__MAIN_TEXT__

Page 1


Kemalettin AKSÖZ ´hONHVLQL(QdRN6HYHQ*|UHYLQL$èNOD<DSDQGÖUµ

4FLUÚSàNà[ Z‘M‘O‘O JML WF JLJODJ ÎFZSF˘JOF LBEBS PMVNMV WF BL‘D‘ CJS ̄FLJMEF JMFSMFEJ 4PO JLJ ÎFZSFLUF JTF IFQJNJ[JO NBMVNV OFGSFUMF LBS̄‘MBE‘˘‘N‘[EBSCFHJSJ̄JNJTPOVDVOEBIBJOUFSÚSÚSHàUàOàOàMLFNJ[EF PZOBNBL JTUFEJ˘J BNB NJMMFUJNJ[JO WF IàLàNFUJNJ[JO EJSBZFUMJ EVSV̄V TBZFTJOEFCBTU‘S‘MBOIBJOTBME‘S‘O‘OFLPOPNJEFCJSEVSBLMBNBZBSBUU‘˘‘O‘ HÚSEàL ÃMLFNJ[EFLJ UFSÚS TBME‘S‘MBS‘ TPOSBT‘OEB HàWFOMJL HàÎMFSJNJ[JO WF TJWJM IBML‘N‘[‘O ̄FIJU Eà̄NFTJ TPOSBT‘OEB JTF 3VTZB 'FEFSBTZPOV "OLBSB #àZàLFMÎJTJ "OESFZ (FOOBEJZFWJÎ ,BSMPWB Eà[FOMFOFO BMÎBL TVJLBTU HJSJ̄JNJ TPOVDV IBZBU‘O‘ LBZCFUNFTJ '‘SBU ,BMLBO‘ 0QFSBTZPOMBS‘ LBQTBN‘OEB4VSJZF&M#BCEB̄FIJUPMBOBTLFSMFSJNJ[JOWBSM‘˘‘WFFOTPO Z‘MCB̄‘ HFDFTJ HFSÎFLMF̄UJSJMFO łTUBOCVM 0SUBLÚZEFLJ LBUMJBN OFEFOJZMF EVZEV˘VNV[EFSJOà[àOUàZàJGBEFFUNFLJTUFSJN ;PSMVHFÎFOZ‘M‘O‘OZBSBMBS‘O‘OEFTBS‘MBDB˘‘VNVEVOVUB̄‘ZBO J̄ EàOZBT‘ UFNTJMDJMFSJ LBSBSM‘ BE‘NMBSMB àMLF IFEFnFSJ JÎJO HFSFLFOJ ZBQBDBLMBS‘O‘ JGBEF FEFSFL [PS HàOMFSJO ZBU‘S‘N WF àSFUJNMF B̄‘MBDB˘‘O‘ JGBEFFUNFLUFEJS#J[EF"-6"SUWF8JO"351SPKF%FSHJMFSJPMBSBL Z‘M‘O‘ LFOEJNJ[F CFMJSMFEJ˘JNJ[ IFEFnFS EP˘SVMUVTVOEB UBNBNMBZBSBL Z‘M‘IFEFGWFCFLMFOUJMFSJNJ[JCFMJSMFEJL )FSGVBSEÚOFNJOEFPMEV˘VHJCJZ‘M‘TPOGVBSLBU‘M‘NÎBM‘̄NBMBS‘N‘[B BSBWFSNFEFOEFWBNFEFSFL"-6"SU 8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[MFZVSU JÎJOEFł[NJS:BQ‘ .Ã4ł"%&YQP "OUBMZB:BQFY 5àZBQ,BVÎVL 5àZBQ 1MBTU&VSBJTB 'VBSMBS‘OB ZVSU E‘̄‘OEB JTF "MHFSJB 4JWB #FTU ,B[BCMBOLB 4*# %àTTFMEPSG"MVNJOJVN'VBSMBS‘OBUFL5àSLZBZ‘OLVSVMV̄V PMBSBL:VSUE‘̄‘½[FM4BZ‘N‘[WF"-6"SU8JO"351SPKF%FSHJMFSJNJ[ JMF LBU‘M‘N TB˘MBZ‘Q ZFSFM WF HMPCBM QB[BSMBSEBLJ ZFOJ J̄ CB˘MBOU‘MBS‘OB JN[BN‘[‘BUU‘L (MPCBM mSNB UFNTJMDJMFSJ JMF CJS BSBZB HFMFSFL CB̄BS‘M‘ CJS GVBS PSHBOJ[BTZPOVOB EBIB i5FL 5àSL .FEZB 1BSUOFSJw PMBSBL JN[BN‘[‘ BUU‘˘‘N‘[ ,B[BCMBOLB 4*# 'VBS‘OEB ,B[BCMBOLB 5JDBSFU "UB̄FTJ (ÚLIBO Ã4,Ã%"3 JMF %VTTFMEPSG "MVNJOJVN 'VBS‘OEB JTF 5$ %àTTFMEPSG #B̄LPOTPMPTV ̃VMF (Ã3&- WF 5$ %àTTFMEPSG "UB̄FTJ .VTUBGB )JMNJ "̃,*/ JMF CJS BSBZB HFMFSFL HMPCBM QB[BSEB 5àSL .BM‘ àSàOMFSJOFPMBOUFWFDDàIàOBSUNBLUBPMEV˘VOVHÚ[MFNMFEJL ½OàNà[EFLJHàOMFSEFEF"-6"SU 8JO"351SPKFEFSHJMFSJNJ[MFłTUBOCVM ,BQ‘ "MNBOZB #"6 8‘O .FUBM 8PSLJOH "EBOB łŌBBU 3 5 5VSLFZ łTUBOCVM "WSBTZB ,BQ‘1FODFSF$BN"MàNJOZVN 8‘O 0UPNBTZPO 4BNTVOłŌBBU:VSUE‘̄‘½[FMTBZ‘N‘[JMFEF)PMMBOEB:BQ‘*OGSBUFDI łSBO%P8JO5FDI 1PMPOZB#VENB 5àSLNFOJTUBO:BQ‘łŌBBU'VBSMBS‘OEB ZFS BMBSBL TJ[ TFLUÚS QBZEB̄MBS‘N‘[‘O UFNTJMDJTJ PMNBZB CJSÎPL CB̄BS‘M‘ QSPKFMFSEFNBSLBCJMJOJSMJ˘JNJ[JTB˘MBNBZBEFWBNFEFDF˘J[ i:B̄BN‘O PMEV˘V ZFSEF IFS [BNBO CJS VNVU WBSE‘Sw EJZFSFL EF CB̄BS‘MBS‘N‘[‘OWFEPTUMVLMBS‘N‘[‘OBSUBSBLEFWBNFUNFTJOJàNJUFEFS ZFOJ Z‘MEBIFS̄FZJOHÚOMàOà[DFPMNBT‘O‘UFNFOOJFEFSJN

,661

%DèDUÖOÖYH%RO.D]DQoOÖ <HS\HQL%LU<ÖO 7HPHQQLVL\OH

0ú0$57<$<,1&,/,.YH25*$1ú=$6<21 6$17ú&/7'û7ú$G×QD

İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Yayın Koordinatörü ve Sorumlu Yazı İșleri Müdürü Handan AKSÖZ handan@winartproje.com Reklam Departmanı Kadir AKSÖZ kadir@winartproje.com Editör Nükhet KÜÇÜK haber@winartproje.com Web Master Aydoğan A. GÜRSOY editor@winartproje.com Almanya Temsilcisi Mustafa KONAK mustafa@winartproje.com T: +49 80312315930 - +49 170 92 38666 F: +49 80312315931 Yayın Danıșma Kurulu Yük. Müh. Mimar Levent AKSÜT Yük. Müh. Mimar Yașar MARULYALI Mimar Osman Güdü (Araștırmacı-Yazar) Makina Müh. Nevin GÜNEY TOK Dr. Müh. O. Muzaffer TAMER Yüksek Mimar (MBA) Ersoy ÇAKIR İsmail Hakkı HACIALİOĞLU / Kompozit Der. Fikret YILMAZ / Ankara Camcılar ve Çerç. Der. Baș Yatırım ve Dıș Ticaret Uzmanı Fırat GÖK Bilgi İșlem Bülent BABATAȘ

Merkez: 0SIBOHB[J$E5‘OB[UFQF4L1BSL"QU/P.BMUFQFł45"/#65FM'BY XXXBMVBSUDPNUStJOGP!BMVBSUDPNUS %DVN׳TUBOCVM'PSN.BUCBBD‘M‘L &TFOUFQF.BIłOÚOàDBE7FSJN4BO4JU##MPL,BU,BSUBMł45"/#65FMt'BY D\GDELU\D\×QODQ×U.DS×SHQFHUHoDW×FHSKHFDP\DO×W×PUQJUXEXQX LoHUHQ$OPLQ\XPVHNW|UQH\|QHOLNWLU

$5$/,.2&$.<×O6D\× $/8 $UW%FSHJTJOEFZBZ‘OMBOBOZB[‘ GPUP˘SBGWFEFSHJNJ[CàOZFTJOEF IB[‘SMBOBOSFLMBNUBTBS‘NMBS‘J[JOTJ[LVMMBO‘MBNB[WFBM‘OU‘ZBQ‘MBNB[ :B[‘MBSEBLJHÚSà̄MFSTBIJQMFSJOF SFLMBNMBS‘OTPSVNMVMV˘VmSNBMBSBBJUUJS $/8 $UW%FSHJTJCBT‘OZBZ‘ONFTMFLWFBIMBLJMLFMFSJOFVZNBZBTÚ[WFSNJ̄UJS %FSHJNJ[àDSFUTJ[PMBSBLEB˘‘U‘MNBLUBE‘S


úoLQGHNLOHU Metalurji Mühendisi &HQJL]$OW×QVR\ ´0LNURS%DU×QG×UPD\DQ $OPLQ\XPµhUHWWL

'VVHOGRUI$OPLQ\XP )XDU×·QGD6HNW|U 3URIHV\RQHOOHULQLQ <DQ×QGD\G×

)DV·×Q%H\D].HQWL .D]DEODQND

54

+NPHWLQ¶7/·\H7HüYLN 3URMHVL·QH6HV9HUGL

´$OPLQ\XP6HNW|UQGH 6D\J×QO×ù×YH*YHQLOLUOLùL 6LPJHOL\RUX]µ38

 ALCAS GROUP

´%DQG×UPD·Q×Q5]JkU×QD (UVDü6LVWHP6HULOHUL\OH 'XU'L\RUX]µ

$YUXSD$OPLQ\XP6HNW|UQQ *QGHP.RQXODU× 'VVHOGRUI$OXPLQLXP )XDU×·QGD'HùHUOHQGLULOGL
Dusseldorf Aluminium 2016 Fuarı’nda, Tek Türk Medya Partneri Olarak Yer Aldık Dergilerimiz ALU&Art - Win&ART Proje; 29 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Dusseldorf Aluminium 2016 Fuarı’nda 12’inci salon F 52 stantta global firma temsilcileri ile bir araya gelerek başarılı bir fuar organizasyonuna daha “Tek Türk Medya Partneri” olarak imzasını attı.

29 Kasım- 1 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleștirilen fuarda; T.C. Düsseldorf Bașkonsolosu Șule GÜREL, T.C. Düsseldorf Atașesi Mustafa Hilmi AȘKIN, İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, İDDMİB Yönetim Kurulu Üyeleri, GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ ve ALU&Art - Win&ART Proje Dergilerimiz İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ Türk katılımcı

firmalarını ziyaret ederek fuara dair fikir alıș verișinde bulundular. Avrupa Alüminyum Derneği ve CCAA Danıșmanlık Firması ile birlikte gerçekleștirdiğimiz toplantıda ise ülkemizin alüminyum sektörü ihracatında Almanya’nın ilk sıralarda yer aldığı görüșü bildirilmiș, birçok alüminyum sektör temsilcisi firma tarafından Almanya’nın hedef pazar konumunda olduğu ifade edilmiștir.


Röportaj

12

Sektörümüzce Desteklenmesi Gereken Metalurji Mühendisi Cengiz Altınsoy, “Mikrop Barındırmayan Alüminyum” Üretti Metalurji Mühendisi Cengiz ALTINSOY, kendi geliştirdiği bir yöntemle mikrop barındırmayan alüminyum üretti. Konuya dair görüşlerini aldığımız ALTINSOY; “Projenin özellikle gıda ve sağlık sektöründe ciddi ses getireceğini” sözlerine ekledi. yöntem. Bizim yöntemimizin maliyet açısından çok çok ucuz olduğunu söyleyebilirim. Dolayısı ile öne çıkma nedenini bu olarak ifade edebilirim. Ayrıca bu çalıșmamız galvaniz ve zamakta da bașarılı oldu, bunu da vurgulamak isterim. Projeniz ticari bir yapıya büründü mü? Yerli büyük firmalar ile görüșmelerimiz patentleme üzerine devam ediyor. Bundan sonraki süreçte alüminyum sektör temsilcilerinin projenin devamını getirmesini planlamaktayım. Çünkü ben alüminyum üreticisi değilim, metalürji mühendisi olarak akademik boyutuyla ilgileniyorum. Önümüzdeki günlerde bașka projeler geliștirerek sektöre katkı sunmayı hedefliyorum.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Sonrasında da projeye dair bilgilendirebilir misiniz okurlarımızı? Metalurji Mühendisiyim, 25 yıldır alüminyum sektörüne yönelik çalıșmalarım ve bulușlarım söz konusu. Șimdi de mikrop barındırmayan alüminyum üretimini gerçekleștirdim. Bu satırlardan projemde bana destek olan Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Can KURNAZ ve Yeditepe Üniversitesi’nden Fikrettin ȘAHİN hocama teșekkürlerimi de iletmek isterim. Tam on yıldır üzerinde çalıșmıș olduğum bir proje olduğunu söyleyebilirim. “Flakslama” yöntemiyle alüminyumun içine gümüș iyonları verdik. Biliyorsunuz gümüșün mikrop öldürme özelliği var. Ben de bu özelliğinden faydalanarak alüminyuma mikrop barındırmayan özellik katmak istedim. Ürettiğimiz flaks türevleri, gümüș iyonlarını sisteme vererek gümüșün homojen olarak yapıya girmesi ve sıvı alüminyum içinde askıda kalması sağlandı. Gümüș pahalı bir metal olmasına rağmen alüminyum üreticileri açısından maliyet olușturmamaktadır. Bir bașka deyișle gümüșü maliyetler açısından kullanılabilir hale getirdik. Bu çalıșma sayesinde tencereler, tavalar, kașıklar, çatallar, yemek kapları, çorba paketleri, ilaç paketleri, pencereler, kapı kolları, kısacası alüminyumun kullanıldığı her șey mikrop barındırmayan alüminyumdan yapılabilecek. Bu bulușla birlikte yeni bir sektör, yeni bir piyasa olușturabileceğimizi söyleyebilirim. Özellikle gıda ve sağlık sektöründe ciddi ses getireceğini düșünmekteyim. Dünyada bu tarz proje üreten girișimci/mucit söz konusu mu? Dünyanın en büyük firmasından birinin bu tarz bir çalıșmayı yürüttüğünü biliyorum. Fakat bizim çalıșmamızda önemli olan

Bașka projeler geliștirmeyi planladığınızı ifade ettiniz. Nedir bu proje? Projenize katkı sunanlara neler söylemek istersiniz? Kurșun geçirmeyen alüminyum üzerine çalıșmalarım devam ediyor. Bu projede de bașarılı olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde tam olarak bu proje üzerine yoğunlașmak istiyorum. Elbette ilk satırlarda bahsettiğim üzere destek sağlayan hocalarımıza teșekkürlerimi tekrar sunmak isterim. Ayrıca (GALSİAD) Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’a da ayrıca teșekkürlerimi dile getirmek isterim. Ülkemizin ve sektörümüzün bu tür girișimcilere ve destekçilere ihtiyacı var. Biz bu ürünü özellikle alüminyum sektör temsilcilerine anlatırken çok zorlandık. Projenin ilerleyen așamalarında ilgi yoğunlaștı. Tekrar ifade etmem gerekirse desteklerini esirgemeyen herkese teșekkürü bir borç biliyorum. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Öncelikle eğitimin șart olduğu bir dünyada, hijyenin de șart olduğunu ifade edebilirim. Alüminyumun mikrop barındırmadığı üniversiteler tarafından belgelendirildi. Bundan sonraki așama daha öncede söylediğim gibi alüminyum sektörünün takibinde. Benim istediğim ise Türkiye’de üretilen bütün alüminyumlar antimikrobiyal olsun. Maliyetleri artırmadığını daha önce de vurgulamıștım. Hastaneler antimikrobiyal olduğu gibi, camiler, okullar da bu șekilde sağlık koșullarına uygun olmalı. Bundan sonrası devlet ve sektör desteğiyle șekillenecektir. Ayrıca projemize haber desteği sağlayarak, okurlar ile paylașma fırsatı veren ALU&Art ve Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ’e ve değerli ekibine teșekkürlerimi iletir, yayın hayatınızda bașarılar temenni ederim.

Metallurgy Engineer Cengiz Altınsoy, Has Produced Aluminium that Has Resistance to Microbes Metallurgy Engineer Cengiz ALTINSOY has produced aluminium that has resistance to microbes by using a method which he has developed. ALTINSOY, whose opinions we asked for as relating with the topic said: “The Project will attract a lot of attention especially in food and health sectors”.


Makale

14

)XDU2UJDQL]DV\RQODUร–QD.DWร–Oร–Pร–Q hONH(NRQRPLVLQH.DWNร–ODUร– Ali BAKANER Alfa Metal Yรถnetim Kurulu Baศ™kanฤฑ $Oร–Fร–ODUODVDWร–Fร–ODUร–QEHOLUOLELULรงL\DSPDNLoLQELUDUD\DJHOGLNOHUL JHoLFLELUSD]DURODQIXDUODUSD]DUODPDLOHWLรงLPLDUDoODUร–DUDVร–Q GD \HU DODQ UHNODP YH VDWร–รง JHOLรงWLUPH \|QWHPOHULQLQ DUGร–QGDQ ยoยQFย Vร–UDGD \HU DOPDNWDGร–U )XDU RUJDQL]DV\RQODUร– WLFDUHWH NRQX RODQ PDO YH KL]PHWOHUOH LOJLOL WHNQRORMLN JHOLรงPH ELOJL YH \HQLOLNOHULQWDQร–Wร–Pร–Qร–YHDNWDUร–Pร–Qร–DPDoODPDNWDGร–U)XDUODU]L \DUHWoLOHUYHNDWร–Oร–PFร–ODUDUDVร–QGDELOJLDOร–รงYHULรงLLรงELUOLรฉLSD]DU Eย\ยWPH\HYHJHOHFHรฉH\|QHOLNWLFDULLOLรงNLOHULQNXUXOPDVร–YHJH OLรงWLULOPHVLLoLQGย]HQOHQHQHWNLQOLNOHUGLU

)XDUODUGDV|]NRQXVXVHNW|UHDLWYHKL]PHWVDWร–QDOPDNLVWH\HQ SRWDQVL\HOPยรงWHULOHUIXDUDODQร–QDEXDPDoODYHNHQGLLVWHNOH UL\OHJHOPHNWHYHLรงOHWPHOHUIXDUODUร–QLOJLOLPยรงWHUL\LIXDURUJD QL]DV\RQXQD oHNHELOPH |]HOOLรฉLQGHQ ID\GDODQPDNWDGร–U )XDUD ]L\DUHWoL RODUDN LรงWLUDN HGHQ NLPVHOHU ]DWHQ VHNW|UOH IXDU DOD Qร–QGDWDQร–Wร–ODQKL]PHWOHUOHLOJLOLROGXNODUร–NRQXKDNNร–QGDJ|QยOOย RODUDN ELOJLOHQGLULOPHN LVWHGLNOHUL YH EX VยUHFLQ VRQXFXQGD ELU Lรง EDรฉODQWร–Vร– JHUoHNOHรงWLUPH SRWDQVL\HOLQH VDKLS ROGXNODUร– LoLQ NDWร–Oร–PFร–ILUPDODUDoร–Vร–QGDQEย\ยNNROD\Oร–NODURUWD\Doร–NPDNWDGร–U )XDUODUGDILUPDODUVHNW|UGHNLUDNLSOHULQL\DNร–QGDQJ|]OHPOHPH Iร–UVDWร– EXOPDNWDGร–U %X VD\HGH GH UDNLSOHULQ XODรงWร–NODUร– PHYFXW GXUXPX J|UPH UDNLS ILUPDODUร–Q PยรงWHULOHUL LOH NXUGXNODUร– LOLรงNL OHULRQODUDGDYUDQร–รงELoLPOHULQLYHLรง\DSPD\|QWHPOHULQLWDNLS HGHELOPHJLELVHNW|UOHLOJLOLELOJLWRSODPDDoร–Vร–QGDQVRQGHUHFH |QHPOLoDOร–รงPDODUร–\ยUยWHELOPHNWHGLU$\Qร–]DPDQGDIXDUODUUD NLSOHULQPยรงWHULOHULQLJ|UPHYHIXDUVร–UDVร–QGD\ยUยWยOHFHNoHรงLWOL YHSD]DUODPDYHWDQร–PDNWLYLWHOHULOHLOJLOLV|]NRQXVXPยรงWHULOHUH XODรงPDRQODUODGDEDรฉODQWร–NXUPDรงDQVร–YHUHQRUJDQL]DV\RQODU ROPDEDNร–Pร–QGDQGD|QHPWDรงร–QPDNWDGร–U

)XDUODU PDO YH KL]PHW ยUHWLFLOHULQLQ YH WยNHWLFLOHULQLQ EHOOL ]D PDQ YH PHNkQ GLOLPL LoHULVLQGH EXOXรงWXNODUร– ELU SD]DU QLWHOLรฉL WDรงร–PDNWDGร–U)XDUODUร–QEHOLUOLELUNRQX\D\|QHOLNROPDVร–NDWร–Oร–PFร– ILUPDODUDLOJLOLWDOHELGRรฉUXGDQNร–VDVยUHGHYHHQHWNLOLELoLPGH \DNDODPDLPNkQร–YHUPHNWHEXVD\HGHGHKHPVDWร–รงKHPWDQร– Wร–PDoร–Vร–QGDQ|QHPOLND]DQร–PODUHOGHHGLOPHVLQLVDรฉODPDNWDGร–U %XDoร–GDQIXDUODUWDQร–Wร–PNDSVDPOร–ROPDNWDYHNDWร–Oร–PFร–ODUร–QHW NLOLVDWร–รงJUDILรฉLQLQELUHELUSD]DUODPDLOLรงNLOHULLOHDUWPDVร–QDDUD Fร–Oร–NHWPHNWHGLU )XDUODU VD\HVLQGH NDWร–Oร–PFร– ILUPDODU Lรง \DSWร–NODUร– PยรงWHULOHUL LOH \ย]\ย]HLOHWLรงLPNXUPDNWDRQODUร–QILUPDODUร–YHยUยQOHULKDNNร–QGD GยรงยQGยNOHULQLLONND\QDNWDQ|รฉUHQPHรงDQVร–QDVDKLSROPDNWD Gร–U)LUPDODUIXDUODUDNDWร–ODUDNPHYFXWPยรงWHULOHULLOHELUDUD\D JHOHELOGLNOHULYHLรงLOLรงNLOHULQLJHOLรงWLUHELOGLNOHULJLELLOHULGHLรงEDรฉ ODQWร–ODUร–NXUDELOPHLKWLPDOLRODQSRWDQVL\HOPยรงWHULOHULOHGHNDU รงร–ODรงPDรงDQVร–QDVDKLSROPDNWDGร–U)XDUODUIXDUร–QGย]HQOHQGLรฉL VHNW|UHDLWSHNoRNLรงOHWPH\LIXDUDODQร–QGDELUDUD\DJHWLUPHNWH YHE|\OHFHEXLรงOHWPHOHUDUDVร–QGDJHOHFHรฉH\|QHOLNELOJLSD\ ODรงร–PODUร–Qร–Q\DSร–OPDVร–QDYHLรงRUWDNOร–NODUร–Qร–QNXUXOPDVร–QDLPNkQ VDรฉODPDNWDGร–U

7HNQRORMLQLQYHXODรงร–Pร–QJHOLรงPHVL\OHWLFDULQLWHOLNWDรงร–PD\DEDรง OD\DQ IXDUODU E|OJHOHU YH XOXVODUDUDVร– JHOLรงPHOHUH \HQL ER\XW ODU ND]DQGร–UPร–รง GยQ\DGD WLFDUHWLQ JHOLรงPHVLQH |QHPOL NDWNร–ODU VDรฉODPร–รงWร–U)XDUODUร–QGยQ\DoDSร–QGDWLFDUHWLQJHOLรงLPLQH\DSWร–รฉร– NDWNร–\DHNRODUDN\DSร–OGร–NODUร–E|OJHYH\DLOOHULQHNRQRPLOHULQHGH NDWNร–VDรฉODGร–NODUร–Qร–V|\OHPHNPยPNยQGยU)XDURUJDQL]DV\RQ ODUร–Qร–Q|]HOVWDQWODULoLQ\DSWร–Uร–ODQSURMHOHUIXDUKRVWHVOHULWHPL] OLN LรงOHUL SURPRV\RQODU EURรงยU NDWRORJ GLMLWDO DILรง oDOร–รงPDODUร– XODรงร–PYHNRQDNODPDKL]PHWOHUL\HPHNYHJH]LSURJUDPODUร–QD NDGDUELUoRNVHNW|UยHWNLOHPHJยFยJ|]|QยQHDOร–QGร–รฉร–QGD\HUHO YHE|OJHVHODQODPGDEย\ยN|OoยGHNDWNร–VDรฉOD\DFDรฉร–Qร–V|\OH PHNPยPNยQRODFDNWร–U 6RQXo LWLEDUL\OH ILUPDODUร–Q IXDU RUJDQL]DV\RQODUร–QD NDWร–Oร–Pร– VD Wร–รง oDOร–รงPDODUร–Qร– GHVWHNOHPH \HQL PยรงWHUL JUXSODUร–Qร– WDQร–PD NkUOร–Oร–รฉร– DUWWร–UPD GDรฉร–Wร–Pร–Q JHQLรงOHWLOPHVL \HQL WHPVLOFLOHU YH ED\LOHUEXOXQPDVร–VXQXODQ\HQLยUยQยQSL\DVDGDNLEDรงDUร–Vร–Qร–Q GHรฉHUOHQGLULOPHVLSL\DVD\DVXQXOPDVร–GยรงยQยOHQยUยQOHULQND EXOHGLOHELOLUOLNGXUXPXQXQLQFHOHQPHVLEDVร–QODLOLรงNLOHULQJHOLรง WLULOPHVLELOJLDOร–รงYHULรงL\ROXLOHDUDรงWร–UPDYHVDWร–รงIDDOL\HWOHULQLQ JHOLรงWLULOPHVLLKUDFDWLPNkQODUร–Qร–QGHรฉHUOHQGLULOPHVLJLEL|QHPOL NDWNร–ODUVDรฉODPDNWDGร–U


Sektör

16

Düsseldorf Alüminyum Fuarı’nda Sektör Profesyonellerinin Yanındaydı 29 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen alüminyum sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ‘Alüminyum Düsseldorf 2016’ Fuarına İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği bu yıl üçüncü kez info stant ile katılım gerçekleştirmiştir. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 binden fazla istihdam sağlayan ve yarı mamul ihracatı 2004-15 arasında yıllık ortalama % 11 büyüyerek 608 bin ton ve 2,2 milyar dolara ulașan alüminyum sektörü, demir ve demir dıșı metaller sektöründeki en büyük paya sahiptir. Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı; yapı, otomotiv ve uçak sektörü gibi alanlar bașta olmak üzere daha birçok alanda, ülkemiz ve dünyada büyük önem arz eden alüminyum sektörüne ilișkin en prestijli fuarlardan biri olarak görülmektedir. Fuar kapsamında alüminyum, temel malzemeler, yarı mamul alüminyum ürünler, alüminyum üretimi, hafif metaller, yüzey montaj teknolojisi, fabrika ekipmanları ve aksesuarlar olmak üzere birçok ürün ve teknoloji tanıtımı sağlanmaktadır. 29 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf șehrinde düzenlenen alüminyum sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ‘Alüminyum Düsseldorf 2016’ Fuarına İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği bu yıl üçüncü kez info stant ile katılım gerçekleștirmiștir. 78.000 m² alanda, 1.000 civarında firmanın katıldığı fuara 67 Türk firması katılmıștır. 2 yılda bir düzenlenen fuara bu yıl İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Rıdvan MERTÖZ ve Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan YEREKABAN, Ali BAKANER ve Mehmet ÖNCEL de iștirak etmiștir. 29 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleștirilen fuarda, T.C. Düsseldorf Bașkonsolosu Șule GÜREL ve T.C. Düsseldorf Atașesi Mustafa Hilmi AȘKIN, İDDMİB standını ziyaret etmișlerdir. İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, kendileri ile ülkemizin Almanya’daki durumu hakkında görüșmüș, sektöre ilișkin sorun ve beklentilerini paylașmıștır. İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, GÜREL ve AȘKIN’a ziyaretlerinden dolayı teșekkür hediyesi takdiminde bulunmuștur. Ayıca Avrupa Alüminyum Derneği ile de bir görüșme gerçekleștirilmiștir. Ülkemizin alüminyum sektörü ihracatında Almanya ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca Demir ve Demir Dıșı Metaller sektöründe de ihracatta ilk sırada yer alan Almanya ile 2016 Ocak - Kasım döne-

mi itibariyle 755 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleștirilmiștir. Dolayısıyla birçok büyük alüminyum firması için Almanya hedef pazar konumundadır. İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ, 15 Temmuz 2016 sonrasında ülkemizin güvenilirliğinin azalmadığını ve eskisinden de daha güçlü bir ülke olduğunu vurgulamıș ve 67 Türk firmasını bizzat ziyaret etmiștir. 12. Hall K35 standında Türk markasının öne çıkması sağlanmıș, ihracatçıları temsil ettiğimiz İDDMİB standında tanıtıma büyük önem verilmiștir. Yerli ve yabancı ziyaretçilere firmalarımız ve ürünleri hakkında bilgiler verilerek, yönlendirmeler yapılmıștır. 3 gün süren fuarın 2. gününde katılımcı Tük firmaları için İDDMİB tarafından bir akșam yemeği organize edilmiș ve sıcak bir ortam sağlanmıștır. Alüminyum Düsseldorf Fuarı, 2016 yılındaki katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile alüminyum sektörü için doğru adres olduğunu göstermiștir. 25.000 kiși tarafından ziyaret edilen fuarda bu sene Almanya dıșından gelen ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının % 50’sinden fazla olması Alüminyum Düsseldorf Fuarının uluslararası arenada çok önemli bir pozisyonda olduğunu göstermiștir. Firmalarımızın büyük ilgi gösterdiği ve çok yoğun katılım talebinde bulunduğu Alüminyum Düsseldorf 2016 Fuarı, ülkemizin ve alüminyum sektörünün tanıtımı açısından büyük bir fırsat ve önemini yitirmeyecek bir platformdur. Özellikle profil, sac, levha, folyo ve yapı sektöründeki ziyaretçilerin izlenimleri de genel olarak olumlu olmuștur. İstanbul Iron and Non-Ferrous Metals Exporters Association (IDDMIB) has Participated in Düsseldorf Aluminium 2016 Fair İstanbul Iron and Non-Ferrous Metals Exporters Association has participated in ‘Aluminium Düsseldorf 2016’ fair, which is organised between the 29th of November and 1th of December 2016 at Düssoldorf-Germany, as being one of the most important fairs in the aluminium sector, for the third time this year with info stand.


Sektör

24

AKPA Alüminyum, Dusseldorf Aluminium 2016’da Yerini Aldı Türkiye’nin bayrağını gururla dalgalandıran sektörünün de önde gelen liderlerinden, AKPA Alüminyum Sanayi A.Ş., Almanya’nın Dusseldorf şehrinde 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Aluminium 2016 Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ve müşterileri ile bir araya geldi.

Alanında Avrupa’nın en büyük fuarı olan ve iki yılda bir düzenlenen Dusseldorf Aluminium 2016’da farklı sektörlerdeki alüminyum üreticileri, alüminyum kullanarak üretim yapan ambalaj, otomotiv, inșaat, dayanıklı tüketim gibi sektör temsilcileri ile bir araya gelen ve ürün gruplarını tanıtma fırsatı yakalayan AKPA Alüminyum, çözüm ortaklarıyla çeșitli ișbirliği imkânlarını da değerlendirdi. Kalitesi ve misyonundan asla taviz vermeyen yapısı ile Akpa Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș. 80.000 m² alan üzerine kurulu, 30.000 ton/yıl kapasiteli, 5 adet ekstrüzyon pres, 18.000

ton/yıl kapasiteli eloksal tesis, 15.000 ton/yıl kapasiteli dikey toz boyama tesisleri, 1.500 ton/yıl kapasiteli ahșap transfer boya ünitesi, 4.500.000 m²/yıl Alüminyum kompozit panel üretim gücüne sahiptir. AKPA Aluminium, has Taken its Place at Dusseldorf Aluminium 2016 AKPA Aluminyum Sanayi A.Ș, which is waving Turkish flag with pride and which is one of the leading companies in the sector, has come together with the representatives of sector and with the customers coming from all around the world, at Aluminium 2016 Fair being organised between the dates of 29th of November and 1th of December.


Sektör

1 26

İddia Ediyoruz; “PAL® System Serimiz Dünya Çapında Bir Ürün Olacak” 22 Ekim - 26 Ekim 2016 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19’uncusu düzenlenen ahşap sektörünün Avrasya’daki en büyük fuarı İntermob Fuarı’nda sektör trendlerini belirleyecek en yeni ürün yelpazesini görücüye çıkaran Ersaş Alüminyum A.Ş.; mobilya ve inşaat gibi farklı sektörlerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini kesintisiz karşılamaya devam ediyor. Çevreyle dost üretim sistemlerini benimseyerek, global etkileșimleri yakından takip eden Ersaș Alüminyum; yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkili bir pazarlama alt yapısı olușturan 19’uncu Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahșap Teknolojileri Fuarı İntermob’da Türkiye ve dünyada yeni mobilya profilleri distribütörlükleri vererek gücüne güç kattı. Tasarımda ve üretimde yenilikçi, güvenilir ve kaliteli ürün yelpazesini son tüketicisi ile bulușturan Ersaș Alüminyum, mobilya, ahșap ve orman ürünleri sektörünün en büyük uluslararası bulușması özelliğini tașıyan fuara bünyesinde bulundurduğu tüm șirketleri ile katılarak fuarın gözdesi oldu. Fuar alanında ALM Alüminyum Market A.Ș., Ekspres Makine, Ersaș Yapı, PASCal Pencere, PAL System Grup Șirketleri & Markaları ile boy gösteren Ersaș Alüminyum A.Ș.; günümüz teknolojileri kullanılarak tasarlanan en yeni ürünü PAL System Serisinin duyurumunu da gerçekleștirdi. PAL Sytem Serisi hakkında görüș bildiriminde bulunan Ersaș Alüminyum A.Ș. Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “Daha

önce yaptıklarımızdan cesaret alarak iddia ediyorum ki; bu PAL System Serimiz dünya çapında bir ürün olacak. Ve yine iddia ediyorum ki, bu sistem bütün dünyada pencere anlayıșını değiștirecek” dedi. PAL® System Pencere Serisini Tüyap Avrasya 18’inci Uluslararası İstanbul 2017 Pencere Fuarı’nda Hol.9 (2.280 m²)’lik alanda dikkatlere sunulacak. Bașarılı geçen fuar organizasyonu sonrasında bayileri için organize edilen yemekte bir araya gelen Ersaș yönetimi misafirleri ile sohbet etme fırsatı yakaladı. We Allege; “Our PAL® System Series Will Be a Worldwide Product” Having exhibited its newest product range to determine sector’s trends at Intermob Fair, the biggest fair of wood industry in Eurasia, organized for the 19th time at Tuyap Fair Convention and Congress Center between 22 October and 26 October 2016; Ersaș Alüminyum A.Ș. uninterruptedly continues to meet the current and future expectations of different sectors such as furniture and construction.


22-26 Ekim 2016 Tüyap İntermob Fuarı

Sektör

27


GRUP ŞİRKETLERİ & MARKALAR


Ersaș Bayi Yemek Bulușması


23-27 KASIM FAS KAZABLANKA SIB YAPI FUARI


23-27 KASIM FAS KAZABLANKA SIB YAPI FUARI


Sektör

34

İtalyan Düzcam Üreticisini Bünyesine Katan Șișecam; Avrupa’nın En Büyük Düzcam Üreticisi Oldu Şişecam Topluluğu küresel büyüme hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Topluluk bünyesinde faaliyet gösteren Trakya Cam Sanayii A.Ş., İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Vetro Porto Nogaro firmasının varlıklarının tamamını 84,7 milyon Euro karşılığında satın aldı. Böylece yıllık 220 bin ton üretim kapasitesine sahip olan İtalyan Sangalli’yi bünyesine katan Şişecam Topluluğu, üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi oldu. lece Topluluğumuz, üretim kapasitesi açısından Avrupa düzcam pazarında bir basamak yükselerek, Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi konumuna geldi” dedi. “Batı Avrupa Pazarındaki Rekabet Gücümüze Olumlu Katkı Sağlayacak” Șișecam Topluluğu’nun bugün yurt dıșında 12 ülkede üretim faaliyetlerini yürüttüğünü vurgulayan KIRMAN, “İtalya’da krom bileșikleri üretim tesisimiz Cromital SpA ile kimyasallar alanında uzun yıllardır faaliyet göstermekteyiz. Sangalli ile birlikte düzcam da İtalya’daki faaliyet alanlarımıza eklendi. Bu satın alma ișlemi Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarımızla birlikte sinerji yaratacaktır. İtalya operasyonun üretim kapasitesi ve lojistik açısından özellikle Batı Avrupa düzcam pazarındaki rekabet gücümüze önemli katkı yapacağını düșünüyoruz” dedi.

Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, konuya ilișkin olarak yaptığı açıklamada, İtalya’daki satın alma ișleminin Topluluğun Bulgaristan’daki düzcam operasyonlarıyla birlikte sinerji yaratacağını belirterek, “İtalya operasyonu üretim kapasitesi ve lojistik açısından özellikle Batı Avrupa düzcam pazarındaki rekabet gücümüze önemli katkı yapacaktır” dedi. Șișecam Topluluğu Yönetim Kurulu Bașkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet KIRMAN, “düzcam”, “cam ev eșyası”, “cam ambalaj” ve “kimyasallar” olmak üzere dört ana iș kolunda faaliyet gösterdiklerini belirterek; “Stratejik hedeflerimize sadece organik büyümeyle ulașılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle özellikle yurt dıșında inorganik büyümeyi önemsiyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve yüksek performansa dayalı yatırım politikamız doğrultusunda șirket satın alma, ortak girișim ve diğer ișbirliği olanaklarını içeren potansiyel tüm fırsatları değerlendirmek için sürekli çalıșıyoruz. İtalya’da faaliyet gösteren düzcam üreticisi Sangalli Vetro Porto Nogaro’nun bünyemize katılması da bu proaktif ve özenli çalıșmaların bir sonucudur” diye konuștu. Șișecam Topluluğu’nun bugün dünyanın cam ev eșyasında üçüncü büyük, cam ambalajda dördüncü büyük, düzcamda ise beșinci büyük üreticisi olduğuna dikkat çeken KIRMAN, “Yıllık 220 bin ton düzcam ve 5 milyon metrekare lamine cam üretim kapasitesine sahip olan bir tesisi bünyemize kattık. Böy-

Șișecam Topluluğu’nun düzcam alanında faaliyetleriyle bașta inșaat, otomotiv, enerji, beyaz eșya, mobilya ve tarım olmak üzere birçok farklı sektöre girdi sağladığını belirten KIRMAN, “Düzcam alanındaki yurt dıșı üretim ağımıza Bulgaristan, Romanya, Almanya, Slovakya, Macaristan, Rusya, Hindistan, Mısır’dan sonra İtalya da eklendi. Topluluğumuzun Türkiye dâhil toplam yıllık düzcam üretim kapasitesi ise 2,5 milyon tonu aștı” diye konuștu.

Having Incorporated Italian Flat-Glass Manufacturer, Șișecam Has Been the Largest Flat-Glass Manufacturer of Europe Șișecam Group has added a new one further to its global growth thrusts. Carrying out business within the group, Trakya Cam Sanayii A.Ș. purchased the whole assets of Sangalli Vetro Porto Nogaro company, Italy-based flat glass manufacturer in return for 84,7 million Euros. Having thus incorporated Italian Sangalli with an annual production capacity of 220 thousand tons, Șișecam Group has become the largest flat-glass manufacturer of Europe in terms of production capacity.


*(1(/%ø/*ø/(5 Â&#x2021; NĂźfus Â&#x2021; YĂźzĂślçßmĂź Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021; Â&#x2021;

%DĂşNHQW <|QHWLP%LoLPL Resmi Dil <D\JĂ&#x2022;Q.'LO .HQWOHĂşPH2UDQĂ&#x2022; 2UWDODPD<DĂşDP 2UWDODPD<DĂş Din

: 34,5 Milyon : 710,850 km2 %DWĂ&#x2022;6DKUDNP

: Rabat $QD\DVDO0RQDUĂşL $UDSoDTamazight )UDQVĂ&#x2022;]FD-øVSDQ\ROFD NX]H\

: %60,5 : 76,7 : 28,6 0Â VOÂ PDQ

32/ø7ø.6ø67(0 Â&#x2021; Rejim-Sistem $QD\DVDO0RQDUĂşL Â&#x2021; 'HYOHW%DĂşNDQĂ&#x2022;.UDO02+$00('9, 

Â&#x2021; %DĂşEDNDQ Â&#x2021; Meclis

: Abdelillah BENKIRANE (2011)

'DQĂ&#x2022;ĂşPDQODU0HFOLVL  : Temsilciler Meclisi (395 Sandalye) 6RQVHoLP : PJD 107, PI 60, RNI 52, PAM 47, (bir sonraki 2016) USFP 39, MP 32, UC 23, PPS 18, 'LáHU


7(0(/(.2120ø.*g67(5*(/(5 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

GSMH .LúL%DúÕ MilliGelir %\PH Enflasyon øúVL]OLN2UDQÕ <RNVXOOXN6ÕQÕUÕ 'Õú%RUo6WRNX 'Õú%RUo6HUYLVL Rezervler &DULøúOHPOHU' Kur ve Rejimi

: 110 Milyar $ (PPP 245 M. $) : 3150 $ (PPP 7200 $) : %4,8 : %1,9 JHQoOHUGH

: %20 : 46,06 Milyar $ : 5,06 Milyon $ : 21,4 Milyar $ : -6,6 Milyar $ : 1 $ = 9,7 DH

)$6¶,1h/.(0ø=ødø1g1(0ø Jeo-stratejik konum Güney-Kuzey Koridoru- Avrupa-Sahra ve %DWÕ Afrika Akdenize *LULú Atlantik Okyanusuna dÕNÕú øVWLNUDU-Büyüme-<DEDQFÕ Sermaye $OÕP JF KÕ]OD artan bir Pazar <NVHN Sanayi-7DUÕP-%DOÕNoÕOÕN potansiyeli Turizm potansiyeli 0WHDKKLWOLN potansiyeli Zengin Fosfat .D\QDNODUÕP hONHPL]H NDUúÕ pozitif tutum


23 - 27 Kasım 2016 tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen SIB 2016 - 16. Uluslararası Yapı ve İnșaat Fuarı’nda görüșlerini aldığımız Kazablanka Ticaret Atașesi Gökhan ÜSKÜDAR; “16. Uluslararası Yapı ve İnșaat Fuarı; Fas’ın sektördeki en büyük fuarı. Türkiye bu sene milli teșvikler ile 70 firma tarafından temsil edildi. Öte yandan bazı büyük firmalarımız da bireysel olarak katılım sağladı. Bu fuarlar çerçevesinde Türkiye olarak bu pazarda gittikçe daha geniș kapsamlı yer alıyoruz. Türk Malı ürünlerine büyük bir ilgi var. Fuar; firmalar arası ikili ilișkileri geliștirmek için büyük fırsatlar sunuyor’’ dedi.

üzere, AB ülkeleri Fas’ın en önemli ticari partneridir. Fas, dünyanın en önemli fosfat üreticilerinden biri olup, en büyük fosfat ihracatçısıdır. Fas ekonomisi temelde tarım, fosfat üretimi, turizm, otomotiv ve tekstile dayalıdır. Balık ve balıkçılık ürünleri de önemlidir. Fas’a yatırım yapan iș dünyasının önemsediği artılar nelerdir? Fas’ın özellikle son 10 yılda önemli düzeyde yatırım çekmesinin altında temel olarak, siyasi ve ekonomik istikrar, jeo-stratejik konum ve iyi yönetim yatmaktadır. Ekonomik istikrarı hangi yatırımlara bağlıyorsunuz? Fas’ta enflasyon düșük düzeylerde kalırken, ekonomik büyüme istikrarlı seviyelerini korumaktadır. Bu dönemde Avrupa’ya yakınlığının avantajlarını kullanabilmek adına önemli altyapı yatırımları gerçekleștirilmiș özellikle Tangier-Med Limanı Afrika’nın en ișlek limanlarından biri konumuna gelmiștir ve Akdeniz-Atlantik bağlantısı ve Batı Afrika’ya giriș anlamında çok önemsenmelidir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yaklașık 1,5 yıldır Kazablanka’da Ticaret Atașesi olarak görev yapmaktayım. Daha önce Mozambik, Kamerun, Kenya ve Paris’te görev yaptım. Fas ekonomisinin temel dinamiklerine vurgu yapar mısınız? Fas’ta iki tane Ticaret Atașeliğimiz söz konusu. Bir tanesi Bașkent Rabat’ta, diğeri de Kazablanka’da. Kazablanka ve çevresi Fas ekonomisinin yaklașık % 40’ını teșkil etmekte. Büyük șirketlerin ve holdinglerin merkezi genellikle Kazablanka’da bulunmaktadır. Dolayısı ile Kazablanka’nın, ülkemizde İstanbul’un önemine paralel bir rolü olduğunu söylemek mümkün. Kazablanka Fas için ekonomik, ticari, lojistik ve finans merkezi konumundadır. Fas Afrika’nın en büyük turizm destinasyonu konumundadır. Fas’ın siyasal ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğunu söyleyerek, yıl içinde yaklașık 11 milyon turisti ağırladığını ifade edebiliriz. Esas itibariyle ülkenin en önemli turizm șehirleri Marakeș ve Agadir’dir. Kazablanka’nın uluslararası toplantılara, fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini de sözlerime eklemek isterim. Dolayısı ile İstanbul’un Türkiye içindeki oynadığı rolü Fas’ta da Kazablanka oynamaktadır. Fas’ı konum olarak değerlendirecek olursak, tarihsel olarak ve günümüzde, kuzey-güney ekseninde, Sahra altını Avrupa’ya bağlayan bir köprü konumundadır. Fas ekonomisi, son dönemde daha da çeșitlenmiș olup, esas itibariyle, tarım, turizm, madencilik (fosfat) otomotiv, tekstil ve gıda sanayinin ağırlıklı olduğu bir ekonomidir. Fas, dıș dünyaya oldukça açık bir ekonomidir. Bașta Fransa ve İspanya olmak

Hâlihazırda 8 milyon konteyner kapasitesi olan bu liman, Akdeniz-Atlantik ve Batı Afrika ekseninde önemli bir lojistik merkezi olma konumundadır. Diğer taraftan bölgede önemli bir serbest bölge de bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin yatırım programı çerçevesinde, mevcut demir yolu hattına Tanger-Kazablanka hızlı tren hattı eklenmiștir. Geçtiğimiz 15 yılda istikrarlı bir șekilde, ortalama yıllık % 5’e yakın bir büyüme hızı kaydeden Fas, mevcut avantajlı noktalarını iyi kullanmak suretiyle önemli düzeyde yabancı yatırım çekmeyi bașarmıștır. Daha önceki dönemde turizm, tekstil, telekom ve finans alanında yoğunlașan yabancı yatırımlar son dönemde sanayi alanında kendini göstermektedir. Özellikle otomotiv, uzay ve havacılık sanayinde ülkeye dünyanın önde gelen firmalarının yatırımları olmuștur. Fas’ın stratejik coğrafi konumu dolayısıyla, ülkede yapılacak yatırımlarla sadece Fas pazarı değil, komșularına ve özellikle Avrupa, Batı Afrika ve hatta ABD’ye hitap etmek mümkün gözükmektedir. Ülkemiz açısından Fas yatırım ve ticaret alanında birçok fırsat sağlamaktadır, bunlara kısaca așağıdaki șekilde değinmek mümkün: t'BT‘O 5àSLJZF "#% "#WF"SBQEàOZBT‘ZMBZBQU‘ļ‘4FSCFTU Ticaret Anlașmaları ve bunun getirdiği avantajlar, t4JZBTJWFFLPOPNJLJTUJLSBS t'BTQB[BS‘OEBPMVNMV5àSL.BM‘JNBK‘O‘OiVZHVOGJZBUWF kaliteli” olması, t/BLMJZFTàSFMFSJOEFWFJNLÉOMBS‘OEBZBŗBOBOPMVNMV gelișmeler,


.DPX)LQDQVPDQÕ (*60+¶QÕQ %’si)

5HHO%\PH+Õ]Õ (%) 8

*UDILN%DúOÕ÷Õ

Gelirler

40 35 30 25 20 15 10 5 0

7

$oÕN

Harcamalar

6 5 4 3 2 1

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

)$6¶,1ø7+$/$7,1'$%$ù/,&$8/.(/(5 

7h5.ø<(-)$67ø&$5(7ø 0LO\RQ

1 550

1.600 1.400

øKUDFDW

øWKDODW

1.200 922

1.000 800 600 400 200

16 14 12 10 8 6 4 2 0

0

47

)$6¶,1',ù7ø&$5(7ø(Mø/<$5)

)$6¶,1ø+5$&$7,1'$%$ù/,&$8/.(/(5 

ø+5$&$7

25

ø7+$/$7

20 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

15 10 5 0

37,6

22,2

2001

'R÷UXGDQ<DEDQFÕ6HUPD\H<DWÕUÕPODUÕ (FDI) Stok (Milyar $) 60000 51664

50000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

'R÷UXGDQ<DEDQFÕ6HUPD\H<DWÕUÕPODUÕ )', <ÕOOÕN*LULú 0LO\DU

4000 3300

3500

45082

3000

40000

2570

2000

20752

20000

1655

1575

1500

10000

8842

5126

1000 500

0

1995

2000

2005

2010

2014

*60+¶QÕQ YHøúJFQQ Sektörel 'D÷ÕOÕPÕ 

500

0

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

TANGER MED I-II LiMANI

7DUÕP 15%

GSMH Hizmetler 60%

Sanayi 25% Hizmetler 40%

øù*h&h 7DUÕP 40%

Akdeniz’in Marsilya ve Algesiras Afrika’da Durban 2. 8 Milyon Konteyner kapasitesi

Sanayi 20%

LGV-+Õ]OÕ7UHQ Tanger-Casablanca

7UNL\H¶QLQ)DV¶DøKUDFDWÕ 'L÷HU 18%

Plastik 4%

Tekstil K. 21%

$OWÕQ-G. 5%

Demir Ç 19%

Makine E. 15%

Otomotiv 18%

Tanger-Kenitra-Rabat-Kazablanka 2018-330 km-2h10/2020-1h30

)$6¶,1ø+5$&$7,1'$%$ù/,&$0$//$5 Uzay S. 'L÷HU 14% 3% Elektron ik 4% Tekstil K. 16%

Otomobi l 22%

ø1ù$$76(.7g5h *60+¶QÕQ ¶VL 0LO\RQøVWLKGDP

Fosfat T. 21%

7DUÕP*ÕGD 20%

.RQXWDoÕ÷Õ%LQSODQODQDQUHWLP%LQ <RO'HPLU\ROX/LPDQ+DYDOLPDQÕ$OW\DSÕ \DWÕUÕPODUÕ

)$6¶,1ø7+$/$7,1'$%$ù/,&$0$//$5

<$7,5,0%g/*(/(5ø 6%$*5232/(

Enerji 24%

'L÷HU 31%

Demir-çelik 5% Plastik 4% Hububat Tekstil-K. 7% 5%

Makine ve E. 17%

Otomotiv 7%

<$7,5,07(69ø. 5(-ø0ø YATIRIM VE 6$1$<ø KALKINMA FONU ƒ 10 Milyon USD ƒ øVWLKGDP0LO\RQ86' ƒ Ozel bir bolgeye yerlesme ƒ Teknoloji Transferi ƒ &HYUH'RVWX<DWÕUÕP

SERBEST BOLGE

ƒ 10 Milyon USD %70 IHRACAT SARTI

ƒ KDV VE GUMRUK VB MUAFIYETI

ƒ %$6ø7*8058.5(-ø0ø

ƒ $UD]ÕDOÕPÕQÕQ%20 ƒ 'ÕV$OW\DSÕ\DWÕUÕPÕQÕQ %5 ƒ (JLWLP<DUGÕPÕ%20

GENEL VERGI 5(-ø0ø

ƒ <,/.85800/$59(5*ø6ø 08$)ø<(7ø'$+$6215$ YIL % 8,75 ƒ <,/*(/ø59(5*ø6ø 08$)ø<(7ø'$+$6215$ YIL %8ø1'ø5ø0

ƒ <ÕOER\XQFDPDNLQDYH ekipmandan KDV ve Gumruk Muafiyeti

<$%$1&,6(50$<(<$7,5,07(ù9ø.ø AMDI- $JHQFH0DURFDLQHGH'pYHORSSHPHQWGHV,QYHVWLVVHPHQWV +HU7U<DWÕUÕPLoLQ$0',¶GHQg]HOWHúYLNLPNDQÕ

Hassan II Fonu 6HNWRUHO7HúYLN 2WRPRWÕY-X]D\VDQD\Õ-elektronik-nano ve bio teknoloji %LQDDOÕPYH\DøQVDDWÕDOÕPÕQÕQ%30-m2 200 USD <HQLPDNLQDYHHNLSPDQDOÕPÕQÕQ%15 i 7RSODP\DWÕUÕPÕQ%15 i ve maksimum 3 Milyon USD

<DWÕUÕPYH6DQD\L.DONÕQPD)RQX $UD]L$OÕPÕQGD%20 'ÕV$OW\DSÕ\DWÕUÕPÕQÕQ%5 (JLWLP\DUGÕPÕ%20

Ticaret Atașeliğinizin Ur-Ge projelerine verdiği öneme de vurgu yapar mısınız? #J[3BCBUWF,B[BCMBOLB5JDBSFU"UBŗFMJļJPMBSBL6MVTMBSBSBT‘3FLBCFUJ (FMJŗUJSNF 6S(F 1SPKFMFSJOFCàZàLÚOFNWFSNFLUFZJ[#VLBQTBNEB 5àSLJZF'BT UJDBSJ JMJŗLJMFSJOJ HàÎMFOEJSNFL JLJ àMLF BSBT‘OEBLJ JISBDBU LBQBTJUFTJOJ BSU‘SBDBL CJSCJSJOEFO ÚOFNMJ ÎBM‘ŗNBMBSB JN[BN‘[‘ BUBSBL Z‘M‘ UJDBSJ ZPM IBSJUBMBS‘O‘ GVBS WF PSHBOJ[BTZPOMBS LBQTBN‘OEB EB PMVŗUVSNBZBEFWBNFUNFLUFZJ[

3585

2730

2500

30000

35

t7J[FVZHVMBNBT‘O‘OCVMVONBNBT‘WFVÎVŗLPMBZM‘LMBS‘O‘OJŗ BEBNMBS‘N‘[BTFSCFTUTFZBIBUJNLÉO‘TVONBT‘ t,àMUàSFMCFO[FSMJL UBSJIJCBļMBS Ú[FMMJLMFBZO‘EJOEFOPMVŗVNV[ t1FLÎPLTFLUÚSEFPSUBLQSPKFHFSÎFLMFŗUJSNFZFUFOFļJOJOCVMVONBT‘ t#VàMLFEFEFļJŗJLQSPKFMFSàTUMFONJŗPMBOGJSNBMBS‘OEFOFZJNMFSJWF PMVNMVJNBKMBS‘ àMLFNJ[JOTBO‘OBEVZVMBOHFOFMTFNQBUJ t.àUFBIIJUMJLBMUZBQ‘QSPKFMFSJ ŗFIJSMFSEFUPQMVUBŗ‘NBQSPKFMFSJ FOFSKJ ZBU‘S‘NQSPKFMFSJ t0SUBWF#BU‘"GSJLBàMLFMFSJOEFLJQSPKFMFSFPSUBLLBU‘MNB t±BM‘ŗNBWFZBCBOD‘TFSNBZFNFW[VBUMBS‘O‘OVMVTMBSBSBT‘TUBOEBSUMBS BΑT‘OEBOZFUFSJODFMJCFSBMPMNBT‘ tÃMLFEFZBCBOD‘MBS‘OŗJSLFULVSNBT‘ ZBU‘S‘NZBQNBT‘WFZBCBOD‘JŗÎJ ÎBM‘ŗU‘SNBT‘OBJ[JOWFSJMNFTJ t:BU‘S‘NMBSEBZFSMJZBCBOD‘BZS‘N‘ZBQ‘MNBNBT‘ t4FSCFTU#ÚMHFVZHVMBNBMBS‘ WFSHJTFMWFZBU‘S‘NUFŗWJLMFSJ t½[FMMJLMF#BU‘"GSJLBCBŗUBPMNBLà[FSF àÎàODààMLFMFSFBΑM‘NG‘STBU‘

Fas’taki inșaat sektörüne de değinecek olursak neler söylemek istersiniz? 'BTUB JOŗBBU TFLUÚSàOàO CàZàNF I‘[‘O‘O àMLFOJO FLPOPNJL CàZàNF I‘[‘O‘O ZBLMBŗ‘L JLJ LBU‘ PMEVļVOV WF CV QB[BSEB HJUUJLÎF EBIB HFOJŗ LBQTBNM‘ ZFS BMBO 5àSLJZFNJ[JO àSàOMFSJOF CàZàL JMHJ HÚTUFSJMEJļJOJ TÚZMFZFCJMJSJN SIB 2016 Fuarına dair de görüș bildirir misiniz? 'BT CV Z‘M ,B[BCMBOLB LFOUJOEFLJ 6MVTMBSBSBT‘ :BQ‘ ČOŗBBU 'VBS‘OEB àMLFEFO F ZBL‘O GJSNBZ‘ Bļ‘SMBE‘ ČLJ Z‘MEB CJS Eà[FOMFOFO WF 5àSLJZFEFO EF ŗJSLFUJO LBU‘ME‘ļ‘ GVBSEB CV Z‘M JLMJN EFļJŗJLMJļJOF WF EPMBZ‘T‘ZMBFOFSKJFULJOMJļJBMBO‘OEBLJZFOJMJLMFSFEJLLBUÎFLJMEJ 'BT‘OLBML‘ONBT‘JÎJOZFOJCJSG‘STBUPMBOCVBMBOEBLJZBU‘S‘NMBS‘àMLFEFLJ JOŗBBU TFLUÚSàOEF BOB FLTFO PMBSBL UBO‘NMBOBCJMJS ČOŗBBU TFLUÚSàOàO JTFNJMZPOEBOGB[MBLJŗJZFJTUJIEBNTBļMBE‘ļ‘OBWF'BTFLPOPNJTJOJO Zà[EFVOVPMVŗUVSEVļVOBWVSHVZBQBCJMJSJ[ Alüminyum, PVC ve Cam sektörüne yönelik neler söylemek istersiniz? ÃMLFNJ[EF HFOFMMJLMF BMàNJOZVN JUIBMBU‘ ZBQ‘MNBLUB 17$ TFLUÚSà ZFOJ HFMJŗNFLUFPMBOCJSTFLUÚS$BNUFNQFSMFNFOPLUBT‘OEBÎPLÚOFNMJCJS ZBU‘S‘NCÚMHFTJCVSBT‘CVOVÚ[FMMJLMFWVSHVMBNBLJTUFSJN#VSBEBIBMBÎJGU DBNLVMMBO‘N‘ÎPL[BZ‘GČMFSJLJHàOMFSEF17$TFLUÚSàOàOZBZH‘OMBŗNBT‘ CFLMFOJZPS /FEFO EJZF TPSBDBL PMVSTBO‘[ TPTZBM LPOVU QSPKFMFSJ ÎPL ZBZH‘OMBŗ‘ZPS Fas’a yatırım yapmak isteyen Türk İșadamlarına neler söylemek istersiniz? 5àSLJZFOJOJŗEàOZBT‘UFNTJMDJMFSJOFWFZBU‘S‘ND‘MBSB"GSJLBàMLFMFSJPEBLM‘ QB[BSMBSB T‘L‘ TBS‘MBSBL JISBDBU SBLBNMBS‘O‘ ZàLTFMUNFMFSJ JÎJO CàZàL ÎBCB IBSDBNBMBS‘ HFSFLUJļJOJ JGBEF FEFCJMJSJN 'BT‘O SFTNJ EJMJ "SBQÎB PMNBLMBCJSMJLUFJŗJMJŗLJMFSJOEFHàOFZEF'SBOT‘[DB LV[FZEFČTQBOZPMDB WF 'SBOT‘[DB LPOVŗVMNBLUBE‘S %FWMFU NFNVSMBS‘O‘O ÎPļVOMVļV EB 'SBOT‘[DB LPOVŗNBLUBE‘S Čŗ ZB[‘ŗNBMBS‘ WF UJDBSJ NBUFSZBMJO 'SBOT‘[DB PMNBT‘ HFSFLNFLUFEJS #BŗLB àMLFMFSEF PMEVļV HJCJ 'BT JMF Jŗ ZBQBO GJSNBMBS‘OBM‘D‘MBS‘O‘Z‘MEBOL‘TBTàSFMFSEFEFļJM EBIBV[VOCJS[BNBO JÎFSJTJOEFUBO‘NBT‘HFSFLNFLUFEJS"M‘D‘GJSNBZBHàWFOEVZHVTVPMVŗBOB LBEBS QFŗJO WFZB HBZSJLBCJMJ SàDV BLSFEJUJG HJCJ SJTLJ EàŗàL ÚEFNF ZÚOUFNMFSJOJOUFSDJIFEJMNFTJÎPLÚOFNMJEJS Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? ,B[BCMBOLB 6MVTMBSBSBT‘ :BQ‘ ČOŗBBU 'VBS‘OEB LBU‘M‘ND‘ PMBSBL ZFS BMBOUFL5àSL:BZ‘O,VSVMVŗVEFSHJMFSJOJ["-6"SUWF8JO"351SPKFZJ HÚSNFLUFO EVZEVļVNV[ NFNOVOJZFUJ EJMF HFUJSFSFL ŗBIT‘O‘[ WF FLJCJOJ[FUFŗFLLàSMFSJNJ[JJMFUJS V[VOTPMVLMVZBZ‘OIBZBU‘O‘[EBCBŗBS‘MBS UFNFOOJFEFSJ[


Sektör

46

Avrupa Normlarında Üretim Yapan Saray Alüminyum’dan İddialı Bir Çıkıș Dev projelerin tercihi Saray Alüminyum, profil ve panel ürünlerine EN 15804 Avrupa normu uyumlu EPD belgelerini alarak sektöründe bir ilke imza attı. yal ve çevresel boyutta da sürdürülebilir olmanın gerekliliklerini Avrupa normu uyumlu EPD belgeleri alarak yerine getirdik. Ayrıca, Avrupa ve Türkiye’nin büyüyen markası olarak LEED, BREEAM, DNGB ve ÇEDBİK gibi Sürdürülebilir Bina Sertifikalandırma sistemlerine ürünlerimiz ile ek puanlar sağlamaktayız. Özellikle ürünlerimiz için Türkiye’de ilk kez Saray markası altında Avrupa normu EN 15804 uyumlu EPD belgelendirmesi yaptık. Uluslararası standartlara bağlı kalmak global pazarlara giriș imkânı sağlamak demek ve bu konuda diğer üreticiler için de bir kapı aralamıș bulunmaktayız” açıklamalarını yaparak EPD belgelerinin ve sürdürülebilir büyümenin önemini vurguladı.

Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ș. yapı sektöründeki yenilikleri ile bir ilke daha imza atıyor. Saray Alüminyum, bugüne kadar sektördeki üstün kalite ve standart belgelerine, The Interntional EPD System aracılığı ile uluslar arası kapsamda yayınlanan ve tüm pazarlarda geçerli olan PVC ve Alüminyum profil ve Alüminyum kompozit panel ürünleri için almaya hak kazandığı EN 15804 Avrupa normu uyumlu “Çevresel Ürün Beyanı – Environmental Product Declaration (EPD)” belgelerini ekledi. Türkiye’de ilk kez A2 sınıfı yanmaz kompozit paneller için EN 15804 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri normu uyumlu EPD belgesi alan Saray, Türkiye’nin en büyük ilk 200 sanayi firması arasında olması ve sektörün ön safındaki konumu nedeniyle çevreye duyarlı sorumluluk anlayıșı ile Avrupa’da ve Türkiye’de farkındalık yaratıyor. İstanbul ve Çerkezköy’deki tesislerinde toplam 90.000 metrekare kapalı alanda üretim yapan Saray’ın, A2, B1 ve B2 yanmazlık sınıfı Alüminyum Kompozit Paneller (EPD Kayıt No:S-P-00834), Alüminyum Ekstrüzyon Profil (EPD Kayıt No:S-P-00833), ve PVC Profil (EPD Kayıt No:S-P-00832) ürünlerine alınan EPD belgeleri Metsims Sustainability Consulting firması danıșmanlığında bașarı ile tamamlandı. TS standartlarına göre A2, B1 ve B2 yanmazlık sınıfında her biri inovatif birer ürün olan Saray Alüminyum Kompozit Panelleri, Alüminyum Ekstrüzyon Profilleri ve PVC Kapı & Pencere Profilleri yüksek kalitesi, kalite sertifikaları ve EPD belgeleri ile inșaat sektöründen en fazla tercih edilen markalar arasında yerini alıyor.

Ahmet SARAYLI: “50 Yıldır Atölyedeyim, Müșterimize Her Zaman Beklentilerini Sunduk. Bu Sayede Hep Gelișmeyi ve Kaliteyi Sürdürülebilir Kıldık.’’ Tümüyle yerli ürün kullanarak ortaya çıkardığı panellerle müteahhitlerden kalite ve performans açısından tam not alan Saray Alüminyum, Türkiye Sanayi Kurulușları Sıralamasında 2015 yılında 200. sıraya yükselirken, sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda sürdürülebilir bir büyüme için gerekli olan sosyal ve çevresel yönlerini de geliștirmekte ve bu bağlamda ürünleri için ISO 14040 ve ISO 14040 Yașam Döngüsü Analizi (LCA) ve ISO 14025 EPD belgelendirmesi ile sürdürülebilir bir bakıș açısı ve sorumluluk anlayıșı ile sektörde lider firmalardan biri oldu. Erken yașta çalıșma hayatına bașlayan Saray Alüminyum Kurucusu Ahmet SARAYLI, “İçinde yașadığımız dünyayı daha fazla tüketmeden elimizdeki imkânları en yeni teknolojiler ile bulușturduğumuz üretim tesislerimizde amacımız en iyi kalitede üretim yaparak müșteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaktır. Özellikle küresel ekonomik krizlerin etkilerinin ve uluslararası nakit akıșlarının bu kadar etkili olduğu 2015 yılı ve 2016 ilk yarısında sadece finansal verilere bağlı kalmayıp, aynı zamanda, çevreye olan etkilerimizi de en aza indirgeyerek, sos-

Avrupa normlarına uygun üretim gerçekleștirildiklerinin altını çizen Ahmet SARAYLI, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’de de geçerli olan ve 21,5 metreden daha yüksek binalarda uygulanması zorunlu kılınan “Yangın Koruma” yönetmeliğine uygun TS EN 13501-1 standardına göre A2 s1 d0 sınıfındaki Saray A2 alüminyum kompozit panelleri Saray Alüminyum tarafından 2012 yılında ilk kez üretilmiștir. Tamamı alüminyumdan imal edilen bu kompozit panellere ilave olarak, bu kez 2014 yılında Mineral Dolgulu Saray A2 Kompozit Panel üretimini Türkiye’de yine ilk olarak Saray Alüminyum gerçekleștirmiștir” dedi. Sürdürülebilir Üretim Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (SÜRATAM) tarafından yürütülen ve Türkiye’de yerleșik tek EPD Belgelendirme Sistemi olan EPD Türkiye kanalıyla The International EPD System üzerinden yapılan belgelendirme sayesinde Saray Alüminyum hem uluslararası pazarda, hem de Türkiye’de farkındalık yaratmaktadır. Saray Alüminyum EPD belgeleri Sürdürülebilir Yapı Malzemeler Portalı’nda da yer alarak tasarımcı, mimar, mühendis, yeșil bina uzmanları ve danıșmanları için kolaylıklar sağlamaktadır. EPD Türkiye Yöneticisi Dr. Mimar İlker KAHRAMAN “Sektörün parlayan yıldızı ve Türkiye’nin büyüyen markası Saray Alüminyum, EPD belgeleri ile Türkiye yapı sektörü için örnek teșkil etmektedir. Saray Alüminyum’u çevreye ve gelecek nesillere olan duyarlılığından dolayı kutluyor ve tebrik ediyorum” diyerek çalıșmanın önemine dikkat çekti. EPD’ler, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün çevre performansını ISO 14040/44 LCA standardı kapsamında belirtilmiș çevresel etki parametreler bazında önceden belirlenmiș kategorilere göre (hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık olușumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden belgelerdir. LCA kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeșitli emisyon ve atık değerlerini dikkate alan bu beyan yöntemi, uluslararası uzmanlar tarafından bağımsız olarak doğrulanan ve dünya çapında geçerli olan belgelerdir. Tip III türü çevresel etiketleme olarak bilinen EPD Belgeleri, çevresel etki değerlendirilmesi yapılmıș yapı ürünlerinin yaygınlaștırılmasını sağlarken LEED, BREEAM, DGNB ve ÇEDBİK gibi birçok yeșil bina değerlendirme ve sertifika sistemleri tarafından talep edilmektedirler.

An Ambitious Breakthrough from Saray Aluminum Manufacturing In Compliance with European Norms Saray Aluminum, the preference of giant projects, has broken new ground in its sector by obtaining EN 15804 European norm-compatible EPD certificates for its profile and panel products.ù


“Koșulsuz Müșteri Memnuniyeti İle Hedef Büyütüyoruz”

Röportaj sorularımızı yanıtlayan Sava Metal Yönetim Kurulu Başkanı Şeref GÖKKAYA; 2015 senesinin başlarında faaliyete başladıklarını, yapı sektöründeki 20 yıllık tecrübe ve çağdaş yönetim anlayışı ile sektörde başarılı işlere imza attıklarını ifade etti. Müșterilerinize hangi ürün alternatiflerinizle hizmet veriyorsunuz? Stoklarımızda cephe, doğrama, sürme, ıșıklık, cam balkon alüminyum profil sistemleri ile birlikte, kutu, köșebent, aldoks, C60 gibi yardımcı sistemleri bulundurmaktayız. Ayrıca Naturalbond, Asbond, Alfabond, Signbond, Albond kompozit panelleri stoklarımızda bulunmaktadır. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Biz sektörde her zaman kendimizi geliștirmek ve yeni ürünleri takip etmek durumundayız. Bu doğrultuda müșterilerimizin talepleri doğrultusunda ürün çeșitliliğimizi devamlı yenileyeceğiz. Markanızın fark yaratan özelliklerine değinir misiniz? Bizim hedefimiz koșulsuz müșteri memnuniyetidir. En hızlı șekilde müșterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz ve hatasız olarak tamamlamak șirket vizyonumuzdur.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? Alüminyum sektöründeki geçmiș tecrübelerimizi, genç organizasyonumuzla bir araya getirerek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Asaș Alüminyum’un ana bayisiyiz. Naturalbond ve Alfabond gibi tüm kompozit panel çeșitleri ve renkleri ile birlikte, diğer tüm aksesuar ve yan ürünlerinin satıșını ve yeni faaliyete geçen CNC kompozit panel ișleme merkezimiz ile de kompozit panellerin imalatını yapmaktayız.Ayrıca Amanos Sistemlerinin Anadolu Yakası ve Albond Kompozit Panellerin yetkili bayisiyiz.

Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? İnșaat sektörünün ülkemizdeki hareketliliği ve devam eden yatırımlar bizim için en büyük fırsattır. Ancak, en önemli nokta piyasanın içinde olmaktır. Eğer pazardan uzak kalırsanız her türlü tehli ke sizi bekliyor demektir. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Firmamızı ziyaretinizden duyduğumuz memnuniyeti dile getirerek, ALU&Art ve Win&ART Proje Dergilerine yayın hayatında bașarılar temenni ederiz.

“With Unconditional Customer Satisfaction, We are Improving Our Target” Board Chairman of Sava Metal, Șeref GÖKKAYA, who answered our interview questions stated that they began having their operations in year 2015 and that they have realised successful works in the sector with their 20 years of expertise in the building sector and their modern management approach.


Röportaj

54

Seykoç Alüminyum; Hükümetin ‘TL’ye Teșvik Projesi’ne Ses Verdi Seykoç Alüminyum Genel Müdürü Murat ÇIĞLI gerçekleştirdiğimiz söyleşide Avrupa’dan ithal edilen ürünleri bundan önce döviz bazında alırken, şu an da ülke menfaatlerine katkı sunmak ve TL’yi teşvik etmek adına sektörün ilk girişimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. ÇIĞLI; “Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş olan şirketimiz, ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak üzere TL’yi teşvik kampanyasına katkı sunmaya karar verdiklerini” sözlerine ekledi.

Seykoç Alüminyum; Devletin ‘TL’yi Teșvik Projesi’ne yurt dıșı alımlarında katkı sunmaya karar verdi. Konu hakkında neler söylemek istersiniz? 2017 yılında yurt dıșından ithal edeceğimiz tahmini ürün miktarını 50 milyon dolar olarak ifade edebiliriz. Bunun en önemli kısmını Avrupa ve Rusya’dan tedarik etmekteyiz. Bugün dövizi TL’ye çevirme anlamında her iki ülke adına TL ile çalıșma teklifimizi sunduk. Geçtiğimiz hafta katılım sağladığımız Alüminyum Fuarı’nda bu girișimimizi dile getirdik ve dönüșümüzde hemen ișlemlere bașladık. İlk olumlu dönüș Rusya’dan oldu. Yine dünyanın en büyük üreticilerinden olumlu geri dönüșler aldık. Avrupa’daki önemli tedarikçilerimizden de olumlu geri dönüșler aldık. 2017 yılının birinci çeyreğinden itibaren aldığımız ürünlerin tamamını TL üzerinden gerçekleștirmeyi planlıyoruz. Dolayısı ile ülke ekonomisine direk katkı sağlamıș olacağız. Bizim amacımız bundan sonraki süreçte sektöre öncü olmamız. İnșallah bunda da bașarılı olmak öncü hedeflerimizden. Heyecanla ilk TL transferini gerçekleștirmeyi umutla bekliyoruz. 2017 yılının iș dünyasına yansımaları nasıl olacak? Konu hakkında bir değerlendirmede bulunur musunuz? Kanaatimizce 2017 yılının Türkiye adına çok iyi geçeceği yönünde. Ülkemizin ekonomik anlamda bir sıçrayıș sergileyeceğini öngörmekteyiz. Özellikle firmamız savunma sanayi, havacılık sektörü ve makine kalıp sanayi sektörüne hizmet verdiği için tabiri caizse bu sektörün en üst seviyeye ulașacağını düșünmekteyiz. Ekonomik kaygı dönemlerinde ilk önce makine, teçhizat, arsa, inșaat yatırımları durur. Aksine șu an sektörün bu kolları hareketli. Bizim yan sektörlerimiz inșaat, reklam, otomotiv sektörlerindeki hareketlilik ile kıyaslanırsa 2017 yılının çok daha olumlu geçeceğini gözlemlemekteyiz. 2017 yılının bir özelliği de otomotivde ciddi bir șekilde alüminyuma dönüș olacağı yönünde. Türkiye bu konuda ciddi bir alt yapıya sahip. Özellikle Bursa ve Adapazarı’ndaki Otosan,

Toyota gibi otomobil fabrikalarının birçok projesini alüminyuma çevirmesi sektör adına bir hareketlilik sağlayacağını düșünüyoruz.

Sektördeki bașarılarınızı hangi olușumlara bağlıyorsunuz? Seykoç Alüminyum 2004 yılında 10 kișilik bir kadro iken bugün 120 kișilik bir ekibe sahip. Bünyesinde 20’ye yakın metalürji ve malzeme mühendisini bulundurmakta. Firmamız elini tam olarak tașın altına koymuș, geleceğe dair yatırımlara aralıksız devam etmektedir. Sektördeki bașarılarımız; heyecan ve șevk ile gönülden çalıșmalara attığımız imzamız sonrasında gelmektedir. Ülkemize, çevremize, vatanımıza katkı sağlamak, katma değer olușturmak için var gücümüzle çalıșmalarımıza devam ediyoruz. Seykoç Alüminyum zaman ile nasıl bir gelișim gösterdi? Bizden önce alașımlı alüminyum üretimi yapan marka söz konusu bile değildi. 2004 yılında birçok firmayı ziyaret ettiğimizde ‘ișlenebilir alüminyum var mı, tornalık alüminyum var mı?’ diye sorularla karșılașırdık. Bu talepler sonrasında üretimlerimizi çeșitlendirdik ve pazara sunduk. Bugün ne istediğini bilen bir alt yapıya sahip Seykoç var. Biz Seykoç Alüminyum olarak sektöre katkı sunan ilk 3 okuldan birisi haline geldik. Yurt dıșından eğitim destekleri aldık, birçok üniversite ile ortak projelere imza atıyoruz. Önemli olan burada teknik donanımımızı artırabilmek. Seykoç Alüminyum ilk kurulduğu zaman birçok imalatı manuel yaparken, bugün bütün üretimlerimizi tam otomasyon özellikli makineler ile yapmaktayız. Böylelikle zaman ve maliyetten de tasarruf sağlıyoruz. Tabiri caizse Amerika’yı yeniden keșfetmiyoruz. Keșfedilmiș Amerika’dan pay almaya çalıșıyoruz. Onlarla aynı dili konușup, uzaya çıkmanın hesabını yapıyoruz. Markanızın mevcut yatırımlarına değinir misiniz? Seykoç Alüminyum olarak mevcut yatırımlarımıza değinecek olursak; 2017 yılı içerisinde Ankara’da 25.000 m²’si kapalı olan Türkiye’nin en büyük entegre servis merkezini kuracağız. Bu servis


Röportaj

55

merkezinde dilme, kesme, boy açma, otomotiv sektörüne hitap edecek stok alanları, savunma sanayisine hizmet verecek dövme imalatına yönelik yatırımlar ve bununla birlikte dikișsiz ekstrüzyon üretimi üzerine çalıșmalar yapılacak. Tekrar ifade etmek gerekirse bu yatırımlardaki amacımız; ülkemize, ekonomimize katma değer olușturmak, birçok ürünü yerli hale getirerek, millileștirmek.

2016 yılının markanıza yansımalarını değerlendirir misiniz? 2016 yılı bașında belirlediğimiz hedeflerimiz, satıș miktarımız ve ciromuz ile doğru orantılı gelișim gösterdi. Her șeye rağmen șirketimizin satıșları % 10 arttı. Ciro bazında ise bu artıș % 20 oldu. Bunun bașlıca sebepleri ise firmamızın spesifik ürünler satarak, geniș sektörlere hitap etmesinden kaynaklanmaktadır. Sektörün genelinde bir araștırma yaptığımızda diğer firmalarda da böyle olduğunu gözlemlemekteyiz. Buna etken olarak dövizin artıș göstermesi olarak gösterilebilir. Burada sözü GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin Bey’e de verebilir, onun da düșüncelerini alabiliriz. Celalettin Bey siz Seykoç Alüminyum ’un sektördeki konumu hakkında neler söylemek istersiniz? Seykoç Alüminyum Yönetim Kurulu Bașkanı Murat Bey’in sektörde durduğu noktayı farklı olarak değerlendirebiliriz. Elbette ki onu takip eden ve takip edecek firmalar ve hatta rakip olmak isteyecek firmalar olabilir. Bu kaçınılmaz gerçekte, kimin ne kadar bașarı göstereceğini ilerleyen zamanlar gösterecektir. Önemli olan burada alt yapı çalıșmaları ve özellikle Ar-Ge’ye, inovasyona verilen önem. Sayın Cumhurbașkanımızın da istediği, teyit ettiği dövizden çıkarak, TL’ye dönük yatırımların yapılması kararında Murat Bey’in almıș olduğu kararı duyunca çok sevindim ve heyecanlandım. Özellikle sizleri bir araya getirmeye çalıștım. Çünkü bütün pazarın bunu duymasını ve herkesin Murat Bey’in öncülüğünde bu fikrin bayraktarlığını yapmasını arzu etmekteyim. Firma temsilcileri olarak bizim öz paramıza TL’mize dönmemiz gerek. Dönmediğimiz takdirde kendi ekonomimizde kiracı olarak kalmaya devam edeceğiz. Dolayısı ile kendi ekonomimizin sahibi olmalıyız. Az önce ifade ettiğim gibi Avrupa ile bizim aramızda yirmi iki milyar dolarlık bir cari açıktan söz edilmekte. Bu cari açıktan biz değil, Avrupa korksun. Biz her zaman olduğu gibi; devletimiz ve hükümetimiz ile birlik ve beraberlik içindeyiz. Tekrar bir ekonomik milat gerekiyorsa, tekrar yaparız. Herkesin bilmesi gereken șey; Türk insanı hiçbir șekilde ne ekonomisine, ne milliyetine, ne de iradesine baskı uygulatmaz. Böyle bir șey söz konusu dâhi olamaz. Bu da Murat Bey gibi milli ruhu güçlü milletimizin düșünceleri ve eylemleri ile ortaya çıkmaktadır. Yurt dıșında ülkemizin ekonomik ve siyasal itibarının nasıl değerlendirildiğine dair görüș bildirir misiniz? Duesseldorf Alüminyum Fuarı’nda dünyanın en büyük üreticileri ile yaptığımız toplantılarda Türkiye’de can güvenliğinin olmadığı ifade edildi. Biz de onlara, “Türkiye’de sıkıntı olmuș olsa bu kadar büyük bir kadro ile fuara çıkartma yapabilir miyiz?” diye sorduk. Biliyorsunuz fuarda 67 tane Türk katılımcı firma vardı. Hangi yurt dıșı firması Türkiye’deki firmalar ile sıkıntı yașamıș bunu sorguladık. Mümkün olduğunca bu sorulara onların medyalarının abartılı haberler ile șașırtmaca yaptıklarını vurguladık. Yurt dıșında ülkemizi bir Ortadoğu gibi gördüklerini gözlemledik. Fakat biz Türk firmaları buna müsaade etmeyeceğiz. Özellikle toplantılarımızın ana gündemi bu söylemler ile bașladı. Bu sebep ile Seykoç Alüminyum yönetimi olarak 15 Temmuz darbe girișimi sonrasında yaptığımız uygulamayı okurlarınızla paylașmak istiyorum. “Darbe sürecini takip eden bir sonraki hafta finans departmanıma talimat vererek, önümüzde günü gelmemiș olan bütün faturalı talep ettim. Ülkemizin ve markamızın prestijinin zarar görmemesi adına günü gelmemiș bütün ödemeleri yapmaları talimatını verdim. Bu özgüven ile Almanya Alüminyum Fuarı’nda bahsettiğim toplantıları gerçekleștirdim. Hiçbir Türk firması yurt dıșındaki hiçbir tedarikçisi ile finansal anlamda karșı karșıya gel-

memiștir. Dalgalanmalar olabilir, ama asla tedarikçiyle karșı karșıya gelme olmamıștır, olamaz. Ülkemizin bütün firmaları ve biz Seykoç Alüminyum olarak; milli bir duruș sergiliyoruz. Firmamızın ve ülkemizin itibarını sonuna kadar yükseltmek ve yüceltmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.”

Markanızın önceliklerine de vurgu yapar mısınız? Seykoç Alüminyum ‘un 2016 yılı satıș rakamları ortalama 10 bin ton civarında. 2023 yılındaki hedefimiz 25 bin tona ulașmak. Sadece hammadde boyutunda değil, 25 bin tona ulașıp toplamda 500 milyon dolar ciro hedefimiz söz konusu. Șu anda 10’a yakın ülkeye ihracat gerçekleștirmekteyiz. O güne kadar ihracat noktamızı en az 25 ülkeye çıkartmayı planlamaktayız. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi șu; ülkemizin katma değerli ürünlere ihtiyacı büyük. Dolayısı ile en büyük hedefimiz ülkemizin ihtiyacını karșılamak, akabinde yurt dıșı pazarlarına daha fazla açılmak. Muhtemelen 2023 yılına kadar da kadromuzu 250’nin üzerine çıkaracağız. Çünkü bütün alt yapı çalıșmalarımızı bu önceliklere göre yapmaktayız. Bu arada yukarıda açıkladığımız 2016 yılında 10 bin ton civarında satıș rakamından bahsetmemizin nedeni; Avrupa’da kiși bașı alüminyum tüketim seviyesi 40 kilolar seviyesinde. Ülkemizde ise șu anda alüminyum tüketim seviyesi yeni yeni 20 kilolar seviyesinde. Ülke olarak bizim daha 20 kiloluk pay alacağımız bir miktar söz konusu. Kiși bașı 20 kilo dediğimiz zaman ülke olarak 1,3 milyon tondan 2,6 milyon tona çıkmamız anlamına geliyor. Dolayısı ile 10 bin tonluk satıș hedefini 2023’e kadar 25 bin tona çıkartacağımızdan da kastımız iște bu. Yani burada bir oranlamadan bahsediyoruz. Bazı toplantılarda bize soruyorlar ‘niye 25 bin ton?’. İște bu sebep ile 25 bin ton. Biz bir șey yapmıyoruz, Avrupa’nın kullandığı ürüne, sisteme entegre oluyoruz. Ülkemizde alüminyum kullanımı enerji kullanımı ile doğru orantılıdır. Özellikle ulașım ve havacılık sektöründe olmazsa olmazımız enerji sebebiyle alüminyum kullanımı doğru orantılıdır. Çünkü materyal hafifledikçe enerji kullanımı azalır. Alüminyum Fuarı’nda dikkat ettiyseniz alüminyum alașımdan yapılmıș arabalar dikkat çekti. Dolayısı ile önümüzdeki yıllarda alüminyum kullanım oranları hızla artacaktır. Ayrıca günümüzde bakırdan alüminyuma da dönüș olduğunu söyleyebiliriz. Londra metal borsasında bakırın fiyatının hem yüksek olması, hem de özgül ağırlığının fazla olması sebebiyle ciddi anlamda alüminyuma dönüș söz konusu. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman, tahmin ediyorum ciddi bir altyapı yatırımı ile 5 yıl içerisinde alüminyum tüketiminin 2 milyon tona ulașacağı kanaatindeyim. Dolayısı ile amacımız bundan pay almak.

Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Șahsım ve firmamız adına öncelikle GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ’a ve ALU&Art-Win&ART Proje Dergisi İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ’e yakın ilgileri sebebiyle teșekkür ederim. “Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda hareket eden șirketimiz, ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak üzere TL’yi teșvik kampanyasına katkı sunmaya karar vermiș ve gerekli çalıșmaları bașlatmıștır. Milli ekonomiye ve iradeye sahip çıkan tüm çözüm ortaklarımıza da bizzat teșekkür etmek isteriz.

Seykoç Aluminium, has Responded to the Government Project to Promote TL In the interview we held, General Manager of Seykoc Aluminium Murat ÇIĞLI stated that while they were purchasing the products, that are imported from Europe, in foreign currency, in order to make contribution to the company’s benefits and to promote TL, they have made their first attempt. CIGLI said: “Our company, acting in line with the benefits of our country and our nation, has taken decision to make contribution to the campaign started for promoting TL and to contribute to country’s economy“.


Sektör

56

Dusseldorf Aluminium 2016 Fuarı’ndaki, “Sanat ve Endüstrinin Bulușması” Temalı Standıyla Büyük Beğeni Topladı Üreterek hayatın her alanında insana dokunan ASAŞ’dan, hayata estetik ve işine sanat katan ASAŞ olma yolunda ilerliyoruz.

Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kurulușu arasında 91. sırada yer alan, Avrupa’daki lider üreticilerden biri olan ASAȘ; Dusseldorf’da 29 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Aluminium 2016 Fuarı’nda sanat eserlerinin öne çıktığı standıyla büyük beğeni topladı. Sektörün nabzını tutan, alüminyumla ilgili tedarik zincirinde yer alan paydașların tamamının katıldığı dünyanın önde gelen fuarı olan Aluminium 2016’da bu yıl ASAȘ’ın standında “Sanat ve Endüstrinin Bulușması” teması öne çıktı. ASAȘSANAT çatısı altında çalıșmalarını sürdüren heykeltırașlarla yapılan özel projede endüstride kullanılan alüminyum profil, levha, rulo ve folyo ürünleri kimlik değiștirerek birer sanat eserine dönüștü. Proje kapsamında eserler üretilirken ki tüm așamalar fotoğraflanarak özel olarak hazırlanan panolarda eserin hayata geçiș hikâyesi ve fabrika üretim süreçleri tanıtılmıș oldu. Tedarik ettiği alüminyum profil ve levha, folyo vb. ürünlerin sanat eseri olarak estetik ve yenilikçi bir form ile tekrar hayat bulması ziyaretçiler tarafından da büyük bir beğeniyle karșılandı. ASAȘ, 2015 yılında kurduğu ASAȘSANAT ile 2.150’den fazla kișinin çalıștığı, 640.000 m² alan üzerine kurulu, 300.000 m² kapalı alana sahip son teknolojik ekipmanlarla donatılmıș üretim tesislerinin tüm imkânlarını sanatçılara açarak sektöründe bir ilke imza attı. Sanatçıların, öğrencilerin ve akademisyenlerin teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, projelerini imalat kısıtlarına takılmadan özgürce hayata geçirmelerine olanak tanımak için kurulan sanat atölyesinde sanatçılara artizan desteği de sağlanıyor.

ASAȘSANAT Müdürü Demet İNCİRCİ önümüzdeki dönemlerde de sanat ve endüstrinin bir araya geleceği farklı sürpriz projeler için hazırlıkları olduğunu belirtti. ASAȘ Genel Müdürü Bülent ATABAY verdiği beyanatta: “ASAȘ ihracat yapan, büyüme hızı son 15 yılda her yıl ortalama % 26 olan bir kuruluș. Bu bașarı grafiğinin arkasında bugünü değil geleceği öngörmeye çalıșmamız ve geleceği șekillendiren iki önemli öğe olan bilim ve sanata odaklanmamız yatıyor. 1.750 m² alan üzerine kurulu, 75 tecrübeli mühendis ve teknikerin çalıștığı Ar-Ge Merkezimizin de katkılarıyla, sanat ve bilimi bir araya getirdiğimiz ASAȘSANAT atölyesinde yeni üretim teknikleri geliștirerek sanatçılarımızın kendilerini özgürce ifade edebilmeleri için yeni olanaklar sunmak için çalıșıyoruz. 2.150’den fazla kișiye istihdam sağlayan büyük sanayici kurulușlarından biri olmanın ötesinde ülkemiz için bugünden çok daha fazla katma değer yaratacak yetkinliğe erișerek, sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak büyütüp geliștirmeyi hedefliyoruz. Etik değerlere koșulsuz bağlı, çalıșan mutluluğunu her zaman birinci derecede önemseyen ve tüm paydașlarının güven duyduğu firma olabilmenin gururunu her zaman tașıyor olmak en büyük arzumuzdur” dedi. Asaș Attracted Applause At Its Stand Under The Theme Of ‘‘Art Meets Industry’’ At Düsseldorf Aluminium 2016 Exhibition We are proceeding on the way of transforming from ASAȘ which touches humans in all aspects of life by manufacturing products, to ASAȘ which adds aesthetics to life and adds art to its business.


Sektör

58

Vorne Bayileri Bir Kez Daha Antalya’da Bir Araya Geldi Regnum Carya Belek’te düzenlediği organizasyonla Vorne bir kez daha bayilerini bir araya getirdi. Her yıl geleneksel hale getirdiği bayi toplantısının açılış konuşmasını İleri Pencere Kapı Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Nagehan KURTULUŞ yaptı. Firmanın gelecek hedeflerinden bahseden Nagehan KURTULUȘ; hedeflere ulașma yolunun bayiler, müșteriler ve firma çalıșanları olarak aynı hedefi benimsemelerinden geçtiğini ifade ederek, firmanın yeni sloganı ‘Daha İleri’nin anlamı üzerinde kısa bir konușma yaptıktan sonra yılın satıș değerlendirmesini yaptı. Vorne bayileri otelin sunduğu imkânlardan yararlanarak yılın stresini attıkları gibi, yine Vorne’nin düzenlediği aktivitelere de katılıp çocuklar gibi eğlendiler. İki takıma ayrılan bayiler oyunlar bittiğinde Vorne için tasarlanmıș altın ve gümüș madalyalarını aldılar. Son gece yapılan gala yemeğinde canlı orkestra eșliğinde eğlenen bayilere sürpriz olarak kendi isimleri için hazırlanmıș milli takım formaları hediye edildi. Formaları hemen üzerlerine giyen bayiler 10. Yıl Marșı eșliğinde, ellerinde bayraklarla coșkulu anlar yașadılar.

Bayi toplantısının hemen ardından Vorne 10-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Rixos Premium Belek’te bu yıl ilk kez bayi müșterilerini ve satıș temsilcilerini bir araya getirdi. Eğitim konseptinde yapılan sunumlarla bayilerin müșterileri ve satıș elemanları, marka hakkındaki bilgilerini pekiștirdi ve yeni ürünler hakkında bilgilendirildiler. Toplantıdan arta kalan zamanlarda sıcak ve güneșli havanın tadını çıkaran bayilerin müșterileri ve satıș temsilcileri, düzenlenen çeșitli aktiviteler ve turnuvalar ile eğlenceli dakikalar yașadılar. Son gece canlı orkestra eșliğinde yapılan gala gecesi ile toplantı son buldu. Vorne Dealers Came Together Once Again in Antalya Vorne gathered its dealers once again with the organization that it carried out at Regnum Carya Belek. Nagehan KURTULUȘ, the Vice General Manager of İleri Window Door Systems made the opening speech of the dealer meeting traditionalized every year.


Röportaj

64

“Özçelik Tecrübe ve Kalitesi İle Güçlenen OZ MACHINE Markasını Dıș Pazara Sunduk” Özçelik Makine Pazarlama Direktörü Feyza ŞAŞMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide Özçelik Makina olarak, sektöre birçok yenilik getirdiklerini ifade ederek; “2016 yılı ortalarında, dış pazarda Özçelik markasını tercih edenlerin de talebi doğrultusunda yeni bir marka çalışmasına başladık. Her dilde aynı şekilde telaffuzu ile akılda kalıcı, Özçelik tecrübe ve kalitesi ile güçlü OZ MACHINE markasını dış pazara sunduk. Yeni markamızdan beklentilerimiz yüksek. OZ MACHINE markasının Özçelik markasından aldığı kalite ve güven ile marka bilinirliğini artırmak bizim için zor olmayacak” dedi. Kendinizi ve firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunuyum. Özçelik Makina bünyesinde üretim, satıș ve pazarlama departmanlarında tecrübelerim oldu. Üniversite döneminde firmanın üretim ve dıș ticaret bölümlerinde yarı zamanlı, mezuniyet sonrası 2010 yılı itibari ile de tam zamanlı olarak yurt içi ve yurt dıșı satıș departmanında çalıșmaya bașladım. Özçelik Makina olarak 2015 yılına kadar pazarlama aktivitelerini satıș bünyesinde devam ettiriyorduk, 2015 yılı itibari ile pazarlama departmanını kurduk. Bugün hali hazırda pazarlama departmanının sorumlusu olarak görevime devam ediyorum.

üretim kapasitemiz de artmıș oldu. Üretim kapasitemizin artıșı dıșında geçilen yıllarla birlikte makine parkurlarında farklılașmaya giderek portatif dıșında tek kafa, çift kafa, dört kafa makineler, robotik merkezler gibi sektörün ihtiyaçlarını karșılayacak % 100 Türk sermayeli makinelerimizi üretmeye bașladık.

Özçelik Makina 1980 yılında İstanbul Ümraniye’de 25 m²’lik bir atölyede portatif kesim makineleri ile üretime bașladı. Üretimine bașlanılan ilk günden beri ilke edindiğimiz kaliteli üretim ve güvenilir firma olma anlayıșı bu yolculukta bizim en güçlü dayanağımız oldu. Bizlere kendimizi geliștirme imkânı sağlayan müșteri memnuniyeti odaklı satıș ve satıș sonrası hizmetler politikamız ile müșterilerimizle olan iletișimimiz her geçen gün attı. Bugün yaklașık 70 farklı makine üretimi ile Alüminyum ve PVC sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz.

Özellikle ihracat amaçlı yapmıș olduğunuz gelișmelerde, yeni markanız OZ MACHINE de dikkatimizi çekiyor. Bu noktaya nasıl gelindi, yeni markanızdan neler bekliyorsunuz açıklar mısınız? 2016 yılı ortalarında, dıș pazarda Özçelik markasını tercih edenlerin de talebi doğrultusunda yeni bir marka çalıșmasına bașladık. Yeni marka çalıșmasının en önemli nedeni, Özçelik kelimesinin farklı bölgelerde farklı șekillerde telaffuz edilmesi. Örnek verecek olursak, Ofselik, Ozslik, Oselik, Setieli, Oochilik, Ocensilik gibi her gittiğimiz coğrafyada karșımıza çıkan farklı farklı telaffuz bulunmaktadır. Biliyorsunuz, marka bilinirliğinde en önemli özelliklerinden birisi de kolay anlașılabilir ve hatırlanabilir olması. Özçelik markası logosu ile tüm dünyada bilinirliğini sağlamıș olsa da, konu telaffuza geldiğinde, markanın farklı șekillerde söylenmesi dıș pazardaki bayilerimizi, müșterilerimizi sıkıntılı durumlarda bırakabiliyor. Bu nedenle her dilde aynı șekilde telaffuzu ile akılda kalıcı, Özçelik tecrübe ve kalitesi

Kurulduğumuz günden itibaren devamlı gelișmeyi hedefleyen bir șirket olarak hareket ettik. Ümraniye’de 25 m²’lik bir alanda bașlayan yolculuğumuz 1982 yılında 200 m², 1985 yılında 1.500 m² ve 1989 yılında 3.000 m² kapalı alanlı üretim tesisimiz ile devam etti. 2004 yılında ise Orhanlı Tuzla’da bulunan bugün de kullandığımız 16.000 m² kapalı alana sahip tam entegre olarak çalıșan tesisimize geçtik. Yeni tesisimiz ile birlikte

Sektörümüzden izlediğimiz kadarıyla, hem ürün hem de marka bazında önemli çalıșmalar yapıyorsunuz. 2017 için hedeflerinizden bahseder misiniz? Ürettiğimiz ürünlerin tüketici ve piyasa șartları açısından değerlendirilmesinde imaj, kalite, güvenilirlik, rekabet ve müșteri memnuniyeti gibi kavramları bünyesinde barındırması markayı ifade ediyor. Biz markalașma çalıșmalarına kurulduğumuz yıldan itibaren bașladık. Ürünlerimizin müșteri tarafında tercih edilmesinin en büyük nedeni markamıza yaptığımız yatırımlar. Sektörde Özçelik markasını bilmeyen yok. Özçelik Makina olarak, sektöre birçok yeniliği getiren firmayız. Garanti șartlarımız, satıș sonrası hizmetler kalitemiz, her yıl belgelendirmeye yaptığımız yatırımlar, ürün kalitemizi en üst seviyede tuttuğu gibi, hem yurtiçi hem dıș pazarda da güvenilirlik özelliğimizi koruyor. Bu da müșteri sadakatini sağlıyor. Tercih așamasında olan bir müșterinin kararındaki en önemli etken marka diyebiliriz. 2017 yılında da marka yatırımlarımız devam edecektir, özellikle Ar-Ge tarafında yaptığımız yatırımlar, ürünlerdeki geliștirme faaliyetleri, müșteri tarafında zaten güçlü olan iletișimimizi daha güçlü hale getirmek için yaptığımız farklı sosyal mecralarda ki pazarlama çalıșmaları, kampanyalar, reklamlar ile markaya yapacağımız yatırımlarımız devam edecek.


Röportaj

66

ile güçlü OZ MACHINE markasını dıș pazara sunduk. Markayı oluștururken, müșterilerimizin de fikirleri doğrultusunda Özçelik markasından çok kopuk olmamasına dikkat ettik. Bunun yanında, dıș pazarda kullanılan dillerde kolaylıkla okunabilmesi, kolay telaffuz edilebilmesi, diğer dillerde olumsuz bir anlam tașımamasına da dikkat ettik. Yeni markamızdan beklentilerimiz yüksek. Rekabetin hızlandığı, ürünler arasındaki farkın gitgide azaldığı bir pazarda firmaların ticari anlamda bașarılı olabilmelerinin tek yolu farklılığa gitmeleridir. Tüketicinin seçim kararı ürünün markasına, çağrıștırdığı kalite ve güven duygusuna bağlı olduğu bir ortamda marka bilinirliğini artırmak en önemli adımdır. OZ MACHINE markasının arkasına 37 yıllık üretim geçmiși olan, kalitesi ve güvenilirliği ile kendisini tüm dünyada kanıtlamıș bir marka, Özçelik var. Bu OZ MACHINE için büyük bir avantaj. Günümüzde, dünya tek bir pazar haline gelmiștir. İhracatın artması, ülkeye döviz girișini sağlıyor ve bu da milli gelirin artmasına, ülke ekonomisinin daha güçlü hale gelmesine katkıda bulunuyor. İhracatın artmasında marka bilinirliğini artırmak büyük önem tașıyor. OZ MACHINE markasının Özçelik markasından aldığı kalite ve güven ile marka bilinirliğini artırmak bizim için zor olmayacak. Ürünlerinizi, teknolojik olarak bizden daha ileri olan ülkelere de satıyor musunuz? Bunları sıralayıp, en çok tercih edildiğiniz ülkeyi ve bu pazardaki konumunuz hakkında bilgi verir misiniz? Açıkçası “Teknolojik anlamda bizden daha ileri ülkeler” tanımını kabul etmiyorum. Markalarına yatırım yapmıș ülkeler var. Son yılların verilerine baktığınızda marka değeri en yüksek olan firmalar “bizden ileri” șeklinde tabir ettiğimiz ülkelerden çıkıyor. Amerika’da, Apple, Microsoft, Coca-Cola, IBM, Almanya’da Mercedes, Volkswagen, Japonya’da Sony, Toyota en basit örnekleridir. Sektörümüzde de aynı șekilde, aynı teknolojiyi kullanıp, daha kaliteli ürünler üretiyor olmamız, maalesef marka değerimizi artırmıyor. Türk Malının olumsuz imajını yok edip, ihracatımızı artırarak önce ülkeye katma değer sağlamalıyız ki, markalarımızı hak ettikleri yerlerde konumlayabilelim.

Röportaj sorularımızı yanıtladığınız için teșekkürler, son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir konu var mı? Çevremizde yașanan tüm sıkıntılara rağmen ayakta durmaya çalıșan ve Türk Malını dünyaya tanıtmaya çalıșan tüm șirketler gibi bizde önümüzdeki dönemde elimizden geleni yaparak markalarımızı hak ettiği yerde tutmaya çalıșacağız. Üretim olarak devamlı kendimizi yenileyen ve geliștiren bir yapımız var. Bu yapı sayesinde pazarın taleplerini karșılamaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı kazançlar diliyor, ilginizden dolayı teșekkür ediyorum.

Soruya gelecek olursak, evet bu ülkelere satıș yapıyoruz. Markalașma sürecini tamamlamıș firmaların birçoğu da bizlerden fason üretim talep ediyor. Çünkü teknoloji ve kalite anlamında hiçbir fark yok. Bazı açılardan üstünlüklerimiz bile var. Biz kendi markamızla satmayı tercih ediyoruz. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde tercih ediliyoruz. Bu ülkelerde CNC İșleme merkezlerimizi yoğunlukla satıyoruz. PVC ve Alüminyum makineleri üretiminiz olduğunu biliyoruz. Bașka sektörlere de makine üretiminiz var mı? Varsa nelerdir? Yoksa böyle bir düșünceniz var mı? Hangi sektör(ler)? Șuan CNC kontrollü panel ișleme makinelerimiz LEPUS – I ve II, portatif, tek kafa, çift kafa kesim ve kesim merkezi makinelerimiz gibi ahșap sektörüne hizmet ediyor. Bunlar dıșında, 2015 yılı Batimat Paris Fuarında lansmanını yaptığımız ve tüm geliștirmelerini tamamladığımız GARNET ișleme merkezimizde çelik ve endüstriyel ürünlerin ișlenmesine imkân sağlıyor. Biliyorsunuz, dünyanın sektörde sayılı tam entegre fabrikalarından birine sahibiz. Tesisimizde her türlü üretim yapma kapasitesine sahibiz. İlerleyen dönemlerde farklı sektörlere üretim yapma gibi çalıșmalarımız var. Çalıșmalarımız tamamlandığında mutlaka onları da paylașıyor olacağız.

“We Have Put OZ MACHINE Brand, Which Have Gained Strength With the Experience and Quality of Özçelik, On Foreign Market” In the interview we made; Feyza ȘAȘMAZ, the Marketing Director of Özçelik Makine, said “In the midst of 2016, we have started a new brand activity in line with also the request of those who prefer Özçelik brand in the foreign market. We have put OZ MACHINE brand, which is catchy with its same pronunciation in all languages, strong with the experience and quality of Özçelik, on foreign market. We have high expectations from our new brand. It will not be difficult for us to raise the brand awareness of OZ MACHINE brand with the quality and trust taken from Özçelik brand” by stating that they have brought many innovations to the sector as Özçelik Makina.


Sektör

68

Özçelik Makine İle Kharkiv Daha da Keyifli Özçelik Makine bayi ve müşterileri ile Ukrayna’nın eğitim ve kültür başkenti Kharkiv’de birbirinden güzel 4 gün geçirdi.

Seyahat Özçelik Makine’nin fabrikasında bayi ve müșterilerin karșılanması ile bașladı. Fabrikayı da gezen bayi ve müșteriler hem Özçelik Makine bünyesinde bulunan tüm yenilikleri görmüș oldular, hem de kullandıkları ya da sattıkları makinelerin üretim süreçleri ile bilgi aldılar. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel açılan kontuarda bulușmayla bașlayan seyahat, tarifeli uçușun ardından otele yerleșme ile devam etti. Kısa bir dinlenmenin ardından Kharkiv’in hem șık, hem tarihi restoranı olan Pushka Restoranda yenilen akșam yemeğinden sonra Özçelik Makine bayi ve müșterileri dinlenmek için otellerine geri döndüler. İkinci gün Kharkiv șehir turu ile devam etti. Eski Rusya Bașkenti olan Kharkiv’in tarihi ve doğal güzellikleri rehberler eșliğinde misafirlere detaylı olarak anlatıldı. Keyifli geçen günün ardından bayi ve müșteriler serbest zaman geçirerek günü sonlandırdılar. Seyahatin üçüncü günü ise gala yemeği günüydü. Ukrayna’nın en büyük restoran zinciri olan ve șovları ile beğeni kazanan Stargorod restoranda verilen gala yemeği oldukça keyifli geçti. Yöre-

sel lezzetlerin yanı sıra birbirinden keyifli șovlarla güzel vakit geçiren bayi ve müșteriler daha sonra dinlemek için otellerine geçtiler. Seyahatin dördüncü ve son günü dönüș günüydü. Özel transfer ile havalimanına gelen bayi ve müșteriler yolculukları esnasında özel bir anket de yapıldı. Özçelik Makine tarafından yapılan anket öncelikle önümüzdeki dönemlerde yapılacak benzer seyahatler için görüș ve geri bildirim alınması bakımından önemliydi. Bayi ve müșteriler tarifeli uçak ile İstanbul’a vardıktan sonra havalimanında vedalașarak bu keyifli seyahate son verdiler. Seyahatle ile ilgili olarak Özçelik Makine Yurt İçi Satıș Direktörü Volkan BİÇER; “Bu tarz seyahatler değerli bayilerimiz ile aramızdaki bağları daha da güçlendirirken müșterilerimizi ve tali bayilerimizi daha iyi tanımıza ve onları daha iyi anlamamıza fırsat veriyor. Ayrıca her geçen sene kendimizi geliștirebilmemiz adına bizlere ıșık tutuyor” dedi. Kharkiv is Even More Joyous with Özçelik Machinery Özçelik Machinery , together with their dealers and clients, have lived through 4 beautiful days in Kharkiv, being the education and cultural center of Ukraine.


Sektรถr 70


Sektör

72

“Markalarımızla Körfez Bölgesinde Artık Çok Daha Güçlüyüz” Bu yıl 21 – 24 Kasım tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 37’ncisi düzenlenen Dubai Big 5 Fuarı’na Suudi Arabistan temsilcisi Almuntaser International firması ile birlikte katılan Metsan Kurucu Ortaklarından İbrahim ÇABUK yapı sektörüne dair son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Fuar süresince yoğun ilgi gören stantlarında Hindistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Filistin, Ürdün, Libya, Singapur, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerini ağırladıklarını ifade eden ÇABUK, “Kendi ülkeleri için temsilcilik talepleri olan misafirlerimiz ile temsilcilik ön görüșmeleri yapma fırsatı bulduk” dedi. Dubai Big 5 Yapı Fuarı süresince Körfez Bölgesi’nde bayi ağı olușturma sürecimize katkı sağlayacağını düșündüğümüz görüșmeler yapma imkânı elde ettik diyen ÇABUK; Hindistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Filistin, Ürdün, Libya, Singapur, İngiltere gibi bahsi geçen ülkeler bașta olmak üzere yeni ülke temsilciliklerinin olușturulması sürecine devam etmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Fuar sonrasında Körfez Bölgesi temsilcisi Almuntaser International firması ile gelecek 10-15 yılı kapsayan bir vizyon benimseyip hedefleri olușturduklarını ifade eden İbrahim ÇABUK; sürecin yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurların ele alındığı, “Satıș Süreci Yönetimi” eğitimini tamamlayarak, teknik sunumları birlikte gözden geçirdiklerini ifade etti. Bölge temsilcisi Almuntaser International firmasının Yönetim Kurulu Bașkanı Mr. Yahya Al ROHAEEM, Dubai Big 5 Fuarı ile bölge potansiyelinin çok daha net anlașıldığını, bölgenin potansiyeline ve gücüne olan inancının daha da pekiștiğini ifade etti. İbrahim ÇABUK; “Yapmıș olduğumuz çalıșmalar ve karșılıklı görüșmeler neticesinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleșik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman olmak üzere altı körfez ülkesinde artık çok daha güçlüyüz” dedi. ÇABUK; “2015 yılında İran-Tahran İnșaat Fuarına katılarak bașlatmıș olduğumuz ihracat hamlesi kapsamında 2016 yılı içerisinde șu ana kadar İran, Suudi Arabistan, Polonya, Almanya, Cezayir, Nijerya, Brezilya, Etiyopya, Endonezya ve Birleșik Arap Emirlikleri olmak üzere toplam 10 ülkede ihtisas fuarlarına katılmıș buluyoruz. 2017 yılı içerisinde ABD, Almanya ve Çin olmak üzere planlanmıș 3 fuar organizasyonumuz daha bulunuyor. Hâlihazırda Bulgaristan, Suriye, Ürdün, İtalya, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Sırbistan, İran, Cezayir, Suudi Arabistan, Tunus, İspanya, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti, Lübnan, Irak, Kazakistan, Șili, Azerbaycan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu toplam 26 ülkede ürünlerimiz global tüketici ile bulușmuș durumda. 10 yıl içerisinde temsilciliklerimizin sayısını artırarak, ürünlerimizi 150 ülkeye ulaștırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

“We are Even More Powerful in the Gulf Region with our Brands” İbrahim ÇABUK, being one of the founding partners of Metsan, who attended Dubai Big 5 Fair being organised for the 37th time at Dubai World Trade Center between the dates of 21th and 24th of November, together with Almuntaser International company, being the representative of Saudi Arabia, has stated that they could find the opportunity to follow up the latest developments in the construction sector.

Metsan, Endonezya Big 5 Yapı Fuarı’na Katıldı Metsan; Jakarta Endonezya’da bu yıl ikincisi gerçekleşen fuara enerji santrali, güvenlik firması, havaalanı yazılımı, otomasyon yazılımı, gemi üretimi, telekomünikasyon ve 300’ü aşkın uluslararası&yerel yapı firması olmak üzere gerçekleştirilen Big 5 Endonezya Yapı Fuarı’nda katılımcı olarak yer aldı. Türkiye Konsolosu tarafından ziyaret edilen standımıza Endonezya, Singapur ve Tayland gibi çeșitli ülkelerden firmalar ilgi gösterdi diyen Metsan Kurucu Ortaklarından Erdal ORHAN; “Bahsi geçen ülkelerden gelen firmalarla bilgi alıșverișinde bulunup, potansiyel distribütörlerle tanıșma imkânı elde ettik. Özellikle kimyasal dübel ve sızdırmazlık serisi ürünlerimize yoğunlukla alaka gösterildiği fuarda, sektördeki en yeni ürünlerle tanıșma ve son teknolojiyi yakından takip etme fırsatı yakaladık. Bu fuar aracılığıyla Endonezya pazarını yakından tanıma ve inceleme imkânı bulduk’ dedi. Son yıllarda Türkiye ile Endonezya arasındaki dıș ticaret hacmi artıș göstermiș durumda diyen ORHAN; “Özellikle inșaat malzemeleri ürünleri konusunda Türkiye için Endonezya potansiyel bir pazar konumunda bulunuyor ve Endonezyalı müteahhitlik firmaları Türk firmaları ile ișbirliğine olumlu yaklașıyorlar. Endonezya’da konut ve altyapı inșa ve yenilemesine ihtiyaç önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceği öngörülüyor’ dedi. Gelecek vaat eden inșaat sektörü de dikkate alındığında, Endonezya’da Metsan için kimyasal dübel ve boru sızdırmazlık elemanlarımız konusunda müthiș bir potansiyel bulunuyor diyen Metsan Kurucu Ortaklarından Erdal ORHAN ülkenin ekonomik geleceğiyle ilgili; “Endonezyalıların satın alma güçleri nüfus içinde orantılı olarak arttıkça birçok gelișmekte olan ülkeyi geride bırakarak G20’deki basamakları hızla tırmanacaklarını hayal etmek zor değil” öngörüsünde bulundu. ‘Bizi oldukça heyecanlandıran bu potansiyeli, pazar ile ilgili yaptığımız çalıșmalar ve elde ettiğimiz tecrübeler ıșığında en iyi șekilde değerlendireceğiz’ dedi.

Metsan, Participated at Indonesia Big 5 Construction Fair Metsan has participated in Big5 Indonesia Construction Fair being realised in Jakarta Indonesia for the second time this year, in which more than 300 international and local construction companies, and companies involved with energy plant, security company, software for airports, automation software, ship construction, telecommunication took part.


Ürün

74

Geometrik Kompozisyon

Visionshuset ofis projesi, çizgisel ve geometrik kompozisyonların malzeme değişimiyle cephede hayat bulduğu bir proje olarak özetlenebilir.

Danimarka’nın Aalborg kentinde yer alan proje, mimarları KPF Architects tarafından, iç mekân iklim kontrolü ve buna uygun nitelikli malzeme seçimiyle önemli bir bina olduğu vurgusuyla anlatılıyor. Çok amaçlı ofis binası, yıllar içinde Aalborg’un yeni ticari ve konut bölgelerinden biri haline gelen eski fiber beton fabrikalarının olduğu bir alanda yer alıyor.

İçeriksel olarak bina, dört kata yayılan 10.000 m² ticari alan ve 3500 m² alıșveriș merkezi alanından olușuyor. Çok amaçlı bir yapı olan Visionshuset, açık planlı ya da hücresel ofisleriyle farklı ișlev ve ihtiyaçların karșılanmasına olanak tanıyor. Bina katları boyunca devam eden geniș geçirgen yüzeyli açıklıklar içeri doğal ıșığı alırken cephe; dikey, eğik ve çizgisel geometrik formların birleșimden olușuyor. Beyaz beton panellere zıtlık kuran koyu renkli cam yüzeyler binanın cephe kimliğini tanımlıyor. Ana cephe malzemesi olarak tercih edilen Cembrit Patina, doğal tekstüre yakın niteliğiyle projenin “yaș” katmanı olarak önem kazanıyor. Bu niteliği sayesinde ham maddenin doğal lifli yapısını algılatan ve yüzeydeki kumlama hattını hissettiren malzeme, mevsimler değișip yıllar geçtikçe fiber betonun doğal yașlanma sürecini yapının yüzeyinde okunur hale getiriyor. Cembrit cephe panelleri on yıllar boyunca acımasız güneș ıșığına, büyük sıcaklık değișikliklerine ve amansız hava koșullarına maruz kalsa da kullanılan su bazlı akrilik boyası sayesinde yüksek UV dayanım özelliğine sahiptir ve her türlü iklim ve hava koșullarında kullanılmak üzere sertifikalanmıștır. Kaynak : www.cephebulteni.com

Aalborg belediyesinin 11,4 hektarlık bir alanı kapsayan yerel planına göre dönüșen bu bölgedeki proje, biçim ve malzeme dili açısından “mimari deney” olarak etiketleniyor.

Geometric Composition Visionshuset Office Project can be summarised as a project where linear and geometrical compositions are brought to life on facade with alteration of materials.


Sektör

78

Çelik İhracatçıları Birliği’nden, Çetin Cıvata’ya Bağlantı Elemanları İhracatı Kategorisi’nde Ödül Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş.; Çelik İhracatçıları Birliği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘Bağlantı Elemanları İhracatı Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. catçıları Birliği Yönetim Kurulu Bașkanı Namık EKİNCİ, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bașkan Vekili Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet KARACA, MATİȘ A.Ș. Kalite Sistemleri ve Sertifikasyon Yöneticisi Aslan ÜNAL, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Çelik Boru İmalatçıları Derneği ile İMMİB, TALSAD yöneticileri ve birçok sektör temsilcisi katıldı. Tecde Grup bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ș. Yönetim Kurulu Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, ödülü Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bașkanı Namık EKİNCİ, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Bașkan Vekili Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU ve MATİȘ A.Ș. Kalite Sistemleri ve Sertifikasyon Yöneticisi Aslan ÜNAL’ın elinden aldı.

Çetin Cıvata; 2015 yılı ihracat performansları dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ‘Bağlantı Elemanları İhracatı Kategorisi’nde gerçekleștirmiș olduğu performansla 2. firma seçilerek 2015 Çelik İhracatının Yıldızları arasında yerini aldı. T.C Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin himayesinde gerçekleșen törene İstanbul Valisi Vasip ȘAHİN, Türkiye Çelik İhra-

Award is Given to ‘Çetin Cıvata’ by Steel Exporters Association in the Category of Exports of Connection Units Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ș., was given the award for ‘The Category of Exports of Connection Units’ during Steel Exporting Stars Award Assembly realised by Steel Exporters Association at İstanbul Technical University Süleyman Demirel Cultural Center.


Metric Yapı, Beymetal İle Linea Rossa Bayiliğine İmza Attı

Sektörün önde gelen firmalarından Beymetal Kurucu Ortağı Naci GÜL ve Metric Yapı Kurucu Ortağı Süleyman AKȘİT’in bayilik sözleșmesi yapmak üzere bir araya geldiği toplantıda konușan Süleyman AKȘİT; “20 yıllık partnerliğimizi Linea Rossa resmi bayiliği ile imza altına alarak inșallah 2017’ye bereketli bir bașlangıç yaptık. Naci Bey’e desteğinden dolayı teșekkür ederiz. Birlikte daha nice uzun yıllara” șeklinde konuștu.

Kompozit Sanayicileri Derneği, PlastEurasia Fuarı’na Katıldı Plastik makinelerinden kimyasallar ve hammaddelere, makine yan sanayinden ısı kontrol cihazları ve kalıplara kadar birçok farklı alanda en son teknolojik ürünlerin sergilendiği fuarda Kompozit Sanayicileri Derneği de bir stant ile yerini aldı. PAGEV ve Tüyap iș birliğinde düzenlenen PlastEurasia 26. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, Uzakdoğu ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkeden sektör profesyonellerini ağırladı. 26. kez kapılarını açan PlastEurasia İstanbul 2016 Fuarı’nda bu yıl 41 ülkeden 990 firma ve firma temsilciliği katılımı ve 26 ülkeden alım heyeti organizasyonu Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan ile fuarın çok uluslu yapısı daha da renklenmiștir.


Sektör

84

Aluminium Dusseldorf 2016’da, Teknik Alüminyum Rüzgârı Esti Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşu Teknik Alüminyum, endüstrinin global ölçekte en önemli buluşması Aluminium Dusseldorf 2016’da ilgi odağı oldu. Şirketin insan ve mükemmellik odaklı güçlü bir dönüşüm sürecinin ve TAM kültürünün tanıtıldığı fuarda, Teknik Alüminyum için hazırlanan yeni kurumsal filmin de ilk gösterimi gerçekleşti. Sürekli döküm teknolojisinin ülkemizdeki öncüsü olan Teknik Alüminyum ayrıca, Aluminium Dusseldorf 2016 kapsamında yapılan sempozyumda da bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk yassı ürün üreticisi ve kendi alanının en ileri teknoloji platformuyla sürekli döküm öncüsü olan Teknik Alüminyum, endüstrinin en önemli global bulușması olarak kabul edilen Aluminium Dusseldorf 2016’da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Satıșlarının yüzde 70’ini, 48 ülkeye yayılan geniș bir coğrafyaya ihracat olarak gerçekleștiren ve gerçek bir küresel oyuncu kimliği tașıyan Teknik Alüminyum, fuarda ürünleri ve teknolojilerinin yanı sıra, insan ve mükemmellik odaklı TAM kurumsal kültür dönüșümüyle de ilgi odağı oldu. Aluminium Dusseldorf 2016 Teknik Alüminyum standında, șirketin tüm iș süreçlerini çevresinde yapılandırdığı insan ve mükemmellik odaklı kurumsal kültürü “Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli (TAM)” ve bunun dört bileșeni Rekabetçilik, Performans, Güvenilirlik ve Sürdürülebilirlik hakkında bilgiler verildi. Fuar standında, Teknik Alüminyum ve TAM kültürü için hazırlanan yeni kurumsal tanıtım filmi de ilk kez gösterildi. Öncü Üretim Teknolojileri Sempozyumda Paylașıldı Global alüminyum ticareti açısından olduğu kadar, bu alandaki teknolojilerin paylașımı açısından da büyük önem tașıyan Aluminium Dusseldorf 2016 kapsamında gerçekleștirilen sempozyumda, kullandıkları teknolojilerle fark yaratan küresel oyuncular sunumlar gerçekleștirdiler. Sürekli döküm teknolojisinin ülkemizdeki öncüsü olan ve bu alandaki üretim yetenekleriyle küresel rekabet avantajını elinde bulunduran Teknik Alüminyum da, sempozyumda sunum yapan kurumlar arasında yer aldı. Teknik Alüminyum Ürün ve Proses Geliștirme Müdürü Ali ULUS’un gerçekleștirdiği, “Soğuk Hadde ve Nihai Ürün Proseslerinde Sürekli Döküm Yöntemiyle Elde Edilen Yassı Alüminyum Ürünlerinin Korozyon Karakteristiği” bașlıklı sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Teknik Alüminyum Wind Blew Stong at Aluminium Dusseldorf 2016 Teknik Alüminyum has been a center of attention at Aluminium Dusseldorf 2016, Aluminium industry’s most important convention at a global scale. Teknik Alüminyum’s human improvement and excellency focused model and TAM culture were introduced at the fair. Also the company’s new corporate reel was aired for the first time. Leading the industry in Turkey with its continuous casting platform, Teknik Alüminyum also contributed to the scientific content of Aluminium Dusseldorf 2016, through a presentation at the symposium that was held within the scope of the convention.

Türk Sanayinin İnsan Odaklı Șirketi Teknik Alüminyum’a OHSAS 18001: 2007 Sertifikası Sanayi kurulușları arasında insan odaklı iș kültürüyle farklılașan Teknik Alüminyum, iș sağlığı ve güvenliği konularında gerekli tüm çalıșmaların bașarılı bir șekilde tamamlanmasıyla, 16.10.2016 tarihinde OHSAS 18001:2007 sertifikasını aldı. Tüm iș süreçlerini insan ve mükemmellik odaklı bir kurumsal kültür dönüșümü olan “Teknik Alüminyum Mükemmellik modeli (TAM)” çerçevesinde yapılandıran Teknik Alüminyumda, İnsan Değerleri yönetimiyle iș sağlığı ve güvenliği konuları, stratejik öncelik olușturuyor. Bu doğrultuda Teknik Alüminyum, tüm çalıșanlarda gereken bilinç ve kültürün olușturulması hedefiyle tüm iș kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu temel ilkesiyle çalıșmalarını sürdürüyor.

OHSAS 18001:2007 Certificate to Teknik Alüminyum Turkish Industry’s Human-Oriented Company of Differing among industrial enterprises with its human-oriented business culture, Teknik Alüminyum has obtained OHSAS 18001:2007 certificate on 16.10.2016 by successfully completing all works required in occupational health and safety matters.


Sektör

86

ALUTEAM ve MATİL A.Ș.’den Önemli İșbirliği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Girișimci Alüminyum Sanayici ve İș Adamları Derneği ortaklığında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan ve İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) proje ortaklığında alüminyum sektörü özelinde hizmet veren Alüminyum Test Eğitim ve Araștırma Merkezi (ALUTEAM) ile yine İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle Çelik İhracatçıları Birliği’ne bağlı MATİL A.Ș. bünyesinde kurulan ve çelik bașta olmak üzere metal, refrakter, ferro alyaj ve kömür özelinde çalıșmalar gerçekleștiren Çelik Test ve Araștırma Merkezi (ÇETAM) altyapılarını ortak kullanıma açıyor. Birçok ortak paydaya sahip olan ALUTEAM ve ÇETAM, kurumlar arasında imzalanan ișbirliği sözleșmesi ile alüminyum ve çelik endüstrileri bașta olmak üzere tüm metal sanayisinin ulusal ve uluslararası gelișmesi hedefiyle ortak araștırma faaliyetleri gerçekleștirecek. Tarafların altyapıları birbirlerine entegre olarak çalıșacak. Bu sayede benzer çalıșmalar için ekstra altyapılar kurulması ve bu altyapıların atıl kalması yerine ALUTEAM ve ÇETAM altyapıları kurumsal ișbirliği ile alüminyum ve çelik

endüstrisine birlikte hizmet verecek ve mevcut potansiyel en üst düzeyde değerlendirilmiș olacak. T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan araștırma merkezlerinin bu ișbirliği projelerin sürdürülebilirliği konusunda da önem arz ediyor. An Important Collaboration Between ALUTEAM and MATİL A.Ș. Aluminium Test Training and Research Center (ALUTEAM), which was founded with the collaboration of Fatih Sultan Mehmet Foundation University and Entrepreneur Aluminium Industrialists and Businessmen Association with the support of İstanbul Development Agency, that provides services to the aluminium sector specifically with the project partnership of Istanbul Iron and non ferrous Metals Exporters Union (IDDMIB), and Steel Testing and Research Center (CETAM) which was founded within the corporation of MATİL A.Ș.,as being part of Exporters Union, having the support of İstanbul Development Agency (İSTKA) and which realises works specifically as relating to steel and metals, refractor, ferro alliage, and coal, began to allow their infrastructures to be used as common.


16. MÜSİAD EXPO Ekonomiye Canlılık Getirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen uluslararası MÜSİAD Expo’nun 16’ıncısı İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 700 firma, 7 binden fazla yabancı iş adamı, 800’ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100’ü aşkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16. MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ispatladı. 7 bini aşkın ikili iş görüşmesinin yapıldığı fuar, ekonomiye canlılık getirdi. Yaklașık 200 bin ziyaretçi ağırlayan fuara Afrika damgasını vurdu. Bu yılki fuar için Afrika’ya odaklanan MÜSİAD’ın yabancı fuar ziyaretçilerinin yüzde 30’unu Afrikalılar olușturdu. Fuarın açılıș programında Cumhurbașkanı Recep Tayyip ERDOĞAN da MÜSİAD’ın Afrika’ya olan ilgisinin devam etmesini istedi. İș dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD EXPO ile eș zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3. High Tech Port ve 20. Uluslararası İș Forumu (IBF) da düzenlendi. Afrika’da Fuar Yapılacak ‘İș Burada’ sloganıyla 16’ıncısı düzenlenen MÜSİAD EXPO Fuarı’nın yapılan B2B görüșmeleriyle yeni iș fırsatlarının adresi oldu. Batı’dan gelen ticaret yollarını Doğu’daki son noktaya bağlayan İstanbul’un uluslararası bir ticaret fuarına ev sahipliği yapmak için en elverișli nokta olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Bașkanı Nail OLPAK, “Bu yıl 16’ıncısı yapılan MÜSİAD EXPO’yla devlet adamları, siyasetçiler, ișadamları, girișimciler, bürokratlar, akademisyenler ve yatırımcıları bir araya getirdik” dedi. Önümüzdeki yıl Pakistan’daki, 4. High Tech Port’u düzenleyeceklerini belirten OLPAK, 2017 yılında Afrika’da bir fuar yapmak için hazırlık yaptıklarını söyledi. “Türkiye, Türkiye’den Büyüktür” Fuarla ilgili değerlendirme yapan OLPAK șunları kaydetti: “700 firma, 7 binden fazla yabancı iș adamı, 800’ü yabancı 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100’ü așkın ülkeden ziyaretçinin katıldığı 16. MÜSİAD EXPO, tüm olumsuz girișimlere rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta olduğunu ispatladı. Fuarımızda, 4 bin ikili görüșme beklerken 7 bini așkın ikili iș görüșmesi yapıldı. Fuarımız, katılımcıların ve ziyaretçilerin olumlu değerlendirmeleriyle sona erdi. Bu bizim için gurur verici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan olumsuz yorumların ve ekonomimize zarar vermek üzere yürütülen algı operasyonlarının beyhude çabalardan ibaret olduğunu MÜSİAD EXPO ile tüm çevrelere gösterdik. Fuarımızı açarken dediğimiz gibi Türkiye, Türkiye’den büyüktür ve bizim ülkemize olan inancımız tamdır.” Savunma ve Havacılık Sektörünün Kalbi 3. High Tech Port’ta Attı Milli yeteneklerle küresel güçler olușturma hedefiyle yola çıkan ve Savunma ve Havacılık sektörüne özel olarak düzenlenen 3.

High Tech Port’ta ise Otokar’ın Altay Tankı’ndan Katmerciler’in HIZIR’ına, VESTEL Savunma’nın KARAYEL Taktik İHA’sından ASELSAN’ın İHASAVAR’ına ROKETSAN’ın CİRİT’ine varana dek Türk savunma ve havacılık sanayinin ileri teknoloji ürünleri pazar ülkelerin delegasyonlarıyla buluștu. 3. High Tech Port’a 34 ülkeden askeri delegasyon katıldı. IBF’e Girișimcilik Ekosisteminin ve Teknolojinin Geliștirilmesi Damga Vurdu Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve T.C. Bașbakan Yardımcısı Mehmet ȘİMȘEK’in ana konușmacı olduğu Uluslararası İș Forumu-IBF, 16. MÜSİAD EXPO ile eș zamanlı olarak gerçeklești. Bu yılki konusu “İnovasyon Ekonomisi ve Yatırım Ekosistemi” olan IBF’te, inovasyon ekonomisinin rekabetçi dünyasında, ülkelerin diğer ülkelere göre üstünlük sağlayabilmesinin, ancak teknolojinin geliștirilmesi ve ticarileștirilmesi ile birlikte girișimcilik ekosisteminin de eș zamanlı olarak olușturulması ile mümkün olacağı üzerinde duruldu. MÜSİAD MoU Anlașmaları İle Ticaret Ağını Genișletiyor MÜSİAD Genel Bașkanı Nail OLPAK, İran Mühendisler Odası Bașkanı Mr. Majed Ali Al-TABBA’a, TAAVVUN Odası (Iran Chamber of Cooperatives) Bașkanı Dr. Bahman ABDULLAHİ, Rusya Federasyonu Müslüman İșadamları Derneği Bașkanı Mr. Shagimardanov Aydar RAVİLEVİCH ile MoU (Memorandum of Understanding) anlașmaları imzaladı. MÜSİAD, İran, Ürdün ve Rusya ile imzaladığı bu anlașmalarla, Türkiye’nin söz konusu ülkelerle pazar ağını büyütmeyi, dünyadaki ticaret ağını ve ișbirliğini genișletmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

16th MÜSİAD Expo Has Freshened Up the Economy 16th of international MÜSİAD EXPO organized biyearly by Independent Industrialists and Businessmen’s Association (MÜSİAD) in İstanbul was conducted at İstanbul CNR Fair Center. Participated by 700 companies, more than 7 thousand foreign businessmen, 1000 buyers, 800 of which are foreigners, procurement committees from 52 countries and visitors from over 100 countries, 16th MÜSİAD EXPO proved that Turkish economy remains standing uprightly. The fair where over 7 thousand bilateral business interviews were made, has freshened up the economy.


Sektör

98

Özçelik Makina, “Geleceğe Yeni Bir Pencere Aç” Sosyal Sorumluluk Projesiyle Dikkat Çekti Özçelik Makina, Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, “Geleceğe Yeni Bir Pencere Aç” sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençleri hayata hazırlıyor.

Özçelik Makina Uygulama Atölyesi’nin açılıșını 30 Kasım 2016 tarihinde yaptı. 60’dan fazla katılımcının bulunduğu açılıș, Okul Müdürü Ali ÇELİK’in konușması ile bașladı. Sonrasında Meslek Öğretmeni Emre Can ERDOĞAN bölüm ve uygulama atölyesi tanıtımını gerçekleștirdi. Özçelik Makina adına protokol selamlamasındaki sıralamayı değiștirerek “Hayatımızın önceliği, bizlerden sonraki hayatı miras bıraktığımız en değerlilerimiz șu an bu eğitim sıralarındaki öğrencilerimiz” diye söze bașlayan Üretim Direktörü Erhan YÜCEL konușmasında Türkiye’de ve dünyada üretimin önemini anlatırken, mesleki eğitimin de üretim için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Okul Müdürü Ali ÇELİK’in Özçelik Makina Genel Müdürü Hasan ÖZÇELİK’e plaket vermesi ve Hasan ÖZÇELİK’in teșekkür konușması sonrasında, verilen eğitime her zaman destek sözü ile atölyenin açılıșına geçildi. Geleneksel olarak kurdele kesilmesinin ardından ikramlar eșliğinde atölye gezildi, karșılıklı görüș alıșverișinde bulunuldu. Özçelik Makina, Attracted Attention with the Social Responsibility Project named as “Open a New Window Into the Future” Özçelik Makina, is preparing the youngsters to the future at Hezarfen Occupational and Technical Anatolian High School, as within the scope of social responsibility project named as “Open a New Window Into the Future”.


.$6,0ø=0ø5<$3,)8$5,


.$6,0ø=0ø5<$3,)8$5,


Makale

104

โ€œHรผkรผmetimiz, $YUXSDยทQร–Q*HWLUGLรฉL<ยNOHUL 6DQD\LFLPL]LQ6ร–UWร–QGDQ$OPDOร–Gร–Uยต Celalettin KIRBOZ Giriศ™imci Alรผminyum Sanayicileri ve ฤฐศ™ Adamlarฤฑ DerneฤŸi Yรถnetim Kurulu Baศ™kanฤฑ

6L\DVHWYHHNRQRPLRNDGDULoLoHJLUPLรงNDYUDPODUGร–UNLVDQNL ELUELUOHULLoLQYDUODUGร–U(NRQRPLNJยFยROPD\DQELUVL\DVL\DSร– YH\DVL\DVL\DSร–\DKL]PHWHWPH\HQRQDUDรฉPHQ\ยUยPH\HoDOร–รงDQELUHNRQRPLQLQEDรงDUร–Oร–ROPDVร–oRNGDPยPNยQJ|UยOPHPHNWHGLUรชoHULVLQGHEXOXQGXรฉXPX]EXJยQOHUGHEXQXKHUKDOGH oRN QHW KLVVHGL\RUX] %L] EX รงHNLOGH HNRQRPLN JยFยPย]ย DUWร–UPD\DoDOร–รงWร–NoDGDEL]LSRWDQVL\HOUDNLSGยรงPDQRODUDNJ|UHQELUWDNร–P\DSร–ODUGDGDKDGDID]ODย]HULPL]GHEDVNร–NXUPD\D JD\UHWHGHFHNOHUGLU 8]XQ]DPDQGร–UยONHPL]DOยPLQ\XPVHNW|UยQยEDVNร–DOWร–QGDWXWPD\DoDOร–รงDQVHNW|UHOUDNLSOHUYHRQODUร–QVL\DVLX]DQWร–ODUร–oHรงLWOL R\XQODULOHEL]OHUL$YUXSDSD]DUร–QGDQX]DNWXWPD\DoDOร–รงPDNWD LGLOHU$QFDNยONHPL]LQJยoOยVDQD\LVLYHVDQD\LFLVLEXQODUร–KHU GHIDVร–QGDFLGGL|]YHULOHUGHEXOXQDUDNX]DNODรงWร–UPD\ร–YH\DHWNLVLQLKDILIOHWPH\LEDรงDUDELOPLรงWLU$OยPLQ\XPVHNW|UยoRN|QHPOL YH VWUDWHMLN ELU VHNW|UGยU (OEHWWH EDรงND VHNW|UOHUGH GH EX WLS UHNDEHWR\XQODUร–SODQODQPDNWDYH\DR\QDQPDNWDGร–U$QFDNEL] PHVOHรฉLPL]JHUHรฉLVDGHFHVHNW|UยQLoHULVLQGHEXOXQGXรฉXGXUXPXDQDOL]HWPHรงDQVร–QDVDKLEL]*HOHFHรฉLQVDQD\LVLKDYDFร–Oร–NXODรงร–PVDYXQPDVDQD\LOHULยถDOยPLQ\XPยทVX]ROPD]RODPD] 'ROD\ร–Vร–LOHEXVHNW|UHVDKLSROPDOร–\ร–]EXVHNW|UยJยoOยWXWPDOร–\ร–] 6L] oHOLNWHQ XoDN KHOLNRSWHU \DSDPD]Vร–Qร–] \DSDUVDQร–] XoXUDPD]Vร–Qร–]6L]oHOLNWHQURNHWXoDNVDYDU\DSDPD]VDQร–]\DSDUVDQร–]WDรงร–PDKDUHNHWNDELOL\HWLEXOPD]Vร–Qร–]6L]WUHQDUDED \DSDPD]Vร–Qร–] \DSDUVDQร–] \DNร–W \HWLรงWLUHPH]VLQL] *ยQยPย]GH JHPLDUDEDGkKLOROPDNย]HUHWยPXODรงร–PYDVร–WDODUร–QGDKร–]Oร–รงHNLOGH DOยPLQ\XPD G|QยOย\RU $OยPLQ\XP LOH KDILIOH\HQ DUDoODU KDUHNHWHGHUNHQoRNGDKDD]HQHUMLKDUFร–\RUEXGDPDOL\HWOHUL GยรงยUHUHNNDWNร–VDรฉOร–\RU *HoPLรงWH$YUXSDLONRODUDNEL]H7(9NR\GX\DQLELUEDรงNDYH ยoยQFยGยQ\DยONHOHULQGHQJHWLULOHFHNKDPPDGGHLOHLPDODW\DSDUDN SD]DUGD UHNDEHW \DSPD KDNNร–Qร– Nร–Vร–WODGร– *ย\D NHQGLVL LoLQGHJHoHUOLELUNร–Vร–WODPDLGLDQFDN|]HODQODรงPDODUDGร–DOWร–QGDยONHNRWDVร–WLFDULILUPDQร–Q$%Vร–Qร–UODUร–LoHULVLQGHROPDVร–JLEL EDKDQHOHULOHEXQXNHQGLVLGHOGL%L]LPVDYDรงE|OJHVLQGHQKXUGDJHWLUGLรฉLPL]LYHUHDNWLIPDGGHLoHUHQDOยPLQ\XPยUHWWLรฉLPL] EDKDQHHGHUHNEXQXHQJHOOHUNHQ<XQDQLVWDQ,UDNยทWDQVDYDรงDU-

Wร–NODUร–Qร–VODS\DSDUDN\ร–OODUFDVDYDรงDUWร–รฉร–PDO]HPH\L$YUXSDยท\D VRNWX+ยNยPHWLPL]WยPEXQODUร–QIDUNร–QGDRODUDNVDQD\LFLPL]LQ \DQร–QGDGXUGXYHoHรงLWOLKDUHNHWOHULOHELUQHE]HGHROVDEL]HEX NDRVWD\DUGร–PFร–ROGX VRQXQGDDUWร–NNHQGLWยFFDUODUร–Qร–Vร–Nร–รงWร–UDUDNEXQXGDEHUWDUDIHGHUHNEL]LEX\DSWร–Uร–PODNDUรงร–NDUรงร–\DEร–UDNWร–ODU%XEL]H ยทOยNELUPDOL\HWJHWLUGL$YUXSDELUOLรฉLPยNWHVHEDWร–DGร–DOWร–QGD VDQD\LFLPL]HLรงJยYHQOLรฉLVDรฉOร–รฉร–Lรง\HULKHNLPLoHYUH\|QHWPHOLรฉL JLEL ELUoRN \DSWร–Uร–P LOH PDOL\HWOHULPL]L DUWร–UGร–ODU รฆLPGLOHUGH NDUERQ D\DN L]L LOH GH WDPDPHQ Nร–Vร–WOD\DUDN ILQDO \DSDPD\D oDOร–รงร–\RUODU%ยWยQEXQODUร–Qย]HULQHKDOD$OPDQ\DยทGDELUIXDUGD 7ยUNILUPDVร–Qร–NDWร–Oร–PFร–RODUDNJ|UยQFHGHDUWร–Noร–OGร–UPร–รงKDOH JHOGLOHUYHVL\DVLRWRULWHLOHGHUQHNYDNร–IRGDODUร–NDQDOร–LOHNHQGL ILUPDODUร–QD 7ยUNL\HยทGHQ WHGDULNL D]DOWPDODUร– FDQ JยYHQOLรฉL YE X\GXUPDV|\OHPOHULOH$YUXSD7ยUNL\HDUDVร–QGDNLWLFDULGDPDUร– NHVPHoDOร–รงPDODUร–QDEDรงODPร–รงODUGร–U %ยWยQ EX ROXPVX]OXNODUร–Q o|]ยPย YH VRQXFX HOEHWWH YDUGร–U $QFDNEL]VDNLQYHWHGELUOLROPDN]RUXQGD\ร–]dHรงLWOLSODWIRUPODUGD GLOH JHWLUL\RUX] +ยNยPHWLPL] $YUXSD Gร–รงร–QGD \DSDFDรฉร–Pร–]LKUDFDWODUDVDQD\LGHVWHNOHULQLDUWร–UPDOร–Gร–U%XUDODUGDQYHULOHFHNGHVWHNOHULYHUJLVLJRUWDYEKDNODUDPDKVXSHWPHKDNNร– YHUHELOLUdLQ|UQHรฉLQGHROGXรฉXJLELKDPPDGGHDOร–PODUร–QGDILLOL GHSRODUร–QROXรงWXUXOPDVร–QGDVHNW|UHGHVWHNYHUHELOLU7HรงYLNDGร– DOWร–QGD$YUXSDยทQร–QJHWLUGLรฉL\ยNOHULVDQD\LFLPL]Vร–UWร–QGDQDOร–QDELOLU รชรง JยYHQOLรฉL YH VDรฉOร–รฉร– \DSร–ODQPDVร– |]HO ELU GHVWHN NDSVDPร–QDVRNXODUDNGHVWHNYHULOHELOLUEXQXQJLELoHYUHYHGLรฉHU \DSWร–Uร–PODUร–QGD VHNW|U ย]HULQGHNL \ยNOHUL D]DOWร–ODELOLU รชVWLKGDP \LQHWHรงYLNDGร–DOWร–QGDGHVWHNOHQHUHNELUUDKDWODPDJHWLULOHELOLU %XQODUX\JXODQGร–รฉร–WDNGLUGHGLUHNW|GHPH\HULQHPDKVXSODULOH EXNRQXODUUDKDWOร–NODo|]ยOยUรชPDODWDUWDULVWLKGDPDUWDUNkUOร–Oร–N DUWDU%DQDJ|UHEXGDWXOXPED\DVXNR\PDNWร–U%L]OHUVDQD\LFL LรงDGDPODUร–RODUDNEL]LPRODQEXWXOXPED\ร–oDOร–รงWร–UPDN]RUXQGD\ร–]HOEHWWHDPDKยNยPHWLPL]LQGHEL]LPNDUรงร–NDUรงร–\DNDOGร–รฉร–Pร–]EX\DSWร–Uร–PODUGD\DQร–Pร–]GDEXJยQHNDGDUROGXรฉXJLEL\LQH ROPDVร–Qร– EHNOL\RUX] %L] VDQD\LFLVL LรงoLVL WยFFDUร– VL\DVHWoLVL &XPKXUEDรงNDQร–LOHWHNPLOOHWL]YH|\OHGHNDODFDรฉร–]


Sektör

106

GALSİAD Yönetim Kurulu, Dusseldorf Aluminium 2016 Fuarı’nda Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin KIRBOZ Dusseldorf Aluminium 2016 Fuarı’na dair görüş bildiriminde bulundu. Son günlerde konuștuğumuz firmalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda; ihraç ettiğimiz ürünler için müșteri firmalardan Türkiye’den gelen mallar için menșei sorușturması bitene kadar % 10 teminat istendiği, Avrupa’daki birtakım sanayici ve ișveren örgütleri tarafından Türkiye’den alımların miktarlarının azaltılması, vize ve seyahatlerde zorluklar ile karșılașılması șeklinde yaptırımlar olduğu da gözlenmektedir. Özellikle yolcuların havaalanında bekletilmesine bizzat derneğimiz yöneticileri de maruz kalmıșlardır. Türkiye-Almanya İkili İșbirliği Değerlendirildi Fuar süresince yönetimimiz Türkiye standında İDDMİB Bașkanımız Rıdvan MERTÖZ’e destek vermișler ve T.C. Düsseldorf Bașkonsolosu Șule GÜREL, Ticaret Atașemiz Mustafa Hilmi AȘKIN’ın da katılımları ile Türk firmaları ziyaret edilerek soru ve sorunları dinlenmiștir. Büyükelçi’mize ve Atașe’mize güncel problemlerimizi, sektör adına derneğimiz çalıșmalarını ve özellikle Almanya - Türkiye arasındaki sektörel durumumuzu anlattık. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teșekkür ediyoruz.

Sektörün Geldiği Nokta ve Hedefler Tartıșıldı Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ; “İçerisinde bulunduğumuz Aralık 2016’da Almanya Dusseldorf’ta yapılan Alüminyum 2016 Fuarı’nı derneğimiz olarak ziyarette bulunduk. Bu ziyarette hem katılımcı olan üye ve sektör firmalarımızı ziyaret ettik, hem de alüminyum sektörü içerisinde son gelinen teknolojik yenilikler ve yeni ürünleri takip ederek sektörümüz adına bilgi topladık. Bu ziyarette çeșitli yabancı kiși ve kurumlar ile bir araya gelerek güncel sanayi ve ticaret hakkında görüș alıș verișinde bulunduk. Sektörün özellikle Avrupa açısından geldiği nokta ve hedefleri tartıșıldı. Avrupa ve diğer ülkelerde bulunan müșterilerimizin sektörümüzden beklentilerinin neler olduğunu konuștuk. Genel olarak bir durgunluk içerisinde bulunan dünya sanayisi içerisinde alüminyum sektörü nispeten canlı bir görüntü sergiliyor. Genel olarak imalatçılar dolu, halen uzun sayılabilecek terminler veriliyor. Bu elbette güzel, ancak bunu yanında özellikle ülkemiz için olumsuz taraflarında olduğu bir gerçek. Özellikle TEV ile bașlayan fiyat rekabeti, kârsızlığa dönüșerek tarafımız aleyhine bir uygulama olarak devam ediyor. Avrupa’nın çeșitli yollar ve ikili anlașmalar ile deldiği TEV’siz ürün tedariği ve LME depolarından kaynaklanan fiili stokları, navlun giderleri, iç pazarda gümrüksüz geçișler onları rakip olarak bizlerden daha avantajlı duruma getirmektedir. Son günlerde buna birde siyasi faaliyetlerin eklenmesi ile sipariș kısılması ve alternatif tedarikçi arayıșı da artık dile getirilen ve așikâr hale gelen bir söylem olmuștur.

Ticaret Atașemiz Mustafa Hilmi AȘKIN, İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanımız Rıdvan MERTÖZ ve biz Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkan ve üyeleri olarak fuar iștirakçisi bazı firma temsilcilerimizin de katılımları ile Avrupa Alüminyum İmalatçıları Derneği’nin standına yönelik bir ziyaret gerçekleștirerek, Genel Müdür Dr. Gerd GÖTZ ile görüștük. Yaptığımız görüșmede, Avrupa alüminyum sektörünün gündemindeki güncel konular, sektörün Türkiye’ye bakıșı ve geleceğe yönelik ikili ișbirliği olanakları ele alınmıștır. Kendisi ile siyasi iradelerin sektörel ilișkilere müdahil olmasından duyulan rahatsızlığı da görüșerek onunda bu konuda rahatsızlıklarını gözlemledik. Dr. Gerd GÖTZ’e önümüzdeki süreçte Tüyap 18. Avrasya Fuarı içerisinde yapılacak olan sektörel değerlendirme toplantısına konușmacı olarak katılımı için davette bulunarak misafirimiz olmasını teklif ettik. Prensipte anlaștığımızı ifade edebiliriz. Tüm zamanımızda ülkemiz hakkında yersiz propaganda ile düșmanlık yayan, olumsuzluk havası estirerek ekonomimizi sıkıștırmak isteyen hadsizlerin yaptığı asılsız, temelsiz saptamalarında doğru ve yerinde olmadığını anlattık. Ülkemiz alan ve sayı olarak 67 firma ile Almanya’dan sonra en fazla alan ile fuara katılmıș ve tüm Türk standları yoğun ilgi görmüștür. Çok doğru bir tespit ile güneși balçıkla sıvamaya çalıșan dar kafalı birtakım inșalardan olușan lobiler ile ülkemiz büyüklüğü ve yapabilirliği yok sayılamaz. Bu konuda emek sarf eden tüm sanayici, oda, dernek, birlik, resmi ve yarı resmi kiși, kurum ve kurulușlara buradan teșekkür ederiz.” Board of Directors of GALSIAD are at Dusseldorf Aluminium 2016 Fair Board Chairman of Enterpreneur Aluminium Industrialists and Businessmen Association Celalettin KIRBOZ, has expressed his opinions about Dusseldorf Aluminium 2016 Fair.


Sektör

108

BAKİEL Sektörü 2017 Yılında Tanıtım İle Büyüyecek Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 1.3 milyar dolarlık ihracat ile cari açığın kapanmasına katkı sağlayan bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan BAKİEL sektörü 2017 yılında tanıtım faaliyetleri ile büyüyecek.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) öncülüğünde Antalya’da düzenlenen, bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan BAKİEL sektörünün sorunlarını çözebilmek ve ihracatı artırmak üzerine hedeflerin üretildiği Bakiel Gelișim Çalıștayı’nda bir araya geldi. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı çalıștayda sektörün 2017 yılında tanıtım faaliyetleri ile özellikle Avrupa ve Amerika ön plana çıkması hedeflendi. Antalya’da gerçekleștirilen çalıștaya ev sahipliği yapan İstanbul Demir ve Demirdıșı Metaller İhracatçıları Birliği BAKİEL Komitesi Bașkanı Çetin TECDELİOĞLU, “Türk BAKİEL sektörünün Avrupa’da kaliteli ürün algısı var. 2016 yılında Çin’e uygulanan anti dampingin kalkıșıyla bizim bu kalite algısını ve yakın lojistik imkânını iyi anlatmamız ve tanıtım faaliyetlerine yönelmemiz gerekiyor. Bu çalıștayımıza katılan 55 firmamız ile Avrupa’da yașanan bu gelișmelerden sonra nasıl daha çok büyüyebiliriz diye tartıștık. Avrupa’da yeni kurulan ticaret merkezlerinde yer alma fikrimiz var. Duesseldorf’ta sanayi vakıflarına devrolmuș firmalar var, bizler bu firmalara talep götüreceğiz. Bunları nasıl alabiliriz bakacağız. Sanayi Bakanlığı’nın himayesinde bu alımları gerçekleștirebilirsek çok hızlı yol alırız. Bu șirketler üzerin-

den ilerlemek bizim hızımızı artıracaktır. BAKİEL sektörü için 2017 yılını tanıtım yılı olarak belirledik ve bu seneki önceliklerimizin içerisine tanıtımı koyduk. Avrupa’da sektörümüz tanıtımı için bir kampanya gerçekleștirmeyi hedefliyoruz. 2023 hedefini yakalamanın yolu kendimizi iyi anlatmaktan ve tanıtmaktan geçiyor” dedi. Türkiye ve Türk Ürünleri Üzerinde Olumsuz Algı Olușturulmasına İzin Vermemeliyiz Türkiye ve Türk ürünleriyle ile ilgili yurt dıșında olușturulmaya çalıșan olumsuz algıya izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan TECDELİOĞLU, “Gerek iç dinamikler gerekse dıș dinamikler nedeniyle Türkiye ve Türk ürünleri ile ilgili olumsuz algı olușturulmaya çalıșılmaktadır, bu yönde karșı bir kampanyanın tek bir elden yönetilmesi gerekiyor. Bizim ürün kalitemiz bütün dünya ile rekabet edebilecek seviye. Biz ürün kalitemizden önce ülke olarak kendimizi iyi anlatabilmeliyiz” dedi. Pazar çeșitliliğinin artırılması için yurt dıșı ticari atașeliklerinde çalıșan personelin sektörle ilgili bilgilerinin artırılacağınada değinen TECDELİOĞLU, pazar bilgilerinin güncellenmesi, var olan pazarlardaki gelișmelerin izlenmesi, yeni potansiyel pazarların belirlenmesi, pazar çeșitliliğinin artırılması șirketler, birlikler ve devlet eliyle koordine edilmesi gerektiğini vurguladı.

BAKIEL Sector will Grow in year 2017 through Advertisement BAKIEL sector, covering the sectors related with connection units, locks, building hardware, hand tools, and furniture accessories, which has contributed to cover for the current deficit with the export of 1.3 billion dollars being realised last year, will be growing in 2017 through advertisement activities.


Röportaj

110

ALCAS GROUP

“Alüminyum Sektöründe, Saygınlığı ve Güvenilirliği Simgeliyoruz” Alcas Metal Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILMAZ gerçekleştirdiğimiz söyleşide; “Yenilikçi, sürekli ileriyi hedefleyen üretim anlayışımızla alüminyum sektöründe, saygınlığı ve güvenilirliği simgeliyoruz. Tam entegre üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerimizin dünya standartları esas alınarak kalite testleri, denetim ve analizleri yapılmaktadır” dedi.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine değinir misiniz? Firmamız Alcas Metal Sanayi A.Ș. alüminyum sektöründe 1991 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 2005 yılında ilk ekstrüzyon presini devreye alarak alüminyum profil imalatına adımını attı. Hedefi sektörde yüksek kalite standartlarında ürün üretmek; tek seferde doğruyu üretmek ve müșteriye hızlı hizmet vermekti. Sektöründe bu üçünü bir arada yapmanın zorluğunu bilerek üretime bașladı. Çok kısa zaman içerisinde ürün ve hizmet kalitesi ile kendini ispatlayan firmamız, gittikçe artan yoğun talep üzerine, yeni presler ve yüzey kaplama tesis yatırımları ile entegre bir tesise dönüștü. Bugün 36.000 m² ’si kapalı 42.000 m² üzerine kurulmuș, modern ve teknolojik makinelerle donatılmıș, yüksek kapasiteli Alcas tesislerinde, uzman kadromuz, en iyiyi en hızlı șekilde müșterilerimize ulaștırma gayesiyle çalıșmaktadır. Amacımız yüksek kalite standartlarında ürünü, standart ve özel lojistik çözümlerimizle müșteriye zamanında ulaștırarak müșteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmektir. Fabrikamızda 8 inç 2.750 tonluk, 7 inç 1.800 tonluk ve 6 inç 1.540 tonluk 3 ekstrüzyon presi bulunmaktadır. Bu preslerde, diagonal olarak (genișliği) 10 mm ile 310 mm arasındaki mimari ve endüstriyel amaçlı alüminyum profiller EU standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Tesisimizde 2 boya hattı, eloksal hattı, kalıphane, ahșap kaplama hattı, mekanik ișlem hattı bulunmaktadır. Ayrıca 2016’da devreye aldığımız özel dekoratif uygulamalar için profil yüzeyine ayna parlaklığı derecesinde

yüksek parlaklık görüntüsü veren elektrokimyasal prosesimiz de mevcuttur. Müșterilerinize hangi ürün ve çözüm alternatiflerinizle hizmet veriyorsunuz? Uzman teknik ekibimiz ile yeni üretim teknolojilerini yakından takip ediyor, sürekli iyileștirme ve geliștirme çalıșmalarıyla ürün yelpazemizi genișletiyoruz. Yenilikçi, sürekli ileriyi hedefleyen üretim anlayıșımızla alüminyum sektöründe, saygınlığı ve güvenilirliği simgeliyoruz. Tam entegre üretim tesislerimizde dünya standartları esas alınarak kalite testleri, denetim ve analizleri yapılmaktadır. Mimari departmanımızın Ar-Ge’sini yaptığı mimari sistemler; strüktürel silikon cephe, kapaklı giydirme cephe, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız kapı pencere serileri, sürme, güneș kırıcı, ofis bölme tente pergola sistemleri, bașta IFT Rosenheim test merkezi olmak üzere birçok ülkenin test merkezlerinde testleri yapılarak kalitesi belgelendi. Üretim kapasitesi, iç satıș, ihracat rakamlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Bașta Almanya ve Avusturya olmak üzere 4 kıtada 33 ülkeye üretiminin yaklașık % 47’sini ihracat yapan Alcas ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine, Orta Doğuya, Afrika ve Amerika kıtasına artık her yıl yüzlerce tır ve konteyner ile binlerce ton alüminyum profil sevk etmekte ve pazarını genișletmeye devam etmektedir. 2016 yılında 2015 yılına göre yaklașık % 21 ciro artıșımız


Röportaj

2

var. İlk 9 ayda 2015 yılının tamamını yakalamıș bulunuyoruz. İhracatta ise ciromuz yaklașık % 35 arttı. 2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? 2017 yılı birçok belirsizliklerle dolu bir yıl olacak gibi görünüyor. Ciddi bir büyüme gerçekleșmeyebilir. Bir kriz ortamı olabilir. Ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Türkiye pazarında büyüme yerine dünya pazarlarında büyüme hedefine odaklanacağız. Doların așırı değerlenmesi ihracatta bize yeni șanslar doğurabilir. Ama iç piyasada çok zorlu günler bizi bekliyor. Çözüm ortağı olduğunuz projelerinizden bahseder misiniz? Șu anda yürüyen en büyük projelerimiz arasında yıkılıp yeniden yapılan SSK Okmeydanı ve SSK Göztepe Hastanelerinin giydirme cephe ve doğramalarının tamamı Alcas ile yapılmakta. Ayrıca Șișli Etfal Hastanesinin Seyrantepe Kampüsü de Alcas ile yapılmakta. Bu projelerin tamamı 200.000 m²’lik bir proje. Birçok prestijli yapıda yine Alcas ürünleri uygulanmaktadır.

Markanızın fark yaratan özelliklerine değinir misiniz? Alcas entegre bir firma olmanın avantajlarını amatör bir ruh ile profesyonel hizmet vermesinden ötürü müșterilerinin vazgeçemediği bir firma olmuștur. Ürettiğimiz her alüminyum profili sanat eseri hassasiyetiyle, kaliteli, güvenli, șık ve fonksiyonel olacak șekilde tasarlıyoruz. Firmamız, bugüne kadar ki bașarılarının arkasındaki takım ruhuyla, inançla çalıșan personelimiz sayesinde yükselmeye devam etmektedir. Sizce iș dünyası ve sektör temsilcileri kriz dönemlerini nasıl fırsata çevirebilir? Krizi fırsata çevirmek bu kez kolay olmayacaktır. Çok yönlü bir kriz kapımızda. Tüm dünyada șu anda bir kriz mevcut. İș dünyası hesabını kitabını iyi yapıp hayallere kapılmadan öz sermayelerini muhafaza edecek tedbirler almalıdır. Ama yatırım yapma arifesinde olanlar yatırımlarına devam etmelidir.

“We Symbolize Reputability and Credibility in Aluminum Sector” In the interview we made; Mehmet YILMAZ, the Chairman of the Board of Alcas Metal Sanayi A.Ș. said “With our production concept which is innovative, continually targets future, we symbolize reputability and credibility in aluminum sector. Quality tests, inspections and analyses of the products we produce in our fully integrated production facilities are performed by basing on world standards”


Sektör

112

Türkiye’nin İlk Çelik Test ve Araștırma Merkezi İTÜ’de Açıldı İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsü bünyesinde İstanbul Kalkınma Ajansı, Çelik İhracatçıları Birliği ve MATİL’in katkılarıyla kurulan Türkiye’nin ilk Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN destek verdikleri ilk projenin sonuçlarından son derece memnun oldukları belirtti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA da projenin ihracatçıya hız kazandıracağını zaman ve para kaybını önleyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı himayesinde Çelik İhracatçıları Birliği yürütücülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarı MATİL iștirakleriyle kurulan Çelik Test ve Araștırma Merkezi (ÇETAM) İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde açıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın ev sahibi olduğu açılıșa İstanbul Valisi Vasip ȘAHİN, Türkiye İhracatçılar Meclisi Bașkanvekili Mustafa ÇIKRIKOĞLU, Çelik İhracatçıları Birliği Bașkanı Namık EKİNCİ ve diğer sektör temsilcileri katıldı. Açılıșta konușan İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Bașkanı Vasip ȘAHİN gezdiği test merkezinden etkilendiğini söyledi. Proje için verilen emek ve paranın karșılığını bulduğuna sevindiğini ifade etti. Vali ȘAHİN: “Bu İlk Projenin Sonuçlarından Son Derece Memnunuz” ȘAHİN “Bu merkez çelik sektörü bașta olmak üzere diğer sektörlerde önemli bir ișlev üstlenecek. Bu tür yatırımlar bașarılı oldukça biz de Kalkınma Ajansı olarak kendimize pay çıkaracağız. Kalkınma ajanslarının misyonu bulundukları bölgede yatırımları desteklemek ve ekonomik ivmeyi artırmaktır. Söz konusu İstanbul olunca, tüm ülkeye lokomotif olan bir șehirden bahsediyoruz. Bu ilk proje bizim için de deneme projesi oldu ve sonuçlarından son derece memnun kaldık. Bu tür yatırımların sektöre büyük faydaları olacak. Doğru yolda olduğumuzu düșünüyoruz. İmkânlarımızın ve ufkumuzun ötesine geçtiniz, özel sektör bu dinamizmi yakaladığında kalkınmamızın önünde hiçbir engel yok. Bizim görevimiz engelleri kaldırmak ve yürüdüğünüz yolda destek vermek, yardımcı olmaktır. Dünyada 8. Avrupa’da 2. büyük çelik üreticisi olacağız ama bu imkânlarla 2023 hedefine ulașmamamız mümkün mü? Birbirimizin rakibi değil yol arkadașıyız. Sanayicinin ülkeye hizmeti kendi karını artırmasıdır, her sene yeni fabrika bant imal etmesidir, siz ne kadar artarsanız ülke o kadar büyür” dedi. İTÜ Rektörü KARACA: “İhracatçıya Hız ve Zaman Kazandıracak” İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet KARACA, ÇETAM ile ilgili bilgi verdiği konușmasında “İTÜ’deki bu merkez

sadece bir test merkezi değil aynı zamanda Ar-Ge merkezi. Çelik ve benzeri ürünlerin burada test sürecine ve Ar-Ge’sine katkıda bulunacağız. Bildiğiniz gibi çelik ülkemizde en büyük ihracat kalemlerimizden biri. Yurt dıșına ihraç etmeden önce belirli merkezlere standartları ile ilgili prototip malzeme gönderilir ve olur aldıktan sonra ihracatı gerçekleșir. Biz hem zaman hem para kaybını önlemek amacıyla böyle bir düșünce ile yola çıktık. Bu merkez ihracat ile ilgili bütün testleri yapacak ve ihracatçı zaman kazanacak. Çelik sektöründen tutun, inșaat sektörüne kadar bütün sektörleri ilgilendiriyor. İTÜ olarak ÇETAM binamızın yanında bir binamız daha var. Onu da ekleyip İTÜ olarak daha da büyütmeyi planlıyoruz” dedi. Açılıșta konușan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Bașkanı Namık EKİNCİ de “ÇETAM, Türkiye’nin lokomotifi çelik sektöründe önemli bir rol oynayacak. Sıvı çelik üretimi, çelik sektörünün üretim kapasitesini artırması, ihraç katkısı olacak. Amacımız katma değerli çelik üretimini artırmak. Çelik test ve analizini sağlayarak standart dıșı çelik üretiminin önüne geçmek. İTÜ’de yaptığımız bu test merkezi sayesinde zaman ve enerji kaybına son vereceğiz ve ürünlerimizi test için yurt dıșına göndermeyeceğiz. Sadece bununla sınırlı olmayacak çelik bilimi ve teknoloji üzerine mesleki eğitime de ağırlık verilecek” dedi TİM Bașkan vekili Mustafa ÇIKRIKÇIOĞLU da yatırımın sektör için gurur duyulacak bir yatırım olduğuna vurgu yaptığı konușmasında “ÇETAM’a en büyük yardımlardan birini İstanbul Kalkınma Ajansı yaptı. İhracatta sertifikasyonlara ihtiyaç vardı. Bu merkez önemli bir açığı kapatacak. 2023 hedefimize ulașmada, katma değeri yüksek çeliği üretmede önemli katkılar sağlayacak. Bizde çelik fiyatı ortalama 550 dolar seviyelerinde İsveç’te 2500 doların üzerinde. İsveç’in ortalama çelik fiyatlarını yakalamayı hedefliyoruz. Çelik sektörünün böyle donanımlı yer kazanmasında katkısı olan Kalkınma Ajansı, İhracatçılar Birliği üyeleri ve İstanbul Teknik Üniversitesine teșekkür ediyorum Türkiye’nin kamu, özel sektör ve üniversite ișbirliğine ihtiyacı var. Çelik sektörüne bu kurum büyük katkılar yapacaktır” dedi. Açılıș konușmaları sonrasında ÇETAM tarafından ilk kez üretilen “paslanmaz çelikten plaket” katılımcılara takdim edildi. Tören sonrasında İTÜ içerisindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 16 kategoride 39 ihracatçıya bașarı ödülü verildi.


Röportaj

116

“Bandırma’nın Rüzgârına Ersaș Sistem Serileriyle Dur Diyoruz” Ersaş Alüminyum Bandırma Bayisi Camsan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan YILDIRIM 12 Kasım 2016 tarihinde Grand Asya Hotel’de düzenlenen Ersaş Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısında sorularımızı yanıtlayarak; “Camsan olarak Ersaş Alüminyum A.Ş. desteği ile hayat bulan “Bandırma’nın rüzgârına dur diyoruz!” sloganına vurgu yaptı.

Firmanızın günümüz faaliyetlerine ve bayiliğini yaptığınız markalara değinir misiniz? İnșaat sektöründeki kalitenin artması ile birlikte kullanılan ürünlerinde kalitesinin artması kaçınılmazdı. Bu noktada Camsan olarak biz de müșterinin beklentisine cevap vereceğine inandığımız ve üretim gücümüze dâhil ettiğimiz profesyonel köklü firmalardan ERSAȘ Alüminyum A.Ș. ve Adopen Plastik A.Ș’nin bayilik desteği ile emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz. Müșterilerinize hangi ürün ve çözüm alternatiflerinizle hizmet veriyorsunuz? Camsan olarak müșterilerimize bayisi olduğumuz Adopen markalı 70x60 Serisi CRP’li PVC doğrama üretimi ve ısı yalıtımlı cam çeșitleri (konfor, buzlu, reflekte vs.) ile hizmet vermekteyiz. Çok yakın zamanda kendi bünyemizde PVC sürme doğrama üretimi ile ürün portföyümüzü genișleterek hizmetimize devam edeceğiz. Bu güne kadar alüminyum pencere konusunda yaptığı atılımlar ve ortaya koyduğu yeniliklerle birlikte bu sektörde ses getiren Ersaș Alüminyum A.Ș. ile yaptığımız bayilik anlașması ile Pascal Pencere Sistemleri ve alüminyum doğrama ürünlerinde müșterilerimize alternatif ürünler sunmuș olacağız.

2017 yılında pazarda nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Yeni yatırım, ürün ya da pazar arayıșları söz konusu mu? Hedefimiz yakın zamanda hem çalıșan personel, hem üretim kapasitemizi daha da artırarak bulunduğumuz pazara uzun vadede daha seri ve kaliteli hizmet sunarak pazar payımızı yükseltmektir. Yakın zamanda bayiliğini aldığımız Ersaș Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri’nin inșaat sektöründeki kullanımına hız kazandırarak müșterilerimizin tercihi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu güne kadar yaptığımız ve bu süreçte hayata geçirdiğimiz tüm projeler referansımız olacaktır. Markanızın fark yaratan özelliklerine değinir misiniz? Camsan olarak Ersaș Alüminyum A.Ș. desteği ile hayat bulan “Bandırma’nın rüzgârına dur diyoruz!” șeklinde sloganımızı yaptığımız projelerle gerçekleștirmek en büyük farkımızdır. Kullandığımız malzemeler, iș gücü, deneyim gibi üstün imkânlar üretimde kalitemizi yükseltmeyi, zamanında eksiksiz ve güvenli teslimatı sağlamaktadır. Buna bağlı her yönlü geri bildirimlerde faaliyetlerimizin arkasında memnuniyetle durarak bizi tercih eden müșterilerimize güler yüzle hizmet vermeyi garanti etmekteyiz.


Röportaj

117

Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısı katılımcıları ve toplantıya dair bilgi paylașır mısınız? 12 Kasım 2016 tarihinde Grand Asya Hotel’de düzenlediğimiz Ersaș Alüminyum’a ait Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısında Bandırma ve yakın bölgelerdeki inșaat sektörü temsilcilerini bir araya getirdik. Camsan Yönetim Kurulu Üyeleri olarak bizler Hasan YILDIRIM, Hakan YILDIRIM, Genel Koordinatörümüz Hatice KUL, Üretim Müdürümüz Barıș TOPÇU katılım sağladık. Müteahhit firma temsilcilerine Ersaș Alüminyum Teknik Satıș Yöneticisi Atilla ÇALIM, Sedat ÇİMEN ve Ayșenur KAHRAMAN tarafından Ersaș Alüminyum ürün grupları ve kullanım alanları hakkında seminer verildi. Seminerde ayrıca Pascal Pencere Sistemlerinin detaylarına da vurgu yapıldı. Seminer sonrası düzenlediğimiz akșam yemeğine; - Galip AKGÜN, Ahmet ÖZER - Akgün İnșaat - Erkan ȘAHİN - Șahinler Grup - Erkan SARI - Dizayn İnșaat - Korkmaz TAYFUN - Korkmaz İnșaat - Șefik SARIASLAN, Mert SARIASLAN - Mert Grup - Orhan DAYIOĞLU, Güner AYGÜL - Ova Yapı İnșaat - Hızır ATALAY - Atalay İnșaat - Hakan GÜNAN, Burak GÖZEN - Gözen İnșaat - Gürel SOYLU - Soylu Cam - Ömer YALDIZ - Yaldız Pen

- Yusuf Ziya ÇELİKOĞLU, Ramazan KEÇELİOĞLU, Atilla ÇALIM, Ayșenur KAHRAMAN, Sedat ÇİMEN - Ersaș Alüminyum - Kemalettin AKSÖZ, Handan AKSÖZ - ALU&Art Dergisi katılım gerçekleștirdi. Son olarak eklemek istediğiniz farklı bir detay söz konusu mu? Firmamız tarafından organize edilen Ersaș Alüminyum Pascal Pencere Sistemleri tanıtım toplantısına katılım sağlayan değerli dostlarımıza teșekkürlerimizi ileterek; “Bandırma’nın Rüzgârına Ersaș Sistem Serileriyle Dur Diyoruz!” sloganımıza bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Ayrıca ALU&Art ve Win&ART Proje Dergileri İmtiyaz Sahibi Kemalettin AKSÖZ ve Handan AKSÖZ’e de davetimize katılım gösterdikleri için teșekkür eder, sektördeki bașarılarından dolayı tebriklerimizi sunarız. “We Say Stop to the Wind of Bandırma with Ersaș System Series” Hasan YILDIRIM, the Chairman of the Board of Camsan, Dealer of Ersaș Aluminum for Bandırma emphasized the slogan of “As Camsan, ‘we say stop to the wind of Bandırma!’ energized by the support of Ersaș Alüminyum A.Ș.” by replying our questions at the introductory meeting of Ersaș Aluminum Pascal Window Systems organized at Grand Asya Hotel on 12 November 2016.


Sektör

120

Ersaș Alüminyum Dubai Windows Doors & Façades Fuarı’nda Nitelikli alüminyum profil üretimini her geçen gün artan standartlar ile devam ettiren Ersaş Alüminyum üstün performanslı PASCal® Pencere serilerini 18-20 Eylül tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ‘Dubai Windows Doors & Façades’ Kapı, Pencere, Cephe ve Ürünleri Fuarı’nda sergiledi. Alüminyum pencere konusunda yaptığı yatırımlar ve yenilikler ile dikkat çeken Ersaș Alüminyum; PASCal® pencere serisi ile Dubai Kapı, Pencere, Cephe ve Ürünleri Fuarı’na renk kattı. Günümüz ve geleceğin kusursuz pencere projelerini alüminyum metali ile bütünleștiren Ersaș, Ar-Ge çalıșmalarına aralıksız devam ettiğini katıldığı tüm uluslararası fuarlarda sektör profesyonellerinin dikkatlerine sunmaya devam ediyor. Alüminyum pencere sektöründe yenilikçi ürün serilerinden PASCal® Pencere serisinin üretiminin çok da zor olmadığını, bünyesinde çalıștırdığı bay - bayan personellerin canlı üretim performansıyla global ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin ilgi ve beğenisine sundu. Fuara dair görüșlerini aldığımız Ersaș Alüminyum Murahhas Yöneticisi Esat ERDURAK; “Biz Ersaș olarak kendi sistemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Bütün sistemlerimiz, ürün gruplarımız kendi Ar-Ge çalıșmalarımız sonucu ürettiğimiz ürünler. Pascal serimiz ile geldiğimiz nokta, dünyada ses getirdi. Bu sebep ile global pazardaki fuar organizasyonlarını önemsiyor, Orta Asya, Türkmenistan,

Azerbaycan ve İran’daki bayilerimiz ile ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya aralıksız devam ediyoruz” dedi. Ayrıca Esat ERDURAK; Dubai Fuarı’nda çok fazla ilgi gören PASCal® Pencere serileri için birçok firmanın Ersaș Alüminyum A.Ș. ile iletișime geçtiğini ifade ederek, bu firmaların içinde Birleșik Arap Emirliklerinde yerleșik olan ve aynı zamanda 2016 yılının en büyük firmaları arasında İnșaat (Yapı) İnovasyon ödülünü kazanmıș olan Trojan Holding LLC’nin de bulunduğunu sözlerine ekledi. ERDURAK; “Trojan Holding firması PASCal® Pencere serilerimizi șuanda devam eden ve iki etaptan olușan projesinde kullanmak istediğini belirtti. Birinci etabına ait hazır pencerelerin yaklașık 5.5 milyon dolar değerinde olan bu proje için PASCal® Pencere serilerimize ait numuneler, bütün test sertifikaları ve kalite belgeleri ile beraber firmaya gönderildi. Gönderilen bu numunelerimiz çok beğenilmiș olup, test sertifikalarımız firmanın kalite departmanı tarafından kabul gördü. Șuanda görüșmelerde son așamaya gelinen bu proje için ayrıca Trojan Holding firma yöneticileri Ersaș Alüminyum A.Ș. fabrikasına bir ziyarette bulunacağını dile getirdi” dedi.

Ersaș Aluminum at Dubai Windows Doors & Façades Fair Maintaining its qualified aluminum profile production under rising standards day by day, Ersaș Aluminum exhibited its outstanding-performance PASCal® Window series at ‘Dubai Windows Doors & Façades Fair organized in Dubai World Trade Center between 18 and 20 September.


Sektör

122

Assan Alüminyum, Dünyanın Önde Gelen Üreticileri İle Dusseldorf’ta Buluștu Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini bir araya getiren, alanında dünyanın en büyük fuarı olan Aluminium 2016’ya katılan Assan Alüminyum, Avrupa liderliği hedefiyle gerçekleştirdiği yeni yatırımlar hakkında müşterilerine bilgi verdi. ve alüminyuma yatırım yapmaya devam ediyoruz. Alüminyum, döküm ve folyo kapasitemizi artırmak üzere yeni yatırımlarımız için düğmeye bastık. 2017 senesinde hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla kurulu kapasitemizi ilk etapta 300 bin tonlara ulaștırmayı hedefliyoruz. Daha sonraki așamalarda ise ek folyo haddeleri ve düșük kalınlıklarda üretim yapabilen bir soğuk hadde, üzerinde çalıștığımız projelerimiz arasında. Bu projelerimizin tamamlanması durumunda kapasitemizin 350 bin tonlar seviyelerine ulașacağını öngörüyoruz.” Ayrıca yüksek teknolojili yeni bir sıcak hadde tesisi yatırımının da planlama așamasında olduğunu belirten GÜNGÖR, stratejik ürünler üretmek üzere tutarı 800 milyon USD’a ulașabilecek bu yatırımla havacılık, savunma, gemi inșaatı gibi stratejik sektörlerde yüksek katma değerli ürünler üretilmesini hedeflediklerini ve bu tesise entegre liman projelerinin bulunduğunu söyledi.

Sektöründe Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olan Assan Alüminyum, Almanya’nın Dusseldorf șehrinde 29 Kasım – 01 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Aluminium 2016 Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ve müșterileri ile bir araya geldi. Alanında Avrupa’nın en büyük fuarı olan ve iki yılda bir düzenlenen Aluminium 2016’da farklı sektörlerdeki alüminyum üreticileri, külçe tedarikçileri, alüminyum kullanarak üretim yapan ambalaj, otomotiv, inșaat, dayanıklı tüketim gibi sektörlerden șirket temsilcileri, metal distribütörleri sektöre özel makine üreticilerine ürünlerini tanıtan Assan Alüminyum, ișbirliği imkânlarını değerlendirdi. Türkiye’nin lider sanayi gruplarından Kibar Holding iștiraki olan Assan Alüminyum, 29 Kasım’da fuardaki standında Avrupa’nın önde gelen alüminyum sektörel yayınlarının temsilcilerinin ve sektörel derneklerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek, șirketin yatırımları ve global pazardaki hedefleri hakkında da bilgi verdi. “Hedefimiz Avrupa Liderliği” Basın toplantısında konușan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal GÜNGÖR, Avrupa liderliği hedefiyle önemli yatırımlar gerçekleștirdiklerini belirterek, “Yılda 80 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olan șirketimizi daha da ileriye götürebilmek için önemli kararlara imza atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda alüminyum sektöründe katma değeri yüksek alanlarda yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz” dedi. Assan Alüminyum’da her yıl verimliliği ve kapasite kullanımını artıracak projeleri hayata geçirdiklerini belirten GÜNGÖR, 2017 planları hakkında șu bilgileri verdi: “Ara vermeden büyümeye

“Türkiye’de ve Avrupa’daki Konumumuzu Her Geçen Yıl Daha da Güçlendirmeyi Hedefliyoruz” Geçtiğimiz ay Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi’nin (Global Aluminium Foil Roller Initiative - GLAFRI) Bașkan Yardımcılığı görevine getirilen Göksal GÜNGÖR, 1997’den bu yana katıldıkları Aluminium 2016 fuarında yüzde 80’ni mevcut müșterilerin olușturduğu farklı sektörlerden temsilcilerle bir araya gelme imkânı bulduklarını belirterek, “Alüminyum kullanımının İnsani Gelișme Endeksi’yle (Human Development Index) direkt bir korelasyon içinde olduğunu biliyoruz. Hafiflik, üstün ısı iletkenliği, yüzde 100 geri dönüștürülebilirlik, yüksek oksijen bariyeri gibi birçok üstün özelliğinden dolayı modern dünyamızda önemli bir yere sahip olan alüminyumun sanayideki gelișimine Ar-Ge çalıșmalarımızla önemli katkılarda bulunuyoruz. Sanayide kullanımının kısa vadede daha da artacağını öngördüğümüz alüminyuma yönelik yatırımlarımızı devam ettireceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sayede Türkiye’de ve Avrupa’daki konumumuzu her geçen yıl daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de pazar lideri olan ve bașta AB ülkeleri olmak üzere 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Assan Alüminyum’un ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç ettiğini anlatan GÜNGÖR, bașarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayarak, șunları söyledi: “2015 yılını 243 bin 500 ton satıș rakamıyla bașarılı bir biçimde tamamladık. 2016 yılında hedefimizi daha da yükselterek 260 bin ton seviyelerine çıkardık. 2015 itibariyle ISO Türkiye’nin en büyük sanayi kurulușları listesinde 40. sırada yer alıyoruz. 2016 yılının ilk yarısını planlarımıza uygun olarak tamamladık. 190 bin tonun üzerinde bir gerçekleșmeyle bütçemize paralel olarak 2016’nın ilk 3 çeyreğini kapattık. Yılsonunda çeyrek milyon tonun üzerinde üretim yapan ilk Türk yassı alüminyum üreticisi olma hedefimize doğru ilerliyoruz.” Assan Aluminum Met the Leading Manufacturers of the World in Dusseldorf Having participated in Aluminum 2016, the biggest fair of the world in its field that gathers the representatives of the sector from all over the world, Assan Aluminum informed its customers about the new investments which it have made with the target of European leadership.


Sektör

126

Avrupa Alüminyum Sektörünün Gündem Konuları, Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı’nda Değerlendirildi 29 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında 11’incisi düzenlenen Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı 67 Türk ihracatçı firmayı ağırladı. GALSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ ve ilgili fuar iștirakçisi bazı firma temsilcilerimizin de katılımları ile Avrupa Alüminyum İmalatçıları Derneği’nin standına bir ziyaret gerçekleștirmiș olup, bu kapsamda Genel Müdür Dr. Gerd GÖTZ ile görüșülmüștür. Görüșmede, Avrupa alüminyum sektörünün gündemindeki güncel konular, sektörün Türkiye’ye bakıșı ve geleceğe yönelik ikili ișbirliği olanakları ele alınmıștır.

29 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında 11’incisi düzenlenen Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı bilindiği üzere; 1997 yılından bu yana düzenlenmekle birlikte, önceleri Essen kentinde gerçekleștirilen bir organizasyon konumundaydı. 2012 yılından bu yana ise Düsseldorf kentinde her iki yılda bir olmak üzere düzenlenmektedir. 29 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihleri arasında 11’incisi gerçekleștirilen Aluminium 2016 Almanya Fuarı; sektörün dünyadaki en büyük fuarlarından biri olma özelliği tașımaktadır. Alüminyum, alüminyum temel malzemeleri, nihai ve yarı mamul alüminyum ürünler, alüminyum üretim teknikleri, hafif metaller, yüzey montaj teknolojileri, fabrika ekipmanları ve aksesuarların söz konusu fuar kapsamında sergilenen temel ürünler olduğu görülmektedir. Otomotiv ve hava araçları sektöründe yoğun tüketimi nedeniyle dünyada en çok talep edilen metallerden biri olan alüminyum, Avrupa’da özellikle otomotiv sektöründe ortalama 140 kg/araç olmak üzere 20 sene öncesine göre üç kat daha fazla tüketilmektedir. Bu oran ABD’de 160 kg/araç olarak Avrupa kullanımının da üzerindedir. Dünyanın diğer önemli alüminyum fuarları değerlendirmeye alındığında ise Shanghai, Mumbai, Dubai ve Sao Paolo gibi șehirlerde düzenlenenler öne çıkmaktadır. Fuara iștirak eden 67 Türk ihracatçı firmalar T.C. Düsseldorf Bașkonsolosluğu Ticaret Atașesi Mustafa Hilmi AȘKIN ve T.C. Düsseldorf Bașkonsolosu Șule GÜREL önderliğinde İstanbul Demir ve Demir Dıșı Metaller İhracatçı Birlikleri (İDDMİB) Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ ve Girișimci Alüminyum Sanayici ve İșadamları Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Celalettin KIRBOZ tarafından ziyaret edilerek, firma yetkilileri nezdinde sektörle ilgili görüș ve değerlendirme teatisi gerçekleștirmiștir.

İDDMİB’in info standında gerçekleștirilen önemli görüșmelerden biri de, firma birleșmeleri ve devralmalar (merger and acquisition) konusunda danıșmanlık hizmeti veren CCAA Danıșmanlık Firması yetkilileri ile icra edilen görüșme olmuștur. Bilindiği üzere AFC’de hâlihazırda kurulu bulunmakla birlikte faal olan ve çeșitli sebeplerle mevcut sahipleri tarafından olası yeni sahiplerine devredilmeleri yönünde istekli olunan firmaların, bahse konu ülkede yatırım yapmaya istekli Türk girișimcilerimiz tarafından devralınmalarının ülkemiz ekonomisine çeșitli faydalar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Görüșmede söz konusu firma yetkilileri tarafından sektör temsilcilerine konuyla ilgili çeșitli bilgilerin aktarılması mümkün olmuștur. Fuar kapsamında, söz konusu organizasyona Türkiye’den katılan firmalar nezdinde gerçekleștirilen temaslardan, firmaların belirli ürün gruplarında fiyat konusundaki rekabetçiliklerinden ve ürün gamlarındaki çeșitlilikten dolayı bahse konu fuara iștirak eden alıcılar tarafından tercih edildikleri ve Türk ürünlerine olan teveccühün artmakta olduğu izlenimi edinilmiștir. Türk ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menșeli ürünlerle fiyat konusunda rekabet edebiliyor olușu ülkemizi bu alanda șanslı konuma getirmektedir. ÇHC’deki ișçilik maliyetlerinde eskiye oranla göreceli olarak kaydedilen artıșın, Türk mallarına olan talebi olumlu etkilediği fuara iștirak eden Türk firmaları tarafından da önemle vurgulanmıștır. TABLO: I – $OXPLQLXP'VVHOGRUI5DNDPVDO%\NONOHUL 2012

2014

(2014-2016) 907

.DWÕOÕPFÕVD\ÕVÕ

935

992*

6,1

<XUWLoLQGHQNDWÕOÕPFÕVD\ÕVÕ

363

338

343*

1,5

<XUWGÕúÕQGDQNDWÕOÕPFÕVD \ÕVÕ

544

597

649*

8,7

59

66

67*

1,5

=L\DUHWoLVD\ÕVÕ

21 508

24 313

24 748**

1,8

%UWVWDQWDODQÕ Pð

75 000

75 000

-

7UNL\H¶GHQNDWÕOÕPFÕVD\ÕVÕ

Kaynak: 0HVVH'VVHOGRUI$XPD

TABLO: II-7UNL\H-$OPDQ\D$OPLQ\XPYH$OPLQ\XPGDQUQOHUøWKDODWøKUDFDWUDNDPODUÕ Milyon ¼ROD rak) $OP¶\DøKUDFDW

Fuar organizasyonu kapsamında ayrıca, Ticaret Atașesi Mustafa Hilmi AȘKIN, İDDMİB Yönetim Kurulu Bașkanı Rıdvan MERTÖZ,

$UWÕú 

2016

$OP¶GDQøWKDODW

2013

295,7 (+%2,4)

151,7 (+%18,9)

2014

318,4 (+%7,7)

155,3 (+%2,4)

2015

333,9 (+%4,9)

201,1 (+%29,5)

Kaynak: Almanya )HGHUDOøVWDWLVWLN.XUXPX


Ürün

128

HI-FINITY İle Yașam Alanlarınızı Genișletin Reynaers tarafından geliştirilmiş olan Hi-Finity sürme kapı sistemi; ultra ince tasarımı ile hafif, şık ve zarif bir görünüm yaratarak, özgürlüğünüzü kısıtlamadan konforlu alanlara sahip olmanızı sağlar. Özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Hi-Finity; eşiksiz tasarımı ve 6 hareketli kanada kadar cam panel uygulamasıyla iç ve dış mekânları birleştirir, görsel sınırları ortadan kaldırarak erişilebilir bir alan yaratır. Minimal hatlarına rağmen, sistemin yüksek mukavemeti ile 500 kg’a varan büyük camları taşıma imkânı sağlar.

suretiyle ișleyen Hi-Finity sürme sistemlerinde, elektronik kilitleme veya açma sistemi kilidin güvenlik pozisyonuyla ilgili görsel bir geri bildirim sağlar. Kolay Hareket Etme Özel rulman sistemi, cam panellerin akıcı șekilde hareket etmesini sağlar. Bu sayede büyük açılır kanatlar bile kolaylıkla elle çalıștırılabilir. Daha yüksek seviyeli konfor ve rahatlık için, gizli bir motor kanadın kilidini tek bir düğmeyle açabilir. Motor kullanım sırasında optimum rahatlığı garanti eder. Minimalist Tasarım Hi-Finity, bir sonsuzluk görüntüsü olușturmak ve doğal ıșığın maksimum seviyede kullanımına olanak sağlamak için özel bir biçimde tasarlanmıștır. Geniș cam yüzey zeminden tavana kadar uzanmakta ve en üst seviye aydınlatmayı sağlamaktadır. Minimalist tasarımı maksimum performans ile birleștiren Hi-Finity, devrim niteliğindeki köșe çözümü sayesinde ürünün iç ve dıș mekânlarla herhangi bir sınır olmaksızın bütünleșmesini mümkün kılar. Ödüllü Belçika Tasarımı Yenilikçi ve estetik kaliteye yönelik ürünlere verilen Henry van de Velde tasarım ödülü sahibi Hi-Finity, zeminden tavana kadar olan cam yüzeylerin, tamamen șeffaf bir duvar etkisi yaratmasını hedefler.

Hi-Finity sürme kapı sisteminde, kapalı konumdaki kapı kolları sanki duvarın içindeymiș hissi yaratır. Șık ve zarif görünümlü kapı kollarının materyali özenle araștırılmıș ve seçilmiștir. Kalite ve Güvence Reynaers, tedarik zincirinin her așamasını sıkı kalite kontrol kuralları ile denetler. Bu sayede ürünlerimiz her zaman istediğimiz kalite düzeyini korurken aynı zamanda global ve bölgesel normları da fazlasıyla yerine getirir. Reynaers, sistemlerine verdiği 10 yıl garanti ile güvenilirliğini ve kalitesini kanıtlamıș olur. Ayrıca, ISO 9002 sertifikası ile siparișten satıș sonrası hizmete kadar geçen sürecin verimliliğini kanıtlar.

Farklı sistem bileșenleri yoluyla elde edilen Hi-Finity mükemmelliği, hava ve su geçirimsizlik konusunda en üst seviye performans ile kanıtlanmıștır. Reynaers patentli kenet detayı, yüksek hava geçirimsizliğini garanti eder. Hi-Finity, Reynaers Alüminyum tarafından özel ortaklarla yakın ișbirliği içerisinde hayata geçirilmiștir. Konsepti gerçekleștirmek için, teknolojide farklı atılımlar yapılmıș olup, bu durum sistem içerisinde birden fazla patentli konsept olușması ile sonuçlanmıștır. Performans ve Güvenlik Hi-Finity; yüksek enerji performansı ve minimalist tarzı ile modern bir görünüme ulașırken, düșük enerji kullanımıyla günümüz evlerine en iyi çözümü sunar. Hırsızlığa karșı koruma sınıfı RC2 ile test edilmiștir. Merkezi kilitleme mekanizması sayesinde hırsız güvenliğini maksimum düzeyde sağlar. Uzaktan kumanda veya kolundaki düğmeye basmak

Expand Your Living Spaces with HI-FINITY Hi-Finity sliding door system developed by Reynaers enables you to have comfortable spaces without limiting your freedom by creating a light, stylish and elegant appearance with its ultra-slim design. Attracting attention with its unique design, Hi-Finity combines inner and outer spaces with its non-sill design and glass panel application up to 6 moving wings, creates and accessible space by removing visual limits.


Teknik

132

$OยPLQ\XP6L\DK&XUXIODUร–QGDNL $OยPLQ\XPXQYH%LOHรงLNOHULQLQ +LGURYH3LURPHWDOXUMLN<|QWHPOHU รชOH*HUL.D]DQร–OPDVร– Osman Halil ร‡elik1,2, Onuralp Yรผcel2, Hakan Morcalฤฑ2 1 END Alรผminyum, 2ฤฐstanbul Teknik รœniversitesi

Onuralp YรœCEL

1.1. Deneylerin Yapฤฑlฤฑศ™ฤฑ 'HQH\VHO oDOร–รงPDODUร–Q \DSร–OGร–รฉร– LรงDNร–รง GL\DJUDPร– รงHNLOGH YH ULOPLรงWLU $Nร–รง GL\DJUDPร– LQFHOHQGLรฉLQGH DGHW DQD SURVHVWHQ ROXรงPDNWDGร–U gQFHOLNOL RODUDN \DSร– LoHULVLQGH EXOXQDQ WX] YH D]RWXQJLGHULOPHVLLoLQVXLOHOLoGHQH\OHUL\DSร–OPร–รงWร–U%XLรงOHPLQ DUGร–QGDQ\DSร–GDEXOXQDQPHWDOLNDOยPLQ\XPXQVRG\XPKLGURN VLWLODYHVLLOHRGDVร–FDNOร–รฉร–QGDOLoGHQH\OHULJHUoHNOHรงWLULOHUHNo| ]HOWL\HDOร–QPDVร–VDรฉODQPร–รงWร–U%XLรงOHPLQDUGร–QGDQNDODQNDOร–QWร– LoHULVLQGHNL\ยNVHNPLNWDUGDNLDOยPLQ\XPRNVLWLQo|]HOWL\HDOร–Q PDVร–DPDFร–\ODVRG\XPKLGURNVLWNXOODQDUDN\ยNVHNVร–FDNOร–NODUGD HULWLรงGHQH\OHULYHDUGร–QGDQVXLOHOLoLรงOHPOHULJHUoHNOHรงWLULOPLรง WLU%|\OHFH\DSร–GDEXOXQDQDOยPLQ\XPYHELOHรงLNOHULo|]HOWL\H DOร–QPDVร–VDรฉODQPร–รงWร–U6RQRODUDNWยPDOยPLQ\XPo|]HOWLOHULELU OHรงWLULOHUHNS+D\DUODQDUDN +62 DOยPLQ\XPKLGURNVLW ยUHWLPLJHUoHNOHรงWLULOPLรงWLU

Osman Halil ร‡ELฤฐK

2. SONUร‡LAR 2.1. Su ฤฐle Liรง Deney Sonuรงlarฤฑ 0HWDOLN ROPD\DQ Nร–Vร–P LoHULVLQGH EXOXQDQ \ยNVHN PLNWDUGDNL D]RWYHWX]XQJLGHULOPHVLLoLQ\DSร–ODQVXLOHOLoGHQH\OHULVRQX FXQGDHOGHHGLOHQNLP\DVDODQDOL]VRQXoODUร–dL]HOJHยทGHJ|V WHULOPLรงWLUยƒ&ยทGHNLVXLOHOLoGHQH\LVRQUDVร–QGDNDODQ\DSร–Qร–Q ;5'VRQXFXรฆHNLOยทGDYHULOPLรงWLU

dL]HOJH/Lo|QFHVLYHVRQUDVร–WR]ODUร–Q NLP\DVDODQDOL]VRQXoODUร–  Numune

AlT

AlMe

Al2O3

Mg

SiO2

NaCl

KCl

C

S

N

(-125 m)

50,09

12,84

70,03

4,33

3,34

0,63

0,22

0,83

0,29

4,59

25ยฐC Y.T.

50,74

12,34

72,19

4,30

3,21

0,06

0,03

0,88

0,19

1,95

80ยฐC Y.T.

50,68

12,00

72,71

4,27

3,20

0,02

0,02

0,85

0,18

0,62

$OยPLQ\XPVL\DKFXUXIX

gรทยWPH

(OHN Analizi

+ 125 ย—PWR]ODU

- 125 ย—PWR]ODU (% 12,84 Al0H, %70,03 Al2O3, % 50,09 AlT)

.DUร•รบWร•UPD (3 ER\XWOXNDUร•รบWร•Uร•Fร•) - 125 ย—PWR]ODU (% 12,84 Al0H, %70,03 Al2O3, % 50,09 AlT)

6XLOHOLo (25, 80 ยฐC, 500 GHY/GDN, K/S:1/5)

.DWร•/6ร•Yร• $\Uร•Pร•

6ร•Yร•Nร•Vร•P (Tuzlu su)

.DWร•Nร•Vร•P (987 g, %12,34 Al, %74,39 Al2O3, %51,74 AlT, %0,06 KCl, %0,03 NaCl

%XKDUODรบWร•UPDYH .ULVWDOL]DV\RQ

Tuz (8,6 g, %23,25 Na, %10,79 K, %60,75 Cl, 0,05 Mg, 0,19 Al, 0,02 )H)

.XUXWPD (110 ยฐC)

1D2+LOHOLo (0,5 โ€“ 1,5 PRODU, 15 โ€“ 90 GN./S: 1/5 โ€“ 1/15)

.DWร•/6ร•Yร• $\Uร•Pร•

6ร•Yร•Nร•Vร•P (NaAl(OH)4

.DWร•Nร•Vร•P (860 g, %70 Al2O3) .XUXWPD (110 ยฐC)

1D2+LOHHULWLรบ (300 โ€“ 750 ยฐC, 60 GN)

d|NWยUPH (H2SO4 โ€“ pH: 99,5)

6XLOHOLo

.DODQRNVLWOHU .DWร•/6ร•Yร• $\Uร•Pร•

Al(OH)3

6ร•Yร•Nร•Vร•P (NaAl(OH)4)

รฆHNLO'HQH\VHOoDOร–รงPDODUร–QLรงDNร–รงรงHPDVร–

รฆHNLOยƒ&ยทGHVXLOHOLoVRQUDVร–NDODQ NDOร–QWร–Qร–Q;5'VRQXFX 2.2. NaOH ฤฐle Liรง Deney Sonuรงlarฤฑ &XUXI NHNL LoHULVLQGH EXOXQDQ PHWDOLN DOยPLQ\XPXQ o|]HO WL\HDOร–QPDVร–LoLQ\DSร–ODQVRG\XPKLGURNVLWLOHOLoGHQH\OHUL LNL Nร–Vร–PGD LQFHOHQPLรงWLU รชON DรงDPDGD NDWร–Vร–Yร– RUDQร– VDELW WXWXODUDN VRG\XP KLGURNVLW NRQVDQWUDV\RQX YH ]DPDQ SD UDPHWUHOHULQLQ o|]HOWL\H DOร–QDQ DOยPLQ\XP PLNWDUร–QD HWNLOHUL LQFHOHQPLรงWLU รชNLQFL Nร–Vร–PGDLVH ]DPDQ VDELWWXWXODUDN NDWร– Vร–Yร– RUDQร– YH VRG\XP KLGURNVLW NRQVDQWUDV\RQXQ o|]HOWL\H DOร–QDQPHWDOLNDOยPLQ\XPDHWNLOHULEHOLUOHQPLรงWLU(OGHHGLOHQ VRQXoODUร–QNLP\DVDODQDOL]OHULWRSODPDOยPLQ\XPFLQVLQGHQ JHUoHNOHรงWLULOPLรงWLU dDOร–รงPDODU Vร–UDVร–QGD EHOLUOHQHQ SDUD PHWUHOHULQ HWNLOHULQLQ J|VWHULOGLรฉL VRQXoODU รฆHNLO YH รฆHNLO ยทGH J|VWHULOPLรงWLU /Lo LรงOHPOHUL DUGร–QGDQ NDODQ NDOร–QWร–Qร–Q NLP\DVDODQDOL]VRQXFXdL]HOJHยทGH;5'VRQXFXรฆHNLOยทGD J|VWHULOPLรงWLU


Teknik

134

2.3. NaOH ฤฐle Eritiศ™ Deney Sonuรงlarฤฑ 1D2+LOHOLoLรงOHPOHULDUGร–QGDQNDODQNDOร–QWร–Qร–QLoHULVLQGHEXOX QDQDOยPLQ\XPRNVLWLQo|]HOWL\HDOร–QPDVร–LoLQ\ยNVHNVร–FDNOร–NODU GDVRG\XPKLGURNVLWLODYHVLLOHHULWLรงGHQH\OHULJHUoHNOHรงWLULOPLรง WLU%XGHQH\JUXEXQGDVร–FDNOร–รฉร–Qo|]HOWL\HDOร–QDQDOยPLQ\XPD HWNLVLLQFHOHQPLรงROXSVRQXoODUรฆHNLOยทGDJ|VWHULOPLรงWLU

รฆHNLO6ยUHQLQYH1D2+NRQVDQWUDV\RQXQXQ$O7o|]HOWL\H DOร–QPDVร–QDHWNLVL NDWร–Vร–Yร–RUDQร–JUDPWR]

(OGH HGLOHQ DOยPLQ\XP o|]HOWLOHUL ELUOHรงWLULOPLรงWLU (OGH HGLOHQ VRG\XPDOยPLQDWo|]HOWLVLQGHQVยOIยULNDVLWLODYHVLLOHS+D\DU ODQDUDNVRG\XPDOยPLQDW\DSร–Vร–Qร–QER]XQPDVร–VDรฉODQPร–รงWร–U%X ER]XQPDVD\HVLQGHDOยPLQ\XPKLGURNVLWo|NWยUยOPHVLJHUoHN OHรงWLULOPLรงWLU(OGHHGLOHQDOยPLQ\XPKLGURNVLWLQNLP\DVDOELOHรงLPL dL]HOJHยทGD;5'VRQXFXรฆHNLOยทGHYHULOPLรงWLU

รฆHNLO6ร–FDNOร–รฉร–QDOยPLQ\XPXQo|]HOWL\HJHoPHVLQH HWNLVL .DWร–1D2+GDNLNDJUDPWR]

รฆHNLO1D2+NRQVDQWUDV\RQXYH.6RUDQร–Qร–Q$O7 o|]HOWL\HDOร–QPDVร–QDHWNLVL GDNLNDJUDPWR]ยƒ&

dL]HOJH1D2+OLoLVRQUDVร–NDODQNDOร–QWร–Qร–Q NLP\DVDOLoHULรฉL  AlT

AlMe

Al2O3

Mg

SiO2

41,49

0,15

78

4,26

5,34

dL]JHOJH$OยPLQ\XPKLGURNVLWLQNLP\DVDOELOHรงLPL  Numune

Al(OH)3

Al2O3

Fe2O3

SiO2

Al(OH)3

99,84

65,27

0,02

0,06

รฆHNLO$OยPLQ\XPKLGURNVLW;5'VRQXFX

รฆHNLO1D2+OLoLGHQH\LVRQUDVร–QGDNDODQNDOร–QWร–Qร–Q ;5'VRQXFX


Teknik

136

3. GENEL DEฤžERLENDฤฐRME รชNLQFLODOยPLQ\XPยUHWLPLVร–UDVร–QGDHUJLWPHLรงOHPLVRQUDVร–QGD IODNVYHDVDOJD]ODU\DUGร–Pร–\ODFXUXIROXรงXPXYHWHPL]OHQPHVL LรงOHPL JHUoHNOHรงWLULOLU รชNLQFLO DOยPLQ\XP ยUHWLPLQGH ROXรงDQ EXFXUXIDDOยPLQ\XPVL\DKFXUXIXDGร–YHULOLU%XFXUXILoLQGH EXOXQGXUGXรฉX PHWDOLN DOยPLQ\XPXQ  ยฒ  JHUL ND]DQร–OPDVร–DPDFร–\ODJHULG|QยรงยPEHOJHVLQHVDKLSFXUXILรงOHPH WHVLVOHULQHJ|QGHULOLU%XWHVLVOHUGHDOยPLQ\XPVL\DKFXUXIXQXQ|รฉยWยOPHVLYHHUJLWLOPHVLVร–UDVร–QGDXoXรงDQWR]ODUร–QILOWUHOHUGHWRSODQPDVร–\ODROXรงDQFXUXINHNL PHWDOLNROPD\DQNร–Vร–P QRQPHWDOOLFUHVLGXH105 \DSร–Vร–LoHULVLQGHEXOXQGXUGXรฉX ยฒWX]ODU 1D&O.&O QHGHQL\OHEHUWDUDIHGLOPHGHQWRSUDรฉDJ|PยOPHVLVRQXFXQGDWX]ODUร–Q\HUDOWร–VXODUร–QDNDUร–รงร–SEX VXODUร–QVXODPDYH\DLoPHVXND\QDรฉร–RODUDNNXOODQร–OPDODUร–QD HQJHOROPDNWDGร–U $\Uร–FD EยQ\HVLQGH EXOXQDQ \ยNVHN RUDQGD  YH ย]HUL DOยPLQ\XPQLWUยUGHQ $O1 GROD\ร–J|PยOPHVLLOH\HWHUOLVร–FDNOร–N ยƒ& YHEDVร–Qo EDU ROXรงWXรฉXQGDVXLOHUHDNVL\RQD JLULS SDUoDODQPDVร– YH DPRQ\DN 1+ JD]ร– VDOร–Qร–Pร–QD QHGHQROPDNWDGร–U$PRQ\DNJD]ร–Qร–QROXรงPDVร–\ODELUOLNWHWRSUDN RUWDPร–QGD S+ GHรฉHUL YH ย]HULQH oร–NPDNWD YH 105 \DSร–Vร–QGD EXOXQDQ PHWDOLN DOยPLQ\XPXQ Gร–รง NRUX\XFX RNVLW ILOPL o|]ยQPH\HEDรงODPDNWDGร–U2NVLWILOPLo|]ยQGยรฉยQGHPHWDOLN DOยPLQ\XPGDVXLOHHN]RWHUPLNUHDNVL\RQYHUHUHNVร–FDNOร–รฉร–Q GDKDGDDUWPDVร–QDYH$O&$O3YH$O6JLELELOHรงLNOHULQGH SDUoDODQPDVร–QD VXLOHUHDNVL\RQDJLUPHVL QHGHQROPDNWDGร–U 3DUoDODQPD\DEDรงOD\DQPHWDOLNDOยPLQ\XPYHELOHรงLNOHUL3+ +6JLEL]HKLUOL&++JLELSDWOD\ร–Fร–YH\DQร–Fร–JD]ODUร–Qoร–NPDVร–QDQHGHQROPDNWDGร–U)DNDWEXWR]XQ\DSร–Vร–QGDEXOXQDQ WX]PHWDOLNDOยPLQ\XPYHDOยPLQ\XPRNVLW\DSร–Vร–Qร–QJHULND]DQร–OPDVร–X\JXQรงDUWODUDOWร–QGDPยPNยQRODELOPHNWHYHELUoRN DODQGDKDPPDGGHRODUDN PHWDOXUMLยฒoHOLNVHNW|UยoLPHQWR VHUDPLNYE NXOODQร–PEXODELOPHNWHGLU 105\DSร–Vร–QGDEXOXQDQWX]ODUร–Q 1D&O.&O JLGHULOPHVLLoLQ Vร–FDNOร–NYH\DNDUร–รงWร–UPDKร–]ร–HWNHQSDUDPHWUHOHUGHรฉLOGLU7X]ODU RGD Vร–FDNOร–รฉร–QGD ยƒ& \DSร–ODQ GHQH\OHUGH ELOH \ยNVHN YHULPOH J7X]/6X o|]ยQPHNWHGLU6ร–FDNOร–N$O1\DSร–Vร–Qร–Q JLGHULOPHVL ]HKLUOLJD]ODUร–QJLGHULOPHVL LoLQHWNHQELUSDUDPHWHUGLU2GDVร–FDNOร–รฉร–QGD\DSร–ODQGHQH\GHD]RWRUDQร–ยทGDQ ยทHGยรงUยOยSYHULPHOGHHGLOLUNHQ\ยNVHNVร–FDNOร–NODUGD ยƒ& \DSร–ODQOLoLรงOHPOHULQGHD]RWRUDQร–ยทGDQ ยท\H YHULP NDGDUGยรงยUยOPยรงWยU%XVD\HGH\DSร–GDQND\QDNODQDQ]HKLUOLJD]ODUร–Q 1+ยฒD]RWNLP\DVDODQDOL]L VRQXoODUร–QDJ|UH JLGHULOPH\ย]GHVLGHDUWPร–รงWร–U 0HWDOLN DOยPLQ\XPXQ DOยPLQ\XP KLGURNVLW RODUDN o|]HOWL\H DOร–QPDVร–LoLQ\DSร–ODQ1D2+LOHOLoGHQH\OHULQGHo|]HOWL\HDOPD LoLQHQ\ยNVHNYHULPNDWร–Vร–Yร–RUDQร–PRODU1D2+NRQVDQWUDV\RQXYHGDNLNDVยUHยƒ&LOHHOGHHGLOPLรงWLU 7X]YHPHWDOLNDOยPLQ\XPXJLGHULOPLรง105\DSร–Vร–LoLQGHNDODQ$O2VDGHFHFRUXQGXP $O2ยฒ.ยELN รงHNOLQGH ROPD\ร–SVSLQHO 0J$O2 YHVLOLNDW $O6L2 \DSร–ODUร–KDOLQGH GHEXOXQGXรฉXLoLQRWRNODYGD\ยNVHNEDVร–Qo EDU YHVร–FDNOร–NODUGD ยƒ& \DSร–ODQLรงOHPLOH\ยNVHNYHULPHOGHHGLOHPH\HFHNWLU%XQXQQHGHQLVSLQHOYHVLOLNDW\DSร–ODUร–ยƒ&ยทGH RWRNODYGDOLoLรงOHPLQGHVWDELOKDOGHNDOร–SSDUoDODQPD\DFDNWร–U %XQHGHQOHVSLQHOYHVLOLNDW\DSร–ODUร–Qร–QGDSDUoDODQร–SDOยPLQ\XPRNVLW\DSร–Vร–Qร–QJHULND]DQร–OPDVร–LoLQGDKD\ยNVHNVร–FDNOร–NODU !ยƒ& JHUHNPHNWHGLU

7X] YH PHWDOLN DOยPLQ\XPX JHUL ND]DQร–OPร–รง RODQ 105 \DSร–Vร–QGDNLNDODQDOยPLQ\XPXQJHULND]DQร–Pร–LoLQ1$2+LOHHULWLรง GHQH\OHUL\DSร–OPร–รงYHDUGร–QGDQVXGDo|]ยQHELOHFHNKDOHJHOHQ\DSร–VXLOHo|]ยQGยUยOPยรงWยU<ยNVHNVร–FDNOร–NODUGD\DSร–ODQ 1D2+LOHHULWLรงGHQH\OHULQGHHQ\ยNVHNo|]HOWL\HDOPDYHULPL RODUDNKHVDSODQPร–รงYHEXLรงOHPยƒ&ยทGHJHUoHNOHรงPLรงWLU hONHPL]GHHQHUMLEย\ยNELUPDOL\HWROGXรฉXLoLQWX]JLGHULPLรงOHPOHULVยUHQLQGDKDX]XQWXWXODUDN ยฒGDN ยƒ&ยทGH JHUoHNOHรงWLULOPHVLSURVHVLQHNRQRPLNOLรฉLDoร–Vร–QGDQGDKDID\GDOร–RODFDNWร–U (QGยVWUL\HOX\JXODPDODUGDNXOODQร–ODQPLNWDUODUoRNGDKDID]OD RODFDรฉร–QGDQGDKD\ยNVHNVร–FDNOร–NODUDoร–Nร–OPDVร–ROGXNoDNROD\ RODFDNWร–U%XGXUXPGDPHWDOLNDOยPLQ\XPXQo|]HOWL\HDOร–QPDVร–KHPGDKDGยรงยNVยUHOHUGH GDN KHPGHGDKDGยรงยN 1D2+NRQVDQWUDV\RQX PRODU LOHVDรฉODQDELOHFHNWLU0HWDOLN DOยPLQ\XPXQ 1D2+ LOH o|]ยPOHQGLULOPHVL Vร–UDVร–QGDNL UHDNVL\RQXDรงร–Uร–HN]RWHUPLNROGXรฉXQGDQYH\ยNVHNPLNWDUGD +JD]ร–oร–NPDNWDGร–U5HDNVL\RQNRQWUROOยWDQNODUGD\DSร–OPDOร– YHWDQNร–QGROXOXNRUDQร–WยPNDSDVLWHVLQLQPDNVLPXPยทGHยทL NDGDUROPDOร–Gร–U 1$2+LOHHULWLรงGHQH\OHULGHPLUNUR]HOHUGHJHUoHNOHรงWLULOPLรงWLU 'HPLUNUR]HVRG\XPKLGURNVLWHNDUรงร–NLP\DVDODoร–GDQGD\DQร–NVร–]ROGXรฉXQGDQ]DPDQLoHULVLQGHGHOLQPH\HYHNXOODQร–ODPD] KDOHJHOPLรงWLU6RG\XPKLGURNVLWHNLP\DVDORODUDNGD\DQร–NOร–ELU VHUDPLNRODQ]LUNRQ\XPRNVLW =U2 EXLรงOHPOHUGHNXOODQร–Oร–UVD GDKD JยYHQOL GHQH\ NRรงXOODUร– VDรฉODQPร–รง ROXU 6RG\XP KLGURNVLW LOH HULWLรง GHQH\OHUL HQGยVWUL\HO RODUDN JHUoHNOHรงWLULOPHVL ]LUNRQ\XP RNVLWLQ SDKDOร– ROPDVร–QGDQ GROD\ร– WHNQRHNRQRPLN RODUDNNDUOร–GHรฉLOGLU KAYNAKLAR $QNDUD$OยPLQ\XP6DQD\LFLOHUL'HUQHรฉL $OยPLQ\XP 7DULKoHVL*HOLรงLPL0HYFXW'XUXPXYH+HGHIOHUL $GUHVKWWSDQNDUDDVDGRUJWUWXUNL\H DOXPLQ\XPVHPSR]\XPXPD\LV 7002%0HWDOXUML0ยKHQGLVOHUL2GDVร– $OยPLQ\XP 5DSRUX$OยPLQ\XP.RPLV\RQX  =HOGHU * 5DFH 6 $ YH 3LQGHUKXJKHV 5 5  %DX[LWH DQG $OXPLQLXP $ &UDGOH WR *UDYH $QDO\VLV 'HUV 1RWX

 3HWDYUDW]L(YH:LOVRQ6 5HVLGXHVIURP$OXPLQLXP 'URVV5HF\FOLQJLQ&HPHQW(QJODQG'HIUD 6FKOHVLQJHU0( $OXPLQLXP5HF\FOLQJ&5&3UHVV  &DU (  $OยPLQ\XP hUHWLP 6ยUHoOHUL 7002% 0HWDOXUML0ยKHQGLVOHUL2GDVร–  6FKLPLG] &  +DQGERRN RI $OXPLQLXP 5HF\FOLQJ )XQGDPHQWDOV 0HFKDQLFDO 3UHSDUDWLRQ 0HWDOOXUJLFDO 3URFHVVLQJ 3ODQW 'HVLJQ 9XONDQ ยฒ 9HUODJ SUHVV ,6%1 


Teknik

138

Saydam Giydirme Cepheler Ersoy ├ЗAKIR Mimari Sistemler Proje Koordinasyon M├╝d├╝r├╝ ASA╚Ш Al├╝minyum Sanayi ve Ticaret A.╚Ш. ersoy.cakir@asastr.com 1) Ta╚Щ─▒y─▒c─▒s─▒ ├Зelik Profillerden Olu╚Щan Saydam Giydirme Cepheler D 3LORQ7D├з├Ц\├ЦF├ЦO├Ц6LVWHPOHU E .DIHV.LUL├з7D├з├Ц\├ЦF├ЦO├Ц6LVWHPOHU F .DEOR'HVWHNOLdHOLN3URILOOHUGHQ2OX├зDQ6LVWHPOHU 2) Ta╚Щ─▒y─▒c─▒s─▒ Kablo Sistemlerden Olu╚Щan Saydam Giydirme Cepheler D <DWD\.DEOR6LVWHPOHU E '┬Б├зH\.DEOR6LVWHPOHU 3) Ta╚Щ─▒y─▒c─▒s─▒ Cam Elemanlardan Olu╚Щan Saydam Giydirme Cepheler 1) Ta╚Щ─▒y─▒c─▒s─▒ ├Зelik ProямБllerden Olu╚Щan Saydam Giydirme Cepheler 1 a) Pilon Ta╚Щ─▒y─▒c─▒l─▒ Sistemler 3LORQ WD├з├Ц\├ЦF├ЦO├Ц VLVWHPOHU \DOQ├Ц]FD WHN ELU DQD WD├з├Ц\├ЦF├ЦGDQ ROX├зDQ VD\GDP JL\GLUPH FHSKHOHUGLU *HQHOGH \XYDUODN NHVLWOL oHOLN SURILOOHULQ NXOODQ├ЦOG├Ц├й├Ц J|U┬БOPHNOH EHUDEHU NDUH NHVLWOL SURILOOHULQ GH NXOODQ├ЦOPDV├Ц P┬БPN┬БQG┬БU 3LORQ WD├з├Ц\├ЦF├Ц Q├ЦQ HW NDO├ЦQO├Ц├й├Ц YH oDS├Ц FDP OHYKDODU├ЦQ YH U┬Б]JkU├ЦQ \┬БNOHUL KHVDSODQDUDN VHoLOPHNWHGLU 'LNNDW HGLOPHVL JHUHNHQ QRN WD NXOODQ├ЦODFDN RODQ oHOLN PDO]HPHQLQ NDOLWHVLGLU hONHPL] GH &U1L .URP1LNHO  NDOLWH SDVODQPD] oHOLN SURILOOHU NXOODQ├ЦOPDNWDG├ЦUdHOL├йLQNDOLWHVLWD├з├ЦPDNDSDVLWHVLYHEDN├ЦP JLGHUOHULQLHWNLOHPHNWHGLU

1 b) Kafes-Kiri╚Щ Ta╚Щ─▒y─▒c─▒l─▒ Sistemler 7D├з├Ц\├ЦF├ЦHOHPDQ├ЦNDIHVNLUL├з\DS├ЦHOHPDQODU├ЦQGDQROX├зDQVD\ GDPJL\GLUPHFHSKHOHUGLU7HPHO|]HOOLNOHULWD├з├Ц\├ЦF├ЦHOHPDQ ODU├ЦG┬Б]OHPYH\DX]D\NDIHV├зHNOLQGHGLU%XX\JXODPDoRN NDWO├Ц \┬БNVHN ELQDODUGD YH GDKD ID]OD \┬БN V|] NRQXVX RODQ FHSKHOHUGHX\JXODQPDNWDG├ЦU'┬Б]OHPYH\DX]D\NDIHVWD├з├Ц \├ЦF├ЦODUFHSKH\┬БNVHNOL├йLQHFDPD├й├ЦUO├Ц├й├ЦQDYHU┬Б]JkU\┬БNOH ULQHED├йO├ЦRODUDN├зHNLOOHQLUYHKHVDSODQ├ЦU%XKHVDSODPDODUD J|UHWDVDUODQDQNDIHVNLUL├зWD├з├Ц\├ЦF├ЦODUIDEULNDGDLPDOHGLOGLN WHQVRQUD\DS├ЦP\HULQHJ|W┬БU┬БO┬БUYHPRQWDM├Ц\DS├ЦO├ЦU

1 c) Kablo Destekli ├Зelik ProямБllerden Olu╚Щan Sistemler ├кNLQFLOJHUJLVLVWHPOLDV├ЦOPDNDVRODUDNGDWDQ├ЦPODQPDNWDG├ЦU %X VLVWHPGH NXOODQ├ЦODQ JHUJLOHU VSLGHU FDP WXWXFXODU├Ц WD├з├ЦPDNWD NXOODQ├ЦODELOHFH├йL JLEL FHSKH WD├з├Ц\├ЦF├Ц VLVWHPLQLQ NXUJXVXQGDGDX\JXODQDELOLU


Teknik

140

2) Taศ™ฤฑyฤฑcฤฑsฤฑ Kablo Sistemlerden Oluศ™an Saydam Giydirme Cepheler 2 a) Yatay Kablo Sistemler Yatay yรถnde kurgulanan kablo payandalarla desteklenebilmekWHGLU.DEORSD\DQGDVLVWHPLSDUDEROรงHNOLQGHLNLDQDNDEORGDQ ROXรงXU%XNDEORODUoHรงLWOLoDSODUGDRODELOLUOHU%XQODUJHUPHYH EDรฉODPDLoLQJHUPHGRQDQร–Pร–YHoDWDOXoODUODLNL\DQGD\HUDODQ WDรงร–\ร–Fร–NRORQODUDGHVWHNOHQLUYH\D\DQGXYDUODUDDQNUHHGLOHEL OLU.DEORNLULรงOHUDQDoHUoHYHQLQLoLQH\DWD\\HUOHรงWLULOLUOHU.DEOR SD\DQGDLoLQGHNLGHVWHNOHUFDPร–NDEORSD\DQGD\DJ|UHROPDVร– JHUHNHQ \HUGH WXWDUODU %X GHVWHNOHU FDP SDUoDQร–Q WDP DUND Vร–QGDYHNDEORNLULรงOHULOHEDรฉODQWร–ODUร–Qร–QROGXรฉXQRNWDGD\DWD\ PHQWHรงHOHUOH\HUOHรงWLULOPLรงOHUGLU%XGXUXPFDPLOHNLULรงOHUDUD Vร–QGDFDPDSDUDOHO\|QOHUGH\DWD\ELUVHUEHVWOLNVDรฉODU*HQHO OLNOHNDEORNLULรงOHUHNLULรงEDรงร–QDWRQNDGDUELU|QJHULOPHYHULOLU

2 b) Dรผศ™ey Kablo Sistemler %X VLVWHPGH FHSKH\H JHOHQ \ยNOHU FDP SDQHOOHULQ DUNDVร–QGD NDODQGยรงH\NDEORWDรงร–\ร–Fร–ODUDDNWDUร–Oร–U7Dรงร–\ร–Fร–ODU\DWD\รงHNLOGH X\JXODQDQ \|QWHPOH EHQ]HU WDรงร–PD SHUIRUPDQVODUร– J|VWHULUOHU 'ยรงH\ JHULOPLรง NDEORODU HQ ยVWWH ELU WDรงร–\ร–Fร–\D EDรฉODQDELOLUOHU %X WDรงร–\ร–Fร– NLPL ]DPDQ oDWร– GD RODELOPHNWHGLU $OW QRNWDGD LVH ]HPLQHEDรฉODQร–UODU*HUPHNLULรงOHULWDUDIร–QGDQGHVWHNOHQHQFDP SDQHOOHU|QHPOLNLULรงVDSODPDODUร–QGDFDPOHYKDODUDUDVร–QGD\HU VDรฉOD\DFDNJHQLรงGLIHUDQVL\HOKDUHNHWOHUHJHUHNVLQLPGX\DUODU 6SLGHUWXWXFXODUDEHQ]HUยถSODQHUยทGHQLOHQG|NPHRODUDNยUHWLOHQ EDรฉODQWร–HOHPDQODUร–Qร–QG|QPHNDSDVLWHOHULEXKDUHNHWOHUHLPNkQ VDรฉODU 3ODQHU HOHPDQODU JHQHOOLNOH Uย]JkU \ยNOHULQL WUDQVIHU HGHQ NLULรง GยรฉยP QRNWDODUร–\OD D\Qร– KL]DGD ยUHWLOPLรง EDรฉODQWร– QRNWDODUร–Gร–U'ยรงH\\ยN\DยVWWHNLFDPOHYKDWDUDIร–QGDQNDUรงร–OD Qร–U\DGDWLSLNRODUDNFDPOHYKDQร–QDรฉร–UOร–รฉร–Qร–QSODQHUHOHPDQร–Q NDSDVLWHVLQLDรงWร–รฉร–GXUXPODUGDDVNร–oXEXNODUร–WDUDIร–QGDQWDรงร–Qร–U %D]ร–GXUXPODUGDDรฉร–UOร–NGยรงH\JHULOPHNLULรงLQHDNWDUร–ODELOLU

3) Taศ™ฤฑyฤฑcฤฑsฤฑ Cam Elemanlardan Oluศ™an Saydam Giydirme Cepheler *ยoOHQGLULOPLรง WDEDNDOร– FDP HOHPDQODUGDQ ROXรงDQ EX VLVWHPLQ HQ|QHPOL\DSร–PQHGHQLJ|UVHOOLรฉLHQยVWGย]H\Hoร–NDUDELOPHVL GLU6SLGHUWXWXFXODUJLELFDPNDEXรฉXEDรฉOD\DQNRQVWUยNWLIHOH PDQODUEHOLUOLDUDOร–NWDGยรงH\RODUDNGL]LOPLรงFDPPDO]HPHGHQ WDรงร–\ร–Fร–ODUDEDรฉODQร–UODU


16 â&#x20AC;&#x201C; 19 KASIM ANTALYA YAPI FUARI


Sektör

146

Seykoç Alüminyum, Sima Alüminyum’u Hayata Geçirdi Türkiye’nin alaşımlı alüminyum ihtiyacını uluslararası standartlarda ve kalite yönetimi çerçevesinde Seykoç markasıyla en üst düzeyde kullanıcılarına sunan Seykoç Alüminyum, bu yılın ikinci çeyreğinde Sima Alüminyum ile başta savunma, elektromekanik, otomotiv, marine sanayi ve genel makine sanayi sektörlerine hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin, ‘Lider Alüminyum Tedarikçisi’ prensibiyle 2004 yılında kurulan Seykoç Alüminyum, Türkiye’nin alașımlı alüminyum sektöründe kurulduğu günden bugüne hizmet kalitesini, stok seviyesini, ürün çeșitliliğini ve makine parkurunu sürekli geliștirerek, müșterilerine en iyi hizmeti sunuyor. 2016 yılının ilk yarısında hedefleri doğrultusunda çalıșmalarının ve yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Seykoç Alüminyum Genel Koordinatörü Mustafa ÇIĞLI, “Yeni yatırımımız Sima Alüminyum, Türkiye’nin ihtiyacı olan bașta savunma, elektromekanik, otomotiv, marine sanayi ve genel makine sanayi sektörlerine hizmet etmek üzere faaliyetlerine bașladı. Bin ton alașımlı alüminyum ișleme kapasitesine sahip, Sima Alüminyum’u, Çayırova tesisinde 2016 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirdik. Yüzde 100 Seykoç Alüminyum sermayeli Sima Alüminyum; müșteri șartlarını en üst düzeyde sağlamak için, son teknoloji makinalar ile yapılan ürünler, teknik mesleki yeterliliği olan tecrübeli teknisyenler tarafından, hassas ölçüm cihazları ile kontrol edilerek, onay veriliyor” diye konuștu. Kokil Döküm - Eriterek Șekil Verme (gravity casting), Dövme (forging), Darbeli Dövme (impact extruded), Derin Çekme (deep drawing), Isıl İșlem (heat treatment), CNC Router ve diğer talașlı üretim faaliyetleri (machining) gibi ana üretim faaliyetlerinin bulunduğunu anlatan ÇIĞLI, ayrıca levha ürünlerinin CNC tezgâhlarında müșteri ihtiyaçlarına göre özel formlu șekillendirilerek sunulması çalıșması da yılın ikinci yarısında devreye gireceğini sözlerine ekledi. Avrupa’nın Sayılı Alüminyum Servis Merkezlerinden Seykoç Alüminyum’un 120 kișilik kadrosu, 3.500 ton alüminyum stoku ile Türkiye’nin en geniș ve çeșitli ürün gamına sahip, Avrupa’nın da sayılı alüminyum servis merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken ÇIĞLI, bu kapsamda çalıșmıș olduğumuz sektörlerden marine sanayi için uygun olan alüminyum alașımlarını

uluslararası sertifikasyon kurulușlarından onaylı temin ediyoruz. Bu tedarik edilen ürünleri müșterilerin istediği ve teknik çizimleri doğrultusunda kesim hizmeti de vermeye devam ediyoruz. Otomotiv, tanker ve silobas sanayinde çokça kullanılan alașımları stoklarımızda bulundurmaktayız. Havacılık ve savunma sanayi için uygun ve yüksek mukavemetli alașımlar sunarak Türk savunma sanayisine ve dünyanın önde gelen kurulușlarına hizmet etmekteyiz. TAİ, Aselsan, Roketsan, MKE gibi kurumların birçok projesinde tanımlı tedarikçisiyiz. Tanker ve silobas gövde ürünlerinde ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Tașınması Anlașması) gereği yeni geliștirilen 5454, 5182 ve 5186 alașımlı ürünleri tedarik ediyoruz. Makina ve kalıp sanayi tarafından çok tercih edilen ișlenebilirliği yüksek, sert ve çok yüksek așınma direncine sahip olan 5083, 6061, 6082 ve 7075 alașımlarında tedarikini yapıyoruz” șeklinde açıklamada bulundu. “Yerli Cevher Üreticileri Kendilerini Geliștirmeli” Türk Alüminyum sektörünün hammadde olarak yüzde 90 ithalata dayalı bir sistem üzerine devam ettiğini söyleyen ÇIĞLI, yerli cevher üreticilerinin kendisini geliștirip, kapasite artırımı yaparak, uluslararası kalite ve șartlara göre hammadde tedariki yapması gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda dıșa bağımlılığı azaltarak ve yurt dıșına giden ülke kaynaklarının Türkiye’de kalmasının sağlanacağını ifade eden ÇIĞLI, “Alüminyum sektörü sürekli büyüyen ve gelișen bir sektör. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, katma değeri yüksek ürünlerin imalatında alüminyum alașımlı malzemeye dönüș var. Bu sebep ile hammadde üreticileri, tedarikçi ve nihai kullanıcıların ortak çalıșmalar yapmaları gerektiğini düșünüyoruz. Böylece dıșarıdan tedarik yerine, yurtiçinde gelișen bir teknoloji ortamı olușturmuș oluruz” diye konuștu. “Yerli İmalatçılara Șans Verilmeli” Türkiye’nin lokomotif sanayi kolu olan, savunma sanayi ve otomotiv sanayi kollarındaki yerli üretici konumundaki ana ve yan sanayi firmaların desteklenmesi gerekliliğini vurgulayan Mustafa ÇIĞLI, yapılabilirlik konusunda yerli imalatçılara güvenilmesi ve șans verilmesi gerektiği görüșünü paylaștı. ÇIĞLI sözlerine șu șekilde devam etti: “Temmuz 2016 itibariyle ülkemizin ve milletimizin bir daha yașamaması gereken zor zamanlardan sonra yakalanan ivme durağanlaștı. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olması ve ülkemize olan güvenimizden dolayı daha fazla çalıșmamız gerektiğini, sorumluluğumuzun daha da arttığının bilincinde olarak yatırım ve çalıșmalarımızdan en ufak ödün vermeyerek aksine artarak devam ettirmenin yoluna gittik.” Seykoç Alüminyum Put Sima Alüminyum into Practice Offering alloyed aluminum requirement of Turkey to its users under Seykoç brand at the highest level under international standards and in the framework of quality management, Seykoç Alüminyum has started to render service to the sectors of defense, electromechanics, automotive, marine industry and general machinery industry through Sima Alüminyum in the second quarter of this year.


Teknik

148

Low Lamda Polyamid: *ยYHQLOLU,Vร–<DOร–Wร–Pร–Qร–Q $UWร–N<HQL%LU'HรฉHUL9DU Nevin GรœNEY TOK Makine Mรผhendisi %ย\ยNEHรฉHQLYHLOJLLOHNDUรงร–ODQDQ\HQLPDO]HPH/RZ/DPGD 3RO\DPLG|QยPย]GHNLG|QHPGH\DSร–ODFDN\HQLVLVWHPWDVD Uร–PODUร–QGDWDVDUร–PFร–ODUDELUoRNNROD\Oร–NYHID\GDVDรฉOD\DFDN

/RZ/DPGD3RO\DPLGNXOODQDUDNVLVWHPGHULQOLNOHUL8IGHรฉHUL GHรฉLรงPHNVL]LQD]DOWร–ODELOLUEXรงHNLOGHKDPPDGGHNXOODQร–Pร–Q GDGDWDVDUUXIVDรฉODQPร–รงROXU

$OยPLQ\XPNDSร–SHQFHUHYHFHSKHVLVWHPOHULQGHร–Vร–\DOร–Wร–Pร– JHoWLรฉLPL] \ร–OODU LoLQGH Eย\ยN RUDQGD GHรฉLรงLP J|VWHUPLรงWLU ยทOL \ร–OODUร–Q EDรงร–QGD ร–Vร– \DOร–Wร–P E|OJHOHUL NXOODQร–OPD]NHQ Jย QยPย]GHDUWร–NEXNRQXGDoRNL\L8I8ZGHรฉHUOHULQHXODรงร– ODELOPHNWHGLU 3RO\DPLG*)\ยNVHNKDVVDVL\HWOLYHJยYHQLOLUELUPDO ]HPH RODUDN NDUPDรงร–N JHRPHWULOHU RGDFร–NOร– SURILOOHU YH oร– Nร–QWร–ODUODERรงOXNODUร–GROGXUDQร–Vร–\DOร–Wร–PEDUL\HUOHULยUHWLOPHVL QH LPNkQ YHUPLรงWLU %X รงHNLOGH UDG\DQW YH NRQYHNVL\RQHO ร–Vร– WUDQVIHUL PLQLPXP VHYL\HOHUH LQGLULOPLรง HQ L\L VRQXoODU HOGH HGLOPLรงWLU%XJยQYDUร–ODQQRNWDGDWLFDULWHNQLNYHHVWHWLNNR QXODUGDRSWLPL]DV\RQOLPLWOHULQHXODรงร–OPร–รงWร–U %XOLPLWOHUoHUoHYHVLQGH7HFKQRIRUP%DXWHF$U*HHNLELWD UDIร–QGDQ\DSร–ODQoDOร–รงPDODUGDODPGDGHรฉHUOHULQLGยรงยUยUNHQ 3RO\DPLG*)PDO]HPHQLQWยPROXPOX|]HOOLNOHULQLGHNR UX\DFDN ELU o|]ยP DUDรงWร–Uร–OGร– dDOร–รงPDODUร–Q QHWLFHVLQGH /RZ /DPGD3RO\DPLGPDO]HPHJHOLรงWLULOGL/RZ/DPGD3RO\DPLG PDO]HPHQLQ WHVW HGLOLS RQD\ODQPร–รง ODPGD GHรฉHUL : P.

GLU 6WDQGDUW3RO\DPLG*): P.

/RZ /DPGD 3RO\DPLG GDKD L\L 8I GHรฉHUOHUL VDรฉODU *ยQย Pย]GH RGDFร–NOร– SURILOOHU N|SยN ORZH IRO\R NXOODQร–ODUDN ร–Vร– \DOร–Wร–Pร–QGDL\LOHรงWLUPHOHU\DSร–OPDNWDGร–U: P. /DPGD GHรฉHUOL/RZ/DPGD3RO\DPLGNXOODQร–Pร–ยVWGย]H\VLVWHPOHULQ SHUIRUPDQVODUร–Qร–QJHOLรงWLULOPHVLQHRODQDNVDรฉOD\DFDNWร–U

3RO\DPLG

*)8I : Pรƒ. 

/RZ/DPGD3RO\DPLG8I : Pรƒ.

5HIHUDQV6WDQGDUW3RO\DPLG: P. 'HULQOLN PP 

5HIHUDQV/RZ/DPGD3RO\DPLG: P.

'HULQOLN PP

$OXPLQ\XP NDSร– SHQFHUH YH FHSKH VLVWHPOHULQGH JHUHNOL RODQ]RUOXPHNDQLNGD\DQร–PGHรฉHUOHULLoLQ3RO\DPLG*) HQ L\L PDO]HPH ROGXรฉXQX LVSDWODPร–รงWร–U 7HFKQRIRUP %DXWHF WDUDIร–QGDQJHOLรงWLULOHQ\HQL/RZ/DPGD3RO\DPLGPDO]HPHGH $YUXSD6WDQGDUWODUร–Qร–QรงDUWNRรงWXรฉXWยP]RUXQOXOXNODUร–NDUรงร– ODPDNWDGร–U /RZ/DPEGD3RO\DPLG,Vร–<DOร–Wร–P%DUL\HUOHULKDNNร–QGDNLWHN QLNELOJLLoLQ7HFKQRIRUPยทDWHรงHNNยUOHULPL]LVXQDUร–]


.$6,0ø67$1%8/.$8d8.)8$5,


Sektör

152

Yılmaz Makine, Düsseldorf Aluminium 2016 Fuarı’na Katıldı Duesseldorf’ta düzenlenen Aluminium 2016 Fuarı’nda Yılmaz Makine; alüminyum makinelerini sergiledi.

29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında Duesseldorf’ta düzenlenen sektörün büyük bulușma noktası olan Aluminium 2016 Fuarı sona erdi. Yılmaz Makine 5 Eksenli Alüminyum Profil İșleme Merkezi olan AIM 7510 modelini Avrupa’da bir kez daha görücüye çıkardı. Yoğun ilgi gören 5 Eksenli Alüminyum Profil İșleme Merkezinin haricinde, Kesim Merkezi olan PCC 6505 modeli de Yılmaz Makine standında sergilendi.

Alüminyum üreticileri ve sektörün diğer temsilcilerinin bulușma noktası olan Aluminium 2016 Fuarı, 2018 yılında tekrar düzenlenecektir. Yılmaz Makine, Participated in Düsseldorf Aluminium 2016 Fair At Aluminium 2016 Fair which is organised in Duesseldorf, Yılmaz Makine exhibited their aluminium machinery.


5HNODPúQGHNV $%&.ê0<$ $'$1$&$0.$5$.$/(0

.210(76$1$.3$$/h0ê1<800$.52:ê1

$.3(6$10$8'

$/&$60(5&$1/$5 0(5ê'<(1)8$5&,/,.

  

$/&20(7$/$/)$0(7$/0(76$1$/0$/h0ê1<8021$0$12625*$'$7$$1.ê526)8$5&,/,. $6$æ

 

g=d(/ê.0$.ê1$ 3ê.$6$1

 

$66$$%/2<57)8$5&,/,.$<*h1/(56$5/$/)2%$.$<$3,6$9$0(7$/

%$5$16$16,(*(1,$ 6ê0ê1<$3,0(7$/

%$8:ê1%(&.(56ê67(00$.ê1$

%('(/2è/867$5ê80

%ê5(5$/3(1$.6 %ê56$1&$0 &25$/0(7$/ &<))8$5&,/,. d(7ê1&ê9$7$ 'g57(/ '85$/ê1( (*((1'h675ê (56$æ$/h0ê1<80 )$$/$/h0ê1<80 *$/6ê$' +$6$/h0ê1<80 +ê/$/$/h0ê1<80

$UND.DSDNêoL   

6816(7781&$<&$0 æ$)$.6 æê0æ(.$/h0ê1<80 7$/6$' 7(&+12)250 7(75$'225

    6Ã&#x2013;UWgQ.DSDNêoL  

72526/$575$.<$&$0 

75(0&2

75ê2.$ 

 

7h<$3)8$5&,/,. 8=81(5

 

h0ê7$/h0ê1<80+2567./$(69(+$6$/h0ê1<80.$/(9251(.$3,.$8d8.

$UND.DSDN

<$98=0(7$/.$5$/h0ê1<80

$OW%DQW

<(0)8$5&,/,.LQIR#DOXDUWFRPWUÂ&#x2021;ZZZDOXDUWFRPWU


Profile for winartaluart

ALU&Art Dergisi sayi 44  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari, Proje Dergisi

ALU&Art Dergisi sayi 44  

Alüminyum, Cephe, Yapı, Mimari, Proje Dergisi

Advertisement