Page 1

OBI’ek In dit nummer: 5 De DC krant Rinus Brouwer over het DC-gebeuren.

6 Foster Parents Plan Het geld van de Hobbyclub werd nuttig besteed, getuige het eindverslag kleinveeteelt uit Kema.

11 Onderscheiding Harmke Heikens van Personeelszaken ontving hoge Duitse onderscheiding. 14 Sinterklaasfeest MEOB Sint Nicolaas bezocht op woensdag 2 de cember 1998 het MEOB.

:~

~

16 Uittocht 55+-ers Dertien medewerkers maakten gebruik van het aanbod om met de SBKJWacht geldregeling de dienst uit te gaan.

-

~..

1

En nog veel meer

•.

ME BTIEK IS EEN PERI DIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISC EN OPTISC BEDRIJF


Nieuwj aarstoespraak directeur MEOB “Dames en heren, Welkom op deze vermoedelijk laatste nieuwjaarsbijeenkomst van het MEOB. Want als alles volgens planning verloopt, zullen wij vol gend jaar als MEOB-organisatie niet meer bestaan. Wij maken dan allemaal deel uit van een divi sie of stafafdeling van het Marinebedrijf.

t’

Het uitgewerkt voornemen tot reorga nisatie van de divisie Speciale Produc ten wordt deze week in het directeure noverleg behandeld en zal daarna voor advies aan de medenzeggenschapscom missie worden aangeboden. Een paar weken later zal het uitgewerkt voorne men tot reorganisatie van de stafafde ling Economie en Organisatie volgen. En het uitgewerkt voornemen tot reor ganisatie van de divisie Logistieke en Facilitaire Diensten zal eind maart van dit jaar verschijnen. De implementatie vindt plaats na de zomer en aan het eind van het jaar: exit MEOB. Wat staat er dit jaar verder op het pro granuna. Van de 140 ingediende bezwaar schriften tegen de verplaatsing naar Den Helder, moeten er nog dertig wor den behandeld. De commissie Bunnik zal deze medewerkers in de ioop van februari uitnodigen voor een gesprek. En dan natuurlijk de nieuwbouw voor het MEOB in Den Helder. De offertes van de aannemers zijn ondertussen bin nen en daaruit is een keuze gemaakt. Deze week wordt het fmanciële plaatje intern Marine rond gemaakt. Het dos sier gaat daarna voor goedkeuring naar de Centrale Organisatie van Defensie en dan naar het ministerie van Financi en. Ik verwacht dat eind januari, begin februari, het contract zal worden geslo ten. Dan kan de bouw beginnen met een doorlooptijd van ongeveer achffien maanden. U moet er rekening mee hou den dat we in september, oktober vol gend jaar verhuizen naar Den Helder.

Verder krijgen we in de komende maanden te maken met een IBO. Dat is een Interdepartementaal Beleids Onder zoek. Deze IBO zal de mogelijkheden onderzoeken om verder te bezuinigen bij defensie door uitbesteden of privati seren van het transport, de bewaking en onderhoud. De IBO staat onder leiding van het ministerie van fmanciën en het daadwerkelijk onderzoek wordt uitge voerd door het bureau Moret Ernst en Young. Zij verwachten eind maart het rapport klaar te hebben. Dames en heren, het jaar 1999 is inmid dels vier dagen oud. Wat dit voor een jaar wordt, voor u en voor mij, ligt voor een belangrijk deel aan ons zelf. We kunnen het op twee manieren bekijken: als een pessimist die zegt dat het glas half leeg is of als een optimist die zegt dat het glas half vol is. Laten we dit jaar en de komende jaren met elkaar probe ren de positieve dingen, de dingen die goed gaan, te benadrukken. Laten we proberen niet alles negatief uit te leg gen. Laten we proberen elkaar geen onnodige problemen aan te praten. Ik heb mij erg gestoord aan een opmer king in de MEOBtiek: ‘je kan een amb tenaar blijkbaar alles laten doen, hij gaat het op den duur zelfs nog leuk vin den ook’, met een verwijzing naar de bus. Zo praten wij elkaar depressies aan. Dames en heren, ik wens u een goed, gezond en positief 1999 toe. Laat uw glas altijd half vol zijn; proost.”

Op de voorpagina Sinterklaasfeest Het Sinterklaasfeest bij het MEOB op 2 december was voor iets meer dan zeventig kinderen een fantastisch feest. Pedro de Goochelpiet hield de kinderen zeer geanimeerd bezig.

“Bedrijfsmaatschappelijk werk, MEOB Gebouw Pascal, kamer 038, toestel 2183. Spreekuur woensdag van 9.30 tot 16.00 uur. BMW’er Dolf Tjin-a-Tak. J)

Dienst Bedrijfsgezondheidszorg Koninklijke marine, Afdeling Algemene Bedrijfsgeneesku nde Spreekuur maandag en woens dag, na telefonische afspraak, toestel 2234 W.A.M. Overeem, bedrijfsarts.

januari 1999 MEOBtiek


Van de redactie Door: Wil van Elk, hoofdredacteur

Hoewel de MEOBtiek aan haar twintigste jaargang is begonnen, valt er nog niets te vieren. De eerste uitgave dateert van mei 1980, dus in mei 2000 bestaat ons bedrijfsblad twintig jaar en als het meezit mogen we dat nog vieren. Toen DMEOB op 2 januari 1995 een nieuwe huis stijl introduceerde, werd de MEOBtiek blauw van kleur. Daarmee kwam een einde aan het groene tijdperk van Koos van Laarhoven. Toen werden ook de mededelingen van de Personeelsvereniging in de MEOBtiek opgenomen en kwam het borreluurtje te vervallen; daar voor in de plaats kwam after work. In Oegstgeest maakten we ons op voor een reorganisatie waaruit het MEOB2000 ontstond. Toch is met het bedrijf in Oegstgeest hardnekkig MEOB blijven noemen. Het MEOB in Den Helder hield op met bestaan en ging samen verder met het SEWACO-bedrijf. De twee bedrijfsbladen Lange Joop van de Bewapeningswerk plaatsen en de Uithoek van het MEOB Den Helder, gingen samenwerken. De nieu we samenwerking ging vloeiend over in de SEWAKRONIEK. Inmiddels zijn we vier jaargangen blauwe MEOBtieken verder en staan we weer voor grote verande ringen. De SEWAKRONIEK en de Nieuwe Werf; het blad van de Rijks Werf; heb bende eerste onderhandelingen achter de rug om tot een nieuw samenwerkingsver band te komen. In het kerstnummer hadden beide bladen dezelfde kerstbijlage. Als straks de MEOBtiek daaraan wordt toegevoegd, is het feest compleet. Maar zover is het nog lang niet, dit jaar blijven de drie bladen nog bestaan. We zijn weer fris begonnen aan een nieuw jaar van uitgifte; de vijfde blauwe en de twintigste jaargang van het bedrijfsblad. Tijdens het laatste lustrum heeft het bedrijf zich behoor lijk geroerd; of laten roeren. Hieraan komt voorlopig nog geen einde.

Belangrijk De zusterbladen in Den Helder worden maandelijks uitgegeven (elf keer per jaar) en verzonden naar het huisadres van de werknemers. “Dan bereiken we ook de huisgenoten, dat is in deze woelige tijden heel belangrijk”, merkte een der redac teuren jaren geleden op. In Oegstgeest is het daar nooit van gekomen en de meeste werknemers namen het blad toch wel mee naar huis. Om zeker te zijn dat je ieder een bereikt, moetje de MEOBtiek naar het huisadres sturen. We denken er dus over om zeer binnenkort dit ook te gaan doen, zodat een samenvoeging van de drie bla den: Nieuwe Werf; SEWAKRONIEK en MEOBtiek, naadloos kan plaatsvinden.

Kerstboodschap In de Helderse bladen stond een kerstboodschap van CDR Marsman, directeur Marine Bedrijf. Aangezien de MEOBtiek niet iedere maand uitkomt en geen kersteditie heeft, staat deze boodschap in deze uitgave van de MEOBtiek. De tekst is een klein beetje aangepast, want een kerstwens is eind januari niet meer actueel en is het een meuwjaarsboodschap geworden; de inhoud is er niet minder om. Ook de Directeur Materieel Koninklijke Marine (DMKM), schout-bij-nacht J.W.P Spaans heeft een nieuwjaarsboodschap geschreven voor het personeel van het MEOB. Van de directeur van het MEOB is de nieuwjaarstoespraak van 4januari integraal opgenomen en vindt u geen van de directie in deze uitgave.

Kort maar krachtig Salaris 1999 Data waarop het salaris naar de bank- of giro-rekeningen gaat. Bijschrijving vindt meestal één of twee dagen later plaats: donderdag 21 januari dinsdag 23 februari woensdag 24 maart donderdag 22 april vrijdag 21 mei (+ vakantie-uitkering) woensdag 23juni (+ interim-uitkering) donderdag 22juli maandag 23 augustus donderdag 23 september vrijdag 22 oktober dindag 23 november dinsdag 21 december (+ interim- en em dejaars-uitkering)

After work After work is met ingang van februari komen te vervallen. Zie elders in dit blad.

Clubavonden PVMBO Maandag + Vrijdag Bridge Dinsdag Computer Hobby Club Elke laatste dinsdag van de maand (behalve in juli en december) Dinsdag in juli en augustus Afdeling Watersport Donderdag Badminton Vrijdag Klaverjassen/Sjoelen

Verf Het is mogelijk om verf en aanverwante artikelen te kopen bij SIKKENS CENTER, Fruitweg 28-30, 2321 GK Leiden. Er moet contant worden afgerekend en de toegangscontrolekaart moet worden getoond met vermelding van ordernum mer Ml3708908.

Foto’s Foto’s die in de MEOBtiek staan, kun nen worden nabesteld bij Victor van Denzen op’toestel 2205.

Reünie

Alarmnummer

Er is belangstelling voor het houden van een retinie van oud-Veri-personeel. Iedere oud-werknemer wordt nader geïnformeerd hierover. De heren Huijing en Reedijk zijn druk doende met het samenstellen van een adressenlijst. Als blijkt dat er vol doende interesse is, dan wordt er een reünie gehouden, waarschijnlijk in april. Het MEOB heeft gastvrij het bedrijfsrestaurant beschikbaar gesteld.

Het alarmnummer bij het MEOB: 2222.

MEOBtiek januari 1999

PV-slotfeest Het slotfeest van de PV wordt gehouden op 30 oktober 1999. Houd deze datum vrij!


Aan alles komt een eind Door. De directeur materieel KM~ J WF. Spaans, Schout-bij-nacht van Administratie

Bij het begin van een nieuw jaar is het een goede gewoonte om nog even terug te blikken. Het is ver leidelijk daar, in dit geval, van af te zien. Het is uiteindelijk een jaar geweest waarin een aantal, voor u, ingrijpende beslissingen is ge nomen. Ingrijpend omdat er sprake is, of zal zijn, van behoor lijke veranderingen in uw per soonlijke levenssfeer. Daar zijn, vanzelfsprekend, emoties mee ge moeid. Ik heb daar begrip voor. Maar daar wordt het proces niet mee gestopt. Zoals uw directeur in zijn nieuwjaars toespraak ook heeft aangegeven, zal komend jaar de MEOB-organisatie

ophouden te bestaan als zelfsta~idige eenheid. U zult daarna deel gaan uitma ken van het Marinebedrijf Dat heeft in vele gevallen geen gevolgen voor het soort werk dat u uitvoert. Het heeft, op enige termijn, wel gevolgen voor de plaats waar u dat werk uitvoert. Werk dat een belangrijke invloed heeft op het operationeel inzetbaar houden van vele delen van de krijgsmacht. Ik hoop dat het komende jaar het MEOB en zijn belangrijkste bestanddeel, de mensen die daarvan deel uitma ken, de innerlijke rust terugvindt en, als vanouds, weer de zeer specifieke maar ook onmisbare bijdrage levert aan die inzetbaarheid.

.

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een goed, gezond en stabiel 1999. DMKM, SBN J.W.P. Spaans (foto AVD).

Nieuwjaarsboodschap directeur Marine Bedrijf Door: CDR ILA. Marsman

Het jaar 1998 ligt achter ons en bij het ingaan van het nieuwe jaar 1999, is het goed hierbij even te blijven stilstaan. Heeft het jaar 1998 ons als bedrijf gebracht wat we ervan verwacht hadden? Zo als zo vaak is zo’n vraag niet met één antwoord af te doen. Het is geen nee, maar ook geen ja. In het afgelopen jaar is weer eens duidelijk geworden dat plannen (verwachtingen) voortdurend bij stelling behoeven: soms op hoofd lijnen bij grote veranderingen, soms op detailniveau. Sommige veranderingen zijn slechts bij in gewijden bekend (detailniveau), andere veranderingen hebben ruimschoots de pers gehaald (restspanning, hoofdlijnen). Dit is een jaar geweest waarin de eerste medewerkers van het MEOB met hun functie naar Den Helder zijn verplaatst; sommigen zijn verhuisd, anderen sla pen een paar nachten op de kazerne en weer anderen pendelen dagelijks met de bus. Dit is een jaar geweest waarin

de SEWACO-medewerkers na een ingrijpende reorganisatie en veel werk, weer vat kregen op de interne gang van zaken, dan wel hun greep verstevigden (onder andere project Stemvork). Dit is een jaar geweest waarin binnen de Rijkswerf de plannen werden voorbe reid om een grote reorganisatie door te voeren (project productiebeheersing) en de plannen gedeeltelijk werden getoetst door het proefdraaien met mul tifunctionele taakgroepen. Deze drie voorbeelden laten zien dat er veel gebeurt in een bedrijf als het onze. Dit is ook eenjaar geweest waarin duidelijk werd dat onze omgeving aanvullende eisen aan ons gaat stellen. In het regeer akkoord is een bezuiniging aangekon digd die ook consequenties voor ons bedrijf heeft. Welke dit zijn, is op dit moment nog in nevelen gehuld en dus nog onzichtbaar, maar ze zijn er wel. Eén ding is te leren uit al deze voorbeel den: de min ofmeer stabiele situatie die we een paar jaar geleden nog kenden, ligt (voorgoed?) achter ons. Hierop zul len we ons moeten instellen. Niet alleen is de situatie niet meer zo stabiel zoals we misschien graag zouden willen, maar ook het tempo van de

veranderingen sommigen groot, vele anderen klein neemt toe. De verande ringen kunnen op het gebied van de technologie of de automatisering lig gen, maar ook op het bestuurlijke vlak of op de omvang van het werkpakket. Daar zullen we als bedrijf op moeten reageren. Niet reageren betekent veelal de boot missen (op korte dan wel lange termijn). Dit betekent dat we ons open moeten stellen naar buiten toe en flexi bel moeten inspelen op de externe wen sen. Als bedrijf, maar ook als individu, moeten we de ambitie hebben dit te wil len tonen. Dat zal onze opdracht voor 1999 moeten zijn, naast het uitvoeren van alle plannen die we nu maken voor 1999 en die net als de plannen voor 1998 slechts gedeeltelijk zullen uitko men. —

Rest mij nog u en de uwen een geluk ldg nieuwjaar toe te wensen.

januari 1999 MEOBtiek


Uit de koker van de DC-voorzitter Door. Rinus Brouwer

Het nieuwe jaar is aangevangen en de feestdagen zijn achter de rug. Nagenoeg iedereen is weer begonnen met tal van goede voornemens en ik ben er van overtuigd dat er vast wel een of twee voibracht zullen worden. Ik hoop dat een goed voornemen van u zal zijn om positief de toekomst tegemoet te zien. Want hoe beroerd het er soms lijkt uit te zien, alleen met een positieve insteffing komt u gezond uit deze situatie. U hoeft het als ambtenaar echt niet leuk te gaan vinden en volgens mij is een haif glas vol of leeg slechts interessant als er een volle fles naast staat. U begrijpt uit deze introductie wel dat er weinig nieuws beschikbaar is over de verplaatsing. Het grote wachten is op het groene licht voor de nieuwbouw en de stormbal vanwege het rapport van de Minister. Op 15 december is nog wel het Samengesteld Overleg Orgaan (SOO) Avionica bij elkaar geweest bij het Marine Vliegkamp de Kooy (MVKK). CDR Marsman deelde mee tijdens het overleg dat een besluit van uit de Admiraliteits Raad (AR) ons wordt aangeboden, waaruit zal blijken dat door de integratie van de Avionica Onderhoudsdienst van het MVKK met de PU/Avionica, uiteindelijk zes func ties overgaan naar het Marine Bedrijf (MB). Het werkpakket komt ook mee, maar alle testapparatuur blijft achter bij het MVKK. Dit besluit van de AR zal op 22 januari worden besproken door de stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit CDR Marsman, KTZ Visee, de heer Hogendoom en de heer Bleecke. Wel licht zal de organisatie van het MVKK ter elfde uren nog een reden bedenken om dit gezelschap uit te breiden meteen aantal adviseurs, zoals al eerder is gebeurd. Het is te hopen dat het besluit van de AR unaniem wordt geaccepteerd, maar het blijft tot het laatste moment onze ker. De Militaire lobby blijkt ijzersterk te zijn, maar of de Marine-organisatie hiermee gediend is of dat het belang van het MVKK geprevaleerd heeft, zal hooguit de toekomst uitwijzen. Het ver plaatsen van het totale MEOB is in ver houding eenvoudiger gebleken dan het verplaatsen van de Avionica Onder houdsdienst van het MVKK en dit was

MEOBtiek januari 1999

een verplaatsing van slechts zes kilo meters. Na 1 ~4 jaar irritatie, vertraging en onbegrip, wordt het hoog tijd dat alle energie kan worden gericht op het vormgeven aan de Divisie Speciale Producten (DSP). Het SOO zal nog een advies geven over het Uitgewerkt voor nemen Intergratie van de Avionica werkplaatsen in de Productunit Avioni ca. Daarna kan de MC haar advies geven over het Uitgewerkt voornemen tot reorganisatie Divisie Speciale Pro ducten, waar de PU/Aviomca een onderdeel van is. Ik mag hopen dat het vanaf nu wat vlotter zal verlopen.

AVD Ook de uitvoering van het verplaatsen van de Audio Visuele Dienst (AVD) zal zijn beslag gaan krijgen op lfebruari, daarmee nemen we noodgedwongen afscheid van een aantal zeer gewaar deerde collega’s. Bovendien zijn er

dertien collega’s met ingang van 1 ja nuari hals over kop met een SBK rege ling vertrokken. Er was er niet een die met tegenzin ging, veelzeggend dunkt mij. Ik wens allen die vertrokken zijn het beste voor de toekomst.

Kerstdiner Het kerstdiner was een prima verzorg de festiviteit waarbij de PU hoofden, PZ en vooral niet te vergeten het kanti ne personeel, zich alle moeite heeft getroost om het personeel naar de zin te maken. Naar mijn mening zijn zij daar prima in geslaagd. Na afloop werden de aanwezigen nog verrast met een presentje. Een schoonheidsfoutje kun nen wij het wellicht noemen dat het personeel dat niet aan het kerstdiner meedeed hiervan was uitgesloten. Rest mij u allen een gezond en goed 1999 toe te wenzen.

Julianadorp, 30 november 1998 “Beste collega’s, Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling, zowel voor, als na de geboorte van onze zoon Remy. Dit heeft ons erg goed gedaan! Bij alle drukte die onze verhuizing naar Julianadorp met zich meebracht, was de komst van de kleine wel het meest prettige prograi~maonderdeel! Mede door het support op de achtergrond van vrienden, collega’s en vele anderen, zijn wij op een heel prettige wijze door deze drukke periode geloodst. Ook willen wij dank zeggen voor de fraaie bloemstukken en presentjes die wij van de collega’s en directie mochten ontvangen.

Al met al een goede doorstart, als medewerker bij het (nu nog) MEOB. Bedankt!” Familie Gerritsen


Foster Parents KENIA De Republiek Kenia ligt in oostelijk plan Afrika, aan de Indische Oceaan. Het I)onr: Fon I~ntI~. 1 I’I’~vnj)I(IjIIainr

De Ie(lenvergadering van de liOl)b~CIIil) l)esloOt eiiid 1996

om liet ii iet meer nodig zijn(Ie S~)aa rbe(l rag voor de o1)kn ai p— beurt van (le garage te beste— (leil aa ii ccii goe(l (bel. Ceko— zeil werd voor het Foster Parents Plaii (FPP). Fr werd vier maal een bedrag van ( 2344,0(1 bcsCliikl)aai’ gesteld voor projccteii in de lcetomgeviiig

k in (t t’ re ii die gead 0 ~)t cc iil.

vaii

we

(Ie

lPP—

lie 1)1) en

Eindverslag en 111111 iddels

zij ii die proj ecten afgesloten cii heb ik eindver— slagen ontvangen. In de (1 rie vorige cii iii deze \ 1 EO III ick. kuii t ii die verslagen lezen. Wij ~i.i ii er van ovet’t ii ig(l (lat liet geld goed is besteed. 1 lar— telijk dank aan allen die hun spa a rgeld ter besc lii k king hebben gesteld. Als vierde liet kleinveeteelt project in Ken ia. II et verslag geeft ccii ii itvoerig beeld van liet land cii haar bevolkiiig. maar bovenal van liet l~ rojeet waar ons geld succesvol aa ii is bes t eed.

westelijke en centrale gedeelte van het land bestaat uit een berglandschap dat naar het oosten toe geleidelijk afloopt. De hoogste top is de Mount Kenya (5200 meter), die bedekt is met eeuwige sneeuw. Dwars door het gebergte loopt in noord-zuid richting de Riftvallei. In de kustgebieden en het zuidwesten van het gebergte valt jaarlijks gemid deld 760 millimeter regen. De bodem is hier het vruchtbaarst en daarom is het niet verwonderlijk, dat de meeste Keni anen juist in deze streken wonen. Er zijn twee natte jaargetijden: van april tot juni en van september tot november en twee droge perioden. In de bergen is het koel met een gemiddelde tempera tuur tussen 22 en 26 graden Celsius. Op de kale tot semi kale hoogvlakten bereikt de temperatuur waarden tot 36 graden bij een lage luchtvochtigheid. Langs de kust is het even warm, maar de luchtvochtigheid is er hoog. Archeologen hebben in de omgeving van het Turkanameer 2,8 miljoen jaar oude fossiele resten van mensachtige wezens gevonden. Dit gedeelte van Afrika zou daarom een van de gebieden op aarde kunnen zijn, waar menselijk leven voor het eerst voorkwam. Aan het eind van de vijftiende eeuw vestigden Portugese kolonisten zich aan de kust van het huidige Kenia. Tweehonderd jaar later kwam aan hun aanwezigheid een einde doordat zij verslagen werden door de Sultan van Oman. De Arabi sche invloed breidde zich steeds verder uit naar het binnenland, maar van kolo nisatie was geen sprake. Pas in de negentiende eeuw werd het land door Engeland gekoloniseerd. In 1921 ont stond het eerste verzet tegen de Britse overheersers. Het duurde tot 1963 voor dat Kenia onafhankelijkheid verkreeg.

Bevolking In Kenia wonen 30 tot 40 negroïde stammen. Het juiste aantal is nooit pre cies vastgesteld. De stammen worden tot vijf etnische groepen gerekend, die samen 70% van de nationale bevolking vormen. De grootste groep (meer dan 20%) is de Kikuyu, vervolgens de Luhya (14%), Luo (13%), Kamba (meer dan 10%) enten slotte de Kalenin (iets meer dan 10%). Etnische minder heden zijn afkomstig uit Azië, Europa, Afrikaanse en Arabische landen. De stamtalen behoren tot drie groepen: Bantu, Nilo en Kusha. Het land heeft twee officiële talen; Engels en Swahili. De Kikuyu spreken Bantu en wonen in de Centrale Provincie, een relatief dichtbevolkt gebied ten zuiden van Mount Kenya. De Luo bevinden zich in hoofdzaak in de westelijke provincie Nyanza aan het Victoria Meer. Zij spre ken Nilo. De Kamba hebben een tame lijk grote politiek-maatschappelijke invloed in het land, ofschoon zij tot de kleinere stammen behoren. Al deze stammen leven grotendeels van de landbouw. De veeboeren vertegen woordigen slechts 7% van de bevol king, maar zij gebruiken samen 75% van alle weidegrond. De Masai zijn ongetwijfeld de bekendste veehouders. Zij wonen in de zuidwestelijke Riftval lei, grenzend aan Tanzania. Ook de Somali en de Turkana zijn veeboeren. De Keniase bevolking groeit snel. Als gevolg daarvan bestaat grote behoefte aan landbouw- en weidegrond. De bestaande arealen worden steeds inten siever bebouwd en beweid. De grond krijgt daardoor minder kans zich te her stellen. Door het vee kaalgevreten wei den en door te intensief gebruik uitge putte alckers zijn gevoelig voor erosie. Nieuwe percelen grond ontstaan door illegale houtkap van het bos. Zonder de dichte vegetatie van het bos kan de

KENIA Bevolking: 28 miijoen inwoners Bevolkingsgroei: 3,3% (wereld 1,5%, Nederland 0,4%) Gemiddelde levensverwachting: 59 jaar (wereld 66 jaar, Nederland 77 jaar) Kindersterfte: 90 per 1000 levendgeborenen (Nederland 8/1000) Oppervlakte: 15,6x Nederland Bruto Nationaal Product per hoofd (1993): USS 270 (Nederland USS 20.710)

januari 1999 MEORtiek


bodem het regenwater niet meer vast houden. Daardoor verergert het erosieprobleem opnieuw.

Foster Parents Plan Enige tijd geleden ontvingen wij van u een bijdrage voor het project Kleinvee teelt. Voordat u te horen krijgt hoe het project in Kenia is uitgevoerd, eerst nog heel in het kort wat over de organisatie. Foster Parents Plan Nederland (onder deel van de mondiale organisatie PLAN Internationaal) is een humanitai re, internationale ontwikkelingsorgani satie zonder politieke of godsdienstige doelstellingen. Sinds 1937 zet Foster Parents Plan zich in voor hulpverlening aan kansarme kinderen door fmanci~le adoptie. Op dit moment worden in veer tig ontwikkelingslanden naast individu ele begeleiding van families, vooral gemeenschapsprojecten uitgevoerd om de levensomstandigheden van het kind te verbeteren. De organisatie heeft een vijftal uit gangspunten voor elk van haar pro grammagebieden. Deze zijn: Gezond heid, Onderwijs, Woonomgeving, Inkomen en Betrokkenheid. Het project dat u heeft gesteund, valt binnen het progrannnagebied Inkomen.

Onrendabel In ons werkgebied Embu en Kenia kun nen de meeste boeren maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Ze heb ben geen geld om in hun bedrijf te investeren en om een lening te krijgen moet je kredietwaardig zijn. Om aan deze situatie een eind te maken, startte Plan Internationaal onlangs een project om een groot aantal boerenbedrijijes weer rendabel te maken.

Initiatief De noodlijdende situatie had lang genoeg geduurd. De boeren kwamen zelf in actie en hadden al een aantal voorstellen om hun inkomen te kunnen verhogen op papier gezet. Het plan was om geiten aan te schaffen om hier fok kerijen mee op te zetten.

Actie De boeren staken snel de handen uit de mouwen en vroegen offertes aan voor de aanschaf van het benodigde materi aal. Hiermee werd een prijs/kwaliteits vergelijking gemaakt. Na veel gewik en geweeg konden dan eindelijk de dieren worden aangeschaft. Meer dan 376 boeren legden zich toe op het fokken van geiten. Behalve de aanschaf van de dieren, kregen de boeren ook een trai ning in het verzorgen van het vee.

Foster Parents Plan heeft de aanschaf van alle dieren en het benodigde mate riaal voor de boeren bekostigd.

Met sprongen vooruit De resultaten van het project liegen er niet om en er is heel wat in de levens van de boeren en hun gezinnen veran derd. Na veel jaren van stilstand en zelfs achteruitgang, hebben de boeren eindelijk de kans gekregen in hun bedrijf te investeren. Hun inkomenssi tuatie is dan ook enorm verbeterd. Daarbij is er meer en beter voedsel in het gebied beschikbaar. Zo als het er nu uit ziet, zullen de families geheel van hun bedrijf kunnen leven, wat veel sociale problemen zal oplossen. Boven dien kunnen de boeren, nu zij meer inkomen hebben, hun kinderen naar school sturen. En zo gaat de levensstan daard langzaam maar zeker naar een beter niveau.

Dank u wel Namens alle families die bij het project betrokken waren, willen wij u hartelijk danken voor uw steun. Zoals u heeft gelezen, is uw donatie op een heel dankbare manier gebruikt en zijn de families in Embu weer een stukje op weg naar een betere toekomst.

After work is niet meer Door: Victor van Denzen

De maandelijks terugkerende mo gelijkheid om de collega’s in een andere sfeer te ontmoeten dan op de werkplek, had een ware hap pening moeten worden. Bestond er in het begin nog redelijk veel belangstelling voor, langzamer hand zakte het animo af. Soms bestond het gezelschap, dat na werktijd het Petit Restaurant opzocht, uit minder dan tien personen. De gezellige sfeer was er wel altijd, maar toch voldeed het after work niet meer aan de gestelde verwachtin gen. Daarom, én door het tekort aan mede werkers in het bedrijfsrestaurant én de geringe belangstelling vanuit het bedrijf; zal met ingang van februari 1999 het after work komen te vervallen.

MEOBtiek januari 1999

Nieuwe Collega Naam: Huidigefunctie:

E. de Vries medewerker NZ&V/OPTR Datum bij MEOB: 1 december 1998 Vorig werk: Dantuma B.V., TD-medewerker kopieerapparaten Isgekop: zijn vrouw, katten, fitness, en modelbouw Heeft hekel aan: afwas Favoriete eten: chinees Hobby(‘is): zelfde als bij is gek op Grootste wens: Ford Mustang

1/

‘~•


Kerstviering oud-medewerkers Buitendienst Door: Victor van Denzen

1

Het initiatief dat Jan de Goede ooit nam om met oud-medewer kers van de Buitendienst (Zuid) een kerstbijeenkomst te houden, is uitgegroeid tot een echte tradi tie die op vrijdag 18 december 1998 werd voortgezet.

É

De Buitendienst is opgeheven, maar de contacten zijn met verbroken. Eens per jaar komt men in het Petit Restaurant bij elkaar, worden er sterke verhalen verteld en wordt er genoten van een heerlijke nasihap. Men kijkt er naar uit, naar het contact met de oud-collega’s en hun echtgeno ten en ook nu was het een vrolijke boel. Er werd nog even stil gestaan bij het overlijden van Peter Nederpel, maar het was fijn om te constateren dat zijn echt genote Nel van de partij was.

Oud-medewerkers van de Buitendienst genoten van een heerlijke nasihap. Het zal wel moeilijker worden deze bij eenkomsten te organiseren als het MEOB weg is uit Oegstgeest, maar ook daar zullen de mensen van de Buiten-

dienst iets op weten te vinden. Men is met van plan om het contact zomaar te laten verwateren.

Reserve eerste luitenant Hans van het Hooft kreeg j eneverkruis Door. Karin Jansen, LTZA2OC

Op 16 december reikte Hans van het Hooft zichzelf een medaffie uit. Zo’n in militaire ogen —on gepaste actie, moest een staartje krijgen. Vandaar dat de reserve eerste luitenant H.A.M. van het Hooft onmiddeffijk een uitnodi ging kreeg van het Hoofd Mffitai ren Zaken om zich, in uniform, te melden voor de officiële uitrei king. Na een dag van voorberei ding (en een zeer bescheiden kerstmaaltijd), bleek het uniform zowaar nog te passen; maar dan moest hij wel de adem inhouden en dan nog alleen in staande posi tie. Zodoende trad de reservelui tenant op 18 december aan voor de officiële uitreiking van het zo genaamde ‘jeneverkruis’. —

Frits Frederiks vertelde aan de genodig de collega’s over de financiële krapte die er ook al was in de tijd van Koning Willem II. Omdat het materiële budget toentertijd nog met zo hoog was, moest er bij bezuinigingen onmiddellijk ge8

sneden worden in de post salarissen, zodat bij voorbeeld bevorderingen langdurig werden uitgesteld. De onrust die daarop ontstond onder de officieren, werd door Koning Willem II gesust met een medaille voor bijzondere diensten. En zo geschiedde dat in 1844 werd bepaald dat officieren, die voor een periode van vijftien jaar hadden gediend bij een onderdeel van de strijd krachten, een ereteken kregen, verge zeld van een fles jenever. Vandaar de naam ‘jeneverkruis’. Dit ereteken wordt jaarlijks uitgereikt op 6 decem ber, de verjaardag van Koning Willem II; tenzij de gedecoreerde zijn jeneverkruis verduistert.

Ereteken Na deze uitleg van Frits Frederiks volg de het opspelden van het ereteken, waarna alle genodigden het jeneverglas konden heffen op de gedecoreerde. Twee uur later kon Hans met enige opluchting weer afscheid nemen van het uniform. Sommige mensen verheu gen zich nu al op het twintigjarig jubile unt

Reserve luitenant Hans van het Hooft.

januari 1999 MEOBtiek


Wisseltruck bij vervoersorganisatie Oegstgeest Door: Wil van Elk

Even leek het pakjesavond bij De fensie Verkeer en Vervoer Orga nisatie in Oegstgeest. Drie nieuwe DAF-trucks werden afgeleverd. De nieuwe trucks van het type 95XF zijn speciaal aangeschaft voor de nieuwe manier van ver voer van goederen: containerver voer en wissellaadsysteem. Voor de chauffeurs was het helemaal een feest omdat de cabine, waar ze de hele dag in doorbrengen, zeer comfortabel is ingericht.

N

_____

T, II f Ii

ii 1

Dirk Plug was zichtbaar in zijn nopjes met zijn nieuwe vrachtwagen. Met ple zier gaf hij een rondleiding in de ruim bemeten cabine. “Hier kan je slapen en daar zit de bediening voor de verwar ming en airconditioning, gordijnen, kluisje voor waardepapieren, koffiezet apparaat en een goed geveerde stoel. Fantastisch.”

Zitcomfort Voor Dirk Plug is het zitcomfort heel belangrijk. Met zijn gevoelige rug is deze truck voor de dagelijkse rit naar Den Helder een uitkomst. Zo kan hij de laatste zes jaar van zijn werkend bestaan prima uitzingen. Dat hij dit nog

1

~

0~

KW,4~V

mag meemaken. Piet van der Hulst had nauwelijks tijd om te poseren met zijn nieuwe wagen, het liefst reed hij direct weer weg na het lossen. Met wat over redingskracht wilde hij toch wel op de foto; ook hij was zichtbaar verguld met zijn nieuwe DAF 95XF.

:

-~

-

‘.

“:.

-.~-•~

‘3_

-~.

-.._~_

,~:.

._%

._

Twee van de drie nieuwe DAF 95XF, net afgeleverd in Oegstgeest.

MEOBtiek januari 1999

~

Dirk Plug (rechts) en Piet van der Hulst (links): blij met hun nieuwe DAF 9SXT.

.

~

--—

~

-~

..

.

1.11’ • L. ii

0

~i. 1~

i

1

Afzetbakken De wagens kunnen zogenaamde afzetbakken vervoeren. Poten uitdraaien en de truck er onderuit rijden. Terwijl de klant de container vult, is de chauffeur al weer onderweg naar een volgende klant. Huren van kranen, voor het laden en lossen van containers, is voortaan niet meer nodig; een fikse besparing in tijd en geld. Met speciale bakken is de DAF 95XF uitermate geschikt voor het vervoer van munitie. Naast alle luxe in de cabine is de DAF voorzien van een lage toeren motor. Dit betekent dat hij langer meegaat en een maximaal kop pel levert.

Inleveren Dat kan niet meer stuk, zou u denken. Helaas, op 14 januari werd een van de trucks, de KM-41-44, omgeruild voor een 1VECO. Pech voor Dirk Plug want het was zijn auto die werd opgehaald. Daar was hij’ goed ziek van, dat kunt u van mij aannemen. Het was het gesprek van de dag onder de chauffeurs, zo bleek onder de koffie. De reden? Er zou een combinatie te hoog zijn. Maar met de DAF 95XF zou dat probleem niet verholpen zijn, volgens insiders. Maar of daarmee Dirk zijn truck terugkomt naar Oegstgeest?


De vernietigingsdrang van Leo Janson Door: Victor van Denzen

Men kent hem allemaal: Leo Jan son, medewerker huishoudelijke dienst. In september 1963 in dienst gekomen en van plan te blijven tot april 2000. “Dan ben ik 61 jaar en vind ik het tijd om het rustig aan te gaan doen”, zegt hij. Naast het verwisselen van de handdoe ken in de diverse kantoren en wasgele genheden en het schoonhouden van geclassificeerde ruimtes bij het bedrijf, heeft hij nég een belangrijke taak. Naast regelmatig verwijderen van grote hoeveelheden oud papier dat doet hij vaak samen met Willem Hoogduin is hij ook verantwoordelijk voor het ver nietigen van overtollig geclassificeerde papieren. Ruim zeven jaar geleden, na het overlijden van Gerard den Os, kreeg hij deze taak erbij. Na ‘gescreend’ te zijn door de Ml]), leegt hij nu een â —

Leo Janson, verantwoordelijk voor het vernietigen van overtollig geclassificeerde papieren.

twee keer per maand de confipullen, afhankelijk van het aanbod.

Zwijgplicht “Ja, hoor eens even” zegt Leo, “meer mag ik er niet over vertellen, want ik heb een zwijgplicht!” De inhoud van de confipullen wordt versnipperd en dan is het geen confi meer en mag het worden afgevoerd in de containers voor gewoon papier. Het mag dan gewoon gerecycled worden.

Hobby’s Leo heeft ook hobby’s, onder andere fotograferen en video-opnamen maken tijdens vakantiereizen. En dan speciaal van bloemen en bijzondere gebouwen. Voor wie geïnteresseerd is in zijn soms schitterende resultaten, wil Leo hem of Willem Hoogduin weet ook wel raad met oud papier.

haar best eens een kijkje gunnen in zijn verzamelmg.

Gratis Het bedrijfsblad van de Rijkswerf meldde het volgende. De tradi tiekamers van de onderhoudsbedrijven zijn gefuseerd met het Marinemuseum en dat levert meteen voordeel op voor de mede werkers van die bedrijven. Onder vertoon van de toegangscontro lekaart kan het Marinemuseum in Den Helder gratis worden bezocht. Gezinsleden moeten wel toegang betalen.

10

januari 1999 MEOBtiek


Nieuwe Collega Naam: Huidige functie: Datum bij MEOB: Vorig werk:

Is gek op: Heeft hekel aan.~ Favoriete eten: Hobby(’r): Grootste wens:

Harmke Heikens-van der Werf medewerker personeelszaken 1 september 1998 directiesecretaresse Duitse commandant bij NATO-Haupt depot (GE) in Den Helder man, zoon en dochter zeurende, klagende mensen lust alles astrologie, winkelen, lezen en absoluut niets doen “ik ben een zeer tevreden mens!”

Harmke Heikens kreeg hoge Duitse onderscheiding Door: Wil van Elk

Harmke Heikens-van der Werf kreeg een hoge Duitse onderschei ding. De unieke eremedaffie werd opgespeld door generalmajor Dunkel van de Deutse Bundess Wehr. De toekenning van deze voor militairen gereserveerde on derscheiding is uniek omdat deze zelden aan burgers wordt uitge reikt, en dan ook nog eens aan een vrouw, een Nederlandse notabe ne. Harmke komt uit Den Helder. “Ik was directie secretaresse van commandant Korvetten k~pitan W. Funke bij het

NATO Hauptdepot. Dat was een aparte wereld hoor. Ik heb daar veel betnid deld voor onderdak. Ik zorgde altijd voor een goede introductie, zowel voor de Duitse militairen als voor hun echt genotes. Want als het thuisfront het naar de zin heeft, gaat het vaak een stuk beter. Bij het sluiten van het depot heb ik de Nederlanders die daar ook werk ten, ooit werkten er 59, geholpen bij het solliciteren. Ze hebben 25 jaar ergens gewerkt en dan valt het niet mee om wat anders te zoeken. De opleiding perso neelszaken die ik heb gedaan kwam daarbij goed van pas.” Het NATO Hauptdepot is na 32 jaar op 26 novem ber 1998 gesloten. Er ligt nog wat

tijdelijke opslag. “Maar er zijn geen Duitsers meer”, zei Harmke.

Sluiting “Het eerste dat mij opviel in Oegstgeest was de kapitaalsvernietiging”, vertelde Harnike die van 1 september tot eind december twee dagen in de week werk te in Oegstgeest, bij personeelszaken. De overige drie dagen werkte ze, tot aan de sluiting, bij het Hauptdepot. Op 16 december was daar de laatste werkdag. “Per 4januari werk ik de vol le week in Oegstgeest. Ik zit helemaal op mijn plek hier, dus ik verwacht een leuke werkplek te krijgen. Ik heb het hier reuze naar mijn zin.”

Oldtïm ‘r Door: Jan Bakker

Slaap zacht Gebouw H moest natuurlijk schoon blijven. Daartoe was een aantal schoonmakers (interieurverzorgers) aangewe zen die alle ruimtes goed schoon wisten te houden. Toch was er af en toe tijd over en werden de spullen opgeborgen in de kast op de gang, die afsluitbaar was omdat daar vluchtige stoffen wer den opgeborgen zoals benzine, thinner en spiritus. Ook kon je er uitrusten, want er stond nog een stoel in. “Effe een tukkie doen”, vond een van de har de werkers. Deur op slot aan de

MEOBtiek januari 1999

binnenkant. Alle natte lappen met thin ner konden dan drogen. Hij was snel onder zeil en tien uur ‘s avonds werd hij gevonden door de wacht; zijn vrouw had gebeld waar haar man bleef! Toen hij bijkwam kon hij naar Katwijk fiet sen, met een thinnerwalm achter zich aan.

Revideren Revideren was in die tijd een must. Alles uit elkaar trekken, galvamsch behandelen en verfspuiten in de kleur

M2 of M3. Zo ook met een panel L43 van de radar. Om de bedrading achter uit de kast te halen moest je in de kast kruipen en dat was benauwd. Na de lunch w~s dat een uitkomst, want je kon er lekker in snurken. En niemand die dat in de gaten had: behalve dan die jon gen van Bakker. Hij pakte een hamer en gaf een doffe dreun op de stalen kast. De snurker stootte daardoor zijn hoofd omhoog tegen de kast en weer terug met zijn neus op dek. Hij wist niet wat er was gebeurd; wij ook niet!


-

~j 1’

--3

\

-‘—.---

—;~;

~i4~i

~

1

Kerstviering 1998 Door: Victor van Denzen De kerstviering 1998 is, zoals de foto’s aangeven, een gezellige hap pening geworden met ruim vierhon derd liefhebbers; een opkomst van tachtig procent. Niet iedereen kon zich blijkbaar vinden in een kerstge dachte bij het MEOB of liet door ziekte, werk of verlof verstek gaan.

12

Het in kerstsfeer versierde bedrijfsres taurant bood gelegenheid voor een drankje en een praatje met de collega’s en de gluhwein ging grif van de hand. Hier en daar zag je een enkeling met kerststropdas of -muts. Dat gaf een extra feestelijk tintje aan het geheel en moeten we de volgende keer maar mas saal navolgen. Tegen enen toog het gezelschap naar de

overkant, waar het lege ontvanglokaal getransformeerd was tot een sfeervolle eetzaal in rood, groen en wit. Lampjes, kaarsjes, slingers én kroepoek, het was er allemaal. Dat veel collega’s, vrijwil lig of uit hoofde van hun functie, heb ben meegewerkt om deze feestelijke viering te doen slagen mag duidelijk zijn. Zij verdienen dan ook ons aller waardering.

januari 1999 MEOBtiek


Materiaalpianners bezochten ‘Het Arsenaal’ Door: Wil van Elk

De materiaalpianners van het MEOB brachten op 25 november een bezoek aan het Opslag en Dis tributie Centrum (ODC) ‘Het Ar senaal’ in Den Helder. Ze kregen een uiteenzetting over de organi satie van het magazijn, een rond leiding en een maaltijd aangebo den. Het bezoek was georganiseerd om inzicht te krijgen in de organisatie van Het Arsenaal, materiaalplan ners doen er bijna dagelijks zaken mee. Na een introductie van het hoofd ODC, de heer A. Napjus, hielden de heren G. Roos (hoofd kwaliteitszorg en analyse) en R. Middelbos (Sectiehoofd Opslag) een uiteenzetting over de organisatie, verbeteringen van het leveringspro gramma en de reorganisatie die het ODC momenteel ondergaat. Ook de heren A. Pot, hij heeft het bezoek gere geld, en T. van Aalst waren daarbij aan wezig.

Per 1 januari gaat het bedrijf op in de logistieke en facilitafre dienst van het Marine Bedrijf De bemanningslijst wordt met zeventig FTE’s verminderd. “Dat is de restspanning van de Her pert-operatie”, zei de heer Napjus. (Eerder waren al 56 FTE’s ingeleverd.) “Het werk neemt niet af en de conse quenties, daar schrik je van.” De acties voor performanceverbetering hebben veel invloed op de werkdruk. “Wij zit ten aan het eind van het inkoopcircuit”, vertelde R. Middelbos, “en juist dat laatste stukje moeten wij verbeteren. We gaan van 21 dagen naar een 24-uurs regeling. De proef van een dagelijkse shuttledienst, ter verbetering van de levertij den, naar Oegstgeest is een succes.”

Verbouwingen Tijdens de rondleiding vielen vooral de vele verbouwingen op in de omvangrij ke loodsen die het opslagcentrum heeft. Er ligt voor meer dan 800 miljoen gul den aan goederen opgeslagen. Als straks alles bij het ODC Het Arsenaal ligt opgeslagen dus ook de goederen —

van het ETMAG dan liggen er meer dan een miljoen goederen opgeslagen. Er wordt nog druk overlegd of bij het Marine Bedrijf wel of niet grijpvoorra den worden gevormd. De vernieuwin gen in de opslagruimtes betreffen voor al mechamsering in de vorm van pater nosterkasten. Zogenaamde Non-movers, goederen waar soms jarenlang geen vraag naar is, liggen opgeslagen in de loodsen van het voormalige NATO Haupt-depot. —

Indruk Het bezoek heeft indruk gemaakt op de materiaalplanners. Het Arsenaal kan je gerust een mega-store noemen waar de meest uiteenlopende goederen liggen opgeslagen en dagelijks pallets vol met goederen naar binnen worden gereden. Een niet te stuiten stroom van nieuwe spullen, maar ook goederen die door schepen en walinrichtingen worden teruggestort in het magazijn: gereed voor uitgifte, niet gereed voor uitgifte, herstelbaar of niet herstelbaar. Ook dat moet per artikel worden bekeken, veel werk voor een handjevol medewerkers.

Afdeling Inkoop gehalveerd Werknemers en oud-werdnemers

van de afdeling Inkoop van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf ~MEOB) komen regelma tig bij elkaar, voornamelijk bij het vertrek van collega’s die er gens een baan hebben gevonden. Met het vertrek van Hetty Ciere per 1 december 1998, tweede van links op de voorgrond, heeft bijna de helft van de mensen op de foto het bedrijf verla ten: acht van de zeventien. Voor een feest je komen ze allijd graag terug naar het bedrijf; desnoods een afscheidsfeesije!

Afscheid De foto werd gemaakt toen Helma von Hofe-van Egmond, tweede van rechts op de voorgrond, op 19 november 1998 afscheid nam. Helma heeft op 7 decem ber 1998 met haar collega’s een etentje gehouden in het Petit Restaurant. Hetty had haar collega’s uitgenodigd om op 27 november bij haar thuis het afscheid ‘te vieren’.

MEOBtiek januari 1999

Met het vertrek van Hetty Ciere per 1 december 1998, tweede van links op de voorgrond, heeft bijna de helft van de mensen op de foto het bedrijf verlaten: acht van de zeventien.

13


Sinterklaasfeest MEOB Door: Wil van Elk

Iets meer dan zeventig kinderen bezochten woensdagmiddag 2 de cember het Sinterklaasfeest in het Bedrijfsrestaurant van het Mari ne Elektronisch en Optisch Be drijf (MEOB). Vorig jaar waren dat er nog ongeveer 160. Het en thousiasme van de kinderen was er echter niet minder om. Ook ze ventig kinderen kunnen oorver dovend schreeuwen, zeker als ze opgejut worden door een Zwarte Piet die ze constant in de maling neemt met zijn goocheltrucs. Ri chard Stoker was deze keer naar het MEOB gekomen als Pedro de Goochelpiet. Hoewel hij door de vele optredens, hij doet soms vijf krijgen, waren ze aan de achterkant shows per dag, een beetje schor rood en wit! Dat was dus een paard van was, hield hij de kinderen zeer ge een andere kleur, een konijn in dit animeerd bezig. geval. “Zittenjij”, riep hij naar een van de kin deren die meende te zien hoe Pedro zijn goocheltruc deed. Hij had een wit en een zwart konijn in een plat kistje die hij steeds van plaats liet verwisselen. Hij draaide die kistjes steeds stiekem om; tenminste, dat meende de kinderen te zien. Hoewel dat er dik bovenop lag en de kinderen gilden om hun gelijk te

Strijd De zwarte Pieten van het MEOB had den onderling strijd. De hoofdpiet had de cadeautjes nat laten worden. Hij zat behoorlijk in de rats: want als Sint Nicolaas daar achter zou komen! Met de hulp van de kinderen werden de nat te pakjes op de verwarming gezet om te drogen: misschien dat ze op tijd droog zouden zijn voordat de Sint binnen kwam. Gelukkig kwam alles op zijn pootjes terecht, de andere Pieten had den de hoofdpiet in de maling geno men. Sint Nicolaas hoefde hem geluk kig niet te straffen.

Judo Een van de kinderen had een judopak aan omdat hij na het feest examen moest doen (Hij is geslaagd). De hoofdpiet kon hem, ondanks zijn vermeende judokwaliteiten, niet aan en lag binnen een seconde op het podium te spartelen. De judoka was daar zelf ook zeer ver baasd over. “Maar Piet, jij was toch gevorderd judoka?”, vroeg de Sint. “Ja, ik heb de witte band”, zei Piet trots.

Laatste keer Ook de Sint was voor het laatst bij het MEOB in Oegstgeest. Alhoewel, “mis schien mag ik volgend jaar nog een keer komen”, zei de Sint. Twee Zwarte Pie ten waren immers ook terug gekomen voor een gastoptreden! Een inzameling onder het personeel voor het goede doel, bracht 1300 gulden op voor de manege Moedig Voorwaarts. Chapeau.

1~ 1..

Richard Stoker als Pedro de Goochelpiet.

14

It

‘t,

A !~

0

Oh, oh, de pakjes zijn nat geworden. Wat nu?

januari 1999 MEOBtiek


Conservering en verfraaiing van instrumenten Door: H.P.J Huijing

In de eerste helft van 1900 werden voor afwerkingen van instrumen ten spirituslakken, vernissen en diverse soorten beitsen toegepast. De spirituslakken in de kleuren geel en groen; de donkere tint geel werd ook veelgebruikt op tele graaf en seintoestellen, onder de naam “Telegraafgold”. Door sa menstellen van diverse soorten chemicaliën en zuren verkreeg men veel kleurige beitsen. De re cepten van deze beitsen kwamen uit het boek “Metalbeitsen”: een boek in het Duits van begin 1900. Een tint die mij bijzonder trof was platinakleur en diepgroen. De kompasdozen werden aan de bin nenkant van een matte zilverlaag voor zien, met het zogenaamde wrijfzilver. Spiegels werden langs chemische weg verzilverd. Voor het beitsen en etsen werd gebruik gemaakt van salpeter, zout, zwavelzuur en fluorwaterstof dat alleen in een nibberfies met dop kon worden bewaard. De afwerking van de gebeitste onderdelen gebeurde met blanke cellulose zapponvemis of spin tusvernis. Het verwerken en samenstel len van deze middelen gebeurde in een apart stenen gebouw. Aluin, cremotart en wienerkalk werden gebruikt om de instrumenten te ontvetten en te reini gen.

Magnetische theodoliet met uitrustingstukken.

coördinatografen, film, foto, kompas (bousole) registratie en universeeltheo dolieten. Verder astrolabium-uitrustin gen, planimeters en waterpas-instru menten. Voor magnetische (kompas) proeflnetingen was een ijzervrij ge bouw aanwezig. Vermelding van een bijzonder instrument is de magnetische theodoliet van de firma Bamberg uit 1893.

Reisinstrument Koper- en nikkelbad Voor afwerking was de Ven eveneens in bezit van een koper- en nilckelbad, verder de kristal- en rimpellakken en in de midden twintiger jaren, spuitlak in zwart toegepast. Buiten de normale materialen werd gebruik gemaakt van celluloid, eboniet, fiber, kunsthoorn en mica. In de houtsoorten was dat ebben-, palm-, pok- en teakhout. In de metalen antimoon, brons, koper, lood, messing (ijzervrij), monel, nieuwzilver, latoen, nikkel, tin, tombak, witbrons en zilver. De meeste metalen waren a-magne tisch.

Collimator Voor het uitvoeren en vastleggen van diverse soorten metingen was de Ven in het bezit van collimator-opstellingen,

MEOBtiek januari 1999

keurig waarden van de aardmagnetische elementen kunnen worden bepaald. Op de theodoliet is een declinatie kastje geplaatst. In het kastje bevinden zich twee evenwijdige magneten voorzien van een spiegel. De astronomische kij ker is van een zogenaamd Gaus-oculair voorzien. Verder kan op het instrument geplaatst worden een inclinatorium en een slingerdoos. De traditiekamer van het MEOB heeft vermoedelijk de enig ste installatie in Nederland in bezit.

De magnetische theodoliet is een reisinstrument, waarmee te land nauw

Kerst- en nieuwjaarswensen Door: Victor van Denzen, HPR&O

Veel, heel veel reacties ontvingen we naar aanleiding van de kerst- en nieuwjaarsgroet die namens directie en medewerkers van het MEOB verstuurd is. Wij ontvingen niet alleen de gebrui kelijke wensen van leveranciers, klanten en relaties, ook die van veel oud-medewerkers werden bezorgd. Vooral van die laatste categorie ontvingen wij veel persoonlijke wensen, waaruit men liet blijken zich nog steeds bij het MEOB en de huidige medewer kers betrokken te voelen. Vanaf deze plaats allen hartelijk bedankt voor hun goede wensen voor 1999.

15


Uittocht 55+-ers met SBK Door: Victor van Denzen

Het is begin december 1998. Som migen hadden er stifletjes op ge hoopt. Ze lopen tenslotte al heel wat jaartjes mee en het was al va ker gebeurd. Maar toch kwam het min of meer onverwacht: de vraag of men in aanmerking wil de komen voor de SBK/’.Vacht geldregeling. Er werd gewikt en gewogen; men moest op zeer korte termijn een beslis sing nemen. Uiteindelijk pakten dertien medewerkers het aanbod met beide handen aan en besloten een punt te zet ten achter hun werkzame leven bij het MEOI3. Hun namen treft u aan in de rubriek PZ-ters. Met ingang van het nieuwe jaar zullen wij hun vertrouwde aanwezigheid missen. Hun werk wordt

v ,

*,,~‘, ~,

~,;-_

~

-

a

~%4’

,7

~~

~ ~ &,‘a,I% *

—4

J.C. de Meer was op2l december1998 druk bezig met het uitpakken van de afscheidscadeau’s die hij van zijn collega’s van de Product Unit Avionia mocht ontvangen bij het ‘uiteten’ in het Petit Restaurant.

,

nu door anderen gedaan en dat zal hierendaarwelevenwennenzijn.

.‘

tp~

~

-~‘

Afscheid

-

:.~;

~~ ~ •

‘.. —

.

—.

‘~

Weggaan doe je met m stilte en als jemetleeftijdsontslaggaat,magje je uit laten eten en vergoed de Marine de onkosten tot twintig personen. Omdat alles in een kort tijdsbestek is afgehandeld én de decembermaand toch al een druk ke tijd is in het bedrijfsrestaurant, kon niet iedereen voor 1 januari zijn of haar afscheid vieren. In goed overleg met alle betrokkenen en de inzet van de medewerkers van het bedrijfsrestaurant, die zoals we wel vaker hebben mee gemaakt — een tandje hebben bij gezet, zijn alle afscheidsetentjes ingepland en een aantal zelfs al ht d ac er e rug. —

Mevrouw H.A. Guldemond-van Weeren (op de voorgrond), samen met haar collega’s van de OU-Interne Dienst op haar werkplek: het Documentatie en Informatie centrum (Bibliotheek). Ze komt op 27 januari terug om afscheid te nemen, evenals M. Bley (tweede van links).

De diverse foto’s spreken voor zich.

r

L 16

30 oktober 1999, PVMBO Slotfeest

U hoeft niet met een gipsvlucht terug.

januari 1999 MEOBtiek


R. Ebregt kreeg op 21 december 1998 bij zijn afscheid de nodige aandacht van zijn collega’s van de PU-Avionica. Wellicht dat hij nu wat meer tijd heeft voor zijn modeltremen hobby.

~-

4.

S

G.M. Peeters bij zijn afscheidsfeestje op 22 december 1998 in het Petit Res taurant. Hoewel er een nasimaaltijd op het menu stond, zal deze prachtig opge maakte schotel niet lang stand hebben gehouden.

A.A. Giezen maakte ook gebruik van het aanbod om de dienst te verlaten. Op 23 december 1998 genoot hij samen met zijn collega’s van een overheerljke nasimaaltijd. J. Uiterdijk van het bedrijfsrestaurant kijkt op de achtergrond toe of alles goed gaat. Ook hij heeft het bedrijf per 31 december 1998 verlaten.

MEOBtiek januari 1999


Nieuwe Collega Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorig werk: Isgekop: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(~s): Grootste wens:

Michael Sinke 1e medewerker Standaarden Lab. 16november 1998 afgestudeerd HTS Alkmaar de zomer regen en wind biefstuk zaalvoetbal een groot en mooi huis

Nie we Collega

Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorig werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(’s): Grootste wens:

J.C. de Kruijs Chauffeur bij ODC/OU-MAT 1-1-1999 NATO Haupt Depot mçt familie op vakantie met de vouwwagen ouwehoeren chinees, kantonees scanner-korte golf leuke werkkring

Hoezo, ambtenaren lui Door: Victor van Denzen ~ft

Een diep geworteld idee dat amb tenaren lui zijn, wordt hier nog eens gelogenstraft. Aad van der Spek en Ron Schuil zijn fervente hardlopers; trimmers zoals ze zich zelf omschrijven. Met plezier werken zij hun trainingsrondjes af, ook de middagpauze wordt re gelmatig gebruikt om kilometers te maken. Zelfs af en toe in ge strekte draf van Oegstgeest naar Den Haag, is voor hen niet ongewoon.

-

~ •

~. ~.

‘. .,S~ .

S

~:.

4 ““S,-.’-.

~

-S

Op de foto zien we onze collega’s na het volbrengen van de Herfstmarathon in Etten Leur: Aad links en Ron rechts. Zij liepen deze halve marathon getooid in het bekende MEOB-shirt. Ron fmishte na 1 uur en 38 minuten en Aad, die onderweg nog wat foto’s had gemaakt, deed er 14 minuten langer over. Aad merkt fijntjes op: “Dan heeft

18

S

Ron tijd genoeg om voor een heerlijk Paimpje te zorgen!”

kiezen voor de 2/3 afstand. Ook daar zullen ze, na ongeveer 27 h/z kilometer, weer lachend over de streep komen.

Lachend Het duo is nu volop bezig met de voor bereidingen voor de Midwintennara thon in februari te Apeldoorn, wsar ze

januari 1999 MEOBtiek


De Flop Sint Nicolaas en vrijwilligerwerk Door: Ad van den Bergh “Haio, ik ben Eelco ‘~ “Wat leuk datje er bent Eelco, ik ben Sint Nico laas “, antwoordde ik hem. Ik bood Eelco een stoel aan vlak naast me om eens lekker even te kletsen, want aan Eelco te zien had hij de Sint heel wat te vertellen. Eelco was een jonge kerel van zo ‘ii twintig jaar en wat wij noemen ‘zwa egaafd’ Ik bevond mij met mijn Pieten in de kantine van de manege “Moedig Voorwaarts”~, waar wij de 1300 Pietermannen namens alle MEOB-medewerkers mochten aanbieden.

11’

“Ik werk bij de groenvoorziening” ging Eelco verder. “Oh ja, dat wist ik helemaal niet, zeker sinds kort gokte ik. Eelco veerde op en liet mij weten dat het inderdaad pas sinds drie maanden was, waarna ik opgelucht kon zeggen dat het dan inder daad nog niet in het boek bijgewerkt was. Hij werkte vier dagen in de groenvoor ziening en op vrijdag was hij altijd vrij. “Maar dan ben ik altijd in de manege, want dan help ik hier met de rjlessen en schoonmaken Hoe bedoelt u: “zwakbe gaafd”! Iemand die op zijn vrije dag zich als vrijwilliger inzet om andere zwakke ren geestelijk en lichamelijk gehandicapten te helpen, noem ik niet zwakbe gaafd! Daar neem ik mijn peije (ofmijter) voor afi “,

“.

En daar gaat dezeflop dan ook over: het vrijwilligerswerk. Toen ik op achttienja rige leeftijd begon met volleyballen, werd ik al snel gevraagd om in het bestuur te stappen en werd gelijk vice-voorzitter. De voorzitter was eenfantastische man met een ènorme inzet en liefde voor het volleybal, maar vooral voor kinderen. ik heb zoveel van hem geleerd, wat mij in mijn verdere leven enorm goed van pas is geko men. Want,je moet alles leren. Naast het volleybalwerk heb ik veel geleerd als hulp in vakantieweken voor gehandicapten (Rooseveithuis in Doorn) en van het werken met kinderen. Het grootste misverstand in het vrjwilligerswerkïs echter dat ieder een denkt dat vrijwilligers zich ‘opofferen’. Natuurlijk kost het tijd en energie, maar ik heb het ze(fook altijd als een investering gezien. Je leert enorm veel watje ontzettendgoed van pas komt inje verdere leven, zowelprivé als mie werk. Je leert praten met en vooral luisteren naar mensen. Je begrijpt sneller wat iemand bedoelt ofwil, zonder dat hij ofzij dat nu zo duidelijk vertelt. Je bent in het vrijwilligers werk heel erg afhankelijk van anderen. Je moet ze als het ware zien ‘over te halen’ om iets te doen. Alsje het verkeerd brengt, doen ze het gewoon niet! Daardoor leer je om je eerst te verplaatsen in de situatie waarin die ander zich bevindt. Wat vindt-ie belangrijk? Wat is zijn belang? Voor welke argumenten is hij gevoelig? En dit komje natuurlijk ook opje werk tegen. Want ik sta volkomen achter de tekst van dat lied dat zegt dat in Nederland geen enkele chefmeer baas is. En hoewel er nog wel ‘managers ‘zijn die de baas willen spelen, ze bereiken er niets mee, hoog uit stress. Nee, als leidinggevende moet je sturen en zorgen dat de medewerkers enthousiast zijn en blijven. Daarom moetje als leidinggevende ook zelfenthousiast zijn en zeifhet goede voorbeeldgeven. En laat dit nu ook in het vrijwilligerswerk de enige manier zijn om mensen actief te krijgen! Als alle ~‘managers’ ook vrijwilli gers waren geweest, dan zou de wereld er een stuk aangenamer uitzien. Als u tijd heeft, benut het en doe er iets goeds mee. Net als de ‘zwakbegaafde’ Eelco, die zijn tijd geeft en het gevoel krijgt dat hij waardevol is. Ik geefdeflop nu door aan een ‘ras-vrijwilliger’: Klaas Varkenvisser (die nog kan goochelen ook!).

MEOBtiek januari 1999

De Flop De Flop ‘is een rubriek door een MEOB-er geschreven. Iemand krijgt een diskette: De Flop, en zet daarop zijn of haar verhaal. Deze rubriek is niet bedoeld om eens lekker tekeer te gaan, het moet netjes blijven en leuk. Aan het eind van het verhaal wordt De Flop doorgegeven aan een collega.

19


Trainer Afstand Besturing Systeem Door: Wil van Elk iI l hI INl IN~Il HIl l INIl l h[l !~l I Jan Faber, van de Product Unit Elektronica, demonstreerde op 24 november 1998 aan zijn colle ga’s de vernieuwde trainer van het Afstand Besturing Systeem voor de voortstuwing aan boord van Hr. Ms. schepen. “Op zee heb je geen Wegen Wacht dus de Ma rine had behoefte aan opleiding, zodat het personeel zelf kan foutzoeken in de apparatuur”, vertel de Jan Faber tijdens zijn lezing. De trainer die toentertijd speciaal werd ontwikkeld, bevatte 25 jaar oude technieken: tijd voor een face lift dus. “Het is heel wat jaren geleden dat de Marine overging van stoom naar gasturbines. De vorige Van Speykldasse fregatten voeren op stoom. De brug gaf met de telegraaf de instructies door aan de machinekamer en ketelruim, zoals ‘langzaam vooruit, volle kracht voorof achteruit of stop’. Men wilde van de bezetting in de machinekamer af. De gasturbine heeft een grote ombouw, voornamelijk voor het geluid en daar door bleef er weinig ruimte over voor de machinisten. Ze moesten ineens in een aparte ruimte gaan zitten en op afstand de machines besturen; daar moesten ze even aan wennen. Ze moes ten over naar digitale technieken en vooral voor de veertig plussers viel dat met mee.”

Modernisatie Met de bouw van nieuwe trainers voor de Technische Opleidingen KM (TOKM) en nu ook de KM Technische School (KMTS), stond de verouderde ABS-trainer een beetje in de schaduw. Met deze ‘modernisatie’ heeft de KM er een trainer bij waarmee foutzoeken adequaat kan worden geoefend. “De instmcteur kan op een apart paneel allerlei knoppen indrukken waarmee zo’n zestig fouten worden gesignaleerd in het systeem. Hij kan het de leerlingen knap moeilijk maken”, vertelde Jan Faber. Het controlepaneel bevat het bakboord en stuurboord voortstuwingsgedeelte. Bij het stuurboordgedeelte gaan wel lampjes branden, maar het doet verder

20

auu.

d

i

•11

/

I

,j

“--s

00

j;

1 Jan Faber: “De ABS-kast zit vol met modules met printen.” met mee. Het bakboordgedeelte simu leert de werkelijkheid en daannee kun nen de Irainees het foutzoeken oefenen. Ze kunnen de motoren opstarten, brandstof toevoeren, van vooruit naar achteruit, net als aan boord. De motoren gaan pas power leveren als de spoed van de schroeven wordt veranderd. “Het starten van de motoren geeft niet zo’n kick als aan boord, maar het is wel realistisch uitgevoerd”, zei Faber. En ter illustratie demonstreerde hij een ‘noodstop’, een wezenlijk onderdeel van de machine.

Storingen De ABS-kast zit vol met modules met printen en daar gaat wel eens iets van kapot. “Aan de hand van boeken moe ten de leerlingen storingen opzoeken. Ze moeten kunnen onderscheiden of

een print nu wel of niet stuk is. Zo’n kast is daardoor ook een uitstekende testkast om gecompliceerde analoge printen te testen waarvoor je anders een werkbank vol testapparatuur nodig zou hebben. Daar hebben we in het verleden al heel wat gebruik van gemaakt”, aldus Faber.

Oplevering De gemoderniseerde trainer werd op 25 november 1998 verzonden naar de KM Technische School in Amsterdam. Jan Faber: “Het installeren duurt onge veer een week en dan wordt er een week uitgetrokken voor de overname. Injanuari startende cursussen weer. Op tennijn verhuist de trainer naar nieuw bouw bij de marinekazerne Erfprins in Den Helder.”

t

111111111? (IIIlllIIIIuhiI liii

II’ t

t

— —~

,jn~tvt

~i —

t’

r~

u 11

~

~

-

~

~ ~j

~ -,-,

1

/

januari 1999 MEOBtiek


Jan Noorda overleden

.4 •

.,

.

Op 11 januari 1999 is Jan Noorda overleden. Jan was voorzitter van de Medenzeggenschapscoinmissie Marinebedrijf; voorzitter van de Dienstcommissie SEWACO-bedrijf en assistent projectleider Mijnendienst SEWACO-bedrijf

.,... .‘4..__

~41 -•~•

.

*..

~..

.

-—‘,~ç’~

•‘•:•.

~

-, ~

.

~ -..•• •~ .

~.•ç~~•’• -

,,~.

~ ~ .

•‘~‘--•-

:.

•.~•-••,•-

~-~~-:-~« —

,.: ~

-;‘~‘#-•J.~’•~ .4

•—•

.•.

. -•~-~

~ ?~.-.‘

.

Toespraak bij de crematie van Jan Noorda Door: Directeur Marine Bedrijf ILA. Marsman, Commandeur E

:,. :~-

t,

Veel mensen namen afscheid van Jan Noorda: bij de condolence waren bijna driehonderd mensen aanwezig. Bij de crematie waren dat er bijna net zoveel. Een aan tal van de vrienden van Jan hield een toespraalç waaron der Commandeur Marsman:

=

-

~- —•, • ~

ip...

0 ‘t’)

Mevrouw Noorda, Ene, Frank, Rob enjuiiepartners, Vorige week vrijdagmiddag omstreeks deze tijd hebben Jan en ik afscheid genomen zoals je dat dagelijks doet door te zeggen: ‘prettig weekend, tot de volgende week.” Geen van ons kon bevroeden dat er geen vol gende week zou zijn en dat het afscheid voor eeuwig was. Geen van ons kon bevroeden dat het leven van Jan zo plotseling zou worden afgebroken. Vorige week vrijdagmiddag waren Jan en ik aanwezig bij een gebeurtenis die te maken had met de vele reor ganisaties die thans lopen binnen de Koninklijke Marine. Jan in zijn hoedanigheid als voorzitter van de medezeggenschapscommissie en ik als directeur van het Marinebedrijf Vanuit deze rollen hebben Jan en ik de afgelopen zesjaar samengewerkt. De afgelopen zes jaren werden in belangrijke mate bepaald door veranderingen die doorgevoerd moesten worden. Veranderingen die in sommige gevallen behoorlijk ingrijpend voor het betrokken personeel waren. Jan was hierbij de voorzitter van de medezeg genschapscommissie die de belangen van hetpersoneel moest behartigen. Eerst van de Bewapeningswerk plaats, later van het SE WACO-bedrijfen nog later van het Marinebedrjf

Jan is de verpersoonljking van de medezeggenschap in ons bedrijf Dat is niet omdat hij het zo lang heeft gedaan, maar omdat hij er inhoudelijk veel aan heeft toegevoegd. Medezeggenschap is er niet zomaar omdat het toevallig in een voorschrift staat. Medezeggenschap moetje zeifinhoud geven, dan pas gaat het iets beteke nen in het bedrijf Jan heeft dit geduldig en gestaag opgebouwd en heeft op deze manier een solide bouw werk als erfenis achtergelaten Een bouwwerk~ dat niet af is, maar ook niet verbouwd behoeft te worden, het moet alleen maar afgemaakt worden. Dat is de verdien ste van Jan geweest. ik zal Jan als overlegpariner echt missen. Enerzijds door de band die we opgebouwd hebben de afgelopen zesjaren en anderzijds omdat hij als geen ander in staat was de verschillende belangen van de medewerkers van de Rijkswerf en SEWACO-bedrijf en MEOB te vereni gen en daarbij de onvermijdelijke cultuurverschillen te overbruggen. Jan was de stabiliserende factor in een soms roerige omgeving. Jan hing niet het conflictmodel aan. Zijn overtuiging was dat met overleg en praten veel meer te bereiken was op de lange termijn.

Jan en ik hebben hier veel discussies overgehad, soms felle discussies waarbij van beide kanten als het nodig was het conflict niet uit de weg werd gegaan. Beiden hadden we het belang van het bedrijf en de medewerkers voorop staan, alleen over de invulling konden we nogal eens verschillend denken. Ik verweet Jan wel eens dat de besluitvorming te traag en te gede Mevrouw Noorda, Eric, Frank, Rob enjulliepartners, tailleerd was, terwijl Jan mij verweet dat ik te grote Jan heeft intens geleefd~ zijn leven heeft voor ons stappen nam. In het begin leverde deze verschillende bedrijfveel betekenis gehad. Hij heeft iets achter gela wijze van benaderen nogal eens problemen tussen ons ten waarmee wij verder kunnen. Daar kunt u trots op beiden op. Die problemen konden we samen oplossen zijn. i1~ hoop dat dit u mede kan helpen in de komende, omdat we overtuigd waren van elkaars goede bedoelin ongetwijfeld moeilijke tijd. gen en omdat we eerlijk en heel direct tegenover elkaar waren.

MEOBtiek januari 1999


Afscheid van een entertainer Door. Wil van Elk

Het afscheid van Ad van den Bergh is van begin tot eind plan matig uitgevoerd. Hoe kan het ook anders, de ontwikkelaars van de PU Ontwerp en Realisatie doen niet anders. Maar het komt ook door de persoon Ad van den Bergh. Die vent heeft zoveel gedaan in de tijd dat hij bij het MEOB was. Zoals hij de hele dag als een gigan tische Smurf en net zo blauw, tijdens een evenementendag het terrein onvei lig maakt en maar blijft praten, dat is moeilijk in een paar woorden af te doen in een afscheidstoespraak. Hij was Zwarte Piet, Sinterldaas, Hopman, entertainer, zette DMEOB (vermomd als kruisridder) op een paard, deelde paarse donuts uit tijdens acties in Den Haag en vervoerde allerlei stakingsat tributen met zijn rode bus. En dat was dus de rode draad in zijn carrière bij het MEOB: de rode bus. Iedereen kent die bus; het is een begrip geworden.

ii

L ‘~H~’ ii

11

Ad van de Bergh (met bloemen) samen met zijn collega’s voor de rode bus.

Levensloop Terwijl Kees Wassenaar Ad’s levensloop bij het MEOB zeer geanimeerd vertelde, brachten zijn handlangers Spek en Prins de attributen en posters

aan, of eigenlijk uitvergrote foto’s. Ad zijn rode bus was manshoog uit karton gesneden, een prachtige camouflage bij het aandragen van alle ‘deelprojecten’.

Laatste project: UGD overschreden Door: Ad van den Bergh

Het waren voor mij de moeffijkste momenten bij het Marine Elek tronisch en Optisch Bedrijf (MEOB): afscheid nemen van col lega’s waar je niet alleen vaak in tensief mee hebt samengewerkt, maar die je toch ook achterlaat in een zeer onzekere en moeffijke si tuatie. In mijn overmoed dacht ik tijdens de kerstborrel iedereen persoonlijk wel even de hand te kunnen schudden, maar dan blijkt dat ik de problemen van de MEOB’ers nog onderschat heb. Nu ben ik zelf ook niet kort van stof maar de gesprekken waren hartverwar mend en doorgaans ook droevig. Maar na de kerstborrel bleek in ieder geval dat ik nog lang niet iedereen gesproken had. Kortom, ook dit laatste project werd met binnen de geraamde uren gerealiseerd! Daarom schrijf ik dit stukje in de MEOBtiek: voor al

22

~l~t

i~

~vr~1~ i~

.j

MOOI GEWEEST

Ad van den Bergh: “Het is mooi geweest.”

degenen die ik heb gemist. Dank aan u allen voor de fijne dingen die we samen hebben meegemaakt of zelfs gemaakt hebben. Het MEOB is in mijn ogen een

fantastisch mooi bedrijf, dat draait op het enthousiasme en vakmanschap van de medewerkers. U weet dat ik daarom het MEOB niet verlaat. Uiteindelijk

januari 1999 MEOBtiek


heeft het mijns inziens zwakke management mij doen besluiten om het op te geven. Als je idealen niet meer verwezenlijkt kunnen worden, moet je de consequenties aanvaarden.

Het gaat om methodieken voor realtime embedded systeemontwikkeling, ofwel technische systemen. Ook cur sussen in projectmanagement zullen in de toekomst tot mijn taken gaan beho ren.

Cursussen Vanaf 4 januari 1999 ga ik als consul tant/docent werken bij ISES Internatio nal in Tiel. Ik ga daar cursussen schrij ven en geven aan softwareontwikkelaars.

mij zeer geslaagd afscheidsfeestje te organiseren. Het was leuk om te zien hoeveel fantastisch leuke dingen ik mocht doen bij het MEOI3 in de afgelo pen 10V2 jaar. Het gaat u allen goed en houd stand in deze moeilijke tijd.

Geslaagd Tot slot wil ik langs deze weg ook iedereen bedanken die bezig zijn geweest om in besloten kring een voor

(E-mail: ad.vandenbergh~nl.origin-it.com)

Nieuwe Collega a 1,

Naam: Huidigefunctie: Datum bijMEOB: Vorig werk: Isgekop: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(s): Grootste wens:

al

Eric Bontes l~ medewerker periscopen 1 december 1998 elektromonteur bij Taylor vrouwen vroeg opstaan chinees auto’s en motoren vrij staand huis

Maarten Zwetsloot naar MID

Foutje, bedankt

Maarten Zwetsloot ruilde zijn werkplek bij de PUI Kalibratie in voor een baan bijMID.

In de vorige MEOBtiek stond onderstaand bedankje. Door een opmaakfout was het laatste gedeelte wegge vallen waardoor niemand kon zien van wie het bedankje afkomstig was. Nou, dat was dus van Karin van der Steen van Expeditie! Hierbij nog maals haar bedankje. —

Collega’s, bedankt Per 1 november 1998 begin ik aan mijn nieuwe baan als secretaresse bij VelopA BV in Leiderdorp. Ik bedank iedereen voor de prettige samenwerking en gezelligheid. De mensen die meeverhuizen naar Den Helder wens ik veel sterkte en succes toe. Voor hen die niet meewillen hoop ik dat zij een passende baan vin den. Bedankt en de groetjes, Karin van der Steen, (expeditie).

MEOBtiek januari 1999

Martien Opdam zag Abraham Martien Opdam zag op 10 januari Abraham. Toen hij de maandag daarna op zijn werk kwam, was zijn werkplek al bezet.

23


Ongemakken en moishopen Door. Wil van Elk

de andere dag worden geleegd en de geur van rottend fruit je soms al van verre tegemoetkomt. Vooral als je op maandag komt als het fruit er al ligt vanaf vrijdag! Dergelijke ongemakken kun je nou eenmaal niet positief bena deren.

Soms wordt het blad Teamwork gemist. Je kon er zo heerlijk je hart in luchten. Vooral als er maatregelen worden getroffen waarover in de wandelgangen door grote groepen personeelsle den hoofdschuddend en onbegrj Mollen pend wordt gereageerd. Een Karin van der Steen schreef in een paar schone taak voor de dienstcom MEOBtieken geleden een aandoenlijke missie, lijkt mij, om sommige za pleidooi voor de mollen die het terrein ken extra aandacht te geven. van het MEOB bevolkten. Zeer verbol De laatste operatie stofwolk, het vertrek van een groep medewerkers, laat zijn sporen na op het bedrijf. After work is komen te vervallen voornamelijk door de geringe belangstelling. Gebeurtenis sen die direct ingrijpen op de dagelijkse gang van zaken en het humeur van het personeel negatiefbeïnvloedt, net als in de kantoren waar de prullenbakken om

gen was ze over het feit dat de tuinman ze had gedood met mollenidemmen. Als zij nog bij het bedrijf zou werken, zou ze met plezier kijken naar de grote hoeveelheid molshopen die her en der verspreid over het terrein massaal ver schijnen. De mollenpopulatie is groter dan ooit tevoren! Maar of de tuinman daar blij mee is...

4,-

Rob Weltak weg “Ter gelegenheid van mijn afscheid van het MEOB, in verband met een andere werkkring, nodig ik u uit op 10 decem ber”, schreef Rob Weltak.

Automobilisten verblinden MBK Hoewel het al weer snel lichter wordt ‘s morgens bij aanvang werkzaamheden, hebben de be wakingsbeambtes het aan de poort knap moeffijk.

Als er een auto aankomt met volle lich ten op, dan is het vrijwel ondoenlijk om de toegangscontrole uit te voeren. Ver blindt als hij of zij is, kan de beambte niet zien wie in de auto zit, laat staan dat

hij of zij de toegangscontrolekaart kan zien.

Mislukt Tijdens het maken van foto’s kwam een auto het terrein op rijden met halogeen lampen. Dat licht was zo fel dat het heel lang duurde voordat de ogen zich weer hersteld hadden. De foto is mislukt; overbelicht. Van een auto met ‘gewoon’ licht heeft de camera een poging gedaan om er iets van te maken, net als de beambte die met de grootste moeite de chauffeur herkende.

Keurig Een collega stopte naast de MBK’er en liet keurig zijn pasje zien door de zij ruit. Zo kan het ook! Bij het naderen van de poort kunnen ook de lichten worden gedimd en met de binnenver lichting aan zou het helemaal perfect zijn.

Houd rekening met de collega aan de poort en dim een beetje. Wie komt er nou weer binnen?

24

januari 1999 MEOBtiek


Kerstdrive klaverjassen en sjoelen Door.~ M. Stokhuijzen, MST®

Van de 93 klaverjassers konden door ziekte en andere oorzaken zeven personen niet aanwezig zijn; alle zes aangemelde sjoel sters waren er wel. De klaverjassers speelden in drie ronde met twee slapers per ronde, deze slapers mochten als troost 1600 punten op hun briefje bijschrijven. De stemming was weer goed en ook het grote aantal vlee sprijzen zorgde er voor dat veel deelne mers met een prijs naar huis konden gaan. Bij het sjoelen was de eerste prijs voor mevrouw Koudijs met 956 punten en bij de klaverjassers was het mevrouw Bentvelzen die met 5748 punten als eerste een prijs mocht uit zoeken.

De zes deelneemsters van het sjoelen komen niet alleen om te eten en voor de gezelligheid: er moeten ook zoveel mogelijk punten worden gescoord.

Kerst Bingo-dansant -

~L~-

~__

Hoogste concentratie bij de bingo.

De Kerst Bingo-dansant van zaterdag 19 decem ber 1998 betekende een gezeffig avondje uit. Ie dereen kreeg na afloop een verse kip mee naar huis. Bingo-master Victor van Denzen ‘slingerde’ de getallen, die Hans Slot hem aangaf, vakkundig de zaal in. Er waren heel wat mooie prijzen te winnen, dus iedereen zat zeer geconcentreerd op het bingoplankje te kijken. ...24, 36, 18, Bingo, Bingo! Ook deze avond kwamen dubbele bin go’s voor. Het geluk kwam soms bij hetzelfde tafeltje terecht, waardoor de minder fortuinlijke deelnemers alleen maar fanatieker werden. De pauzes werden gretig benut om wat te eten of te drin ken te halen. De dansvloer was regelmatig vol, mede door de gezellige muziek.

I~”a

-1’

30 oktober 1999, PVMBO Slotfeest

mag ook iemand meenemen. Ook dubbele bingo’s kwamen voor

MEOBtiek januari 1999

...

Berenburg?...

25


Jaarprogramma PVMBO 1998 1999 -

PVMBO

Zaterdag Zaterdag

13 maart PM

Bowling-avond Opening Watersport

Paasdrive Vrijdag Donderdag Woensdag Zaterdag

26 maart 25 maart 31 maart PM

Bridge Badminton Klaverjassen/sjoelen Vissen

Maandag Zaterdag Zaterdag Maandag

19 april 08 mei 29 mei 31 mei

Tennistoumooi Oranje-bingo Sluiting Klaverjassen 2e Algemene ledenvergadering

Afdeling klaverjassen en sjoelen Voorzitter, ? penningmeester, ledenadministratie, contactpersoon FBTO en coĂśrdinator FPP

Door: M. Stokhuijzen, MSTÂŽ

Onze afdeling klaverjassen en sjoelen wordt nog steeds gezien als een gezeffige ontspanningsver eniging. Dat blijkt wel uit het nog

A.J.M. Koek 2454 Secretaris en contactpersoon K & 0 I.F. Flohr 2337 Penningmeester

J.E. Slot

[

Opgericht 22 mei 1979

gironummer 346806

Contactpersonen van de afdelingen

1

(071-305....)

Autohobbyclub K. Keller 2238 Computerhobbyclub 2144 T.J. Borreman Hobbyclub algemeen 2207 C.M.J. v.d. Ploeg Badminton 2550 M.J.N. Dofferhoff Klaverjassen en sjoelen 2352 A. Bal Bridge 2337 I.F. Flohr Vissen 2352 A. Bal Watersport 2211 B. Schaap

26

steeds groeiende aantal leden, hoewel het aantal sjoelsters gelijk is gebleven met twaalf dames, is het aantal klaverjassers gestegen

2238

Personeelsvereniging Marinebedrijven Oegstgeest

Spanning Bij de klaverjassers is de spanning er

tot 76. Op 11 december werd alweer de zeven de wedstrijd gespeeld. Het ziet er naar uit dat alle twaalf sjoelsters en 74 kla veijassers de eindstreep van tien wed strijden zullen halen.

Sjoelen Bij de sjoelsters staat mevrouw Flan derheijn nu op de eerste plaats met 6245 punten met drie punten verschil is mevrouw Van der Poel een goede twee

de met 6242 punten. Mevrouw Koudijs staat met 6174 punten op derde plaats.

ook nog niet uit. De eerste plaats wordt al een aantal avonden bezet door de heer Borreman met 36269 punten. Dat is zelfs voor Oegstgeester begrippen erg hoog. Theo heeft een voorsprong van 1872 punten op de heer Riemens die 34397 punten heeft. Het verschil tussen de nummers twee en drie is niet zo groot namelijk 165: het is de heer P. Juffermans met 34232 punten. Vermoedelijk zullen de andere klaver jassers geen spaan heel laten van Theo Borreman! Zoals het er nu uitziet zal de tweede helft van de competitie behoorlijk span nend worden. Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom; alleen kunnen zij niet meer meespelen voor de eindprijzen van de ladderwedstrijden, maar wel om de avondprijzen die toch altijd weer de moeite waard zijn. En wint u niets, dan bent u toch een gezellig avondje uit geweest.

januari 1999 MEOBtiek


Horizontaal

Puzzelladder

1. Voomaamwoord; Meisjesnaam 3. Lol; Lol 7. Turkse titel; Familie 10. Spil; Aficor ting 11. Europese hoofdstad; Europese hoofdstad 13. En andere; Onder andere 14. Italiaanse stad; Kledingstuk 16. Vrije universiteit; Behoudens fouten 17. Halte voor bussen; Engelse titel 19. md. gerecht; Oorlogsgod 20. Klimplant; Struik 21. Ita liaanse plaats; Pont 22. Mannelijk dier; Buitenaards wezen 24. Honingbij; Insect 26. Ter plaatse; Laatst leden 27. Gek; Gek 30. Dominee; Lumen 31. Sportartikel; Erg 32. Rivier in Duitsland; Lichaamsdeel 34. Koor; Ontkenning 35. Oostzee haven; Var kensgeluid 37. Ik; Titel 38. Geluid; Rekening 40. Plaats in Noord-Brabant; Bier 42. Getij; Afkorting 44. Godsoordeel; Mest geven 46. Aartsbisschop; Persoonlijk voornaamwoord 47. Akelig; Kledingstuk 48. Bijwoord; Voegwoord 50. Turkse cog nac; Rivier 52. Alleen spel; Bijbelse naam 53. Vreemde; Opgeld 54. Jongensnaam; Zuilengang 55. Slee; Water in Noord-Brabant 57. Mest; Streek 59. Water in Fries land; Onder officier 60. Blootloper; Gebedenhuis 63. Titel; Vanaf 64. Nepmoeder; Onderzoek instelling 65. Deel van een schip; Zeer buigzaam 66. Turkse titel; Lidwoord

Vertikaal 1. Tijdsrekening; Vragend voornaamwoord 2. Pleziermaker; Aziatisch land 3. Muzieknoot; Rivier in ItaliĂŤ 4. Plaats in Gelderland; Rotterdamse sport vereniging 5. Tijdsaanduiding; Oude Franse munt 6. Tegenover; Kunstmatige bevruchting 8. In de file wordt vaak ...; Misbaksel 9. Streling; Vis 11. Plant; Plant 12. Parade; Hitte 15. Mak; Tijdsaanduiding 18. Turkse titel; Onheils godin 21. Vrucht; Insect 22. Oneven; Voedsel 23. Loterij; Rivier 25. Plant; Plant 28. Fout; Aflneting 29. Glad; Uitgestorven rund 31. Heeft een paard in de mond; Vreemde munt 33. Muurholte; Dier 36. Halfbloed; Naam 39. Scheepsdrank; Myth. Figuur 41. Weg; Gemis 43. Gerecht; Amerikaanse stad 45. Bijwoord; Bijwoord 46. Groef~ Naar 48. Adj. Onder 0ff.; Slaghout 51. Beo; Houding 54. Gewas; Bijbelse naam 55. Term in de foto techniek; Gravin van Holland 56. Meisjesnaam; Bijl 58. Open stuk in de vaart; Huisdier 61. Voorzetsel; Grondtoon 62. Noot; Landenteken Oplossing inleveren, uiterlijk 26 februari 1999, bij: Sonja Vlieland, sectie BOK.

Oplossing vorige puzzel: MAISKOLF. TAL. MY EDE .AF .AMERIKA. TIRAN. SMELTPUNT RE.LOL. 1 .ES.N.Y OUD.N.OLYF.PSI. T.OP.HEILOO.TOT REN. SIRE ONEENS EROSIE. LONDEN.A 1 ROEREI TIRANA NA.URN.DYON.R.R .LAP.AR.VEGHEL. ALLES ARES OSEL NEER. STARTER. KA TER. ZO.DIE.DE.A INTEELT. GLEE EN .

.

.

.

.

.

MEOBtiek januari 1999

4 4 4 4 4 4 4 5 5 9 9 9 13 13 16 17 20 21 21 22 23 29

Hr. M.J. Lankhout Hr. W.J. Neuteboom Mw. T. Paats Hr. C. Ouwehand Mw. M. Grootjans-Martens Hr. A.L. Sneeuw Hr. T. Borreman Hr. P. Guyt Mw. J.A.M. Kuhn-Grootjans Hr. J. Hartevelt Hr. C. Haasnoot Hr. R.L. Schippers Hr. J.W. de Groot

Hr. J.W. Ruben Hr. G. Wesselius Hr. A. Bal Mw. J.M. Ruben-van Noord Mw. G. van Daalen-Strijker Hr. P. Dijkdrent Mw. P.M. van Duyvenbocle Hr. J.J.J. Mullers Hr. D.R. van der Neut Met puntenverlies: Hr. J. van der Zalm f25,00 Mw. C. Schipper-van Duin f 15,00 Zonder puntenverlies: Hr. D.R. van der Neut f 10,00

Ontwerp: H.J. van Hoogenhuizeni


1 Colofon 1

Nieuwe medewerkers Naam E. de Vries J. Solleveld H.S. Heikens-van der Werf J.C. de Kruijs M.A.P. Boskamp

Datum 011298 01-12-98 01-01-99 01-01-99 11-01-99

Afdeling PUOPTRJNZ&V PU-OPTRJP&GS SU-PZ OU-MAT/ODC PU-AVIONICAIUV2A

Redactie: Hoofdredactie

w.j. ~ Elk Public Relations V. van Denzen 071-3052205

Ambtsjubilea Naam

R. van Spengen W. van Oosten A.A. Sinnema M. Ammeraal B. Quist

Datum Afdeling 04-02-99 SEWACO

Sectie

Jubileum 12 ~4

Vaste medewerkers

18-02-99 PU-OPTR

NZ&V

12 ¼

A.J.M. Koek (PVMBO)

BV

12 ~~‘2 40 12 ¼

H.J. van Hoogenhuizen (Puzzel) S. Vlieland (Puzzel) R. Brouwer (DC)

15-03-99 SEWACO 23-03-99 MB Den Helder 27-03-99 SU-BEB

J. Bakker (Oldtimers)

Buitengewoon verlof tot H.J. Otter

0 1-03-99 01-05-99

J. Geldof

Medewerkers aan dit nummer:

Vertrekkende medewerkers Datum P. Guijt J.A. Bos H.S.C. Ciere M. Bley R. Ebregt P.G. de Geus A.A. Giezen J.L. de Grauw H.A. Guldemond-van Weeren H.J. Kampinga J.H.B.M. Koster J.C. de Meer G.M. Mulders G.M. Peeters J. Uiterdijk N. Vinkesteijn-Korbee M. Zwetsloot

Naam 01-12-98 01-12-98 01-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 3 1-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98 31-12-98

Afdeling PU-KAL PU-KAL OU-MATflnkoop OU-IDfRepro PU-AVIO/Bo OU-MAT/Matp PU-ORJWalo PU-OPTRJNz&v OU-IDID&i PU-ADV/Avt PU-OPTRJNz&v PU-AVIO/Bo PU-ELEK/Bo OU-MAT/Odc OU-IDfBres OU-ID/Binf PU-KAL

Reden Naar particulier Naar particulier Centrale Org. Defensie SBKlwachtgeld SBK/wachtgeld SBK/wachtgeld SBK/wachtgeld SBKlwachtgeld SBKlwachtgeld SBKlwachtgeld SBKlwachtgeld SBK/wachtgeld SBKiwachtgeld SBKlwachtgeld SBKlwachtgeld SBKlwachtgeld MID

Oud-medewerker overleden Bastiaan van Dijk 78 ~ Tot aan zijn pensioen (65) was hij stoker bij de Huishoudelijke Dienst.

P.R. Hogendoom A. v.d. Bergh H.A. Marsman J.W.P. Spaans K.C. Jansen K. van der Steen H.P.J. Hmjmg w. Gerritsen M. Stokhuijzen V. van Denzen ~

Redactie-adres: Re~ctie MEOBtiek Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST Telefoon: 071-3052171 FAX: 071-3052605 E-mail: wjvelk~worldonline.nl Foto’s: w.j. van Elk V. van Denzen en particulieren Verzending: D&I

OU-ID Drukwerk: Drukkerij Dekker, Noordwijk

Verschijningsdata MEOBtiek 1999 Nr. 2

Datum 26-03

Kopijsluiting 26-02

3

21-05

4 5

23-07

29-04 25-06

24-09 26-11

27-08 29-10

21-01

31-12

6 2000 1

28

Kopij voor het volgende nummer van MEOBtiek inzenden uiterlijk: 26februari 1999 De redactie beslist over het al dan niet plaatsen of bewerken van ingekomen stukken en behoudt zich alle rechten voor

januari 1999 MEOBtiek

MEOBtiek 01 1999  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 01 1999  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement