Page 1

-

.

.

t.

.

-. .

‘i

t

t

.4 t.~. —

..-)‘

~‘~1

..

4.

t..v

4 4...

ç ‘1

4

~4

t.

4

——

~

..

t 4

4

4

.4 -4

4.

...

44. /

0

~.t—

~i :

1

dI,$

4

.A

4

t

~4t

~

~

.~

, :~

t.,,

1b

1 Inditnummer 1

~‘‘

.%~ 44

s

~

w.

.~

~“ ‘1

4DeDCkrant Rinus Brouwer over het DC-gebeuren.

5 Afstudeeropdracht bij MEOB Léon van Zundert studeerde af op SARCAST en solliciteerde bij het MEOB. ...

6 Foster Parents Plan Het geld van de Hobbyclub werd nuttig besteed getuige het eindverslag van het drinkwaterproject in Haïti.

8 Project West Sahara Bij het MEOB wordt koortsachtig gewerkt aan MINURSO. Diverse voer tuigen van de Mariniers worden uitgerust met nieuwe verbindingsapparatuur.

10 VIP Coach naar Den Helder Vanaf 23 september gaat een luxe VIP Coach dagelijks heen en weer rijden naar Den Helder. 15 Stralingsgevaar en de Hawk Henk Klok vertelt over de achtergronden van stralingsverschijnselen. Hoe gevaar lijk is microgolfstraling nou eigenlijk.

En nog veel meer

MEOBTIEK IS EEN PERIODIEKE UIT AVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISC BEDRIJF

‘‘

4,-.

4,

~.

.4

.


Van de redactie Door. Wil van Elk, Hoofdredacteur

Nooit zal ik de wijze lessen vergeten van een Cae sar-therapeute. Zij leerde mij om mijn rug te rech ten. Niet alleen handig om de problemen van alledag op te vangen, maar ook erg handig bij het tillen; vooral het te zwaar tillen ergens aan. Tegenwoordig breng ik haar goede raadgevingen maar al te vaak in de praktijk. “Je moet je rug recht houden, je armen op de armieuningen leggen van je stoel en regelma tig ontspannen.” Dat laatste gebeurt veel te weinig. Daarom was de jaarlijkse PU-uitgaansdag mij meer dan welkom. Maar zo te zien ook bij de andere colle ga’s.

Corporate identity De Koninklijke Marine heeft een nieuwe huisstijl gelanceerd en alle logo’s moeten verdwijnen. Wat overblijft is één gezicht naar buiten. Uh, twee gezichten. Want als een soort Janus heeft de Marine besloten om het Korps Mariniers haar eigen gezicht te laten behouden. Terecht. Verder lijkt het erop dat de stijl is ontworpen door een militair; hoe kan het ook anders. Inwerken en aanpassen is er niet bij. “Op het moment dat de gebruiksaanwijzing met sjablonen op diskette wordt ontvangen is het Handboek huisstijl Koninklijke Mari ne van kracht en is het niet meer toegestaan correspondentie anders te voeren dan in het Handboek is aangegeven”, aldus de aanbiedingsbrief van de Plv. bevelhebber der zeestrijd krachten L.L. Buffart, schout-bij-nacht. Dat er ook nog bur gerbedrjven zijn binnen de Marine, laat staan burgers, is mijns inziens volledig aan voorbij gegaan. Dat een bedrijf als het MEOB niet zomaar omschakelt wordt blijkbaar niet over nagedacht. Natuurlijk wordt er gehoor aan gegeven, want een uniforme huisstijl is goed voor de herkenbaarheid. Alleen

jammer dat bij de voorbeelden aangegeven lettertype en bij behorende corpsgrootte zodanig klein is afgebeeld dat de ouderen onder ons het niet of nauwelijks kunnen lezen. Mari ne Elektronisch en Optisch Bedrijfkon niet op een regel, heel storend als Bedrijf naar de volgende regel wordt verbannen. Maar Elektronisch en Optisch gaan er straks toch tussenuit, probleem opgelost. Alle enveloppen, visitekaartjes, voorge drukte formulieren, alles moet weg. Alleen het ‘onklaar anker, gedekt door Koninklijke kroon’ en de teksttoevoeging ‘Koninklijke Marine’ mogen nog, al het andere mag niet meer. Het MEOB-logo stond al op het punt te verdwijnen, maar krijgt nu al de genadestoot toegediend. Een prangende vraag blijft: wat moet je invullen bij ‘Rang: Burger, je func tie ofniets? Alle inspanning die is gestopt in de inventarisatie bij de drie onderhoudsbedrjven, om te komen tot een unifor me huisstijl voor het Marinebedrjf, lijkt voor niets te zijn geweest. Een exacter aankondiging vooraf uit Den Haag had leuk geweest. Ook bij de invoering van de nieuwe huisstijl is het toch ook wel handig om te weten welke formulieren wor den gebruikt bij de drie bedrijven. Hebben we zonder het te weten voorgewerkt.

Directie Ook in dit nummer geen enkel teken van leven vanuit de directie. Zowel Oegstgeest als Den Helder mijden de MEOB tiek. DMB Cdr. Marsman communiceert via Nieuwsbrieven en DMEOB Ir. Hogendoorn..., hoe lang nog? Wordt zijn nieuwjaarstoespraak een afscheidsspeech? De toekomst zal het leren.

Bedrjfsmaatschappelijk werk, MEOB BMW’er Dolf Tjin-a-Tak. Gebouw Pascal, kamer 038, toestel 2183.

Op de voorpagina

Spreekuur maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.

Stoomtram Nee, het is niet de trein naar Den Helder maar de stoomtram van Hoorn naar Medemblik. De medewerkers van de PUKAL gingen hiermee op reis tijdens hun jaarlijks uitje.

f. Dienst Bedrijfsgezondheidszorg Koninklijke marine, Afdeling Algemene Bedrjfsgeneeskunde MEOB Spreekuur maandag en woensdag, na telefonische afspraak (tst. 2234)

W.A.M. Overeem, bedrijfsarts.

september 1998 MEOBtiek


Kort maar krachtig Salaris 1998 Data waarop het salaris naar de bank- of giro-rekeningen gaat. Bij schrijving vindt meestal één of twee dagen later plaats. 23 september 22 oktober 20 november 21 december (+ interim)

After work De volgende after work is op vrijdag 2 oktober. Iedere eerste vrijdag van de maand is het een maandelijks terugke rende gelegenheid om collega’s en oudcollega’s te ontmoeten. Tot ziens op 2 oktober en 6 november.

Clubavonden PVMBO Maandag Vrijdag Dinsdag

+

Bridge Computer Hobby Club Elke laatste dinsdag van de maand (behalve in juli en december) Dinsdag in juli en augustus Afdeling Watersport Donderdag Badminton

Hans Hendriks in 50 woorden

Vrijdag

Verf

Klaveijassen/Sjoelen

Hij was er even niet toen een Abraham op 14 februari 1998 op Hans Hendriks stond te wachten. Zijn collega’s zouden het liefst die dag in de herhaling willen, maar dat kan niet meer. En Hans, die neemt het er even van of is het z’n Abraham?, Neeee.

Het is mogelijk om verf en aanverwante artikelen te kopen bij SIKKENS CENTER, Fruitweg 28-30, 2321 GK Leiden. Er moet contant worden afgerekend en de toegangscontrolekaart moet worden

MEOB Afscheidsliedj ei gedicht

getoond met vermelding van ordernum mer M13708908.

...

dan moeten we ‘t bij d’herinnering laten

als Oegstgeest straks is verlaten de laatste hamerslag verstomd

geen Haarlemmerstraat, geen eigen

de werkplaatsen zijn lege gaten

poort

die staatssecretaris hij zij “verdomd” dan is in de noord verrezen

Wijze: Ketelbinkie..(toen wij uit we moeten straks opnieuw beginnen Rotterdam vertrokken) omdat Gmelich Meyling dat beveelt maar laten we ons toch eens bezin-

een splinternieuw marine bedrijf waar u de baker van mocht wezen de nieuwe stek, dat is buiten kijf

Stropdassen

De MEOB-stropdas wordt een collectors item. Hij is weer te bestellen in het bedrijfsrestaurant; hij kost f 20,00.

Foto’s

‘t is meer dan 50 jaar geleden

nen

dat het in Oegstgeest begon

hoe goed het was op d’oude teelt

refrein:

een elektronisch bedrijf op te richten

we maakten met plezier de printen

want een ding moeten ze zeker

het was iemand die het verzon

de ontwerper deed zijn werk secuur

weten

daar klonk toen reeds het lied der

de techneut die wist van wanten

en dat is helemaal niet raar

arbeid

en de koffie van Jan, die was niet

het heeft ons nog nimmer gespeten

Alarmnummer

en iedereen die was er “heer”

duur

wij blijven toch,

Het alarmnummer bij het MEOB: 2222.

die goeie tijd is straks vervlogen

OEGSTGEESTENAAR

want hoe ‘t was, is allang niet

refrei n:

meer

dus laten w’ons goed realiseren dat niets hier blijft zoals het is

refrein:

dit tij valt niet~eer te keren

als wij dat plekkie gaan verlaten

wat blijft is alechls,geschiedenis

en we gaan weg naar ‘t hoge noord

MEOBtiek september 1998

(Bron: De Nieuwe Werf)

Foto’s die in de MEOBtiek staan, kun nen worden nabesteld bij Victor van Denzen op toestel 2205.


Uit de koker van de DC-voorzitter Door. Rinus Brouwer De laatste twee maanden hebben in het teken gestaan van de va kanties. Ook de MC heeft nage noeg niet vergaderd in deze perio de.

de medezeggenschap staat of valt met de ruimte die hen wordt geboden door de voorzitter van deze MC.” Wellicht is een extra inspanning richting de MC te overwegen, of het wordt tijd om deze ruimte eens te nemen.

Avion ica In de laatste overlegvergadering heeft de MC bij monde van Dick Havenaar haar ongenoegen kenbaar gemaakt over het gebrek aan informatie bij de gewijzigde plannen van O&R en Avio nica en de volgorde waarop het werd gepresenteerd. “De MC moet in de gelegenheid worden gesteld haar visie hieromtrent te kunnen bepalen en daar een advies over te mogen geven”, aldus de mening van het MC. Dit werd door de voorzitter CDRE H.MARSMAN beaamd, maar door de enorme tij dsdruk waarin alles gerealiseerd diende te wor den, kwam dit niet helemaal tot zijn recht. Hopelijk wordt in de toekomst wat meer ruimte geboden aan de MC om kennis te nemen van toekomstige wijzigingen. —

Medenzeggenschap Regelmatig komt de uitspraak van CDRE MARSMAN in mijn gedachten op die hij gedaan heeft bij het afscheid van Albert Vink: “het functioneren van

Ook de SOO Avionica werd verrast met de ontwikkelingen binnen Avionica, terwijl iedereen van een welverdiende vakantie genoot, werd in een straf tem po inhoud gegeven aan de infra voor Avionica bij het Marine Bedrijf (MB). De ontwikkelingen konden bij het MEOB met veel moeite nog enigszins teruggekoppeld worden, groot was ech ter de verrassing bij het Marine Vliegkamp de Kooy (MVKK). Daar heeft totaal geen terugkoppeling plaats kun nen vinden. Dit is een onbevredigende situatie, vindt het SOO. We zullen daar dan ook op terugkomen bij het overleg op 14 september.

Gratificatie De DC werd in kennis gesteld van de beslissing van DPKM, “na een advies vanuit de Directeuren-overleg”, om alle HTS gediplomeerden in aar~merking te laten komen voor een eenmalige grati ficatie. De DC is hier hoogst ongeluk kig mee. Men gaat gemakshalve maar

even voorbij aan alle personen met een gelijkwaardige diploma, terwijl de cri teria waar dit alles in vervat is, ook ter discussie zou kunnen staan. Een struc tureel probleem binnen de KM-organi satie verzachten en daardoor een nieuw probleem veroorzaken, heeft weinig van doen met personeelsBELEID. De DC heeft hier informeel met DMEOB over van gedachten gewisseld. Wellicht zal de DC hier nog op terug komen bij het overleg met DMEOB op 1 oktober.

‘73e naam van het vervoersbedrijf staat ga rant voor kwaliteit, dunkt mij.” Vervoer Het vervoer van zo’n achttien mede werkers naar Den Helder is nu gere geld, zij worden met een “luxe” bus van Brouwers Tours vervoerd. De naam van het vervoersbedrijf staat garant voor kwaliteit, dunkt mij. De DC wacht met belangstelling de reacties van het personeel af, ook de feitelijke reisduur zal met belangstelling gevolgd worden. Schroom niet ons op de hoogte te houden van uw ervaringen.

‘:

9~2(~ ~~h’

BROUWER’S

•‘~

TOURS BROUWER’S TOURS

07

.,

“Het vervoer van zo’n achttien medewerkers naar Den Helder is nu geregeld, zij worden met een “luxe” bus vervoerd.”

september 1998 MEOBtiek


Afstudeeropdracht bij het MEOB levert sollicitatie op

Léon van Zundert studeerde af op SARCAST Door: Ad van den Bergh

Léon van Zundert, student aan de Technische Hogeschool Alkmaar, werkte voor zijn afstudeerop dracht bij het MEOB aan het SARCAST-project. Op 28 augus tus studeerde hij af in Alkmaar en demonstreerde de SARCAST. Enkele MEOB-collega’s waren bij de presentatie van dit innova tieve project aanwezig. Léon kreeg als beoordeling voor zijn afstudeeropdracht een acht. Zijn pre sentatie, die naast een groot aantal familieleden en vrienden ook werd bezocht door een aantal MEOB’ers, bevatte tevens een demonstratie van de SARCAST. Hoewel nog niet geheel gereed, gaf de presentatie een aardig beeld van de mogelijkheden en flexibi liteit van het gebruik van herprogram meerbare logica. Namens het MEOB bood zijn begeleider Ad van den Bergh in een korte speech een mooi prisma aan, samen met een bos bloemen, zowel voor Léon zelf als voor zijn moeder.

Werving Omdat de instroom van nieuwe mede werkers binnen het MEOB duidelijk te wensen overliet, zijn diverse wervings campagnes uitgevoerd, die helaas wei nig resultaat opleverden. Binnen de PU Ontwerp & Realisatie is toen onder andere een plan gemaakt om schoolver laters aan het MEOB te binden, wat natuurlijk ook als consequentie zou hebben dat er meer energie door de hui dige medewerkers zou moeten worden gestoken in de begeleiding van zo’n schoolverlater. Binnen de PU O&R werd besloten om weer stageplaatsen of afstudeerplaatsen beschikbaar te stel len, waardoor zowel een beter contact met de scholen, als aan de studenten, een beter beeld gegeven zou kunnen worden van het MEOB. Omdat we een langdurige relatie wilden opbouwen, hebben we ons gericht op de Techni sche Hogeschool Alkmaar. Al Vrij snel na dit besluit diende zich een afstudeer der aan: Léon van Zundert. Hij kreeg als afstudeeropdracht het “SARCAST”- project. De SARCAST

MEOBtiek september 1998

Léon van Zundert (rechts), afgestudeerd op het SARCAST-project. moet aan boord geplaatst gaan worden van alle bo~’enwaterschepen van de KM. Het doel is dat helikopters en On ons, die beschikken over sonarboei-ap paratuur, kunnen bepalen waar de sche pen zich bevinden. Dit is belangrijk omdat de helikopterpiloten moeten weten of ze een schip nog kunnen berei ken om te kunnen bijtanken. Bovendien kan bij Search And Rescue (SAR) ope raties, vanuit bij voorbeeld een Orion, een goed overzicht worden verkregen waar de KM-schepen zich bevinden.

“De SARCAST is eigen lijk een sonarboeizender voor hergebruik. Hij is gewoon niet meer kapot te krijgen” Het ligt dan ook voor de hand om gewoon een sonarboeizender op het dek van een KM-schip te plaatsen. Helaas.. .pindakaas. Een sonarboei ver nietigt zichzelf na maximaal acht uur en de sonarboeifabrikanten wilden dit niet voor ons wijzigen (hooguit voor een bezuinigende defensieorganisatie niet op te brengen bedrag). Het MEOB wist

echter raad en stelde voor om de SARCAST te ontwikkelen. De SARCAST is eigenlijk een sonar boeizender voor hergebruik. Hij is gewoon niet meer kapot te krijgen en alle instellingen zijn veel eenvoudiger.

Logica Léon heeft bij de sectie Apparatuur Ontwikkeling gewerkt aan deze SARCAST, die is ontwikkeld volgens een volledig nieuw concept: herpro grammeerbare logica. Dit betekent dat de hardware eigenlijk op een softwarematige manier wordt ontworpen met behulp van een taal en in een simulator getest. Als alles goed is, wordt alles omgezet naar echte logica (dus geen microcontroller). Alles werkt hierdoor echt parallel. De taal die wordt gebruikt heet Very high speed integrated circuit Hardware Description Language (VHDL). Alle ontwikkelaars bij AONT hebben inmiddels cursussen gevolgd, dus u zal de term in de toekomst onge twijfeld nog wel tegenkomen. En...Léon heeft gesolliciteerd bij het MEOB. Dan werkt het dus toch.


Foster Parents El Salvador De Republiek El Salvador is het klein Plan ste en tegelijkertijd het dichts bevolkte 1 )ooi: Full k~ t~ k. F P P—coö id in al o r

De ledenvergadering van de hobbyclub besloot eind 1996 om liet niet nieer nodig zijnde spaarhedrag voor de opknap beurt van de garage te beste den aan een goed doel. Ceko zen werd voor liet Foster Parents Plan (FPP). Fr werd vier maal een bedrag

van j 2344,00 beschikbaar gesteld voor projecten in de leefomgeving van de FPP— kinderen die we hebben geadopteerd.

Eindverslagen Inmiddels zijn die projecten

afgesloten en heb ik eindver— ontvangen. In de vorige, nu en in dc volgende twee i~lEOBtieken, kunt ii die verslagen lezen. W’e zijn er van overtuigd dat liet geld goed is besteed. Hartelijk dank aan allen die hun spaar— geld ter beschikking hebben gesteld. slagen

Als tweede het wegenbouw— project El Salvador. Het pro ject is inmiddels gestopt; het FPP-kind is achttien jaar geworden. Het verslag geeft een uitvoerig beeld van liet land en haar bevolking, maar bovenal van liet wegenbouw— project waar ons geld succes vol aan is besteed.

land in Centraal-Amerika. Het grenst aan Honduras in het noorden en oosten, aan Guatemala in het westen en aan de zuidkust aan de Grote Oceaan. Het kli maat op zeeniveau is tropisch en heeft twee seizoenen; een regentijd die duurt van mei tot oktober en een droge perio de van november tot april. De gemid delde temperatuur is ongeveer vijfen twintig graden Celsius. De hoogviakte heeft een subtropisch klimaat en in het gebergte komt een gematigd klimaat voor. Het land bestaat üit twee lange bergketens, een hoogvlakte en een lage kustvlakte. De bodem bestaat uit vruchtbare vulkanische grond. De hoofdstad San Salvador ligt aan de voet van de gelijknamige (dode) vulkaan.

Bevolking El Salvador is door vele Indianenvolke ren bewoond geweest. Een daarvan waren de Pipil. Hun hoogstaande beschaving was verwant aan die van de Maya’s. Ook nu nog zijn in het gehele land de overblijfselen te vinden van de Mayacultuur en wel in de vorm van ruï nes van tempels, piramid~n, konings hoven, maar ook in talrijke kunst- en gebruiksvoorwerpen die in musea te bewonderen zijn. De Spaanse conquis tadores (veroveraars) hebben ook El Salvador niet ongemoeid gelaten en het land meer dan 300 jaar geregeerd. In 1821 werd El Salvador door Mexico geannexeerd, maar het werd na een suc cesvolle vrijheidsstrijd in 1823 de eer ste zelfstandige staat van CentraalAmerika. De huidige bevolking stamt voor een deel af van Spanjaarden en andere blanken. De bevolking bestaat voor 10% uit blanken, voor 6% uit Indi anen en voor 84% uit Mestiezen, een mengvorm van Indianen en blanken. De officiële taal is Spaans, hoewel er ook nog Indiaanse talen voorkomen.

Foster Parents Plan Enige tijd geleden ontvingen wij van u een bijdrage voor het project “Wegen bouw”. Voordat u te horen krijgt hoe het project in El Salvador is uitgevoerd, eerst nog beel in het kort wat over de organisatie. Foster Parents Plan Neder land (onderdeel van de mondiale orga nisatie PLAN Internationaal) is een humanitaire, internationale ontwikke lingsorganisatie zonder politieke of godsdienstige doelstellingen. Sinds 1937 zet Foster Parents Plan zich in voor hulpverlening aan kansarme kin deren door middel van fmanciële adop tie. Op dit moment worden in veertig ontwikkelingslanden naast individuele begeleiding van families, vooral gemeenschapsprojecten uitgevoerd om de levensomstandigheden van het kind te verbeteren. De Organisatie heeft een vijftal uitgangspunten voor elk van haar progammagebieden. Dit zijn: Gezond heid, Onderwijs, Woonomgeving, Inkomen en BetrokkenheicL Het project dat u gesteund heeft, valt binnen het programmagebied Woonomgeving.

Een grote modderpoel Als in ons werkgebied, San Salvador, de regentijd aanbreekt, breekt voor een groot aantal mensen een moeilijke periode aan. De meeste straten en wegen zijn onverhard. Een fikse regenbui en het gehele dorp is in een grote modderpoel veranderd. Dit heeft een flink aantal gevolgen voor de bevol king. Boeren kunnen hun producten niet naar de markt vervoeren, kinderen kunnen hun school niet bereiken en het dorp is ontoegankelijk voor hulpverle nende instanties. Voor veel families staat de regentijd daarom synoniem voor isolatie.

Aan de slag Deze manier van leven kon niet langer doorgaan. Boeren, kinderen en zieken

El Salvador Bevolking: 5,9 miljoen inwoners Bevolkingsgroei: 2,6% per jaar (wereld 1,5%, Nederland 0,4%) Gemiddelde levensverwachting: 66 jaar (wereld 66 jaar, Nederland 77 jaar) Kindersterfiecijfer: 63 per 1000 (Nederland: 8 per 1000) Oppervlakte: 0,5 x Nederland Bruto Nationaal Produktper hoofd (1993): US$ 1.320 (Nederland US$ 20.710)

september 1998 MEOBtiek


zouden de regentijd met meer met angst en beven tegemoet hoeven zien. Het wegdek moest geasfalteerd worden. De families stelden zelf een plan op en samen met Foster Parents Plan gingen ze aan de slag. De deelnemers legden contacten met de lokale overheid, die de benodigde vergunningen verleende en ook de vakmensen leverde. Samen zijn ze aan de slag gegaan.

Aansluiting met de buitenwereld De bewoners waren erg enthousiast dit project tot een succes te maken. Ze

sloegen de handen ineen en alle werk zaamheden zijn binnen de geplande tijd uitgevoerd. Samen met Foster Parents Plan is er in San Salvador vier kilometer weg van een hard wegdek voorzien. Bovendien legden we trappen aan met een totale lengte van 570 meter. Dankzij dit project zijn 44 dorpen regenbestendig geworden. Zij zijn nu volledig toegankelijk voor alle verkeer. Boeren kunnen hun producten gemak kelijk naar de lokale markten transpor teren en de kinderen krijgen nu het hele schooljaar les. Kortom, voor meer dan tienduizend families is een grote wens

in vervulling gegaan. Zij hebben nu, ook tijdens de regentijd, aansluiting met de buitenwereld.

Dank u wel Namens alle families die bij het project betrokken waren willen wij u hartelijk danken voor u steun. Zoals u heeft gele zen, is uw donatie op een bijzonder dankbare manier gebruikt.

Object Oriented Software Ontwikkeling Door. Dirk Bijkerk

Geen enkel vakgebied ontwikkelt zich zo snel als dat van de infor matica. Als je twee maanden geen tijdschriften leest ioop je al achter en voordat je het weet is je pas aangeschafte computer alweer hopeloos verouderd: de spelletjes voor zoon- of dochterlief zijn niet meer ‘vooruit te branden’. En heb je net versie 95 geïnstalleerd, komt versie 97 er al weer aan, die je natuurlijk gelijk gaat gebrui ken. Laat daar nou net een mii lennium-probleem inzitten... Ook de voor de professionele markt beschikbare ontwikkelhuipmiddelen om programma’s te maken, volgen elkaar in een rap tempo op. Zelfs deze professionele programma’s zijn helaas niet foutvrij, waardoor bij gebruik het risico bestaat dat er inje eigen program ma extra fouten komen. Kortom, het is voor software-makers niet alleen een uitdaging om de eigen producten zo goed mogélijk te maken, het is ook zaak om de snel veranderende markt nauw lettend in de gaten te houden. Het is de kunst om nieuwe ontwikkelingen op hun waarde te schatten en eventueel in te voeren als je er voordeel in ziet en bovendien merkt dat het door de rest van de wereld ook gebruikt gaat wor den. Het invoeren van een nieuwe tech niek brengt natuurlijk risico’s met zich mee, kost geld (voor cursussen) en inwerktijd. Een software-ontwikkelmethodiek die nu gedurende drie jaar op de lippen van

MEOBtiek september 1998

elke automatiseerder ligt is ‘Object Ori ented’ software ontwikkelen’, meestal eenvoudigweg met de kreet ‘00’ aan geduid. Je zou bijna denken dat er niets anders meer bestaat. Dat is zeker niet het geval: er zijn genoeg andere metho dieken verzonnen en met succes gebruikt. Toch lijkt ‘00’ een blijvertje gezien de toenemende literatuur over dit onderwerp en de aandacht die de universiteiten eraan besteden.

Vragen Binnen de O&R-sectie Software Ont wikkeling (SONT) wordt de term ‘00’ vaak gebruikt. Delen van de in aan bouw zijnde M-Fregatten Technische Centrale Trainer worden volgens de ‘0O’-methode ontwikkeld. Toch is er een groot aantal vragen rond ‘00’ nog niet beantwoord, zoals: is ‘00’ beter dan een klassieke methode; hoe is het te managen; is het voordelig voor het onderhoud en hoe zit het met de docu mentatie; wordt het eindproduct betrouwbaarder; gaat de ontwikkeling sneller? De antwoorden op deze vragen zijn zeker niet eenvoudig te geven zon der langdurig met ‘00’ gewerkt te heb ben in grotere projecten. Een externe deskundige zou ons wellicht wijzer kunnen maken. Deze werd gevonden in de vorm van de heer Gert Florijn, die op dinsdagavond 18 augustus een presen tatie heeft verzorgd. Hij geldt als een van de grootste deskundigen in Neder land op het gebied van de moderne soft ware-ontwildcelmethodieken. Naast de softwaredeskundigen van het MEOB was onder andere ook E. Otto van de DMKM, de opdrachtgever van de M-Fregatten trainer aanwezig.

Bij zijn werkgever, het SERC (Soft ware Engineering Research Centre) houdt de heer Florijn zich onder andere bezig met wetenschappelijk onderzoek naar software-methodieken, adviseert hij bedrijven bij software-projecten en was hij tot voor kort verbonden aan de universiteit van Utrecht als docent! onderzoeker.

Nuchterjieid De heer Florijn gaf in zijn presentatie met veel kennis van zaken en vooral ook nuchterheid, zo goed mogelijk ant woord op onze vragen. Er is hier geen ruimte om dat allemaal te noteren (heeft u wel eens een Meobtiek van 1400 pagina’s op uw bureau gehad?), maar, voorzichtig uitgedrukt: als we de vooren nadelen van ‘00’ op een balans zou den leggen lijkt deze enigszins in het voordeel van ‘00’ door te slaan.

‘Als u bij SONT in het voorbijgaan ‘~oh” hoort is dat de kreet van de vernieuwing en uitda ging!” Het nut van de presentatie zat hem ver der ook in de bewustwording van de vele aspecten waarop je moet letten bij een defmitieve invoering van ‘00’. Al met al een leerzame avond. Als u bij SONT op de eerste verdieping van gebouw Hertz in het voorbijgaan “ooh” hoort is dat niet een kreet van teleurstelling, maar is dat “00”: de kreet van de vernieuwing en uitdaging! —


Project West-Sahara Door: Wil van Elk

Je kan de Sahara nauwelijks een tuin noemen, het is meer een gi gantische zandbak. Toch wordt deze dorre, droge en bovenal hete omgeving gebruikt als proeftuin onder de naam MTNURSO. Ten minste, als de uitzending van het Korps Mariniers doorgaat. De ge plande vervanging van Clansman verbindingsapparatuur zijn ver sneld en bij het Marine Elektro nisch en Optisch Bedrijf (MEOB) in Oegstgeest werd de apparatuur ingebouwd in de voertuigen. De illusie dat het MEOB een rustige plaatsing is voor een Marinier, is de vorige coördinator Marinierszaken al noodlottig geworden. Ook SMJR Ton van den Berg heeft alle hoop op rustig vaarwater inmiddels naast ~ich neerge legd. Sinds de mededeling dat het Korps zich gereed moet maken voor een eventuele inzet in Afrika, heeft Ton niet meer stilgezeten. Maar binnenkort zal ook deze functie naar Den Helder worden verplaatst.

Snel De opdrachtgever van bureau Commu nicatie bij WCS, de Kapitein P.E. Zweers, weet van de hoed en de rand wat het Sahara-project betreft. “Sinds

..

~

SMJR Ton van den Berg (links) en Kapitein P.E. Zweers.

ik bij Communicatie werk heb ik nog nooit zo’n ‘snel’ project gehad. We hebben hier te maken met snelle, korte lijnen waardoor een korte doorlooptijd mogelijk is. We hebben een coördinator bij het MEOB en we kunnen hier terecht voor zowel elektrische als mechanische aanpassingen. Daarom is het MEOB de beste locatie.”

Verkiezingen “Als het project ‘West-Sahara’ door gaat, moeten we er op toezien dat de verkiezingen democratisch verlopen. Dat gebied is al jaren een bron van con flicten. Het wachten is op een VN refe rendum. De Mariniers zijn opgeleid in bijzondere omstandigheden, zowel bij extreme lage als bij hoge temperaturen (-40/+40 graden Celcius), daarom is het een logische keuze om Mariniers in te zetten bij dit project”, vertelde Kapitein Zweers, onderwijl in zijn koffie roe rend. “Er wordt een detachement uitgezon den van ongeveer tweehonderd man die in een gebied van 1500 1cm zal worden ingezet. Het is een zogenaamde corn pagnie+, er gaan allerlei extra voorzie ningen mee, zoals medici, monteurs, koks en logistieke ondersteuning.”

Harris

Het was hard werken voor de Mariniers; dergelijke voedingen moet je met z’n tweeën tillen.

Alle voertuigen die deelnemen aan MINURSO worden voorzien van een HF-set van het fabrikaat Harris. De sets worden geleverd met een SSB-eindver sterker met maximaal een vermogen van 150 Watt. De voertuigen zijn Landrovers 11 OXD nieuw model met verste vigde rolibar, vrachtauto 4 ton (VAU 4 ton), ziekenauto (ZAU/LT4O), Wegenwacht (WAU/Laro) en BV206. Er zijn 54 radiosets besteld met antennecou plers en 150 Watt versterker, tien sets

september 1998 MEOBtiek


van 20 Watt en drie sets met een vermo gen van 400 Watt. De voertuigen wor den ook nog eens voorzien van Inmarsat-C zodat ook per satelliet ver bindingen mogelijk zijn.

Manpack Radio Hoewel het bij deze operatie niet zal worden gebruikt, is de radio set RT16961PRC138 geschikt voor Man pack Radio. Er steekt dan wel een antenne uit van meer dan drie meter lang. De RT1694 is een HF/VHF zendontvanger in het frequentiegebied van 1,6 tot 60 MHz in SSB en FM mode. Het uitgangsvermogen is vanaf het frontpaneel in te stellen op 1,5 en 20 Watt (10 Watt FM). Modes waaruit kan worden gekozen zijn SB (USB en LSB), CW, AME en FM. Zoals ze nu zijn ‘verpakt’, worden ze gebruikt als opstelling in voertuigen of in het veld in het HF gebied van 3 tot 30 MHz met SSB-USB modulatie. In een mum van tijd stelde Amerikaan Roger van Buren, van de firma Harris uit New York, een set op in de voormalige opslagplaats van herstelbare goederen van het ETMAG. Vier forse koffers werden ontdaan van de covers, kabels werden aangesloten en voilâ, de set was opera tioneel. Samen met een dipool-antenne of een NVIS-antenne vormt de set een krachtig basis-station, voor commurn catieposten, van maar liefst 400 Watt. “Hiermee kunnen E-mailberichten via HF worden verzonden”, vertelde Pepijn Mengerink.

Het leek chaotisch, maar het uitpakken en controleren verliep op rolletjes.

NVIS-antenne Samenwerking Omdat in de voertuigen zowel antenne couplers voor groot- en klein vermogen moeten kunnen worden ingebouwd, is in nauwe samenwerking met de mede werkers van Mechanische Technieken (MTEC), een universele bevestigings plaat ontwikkeld. Zo werd op de werk vloer uitstekend samengewerkt door Mariniers en MEOB-medewerkers. Het was een mix van ervaring uit het veld en uit de werkplaats die het mogelijk maakte om de klus op tijd te klaren.

‘Ir.t «-..~

~

Door: Pepijn Mengerink Bij het MINURSO-project worden zowel voertuigen als grondstations uitgevoerd met een Near Vertical Incedence Sky wave (NVIS) antenne. Een HF radiogolf kan zich grofweg op drie manieren propageren (voortplan ten): via een directe verbinding (line of sight), via een grondgolf(reflectie via de grond, meestal de zee) of door reflectie via de ionosfeer (sky wave). De afstand tussen ontvanger en zender is bij sky wave propagatie afhankelijk van de hoek van instraling op de ionosfeer. Deze is namelijk even groot als de hoek van uit treding. Tussen de hoek van instraling en de hoek van uitstraling ontstaat een gebied waarbinnen ontvangst niet moge lijk is. Daarom wordt met conventionele antennes sky wave propagatie voor de

langere afstand gebruikt.

Korte afstanden Om ervoor te zorgen dat de methode van sky wave propagatie ook bruikbaar is voor de relatief korte afstanden om bij voorbeeld over een fjord te kijken —

Amerikaan Roger van Buren, van de firma Harris uit New York, had in no time een set operationeel.

MEOBtiek september 1998

wordt een NVIS-antenne gebruikt. Deze antenne maakt gebruik van een bijna verticale opstraalhoek. Dit heeft als gevolg dat de gereflecteerde signalen ook bijna verticaal de ionosfeer verlaten en bij de ontvanger aankomen.


Per Vip Coach 107 naar Den Helder Door. Wil van Elk

1 ~-~v- ~ ~

Vanaf 23 september gaat een luxe Vip Coach dagelijks heen en weer pendelen naar Den Helder. Er is een contract afgesloten met Brou wer’s Tours uit Noordwijk. De bus blijft rijden tot medio 2000 of tot een nieuwe situatie anders doet besluiten. “Er is gerekend op achttien personen.” “Nee, twintig”, roept een ander. Maar de foto’s van de luxe Vip bus liegen er niet om. Hoewel niet volledig in beeld, schat ik het aantal zitplaatsen op meer dan dertig. “Vol is vol”, werd er gezegd tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in het voormalige ETMAG-gebouw. “Mensen die incidenteel op dienstreis gaan mogen ook mee. Daarvoor kan een ieder zich melden bij Klaas Varke visser.” De bus vertrekt om twintig over zes uit Noordwijk, om half zeven van de KTS uit Voorhout en om kwart voor zeven uit Oegstgeest. Onderweg wordt nog een keer gestopt bij De Ruigehoek bij het wegrestaurant over de A4. Anderhalf uur heen, aankomst bij SEWACO-becirijfkwart over acht. Een half uur middagpauze, kwart voor vier weg uit Den Helder (zeven uur werken dus!) en anderhalf uur terug, betekent tien en een halfuur weg van huis. Minstem, want je moet ook nog eens van huis naar opstapplaats en andersom rekenen. Files rekenen we voor het

Melden bij Klaas Varkevisser.

10

i

(i_oab

2

II

De foto’s van de luxe VIP bus liegen er niet om. gemak even niet mee. Voor sommigen zal het een hele klus zijn om ‘s morgens zo vroeg bij het MEOB te zijn omdat er om die tijd geen aansluiting is te vinden met openbaar vervoer. Op tijd komen is een must: “De bus wacht niet.” In de regeling staat dat de opstapplaats in alle redelijkheid bereikbaar moet zijn. “Dit zal van geval tot geval worden beke ken”, zei DMEOB tijdens de voorlich ting.

karakter van de regeling, is Defensie verantwoordelijk als er wat gebeurt onderweg.

Voorlichting Men tracht het personeel zo goed mogelijk voor te lichten. Tijdens de voorlichting waren er nogal wat vragen. Vooral over logeermogelijkheden bestaan nogal wat onduidelijkheden. “Als je een kamer hebt gehuurd voor langere tijd enje gaat een periode weg wij van Akoestische Metingen zijn nogal eens op dienstreis, soms wel drie weken achter elkaar waar laat je dan je spullen?”, vroeg Wim Mol. Hierop was geen antwoord te geven, dit wordt nog onderzocht. Ook het fenomeen kor tere arbeidstijd in de vorm van een vier daagse werkweek met ADV-dagen inleveren of langer werken per dag, houdt de gemoederen bezig. “We staan niet toe dat er per dag langer wordt gewerkt dan 9,5 uur. Langer werken levert een rendement op van nul kom ma nul”, zei DMEOB. Met de bus mee rijden wordt iets moeilijker. Heen kan nog wel, maar terug zie je maar. Je kan ook met eigen auto. Als je overnacht is het hebben van eigen vervoer geen overbodige luxe. Als men kiest voor viermaal 9,5 uur te werken en men moet vrij dags op de vrije dag werken, wordt dat niet gezien als overwerk. Daarover lijkt de discussie nog niet gesloten. —

Koffie Onderweg kan koffie of frisdranken worden genuttigd voor de prijs van res pectievelijk f1,00 en f1,50. In de tafels zijn voorzieningen aangebracht om een bekertje in te plaatsen zodat je niet morst over je Laptop. Ook een kaartje leggen behoort zo te zien tot de moge lijkheden. Gezien het aantal personen dat in eerste instantie met de bus mee gaat, zal een klaverjascompetitie voor lopig met aan de orde zijn. Je koffie kan je ook maar beter op hebben voordat de eerste rotondes worden bereikt; dat blij ven moeilijk te nemen hindernissen voor een bus. Er moet zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van de bus. Bij inci dentele gevallen, bij aantoonbare over macht, kan een 0V-kaart worden gede clareerd. Bij overwerk wordt voor logies gezorgd. Gezien het dwingende

september 1998 MEOBtiek


Een ontdekkingsreis door een bruisende haven

MEOB bij Wereld Haven Festival Rotterdam Door. Victor van Denzen

Tijdens het Wereld Haven Festi val op 4, 5 en 6 september in Rot terdam, heeft het Marine Elek tronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) wederom van zich doen spreken. In de stand van de Ko ninklijke marine werd samen met de andere onderhoudsbedrjven een overzicht gegeven van de werkzaamheden van elk bedrijf.

____.1

De unit Elektronica had een micro scoop beschikbaar gesteld waarmee men zicht had op het inwendige van een supercomponent. Nu is het kijken door een microscoop al een wonder op zich, maar een kijkje nemen in het geheim zinnige interieur van een brok ingewilc kelde elektronica, helemaal! Joop van Huut, links. De poging om, middels de stand, vacatures op te vullen mislukte.

Positief Veel bezoekers van de expositietent van de marine kwamen dan ook een kijkje nemen bij het blok onderhouds bedrijven. Zelfs de militairen, die regel matig bij dit soort evenementen aanwe zig zijn om hun dienst te promoten, kwamen een kijkje nemen bij de MEOB-inzending die dan ook veel positieve reacties kreeg. De medewerkers van het MEOB, Joop van Huut, Jan-Willem van der Haar en Victor van Denzen, hielden een goed

gevoel over aan deze editie van het havenfeest in Rotterdam. Dat kwam niet alleen door de gezellige receptie na afloop op Hr.Ms. Rotterdam, waar alle medewerkers aan het festival voor waren uitgenodigd.

Mislukt

uitgekeken naar de bedrijvendagen van de Technische Hoge Scholen en Uni versiteiten vafi Alkmaar, Groningen en Leeuwarden. We hebben daar waar schijnlijk meer kans om nieuwe mede werkers te vinden voor de zo broodno dige vulling van vacatures bij ons bedrijf.

De poging om, middels de stand, vaca tures op te vullen mislukte en zal tijdens dit soort evenementen niet worden her haald. Voor het werven wordt nu reeds

Nieuwe Collega Naam: Huidige functie: Datum bij MEOB: Vorig werk: Isgekop: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(’~r): Grootste wens:

MEOBtiek september 1998

Erwin Sprenger CSYS PU/ELEK 1 september 1998 Marine, WTD elektrotechniek a/b Alkmaarklasse Lezen (SF, Ghost en Horror stones), uitgaan, gezin, slap ouwehoeren en brainwaven Mensen die geen hart voor hun werk hebben (lap zwansen dus!) en achterbaksheid Chinees, vooral rijsttafel! Modelbouw, poolbilj art, muziek op PC en concer ten en festivals bezoeken Zo snel mogelijk eigen plaats vinden bij crypto werkplaats.


Optronica Klantendag 1998 Door: Wil van Elk

Om haar klanten iets te laten zien van de organisatie en de taken van de Koninklijke Marine, waar medewerkers van de Koninklijke Landmacht regelmatig. zaken mee doen, organiseert de Product Unit Optronica jaarlijks de zoge naamde Klantendagen. Dit jaar kregen de gasten op dinsdag 15 september en de woensdag daar op voor een tweede groep, een vaartocht aangeboden met de Mijnenjager Hr.Ms. Vlaardingen. “Hoewel in de aankondiging staat dat we gaan varen met de Hr.Ms. Maassluis (M-856), gaan we straks aan boord van de Hr.Ms. Vlaardingen (M-863). Ver der verandert er niets aan het program ma”, vertelde Hoofd Bestuurlijke Ondersteuning van de PU Optronica Jan de Winter op de heenreis in de bus. “En aangezien het niet al te mooi weer is op dit moment in Den Helder, hebben wij voor iedereen een MEOB-sweat shirt meegebracht en een petje om de haren in model te houden.”

Beschut De sweater was een goede zet, het was best fris die dag. Het waaide behoorlijk op zee zodat de Vlaardingen met naar zee ging maar heerlijk beschut tussen Texel en Den Helder heen en weer bleef varen. Ook het M-fregat Hr.Ms. Abra ham van der Hulst ging niet naar volle

t.

ARWNGEN

De Hr.Ms Vlaardingen klaar voor vertrek. zee en bleef ook met zijn gasten in rus tig vaarwater. Voor hen die vreesden voor zeeziekte, want bij windkracht zeven is dat helemaal niet ondenkbaar, kwam dit maar al te goed uit.

Neventaken De mijnenjager heeft normaliter 42 bemanningsleden aan boord, nu nog maar 32, waarvan vijf vrouwen. Vol gens Ltz 2 Michel Woltman heeft deze onderbezetting heel wat consequenties. “Iedereen heeft wel een of meer neventaken aan boord erbij gekregen.” De commandant herhaalde deze bood schap in zijn introductie. “De

Vlaardingen is een mijnenjager van de Alkmaarklasse. Vorig jaar hebben wij ons tienjarig bestaan gevierd. Vandaag zullen wij u laten zien wat de mogelijk heden zijn van dit schip bij het mijnenvrij houden van de zee.” Naast rondlei dingen aan boord werden er ook demonstraties gegeven met een Westland Lynx helikopter van Marinevlieg kamp De Kooy en een Lockheed Orion P3C, een vliegtuig afkomstig van Vliegkamp Valkenburg. In beide geval len een spectaculair gezicht. De heli kopter pikte twee drenkelingen op die vlakbij de mijnenjager in het water lagen. Een min of meer standaardoefe ning die iedere keer weer respect afdwingt.

Mijnen

t

1II~

Tijdens de rondleiding aan boord bleek wel dat de ene mijn de andere niet is: er zijn contactmijnen en invloedsmijnen die reageren op druk, magnetisme, geluidstrillingen of een combinatie daarvan. De mijnenjager heeft de beschikking over een adequaat opspo ringssysteem. De met glasvezel ver sterkte polyester boot heeft allerlei beveiligingen om te voorkomen dat bij voorbeeld een magnetische mijn ont ploft als het schip in de buurt komt. Vandaar de polyester romp en vooma meljk a-magnetische materialen aan boord. Als een mijn met behulp van de sonarinstallatie is opgespoord, wordt

september 1998 MEOBtiek


beslist of met een van de twee mini duikbootjes, een zogenaamde Poisson Auto Propulsé kortweg PAP, ofmet een duiker springladmgen worden aange bracht om de mijn vanaf een veilige afstand tot ontploffmg te brengen. Op een beeldscherm konden de gasten de zeebodem onder het schip door zien glijden. De chef van de duikploeg demonstreerde hoe een duiker met de gevreesde caissonziekte wordt behan deld in een speciale decrompressietank. Ook hij had te kampen met een onder bezetting. “Normaal heb ik twee dui kers tot mijn beschikking, nu nog maar een.” Verder toonde hij een zogenaamd ‘droog’-duikerpak en een speciale duikuitrusting met een gesloten luchtsys teem. “Hiermee kun je langer onder water blijven, maar het apparaat heeft de prijs van een flinke Mercedes.”

Snelheidsmonster Er werd die dag heel wat heen en weer gelopen op het iets meer dan vijftig meter lange schip van negen meter breed. Met een waterverplaatsing van bijna zeshonderd ton kan een snelheid worden behaald van ongeveer 15 zee mijlen per uur. Niet zo ‘n snelheidsmon ster als bij voorbeeld een M-fregat als de Abraham van der Hulst, die dat zo treffend demonstreerde door zijn

,

ç

~-.~“‘

~-

-~ -,-

t

f~-4i — .‘

ii

p~

De vaartocht zit er bijna op... ‘snelle vaart’ te laten zien. Ook een noodstop werd gedemonstreerd en een bliksemstart. Vanaf de mijnenjager hadden de gasten daar prima zicht op. Een fregat vaart bijna twee keer zo snel als een mijnenjager. Best een pittige prestatie, als je bedenkt dat een M-fre gat 122 meter lang is en op zijn breedste punt 14,4 meter met een waterverplaat sing van 3300 ton.

Aftellen Na terugkomst in Oegstgeest kregen de gasten een aperitief aangeboden in het Petit Restaurant van het MEOB. Jan de Winter reageerde net zo positief op de geslaagde klantendag als de mensen van de KL. ‘~,Ik hoop dat jullie nog vaak met het MEOB in zee willen gaan, ook na 2000.” Petje af voor deze twee klan tendagen.

Vrienden Van de Koninklijke Marine (VVKM)

4,

1

.? ~‘

~~v

:i~4~

-

VVKM: Vrienden Van de Koninklijke Marine op bezoek bij het MEOB.

MEOBtiek september 1998

—t’

De Vrienden Van de Koninklijke Mari ne is een vereniging van enthousiaste mensen die de Koninklijke Marine een warm hart toedragen. Zij zetten zich in voor het behoud van door de KM afge stoten materieel. “Het is ons cultureel erfgoed”, zoals zij dit treffend weten te verwoorden. De ex-Snellius behoort tot hun bezit en is door ex-marinemensen en andere vrijwilligers opgeknapt en voor bezichtiging opengesteld. Op donderdag 17 september bracht een groep VVKM-leden een bezoek aan het MEOB. Zij hebben genoten van deze excursie. Voor Ben Oudman, bestuurs lid van VVKM, was dit niet het eerste bezoek aan het MEOB. Hij stond met een kraam met promotiemateriaal tij dens de opendag in de Expeditie.


Het aanbrengen van verdelingen Door: H.P.J. Huijing

Verdelingen op instrumenten werden meestal aangebracht in brons, celluloid, messing en zil ver. De graduale verdeling en be cijfering van bij voorbeeld de trommelsextant werd recht streeks in de bronzen rand gegra veerd. De onderverdeling was afleesbaar op de trommel. De sextanten met noniusaflezing werden voorzien van een zilverrand. Men draaide een zwaluwstaart in het brons. Deze werd met een cirkelvormi ge zilveren band opgevuld en ingefor ceerd, daarna afgedraaid en uitgeslepen met houtskool en olie. De houtskoolstaafjes werden zelf aan gemaakt. Dit gebeurde onder andere met takjes van de vlierbooni. De takjes werden stevig in een ijzeren bus gedrukt. De bus werd omwikkeld met vuurvast cement en na 3 â 4 uur stoken op een smidse ontstond een houtskool produkt. De takjes werden op hardheid geselecteerd.

Trekken en graferen Als de verdelingen en becijfering waren aangebracht, werden deze opge vuld met zwarte zegellak. Door het trekken en graveren ontstond er een braam. Dit geheel werd dan met houts kool en olie uitgeslepen. Hier speelde de hardheid van houtskool een rol. Door te zachte houtskool konden holtes in het zilver ontstaan; bij te harde liep men het risico de ontstane braam in de verdeling en becijfering te drukken. De houtskoolstaafjes werden vlakgeslepen op een vijitje met fijne kap.

Vertinnen Bij het aanbrengen van verdelingen op theodolietranden met noniusaflezing, was het noodzakelijk de gedraaide zwa luwstaart vooraf te vertinnen, om na inforcering van de zilverrand deze te solderen. Na aanbrengen van de verde ling werd de zilverrand verticaal gedeeltelijk afgedraaid, waartegen de nonius werd ingesteld. Voor het verdelen en becijferen werd gebruik gemaakt van de verdeelmachi ne uit 1888,van de firma Wegener uit

,

1•

0

Adviseur-Verificateur Ir. M.C.F.J. Cosijn (links) en Verificateur dr. J.F. Sirks.

Berlin. Deze bestaat uit een gietijzeren voetstuk en schijfmet daarop een bron zen draaischijf met een diameter van een meter. In deze schijf zijn twee zil verranden aangebracht. De binnenste rand is voorzien van een graduale ver deling in boogminuten, in de buitenste zijn de nomussen aangebracht met een afleesnauwkeurigheid van 10”, 20”, 24”, 30” seconden en een minuut. Over de draaischijf is een brug van twee mes sing balken, waarop het verdeel- en becijferingsmechanisme (Reidziewerk) is aangebracht. Hiermede werd de breedte, diepte en lengte van de lijnen ingesteld en door een draaisysteem getrokken. Met een apart hulpstuk werd de becijfering gegraveerd. Aan de ijze ren schijf zijn twee microscopen gemonteerd met trommelaflezing die men in seconden kan afstellen. Het opspannen en verdelen van de kruis- en meetdraden vond plaats op de machine klein model van Gustav Hey den, Dresden 1918. De twee boven genoemde machines zijn in bezit van het MEOBmuseum. De laatste verdeelde rand is gemaakt in 1943 en was bestemd voor de Spectro meter van de afdeling natuurkunde van de Technische Hoge School te Delft. Deze had een nauwkeurigheid van ongeveer 15 boogseconden.

Verdeelmachine De Traditiekamer van het Marine Elek tronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) is in het trotse bezit van een cirkelvormige verdeelmachine. H.P.J. Huijing vertelt in zijn artikel ‘Het aanbrengen van verdelin gen’ hoe met deze verdeelmachine nauw keurig verdelingen werden gemaakt en ingegraveerd. De cirkelvormige verdeelmachine is gemaakt in 1888 bij de firma Wegener, fabriek van precisieinstrumenten in Ber lijn. De Topografische Dienst van het Departement van Oorlog kocht deze machine voor haar vestiging in Batavia. Het diende voor het aanbrengen van fijne verdelingen op de gradenbogen van sex tanten. De machine werd daar echter nau welijks gebruikt.

Ruilen Dr. P.J. Kaiser, Adviseur-Verificateur van ‘s Rijks Zee-Instrumenten, ruilde in maart 1899 de machine voor vijf tijdme ters. Hij had daarvoor toestemming van de Minister van Koloniën. De waarde van de machine was toen 3000 gulden. De ijzeren console waarmee het verdeelappa raat aan de muur was bevestigd werd niet meegezonden. Voor 668 RM werd in 1900 bij de fabrikant een gietijzeren voet stuk en nog enige ontbrekende onderde len gekocht.

september 1998 MEOBtiek


Stralingsgevaar en de Hawk Door: Henk Klok

De wereld waarin wij leven wordt gedomineerd door stralingsver schijnselen. We leven gewoon in een Zee van onzichtbare golven. Elektromagnetische straling, af komstig van radars, communica tiesystemen, zaktelefoons, hoog spanningslijnen en noem maar op. Als gevolg hiervan wijzen steeds vaker berichten in de pers en semi-weten schappelijke publikaties steeds vaker op mogelijke gevaren van deze straling. Het Hawk probleem bij de Koninklijke Luchtmacht is daarvan een duidelijk voorbeeld. De vraag komt dan onmid dellijk boven of iets dergelijks ook bij de Koninklijke Marine kan voorkomen.

Vragen Is deze microgolfstraling nu werkelijk gevaarlijk voor het menselijk lichaam en weefsel of valt het nog wel mee. In hoeverre is dit aantoonbaar en hoe hoog moet de vermogensdichtheid of de veidsterkte oplopen voordat men er iets van merkt of zelfs voelt. Is dergelijke straling op de duur nadelig en hoe lang moet men clan daaraan zijn blootge steld. Welke normwaarden worden gehanteerd en waarom verschillen deze normwaarden onderling. Vele vragen die niet eenvoudig zijn en waar niet zomaar een pasklaar antwoord voor de hand ligt. Ook binnen de KM wordt dit probleem onderkend. Al jaren lang. Met alle niogeljke middelen wordt getracht duidelijkheid te scheppen met het doel het personeel dat met deze vra gen wordt geconfronteerd, goed en op juiste wijze te informeren.

Henk Klok (links) en Mark van de Heijde meten contactstromen via de railing door het lichaam door hoogfrequent straling van een zender. Foto AVT MEOB. beleid en daarmee ook de regelgeving zo goed als mogelijk gestructureerd. Het gehele technische gerichte onder zoek op dit gebied is in handen gelegd van het MEOB/Advies. Het MEOB is daardoor het centrale aanspreekpunt voor de KM en al vele jaren worden metingen aan communicatie- en radarsystemen aan boord uitgevoerd, ver werkt en vertaald in operationele regel geving. Ook wordt voorlichting ver zorgd om zoveel mogelijk mensen te informeren. Daarnaast neemt de KM deel aan diverse werkgroepen, met name binnen NATO om de operatione le regelgeving te bespreken, blootstel lingswaarden vast te stellen op basis van vele onderzoeken op het gebied van biologische effecten, enz.

Onderbouwing Om grip te houden op de RadHaz-pro blemen is het noodzakelijk de ontwik kelingen te blijven volgen en onderzoe ken te doen. Met name het uitvoeren van metingen aan boord van schepen en walinrichtingen (zendstations) en het serieus ingaan op de klachten uit het veld is daarbij belangrijk. Voor alle duidelijkheid, bij de KM wordt al vele jaren blijvende aandacht besteedt aan dit fenomeen. Anders dan bij de KLu en de KL heeft de KM het

MEOBtiek september 1998

Het voert echter te ver om te zeggen dat een probleem als nu bij de KLu recente lijk openbaar is gekomen bij de KM absoluut niet kan voorkomen, maar de kans is evenwel klein. Om echter zon der meer afstanden te vergroten of ver kleinen zoals bij de KLu m.b.t. de Hawk is gebeurd, zonder verdere tech nische onderbouwing, kweekt slechts onrust onder het personeel die in het verleden met deze radar te maken heeft gehad. Onveilige zones en afstanden kunnen alleen wijzigen bij het

verhogen of verlagen van de zendver mogens van de desbetreffende radar en/of als de,blootstellingsnorm wijzigt als gevolg van nieuwe onderzoeksre sultaten. Deze wijzigingen kunnen en mogen slechts met in achtneming van de grootste zorgvuldigheid worden doorgevoerd. Daarbij is het aangeven van de basis waarop en de informatie voorziening naar het personeel van groot belang.

Ondenkbaar Bij de KM is het ondenkbaar dat zonder een goede onderbouwing afstanden wijzigen. Een gedegen onderzoek, metingen en intensief overleg met de diverse belanghebbenden als DMKM, CZM, ARBO-dienst, medische dienst KM en het informeren van het perso neel is van zeer groot belang. De onrust rond het Hawk probleem pleit opnieuw voor een structurele aan pak van de stralingsproblematiek voor geheel Defensie. Een regelgeving geba seerd op door geheel Defensie geaccep teerde blootstellingsnormen en een structurele aanpak van de informatie voorziening naar het personeel zal veel problemen voorkomen. Bij de KM is daartoe al enkele jaren terug een aanzet gegeven door het

15


RadHaz-overleg KM in het leven te roepen. Daarin nemen deel mensen uit al de geledingen van de KM. Tech nisch, operationeel, medisch, ARBO, veiligheid, e.d. Naast mensen van de KM neemt de Centrale Organisatie (DICO) ook zitting in dit overleg. Sinds kort is een KL vertegenwoordiger op de vergaderingen aanwezig. M.i. moet het mogelijk zijn om dit platform zodanig te structuren dat ook de KLu en dus geheel defensie wordt vertegenwoor digd.

Bronnen van EM-straling In de KM worden op grote schaal com municatiezenders toegepast. Het totale frequentiegebied van de communicatiezenders loopt van 250 kHz tot 400 Mhz. De grootste vermogens worden gebruikt in het gebied tot 30 MHz. Aan boord staat een aantal HF-zenders met een vermogen van 1 kWatt en een aan tal van 100 Watt. Op walstations staan in dit frequentiegebied zenders van 10 kWatt. In het VHF- en UIIF-gebied zijnde ver mogens laag, terwijl de zendantennes aan boord van schepen op een plaats staan die ontoegankelijk is voor perso neel. Het personele probleem wordt v.w.b. de communicatiezenders dan ook hoofdzakelijk gevonden rond de HF-zendantennes.

De aanwezigheid van radars op terrei nen van de KM (bijvoorbeeld het Nieu we Haventerrein en Erf~,rins) is duide lijk merkbaar en hoorbaar. Teksten op beeldschermen vertonen trillingen, op videobeelden zijn strepen zichtbaar en telefoons, radio’s of cassettespelers laten een duidelijke “bliep” horen bij elk rondje van een radarantenne. In al deze gevallen wordt gesproken van Elektromagnetische Interferentie (EMI). Deze storingen zijn er de oorzaak van dat veel mensen denken dat dit ook nadelige gevolgen heeft op de gezond heid. Daarbij is kennelijk onvoldoende bekend dat apparatuur met elektronika reageert op korte pulsen met hoge piek niveaus, terwijl het menselijk lichaam niet zo snel reageert en dus meer gevoe lig is voor de gemiddelde waarde van de radarpulsen. Bij de radarsystemen worden twee soorten radars onderscheiden. In de eerste plaats de draaiende radars, zoals de LW-08 en de SMART. Deze rondzoekradars hebben een antenne die onder operationele omstan digheden altijd draait zodat de gemid delde vermogensdichtheid op een bepaalde plaats, zelfs in de nabijheid van de antenne laag is. In de tweede plaats de radars met een volgantenne, zoals de STIR. Deze radarsystemen zijn bedoeld om een doel in “track” te nemen en te blijven volgen, zodat al het vermogen geduren de enige tijd in een bepaalde richting is geconcentreerd. In het algemeen zijn dit radars die een hoge stralingsintensi teit in de track-richting veroorzaken, zodat deze gebieden voor het personeel gevaarlijk blijken. De grootte van dit gebied is afhankelijk van zendvermo gen, zendmodes en de antennespecifi caties. Deze radars mogen dan ook niet zonder strenge voorzorgsmaatregelen worden gebruikt.

NATO-blootstellingsnorm STANAG 2345

S

De onderzoeken naar de gevolgen van E -straling zijn met de komst van radarsystemen in de Tweede Wereld oorlog in USA opgestart. In 1942 kreeg het Naval Research Laboratorium de opdracht de biologi sche effecten onder invloed van EM—

Mark van de Heijde doet vermogendichtheidsmetingen aan de STIR van een M-fregat. Foto AVT-MEOB.

16

straling te onderzoeken, waarbij de thermische effecten ter sprake kwamen. Recentelijk heeft NATO een nieuwe versie van de STANAG 2345 (Edition 2, Draft 2) uitgebracht. Daartoe werd de assistentie ingeroepen van een groot aantal deskundigen op het gebied van biologische eI’fecten. Dit heeft geresul teerd in deze nieuwe Draft 2. Opvallend is dat alleen de KM commentaar heeft geleverd op deze nieuwe STANAG en voorbij is gegaan aan het gezichtsveld van KL en KLu. In oktober 1997 heeft Defensie en daarmee ook de KM de nieuwe STANAG metde daarbij beho rende normwaarden geaccepteerd.

“Een temperatuurverho ging van menselijk weef sel tot boven 42 graden Celcius doet cellen af sterven.” Alle bekende blootstellingsnormen en ook de STANAG gaan uit van het voor komen van een ontoelaatbare verho ging van de temperatuur in het mense lijk lichaam. Op basis van tot nu toe uit gevoerde onderzoeken zijn deze thermische effecten de enige nadelige effecten die zijn vastgesteld. Een tem peratuurverhoging van menselijk weef sel tot boven 42 graden Celcius doet cellen afsterven. Andere effecten als leukemie, kanker, misgeboorten, enz. als gevolg van blootstelling aan dek tromagnetische straling, zijn tot op heden niet vastgesteld. Op grote schaal wordt nog steeds onderzoek uitge voerd, met name het onderzoek van schadelijke effecten op de langere ter mijn.

Metingen Vanaf de beginjaren zeventig worden door het MEOB de zendende systemen aan boord bemeten. Zodra een schip is opgeleverd voor wat betreft de commu nicatiezenders en radarsystemen wordt het schip volledig bemeten. Op alle mogelijke plaatsen waar zich personeel kan ophouden worden metingen ver richt van straling ten gevolge van de zendende systemen. Ook worden metingen verricht als aan boord van een schip een wijziging is opgetreden van een zendend systeem. Dit kan zijn een verplaatsing van een antenne of het bijplaatsen van een nieuw systeem.

september 1998 MEOBtiek


Verwerking resultaten De resultaten van de metingen worden door het MEOB gerapporteerd en vast gelegd op de systeembeproevingsbla den. Aan de hand van al deze resultaten, conclusies en aanbevelingen vindt een vertaalslag plaats naar het Orderboek Commandant. Dit laatste gebeurt onder verantwoording van CZMIMAT. In een dergelijk boek is per schip aangegeven wat de gevaarlijke plaatsen zijn voor personeel als een systeem wordt bijge zet en wat de gevaarlijke zones zijn rond de antennes. In het Orderboek Commandant zijn deze meetresultaten vertaald naar zogenaamde Hazard Sta tes. Bij het afkondigen van een bepaal de Hazard State weet elk bemannings lid waar hij wel en niet mag komen en hoe ver de onveilige zone zich uitbreidt. Daarnaast worden aan boord op diverse plaatsen aangegeven wat de onveilige gebieden zijn. Om de HF-antennes zijn

witte cirkels geverfd, waarvan iedereen weet dat hij of zij zich daarbinnen met mag bevinden. Tevens zijn waarschu wingsbordjes aangebracht met “stra lingsgevaar” en “antenne”. Als men die bordjes wilt passeren weet men hoe te handelen. Uiteraard is informatievoor ziening van wezenlijk belang. En dat alles met het enige doel zo veilig moge lijk om te gaan met stralingsgevaar voor het personeel, zodat problemen als met de Hawk worden voorkomen.

ATT~Ni1E RADARANTENNE

STRALINGSGEVAAR UH”

1. fl111 T ULIKI 1 IIITILRU

Informatie

1 fiJi ILTIJI IIITI1 KIT 111*11 1 fl111 W fl11111 hfl1

Voor verdere informatie wordt verwe zen naar het in 1997 verschenen boek werk “Stralingsgevaar en regelgeving bij de Koninklijke Marine”. Dit boek werk is opgenomen in de bibliotheek van het MEOB.

VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN

Uiteraard kan ook contact worden

opgenomen met de auteur: Henk klok, 071-3052173

Nieuwe Collega Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorige werk: Isgekop: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(~): Grootste wens:

BJ. Haverkamp. Programmeur ELEKJENGE 1 augustus 1998 HTS Alkmaar, afgestudeerd aan universiteit van Amsterdam Surfen, buiten bezig zijn question Hollandse pot Surfen en biken Voorlopig doorgaan zoals het is, daarna zien we het wel.

Jaarverslag Arbo- en Milieu 1997 Door: Wil van Elk

Het arbo- en mifieubeleid van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) was volgens het jaarverslag in 1997 gericht op vermindering van de milieubelas ting en het verbeteren van de ar beidsomstandigheden. Door de komende verplaatsing van het be drijf naar Den Helder zijn de maatregelen op het gebied van de infrastructuur beperkt gebleven.

nieuwe milieuvergunning nog niet is afgegeven, ondanks herhaaldelijk aan dringen bij DGW&T en het ministerie van VROM. De gebruikersinstructies zijn een vertaling van de milieuvergun ning naar de werkvloer, zodat er invul ling aan kan worden gegeven.

vijf gevallen kwam verzuim voor met een totaal van 82 dagen. In een grafiek is te zien dat dit sinds 1979 het hoogst is. Allen in 1988 werd een uitschieter gemeld. Toen lag het gemiddeld aantal verzuimdagen drie keer zo hoog als in 1997.

Bedrijfsongevallen

Ziekteverzuim

In 1997 zijn elf bedrijfsongevallen met persoonlijk letsel gemeld, variërend van schaafwonden tot een gebroken middenhandsbeentje. Met uitzondering van de aanschaf van een nieuwe veilig Het MEOB kan niet beschikken over de, heidsbril, hoefden er geen maatregelen gebruikersinstructies milieu omdat de ter verbetering te worden getroffen. In

MEOBtiek september 1998

Hoewel de bedrijfsarts steeds vaker wordt geconfronteerd met de invloed van de overplaatsing, is het ziektever zuim gedaald van zeven procent naar zes procent. Dit is enerzijds te danken aan een actief ziekteverzuimbeleid en de invloed van de verzuimbegeleidster


en anderzijds door een hoog perso neelsverloop dat door tijdelijke krach ten (tien procent) wordt opgevangen.

aan het toepassen van een gesloten koelwatersysteem bij de afdeling Glasbewerking.)

Bedrijfshulpverlening

Vervuiling

Er is een bedrijfshulpverlenmgsplan opgesteld en na goedkeuring van 13&W Oegstgeest verspreid over het bedrijf. Bedrijfshulpverleners hebben cursus sen döorlopen voor ademlucht, reani matie en ploegleider-BHV. Er is een lezing van de brandwondenstichting bijgewoond, een excursie bij de Koninklijke Noord- Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij (KNZHRM) en er zijn diverse oefeningen geweest, zowel op het MEOB-terrein als op Waaisdorp.

De vervuilingsheffmg van het Hoog heemraadschap is hoger dan het jaar ervoor. De heffing wordt bepaald door het afvalwater te bemonsteren, waar mee een gemiddelde vuillast wordt vastgesteld. In 1997 werd een stijgende lijn waargenomen. Er werden 81,8 ver vuilingseenheden vastgesteld, in 1996 was dit nog 69,5, maar in 1993 was dit 322,8.

Energieverbruik Het jaarverbruik van gas is toegeno men van 748 duizend kubieke meter tot 1,2 miljoen kubieke meter. Voor elek triciteit bleef dit hetzelfde als vorig jaar, zo’n 4,7 miljoen kWh. Alleen het waterverbruik nam af. In 1997 werd bij na zes duizend kubieke meter water verbruikt. In 1996 was dit 8,7 duizend kubieke meter en in 1992 zelfs 28,6 dui zend kubieke meter. (Opmerking redactie: dit is voornamelijk te danken

grondwateronderzoek te vergelijken met de vigerende streefwaarden, wer den conclusies getrokken over de mate van vervuiling. In veel gevallen werden de streefwaarden niet overschreden. In 12 van de 27 onderzochte gevallen wer den plaatsen op het terrein als verdacht aangemerkt en in een geval (oude cad meerinrichting) als ernstig doch niet urgent. Naar aanleiding van onderzoe ken in de periode van 1990 tot 1996 werden diverse deellocaties onderzocht en sommige werden gesaneerd. Deze plaatsen zijn opnieuw onderzocht. Het betrof plaatsen waar bij voorbeeld olie-opslagplaatsen waren of tanks in de grond hebben gezeten. Sommige grondmonsters tonen de aanwezigheid van minerale olie aan. Dit is vermoede lijk van natuurlijke oorsprong, veroor zaakt door humuszuren. Op plaatsen waar puin en koolas, men stookte vroe ger met kolen en de as werd gebruikt om bij voorbeeld paden aan te leggen, zijn ernstige verhoogde gehalten koper en nikkel aangetoond en werd een geringe hoeveelheid cadmium, chroom, lood en zink aangetroffen. Dit werd als verdacht aangemerkt.

Bodemonderzoek Het milieukundig en geotechnisch adviesbureau Amicon heeft in opdracht van DGW&T in de periode van 4 tot en met 13 augustus 1997 bodemonderzoek verricht. Voor de toekomstige afstoting van het MEOB-terrein wilde men inzicht krijgen in de huidige dan wel voormalige vervuiling van de bodem. Het onderzoek was er op gericht om een eerste milieuhygiënische beoordeling te kunnen geven; de onderzoeksresulta ten zijn samengevat in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Door de resultaten van het bodem- en

Oldtimer Deze keer een foto van de Verificatiedienst. Deze foto is genomen in 1978 bij de uitreiking van BZB-diploma’s in Wassenaar. Het monumentale muurtje is meeverhuisd naar Oegstgeest en siert nog steeds de entree van gebouw Huygens bij de ingang van de Stofarme ruimte.

1 ),

:‘~

~

~.

•~,‘ ~j.?

t

:,L~

.,

~ ;~.i~•

~-.

j,~.

18

~::1.~

Van links naar rechts de, toen nog, jongelin gen: Jacques van Wieringen, Aad de Graaf, Cor de Graaf, Boet van de Mark, Jan Verkeyl, Gé Wenink, Kees van Wijk en Ben Leyerweert.

september 1998 MEOBtiek


De Flop Licht aan het einde van de tunnel Door: Bert-Jan de Looff Na zijn FLOP-verhaalje is Jan Willem schieljk van het MEOB verdwe nen; ik hoop dat van mij niet verwacht wordt dat ik na het schrijven van dit stukje direct mijn biezen pak Overigens maak ik graag van deze gele genheid gebruik om Jan -Willem veel succes te wensen in zowel zijn pro fessionele- als privéleven. Ik zal me voor de goede orde even voorstellen: Bert-Jan de Looff 45jaar oud, getrouwd, vader van twee zonen van 10 en 14 jaar. Marine officier, behorend tot de elektrotechnische dienst. Sedertjanuari van ditjaar werk zaam bij het MEOB in de hoedanigheid van profectleider van het M-fregat ten technische centrale project. Ondanks alle technische en organisatori sche problemen die dit project heeft ondervonden en ongetwijfeld nog zal tegenkomen, ben ik er van overtuigd dat het MEOB de beste plaats is om zo ‘n trainer samen te stellen. Niet in de laatste plaats vanwege onze goede relaties en korte communicatielijnen met de toekomstige gebruikers van de systemen. Misschien vraagt u zich af wat voor indrukken een militair die voor het eerst in zijn loopbaan bij het MEOB werkt van het bedrijfopgedaan heeft. Tot nu toe heb ik alles bij elkaar zo ‘n achtjaar aan boord van Hr.Ms. sche pen mogen dienen. Aan boord van een oorlogsschip doet men niets anders dan “oefenen Schijnbaar onder het motto: we gaan net zolang door tot het spontaan gaat. Daarbij is voor elk bemanningslid een serie procedures en voorschr~flen van kracht die bepalen welke rol hij bij welke gelegenheid moet spelen. Nu, werkend bij dit bedrijf; begin ik te.beseffen hoe belangrijk het is dat alle spelers in zo ‘ii Organisatie de (zelfde) regels kennen en nale ven. Mij is door de mensen die om mij heen werken verteld dat veel van die (misschien wel ongeschreven) regels zijn verdwenen in de reorganisaties uit het recente verleden met de daaruit voortvloeiende personeelswisselin gen. Dat maakt het voor alle mensen die binnen de hekken van ons bedrijf werken er niet makkelijker op om samen met elkaar aan een produkt te wer ken. Hier ligt ook beslist een uitdaging voor de toekomst! “.

Iets geheel anders wat mij als relatieve nieuwkomer steeds weer opvalt is de verscheidenheid en diepgang in technisch vakmanschap die hier in de loop van de geschiedenis is samengebracht. Dat spreekt mij als techneut bijzonder aan en ik denk dat iedereen die hier werkt daar ook best trots op mag zijn. Nu ik dit teruglees is het misschien een wat serieus verhaal geworden; het zij zo. Daarom nog wat humor om de zaak in evenwicht te houden. Het goede nieuws is dat er licht aan het einde van de tunnel is, het slechte nieuws is dat het afkomstig is van de aanstormende trein 1... is weg bezuinigd. U mag kiezen. ....

Tot slot wil ik graag mededelen dat ik de FLOP doorgeef aan Martien Opdam, iemand die ik heb leren kennen als een serieus en opgewekt mens die zijn omgeving vaak weet te verrassen met een geheel eigen kijk op de gebeurtenissen rondom ons...

MEOBtiek september 1998

De Flop De Flop is een rubriek door een MEOB-er geschreven. Iemand krijgt een diskette: De Flop, en zet daarop zijn of haar verhaal. Deze rubriek is niet bedoeld om eens lekker tekeer te gaan, het moet netjes blijven en leuk. Aan het eind van het verhaal wordt De Flop doorgegeven aan een collega.

19


Nieuw personeel MBK en Group4. Door: Gijs van Duijvenbode

Nieuwe Collega

Sinds enige tijd wordt u aan de poort gecontroleerd door nieuw personeel van het MBK en Group4. Daarbij is het u vast op gevallen dat de bekende blonde medewerkster van Group4 nu in een ander (MBK) uniform rond loopt en is uitgerust met een pi stool op de rechterheup.

Naam: Huidige functie: Datum bij MEOB: Vorige werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten:

Ondanks alle bezuinigingen en afsian kingsperikelen bij defensie, kreeg het MBK toch de mogelijkheid om buiten defensie personeel te werven. Alleen was er de restrictie aan verbonden dat de nieuwe MBK-ers voor maximaal vijf jaren een contract kregen. Daarna moeten zij het MBK c.q. defensie verla ten om hun weg verder te zoeken op de arbeidsmarkt.

Hobby(’~s):

Grootste wens:

Daniëlle Verhaar MBK 25juli 1998 Group4 Securitas Dieren, vakanties en Arie Oneerlijke mensen en zuurkool Rij stgerechten en Italiaans Dieren, squashen, met vrienden omgaan en slapen Met Arie op de motor naar Hawai

Opleiding Na een intensieve (interne-) opleiding van drie maanden in Den Helder zijn er sinds kort elf nieuwe MBK medewer kers tewerkgesteld in deze regio. Ook personeel van Group4 heeft enkele wisselingen ondergaan. De ons aller bekende zwaargewicht heeft ons verla ten om iets anders te gaan doen. Twee nieuwe vaste medewerkers, A. Pont en D. de Jong, plus een nieuwe reservist R. Herkhof hebben de lege plekken opgevuld.

MBK en Group4, gaat prima samen: Daniëlle Verhaar en Arie Pont.

Nieuwe Collega Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorige werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(’~r): Grootste wens:

Arie Pont Beveiligingsbeambte 1 april 1998 Hoogvliet. Mareschaussee Daniëlle, motor, muziek, vakanties en uitslapen Liegen, bloemkool en 12 uursdiensten Hollandse pot, Indisch en pasta’s Daniëlle, motor, muziek, concerten en dieren Met Daniëlle op de motor naar Hawai.

Nieuwe Collega Naam: Huidige functie: Datum bij MEOB: Vorig werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(’s): Grootste wens:

20

Denis de Jong Medewerking Beveiliging 14 september 1998 Tuinbouw Vriendin Files Chinees Muziek luisteren Geen idee.

september 1998 MEOBtiek


Nieuwe Collega Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorige werk: Isgekop: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(~): Grootste wens:

R.E. Hulsenbosch Technicus M&RM PU/OPTR 1 september 1998 Roton Automaten Service Snoep Sneeuw Saté Sportduiken Geen.

Het bedrijfsuitje van de Materiaaldienst Door: Raymond “the buyer” Bruyn .~

Voor een aantal mensen was het nog niet duidelijk (ondanks de ruime vooraankondiging) dat ook de Materiaaldienst toe was aan een dagje uit met de Stichting. Deze blijde dag vond dan ook plaats op donderdag 3 september. Aan mij de nobele eer om hier verslag van te doen.

i.

,-

‘t fl1

~1

~

••~

Het beloofde een droge dag te worden als de voortekenen niet logen: het was mistig en broeierig. Als je in de bus zit, dan merk je er weinig van, maar een maal op weg naar de eerste koffie met gebak, moesten de regenjassen toch echt uit het vooronder gehaald worden (Waar dat ook moge zitten in een bus, overigens...).

Droomviucht Na de koffie splitste de groep zich. Onder aanvoering van Aad “Hoofdin koopgoeroe” Krammer (Tjakkaaaa!!) liet een klein maar gezellig groepje zich leiden. Waarom? De goede man had een KAART van het Eftelingterrein! (Ja ja, een goed inkoper is op ALLES voorbereid). Bij de eerste attractie (Droomvlucht) stelde iedereen zich nog stoer op, overmoedig als ze waren, werd er een heuse polonaise ingezet om de wachttijd te verkorten, echter het

MEOBtiek september 1998

overige volk keek alleen maar schaap achtig toe hoe dat zootje uit Oegstgeest (want alleen daar kan zoiets toch maar vandaan komen?) zich een weg pro beerde te banen naar de ingang van de attractie.

Aanslag Dan een nieuwe attractie: Villa Volta. Hier werd een eerste aanslag gepleegd op de evenwichtsorganen in onze tere hoofdjes. Wisten enkelen hier zich nog staande te houden, de volgende attractie Vogelrok (een achtbaan in het donker),

was een heuse aanslag op hoofd en de met taart gevulde ingewanden...

Crisistientje De door de regen plots ingevoerde lunchpauze werd door enkelen inge vuld met een bordje/bakje patat met wat erbij, betaald met het in de bus reeds uitgereikte crisistientje: hoe kun je nu een patatje met wat erbij (â f 7,75) + wat drinken (minimaal f 3,00) hiermee financieren....? Dan moet je zeker hoger opgeleid zijn of ervan uitgaan dat inkopers toch wel wat van de prijs


afi. .llen. Door anderen werd deze ver plichte maaltijd even uitgesteld vanwe ge diverse stoornissen in hoofd en maag. Weer anderen zagen hun kans schoon om de Python te ontdekken. Dit waren de allersterksten, want eenmaal uit de Python, begaven ze zich onmid dellijk naar de snackbarcounter zonder ook maar ergens last van te hebben: pet jeaf~ lui! .

Wildwaterbaan Na de pauze gingen we naar de Pirafia, de welbekende “wildwaterbaan”. Ook als je rustig zat, werd je enigszins nat (hé, dat rijmt) omdat het inmiddels mot regende. Gelukkig bleef de lunch bin nensbuiks. Het spookhuis werd het vol gende item op het programma. Op een bordje stond dat de wachttijd 10 minu ten was, maar dat bleek wat langer te zijn. Met zijn allen naar binnen en dan onder tropische omstandigheden (sme rig vochtig) al zwetend naar de hor rorshow kijken. Was erg kunstig gemaakt allemaal. Tenslotte de Fata Morgana: met een boot langs 1000-enéén-nacht taferelen. Je waant je in een heuse Kasba (nee, niet die winkel). We zijn tot de ontdekking gekomen dat

overal waar kinderwagens voor een attractie staan, deze attractie goed te verdragen is voor maag en hoofd. Ech ter, staan er waarschuwingsborden die wijzen op zwangere vrouwen, hart klachtpatiënten etc., blijf dan weg bij een dergelijke attractie...

Bowlen Ja, en dan weer met de bus naar huis. Niet alleen regende het p-ij-p-e-s-t-e-l e-n, maar stonden we ook nog urenlang in de file: we vertrokken om 16.00 u en om 19.55 u kwamen we in Noordwij kerhout aan om de laatste fase van deze blijde dag in te gaan: gezellig even bowlen en daarna steengrillen. Het was voor een aantal mensen een vermoeide dag geweest want we waren nog niet koud op de snelweg, of zij beleefden deze dag weer opnieuw, maar dan in een diepe slaap. Adoeh, gebroken kwamen wij uit de bus en strompelden wij richting de bowlingbaan en steengrill. Tja, het bowlen: sommigen waren al zodanig ver heen dat bowlingballen niet alleen over de baan gingen, maar vielen spon taan achter de werper of kon de werper

geen afstand doen van zijn bal en ging maar een stukje mee. Weer anderen wilden er een balletshow van maken inclusief vrije val. Het ging er in ieder geval ruig aan toe. Na het bowlen kwam dan het slotstuk: steengrillen. Per twee personen een schaal heerlijk vlees. Zelf heb ik nog nooit gesteengrilled, dus toen ik in de ruimte kwam waar mensen al aan het steengrillen waren, toen werd ik even misselijk: wat stinkt al dat ver brande vlees, maar als je er eenmaal inzit en zelf meedoet aan deze ljkver branding, dan is het best leuk en lekker. Tenslotte werd het steengrillen beslo ten met een heerlijk toetje met daarna nog koffie, thee of iets anders. Spoedig daarna gingen we huiswaarts. Het was dan ook pas 23.00 uur eer we weer in Oegstgeest waren. En toen kwam die befaamde olifant en blies het verhaaltje uit. Slaap zacht. Rina, Anita en Bart: nogmaals harte

lijk dank voor de Organisatie van deze geslaagde dag!

Afscheid van het MEOB Theo Pikaar nam op 28 augustus af scheid van het MEOB. “Een leuke baan gevonden bij de XL in Den Haag, wie had dat gedacht? Toch is het mij per 1 september gelukt. De slapeloze nachten van al dat water in Den Helder zijn voorbij. Om dit fan tastische feit te vieren nodig ik u uit om dat te vieren in de kantine van gebouw AM (ETMAG)”, zo luidde het kaartje van Theo. Hij moest uitwijken naar een andere locatie voor zijn ‘feestje’.

1 22

september 1998 MEOBtiek


Afscheid W. Freke Na 38 jaar nam W. Freke op 28 augustus afscheid van het Bedrijf. Willem werkte bij de sectie Oppervlakte Technieken (OTEC) en was een expert op het gebied van staalstralen. Die middag was de koffiekamer van gebouw Galvani feestelijk ingericht. M. van de Plas liet de loopbaan van Willem de revue passeren waarbij zijn opgeruimde karakter duidelijk tot uiting kwam.

Afscheid van Willem Freke. De koffiekamer in gebouw Galvani was te klein voor een groepsfoto; dan maar in de gang.

Een paar weken later: “Ik heb nu de tijd aan mezelf. Mijn vrouw en ik gaan er regelmatig op uit met de brommer. Heerlijk langs het strand schelpen zoe ken om daar kransen van te maken of zoiets. Lekker prutsen, ik heb nauwe lijks tijd over.” En aan de voordeur hing het bewijs; een krans van schelpen.

Nieuwe Collega N.A. Tahir 2e medewerker M&RM PU/OPTR Datum bij MEOB: 1 augustus 1998 Vorig werk: Randstad uitzendbureau Is gek op: Reizen met auto Heeft hekel aan: Plastic bloemen en fietsen in de regen Favoriete eten: Biefstuk en Tandoori met speciaal Pakistaans brood Hobby(~r): Lezen over verschillende landen, verzamelen van landkaarten en fotografie Grootste wens: Gelukkig en gezond leven voor gezin en ouders. Naam: Huidigefunctie:

Nieuwe Collega

MEOBtiek september 1998

Naam: Huidige functie: Datum bijMEOB: Vorige werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(’s): Grootste wens:

D.de Boer Adviseur CON PU/ADV 17 augustus 1998 HTS Elektronica Motorrijden question Hollandse kost Motorrijden en surfen ?

23


Familie Koek hield open Fuchsiatuin Door: Wil van Elk •.,

C

‘Cookie’ is zijn favoriete Fuchsia, maar er staan genoeg andere Fuchsia’s in de tuin van de famifie Koek die een ereplaatsje hebben. Op zaterdag 1 augustus hielden Joke en Fon Koek een open tuin.

,. ~.: ~

.. ‘(

1

~ r’

~

.t

-

-

4

~ . .• -

~ ~ 2:-

~

~ ~ ~.. ~

~‘

.

t -‘

•~

~

*

~

2.~-•-

• —

Hoewel zeggen en schrijven twee colle ga’s de moeite namen om de tuin te bewonderen, kregen ze die zaterdag middag heel wat aanloop, voornamelijk van buurtbewoners. “We wonen hier nog niet zolang”, zei Fon Koek in de achtertuin van Leeuwenhorstlaan 16 in Noordwijk. “Deze hoekwoning wilden we graag hebben voor de grote tuin.” Gezien het aantal planten, voorname lijk Fuchsia’s, geen overbodige luxe.

.3’

-

t

-~

.

~—-..~•— 4.’.’.. .1

~

-

~ ~. — .~.

~ “

:.~

::~

~ ~1

~~—•

...-.~‘..

;‘:~

~ .~,

•‘*,

.-

~ .* .,

~

~,

.~• ,~,,, -,

,~..‘‘-•. .~ ~-‘

•:~1~~ t t,.

‘~ -t.

~

. •

,

-~ t.

-

)-,

.

:

~ -

1:~ 1.:-

‘:~i~

‘.~-.,

-

• t. ~.,...—•

.

1 . .

•~~‘-,

-

-

--• •

. ..

. •

Veel belangstelling voor de Fuchsiatuin van de familie Koek.

Ku ippianten Een broedende merel trok zich niets aan van al die nieuwsgierigen en vloog af en aan met voedsel voor haar jongen. Ze had een nest gemaakt in de Fremoto dendron in de serre, tegen de gevel van het huis. De ingang van de serre en de randen van het terras worden gemar keerd door flinke kuipplanten. Het zijn dus niet allemaal Fuchsia’s die de tuin

sieren. Brugmansia, Hosta, Cestum, Lavatera en Begonia staan er net zo fraai bij in de met zorg ingedeelde tuin. Een geautomatiseerd watergeefsysteem voorziet de planten van het nodige water. “Anders is het niet te doen, met al die potten”, vertelde Joke die druk in de weer was om de vragen van de bezoekers te beantwoorden. Joke is

voorzitter van een Fuchsiavereniging. “In oktober stop ik daar mee.” Er verwisselden die middag heel wat stekkies van eigenaar.

Nieuwe Collega

L. j

,‘

24

Naam: Huidigefunctie:

H.R. Plooijer

Senior medewerker AONT PU/OR Datum bij MEOB: 1 september 1998 Vorig werk: Radio-Holland Mari ne Product Engineer Vriendin Is gek op: Heeft hekel aan: Al dat heen en weer reizen naar vriendin Favoriete eten: Indische rijsttafel Muziek, Computers Hobby(’s): en Zendamateurisme (PAOQRB) Samenwonen met Grootste wens: vriendin

september 1998 MEOBtiek


Uitdag Productunit Kalibratie Door. Wil van Elk

~ ..

-

~:4

__~_~%_

Het programma van vrijdag 11 september van de uitdag van de medewerkers van het Kalibratie centrum was bijna hetzelfde als die van de oud-medewerkersdag. Met de bus naar Hoorn. Met de stoomtran naar Medemblik en met een salonboot naar het Zui derzeemuseum. De medewerkers van de productunit Kalibratie bleven na afloop van het bezoek aan het Zuiderzeemuseum eten in het Wapen van Enkhuizen. Treinen hebben een grote aantrekkings kracht op mensen. Vooral oude treinen hebben dat. Het enthousiasme waarmee de vrijwilligers het oude materieel om weten te zetten in staat van nieuw, werkt aanstekelijk. “Vandaag worden jullie gereden door de directeur. Op vrijdag rijdt hij altijd; zo houdt hij fee ling met het werk”, vertelde de traditio neel geklede conducteur. In het seinhuis bediende een imposante man de handbediende wissels en seinen. Zelfs de blauwgeblokte theedoek die hij gebruikte, was traditie. In een honderd meter lange loods liet de conducteur het materiaal zien dat gereed stond voor de nationale monumentendag. “Zaterdag gaan we hier mee rijden.” Uit een van de rijtuigen brulde een medewerker:

11

‘k~

~ ~ ‘-.“-

..•~. -.

~

/ ,

~? EL:.-:

~

•~

S

t

-~

(

~: ~

~!

!

-

-

.~—

-

-‘•.

-.

Een gezellig dagje uit in het Zuiderzeemuseum. “Als je maar met je handen van het koperwerk afblijft!” Hij had daar de hele week op staan poetsen. Ook hij is besmet met het treinvirus. “Zijn vrouw werkt in het stationnetje Twisk. We houden daar straks een tussenstop.” In de loods stonden diverse rijtuigen die nog nauwelijks die naam verdienen. “Zo komen ze bij ons binnen. Het ziet er nu niet uit, maar straks zijn ze weer als nieuw.” Als er een meter bruikbaar materiaal aan zat, zal het veel zijn geweest, zo slecht zagen sommige

-

g

•:‘

rijtuigen eruit. Ze hadden ergens in een bos gestaan als caravan of bouwkeet en waren zeer verwaarloosd. “Door de his torische waarde, omdat ze ooit werden getrokken door een van de locomotie ven die weer in optimale conditie rond rijden. loont het de moeite om ze op te knappen”, vertelde de enthousiaste conducteur.

Veel eten De stoomtrein deed ongeveer een uur over het traject. Een kopje koffie met een plak krentenbrood ging er goed in. De salonboot lag al te wachten en tij dens het varen werd genoten van een heerlijke broodmaaltijd. Eten en drin ken om op de been te blijven, want het werd een lange dag. Na een middag rondsjouwen in het Zuiderzeemuseum waar de bewoners hun spel goed speel den, ging de reis naar Enkhuizen. Bijna om de hoek van het Museum werd ‘s avonds in het Wapen van Enk huizen de inwendige mens versterkt. Jammer dat zo’n gezellige dag maar een keer per jaar is.

1•

4% ‘t

Veel eten.

MEOBtiek september 1998

25


Jaarprogramma PVMBO 1998 1999 -

PVMBO

Voorzitter, 2e penningmeester, ledenadministratie, contactpersoon FBTO en coĂśrdinator FPP A.J.M. Koek 2454 Secretaris en contactpersoon K & 0 I.F. Flohr 2337 Penningmeester J.E. Slot 2238

[

Personeelsvereniging Marinebedrijven Oegstgeest Opgericht 22 mei 1979 gironummer 346806

Contactpersonen van de afdelingen Autohobbyclub K. Keller Computerhobbyclub T.J. Borreman Hobbyclub algemeen C.M.J. v.d. Ploeg Badminton M.J.N. Dofferhoff Bridge I.F. Flohr Klaverjassen en sjoelen A. v.d. Poel Vissen J. Uiterdijk Watersport B. Schaap

26

1

(071-305....)

2238

Maandag Zondag

21 sept. 27 sept.

le Algemene ledenvergadering Sluiting zeilseizoen/Watersport

Herfstdrive Woensdag Vrijdag Donderdag Zaterdag

30 09 15 17

Klaverjassen/Sjoelen Bridge Badminton Vissen

Vrijdag Zaterdag

13 nov. 14 nov.

Sluiting visseizoen 1998 Bowling-avond

Kerstdrive Zaterdag Woensdag Donderdag Vrijdag

12 16 17 18

Vissen Klaverjassen/sjoelen Badminton Bridge

Zaterdag Zaterdag Zaterdag

19 dec. 13 maart PM

Kerst Bingo-dansant Bowling-avond Opening Watersport

Paasdrive Vrijdag Donderdag Woensdag Zaterdag

26 maart 25 maart 31 maart PM

Bridge Badminton Klaverjassen/sjoelen Vissen

Maanda g Zaterdag Zaterdag Maandag

19 april 08 mei 29 mei 31 mei

Tennistournooi Oranje-bingo Sluiting Klaverjassen 2e Algemene ledenvergadering

Naam: Huidigefunctie: Datum bij MEOB: Vorige werk: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Hobby(~): Grootste wens:

sept. okt. okt. okt.

dec. dec. dec. dec.

A.J. Rondeel Technicus NZ&V PU/OPTR 1 september 1998 AAR Allen Air Motive Lekker eten Onsportief gedrag in de ruimste zin van het woord Indonesisch Zingen bij pop en show koor Gezond blijven en gelukicig zijn met gezin

2144 2207 S

2550

—

2337 2370 2314 2211

september 1998 MEOBtiek


Puzzelladdertje

Oplossing inleveren, uiterlijk 23 oktober 1998, bij: Sonja Vlieland, sectie BOK.

Oplossing vorige puzzel: 1 ADJUDANTKOLONEL 2 BOOTSMANAVtJI LIG 3 BYNADARPPEIRESS 4 ASKRAALLIRTOSLO 5 REEELTOETSEMLEL 6 S ERGEANTETNAAND 7 CRMENANT 1 EARLTA 8 HAIvINORSENTNALEA 9 ILMERENNEETDERT 10 PAARKORPOR~kALMA 11 Pl TAAS LAOOMRAAM 12 ERRAMADE PTPETJE 13 PAOLMLEGPREDJOR 14 SKODALEEEEREEOS 15 ESSOTEDERNUBHRA

Horizontaal 1. Een aanstaande bezigheid voor MEOB; Lasten 2. Zrnnebeeldig prentje met bijschrift; Die een goed als leen uitgaf 3. Peulvrucht; Vreemde munt; Stelkunde; Afkor ting 4. Nog eens; Lekker stuk vlees; Gelofte; Vader 5. Plaats naam; Bereide dierenhuid; Geraamte 6. Plaatsnaam; Hoe veelheid; Godin; Batterij 7. Wijsneus; Lengtemaat; Rivier; Voor zetsel; Afkorting 8. Steeds; Voorzetsel; Gemakkelijk voortbe wegen; Arts 9. Nadoen; Reini gingsmiddel; Speels 10. Koren; Technische staf; Streling; Attent 11. Keg; Venster; Stoomschip; Warmwaterbron 12. Laatste, Ste kel; Liedje 13. Rivier; Voorzetsel; Gekheid; Corps Dipl.; Samentrek king van gade; Bijwoord 14. Een zekere; Rivier; Inh. maat; Verte ren 15. Soort onderwijs; Aanhef~ Metaal; Voorzetsel; Rivier

1. Een activiteit waar SEWACO nu mee bezig is; Universiteits bode 2. Brandverf; Onderdeel van de Krijgsmacht; Windrichting 3. Afkorting; md. vrucht voor de keuken; Eminentie; Waardepapier 4. Inh. maat; Afkorting; Voorma lige kolonie; Voorzetsel; Opeens 5. Aanspreektitel; Stadion in A’dam; Voorteken 6. In memorie; Instrument om mee te meten; Geur 7. Plaatsnaam; Ned. Tel. Stichting; Overtreffende trap van meer 8. Rivier; Duinbegroeïng; Nederland; Titel 9. Plaatsnaam; Heldendicht; Plaatsnaam 10. Voomaamwoord; Plaatsnaam; Kwaad; Kleur 11. Niet bekend; Rivier; Afkorting; Niet pienter; 12. Noord-Holland; Zoogdier; Onmens; Motorrace 13. En een ander; Inh. maat; Munt; Land goed 14. Egard; Lidwoord; Noot; Vervoermiddel 15. Lamphouder; Militair; Kippenhok; Noord-Oost

MEOBtiek september 1998

Hr. J. Hartevelt Hr. C. Haasnoot Hr. J.W. de Groot Hr. R.L. Schippers Hr. J.W. Ruben Hr. 0. Wesselius Hr.A.Bal Hr. P. Dijkdrent Mw. G. van Daalen-Strijker Mw. J.M. Ruben-van Noord Mw. P.M. van Duyvenbode Hr. J.J.J. Mullers Hr. DR. van der Neut Mw. C. Schipper-van Duin Hr. J. van der Zalm Hr. A.L. Sneeuw Mw. P.G. Grootjans-Martens Met puntenverlies: Mw. J.A.M. Kuhn-Grootjans f 25,00 Hr. P. Middelkoop f 15,00 Zonder puntenverlies: Hr. A. Bal f 10,00

Ontwerp: HJ. van Hoogenhuizen~

1234567

Verticaal

4 4 8 8 9 12 12 16 16 16 17 18 24 25 27 28 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

8

9

10

11

12

13

14

15


1 Colofon

Vertrekkende medewerkers 01-1 1-98 A. van der Poel 01-09-98 L. Zuijderduijn-Dijkdrent 01-09-98 T. Pikaar 01-09-98 R. de Best-Aandewiel 0 1-09-98 J.W. van der Haar 01-09-98 A. Drost 01-09-98 W. Freke 01-09-98 P. van Dam

SUBEB

SUPZ OUMAT OUMAT SUPZ

SUBEB PUOR PUOPTR

Marstaf Defac MID Kon. Marechausse MB Den Helder particulier

FPU

Public Relations v. van Denzen

Gemeente Leiden

071-3052205

Nieuwe medewerkers 0 1-09-98 01-09-98 0 1-09-98 0 1-09-98

A.J. Rondeel R.E. Hulsenbosch E.W.R. Sprenger H.R. Plooije

NZ/V PUOPTR M&RM PUOPTR CSYS PUELEK AONT PUOR

Vaste medewerkers A.J.M. Koek (PVMBO) H.J. van Hoogenhuizen (Puzzel) Mw. S. Vlieland (Puzzel) R. Brouwer~(DC) K. Brouwer (PZ-ters) J. Bakker (Oldtimers)

Ambtsjubilea 3 1-08-98 A.J. Bergman

Redactie: Hoofdredactie w.~. van Elk

PUKAL

40 jaar

Organ isatieveranderingen bij Productu fit Advies De volgende medewerkers van PUAD V gaan per 22 september 1998 naar hun nieuwe standplaats: Den Helder~ doch blijven administratiefte boek lopen in Oegstgeest: P.C. Bleecke, J.P. Croese, J. van der Zwan, R.N. de Vroome, M.M. van Gijn, A.P.J. van der Graaf, W.J.F. Creyghton, C.H.M. Jagerman-Cuijpers, A. Star, J. Leeuwenburgh, E.P. Overdijk, B.R.C. Goris, LTZE2OC J. Houtkooper, D. de Boer,L.P.J. op den Brouw. Idem, maar met de standplaats Oegstgeest: M.C.J.E. van de Heijde, J.P.M. van der Eist, T. den Haan, A.A. Versteegh, J.W. Werkman, J.J.A. Vlaar, H.A. Klok, B.J.M. van Velzen, A.P. Zuijdwegt.

Medewerkers aan dit nummer. A. van den Bergh G. van Duijvenbode H.P.J. Hinjing

B. de Looff D. Bijkerk

H.A. Klok R. van Hal P. Mengerink R. Bru~

De volgende medewerkers gaan per 1 december 1998 over naar het SEWACO-bedryfmet

Redactie-adres:

als standplaats Den Helder. Tot 1 januari 1999 blijven ze administratiefin Oegsigeest: H.J.K.M. Splinter, W.A.J. Mol, C.H. van der Wijngaard, F.J. Brouwer, P.J. Nentenaar en

Redactie MEOBTIEK Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST

C. de Vries. De medewerkers van Geometrische Metingen (GEOM) gaan per 22 september 1998 naar de PUKAL in Oegstgeest en blijven tot 1januari 1999 administratiefbij PUADV:

J. van der Bent, W.G. Koops, G.A. van den Berg en G.J. Verhoeven. De volgende medewerkers blijven organisatorisch en administratiefbij PUAD V tot de overplaatsing naar Amsterdam:

H.J. Kampinga, W.J.G. Borst en C. Ruitenbeek

Organisatieveranderingen bij Productunit ELEK De volgende medewerkers van de PUELEK zijn administratief per 1 september 1998 geplaatst in Den Helder; zij gaan 28september over. Hoofd Command, Control en Communicatie (C3) W. Haazebroek en A. Hendriks gingen al eerder naar Den Helder.

Telefoon: 071-3052171 FAX: 071-3052605 E-mail: wjvelk@worldonline.nl Foto’s: W.J. van Elk v. van Denzen en particulieren Verzending: D&I ou-m Drukwerk: Drukkerij Dekker, Noordwijk

Bovenwatersystemen (BWS): L.C. van Duin. C3: J. Duinmeijer, P. Mengerink, A.A. Sinnema, B.J. Haverkamp, E.E. Wisse, D. de Keijzer, JA. Fransen, A. Plas, F.S.M. Rother, H.E. Dubois, A. Brussen, E.W.R. Sprenger, M.W.J.A. Geitz, D.G. Post, I.T.J. Verlaan, R. van Spengen, S. van Polen en R.J.S. Sijm

Kopij voor het volgende nummer van MEOBTIEK inzenden uiterlijk: 23 oktober 1998 De redactie beslist over het al dan niet plaatsen of bewerken van ingekomen stukken en behoudt zich alle rechten voor.

28

september 1998 MEOBtiek

MEOBtiek 05 1998  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 05 1998  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement