Page 1

WEB vzw Jaarverslag 2012


Voorwoord

Beste,

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van WEB. In dit jaarverslag geven we informatie over de werking in 2012 van de twee vzw’s (vzw WEB en vzw SW WEB) die samen WEB vormen. In het bestuur van WEB zetelen vertegenwoordigers van ABVV, ACV, VOKA Kempen, UNIZO, Thomas More Kempen, SPK, VKW, Welzijnszorg Kempen en IOK. WEB werd opgericht in 1992 en dus vierden we in 2012 onze twintigste verjaardag. We vierden dat met diverse activiteiten, die zowel op externe stakeholders als op de eigen personeelsleden waren gericht. Om de volgende twintig jaar duidelijk in de verf te zetten, ontwikkelden we ook een nieuw logo. Zoals u kunt lezen in dit verslag, heeft WEB sinds zijn ontstaan diverse initiatieven genomen voor de ondersteuning van werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar een duurzame job. Binnen deze begeleidingstrajecten organiseert WEB vorming en opleiding en biedt het werkervaring of tewerkstelling aan. Verder kunnen werkgevers bij WEB terecht voor opleiding en begeleiding van hun uitvoerende werknemers en geven wij advies en ondersteuning bij de uitbouw van een HRM-beleid op maat.

Met vriendelijke groeten,

Em. prof. dr Jan Vranken Guido Macours Universiteit Antwerpen algemeen directeur voorzitter

3


4


Inhoud Opleiding

ACE - Voortraject voor deeltijds lerenden Hulp in de grootkeuken Commercieel administratief bediende CEBES - Het virtuele kantoor

6 6 8 8

Werkervaring

Onderhoud Logistiek assistent Informatek Adcotel

9 9 11 11

WEB - Consult

Training en advies Ervaringsbewijs Projectontwikkeling Go4Work SMARTPOP WEB@Work

12 14 14 14 15 15

Begeleiding

Instroom/ toeleiding Opleidingen: schilder en hovenier WERKEXPRESS: OriĂŤnterende Trajectbegeleiding Activeringstrajecten Groeikansbiedende groepsmodules voor mensen in armoede Doorstroom Arbeidszorg

17 17 18 18 21

BOOST² Job -en taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Leerwerkbedrijf WEB - Natuurwerk

22 22 22 24

Werkvloerbegeleiding

Eethuis Kringwinkelcentrum Assist ResourceLab

21

25 Tewerkstelling Milieu Betaalbare kwaliteit

27 28 29

Klusdienst Energiesnoeiers Huishoudhulp

31 33 34 36 5


Opleiding ACE - Voortraject voor deeltijds lerenden “ACE” richt zich tot leerlingen uit het deeltijds onderwijs. Het project wordt gefinancierd door de Dienst Beroepsopleiding Onderwijs en loopt in samenwerking met de Centra Deeltijds Onderwijs in de Kempen. ACE begeleidt en coacht deze leerlingen om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ongeveer 40% van de deeltijds lerenden is niet aan het werk. Enerzijds is dit toe te schrijven aan een tekort aan geschikte arbeidsplaatsen, anderzijds zijn er redenen die te maken kunnen hebben met motivatie, arbeidsattitudes, zelfkennis, zelfvertrouwen, kennis en inzicht in de verwachtingen van werkgevers. Een aantal jongeren is extra kwetsbaar omwille van hun thuissituatie of andere persoonlijke problemen. Al deze factoren samen zorgen voor een moeilijke ‘opstap’ naar werk. De begeleiders van ACE geven op een niet-schoolse manier vorming aan deze jongeren op dagen dat zij niet naar school gaan. Er wordt gewerkt in groepen en de jongeren worden voorbereid op een brugproject of een tewerkstelling in reguliere bedrijven. Aan de hand van activiteiten (zoals; leren solliciteren, werkopdrachten, creatieve activiteiten, bedrijfsbezoeken, …) werken ze aan basiscompetenties zoals; samenwerken, omgaan met regels, werktempo, volhouden, communicatie, …. In het schooljaar 2011-2012 namen 170 jongeren deel aan het voortraject. Ongeveer 52 % van hen kon daarna starten met een brugproject of reguliere tewerkstelling.

Hulp in de grootkeuken Deze door de VDAB erkende beroepsopleiding bereidt cursisten voor op een tewerkstelling in een grootkeuken of in de horeca. Cursisten doen praktijkervaring op in de keuken van Janssen Pharmaceutica. De theorie en algemene vorming krijgen ze van WEB. Anderstaligen krijgen extra taalcoaching op de opleidingsvloer. In 2012 namen 16 cursisten deel aan de opleiding, waarvan 14 cursisten een getuigschrift behaalden. Zes maanden na het einde van de opleiding was 50% van de ex-cursisten aan het werk. Een cursist vertelt; “Ik had voor de opleiding nog niet veel werkervaring opgedaan. ik was namelijk als tiener reeds moeder geworden, wat het niet gemakkelijk maakte om te studeren en werk te vinden. Ik was erg gemotiveerd om de opleiding te volgen en mijn getuigschrift te behalen. Een maand na de opleiding kon ik beginnen werken als keukenhulp bij Philips, waar ik nog steeds aan het werk ben.”

6


7


Commercieel administratief bediende Doorheen deze opleiding worden werkzoekenden voorbereid op werk als commercieel administratief bediende. Ze volgen een opleiding van 14 weken, waarvan de laatste 4 weken bestaan uit een stage in een bedrijf naar keuze. Cursisten geraken vertrouwd met de technische kennis die nodig is voor een administratieve job: Office 2010, handelsrekenen, commerciële administratie en verkoopsgesprekken. De opleiding gaat door in de lokalen van vzw WEB in Geel en is erkend door VDAB. Extra taalondersteuning is mogelijk voor anderstaligen. In 2012 startten 38 cursisten met de opleiding, waarvan er 35 hun certificaat behaalden. Zes maanden na het einde van de opleiding was 37% van hen aan het werk. Een cursist getuigt; “Voor de opleiding had ik vooral gewerkt als arbeidster en verkoopster met tijdelijke contracten. Ik deed mijn stage als administratief medewerker bij een bouwbedrijf. Ik was zwanger, maar mocht blijven werken met een tijdelijk contract van 3 maanden. Nog voor mijn bevallingsrust werd dit omgezet in een vast contract! “

CEBES - Het virtuele kantoor Door het ter beschikking stellen van het pedagogisch concept ‘Kantoorsimulatie’ aan opleidingsinitiatieven en het regulier onderwijs creëert CeBeS tewerkstelling voor personen met een arbeidsbeperking. CeBeS is een verzameling van klanten, leveranciers, banken, transportbedrijven, nutsbedrijven, … die in contact staan met verschillende simulatiebedrijven. De leerlingen van een simulatiebedrijf krijgen praktijkgerichte opdrachten en doen zo realistische ervaring op. De opdracht van CeBeS bestaat erin dat er steeds voldoende opdrachten aangeleverd worden. Hierbij wordt er op vraag van de begeleider van het simulatiebedrijfje gezorgd dat er zich de nodige problemen voordoen die administratief dienen opgelost te worden in de klas. De personen tewerkgesteld bij CeBeS fungeren als klant, leverancier, bank … en verzorgen hun administratie. Zij staan in contact met de simulatiebedrijven via de post, telefoon, fax en e-mail. In 2012 werden er 3 medewerkers met een 4/5e contract tewerkgesteld binnen dit initiatief. De financiering ervan gebeurt via de aansluitingsgelden van de ongeveer 85 aangesloten simulatiebedrijven binnen diverse onderwijsinstellingen.

8


Werkervaring WEB is erkend als promotor werkervaring voor een 50 tal arbeidsplaatsen op jaarbasis. Dit betekent dat we de deelnemers gedurende één jaar een relevante competentieversterkende werkervaring kunnen bieden op één van onze vier werkvloeren. De doelgroep waar deze tewerkstellingsmaatregel zich op richt, zijn mensen die reeds twee jaar of langer inactief zijn. We stellen de mensen te werk op onze eigen werkvloeren en bieden hen telkens een combinatie aan van werkervaring, opleiding en ondersteuning bij de doorstroom naar de arbeidsmarkt (via onder meer sollicitatietraining, werken rond randvoorwaarden, … ). Dit laatste gebeurt door de mensen van ons Leerwerkbedrijf. Hierover is meer te vinden onder de titel “Leerwerkbedrijf WEB – Natuurwerk”. Hieronder lichten we kort de verschillende werkvloeren toe:

Onderhoud Binnen het werkervaringsinitiatief Onderhoud konden in 2012 10 onderhoudsmedewerkers en één medewerker klusdienst werkervaring opdoen. Onze onderhoudsmedewerkers worden opgeleid tot professioneel schoonmaker met veel aandacht voor kennis en toepassing van producten, middelen en technieken. Onze klusmedewerker staat in voor het technische onderhoud van de gebouwen van vzw WEB. Er wordt voorzien in een technische opleiding. In 2012 werd er samengewerkt met 10 externe organisaties voor het onderhoud van hun kantoorruimten. Op deze manier doen onze werknemers niet alleen ervaring op onze eigen werkvloer op, maar ook in een voor hen nieuwe werkomgeving. Dit verhoogt hun kansen op werk.

Logistiek assistent Dit initiatief situeert zich in de gezondheidssector en stoomt op jaarbasis 15 personen klaar voor een job als logistiek assistent in de gezondheidszorg. In verschillende rust- en ziekenhuizen in de Kempen maken onze mensen kennis met het beroep en doen ze de nodige werkervaring op. Eén dag per week krijgen ze les op onze eigen werkvloer. Thema’s zoals deontologie, ouder worden in onze samenleving, omgaan met dementie, voedingsleer, … worden op een niet-schoolse manier behandeld en aangeleerd. In de loop van 2012 voltooiden 13 werknemers hun werkervaringstraject, waarvan er 9 het attest ‘Logistiek Assistent in de gezondheidszorg’ behaalden. In 2012 was er de Studio Brussel actie Music for Life in het kader van dementie: “om dementie nooit te vergeten”. Ideaal voor de cursisten Logistiek Assistent om zelf iets te doen tijdens de laatste vorming rond dementie. Iedereen met een badge  kreeg van hen een warme kop chocomelk. Ze gingen ook rond in de organisatie om badges te verkopen. Resultaat: 250 badges verkocht en een geweldige teamactiviteit waarbij iedereen het beste van zichzelf heeft laten zien. 9


10


Informatek Informatek biedt 15 deelnemers werkervaring aan als technisch medewerker. Tijdens deze periode combineren zij opleiding met werkervaring en een doorgedreven sollicitatietraining. Dit met als doel door te stromen naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt. Informatek heeft verschillende duurzame samenwerkingsverbanden uitgebouwd met Vlaamse bedrijven om hun afgeschreven computers te verwerken. Deze computers worden tegen democratische prijzen opnieuw aangeboden aan personeelsleden van de desbetreffende bedrijven, scholen en non-profitorganisaties of mensen uit de kansgroepen (via OCMW’s en Kringwinkels). In 2012 realiseerden we een omzet van € 123 626.42. Informatek organiseerde eind april 2012 een pc-dokter-event naar aanleiding van de Digitale Week. Met deze jaarlijkse campagne wil vzw LINC e-inclusie in heel Vlaanderen en Brussel bevorderen. Hiertoe worden een heel week multi-media-activiteiten opgezet die mensen op een laagdrempelige manier leren kennis maken met de digitale wereld. Medewerkers van Informatek gingen als pc-dokter langs op verschillende lokaties; vzw Den Dorpel, Buurtcontactpunt De Klink, Buurthuis Diependaal, Openbaar Computerlokaal ‘t Peeseeke, vzw Kreatief ). Mensen konden hier langskomen met hun computer om die te laten nakijken (is hij up-to-date, is er een anti-virus, malware, ..?). Ze konden op dat moment ook vragen stellen rond het gebruik van hun computer. Door alle betrokken partijen werd nadien erg positief gereageerd op dit initiatief.

Adcotel Binnen Adcotel doen de werknemers werkervaring op als uitvoerend administratief medewerker. Ook hier kunnen we op jaarbasis 15 mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt via de combinatie van werken, leren en ondersteuning bij het zoeken naar werk. We bieden werkervaring aan via de koppeling van werken in een productieve omgeving aan leren werken met een computer en moderne communicatiemiddelen. Naast werkopdrachten die Adcotel uitvoert op onze eigen werkvloer, werd er in de loop van 2012 door een 12-tal bedrijven/organisaties op regelmatige basis een beroep gedaan op onze werknemers om externe werkopdrachten uit te voeren. Dit alles samen zorgde voor een omzet van € 52 650.2.

11


WEB - Consult Training en advies WEB-Consult geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen, zowel aan werknemers uit de kansengroepen als aan hun directe leidinggevenden. Opleidingen worden zowel “in house” op maat van bedrijven/organisaties als “in open aanbod” georganiseerd. Een greep uit het aanbod voor leidinggevenden: - Starten met peterschapsprojecten voor nieuwe werknemers - Peterschapstraining - Competentiegericht werken (Algemeen kader, observeren, competentiegericht interview, personeelsgesprekken) - Coachen en leidinggeven - Werken met POP Voor werknemers uit de kansengroepen richten we ons meer naar communicatieve vaardigheden: - Klantvriendelijkheid - Communicatie - Assertiviteit - Werken in team - Peterschapstraining - PC-initiatie Een greep uit ons klantenbestand van 2012: VIVO, SLN, Van Roey Automation, Stad Geel, Wienerberger, SW WEB, SW De Biehal, Technisch Atheneum Mol, Levanto, De Regenboog Zwijndrecht, Xerius Ondernemingsloket, … In totaal realiseerde WEB-Consult 1131 opleidings- en adviesuren in 2012. WEB-Consult is erkend als adviesbureau in de sociale economie en als dienstverlener voor de KMO – portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies.

12


13


Ervaringsbewijs WEB-Consult is actief op het terrein van valideren van verworven competenties, als erkend testcentrum voor een Ervaringsbewijs. Ons testcentrum is erkend voor 5 beroepen: - ICT-ondersteuner (i.s.m. Digid@k) - Opleider/ begeleider in bedrijven en organisaties (i.s.m. Vokans) - Begeleider/ monitor in sociale en beschutte werkplaatsen (i.s.m. Vokans) - Arbeidsconsulent (i.s.m. Vokans) - Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang (partnerschap met KIKO) In totaal werden in 2012 86 beoordelingen gerealiseerd. Naast de activiteiten als testcentrum heeft WEB Consult deskundigheid opgebouwd in het opleiden van assessoren en begeleiders in het kader van het ervaringsbewijs.

Projectontwikkeling Een derde belangrijke activiteit binnen WEB-Consult bestaat uit de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken en instrumenten. Zo startten we in 2012 met een nieuw project rond uitstroom sociale economie (Go4work). Tevens werden er twee projecten nl. WEB@Work en SMARTPOP afgerond.

Go4Work In mei ging het project uitstroom sociale economie van start. Samen met onze partners (SW WEB, Natuurwerk, De Troef, Natuurpunt, De Sprong, Resoc Kempen, Voka Kempen, Glacio, Almasy, ’t Plankske, Digid@k, Rick Kempen) willen we werknemers uit de sociale economie de kans geven om op zoek te gaan naar een job in het regulier economisch circuit. Via screening, jobhunting, stagemogelijkheden en jobcoaching willen we deze zoektocht voor alle partijen succesvol maken. In 2012 zijn 15 personen die momenteel tewerkgesteld worden binnen de sociale economie ingestapt in dit project. Bedoeling is dat we tegen mei 2014 25 trajecten hebben opgestart. Begin 2013 zullen de eerste doorstromingen gerealiseerd worden.

14


SMARTPOP Van april 2011 tot december 2012 liep SMARTPOP. Het project voor het ontwikkelen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor schoolverlaters uit het deeltijds onderwijs. Dit project kadert in de doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2020 iedere Vlaming het recht te geven op een POP. Er werden in dit kader in Vlaanderen een aantal pilootprojecten opgestart, waarvan SMARTPOP er eentje was. In totaal zijn er 53 jongeren uit verschillende scholen vrijwillig in het POP-traject in gestapt. Ongeveer een derde van de jonge afgestudeerden uit het deeltijds onderwijs vond tijdens de looptijd van dit project werk of begon terug aan een opleiding.

WEB@Work Binnen WEB@Work werden in 2011 instrumenten en methodieken ontwikkeld om binnen de eigen organisatie te komen tot een performant kennismanagement en leerbeleid. De bedoeling was om binnen de eigen organisatie te komen tot een betere verspreiding van de aanwezige kennis en deze te borgen door te focussen op werkplekleren en een sterk uitgewerkt onthaalbeleid met mentorschap. Dit project werd opgestart in januari 2011 en eindigde in december 2012. Go4work, SMARTPOP, WEB@Work werden medegefinancierd door ESF en de Vlaamse Gemeenschap.

15


16


Begeleiding Instroom/ toeleiding Sinds maart 2012 heeft WEB een toeleidingsmedewerker met als opdracht ervoor te zorgen dat er voldoende en vlotte toeleiding is naar de verschillende initiatieven van WEB. Concreet betekent dit dat zij er voor moet zorgen dat werkzoekenden de weg naar WEB vinden en dat ons aanbod bekend is in de regio. De toeleidingsmedewerker werkt aan de uitbouw van een netwerk van organisaties die bekend zijn met of werken met doelgroepen waartoe ook WEB zich richt (welzijnsorganisaties , organisaties die werken rond armoede, organisaties uit het jeugdwerk, buurtwerk, ocmw’s…). De doelstelling is dat er vanuit dit netwerk werkzoekenden toegeleid worden naar WEB. Daarnaast probeert de toeleidingsmedewerker ook rechtstreeks contacten te leggen met de werkzoekenden. Al deze inspanningen droegen ertoe bij dat WEB in 2012 voldoende kandidaten had voor onze verschillende opleidingsacties.

Opleidingen: schilder en hovenier Deze opleidingen gaan door in samenwerking met Syntra. Syntra zorgt hierbij voor de technische opleiding van de werkzoekenden. WEB neemt de algemene vorming voor haar rekening: het werken aan de generieke competenties, de stagebegeleiding, de toeleiding naar werk en de coaching op de werkvloer. Anderstaligen kunnen extra taalcoaching op de opleidingsvloer krijgen. Met deze opleidingen richten we ons tot werkzoekenden (voornamelijk uit de kansengroepen) die interesse hebben in in handenarbeid. De opleidingen duren 10 à 12 weken met aansluitend een stageperiode van 7 à 8 weken. De opleidingen schilder en hovenier gaan in de Kempen door bij WEB. De opleiding hovenier wordt tevens in Mechelen aangeboden. Zij gaat daar door in de gebouwen van Syntra. In 2012 startten er voor deze opleidingen 30 cursisten op, waarvan er 25 een certificaat behaalden. Voor de opleiding hovenier was 3 maanden na einde opleiding 70% uitgestroomd naar werk, van de opleiding schilder 60%. Een lesgever van vzw WEB aan het woord: “Iemand van onze cursisten had via deeltijds onderwijs reeds de opleiding schilder gevolgd zonder succes. Wegens schoolmoeheid had hij dit niet afgemaakt. Wij wilden hem nog een kans geven via onze basisopleiding. Hij was heel gemotiveerd en vond zeer snel een stageplaats waar hij via een IBO aan de slag is kunnen gaan.”

17


WERKEXPRESS Oriënterende Trajectbegeleiding In 2011 startten we, in een samenwerkingsverband met Wonen en Werken en Vokans, met het project Oriënterende Trajectbegeleiding waarbij we werkzoekenden uit de regio’s Kempen en Mechelen begeleiden naar werk. In een eerste fase doorlopen de deelnemers een oriëntering, waarna in een tweede fase de effectieve zoektocht naar werk aangevat wordt. In 2011 startte WEB in dit kader 205 trajecten op in de regio’s Kempen en Mechelen In 2012 waren dit er 199. Op enkele deelnemers na is het oriënterend gedeelte volledig afgerond. Van de afgeronde trajectbegeleidingen had 72% eind december 2012 werk gevonden.

Activeringstrajecten Begin 2010 startte WEB, in uitbesteding van VDAB, in de Kempen activeringstrajecten op. Binnen deze trajecten willen we ondersteuning bieden aan mensen die omwille van medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen (MMPP) nog niet klaar zijn om stappen te zetten naar werk. We doen dit in samenwerking met OPZ Geel en GTB. WEB staat daarbij in voor het luik “empowerment”. Hieraan wordt vorm gegeven via: - stages, om zo een beeld te krijgen van de basiscompetenties die de deelnemers al dan niet bezitten en die nodig zijn om te functioneren op de arbeidsmarkt; - workshops/vormingen die de deelnemers kunnen versterken zoals bv. : communicatieve vaardigheden, zelfzorg, budgettering en geldzaken, sociale zekerheid, … Het opzet is om enerzijds de deelnemer te activeren en het zetten van de stap naar hulpverlening of zorg te faciliteren en anderzijds om een beeld te krijgen van wat haalbaar is voor de deelnemer op de arbeidsmarkt. Dit alles wordt in een advies gegoten, waarmee de cliënt en de trajectbegeleider aan de slag kunnen. In 2012 werden er 129 nieuwe trajecten opgestart. Eind 2012 waren er ongeveer 43 trajecten afgesloten. Samen met de partners werd er voor deze deelnemers een advies geformuleerd op vlak van tewerkstellingsmogelijkheden. Een begeleider van vzw WEB aan het woord: “Eén van mijn cliënten was een zeer verlegen jongedame die heel moeilijk de stap richting stage durfde te zetten. Zij was heel gemotiveerd, maar haar angst speelde lang de bovenhand om geen stage aan te vatten. Uiteindelijk heeft deze cliënte een stage gedaan in een kleine beschermde omgeving, waar zij heel goede ondersteuning kreeg. Onze cliënte is helemaal opengebloeid en heeft de stage succesvol beëindigd. Momenteel zijn we de mogelijkheden aan het bekijken om haar op de stageplaats te kunnen tewerkstellen.”

18


19


20


Groeikansbiedende groepsmodules voor mensen in armoede Sinds 2009 organiseert VDAB geïntegreerde werk-welzijnstrajecten omdat de reguliere trajectwerking vaak te kort schiet voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het geïntegreerd werk-welzijnstraject voor werkzoekenden in armoede is een traject op maat richting werk/opleiding waarin het welzijnsluik naadloos aansluit op dit uitgetekend traject. In de zomermaanden van 2012 verscheen de offerteaanvraag van VDAB om in dit kader op provinciaal niveau groepsmodules te organiseren voor mensen in armoede. Het opzet is dat ze in groep een traject afleggen dat focust op empowerment, zodat de deelnemers uiteindelijk beter in staat zijn om hun weg op de arbeidsmarkt te vinden. WEB tekende hierop in in een samenwerkingsverband met Vokans, Wonen & Werken en Groep Intro. Vanaf 2013 starten we samen ongeveer 120 trajecten op, doorheen de ganse provincie. De deelnemers volgen in groepen van 12 – 15 personen een aantal modules die te maken hebben met oriëntering op de arbeidsmarkt: welzijn, maatschappelijke participatie, kennis van de lokale spelers m.b.t. hulpverlening, … In totaal volgen ze gedurende een 20-tal weken ongeveer 180u vorming. We werken intensief samen met de W² - begeleider van de VDAB, die ook instaat voor de instroom in het project. Deze persoon verzorgt het individuele arbeidsmarktgericht traject van de deelnemer. Bedoeling is dat de verschillende partners (deelnemer, groepscoach en W² - begeleider) elkaar versterken bij het overwinnen van drempels waar de deelnemer tegenaan kan lopen, en dat op deze wijze de deelnemer sterker staat om zijn weg te vinden op de arbeidsmarkt. WEB zal zowel groepen in Turnhout, Mechelen en Antwerpen begeleiden.

Doorstroom Arbeidszorg In het voorjaar van 2012 werd de oproep voor het pilootproject “Doorstroomtrajecten Arbeidszorg” gelanceerd. Er werd met ondersteuning vanuit het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Antwerpen (PSAA) een samenwerkingsverband opgericht , dat een dossier indiende en goedkeuring kreeg voor 60 trajecten in de provincie Antwerpen. WEB en SW WEB maakten deel uit van dit samenwerkingsverband, voor de regio Noorderkempen. Bedoeling van het project is om doorstroom vanuit Arbeidszorg te ondersteunen. Per traject zijn er vier betrokken partners: het arbeidszorginitiatief (SW WEB, De Enter), GTB, de partner empowerment (WEB), en de partner zorg (in onze regio OPZ). Deze vier partners hebben als opdracht de deelnemer Arbeidszorg die wil doorstromen te ondersteunen, elk vanuit de eigen expertise. Door multidisciplinair te werken, met veel aandacht voor welzijn en randvoorwaarden, wordt de kans op een succesvol traject naar werk verhoogd.

21


Werkvloerbegeleiding BOOST² Binnen ‘BOOST²’ begeleiden we 12 deelnemers die tewerkgesteld worden als art 60-werknemers op de werkvloeren van SW WEB en De Troef. Deze mensen worden door WEB intensief begeleid en ondersteund om nadien door te stromen naar een reguliere tewerkstelling. We werken hiervoor samen met verschillende OCMW’s uit de regio. In 2012 vonden er 50 intakegesprekken plaats, 60% van de kandidaten werd weerhouden. Gedurende het jaar werden 32 werknemers begeleid, verspreid over 11 verschillende tewerkstellingsplaatsen. 9 tewerkstellingen werden stopgezet, 6 werknemers stroomden door naar een nieuwe tewerkstelling, 2 werknemers voltooiden hun art 60-traject maar hadden niet onmiddellijk zicht op een nieuwe tewerkstelling, 15 werknemers zetten hun traject verder in 2013.

Job -en taalcoaching op de werkvloer Een nieuwe job, een nieuwe uitdaging… zowel voor werknemer als werkgever. Onze job-/taalcoaches bieden aan beiden ondersteuning om de eerste maanden van een nieuwe tewerkstelling optimaal te laten verlopen. De coaching richt zich niet op technische vaardigheden, maar op motivatie, werkattitudes, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Een goede communicatie en werkrelatie tussen werknemer en werkgever creëren immers rendement en arbeidstevredenheid. Taalcoaching focust zich bovendien ook op de taalvaardigheid van anderstalige werknemers. In 2012 werden er 46 coachingstrajecten opgestart, waarvan 19 taalcoachings. Onze jobcoaches zijn actief in verschillende sectoren, oa bij volgende bedrijven: Aluvin, Mary Lisse, WZC De Wending, OCMW Vosselaar, Stad Herentals, Steam & Clean, ISS, ’t Plankske, Dakplus, …

Taalcoaching op de opleidingsvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer richt zich tot cursisten waarvan het Nederlands niet de moedertaal is en die een door de VDAB erkende beroepsopleiding volgen. Deze taalcoaching is geen ‘opleiding Nederlands’. Het beoogt het verbeteren van de taalvaardigheid van de deelnemer tijdens opleidingssituaties en hierdoor ook een vlottere doorstroom naar werk. Het is tevens een stimulans om het Nederlands actiever te gebruiken in werksituaties. In de loop van 2012 heeft onze taalcoach 15 taaltrajecten opgestart: 10 binnen de eigen beroepsopleidingen en 5 binnen opleidingen georganiseerd door Randstad Diversity. 22


23


Leerwerkbedrijf WEB - Natuurwerk Sinds 2009 is WEB samen met Natuurwerk erkend als Leerwerkbedrijf voor de provincie Antwerpen. Iedere persoon die binnen het werkervaringsstelsel een arbeidsovereenkomst krijgt, doorloopt bij zijn werkgever een werkervaringsmodule. In deze werkervaringsmodule wordt er door de werkgever gewerkt aan competentieversterking. Het Leerwerkbedrijf staat tijdens de werkervaring in voor de “inschakelingsmodule”. Deze omvat het in kaart brengen en versterken van de generieke (of niet-technische) competenties, het versterken van de sollicitatievaardigheden en het werken aan de randvoorwaarden. Tevens voorziet het Leerwerkbedrijf in nazorg na het beëindigen van de werkervaring. In Vlaanderen zijn 13 organisaties erkend als Leerwerkbedrijf waarvan WEB samen met Natuurwerk er een is. Over de ganse provincie begeleidt WEB ca. 150 werknemers in werkervaring tewerkgesteld op diverse werkvloeren. Ongeveer de helft van de werknemers in werkervaring die we begeleiden, is in de Kempen tewerkgesteld. De andere helft van de begeleidingen gebeurt in de regio’s Antwerpen en Mechelen. In 2012 beëindigden 148 deelnemers werkervaring hun leerwerktraject bij WEB als Leerwerkbedrijf. Bij 5% van hen werd het werkervaringscontract vroegtijdig stopgezet en werd geen verdere begeleiding aangeboden. 47% vond binnen de 6 maanden na het einde van hun werkervaringscontract een job in het normaal economisch circuit, 2% ging aan de slag binnen de sociale economie. Voor 10% werd een zinvol vervolgtraject opgestart, bijvoorbeeld een opleiding of een intensievere persoonlijke begeleiding. 9% was onbeschikbaar voor werk ( bijvoorbeeld door zwangerschap, ziekte, …) en 27% was op het moment van einde nazorg nog op zoek naar een passende tewerkstelling.

24


Eethuis Sinds de start in 1997 werkt het Eethuis voortdurend aan de realisatie van zijn missie: • Duurzame tewerkstelling realiseren voor mensen die minder kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt; • Evenwichtige en gezonde maaktijden aanbieden waarbij alles zoveel mogelijk vers bereid wordt (elke dag verse soep, broodjes met verse salades, ...). • Bij dit alles houdt het Eethuis zoveel mogelijk rekening met de principes van duurzaam ondernemen met aandacht voor mens en milieu. Begin 2012 werd de inrichting van het Eethuis volledig vernieuwd in samenwerking met de laatstejaarsstudenten Interieurontwerp van Thomas More Mechelen. Ze hebben een volledig nieuw interieur ontworpen: een eigentijds en gezellig interieur waarbij we oude tafels, stoelen en kaders opnieuw gebruikt hebben. De uitvoering ervan gebeurde door de medewerkers van het Recyclage-Atelier. De mix van een aangenaam interieur, democratische prijzen, dagverse schotels en een gezellig terras zorgen voor het succes van ons Eethuis. We bereiken een grote mix van klanten: senioren, gezinnen, bezoekers van de Kringwinkel, werknemers van de industriezone, personeel WEB… Net dit divers publiek maakt dat het leuk vertoeven is in ons Eethuis. Naast het Eethuis bieden wij ook meeneemmaaltijden aan en kan je gerichte bestellingen doen (BBQ-groenten, taarten,…). WEB doet ook extra inspanningen om kwetsbare doelgroepen (senioren, OMNIO-statuut) te bereiken. Door al deze inspanningen is de omzet van het Eethuis over de jaren heen sterk gestegen. Het Eethuis biedt tewerkstelling aan 18,3 VTE medewerkers. Onder leiding van 3 ervaren koks streven zij gedurende 6 dagen per week (zondag gesloten) naar de beste prijs/kwaliteitsverhouding. In januari 2013 startte de nieuwste activiteit van het Eethuis op. Vanaf 7 januari verzorgt het Eethuis het ontbijt, middag -en avondmaal van de internaat-leerlingen van het Heilig-Grafinstituut in Turnhout. Deze bijkomende activiteit biedt nieuwe perspectieven voor onze medewerkers die afwisselend worden tewerkgesteld in het Eethuis of het Heilig Graf.

25


26


Kringwinkelcentrum Het Kringwinkelcentrum focust zijn werking op volgende doelstellingen: • Duurzame tewerkstelling creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; • Beschermen van het leefmilieu door herbruikbare goederen te redden van de afvalberg; • Kwaliteitsvolle tweedehandsgoederen aanbieden tegen een betaalbare prijs.

Tewerkstelling Binnen het Kringwinkelcentrum worden er 65,5 VTE (83 personen) tewerkgesteld. In 2012 werden er twee voltijdse plaatsen overgeheveld van het Hergebruikcentrum naar het Eethuis. De plaatsen in het Hergebruikcentrum werden dan weer ingevuld door mensen met een Artikel 60-statuut. Binnen Arbeidszorg hebben we een toegekend contingent van 7,5 VTE, dit wordt ingevuld door 19 arbeidszorgmedewerkers. Arbeidszorgmedewerkers hebben geen arbeidsovereenkomst. In de werking van Arbeidszorg staan individuele mogelijkheden en aangepaste arbeid centraal. In het najaar van 2012 startte het project Doorstroom AZ, een project dat er op gericht is om in samenwerking met de cliënt, een partner zorg (CAW) en een partner empowerment (WEB) de mogelijkheid voor betaald werk te onderzoeken en te stimuleren. Vanuit ons Arbeidszorg-initiatief zullen er vier mensen in dit traject stappen. Verder werden er eind 2012 ook 15 personen met een artikel 60-statuut tewerkgesteld. Zij worden voor een bepaalde periode in dienst genomen door een OCMW en te werk gesteld in het Kringwinkelcentrum.

27


Milieu Dankzij de medewerking van de 163.390 inwoners uit de 11 gemeenten van ons verzorgingsgebied konden we in 2012 maar liefst 1.770 ton herbruikbare goederen inzamelen, een stijging van 63 ton, of van 3,6% t.o.v. 2011. Van deze ingezamelde goederen konden we ca. 53,4% terug verkopen in één van De Kringwinkels, een lichte stijging van 23 ton t.o.v. 2011. 35,7% werd gerecycleerd, slechts 5,8% moest worden afgevoerd als restafval. Deze cijfers betekenen ook dat we van de 8,92kg ingezamelde kilo’s per inwoner in ons verzorgingsgebied 5,83kg per inwoner effectief konden hergebruiken via verkoop in één van De Kringwinkels.

We blijven streven om het aantal ingezamelde goederen én het hergebruikpercentage verder te laten stijgen. Enkele acties die we in het afgelopen jaar hiervoor hebben ondernomen, zijn: 1. Op 1 november werd er een samenwerking opgestart met Van Gansewinkel . De elektrische toestellen die Van Gansewinkel in Limburg en in onze regio ophaalt, worden gecentraliseerd in onze magazijnen. Dit heeft een grote logistieke impact op onze werking: dagelijks moeten er 1 à 2 vrachtwagen gelost worden. Het voordeel is wel dat we uit deze instroom veel potentieel herbruikbare toestellen kunnen halen. 2. In 2012 werden in 7 gemeenten (Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Retie, Arendonk, BaarleHertog) telkens 4 huis-aan-huisinzamelingen van textiel georganiseerd. 3. Vanaf 1 maart 2012 zamelen we ook in op het intercommunaal containerpark van Retie-Dessel. Samen met de huis-aan-huisinzameling van textiel die we in Retie verzorgden, betekende dit voor de gemeente Retie een toename van het aantal ingezamelde herbruikbare goederen van maar liefst 12 ton! 4. In 2012 werd de verlichting in onze winkel van Turnhout helemaal onder handen genomen. Het resultaat is dat het nu nog aangenamer winkelen is. 5. Op 13 september werd er een avond ingericht specifiek gericht op studenten. Er werd een comedy-avond georganiseerd waarbij Bart Cannaerts het beste van zichzelf liet zien en horen. Het resultaat was een enthousiaste bende studenten die hun weg vlot vonden naar de kassa. 28


6. Verder werd er veel tijd gestoken in het project “Zicht op hergebruik”: een Interreg-project met als doel de goederenstromen binnen Kringwinkelcentra in Vlaanderen en Nederland beter in kaart te brengen en om één nieuw registratieprogramma te ontwikkelen dat beide oude registratiesystemen vervangt.

Betaalbare kwaliteit We blijven tevens werk maken van faire prijzen voor onze goederen. Door er een correcte en faire prijs op te zetten, willen we iedereen de kans geven om spullen te kunnen aankopen. Tegelijk beseffen we heel goed dat sommige goederen te duur zijn voor mensen met een laag inkomen. Om hieraan tegemoet te komen, geven we aan OCMW-cliënten 20% korting op hun aankopen. Verder blijven we bereid om in samenwerking met het plaatselijke OCMW kosteloos goederen te leveren bij ernstige noodsituaties. Dat de klanten onze goederen, de kwaliteit en service weten te appreciëren, blijkt uit de jaarcijfers: de omzet uit winkelverkopen groeide in 2012 met 5% t.o.v. 2011 tot € 1.048.086. Het aantal kopende klanten steeg met 7% tot 158.306 klanten. Er werd € 26.686 korting verleend, hoofdzakelijk aan OCMW-cliënten.

29


Doelstellingen 2013 • • • • •

30

In februari 2013 stappen we in in een door ESF ondersteund Lean-traject. Bedoeling is om alle mogelijke verspillingen in de organisatie te detecteren en in de mate van het mogelijke weg te werken zodat de beschikbare middelen en mensen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In de loop van 2013 zullen alle grote elektrotoestellen een ecoscore krijgen. Deze score toont het effect aan op je portemonnee en het milieu. Hoe meer sterren, hoe voordeliger het toestel. De score vergelijkt de jaarlijkse kostprijs van een tweedehandstoestel met die van een nieuw, energiezuinig toestel. Er wordt rekening gehouden met de aankoopprijs, de verbruikskosten (water en elektriciteit) en de geschatte levensduur. Afhankelijk van hoe frequent je het toestel gebruikt, kan je een weloverwogen keuze maken welk toestel met welke ecoscore je wenst aan te kopen. Verder zullen we ook het fietsenatelier onderbrengen bij Revisie. Dit moet de kwaliteit van de herstelde fietsen borgen. Ondertussen heeft één van de werkleiders een attest behaald waardoor fietsen vakkundig onder het kwaliteitslabel Revisie hersteld kunnen worden. Voorts willen we het systeem van huis-aan-huisinzamelingen van textiel uitbreiden naar al de gemeenten binnen ons verzorgingsgebied. Aansluitend willen we ook de integrale inzameling van textiel via textielcontainers op de containerparken verhogen. In het najaar van 2013 staat er een klantenbevraging op het programma waarbij we willen peilen naar de verwachtingen van onze winkelklanten. We hopen hierdoor onze dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten.


Assist Klusdienst De Klusdienst werd, in samenwerking met Welzijnszorg Kempen, opgestart in 2007 met 2 klussers en 1 werkleider. Er werden klussen opgeknapt bij zorgbehoevenden uit Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout. Ondertussen is de Klusdienst sterk gegroeid, zowel wat betreft het aantal klussers, het aantal en soorten klanten aan wie diensten aangeboden worden en het aantal gemeenten waar de klussen uitgevoerd worden. Eind 2012 zijn er 12 klusser actief onder leiding van 1 werkleider die administratief ondersteund worden door een halftijdse administratieve medewerker. We klussen bij senioren (55+ers) in Turnhout, Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, OudTurnhout, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en Brecht. Met uitzondering van Brecht hebben we voor diezelfde gemeenten in samenwerking met Welzijnszorg Kempen (Koepel OCMW’s Kempen) een aanbod van klussen aan een sociaal tarief uitgebouwd voor zorgbehoevenden. De toeleiding van deze klanten loopt via de deelnemende OCMW’s. Verder knappen we klussen op in opdracht van de deelnemende gemeenten zelf of van organisaties die een maatschappelijk doel dienen. Het gaat om allerhande kleine klussen in en rond het huis zoals tuinonderhoud, sanitairwerkjes, schilderen, opruimen, elektriciteitswerkjes, verhuizingen, …. Het aantal klusuren neemt jaarlijks toe. In 2011 factureerden we 7075 uren aan onze klanten. In 2012 waren dat er 8391. Met de toenemende vergrijzing en meer en meer aandacht van de maatschappij voor “levenslang thuis wonen” verwachten wij dat in het segment ‘senioren’ de vraag de komende jaren alleen nog maar stijgt.

AANTAL KLUSUREN 2012 810,5 10%

2716,75 32%

WZZK 4864 58%

55+ ODV

31


32


Energiesnoeiers De Energiesnoeiers gaan voluit voor de bestrijding van energiearmoede en energieverspilling. Hiervoor voeren zij gratis energiescans uit bij gezinnen, bij voorkeur bij kwetsbare mensen in onze maatschappij. Bij de uitvoering gaat er veel aandacht naar de sensibilisering van de bewoner. Een rondgang door de woning geeft een goed beeld van de huidige energiesituatie en het energiebesparingspotentieel. Deze doorlichting levert heel wat praktische tips op die de energiescanner uitvoerig bespreekt met de bewoner(s). Ondertussen voeren de energiesnoeiers waar nuttig energiebesparende maatregelen (spaarlampen, spaardouchekop, radiatorfolie, of buisisolatie) uit. Na het bezoek ontvangt de bewoner een rapport met alle tips en bevindingen. De scans vloeien voort uit het energiebesluit, dat aan de distributienetbeheerders de verplichting oplegt om energiescans uit te (laten) voeren. Iedere Vlaamse gemeente bepaalt zelf wie de scans uitvoert. Beerse, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout, Retie, Ravels, Turnhout, Rijkevorsel en Vosselaar zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met WEB. Het initiatief “De Energiesnoeiers” kadert dan ook perfect binnen LDE (Lokale Diensten Economie). Ondanks een moeilijke start konden er in 2012, dankzij veelvuldige contacten met OCMW’s en andere organisaties 590 scans uitgevoerd worden. 325 hiervan werden uitgevoerd bij kwetsbare gezinnen. 2007

2008

2009

2010

2011

2012

uitgevoerde 590 scans 112 593 681 731 833 Net als in 2011 plaatsten we, met steun van het Provinciaal Veiligheidsinstituut, (589) gratis rookmelders bij senioren en beschermde klanten. We stapten in 2012 ook als projectpromotor in het Sociaal Dakisolatie Project, waarbij kwetsbare huurders hun niet geïsoleerd dak kunnen laten isoleren met geen of beperkte eigen inbreng van de eigenaar. Onze rol bleef in 2012 beperkt tot het onder de knie krijgen van de materie en de bekendmaking bij mogelijke toeleiders en klanten. In 2013 hopen we enkele succesvolle trajecten te verwezenlijken. Dit alles werd gerealiseerd door 3 medewerkers onder leiding van 1 werkleider (zelf ook energiescanner) en een halftijdse administratieve ondersteunende medewerker.

33


Huishoudhulp Assist Huishoudhulp is de dienstencheque-afdeling van WEB. Bij Assist Huishoudhulp stellen we huishoudhulpen te werk bij particuliere gezinnen in de regio’s Turnhout, Geel en Mol. 95% van de taken bestaat uit poetswerk. Daarnaast kunnen onze mensen ook ingeschakeld worden om boodschappen te doen, te koken of te strijken. Het motto van Assist Huishoudhulp is: “Voor mensen, door mensen”. Specifiek voor Assist Huishoudhulp is: • Alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, krijgen vorming en coaching op maat. Dat is net waarin we ons onderscheiden. • Nieuwe poetskrachten worden bij aanvang begeleid door onze poetscoaches, een troef voor zowel onze medewerkers als onze klanten. • Er is maximale aandacht voor de combinatie werk/privé: de werkuren worden steeds in onderling overleg bepaald en bovendien hebben we een goede verlofregeling. • Onze medewerkers hebben een vast maandloon. Alle mensen binnen onze organisatie, ook onze huishoudhulpen, hebben een bediendencontract. • Onze wachtlijst is beperkt doordat onze poetscoaches nieuwe klanten reeds kunnen verder helpen in afwachting dat ze overgenomen worden door een vaste poetshulp. In 2012 stelden we binnen Assist Huishoudhulp 58 mensen tewerk met halftijdse of 4/5 vaste bediendecontracten. 2,1 omkaderingsleden verwerkten de hieraan gekoppelde 43.604 dienstencheques.

34


35


ResourceLab Eind 2010 startte het Kringwinkelcentrum van WEB het Recyclage-Atelier op om het hergebruik van afgedankte goederen te maximaliseren. Het doel was en is om de afvalberg verder terug te dringen én duurzame tewerkstelling te creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het Recyclage-Atelier voert kleine herstellingen of opknapwerkzaamheden uit aan het aanwezige meubilair en creëert daarnaast nieuwe producten op basis van afgedankte materialen uit De Kringwinkel. In samenwerking met de MAD-faculty in Genk is op deze manier een lijn van unieke en exclusieve eco-design meubelen ontwikkeld onder de naam ResourceLab. 2012 heeft vooral in het teken gestaan van het verder vermarkten van de ontwikkelde producten. Op dit moment beschikken we over 7 verkooppunten: 5 in Vlaanderen en 2 in Nederland. Naast de verkoop van de eigen producten is er in 2012 sterk ingezet op maatwerkopdrachten. In dit kader werd de inrichting van de burelen van SPK en de inrichting van de Bar d’Office die hier gehuisvest wordt, gerealiseerd, op basis van het “Layercake” concept. We hebben recent ook projecten met “GraphicInterventions” uitgevoerd voor een Jeugdhuis in Antwerpen, het Wereldcafé in Leuven en een kinderopvangproject in Cultureel Centrum De Warande in Turnhout. Gedurende 2012 heeft, i.s.m. met de MAD-faculty uit Genk eveneens het onderzoeksproject Artisanato gelopen binnen het Recyclage-Atelier. Onderzoekers van de Mad-faculty hebben onderzocht in hoeverre het mogelijk is om ambachten die verloren dreigen te gaan (vanwege o.a. hoge kosten en delokalisatie) te herwaarderen en te kijken of hiervoor een plaats is binnen de sociale economie. In 2012 werd de samenwerking met hogescholen ook verder uitgebreid tot wat ondertussen Thomas More Kempen en Thomas More Mechelen is. Eind 2012 is er ook een ESF project opgestart: WEB@Coop. In dit project willen we in een partnerschap met de 3 vermelde hogescholen onderzoeken of het opportuun/mogelijk is om de bestaande samenwerking te verankeren in een coöperatieve vennootschap. Tot slot en niet het minste zijn wij er trots op dat omwille van datgene dat er binnen ResourceLab reeds gerealiseerd is, dit initiatief van WEB zich winnaar mag noemen van de eerste Kempense Innovatie Award in de categorie Non Profit. Een prestigieuze prijs uitgereikt door de KIR (Kempische InnovatieRaad) tijdens het Festival van de Creativiteit in Turnhout. Originaliteit, innovatie, duurzaamheid maar zeker ook de samenwerkingsverbanden met de diverse onderwijsinstellingen gaven hiervoor de doorslag.

36


37


Partners

Met dank aan: Thermofisher/ Acros Organics, Avery Dennison, Quinn, Belgoprocess, De Ster, Janssen Pharmaceutica, Noveon/ Lubrizol, Ajinomoto Omnichem en BP Chembel 38


WEB vzw Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout T 014 46 27 10 www.webwerkt.be

jaarverslag WEB 2012  

WEB richt zich tot werkzoekenden en werknemers uit de Kempen die intensieve begeleiding nodig hebben in hun traject naar duurzame tewerkstel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you