Page 1

onderzoek naar de villa

S3-0 Villa: tussen type en maatwerk wim jansen ABM jaar 2 2012-2013


INHOUD 01 Opzet 02 Wat is een villa? 03 Inleiding Villa1: Observatory houseTatiana Bilbao 04 Inleiding Villa2: Villa Rotonda Andrea Palladio 05 Analyse V1 en V2

2

ABM

ABM

jaar 02

2012/2013

S3-O1 Analyse Villa’s

06 Conclusie

Villa ontwerp Wim jansen

3


ONDERZOEK

Opzet onderzoek Dit onderzoek verkent de rol van de villa in een vergelijkende analyse tussen 2 villa’s. Project1: Observatory house, door Tatiana Bilbao (2007). Project2: Villa Rotonda, door Andrea Palladio (1566).

4

2012/2013

ABM

ABM

Hoe beïnvloeden villa en omgeving elkaar. Welke rol speelt de centrale ruimte hierin?

jaar 02

S3-O1 Analyse Villa’s

De opzet van dit onderzoek probeert de inherente kwaliteiten van beide projecten te achterhalen. Waar bevinden zich de gelijkenissen en bij beide villa’s die op het eerstse gezicht niet aanwezig zijn. Op welke manier is er in beide projecten omgegaan met de centrale ruimte en welke rol speelt deze? Welke zijn de drijfveren geweest van de architect om te komen tot kwalitatieve villa’s? Onderzoeksvraag:

Grondplannen beide projecten

5


VILLA...

Wat is een villa? definities villa: -vrijstaand, aanzienlijk woonhuis (vooral landelijk gelegen of in een parkachtige stadswijk) -buitenverblijf van de aanzienlijke romeinen, syn. landhuis -”luxueuse woning met zwembad van een rijke zelfstandige”

6

ABM

ABM

jaar 02

2012/2013

S3-O1 Analyse Villa’s

-groter woningstype met bovengemiddeld budget die het karakter en levensstijl van de bouwheer verspiegelt in de detaillering en conceptopvatting

Uitdrukking levensstijl bouwheer

7


V1 TATIANA BILBAO

OBSERVATORY HOUSE, PUERTO ESCONDIDO, MEXICO

Het project Dit project is gesitueerd in het kleine dorp Puerto Escondido in Mexico. Het bevindt zich in een landelijke context. Het project is ingeplant in de rotsen met open zicht op de zee. Er is een 360° zicht op de omgeving. Centraal in de villa is het halfronde zwembad gesitueerd. Het geheel komt over als een verderzetting van het omliggende landschap.

8

2012/2013

Overview

jaar 02

Omgeving

ABM

ABM

S3-O1 Analyse Villa’s

Ligging

9


10

ABM

ABM

jaar 02

S3-O Villa’s jaar 02

SO2 Siedlung

2011/2012

2011/2012

RIJWONING

Inplanting Luchtfoto project

Conceptschets T. Bilbao

11


V2 ANDREA PALLADIO VILLA ROTONDA (CAPRA), VICENZA, ITALY

Ligging

12

Dit project is gesitueerd in de omgeving van Vicenza in Italie. Het bevindt zich in een landelijke context. Het project is ingeplant op een kleine heuveltop. Aan de ene zijde wordt de villa begrensd door een rivier, de Bacchiglione, aan de andere zijden door heuvels. Centraal in de villa is de koepel gesitueerd, die zorgt voor een alzijdige symmetrie. De vier portico’s zijn op een theatrale manier op het landschap gericht.

2011/2012

S3-O Villa’s jaar 02

Het project

Overview

ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

Omgeving

13


Luchtfoto project

Model

A. Palladio

14

ABM

ABM

jaar 02

2012/2013

S3-O1 Analyse Villa’s

Interieur

15


ANALYSE Inspiratie Beleving Context Concept

Inspiratie Beleving Context Concept

Centrale ruimte Routing 5e gevel Scenery

16

S3-O Villa’s jaar 02

Relatie omgeving<>villa

ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

2011/2012

Centrale ruimte Routing 5e gevel Scenery

17


Inspiratie

Pantheon Rome

Replica ontwerp

Oculus als centraal motief

De centrale koepel om de zon te observeren

wordt

getransformeerd

naar centraal convergentiepunt.

Het

zenitale licht vanuit de oculus

avn het pantheon als inspiratie voor de lichtwerking van de lantaarn in de

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02 ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

2011/2012

Jantar Mantar zon-observatorium India

centrale hal

18

19


Beleving

20

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

2011/2012

Thema: maaltijd, la dolce vita, feest

ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

Thema: zon, zee, water, relax,

21


SO2 Siedlung ABM 22

ConCept: wonen een met de omgevIng. volledIg omsloten door de natuur. Het zwemBad Is de kern van Het ontwerp. alle ruImtes zIjn verBonden met deze Centrale kern. doordat de toegang tot Het zwemBad vIa Het dak geBeurt, Is een 360° panoramIsCH zICHt op de omgevIng mogelIjk.

vanaf

de weIdse omgevIng Is een

duIdelIjk zICHt op de vIlla en wat er zICH afspeelt mogelIjk.

de 4

terras-

sen dIenen als sCHakel tussen de vIlla en de omgevIng

2011/2012

S3-O Villa’s jaar 02

concept: zien en gezien worden

ABM

concept: zien

jaar 02

2011/2012

ConCept

23


jaar 02 SO2 Siedlung ABM 24

De

benadering gebeurt via een kron-

kelend paadje.

De

woning is beperkt

zichtbaar tussen de rotsen.

Pas vlak

bij wordt de villa volledig waarneembaar

De

benadering

voorgekozen

gebeurt

route.

via

Door

een deze

benadering langs een axiale richting wordt deze richting versterkt in het grondplan.

2011/2012

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

Axiale benadering van de villa

Benadering van de villa

ABM

2011/2012

Context

25


InplantIng

Woning ingebed in het landschap

2011/2012 wonIng Is enkel zICHtBaar tussen

SO2 Siedlung

de rotsen wannneeer HIj Benadert wordt.

de

HorIzon en zICHtlIjnen

lopen door en worden nIet verstoord dankzIj de InBeddIng In Het terreIn van de vIlla.

de

versmeltIng van natuur

en arCHIteCtuur.

door

de toevoeg-

Ing van zand ter plaatse In Het Beton

,

ABM

krIjgt deze de natuurlIjke kleuren van

26

de omgevIng.

er

wordt een nederIge

posItIe Ingenomen tov de omgevIng

de

vIlla staat op een sokkel als op

een podIum.

van

alle zIjden goed

zICHtBaar en HerkenBaar.

er

een

Ingenomen

domInantIe

posItIe

wordt

tegenover de dIreCte omgevIng.

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

de

ABM

jaar 02

2011/2012

Villa geplaatst op een sokkel, podiumfunctie

27


Het

centrale zwembad treedt op als

convergentie instrument.

Door

de

centrale ligging worden alle ruimtes met elkaar verbonden.

Ook wordt de

ABM

aandacht voortdurend gefocused op

28

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

routing op nivo -1 routing op nivo 0

Centrale ruimte organiseert de routing directe routing routing via omliggende kamers verticale routing via centrale ruimte

het zwembad.

Een

continue ineenv-

loeiing van alle ruimtes en functies.

De horizontale en verticale bewegingen roteren rond de centrale hal.

ABM

Centrale ruimte creeĂŤrt dubbele routing

2011/2012

Centrale ruimte Routing

29


5e gevel

buiten

buiten

binnen

buiten buiten

buiten

binnen

binnen

buiten

buiten buiten binnen

buiten

30

2011/2012

Porticoâ&#x20AC;&#x2122;s op de 4 zijden vervagen de grens interieur-exterieur.

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

Het dak zorgt in 2 verschillende materialen; palmbladeren en betonnen oversteek, voor zones die een transitie vormen tussen buiten en binnen . De harde grens tussen buiten en binnen vervaagt .

ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

buiten

31


32

jaar 02 1 2

3 4

1

2011/2012

2011/2012

3

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

SO2 Siedlung

1

ABM

ABM

Scenery 4

2 1

2 12

2

33


CONCLUSIE de analyse zijn een aantal opval-

lende overeenkomsten en verschillen

Villa Rotonda:

men.

Het

tussen beide villa’s naar boven geko-

Beide

villa’s organiseren hun plan

rond een centraalbouw.

de ene kant wordt de aandacht

naar deze centrale ruimte gebracht.

Anderzijds

wordt ook het tegenbe-

weging bereikt.

Er

is ook een omge-

keerde beweging van de zichtlijnen vanuit dit centrum naar het exterieur toe.

het landschap dat zich aftekent tegen de morfologie van de omgeving.

De strengheid van de volmaakte centraalbouw

contrasteert sterk met

de onregelmatigheid van de natuur.

Het

concrete- de natuur, staat hier

De

centrifugale kracht van

concept van deze woning is

observeren.

minder dan bij het observatory house.

Vanuit

de central hal worden alle

blikken terug naar buiten gebracht.

In

de centrale ruimte is er weinig

contact met de directe omgeving.

Bijgevolg

is de centrale ruimte in

de kamers rond de halve bol wordt de

de raltie met de omgeving van minder

gen. Indien men de centrale ruimte

geleidt naar de portieken.

wegdenkt is er geen ontwerp. zwembad dient als mte.

Het convergentierui-

Bewoners en bezoekers worden

belang.

Alle

aandacht wordt terug-

Om

het

contact met het fantastisch landschap te bewerkstellingen is de func-

tie en aanwezigheid van de portico’s

aangetrokken om vanuit dit zwembad

onmisbaar.

ervaren.

centrale plaats van het

Er is een directe bewerking, framing

zwembad bovenop de andere functies

van hetgeen de bezoeker ziet vanuit de

het landschap, de directe omgeving te

De

markeert het belang van de centrale positie. De ooglijn vanuit het zwembad verloopt via het platte dak naar de

omgeving. De zichtlijn wordt nergens onderbroken.

Vanuit de swimming 100% contact met de omgeving en de natuuremlementen. Door

Van

op de terrassen zijn

er gerichte zichten op de omgeving.

portieken.

Palladio typeert het landschap rond de heuvel, sokkel als een groot theater. Vanuit de villa, het podium is het mogelijk het theater te observeren.

Het ontwerp voor Villa

pool is er

Rotonda

het integreren van de woning in het

de centrale ruimte is minder groot

landschap is er geen bewerking van de

ten opzichte van de

directe omgeving.

De centrale ruimte dient als schakel , verbinding tussen de woning en het transcendente.

is tegelijk een gebouw dat

tribune en theater is.

portieken.

Het belang van 4

omliggende

2011/2012

2011/2012

jaar 02 SO2 Siedlung

buitenaf gezien is de

de centrale ruimte is bij dit project

routing rond deze halve bol gedwon-

ABM

Van

koepel een onafhankelijk element in

stracte.

Dit gebeurt vanuit de centrale ruimte=het zwembad. Zonder dit zwembdad is er geen concept. Bijgevolg is deze centrale ruimte onisbaar. Door het plaatsen van

34

omgeving.

tegenover het architectonisch ab-

Observatory house: Het zien,

is er wel bewerking van de directe

S3-O Villa’s jaar 02

Aan

Villla Rotond is zien en gezien worden. Bij deze villla concept bij

ABM

Na

35


36

ABM

ABM

jaar 02

S3-O Villaâ&#x20AC;&#x2122;s jaar 02

SO2 Siedlung

2011/2012

2011/2012

MODEL

Conceptmaquette

37


BRONNEN

Literatuur Pape, T., ‘Andrea Palladio’. Keulen:Taschen. Smienk, G., ‘Palladio, de villa en het landschap’. Bussum: Thoth Rowe, C., ‘THe mathematics of the ideal villa and other essays’. Cambridge:the MIT press Internet http://palladiovillarotonda.blogspot.be/p/analyse-van-tekstde-enscenering-van-de.html http://powerhouse-company.com

http://openbuildings.com/buildings/observatory-house-profile-5999

http://www.kwintessential.co.uk/articles/italy/Villa-Rotunda-Italy/3505 http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3649

http://perspectivegeometry.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/06nnjv10n2salgado26

9282pg.pdf http://www.architectural-review.com/essays/palladio-reassessed-by-eisenman/8637478. article

http://utopischemodellenrenaissance2a.blogspot.be

http://www.flickr.com/photos/anniforscia/2881432801/sizes/o/in/photostream/

http://www.profimedia.si/picture/mereworth-castle-kent-aerial-view/0078336460/ http://escritos-g.com/2010/09/30/“under-the-sky”-by-arquitectura-g/

38

2011/2012

S3-O Villa’s jaar 02 ABM

ABM

SO2 Siedlung

jaar 02

2011/2012

http://martijn-kouters.blogspot.be/2010_10_01_archive.html

39

plan  
plan  

vfef

Advertisement