fabrikamızı oraya tașımayı hedefliyoruz.

Akyüzler Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesiyim. 2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimimi Türkiye’de yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir tamamladım. Üniversite eğitimimi Amerika’da misiniz? Busines Administration (İșletme Yönetimi) olarak 2017 yılı bizler için dünya piyasasını tamamlayarak Türkiye’ye dönüș yaptım. tanımakla geçti. Bir çok ülke gezdik sektörle Marka bilinirliğini sağladığınız ürünleriniz ilgili dünya piyasasının nabzını araștırdık. hakkında bilgi verir misiniz? 2018 yılı araștırmalarımız sonucu șekil Marka bilinirliğimizi sağladığımız ürünlerimiz; alacaktır. Daha yenilikçi ve bașarı dolu bir yıl olarak geçmesini umut ediyoruz. yenilenebilir enerji profillerine yardımcı aksesuarlar üretmekteyiz. Türkiye’de üretimini yapan firmalar bulunmaktadır, lakin bizler Mersin’de yer alan ilk ve tek alüminyum üreticisi olarak bunu yapıyoruz. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız/ projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Akyüzler Alüminyum olarak ara vermeden büyümeye ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mersin Tarsus Organize Sanayi içerisinde yeni aldığımız 30.000 metrekare arsamız üzerinde inșaat ișlerine bașlamıș durumdayız. 2018 yılı planlarımız doğrultusunda önümüzdeki yıl sonuna doğru yeni fabrika inșaatımızın sonlanmıș olacağını düșünüyoruz. Yeni kuracağımız fabrikamıza 8 inç kapasiteli yeni bir ekstrüzyon makinesi

Katıldığınız/katılmayı planladığınız fuarlara dair bilgi verir misiniz? Mardin’de düzenlenen Güneș Enerji Sempozyumuna katılım sağladık. Dünyanın en büyük fuarından biri olan ALUEXPO’ya katıldık ayrıca. İleriye dönük katılım sağlamak istediğimiz fuarlar var; tabi ki de kendi alanımızla ilgili ve gelișmek amaçlı bir çok fuara ya șirket olarak yada katılımcı olarak katılma isteğimiz söz konusu. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? Alüminyum sektörü hızla gelișen, yenilikçi ve büyüyen bir sektör. Gelișime,

Krizin fırsata dönüșmesinin kuralı inovasyondur. Yenilikçilik ve yenilenme, durgunluk döneminde geçmiș tecrübeleri ve sahip olunan donanımı yeni fikirlerle birleștiren yeni bir girișim noktasıdır. Șirketlerin yașam eğrilerindeki gerilemeyi S eğrisine dönüștürerek yeniden çıkıșa zorlayan temel dinamik inovasyondur. İnovatif kültür ile yeni bir bakıș açısı kazanılır ve farkındalık yaratılır. Alıșıla gelmiș iș biçimleri koșulların gerektirdiği șekilde dönüșür ve ihtiyaçlara uygun hale getirilir. Yeni fikirler yeni șanslar ve yeni fırsatlar demektir. Bu da beraberinde normalleșmeyi getirecektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar diler, șahsınız ve ekip arkadașlarınıza teșekkür ederiz.

Barıș AKYÜZ; “We Continue Investing As Mersin’s First and Only Aluminum Manufacturers” Akyüzler Alüminyum Board Member Barıș AKYÜZ remarked that they continued to grow and invest in alumina. Mersin Tarsus Organize Industry in 30 thousand square meters of land on the factory began to work on the work added to their words.


Sektör

42

Kemalettin AKSÖZ; “Global İșbirliklerimize Balkan Ülkeleriyle Devam Ediyoruz” Girişimci Alüminyum ve Sanayici İş Adamları Derneği (GALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ önderliğinde düzenlenen roadshow kapsamında Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT ve ALU&Art - Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Balkan ülkelerine düzenlenen geziden gayet olumlu geri bildirim ile dönüş yaptı. dergilerimiz ALU&Art ve Win&ART Proje ile katılım sağlayarak siz değerli iș ortaklarımızı yurt içinde olduğu kadar global pazarlarda da temsil etmenin gururunu yașıyoruz diyen AKSÖZ; Balkan ülkeleri roadshowumuz sonrası bu șehirlerdeki sektörel gelișmeleri de dergilerimiz sayfalarından takip edebilirsiniz dedi.

Roadshow kapsamında düzenlenen etkinlik 10 Kasım’da Yunanistan’ın Selanik șehrinde Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğduğu ev ölümünün 79. yıldönümünde ziyaret edilerek bașladı. Balkan seyahati, anma töreninin ardından Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan șehirlerine ziyaret ile devam etti. Bu ziyaret esnasında Lenox, Alcomet, Teal, Alumil, Altes, Etem, Weiss, Everest gibi global alüminyum markalarına birebir ziyaretler organize edilerek, alüminyum sektörü hakkında ülke bazlı bilgiler alındı, ülkemiz alüminyum sektörü hakkında bilgi paylașımında bulunuldu. Ayrıca global alüminyum markalarının yanı sıra T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müșaviri M. Erhan SAZAK ve Bulgar-Türk Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Fikret İNCE ve #VMHBSJTUBO,BQ‘1FODFSF %FSOF˘JłDSB.àEàSà4WFUPTMBW .-"%&/0V ziyaret edildi. Temsil ettiği sektörlerin en çok takip edilen dergileri olma özelliğini uzun yıllardan beri koruyan ALU&Art ve Win&ART Proje dergileri global fuarların “Tek Türk Medya Partneri” olarak da dikkat çekmeye devam ediyor. Balkan ülkeleri ile kurulacak ticari ișbirliğin önemine vurgu yapan ALU&Art - Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ; ülkeler arasında köprü görevi gören her türlü olumlu projeye destek vereceklerini önemle vurguladı. Yılda ortalama 60 yurt içi ve yurt dıșı fuar organizasyonlarına

Roadshow kapsamında görüș bildiriminde bulunan Kemalettin AKSÖZ; “Bilindiği üzere fuarların pazarlamadaki etkin rolü yadsınamaz. Her yıl dünyanın dört bir yanında düzenlenen yerel ve uluslararası fuar organizasyonları, geniș çaplı iș bağlantılarına aracılık etmektedir. Biz de Mimart Yayıncılık olarak yayına hazırladığımız ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimizi 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İstanbul Kapı - Pencere - Cam ve eș zamanlı yapılacak Alüminyum Özel Bölümü için hazırlamaya bașladık. Sektörümüzü yakından takip ederek nabzını tutmayı, sektörün ulaștığı son teknolojiyi, bașka yerde bulamayacağınız pek çok ticari bilgiyi gözler önüne sermeyi ilke edinen tüm yerel ve uluslararası fuar, organizasyon ve etkinlikleri önemsiyor, sizlere bu gelișmeleri bizzat sunmanın hazzını yașıyoruz” dedi. AKSÖZ; “Tarafsızlık ilkesi ile yola çıktığımız yayıncılık hayatımızda, birçok ilke imza atarak sektörümüzün lider yayın kurulușu olmaktan duyduğumuz mutluluğu bir kez daha bu satırlardan dile getirerek, siz değerli dostlarımıza teșekkürü bir borç bilir, sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiriz.”

Kemalettin AKSÖZ; “We will continue our Global Cooperation with the Balkan Countries” Reed Tüyap Fuarcılık Deputy General Director Fatih ÖZMERT and ALU&Art Win&ART Project Magazine Concession Owner Kemalettin AKSÖZ within the scope of the roadshow led by the Chairman of the Board of Directors of the Entrepreneur Aluminum and Industrialists’ Businessmen Association (GALSİAD), Celalettin KIRBOZ, returned with very positive feedback from Balkan countries.


Sektör

2

BALKAN ÜLKELERİ ROODSHOW’UNDAN KARELER


Röportaj

44

İlker TEOMAN; “Tüm İș Ortaklarımızı, Yeni Ofisimizde Ağırlamaktan Mutluluk Duyacağız” HOPPE Türkiye Temsilcisi İlker TEOMAN Ritim Mazaya İstanbul Sitesindeki yeni ofisinde röportaj sorularımızı yanıtlayarak; markalarının 2018 yılı hedef ve beklentilerini siz okurlarımız için değerlendirdi. ve spesifik özellikleri bulunan SecuSan, SecuSelect, Sertos gibi ürün markalarını tașıyan belli niteliklere sahip ürünlerimizi müșteri odaklı olarak sunmak istiyoruz. Pazardaki bașarı grafiğinize ve bunu tetikleyen faktörlere değinir misiniz? Bașarı grafiğimizi her șeyden önce “marka” olmanın tüm gereklerini eksiksiz yerine getirmemize borçlu olduğumuzu düșünüyorum. Bizi yakından tanıyanlar teyit edeceklerdir, HOPPE tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de uzun yıllardır “marka” olmanın tüm gereklerini istikrarlı bir șekilde uzun vadeli stratejiler ile planlamakta ve yerine getirmektedir. HOPPE markası tüm Kapı ve Pencere dünyasında en çok tanınan ve güvenilen markaların bașında geliyor ve 22 yıldan beri Türkiye de aktif olarak çalıșıyoruz. Gerek ürün kalitesi, gerekse ürün - fiyat dengesi, satıș öncesi ve satıș sonrası hizmetler ve ürünün imalatından nihai kullanıcıya kadar olan dağıtım ağının düzgünlüğü ve daima iș ortaklarımızın yanında olmak bizi bașarılı kılan faktörlerdir. Tüm bu önemli kriterlerin yanında bizce çok önemli bir faktör ise satıș ağımızın Türkiye’deki birtakım alıșkanlıklardan daha farklı olması ve istikrarlı bir șeklide ișlemesidir. Sektörümüze kazandırdığımız “Lojistik Ortak” sisteminin Lojistik ortağımız 3G Endüstriyel Ürünler ile birlikte ne kadar doğru bir sistem olduğunu bașarılarımız kanıtlamıștır ve bunun bașka ișletmeler içinde bir model teșkil edeceğini görmek bize ayrı bir memnuniyet vermektedir. Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız/projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Markanızın 2017 yılı değerlendirmesini yapar mısınız? 2018 yılı hedef ve beklentilerinizden bahseder misiniz? 2017 yılı bizim için beklentilerimizin olağanüstü üzerinde gerçeklești; gerek satıș adetlerimizi, gerekse toplam ciromuzu bir önceki seneye göre oldukça artırdık. Bu artıșta bizi sevindiren taraf

ise satıșını gerçekleștirdiğimiz ürünlerin fiyat odaklı yani; düșük fiyatlı ürünlerin değil, daha nitelikli teknik ve ișlevsel özellikleri olan ürünlerimizin tercih edilmesi oldu. Biz bu trendin önümüzdeki yıllarda da süreceğini tahmin ediyoruz, daha doğrusu tüm veriler artık Türkiye’de de daha nitelikli ürünlerin daha fazla talep bulacağını gösteriyor. Bu doğrultuda bizde önümüzdeki yıllarda daha nitelikli

HOPPE, Kapı ve Pencere sektöründe Avrupa lideri olarak kabul edilen ve bu sektöre yön veren bir șirket, dolayısı ile HOPPE de yenilikler bitmez her daim yeni bir șeyler icat edilir ve pazarlara sunulur. Bu doğrultuda Türkiye’de de yeni olarak tanımlayacağımız bir takım ürünlerimiz bulunmakta fakat takdir edersiniz ki bu ürünleri pazara sunmadan önce ürünlerle alakalı bilgi vermemeyi tercih ediyoruz.


Röportaj

45

doğru seçimleri yapabilenler bu tarz krizleri fırsata çevirebilirler. Zaten bașarılı bir ișadamı ile bașarısız bir ișadamı arasındaki en büyük fark budur. Ancak krizleri fırsata çevirme yeteneğine sahip olanlar bașarılı bir șeklide yollarına devam edebilirler. Dolayısı ile bu sorunun cevabını herkes kendi durumuna göre cevaplamak zorundadır eğer cevaplayamıyorsa, yani bir çözüm üretemiyorsa zaten bașarısız olmuștur ve kısa veya uzun vadeli olarak ișini tasfiye edecektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Biraz önce dediğim gibi HOPPE ile ilgilenen sektör mensubu olsun veya olmasın herkesi yeni ofisimizde misafir etmekten ve ürünlerimiz hakkında bilgi vermekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Yeni adresimiz; HOPPE Türkiye İrtibat Bürosu Cevizli Mahallesi Zuhal Cad. No. 46/E Ritim İstanbul Sitesi A5 Blok D. 74 Maltepe / İstanbul İlker TEOMAN; “We will have happiness in all our business partners, our new office” Pazarlama konusunda ise önümüzdeki yıl daha çok iș ortaklarımızın pazarlama personeline, kapı ve pencere kollarının seçiminde veya satın alma sürecinde rol alan mimar, müteaahit, imalatçı gibi kișilere ürünlerimizin çeșitliliğini ve özelliklerini anlatan tanıtım/eğitim programları düzenlemeyi planlıyoruz. Șu an yeni ofisinizdeyiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? 22 yıldır bulunduğumuz ofisimizi kentsel dönüșümün bir sonucu olarak yine Maltepe’de bulunan Ritim Mazaya İstanbul Sitesinde bulunan bu yeni ofisimiz ile değiștirdik. Burasının yeni bir site olması, ulașım kolaylığı ve İstanbul için en önemli konu olan otopark sıkıntısının olmaması sebebiyle tercih ettik. Tüm iș ortaklarımızı ve dostlarımızı burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Ekonomistler “her kriz kendi fırsatlarını yaratır” derler. Bende bu söylemin

doğruluğuna inanan bir kișiyim. Fakat fırsat yaratmak tabi ki standart bir formül dâhilinde olmaz; yani herkes her krizden bir fırsat yaratamaz, ancak kendi durumunu doğru tespit edip eksik ve fazlalarına istinaden

Representative of HOPPE Turkey Responding to our interview questions in the new office of TEOMAN Ritim Mazaya Istanbul; the brand’s goals and expectations for the year 2018 for you to read.


Sektör

46

Sistem Makina, ALUEXPO Fuarı’nda Kurumsal Vizyonuyla Dikkat Çekti Kuruluşundan günümüze ısıl işlem fırınları konusunda, uzman kadrosuyla sektöre aralıksız hizmet veren Sistem Makina; Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı olan ALUEXPO 2017’de yerini aldı.

Yurt içi ve yurt dıșına anahtar teslim tesisler kuran Sistem Makina sektörün önde gelen kurulușları arasında yerini almaktadır. İstikrarlı büyüme konusunda ciddi anlamda yatırım ve planlama yapan Sistem Makina, katılım gerçekleștirdiği fuar organizasyonlarının yanı sıra, gerçekleștirmiș olduğu anahtar teslim proje çalıșmaları ile zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. İnovatif anlayıș ile kurumsal ișleyișlerini sürekli geliștirerek, müșteri memnuniyetlerini artırmayı ilke edinen Sistem Makina yönetimi; ALUEXPO 2017 Fuarı’nda markalarının sergilemiș olduğu bașarısını, önümüzdeki yıllarda da artırarak devam edeceğini dile getirdi. Kurumsal vizyona da vurgu yapan Aylin ÇİVİCİ; “Sektörümüzdeki liderlik konumumuzu, inovasyon faaliyetlerimiz, teknolojik yatırımlarımız ve uygulamalarımız ile devamlı kılmaktayız. Markamızın ve ürünlerimizin dünya pazarlarında bilinirliğini, güvenilirliğini bizim için önem arz ediyor” dedi. Sistem Makina at ALUEXPO Fair, Observation with Corporate Vision Sistem Makina, which provides continuous service in the sector with its expert staff on day-to-day heat treatment furnaces. International Aluminum Technologies took its place at ALUEXPO 2017, the Specialized Machinery and Products Fair.


Ürün

48

Sistem Makina Endüstriyel Fırınlar, Son Teknoloji ve Standartlara Uygun “Düșer Tabanlı Çözeltiye Alma Isıl İșlem Tesisi” Üretti Sektörün öncü firmalarından Sistem Makina müşterilerine çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Alüminyum ekstrüzyon hatlarında pres öncesi ve sonrasına dair yüksek verimlilikte ısıl işlem fırınları üreten Sistem Makina, Onat Profil için CQI-9, AMS2750E standartlarına uygun olarak ve TS EN 60204-1, EN ISO 12100, TS EN 746-2 standartlarını baz alarak ‘Düşer Tabanlı Çözeltiye Alma Isıl İşlem Tesisi’ üretti. Böylece ürün yelpazesini geliştirdi. Üretilen tesis 4 ana parçadan olușmaktadır. Fırın haznesi, Quench Tankı, Sepet ve Transfer arabasından olușan fırının çalıșma mantığı șu șekildedir; Profil parçalar sepetlere manuel ya da otomatik olarak yüklenir. Otomatik fırın arabası ile sepet; fırın yükleme pozisyonuna getirilir. Pnömatik asansör ile sepetler fırın haznesine çıkartılır. Kapı kapatılıp, baskı sistemi ile sızdırmazlık sağlandıktan sonra belirlenen ısıl ișlem programına (prosese) göre ısıtılan parçalar fırın alt kapaklarının açılmasıyla yaklașık 6 saniyede quench tankına indirilir. Quench tankındaki sıvı, istenilen sıcaklığa önceden rezistans yardımıyla ısıtılır ve malzeme içindeyken de sıvı belirlenen sıcaklıklarda sabit kalacak șekilde ayarlanır. Tankta ki eksilen sıvı, seviye sensörleri ile tespit edilerek otomatik pompalar ile doldurulur. Soğutma prosesi tamamlandığında sepet otomatik olarak kaldırılarak, transfer arabasının bekletme bölümüne indirilir.

Tüm bu ișlemler isteğe göre otomatik veya yarı otomatik olarak yapılabilir. Isıtma prosesi boyunca tüm sıcaklıklar kayıt cihazları ile kayıt altında tutulur. Ürettiği fırın ve tesislerde ergonomi, iș güvenliği ve standartlara oldukça dikkat eden Sistem Makina, yüksek verimli fırınlar üreterek müșterilerine fayda sağlamayı kendisine ilke edinmiștir.

Sistem Makina Produced “drop bottom type solution heat treatment plant” Sistem Makina, one of the leading companies in the sector, continues to be a solution partner to its customers. Producing heat treatment furnaces with high efficiency before and after press on aluminum extrusion lines, Sistem Makina added “drop bottom type solution heat treatment plant” for Onat Profil for the first time!


06 - 10 KASIM 2017 FRANSA BATIMAT FUARI


06 - 10 KASIM 2017 FRANSA BATIMAT FUARI


06 - 10 KASIM 2017 FRANSA BATIMAT FUARI


Sektör

56

İDDMİB Antalya’da Düzenlediği Çalıştayla, Alüminyum ve Bakır Sektörünün Sorunlarını Masaya Yatırdı

Sevgür ARSLANPAY; “Yerli Otomobilin Kablolarını Biz Üretebiliriz” İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Antalya’da düzenlediği çalıştayla alüminyum ve bakır sektörünün sorunlarını masaya yatırdı. İDDMİB Başkanı Rıdvan MERTÖZ, sınır kapılarındaki yoğunluğun sektöre zarar verdiğini söyledi. Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür ARSLANPAY ise komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. ARSLANPAY, Afrika’da Çin’in hakimiyetini kıracaklarını belirtti.

Alüminyum ve bakır sektörlerinin karșılaștığı sorunlara çözüm bulmak için arayıșlarını sürdüren İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Antalya’da bir çalıștay düzenledi. 73 firmanın katılımıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alüminyum ve Bakır Çalıștayı’na öncekilerden farklı olarak Suudi Arabistan, Tacikistan ve Azerbaycan’dan da alüminyum üreticileri katıldı.

Bakanlığın çalıșmalarına rağmen özellikle Bulgaristan, Kapıkule kapılarında hala yoğun kuyrukların sürdüğünü ifade etti. Önceki iki çalıștayda gündeme gelen sorunların bazılarının çözüldüğünü ancak hala büyük kısmının devam ettiği ifade eden Rıdvan MERTÖZ, kamuda sorunların çözülmesinin zaman aldığını söyledi.

İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, çalıștaya yabancı ülkelerden çağrılan alüminyum üreticilerinin yanı sıra ekonomi uzmanlarının da davet edildiğini belirtti. Uzmanların ihracatçılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler aktardığını anlatan MERTÖZ, özellikle ‘ihracatta bölgesel sorunlar’ ile ‘iç ve dıș ticarette yașanan sorunlar ve çözümler’in konușulduğunu kaydetti. Çalıștayda hammadde, eğitim ve gümrükte yașanan sorunların yanı sıra lojistiğin öneminin vurgulandığını ifade eden MERTÖZ, gümrük kapılarında bekleme konusunda

Çalıștayın asıl amacının alüminyum ve bakır ihracatının önünü açacak çözümler üretmek olduğunu ifade eden İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevgür ARSLANPAY, özellikle Irak pazarında yașanan sorunlara dikkat çekti. Irak’ta referandum öncesi ve sonrası yașanan gerginliğin bakır sektörünün ihracatını direkt değil ancak dolaylı olarak ihracatında önemli bir yer alan kablo sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Irak’ın kablo sektörünün ihracatında ilk ya da ikinci sırada yer aldığını kaydeden ARSLANPAY, “Yeniden yapılanma sürecinde olan Irak’ın bu süreci tamamlaması çok uzun yıllar alacaktır.

“Irak’ta Kablo İhracatımız Olumsuz Etkilendi”

Irak’taki bu gerginlik kablo ihracatını da olumsuz etkiledi. Aynı olayı ileride Suriye için de göreceğiz. Bir ülkenin alt yapısının yenilenmesi demek çok ciddi bakır tüketimi demektir. Ülkenin tüm enerjisi A’dan Z’ye ele alınıp yenileniyor” dedi. “Kuyruklar Pazar Kaybına Yol Açıyor” Avrupa’da üretilen araçların en az yarısında Türkiye’den giden bakır iletkenlerden üretilmiș kabloların kullanıldığını ifade eden ARSLANPAY, “Otomotivde kullanılan iletkenler kalite ve teslimat açısından son derece önemli. Otomotiv üreticileri zamanlama konusunda çok hassaslar. Geciken ürünleri depolama sistemi ile çalıșmadıkları için kabul etmiyorlar. Sınır kapılarındaki sorunlar yüzünden olușan teslimat gecikmeleri bize pazar kaybı olarak geri dönüyor. Bu konuda hükümetimizin gayretleri var. Ancak bunun karșı taraftan da cevap görerek sonuçlanması lazım. Bir diğer sıkıntımız ise uzun tatiller, sanayici açısından yabancı alıcılar uzun tatilleri kabullenmiyor. Firmalar da müșteri kaybetmemek adına masrafına katlanarak


Sektör

58

ya Avrupa’da depo tutuyor, ya da uçak gibi pahalı sevkiyat yollarına bașvuruyor” diye konuștu. “Afrika’da Çin’in Hakimiyetine Son Vereceğiz” Sektör olarak Çin ve Güney Amerika’da bazı ülkeler hariç, 70’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan ARSLANPAY șöyle konuștu: “Pazar çeșitlendirmesi açısından oldukça girișken bir sektörüz. Afrika’da çok istekliyiz, özellikle Eximbank’ın 2 sene içerisindeki gayretleri önünüzü açmaya bașladı. Afrika, hükümetimizin de çok önem verdiği bir alan, birçok heyet düzenleniyor. Hammadde ve pazar için Afrika’da hâlihazırda Çin hâkimiyeti söz konusu. Afrika’daki ülkeler finansal pozisyonları, finans sistemi, döviz pozisyonları nedeniyle ithalat yapma noktasında sıkıntılar yașıyor. Dolayısıyla ihracat sigortasının yapılması bakır sektörü ihracatçıları için önem tașıyor. Bu yüzden Eximbank’ın destekleyici faaliyetleri bizim için çok değerli. Alt yapısı olmadığından dolayı Afrika’da çok ciddi bir potansiyel var. Bu pazarı değerlendireceğiz.” “Yerli Otomobilin Kablolarını Karșılayabiliriz” Sektör olarak yerli otomobil içindeki kablolama sistemi ile ilgili tüm ihtiyacı karșılayabilecek nitelikte olduklarını ifade eden Sevgür ARSLANPAY, “Elektrikli otomobillerde bakır ihtiyacı çok daha yüksek olacak. Minimum 20-25 kilo civarı bakır kullanılacağını söyleyebiliriz. 20 kilo bakır bugünkü cari fiyatlarla 150 dolarlık civarında bir bakır kullanımı olur. Bu saf bakır fiyatı, bakır kablo haline döndüğünde katma değer kazanarak 250-300 dolara

çıkıyor. Bizim katot bakıra ihtiyacımız var, ihtiyacımızın çoğunu katot bakır olarak dıșardan alıyoruz. Bu konuda yapılan yatırımlar ve bakır çıkaran firmalar yeterli değil. Çıkardığımız bakırın yaklașık yüzde 75’ini de konsantre olarak satıyoruz. Konsantre bakır yurt dıșına gidiyor, orada ișlendikten sonra saf katot bakır olarak Türkiye’ye geliyor. Oradaki katma değer yurt dıșına kalıyor” diye konuștu. Katma değerin yanı sıra ülkenin hammadde güvenliği açısından kendi öz kaynağına dayalı bir ekonomisinin olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan ARSLANPAY șöyle konuștu: “Bakır stratejik bir metal, aynı zamanda savunma sanayisinin de çok önemli girdilerinden. Ülkenin kendi kaynaklarını mutlaka kendi içerisinde kullanması lazım. Son yıllarda Enerji Bakanlığı’nın maden arama konusunda çok ciddi faaliyetleri var. Türkiye bakır bakımından zengin bir ülke ama bu kaynakların ekonomiye kazandırılması lazım.” “Amerika’da Vergiler Pazarı Vurdu” Bakır sektörünün ihracatının yaklașık yüzde 65’inin Avrupa’ya gittiği bilgisini paylașan ARSLANPAY, șunları söyledi: “Avrupa’da bakır sektörü açısından neredeyse ihracat yapılmayan ülke yok. Pazar çeșitlendirmesi bakımından bazı ülkelerle vergi sıkıntısı yașıyoruz. Örneğin Cezayir’de yıllardır așamadığımız sıkıntılar var. Cezayir’de vergi engelimiz var, vergi konulmadan önce ayda 3 bin ton civarında ihracat yaptığımız bir ülkeydi. Aynı problem Amerika’da da var, bakır ürünlerine yaklașık 3-4 yıldır uygulanan yüzde 3’lük bir vergi mevcut. Amerika’ya da vergiden önce çok ciddi miktarda ihracat yapılırken șu anda ihracatımız

oldukça düștü çünkü sektörümüzde yüzde 3’lük bir gümrük vergisini telafi edecek bir marj yok.” “Otomobil ve Buzdolabı İhracatında Payımız Var” Bakırın Türkiye’den iki yolla ihraç edildiğini anlatan Sevgür ARSLANPAY, “Birincisi normal olarak yaptığımız bakır ihracatı. İkincisi elektriğin olduğu her yerde bakır var. Yani yurt içi müșterilerimize verdiğimiz bakırın yüzde 75’i araba, buzdolabı, klima gibi ürünlerin içinde kullanılarak ihraç oluyor. Yurt dıșına giden birçok nihai ürün içerisinde bakır var. Bir arabanın cinsine ve modernlik seviyesine bağlı minimum 8-10 kilo civarında bakır var. Bu rakam arabanın elektronik seviyesine göre 20-25 kiloya kadar çıkabilir. Bunlar kayıtlara direkt bakır ihracatı olarak geçemiyor. Halbuki bunların hepsi bizim ürün verdiğimiz müșterilerin yapmıș olduğu ihracat. Aslında bakır sektörü ihracatı düșünülenin aksine son derece güçlü” dedi. “Avrupa İle Vergi Sorunu Bitmiyor” Alüminyum hammaddesinde yüzde 3-4 vergi olduğunu dile getiren İDDMİB Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, bu problemin yıllardır devam ettiğini söyledi.Avrupalı sanayici hammaddeyi gümrük vergisi ödemeden sağlayabilecek edebilecek imkanlara sahip. 2009 yılında gümrük vergisinin ülkemizde kaldırıldığını ve 7 seneye kadar uygulanmadığını ifade eden MERTÖZ, “Ancak Avrupa Birliği’ndeki üreticilerin șikayeti üzerine Gümrük Birliği nedeniyle ortak tarifeye tabi olan Türkiye bunu uygulamak zorunda kaldı. Uygulamaması durumunda kural gereği Avrupa’ya giriște alıcı yüzde 7,5 vergi ödüyor. Alıcı bu vergiyi ödediğinde bizden tahsil etme yoluna gidiyor. Bu yüzden 2 senedir bu problemle uğrașıyoruz” dedi.

İDDMİB Invested in the Masks of the Aluminum and Copper Industry with the Workshop organized in Antalya Istanbul Iron and Non-ferrous Metals Exporters Association invested the problems of aluminum and copper sector in the workshop organized in Antalya. İDDMİB President Rıdvan MERTÖZ said that the density at the border gates has damaged the sector. Sevgür ARSLANPAY, Member of the Board of Directors of the Union, paid attention to the troubles in the neighboring countries. ARSLANPAY stated that they will break China’s dominance in Africa.


Sektör

60

PaintExpo Eurasia ve STT Show Eurasia Fuarı, 20 Farklı Ülkeden Katılımcı ve Ziyaretçilerini Ağırladı 2011 yılından beri FairFair GmbH ve Artkim Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen 4. Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia ile 3. Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı STT Show Eurasia İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

12 - 14 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleșen PaintExpo Eurasia Fuarı, Amerika, Belçika, Çin, Çekya Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, İngiltere, Türkiye çoğunlukta olmak üzere 20 farklı ülkeden 115 yabancı, 54 yerli olmak üzere toplam 169 firma ve firma temsilciliğine; STT Show Eurasia Fuarı ise Avusturya, Çin, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Türkiye bașta olmak üzere 11 farklı ülkeden 22 yabancı, 46 yerli

olmak üzere toplam 68 firma ve firma temsilciliğine ev sahipliği yaptı. Fuarı 3 gün boyunca 15 farklı ülkeden 267’si yabancı olmak üzere 3.044 sektör profesyoneli ziyaret etti. Fuara en fazla ziyaretçi gelen 10 ülke ise İran, Almanya, Rusya, Tunus, Ukrayna, Bulgaristan, Mısır, Cezayir, İtalya, Özbekistan, Türkiye oldu. PaintExpo Eurasia Fuarı ve STT Show Eurasia Fuarı, endüstriyel kaplama, yüzey ișlem ve galvaniz kimyasalları, tesis ve

ekipmanlarını ilgilendiren tüm sektör mensuplarını 2 yılda bir bulușturuyor. PaintExpo Eurasia and STT Show Eurasia, Invited Participants and Visitors from 20 Different Countries 4th Industrial Coating Technologies Exhibition held by FairFair GmbH and Artkim Fuarcılık since 2011. The 3rd Surface Treatment, Galvanizing Chemicals and Technologies Exhibition STT Show Eurasia was held concurrently with PaintExpo Eurasia at Istanbul Expo Center.


Röportaj

62

Kemal KIR; “İnovatif Gelișmelere Kucak Açmalıyız, Geliștiren, Üreten Kesime Destek Olmalıyız” Kemal Kır Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Kemal KIR gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Ersaş Alüminyum’un kendi bünyesinde Ar-Ge’sini yapıp geliştirdiği yüzde yüz Türk Sermayeli ve Türk Patentli sistem serileri olan PASCal® ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma imza attıklarını” ifade etti.

Kemal KIR; “Biz Ersaș Alüm inyum’un kend i bünyesinde Ar-Ge’sini yapı p geliștirdiği yü Türk Sermayel zde yüz i ve Türk Patent li system seril olan PASCal ® eri ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma im zamızı attık. Rekabet noktas ında çok avan tajlı olduğumuz dikkat çekmek a isterim. Nedeni ne gelince PAL System Serisin i ve PASCal ® Sy stem Serisini mukayese edeb ilecek bașka bi r ürün söz konusu değil.”

Markanız hakkında bilgi paylașır mısınız? Markamızın geçmiși 7 seneye, ama sektördeki tecrübemiz 1989 yılına dayanmaktadır. Üretim tesisinizi ne zaman kurdunuz? Mevcut olan tesisimizi 2015 yılında kurarak, tam kapasite çalıșmalarımıza 2016 yılı itibariyle devam etmekteyiz. Tesis kurulumuyla ilgili nelere dikkat ettiniz, neye göre kuruluș kararı verdiniz ve boyahane tesisi ihtiyacınız neden gerekti? Bu tesisi kurmamıza teșvik eden Ersaș Alüminyum’dur. Ersaș Alüminyum PASCal® seri üretimlerini tesisimizde yapmaktayız. Oldukça dikkat çekici bir System serisi. Bu sebep ile PASCal® System Serisini çok daha profesyonel șekilde üretebilmek için makine çeșitlerini de bünyemize dâhil ettik. Makine ve çıta kesmeleri 45 derece, gönye șerit 90 derece olduğu için ekstra kalıplar hazırlattık. Bunlar ile birlikte tekrar üretime bașladık ayrı bir bölüm olarak. Tek hol olarak sadece PASCal®

System Serilerini üretmeye bașladık. Daha sonra Mart ayında düzenlenen Kapı Pencere Fuarı sonrası PAL System Serisi için yatırıma geçtik. Bunun için ikinci ve üçüncü hollerimizi devreye aldık. 450 m2’lik holümüzde çeșitli makine teçhizatı ile birlikte imalathane kurduk. En son olarak da elektrostatik toz boya holümüzü kurarak devreye aldık.

Ayrıca PAL Sytem dıș ve iç kapaklarını pres olarak stokta tutmaktayız. İnșaat firmaların numune pencerelerde farklı renk alternatifi görmek istediklerinde, bir veya iki günde boyatılıp müteahhit ve mimarlara göstererek zaman kazanımı sağlamıș oluyoruz. Bu yetkinlikler ile profesyonel üretim çalıșmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bu tesis toplamda kaç m2’lik bir alana sahip? Üretim tesisimiz 1.400 m2, yönetim ofislerimiz ile birlikte toplamda 1.600 m2’lik bir alana sahibiz diyebiliriz.


Röportaj

64

Bulunduğunuz çevrede Alüminyum doğrama sektörüne hizmet veren bu tarz bir üretim tesisinin olmadığını biliyoruz. Bu tesisi kurmanızdaki amaca değinir misiniz? Bulunduğumuz çevrede alüminyum doğrama sektörüne 1.600 m2’lik bir alanda üretim yapan bașka bir marka yok. Biz Ersaș Alüminyum’a duyduğumuz güven çerçevesinde üretim tesisimi çeșitlendirip büyütme kararı aldık. Bundan önceki atölyemizde daha küçük olması sebebiyle atölye olarak adlandırıyorum zaten, makine çeșitliliği bakımından daha farklı bir noktadaydık. Biz üretim tesisimizi büyütüp bünyemizdeki makine teçhizatlarımızı çeșitlendirdikten sonra müșterilerimiz tarafından da ilgi görür olduk. Ersaș Alüminyum System Serisi olan PASCal® ve PAL System Serilerini incelemeye gelen çözüm ortaklarımızdan gayet olumlu geri bildirimler almaya bașladık. Elbette ki yeni üretim tesisimizde çok daha fazla düzen, çok daha fazla kalite müșterilerimizi cezbetmekte. Ersaș Alüminyumdan temin ettiğimiz malzeme ve ürün grubu da zaten bașlı bașına dikkat çekici. Ersaș Alüminyum dıșında bașka bayilikleriniz söz konusu mu? Bünyemizde ürün grubu olarak; bahçe kapılarından, fotoselli demonte

arını dıș ve iç kapakl KIR; “PAL Sytem yı ta ta tutmak z. pres olarak stok elerde numune pencer İnșaat firmaların ek rm gö ifi at farklı renk altern boyatılıp r veya iki günde kl istedi erinde, bi erek er st imarlara gö müteahhit ve m uz.” or uy ol ıș ı sağlam zaman kazanım

ve endüstriyel kapılara kadar ürün çeșidi bulunduruyoruz. Dolayısı ile bu markaları temsil eden değișik bayiliklerimiz söz konusu. Ama alüminyum olarak bakacak olursanız Ersaș Alüminyum’un dıșında bir bayiliğimiz yok. Bir tek Ersaș Alüminyum ile çalıșmaktayız. PVC Doğrama olarak Ersaș’ın ürünü PAL System Serisini ișlemekteyiz. Markanız için 2017 yılı değerlendirmesini yapar mısınız? 2017 yılı bizim için yatırım ve büyüme yılı oldu. Bu yıl PAL System Serilerini kullandığımız bir Ankara projemiz oldu. Kendi ilçemizde ve Adapazarı’nda olmak üzere ciddi projelerde yer aldık. Teklif verip ön çalıșmalarını yaptığımız önemli projelerimiz söz konusu. Aralıksız olarak büyüme ivmemize devam edeceğiz. 2018 yılı hedefleriniz arasında neler var, bir de bu hedeflere değinir misiniz? Bu yıl tesisimizdeki büyüme, niteliklendirme çalıșmalarımızı tamamladık. 2018 yılında çok daha büyük projelerde yer alarak marka bilinirliğimizi yükseltmek istiyoruz. Alüminyum bölümümüzde Ersaș Alüminyum PASCal® System Serisi ile çalıșmalarımıza devam edeceğiz. Isı yalıtımlı PVC sektöründe de PAL System Serisi ile önemli projelerde yerimizi alacağız. Henüz tarihini belirlemedik ama 2018 yılının ilk aylarında Adapazarı ve çevre ilçelerdeki çözüm ortaklarımız ile yemekli bir etkinliğe imza atmayı planlıyoruz. Dolayısı ile 2018 yılının markamıza büyüme ivmesi getireceğine inanıyor, bu anlamda profesyonel çalıșmalarımıza hız veriyoruz. Ersaș Alüminyum ile çalıșan çözüm ortaklarınıza neler söylemek istersiniz? Tesisimizi metre kare bazında bu denli büyütme nedenimiz Ersaș Alüminyum’un kendi bünyesinde geliștirdiği PASCal® System Serisiydi. Daha sonra Ersaș PAL System Serisi ile tanıșınca sektörde çok daha emin adımlar ile üretimler yapmaya bașladık. Verdiğimiz doğru kararın karșılığını memnuniyetle ifade edebilirim. Rekabet noktasında çok avantajlı olduğumuza dikkat çekmek isterim. Nedenine gelince PAL System Serisini ve PASCal® System Serisini mukayese edebilecek bașka bir ürün söz konusu değil. Dolayısı ile sizi diğer PVC markalarından veya Alüminyum doğrama

markalarından bir adım öne tașıyacak bir sistem serisi ile çalıșmak çok büyük bir avantaj. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Ülke ekonomimizin büyüme ivmesi bizi mutlu ediyor. Biz de bu büyüme ivmesine katkı sunuyoruz. Her ne kadar denizdeki bir kum tanesi kadar olsak da netice itibariyle tam da içindeyiz. Toplamda 9 kiși istihdam ediyoruz. Yerimizde saymayı tercih edip, 250 m2’lik küçük bir atölyede de çalıșmalarımıza devam edebilirdik, ama biz Ersaș Alüminyum’un kendi bünyesinde Ar-Ge’sini yapıp geliștirdiği yüzde yüz Türk Sermayeli ve Türk Patentli system serileri olan PASCal® ve PAL System Serilerini tercih ederek doğru bir yatırıma imzamızı attık. Ürünlere güvenimiz sonsuz. Karșılığını da aldığımızı ve duyduğumuz memnuniyeti tekrar tekrar dile getirmek isterim. Çok daha önemli projelere imzamızı atıp, markamızdan ve ürün çeșitliliğimizden söz ettireceğiz. İș dünyasına yeniliklerden uzak kalmamalarını tavsiye etmek isterim. İnovatif gelișmelere kucak açmalıyız; geliștiren, üreten kesime destek olmalıyız. Özellikle milli ürün gruplarını desteklemeliyiz. Milli ürün gruplarına destek çıkmak, ülkemiz ekonomisine destek çıkmak anlamına gelmektedir.

Kemal KIR; “We must embrace innovative developments, Developing, Producing Cutting Support” Kemal KIR Alüminyum Chairman of the Board Kemal KIR; “Ersaș Aluminum made a right investment by choosing PasCAL and PAL System Series which are 100 % Turkish Capital and Turkish patented system series which they have developed and developed in their own R&D.”


Sektör

66

Yılmaz Makine ALUEXPO 2017’de Yerini Aldı Yılmaz Makine, teknolojik ürün ve makineleri ile İhtisas Fuarı ALUEXPO 2017’de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yılmaz Makine 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde katılımcısı olduğu fuarı bașarı ile tamamladı. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce alüminyum sektörü temsilcileri tarafından, 4 Eksen Alüminyum İșleme Merkezi ve Kompozit Panel İșleme modeli yoğun ilgi gördü. Yılmaz Makine ALUEXPO Takes Place in 2017 Yılmaz Makine, Technological Products and Machines and Specialized Fair ALUEXPO 2017 became a center of domestic and foreign interest.


Ã&#x153;rün

68

Yangına Dayanıklı Alev ve Duman Kesici Ã&#x2013;zellikli (Fire Flated) Nötr Derz Dolgu Silikonu Sikasil-670 Fire, yangına dayanıklı, nötr kürlenen, düÅ&#x;ük modüllü ve çok çeÅ&#x;itli materyallere mükemmel tutunan dolgu silikonudur. Sikasil-670 Fire, ISO 9001 kalite güvence sistemine uygun olarak imal edilmiÅ&#x;tir. t&/EFļFSMFOEJSNFSBQPSV

Ã&#x153;rünün Avantajları t&/VZBSÂ&#x2018;ODBTBBUFLBEBS ZBOHÂ&#x2018;OBEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018;EÂ&#x2018;S t:Â&#x2018;QSBONBZBWFEÂ&#x2018;Å&#x2014;IBWBÅ&#x2014;BSUMBSÂ&#x2018;OB LBSÅ&#x2014;Â&#x2018;PMBļBOà TUàEBZBOÂ&#x2018;LMÂ&#x2018;MÂ&#x2018;L tÂ&#x153;IBSFLFULBQBTJUFTJ "45.$

t,PMBZDBVZHVMBOBCJMJS t±PLÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJNBUFSZBMMFSFÃ&#x17D;PLJZJ ZBQÂ&#x2018;Å&#x2014;NBQFSGPSNBOTÂ&#x2018; Kullanım Alanları t4JLBTJM'JSFHJZEJSNFDFQIFMFSEF WFZBOHÂ&#x2018;OBLBSÅ&#x2014;Â&#x2018;EBZBOÂ&#x2018;NHFSFLUJSFO CÃ&#x161;MNFMFSEFEÂ&#x2018;Å&#x2014;Å&#x2014;BSUMBSBLBSÅ&#x2014;Â&#x2018;LPZNBLJÃ&#x17D;JO JEFBMEJS t½[FMMJLMFHFOMFÅ&#x2014;NFEFS[MFSJOEF LBCMP WFCPSVJ[PMBTZPOVOVOEBWFZBOHÂ&#x2018;O CBSJZFSMFSJOJOJ[PMBTZPOVOEBZBOHÂ&#x2018;OB EBZBOÂ&#x2018;NTBļMBNBTÂ&#x2018;JÃ&#x17D;JOLVMMBOÂ&#x2018;MÂ&#x2018;S t:BQÂ&#x2018;Å&#x2014;NBWFNBM[FNFVZVNMVMVļVOV TBļMBNBLJÃ&#x17D;JOHFSÃ&#x17D;FLVZHVMBNBZà [FZMFSJ WFLPÅ&#x2014;VMMMBSTBļMBOBSBLUFTUFEJMNFMJEJS 4BUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;OÂ&#x2018;[BCBÅ&#x2014;WVSVOV[

Onaylar Standartlar t&/'&95*/5$$-.ZF VZHVOMVLHÃ&#x161;TUFSJS

t&/($$-.ZF VZHVOMVLHÃ&#x161;TUFSJS t&5"(EFļFSMFOEJSNFSBQPSV t*40'-.WF(-.ZF VZHVOMVLHÃ&#x161;TUFSJS t&/TÂ&#x2018;OÂ&#x2018;nBOEÂ&#x2018;SNBSBQPSV t"45.$ TÂ&#x2018;OÂ&#x2018;GFVZHVOMVL HÃ&#x161;TUFSJS t&/UFTUSBQPSV Uygulama Sınırları 5à N4JLBTJM'JSF 4JLBTJM84 '4 4( *( 85WF4JLBUBSBGÂ&#x2018;OEBOJNBMFEJMFO EJļFSTJMJLPONàIFOEJTMJLEPMHVNBDVOMBSÂ&#x2018; CJSCJSMFSJWF4JLB(MB[F*(EPMHVTJMJLPOMBSÂ&#x2018; JMFVZVNMVEVS±FÅ&#x2014;JUMJ4JLBTJMWF4JLB(MB[F àSàOMFSJBSBTÂ&#x2018;OEBLJVZVNMVMVLIBLLÂ&#x2018;OEB EFUBZMÂ&#x2018;CJMHJJÃ&#x17D;JOTBUÂ&#x2018;DÂ&#x2018;OÂ&#x2018;[BEBOÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;O 5àNEJļFSEPMHVNBDVOMBSÂ&#x2018;4JLBTJM 'JSFJMFCJSMJLUFLVMMBOÂ&#x2018;MNBEBOÃ&#x161;ODF4JLB UBSBGÂ&#x2018;OEBOPOBZMBONBMÂ&#x2018;EÂ&#x2018;S#JSWFZBCJSEFO GB[MBGBSLMÂ&#x2018;SFBLUJGEPMHVNBDVOVLVMMBOÂ&#x2018;MBO EVSVNMBSEB JMLVZHVMBOBOLBUÂ&#x2018;OUBNBNFO LàSMFONFTJOJCFLMFEJLUFOTPOSBTPOSBLJ LBUÂ&#x2018;VZHVMBZÂ&#x2018;O

Teknik Ã&#x2013;zellikler Kimyasal Baz Renk Kür Mekanizması Kür Tipi YoÄ&#x;unluk (KürlenmemiÈ&#x2122;) Sarkmama Ã&#x2013;zellikleri Uygulama SıcaklıÄ&#x;ı SertleÈ&#x2122;me Süresi YapıÈ&#x2122;ma Ã&#x2013;ncesi Süre Shore A-SertliÄ&#x;i Ã&#x2021;ekme Mukavemeti Kopma Uzaması Yırtılma Yayılması Direnci Elastik Hafıza Kullanım Ä°smi Raf Ã&#x2013;mrü

Tek Komponentli silikon Siyah (isteÄ&#x;e baÄ&#x;lı olarak beyaz ve gri) Nemle kürlenme Nötr 1,43 kg/L, yaklaÈ&#x2122;ık 2 mm, yaklaÈ&#x2122;ık 5 - 40 °C (40 - 105 °F) 25 dk, yaklaÈ&#x2122;ık 120 dk, yaklaÈ&#x2122;ık 16, 28 gün sonra 0,7 N/mm2, yaklaÈ&#x2122;ık. % 650, yaklaÈ&#x2122;ık 4,0 N/mm, yaklaÈ&#x2122;ık +25% ( ISO 9047) +35% (ASTM C 719) >70% -40 +150 °C (-40 - 300 °F) ; 12 ay

Teknik Ã&#x2013;zellikler ve Uygulama Sınırları 4JLBTJM'JSF BUNPTGFSOFNJJMF UFQLJNFZFHJSFSFLLà SMFOJS#VOFEFOMF UFQLJNFZà[FZEFCBÅ&#x2014;MBSWFEFS[JO NFSLF[JOFEPļSVJMFSMFS,àSMFONFIÂ&#x2018;[Â&#x2018; CBļÂ&#x2018;MOFNFWFTÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ļBHÃ&#x161;SFEFļJÅ&#x2014;JS 7VMLBOJ[BTZPOVIÂ&#x2018;[MBOEÂ&#x2018;SNBLJÃ&#x17D;JO ¡$TÂ&#x2018;DBLMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Oà[FSJOEFÂ&#x2018;TÂ&#x2018;UÂ&#x2018;MNBTÂ&#x2018;IBWB LBCBSDÂ&#x2018;LMBSÂ&#x2018;OBOFEFOPMBCJMFDFļJOEFO UBWTJZFFEJMNFNFLUFEJS


Sektör

70

Assan Alüminyum, ALUEXPO 2017’de Yeni Yatırımlarını Tanıttı Alüminyum sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliği olan ALUEXPO 2017’de, 5-7 Ekim tarihleri arasında alüminyum üreticileri ve alüminyum sektöründe dünyanın önünde gelen firmaları ile bir araya gelen Assan Alüminyum yeni yatırımlarını tanıttı. Ayrıca 5 Ekim günü standında canlı müzik eșliğinde düzenlediği kokteylde Assan Alüminyum iș ortaklarını ağırladı. “Yatırımlarımızda Çevre ve Sürdürülebilirlik Önceliğimiz” Sürdürülebilirliğin șirketleri için önemine vurgu yapan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR; “Öncelikle yatırımlarımızda dünyamızdaki kaynakların hızla tükendiğini göz önünde bulundurarak

Assan Alüminyum’un ana sponsoru olduğu, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği ve TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından desteklen ALUEXPO 2017 Fuarı, 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9,10 ve 11. hollerinde gerçeklești. ALUEXPO 2017 Fuarı, 33 ülkeden 156’sı yabancı olmak üzere toplam 314 katılımcıyı, 77 ülkeden 11 bin sektörü yakından takip eden ziyaretçi ile bulușturdu. Sektörün lider firmaları, alüminyum teknolojisinde gerçekleșen yenilikleri ve tüm alüminyum ürünlerini otomotiv, inșaat, beyaz eșya, ambalaj, savunma sanayi, enerji, havacılık, ulașım ve daha birçok sektör için ALUEXPO 2017’de sergilediler. Yeni Motto İlk Defa Fuarda Tanıtıldı Assan Alüminyum’un alüminyumun yüzde yüz olarak geri dönüștürülebilirliğine dikkat çekmek için sürdürülebilirlik temasına uygun olarak tasarlanan standında, sonsuzluk görseliyle birlikte “Geleceği Birlikte Șekillendirelim” mottosu ilk defa ALUEXPO 2017’de tanıtıldı. Assan Alüminyum’un müșteriye özel çözümler üretmesi ve uzun süreli güvene dayalı ilișkilere verdiği önemin vurgulandığı anlatıldı.

çevreye verdiğimiz önemi her zaman ön planda tutuyoruz. Alüminyum yüzde 100 geri dönüștürülebilirliği sayesinde doğası gereği çevre dostu bir üründür. Assan Alüminyum bünyesinde hali hazırda faaliyet gösteren geri dönüșüm tesisimizde, geri dönüșümün en etkili biçimde yapılması sağlanıyor. Bunun yanı sıra 2016 senesinde bünyemize bir de yenilenebilir enerji üretim tesisi dâhil ederek sürdürülebilirliği sağlamak için bir önemli adım daha atmıș olduk” dedi.


Sektör

71

“Yeni Yatırımlarımız Katma Değeri Yüksek Ürünlere Daha Fazla Yönelmemizi Sağlayacak” Șirketin yatırımları hakkında da bilgi veren Göksal GÜNGÖR; “Ara vermeden büyümeye ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Pazar liderliği konumumuzdan aldığımız güçle ve ayrıca teknolojik birikimimiz ile alüminyum döküm ve folyo kapasitemizi artırmak üzere yeni yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yatırımların ilk așaması kapsamında sene ortası itibariyle Dilovası’nda iki yeni döküm hattımızı devreye aldık. Ayrıca yüksek hızlı ve ileri seviye otomasyon sistemli yeni folyo hadde yatırımımız da senenin son çeyreği itibariyle devreye girecek. Bu yatırımlarımız özellikle esnek ambalaj sektöründe, katma değeri yüksek ürünlere daha fazla yönelmemizi sağlayacak” dedi. “Avrupa’nın İlk Üç Üreticisinden Biri Olacağız” Fuar öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önderliğinde, bu yıl 17’incisi düzenlenen “İhracatın Yıldızları - Türkiye’nin Gizli Șampiyonları” yarıșmasında büyük ödülü kazandıklarına da dikkat çeken Göksal Güngör, “Assan Alüminyum olarak yakın bir dönemde ulașacağımız 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız. Toplamdaki 300 bin tonluk kapasite ile

de çok önemli bir oyuncu konumundayız. Satıșlarının yaklașık yüzde 75’ini ihraç eden firmamız, her yıl birçok müșterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya tașıyan esnek ve müșteri odaklı çalıșma anlayıșımızdır. Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel değerleridir. Bizim tüm hedeflerimizin odağında bu değerlerimiz bulunuyor. Öte yandan 2016 yılında Turquality programına katılan ilk yassı alüminyum üreticisi olduk. Böylece uluslararası arenada küresel marka gücümüzü daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca ALUEXPO 2017 Fuarı ile eș zaman ve mekânda, TALSAD, TÜBİTAK

Marmara Araștırma Merkezi, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ș. ișbirliği ile 8. Alüminyum Sempozyumu da gerçeklești. Göksal GÜNGÖR’ün Yürütme Kurulu Bașkanı olduğu sempozyum birçok sektörden katılımcı tarafından yoğun ilgi gördü. Assan Alüminyum Introduced New Investments in ALUEXPO 2017 At ALUEXPO 2017, the most important exhibition of the Turkish aluminum industry, Assan Alüminyum, the leading flat-rolled aluminium producer introduced its new investments on October 5 - 7, 2017.


Bostik, Amerikalı XL Brands’ı Satın Aldı Bostik, Amerika Birleşik Devletleri zemin kaplama yapıştırıcılarında lider XL Brands firmasını satın aldı. XL Brands, Bostik’in gittikçe büyüyen yüksek katma değerli bu pazarda, kapsamlı çözümler sunmasını sağlayacak. 205 milyon dolarlık satın alma değeri, işletme değerine, yani şimdiki FAVÖK’ün 11 katına (sinerjiler dâhil 4 ile 5 yıl içinde 7 katı) denk geliyor. XL Brands, Amerika Birleșik Devletleri’nde esnek ve yumușak döșeme yapıștırıcıları konusunda lider bir marka. Dalton’da (Georgia eyaleti) son derece rekabetçi ve yepyeni bir üretim tesisi olan XL Brands, Bostik’in Amerika’daki ürün yelpazesini tamamlayan yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. Bunların bașında, parke döșeme yapıștırıcıları, zemin hazırlama, sızdırmazlık ve benzeri ürünler geliyor. Geçen Mayıs ayında CMP markasının devralınmasını tamamlayıcı nitelikte olan bu ek satın alma, Bostik’in Amerika‘daki zemin kaplama yapıștırıcıları liderlerinden biri olmasına yardımcı olacak. Bu önerilen satın alımın 2017 yılının sonunda tamamlanması beklenirken, anti tröst makamlarının mevzuata uygun onayına da tabi olacak. Bu ișlemle Arkema, 2023 yılına kadar yapıștırıcıların grup satıșlarının üçte birini așması konusundaki kalkınma stratejisini aktif olarak sürdürmüș oluyor.

Bostik Purchased American XL Brands Bostik purchased XL Brands company, the leading company for adhesive agents for floor covering of United States of America. XL Brands will present extensive solutions in this market with growing high added value of Bostik. The purchasing value of 205 millions Dollars corresponds to 11 folds of FAVÖK of today (synergies included 7 fold in 4 and 5 years).


Hayg CİHANGÜL; “MONTICELLI Dünyada Lider Markadır” MONTICELLI Türkiye Temsilcisi Hayg CİHANGÜL gerçekleştirdiğimiz söyleşide; markalarının Türkiye pazarındaki konumunu, ürün gruplarını ve hem maliyette hem de çözüm noktasında önemli rol oynadıklarını ifade etti. “MONTICELLI Dünyada Lider Markadır” Pazarın ihtiyaçlarının büyük bölümünü karșılamaktayız. Kataloğumuzda bulunan ürünlerin sayısı 300 geçmezken, müșteriye özel dizayn ettiğimiz kalıplar 3.000’in üzerindedir. Bugün bilinen birçok tanınmıș aksesuar firmasının üretimini onların markası altında üstlenmiș durumdayız. “Bizi Lider Kılan En Önemli Unsur; Sadece Köșe Bağlantısı Üretiriz” Ar-Ge departmanımız çok güçlüdür. Tüm iș ortaklarımız yeni bir profil tasarladığında ilgili bağlantılar için bizimle görüș paylașımı sonrasında üretime bașlarlar, hem maliyette hem de çözümde önemli rol oynar. MONTICELLI İstanbul olușumunun temsilciliğiyle göreve bașladım, yaklașık 3 yıl kadar önceydi. MONTICELLI ürünleri tüm dünyada aranan ve pazarın teknolojik gözde ürünleri olurken, maalesef ülkemizde hak ettiği konumda değildi. Bunun bașlıca sebebi ise önceki senelerde MONTICELLI distribütörlüğünü üstlenen firmanın, piyasada rağbet gören ürünlerin kalıplarını kopyalayıp, sahte ürünleri pazara sürmeleriydi. Pazarı araștırırken en sık rastladığımız sorun; ürünlerin orijinal olduğu kanısıydı, dağıtıcı bu konuda zorlanmamıștı, çünkü senelerce orijinal ürünleri satmıștı. Ancak tüketiciler, ürünlerin kalitesinin düșüș nedenini, cıvataların neden sıyırdığını, ya da kuvvet uygulandığında neden kırıldığını anlayamıyorlardı. İtalya’daki fabrikaya șikâyetler ulașıyordu, yapılan inceleme sonrasında bunların kopya ürünler olduğu tespit edildi ve hukuki süreç bașlatıldı. Bu durumda stratejimizi değiștirip bizimle çalıșmak isteyen firmalarla direk bağlantıya geçtik ve ișbirliğimizi sürdürdük. Son 3 yılda kapı pencere fuarlarına kurumsal olarak katıldığımızda edindiğimiz fikir; öncelikle ürünlerimize piyasada kolay ulașılabilmeliydi. Bu yüzden alüminyum piyasasının merkezi olan İstanbul Çağlayan Hürriyet Mahallesinde show-room ve küçük bir depo açmayı kararlaștırdık, böylece 2017 itibariyle faaliyete geçtik.

Piyasadaki rekabette bazen meslektașlarımızın uzak doğuda ürettiği malzemenin kalitesi ve ișçiliğiyle ucuza mal ürettiği ürünlerle karșılașıyoruz. Önceliği fiyat olan firmalar tabi ki bunları seçse de bir müddet sonra olușan sorunlardan ya da yeni dizaynlardan dolayı MONTICELLI ürünlerine dönmekte. Türkiye köșe bağlantıları uygulamasında maalesef yeterli kullanımda değil. “MONTICELLI İstanbul Tamda Bu Misyonu Yüklenmek İçin Hazır Durumdadır” Öncelikli amacımız; markamızın ve ürün grubumuzun ișlevliğini, montajı ne denli mükemmel ve temiz kıldığını anlatmak, atölyecilerimizi bilinçlendirmek onlara seminer düzenlemek, düzenli aralıklarla bunları yenilemek. Tüm bunların sonucunda sadece profil kalitesinin iyi olmasının tek bașına yeterli olmadığı, önemli olanın montaj sonrasında doğru sonuç alınması ve mutlak müșteri memnuniyetinin sağlanması gerektiğini vurgulamak isteriz. Ancak bu șekilde Türkiye’mizin dıș pazarlara ihracatını çoğaltıp olası krizlere çözüm bulabiliriz. “MONTICELLI Grup Olarak; Avrupa, Amerika, Asya, Afrika Kısacası Dünyada Varız” Genel ihracatımız İtalya’da bulunan fabrikamızdan yapılır. Fabrikamızda otomasyon ve teknolojiye yatırım

yüksektir. Sürekli yeni sistemler üretilir, amaç kaliteyi yükseltip sürekliliği sağlamaktır. Tüm ürünler el değmeden hazırlanıp, paketlenip, stoklanıp sevk edilir. Her geçen gün alüminyum pencere, kapı ve doğramaların hayatımıza ne denli renk kattığı; estetik, dayanıklı ve sağlıklı olduğunu anlıyoruz. Örneğin; alüminyum ahșap uygulamalar, izolasyon, renk alternatifi bunlardan sadece bazıları. Türkiye’mizde bu konulara ciddi önem veren, güzel tasarım yapan firmalarımızın olușu bizi umutlandırıyor, çünkü globalleșen dünyada pazar sahibi olmak için entegre olmamız gerekir. Umarım yakın gelecekte günlük üretimi tonlarla ölçülen profil fabrikalarımızda konuya gereken önemi verip, yarının satıș stratejilerini üretirler.

MONTICELLI Leader in the World MONTICELLI Turkey Representative Hayg CIHANGÜL in our interview; brands’ position in the Turkish market, product groups and playing a significant role in both cost and solution, he said.


Sektör

76

Reynaers Alüminyum Türkiye, İș Ortaklarıyla Buluștu Reynaers Alüminyum Türkiye, Beşiktaş Vogue Restaurant’ta 1986’dan bu yana Reynaers Alüminyum CEO’su Martine REYNAERS’ın katılımıyla birlikte değerli iş ortaklarıyla yemek düzenledi.

Reynaers Alüminyum 40 yılı așkın tecrübesiyle, giydirme cephe, kapıpencere ve sürme sistemleri, kıș bahçeleri, güneș kontrol sistemleri ve enerji dönüșüm sistemleri ile sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilir alüminyum çözümler sunan Avrupa’nın lider tedarikçisidir.

Reynaers, standart çözümleri ile geniș bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra, bireysel müșteri ve projeler için özel çözümler de geliștirir. Reynaers bir tedarikçi olmanın yanı sıra mimarlar, uygulayıcı firmalar, proje geliștiren firmalar, yatırımcılar ve son kullanıcılar için değerli bir partner konumundadır.

Bünyesindeki 100 kișiyi așkın Ar-Ge çalıșanıyla her zaman yenilikçi çözümler üreten ve kendi test enstitüsüyle, ihtiyaç duyulan tüm testleri gerçekleștirebilen firma, merkezi Belçika Duffel olmak üzere 40 farklı ülkedeki satıș ofisiyle dünya üzerinde yaklașık 70 farklı ülkeye çözümlerini ulaștırıyor. 1965 yılında Jan REYNAERS tarafından kurulan firma, șu an 1770’in üzerinde çalıșanıyla faaliyet göstermekte ve ürünlerini 5 kıtaya ihraç etmektedir. Azerbaycan ve İran ülkeleri de merkez Reynaers Türkiye’ye bağlıdır. Reynaers Aluminyum Türkiye, bașarılarını ve mutluluğunu kutladıkları geceye katılan değerli iș ortaklarına desteklerinden dolayı tekrar teșekkür eder. Reynaers Alüminyum Türkiye met with its Business Partners Reynaers Alüminyum Türkiye hosted a dinner with its valuable business partners with participation of Martine REYNAERS, CEO of Reynaers Alüminyum since 1986 at Beșiktaș Vogue Restaurant.


LogiKal®

Kapı, Pencere ve Cephe Yazılımı

Güvenle hesaplayın! Zamandan tasarruf edin! Maliyetinizi düşürün! Verimli çalışın! Kolay üretin! Kaliteli üretin!

www.orgadata.com.tr

Orgadata Yazılım Ticaret Limited Şirketi Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi Keleş Plaza No: 0011 Kat: 6 Ofis No: 99-102 34500 Beykent/Büyükçekmece/İstanbul Telefon: +90 212 445 91 53


Sektör

78

ALUTEAM Alüminyum İhtisas Fuarı’nda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırladı. 162’si Türkiye’den ve 157’si yurt dıșından olmak üzere 33 ülkeden toplam 319 katılımcının yer aldığı ihtisas fuarında ziyaretçiler FSMVÜ ALUTEAM standında Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği (GALSİAD) ve İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile yürütülen Güdümlü Proje ve ALUTEAM faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

ALUTEAM Aluminum Specialization Fair Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Aluminum Test Training and Research Center welcomed the 5th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Specialized Fair held on 5-7 October 2017 in Istanbul Expo Center.


Röportaj

80

Volkan TERZİOĞLU; “Dünya Modası ve Mimari Trendleri Takip Ediyoruz” ALBOND Pazarlama ve Satış Müdürü Volkan TERZİOĞLU 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ARCHITECT@WORK etkinliğinde röportaj sorularımızı yanıtlayarak markalarının 2018 yılı hedef ve projelerini değerlendirdi. çeșit paslanmıș çelik görüntüsü veya okside olmuș bakır/patina bakır görüntülü panellerimiz mimarlarımızın beğenisine sunulmuș durumda. ALBOND olarak farklı bir kulvarda çalıșmalarımıza hızla devam ediyoruz. Kapasite artırımı ve ihracat noktalarınıza vurgu yapar mısınız?

Firmanızın günümüz faaliyetleri ile birlikte yeni yatırım ve projelerinize değinir misiniz? İlave ve yeni makine yatırımları konusunda bazı çalıșmalarımız var șimdilik detay vermek istemiyorum, ancak fuarda da sergilediğimiz ürünlerden anlașılacağı gibi biz sadece makine yatırımı ile kendimizi sınırlamıyor sektöre dinamizm katan renk ve desen çalıșmalarımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çalıșmalarımıza baktığınızda ne demek istediğim anlașılacaktır. Dünya modası, mimari trendler hangi renge desene yöneliyorsa biz ALBOND olarak orda yerimizi almıș oluyoruz zaten. Bakın 4 ayrı beton desen ve rengi ile mimarlarımıza seçenek sunuyoruz. Veya yine 3 ayrı

Hali hazırda A2 hattımızla birlikte dört kompozit panel, bir boya hattı, bir boya hazırlama tesisi ve bir boy kesme ve dilme hattımızla faaliyet gösteriyoruz. Sektörün ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda üretim kapasitesini artırmak gerektiğinde müdahalelerimizi yapıyoruz ve özellikle değișim ve değișiklik arayan mimarlarımızın ve inșaat firmalarının ihtiyaçlarını karșılamak üzere yeni renk ve desen çalıșmalarının kaçınılmaz olduğunu düșünüyoruz. İhracat konusuna gelirsek; alüminyum kompozit panel sektöründe son beș yılın ihracat birincilikleri ile ihracatını en çok artıran bir firma olarak ülke ekonomisine faydasını da düșünerek ihracatımızı daha üst seviyelere tașımak için gayret ediyoruz. 2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir misiniz? 2017 yılı hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyor. Bu sene önceki yıllarda olduğu gibi ihracatımız bir önceki yıla göre ciddi oranda artıș gösterdi. Önümüzdeki yıllarda da yurt içindeki pazar payımızı

koruyarak ihracatımızı daha da artırmaya çalıșacağız. 2018 yılı hedeflerimize gelince 2017 yılında olduğu gibi A2 ve diğer ürünlerimizle prestijli projelerde yer almak, değerli iș ortaklarımıza farklı desen ve renklerle hizmet vermek ve yurt dıșında da markamızı istediğimiz seviyelere getirmek için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki dönemde katılacağınız fuarlara dair bilgi verir misiniz? 2018’de ağırlıklı olarak yurt dıșı fuarlarına katılmayı düșünüyoruz. 2018’de kesinleștirmediğimiz ancak planladığımız 5-6 ülke de daha fuara katılacağız. Katılım sağladığınız ARCHITECT@ WORK etkinliğine dair görüș bildir misiniz? Nasıl bir geri bildirim aldınız? Türkiye’de ikincisi yapılan, bizim ilk kez katıldığımız bir fuar. Yurt içi fuarlar eskisi gibi çok verimli olmuyor maalesef, ancak șüphesiz her fırsatı değerlendirmeye çalıșıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Biz ALBOND ailesi, sadece alüminyum kompozit panel üreten bir firma olarak Türkiye için bu malzemeyi uygulayan, binalarında görmek isteyen firmalar için, projelerinin bir öncekinden daha farklı olmasını hayal eden mimarlar için yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Markamızı dünyada da bilinen bir marka olması için çalıșacağız. İlginize teșekkür ederek, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

Volkan TERZİOĞLU; “We Follow World Fashion and Architectural Trends” ALBOND Marketing and Sales Manager Volkan TERZİOĞLU responded to our interview questions at the ARCHITECT@ WORK event held between 3-4 November 2017 and evaluated the brands’ targets and projects for 2018.


Sektör

84

Ersaș Alüminyum Olarak Amacımız; “Markamızı Dünyaya Öncü ve Örnek Etmek” Alüminyum pencere sistemlerine farklı yenilikler getiren Ersaş Alüminyum; 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ALUEXPO 2017’de yerini alarak yepyeni iş bağlantılarına Ersaş imzasını attı.

Dünya Alüminyum Sektör Duayenlerine PAL System Serisi Anlatıldı Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce alüminyum sektörü temsilcisi, alüminyum kullanıcısı ve alüminyum ticareti ile ilgilenen profesyonellere kendi Ar-Ge fabrikasında geliștirdiği inovatif sistem serilerini paylașan Ersaș Alüminyum; fuarda pek çok global iș bağlantısı gerçekleștirerek bu yılki ALUEXPO 2017 Fuarı’nı da verimli bir șekilde tamamladı. Esat ERDURAK; “Alüminyum Sistem Değil, Ersaș PASCal® ya da PAL System” Ersaș markasının yerel ve global pazarda bașarı grafiğini yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Ersaș Alüminyum Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “Yerli ve global pazardaki müșterilerimiz, alüminyum sistem diye değil; PASCal® ya da PAL System diyerek bizden ürün satın alır. Bu sebeple yoğun olarak yurt içinde ve yurt dıșında fuarlara katılım gerçekleștiriyor, medyayı çok daha sıcak kullanıyoruz” dedi. “% 100 Türk Sermayeli ve Türk Malı Patentli Sistem Serilerimizin Isı Geçirgenliği 1,5” Ersaș Alüminyum yöneticileri fuarda PAL System Serisi tanıtımlarında Almanya Rosenheim ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alınan test

sonuçlarına göre PAL System Kompozit Profilin ısı geçirgenlik kat sayısının 1,5 olduğunu önemle vurgulayarak; profilin her tarafının alüminyum olduğuna, 1,5 olan ısı geçirgenliğinin dünyada șimdiye kadar hiçbir alüminyum profilde elde edilemedildiğine dikkat çekti. Plastik Pencere İle Aynı İmalat ve Montaj Prosesine Sahip Mevcutta uygulanan plastik pencere ile aynı imalat ve montaj prosesine sahip olduğu için ekstra bir teknik gerektirmediği, stant alanında canlı üretim performansı ile ziyaretçilerinin ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sunuldu. Canlı üretim performansına ve stantlarına gösterilen yakın ilgiden son derece memnun kalan Ersaș Alüminyum yetkilileri, yurt içinde ve yurt dıșında birçok fuar organizasyonunda bayileri ve iș ortakları ile bulușmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Our aim as Ersaș Alüminyum;“Pioneering and exemplifying our mark in the world” Ersaș Alüminyum which brings different innovations to aluminum window systems; 5th International Aluminum Technologies held at Istanbul Expo Center between October 5-7, took place in ALUEXPO 2017 for Machinery and Products Specialization Fair and branded Ersaș sign on brand new business links.


Sektรถr 2


Sektör

90

Renson, ACHITECT@WORK’te SlideFix İle Dikkat Çekti Renson, 3-4 Kasım 2017 tarihleri arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Avrupa’nın en saygın tasarım fuarı ARCHITECT@WORK’e katıldı. SlideFix; Renson’un Fixscreen teknolojisi baz alınarak geliștirilmiș, yatayda motorlu açılabilen ilk Zip Perde ürünüdür ve sahip olduğu Fixscreen teknolojisi nedeni ile rüzgâr geçirimsizlik özelliği vardır.

SlideFix’in sahip olduğu sağlam teknik altyapısı ve dizaynı; kolay bakım imkânı vermekte, eșsiz bir su drenajı olanağı sağlamakta ve aynı zamanda monte edildiği yapı ünitesinde metal ve kumaș aksamını kapalı pozisyonda iken gizleme imkânını da vermektedir. Alt Drenaj Kanalı kolaylıkla sökülebildiği için sistemin bakımı için kolaylık sağlamakta böylece tozun, ağaçlardan gelecek yaprakların kanala dolması sorun teșkil etmemekte ve istenmeyen dıș ortam malzemelerinin sistemden uzaklaștırılmaları son derece basit bir ișlemle tamamlanmaktadır. Alüminyum aksam hem eloksallı yapılabilmekte, hem de çok değișik renk çeșitlerinden herhangi birisinin, Ral Renk Kataloğundan seçim yapılmasına imkân vermektedir. RENSON Slidefix, the first fabric sun protection that opens to the side With the Slidefix, Renson provides a fabric sun protection solution for both sliding windows, large areas of permanent glass and corner sliding windows. This new type of fabric sun protection follows the sideways motion of a sliding glass door. It’s a motion that’s actually quite logical and, especially, very practical: in this manner, a sliding window also stays perfectly usable as a passageway even with sun protection installed.


Sektör

94

“Türkiye’nin Kaldıracı Misafirperverliktir” Tasarım ile tüm endüstrileri buluşturmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Tasarım Haftası-Design Week Turkey, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda dikkat çekti. “Tasarımın Potansiyeli” temasıyla gerçekleşen Design Week Turkey’de, yerli ve yabancı 103 konuşmacı yer alırken, 52 tasarım ofisi ve bireysel tasarımcılarla 14 atölye de sergileri ve özel hazırlanan enstalasyonları ile etkinlikte yer alma fırsatı buldu.

Tasarımın Potansiyeli Paneli’nde konușan reklam tasarımcısı Serdar ERENER, “Türkiye’nin THY dıșında dünyadaki milyonlarca kișiye değen bir markası yok. Bunu en iyi tasarım unsurumuz olan yemek ile yaptık. Yani misafirperverlik endüstrisi, Türkiye’nin dünyaya sunacağı en iyi tasarım yoludur. Aynı șekilde mimarlık da çok önemlidir. Mimarlık, müteahhitler üzerinden kaldıraç etkisi yapabilir” dedi. Tasarım Haftası’nın düzenlendiği Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda kurulan Trend Alanında 2018 -2019 sezonunda iç mekân tasarımlarında öne çıkan trendler sergilendi. Alanda Maksimalizm, Eko-Bio, Retro-Futurizm ve Punk tasarımları yer aldı. Tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve rekabetçi üstünlük sağlamak amacıyla düzenlenen Design Week Turkey, Balçiçek İLTER’in moderatörlüğünü yaptığı Tasarımın Potansiyeli paneli ile açıldı. Panelde konușma yapan reklam tasarımcısı Serdar ERENER, Türkiye’nin dünyaya tanıtılmasında ve katma değerin artırılmasında kaldıraç etkisi yaratacak

tasarım unsurunun; misafirperverlik olduğunu söyledi. Erener “İhracat iyi gidiyor ama tasarımda karnemiz kötü. Türkiye’nin șu anda THY dıșında dünyadaki milyonlarca kișiye değen bir markası yok” dedi. Panel konușmacılarından yüksek mimar Emre AROLAT da bilgi, görgü ve sezgi olmadan yapılan mimarlık tasarımlarının kalitesinin tartıșılacağına dikkat çekerek; “Mimarlık alanında bu üçü olmazsa olmaz. Birinin eksikliği ortaya çıkan ürünün niteliğine ket vuruyor. Bu üçünün birleștiği yapılardan çok güzel sonuçlar çıkıyor” dedi. AROLAT, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın tasarımda gelișmiș bir bölge olmadığını da söyledi.

Turkey’s Lifelong Hospitality Turkey Design Week - Design Week Turkey, which was organized by the Ministry of Economy and Turkish Exporters Assembly (TIM) for the second time this year, attracted attention at the Istanbul Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center. In the week of Design Week Turkey, where 103 speakers were local and foreign, 52 design offices and 14 individual workshops had opportunities to take part in exhibitions with exhibitions and specially prepared installations.


Sektör

96

Zahit Alüminyum Batimat Paris 2017’de Yapı ve inşaat teknolojileri alanında dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Batimat Paris 2017’de Adana merkezli Zahit Alüminyum, alüminyum profil ve kompozit panel üretimindeki prestij markası ‘Aluminance’ ile yer aldı. İki yılda bir kez düzenlenen Paris Yapı ve İnșaat Teknolojileri Fuarı, yapı ve inșaat sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en seçkin markalarını bir araya getirdi. Fuarda kurulan stantta; Zahit Alüminyum ve bir yapı sistem markası olan ‘Aluminance’ı tanıtan Yurt Dıșı Satıș Müdürü Ahmet KORKMAZ, 1959 yılından beri iki yılda bir kez düzenli olarak gerçekleșen Batimat Paris 2017’de, onlarca ülkeden yüzlerce konuk ağırladıklarını bildirdi. Ahmet KORKMAZ, bir öncesi 2015’de düzenlenen fuarda, 48 ülkeden 2 binden fazla katılımcı firmanın ürünlerini sergilediğini ve 400 bine yakın ziyaretçinin gezdiğini hatırlatarak, “Fuar, bu yıl da aynı dolulukla geçti. Binlerce kiși yapı ve inșaat teknolojilerindeki son trendlerle tanıșma, ikili görüșmeler yapma ve sipariș bağlantıları kurma imkânı buldular. Sektöründe 35 yıllık deneyime sahip Zahit Alüminyum olarak son derece verimli bir fuar geçirdiğimizi düșünüyorum. Özellikle Kuzey Afrika’dan katılımcılar yoğunluktaydı ve ürünlerimize özel ilgi gösterdiler” dedi. Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Zahit BALBAY ise, Almanya ofisleri üzerinden katıldıkları bu fuarda bir Türk markası olarak yer almanın mutluluğunu yașadıklarını belirtti. BALBAY; “Sektörel fuarlar, o sektörde faaliyet gösteren firmaların kendilerini dünyaya tanıtma fırsatı buldukları en önemli organizasyonlardır. Zahit Alüminyum olarak, markamızı gerek yurt içi, gerekse yurt dıșı fuarlarda tanıtarak, ürün kalitemizi ziyaretçilerle birebir görüșmelerle anlatma fırsatı buluyoruz” dedi. BALBAY, önümüzdeki yılın Șubat ayı ile Mart, Nisan ve Mayıs aylarında da İstanbul’da düzenlenecek uluslararası fuarlarda yer almaya hazırlandıklarını kaydetti.

Zahit Alüminyum is at Batimat Paris 2017 Zahit Alüminyum, located in Adana participated to Batimat Paris 2017 one of the most significant expositions of the World for construction Technologies with its prestige brand “Aluminance” for aluminum profile and composite panel production.


Röportaj

98

M. Yasin AKGÜL, “Türkiye’nin ve Dünyanın Her Yerine Hizmet Edebilme İmkânına Sahibiz” Sırma Metal Firma Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Yasin AKGÜL ALUEXPO Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide firmalarına dair bilgiler vererek; 7-10 Mart tarihleri arasında Tüyap Avrasya Kapı, Pencere Fuarı’na katılacaklarını sözlerine ekledi.

Röportajımıza sizi tanıyarak bașlayabilir miyiz? Sırma Metal Firma Ortağı ve Genel Müdürü olarak görevimi yürütmekteyim. 1981 yılında Kahramanmaraș’ta doğdum. Babam memur olduğu için Türkiye’nin her yerinde hizmet verdi. Onun ahlakıyla ve öğretileriyle paradan çok insan kazanma sanatını kendime șiar edinmiș biriyim. Para amaç olmayıp, araç olunca insan; insanların en hayırlısı insanlara hizmet etmenin bilincinde olunca her zaman kazanırsınız. Liseyi Ankara Merkez İmam Hatip lisesinde okudum. Kırıkkale İktisat, Anadolu Üniversitesi Dıș Ticaret ve Anadolu Üniversitesi Adalet bölümü mezunuyum. Gazi Üniversitesi İșletme Tezli Yüksek Lisansımı onur öğrencisi olarak tamamladım. Birçok sivil toplum

kurulușunda aktif görevlerimin yanında, aktif siyasetin içinde bulunmaktayım. Evliyim ve 3 çocuk (2 kız, 1 erkek) sahibiyim. Firmanız faaliyetlerine, markanızın pazardaki bașarı grafiğine ve rekabet noktasında sizi diğer markalardan ayıran öncü farklılıklarınıza vurgu yapar mısınız? Firmamız aile șirketi olarak kurulmuștur. Sırma Metal, isim ve logosu ile patentli tescilli markamızdır. Bașarımızın en büyük nedeni; mütevazı olmak, adaletli olmak, aldanmamak ve aldatmamaktır. En büyük sermayemiz çalıșanlarımızdır. İnancımız, çalıșkanlığımız ve paylașımcılığımız bizi diğer köklü firmalardan kat ve kat üstün getirmektedir. Alüminyum sektörüne birçok yenilik getirdik. Biz aile șirketimizi

önce kurumsal yaptık, sonra tekrar aileye dönüștürdük. Burada çalıșanlarımızı da ailenin içinde en büyük paydaș olarak gördük. Türkiye’nin ve dünyanın her yerine hizmet edebilme imkânına sahibiz. Bizi diğer firmalardan ayıran o kadar çok farklılığımız var ki hangi birini sayayım. Bunlar için șirketimizin sosyal medya hesaplarından, internet sayfamızdan yakında tanıtım videoları ile açıklamayı devreye sokacağız inșallah. Bizim en büyük farklılıklarımızdan biriside; hem müșterilerimize, hem de bizi kendilerine rakip olarak gören firmalara değer ve hizmet verme, örnek olma, yol gösterme anlayıșımızdır. Sırma Metal olarak 40 kișiyi așkın; genç, dinamik çalıșanlarımızla, büyük, güçlü ve özel araç filolarımızla Ankara’da 5.000 m2 alanda, Ar-Ge, teknik departman, eğitim ve konferans alanları, sosyal aktivite alanları, Sırma kütüphanesi ve misafirhanesiyle tüm müșterilerimize hizmet vermeyi amaç edinmiștir. Marka bilinirliğini sağladığınız ürünleriniz, bayiliğini yaptığınız markalar hakkında bilgi verir misiniz? Asaș Alüminyum’la aktif olarak 3 yıldır çalıșmaktan hem onur, hem gurur duyuyoruz. İsimlerini saymadığım A’dan Z’ye tüm tedarikçilerimize șükranlarımı sunarım.


Röportaj

99

Katıldığınız/katılmayı planladığınız fuarlara dair bilgi verir misiniz? İnșallah 7-10 Mart tarihleri arasında Tüyap Avrasya Kapı, Pencere Fuarı’na katılacağız. Bütün dost, müșteri ve tedarikçilerimizin ziyareti bizleri onurlandıracaktır. Sektörünüzün mevcut konumu ve geleceği hakkında görüș bildirmek ister misiniz? Genç ve dinamik ekibimizle güçlü kurumsal yapımız ve alüminyum sektörünün geleceğine olan inancımız ile Sırma Metal olarak geleceğe doğru, sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı? Bu fırsatı bize verdiğiniz için ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri yönetimi ve değerli çalıșanlarına șahsım ve șirketimiz adına șükranlarımı sunarım. Tüm sektör firmalarına, müșterilerimize, tedarikçilerimize ve en önemlisi hakkıyla, alın teriyle çalıșan tüm arkadaș ve kardeșlerimi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlarım.

Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız/projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Bu soruyu daha da genișleterek bizzat videolu olarak sosyal medya hesaplarımızdan cevaplamayı tercih ediyorum. Özellikle müșterilerimizin, Sırma Metal facebook, twitter, instagram ve internet sitemizden bizi takip etmelerini isterim. 2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir misiniz? Bizim inancımızda iki günü birbirine müsavi (eșit) olan ziyandadır, anlayıșı hâkimdir. Her günümüz önceki günden, her yılımız önceki yıldan daha iyi, daha bereketli ve güzeldir. Ümitlerimiz her gün daha da artmakta; mücadelemiz, azim, iștiyak ve așkımız her gün katlanmaktadır. 2018 yılı dıș ticaret hedeflerimiz dünyada en az 27 ülkeye ihracat gerçekleștirmektir ve 81 il 957 ilçe güzel yurdumuzda ulașmadığımız müșteri kalmayıncaya kadar azim göstereceğiz ve hedeflerimizi gerçekleștireceğiz. Paylașmanın mutluluğunu biliyoruz ve kazancımızdan paylașarak yılda en az 3 defa müșterilerimize yurt dıșı gezi imkânı sağlıyoruz. 2018 yılı içinde de en az 3 yurt dıșı gezisi hedefimiz vardır.

M. Yasin AKGÜL, “Turkey and Everywhere in the WorldWe Have the Right to Service” Sırma Metal Company Partner and General Manager Mustafa Yasin AKGÜL ALUEXPO Fair in the interview we have done information about the company by giving; Between 7-10 March, Tuyap Eurasia Gate added to their participation in the Window Fair.


Sektör

100

Assan Alüminyum Yeni Yatırımlarıyla Zirveyi Hedefliyor Kibar Holding şirketlerinden Assan Alüminyum’un Antalya’da gerçekleştirdiği İş Ortakları Toplantısı’nda şirketin bugünü ve yarını adına önemli mesajlar verildi. Toplantıda ayrıca Assan Alüminyum’un yeni logo ve mottosunu da ilk defa tanıttı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kurulușu Assan Alüminyum, İș Ortakları Toplantısı’nı 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleștirdi. Geniș katılım ile gerçekleșen etkinliğin ev sahipliğini ve açılıș konușmasını Kibar Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR yaptı. Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer SAKA’nın ‘Hoșgeldiniz Konușması’nı yaptığı toplantıda Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR ise pazarın ve șirketin geleceği konusunda bir sunum gerçekleștirdi. Toplantıda Assan Alüminyum’un yeni logosunun lansmanı yapıldı ve ilk olarak iș ortaklarına tanıtıldı. Dijitalleșme Çağının Getirilerini Hızlı Bir Șekilde İș Alanlarımıza Entegre Etmemiz Gerekiyor İlk iki gün yetkili satıcılarla yapılan toplantıların ardından, üçüncü gün programı tüm iș ortaklarının katılımıyla Ali KİBAR’ın açılıș konușması ile bașladı.

Kibar Grubu’nun amiral gemisi olan Assan Alüminyum’un dünden bugüne geldiği noktayı ve bunda iș ortakları ile olan uzun süreli ilișkilerin önemine değinen Kibar Holding Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR, “45 yıl öncesinde “Güven” üzerine kurduğumuz ilișkilerimiz bugün “Büyük Bir Aile” olmamıza vesile oldu. Bu uzun yolculuğumuzda, siz değerli paydașlarımızla bugüne kadar yakaladığımız bașarılarımızı sürdürülebilir kılmamız, kârlı bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin kullanmamız ve dijitalleșme çağının getirilerini hızlı bir șekilde iș alanlarımıza entegre etmemiz gereken bir döneme girmiș bulunmaktayız. Stratejilerimizi ve iddialarımızı, hedeflerimizden ödün vermeksizin hayata geçirebilmemiz ve iș sonuçlarına yansıtabilmemiz “Güvene Dayalı Birlikteliğimizin” bir sonucu olacaktır” dedi. Yatırımlarla Pazardaki Rekabet Gücümüzü Korumaktayız Ali KİBAR ayrıca; “Ulașımdan gıda ürünlerine kadar geniș bir

yelpazede ürün geliștirdiğimiz Assan Alüminyum’da hem yeni, hem de mevcut üretim içerisinde yaptığımız yatırımlarla pazardaki rekabet gücümüzü korumaktayız. Değișen piyasa koșullarına göre bizlerde hedeflerimiz doğrultusunda çalıșmalarımıza devam ediyoruz. Șirketlerimizde yaptığımız çalıșmalarda ve yatırımlarda Endüstri 4.0 trendlerine uyum sağlayacak yönlendirmeleri öncelikli yol haritamız içinde görüyoruz” dedi. “Rekabetin Her geçen Gün Arttığı Bir Dönem Yașıyoruz” Etkinlikte iș ortaklarına konușan Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer SAKA ise iș hayatının hem gerekli, hem de kaçınılamaz bir parçası olan değișime vurgu yaptı. Çalıșanlarının yaratıcı yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve bașarı hikâyelerini grup șirketleriyle paylașmak üzere Mavi Damla Ödülleri projesini hayata geçirdiklerini anlatan Tamer SAKA, “Rekabetin her geçen gün arttığı bir dönem yașıyoruz. Grubumuzu


Sektör

102

hedeflerine tașıyabilmek için stratejik önceliklerimiz doğrultusunda șirketlerimizi ileriye tașıyacak atılımları belirli bir plan çerçevesinde gerçekleștiriyoruz. Bu kapsamda çalıșanlarımızın yaratıcı yenilikçi yaklașımlardaki bașarılarının grup genelinde tanınması ve ödüllendirilmesi en önemli önceliklerimizdendir” dedi. “Her Yıl Birçok Müșterimiz Tarafından Yılın Tedarikçisi Seçiliyoruz” İș ortaklarına pazarın durumu hakkında bilgiler veren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal

GÜNGÖR, Assan Alüminyum’un bugünü ve gelecek hedefleri konusunda da kapsamlı bir sunum gerçekleștirdi. Ayrıca markanın yeni logosu ve mottosunu iș ortaklarına tanıttı. “İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerimizde yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulașan kurulu kapasitesimizle Türkiye’nin lider yassı alüminyum üreticisi konumumuzu pekiștiriyoruz. Yine kısa bir sürede ulașılacak olan 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesi ile ise Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biriyiz. 1300’ü așkın çalıșanımızla siz değerli iș ortaklarımıza değer yaratmak ve size özel çözümler

üretebilmek için çalıșıyoruz. Temel marka değerlerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerinden yola çıkıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu her sene yenilediğimiz müșteri memnuniyeti anketlerinde sizler Assan Alüminyum’u Avrupa endüstriyel ortalamaların çok üstünde bir puana layık gördüğünüzde anlayabiliyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki inovatif çalıșmalarımızla, yașam güvenliğine ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle her geçen gün bayrağı daha da ileriye tașımayı hedefliyoruz. Mottomuzda da belirttiğimiz gibi geleceği birlikte șekillendiriyoruz” dedi. Sunumun ardından Assan Alüminyum iș ortakları konuk konușmacı Dr. Murat BİLGİLİ’yi dinlediler. Akșam Gala Yemeği sonrasında ise Burhan ÖCAL & Bosphorus Quintet ve Yonca LODİ’nin sahne performansları ile keyifli zaman geçirdiler. Assan Alüminyum aims for the top with its New Investments Important messages for the today and tomorrow of the company were given in the Assan Alüminyum Business Partners Meeting, which took place in Antalya. Assan Alüminyum, a subsidiary of Kibar Holding, also presented its new logo and motto for the first time at the event.


Sektör

104

TURK KOMPOZIT 2017 Kompozit Zirvesi 5-7 Ekim 2017 Tarihinde Düzenlendi Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından Türk Kompozit Sektörü’nde 3. kez düzenlenen TURK KOMPOZIT 2017 Kompozit Zirvesi 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda de gerçekleştirildi.

5 Ekim 2017 tarihinde saat 10:00’da açılıș töreni ile kapılarını ziyaretçilere açan Kompozit Zirvesi’nin açılıșını İstanbul Valisi Sayın Vasip ȘAHİN, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dairesi Bașkanı V. Mustafa ÇALIȘKAN, PLASFED Bașkanı Selçuk AKSOY, PAGEV Bașkanı Yavuz EROĞLU ve PAGDER Bașkanı Reha GÜR çok sayıda katılımcı ile birlikte yaptı. Etkinlikte, ülkemiz dahil 10 farklı ülkeden 84 firma ve kuruluș 84 ürün sergi alanında Kompozit Sektörü’ndeki en son teknolojik ürün ve gelișmeleri etkinlik ziyaretçileri ile paylaștı. Etkinliği 3 gün içerisinde 161’i 33 farklı yabancı ülkeden, 2478’i ise ülkemizden olmak üzere toplam 2639 kiși ziyaret etti.

Etkinliğin seminer bölümünde ise 3 gün boyunca birbirinden önemli 25 teknik ve 17 ticari sunum gerçekleștirildi. Bu yıl ilk kez fuar alanının girișinde kurulan demo çadırında “Vakum İnfüzyon’a Uygulamalı Giriș Eğitimi” gerçekleștirildi ve eğitim katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karșılandı. Bu yıl yine son iki yıl içerisinde Kompozit Sektörüne, ürettiği ürünler ve yaptığı katkılar ile önemli yararlar sağlayan firma, kurum ve kurulușları ödüllendirmek amacıyla; “2016 Yılı En Yüksek Kompozit Ürün Satıșı” kategorisinde Superlit Boru Sanayi A.Ș.’ne, “2016 Yılı En Yüksek Kompozit İhracatı” kategorisinde Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ș.’ne ve “2017

Yılı Kompozit Sektörü Etkinliklerine En Çok Katkıda Bulunan Kurum” kategorisinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na etkinliğin 2. gününün gecesinde düzenlenen 200’e yakın sektör mensubunun yer aldığı Gala Yemeği öncesinde gerçekleștirilen bir tören ile ödülleri takdim edildi.

TURK KOMPOZIT 2017 Composite Summit Organized on 5-7 October 2017 TURK KOMPOZIT 2017 Composite Summit was organized by Composite Industrialists Association in the Turkish Composite Sector for the 3rd time in Istanbul Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center between 5-7 October 2017.


Sektör

108

Sunparadise, Özel Tasarım Kapısı ‘Spidoff’ İle Design Turkey’de Ödül Aldı SunParadise, 6. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda, özel tasarım kapısı “Spidoff” ile tasarım ödülüne layık görüldü. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Design Week Turkey kapsamında gerçekleşen törende kapı modelinin tasarımcısı Hazal KARAMAN ödülünü, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’den aldı.

Kıș bahçesi ile sürme ve katlamalı kapı ve pencereleriyle pazarda tanınan SunParadise, 6. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarıșması’nda ödüle layık görüldü. Tasarımcı Hazal KARAMAN tarafından tasarlanan, ağırlık merkezli hareketli kapı sistemi Spidoff modeli, Yapı Bileșenleri Kategorisinde tasarım ödülünün sahibi oldu. Yarıșmanın ödül töreni 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye Tasarım Haftası”nda gerçekleștirildi. Spidoff modelinin lansmanını 2016 yılında İstanbul Kapı Fuarı’nda yaptıklarını belirten SunParadise Genel Müdürü Galip ARBAK, “Spidoff; mekana görsel katkı sağlayan, açma kapama sırasında kullanım kolaylığı baz alınmıș, tek seferde maksimum alandan geçmeyi sağlayan, kompozit, bir kapı sistemidir. Spidoff’u tasarlarken, bir kapıya günlük gereksinimi dıșında, nasıl estetik bir form katabiliriz sorusunun cevabını aradık. Spidoff ile artık kapılar ve pencereler bizim gizliliğimizi sağlayan, dıș etkenlerden koruyan bir geçiș aracı olmaktan çıkıp, mekânlara görsel değer katan bir öğe haline geliyor” dedi.

“Geniș Bir Alan Sağlar” Tasarlanan sistemin sadece kapı değil, farklı ürünler üzerinde de uyarlanabileceğine dikkat çeken ARBAK, “Spidoff, normal bir kapının sağladığı açıklıktan çok daha fazlasını tek hareket ile sağlayabiliyor. Panel stokunu tek alanda toplar ve olușabilecek kötü görüntünün önüne geçer. Geniș bir alanın hızlı ve kolay açılmasını sağlar. Ürün, diğer açılımlardan farklı hareket ederek, kullanıcıyı șașırtır. Kapalı konumda ise panel birikmesinden olușan görüntü kirliliği olmaz” diye konuștu. Kapının hareket mekanizması hakkında da bilgi veren ARBAK, șunları söyledi: “Spidoff, hareketi için ağırlık merkezindeki değișimleri esas alır. Böylelikle üst panellerden birine hafifçe hareket verilmesi, kapının açılması için yeterli olur. Kendi içinde tasarım bütünlüğünü sağlaması için kollarda da panellerdeki üçgen formu esas alındı. Paneller kendi ağırlığından faydalanarak hareket sağladığı için kullanıcı ürünü açıp kaparken zorlanmaz.” Yer aldığı fuarlarda katılımcıların ilgisiyle karșılașan Spidoff kapı modelinin kișiye ve mekânlara özel üretimi yapılabiliyor.

Sunparadise, Custom Design Gate Awarded ‘Spidoff’ in Design Turkey SunParadise was awarded a design award with its special design door “Spidoff” at the 6th Design Turkey Industrial Design Contest. Hazal KARAMAN, the designer of the door model, received the award from Economy Minister Nihat ZEYBEKÇİ in the ceremony held within the scope of Design Week Turkey organized by the Ministry of Economy and Turkish Exporters Assembly (TIM).


Röportaj

112

Ayhan ATALAY; “Makine Yatırımlarımız ve Katma Değeri Yüksek Ürün Yelpazemiz Dikkat Çekiyor” Obal Alüminyum Fabrika Müdürü Ayhan ATALAY ALUEXPO Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide katılım sağladıkları fuarlara dair görüş bildiriminde bulunarak 2018 yılı yatırımlarına değindi. ATALAY; “Tonaj artırımı hedefli yaptığımız yatırımlarımızı 2018 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber ek istihdam ile de bölgemize hizmet edeceğimize inanıyoruz” dedi. müșterileri ve projelere hizmet etmeye bașlayacağız. 2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir misiniz? 2017 yılı, 2018 yılı hedeflerimizi bir basamak daha yükseltmemiz adına iyi geçti diyebiliriz. Özellikle katma değeri yüksek ürün gamı üzerine yaptığımız çalıșmaların meyvelerini 2017 yılı içerisinde kazanmıș bulunuyoruz. 3. Havalimanı gibi projelerde adını kolayca telaffuz ettiren ALUFOUR Mimari Sistemlerimiz 2017 yılında beklenti ve hedeflerin üzerinde kullanım oranı ile firmamıza büyük katkılarda bulunmuștur. 2018 yılı içeresinde de bu hizmetlerimizi daha geniș kitle ve projelerde en büyük misyonumuz olan kısa termin sürelerinde tedarik edebilmek adına hem makine hem de iș gücü eğitimi alanında yatırımlarımız çok hızlı bir șekilde devam etmektedir.

Planlanan/hayata geçirilen yatırımlarınız/projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Obal Alüminyum olarak üretim alanımızı 22.500 m2’den 30.000 m2’ye çıkarmak için inșaat çalıșmalarımız bașlamıș olmak ile beraber gerekli makine tedariki ve yatırımının çalıșmaları bașlatılmıș durumdadır. Gelen talebi karșılama ve tonaj artırımı hedefli yaptığımız bu yatırımlarımızı 2018 yılı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber ek istihdam ile de bölgemize hizmet edeceğimize inanıyoruz. Mekanik ișlem bölümümüze ilave makine yatırımlarımız ve katma değeri yüksek ürün yelpazesi gelișim çalıșmalarımız durmadan devam etmektedir. Panel Cephe sistemlerini ALUFOUR Mimari Sistemlerine ekleme yolunda hızla ilerlemekte olup, çok kısa vadede

Katıldığınız/katılmayı planladığınız fuarlara dair bilgi verir misiniz? ALUEXPO Fuar değerlendirmeniz ile birlikte hangi ürün ile dikkat çektiğinize vurgu yapar mısınız? Obal Alüminyum olarak Kapı Pencere, İstanbul Yapı ve ALUEXPO Fuarlarına katılıyoruz. Kapı Pencere

fuarında Mimari Sistem ürünlerimiz son kullanıcıya hitaben ön planda olurken, Yapı Fuarı’nda proje bazlı ürün ve ek hizmetlerimiz ile firmamızın görselliğini ön plana çıkarıyoruz. ALUEXPO Fuarı’nda da yine üretim tesisimiz, teknik yeterlilik ve sektörde ki know-how seviyemiz ile gururla yerimizi kurulduğumuz ilk seneden itibaren alıyoruz. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Bu ekonomik șartlar altında fırsata çevrilebilecek bir argüman veya parametre görmekte çok zorlanıyoruz. Taban fiyat politikasının olmadığı bir sektörde dıș ve iç faktörlerin ne zaman olumlu, ne zaman olumsuz etki yapacağını matematik karar veremiyor maalesef. Kaldı ki hammadde ve sarf malzeme yönünden döviz endeksli çalıșan bir sektörün TL cinsinden ağırlıklı olmak üzere projelere maliyet çalıșması yapıp uzun vadede de proje üzerinde üretim yapabilmesi gerçekten ön görülebilmesi zor, riski yüksek ve kâr oranın çok düșük olduğu “fırsat”lar olușturmaktadır. Dolayısı ile bu argümanlar firmaları peșin çalıșma șartları nedeni ile ihracata ya da farklı ürün gamlarına itmektedir. Teșvik ve desteklerin minimum seviyede olduğu sektörümüzde fırsat olușturabilmenin bir diğer yolu da sektörde farklılașma yoluna gidebilmektir ki bunu bașarabilen firma sayısının az olduğu da bilinen bir gerçektir. Sonuç olarak ise biz üreticilerin kaliteden ödün vermeden her ne kadar șart ve teșvik göstergeleri olumsuz yönde olsa dâhi ihracata yönelik üretim yapmamız gerekmektedir. Diğer türlü hem döviz kurlarında ki belirsizlik hem de ödeme vadelerinde ki anlamsız farklılıklar sektörde sadece alüminyum üreticilerini yani ilk zincir halkasını etkilemektedir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Dergileriniz ALU&Art ve Win&ART Projeye yayın hayatında bașarılar diler, șahsınız ve ekibinize teșekkür ederiz.


Sektör

114

Ersaș Alüminyum, PAL System Serileriyle Ay Yıldızlı Türk Bayrağını Dünyada da Dalgalandırıyor Ersaş Alüminyum, yapı ve inşaat teknolojileri alanında dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Batimat Paris 2017’de grup şirketleri ve prestijli markası Ersaş PAL System A.Ş. ile yer aldı. İki yılda bir düzenlenen Paris Yapı ve İnșaat Teknolojileri Fuarı, yapı ve inșaat sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en seçkin markalarını bir araya getiriyor. Dünyada da bir ilk olan PAL System pencere profili ile marka bilinirliğinden söz ettiren Ersaș Pal System A.Ș., bașarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. “Firmamızın gündeminde bu yılda sadece çok çalıșmak ve bașarı, sonsuz bașarı var” diyen Ersaș PAL System A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK, Batimat Paris 2017’de onlarca ülkeden yüzlerce konuk ağırladıklarını dile getirdi.

dünyaya tanıtma fırsatı buldukları en önemli organizasyonlardır. Ersaș Alüminyum olarak; markamızı gerek yurt içi, gerekse yurt dıșı fuarlarda tanıtarak, PAL System serilerimizi ziyaretçilerle birebir görüșmelerle anlatma fırsatı buluyoruz” dedi. Ayrıca Batimat Paris 2017’de yüzde yüz Türk sermayeli bir Türk markası olarak yer almanın mutluluğunu ve ay yıldızlı Türk bayrağını Paris’de de dalgalandırmanın onur ve gururunu yașadıklarını sözlerine ekledi.

“Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı Paris’de de Dalgalandırmanın Gururunu Yașıyoruz”

Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı.

ERDURAK; “Sektörel fuarlar, o sektörde faaliyet gösteren firmaların kendilerini

Batimat Paris’de PAL System Serisi Tanıtıldı

Ersaș PAL Demonte System ve Teknik Uygulama Kolaylığı Dikkat Çekti İlk defa Batimat Paris Fuarı’nda sergilenen PAL Demonte System global ziyaretçiler tarafından dikkat çekti. Tüketicinin Ersaș PAL Demonte System ile 20 dk’da kendi penceresini yapabileceği uygulamalı șekilde gözler önüne serildi. Etkinlik kapsamında Kingfișher Yapı Marketler firması ile PAL Demonte System prensip anlașması yapıldı. Ersaș PAL System A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK, stantta ziyarette bulunan yurt dıșı müșterilere test cihazı ile rüzgâr yükü hesaplamaları yaparak, test sürecini uygulamalı olarak ilgi ve dikkatlere sundu. Yapı market bayileri için hazırlamıș oldukları hazır pencere satıș ve sunumlarını da sektör profesyonelleri ile paylașma fırsatı yakalayan Ersaș Alüminyum; bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attı.

Ersaș Alüminyum wakes up Moon Star Turkish Flags in the World with PAL System Series Ersaș Alüminyum is one of the most important fairs of the world in the field of construction and construction technologies. Batimat Paris 2017 group companies and prestigious brand Ersaș PAL System A.Ș. with.


Sektรถr 2


Sektör

3

DÜNYADA BİR İLK “PAL DEMONTE SYSTEM”


Sektör

4

FUARDA TEST CİHAZI İLE RÜZGAR YÜKÜ HESAPLAMALARI YAPILARAK UYGULAMALI ANLATILDI


Röportaj

120

Engin KOYGUN; “Combilift ile Üretim ve Depolama Alanlarının Daha Verimli Kullanılmasına Olanak Sağlayan Çözümler Sunuyoruz” Hasel İstif Makinalari / Combilift Ürün Müdürü Engin KOYGUN ALUEXPO Fuarı’nda gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Hasel İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. 1985 yılından beri, iş makineleri alanında birçok markanın distribütörlüğünü yapmakta ve Türkiye pazarında önde gelen firmalar arasında yer almaktadır. 2014 yılı başından beri distribütörü olduğumuz Combilift ve Aisle Master markalarımız ile taşıma ve istifleme uygulamaları için özel çözümler yaratmaktayız” dedi. uzun malzemelerin tașınması ve istiflenmesinin gerekli olduğu her yerde Combilift olarak biz varız. Bu konuda tüm dünyada ve Türkiye’de çok açık ara pazar lideriyiz. İkinci ürün grubumuz ise, paletli malzemelerin tașıma ve istiflemesinde kullanılan dar koridor forkliftimiz. Hem iç hem de dıș mekânlarda kullanılabilen bu forkliftimiz ile depo alanlarında % 50’ye varan kapasite artıșı sağlayabiliyoruz. Aisle Master markamız ile piyasaya sunduğumuz bu yeni konsept hızla yaygınlașıyor. Önemli referanslarımıza her geçen gün yenileri katılıyor. Markanız faaliyetleri, bünyenizde bulundurduğunuz markalar ve ürün alternatifleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Hasel İstif Makinaları, malzeme tașıma ve istifleme sektöründe ana oyunculardan biri. Bu konuda amiral markamız Linde. Bunun dıșında inșaat makineleri sektörüne Kobelco markamız ile hizmet veriyoruz. Combilift ve Aisle Master markalarımız ile de tașıma ve istifleme uygulamaları için özel çözümler sunuyoruz.

Combilift markasının çatısı altında 4 ana ürün grubumuzun varlığından söz edebiliriz. İlk grup, dört yöne hareketli forkliftlerimiz. Dört yöne hareket özelliği ile uzun malzemeler dar koridor ve kapılardan kolaylıkla geçerek, güvenli bir șekilde tașınıyor. Üretim ve depolama alanları en verimli șekilde kullanılıyor. Bașta alüminyum profil, PVC profil ve boru, sandviç panel, diğer metal (profil, boru ve levha) sektörleri olmak üzere,

Üçüncü grup, özel istifleme makinalarımız. Bu ürün grubumuz içinde, hem uzun hem de paletli malzemelerin tașınması ve istiflenmesinde bașka hiçbir markada bulunmayan modeller ve çözümler var. Dördüncü grubumuz, mobil vincimiz. Bașta konteyner olmak üzere, büyük boyutlu ve 100 tona kadar ağırlığı olan yüklerin tașınması için proje bazlı özel çözümler sunuyoruz. Özetle, “tașıma ve istifleme uygulamaları için, markası ne olursa olsun standart forklift ve istifleme


Röportaj

121

makinalarında bulunamayacak çözümleri Combilift ve Aisle Master markalarımız ile yaratıyoruz” diyebilirim. İș güvenliği konusundaki fayda ve öneminin yanı sıra, Combilift ve Aisle Master markalarımız ile özellikle depolama alanlarının verimli kullanılmasına yönelik sunduğumuz çözümler ile sektöre önemli katkılar sağlıyoruz. Bu konuda vurgulamam gereken bir nokta da șudur: Raf firmaları, projelerinde ürünlerimizin sunduğu avantajları kullanarak müșterilerine memnuniyet ve ilave faydalar sağlayacak özel çözümler yaratabilmektedirler. Bu konunun Combilift ve özellikle Aisle Master markalarımızın yaygınlașmasında çok önemli bir payı vardır. Hasel’in Türkiye çapındaki yaygın satıș, ikinci el, kiralama ve satıș sonrası hizmetler ağı da, porföyümüzdeki tüm markaların ve ürünlerin en etkili ve hızlı bir șekilde tanınmasına olanak sağlamaktadır. 2017 yılı markanız için nasıl geçti, 2018 yılı hedef ve beklentilerinizi değerlendirir misiniz? Genelde Hasel İstif, özelde ise Combilift ve Aisle Master markaları olarak 2017 yılını bașarılı rakamlar ile tamamladık. 2017 yılında marka bilinirliğimizi yükselterek, tüm ürün gruplarımızın yaygınlığını artıracak çalıșmalar yaptık. 2018 yılında dört yöne hareketli forklift grubunda Combilift markasının sahip olduğu

liderlik konumunu pekiștirecek çalıșmalar yapacağız. Diğer ürün gruplarımızda ise, marka ve ürünlerimizin tanınmasını ve yaygınlığını artıracak çalıșmalarımıza devam edeceğiz. Combilift markasının büyüme ivmesine de değinir misiniz? Combilift markası tüm dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam ediyor. İrlanda’da bulunan fabrika 40.000 m²’lik yeni alanına tașınıyor. 2018 yılı ile birlikte üretim kapasitesi bakımından üç katı büyüklüğe ulașacak. Hasel içinde de Combilift birimi genișliyor. Yapılacak yeni yatırım ve çalıșmalar ile 2018 yılında çok daha dikkat çekici noktalara gelecek. ALUEXPO Fuar değerlendirmenizi de yapar mısınız? Fuara nasıl hazırlandınız, beklentileriniz nelerdir? ALUEXPO Fuarı’nın katılımcıları ve ziyaretçileri arasında önemli bir kesim olan alüminyum profil firmalarının hemen hemen tümü aslında bizim daha önceden irtibat halinde olduğumuz, Combilift markasını yaptığımız ziyaretlerden, yurt içi ve yurt dıșı sektör fuarlarından, demo ve proje çalıșmalarımızdan tanıyan firmalardır. Bu fuarda bulunmamızın ana sebebi, alüminyum sektörünün bir parçası olan Combilift markasının kuvvetli imajını pekiștirmektir. Fuar süresince hali hazırda bulunan müșterilerimizin

fikir ve değerlendirmelerini alacağız ve bunun yanında tabi ki yeni potansiyelleri de takip edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? 2018 yılından çok daha olumlu yansımalar bekliyoruz. Combilift yeni fabrikasında sektöre yeni ürünler ve katma değerli çözümler sunmaya daha da hızlanarak devam edecek. Yeni fabrika açılıșını, dünya çapında bir lansman ile dikkatlere sunacağız. Yeni fabrikanın artan üretim kapasitesinin bize en önemli yansımalarından biri de teslim sürelerini kısaltmak olacak. Markamıza göstermiș olduğunuz yakın ilgi sebebiyle șahsınız nezdinde tüm ekip arkadașlarınıza teșekkür eder, uzun soluklu yayın hayatınızda bașarılar temenni ederiz.

Engin KOYGUN stated that “We Present Solutions allowing more Efficient Use of Production and Storage Areas with Combilift” Engin KOYGUN, the Product Manager of Hasel İstif Makinalari / Combilift Product stated that “since 1985, Hasel İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ș. has been the distribütör of many brands for the field of material handling machines as a leading company in Turkish market. We have been creating special solutions for transportation and warehousing with our brands, Combilift and Aisle Master that we have been acting as the distribütör since 2014.” in the conversation we had in ALUEXPO Exposition.


Sektör

122

GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ, Balkan Ülkeleri Ziyaretinden Memnun Döndü GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ, Balkan ülkelerine bir seyahat yaparak bu coğrafyada bulunan çeşitli alüminyum firmaları ile temaslarda bulunmuşlardır. Özellikle Sofya Ticaret Müşavirliği ile yapılan temaslar neticesinde Bulgaristan’ın son dönemde içerisinde bulunduğu yatırım atağını yakından incelemiş ve detaylandırma şansı elde etmişlerdir. Tüm bölgesel sektörün problemi olan ‘eğitilmiș personel sorunu’ için Türkiye’de derneğimiz GALSİAD ve ALUTEAM birlikteliği ile önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan nitelikli eğitim çalıșmalarının dil uyarlaması yapılması halinde tüm firmalar sisteme sıcak bakmıșlardır. Global firmalar bu sisteme katılım sağlayacaklarını beyan etmișlerdir. Test faaliyetlerinde özellikle Türkiye’de olușacak akredite merkezin yine tüm firmaların ihtiyacı olduğu taraflarca üzerinde anlașılan konulardan biri olmuștur. İkili ilișkilerin ilerletilmesi așamasında her türlü teknik destek ihtiyacının bu ülkelere verilebileceği, enerji verimliliği ölçümleri vb. uygulamaların bu ülkelerde de uygulanabilirliği konusunda mutabık kalınmıștır.

10 Kasım’da Yunanistan’ın Selanik șehrinde Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğduğu evi ziyaret ederek bașlayan Balkan seyahati, anma töreninin ardından Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan șehirlerine ziyaret ile devam etmiștir. Bu ziyaret esnasında Alumil, Altes, Etem, Weiss, Everest, Lenox, Alcomet, Teal gibi firmalar ziyaret edilerek sektör hakkında ülke bazlı bilgiler alınmıș ve ülkemiz alüminyum sektörü hakkında bilgi paylașımında bulunulmuștur. Firmaların yanı sıra T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müșaviri M. Erhan SAZAK ve Bulgar-Türk Ticaret

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Fikret İNCE de ziyaret edilmiștir. Genel olarak sektörel sorunların gündemde olduğu bu temaslarda Yönetim Kurulu Bașkanımız KIRBOZ; özellikle görüșülen yurt dıșı firma yetkilileri, Bulgar-Türk Ticaret Sanayi Odası ve Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müșavirliğimiz ile ülkemizde özellikle sektörel haksız rekabet olușturan TEV ile ilgili, Türkiye gibi diğer balkan ülkeleri içinde bir dezavantaj olușturduğu bu taraflı ve belli ülkeler için avantaj sağlayan uygulamanın tamamen vergisel olarak sıfırlanması ve serbest bırakılması önerilmiștir.

2018 yılı Mart ayında yapılacak olan Kapı - Pencere - Cam - Fuarı Alüminyum özel bölümüne ziyaretçi olarak tüm firmalar davet edilmiș, fuarın etkinliğini artırmak ve katılımcı firmalarımıza daha fazla alıcı bulabilmek adına bu dönem Sofya Ticaret Müșavirliğimiz koordinasyonunda alım heyeti çalıșması bașlatılmasına yine birlikte karar verilmiștir. Son derece verimli ve sonuç odaklı geçen görüșmeler sonrasında GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanımız Celalettin KIRBOZ ziyaret edilen kiși ve kurumlara birer anı plaketi takdim etmiș; iyi niyet mesajları ile seyahati ve ziyaretleri son bulmuștur.

GALSİAD Chairman of the Board of Directors Celalettin KIRBOZ, Satisfied Return to the Balkan Countries GALSİAD Chairman Celalettin KIRBOZ made a trip to Balkan countries and contacted various aluminum companies in this region. Especially, with the contacts made with the Sofia Trade Consultancy, they have been able to closely examine and detail the investments in Bulgaria in the last period.


Sektör

126

Rıdvan MERTÖZ; “71 Firma İle Paris’e Çıkarma Yaptık” Türk yapı malzemeleri sektörü ve ihracatçılar, Paris’te düzenlenen Batımat Paris 2017 Fuarı’na adeta çıkarma yaptı. Beşinci kez milli katılımın gerçekleştiği fuarda, Türkiye’den 71 firma ürünlerini, 150 bini Afrika ülkelerinden olmak üzere 350 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda görücüye çıkardı. Bu yıl yapı malzemelerinde ihracatın 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. aldığımız bilgilere göre bu yıl 150 bin Afrikalı ziyaretçi Batımat’ı gezmiș. Katılımcı ve ziyaretçi sayısı da yüzde 10 artmıș. 2015 yılında fuara 64 Türk firması katılmıștı. Bu fuar, sektörün daha fazla tanınırlık kazanması, Türk ürünlerinin kalitesini gösterebileceği en kaliteli platformlardan biridir. Çin, Dubai, Birleșik Arap Emirlikleri’nde de bu fuar yapılıyor ama Almanya ve Fransa fuarları en gözde fuarlar. Bunun nedeni ulașım kolaylığı, diğer ülkelerde fuarlar daha bölgesel” diye konuștu. “Kuzey Afrika Demek, Fransa Demek”

Fransa’nın Paris kentinde iki yılda bir düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük yapı fuarlarından biri olan Batımat Paris 2017-International Building Exhibition’a Türk șirketler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda stant açan Türk firmaları yalnız bırakmayan İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, fuarı değerlendirdi. MERTÖZ, Batımat Fuarı’nın bu yıl yüzde 54 yabancı katılımcı ile rekor kırdığını, Türkiye’nin metre kare ölçek oranı ile ilk 3’te yer aldığını kaydetti. Fransa’yı sadece bir Avrupa ülkesi olarak değil Kuzey Afrika’ya açılan kapı olarak gördüklerini ve daha fazla

Türk șirketinin bu fuara katılmasını isteyen İDDMİB Bașkanı, “Batımat Fuarı 2 bin 500’e yakın katılımcısı ve 350 binden fazla ziyaretçisi ile sektörün lider fuarlarında biri olduğunu ispatladı” dedi. “71 Firma İle Katıldı” 6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Batımat Paris 2017’ye Türkiye’den 71 firmanın katıldığı bilgisini veren İDDMİB Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, “Fuara Türkiye bu yıl beșinci kez milli katılım gerçekleștirdi. Batımat hedef pazarları arasında Afrika olan firmaların kesinlikle kaçırmaması gereken bir fuar. Fuar idaresinden

Sektör olarak en çok Almanya, Çin ve Amerika ile rekabet halinde olduklarını anlatan MERTÖZ, Fransa’nın ise hem rakip hem de hedef pazar olduğuna dikkat çekti. İDDMİB Bașkanı Rıdvan MERTÖZ șunları söyledi: “Bizi rakiplerimizden ayrıștıran en büyük gücümüz müteahhitlerimiz. Dünya sıralamasında ikinci sırada bulunan müteahhitlerimiz çok güzel ișler ortaya çıkararak bize büyük avantaj sağlıyorlar. Malzeme üreticilerinin Ar-Ge ve kalite üzerindeki çalıșmaları da dıș pazarlarda etkili oluyor. Fransa, Türk Yapı Malzemeleri ve inșaat sektörü için çok önemli bir pazar. Fransa’yı sadece Avrupa ülkesi olarak değil, Kuzey Afrika olarak da görebiliriz. Fransız kolonisinden çıkan ülkeler Fransız markalarına ve Fransız müteahhitlerin önerdiği markalara daha çok yer veriyorlar.” İDDMİB Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, Türkiye’nin bugün Avrupa’ya en çok alüminyum profili satan ülke olduğunu söyledi. Batımat gibi fuarlara her yıl farklı yeniliklerle katıldıklarını anlatan Rıdvan MERTÖZ, “İnsanlar her katıldığımız fuarda acaba bu sene ne yaptılar diye merak ediyor. Avrupa’da eskiden hayran kaldığımız firmaların seviyelerine geldik. Bu durum bizi çok gururlandırıyor” dedi.


Sektör

127

Yerli Malzeme Kullana 0 Faizli Eximbank Kredisi

“Bu Sene 20 Milyar Dolar İhracatı Yakalarız”

Fuara katılan İDDMİB Bașkan Yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Bașkan Vekili Tahsin ÖZTİRYAKİ, inșaat firmalarına yerli malzeme kullanmalarını tavsiye etti. Türk inșaat firmalarının dünyada yaptıkları ișlerde önemli avantajlar elde ettiğini söyleyen ÖZTİRYAKİ, “Eximbank, Türk malzemeleri kullanılması halinde 0 faizli krediler veriyor. Bu inșaat firmalarına büyük avantajlar sağlıyor. Türk inșaat firmalarına çağrım; Türkiye’deki inșaat malzemelerini kullanmaya özen göstermeleri. Türkiye tanıtım konusunda dikkat çeken ülkeler arasında. Kendi bünyesinde dünyanın en önemli projelerini üretiyor. Üçüncü Havaalanı, boğaz altından geçen tünel, kanal projesi gibi büyük projeler üretiyor. Biz dünyadan bakıldığında inșaat sektöründe çok güçlü olduğumuz, hem dünyadaki proje örneklerimizden hem de Türkiye’de yaptığımız ișlerde dikkat çekiyoruz” diye konuștu.

Yapı Malzemeleri sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Bașkanı Serdar URFALILAR ise sektör ihracatında yılın ilk 9 ayında yükselen bir trend yakaladıklarını söyledi. URFALILAR, “Cumhurbașkanı, Ekonomi Bakanlığı ve TİM olarak 2017 yılı atılım yılı olacak dedik. Yapı malzemeleri ihracat oranının bu sene yüzde 16’lık bir artıș ile 20 milyar dolar seviyelerine geleceğini düșünüyoruz. Sektör açısından 2018 yılında kesinlikle atlanmaması gereken pazarlar içinde Avrupa bulunuyor. Mayıs ayında Balkanların ve Türkiye’nin en büyük inșaat fuarı olan Turkeybuild Fuarı’na dünyanın dört bir yanından müteahhitleri, mimarları ve büyük satın almacıları getirmeyi hedefliyoruz” dedi. “Dünya İhracatında İlk 10’da Yer Alan 13 Ürün Grubumuz Var” Türkiye’nin dünyada inșaat demiri ihracatında birinci sırada yer aldığı bilgisini veren Serdar URFALILAR șöyle konuștu; “Dünya ihracatındaki

payımız yüzde 2 civarlarında. Dünyada blok mermerde birinci, bakır örme halat kabloda ikinci, doğal taș üretiminde ve ihracatında üçüncü, boyada dokuzuncu sırada yer alıyoruz. Alüminyum profilde ise dünyada sekiz, Avrupa’da ikinci sırada yer alıyoruz. Yapı sektörü olarak her sene ithalatımızın iki katı ihracat yapıyoruz. Geçen sene 9 milyar dolar ithalat yaparken, 18 milyar dolar da ihracat yaptık. Bu sene de ortalama aynı seviyelerdeyiz. Sektörde yenilik yapan ve katma değer sağlayan birçok Türk firması var. Bu firmalarımızı Batımat Fuarı’nda da gördük ve gurur duyduk” diye konuștu.

Rıdvan MERTÖZ stated that “We went to Paris with 71 Companies” Turkish construction materials industry and exporters almost invaded Batımat Paris 2017 Exposition organized in Paris. In the exposition where the national participation was realized for the fifth time, 71 companies from Turkey drew attention as 350 thousand people visited with 150 thousand Africans. This year, the exportation of construction materials is expected to reach 20 billion Dollars.


Sektör

128

Yapı Sektörüne Yön Veren ACP Yapı Elemanları, “Yönetim ve Liderlik” Semineri İle Dikkat Çekti ACP Yapı Elemanları tarafından geleneksel hale getirilen kurumsallaşma yolunda eğitim seminerinin ikincisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile Ankara Başkent Öğretmenevi’nde 18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti. Ana teması “Yönetim ve Liderlik” olan seminere üniversite, kamu kurum ve kuruluşları, mimarlar, danışmanlar ve yapı sektörünün önde gelen firmalarından 400’ün üzerinde kişi katılım sağladı. edeceğini, içinde bulundukları yapı sektörü temsilcileri ile kamu kurum/kurulușları, akademisyen ve sanayicilerin aynı havayı teneffüs etmesinin çok önemli olduğunu ve bu faaliyetlerle üniversite özel sektör iș birlikteliğinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarını” belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN, Ankara YBÜ İșletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet AKTAȘ, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, 23. Dönem Milletvekili Mahmut DEDE, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müșavirler Odası Bașkanı Ali ȘAHİN, Ankara Adli Tıp Grup Bașkanı Uzm. Dr. Saffet ÜNER, Sinerji-Türk Vakfı Denetim Kurulu Bașkanı Abdullah Rașit GÜLHAN, KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet KOÇ ile kamu kurum ve kurulușlarının yapı ișleri birimlerinden katılan teknik personeller ile sektörde yer alan lider firmaların temsilcileri katıldı. Seminerin açılıș konușmasını yapan ACP Yapı Elemanları Genel Müdürü Erhan KARABAĞ, “Üniversite ile özel sektör iș birlikteliğine her zaman önem verdiklerini ve bundan sonra da bu faaliyetlerin devam

Etkinliğin özel sektör tarafında yer alan ve seminerin düzenlenmesinde katkıda bulunan Dormakaba firmasından Elif AKPINAR, Roto-Frank firmasından Artuğ ÖZEREN ve Piksel Grup Medya Tanıtım firma tasarımından Rıza GÜMÜȘ anı objelerini akademisyenlerden teslim aldılar. Dormakaba firması adına Satıș ve Pazarlama Direktörü Elif AKPINAR; “Alman menșeili olan Dorma firmasının, İsviçre menșeili Kaba firması ile 2 yıl önce yaptıkları birleșmenin ardından güvenli geçiș sistemleri konusunda ürün portföylerini geliștirdiklerini, ACP Yapı Elemanları ile Türkiye’de çok önemli projelere birlikte imza attıklarını, ACP Yapı Elemanlarının kendi konularında teknoloji ve bilgiye her zaman ve her koșulda yatırım yapmaya devam ettiğini, bu firmayla partner olmaktan gurur duyduklarını” ifade etti. Roto-Frank firması adına Türkiye Genel Müdürü Artuğ ÖZEREN paylașımlarında; “ACP Yapı Elemanları ile çalıșmaya bașladıkları andan itibaren üniversite ile sanayi iș birlikteliğini desteklediklerini, Alman menșeili olan Roto-Frank firmasının bu güne kadarki gelișiminde üniversite-özel sektör iș birlikteliği modeli ile çalıștıklarını, bu modelin Türkiye için de çok faydalı olacağını, temelleri sağlam bir eğitim, güçlü bir mühendislik altyapısı ve akademi ile endüstrinin kol kola girmesi ile gelișip yücelebileceğini” belirtti. Piksel Grup Medya Tasarım firması adına Genel Müdür Rıza GÜMÜȘ; “Bu organizasyonda bulunmalarına vesile olan ACP Yapı Elemanları ailesine teșekkür ederken bundan sonraki faaliyetlerde de kendi üzerimize düșen her sorumluluğu tașımaya hazırız” șeklinde duygu ve düșüncelerini sözlerine ekledi.

Özel sektör ve üniversitesi ișbirliği projesinin mimarlığını üstlenen, sanayicileri bu konuda yüreklendiren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN konușmasında; “Genç olmasına rağmen Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yaklașık 200 tane dünya üniversitesi ile ișbirliği içerisinde olduklarını, gelișen bilim ve teknoloji hızına yetișebilmek için büyük adımlar atılması gerektiğini, iș yapan alüminyum sanayicilerine ufuk açıp destek olmak istediklerini, bu desteğin her zaman devam edeceğini, ACP Yapı, Dormakaba, Roto-Frank ve Piksel Grup ile katılan bütün sanayici ve misafirlere teșekkür ettiklerini” sözlerine ekledi. Seminerin ana teması olan “Yönetim ve Liderlik” sunumunu 50’nin üzerinde ulusal ve uluslararası yayını bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU, “Temel Bilgi Edinimleri”, “Yönetim” ve “Liderlik” alt bașlıklarında yaptı. Sanayicilerin ve yöneticilerin günlük hayatta el aleti olarak kullanabileceği çok değerli bilgi ve fikirleri misafirler keyifli bir ortamda dikkatlice takip etti. ASUNAKUTLU seminerde; “Bilgi” ve “Erdem” kavramlarının birlikte ne kadar zengin ifadeler olduğunu, erdemden yoksun bilginin veya bilgiden yoksun erdemin hiç bir șey ifade etmediğini hatta; bașımıza büyük ișler açabileceğine değindi. Bilgiye nasıl ulașabileceğimiz konusunda yol gösteren Prof. Dr. ASUNAKUTLU bilginin kaynakları hakkında da izleyicilere can alıcı ipuçları verdi. “Nasıl öğrenmemiz gerektiğini bilmek!” hakkında etkilenen izleyiciler “Okuma”, “Dinleme” ve “Gözlem Yapma”nın önemi hakkında bilgi aldılar. Devamında ise insanlar arası duygusal ilișkilerin öneminden bașlayan “Yönetim” alt bașlığı bölümünde izleyicilere insanların


“Ahlak Temelli yaratılmıșlıklarına değinen ASUNAKUTLU hatalı sistemler, hatalı insanlar ve hatalı çevrelerin ahlaksızlık rüzgârı yarattığını belirtti. Yönetimin üç unsurunda olan mal yönetimi ve maddiyat yönetiminin kolay olduğunu ancak “İnsan faktörü üzerine inșa edilmiș yapıları yönetme”nin zor olduğuna değinen Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU; “Yönetici” olmaktan “Lider” olmaya giden yolculukta izleyicileri büyüledi. Katılımcı misafirler heyecanla takip ettiği programın ardından bir yenisini sabırsızlıkla beklediklerini, yoğun stresli çalıșma hayatı arasında bu tip organizasyonlarla nefes aldıklarını, iș ve kișisel gelișimleri için çok önemli olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teșekkür ettiklerini belirttiler.

ACP Yapı Elemanları leading the Construction Industry drew attention with “Management and Leadership” Seminary The second education seminary for institutionalization made into a tradition by ACP Yapı Elemanları was realized in Ankara Bașkent Teachers’ Lodge with cooperation of Ankara Yıldırım Beyazıt University on 18th November 2017. More than 400 people from leading companies of construction industry, consultants, architects, people from public institutes and authorities and university participated the seminary with main theme “Management and Leadership”.

Sektör

129


8. AlĂźminyum Sempozyumu TĂźm SektĂśrĂźn BĂźyĂźk BeÄ&#x;enisi Ä°le YapÄąldÄą 8. AlĂźminyum Sempozyumu, 05-06 Ekim 2017 tarihinde Ä°stanbul Fuar Merkezi, YeĹ&#x;ilkĂśy-Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da TĂźrkiye AlĂźminyum Sanayicileri DerneÄ&#x;i, TĂ&#x153;BÄ°TAK Marmara AraĹ&#x;tÄąrma Merkezi ve TMMOB MetalĂźrji ve Malzeme MĂźhendisleri OdasÄą iĹ&#x;birliÄ&#x;i ile gerçekleĹ&#x;ti.

Hannover-Messe Ankiros FuarcÄąlÄąk A.Č&#x2DC;. tarafÄąndan; ALUEXPO 2017 â&#x20AC;&#x153;5. AlĂźminyum Teknolojileri, Makina ve Ă&#x153;rĂźnleri Ä°htisas FuarÄąâ&#x20AC;?, 8. AlĂźminyum Sempozyumu ile eČ&#x2122; zamanlÄą olarak dĂźzenlendi.

EČ&#x2122; zamanlÄą olarak yapÄąlan sempozyum ve fuar ortak bir açĹlÄąČ&#x2122; tĂśreni ile baČ&#x2122;ladÄą.

8. AlĂźminyum Sempozyumu alĂźminyum Ăźretim teknolojileri ve her boyutuyla alĂźminyum sektĂśrĂźnĂź akademik dĂźnya ile aynÄą platformda bir araya getirdi. SektĂśrĂź ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni geliČ&#x2122;meler hakkÄąnda bilgilendirmeyi, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin alĂźminyum dĂźnyasÄąndaki yeri ve geleceÄ&#x;i için bir vizyon oluČ&#x2122;turma amaçlandÄą.

t8PMGHBOH-&/"3; (MPCBM'BJST %FVUTDIF.FTTF"(

TĂźrkiye AlĂźminyum Sanayicileri DerneÄ&#x;i, TĂ&#x153;BÄ°TAK Marmara AraČ&#x2122;tÄąrma Merkezi, TMMOB MetalĂźrji ve Malzeme MĂźhendisleri OdasÄą ve Hannover-Messe Ankiros FuarcÄąlÄąk A.Č&#x2DC;. tarafÄąndan eČ&#x2122; zamanlÄą olarak yapÄąlan sempozyum ve fuar ile alĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn en bĂźyĂźk birlikteliÄ&#x;i bir araya geldi. Bu birliktelik tĂźm katÄąlÄąmcÄąlarÄąn beklentilerini karČ&#x2122;ÄąlayacaÄ&#x;Äą bir organizasyon oldu. AlĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn geliČ&#x2122;mesine bĂźyĂźk katkÄąlar saÄ&#x;landÄą.

AçĹlÄąČ&#x2122;ta; tÄ&#x152;CSBIJN"/*- )BOOPWFS.FTTF Ankiros FuarcÄąlÄąk A.Č&#x2DC;.

t(Ă&#x161;LTBM(Ă&#x192;/(½3 "MĂ NJOZVN Sempozyumu YĂźrĂźtme Kurulu t.FUJO645" 5Ă&#x192;#Ä&#x152;5",.BSNBSB AraČ&#x2122;tÄąrma Merkezi t5VOĂ&#x17D;BZÄ&#x;6-"/5..0#.FUBMĂ SKJ ve Malzeme MĂźhendisleri OdasÄą t"MJ,Ä&#x152;#"3 5Ă SLJZF"MĂ NJOZVN Sanayicileri DerneÄ&#x;i birer konuČ&#x2122;ma gerçekleČ&#x2122;tirdi. AçĹlÄąČ&#x2122; konuČ&#x2122;malarÄąnda sonra 8.AlĂźminyum Sempozyumuâ&#x20AC;&#x2122;na: Ana SponsorlarÄą; Achenbach, AsaČ&#x2122; AlĂźminyum, Assan AlĂźminyum ve Marmara Metal, SponsorlarÄą; Acarer Metal, Ă&#x2021;uhadaroÄ&#x;lu AlĂźminyum, Salico, SAP ve Č&#x2DC;ahinler Metal, #BOLB4QPOTPSV*/(#BOLGJSNBMBSÂ&#x2018;OBWF sempozyuma katkÄąlarÄąnda dolayÄą Hannover Messe Ankiros FuarcÄąlÄąk A.Č&#x2DC;.â&#x20AC;&#x2122;ne birer teČ&#x2122;ekkĂźr plaketi verildi.

TĂźrkiye AlĂźminyum Sanayicileri DerneÄ&#x;i, TĂ&#x153;BÄ°TAK Marmara AraČ&#x2122;tÄąrma Merkezi, TMMOB MetalĂźrji ve Malzeme MĂźhendisleri OdasÄą ve Hannover Messe Ankiros FuarcÄąlÄąk A.Č&#x2DC;. tarafÄąndan eČ&#x2122; zamanlÄą olarak yapÄąlan sempozyum ve fuar ile alĂźminyum sektĂśrĂźnĂźn en kapsamlÄą birlikteliÄ&#x;i saÄ&#x;landÄą. Sempozyum ile eČ&#x2122; zamanlÄą yapÄąlan ALUEXPO 2017 â&#x20AC;&#x153;AlĂźminyum Teknolojileri Makine ve Ă&#x153;rĂźnleri Ä°htisas FuarÄąâ&#x20AC;?, 05-07 Ekim tarihlerinde Ä°stanbul Fuar Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin 9, 10 ve 11 nolu hollerinde yĂźksek bir katÄąlÄąm ile gerçekleČ&#x2122;ti. Bu yÄąl ALUEXPO 2017 fuarÄą 162â&#x20AC;&#x2122;si TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;den ve 157â&#x20AC;&#x2122;si yurt dÄąČ&#x2122;Äąndan olmak Ăźzere toplam 319 katÄąlÄąmcÄąya ev sahipliÄ&#x;i yaptÄą. BaČ&#x2122;ta alĂźminyum Ăźreticileri, tedarikçileri olmak Ăźzere katÄąlÄąmcÄąlar arasÄąnda fuara destek veren, dernekler, odalar, Ăźniversiteler, yerli ve yabancÄą sektĂśrel yayÄąnlar da yer aldÄą. ALUEXPO 2017 FuarÄą, 82 Ăźlkeden 1.726 yabancÄą ve 9.695 yerli sektĂśr profesyoneli tarafÄąndan ziyaret edildi. TĂźrkiye AlĂźminyum Sanayicileri DerneÄ&#x;i tarafÄąndan hazÄąrlanan â&#x20AC;&#x153;DĂźnya AlĂźminyum PazarÄą ve Ticaretinde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Yeriâ&#x20AC;?


raporu açılıș bildirisi olarak Mert DEMİRCİ tarafından sunuldu. 8. Alüminyum Sempozyumu’na; Guido AUFDEMKAMP (EAFA-European Aluminium Foil Association), Jürgen HİRSCH (Hydro Aluminium), Ali Rıza ERSOY (İon Academy), Hamza KHAN (ING Bank) ve Hakan BERBEROĞLU (ING Bank) davetli konușmacı olarak katılarak bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaștı. 8. Alüminyum Sempozyumu’nda; Özel Oturumlar, Alüminyum Döküm Prosesleri, Isıl İșlem, İș Güvenliği ve İnsan Sağlığı, Geri Dönüșüm ve Sürdürülebilirlik, Șekillendirme ve Alüminyum Kullanım Alanları Prosesleri bașlıklarında toplam 13 oturumda 6 davetli, 36 sözlü ve 8 poster bildiri olmak üzere toplam 50 bildiri sunuldu. Yine sempozyumun ikinci günü Sempozyum Poster Alanında yayınlayan poster bildiriler Sempozyum Poster İzleme Komitesi tarafından ziyaret edildi. Poster sahipleri sunumları hakkında komiteyi bilgilendirerek soruları cevaplandırdı. Bu sempozyumda yine gelecekte meslektașlarımız olacak öğrencilerin katılımı sağlandı. Murat DÜNDAR (Assan Alüminyum) tarafından öğrencilere alüminyum sektörü tanıtılarak, sektörden beklentiler konusunda bilgilendirme yapıldı. 8.Alüminyum Sempozyumu sunulan bildirilerin kalitesi ve yüksek katılımcı oranı ile bașarılı bir sempozyum olarak gerçeklești. 8. Aluminum Symposium Made with Great Sense of All Sector 8. Aluminum Symposium was held in Istanbul Fair Center, Yeșilköy-Istanbul on 05-06 October 2017 in cooperation with Turkish Aluminum Industrialists Association, TUBITAK Marmara Research Center and TMMOB Chamber of Metallurgy and Materials Engineers.


Sektör

138

ALİ KİBAR; “ALUEXPO 2017 Fuarı, Yerel ve Global Alüminyum Pazarının Karar Noktası” TALSAD - Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından desteklen ALUEXPO 2017 Fuarı, 5-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9, 10 ve 11. hollerde gerçekleşti.

Çok çeșitli sektörlerden gelen yerli ziyaretçilerin yanı sıra, yoğun bir yabancı ziyaretçinin olduğu ALUEXPO 2017 Fuarı sadece Türkiye’nin değil global alüminyum pazarının önemli bir karar noktası olduğunu bir kez daha gösterdi. TALSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR; “Alüminyum Sektörü Yeni Pazarlara Açılıyor” TALSAD Yönetim Kurulu Bașkanı Ali KİBAR ALUEXPO 2017 açılıș konușmasında; “Alüminyum, gelișmiș ülke pazarlarının tükettiği bir ürün. İnșaat, enerji, havacılık, ulaștırma, ambalaj, beyaz eșya bașta olmak üzere hayatın

her alanında kullanılıyor. Yeni teknolojilerin daha hafif metalleri tercih etmesiyle birlikte, birçok sektörde kullanımı artmaya bașladı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl % 7 büyüme gösteren alüminyum sektörü, 2015’den itibaren kendini rehabilite ederek, yeni yatımlarında Endüstri 4.0 Devrimi’ne uyumlu gelișmelere imza attı. Șimdilerde; Amerika, Ortadoğu, Afrika ve Türkî Cumhuriyetler’de yeni pazarları hedefliyor” dedi. Fuarda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan “Dünya

Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin Yeri” raporu açılıș bildirisi olarak sunuldu.

ALi KiBAR; “ALUEXPO 2017 Fair is the Local and Global Meeting Point for Aluminium Market Decision Makers” ALUEXPO 2017 Fair, supported by TALSADTurkish Aluminum Industrialists Association, TÜBITAK Marmara Research Center, TMMOB Chamber of Metallurgy and Materials Engineers, took place in the 9th, 10th and 11th halls at Istanbul Expo Center, on dates October 5 – 7, 2017.


Sektör

140

Teknik Alüminyum’dan, Alüminyum Sempozyumuna Katkı Ülkemizin köklü sanayi kuruluşu Teknik Alüminyum, 5 – 7 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ALUEXPO 2017 Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen 8. Alüminyum Sempozyumu’nda dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Mert DEMİRCİ

Endüstrinin ülkemizdeki en önemli bulușmalarından ALUEXPO 2017 Fuarı ve eș zamanlı gerçekleșen 8. Alüminyum Sempozyumu’nda dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Teknik Alüminyum, fuar katılımının yanı sıra, 4 uzman konușmacıdan 8 farklı konușmayla sempozyum içeriğine de katkı sağladı. Türkiye’nin İhracat Lideri, Küresel Pazarı Değerlendirdi Geleceğin metali olarak isimlendirilen alüminyum konusunda, 60 yılı așkın endüstriyel uzmanlığını, insan ve mükemmellik odaklı kültürel dönüșümüyle geleceğe tașıyan Teknik Alüminyum’un, sempozyumdaki ilk konușmacısı Satıș Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mert DEMİRCİ oldu. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği bünyesinde de görev ve sorumluluk yüklenen DEMİRCİ, sempozyumun açılıș gününde “Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin Yeri” bașlıklı bir konușma gerçekleștirdi. Kurumsal esnekliği ve çevikliği ön plana çıkaran, insan ve performans odaklı, Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli (TAM) yaklașımı ile rekabet gücünü artıran Teknik Alüminyum, aynı zamanda 20’den fazla ülkeye gerçekleștirdiği yaklașık 71,5 milyon dolarlık ihracatla, kendi alanında liderliği de elinde bulunduruyor. Teknik Alüminyum, güçlü global markaları

Ali ULUS

geliștirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği tașıyan TURQUALITY® programı kapsamında desteğe uygun görülen ihracat öncüleri arasında da yer alıyor. Alüminyum Endüstrisinde İșçi Sağlığı, Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevre Güvenliği Uygulamaları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan Teknik Alüminyum’un bu alandaki çalıșmaları; stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin, nitelikli bir șekilde karșılanabilmesini sağlamak amacıyla Ar-Ge çalıșmalarında ürün geliștirme, üretim ve ürün kalitesi konularına odaklanıyor. Müșteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karșılamak hedefiyle ‘Ürün ve Proses Geliștirme’ alanlarında yürütülen Ar-Ge çalıșmalarında, ișçi sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularına da öncelik veriliyor. Teknik Alüminyum, bu alanlardaki uzmanlığını ve uygulamalarını da 8. Alüminyum Sempozyumunda, iki farklı oturumda paylaștı. Teknik Alüminyum Ar-Ge Merkezi Direktörü Ali ULUS, 7 Ekim günü “Alüminyum Dökümhanelerinde İș Güvenliği ve İșçi Sağlığı Riskleri ve Güncel Çözüm Önerileri” ve aynı gün “Alüminyum Levha Üretiminde Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri” konulu iki farklı konușma gerçekleștirdi.

Öncü Teknolojiler Sempozyumda Paylașıldı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda, Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliștirme Uzmanı Hamdi EKİCİ de “Alüminyum Sürekli Döküm Alașımlarında Alașım Kombinasyonuna Bağlı Olarak Cüruf İçeriğinin Yapısal ve Elementel Analizi” ve “Alüminyum Levha Üretimi: Döküm Prosesi İçin Rafinasyonun Genel Prensipleri” bașlıklarıyla iki farklı konușma yaptı. Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliștirme Uzmanı Kaan İPEK ise, “Alüminyum Sürekli Levha Ürünlerinde Alașıma Bağlı Olarak Akıșkanlık Karakterinin İncelenmesi ve Optimizasyonu”, “Sürekli Döküm ve Soğuk Haddeleme Rotası Sonrası Tavlama Sıcaklığının Korozyon Özellikleri Üzerine Etkisi” ve “Alüminyum Sürekli Levha Dökümü, Soğuk Haddeleme ve Isıl İșlem Prosesleri Sonrasında Levha Kesitinde Elementel Dağılımın İncelenmesi” bașlıklı 3 farklı konușma gerçekleștirdi.

Contribution from Teknik Alüminyum to Aluminum Symposium Our country’s long-established industrial organization, Teknik Alüminyum, again took its place in the 8th Aluminum Symposium, which was held concurrently with the ALUEXPO 2017 International Aluminum Technologies, Machinery and Products Specialization Fair held at the Istanbul Expo Center between October 5th and 7th.


Sektör

142

Seykoç Alüminyum’un Hedefi, Avrupa’da İlk 3 Arasında Olmak Basta savunma sanayi, havacılık ve makine sektörünün ihtiyaç duydugu alasımlı alüminyum tedariki gerçeklestiren Seykoç Alüminyum, yapacagı yatırımlarla Avrupa’da ilk 5 tedarikçi konumundan ilk 3’e girmeyi hedefliyor. Seykoç Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Murat ÇIĞLI firmaları hakkında bilgiler vererek gelecek hedeflerini șöyle aktardı; ‘2004 yılında İstanbul’da kurulan Seykoç Alüminyum 2014 yılından itibaren Gebze Çayırova’daki 6.500 metrekare alana sahip tesislerinde alașımlı alüminyum üretimlerine devam etmektedir. Seykoç Alüminyum, geçen 13 yıllık süreçte savunma sanayine, havacılık sektörüne, makine ve kalıp sektörüne hizmet veren servis merkezi olup, hammadde tedarikini sağlayan firmalardan biridir. Bugün itibariyle firmamız Türkiye genelinde 10 binin üzerinde firmaya hizmet vermekte olup, yapısal olarak Avrupa’nın ilk 5’i arasındadır. Seykoç Alüminyum 5 Farklı Lokasyonla Hizmet Veriyor Seykoç Alüminyum, bugün İstanbul bașta olmakla birlikte; Ankara, İzmir, Bursa ve Adana yerleșkeleriyle Türkiye genelinde ürün tedariki ve servis sağlayıcılığı yapmaktadır. Tamamlayıcı yatırım planımız kapsamında 2016 yılında Sima Alüminyum firmamızı faaliyete geçirdik. Üretim ve imalatla Türkiye’nin en büyük data altyapısıyla servis merkezi olușturmayı hedefliyoruz. ‘2023 Yılı Hedefimiz Minimum 500 Milyon Dolar Ciro Gerçekleștirmek’ 2023 yılı hedeflerimiz satıș miktarı bazında yıllık minimum 25 bin ton ve ciro hedefimiz ise minimum 500 milyon dolardır. 2023 yılından itibaren Seykoç’u üretim yapan, tedarik kaynakları ile Türkiye’de fark yaratabilecek alt yapıyı olușturacak bir holdingleșme projesi kapsamında hazırlıklarımızı yapmaktayız.’ Seykoç, Yapacağı Alt Yapı Yatırımları İle Avrupa’daki İlk 3 Alüminyum Tedarikçisi Arasına Girmeyi Hedefliyor Seykoç Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Murat ÇIĞLI; Seykoç Alüminyum bugün temininde güçlük çekilen, sektörün bulmasında zorluk çekmiș

olduğu 7000 grubu, 6000 grubu, 5000 grubu ve dikișsiz ekstrüze edilmiș ürünlerin tedarikini sağlamaktadır. Bu ürünlerin genelde kullanım alanı savunma sanayi, havacılık ve genel uygulamada kullanılan makine sektörüdür. Bu sektörlere hitap edecek birçok ülkeden alınmıș lisanslarımız mevcuttur. Seykoç Alüminyum, bulunduğu konumu kabul etmeyen bir yapıya sahiptir. Șu an itibariyle Seykoç, Avrupa’nın ilk 5 alüminyum tedarikçisi konumunda. Hedefimiz Avrupa’nın ilk 3ü arasına girebilmek. Önümüzdeki süreçte yapacağımız yatırımlarla bunu da bașarabileceğimizi umut ediyoruz.’ Sima Alüminyum Savunma Sanayi ve Havacılık Sektörüne Hizmet Veriyor Seykoç Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Murat ÇIĞLI 2016 yılında yaptıkları yatırımla kurdukları Sima

Alüminyum hakkında da șu bilgileri verdi: Sima Alüminyum, 2016 yılı bașlarında sektöre tamamlayıcı ve yardımcı imalatlar yapacak bir tesis olarak kuruldu. Sima Alüminyum, tamamen üretim odaklı olup, savunma sanayi için üretim yapacak șekilde olușturuldu. Sima Alüminyum Ar-Ge çalıșmaları yaparak hangi sektörlere hitap edeceği ve hangi ürünleri üreteceği gibi hususları belirledikten sonra Sima Alüminyum bünyesinde yeni yatırımlar yapmayı düșünüyoruz.’

Seycoç Alüminyum Goal, Being among the Top 3 in Europe Seycoç Alüminyum, which mainly produces aluminum alloy needed by the defense industry, aviation and machinery sector, aims to enter the top 3 of the top 5 suppliers in Europe with the investments it will make.


Sektör

144

Fatih ÖZMERT; “Balkanlar İle Türkiye Arasında Köprü Olacak Projelerde Desteğe Her Zaman Varız” Avrasya coğrafyasında çok uluslu katılımcı ve ziyaretçilere yeni imkânlar yaratacak güçlü fuar organizasyonlarına imzasını atan Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT roadshow kapsamında global sektör temsilcileriyle buluşmaya devam ediyor.

Girișimci Alüminyum ve Sanayici İș Adamları Derneği (GALSİAD) Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ önderliğinde düzenlenen roadshow kapsamında Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT ve ALU&Art - Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Balkan ülkeleri seyahatinden memnun döndü. Etkinlik boyunca çeșitli ziyaretler gerçekleștiren ekip, “Balkan ülkeleri ile kuracağımız iletișim çok önemli. Balkanlar ile İstanbul arasında köprü olacak projelerde desteğe her zaman varız” dedi. Ülkemizin stratejik konumunun getirdiği avantaj ile yurt dıșı hedef pazarlar olan Balkan ülkeleri arasında uluslararası alanda en önemli fuar organizasyonlarında eș zamanlı olarak düzenlenecek Reed Tüyap fuarları birbirleri ile yaratacakları ortak ziyaretçi profili sayesinde çok yönlü görüșme platformlarına olanak sağlayacaktır. ÖZMERT; “Birebir Görüșmeler Bașarımızda Önemli Bir Faktör” Ziyaret kapsamında Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Fatih ÖZMERT global sektör temsilcilerinin yanı sıra T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müșaviri M. Erhan SAZAK ve BulgarTürk Ticaret Sanayi Odası Yönetim

Kurulu Bașkanı Fikret İNCE ile birebir görüșme fırsatı yakaladı. Fatih ÖZMERT bu kapsamda gerçekleștirdikleri Balkan ülkeleri roadshow’unda gördükleri ilgiden duydukları mutluluğu dile getirdi ve bunun kendilerini daha fazla noktaya ulașmak konusunda motive ettiğini sözlerine ekledi. ÖZMERT; “Sektörün en önemli organizasyonu olan İstanbul Kapı Pencere - Cam Fuarı ile eș zamanlı düzenlenen Alüminyum Özel Bölümü; 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde geniș bir içerikle, sektör için önemli bir tema ve sürpriz konuklarla düzenlenecektir” dedi. ÖZMERT; “Yerli ve yabancı yatırımcıların her daim odağında olan ve Türkiye’nin en prestijli projeleri arasında gösterilen İstanbul Kapı - Pencere - Cam Fuarı ve eș zamanlı düzenlenen Alüminyum Özel Bölümü dünyanın ikinci en büyük sektör fuarı olmayı bașardı. Ancak fuarımızı farklılaștıran hatta eșsiz yapan özelliği 3’lü fuar kavramının bir parçası olușu. Benzer kurguya sahip fuarlar olsa da pencere, kapı, cam sektörlerinin kendilerine ait ayrı fuarlarını bir arada aynı tarihte gerçekleștiren bașka bir organizasyon yok. Farklı birer marka olușları ve kendilerine özel salonları ile ayrılan ancak aynı tarihte tek çatı altında

yer alan fuarların sinerjisi etkinliğin bașarısına büyük katkı sağlıyor. Yapı sektörünün birbiri ile bağlantılı bu 3 özel kolunun Türkiye ve Avrasya’daki en önemli ticaret platformu olan fuarlarımız Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin dinamik inșaat sektörü için eșsiz bir tedarik merkezi konumundalar. İstanbul Pencere Fuarı bünyesinde yer alan Alüminyum Özel Bölümü zincirin eksik halkalarını tamamlayarak katılımcı ve ziyaretçilerimize ticaret ve network bakımından maksimum verimi sağlayacak zemini yaratmaya devam edecektir” dedi. Fatih ÖZMERT; “Yeni yıl ile birlikte kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ișbirliğini daha da geliștireceğiz. Ortak amacımız; ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır” diye konuștu.

Fatih ÖZMERT; “Between the Balkans and Turkey We will always support the projects that will be bridged” Reed Tüyap Fuarcılık Deputy General Manager Fatih ÖZMERT, who has signed the strong exhibition organizations that will create new opportunities for multinational exhibitors and visitors in Eurasia, continues to meet with global sector representatives within the scope of roadshow.


Sektör

146

Ersaș Alüminyum, Yeni Trend Ürünleriyle İntermob Fuarı’nda 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İntermob Fuarı’nda sektör trendlerini belirleyecek en yeni ürün gruplarını görücüye çıkaran Ersaș Alüminyum; mobilya ve inșaat gibi farklı sektörlerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini kesintisiz olarak Ersaș MOB Markası kurumsallığı altında karșılamaya devam ediyor. Çevreyle dost üretim sistemlerini benimseyerek, global etkileșimleri yakından takip eden Ersaș Alüminyum; yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazarlama alt yapısı olușturan İntermob Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahșap Teknolojisi Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekti. Ersaș Alüminyum A.Ș. 2000’li yılların bașından itibaren sürekli mobilya sektöründe trendleri belirleyen ve kullanıcıya fayda sağlayan Ersaș Alüminyum; Ersaș MOB kurumsallığı altında sektördeki yurt dıșı ve yurt içi bayileri ile eșsiz tasarımları, yenilikçi modelleri ile sektöre yön veren kaliteli ürün yelpazesini son tüketiciye ulaștırmaktadır. Mobilya, ahșap ve orman ürünleri sektörünün en büyük uluslararası bulușması özelliğini tașıyan fuara bünyesinde

bulundurduğu ALM Alüminyum Market A.Ș., Ersaș MOB, Ersaș Pal Kompozit Profil Sanayi A.Ș., Ekspres Makine, PASCal Pencere, PAL System Grup Șirketleri & Markaları ile boy gösteren Ersaș Alüminyum A.Ș. fuarın gözdesi oldu.

Bașarılı geçen fuar organizasyonu sonrasında Beylikdüzü Maya Marin Restoran’da yurt dıșı ve yurt içi bayileri için organize edilen yemekte bir araya gelen Ersaș yönetimi ve misafirler sohbet etme fırsatı yakaladı.

Fuarda PAL System Seri Özellikleri Anlatıldı Ersaș Alüminyum; sektörün önde gelen firmalarının ve temsilcilerinin buluștuğu fuarda en son teknolojilerin kullanıldığı ve pazarın ihtiyacı doğrultusunda geliștirilip, üretilen yeni PAL System Serisini tanıttı. Yapı market bayileri için hazırlamıș oldukları hazır pencere satıș ve sunumlarını da sektör profesyonelleri ile paylașma fırsatı yakalayan Ersaș Alüminyum; bașarılı bir fuar organizasyonuna daha Ersaș imzasını attı.

Ersaș Alüminyum is at Intermob Exposition with its New Trending Products Ersaș Alüminyum presenting its newest products setting the trends of industry in IntermobExposition organized at Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi between 14th and 18th October, 2017 continues to satisfy the current and future expectations of different industries such as furniture and construction under the corporate mark Ersaș MOB.


SektĂśr

150

Sistem AlĂźminyum Yeni Ar-Ge LaboratuvarÄą ile YatÄąrÄąmlarÄąnÄą SĂźrdĂźrĂźyor 1994 yÄąlÄąndan itibaren inĹ&#x;aat sektĂśrĂź baĹ&#x;ta olmak Ăźzere birçok sektĂśrĂźn alĂźminyum profil ihtiyacÄąna cevap veren Sistem AlĂźminyum, teknolojik yatÄąrÄąmlarÄą ve sahip olduÄ&#x;u yĂźksek kalite bilinciyle, otomotiv, savunma ve havacÄąlÄąk alanlarÄąnda da hizmet vermeye hazÄąrlanÄąyor.

Teknolojik geliČ&#x2122;melerle artan beklentileri karČ&#x2122;Äąlayacak alĂźminyum profil kalitesinin ancak kalÄąp, hammadde, ekstrĂźzyon ve ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem parametreleri gibi birçok deÄ&#x;iČ&#x2122;kenin optimizasyonu ile saÄ&#x;lanacaÄ&#x;ÄąnÄą ifade eden Proje YĂśneticisi IČ&#x2122;Äąk Kaya BERK bu yaklaČ&#x2122;Äąmla yola çĹkarak; zaman zaman dÄąČ&#x2122; destekle birlikte yĂźrĂźttĂźÄ&#x;Ăź geliČ&#x2122;tirme faaliyetlerini kendi bĂźnyelerinde kurduklarÄą Ăśzel bir Ar-Ge laboratuvarÄą ile devam ettireceklerini belirtiyor. Sistem AlĂźminyumâ&#x20AC;&#x2122;da araČ&#x2122;tÄąrma geliČ&#x2122;tirme faaliyetlerinin Ăśncelikli bir konu olduÄ&#x;unu ifade eden IČ&#x2122;Äąk Kaya BERK kuruluČ&#x2122;un anlayÄąČ&#x2122;ÄąnÄą; â&#x20AC;&#x153;Teknik ve ekonomik yĂśnden hÄązla deÄ&#x;iČ&#x2122;en, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gĂśsteren iČ&#x2122;letmelerin varlÄąklarÄąnÄą sĂźrdĂźrebilmeleri ve hedeďŹ&#x201A;erine ulaČ&#x2122;abilmeleri, kendilerinin de devamlÄą bir geliČ&#x2122;me içerisinde olmasÄąnÄą gerektirir. Bu baÄ&#x;lamda iČ&#x2122;letmeler, bĂźtĂźn inovasyonlarÄąn kaynaÄ&#x;Äą haline gelmiČ&#x2122; planlÄą ve sistematik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak deÄ&#x;iČ&#x2122;im faaliyetlerini yĂźrĂźtebilirler. Ä°Č&#x2122;letmelerin mevcut sorunlara çÜzĂźm bulmalarÄąnÄąn yanÄąnda, yeni ĂźrĂźn ve proses geliČ&#x2122;tirmeleri ihtiyacÄą dikkate alÄąnÄąrsa, Ar-Ge faaliyetlerinin

Ăśnemi daha kolay anlaČ&#x2122;Äąlabilmektedirâ&#x20AC;? Č&#x2122;eklinde Ăśzetliyor.

bĂślĂźmĂź kapsamÄąnda devam eden çalÄąČ&#x2122;malardÄąr.

Sistem AlĂźminyumâ&#x20AC;&#x2122;un ilk etapta devreye alÄąnan metalografi laboratuvarÄąnÄąn numune hazÄąrlama bĂślĂźmĂźnde; t0UPNBUJLLBCBWFIBTTBTLFTJN t4Â&#x2018;DBLCBLBMJUFBMNBWF t0UPNBUJL[Â&#x2018;NQBSBMBNBQBSMBUNB cihazlarÄą bulunmaktadÄąr.

Sistem AlĂźminyum A.Č&#x2DC;., akreditasyon çalÄąČ&#x2122;malarÄąnÄą da kÄąsa sĂźrede tamamlayarak, en kÄąsa sĂźrede ulusal ve uluslar arasÄą alanda gĂźvenilirliÄ&#x;i olan bir laboratuvar olmayÄą hedeďŹ&#x201A;iyor.

Makro ve mikroyapÄą incelemeleri ve analizleri, baÄ&#x;lÄą bulunan programlar ile bilgisayar kontrolĂźnde otomatik olarak yapÄąlmaktadÄąr. Mekanik laboratuvarÄąnda ise 30 ton kapasiteli çekme cihazÄąnÄąn yanÄą sÄąra; t6OJWFSTBMNBLSPTFSUMJL t6OJWFSTBMNJLSPTFSUMJL t6MUSBTPOJLTFSUMJLĂ&#x161;MĂ&#x17D;Ă N t&MFLUSJLJMFULFOMJLWF t:Ă [FZQĂ SĂ [MĂ MàğàĂ&#x161;MĂ&#x17D;Ă NDJIB[MBSÂ&#x2018; bulunmaktadÄąr. EylĂźl 2017 itibari ile hizmete baČ&#x2122;layan geliČ&#x2122;tirilmiČ&#x2122; Ar-Ge laboratuvarÄąnÄąn baČ&#x2122;lÄąca faaliyetleri arasÄąnda; t#JZFUNJLSPZBQÂ&#x2018;WFIPNPKFOJ[BTZPO kontrolleri, t1SPGJMNJLSPZBQÂ&#x2018;JODFMFNFMFSJWF mekanik testleri, t&LTUSĂ [ZPOLBMÂ&#x2018;QMBSÂ&#x2018;OEBLVMMBOÂ&#x2018;MBOĂ&#x17D;FMJL mikroyapÄą analizi, ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem incelemeleri ve hasar analizleri bulunuyor. YĂźksek mukavemetli alaČ&#x2122;Äąmlar için Ăśn çalÄąČ&#x2122;malar devam etmekte olup 7xxx serisi Ăźzerine proje hazÄąrlÄąklarÄą sĂźrmektedir. Bununla birlikte kalÄąplara uygulanan nitrasyonun ekstrĂźzyon verimliliÄ&#x;ine etkileri, homojenizasyon parametrelerinin optimizasyonu gibi konular da Ar-Ge

System AlĂźminyum Continues Investments With New R & D Laboratory Since 1994, Sistem AlĂźminyum has been responding to the need for aluminum proďŹ les in many sectors including the construction sector and is preparing to provide services in automotive, defense and aviation areas with its technological investments and high quality consciousness.


Sektör

152

Uzuner Alüminyum, İntermob Fuarı’nda Yeni Anlașmalara İmza Attı Yeni tasarımsal trendleri, sektörün öncülerini ve dünya markalarını buluşturan İntermob Fuarı 14-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Yılın trendlerinin canlı olarak teşhir edildiği fuarda kendi yeniliklerini dikkatlere sunan Uzuner Alüminyum fuarda fark yarattı. Ürettiği projelerde doğal kaynakları en ekonomik șekilde kullanarak çevreye ve doğaya saygınlık ilkesini kendisine prensip edinen Uzuner Alüminyum, geniș bir ürün yelpazesini İntermob Fuarı’nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatlerine sundu. Bașarılı geçen fuar organizasyonu sonrasında görüșlerini dile getiren Uzuner Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Necmi UZUNER; yeni pazarlara açılmak ve pazar paylarını artırmak için yeni anlașmalara imza attıklarını sözlerine ekledi. Uzuner Allüminyum Signs New Agreement on Intermob Fair Intermob Fair, that by bringing new design trends, industry pioneers and world brands, took place at Tuyap Congress Center between 14-18 October 2017. Uzuner Alüminyum presented its innovations to the fuard where trends of the year were displayed live.


Sektör

154

Sektörün Önde Gelen Markası Karpen PVC, Kar Alüminyum Markasıyla ALUEXPO Fuarı’nda ALUEXPO 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nda iş ortakları ve yerli-yabancı ziyaretçiler ile buluşan Karpen PVC, Kar Alüminyum firma yetkilileri fuarın en göze batan standında ürün gruplarını dikkatlere sundu. Karpen PVC, 2011 yılı itibariyle Kar Alüminyum markasını da bünyesine ekleyerek Gaziantep’te alüminyum profil üreten ilk fabrika olma gururunu yașamaya devam ediyor. PVC ve alüminyum sektöründeki çözüm ortaklarının görüș ve önerilerini dikkate alarak Ar-Ge birimlerince geliștirdikleri ürün grupları ve yaygın bayi ağıyla yurt içi ve yurt dıșında hizmet verdiklerini ifade eden firma Genel Müdürü Fahrettin CANKAR, yaklașık 50 ülkeye de ihracat gerçekleștirdiklerini sözlerine ekledi.

Leading Brand in the Sector Karpen PVC, at the ALUEXPO Fair with Profit Aluminum Mark Karpen PVC meeting with business partners and domestic and foreign visitors at ALUEXPO 5th International Aluminum Technologies, Machinery and Products Specialized Fair, Professionals of Kar Aluminum Company carefully presented their product groups at the most stunning stand of the fair.


Sektör

156

ARCHITECT@WORK İstanbul Övgüyle Karșılandı 3 - 4 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen ARCHITECT@WORK İstanbul gerek ziyaretçi, gerekse katılımcılar açısından başarılı geçti. Șık ve yalın konsepti ile yine beğeni toplayan ARCHITECT@WORK İstanbul’u, Cuma 778 ve Cumartesi 918 olmak üzere toplamda 1696 mimar ve iç mimar ziyaret etti. Özenle seçilen 200’den fazla yeniliğin 2 gün boyunca seçkin bir kitleye tanıtıldığı bu etkinliğin sunum ve sergileri de ilgi odağı oldu. Tema bazlı ilham verici seminerlerin yanı sıra, malzeme ve fotoğraf sergilerinin her ziyaretçi için eșsiz bir deneyim olduğuna inanıyoruz.

ARCHITECT@WORK Istanbul met with praise ARCHITECT@WORK Istanbul, which was held between 3 - 4 November 2017, has been successful in terms of visitors and participants.


Sektรถr 2


รชVWDQEXO7LFDUHW2GDVร–<|QHWLP.XUXOX%DรงNDQร–

6D\ร—Qรบ%5$+รบ0d$รธ/$5ยทร— ND\EHWPLรงROPDQร–QGHULQย]ยQWยVยQยSD\ODรงร–\RU PHUKXPD$OODKยทWDQUDKPHW NHGHUOLDLOHVLEDรงWDROPDNย]HUHWยPVHYHQOHULQHVDEร–UYH EDรงVDรฉOร–รฉร–GLOL\RUX]


=DKLW$OยPLQ\XP6DQYH7LF$รฆ*HQHO0ยGยUย =HNL$.%8/87ยทXQoRNNร–\PHWOLEDEDVร–

6D\ร—Q0HKPHW$.%8/87ยทX ND\EHWPLรงROPDQร–QGHULQย]ยQWยVยQยSD\ODรงร–\RU PHUKXPD$OODKยทWDQUDKPHW NHGHUOLDLOHVLEDรงWDROPDNย]HUHWยPVHYHQOHULQHVDEร–UYH EDรงVDรฉOร–รฉร–GLOL\RUX]


Makale

164

“Hep Birlikte Yine Ayağa Kalkacağız”

Celalettin KIRBOZ Girișimci Alüminyum Sanayicileri ve İș Adamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı “Ekonomi yavașladı. Piyasa durgun. Șirketlerin borçları var. Döviz borcu olanlar var. Șirketler güç durumda. Döviz fiyatı artıyor, faizler yüksek. Bu ortamda nasıl iș yapılır? Yapılabilir mi?” diye konușurken bir de baktık ki, üretim artmıș. Satıșlar artmıș. Șirketler șimdiye kadar görülmemiș ölçüde kâr etmiș. Yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre; sanayi șirketlerinin satıș gelirleri yüzde 36 oranında, ticaret șirketlerininki yüzde 14 oranında artmıș durumda. Sanayi șirketlerinin toplam borçlarındaki artıș yüzde 30, ticaret șirketlerininki yüzde 16 oranında. Borçlar artarken sanayi șirketleri varlıklarını yüzde 24 oranında, ticaret șirketleri yüzde 14 oranında yükseltmișler. Öz sermaye artıșı sanayi șirketlerinde yüzde 17, ticaret șirketlerinde yüzde 8 oranında. Anadolu anlatımı ile “Bundan iyisi can sağlığı”... Borsa șirketlerinin bilançolarındaki değișimi daha önceden izleyen yabancı ve yerli yatırımcılar, hisse senetlerinde alıma geçtikleri için borsa endeksi rekor kırdı. Yükseklerde dolanıyor. Ne oldu da ekonomi böyle bir canlanma sürecine girdi? Sanayi üretimi arttı? Șirketlerin kârları arttı? 15 Temmuz belasından sonra piyasada bir duraklama oldu. Șirketlerin zor duruma düșmelerinden korkuldu. Hükümet Hazine kefaleti ile șirketlere yılın ilk yarısında 200 milyar lirayı așkın para pompaladı. İstihdam desteği verildi. Sosyal güvenlik ödemeleri ertelendi. Bazı sektörlerde KDV ve ÖTV indirimi yapıldı. Hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla uyguladığı tedbirler bașarılı oldu. Piyasa beklenenin üzerinde canlandı.

Hükümetin aynı tedbirleri uygulamaya devam etmesi imkânsız. Önemli olan, satıșlarını ve kârlılıklarını artıran sanayi ve ticaret șirketlerinin bundan sonra ekonomideki bu canlılığı devam ettirmeleri diye özetlemiș ilk üççeyreği Güngör Hoca. Peki, bu böylede piyasa neden bu olumsuz ve zor hava içerisinde? Bunlardan biri gerçek değil; ya hocanın dedikleri, ya piyasanın serzeniși. Hiçbir iș kolu olumlu görüș belirtmiyor, herkes az çok șikâyetçi. Artık gelir gider dengesinden çok toplam hasılat giderleri karșılamaktan aciz. Nasıl dönecek esnaf? Sanayide iș çok olabilir, bir șekilde hayatını devam ettiriyor olabilir. Küçük esnaf ne yapacak. Elbette azdan az, çoktan çok gider ama çokta gidecek bir șeyler var ve gider, kötü olan az da hiçbir șeyin kalmamıș olması. Bilinen gerçekleri kimse inkâr edemez, ülkemizi dört bir yandan teslim almaya çalıșıyorlar. Sosyal, ekonomik, siyasi, askeri her türlü oyunu oynuyorlar. Tüm bu oyunlara ve bir araya gelerek olușturulan bu güce direniyoruz. Direneceğiz de. Bunun bir kırılma noktası olacak elbette ve biz buna ulașacağız. Gerçekten yeni yeni anlıyoruz ne demekmiș güçlü ülke olmak? Ne demekmiș kendi ayakları üzerinde durmak. Belki birtakım ișletmelerimiz bu fırtınada ayakta duramayacak ama kalanlar elbette bu ülkenin sağlam tașları olacak. Sonra hep birlikte yine kalkacağız ayağa. Umut çok önemli, hedefi görmek, düșmanı bilmek, șartların farkında olmak çok önemli. Biz bu arada tüm bunları öğrendik iște. Șimdi daha bilinçli, farkındalıkla gideceğiz sorunların üzerine.


Makale

166

Alıșkanlıkların Gücü Adına Alışkanlıklar düşünmeden otomatik olarak yaptığımız tercihler, beynimize o kadar kazınmış davranışlar ki zamanında bir karar verip belli davranışları kabullenmişiz daha sonra bu davranışlar adeta bizim bir parçamız olmuş... evde yapmaya karar verdiniz. 15-20 dakika erken kalkmanız gerekir, yüzünüzü yıkadıktan sonra su ısıtıcıya basmanın yanında tahıl ve süt hazırlarsınız, meyveleri yıkarsınız veya kendinize beyaz peynir ve domatesli yağsız bir tost yaparsınız. Sonra rutininiz arabayı radyo dinleyerek kullanmakla devam eder, ișe vardığınızda pastaneye gitmek yerine size poğaçanın verdiği keyfi verecek bașka bir șeyi koymanız gerekir mesela sağlıklı bir tercih yaparak taze sıkılmıș meyve suyu alabilirsiniz. Alıșkanlık Döngüsü

Hiç alıșkanlıklarınızı sorguladığınız oldu mu? Neden her sabah uyanır uyanmaz dișlerinizi fırçalıyorsunuz? Neden yapacağınız her sunumdan yarım saat önce toplantı odasında hazırlıkları tekrar tekrar kontrol ediyorsunuz? Neden her yemekten sonra bir keyif sigarası içiyorsunuz? Neden ișten döner dönmez yarım saat televizyon seyrediyorsunuz? Neden Salı ve Perșembe günleri 1 saat spor yapıyorsunuz? Bunlar üzerinde fazla düșünmeye gerek olmayan gündelik alıșkanlıklarınız… Peki ya, bu alıșkanlıkları değiștirmek isterseniz? Daha sağlıklı yașamak, daha verimli çalıșmak, daha bașarılı olmak hep bu alıșkanlıkları değiștirmekte, yerine yenilerini eklemekte gizli…

yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra kahve veya çay için su ısıtıcının düğmesine basıyorsunuz. Çay içmeden beyniniz gerçek anlamda uyanmıyor. Her gün arabayla ișe giderken aynı radyo istasyonunu dinliyorsunuz, ișyerinizin yanındaki pastaneden poğaça alıp masa bașına mesaiden 5 dakika önce geçiyorsunuz. Bu sizin sabah rutininiz… Bugüne kadar bir terslik olmadığı takdirde bu adımları bıkmadan düșünmeden takip ediyorsunuz.

Charles Duhigg’in The Power of Habit (Alıșkanlığın Gücü) adındaki kitabı neyi neden yaptığımızı ve nasıl değiștireceğimizi yüzlerce bilimsel çalıșma, yașamın içinden bağımlılık sahibi kișiler ve bașarılı kurumlardan örnekler vererek anlatıyor. Alıșkanlıklar düșünmeden otomatik olarak yaptığımız tercihler. Beynimize o kadar kazınmıș davranıșlar ki… Zamanında bir karar verip belli davranıșları kabullenmișiz daha sonra bu davranıșlar adeta bizim bir parçamız olmuș. Programlanmıș robotlar gibi her gün aynı saatte aynı rutini tekrar ediyoruz.

Bugün sizden bu alıșkanlıklardan birini değiștirmeniz istendiğini farz edin. Așırı yorgunluk șikâyetiyle gittiğiniz doktor kilonuzu normalin üzerinde buldu ve diyetinizi değiștirmenizi istedi. Doktor, öğlen ve akșam yemeklerinde sağlıklı besinler tüketmenizi önerdi, bununla da yetinmedi her sabah yediğiniz sıcacık yağlı poğaçaya göz dikti, sizden kahvaltınıza alternatif geliștirmenizi istedi. Sabah rutininizin bir parçasını değiștirmeniz gerekecek. Ne olacak bir poğaçayı değiștirmek bu kadar zor mu diye düșünebilirsiniz veya sabah bir tek keyfim o sıcacık peynirli poğaçayı e maillerime bakarken yemekti diye hayıflanabilirsiniz… Hangi bakıș açısından bakarsanız bakın bir alıșkanlığı değiștirmek için alıșkanlığı anlamanız ve yerine yenisini yerleștirmeniz gerekir.

Örneğin, sabah yataktan kalkar kalkmaz tuvalete girip dișinizi fırçalıyorsunuz,

Kahvaltı gibi bir konu tüm sabah rutininize etki edebilir. Örneğin, kahvaltıyı

Her alıșkanlık üç adımlı bir döngüden ibarettir. Alıșkanlık bir ișaretle bașlar, adeta bir șalter açılır ve beyniniz alıșkanlığı otomatik olarak nasıl yerine getireceğini bilir. İșaret gelince kiși belli bir rutini takip eder. Bu rutin fiziksel bir hareket veya zihinsel bir aktivite olabilir. Rutini gerçekleștirdikten sonra da kiși ödüle ulașır. Bu ödül kișiye tatmin veren, sergilediği davranıșı tekrar tekrar yapmasına sebep olan sonuçtur. Zaman içerisinde ișaret ve ödül iç içe geçer. İșaret olușunca kiși ödülü almak için büyük bir istek duyar. Yeni Alıșkanlık Yaratmak Yeni alıșkanlıklar yaratmak veya var olan alıșkanlıkları değiștirmek insan davranıșlarını inceleyen sosyal bilim dallarının olduğu kadar, son tüketiciye satıș yapmayı hedefleyen her türlü ürün ve hizmet satan șirketin ilgi alanı olmuștur. Amaç, ürünü arada sırada alan bir müșteri kitlesi yaratmak değil, ürünü tüketicinin gündelik yașamı içine sokmak, alıșkanlıklarının parçası haline getirmektir. Kurum Kültürünü Yeniden Yaratmak Çikolata ambalajlarından Coca-Cola kapaklarına kadar her türlü parçayı üreten Amerika’nın en büyük alüminyum șirketi Alcoa 1980’lerin sonunda yönetim değișikliğine gitme kararı aldı. Üst düzey yönetimin aldığı yanlıș kararlar șirketin yeni ürünlerin arkasından giderken en


Makale

167

iyi bildikleri alanlarda geri kalmasına rakiplerine müșteri kaptırmasına sebep olmuștu. Durumu düzeltmek için CEO pozisyonuna uzun süre hükümette üst düzey görevlerde bulunmuș bürokrat Paul O’Neill getirildi. Hissedarlar ve yatırımcılarla tanıșmak için düzenlediği ilk toplantıda O’Neill kendinden beklenenin tam tersine hareket etti. Tipik bir yeni CEO konușmasının yerine, ișçi güvenliğinden bahsetti: ‘Her yıl belli sayıda Alcoa ișçisi fabrikalarımızda iș kazası geçiriyor. Bu durum iș günü kaybına üretimin düșmesine sebep oluyor. Alcoa’nın iș kazası oranı Amerikan ișgücünün iș kazası oranına göre oldukça düșük. Bu 1500 derece ısıyla ve keskin kesme özelliğine sahip makinelerle çalıștığımız düșünüldüğünde iyi bir veri olarak düșünülebilir ancak yeterince iyi değil. Benim amacım Alcoa’yı Amerika’nın en güvenli șirketi yapmak. Ben ‘sıfır kaza’ya inanıyorum.’ O’Neill’i dinleyenlerin beklentisi ‘kendi özgeçmișinden bahsettiği bir açılıș konușmasının ardından, kendiyle alay ettiği Harvard İșletme’de bașına gelen ufak bir anıyla devam etmesi, yeni görevinde amacının karlılığı yükseltip masrafları düșürmek olacağına dair fiyakalı birkaç cümle sarf etmesiydi.’ Oysa O’Neill bunların hiçbirinden bahsetmedi.

Konușması sırasında havacılık alanındaki envanter üzerine bir soru soruldu, bir diğer soru sermaye oranı üzerineydi. O’Neill ‘Beni duyduğunuzdan emin değilim’ diye soru soranlara cevap verdi. Eğer Alcoa’da ișlerin gerçekten iyi gidip gitmediğini anlamak istiyorsanız, ișgücünün güvenlik verilerini incelemeniz gerekir. Eğer kaza oranlarını așağı çekmeyi bașarırsak, bu çalıșanların önemli bir șeyin parçası olmaya karar verdikleri anlamına gelir. Kazaları sıfırlayarak mükemmelliği bir alıșkanlık haline getirmeye inandığımızı gösteririz. Göreceksiniz bu mükemmellik anlayıșı sadece güvenlikle sınırlı kalmayacak, diğer alanlarda iș yapıșımızı yeniden șekillendirecek.’ O’Neill’in çarpıcı konușması yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar tarafından șüpheyle karșılandı, O’Neill’in ne demek istediğini o gün kimse anlamadı, yapacaklarını hayal bile edemedi. Bir yıl içinde her șey değișmeye bașlamıștı bile. Konușmadan tam bir yıl sonra, kârlılık rekor düzeye fırladı. O’Neill 2000 yılında șirketten emekli olduğunda, șirketin net geliri ișe ilk bașladığı günün tam 5 katıydı. Nasıl mı? O’Neill söz verdiği gibi Alcoa’yı sadece Amerika’nın değil dünyanın en güvenli șirketlerden biri haline getirdi. O’Neill göreve bașlamadan önce, en az haftada bir kaza olurdu. O’Neill’in geliștirdiği güvenlik planı devreye girdikten sonra bazı fabrikalarda yıllarca hiç iș kazası yașanmadı. Peki, O’Neill nasıl hem karlılığı arttırdı hem de güvenli bir çalıșma ortamı sağladı? Alcoa’nın daha bașarılı yönetilebilmesi için büyük değișim geçirmesi gerektiğinin farkındaydı. İnsanlara değișmelerini söylemekle değișmenin mümkün

olmadığının da… Dolayısıyla, ana bir konuyu değiștirmeye odaklandı. Anahtar bir alanda değișiklikler yapmanın ișin diğer alanlarına da etki edeceğine inanıyordu. Yönetim modelini bu felsefe üzerine kurdu. Örneğin, güvenlik planını performans yönetiminin bir parçası haline getirdi. Sadece güvenlik kurallarına uyanların ve herhangi bir güvenlik sorununu raporlayanların terfi etmesine olanak verdi. Dolayısıyla, șirkette bașarılı olmak isteyenlerin șirketin güvenlik prensiplerini benimsemeleri, her zaman takip etmeleri ve bunun sonucunda ödüllendirilmelerine olanak verdi. Bir diğer deyișle, yeni bir alıșkanlık döngüsü olușturdu. Alıșkanlıkları incelemek, ișaret-rutinödül döngüsüne yerleștirmek kișinin veya kurumun değișimi için önemli bir adımdır. Hepimiz gerek bireysel gerekse kurumsal kimliklerimizle birçok alıșkanlıklara sahibiz. Bu alıșkanlıkları değiștirmek ya da yeni alıșkanlıklar edinmek alıșkanlıklarımızı anlamadan mümkün olmayacaktır. Bir düșünün bugün șirketinizde neyin daha iyi yapılmasını istersiniz? Kalite kontrol mü? Șimdi de șirketinizin kalite kontrol alıșkanlıklarını inceleyin. Ne gibi prosedürler uygulanıyor? Nasıl bir emir komuta zinciri var? Bir ürün rafa ulașana kadar kaç kiși tarafından kontrol ediliyor? Kalite kontrolü sadece teknik departmanların iși olarak bırakmayın, șirketin en önemli politikası haline getirin. Herkesin önceliği kalite olsun. Alcoa’da Paul O’Neill’in tamamladığı dönüșüm sizin çalıșanlarınız arasında da görülecek, șirketiniz hızla bașarısını ve kârlılığını artıracaktır. Kaynak: https://www.dunya.com/ozel-dosya/ degisim-yelpazesi/aliskanliklarin-gucu-adinahaberi-187591


Makale

168

Baskı Profilli Sistemlerin Analizi Nevin GÜNEY TOK Makine Mühendisi Tașıyıcılık: Sabit ve hareketli yüklerin etkisindeki bileșenlerin doğru boyutlandırılması ve hareketli düğüm noktası tasarımı ile genleșme derzleri bırakılması sayesinde diğer sistemlerle arasında bir fark olușmaz. Ancak sistemde; üst kapak, baskı profili, ısı bariyeri, dıș-iç conta ve tașıyıcı ızgara gibi çok sayıda bileșenin olması ve ısısal genleșmeler sonucunda olușan deformasyonları ve boyutsal uyum konusunu diğer sistemlere oranla daha önemli hale getirmektedir. Ayrıca bu elemanların yük aktarımı görevini de üstleniyor olușu bileșen seçimi konusunda daha titiz davranmayı gerektirmektedir. Bu sistemle olușturulan cephenin dıș yüzeyinde, baskı profilinden dolayı içerdeki tașıyıcı ızgara boyunca bir çıkıntı olușmaktadır. Bu durum baskı profilinin altında gölgede kalan cam bölüm ile orta cam bölüm arasında farklı ısısal genleșmelerin olușmasına neden olur. Su Sızdırmazlık: Kapalı sistem, su boșaltma ve havalandırmalı sistem veya basınç dengeli sistemlerin kullanımına uygundur. Ancak sistemde; baskı profili-dıș conta, dıș conta-cam pano, cam pano-iç conta gibi birleșim noktalarının fazla olması montajda hata yapma riskini arttırmakta ve bu durum sızdırmazlık konusunu olumsuz etkilemektedir. Isısal Koruma: Sistem, ısısal koruma için geliștirilmiș yalıtım camlarının kullanımına uygundur. Dolayısıyla uygun örtü bileșenin seçilmesi ve baskı profili ile tașıyıcı ızgara arasında ısı kesicilerin kullanılması bu ölçütün sağlanması açısından yeterlidir. Ancak sistemdeki birleșim noktalarının fazla olması, montajda hata yapma riskini artırmakta ve böylelikle hava kaçağı yoluyla olușacak ısı kayıplarına neden olabilmektedir. Güneș Ișınımı Kontrolü: Sistem, güneș kontrolü için geliștirilmiș güneș kontrol camlarının ve güneș kontrol bileșenlerinin farklı kombinasyonlarının kullanımına uygundur. Dolayısıyla doğru kombinasyonların seçilmesi sistemler arasında fark yaratmaz. Gürültü Kontrolü: Sistem, ses yalıtım değerini arttırmak için camın konstrüksiyonunda yapılan değișikliklerle olușturulan kombinasyonların kullanımına uygundur. Dolayısıyla doğru kombinasyonun seçilmiș olması sistemler arasında fark yaratmaz. Yangın Direnci: Sistem yangın direncine yönelik olarak geliștirilen sistemlerin kullanımına uygundur. Ayrıca cam pano ile tașıyıcı ızgara arasındaki bağlantının mekanik olması cam panonun cephe yüzeyinden düșmesini veya savrulmasını önler. Güvenlik: Uygun cam biriminin seçilmesi sistemler arasında fark olușturmaz. Ancak sistemde baskı profillerinin

çoğunlukla dıșarıdan yerleștiriliyor olușu, aynı șekilde dıșarıdan sökülmesini kolaylaștırmaktadır. Bu durum özellikle zemin katlarda, cepheye denetimsiz ulașılmasının önlenmesini gerektirir. Yapım ve Montaj: Tașıyıcı ızgara, iç ve dıș conta, cam pano, ısı kesici gibi bileșenlerin fabrikada ayrı ayrı üretilmesi imalat süresini kısaltmaktadır. Ancak șantiyede uygulanacak bileșen sayısının fazlalığı montaj süresini uzatmakta ve montajda hata yapma riskini artırmaktadır. Bakım ve Onarım: Sistemdeki baskı profili cephe yüzeyinde bir çıkıntı olușturmakta ve cephenin toz tutmasına neden olmaktadır. Bu durum temizlik ișlemini de kısmen güçleștirmektedir. Sistemde kullanılan dıș contanın ömrü iklimsel etkenlerin șiddetiyle orantılı olarak öngörülenden daha kısa olabilmekte ve daha sık onarım ihtiyacı doğabilmektedir. Ayrıca cam panoların mekanik olarak tașıyıcı ızgaraya bağlanıyor olușu gerektiğinde bu bileșenlerin değiștirilmesine imkân vermektedir. Ancak bu ișlemin dıșarıdan yapılacak olması özellikle yüksek yapılarda büyük güçlükler doğurmaktadır. Estetik: Estetik göreceli bir kavram olduğundan, bu sistemin kullanılması bu ölçüt bağlamında bir fark olușturmaz. Ancak sistemdeki baskı profili ve üst kapak bileșenlerinin yatay ve/veya düșey ızgara görünümü olușturması, bașarılı uygulamalarla estetik açıdan olumlu sonuçlar doğurabilmektedir.


Sektör

172

Artım Kimya İș Ortakları, Mangal Partisinde Bir Araya Geldi Artım Kimya Firma Sahibi Bülent ÇELİK; “mangal partisi”ne katılım sağlayan bünyesindeki çalışma arkadaşlarına ve tüm alüminyum, cephe, kimya, yapı malzemeleri ve aksesuar sektöründeki iş ortaklarına iştiraklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.


Makale

174

Camâ&#x20AC;&#x2122;da % 18 KDV KaldÄąrÄąlsÄąn Fikret YILMAZ Otomotiv CamlarÄą: Lamine camlar, temperli camlar, Ăśzel camlar. t&OFSKJ$BNMBSÂ&#x2018; t#FZB[&Ĺ&#x2014;ZB$BNMBSÂ&#x2018; t$BNWF&Ĺ&#x2014;ZBTÂ&#x2018; t$BN"NCBMBK t$BN&MZBGÂ&#x2018; $BNZĂ OĂ  DBNLFĂ&#x17D;F GJUJM JQMJL LÂ&#x2018;SQÂ&#x2018;MNÂ&#x2018;Ĺ&#x2014;EFNFUWC

%JÄźFS $BNLÂ&#x2018;SÂ&#x2018;ÄźÂ&#x2018; DBNCJMZF DBNBNQVMMFSFMFLUSJLMBNCBMBSÂ&#x2018; katot ÄąČ&#x2122;Äąn tĂźpleri, camdan iç gĂśvdeler, sinyalizasyon camlarÄą, camdan optik elemanlar, saat ve gĂśzlĂźk camlarÄą, cam tuÄ&#x;la, karo, kiremit, mozaik, camdan laboratuvar ve eczane eČ&#x2122;yalarÄą, DBNCPODVLWC

GĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź gibi cam ve cam ĂźrĂźnlerinin olmadÄąÄ&#x;Äą yer yok denecek kadar azdÄąr. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler tĂźm iČ&#x2122;letmelerin yaklaČ&#x2122;Äąk % 99â&#x20AC;&#x2122;unu, istihdamÄąn % 76â&#x20AC;&#x2122;sÄąnÄą oluČ&#x2122;turmaktadÄąr. Bununla birlikte, KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;lerin payÄąnÄąn sermaye yatÄąrÄąmlarÄąnda sadece % 38, katma deÄ&#x;erde % 26, ihracatta % 10 ve banka kredilerinde % 5 oranÄąnda kalmasÄąnÄąn nedeni; dĂźČ&#x2122;Ăźk iČ&#x2122; gĂźcĂź verimliliÄ&#x;i, mali imkânlara eriČ&#x2122;imdeki yetersizlik, yabancÄą piyasalara giriČ&#x2122;teki engellerdir. KayÄąt dÄąČ&#x2122;ÄąlÄąk tĂźm sektĂśrlerde yaygÄąn olmakla birlikte Ăśzellikle KOBÄ°â&#x20AC;&#x2122;ler arasÄąnda daha da Ăśnemli bir sorundur. KayÄąt dÄąČ&#x2122;ÄąlÄąk kanun yaptÄąrÄąm ve dĂźzenlemelerinin uygulanamamasÄą ile hĂźkĂźmetin ekonomi politikalarÄąnÄąn ve reformlarÄąnÄąn etkin bir Č&#x2122;ekilde uygulanmasÄąnÄą engellemektedir. Kanun ve dĂźzenlemelere doÄ&#x;ru bir Č&#x2122;ekilde uyan ve yapÄąsÄąnÄą yeni mevzuata ve dĂźzenlemelere gĂśre adapte eden iČ&#x2122;letmelerle kayÄąt dÄąČ&#x2122;Äą iČ&#x2122;letmeler arasÄąnda haksÄąz rekabet doÄ&#x;maktadÄąr. Kobilerin rekabet edebilirliÄ&#x;ini saÄ&#x;lamak amacÄą ile finansman, istihdam, eÄ&#x;itim, Ar-Ge, danÄąČ&#x2122;manlÄąk, pazarlama, ihracat ve ileri teknoloji gibi alanlarda destekler mevcut olmakla birlikte yetersiz ve ulaČ&#x2122;Äąm imkânlarÄą bĂźrokrasisinden dolayÄą zor ve AB ile karČ&#x2122;ÄąlaČ&#x2122;tÄąrÄąldÄąÄ&#x;Äąnda halen çok yetersizdir. TĂźrkiye cam sektĂśrĂźnde çoÄ&#x;unlukla Kobilerden oluČ&#x2122;tuÄ&#x;undan dolayÄą bir an evvel iyileČ&#x2122;tirmelerin yapÄąlmasÄą gerekmektedir. TĂźm bunlara baÄ&#x;lÄą olarak cam sektĂśrĂźnĂźn ĂśnĂźndeki çok ciddi konularÄąndan biri de % 18 KDV oranÄądÄąr.

Esasen bu husus; Mimari Camlar: DĂźz cam, kaplamalÄą camlar, ÄąsÄąl iČ&#x2122;lem oysunlanmÄąČ&#x2122; camlar, yalÄątÄąm cam Ăźniteleri, laminasyonlu camlar, buzlu camlar, aynalar, tekli camlar, cam tuÄ&#x;la, cam parke.

$BNWFDBNNBNVMMFSJJOĹ&#x2014;BBU NPCJMZB PUPNPUJW CFZB[FĹ&#x2014;ZB baČ&#x2122;ta olmak Ăźzere birçok sektĂśrle iç içedir. Bu da % 18 KDVâ&#x20AC;&#x2122;nin çok fazla olmasÄąndan dolayÄą kayÄąt dÄąČ&#x2122;ÄąlÄąÄ&#x;Äą oldukça tetiklemektedir. DĂźČ&#x2122;ĂźnĂźn yĂźz bin liralÄąk bir ĂźrĂźn satÄąČ&#x2122;Äąnda on sekiz bin liralÄąk KDV kobiler bugĂźnkĂź rekabet koČ&#x2122;ullarÄąnda bu kadar parayÄą kazanamÄąyor. O yĂźz bin lira da SSK, BAÄ&#x17E;-KUR, Gelir vergisi, Stopaj daha da onlarca vergi var. % 18 KDV kaldÄąrÄąlarak tĂźketici memnuniyeti artarak kayÄąt dÄąČ&#x2122;Äą bitecek, haksÄąz rekabet ortadan kalkacak, devlette millette kazanacak. Ă&#x2013;yle ise çÜzĂźm belli. Ă&#x2021;ok yĂźksek olan % 18 KDV kaldÄąrÄąlarak sadece cam sektĂśrĂź deÄ&#x;il herkes kazanacak. LĂźtfen deÄ&#x;erli okuyucular, sizlerin de desteÄ&#x;i ile daha çok yere ulaČ&#x2122;arak olmasÄą gereken yani % 18 KDVâ&#x20AC;&#x2122;nin cam ve cam mamullerinde kaldÄąrÄąlmasÄąnÄą saÄ&#x;layacak katkÄąlarÄąnÄązÄą bekliyor, hepinize saygÄą ve selamlarÄąmÄą sunuyorum.


DERGiMiZiN DAÄ&#x17E;ILIM PROFiLi

OUR JOURNALâ&#x20AC;&#x2122;S ROUND PROFILE

t 5à SLJZFHFOFMJOEFQSPKFÃ&#x17D;J[FOWFVZHVMBZBONJNBSJPmTMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFLBQÂ&#x2018;oQFODFSFoDFQIFàSFUJNJWFTBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;ZBQBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTJTUFNàSFUJDJWFVZHVMBZÂ&#x2018;DÂ&#x2018;MBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFNBLJOFJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBOWFUFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOFDBNJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;ZBQBO VZHVMBZBO mSNBMBS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFBLTFTVBSJNBMFEFO TBUÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OÂ&#x2018;àTUMFOFOWF UFEBSJLÃ&#x17D;JMFS t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOEFJISBDBUWFJUIBMBUZBQBOmSNBMBS t Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBUNàIFOEJTMFSPEBTÂ&#x2018;WFNJNBSMÂ&#x2018;LPEBMBSÂ&#x2018; t ("-4Ä&#x152;"%(JSJÅ&#x2014;JNDJ"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t "-65&"."MàNJOZVN5FTU&ļJUJNWF"SBÅ&#x2014;UÂ&#x2018;SNB.FSLF[J t 5PQMVLPOVUZBQÂ&#x2018;LPPQFSBUJnFSJ t 5àSLJZFHFOFMJOEFQSPKFCB[MÂ&#x2018;JÅ&#x2014;ZBQBOJOÅ&#x2014;BBUmSNBMBSÂ&#x2018;OÂ&#x2018;OJMHJMJ EFQBSUNBOMBSÂ&#x2018; t 50,Ä&#x152;5$#BÅ&#x2014;CBLBOMÂ&#x2018;L5PQMV,POVUÄ&#x152;EBSFTJ#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM,POVUÄ&#x152;NBS1MBO4BO7F5JD"Ä&#x; t #BZÂ&#x2018;OEÂ&#x2018;SMÂ&#x2018;LWFÄ&#x152;TLBO#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5àSLJZFEFGBBMJZFUUFPMBOUàNTBOBZJPEBMBSÂ&#x2018; t 5àNUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018; t 44,Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t .JMMJ&ļJUJN#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t 5#..,àUàQIBOFTJ t "EBMFU#BLBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018;Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU%BJSF#BÅ&#x2014;LBOMÂ&#x2018;ļÂ&#x2018; t Ä&#x152;/5&4o5àSLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU4BOBZJDJMFSJÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVMÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBUÃ&#x17D;Â&#x2018;MBS%FSOFļJ

t Ä&#x152;.4"% Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.BM[FNFTJ4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t 5Ä&#x152;.4&5à SLJZFÄ&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àUFBIIJUÄ&#x152;Å&#x2014;WFSFO4FOEJLBTÂ&#x2018; t 5.#5àSLJZF.àUFBIIJUMFS#JSMJļJ t 5..0#5àSLJZF.àIFOEJTWF.JNBS0EBMBSÂ&#x2018;#JSMJļJ t Ä&#x152;.0Ä&#x152;OÅ&#x2014;BBU.àIFOEFOEJTMFS0EBTÂ&#x2018; t 50##o5àSLJZF0EBMBSWF#PSTBMBS#JSMJļJ t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o5àSLJZF4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5àSLJZF(FOÃ&#x17D;Ä&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%o.àTUBLJM4BOBZJDJMFSWFÄ&#x152;Å&#x2014;BEBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ  t 5"-4"%o5àSLJZF"MàNJOZVN4BOBZJDJMFSJ%FSOFļJ t ":Ä&#x152;%"MàNJOZVN:à[FZÄ&#x152;Å&#x2014;MFN%FSOFļJ t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%o5àNTBOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%oÃ&#x192;SFULFO4BOBZJDJWFÄ&#x152;Å&#x2014;"EBNMBSÂ&#x2018;%FSOFļJ t #àZàLFMÃ&#x17D;JMJLMFSWF,POTPMPTMVLMBS t 4BOBZJWFUJDBSFUPEBMBSÂ&#x2018;OBLBZÂ&#x2018;UMÂ&#x2018;BMàNJOZVNmSNBMBSÂ&#x2018; t "MàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàOàOàSFUJDJ JUIBMBUÃ&#x17D;Â&#x2018; EJTUSJCàUÃ&#x161;SmSNBZFULJMJMFSJ t #BTÂ&#x2018;OZBZÂ&#x2018;OPSHBOMBSÂ&#x2018; GVBSDÂ&#x2018;MÂ&#x2018;LÅ&#x2014;JSLFUMFSJWFSFLMBNBKBOTMBSÂ&#x2018; t :VSUJÃ&#x17D;JWFZVSUEÂ&#x2018;Å&#x2014;Â&#x2018;OEBBMàNJOZVNTFLUÃ&#x161;SàZMFJMHJMJmSNBMBSWFÃ&#x17D;FÅ&#x2014;JUMJ NFTMFLHSVQMBSÂ&#x2018;OEBOÃ&#x161;OFNMJBESFTMFS

t "SDIJUFDUVSBMPGmDFTESBXJOHQSPKFDUTBOEJNQMFNFOUJOHUIFOBMMBSPVOE 5VSLFZ t $PNQBOJFTQSPEVDUJOHEPPSXJOEPXGSPOUBOETFMMJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t "MVNJOJVNTZTUFNQSPEVDFSTBOEJNQMFNFOUPST t .BDIJOFQSPEVDFST TFMMFSTBOETVQQMJFSTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBOEJNQMFNFOUJOHHSBTTJOBMVNJOJVNTFDUPS t $PNQBOJFTQSPEVDJOH TFMMJOHBDDFTTPSJFTJOBMVNJOJVNTFDUPSBOETVQQMJFST t $PNQBOJFTFYQPSUJOHBOEJNQPSUJOHJOBMVNJOJVNTFDUPS t $IBNCFSPGDJWJMFOHJOFFSTBOEDIBNCFSTPGBSDIJUFDUVSF t ("-4Ä&#x152;"%&OUSFQSFOFVS"MVNJOJVN*OEVTSJBMJTZ"OE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t "-65&"."MVNJOVN5FTUJOH5SBJOJOHBOE3FTFBSDI$FOUFS t .BTTIPVTJOHDPOTUSVDUJSFDPPQFSBUJWFT t $PODFSOJOHEFQBSUNFOUTPGCVJMEJOHDPNQBOJFTQSPKFDUCBTFEBMMBSPVOE 5VSLFZ t 50,Ä&#x152;531SJNF.JOJTUSZ.BTT)PVTJOH"ENJOJTUSBUJPO t ,Ä&#x152;15"Ä&#x;Ä&#x152;TUBOCVM)PVTJOH$POTUSVDUJPO1MBOOJOH*OEVTUSZBOE$PNNFSDF *ODPSQPSBUFE$PNQBOZ t .JOJTUSZPG1VCMJD8PSLT t "MM*OEVTUSZ$IBNCFSTBDUJWFBMMBSPVOE5VSLFZ t "MMDIBNCFSTPGDPNNFSDF t 44,$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t /BUJPOBM&EVDBUJPO.JOJTUSZ$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t 5#..-JCSBSZ t +VTUJDF%FQBSUNFOU$POTUSVDUJPO)FBEPG%FQBSUNFOU t Ä&#x152;/5&45VSLFZ$POTUSVDUJPO*OEVTUSJBMJTU&NQMPZFS4ZOEJDBUF t Ä&#x152;/%&3 Ä&#x152;TUBOCVM$POTUSVDUPS"TTPDJBUJPO t Ä&#x152;.4"% #VJMEJOH.BUFSJBMT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO

t 5Ä&#x152;.4&5VSLFZ$POTUSVDUJPO$POUSBDUPS&NQMPZFS4ZOEJDBUF t 5.#5VSLFZ$POUSBDUPST6OJPO t 5..0#VOJPOPGDIBNCFSTPGUVSLJTIFOHJOFFSTBOEBSDIJUFDUT t Ä&#x152;.0$IBNCFSTPG#VJMEJOH&OHJOFFST t 50##UVSLJTIVOJPOPGDIBNCFSTBOEDPNNPEJUZFYDIBOHFT t 5Ã&#x192;4Ä&#x152;"%UVSLJTIJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;(Ä&#x152;"%5VSLFZ:PVOH#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t .Ã&#x192;4Ä&#x152;"%JOEFQFOEFOUJOEVTUSJBMJTUTBOECVTJOFTTNFOTBTTPDJBUJPO t 5"-4"%5VSLFZ"MVNJOJVN*OEVTUSJBMJTU"TTPDJBUJPO t ":Ä&#x152;%"MJNJOJVN4VSGBDF.BOJGBDUVSF"TTPDJBUJPO t 5Ã&#x192;.4Ä&#x152;"%5IF"TTPDJBUJPOPG"MM*OEVTUSJBMJTUBOE#VTJOFTTNFO t Ã&#x192;4Ä&#x152;"%1SPEVDUJWF*OEVTUSJBMJUTBOE#VTJOFTTNFO"TTPDJBUJPO t &NCBTJFTBOE$POTVMBUFT t "MVNJOJVN$PNQBOZSFHJTUFSFEUPDIBNCFSTPGJOEVTUSZBOEDPNNFSDF t $PNQBOZBENJOJTUSBUPSTPGQSPEVDFST JNQPSUFST EJTUSJCVUPSTJOBMVNJOJVN TFDUPS t .FEJBPSHBOT GBJSDPNQBOJFTBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT t $PNQBOJFTJO5VSLFZBOEXPSMEDPODFSOJOHBMJNJOJVNTFDUPSBOEJNQPSUBOU BEESFTTFTGSPNWBSJPVTPDDVQBUJPOBMHSPVQT


5HNODPúQGHNV $%&6ê.$ $'$1$&$0

 

AGTA

92

$.3$$/h0ê1<80$.78$/0(7$/$.<h=/(5$/h0ê1<80$/&$6.$53(1

$OW%DQW

.(0$/.,5$/h0ê1<80.(17$/h0ê1<80.210(76$1.25$.60$8'0(5ê'<(1)8$5&,/,.$/&20(7$/$/)$0(7$/0(76$1$/0$/h0ê1<80025$/h0ê1<80$/7(&2$/80ê/125039&2%$/$/h0ê1<80$56/$1$/h0ê1<8020$1(;32$57,0.ê0<$25*$'$7$$6$æ$7/$69ê'$%$.$<$3,%$5$16$1%('(/2è/83$.6$.6(68$53(1&(5($/5$'ê)<$=,/,03526(67h5. 57)8$5&,/,.

%ê5(5$/3(1$.66$5$<$/80ê1<80

%ê56$1&$06,(*(1,$

%.6&$0

gQ.DSDN

6,50$0(7$/

  $UND.DSDNêoL

&(%ê5<$3,6ê67(00$.ê1$&25$/0(7$/6.%$/h0ê1<80d$è$7$3(162/$5:,1d(7ê1&ê9$7$'(.27(.$/h0ê1<80æ$)$.60(7$/'(026)8$5&,/,. '2è8æ.$/,3 'g57(/$/h0ê1<80 'g57(/.$/,3

 

æê0æ(.$/h0ê1<80 7$/6$'

gQ.DSDNêoL6Ã&#x2013;UW 7(&+12)250

75(.60$.ê1$

/RJR

(*(.(3(1.75(0&2

(56$æ$/h0ê1<807h<$3)8$5&,/,.

(9(178808=81(5$/h0ê1<80

(;327ê0)8$5&,/,.h0ê7$/h0ê1<809(+$6$/h0ê1<809251(<$98=0(7$/)(167(5%$8)5217$/( )200$.ê1$ *$/6ê$'

/RJR .DOÃ&#x2013;Q<DSUDN 

+$0=$$/h0ê1<80+$6$/h0ê1<80,4$/h0ê1<80<,/0$=0$.ê1(

ê120$.ê1(<êèê7$/h0ê1<80

.$5$.$/(0=$+ê7$/h0ê1<80

<$98=/$5%$8:ê1

LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU

 

  $UND.DSDN


Profile for winartaluart

ALU&Art Dergisi Sayı 50  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi

ALU&Art Dergisi Sayı 50  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari Proje Dergisi

Advertisement