Page 1

ENGELSKA A Kurskod

EN1201

Kurspoäng

100 gymnasiepoäng

Dagtid

JA

Kvällstid

NEJ

Distansstudier

JA

Förkunskaper

Motsvarande grundskolans åk 9

Kursmål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: Eleven skall förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekantavilja, våga och kunna utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta information, personliga åsikter och erfarenheter. kunna efter förberedelse muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller intresseområde och visa prov på anpassning av språket efter situationens krav. kunna läsa och tillgodogöra sig texter med varierat sakinnehåll, särskilt sådana texter som anknyter till studieinriktningen eller egna intresseområden. kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva kunskaper om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder. kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen. ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer. kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen. kunna självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera den information som tagits fram. Litteratur dagtid Impact 1 Författare/Förlag: Hargevik, Liber ISBN: 91-21-14366-8 Modern Engelsk grammatik Författare/Förlag: Hargevik, Liber ISBN: 91-21-12754-9 Ordbok Författare/Förlag: Svartvik-Sagers, Liber Litteratur distans Read and react Författare/Förlag: Augutis m fl ISBN:978-91-44-00923-0


Examination Skrivning, gemensam för alla parallella klasser, nationellt prov som avslutar kursen. Skriftlig recension av en läst roman och 4 skriftliga inlämningsuppgifter i anslutning till de lästa texterna i boken. Två obligatoriska "speech"-tillfällen Lärare Dagtid och distans Sanda Smajic Tel:0550-858 03 E-Post: sanda.smajic@kristinehamn.se SVENSKA SOM ANDRASPRÅK A Kurskod SVA1201 Kurspoäng 100 gymnasiepoäng Dagtid JA Enbart HT Kvällstid NEJ Distansstudier JA

Förkunskaper

Godkänd i SAS från grundläggande vux, årskurs 9 i grundskolan eller genom Komvuxtest påvisad språknivå

Kursbeskrivning • Under kursen kommer vi att fortlöpande arbeta med att förbättra din grammatik, ditt uttal och ordförråd. • Hörförståelse tränas bl a genom avlyssningsövningar på band, video och radio. • Vi kommer att arbeta med att utveckla ditt skrivande genom att du skriver sammanfattningar, egna berättelser, kommentarer och reflexioner till lästa texter etc. • I diskussioner om lästa texter - noveller, tidningsartiklar, lyrik och sakprosa - får vi möjlighet att jämföra olika värderingar och därmed vidga våra kunskaper. • Som en röd tråd genom kursen går kulturkunskap. Språket kan aldrig bli helt utan kännedom om landets värderingar, historia och samhällsliv. Sociala och kulturella företeelser diskuteras. • Genom kortare muntliga anföranden tränar du att tala inför en grupp. • Under kursens gång gör du ett fördjupningsarbete inom något område av ämnet som särskilt intresserar dig. • Kursen bygger på att eleverna är beredda att arbeta självständigt och ta eget ansvar för studierna. Kursmål • Efter kursen ska du ha utvecklat din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt. • Du ska ha förbättrat läsförståelsen samt lärt dig att tolka och kritiskt granska olika slag av texter. • Ditt ordförråd ska ha blivit mer nyanserat och rikt. • Du ska ha fått en ökad kunskap om värderingar, samhällsliv och kultur i Sverige. • Du har i diskussioner reflekterat över grundläggande demokratiska och etiska värden samt fördjupat din förståelse för andra levnadsvillkor än dina egna. • Du kan också hålla kortare anföranden inför en grupp.


Examination Prov i grammatik, ordkunskap samt läs- och hörförståelse, hemuppsatser, referat och muntliga framföranden samt ett fördjupningsarbete. Litteratur Åström: Språkporten (Studentlitteratur) 44-04380-5 Lisa Marklund, Gömda – några ex kan lånas i skolan Ytterligare en roman – kan lånas i skolan Läraredagtid och distans Katalin Bene Tel: 070-824 03 35 E-Post: katalin.bene@kristinehamn.

ISBN


PSYKOLOGI A Kurskod PS1201 Kurspoäng 50 gymnasiepoäng Dagtid JA enbart HT Kvällstid NEJ Distansstudier JA Förkunskaper Inga särskilda

Kursmål Kursen syftar till att utveckla din kunskap och förståelse för människors beteenden och relationer. Den syftar också till att utveckla lyhördhet och motverka rädsla inför det främmande i livet. Efter kursen ska du ha kunskap om och förståelse för egna och andras reaktioner, hur människor utvecklas och hur vi påverkas av olika grupper, hur vi uppfattar vår omvärld och hur psykiska problem och påfrestningar påverkar oss. Kursbeskrivning, genomförande Kursen, som omfattar ca 40 timmar, är i stor utsträckning upplagd på att genom diskussioner i både mindre och lite större grupper studera olika aspekter av det mänskliga beteendet. Ofta försöker vi utgå från några små experiment eller fallbeskrivningar. Dessa diskussioner kompletteras med egna litteraturstudier. Du kommer också att genomföra en mindre egen "fördjupning" inom ett fritt valt område av psykologin. Litteratur Titel Psykologi för gymnasieskolan Författare Stellan Sjöden ISBN 9789127112216 Förlag Natur & Kultur

Examination I kursen kommer vi att diskutera olika sätt att "pröva" dina kunskaper. Vi bör eftersträva olika examinationsformer, dvs både traditionella skrivningar, hemtentor och muntliga prov i små grupper.


Lärare Dagtid och Distans Susanne Andersson Tel arbete: 0550-858 85 E-Post: susanne.andersson@kristinehamn.se RELIGION A Kurskod RE1201 Kurspoäng 50 gymnasiepoäng Dagtid JA Enbart VT Kvällstid NEJ Distansstudier JA Förkunskaper Grundskola eller motsvarande

Kursbeskrivning Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Religion A förbereder dig för högre studier vid Högskola/Universitet. Kursen kan exempelvis leda till utbildningar/yrken som arkeolog, museiarbeten, arkivarie, etnolog, antropolog, präst, lärare, forskare, arbete i vård och omsorg och bistånds och utlandsarbeten. Religion A är ett kärnämne. Det ingår på alla program. Religion A vill ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysmetoder behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar. Religion A vill stimulera och öka nyfikenheten och lust att studera och lära mer om oss själva och andra människor. Religion kan också handla om hur andra människor upplever sin situation, om olika känslor och hur de kan kanaliseras i olika traditioner och livsåskådningar. Religion A vill utveckla redskap för att formulera, analysera och lösa problem inom ämnet. Förmågan att hitta och utforska samband, att formulera problem och föreslå lösningar är ledande. Att tolka, förstå och förklara är viktiga byggstenar i Religion A. Även att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är betydelsefullt. Källkritik är ett av ämnets centrala delar och ger särskilda möjlig heter att gynna ett problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier/källor.


I alla kulturer och i olika tider har människan gestaltat sitt behov av att tolka och tyda livet för att ge det en mening. Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i samhällsbyggande, arkitektur och stadsbyggande, i bildkonst, musik, litteratur, dans, i teater och berättelser. Olika typer av livstolkningar har tagit och tar sig uttryck i religioner och livsåskådningar. Detta behov blir allt tydligare och aktuellt i dag och tar sig i uttryck i en mångfald som förstärks genom ökande internationella kontakter och ett växande mediautbud. I Sverige har länge den tradition som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar. Den grundläggande och centrala utgångspunkten för studierna i Religion A är människan. Det är människan och hennes situation som skall göras till föremål för studium och de upplevelser och behov av livstolkning som hon har skall stå i centrum. Övning i reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet. Både välbekanta traditioner och sådana nutida företeelser som exempelvis ungdomskultur och arbetsplatskultur som inte omedelbart uppfattas ha en relation till religiös tro studeras i ämnet. Undervisningen bygger till största delen på en problembaserad pedagogik. Betygsgraderade uppgifter ger dig valmöjligheter. Att du tar ett eget ansvar för dina studier är centralt. I Religion A betonas att du ska kunna använda fakta och omvandla information till betydelsefull kunskap för dig själv. Söka svar på egna frågor ökar nyfikenheten och gör kunskap mer meningsfull för varje människa. Att förstå skillnad mellan fakta och vad jag själv anser, att hitta olika svar i olika källor är en viktig grundsten. Samverkan kan ske mer närliggande kurser som Religion B, Etnologi/Folktro, fornnordisk religion, sekter och meditation, Historia A, Historia B, Historia C och Idé och kulturhistoria och estetiska ämnen, litteraturhistoria, språk, samhällskunskap och geografi. I arbetsuppgifterna betonar jag att du som elev kan jämföra, hitta likheter och skillnader, komma fram till ett resultat, kunna dra paralleller mellan olika företeelser, upptäcka anledningar och orsaker till varför en religion utvecklats på ett visst sätt. Kursmål Du som elev skall kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådningar tar sig olika uttryck i människors sätt att tänka och handla. Känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer. Kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags och yrkesliv. Kunna samtala om problemsituationer i vardagen och yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt. Kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i vår kultur och samhälle.


Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv. Tro och etik. Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och hur man uppfattar människor i sin omgivning. .............................................................................................................

Studiehandledning, Studieteknik, Kursbok Hela Livet av C E Olivestam Alm-kvist och Wiksell förlag, skaffar du själv. Kostar ca 2-300 kronor. Studiebe-sök. Närträff/-ar: Avslut:

Arbetsområden: 1. Judendom-Kristendom-Islam. (Obligatoriskt.) (20 poäng.) 2. Hinduism och Buddhism. (10 poäng.) 3. Konfucianism och Dao/Tao och Shinto. (10 poäng.) 4. Naturfolk/Samlar/Bondereligioner.(10 Poäng.) Ex; samer, inuiter, afrikanska religioner, aboriginer, maorier, nordamerikanska indianer, sydamerikanska indianer som Maya, Azteker och Inkaindianer. 5. Forntida religioner. (10 poäng.) Ex: Babylonisk/Assyrisk, Egyptisk, Grekisk, Romersk och Zoroastrism. 6. Etiska dilemman. (10 poäng.) Ex; dödshjälp, organdonation, abort och genmanipulation. 7. Livsfrågor. (10 poäng.) Ex; Vad är kärlek? Vad händer efter döden? Varför finns jag? 8. Annat/eget förslag. (10 poäng.) Ex; New Age. Exempel på Redovisningsformer: A. Uppsats 1. Vad vill jag veta? Ställ dig 3-4 frågor/problem 2. Svara. 3. Egen uppfattning. Vad tycker du själv? 4. Källförteckning. Om du använder Internet vill jag ha dem. Om du skriver på dator, klicka på symbolen för rak vänster och rak höger mar-ginal, linjalen på 13, 5. Times New Roman, Normal storlek 12. Klicka för au-tomatisk avstavning. Blankrad vid nytt stycke. Är du osäker på vilka regler som gäller kan du forska vidare själv i Svenska skrivregler.


B. Muntlig redovisning enskilt eller i mindre grupp. C. Utställning i klassrum eller bibliotek. D. Teaterframställning. E. Film/Video redovisning. Judendom-Kristendom-Islam är obligatoriskt. Du väljer tre andra arbetsområ-den så du får ihop 50 poäng. Minst en uppsats är obligatorisk som redovisningssätt. 1. Välj arbetsområde. Välj redovisningssätt. Skicka/Närträff 2. Välj arbetsområde. Svara på följande frågor: .1- Specificera vad trosuppfattningarna innehåller. .2- Redogör kortfattat och sammanfattningsvis för religionernas historia. .3- Jämför religionerna med varandra, vilka likheter och skillnader finns? .4- Överväger likheterna eller skillnaderna? Skicka 3. Välj arbetsområde. Svara på frågorna: -Vart någonstans i världen finns religionerna representerade, hur många är det som tror? .1- Hur ser religionernas startpunkt ut? Hur ser det ut idag? Jämför då och nu. Vilket resultat kommer du fram till? .2- Hur ser religionerna på varandra? Hur uppfattar de varandras tro? Skicka 4. Välj arbetsområde. Redovisa i en uppsats. Skickas/Avslut

Avslut: Diskussion, utvärdering och redovisning av studiebesök. Finns det något i någon eller några religioner som du tar till dig? Något som du absolut inte ställer upp på? Motivera. Hur ser du på livet, dess slut och eventuella fortsättning? Hur förhåller sig din uppfattning till de religioner som du studerat? Vad anser du att religion och dess former ytterst handlar om? Är olikheterna eller likheterna mest


iögonfallande? Hur jag lär? Vad jag lärt?

Du når mig snabbast via mail om du vill ha feedback på dina arbetsuppgifter. Annars är det säkrast att skicka till min hemadress. Kurslitteratur Religion och sammanhang Författare: Börje Ring, Förlag: Liber ISBN: 91-47-07197-5 Lärare Liv Maxe-Larsson Tel: 070-219 66 44 E-Post: liv.maxe-larsson@kristinehamn.se


SAMHÄLLSKUNSKAP A Kurskod SH1201 Kurspoäng 100 gymnasiepoäng Dagtid JA Kvällstid NEJ Distansstudier JA Förkunskaper Grundskola eller motsvarande Kursbeskrivning I kursen, som omfattar ca 60 timmar, kommer vi att träna vårt "tänkande", dvs vrida och vända på olika samhällsfrågor. Det kommer framför allt att handla om svensk demokrati, riksdag och regering, kommuner och landsting samt om vår gemensamma ekonomi. Vi kommer också att diskutera vad som sker runt om i världen. Efter kursen bör du kunna fungera som statsminister, kommunalråd och finansminister… Vi kommer att diskutera både i mindre och lite större grupper, du kommer också att träna dig i att skriva en del. Du kommer naturligtvis också att arbeta på egen hand. Förståelse och sammanhang ska betonas. Kursmål Kursen är en kärnämneskurs som ska bredda och fördjupa dina kunskaper om olika samhällsfrågor. Du ska få kunskaper om vår föränderliga värld och om hur demokratin - framför allt i vårt land - fungerar. Du ska kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och fortfarande påverkar samhället. Du ska också kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor och kunna använda olika källor och metoder. Examination I kursen kommer vi att diskutera olika sätt att "pröva" dina kunskaper. Vi bör eftersträva olika examinationsformer, dvs både traditionella skrivningar, hemtentor och muntliga prov i små grupper.

Litteratur Titel: Forum Samhällskunskap A ISBN:


978-91-622-8003-1 Lärare – Dagtid och Distans Helena Forsberg Tel: 0550-858 84 Mobil: 070- 295 98 85 E-Post: helena.forsberg@kristinehamn.se VUXNAS LÄRANDE Kurskod

SV1501

Kurspoäng

50 gymnasiepoäng

Dagtid Kvällstid

JA Enbart HT NEJ

Distansstudier NEJ Förkunskaper Inga särskilda Kursbeskrivning Kursen, som omfattar ca 40 timmar, har både en teoretisk och en praktisk sida. I den teoretiska delen diskuteras olika sätt att se på kunskap och vilken kunskap man tror ger kompetens i det framtida samhället. Vi försöker också beskriva hur lärprocessen går till och vilka faktorer som påverkar den. Du kommer att få träna dig i att muntligt samtala i grupper I den teoretiska delen diskuteras olika sätt att se på kunskap Kursmål Du ska bli medveten om ditt eget lärande och vad man praktiskt kan göra för att utveckla detta. Du ska också bli medveten om vad kunskap är, hur lärande går till och vad som påverkar den lärprocess som leder fram till kunskap Efter kursen ska du ha kunskap om och förståelse för olika sätt att se på kunskap och lärprocesser samt hur olika faktorer påverkar människors lärande Examination I kursen kommer vi att diskutera olika sätt att "pröva" dina kunskaper. Vi bör eftersträva olika examinationsformer, dvs både traditionella skrivningar, hemtentor och muntliga prov i små grupper. Litteratur Under kursen kommer du att få visst gratismaterial.

Lärare Susanne Andersson Tel: 0550-858 85 E-Post: susanne.andersson@kristinehamn.se


MATEMATIK B Kurskod MA1202 Kurspoäng 50 gymnasiepoäng Dagtid JA – Både HT* och VT Distansstudier JA Förkunskaper Matematik A * HT –Startar under förutsättning att tillräckligt antal sökande anmäler sig.

Matematik B bygger vidare på kunskaper motsvarande grundskolans sannolikhetslära och på Matematik A inom områdena, geometri, statistik, algebra och funktionslära. Kursen ger sådana insikter i matematiska begrepp och metoder som möjliggör för eleven att med hjälp av matematiska modeller kunna lösa problem inom olika områden. Dessutom behandlar kursen hur en statistisk undersökning genomförs och värderas. Matematik B är gemensam kurs på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och på teknikprogrammet. Kurslitteratur Matematik 3000 Kurs B Författare/Förlag:Björk/Brolin, Natur o Kultur ISBN: 91-27-51026-3 Lärare Annika Pettersson Tel: 0550-858 09 E-post: annika.pettersson@kristinehamn.se


DATORKUNSKAP Kurskod

DAA1201

Kurspoäng

50 gymnasiepoäng

Dagtid

JA

Kvällstid

NEJ

Distansstudier

JA

Förkunskaper

Inga särskilda

Kursmål • Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. • Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på intenet/ intranet. • Kursen skall dessutom ge kunskaper om datasäkerhet samt om lagstiftning och ergonomi- och miljöfrågor inom dataområdet. Programvaror OpenOffice 3.0

Examination I slutet av kursen. Kurslitteratur Datorkunskap – OpenOffice 3.02 - www.behandladeord.se Lärare Mats Winnerfeldt Tel: 0550-858 07 E-Post: mats.winnerfeldt@kristinehamn.se

Vux  

Några av kurserna på vux

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you