Page 1

MEOBtiek In dit nummer: 7 Optronica Klantendag De product unit Optronica houdt haar aarljkse klantendag bij De er War ond.

8 Stralingsonderzoek Patria Henk Klok vertelt over stralmgsmetin gen aan de Patria, het gevechtsvoertuig van de Landmacht.

~‘1

II liii I~~llli~ 11i

12 MTC-trainer in gebruik De M-fregatten TC-trainer is op 30 augustus in gebruik genomen. De bemanning van de Tjerk Hiddes mocht als eerste.

w

14 Daan Meijer directeur DPO Daan Meijer is de nieuwe directeur Divisie Platform Onderhoud.

17 Slotfeest PVMBO De slotavond van de PVMBO wordt gehouden bij Dekker Tennis. Een opso ing van de activiteiten.

En nog veel meer

MEOBTIEK IS EEN PERIO IEKE UITGAVE VAN ET MARINE ELEKTR NISC EN PTISC BE RIJF

—~——~

4


Van de Redactie Door: Wil van Elk~ hoofdredacteur

Zo, die zomer hebben we gehad. En wat voor een. Voor sommigen was het echter nog niet warm ge noeg in Nederland, die gingen naar nog warmere oorden. Een van hen was Frits Cattermolen. Hij ging naar Bali, en hoe hij dat heeft ervaren kunnen we lezen in De Flop in deze MEOBtiek. Na zo’n warme zomer komt alles maar weer moeilijk op gang. Ook de nieuwbouw in Den Helder zat in een dipje. Op een bepaald mo ment liep de vertraging in de bouw zelfs op tot negen weken. Inmiddels vordert de bouw al weer en worden de eerste bovengrondse verticale delen opgetrok ken. Het geraamte van een zijwand van het atrium geeft een idee hoe omvangrijk het nieuwe gebouw wordt. Toen Ton Jansen onlangs afscheid nam van zijn collega’s, werd een van zijn cadeaus ontvreemd. Een stukje collegi aliteit van het laagste soort. Gelukkig kan het ook anders. Naast het inzame len van spullen voor Roemenië, waar de bevolking het best arm heeft, is ook gedacht aan een collega. Bea Vorm ver telt op haar manier meer hierover in een ingezonden stuk.

Feestje We hebben eindelijk weer eens wat te vieren. Naast de gebruikelijke feestjes van jubilea, verjaardagen, vertrekkende collega’s en PU-uitjes, viert de

-:1

-

4, • ...

,• .~

:

•.

4’

If~

Inmiddels vordert de bouw alweer en worden de eerste bovengrondse verticale delen opgetrokken.

personeelsvereniging een lustrum. Op 30 oktober wordt een fantastisch lus trumfeest gehouden in het sfeervolle partycentrum van Dekker in Warmond. De PV heeft alle leden op het huisadres een feestgids toegezonden die vol staat met activiteiten. Het aanstaande lus trumfeest is tevens de slotactiviteit van de personeelsvereniging. PV-voorzitter Fon Koek verlaat het bedrijf met FPU, het bestuur stapt op en de vereniging houdt op met bestaan. Reden voor de onderafdelingen om een slotactiviteit te organiseren die los staat van de feest avond. Elders in deze MEOBtiek treft u een samenvatting aan van de geplande activiteiten.

Op de voorpagina Nieuwbouw De nieuwbouw in Den Helder be gint ook boven de grond vorm te krijgen. De negen weken achterstand wordt aardig ingelopen. De wan den van het atrium hebben een indrukwekkende lengte.

PV-leden die als buitenstaander lid waren, ontvangen voortaan geen MEOBtiek meer. De vereniging houdt immers op te bestaan. De MEOBtiek blijft nog bestaan tot en met het maartnummer van 2000, tenminste, zoals het er nu uitziet. Ook hier een feestje omdat het bedrijfsblad begin volgend jaar twintig jaar bestaat, maar .het is tevens het laatste feestje. Gelukkig gaan we daarna gewoon verder, in samenwerking met de zusterbladen SEWAkroniek en de Nieuwe Werf~ als het nieuwe Marinebedrijfsblad. Het wordt een blad met een breed scala aan onderwerpen: daar worden we alleen maar beter van!

Arbodienst Koninklijke Marine Arbodienstdeel Zuid Spreekuren Bedrijfsarts, mevrouw dr. ir. C.E. Roeters, na telefonische afspraak: 071-3052234 of 070-3162597. Spreekuurlocaties zijn: op maandag bij MEOB Oegstgeest (07 1-3052234), op dinsdag, donderdag en vrijdag bij de Frederikkazerne te ‘s-Gravenhage (070- 3162597), en op woensdag bij het Marine Vliegkamp Valkenburg.

Bedrijfsmaatschappelijk werk, MEOB Gebouw Pascal. kamer 038. toestel 2183. Spreekuur: woensdag van 9.30 tot 16.00 uur. I3MW’er Dolf Tjin-a-Tak.

september 1999 MEOBtiek


Asbest, een gebed zonder end

Kort maar krachtig Salaris 199912000

Door. Victor van Denzen

Dat asbest en asbesthoudende materialen een gevaar kunnen opleve ren voor onze gezondheid, is zo langzamerhand een bekend gegeven. Ook dat het bij Defensie een groot probleem is , maar dat men een op lossing zoekt om op een veilige manier van die troep af te komen, is ook bekend. Zeker bij het MEOB kunnen we daar over meepraten. De schoonmaakactie van gebouw Pascal staat menigeen nog helder voor de geest. Volgens de toentertijd gel dende nonnen werden de vinyl vloertegels vervangen, evenals de asbesthoudende vensterbanken. Een ingrijpende actie, waarvoor heel wat medewerkers hun ver trouwde stekkie voor langere tijd moesten verlaten.

Data waarop het salaris naar de bank- of girorekeningen gaat. Bijschrjving vindt meestal één of twee dagen later plaats: donderdag 23 september vrijdag 22 oktober dinsdag 23 november dinsdag 21 december (+ interim- en em dejaars-uitkering).

vrijdag 21januari 2000

Bij de Dienst Gebouwen en Terreinen van Defensie (DGW&T) zit men niet stil, en tijdens de laatst gehouden landelijke asbestinventarisatie werden erbij het MEOB toch nog plekken ontdekt met asbestverontreiniging die gevaar konden opleveren. Een van die plekken, de kruipruimte onder gebouw Pascal, waar zich onder andere de watenneter en diverse telefoonaansluitpunten bevinden, moest alsnog schoon gemaakt worden.

woensdag 23 februari woensdag 22 maart vrijdag 21 april dinsdag 23 mei (+ vakantiegeld) woensdag 21juni vrijdag 21juli woensdag 23 augustus vrijdag 22 september dinsdag 24 oktober woensdag 22 november woensdag 20 december

Besmet

Clubavonden PVMBO

Een besmet gebied van ongeveer tweehonderd vierkante werd ontdaan van alle ongebonden asbestvezels. Het zijn vezels die afkomstig zijn van verpakkingsmate riaal van oude leidingen en gebroken oude vloertegels. Een karwei dat enkele dagen in beslag heeft genomen. Als in gebouw AM de brandvrje deuren van de cryptoruimte zijn voorzien van nieuwe brandwerende pakkingen zônder asbest, dan is alle ongebonden asbest bij ons bedrijf verwijderd en rest alleen nog een paar plaatsen waar asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Deze aanwezigheid levert geen gevaar op voor de gezondheid van de aanwezige medewerkers, mits men zich aan de geldende voorschriften houdt; bij werkzaamheden aan gebouwen te allen tijde DGW&T waarschuwen.

Dinsdag

Inventarisatie

Computer Hobby Club

Elke laatste dinsdag van de maand (behalve in juli en december) Donderdag Badminton Vrijdag Klaverjassen/Sjoelen

Verf Het is mogelijk om verf en aanverwante artikelen te kopen bij SIKKENS CENTER, Fruitweg 28-30, 2321 GK Leiden. Er moet contant worden afgerekend en de toegangscontrolekaart moet worden getoond met vermelding van ordernum mer Ml3708908.

Foto’s Foto’s die in de MEOBtiek staan, kun nen worden nabesteld bij Victor van Denzen op toestel 2205. —~

BODEN TOEGAW6AS; .T

~

-

~‘

.

.

Alarmnummer Het alarmnummer bij het MEOB: 2222.

IIEDENV

Ir

~

KZAAMHED

VERBODEN TOEGANG ASSEST

Fr

PV-slotfeest Het slotfeest van de PV wordt gehouden op 30 oktober 1999. Houd deze datum vrij!

Homepage CHC!PVMBO Http: www.dsl.nl/—chcpvmbo

Met het verwijderen van asbest kun je niet voorzichtig genoeg zijn.

E-mail redactie wjvelk’ worldonline.nl

MEOBtiek september 1999


Uit de koker van de DC-voorzitter Door: Rinus Brouwer

Aan de vooravond van de miljoenennota, en dus ook het zichtbaar worden van de contouren van de defensienota, wordt men toch enigs zins onrustig, zeker als je de ontwikkelingen beziet binnen de KM-or ganisatie. Er is al redelijk veel uitgelekt, maar of dit nu gestoeld is op feiten of ontstaan is vanuit het geruchtencircuit, is vaak onduidelijk en daardoor ook weinig betrouwbaar. Terwijl de staf in Oegstgeest zijn wekelijkse bijeenkomsten beperkt tot een tijdspad dat slechts het nut tigen van een kopje koffie doet vermoeden, komt de Algemeen Direc teur Marine Bedrijf (ADMB) met een aantal divisiedirecteuren bijeen om in een paar dagen de toekomst van het MB (Marine Bedrijf) te ana lyseren: een stevig contrast lijkt mij.

Het bekend maken van de beoogde directeuren Divisie Speciale Producten (DSP) en Divisie Platform Onderhoud (DPO), heeft vooral bij de Rijkswerf enige beroering veroorzaakt. Men vraagt zich nu af wat er van de Divisie Vlootproductie terecht gaat komen. Nog belangrijker is de vraag wat er terecht gaat komen van de werkgele genheid binnen de KM-organisatie. Bij mij rijst de vraag of er reden is om ons zorgen te maken. De ADMB verzamelt immers niet voor niets de club der wij zen om zich heen. Men hoeft geen uit zonderlijke gaven te bezitten om dit bevestigend te kunnen beantwoorden. Vanaf de aanvang van het bekend wor den dat er een IBO-onderzoek zou star ten, maakte ik mij zorgen over de effec ten voor de werkgelegenheid binnen het MEOB, en dat kunnen we binnen kort ook voor het DSP zeggen. Een aan tal belangrijke functionarissen deden daar wat luchthartig over, ondersteund door een verklaring van de staatssecre taris dat het niet zo’n vaart zou lopen, en dat het MB voorlopig met rust gela ten zou worden. Hiermee werd overi gens, naar mijn mening, wel bevestigd dat de rest van de KM-organisatie hier wel degelijk iets van zou gaan merken.

Verstoord Gezien bovenvermelde bijeenkomst zijn er blijkbaar binnen de KM-organi satie enige wijzigingen opgetreden. Het zou mij niet verbazen als de krachtige en in het verleden zo succesvolle lobbycircuit van de KM, door de veranderde

opvattingen binnen de politiek enigs zins verstoord is geraakt. Wellicht zul len de komende bezuinigingen de KM Organisatie hard gaan treffen. Als we naast deze mogelijke ontwikkelingen ook nog de interne problematiek van de KM in ogenschouw nemen, dan mag je verwachten dat de KM zijn operatione le problemen (lees militair personele), als eerste prioriteit zal beschouwen.

Onderhoudsdienst Blijft over de onderhoudsdienst. Deze zal naar mijn stellige verwachting of we het leuk vinden of niet kleiner van volume worden en in concurrentie moeten gaan met het bedrijfsleven. Om dit een rechtvaardige kans te geven zal toch eerst de bedrijfsvoering anders opgezet moeten worden. Tot nu werd altijd gewezen naar de uitvoering. Daar moest het anders, beter, sneller en voor al goedkoper, terwijl de rest van de Organisatie nauwelijks ter discussie stond. Als men de regelgeving op het zelfde niveau blijft handhaven, dan zal de organisatie star en log blijven, niet kunnen inspelen op plotselinge veran deringen, geen snelle besluitvorming kunnen en mogen nemen, en daardoor de uitvoering in een onmogelijke posi tie brengen waarbij van concurrentie nauwelijks sprake kan zijn. Gezien de huidige opvattingen binnen de Organi satie van het MB, waarbij de bevoegd heden moeizaam uit handen gegeven worden en er duidelijk een tendens te bespeuren is om te behouden wat men reeds in bezit heeft, zal het duidelijk —

~,

zijn dat er een cultuuromslag dient plaats te vinden. De grootste verande ring en uitdaging de komende jaren zal dan ook zijn om met elkaar deze cul tuuromslag binnen de KM, en in het bij zonder binnen de DSP, vorm te geven. Het is geen kwestie van willen, maar van moeten. Willen we nog enigszins de werkgelegenheid binnen de KM vei lig stellen, en daarmee een toekomst bieden aan onze jongere collega’s, dan zullen we dit goed tot ons door moeten laten dringen. Omdat de onderhouds dienst van de KM hoofdzakelijk uit burgers bestaat, zal de KM-organisatie klip en klaar duidelijk moeten maken wat men nu wil met zijn burgerperso neel. Het is ook aan de KM-organisatie om duidelijk te maken richting perso neel dat men er waarde aan toekent dat er goed en bekwaam personeel in dienst van de KM blijft. Men kan niet eindeloos de ogen sluiten voor het wer kelijke probleem waarom het personeel afscheid neemt van de KM-organisatie. —

Smart Binnen de MC liggen een aantal vraag stukken die ons aangeboden zijn door de ADMB. Er is een tussenrapport aan geboden over de Smartcard, deze card moet het huidige legitimatiepasje gaan vervangen. De vraag rijst natuurlijk wat er geregistreerd gaat worden met dit pasje. Indien het een toegangscontrole kaart wordt, dan valt er niets op aan te merken. Er zijn echter oneindig veel meer mogelijkheden te bedenken: zoals bijvoorbeeld betaalkaart voor uw koffie

september 1999 MEOBtiek


en kantineverbruik, of tijdsregistratie hoelang u zich ergens ophoudt, om maar een paar uitersten te noemen. Er zal binnen de MC nog een discussie gaan ontstaan hoe hiermee omgegaan dient te worden. U word op de hoogte gehouden van de voortgang.

Werktijden Ook is er een discussiestuk aangeboden over het flexibiliseren van de werktij den. Een loffeljk streven om in de hui dige tijd daar enige verruiming in aan te brengen. Deze flexibilisering is ont staan door de bij ons ingevoerde vier

keer 9 ~.4 uur werkweek. Dat willen ze bij het SEWACO-bedrijf ook wel, maar dat geeft blijkbaar wat organisatorische problemen. De DSEWACO legde dit probleem voor aan de ADMB en nu mag de MC zich erover uitspreken. Ondanks de uitspraken om de verant woordelijkheden en medezeggenschap op een zo laag mogelijk niveau te plaat sen, blijft het lastig om hier ook daad werkelijk uitvoering aan te geven. Nu ligt er een voorlopige opvatting hoe de Organisatie denkt met dit nieuwe feno meen om te willen gaan, en daar zijn een aantal inverdien-effecten aan

toegevoegd. Ook hier wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. De uiteindelijke aanbiedingsbrief aan de AR met het advies van de MC over de reorganisatie DSP laat nog op zich wachten, wellicht zal dit plaatsvinden voor het verschijnen van deze MEOB tiek. Inmiddels bent u op de hoogte gebracht wie de beoogde directeur DSP wordt. De DC wacht gespannen af

welk vervolg dit zal hebben.

Victor van Denzen 25 jaar zaterdagbesteller bij PTT-post Door. Wil van Elk

r

“Het moet wel een aardigheidje blijven”, zegt Victor van Denzen die op 27 september 25 jaar zater dagbesteller is bij de PTT-post in zijn woonplaats Noordwijker hout, “voorlopig ga ik nog wel een tijdje door, zolang ik het leuk vind en er de tijd voor heb.” Vic tor is PR-medewerker bij het MEOB. Victor van Denzen hoeft niet mee naar Den Helder. “Ik blijf tot de laatste dag. Het PR-werk vind ik best wel leuk, en ik wil de boel in Oegstgeest niet in de steek laten; maar ik mag al met FPU. Maar aan de andere kant had de uitstel van de bouw voor mij ook niet gehoe ven. Wat ik ga doen als ik het bedrijf heb verlaten en met FPU ben weet ik niet, maar voorlopig ga ik door met postbestellen op de zaterdag. Misschien ga ik wel ‘zwerven’, samen met Corry, en dan stop ik er direct mee.”

Zilver Voor zaterdagbestellers is waarschijn lijk niets geregeld bij de PTT, dus geen zilveren speldje of zoiets. “Oh, dat geeft niets. Ik heb het altijd leuk gevon den om te doen. Wel is de hoeveelheid post in de laatste tien jaar behoorlijk toegenomen. Ik had altijd twee wijken, maar dat is eigenlijk niet meer te doen. ‘s Morgens begin ik al om zes uur met ‘instraten’; je moet namelijk zelf de post sorteren en dat is handwerk. Ik ben twee â drie uur bezig met ‘instraten’,

MEOBtiek september 1999

1

1

Victor van Denzen met de postwagen van Piet Dijkdrent: “zo’n kar hoef ik niet, ik doe het wel met de fiets.” het bezorgen doe ik in hooguit ander half uur. Bij een grotere stapel post kost het ‘instraten’ me meer tijd, terwijl het bezorgen hooguit zwaarder is, maar ik doe er nauwelijks langer over.

Gestopt Met twee wijken was ik pas om twee uur ‘s middags klaar, ik vind dat te veel en daarom ben ik gestopt met de mid dagwijk. Met één wijk ben ik al om elf uur klaar. Als je ziet wat ik allemaal moet bezorgen, ik kan het niet in één keer meenemen. Ze brengen de rest van de post bij een steunpunt ergens in de wijk, in mijn geval een supermarkt.

Mijn fiets heeft er best onder te lijden en regelmatig ben ik toe aan een nieuwe bagagedrager.”

Trimmen “Eigenlijk is het een vorm van trim men”, zegt Victor, “zo blijf ik in condi tie. Een van mijn klanten heeft een tuin hekje waar ik steeds overheen spring, als ik dét niet meer kan, dan stop ik ermee!’. Het is bijna altijd goed weer, dus ik loop vaak in korte broek; jammer dat het niet mag!.”


Derde MEOB Optronica klantendag Door: Wil van Elk

:~

De productunit Optronica houdt jaarlijks een klantendag om met haar klanten bij te praten. Tij dens deze gelegenheid worden de klanten geïnformeerd over de laatste stand van zaken en ont moeten ze de medewerkers van Optronica waar zij regelmatig contact mee hebben. Daarbij wordt het nuttige met het aange name verenigd: ‘s morgens het formele gedeelte en ‘s middags na de lunch het informele gedeelte. De eerste keer werd een bezoek gebracht aan de zusterbedrijven van het MEOB in Den Helder, en bij de tweede keer stond een vaartocht meteen Mij nenjager op het programma. Dit jaar werd gekozen voor een sportieve dag en konden de deelnemers aan de klan tendag op woensdag 8 september letterlijken figuurlijk zelf aan de slag.

Reorganisatie Theo IJzerman hield voor de lunch een uiteenzetting over de reorganisatie van het Marinebedrijf en hoe de productunit Optronica denkt verder te gaan in de toekomst. “Ons logo is veranderd: het beeldmerk is overgegaan naar het anker van de KM. We hebben een algemeen directeur Marinebedrj f gekregen, maar daar heeft u niets van gemerkt. Wij worden in Den Helder onderdeel van de Divisie Speciale Producten en gaan werken volgens een product-markt-mo del. Het is globaal een continuering van het MEOB, er verandert niets voor Optronica.” Hij schetste in vogelvlucht de nieuwbouw, waarbij hij opmerkte dat er veel loopwerk zal zijn in het nieu we gebouw. “Het personeel hoort te werken, niet te lopen. Maar het is een ontwerp van de architect waarbij moei lijke beslissingen zijn genomen. Er komt in het hele gebouw maar één lift; ongetwijfeld komen er in de loop der tijd liften bij. Voor ons is het prettig dat de afdelingen waarmee zaken wordt gedaan dichtbij zijn. De verhuisduur is gepland op vier weken. Uitgangspunt daarbij is dat we daar daadwerkelijk aan de slag kunnen. We houden daar over afstemming met de klant.”

.~.

,~

•-~

1

k

~

1 Groepsinsfructieopde driving range bij Dekker Warmond.

Verbeteren Optronica is voortdurend bezig met het verbeteren van de bedrjfsprocessen. “We hebben het beheer van de reservedelen van de Landmacht en hebben 11.000 artikelen overgekregen waar we de zorg over hebben. De onderhoudsre gistratie is verbeterd, waarmee we beter inzicht hebben in de kosten. We onder vinden nogal hinder van de leegloop van personeel, de inzet van specialisten op ander werk is erg moeilijk. Het is uitermate moeilijk om het kennisverlies op te vangen. We proberen het met buf ferfuncties, door personeel breder in te gaan zetten en door werk uit te beste den.” Er ontstond een levendige discus sie onder de klanten waaruit bleek dat vooral het onderwerp communicatie naar de klant toe als belangrijk wordt ervaren. Voortdurend inzicht in de doorlooptijd is wat hij wil. Een van de vragen was: “Heeft de verhuizing naar Den Helder verhoging van de kostprijs tot gevolg?”. IJzerman: “Het uurtarief neemt daardoor niet toe. De verhuizing is een politieke beslissing en kost hon derd mijoen gulden. Voor Optronica is de concentratie in Den Helder een beet je vreemd, we werken minder dan tien procent voor de KM”, aldus IJzerman.

Hole in one Na de lunch moesten de gasten zelf aan de slag. Na een groepsinstructie over golfen in het algemeen, en de nodige huisregels van de golfbaan, werden er

drie groepen gevormd die ieder een instructeur kreeg toegewezen. Op de schitterende driving range van Dekker Warmond, met 36 afslagplaatsen, werd uit de doeken gedaan hoe je een club vast moet houden. “Het is een onna tuurlijke greep, maar dat went wel” vertelde de instructeur. Binnen niet al te lange tijd vlogen de ballen massaal het gras op. Hoewel niemand van de deel nemers ooit een golfclub had aange raakt, sloegen sommigen af een toe een bal meer dan honderd meter ver weg, een succesje dat steeds met gejuich werd ontvangen. Na de oefening van de afslag, werd op een putting green het zogenaamde putten geoefend. Dat was een heel andere discipline. De club was anders en een klein tikje was meer dan voldoende en het liefst in de goede rich ting: ‘hole in one’.

Succes Na afloop van de bijzondere dag kregen de gasten in het bedrijfsrestaurant van het MEOB een heerlijke nasimaaltijd voorgeschoteld. Ze kregen in een tas een ingeljst deelnamebewijs mee naar huis. “Die tas kunnen jullie meenemen als jullie naar het MEOB gaan. Er past precies een TWO in, dus je hebt er ook nog wat aan”, zei Jan de Winter lachend. De reacties op de klantendag waren eensgezind. Iedereen had geno ten, vooral het wegmeppen op de afslag was een groot succes.

september 1999 MEOBtiek


De

.t’

4’.

S

Flop

Contrasten Door: Frits Cattermolen

In mijn vakanties probeer ik meestal naast de nodi ge ontspanning wat dieper kennis te maken met het land en de bevolking waar ik op bezoek ben, zeker als het verre en vreemde culturen betreft. Al jaren stond Indonesië op mijn verlanglijstje. Door de on rustige politieke situatie heb ik het steeds uitgesteld. Dit jaar moest het er toch maar eens van komen en heb ik gekozen voor Bali, omdat daar waarschijnlijk weinig te merken zou zijn van de politieke onrust. Ik kwam er begin juni aan, de dag na de verkiezingen, en het was er volkomen rustig. Bali is inderdaad zoals het in de reisgidsen staat beschreven~ een paradijselijk eiland met een prachtige afwisselende natuur, witte stranden, diepblauwe bergmeren en indrukwek kende rij stterrassen tegen de berghellingen. Maar wat vooral indruk op mij heeft gemaakt is de vriendelijkheid en behulp zaamheid van de bevolking, en dat niet alleen als men denkt geld aan je te kunnen verdienen. Want het is duidelijk dat er een enorm verschil is in (fmanciële) rijkdom tussen de bevol king en de toeristen. Het is dan ook begrijpelijk dat men op allerlei manieren probeert een graantje van de welvaart van de toeristen mee te pikken. In de toeristenplaatsen moet je er even aan wennen dat je geen tien meter kunt lopen zonder één of ander product of dienst aangeboden te krijgen. Meestal gaat dat in een ontspannen sfeer en blijft men vriendelijk, ook als het niet tot het gewenste resultaat leidt, Op de eerste dag had ik nog geen twee stappen buiten mijn hotel gezet toen mij reeds een Rolex horloge voor vijf dollar werd aangeboden (andere merken had ‘hij’ ook), hetgeen daarna nog vele malen gebeurde. Alleen met taxichauffeurs en ‘autorised money changers’ was het oppassen geblazen, maar na enige ervaring wist je hoe je daarmee moest omgaan. Omdat er blijkbaar een overvloed aan personeel in mijn hotel was, hadden ze alle tijd om een praatje met je te maken. Zo vertelde een bediende in het restaurant mij dat zijn maandsa lans zestig gulden is. Hij moet daarvoor zes dagen per week werken, in principe acht uur per dag. Maar ter overname en afronding van de dienst moet hij wel een uur eerder aanwezig zijn en is hij pas een uur later echt vrij, dus in de praktijk zo’n tien-urige werkdag. Verdere vakantiedagen had hij niet. Een venlofstuwmeerprobleem zal hem dus ook onbekend zijn. (Voor de eerlijkheid moet ik er wel bij zeggen dat de werk druk niet te vergelijken is met die in Nederland.) Toch was hij gelukkig. Want hij had werk, en dat is iets wat vele anderen daar niet hebben. Iemand die nog stage loopt krijgt helemaal niets betaald en moet het uitsluitend van de fooien hebben. Dat zijn momenten waarop je met plezier een fooi geeft. Treffend vond ik nog de opmerking dat hij moest sparen voor een postzegel (die zijn relatief duur in Indonesië) om een brief te kunnen versturen.

MEOBtiek september 1999

—1..’

~0”~

~ui2.. Een andere ervaring die mij is bij gebleven, ~s, tijd~s’ ééii van de bustours die ik heb gemaakt. De exc rsie leidde naar een waterval diep in het binnenland. Op h~t mome~f dat de kleine bus het parkeerplaatsje opdraaidè,~schoteh van alle kanten kinderen in schoolgaande leeftijd öp de,bus af. Bij het uitstappen van de groep zocht elk kind,~ijn of haar prooi op. Op mij kwam een jongetje vaneen jaarqf tien af~ stelde zich in perfect Engels keurig voor .vroeg~he. ik heette en zei dat hij mijn gids zou zijn op de roüte naar de waterval. Tijdens de wandeling rende hij plotseling als ~en; aap de bergen in; ik dacht “die loopt weg, hij’ heeft ~er genoeg van”, maar na een minuut kwam hij weeriterüg.met één of ander bijzonder plantje dat ik moest ruiken.. Ve~d~r week hij geen moment meer van mijn zijde en i~ertelde vap. alles over de natuur en zijn dorp. 0p de terugw~v~an~le waterval wilde hij mijn tas dragen. Ik gaf hem miji t~S (dief. ik eigenlijk nooit uit handen geef) met camera en papieren en hij leidde mij weer netjes naar boven. Terug. bij’d~~bus~ was het, zonder dat hij het direct vroeg, wel duidélijk~.dathij. wat geld wilde, en bij het ontvangen daarvan was ~zijn~bljd schap dan ook groot.

1’ ______________ ?~.

Inmiddels weer terug in Nederland was ik laatst in een Primafoon-win kel en zag daar dat een tienjarig jon getje van zijn moeder zijn eigen GSM-toestel kreeg. Ik moest toen even terugdenken aan de jongen bij de waterval op Bali en aan de ober die voor een postzegel moet sparen. Dan besef je weer hoe goed wij hetQ hier hebben en dat veel van onze prö~ blemen eigenlijk luxeproblemen ~ijn:~. Ik geefde flop door aan.’ Matthijs van Gijn

De Flop De Flop is een rubriek door een MEOB-er geschre ven. Iemand krijgt een diskette: De Flop, en zet daarop zijn of haar verhaal. Aan het eind van het verhaal wordt De Flop doorgegeven aan een collega.


Stralingsonderzoek Patria gevechtsvoertuig Door: Henk Klok

In de vorige MEOBtiek werd het verhaal over het stralingsonder zoek aan zendapparatuur van de Mariniers besloten met de opmer king dat onderzoek op dit gebied niet is afgerond. Technisch On derzoek gaat verder, door nieuwe aspecten, andere opstellingen, enzovoort. De inkt van dat verhaal was nog maar nauwelijks opgedroogd, of een nieuw onderzoek diende zich al aan. De Koninklijke Landmacht gaat de YPR vervangen door nieuwe gevechtsvoer tuigen, genaamd Patria. Dit gevechts voertuig wordt dan niet alleen als gevechtsvoertuig ingericht, maar zal dan tevens als een soort communicatiepost en/of commandopost dienst moe ten gaan doen tijdens allerlei vre desoperaties, waar ook ter wereld. En om te communiceren is zend-/ontvang apparatuur nodig met de nodige anten nes. En deze stralen weer, dus... Onder zoek en het bepalen van de straling rond de antennes was dringend gewenst.

Patria Diverse mensen van MEOB/Advies of eigenlijk de Nederlandse Computer stralingsmeetgroep (NECOM), waren al langer betrokken bij de inrichting en installatie van bekabeling en apparatuur in dit nieuwe gevechtsvoertuig. Een gevechtsvoertuig dat ook als comman dopost en communicatievoertuig dienst moet gaan doen in allerlei oorden van onlust en onrust. Dit betekende dat niet alleen de apparatuur een plaats moest hebben, maar dat in verband met de ver bindingsbeveiliging op de juiste wijze het geheel moest worden ge誰nstalleerd. Immers, tactische en operationele berichten zijn dermate gerubriceerd dat deze alleen in code de boze buitenwe reld mogen worden ingestuurd. Daar om hebben Ben van Velzen en Jan-Wil lem Werkman zich er tijdens de instal latie mee bemoeid en gezorgd dat alles zoveel als mogelijk volgens de richtlij nen van de NATO werd ge誰nstalleerd. Voor de uiteindelijke verbinding met de buitenwereld, hebben een HF-an tenne voorop en twee VHF-antennes

-

.~.

ii

~,t

Het nieuwe gevechtsvoertuig Patria. Op de achtergrond staat de NECOM-meetwagen. Van boven naar beneden: Henk Klok, Jan-Willem Werkman en Ben van Velzen. achterop het voertuig een plaats gevon den. Toen alles was ge誰nstalleerd, heeft het voertuig medio juli 1999 een aantal dagen op het terrein van het MEOB gestaan voor controle van al de inge bouwde apparatuur. Bij het gebruik van alle operationele apparatuur is onder zocht of de gerubriceerde informatie niet was te onderscheppen op plaatsen waar onbevoegden zich kunnen ophou den. Tijdens deze onderzoeken was de NECOM-meetwagen het zenuwcen trum waar alle verbindingsmogelijkhe den op lekkage werden getest. De Landmacht kan gerust zijn. We hebben niets gevonden.

Stralingsonderzoek Vanwege de expertise is het MEOB tevens gevraagd metingen te verrichten naar het stralingsgedrag van de anten nes en een risicoanalyse te verrichten wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot blootstelling van perso neel aan elektromagnetische straling. Vanwege de hoge prioriteit zijn de metingen uitgevoerd op een zo kort mogelijke termijn. Nog in dezelfde week werden de resultaten aangeboden. Een actie waarover men zeer tevreden was. De metingen zijn uitgevoerd. Zowel de elektrische veldsterkte als de

magnetische veldsterkte is gemeten rond de verschillende antennes. Daarbij is gemeten op het voertuig, rondom en in het voertuig. Tevens zijn metingen verricht van de stromen die in het lichaam worden opgewekt als men zich in de nabijheid van zendantennes ophoudt. Terwijl Jan-Willem de zender bediende, Ben de meetgegevens noteer de, acteerde ondergetekende als proef persoon.

Landmacht versus Marine De belangrijkste meetgegevens betref fen uiteraard die waarop de uitspraak gebaseerd kan worden in hoeverre de normwaarden worden overschreden. Het merkwaardige doet zich dan voor dat de Landmacht zich conformeert aan een andere stralingsnorm dan de Marine. In de vorige MEOBtiek is betoogd dat Defensie en ook de KM de NATO STANAG 2345 als de blootstel lingsnorm hanteert. De KL denkt daar duidelijk anders over, ondanks het feit dat ook de KL de STANAG heeft geac cepteerd. Omdat men zich tijdens operaties vaak tussen en nabij burgers en huizen of boerderijen bevindt, is besloten de aan bevelingen van de Nationale Gezond heidsraad uit 1997 te volgen. Deze aan bevelingen, overgenomen door het

september 1999 MEOBtiek


toenmalige ministerie van VROM nu SZW zijn grotendeels gelijk aan de richtlijnen van de normwaarden die zijn opgesteld in opdracht van de wereld gezondheids Organisatie (WHO). Hoe wel de basisrestricties hetzelfde zijn, namelijk de absorptie van het menselijk lichaam, blijken de normwaarden voor het elektrisch veld duidelijk te verschil len. Met name in het frequentiegebied van 2 MHz tot 30 MHz. De oorzaak ligt in de toepassing van verschillende rekenmodellen om de absorptie om te rekenen in meetbare grootheden, als ondermeer elektrische veldsterkte. Met dus de nodige operationele gevolgen. —

Beperkingen Anders wordt het als er beperkingen optreden in de operationele inzetbaar heid van het voertuig. In het dak van het voertuig bevindt zich een schuttersluik. Voor de Gezondheidsraad zit het luik in de zone en kan de schutter zijn hoofd tijdens het zenden niet boven het dak uitsteken. Voor de STANAG valt het luik net buiten de zone en kan de schut ter zonder problemen rondkijken en doen wat nodig is. Dus, personeel van de Landmacht mag niet het hoofd door het luik steken tijdens zenden, perso neel van de KM zou dit wel mogen.

.~.

1—

1

/

Conclusies Ontoegankelijk Wat blijkt uit de metingen? Omdat in het gebied waarin de HF-zender werkt belangrijke verschillen in de normwaarden optreden, moet worden vast gesteld dat het ontoegankelijk gebied rond deze antenne eveneens belangrijk verschilt bij verwijzing naar de ver schillende normwaarden. Het ontoe gankelijk gebied is volgens de STANAG 2345 circa 1,5 meter rond de antenne. Bij verwijzing naar de normwaarden van de Gezondheidsraad is dit een gebied met een straal van drie meter: plotseling wordt daardoor het gehele bovendek van het voertuig ontoegankelijk. Op zich is dat niet zo erg, want ook bij verwijzing naar de STANAG is het niet verstandig zich boven op het voertuig te bevinden. Die aanbeveling is dan ook gegeven, onaf hankelijk van de normwaarde.

Overigens is het tijdens zenden veilig vertoeven in en rond het voertuig. De gemeten waarden liggen ruimschoots beneden de normwaarden. Anders is het voor burgers die in de categorie algemene bevolking vallen. Dan wordt de normwaarde van de Gezondheidsraad nog meer aangescherpt. In dat geval is geadviseerd een lint rond het voertuig te spannen, zodat niet Jan en alleman het voertuig kan naderen. Trouwens, in verband met de verbin dingsbeveiliging is het toch al wense lijk dat niet iedereen te dicht in de buurt komt om mee te luisteren welke gehei me berichten de wereld in worden gestuurd. Uit bovenstaande blijkt dat binnen Defensie ongetwijfeld het een en ander valt af te stemmen. De KL, en uiteraard ook de KM en Klu, zijn momenteel diep aan het nadenken over de toe te passen

II Henk Klok, geen hoogtevrees. normwaarden. Want ook voor de KM is het advies van de Gezondheidsraad van belang in bepaalde omstandigheden. Denk maar aan de situatie rond de antenneparken, de varende ouderdagen, vlootdagen en andere evenementen waar zich mensen van allerlei leeftijd en gezondheidstoestand kunnen ophou den. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Drie koffers en een sinaasappelkistje Door: Bea Vorm, directie secretaresse

In een vorige MEOBtiek stond hoeveel er was ingezameld voor Roemenië. liet verbaasde mij ook dat mensen zoveel spullen over hadden. Mij verbaasde het omdat ik, met mijn twee kinderen en drie koffers, uit het buitenland te ruggekomen ben naar Nederland en op dat moment niets had. Nu, een aantal maanden later, kreeg ik een eigen woonruimte. Ik had echter

MEOBtiek september 1999

geen inboedel om de flat te vullen; en beginnen met een sinaasappelkistje kan niet meer: de groenteboer heeft ze niet meer.

Weer Weer werd er bij het MEOB een inza meling gehouden, zij het stilzwijgend, maar ik kan mijn hele flat vullen. Ik heb bedden gekregen, een kookplaat, tafel, oventje, serviesgoed, kinderstoeltj e voor de fiets, gereedschap, lampen; voldoende om een nieuw begin te maken.

Hulp Wat ben ik blij dat ik bij het MEOB ben gaan werken. Want zonder de hulp die ik van mijn collega’s heb gekregen, waarvan ik er twee bij naam wil noe men: Victor en Martin, had ik het echt niet gered BEDANKT!


MEOB houdt inzameling voor Roemenië . ..

Hulpgoederen voor Roemenie goed aangekomen Door: Wil van Elk

Alina Pascu werkt als uitzend kracht bij het Bedrijfsrestaurant van het MEOB. Samen met haar man Stelian zijn ze op 25 juni voor het eerst na hun vertrek uit Roemenië op vakantie gegaan naar Boekarest. De ouders, twee broers en een zusje van Alina, wo nen daar nog steeds. Om de mensen in haar vroegere woonomgeving mee te laten delen in onze welvaart, hield Alina een inzameling van overtollige kle ding, schoenen en knuffels bij het MEOB-personeel. Alina kon de ingezamelde goederen niet zelf meenemen over de grens, dus ging zij te raden bij het Roemeense con sulaat. Daar verwezen ze haar naar een instantie die weide goederen op dejuis te plaats van bestemming kan krijgen: de stichting Rabboeni uit Venhuizen.

Zakken vol Op woensdag 21juli reed een auto met aanhanger het terrein op van het MEOI3 om de goederen op te halen. Meneer en mevrouw Van der Vliet van de stichting Rabboeni kregen van Martin Doffer hoff enkele zakken vol met knuffels en kleding overhandigd. Alina kon daar niet bij zijn, want die was immers in Roemenië. “Ik breng de spullen zelf weg”, vertelde de heer Van der Vliet. “We hebben toestemming van de ambassade om zes keer per jaar goede ren naar Roemenië te brengen, die we zelf ter plaatse uitdelen. De spullen worden vervoerd met deze aanhangwa gen achter een grote Amerikaan, een Ford Club Wagon”, zei hij lachend. De stichting Rabboeni, die naam betekent ‘Meester’, is er voor mensen in nood en heeft de bijbel als grondslag. In hun achtjarig bestaan zijn er al heel wat bij bels en hulpgoederen naar het buiten land gebracht. De reiskosten worden min of meer betaald uit de opbrengst van een kringloopwinkel in Venhuizen. “Met de kringloopwinkel helpen we ook mensen uit onze eigen omgeving. Een bijstandsmoeder met vijf kinderen

—~--

•~:~

-

~

~

/

6

~

~

~

Martin Dofferhoff helpt mevrouw en meneer Van der Vliet met het inladen van de bij het MEOB ingezamelde goederen voor Roemenië. die het heel moeilijk heeft, die help je toch ook?”, vertelde mevrouw Van der Vliet. De stichting wordt gesteund door een groot aantal donateurs; de een steunt met geld en de ander met goede ren.

Projecten Arme mensen in Roemenië zijn enorm geholpen met de hulpgoederen. Som mige kinderen kunnen niet naar school omdat ze geen schoenen hebben. De stichting heeft ook allerlei lokale pro jecten opgezet. Er worden scholen geholpen door toezending van schoolspullen, er draaien ziekenhuisprojecten, weeshuizen worden geholpen en er

wordt een groot gebouw gerenoveerd voor een weeshuis dat geheel self sup ported wordt, met onder andere een eigen bescheiden veestapel en eigen watervoorziening. Ook worden er bur gers geholpen met het opzetten van een bedrijfje, zodat ze in een eigen levens behoefte kunnen voorzien. Meer info over de stichting en hoe u eventueel een bijdrage kunt leveren: familie Van der Vliet 0228-542724 of mevrouw C. de Vreng 0228-542535. Mevrouw en meneer Van der Vliet brengen zelf de goederen naar Roe menië.

Brk1~e4eren De Rijniandse Bridge Oefenciub biedt ~ De ~ürsu~begiht~o~ dinsdag 21 september in t Groot Protfijt’in Haas~ijk ~an P00 h 00 ~oor hegmners e~ ~‘an l~ 00 1700 uur soor gesorderden ~n1op ~~iidag 24’~stpt~rnhr in’hotel re%ta~Irant Het WittL Huis in h~t Wilhelminapark in OLgstgee~f ~b 1900 21 00 uui soor begnîuus en van 2 00~2~ 00 uur ~oo~ ge~of&r&n ~ 1

De Lul sus~van tlen~lLssen kost i~geritig gulden per pe~’soon en hef bijbehoi ende cursush6ek kost fl7 ~0 De lessen zijn nog niet s ol aldus de heeçCanLrmus die sai~nen met Teun Boer d~I~sLeh ~erzdr~t Nadere i~form~tidbij Eisc Cancri nus 071 S17~~2ofbijTbiisHoogersoYst071 S17l67~

september 1999 MEOBtiek


Koffieprijs voor het eerst in geschiedenis omlaag

Kopje koffie bij MEOB kost weer een kwartje Door: Wil van Elk

Voor het eerst in de geschiedenis van het marinebedrijf in Oegst geest wordt de koffieprijs ver laagd. De prijs voor een kopje koffie gaat op 1 oktober omlaag van veertig cent naar een kwartje. Ook thee en chocolademelk gaan een kwartje kosten, daar wordt nu dertig cent voor betaald. Het bedrag dat Auto matic Holland te ruggeeft aan het bedrijf zal min der zijn, maar aan een grote kan tinewinst is geen dringende behoefte meer, die kan best wat minder. De directie heeft in overleg met de kan tinecommissie de prijzen verlaagd. De datum 1 oktober is gekozen om Auto matic Holland de gelegenheid te geven om van boekhouding te wisselen. Het is jaren geleden dat de koffieprijs van negen cent ineens werd verhoogd naar een kwartje, later werd dat zelfs veertig cent. Ook in Den Helder zijn de prijzen

verlaagd. Bij het SEWACO-bedrjf betaalt de werknemer per 1juni al een kwartje voor kopje koffie.

Samenwerken De bedrjfsrestaurants van de Rijks werf, het ODCARS en het SEWACO bedrijf werken nauw samen met elkaar. Volgens Gijsbert Kool, chef van het bedrijfsrestaurant van het SEWACO bedrijf, is er heel wat veranderd. “We maken gebruik van de contracten die de KL defensiebreed afsluit. Hierdoor besparen we ongelooflijk veel geld, ik wist niet dat het zo goedkoop kon. Onze klanten varen er wel bij, want onze con sumptieprijzen-zijn.daardoor-bijzonder laag. We hebben een eigen automatise ringsproject opgezet voor de gehele boekhouding. Als ik een menu samenstel, rekent de computer uit wat ik daar voor nodig heb, en hoeveel dat kost. Voor de normering van de voedselvei ligheid maken we gebruik van het sys teem van de marine, die is daar heel erg ver in. Ze hebben allerlei meetbladen ontwikkeld, werkinstructies eigenlijk,

die wij zo kunnen gebruiken; waarom zou je zelf het wiel uitvinden?. Op die manier kunnen we eenvoudig aan de regels van de warenwet voldoen: de veiligheid van de consument staat immers voorop. Verder maken we gebruik van een arbeidspool. We kun nen beschilcken over negen dames die oproepbaar zijn. Ze zijn in dienst bij een cateraar en werken alleen bij ons, met een urengarantie per week. Dat werkt prima, het structurele personeelstekort van vroeger is helemaal van de baan.” Vanaf 1 oktober betalen we (weer)

een kwartje voor een ‘bakkie’. Maar het zou natuurlijk niet gek zijn als we voordat we naar Den Helder verhui zen al van de lage prijzen van alle consumpties gebruik zouden kunnen maken: kunnen we alvast wennen.

Dubbelgangers -~

Door: Victor van Denzen

Een primeur voor het MEOB; een heuse tweeling! Bij de Reproductie-afdeling van D&I, was sinds eind maart Sam Sierat werk zaam als uitzendkracht. Niets schok kend, zou je zeggen. Maar ruim een week daarvoor kwam Sams moeder de gelederen van de bestuurlijke onder steuning van de Matdienst versterken; ook als uitzendkracht.

-~-

Tweelingbroer Omdat Sam half augustus weer ging studeren, op de TH te Rij swijk afdeling Werktuigbouw, kwam er bij de Repro weer een plaatsje vrij. Sam zelf bood uitkomst: zijn tweelingbroer Danny wilde zijn baantje wel overnemen. En zo gebeurde het ook. Danny werd door Sam wegwijs gemaakt op het MEOB, en een week of twee werden diverse

MEOBtiek september 1999

MEOB-ers in het ootje genomen. Zo zag je Sam in de Repro en nog geen vijf minuten later dacht je hem tegen te komen in gebouw Ohm, samen met Piet de facteur, op het postrondje. Dat Sam nu weg is, valt eigenlijk niet op. Danny gaat namelijk op dezelfde voet verder,

samen met collega Chiel van der Bom, met het leveren van goed reproductie werk.


M-fregattenTC-trainer in gebruik genomen Door: Wil van Elk

De bemanning van het M-fregat de Hr. Ms. Tjerk Eliddes had de pri meur. Als eerste kregen zij een training op de nieuwe Technische Cen trale Trainer. De bij het MEOB gebouwde trainer bootst een op een de situatie aan boord na. De instructeurs van de Technische Opleidingen 1CM (TOKM) zijn wild enthousiast: een aanwinst voor de school. De drie instructeurs, AOOTDE Fred van Tongeren, SMJRTDW Ron Wou ters en SMJRTDW Theo Ouwehand, runnen en schrijvende scenario’s die de trainees moeten verwerken. De oefe nmgen zijn gebaseerd op het Machine kamer Noodmaatregelenboek waarin zo’n veertig procedures staan vermeld. “Daarop worden allerlei varianten gemaakt. Bij deze trainer is vrijwel alles mogelijk. We kunnen situaties creëren die aan boord nooit zouden kunnen. Oefeningen aan boord zijn een stuk minder realistisch omdat je niet zomaar een machine uit kunt zetten, dat kunnen wij wel. We hebben een leuke job hier.”

Acteurs Er zaten nog wat kleine foutjes in de trainer. De bemanning van de Tjerk Hiddes heeft daar echter niets van gemerkt. “We hebben dat allemaal kun nen omzeilen, we kunnen immers alles zelf bepalen”, vertelde Adjudant Van

De drie instructeurs, AOOTDE Fred van Tongeren, SMJRTDW Ron Wouters en SMJRTDW Theo Ouwehand in hun element. Tongeren. De trainer is verdeeld over een aantal ruimtes. De trainingsruimte zelf ziet er hetzelfde uit als de Techni sche Centrale (TC) aan boord van een M-fregat. Vanuit de instructeursruimte daarnaast is door een ruit goed zicht op de oefenende bemanning, die zelf niet door de ruit kan kijken. In de instruc teursruimte opereren ook ‘acteurs’ die reageren op de bemanning. Met een stemvervormer kunnen zij diverse per sonen ‘spelen’. In twee aparte kamer tjes staan de zogenaamde NBCD-sec tieposten ‘voor’ en ‘achter’. Alle han delingen en gesprekken worden vastgelegd op tapes. Ook de situaties en instellingen met de bijbehorende beeld schermplaatjes worden vastgelegd. De 0

Het is net echt!

“Bij deze trainer is vrij wel alles mogelijk. We kunnen situaties creë ren die aan boord nooit zouden kunnen.”

september 1999 MEOBtiek


instructeurs kunnen daarbij merktekens aanbrengen. In een aparte briefmgruim te wordt samen met de bemanning teruggekeken op de oefening. Met behulp van de merktekens kunnen de instructeurs de situaties terughalen waarbij volgens hen de bemanning in de fout ging, of juist heel goed handel de. Op een projectiescherm worden de computerbeelden in beeld gebracht, de oefeningen kunnen zo weer terugge speeld worden. Deze terugkoppeling werkt heel verhelderend voor de bemanning.

. o .q 0

Indrukwekkend Hoofd Ontwerp en Realisatie, Peter Struik, maakte het volgende bekend aan de medewerkers van zijn Organisatie: “De eerste training was bestemd voor de bemanning van de Hr. Ms. Tjerk

In twee aparte kamertjes staan de zogenaamde NBCD-sectieposten ‘voor’ en ‘achter’.

-7

R

In een aparte briefingruimte wordt samen met de bemanning teruggekeken op de oefening. Hiddes. Als eerste mochten de heren het schip vaargereed maken. Nadien werd men geconfronteerd met kleine storingen. Daarna werd de druk opge voerd: lekkage in de asdoorvoer, tand wielkast waarvan een lager te heet werd en als laatste een brand in de hoofd vaartgasturbine. Aan het einde was er nog een kleine evaluatie. De klas was onder de indruk en gaf aan dat deze oefening aan boord weken zou duren. Duidelijk was de opwinding en het enthousiasme tijdens de training bij de bemanningsleden te zien.” Aan de trai ner is jaren gewerkt. Hoewel hij nog niet officieel is opgeleverd, kan de

MEOlitiek september 1999

school er prima mee werken. Er moeten nog allerlei functionaliteiten aan wor den toegevoegd. Tijdens het bouwpro ces zijn allerlei extra wensen van de klant toegevoegd die het project ophou den en duurder maken, Op een bepaald moment moest zelfs een nieuw contract worden afgesloten en duidelijke afspra ken worden gemaakt. Nu is reeds vast gesteld dat de klant er een fantastisch product aan over heeft gehouden. Momenteel wordt onderzocht in hoe verre de trainer aan ICE normen vol doet. Dat is een project op zichzelf waarvoor externe expertise is inge huurd. De trainer zal het eerste product

worden dat een dergelijke certificering krijgt. Voordat de trainer opgeleverd kan worden, men verwacht in mei 2000, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Voor de gewenste toevoegin gen worden specificaties opgesteld en een kostenraming gemaakt. Tot zolang kan de klant ‘proefdraaien’.

“Als eerste mochten de heren het schip vaarge reed maken. Nadien werd men geconfron teerd met kleine storin gen. Daarna werd de druk opgevoerd: lekka ge in de asdoorvoer, tandwielkast waarvan een lager te heet werd en als laatste een brand in de hoofdvaartgastur bine.”


Bart Cooijmans en Daan Meijer nieuwe divisie directeuren

Contouren nieuwe organisatie worden zichtbaar Door: Wil van Elk

De directeuren van de oude man nebedrijven zijn nog niet weg, terwijl nieuwe kandidaten zich al aandienen: Bart Cooij mans wordt directeur Speciale Produc ten (DSP) en Daan Meijer wordt directeur van de Divisie Platform Onderhoud (DPO), de voorloper van wat uiteindelijk de Divisie Vloot Productie (DVP) moet gaan worden. Beiden zijn nu nog werk zaam bij de Rij kswerf. Bart Cooijmans was op vakantie in China. Een dienstreis naar China zat er helaas niet in, maar voor een interview met Daan Meijer hoefde ik ‘slechts’ naar Den Hel der te reizen. Daan Meijer, voormalig KIM-officier, ging na een periode van vijftien jaar bij de KM, bij het ministerie van Economi sche Zaken (EZ) werken. Ruim vijfjaar later werd hij benaderd door de toenma lige directeur van de Rijkswerf of hij bij de Rijkswerf wilde komen werken. Tot zijn recente benoeming was hij daar werkzaam in de functies adjunct direc teur Technieken, adjunct directeur Pro ductie en projectleider van het Project Productie Beheersing.

-:

Daan Meijer, 44 jaar, is geboren in de stad Groningen en bracht zijn jeugd door in Delfzijl. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. “We hebben een dochter van negentien en twee zonen van zeventien en veertien jaar. Onze dochter woont en studeert in Amster dam en de beide jongens zitten op de middelbare school in Den Helder. Wij wonen al weer wat jaren in Den Helder, maar in mijn marinetijd moesten we veel verhuizen. Zo woonden we in Delft, Leiden en Middelburg. (Delfzijl, Den Helder, Vlissingen, ik heb klaar blijkelijk iets met eindstationnetjes van de trein!)” Hij was in zijn jeugd redelij ke conservatief. “Lang haar had ik niet, maar ik reed wel op een Tomos. Op mijn zeventiende reed ik daarmee van Delfzijl naar Den Helder. Na mijn

-

1

HBS-opleiding ging ik namelijk meteen naar de marine, naar het KIM. Dat was in 1972. In 1975 werd ik WD officier en heb gedurende de daarop volgende jaren veel te maken gehad met het SEWACO-gebeuren in de breedste zin. Iets dat van pas gaat komen bij de komende reorganisaties.”

EZ Daan Meijer

~

Daan: “In de vijfjaar bij EZ was ik vier jaar werkzaam bij het commissariaat Militaire Productie (CMP). Als hoofd van de afdeling Marinezaken hield ik mij bezig met het binnenhalen van compensatieorders voor KM-orders in het buitenland die boven de vijf miljoen lagen. Daama ben ik overgestapt naar Fabricage en Zware Industrie, afdeling Elektrotechniek, waar ik mij met Euro pese ontwikkelingsprogramma’s bezig hield. Daarbij was ik account manager Philips voor EZ. Beide banen brachten veel reizen met zich mee. Het aanbod van de baan bij de Rijkswerf leverde een moeilijke keuze op, maar het was gelijktijdig een aantrekkelijke uitda ging door de beoogde vernieuwingen binnen de werf. Het is een interessante wereld om leiding aan te geven: scheepsbouw, maar ook luchtvaart,

vind ik een boeiende wereld waar een tastbaar product wordt opgeleverd. Ik werd in 1992 adjunct directeur technie ken en heb dus nog een jaar op de oude werf gewerkt. We zaten daar erg ver spreid over het terrein waardoor er veel ‘gewandeld’ werd. Hier probeer ik dat ook, maar het schiet er nog wel eens bij in: maar mijn deur is altijd open!.” Het is misschien illustratief dat Daan niet in zijn kantoor boven in het gebouw zit, maar beneden, dicht bij de werkvloer waar het proces Productie Besturing wordt vormgegeven.

Sportief Met zijn lengte van bijna twee meter is het niet meer dan logisch dat Daan Meijer basketbal heeft gespeeld. “Maar ik vind tennis, squash en volleybal ook nog steeds leuk om te doen. Daarnaast heb ik een aantal jaren rugby gespeeld. Ik ben een echt buitenmens.” Naast sportief, is de ondernemende directeur ook nog eens actief in het verenigings leven. Hij zit in het bestuur van Sail Den Helder vanaf 1996 en is sinds anderhalf jaar voorzitter van de stich ting Voortgezet Onderwijs Den Helder en Omstreken (SAVO). Ook is hij al weer een kleine zeven jaar voorzitter

september 1999 MEOBtiek


van de personeelsveremging Wil lemsoord Sport en Ontspannings Vere niging (WSOV), die op het voormalige Rijkswerfterrein haar thuisbasis heeft. “De WSOV is voortgekomen uit de WSV van de Rijkswerf. We zijn een grote club met zo’n 2200 leden; er zijn zo’n zeventien onderafdelingen. We zijn al vijf jaar bezig met het verbou wen van een groot pand van de marine en dat nadert nu zijn voltooiing. We zijn daar terecht zeer trots op. Iedere burgermedewerker kan bij ons lid worden, ook de medewerkers uit Oegstgeest die hier door de weeks overnachten.”

Integratie In 1992 begon Daan Meijer bij de Rijkswerf. “In 1995 begon zich het beeld af te tekenen dat Engineering en Productie tot één afdeling geïntegreerd diende te worden. Een ontwikkeling vooruitlopend op de vorming van dat ene Marinebedrijf. De adjunct directeur Productie, een kolonel, ging weg, en ik nam zijn functie erbij. Enicele andere taken zoals het facilitair- en het

energiebedrijf heb ik toen afgestoten naar de directeur van de Rijkswerf. Uit die periode dateert ook de start van het Project Productie Beheersing (PPB), een project waarop ArieJan de Waard, een TD-officier, begin dit jaar promo veerde aan de universiteit van Twente. Deze lopende reorganisatie wordt voor uitlopend op de vorming van het Man nebedrjf eerst afgemaakt. Wel zal de uiteindelijke vorming van de verschil lende divisies binnen het Marinebe drjf~ waaronder de Divisie Platform Onderhoud, voor het overgrote deel van de njkswerfgemeenschap geen vervolgreorganisatie betekenen. De verande ring wordt binnen het PPB meegeno men.”

Dramatisch Daan Meijer doet niet dramatisch over de reorganisaties en de daarmee gepaard gaande afsiankingen. “Het betekent ook een synergiewinst, nieu we banen en een kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. Natuurlijk ver dient de afslanking onze grootste

aandacht, maar volgens mij zal het grootste probleem in de komende jaren zijn om goed opgeleide mensen aan te trekken. Daarmee tevens de kennis, nu nog in de ‘grijze koppies’, door te geven op die nieuwe mensen. Gedwon gen ontslagen zie ik vooralsnog niet. Het SBK is een goed instrument!”

Blauwe ogen De uitdrukking van Daan Meijer: “Ik ben niet gevraagd om mijn blauwe ogen”, typeert de ir. Elektrotechniek ten voeten uit. “Bij Economische Zaken heb ik de nodige cursussen, seminars en workshops gevolgd, voornamelijk over beleid en Organisatie.” In 1972 was zijn tweede studierichting biologie: “Ik heb een brede belangstelling voor alles wat groeit en bloeit, maar thuis doet mijn vrouw het groen.” De voormalig LTZE2OC werkt met veel plezier al weer zeven jaar bij het marinebedrijf. “Er zijn tot nu toe voldoende ontplooi ingsmogelijkheden geweest, ik blijf zolang ik het leuk vind.”

1’~ .~IJ 1

Huib de Best kreeg op 14 augustus tijdens zijn vakantie Abraham op bezoek. Zijn collega’s van de sectie Mechani sche Technieken (MTEC) wilden dat niet ongevierd voorbij laten gaan. Huib kon er wel om lachen; zijn NC-ma chine was vrolijk ver sierd en ‘zijn’ Abraham keek nieuwsgierig over zijn schouder mee.

MEOBtiek september 1999

0


Er zijn ideeënmakers die het bedrijfgeld besparen

OTEC boordevol goede ideeën Door: Wil van Elk

Vroeger was het een heidens karwei om de prisma’s uit de ‘HV-rij’ te verwijderen. De periscoop HV-rij komt uit de YPR van de KL en het gebeurt regelmatig dat het glas kapot is. Er komen soms meerdere pal lets vol met prisma’s tegelijk binnen. Huig van Velzen van de sectie Opper vlakte Technieken (OTEC) demon streert maar al te graag hoe hij het voor elkaar heeft gekregen om de prisma’s onbeschadigd uit de houders te verwij deren in slechts enkele minuten. “De prisma’s zitten vastgekit in de houders. Door de complete unit te verwarmen in een oven die ingesteld is op 150 graden Celsius, wordt de kit zacht en kan het prima met de nodige kracht eruit worden geperst. Met behulp van mallen worden de houders in een pers geplaatst. Bram de Visser van de sectie Mechanische Technieken (MTEC) heeft met een CNC-machine de mallen gemaakt.”

t

. . .

..~

.

.

/

. .~.

,~.

-

-

Verfspuiten Hans Hendriks demonstreert hoe hij de prismahouders spuit. “Ze vielen altijd om en met wat kunst en vliegwerk, meestal gebruikten we stukken karton

Huig van Velzen van de sectie Oppervlakte Technieken (OTEC) demonstreert hoe hij de prisma’s onbeschadigd uit de houders verwijdert in slechts enkele minuten. om de houder rechtop te houden, kre gen we het altijd wel voor elkaar. We hebben steunen laten maken bij Koos Versteeg van MTEC waardoor het werk een stuk eenvoudiger is gewor den.” Defensie is eigenlijk de grote winnaar. Bij het MEOB worden veel minder uren besteed aan het intensieve onderhoud, en de KL de klant hoeft minder te betalen voor het uitgevoerde werk: een ‘win win’ situatie dus. De ideeën zijn ingediend; het is nu afwach ten wat de bedenkers er aan overhou den. —

1

/,

Hans Hendriks demonstreert hoe hij de prismahouders spuit.

september 1999 MEOBtiek


Gerard Joling treed op tijdens sloifeest

Slot-activiteiten Personeelsvereniging PVMBO Alle leden van de personeelsvere niging hebben op hun huisadres een feestgids ontvangen vol met slotactiviteiten. Een maand lang worden activiteiten gevierd door de onderafdelingen en op 30 okto ber wordt een grandioos slotfeest gehouden in het Partycentrum Dekker in Warmond.

oktober een tocht naar de Veluwe waar in Ernst een forellenkwekerij wordt bezocht. De leden van de afdeling Kla verjassen en Sjoelen gaan op zaterdag 23 oktober doen wat ze het leukste vin den: ze houden een toernooi in het bedrijfsrestaurant waar aantrekkelijke prijzen zijn te verdienen.

Op 25 september gaan de leden van de Hobbyclub op pad met een fantastische puzzeltocht. Zaterdag 2 oktober maken de leden van de afdeling Watersport een dagtocht op het Ijsselmeer. Dit keer varen ze met een grotere boot dan ze gewend zijn: de Willem Barentsz, een indrukwekkende driemaster, Op zater dag 9 oktober gaan de leden van de afdeling Badminton naar Partycenter Dekker in Warmond voor een sportieve namiddag, afgesloten door een Indisch buffet. Om alvast wat conditie op te doen voor de komende slotavond en wellicht een komende wintersportva kantie, kunnen op dinsdag 12 oktober de lange latten ondergebonden worden op de piste in Snowworid. De afdeling Vissen organiseert op zaterdag 16

Zaterdag 30 oktober, de laatste dag van de Personeelsvereniging: en wat voor een. In het Partycentrum Dekker in Warmond treedt een keur aan Neder landse artiesten op, en voor honger en dorst hoeft u niet te vrezen. Een grote hoeveelheid buffetten en bars zijn voor zien van alle denkbare Nederlandse drankjes: gratis. Alleen introducés betalen vijftig gulden, maar die krijgen daar wel een fantastische avond voor aangeboden. Carlo Vuur zal na het ope ningswoord van de voorzitter Fon Koek, de rest van de avond presenteren. Hoewel Gerard Jolings optreden voor velen het grote gebeuren van die avond is waarvoor ze speciaal zijn gekomen, is er nog veel meer te beleven. De gehe le avond is Sylvia Schuyer aanwezig

Party

om de bezoekers te verassen met haar magic trucs. De Perfect Showband zorgt voor muziek waarop heerlijk gedanst kan worden. Tevens begelei den ze Claudia Streza die evenals Gerard Joling, ook haar carrière begon bij de Soundmixshow. Solo zangeres Sigrid Hof heeft een breed repertoire en is van alle markten thuis. Frank Los, tekenaar, clown, plezierdichter en stand-up comedian zal over het hele complex rondlopen en de gasten ver maken: maar pas op, soms lijkt hij niet goed snik. Om af en toe even tot rust te komen kan heerlijk relaxt naar Bart Versteeg geluisterd worden. Verder kunnen de gasten hun eigen vaardighe den op de proef stellen op een virtuele skipiste. Zij die Raymond van Bame veld van de troon willen stoten kunnen hun lusten botvieren bij de Super Darts. Een goede alcoholtest voor het naar huis gaan is ongetwijfeld het spiraalspel. En de nuchtere schutters kunnen een prijsje verdienen als beste schutter bij de Shooting Gallery. Bij de Roulette en de Blackjack tafels waant u zich in een heus Casino: wie niet waagt, wie niet wint.

‘Ii.

)Q

r~ —

MEOBtiek september 1999

E~1 _r

_Ê _Z~1


Jaarprogramma PVMBO 1998

PVMBO

-

1999

Er worden geen herfstdrive’s meer gehouden.

Slotactiviteit: 25 02 09 12 16 23 30

september oktober oktober oktober oktober oktober oktober

Hobbyclub Watersport Badminton Skiën Vissen Klaverjassen/Sjoelen SLOTFEEST

Ook voor oud-werknemers Voorzitter, 2~ penningmeester, ledenadministratie, contactpersoon FBTO en coördinator FPP A.J.M. Koek 2454 Secretaris en contactpersoon K & 0 I.F. Flohr 2337 Penningmeester JE. Slot 2238

Personeelsvereniging Marinebedrijven Oegstgeest Opgericht 22 mei 1979 gironummer 346806

Slotavond PVMBO Gepensioneerde oud-leden van de Personeelsvereniging Marine Be drijven Oegstgeest (PVMBO) kunnen zich ook opgeven voor de slo tavond van zaterdag 30 oktober. Voor hen gelden dezelfde voorwaar den als voor introducés. Toegangskaarten â vijftig gulden zijn verkrijgbaar van dinsdag 28 tot en met donderdag 30 september en van woensdag 6 tot en met vrijdag 8 oktober van 12.00 tot 12.30 uur in gebouw T, het voormalige wachtgebouw bij de zuidpoort. Kaarten voor introducés moeten contant of per betaalkaart worden afgere kend. Degene die op genoemde dagen niet in de gelegenheid is om de kaarten op te halen, mag ze telefonisch bestellen bij Fon Koek op de genoemde dagen van 11.00 tot 12.00 uur op 07 1-3052454. De bestelde kaarten worden opgestuurd nadat ze per giro zijn betaald: giro 346806, penningmeester PVMBO Oegstgeest.

~

- .~ S

Contactpersonen van de afdelingen (071-305....)

-.-‘I.~_

.

2238 ‘t

Computerhobbyclub T.J. Borreman

~

~

~

2144

.

t.

..!~

0

,,-

~

~ ‘ •‘~

•~

2329

~

.~% ,ao* ~ t. tt~~’~ SV

fl~

t.

-t ~

-~

..•~

• ‘~..

~

.t.-~~‘ -. ~ , t. ~‘

.

‘~.b , Vt~V%, S1t

~S••V

• ,.

te—

‘‘S,

P

t’

-

‘. -

---—t.’-

..

.

~

Badminton M.J.N. Dofferhoff

_‘,,

~e.’ ‘

.

~

Hobbyclub algemeen C.M.J. v.d. Ploeg

~

—~

~

Autohobbyclub K. Keller

•.i~~l_

-

2550

‘t ,0

Klaverjassen en sjoelen 2352 A. Bal Vissen A. Bal

2352

Watersport B. Schaap

2211

,tt ‘..~._,. ~~~‘t’t5 b-. ~ uI~.~t.’t t

‘t

‘t

‘t.,

‘t

. . -t ‘: . .,

.-

.

. -.

.

.:.

“--t-

:.,-...

*0

Herman Klein vierde op 7 september zijn veertigjarig jubileum. Bij Bedrjfs Economisch Beheer stonden een paar dagen later de deuren uitnodigend open. Herman had een grote hoeveelheid gebak ingeslagen en iedereen die langs liep kreeg te horen: “lust je ook een gebakje?” Het is nog net geen afscheidsfeestje: Herman blijft nog een maand en dan verlaat hij definitief het MEOB.

september 1999 MEOBtiek


Oplossing vorige puzzel

1 Puzzelladder 1

De vierletterpuzzel van de vorige keer leverde bij goed invullen de volgende hartewens op: MEOBTIEK ZAL NOOIT VERLOREN GAAN.

Horizontaal 1. Karamelsnoepje 6. Geheime misda dige organisatie 12. Wild rund 14. Keet 15. Maanstand 16. Knaagdier 18. Post Scriptum 19. Logaritme 20. Koekje 22. Gulden 24. Hoog opvlammen 26. Met ĂŠĂŠn oog 29. Pilaster 30. Beroep 32. Ongesteelde bloemen 33. Spil 34. Computer 36. Grondtoon 37. Ital. rivier 38. Kinderspeelgoed 40. Boom 42. Keukengerei 43. Familie 44. Voor zetsel 46. Einde 48. Eng. adelijke titel 51. Voegwoord 53. Water in N.- Bra bant 55 Rivier in Rusland 56. Vogel 57. Snoep 59. Groenten 61. Vrouw. zoogdier 63. Gebied achter het strand 65. Zin, smaak 67. Motorrace 68. Veel 70. Ned. Duits 72. Somma 74. Paleis in Gelderland 75. Inhoudsmaat 77. Tuin 80. Serie 82. Dreiging 83. Eng. plaats

Vertikaal 1. Voorzetsel 2. Onder meer 3. Klein oorlogsschip 4. Voorzeil 5. Boom 7. Reeds 8. Speen 9. Chemisch element 10. Zelfde 11. Gennaanse god 13. Stof 16. Twijg 17. Mijt 19. Speer 20 Voom. woord 21. Fr. lidwoord 23. Vergrootglas 24. Brede weg 25. De weg van 24 met iepen 27. Meer waarin gezwom men wordt 28. Antilope 31. Rund 35. Gewicht 36. U edele 38. Verbinding 39. Wilde haver 40. Sportartikel 41. Kunstmatige donorinseminatie 45. Dier 47. Onder anderen 49. Militair 50. Gerei 52. Niet goed 54. Oude maat 56. Jong mens 58. Muziekinstrument 59. Vlug 60. De winst van aandelen boven de nominale waarde 62. Gerei van een postzegelverzamelaar 64. Oude lengtemaat 66. Afkorting 69. Almachti ge 71. ik 73. Spoedig 75. Kleine kamer 76. Deep Space Network 78. Meisjesnaam 79. Vr.Dominee 80. Mu.zieknoot 81. Boksterm

MEOBtiek september 1999

Oplossing inleveren, uiterlijk 29 oktober 1999, bij: Sonja Vlieland, sectie BOK.

Ontwerp: H.J. van Hoogenhuizen

4 4 4 5 5 8 8 8 9 12 14 16 16 17 17 17 18 21 21 21 22

Mw. G. van Daalen-Strijker Mw. T. Paats Hr. P. Dijkdrent Hr. C. Ouwehand Hr. W.J. Neuteboom Hr. D.R. van der Neut Hr. T. Borreman Hr. J.J.J. Mullers Hr. M.J. Lankhout Mw. C. Schipper-van Duin Hr. P. Guyt Mw. M. Grootjans-Martens Hr. A.L. Sneeuw Mw. J.A.M. Kuhn-Grootjans Hr. J.W. Ruben Hr. R.L. Schippers Hr. J.W. de Groot Hr. C. Haasnoot Hr. G. Wesselius Hr. J. Hartevelt Mw. P.M. van Duyvenbode Met puntenverlies: Hr. A. Bal f25,00 Mw. J.M. Ruben-van Noord f 15,00 Zonder puntenverlies: Hr. JiJ. Mullers f 10,00


1 Colofon

Ambtsj ubi lea Datum 01-10-99 01-10-99

05-10-99

Naam Th. Van Beek J.C. van Vliet W. Hoogduin

19-10-99

A.J. Keizer

22-10-99 22-10-99 01-11-99 10-1 1-99

J.F. Holterman A.A. Versteegh P.J. Kleton P.C. Bleecke

28-1 1-99

R.E.A. Ottow

Afdeling SEWACO PU-OPTR OU-ID MB SEWACO PU-O&R PU-KAL HPU-Advies

PU-OPTR

Sectie HCOM M&RM BINF ODC HCOM MTEC KLA

Jubileum 40 jaar

Redactie:

l2V2jaar 40 jaar 25 jaar

Hoofd redactie W.J. van Elk

40jaar 25 jaar 40 jaar 25 jaar

Public Relations V. van Denzen 071-3052205

OCOM l2V2jaar

Vaste medewerkers A.J.M. Koek (PVMBO) H.J. van Hoogenhuizen (Puzzel) S. Vlieland (Puzzel) R. Brouwer (DC) J. Bakker (Oldtimers) P.R. Hogendoorn (Directie)

Vertrekkende medewerkers (lopende ontslagaanvragen) Datum 0 1-09-99 01-09-99 01-1 1-99 01-1 1-99

Naam R.H. Monpellier (Reina) M. Ammeraal C. Liefting W. Hoogduin

Afdeling SU-PZ MB-ODC PU-O&RJSONT PU-ID/BINF

Reden Particulier SBK-regeling Particulier FPU

Overleden Eind juli 1999 overleed op 66-jarige leeftijd ir. Jan Mandema. Hij is werkzaam geweest bij het LEOK en bij het MEB als hoofd Apparaten tot 1975. Hij is begra ven op 30juli in het familiegraf te Utrecht. De heer Bob Bouman is werkzaam geweest in R03, de IJkkamer en bij Logistiek tot hij in maart 1993 met VUT ging. Hij is slechts 65 jaar geworden. Hij is overle den op 9 augustus 1999. De heer Leo Mekel is werkzaam geweest als hoofd Optiek bij VERI Wassenaar tot hij rond 1988 met VUT is gegaan. Hij is op 71-jarige leeftijd overleden op 22 augustus 1999.

1.

Medewerkers aan dit nummer: H.A.Klok

F.H. Cattermolen Bea Vorm

Redactie-adres: Redactie MEOBtiek

Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST Telefoon: 071-3052171 FAX: 071-3052605 E-mail: wjvelk@worldonline.nl Foto’s: W.J. van Elk V. van Denzen en particulieren Verzending: OU-JD/D&I Drukwerk: Drukkerij Uleman de Residentie -

‘jij,

r

/~

//

Kopij voor het volgende nummer van IvfEQBtiek inzenden uiterlijk 29 oktober 1999 De redactie beslist over het al dan niet plaatsen of bewerken van ingekom en stukken en behoudt zich all rechten voor

Nico Satumalay is na de vakantie weer naar school gegaan, niet om te leren maar om zijn nieuwe baan in te vullen. Nico werkte bij het Kalibratiecentrum in het Standaardenlab.

Verschij ningsdata MEOBtiek 1999/2000 Nr. 7 2000

1 2 20

Datum 26-11

Kopij sluiting 29-10

21-01 24-03

31-12 29-02. spem

r

MEOBtiek 06 1999  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.