Page 1

เครือข่ายประชาสัมพันธ์น่านเขต 2 พัฒนาศักยภาพ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อออนไลน์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อาเภอปัว จังหวัดน่าน จัดอบรมปฏิบัติการเครือข่าย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการถ่ายภาพเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวและการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2556 ณ ห้อง ประชุมจาปาน่าน โดยนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เรียนรู้ เทคนิควิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และ บทความ การถ่ายภาพ เพื่อทาข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และเหตุการณ์ ต่างๆในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีผู้เข้าร่วมเข้าฟังการ อบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จานวน 60 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 โดย มีคณะวิทยากรด้านงานประชาสัมพันธ์ บรรยาย เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการเขียน บทความ

จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านน้าเลียง สพป.น่าน เขต 2 ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 14 มีนาคม 2556

ภาพข่าวโดย วิเชียร นันต๊ะ


เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

โรงเรียนบ้านน้าเลียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายนนทภัทร มะโน นางสาววิมลรัตน์ ศิริรัตน์ นางสาวศุภวรรณ จันทร์คาเรือง, นายมงคล ตุ่นใจ, และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายในองค์การ 78 หมู่ 1 ตาบลปอน อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 โทร. 054760250

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ปีที่ 1  

จดหมายข่าว

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you