Page 1

liie ekoute paan eb ien Cadl, nisterle: ‘Ik z ii crêches mate len iIj~ sla, zodat moede dle voor ha ve dagen willen werken opvang hebben voor hun kinde n.’ ,

A. Gazen k, hoofd kalibrati Centrum, Marine Elektronisch en 0 ach 11 Oegstgeest ‘Ik zou uniforme defensieprocedu s wile vooreen betere amenwer hnytu n dekrij smacht e len, en daarnaast gestroemlijnde org nisatlevormen om een al gvaar Iger beleid te creëren.’

P. Puyk, voorman aalb erking 637 hnten ance Centrale Wer laats: ‘1 zou destr ctuur van het pe oneelsbeleid veran deren, de r kke hiërarchie doorbreken rbe egdhedan bij de commandante leggen, z ster beter onderhandeld kan worden met de di mmissies v rapeciflekopheteigen jf gerichte problemen.’

~

1 van Ess n, eindinspecteur 574Tankwerkplaa : ‘Ik zou de bevord rings ogelllkhedenultb Iden, h loopbaanbaleidvers eld uitvoer ii n de ndaire arbeid oorwa rden verbete ren. Enverd nou ik sneller laten controleren neen ziektemelding.

1/

•I

Carla mers, secretaresse directeurBurgerpersoneel: ‘Ik ou iedereen Ie ii naar erken geven.’ Foto’s: H. Keeris en MEOB, en Heide


/

1

1

eenverzekering met ~n1~öi~ensvoordee1 sp aal voor rijksambtenaren ~

.5

1, .5

•1 LII

.

.

~

.5,

.

1

De Overheidspdlis:is~het niaat-’ werkresultaat van de gespecialiseerde ziektekostenverzekeraar VZS De VZS doet niets anders dan ziekte kostenverzekei-ingen*Dezespeciali satie coi~ibjr~eeiteen..ujtgebreid.

pakket. met, een lagep~ei~ië. Omdat.

WIJ werken ‘zonder winstoogrne~k’, dus zonder winstuitkennger~ is ons .‘premiëni~’o~laa~. De4VZS heeft~a1 3 jaar ‘dezelfdë’ ~ \Zpremies; \.. De, persoon1ijke..off’~iie • ~Ø \‘, en.duidelijke info die U .‘‘

...

/

‘.

~ g~ildëns.prëh~iievoor-..:. ~~~eel opleveren En U in i~ngte varijaren mogelijk duizend~. .guld~ns besparen als u zich:vöb~ uw

45e verzekert.

.

VZS’. vertrouwen• zekerheid •~êrvie

NATUURLIJK WiL IK MEER WETEN [Ik~wil grâag vrijb1ijyerid.v~rgeIijken midçlëls een gèb~seerd op mijn persoonlijkegëge’Vens: ~1J~aam ,.: 1Adres — II Postcode Plaats 1~Tèlefoc5ri.’~’ I~eeftijd man~ - vrpuw Leeftijd l~inderen 1 1 Nuver~ek~rdl~ij. 1oetr~denbij ~ ..•

\ •~n~aagtkan veelal. \ dire.ct••..hondeEden

.•~....

,

.~

-

.

.

‘.

____________________ ~.

-

1 1 1

S

~

I~

Deze bon “zonder pd’stzegei’ zenden aan V’ZS “Ziektëkosië ~rzék~ring,a~ntwoordnummer 153 5000 W~ tilburg~teI ~ôl~-325 325

~I Ziektekostenvërzdering een leven lang lage premies.

10


A/0T4 ~

MEOB ‘PROEFTUIN VOOR ZELFBE EER

MEER ,A RIbI SLAG : voo:R ~kEUS MET KUNSTHAN JES’ .

deHaagse bureaux Het MEOB zalerslagvaardiger oo~kunnen opereren Ef fe ivitëit en efficiëncy kun •nenerdoorwörden verbe terd ~En naar de klanten toe, waarvan de manneverregde.grootste is, zit er mo 9eI~jk~o~k nog een (nog) snellëie èervice in.,..

‘Wij omhelzen het projekt van harte. Alles st~at ~ goed op~papier, maar ~ zullen toch nog heel wat moe-, tenrbevechten

waarvanh~j directeur is,rnet ingang vanIjanuari vandif jaar is betrokken Binnen een~gegeven ‘speel ruimte’ heeft de directeur van het MEOB meer be Ir 1 J Antonides plaatstde- voegdheden en grotere vrijze kanttekening bij d&proef- heden gekregen om het beneming ‘Zelfbehèer’ waarbij dri naar eigen inzicht te het ~ runnen zon~ier de dikOptisch Bedrijf (MEOB), wijis tijdrovende weg langs .

‘‘

~

~r....1

...~

:,.f

1

.

—,

~

Dere~erv&di~deMEOB-di~ecteurin zijn woordenilaat doorklinkenslaat op debeperkingen dieerôokindeforrnu le ~tan~hetzeIfbeheernogaah de~’be~ wegingsvrijheid zijn gesteld om hele maal alseei~i.échtbedrijf.te kunrieh v functior~eren~’Hetiseenlstap~inIde, goéde richting, maarhet löst nogniet~ alle pro~lernen~Øp’,~ald isir-. Antoni.~ des. ~ tentmet degrotere:ârmslag die ‘de reusmet een paarvanuit~DenHaag. bediènde kunsthandjes’, zoals.hij~zijn’ bedrijf1met:een begroting van rohd.de honderd miljoen gulden en ruim 1100 manen vrouw1pe~oneel in de~qt~da~ toe zekafh~nkelijke verhöiJdi~tot Den Haag ~ sommige onderdelen iszelfssprakeï van een ‘behoorlijke vooruitgang’. ~‘.

1

-

geven~hpeveel’directe uren aan welj soortwerkzaarnhedeii voor deye,~-. schi!Iendeklantenzulleftworden ~ steed. Qp die~nanier kan uiteiiidelijk. een,aaidigJnzichtworden verkregen~ van de ‘ou~put~ndedaarmeegepaard g~gde kosten~

doppen-tSinn~de afsprakén diedaar oveI’~zijn gemaakt. Die afsprakenzijn zwart~op-witvastge legd ineen~jaarlijks~af~tesluitenicon tr~ctdaardatzelfbèheerals vorm. van b.edrijfs~oéring öôkWel als ‘contractmanagement wordt aangeduid In het contract staat~enërzijds*at~de..~ centrale organ~satie~aan middelen en b~voegdheden beschikbaaçstelt, ter ~ zijds}hierii~ pijecies aangèeft watzijyan plan~isérmeete doen. In ruil~vpor~ie verkregen groter jheidya ande7 len i&de:zélfbêhende~een.beid;ver-.~ plicht1dt~hétperiodiek.aflêggenyan. rekening ényerant~oor~ding1in relatie: tot~het~stgestélde ‘~ctivitêitenplan’, waarin onder rne~r~pecies~isaange~

~‘

~

,

,2~:

.

Heipyen~,eging. Het zoeken naar mogelijkheden voör, zelfbeheer in de rijksdienst isvoortge vloeid uit de heroverwegingvan de overheidsuitgaven. Hètonderzoek naarde~be~Irijfsvoe~~ng bijdeo~verheid waartpejde hèroverwêgingenleidden, ~ ~

~

,~.•• ,,

.

Het MEOB.pegstgeest

•,

Alternatief I~1etMarine Elektronisch-en Optisch. Bedrijf is êen van twée önderdélen’bij Defénsie die zijn aangemeldals ‘proef tuin v~or~zeIfbehèer’ ~ h~tjkadervan het onderzoek in;breder ver,~~iid naar alternatiëve voirnenvanb~drijfsvoe-~ ring bij de rijksoverl~eid~Naast het ME OBalsproduktiebedrijfmefeeij duide lijke ‘öütput’ i~

:~

• -

.

‘.‘,~: •,‘•~

• •

. .

1~•

jkertèii5è: irt neer opi~ter 1 binnen~Defehsie,d& i beheersverantwoor ieerstakenenb~ ~eden;DezelfbJhe~en j~,aI~du~ hetMEO~ stuurt~Je ei~en~rO-’ rtussenkom&~’an bi:ii Men kan op een aa~italigebiêden ipel gezëgdzijneigenboontjês

••i..

. .

•‘~~j’

.

~

~

•..• . -

•.

.•‘~

~

~j•1 1

•~

1

• ‘~ —

L I~

...,~

.

1

~•

•;

.

. 1

27


daneens was gezegd en ~esdh~ëk~n, ~schaffen. En~bèhe?ei~ Giôtesystémen zijnen) niét méer’de lange heilloze en datde rijksdienst~bepaald ?flet sd~iitter blijven e~n ‘céntralè’ zaWk. tijdrovend~ weg lahgs de Hdagse bu de door effectiviteit en efficiëncy. Indi relen hoeven te gaan. Hetzelfde geldt• viduele ambtenarèn, maar met name voor het klein onderhoud, dat voor‘Switchen’ooktal van overheidsbedrijven raken ,taâri geheel zelfstandig-mag worden k i~ogal eens ve~strikt in de ongebreide6 ~Het staat d~jdirèct~ur MEOB~ih~dezëlf- ~get~egeld. ‘Als er vroeger een ruit-stuk de regelgéving. De rechtmatigheid ~ d~~rg~i-’ ~ing, was je via ‘Den Haag’ maanden van bepaalde.beslissingen ga,at dik: bezig o~ dat~gerepareér~te krijgen.’ wijlsboven ~ ~Groot-onderhoudI reno~atie~ ,~ç—•’ (i~-4, s~4 Er wordtaIle’enaanuitgâv~nreg istrâ’ nieuwbou~’ kunijengeregpld;worden ~ on~~kt in een ‘tnipartite’ ove~légtussen MEOB, Directie Gebouwen Werken & o~n maar een paar van de handicapste ~ rrèinbnT(DGW~P)~ên’BøWT1~ER’i(Gebij:de overheid mank gaat. Omdat ii~ bouwen en Terreinen KM). het alge~ee~d~âkèhcentiaar~ôr ,1’”den g~eregeId, ontbrèpktop l~eti~itVbe~ rend niveau ook~het kosteninzicht. r~In het kadervanhetzelfbehee~hoeft Ë~ii ~ men~riiet’rn~èr vooiaIlé~&naarDeh beh~eér~isdat6i~duidèlijk-~iéIitbaar Haag aardoo~ het~besIissingspropesj wordt wat de koste~van hetbedrijf--.2 kan worden4verkort~De bedrijven kun zijn en wat eruit komt. ‘Dat komt de nen daardoor slagvaardiger zijn. Het doeImatigh~id ten goede’, aldus direc is ook~een &iidelijke poging oni ii~ têur~A~t~id~s,’diehetdökeéngoédé mensen i~.de~bèdHjventkostenbewus~ z~ak-yindtfiatjniibeperkte mate de, terte rnaken~, aldus ir. J~Kreeften~e~g, winst dopç efficiency ten goede ~an die als sous!chef materieel-expIdita~ i~idrijfzdi ~~g~?i v~6rdenââh~tie namens d~Dirë~teur-MatdHêeI wend.Zêk~ïobk&sstimulanshaaidé Koninklijke Marine (DMKM) nauw bij menseni&p de~verkvloer~toe, een goe het zejfbeheersprojekt is betrokken. dezaak. .‘Datvindtookkapiteinter Hijibekijkt hëtTp?öjèkt~ daVnu~al~Weerk zeè~C~A~Durang~hootdvanhetdirect op de maninev!oot gerichte produktie I~ijha drie maanden loopt, met ‘en thoi~siasrne è,i~,ert?oüweh’~-Hijf~ëeft~. -k.~L~.’oMd~ bedrijf van’MEOB i~Den Hélder. ‘Het hetallekânëvën ëlâ i~i?ijk~aervân~~’ lukt je pas de mensen kostenbewuster uit.dathetcöhtract,ïa’het:ëèrëtejâar ~ te rnakènals~z~-zien dât hetbednijf ook eenenander~noetgebjren~in~göê&~. ~ de rno’gelijkheden heeft-oi-nköstënef sclîërptbf.bijge~tduid~al ffioéteri’Wor overleg met-dé’diênstcömmissie.De2 t fectie~er~b~zig~tezijri. Want’je kunt het financiele vrijheid biedt~hem de moge den’âan~de hahd~,a,~de ervaringen.! wel eiseri;-i’na~r1je moéf h~took~waar Mislukking lijkt uitgèëlqten~ Da~rvoo,~. lijkI~eid~te’sWitcheii’tÜssende?bud-. kunnenmakên~Ahdérs~eIooft.men gettèii~per~oneei en~n’~ateriéel.-hét echt niet’j.aldus.KTZ;Durang. zijn:de afspraken dl te,degelijk ge maâkt. ‘Er kan.niet zomaarwat worden Dè’rgëlijkheid tot-zelfstandige aan:, Belangrijkste consequentie van~de aangerdmmeld’, aldti~*. K?eeft~ti-~ schaf-v~ntÖiiderddler~tot~enibèdrag. zelfbe[ieercônstructie acht hij dat be t -van~f-’5O iz~hd~ér geval-~iihdtir; slissin~ëîiopeen lager niveauworden Antohid~së~rarvde1belangrijkste~’~ genomèi~Maârwe moeten welop• wiii~tpunten Derechtm’atighéid:èn -1 SpeeIruirnte~ :‘.‘ : d~èIhatigheid’z~met~inachtneming~ vérstnikt raken irî’een spelvan detail van~dé’regels-dôor onzeeig’er~bedrijfs-~ DWéötèürAntonidésisddt~6k’I,iètvan econoom worden beoordeeld ~En dat plai~Mët ~ Di~eC~kii.Ii:J. Aitonides (links) tijdens bé~ekent dat de meeste Viii s’(voor brüik~n de b~*~gd[Véderi~diöm~” een rondga~ig-in~zijn’ bedrijf met dein stel léri tot-inkoop) ental van’VTAM’&~ als directeurvan~de ‘proeftuin ±elfbe -specteui~enéraaider krijgsmacht J. P. (voo~stöllen~totaan’~,ullingivarYmaga~ Veihèijen~ heèr’ zijn~gegeven ~ hèt~t~r ~ personeel, informatie en organisatie, aanschaffingen en huisvesting. Zij het. dat hij tochweer met handen en voe-, ten ~öbo~den~ dan~êpérkin~en, r~’ géls, richtIij~n en’a&~iijzingen, zoals diê te vih~1en~zijn i~bo’~nde~arte~ mentale algern~en ver6indende voor ~ ~ 9 Oppersonpelsgébieddie van het~ministènie,v~n binnenIaQd~eiaken’bij vQorbeéld~De~speelru~nte1n dezé sep tor zit vooral in’het~nellernaarL~e; hoefte kunnen’in~llen ~anjét~eno-.,: digd~soneels~estand:F~nc:~ 4,. tiéwa~fdëinge~kunhenzel~worden opgeniaakt,’tërwijl op het-ter~ei~van dèis~stend~teu~els inzoverre zijn, gevi~rd~dat m~t~i~aöht~nemingvan ≤ ~S “~44 ~‘ 4 het-geldendeReisbeslu t de:zelfbehe~ rende,een heid ze!f kan uitmakenwie voorw~lkevergoedingsregeling in aânmerking kan k4men met-het oog -4 opefficiëntë uitvoenin~ van het-werk. Op,het gebied vân de infôrmatie mag het MEOB nu z&f kleinéchalige auto matisering, hard- en software, aan‘.

‘~.

..

--

,~

-

-

-. -

-

,~

--

-

~--

.

-

-

-

~

Wins~Py~nt.

-

~‘

-

-.

- -

-

~

~

.

-

~..

.

-~

‘~

-

.

•..-:

—~

-

•pas&eiddtweinnüildaarvoôr~niet-’;-’

~

~.,

-

-

•-- -

-.

-

,

-

-

-

,‘-

-


•1-

-

Kapitein~terzêé Ç• A.Durangkrijgtdepo~t~ aingeréikt -

‘S

.1

1

ra~portagesWant~at-is.hét~aard achter de wagenqspannèn’, aldüs het hoofd MEOB Den Helder Ten aanzien van het activiteitenplan merkt_hij~op dat-h~tversötiilléhdeonderhoudibest~ is vast•,te leggen i,i~~jreri, maaç.dâtriiëh pas g’ed bé~ig~iê al~ ookaan d~kIah ten ~e~e~kingen woEden opgeiegd~’Je. zou de schepen~zekér~oo~inâidehteel ~werk,.ookëen urenbudgetmôeten.g& ven Hetzou dezeIfwerkzé~mheidVân • descheperIbevördéren~A.te~iijkd~. efficieiîc~-van de marinebë&ijven~ ( Thuis kijkje ook~erst of jehet.mis schien zelf niet k~~pareren~’I~orens naar een ~ gaan. Het. zou o~okmir~dei~laim leggèn op’de • bedrjj~en:’.Volgen~KTZ Dürang zal hetMEQB~opondvan~het.aantal)n •‘ h~tco~en~itop~brachtë uren het ~spel’ ten op±iclite vahde schepe~ har • dér moeten s~len:

-7 v

1

-~

1~

~

f

a~. 10

1,

~j ZI 10

-

~

~Yf

-

S.

~•1

t

.‘

Kind van de rekening Wat niet direct betekent dat’~ee’ ver-~ kocht zal.worden Het werk•moetuit eindëIijk.tocligebeur~’n~n op tijd. De • bedrijven;hebbën.dataltijd ‘gep.looid’ er~zûlleh datwaar mogelijk blij~h • doen. ‘Méârde âbleé~gé~lIe~zuI~ leh.hu meer~ichtbaarwo~den.Menza! • daarop het nivëau van dedirectieMa

~terieel KM de conse~uenties uitmoe:. ten;trekken, aldus hoofd MEØB. Men .~zal’zich er volgens hem o~ider meer • ijân bewustworden dathet herstel van~ mâgazijngoederen meestal het kind •~Vide r~kenin~wordt;o~daton~r • hét•motto van &perationelenood~aak~. het werk aan schepen altijd voorgaat~’ ~‘BI~L~lI~ ~ ~ ~over kunnen praten. Jekunt~n~een maal geen anderhal~er~et~uiteer~ -

Het MEOB i5en Helder

-

-

-

-.

‘•

~•-~

•,

m~t~r halen aldus hoofd MEOB1Den Helder d~van’harted~wi~istpunte~i van hetzeifbeheer onderschrijft In de hoop dat hetiuiteindejijk ellemaal uit draait op een aanmerkelijke service ~rin~aah~de vl3~t 1.

~

~

.-•‘

-- -

S, 1 ~, 5:_IS

•.•

• •~-

• •

-. -~ •~.0_I

S •-.

‘_I~.

1

:~~;_

i~! - S

-.

1’’

1

Tekst J L vanrZwet ~ ~ ~P ~

II

•~~..•;•

-•~-0 •


-4

r~n1n!

— ‘.-~

-

_

-

~

~*

JANS N,

~

~WERELD

Svobodne’ Slove, juni 1986 n een piepklein beric meldt de Tsjechoslowaakse kra ‘Het Vrije Woor ‘,dat Pete Janssen president is e orden v de Internatio n l rmonica Organizati on. Datvor tnog maareen besc e~d ilI stratie van de internationale bekend eid van eze m dharmo ika vi oos. Peter Janssen kwaliteitszorgfunctionaris bijDFvor etminsterie van defensie, is niet Ileen beken binnen de absolute top an het mo dharmoni kagebeuren, ii aakt zelf deel uit van die top Ee ge sprek met een e -we eld a pioen,voorwienso er weldigend enthousiasme groot en klein bi nen de kortste keren zwichten.

OEMN

ALLEN VAN HET ENE VE E ENTI ET NDER 1’ ‘lkvjnd hetst.m om ezegg;n,maar metdemondharm*nika bén ikge ooneenvandebeste inNe~ ;r land’, zegt Peter Janssen (54) toch w: t terugh udend. Hij overdrij echter niet develeoorko desa: dewand van zij muziekka erin elmond serekenv.orzich.ln 19~3en 1975 behaalde hij dewereldtitel opfestiv: Is in België en W st-D ftsl. nd. Talloze len slee ~te hij, : Is solist en groepsverband, prijzen in de wacht en boekten zij leerlin en successen. :lf kreeg Peter jaren g leden een uitnodi gi andewe eldoeroemde ‘e roepsspelerTom ~y eilly,om ~r he te kom~ lessen. Volgens insiders is dat. leen weg elegd oord: zeer a I:ntvollespelers. D : fotowaaroph:t duovereeuwige is,wo dtdanookzeer zor. vuldig bewaard. -

.

e

We eldfestival Ho :wel Peters prestatie internation le ekendheid g : nieten, heeft hij no it gedroomd van ee carrière als be roepsspeler. Volg ns hem zijn er maa De huidige moe harmo Ika IJ n het ge weini~ mensen oiemetdeha m~nika heel letmeer phaa voorgan r,de hun brood kunnen verdienen De keu-’ $jeng. . -

e vq r een en er metier viel he d n 0 nietzwa. DeHe mondsemu iekliefheb’erbe gon ijn l opbaa bij de K ni klijke lu tmacht. Dat bracht em onder m erin ngel nd,wa:rhijchau aur v orde bassadewas Talloz: ma len: aalde hij prins Bernhard van het vliegv Id, en sekte hij een babbel met hem, vaak nog voo -dat dep in e: •likopoeerewacht adge worpen. Na es aa Klu fl: m ii afsc eid van Defensie. Na bijna zeven j: r dien -t bi Philipsen DAFinEindhove ,belandde ijin 964ec terweerbijzijne: ste werkgever. ijwer’ keu mee ter oor milltaire voertuigen en o derdelen #ij DA ,indienstv: hetministerievan defensie. Door • e verschillend: overp aatsin gen is er iets terechtgekomen van n ndharmonika uchtmac ri., of iets dergelijks. Wel chafte de afde lin ~ welzijnszorg an de luc tmacht d:: jd de inst menten aan, waar eoorPete zijn hobbyver~er onon ikkelen. T enwoordie treeötPeternietmeer op, ‘een geintje al uitzonderi g aar -

Personen genoemd in NOTA  

NOTA was het bedrijfsblad voor burgerpersoneel van Defensie.

Advertisement