Page 1

MEO i~ii~rnme~Ef 4 De DC krant Albert Vink over het DC-gebeuren.

7 Trainer in ontwikkeling Het MEOB bouwt aan een Technische Centrale Trainer voor M-fregatten.

9 Mexikaanse week Siësta en T~rtilla’s in de bedrijfskanti ne van het MEOB. 14 Laatste schietdrive De afdeling schieten van de PV hield laatste Paasdrive. 18 Afscheid van een marinier Sietse Visser nam afscheid van het MEOB.

20 PRTL-convenant DMhOB tekende convenant voor een ondcrhoudsproject van de PRTL.

24 Oranjebal 1997 Een fotocollage en een impressie van het onlangs gehouden Oranjebal.

En nog veel meer

MEOBTIEK IS EEN PERI IEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTR NISC EN OPTISC BE RIJF

L ,

E.’ — —


Verkiezingskoorts

Nieuwe collega

Door: P.R. Hogendoorn, DMEOB

Er wordt wat afgestemd in deze bloeimaand. Het lijkt wel meimaand, verkiezingsmaand. Eerst natuurlijk 1 mei in Engeland. Na vele, vele jaren van oppositie, mag Labour nu de Britten de eenentwintigste eeuw in loodsen, al dan niet binnen een verenigd Europa.

Frankrijk Op25 mei zijnde Fransen aan de beurt. De president zoekt grotere steun voor de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. Anders komt er van Frankrijks centrale rol in een verenigd Europa niets terecht. En dat is voor een Fransman ondenkbaar.

~

Oegstgeest

Naam: Functie:

Rob Oudshoorn Projectleider (BOO)

In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

13januari 1997 Fokker Aircraft Vakantie Oneerlijke mensen Italiaanse gerechten Snooker Een vlucht met de Space Shuttle

En daar tussendoor houden wij verkiezingen in Oegst geest. Bij ons gaat het niet om een verenigd Europa, maar om een verenigd marinebedrjf. Een verenigde onderhoudsorganisatie op MVKK en een verenigd magazijn. En het gaat om de rol die het MEOB en de MEOB-ers daarin spelen. Een nieuwe DC-ploeg gaat onze belangen verde digen bij de onderhandelingen over dat marinebedrjf, die onderhoudsorganisatie en dat magazijn en bij de onderhan delingen over verplaatsingen en reorganisaties. Zij zullen daar de komende jaren hun handen vol aan hebben. Ik denk dat het goed is als zij zich daarbij gesteund voelen door het vertrouwen dat wij in hen hebben.

‘~ ,

.:..

Duidelijkheid Ik hoop dat de maand mei ons nog meer nieuws brengt dan een nieuwe dienstcommissie. Duidelijkheid over het soci aal plan bij voorbeeld en duidelijkheid over de data waarop de verschillende units of secties worden overgeplaatst. Dat zou het maken van keuzes iets minder lastig maken.+

_____________________________________

Bedrijfsmaatschappelijk werk, MEOB

Op de voorpagina

Sinds mensenheugenis weer een ‘vlaggenparade’ bij het MEOB. Het was even wennen op 24 april voor het groepje millitairen dat bij het MEOB werkt. Allemaal ter ere van het afscheid van adju dant Visser.

Gebouw Pascal, kamer 038, toestel 2183 F. Caspersz, BMW’er Spreekuur maandag van 13.00 tot 16.30 uur en donderdag van 9.00 tot 16.30 uur. Overige dagen te bereiken: tel.: 070-3187440

DBGZIAABG Dienst Bedrijfsgezondheids zorg Koninklijke marine, Afdeling Algemene Bedrijfs geneeskunde MEOB Spreekuur maandag en woensdag, na telefonische afspraak (tst. 2234) W.A.M. Overeem, bedrijfsarts.

2

mei 1997 MEOBTIEK


Van de redactie Door: Wil van Elk, Hoofdredacteur

Kiezen, daar zou dit nummer van MEOBtiek over gaan. Kiezen voor een andere baan, om in deze regio te kunnen blijven wonen en werken of: meegaan naar Den Helder. Maar vooral, kiezen voor een nieuwe personeelsvertegenwoordiging: de Dienstcommissie. Er is echter een speciale DC-editie uitgegeven voor de dienstcommissieverkiezingen van 23 mei. Deze DC-special is intern bij het MEOB verspreid, vandaar dat u in deze MEOBtiek daar weinig over leest. Sommigen hebben al een keuze gemaakt. Voor hen geen MEOB meer. Geen vertrouwde rit meer naar de Haarlemmerstraatweg. Zij die ooit hebben gekozen voor een huis in Haaswijk, in de schaduw van het MEOB, moeten nu verder reizen. Ook dat verkiezen ze boven een baan in Den Helder, ondanks de baangarantie.

Dienstcommissie De dienstcommissie heeft een jaarverslag uitgegeven en de kandidaten voor een nieuwe DC hebben zich in de maand mei geprofile’trd. De een wat meer dan de ander. Op één na: Jan Willem van Nobelen. Jan Willem is een van de velen die hun • geluk elders gaan beproeven. Zijn verkiezingscampagne eindigde abrubt met een afscheidsbriefje in de DC-special. De overige kandidaten presenteerden zichzelf en hun partij: AbvaKabo, CFO of CMHF. De kandidaten krijgen het moeilijk in de nabije toekomst. De Dienstcommissies van de drie onderhoudsbedrijven, MEOB, SEWACO en Rijkswerf, samen met de militairen in hun eigen DC - de 000 - gaan op twee niveaus opereren. Dat heeft Albert Vink uitvoerig geschetst in de MEOB tiek van maart 1997. De vertegenwoordigers voor de gezamenlijke DC moeten komen uit de eigen DC. Het is voor ons belangrijk dat er een sterke vertegenwoor diging komt uit onze eigen DC.

Introductie Hoe de oud-medewerkersdag van 15 mei was, leest u in de volgende MEOBtiek. In dit nummer stellen we weer de nodige nieuwe medewerkers aan u voor. Sommigen hebben een contract voor een jaar, anderen komen uit de KlvI-organi satie en zullen regelmatig in een uniform worden gesignaleerd. Bij de vorige indiensttreders stond H. Vorselaars als nieuwe medewerker voor het Standaarden lab. van het Kalibratiecentrum. Op de dag van het interviewtje voor zijn introductie kondigde hij aan dat hij het bedrijf al weer verliet. Vorselaars kwam uit Julianadorp en het dagelijks heen en weer reizen beviel hem absoluut niet: “Wat valt dat tegen. Ook al ga ik vroeg van huis, het blijft een rit van anderhalf uur. En vanmorgen reed iemand mij bijna van achteren aan, dat scheelde maar weinig. Nee, ik zie het niet meer zitten!” Tja, velen van ons staan straks ook voor de keuze om heen en weer te gaan rijden naar Den Helder. Nog maar even goed over nadenken. Op 15 mei hebben de bonden weer met de werkgever, namens de staatssecretaris in deze de Commandeur Brand, gesproken over het Sociaal Plan MEOB. De leden van de drie bonden bij het MEOB: Ab~aKabo, CFO en CMHF, hebben zich eenduidig uitgesproken: ze zeggen NEE tegen het voorstel zoals het nu op tafel ligt. De voorzitter van de Bijzondere Commissie Burgerpersoneel KM (BCBPKM) legt het geschil voor aan de Advies- en Arbitragecommissie (commissie De Ruiter, voorheen commissie Albeda). De BCBPKM komt dinsdag 27 mei weer bijeen. De vierde gesprekspartner, de vakbond AC, heeft wel ja gezegd en neemt niet deel aan het geschil.•

MEOBTIEK mei 1997

Kort maar krachtig Salaris 1997 Data waarop het salaris naar de bank- of giro-rekeningen gaat. Bijschrijving vindt meestal één of twee dagen later plaats. 22 mei (+ vakantie-uitkering) 23 juni (+ interim) 24juli 22 augustus 23 september 23 oktober 21 november 19 december (+ interim)

Lintje H. Baartman, voormalig MEOB-mede werker, heeft een lintje gekregen, hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nas sau Lid. Hij was veertig jaar penning meester van de Ned. Ger. Kerk en twintig jaar betrokken bij het drukken en verzor gen van het clubbiad van L.O.H.C., zo lazen wij in de Oegstgeester Courant.

After work Op iedere eerste vrijdag van de maand is er een gezellig samenzijn in het Petit Restaurant. Een maandelijks terugkeren de gelegenheid om collega’s en oud-col lega’ s te ontmoeten. Tot ziens op6 juni.

Clubavonden PVMBO Maandag + Vrijdag Dinsdag Woensdag

Donderdag Vrijdag

Bridge Schieten Computer Hobby Club Elke laatste woensdag van de maand (behalve in juli en december) Badminton Klaverjassen/Sjoelen

Verf Het is mogelijk om verf en aanverwante artikelen te kopen bij SIKKENS CEN TER, Fruitweg 28-30, 2321 GK Leiden. Er moet contant worden afgerekend en de toegangscontrolekaart moet worden getoond met vermelding van ordernum mer M13489073.

En toch weet de PTT ons te vinden


Uit de koker van de DC-voorzitter Door: Albert Vink

Sociaal plan MEOB De marine heeft voor het sociaal plan MEOB een eindbod op tafel gelegd. Een eindbod dat ver, zeer ver is verwijderd van onze wensen. De leden van de bonden zullen zich hier over gaan uitspreken. Tijdens het lezen van dit stuk is dit al gebeurd. We weten dan hoe we verder moeten met het moeizame proces van het sociaal plan MEOB. Vast staat dat het sociaal plan MEOB, met name voor de groep MEOB-ers onder de vijftig jaar, niet van een sociaal inzicht getuigt. Mensen worden tegen hun zin verhuisd en het kost hen nog aanzienlijk veel geld ook. “Hoever mag een werkgever hierin gaan?”, vraag ik mij dan ook af. Het antwoord. “Net zo ver als wij hem toelaten.”

Huisvesting Enige tijd geleden heb ik gesproken met staatssecretaris Tommel over de ver plaatsing van het MEOB. We hebben het met name gehad over de huisves tingsproblematiek. Ik heb hem een tweetal concrete vragen gesteld in het kader van een verhuizing van de werk gever.

tienduizenden guldens moeten inleve ren bij de gemeente. De heer Tommel was hierin zeer duide lijk: de gemeente heeft gelijk en krijgt in deze ook zijn steun. De werkgever moet hier maar voor opdraaien. Die had dit in zijn verhuisplannen moeten mee nemen.

Eerste vraag De eerste vraag was geënt op het anti speculatie beding. Dit houdt in, dat als mensen een huis hebben gekocht, de gemeente het recht heeft om de winst af te romen. Bij een verhuizing naar Den Helder kan dit inhouden, dat mensen

Tweede vraag De tweede vraag ging over een voor keursbeleid van de gemeente in het ka der van de toewijzing van huisvesting. Concreet, mag een gemeente bijvoor beeld kinderen van MEOB-ers voor-

trekken in het toewijzen van een wo ning, als de ouders naar Den Helder willen verhuizen. Dit antwoord wist hij niet uit zijn hoofd, maar hij heeft mij ter plaatse toegezegd hier schriftelijk op te zullen antwoorden. Inmiddels heb ik een brief ontvangen waar beide antwoorden in staan. Ik zal een kopie sturen aan de gemeente Oegstgeest, met de vraag deze in de raad te willen behandelen. Tevens zal ik vra gen hier regionaal aandacht voor te vra gen.

Overleg Er is geen overlegvergadering met DMEOB geweest de afgelopen tijd. Wel hebben zich een paar zaken afge speeld waarover ik u wil informeren.

Meevaarvergoeding In het kader van het nieuwe reisbesluit is er een probleem opgetreden. Doordat er geen avondcomponent meer wordt uitgekeerd als men zich bevindt in een rijksgelegenheid, wordt dit ook niet meer gedaan aan boord van schepen. Onze militaire collega’s krijgen echter een meevaarvergoeding. Dit houdt in dat er dus verschil is tussen een burger en een militair die naast elkaar het zelf de werk doen. Dit is door de directie onderkend en men wilde de DIBEL-pot gebruiken om dit te gaan repareren. Hier is de dienstcommissie het niet mee eens. DIBEL is een vorm van een extra belo ning die niet structureel gebruikt mag worden om regelingen, die worden af4

geschaft, te vervangen. De dienstcom missie heeft dan ook een tegenvoorstel gedaan met de volgende oplossingen: 1. Het aanpassen van de reisregeling MEOB, zodat het mogelijk wordt ge maakt bij meevaren toch een avond component uit te keren. Door de reisre geling aan te passen houdt men alles in één regeling en is verder aanpassen van andere regelingen niet nodig. 2. Een oplossing te zoeken in de rege ling bezwarende arbeidsomstandighe den. Ook dit zou rechtvaardig zijn, het zijn immers werkzaamheden die niet onder normale omstandigheden worden uitgevoerd. 3. De doelmatigheidswinst van het MEOB zou gebruikt kunnen worden om structureel de mensen een toelage te geven.

4. In het kader van de gelden van bin dingspremies, een vast bedrag per jaar toe te kennen aan mensen die meevaren op schepen. Het zal u duidelijk zijn dat de dienst commissie van mening is dat er geen onderscheid mag zijn tussen een ver goeding van militairen en burgers. Maar de dienstcommissie vindt ook dat dit niet te pas en te onpas mag worden rechtgetrokken uit de pot DIBEL, want dan worden anderen weer te kort ge daan. DMEOB heeft ons toegezegd dat hij het voorstel van de dienstcommissie in overweging heeft genomen en dat de stafafdeling PZ bezig is met het uitzoe ken en doorrekenen van het voorstel.

mei 1997 MEOBTIEK


Ziekteverzuimbeleid Er wordt de laatste tijd steeds vaker gesproken over ziekteverzuimbeleid. De ene regeling is nog niet in werking of er ligt alweer een volgend beleidsstuk op tafel. Hoe moeten we hier nu binnen het MEOB mee omgaan. Enige tijd geleden is er een stuk ver zuimbeleid geschreven door de be drijfsarts. Dit is aangeboden aan het be drijf, maar nog niet voorgelegd aan de dienstcommissie. Het beleid van de arts komt erop neer dat u zich, in geval van ziekte, bij uw chef ziek meldt. Hierna gaat de verzuimbegeleiding in werking. Één van de acties is dat u wordt bena derd door de verzuimbegeleider. Zij wil met u een afspraak maken over de her vatting van het werk. Als u tot een af spraak komt wordt u vooraf weer beter gemeld bij uw chef. Hier begint het spanningsveld met het bedrijfsbeleid dat ook is onderschreven door de dienstcommissie. Verzuimbe leid en verzuimbegeleiding ligt in de lijn zoals dit heet. U meldt zich ziek bij uw chef en u meldt zich beter bij uw chef, dit is en blijft het uitgangspunt van de dienstcommissie, totdat er een nieuw beleid met een nieuwe regelgeving is afgesproken met de directie. We hebben over dit punt gesproken met de bedrijfsarts en het zal u niet verbazen dat wij van mening verschillen. Wij zijn niet dichter bij elkaar gekomen. De dienstcommissie heeft bij DMEOB ge meld wat er speelt en DMEOB heeft gezegd de zaak op zijn beloop te laten.

Evaluatie MEOB-2000 De dienstcommissie heeft de evaluatie MEOB-2000 van de units ontvangen. De conclusie dat er een viertal onder werpen is waar men binnen de staf ver-

der mee wil gaan, wordt door de dienst commissie niet gedeeld. In onze ogen zijn er meer unit overstijgende knelpun ten. De stukken doornemend, komen wij tot de volgende punten die geë”alu eerd zouden moeten worden:

erg groot is. Dit is niet het uitgangspunt geweest bij het creëren van militaire functies bij het MEOB. In een evaluatie moet de vraag worden beantwoord; zijn de militaire functies nog wel te recht vaardigen.

1. Capaciteits tekorten / de vast gestelde formatie

5. Neergeschut functioneren

Er wordt bij de meeste units gemeld dat er capaciteitsproblemen zijn. De dienst commissie kan hier in meegaan. Wij zijn benieuwd hoe dit kan worden opge lost. Met name omdat er los van MEOB 2000 een grote uitstroom van personeel is. Een zaak die al enige tijd liep, was de evaluatie luchtvaart technische publika ties. Hier zijn in het verleden afspraken over gemaakt. Hier zal ook op terugge komen moeten worden.

In de evaluaties wordt niet gemeld dat er nog vele MEOB-ers neergeschut functioneren. Binnen de staf zullen af spraken moeten worden gemaakt hoe snel deze mensen weer op hun eigen niveau terug moeten zijn.

6. Functies boven de sterkte

2. De nhoud van de functie

Bij de vorming van MEOB-2000 zijn afspraken gemaakt over een aantal functies boven de sterkte. Tijdens de evaluatie zou worden bezien of dit structureel werk was of niet. Deze vra gen zullen moeten worden beantwoord.

financieel medewerker in de units

7. Doelen MEOB-2000

Deze functie is tot nu toe slecht ontwik keld binnen de units. Het ontbreekt vol gens de dienstcommissie aan een juiste sturing van enerzijds de unit en ander •zijds de BEB Organisatie. Kortweg ge zegd: “de medewerkers zwemmen.”

Er is in het kader van MEOB-2000 een aantal doelen gesteld die gehaald moes ten worden. In sommige evaluaties wordt hier iets over gezegd. De vraag blijft: zijn bedrjfsbreed de doelen ge haald en zo niet, waarom niet.

3. De relatie tussen BEB en an dere units met betrekking tot het BBS

8. Demarcatie SEWACO-bedrijf

Uit de evaluatie haalt de dienstcommis sie dat er intern de units onvoldoende kennis is van het BBS. Dit heeft natuur lijk ook te maken met het verloop van het personeel en het onvoldoende over dragen van kennis. Er zal een plan van aanpak moeten komen om deze achter stand in te halen.

Dit probleem doet zich met name voor bij de unit Advies. Bij de reorganisaties MEOB-2000 en SEWACO-bedrjf is een demarcatie afgesproken, het wel be kende kruisjeslijstje. Het kan niet zo zijn dat DMKM-WCS hier anders mee omgaat. Het MEOB zal in dat geval ook zaken naar zich toe moeten trekken. Hieraan gekoppeld zit dan ook de vraag: hoe staat het dan met de acquisitie, dit was een speerpunt van de unit advies.

4. Groot verloop militairen De dienstcommissie heeft geconsta teerd dat het verloop onder de militairen

De dienstcommissie heeft bovenstaan de zaken naar de directie verwoord.

Overleg met de projectleider Er is weer een overleg geweest met de projectleider over de vorming van één marine onderhoudsbedrijf. Tijdens deze vergadering zijn de volgende afspraken gemaakt. De dienstcommissie op ni veau 1 wordt ingesteld en de vertegen woordiging is als volgt: 3 leden van de dienstcommissies van MEOB, SEWA CO-bedrijf en Rijkswerf en 1 lid van het 000 (militaire dienstcommissie) van het SEWACO-bedrijf.

MEOBTIEK mei 1997

Er is toestemming voor een vaste amb telijk secretaris. Met DMEOB worden afspraken gemaakt over een regelnurn mer en er wordt een FIF gemaakt. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke functie die zo snel mogelijk vanuit het MEOB zal worden ingevuld. Er is toestemming om een extern bureau in te huren. De dienstcommissie zal een aantal offertes gaan aanvragen en met de projectleider (die dan de algemeen

directeur 7al zijn) afstemmen over het in te huren bureau. Verder heeft de bevelhebber der zeestrijdkrachten besloten dat er voor het reorganisatietraject de convenantproce dure zal worden gevolgd. Dit houdt in dat er voor de dienstcommissie op ni veau 1 meer bevoegdheden zijn. Be langrijkste verschil met de normale pro cedure is, dat op het moment van geschillen of afwijkende adviezen, er een adviescommissie zal worden be 5


noemd die een uitspraak zal doen over het verschil van mening. Dit is een over winning voor de medezeggenschap te noemen en geeft aan, dat we als goede overleg partner worden gezien. Er is nog geen overeenstemming over het aantal UROR trajecten, dat in het kader van de vorming van één marine bedrijf zal worden gevolgd. Uitgangs punt van de dienstcommissie is dat er één traject voor het hele bedrijf wordt gevolgd. Volgens de projectleiding is dit niet mogelijk. Er is bepaald dat dit een punt van overleg is met de dienst commissie op niveau 1. De dienstcom missie heeft gemeld, over dit punt met de bestuurders van de vakorganisaties te willen praten. We komen hier tijdens een volgende vergadering op terug.

De projectleider en de dienstcommissie stel&n vast, dat er dus een positief ad vies ligt om fase 1 van de reorganisatie in te gaan. Fase 1 houdt in: het aanstel len van een algemeen directeur die als TABA verantwoordelijk is voor MEOB, SEWACO-bedrijf en Rijkswerf en de instelling van een dienstcom missie op niveau 1. Vanuit het MEOB zullen Theo den Haan, Dick Havenaar en Albert Vink deze dienstcommissie gaan bemannen.

Integratie ETMAG Arsenaal -

Er is een eerste gesprek geweest tussen de here~n Osseweijer en Rademacher na mens de projectgroep en de dienstcom missie MEOB. Hier is een aantal zaken aan de orde gekomen. Allereerst heeft de dienstcommissie aangegeven dat er

een vorm van medezeggenschap moet worden ingesteld. Onze voorkeur gaat uit van een SOO (samengesteld overleg orgaan). Verder zijn er wat op- en aan merkingen besproken uit een eerste concept dat toen op tafel lag. In dit concept staat hoe de integratie, volgens de projectgroep, het best kan worden gedaan. De dienstcommissie heeft aan gegeven dat er nog gesprekken plaats zullen vinden met mensen uit de Orga nisatie en dat daarna wellicht meer com mentaar zal worden ingeleverd. De dienstcommissie heeft drie mensen aan gewezen als projectbegeleiders: Ruben Aalders, Leo Schelen en Harry Cohen, zij zullen zich voor dit project gaan in zetten.

Integratie Avionica onderhoudsdienst van de Kooy -

Ook hier heeft een eerste gesprek plaats gehad tussen de mensen van de project groep en de dienstcommissie. Ook in dit gesprek is duidelijk gemaakt hoede me dezeggenschap ingericht dient te wor den. Verder heeft de projectgroep aan gegeven hoe de procedure zal gaan lopen. Hierbij werd duidelijk dat de in frastructuur ook nu weer het belangrijk ste knelpunt is. Wil men op tijd klaar zijn met bouwen, dan moet zo snel mo

gelijk een plan van eisen op tafel. Een plan van eisen kan alleen maar op tafel komen als je weet welke structuur de nieuwe onderhoudsorganisatie op de Kooy gaat krijgen. De projectgroep is op dit moment bezig met het uitwerken van een aantal alternatieven. Vervolgens heeft de dienstcommissie gesproken met de dienstcommissie van de Kooy. Hier hebben wij duidelijk ge-

maakt hoe wij over een aantal zaken denken, hoe wij de medezeggenschap willen inrichten en wat wij op dit mo ment als beste integratie zien. Om het project goed te kunnen gaan begeleiden heeft de dienstcommissie de volgende mensen aangewezen als vertegenwoor diging: Bas Schaap, Rinus Brouwer en Hans van Bree.+

0 ldtimer schuld en moesten van hogerhand een signalering buiten aanbrengen en de deurknop isoleren. De lol was eraf!

Beunhazen

Blikseminslag

Door: Jan Bakker

In bedrijfstijd moest er wel eens wat privé gerepareerd worden. Dat was niet goed te keuren, maar het gebeurde toch. Aangezien de deur niet mocht worden afgesloten, werd er een touw aan de deur gemaakt met aan de andere kant een aantal blikjes, die van de stelling werden getrokken als de deur open ging. Dat werkte niet ideaal, want als de ra darinstallaties bij stonden werd het val len van de blikjes overstemd. Dan maar de deurkruk onder spanning. Met een

autobobine uit een T-Ford werd een on gevaarlijke spanning van 2000 Volt op gewekt, zoals tegenwoordig met een schrikdraad gebeurt.

Gevolgen

De bobine heb ik thuis op de vuilnisbak aangesloten omdat de honden iedere keer de bak omtrokken om er iets eetbaars uit te halen. Het werkte goed. Tot dat m’n grootvader van Texel over kwam. Die was gewoon om buiten te plassen. Op een zekere avond was het raak. Hij kwam trillend binnen met z’n handen in z’n broekzak en vertelde dat hij de bliksem had zien inslaan in alle kleuren!+

De gevolgen bleven niet uit! Met een natte deurmat was het effekt nog hevi ger. Wij gaven de radarinstallatie de

mei 1997 MEOBTIEK


Technische Centrale Trainer voor M-fregatten Door: Wil van Elk

Het MEOB bouwt momenteel een M-fregatten Technische Centrale Trainer. Het is een volledige pro cedure trainer, bestemd voor lesdoeleinden bij de Technische op leidingen (TOKM) in Den Helder. De TC-trainer is het laatste nieuwbouw project waarbij de Technische Staf is betrokken. Geurt van der Kuil coördi neert het hardwaregedeelte: “De trainer is een exacte kopie van de technische centrale van een M-Fregat, waarbij alle functies softwarematig worden gesimu leerd en op elf beeldschermen worden gepresenteerd. Met deze trainer kunnen alle procedures van de TC worden be oefend, zoals voortstuwing-, energieen NBCD-procedures. De mensen van TOKM en de NBCD-school schrijven de hiervoor benodigde scenario’s.”

1

1

Het hardwareteaum: Hannes Habraken, Geurt van der Kuil en Rob Nieuwenburg

Details

diverse rollen kunnen spelen bij het oe fenen van calamiteiten.”

De technische centrale is tot in de klein ste details nagebouwd. Zelfs de mok houders en asbakken zijn aanwezig. De bediedingsconsole voor de instructeursruimte heeft tien beeldschermen en een hardwarematig uitgevoerde brugposi tie. Van der Kuil: “Hiermee kunnen de instructeurs de procedures volgen en di verse boordsituaties creëren. Tevens is hier een speciale console geplaatst met twee beeldschermen voor acteurs die

Bij projecten als het bouwen van een trainer, worden ontwikkeling en pro duktie gelijktijdig uitgevoerd. Het ont werp van de consoles moet zo univer seel mogelijk zijn en makkelijk aan te passen aan eventuele toekomstige wen sen. Van der Kuil: “Vroeger werd eerst een specifiek ontwerp gemaakt, dan ge construeerd en tot in detail getekend.

Universeel

Daarna kon pas met de aanmaak worden gestart. Nu maken we efficiënt gebruik van de kennis en ervaring van specialis ten. Het was bekend hoe de TC-panelen moesten worden uitgevoerd en middels foto’s en aanzichttekeningen is dit aan geboden bij de firma IP Engeneering, een specialist in industrieel plaatwerk. Met een korte levertijd van zes weken en een prijs van veertigduizend gulden, werden de TC-consoles, gespoten en wel, afgeleverd. Vroeger hadden we aan een dergelijke klus maanden werk ge had.’

Vrijheid

i ~ ~

-

...—.

~-~---

Hannes Habraken van de sectie MTEC heeft de diverse detail-constructies ver der uitgewerkt en de apparatuur ge plaatst. Door de OBW werden diverse bedieningspanelen gezeefdrukt. Rob Nieuwenburg van de sectie ETEC: “Ik heb veel vrijheid gekregen bij het leg gen van de bekabeling volgens aderlijs ten of schetsen. Vroeger was dat veel strakker geregeld.” Hij is goed te spre ken over deze manier van werken. Om dat er tegenwoordig, zowel bij de trainer als aan boord van de M-fregatten, veel meer softwarematig wordt uitgevoerd. zijn er ook minder componenten en daardoor ook minder bedrading nodig.

De eerste software release: “Roem, alles werkt!’

MEOBTIEK mei 1997

7


Software De Produktunit Ontwerp en Realisatie (O&R) is nog volop bezig met het ma ken van de software. Er komt een net werk met zestien PC’s, waarvan drie zogenaamde Servers. Dat is heel wat. Maar er kan daarmee een hele beman ning worden getraind. 06k voor NBCD-procedures waarvoor zelfs twee aparte sectieposten worden gebouwd die in aparte ruimtes worden geplaatst. Er gaat heel wat vooraf aan het bouwen van zo’n trainer. Maandelijkse vergade ringen met de opdrachtgever DMKMIPFS en de belanghebbende scholen TOKM en de SNBCD. De toe-

komstige gebruiker ziet veel van zijn wensen terug in de trainer. Inmiddels is één van de toekomstige gebruikers (TOKM) verhuisd van Am sterdam naar Den Helder. In gebouw Jurriëns op Marinekazerne Erfprins, is men volop bezig met het gereedmaken van de ruimtes waarin de trainer moet komen. Ook de door MEOB gemaakte S-fregatten trainer is inmiddels ver plaatst en in gebruik genomen. Het wachten is op zijn grote broer.

plaatsvond rond Koninginnedag). Hier mee werden de hardware en de software samengebracht en konden de hoofdfea tures worden getest en gedemonstreerd. Een eerste integratie: hebben de hard warebouwers hun werk goed gedaan? Doet de software wat het moet doen? “dan gaan we nu echt varen”, zei Marco Lagendijk van O&R. Er gingen overal lampjes branden. Een virtueel toerental werd ingesteld.... Hoera, alles werkt! Dirk Bijkerk: “Dank aan de hardwaremensen”. Waardering alom dus. Op

naar de volgende mijlpaal.+ Op vrijdag 2 mei werd de Koninginne release getest (zo genoemd omdat het

Personeelszaken, zaken voor het personeel De afdeling Personeelszaken is een bron van informatie. Perso neelsconsulent Loek van Winsen treedt op als spreekbuis. Vermindering loonheffing bij bij zondere lasten over 1997 In Nederland zijn alle woningen op nieuw getaxeerd op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

kunnen worden aangevraagd onder tele foonnummer 045-5798062.

Deeltijd FPU De nieuwe regeling voor flexibel pensi oen, de FPU, die op 1 april van dit jaar in werking is getreden, biedt ruimere mogelijkheden om in deeltijd met pen sioen te gaan. Hiermee komt het ABP tegemoet aan de wens van de oudere werknemers om niet ineens te stoppen met werken, maar gedurende een aantal jaren in deeltijd te blijven werken. Wie bijvoorbeeld twee dagen korter gaat werken krijgt veertig procent FPU en over de overige zestig procent wordt gewoon salaris betaald en blijft daar over flexibel pensioen, ouderdomspen sioen en nabestaandenpensioen opbou wen.

om de waarde per 1 januari 1995 te bepalen. Vanaf 1 januari 1997 is de WOZ effectief geworden. De meeste woningen zijn in waarde gestegen. Voor eigenaren van koopwoningen heeft dit gevolgen voor het huurwaardeforfait. Huiseigenaren die in 1996 voorafirek hebben gevraagd om, via de salarisad ministratie, een hoger maandelijks netto inkomen te ontvangen, lopen nu het ri sico (bij aangifte over 1997) te moeten bijbetalen aan de fiscus als zij een lagere waarde hebben opgegeven, dan volgens de hertaxatie van hun woning. Als dit het geval is, kan een nieuwe beschik king bij de inspecteur der directe belas tingen worden aangevraagd om de vooraft rek over dit jaar (via de salarisadministratie) alsnog te verlagen.

Per 1januari 1997 zijn op het MEOB het dienstreizenbesluit defensie (BDD) en de regeling dienstreizen defensie (RDD) van toepassing. Zie MEOB-be kendmaking 08a197. Daardoor kunnen alleen de bijbehorende nieuwe declara tieformulieren worden verwerkt.

Aanvragen FPU

Kosten woon-werkverkeer

Een aanvraagformulier voor toekenning van een FPU-uitkering moet door de individuele werknemer worden aange vraagd bij het ABP te Heerlen. Nadat het formulier door zowel betrokkene als door PZ is ingevuld, wordt het ook weer door de individuele werknemer gere tourneerd aan het ABP. De formulieren

De eigen bijdrage in de kosten van woon-werkverkeer is met ingang van 1januari 1997 verhoogd tot f 86,75. De maximum bijdrage is verhoogd tot 193 gulden.

8

Dienstreizen

Invoering WW en ZW bij overheid uitgesteld In het kader van de operatie overheids personeel onder de werknemersverze keringen (00W-operatie), worden de militairen en burgerambtenaren van het ministerie van Defensie onder de wer kingssfeer van de werkeloosheidswet (WW) gebracht. Dit betekent dat bij werkeloosheid aanspraak kan worden gemaakt op de WW. De daarbij beno digde wijzigingen van de WW zijn neergelegd in het wetsvoorstel over heidspersoneel onder de werknemers verzekeringen (Wet 00W). Dit treedt gefaseerd in werking. De op 1januari1998 geplande invoe ring van de werkeloosheidswet (WW) en de ziektewet (ZW) voor het over heidspersoneel is uitgesteld tot waar schijnlijk 1januari1999. Dit om zeker te stellen dat de uitvoeringsorganisatie, de stichting Uitvoeringsinstelling So ciale Zekerheid voor Overheid en On derwijs (USZO), dat zorgvuldig kan doen.

WAO De Wet op de Arbeidsongeschiktheids verzekering (WAO) wordt met ingang van 1januari 1998 ook van toepassing voor het overheidspersoneel. De USZO, die ook al de zogenaamde WAO-con forme regeling verzorgt, gaat dit uitvoe ren.

mei 1997 MEOBTIEK


Verplichte aansluiting zieken fonds WAO-cliënten Sinds 1januari 1997 zijn mensen met een WAO-conforme uitkering, die wordt betaald door de werkgever, ver plicht zich te verzekeren bij een zieken fonds. Het gaat om die WAO-conforme uitkeringsgerechtigden van wie het ar beidsongeschiktheidspercentage ten minste 45 procent is en van wie de totale inkomsten beneden de ziekenfondsgrens (f 60750,00) liggen. Deze men sen krijgen straks standaard bij de aan-

vraag van de uitkering een aanmel dingsformulier voor het ziekenfonds. Ook bij de oude gevallen moet worden beoordeeld of zij zich nog verplicht bij het ziekenfonds moeten verzekeren. De uitkeringsgerechtigden zijn inmid&ls schriftelijk op de hoogte gebracht van de verandering.

stuursrecht (AWB) per 1januari1997 van kracht was. Dit is echter uitgesteld tot 1januari 1998. De derde tranche vult de AWB aan met bepalingen over sub sidies, beleidsregels, handhaving, man daat en delegatie en toezicht op be stuursorganen. De reden voor het uitstel is dat de noodzakelijke aanpassingswet geving niet op tijd klaar was.+

Rectificatie In de vorige MEOBtiek stond vermeld dat de inwerkingtreding van de derde tranche van de Algemene Wet Be

Kantine h d Mexicaanse week Door: Wil van Elk

In de week van 21 april stonden maandag, dinsdag en woensdag in het teken van siësta, tortillas en een prik van een cactus. Die drie dagen konden we in het bedrijfs restaurant van het MEOB tijdens de lunchpauze genieten van maal tijden met een Mexicaans tintje.

1 j:.>

\s

Verandering van spijs doet eten. Ten minste, als het personeel niet toevallig een siësta houdt. Rijst met bonen en gevulde pannenkoeken, er werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om eens wat anders te eten.

Feestelijk Overal stonden Mexicaanse creaturen en er was een kleine tentoonstelling ge-

Er werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om eens wat anders te eten.

4

maakt in een vitrine. Het personeel van het bedrijfsrestaurant was feestelijk uit gedost met vrolijke poncho’s en grote hoeden. Mexicaanse muziek zorgde voor de juiste achtergrond, jammer dat er geen live-muziek was.

Mexicaans ~‘

En nu, tijd voor een siësta!

MEOBTIEK mei 1997

Velen konden de Mexicaanse gerechten wel waarderen en namen nog een twee de Tortilla. Een medewerker die nog onlangs een vakantie in Mexico had ge noten liep met.... twee bruine boterham men op zijn bord. “Wat is dat Jan, geen Mexicaans eten?” “Dat kan je toch geen Mexicaans eten noemen?”, riep hij ver ontwaardigd. Hoewel het (Mexicaan se’?) vet uit het gerecht droop, maakten velen gebruik van deze leuke gelegen heid om Mexicaanse gerechten uit te proheren.~

9


p’4.. ;w’~

~

‘~

~

-

J

In memoriam Hans van der Hoorn Verslagenheid heerste er binnen het bedrijf nadat het bericht kwam dat Hans van der Hoorn was overleden. Binnen enkele uren waren velen, binnen en buiten het bedrijf, ervan op de hoogte dat Hans kort na aankomst op het bedrijf een hartinfarct had gehad en aan de gevolgen was overleden, Snelle hulp van collega’s en ambulance-personeel was tevergeefs geweest. Naast de verschrikkelijke schok voor zijn echtgenote, kinderen en verdere familie, was ook binnen het bedrijf de verslagenheid door dit plotselinge overlijden groot. Hans had enige jaren geleden reeds een ernstige waarschuwing gehad. Na zijn revalidatie en een voorzichtig begin, was hij weer volop aan het werk en zowel op het bedrijf als thuis, was hij met steeds meer vertrouwen in zijn fysieke mogelijkheden betrokken bij vele bezigheden. Het leek wel alsof hij wat dat betreft geen grenzen kende. Hans was een markante en alom gewaardeerde persoonlijkheid binnen het MEOB en de marine. Markant, allereerst door zijn forse postuur en manier van communiceren, maar zeker ook door zijn werk en de functies die hij binnen de personeelsvereniging en de afdeling Watersport vervulde. Zijn vakkennis en de manier waarop hij anderen daarmee ten dienste stond, waren alom bekend. Hans was zelfverzekerd en zeer betrokken bij wat hij deed en hij toonde dit door vaak initiatieven te nemen, om zodoende verbeteringen door te voeren. Hans was vasthoudend en gewend op een open wijze zijn mening te geven. Dat botste weleens, maar toch dwong hij daarmee veel respect af, zeker omdat hij altijd loyaal bJeef. Waardering was er voor zijn manier van leiding geven. Als sectiechef had hij een goede verhouding met zijn medewerkers en verdedigde hij hun belangen met grote inzet. Zijn oog voor menselijke aspecten en gevoel voor saamhorigheid toonde hij niet alleen bij leuke evenementen, maar ook in serieuze en moeilijke situaties. Hij bracht regelmatig een bezoek aan de ernstig zieke collega Wolter de Vos. Naast het werk was Hans zeker een man die van gezelligheid hield. Hij was een inspirator bij de jaarlijkse zeildag of de kerstmaaltijd binnen het bureau Logistiek. Hans had het, net als veel anderen, moeilijk met de toekomst van het bedrijf en ondanks zijn opgewekte persoonlijkheid, heeft hem dit van binnen pijn gedaan. Wij moeten echter zonder hem verder, maar velen zullen hem herinneren als een fijne vriend of collega. De grote belangstelling bij de begrafenis van Hans zal de familie goed hebben gedaan. Helaas brengt dat hem niet meer terug en staat het gezin van Hans er vanaf nu alleen voor. Namens de vele collega’s en vrienden wil ik mevrouw van der Hoorn, kinderen en familie veel sterkte toewensen. Rob Weltak

mei 1997 MEOBTIEK


Hans van der Hoorn, een fantastische vriend Op deze plaats wil ik als collega-bestuurslid van de Personeelsvereniging Marinebedrijven Oegstgeest en vriend, nog iets over Hans zeggen. In 1989 kwam Hans ons bestuur versterken en leerde ik hem beter kennen. Beter kennen, want ook v66r die tijd kende ik hem natuurlijk al en wie niet? Hans stond altijd klaar voor iedereen, altijd kon je een beroep op hem doen. Altijd had hij goede ideeën en voor wat voor werk dan ook was hij nooit te beroerd. Nog onlangs toen een van onze bestuursleden ons bedrijf verliet en zijn functie ter beschikking stelde en niemand bereid bleek die plaats in te nemen, waren het de woorden van Hans die ons vol goede moed verder deden gaan. “Wat kan ons het schelen; we doen dat werk er gewoon even bij!”. Hij wilde nog zoveel, hij moest nog zoveel, De eerste avond van de zeilcursus die hij weer ging geven, zat eraan te komen. De boten moesten nog in orde worden gemaakt voor het nieuwe zeilseizoen. Hij had al goede ideeën aangedragen voor de laatste paar jaar van onze PVMBO. Zelfs zijn huiskamer, waar hij de laatste paar dagen heeft gestaan, moest hij nog afmaken; we zaten met z’n allen op een kale spaanplaten vloer. En dan wilde hij rustig genieten samen met zijn vrouw in de caravan, op zijn boot. Helaas mocht het niet zover meer komen. Wij in het bestuur zullen hem missen, maar ik besef dat dit niets is in vergelijking met zijn vrouw en kinderen. Die zetten het al op de rouwkaart:

“Mijn lieve, te gekke man en supervader”. Ik zou daar aan toe willen voegen “Onze fantastische vriend” Fon Koek, voorzitter PVMBO.

Bedankt dat u er was Overweldigend was het medeleven en de belangstelling na het zo plotseimge overlijden van mijn lieve, te gekke man en onze supervader HANS VAN DER HOORN Hoewel wij nog maar nauwelijks kunnen bevatten dat wij zonder Hans verder moeten, hebben alle reakties ons getoond dat dit verlies ook velen van U heeft aangegrepen. Dank voor de lieve woorden, dank voor de bloemen, dank voor de kaarten en brieven, bedankt dat U er was. Tonny van der Hoorn-van der Klauw

Lisse, april 1997

MEOBTIEK mei 1997

Berry en Alex Sacha en Michel

11


Goed geschoten t-’.

Door: Wil van Elk

0

Ii

Zes keer per jaar moet een bevei ligingsbeambte van het MBK naar de schietbaan in Leiderdorp om te schieten. De beambte moet met het pistool om kunnen gaan en om dat te bewijzen moet aan be paalde normen worden voldaan. Het schieten moet tijdens diensttijd. Dit vereist het nodige organisatietalent om dat er geen extra mensen voor worden ingezet. Een volkswagenbusje van de MB Kuit Valkenburg pikt de mensen uit Oegstgeest op en gaat op weg naar Lei derdorp. Gerrit Heemskerk: “We moe ten zes keer per jaar schieten. Daarbij moeten we een minimaal aantal punten behalen.” “De MBK-beambte loopt met

Heemskerk (rechts): “Volgens mij schoot ik ‘m in z’n V.l.n.r.: Leen van de Luit, Cor Hus, John de Vries en Gerrit Heemskerk.

een half-geladen pistool, dan moet hij er wel mee om kunnen gaan”, aldus in structeur John de Vries.

Koud

/

/

Peter Werk registreert de treffers.

0

0

Het is koud op de schietbaan. De ver plichte oorbeschermer, tegen het la waai, helpt prima tegen koude oren. De Glock-17, het dienstpistool van de MBK, wordt geladen met vijf patronen. Totaal kunnen er zeventien patronen in het magazijn. Drie MBK-ers: Gerrit Heemskerk, Cor Hus en Leen van de Luit, staan gereed om te schieten, Op bevel van John wordt vanaf tien meter afstand op de zwarte boule geschoten. Na een aantal rondes schieten, ligt de vloer bezaaid met huizen. Met drie man, vijftig patronen per man, produceren ze aardig wat doffe knallen in de oorbe schermers. Peter Werk registreert de treffers. Hij is bijna klaar met de oplei

ding voor instructeur. De instructeurs hanteren dezelfde schiettechniek als bij de Politie. Zij hebben daarvoor stage gelopen bij het Politie Instituut Openba re Orde en Ve~ligheid (PIOV).

Noodweer Bij het noodweer-schieten staan de MBK-ers hun mannetje. John: “Het be ste is nog steeds om een conflict uit de weg te gaan en hulp in te roepen. Maar hier wordt geoefend hoe te handelen als het ooit zover mocht komen.” Op de terugweg naar Oegstgeest, zijn ze het allemaal met elkaar eens: “Schieten op de schietbaan is eigenlijk een beetje saai. Een schietsimulator is veel leuker. In Rotterdam is een schietbioscoop (FATS Fire Arms Training System). In Den Helder komt er ook een voor de marine.”+ -

Nieuwe collega Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

12

Anton van den Berg Coördinator Marinierszaken 1-5-1997 le Mariniersbataljon Doorn Mijn gezin en het Korps (in die volgorde) Vertrek van diverse medewerkers op de werkvloer Indisch, witlof, broccoli Duiken, voetbal, vollybal, skiën, para-springen Gezond blijven.

mei 1997 MÉÖBTIEK


Tsaar Peter de Grote en de Russische marine Het Marinemuseum in Den Helder heeft in samenwerking met het Central Naval Museum in Sint Petersburg een tentoonstelling georganiseerd met als titel: “Een maritieme droom, Tsaar Peter de Grote en de Russische marine.” De tentoonstelling is van 17 mei tot en met 28 september 1997. Naast een varia van maritieme objecten, schetst een twintigtal schitterende schil derijen een romantisch beeld van de Russische marine in de negentiende eeuw. Ook geeft de tentoonstelling in formatie over de eerste bezoeken die tsaar Peter de Grote aan Nederland bracht.

Russische vloot Tsaar Peter de Grote arriveerde op 18 augustus 1697 in Nederland, voor onder andere een studie over scheeps bouw. Hij droomde in die tijd over de opbouw van een Russische Vloot. Nu, driehonderd jaar later, wordt een Peter de Grote manifestatie gehouden. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Marinemuseum, zullen er diverse eve nementen worden georganiseerd.

vrijdag open van 10.00 tot 17.00 en op zaterdag en zon- en feestdagen van 13.00 tot 16.30 uur. In juni tot en met augustus ook op maandag van 13.00 tot 17.00 uur.

Toegansprijzen Volwassenen f 7,50, CJP/Pas65 f 6,50 en kinderen van 5 tot en met 15 jaar f4,00. Kinderen onder de 5 jaar en mu seumjaarkaarthouders mogen gratis naar binnen. Info: 0223-656936.•

Vlagofficier in parade uniform. 1745. Een 55 centimeter hoog gipsen beeldje uit de negentiende eeuw. Het beeldje komt uit de collectie van het Central Naval Museum. St Petersburg.

Openingstijden Het marinemuseum aan de Hoofdgracht 3 in Den Helder is op dinsdag tot en met

Tennistoernooi Door: Fon Koek

Op maandagavond 21 april waren de allersportiefste leden van de PVMBO in de Frijlinkhal te Noordwijkerhout bijeen om deel te nemen aan het jaarlijkse tennistoernooi. Om precies zeven uur kon voorzitter Fon Koek het start sein geven en barstte het tennisge weld los.

meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden”, bleek ook bij dit tennis op te gaan. De minder goede tennissers sloegen faliekante missers die dan toch nog net in bleken te vallen en ook voor de betere tennissers dan niet meer te halen waren. Zo kregen ook de mindere nog hun puntjes. Al met al werd er spor tief, soms zelfs fanatiek, maar vooral reuze gezellig gespeeld.

Punten Met harde en zachte services, fore- of backhandslagen, met lobes of net over het net-balletjes trachtte men elkaar te verschalken en zo de puntjes binnen te halen. Het spreekwoord “Een gek kan MEOBTIEK mei 1997

Even na elf uur ging voor het laatst de toeter ten teken dat de strijd gestreden was en konden de punten worden ge teld. Paul van Aperen bleek de enige die alles had gewonnen en hij kreeg van de

voorzitter een blik ballen en een fles wijn overhandigd. Bloemen waren er voor Joke van Laarhoven die slechts een punt verspeelde. Ook nog in de prijsjes vielen Harry Leenders. Ton Jansen en Margaret van der Klugt. Margaret was een invalster die op het laatste moment bereid was een afzegger te vervangen. Dat het heel gezellig was bleek ook uit het feit dat pas ver na middernacht de laatsten vertrokken en het licht kon wor den uitgedaan. Bedankt allemaal voor het meedoen en tot volgend jaar. +

13


Niet geschoten is altijd mis Door: Wil van Elk

Het spreekwoord “niet geschoten is altijd mis” wordt straks werke lijkheid voor de afdeling schieten van de Personeelsvereniging. Na 1juli houdt de club op met bestaan. “De leden en oud-leden krijgen alle maal een persoonlijke uitnodiging voor een slot-avond op 1juli. Dat is tevens de laatste avond en wordt de club opgehe ven”, aldus Arie Bal. Er is bijna geen belangstelling meer voor het schieten. Er komen steeds minder mensen op de vaste dinsdagavond naar de kantine en ook de drives hebben een matige op komst. Met de komende verhuizing in zicht is er ook weinig animo om de club weer nieuw leven in te blazen.

1

Paasdrive De Paasdrive van dinsdag 25 maart bleek dus de laatste drive te zijn die werd georganiseerd door de Personeels vereniging. Elf pistoolschutters, waar onder vier dames, hebben in ieder geval een gezellig avondje gehad. Dit keer geen gelukskaarten, maar gewoon pun ten schieten. Een tafel was feestelijk

Voor de laatste keer werd er een oogje dicht geknepen

opgetuigd met de elf prijzen: Eieren, wijn, een beker en paaseitjes.

een aardigheidje aangeboden voor de hulp bij het maken van de hapjes.

Uitslag

Voor de ‘vaste’ schuttersclan zal het wel even slikken zijn. Jarenlang maakten zij op dinsdag de gang naar de kantine om te schieten. Nog één keer mogen ze bij elkaar komen voor een laatste schot.... •

1. Riet, 2. Martin, 3. Hil, 4. Ben, 5. Arie, 6. Hans, 7. Joop, 8. Jennie, 9. Rob, 10. Aad, 11. Wil: “Voor mezelf’, zei ze, want zij las de uitslag voor. Jennie kreeg

Vrijwilligers aan de slag Door: K. Meijer

Een groepje vrijwilligers is en thousiast aan de slag gegaan in de traditiekamer van het MEOB. Het groepje wordt gevormd door: Rien Lankhout, Rinus van Biezen, Gerrit van Muijen, Jan Bakker, Sjaak Schoneveld en ondergete kende K. Meijer. Helaas is Jan Bakker tijdelijk uitgeschakeld. De bedoeling is de herkomst uit te zoeken van apparatuur die ligt op geslagen in gebouw Al. Ook de ouderdom en de periode waarin het werd gebruikt is daarbij inte ressant. Alle gegevens die boven water komen worden opgenomen in een data-base. Bovendien moet in de ruimte die vroe ger werd ingenomen door de afdeling secretarie, een permanente expositie

14

worden opgesteld. Een ieder doet dat deel van de werkzaamheden dat hem het meest ligt. De een vindt het leuk oude apparatuur op te knappen en zo moge lijk weer aan de praat te krijgen, de ander voelt zich meer thuis in het iden tificeren van apparatuur. De beide Ri nussen zijn begonnen met het opknap pen van een verdeelmachine voor sextanten, een apparaat uit 1888. Gerrit en Sjaak zijn aan het identificeren gesla gen en ikzelf heb me gestort op het databaseprogramma. Alles gebeurt onder het toeziend oog van Martin Dofferhoff.

Zesduizend apparaten Zo’n zesduizend apparaten, die in het verleden reeds zijn geïdentificeerd, zijn opgenomen in een LEX-database dat draait op het netwerk. Binnen afzienba re tijd zal LEX echter niet meer beschik baar zijn op het netwerk. Om deze zes duizend records niet weer opnieuw te

hoeven invoeren, zouden deze gege vens overgezet moeten worden naar een andere data-base. In eerste instantie viel de keus op het databaseprogramma Question & Answer (Q&A) van soft ware-leverancier Symantec, zoals wordt gebruikt door het Marinemuseum in Den Helder. Q&A wordt ondersteund door het Bureau voor de Inventarisatie van Museale Collecties (IMC) te Rot terdam. Het bezit een speciale applicatie QAHVK (Historische Voorwerpkaart) dat wordt gebruikt voor het vastleggen van museale collecties. Het is in feite de bedoeling dat de Traditiekamers van de Koninklijke marine gebruik maken van een verkorte versie van QAHVK: QA SHORT. Via het Marine Museum in Den Helder werden beide programma’s verworven. Bij het installeren van het programma hadden we moeilijkheden. Toevallig liep Peter Peters door de gang. Hij assisteerde en op de vraag of

mei 1997 MEOBTIEK


het mogelijk zou zijn de LEX-gegevens over te zetten naar Q&A, antwoordde hij dat Han Sanders hierop een truc wist. Na een paar weken experimenteren met QAHVK en QASHORT, bleek dat bei de programma’s niet bepaald gebruiks vriendelijk waren. De gegevens over een toestel staan over een aantal beeld schermen verdeeld, wat de overzichte lijkheid niet ten goede komt. Bij na vraag bij het Marinemuseum bleek men daar onze bezwaren te delen. Bovendien werd het duidelijk dat de museale we reld ook uitkijkt naar een ander, moder ner programma.

II?

Eigen programma Er werd besloten om voorlopig gebruik te gaan maken van een eigen database programma. Peter Peters werd gevraagd of hij in staat was een dergelijk pro gramma te ontwikkelen met hetzelfde uiterlijk als het bestaande LEX-pro gramma. Een programma waarmee alle gegevens van een toestel op een over zichtelijke wijze op é.~n scherm worden getoond. Het antwoord luidde: “geen probleem!” Han Sanders ging met het Delphi ontwikkelprogramma aan de slag en maakte op basis van dBASE-IV een zeer fraai data-baseprogramma, dat

Traditiekarner krijgt databaseprogramma.

een lust is om mee te werken en waarin al onze wensen zijn opgenomen. Zo is er een tekstveld toegevoegd waarin de verklarende tekst, die bij een tentoonge steld voorwerp komt te staan, kan wor den opgeslagen.

Officieel Op 13 februari werd het programma met een officieel tintje overgedragen aan de traditiekamer in aanwezigheid van alle vrijwilligers, Victor van Denzen, Anka Riedel en DMEOB. We hebben nu een databaseprogramma en er zijn vitrines aangeschaft. Kortom, het echte werk kan nu beginnen.•

Snelle actie van bedrijfshulpverleners Door: Wim de Winter~ plv. HBHV

Op donderdag 3 april, ‘s morgens om ongeveer tien over acht, komt Hans van der Hoorn op het MEOB. Hij gaat zich, zoals ge woonlijk, in de kleedkamer van gebouw Mercator* omkieden om aan het werk te gaan. 0p dat mo ment krijgt hij een hartaanval. Nico van den Heuvel, is beneden in de hal en hoort iemand kreunen vanuit de kleedkamer. Hij neemt poolshoogte en 7iet Hans liggen. Direct waarschuwt Nico de bedrijfshulpverlener Bart van Dam die in de koffiekamer is. Bart rent met hem mee en ziet Hans liggen. Hij geeft Nico opdracht om Nico Bijvoet te waarschuwen en een ambulance te laten komen via het MBK. Intussen verwij dert Bart de rugzak van Hans om goed hulp te kunnen verlenen. Als Nico Bijvoet ter plaatse is gaan ze samen snel reanimeren.

MEOBTIEK mei 1997

Team Als ik aankom, tref ik twee bedrjfs hulpverleners aan die als een goed team aan het werk zijn en de reanimatie tech nisch goed uitvoeren. Het personeel van de ambulance is intussen allerlei hulp middelen in orde aan het maken zoals monitor, injecties en sensoren. Een tweede ambulance arriveert en het werk van Nico en Bart wordt door het ambu lance personeel overgenomen. Om on geveer negen uur vertrekken de beide ambulances, met in een daarvan Hans die dan nog steeds gereanimeerd wordt, naar het ziekenhuis. Ondanks deze snelle en adequate hulp van de bhv/ehbo’ers en later het ambu lance personeel, vernemen wij een uur later dat Hans, tot ons verdriet, toch is overleden.

Handelend optreden Als je direct adequate hulp verleent heb je, puur statistisch gezien, ongeveer veertig procent kans dat de persoon die wordt gereanimeerd het overleeft. Deze

BHV/EHBO’ers hebben deze hulp kun nen geven, mede dankzij het goed rea geren van een andere collega. Een vol gend keer, op het werk, thuis of langs de weg, kan je misschien wel iemand red den door handelend op te treden. Op het bedrijf is een flink aantal enthousiaste en goed geoefende BHV’ers aanwezig om iedereen die dat nodig heeft hulp te bieden.

Snelle hulp Uit het voorgaande blijkt dat het niet altijd lukt om iemand, met bij voorbeeld een hartaanval, in leven te houden, maar de kans is groter als er iemand is die snel en goed handelt. Als je hij een calamiteit niet weet wat te doen, hel dan op dit bedrijf 2222. dan zorgt het MBK voor snelle hulp. Ben je buiten het bedrijf dan werkt 112, want daar krijg je direct hulp mee. *

Opmerking redactie: Het ETMAG

gebouw wordt in het ~alamiteitenplan Me, cator genoemd.+

15


Vaardag PU O&R Door: A.R.A. van Rossum (HETEC)

In het weekend van 12 april werd in Vlissingen een vlootshow ge houden, waarvoor op 10 april twee marineschepen van Rotter dam naar Vlissingen werden ge varen. •

De PU O&R was op de hoogte van dit voornerRen en organiseerde een vaar dag. Helaas konden er maar maximaal zeventig personen aan deelnemen, zo dat een aantal personen tot onze spijt niet van de partij kon zijn.

F~ ~--

j ~

d

~

~

—— -~

Zeeziek Om 7.45 uur vertrok het gezelschap van het MEOB per bus, rokers in marinebus en de niet-rokers in een luxe touringcar, naar ECT te Rotterdam, alwaar het werd welkom geheten door de commandant van Hr. Ms. Van Amstel. De weersomstandigheden waren opti maal: te weinig wind om echt zeeziek te worden (behalve dan de gasten van de koninklijke luchtmacht!) en een stra lend zonnetje bij weliswaar een matige temperatuur die een warm jack niet overbodig maakte.

Het was goed vertoeven aan boord van de Hr. Ms. van Amstel.

en vooral de brug was een zeer gewilde verblijfplaats voor de gasten. In verband met de aanzienlijk grotere bemanning dan normaal, was het schip voorzien van extra veiligheidsmaatr~gelen in de vorm van extra reddingsboten. Op het helikopterdek werd ‘s middags een on volprezen, smakelijke nasimaaltijd ge serveerd.

Demonstraties

Stuurmanskunsten

Tijdens de vaartocht werden er demon straties gegeven met een Lynx helikop ter en een Orion. Er werd een lichte last overgezet (een persoon van het ene schip naar het andere), er werd met gro te snelheid gevaren, gevolgd door een snelle stop binnen een scheepslengte!

Nabij het eiland Walcheren kwam de loods, met vertoon van enige stuurman skunsten rondom de Hr. Ms. Van Am stel, aan boord om het schip te begelei den naar de werf De Schelde. Met het nodige manoeuvreerwerk in ondiep wa ter voer het schip de Westerschelde op, langs de boulevard van Vlissingen met aan het eind het standbeeld van Michiel de Ruyter. Op de rede van Vlissingen

Iedereen kon gaan en staan waar hij wilde, het hele schip was toegankelijk

stond een ontvangstcomite en over en weer klonken de saluutschoten vanaf het schip en de kanonschoten vanaf de wal.

Michiel de Ruyter Door omstandigheden duurde het nog twee uur voor het schip met behulp van twee sleepboten de sluis in kon varen. Tijdens het schutten werd door een voor even herrezen Michiel de Ruyter een oorkonde overhandigd aan de comman dant. Een enthousiaste Vlissingse be volking was getuige van dit evenement. Na het afmeren aan de kade bij de Ko ninklijke Maatschappij De Schelde ging de terugtocht per bus naar Oegstgeest, alwaar we om 20.30 uur aankwamen. Al met al kan worden teruggekeken op een lange, doch zeer geslaagde dag.•

Nieuwe collega Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

16

Frits W. Frederiks HBO O&R 28-4-1997 Marinestaf Bedrijfsveiligheid Milieu en ARBO Muziek (klassiek) Niet nakomen van afspraken Kantonees Aerobic en zeilen Iets langer blijven dan mijn voorgangers en dan iedere avond thuis (eigenlijk iedere dag thuis). mei 1997 MEOBTIEK


P.~LM.B.O. afdeling Klaverjassen en Sjoelen Door: M. Stokhuijzen ® secretaris afdeling Klaverjassen en Sjoelen -r

Volgens een goede traditie organi seerde onze afdeling op 26 maart weer de jaarlijks terugkerende Paasdrive voor de klaverjas- en sjoel-liefbebbers. Deelneming voor leden en dona teurs van de personeelsvereniging was gratis, introducés moesten vijf gulden betalen. De prijzen waarvoor gestreden werd waren ook dit jaar weer eieren. Het to taal opgegeven deelnemers was 105, daarvan waren 25 introducés. Voor de klaverjassers waren 216 en voor de sjoelsters 30 doosjes eieren beschikbaar die volgens een verdeelsleutel aan de standenlijsten werd gekoppeld, zodat iedere deelnemer minstens twee doosjes van zes stuks mee naar huis kon nemen.

t

cî~

De afdeling Klaverjassen, altijd goed voor een volle zaal.

Loterij Na de wedstrijden werden de prijs-win nende-nummers van de loterij getrok ken. Veel prijzen waren op paasgebeu ren afgestemd. Tegelijkertijd werden de klaverjasbriefjes gecontroleerd en de indeling van de juiste prijsvolgorde ge maakt. Bij de sjoelsters eindigde me vrouw Van der Poel op de eerste plaats met 976 punten, goed voor vijf doosjes eieren, op de tweede plaats mevrouw Gret met 974 punten en als derde in de rij mevrouw Bleij met 956 punten. De heer Riemens werd nummer é~n van de klaverjassers met 5735 punten goed voor zeven doosjes eieren, als tweede de heer Debevère met 5642 en als goede derde de heer Schellingerhout met 5494 punten. Aan het eind van de avond bedankte de afdelingsvoorzitter de heer A. van der Poel de deelnemers voor hun sportieve strijd en wenste hij allen prettige paas dagen.•

“Wat kan die eten zeg.” “Ik kom hier niet alleen om te sîoelen

MEOBTIEK mei 1997


Afscheid van een marinier _:~:~:

Door: Wil van Elk

Er is maar weinigen gegeven om een diepe indruk achter te laten bij het MEOB. En als iemand dat doet, kost het vaak heel wat jaren om dat op te bouwen. Adjudant Sietse Visser niet, die was maar heel kort bij het MEOB. Maar de indruk die hij achterlaat...

InrFfl

~

Er stond een frisse bries. Voor de vlag genmast bij het ETMAG- gebouw stond een handjevol militairen opgesteld. On der hen twee met een luchtmachtuni form. Het waren Johan en Jan Visser, de zonen van Sietse. DMEOB hierover tij dens de receptie, die middag in de kan tine: “Sietse Visser, misschien wel de meest militaire militair bij dit bedrijf. Een die zelf kans zag om de vlag op een andere manier te laten hijsen.” Adju

~

De laatste handelingen van de vlaggenparade op 24 april.

dant Hofman memoreerde dat Sietse al eerder met LOM had gekund: “Maar ja, je was twee weken te laat met het indie nen van het verzoek.” Die twee weken kostte Sietse dus drie jaar. Hofman vroeg zich een ding af: “Je stond een keer op parade voor het ongeoorloofd uitdeuken van een voertuig. Is er toen een goede automonteur aan jou verloren gegaan? We hebben bij het korps in ieder geval een goede verbindelaar aan je gehad.”

Adjudant Vissers temidden van zijn collega’s,

18

/

t

In de periode dat AOOMARNVB S. Visser bij het MEOB werkzaam was, is er heel wat gebeurd. Als coördinator Marinierszaken kreeg hij te maken met meerdere uitzendingen van mariniers naar crisisgebieden. Hiervoor moest ie dere keer in heel korte tijd heel veel werk worden verzet. Misschien dat daarom op 24 april voor het eerst sinds mensenheugenis weer een vlaggenpara de werd gehouden.

Parade

~ii

/

:~‘ ~

Weemoed Hans Holterman had nooit kunnen den ken ooit nog eens met weemoed af scheid te moeten nemen van een Man nier: “Ik ben vroeger in dienst wat afgeknepen door een marinier. Doorjou heb ik een wat genuanceerder kijk op mariniers gekregen.” Ernest Keyzers heeft heel nauw samengewerkt met Sietse. Hij heeft samen met Gerard Soe tens een boekwerkje samengesteld als afscheidscadeau. Ernest: “Het boek be gint bij de oprichting van het korps Scheepssoldaten. Het laatste hoofdstuk begint bij 1965, toen Visser in dienst kwam. Ik heb Sietse leren waarderen, vooral als vriend. We hadden eens een stroomstoring. Sietse deed na een uur het raam open en riep ‘het heeft nu lang genoeg geduurd’ en meteen kwam er weer spanning. Hij kwam op het bedrijf en mocht zijn eigen rotzooi opruimen die uit Cambodja kwam. Daarna is er nog veel gebeurd.” “Het boek is definitief dicht”, zei Sietse bij zijn afscheid en hij wees op het boek. “Het staat erop. Hier heb ik drie jaar naar toegeleefd. Ik heb me nog een jaar verrekend ook.” “Dat is een marinier eigen”, zei DMEOB. Sietse: “Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad bij het MEOB. Eerst stond het me een beetje tegen, een semi militair bedrijf gerund door burgers. Uiteindelijk is dat op z’n pootjes terecht gekomen en bleek het

mei 1997 MEOBTIEK


een van de leukste periodes uit mijn diensttijd. Jammer die beslissing om het bedrijf te verhuizen. Eerst naar Rhenen en toen naar Den Helder. Dat is bij iedereen duidelijk in het verkeerde keel gat geschoten. Het bedrijf is sindsdien een stuk achteruitgegaan. Jammer, er is misschien hierna geen MEOB meer. En dan Ernest Keyzers, dat is een halve marinier...”

:;

.~•

.1.

“Partir, c’est mourir un peu”, afscheid nemen is een beetje dood gaan. Tijdens de toespraak van Sietse werden heel wat stoere ogenparen een beetje troebel. Een eerste luitenant van de luchtmacht, Eltn Goos hierover: “Op zo’n manier van iemand afscheid nemen zie je bij ons niet gauw. Sietse is een fijne vent. Niet alleen op zijn werk. Ook bij het zeilen en als leider van een voetbalelftal is hij zeer geliefd.”

Het gezin Visser op misschien wel de zwaarste dag van de diensttijd van “De Adjudant”

Bij het MEOB wordt Sietse afgelost door Anton van den Berg. •

Paasdrive badminton Door: Martin Dofferhoff

Op donderdag 20 maart organi seerde de afdeling badminton de jaarlijkse P.V. Paasdrive in de Sporthal bij het Rijniands Lyce um te Oegstgeest. Veertig deelne mers startten om kwart over acht ‘s avonds een gezellig toernooi.

—j

De twintig heren en twintig dames wa ren ingedeeld in vijf poules. De poules werden op een zo goed mogelijk deel nemers-niveau ingedeeld. Iedere deel nemer speelde vier wedstrijden van twee keer acht minuten in een mixteam. De prijswinnaars van de Paasdrive Badminton.

Partnerruil Elke wedstrijd werd met een andere partner gespeeld, dus de tegenstander was ook bij ieder wedstrijd in een ande re samenstelling, gezelliger dus en meer rivaliteit.

plus, de heren een knuffel van en de dames een knuffel van Iedere deelnemer kreeg na afloop een doos van tien Henk Heeniskerk eieren mee naar huis.

De gezelligheid, het habbelen en recrea tief wedstrijden spelen kan elke donder dagavond in de Sporthal worden be leefd.

Prijswinnaars Prijsuitreiking Laurine Mooijman en Martin Doffer hoff verichtten de prijsuitreiking. De winnaars kregen een geschenk als prijs dat je vrijwel alleen ziet in de Paastijd,

MEOBTIEK mei 1997

Na afloop van de prijsuitreiking werd onder het genot van een drankje en een hapje nog gezellig na gehabbeld en/of geOH’d.

De prijswinnaara zijn: Jan Geldof. Yvonne v. Zijp, Sjaak Schoneveld, Cor ry Wien. Martin Dofferhoff, Riek la Grouw, Rob Maljers, Gea Post, Toni Bahoelal en Annelies Jonker.•


DMEOB tekent PRTL-convenant Door: Wil van Elk

De directeur van het MEOB, Ir. P.R. Hogendoorn, tekende dins dag 13 mei een convenant voor een onderhoudsproject van de PRTL, bij de DMKL in Den Haag. Ook de directeuren van ECW-Dongen en MCW-Leusden tekenden een convenant. Drs. R.F. de Jong te kende namens de DMKL. Het convenant PRTL-35mm GWI, Pantser Rups Tegen Luchtdoelen, be treft het onderhoud aan zestig voertui gen, met een optie voor nog eens tien stuks. GWI staat voor Gevechts Waarde Instandhouding. Ook de modificatie van dertig periscopen uit de zogenaam de landsvoorraad, is opgenomen in het contract.

Een belangrijk moment, het tekenen van de convenanten

Bouwgroepen

Kosten

“Het MEOB heeft te maken met vijf bouwgroepen: twee periscopen, opti sche doelaanwijzers voor de PU Optro nica en de KK en NSK (Koers Kreissel en Noord Suchende Kreissel) voor de PU Elektronica (Kompassen)”, zei Rob Oudshoorn. Rob is projectleider, hij is bij het MEOB gedetacheerd voor de duur van het project, zo’n drie jaar dus. “Als die optie voor nog eens tien voer tuigen doorgaat, loopt het project waar schijnlijk een jaar langer door”, Aldus Rob.

Het levensduurverlengend onderhoud aan de PRTL-voertuigen is een gigan tisch project. Samen met het Duitse le ger is gezocht naar een derde partner. Deze is gevonden: Krauss Maffei is de hoofdaannemer die zorgt voor de eindassemblage van de onderdelen die bij de betreffende onderderhoudsbedrjven zijn behandeld. Rob: “Het MEOB is blij met deze opdracht. Het is niet zo maar een klus. Het is hoogwaardig technisch on derhoud, dat kunnen we goed en dat doen we graag. De Periscopen bij voor beeld, worden gemodificeerd. Ze krij gen een beveiliging tegen inkomende

laserstralen. In totaal gaat het bij het MEOB om 25000 manuur. Bij het MCW in Leusden worden de voertuigen gedemonteerd en de onderdelen die van het onderstel en de toren afkomen, wor den verzonden naar de betreffende on derhoudsbedrijven. Bij het MCW wor den de behandelde delen weer verzameld en getransporteerd naar Duitsland voor de eindassemblage bij Krauss Maffei, die uiteindelijk de voer tuigen weer getest oplevert. In Duits land gebeurt eenzelfde proces bij de be drijven daar, maar dan voor 140 voertuigen.”•

Nieuwe collega Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

Karen Jansen HE&F 12-02-1997 (Bij KM sinds aug ‘88) Hoofd Logistieke dienst Hr.Ms. Tydeman Zonnig weer Regen Winter: boerenkool, voorjaar: asperges Golf, skiën Altijd vakantie

mei 1997 MEOBTIEK


De PU Avionica naar MVKK Door: E. van der Velde, HAVIO

Geruime tijd geleden is gestart met het uitwerken van de op dracht het MVKK en de PU Avio nica met elkaar te integreren. Om dat er resultaat geboekt moest worden in een relatief korte tijden omdat bij voorbeeld de werkme thoden en culturen verschillen, is gekozen voor een externe kartrek ker. Twee adviseurs van de firma Maynard zijn de kartrekkers van het proces van fase 1. Een van de uitgangspunten is het in schakelen van zoveel mogelijk beschik bare kennis en kunde, om zo snel moge lijk te komen tot een ontkoppeling van Organisatie en infrastructuur. Daartoe is een kerngroep geformeerd bestaande uit de Maynard-adviseurs, HAVIO en een vertegenwoordiger van MVKK. Deze kerngroep stuurt subwerkgroepen aan, die deelaspecten uitwerken zoals: infra structuur, logistieke zaken en bedrijfsin formatiesystemen. Op dit moment is met de twee eerst genoemde subwerk groepen gestart.

Workshop-sessies De beide management-teams van On derhoudsdienst MVKK en PU-Avioni ca, zijn onder leiding van het kernteam in een aantal workshop-sessies bij el kaar gekomen om: elkaars werkwijze, aanpak, sterke en zwakke punten te leren kennen. ideeën te genereren voor de nieuw te vormen organisatie. Dit is een intensief- en soms moeizaam proces. De huidige onderhoudsdienst van MVKK is een single-cliënt Organi satie en is voor honderd procent toege sneden op het produkt HELI. Alle op drachten van derden zijn er tijdens de laatste reorganisatie in 1990 verwijderd. -

-

-

PU Avionica is een multi cliënt organi satie en heeft ongeveer tien opdrachtge vers, waarbij MVKV (Marpat), DMKM (VLITECH) en MVKK (Heli) de groot ste zijn. Dit vergt een andere en corn plexere organisatie. Het doel waarnaar wordt gestreefd is een feitelijke win/win situatie.

MEOBTIEK mei 1997

\.

b

4

•~

1.

De management-teams van MVKK en PIJ Avionica.

Resultaat Het bovenstaande is niet geheel zonder resultaat en de stand van zaken is als volgt: PU-Avionica naar MVKK. Dit bete kent dat andere opties (zoals Nieuwe Haven terrein) niet meer aan de orde zijn. Primaire reden is de onder houdsaktiviteiten van de MLD te concentreren en met elkaar te inte greren. MVKK heeft en houdt een één hoofdige leiding, zijnde CHELI. An ders gezegd: een constructie waarbij niet voorzien is in gedislokeerde DMKM eenheden die op het MVKK zijn geplaatst. Er zullen (minimaal) drie grote dus ters van onderhoud ontstaan: Vlieg tuigonderhoud, Mechanica en Elek tro/Elektronica. Deze clusters zullen ook onderling een opdrachtge ver/opdrachtnemer relatie moeten ontwikkelen. Zoveel mogelijk ondersteunende functies cq. aktiviteiten, zullen ge dislokeerd worden. In hoeverre er sprake is van dislokatie of decentra lisatie, is op dit moment nog niet bekend. Hierbij moet worden ge dacht aan engineering, bedrijfsbu reau-aktiviteiten en materiaalrege ling/planning. Waar wel nog naar gekeken moet worden, is dat er geen eenza~ne functies worden gecreëerd. Met andere woorden: als de omvang te gering wordt, zal er wellicht een -

-

-

-

en ander samengetrokken moeten worden. De werkwijze MEOB-2000 zal zo veel mogelijk geïmplementeerd worden: de senior-/order-behande laar-relatie en de driehoek senior(s), orderbehandelaar(s) en chef(s). zul len verder worden uitgebouwd. In feite betreft dit de aanpak zoals die nu reeds tot ontwikkeling komt bin nen de secties UV van de PU Avio nica. Het primaire proces design-enginee ring dat zijn de taken die nu ver richt worden voor DMKMfVlitech, NH-90 en CUP zijn nog niet verder belicht, anders dan dat deze taken in de toekomst ook op MVKK komen te liggen. Dit beschrijft in grote lijnen de kern. Vooralsnog is er nu voldoende informa tie om stagnatie in het infrastruktuurtra ject te voorkomen. De adviseurs van Maynard zullen de komende weken lei ding (gaan) geven aan de werkgroepen: infrastructuur, logistiek en hedrijfsin formatiesystemen. -

-

Verder zullen er nog werkgroepen moe ten worden geformeerd. die zich gaan bezig houden met onder andere functie beschrijvingen, taken en opleidingen. In de week van 19 mei is er een start gemaakt met het plan van aanpak voor de komende twee jaar. Dit plan wordt op 9 juni door de stuurgroep hespro ken.• 21


Opmerking van de auteur: “De in de tekst van De Flop voorkomende plaatsnamen zijn goed gespeld, ondanks dat het lijkt of er geen klinkers in voorkomen en/of letters als ff, 11, enz.”

Een fne vkntie in het btland Door: R.L Schippers

Wat er zo door de diverse flop-schrijvers wordt geschreven gaat meestal over allerlei vakantie-belevenissen, hobbies, etc. Ik zal trachten in deze reeks geen uitzondering te zijn: Mijn (ofbeter: ons)favoriete vakantieland is Wales, een deel van het Verenigd Koninkrijk waar (gelukkig) niet veel Nederlanders naar toe gaan. Wij willen dat eigenlijk wel zo houden, hoewel dit stukje daar natuurlijk niet toe bijdraagt. Het is een land(je) iets kleiner dan Nederland met een geheel eigen taal (het Welsh), een eigen cultuur en voor wie van wandelen houdt, een gebied met onbegrensde mogelijkheden. Fietsen is iets moeilijker! Wat het weer betreft: Dat is vrijwel hetzelfde als hier in Nederland met dien verstande, dat wat zij nu hebben wij in Nederland meestal twee dagen later krijgen. De afstand is geen groot bezwaar, vanaf Harwich is het ongeveer vijfhonderd kilometer. Ik ken mensen die naar hun vakantie-bestemming een grotere afstand moeten afleggen. De boot vanuit Hoek van Holland is best gezellig en wordt binnenkort sneller en kost ook geen vermogen. Ach, het links rijden went ook snel; voordeel is dat ze allemaal links rijden, hier doen alleen spookrijders dat. Het aantal verkeersborden is er een stuk minder, (wij hebben voor elk bord wel een probleem of was het nou andersom?).

/ /

//

Er zijn allerlei leuke plaatsjes en kleine steden met onuitspreekbare namen - althans zo lijkt het - zoals Cwrt, Ffi4rnaice, Dollgellau, Llanbrynmayr, Betws-y-coed om er maar eens een paar te noemen. De streek tussen Machynlleth in midden Wates, de noordkust en het schiereiland (Ltyn Peninsula) kennen w~J denken wij, als onze broekzak, maar elk jaar ontdekken we weer nieuwe dingen en mogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld een bezoek aan Powys Castie even buiten Welshpool zeer de moeite waard, zowel voor wat het kasteel ze~f betreft als de bijbehorende tuinen.

rT~

Ook zijn er voor wie van treinen houdt tal van toeristische spoortijntjes, zoals vanuit Aberystwyth (The Vale of the Rheidol), Portmadog - Blanau Ffestiniog en niet te vergeten, de trein naar de top van Snowdon (de hoogste berg van Wales), waar het nogal eens mistig is, zodat van het veelbelovende uitzicht vaak niets terechtkomt. De bevolking is er misschien wel eens wat stug als ze je nog niet zo goed kennen, maar in het algemeen zijn ze er vriendelijk en huipvaardig. En verrassingen kom je zo hier en daar wet tegen: Zo staat er op de woensdag-markt in Machynlleth al een jaar of vijftien een stroopwafelbakker uit den Bosch (als geintje daar begonnen) en hij doet er redelijk goede zaken en heeft ze(fs stroopwafels met een typisch Brits tintje: bedekt met melkchocolade! Ook een uitje naar de (Engelse) steden Shrewsbury en Chester staan jaarlijks op het programma. Al was het alleen maar om in de diverse rommel- en antiekwinkeltjes te zoeken naar Wedgewood serviesgoed met Beatrix Pouer figuren, een soort uit de hand gelopen verzamelhobby. Voor mijn (andere) hobby heb ik bijna geen ruimte meer; dat is geen ramp omdat dat bij de meeste MEOB-ers die mij kennen genoegzaam bekend is en deze hobby, het radiozendamateurisme, zat bij de meeste MEOBTIEK-lezers ook wel bekend zijn. Als er echter veel lezers zijn die aan “bakkies” en zo denken, dan moet daar maar eens een apart verhaal in dit blad over verschijnen. Ik geef de flop door aan iemand op dit bedrijf die ik al ken zolang ik hier werk: Nico Bijvoet.+

22

De Flop is een rubriek door een MEOB-er ge. schreven. Iemand krijgt een diskette: De Flop, en zet daarop zijn of haar verhaal. Deze rubriek is niet bedoeld om eens lek. ker tekeer te gaan, het moet netjes blijven en leuk. Aan het eind van het ver haal wordt De Flop doorgegeven aan een col lega.

mei 1997 MEOBTIEK


1 L ~

:~

z

Nieuwe collega

Nieuwe collega

Nieuwe collega

Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport:

Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan:

Sven Peeks Beveiligingsbeambte 14-4-1997 KL Vrije tijd Dit soort lijsten Maakt niet uit Kick boksen Terug naar Den Helder

Grootste wens:

Martin Schrama Beveiligingsbeambte 14-4-1997 KL Mooi weer Slecht weer Grieks Badminton en ATB-fietsen Gezond oud worden

Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens:

Frank Swart Beveiligingsbeambte 14-4-1997 MLC Esther Keizer Mensen die op anderen neer kijken Witlof met ham en kaas Voetbal en tennis Een wereldreis maken

-

ki.

s•~. 4,

•‘~ ~.

S. Visser zag Abraham.

4x 12,5 jaar: T. BIey, D. Beij, K. Varkevisser en T. Paats.

W. van Vliet al naar Den Helder.

T. van Es naar de KL.

Introductie nieuwe medewerkers, 19 maart 1997.

G. van Pruissen naar DCC.

Paasdrive Bridge: de laatste keer? N. Bergen en E. Harmsen naar resp. KMAR en Particulier.

5! !t

!~.a -,

k 1’•

MEOBTIEK mei 1997

S

‘~ ~ ‘•ç.t~ji

1 23


/

.

.

)

~ :~ 1

~— (~j

2

/

~

Ç

\\


26 April Oranjebal Personeelsvereniging Tropisch

Door: Wil van Elk

De Personeelsvereniging heeft op 26 april het traditionele Oranjebal gehouden. Het was een stuk rustiger dan op vroegere feestavonden, het personeel is niet meer in de stemming om feest te vieren. Dat was goed te zien aan de opkomst. Toch is het Oranjebal niet stuk te krijgen. De Personeelsvereniging van het MEOB had op zaterdag 26 april een fantastische band, twee goochelaars en een zangeres uitgenodigd. De band Mountainfield verzorgde de dansmu ziek waarop menig voetje van de vloer ging. De band zette rustig in, maar later op de avond werd zelfs Gabbermuziek gespeeld.

Zangeres Annet Hesterman, bijgestaan door twee danseressen, zette een Carib bean show en een Tina Turner act neer die oog en oor betoverde. Voor ieder nummer verschenen de dames in andere tropische kledingstukken. Het publiek mocht ook meedansen op de vrolijke Zuid-Amerikaanse klanken: “Iedereen op de vloer”, riep Annet, “kom op alle maal, het is feest.” Zo’n herinnering had het publiek net nodig en samen met Annet en haar danseressen Patty en Anette, sprongen even later de vonken er vanaf. De zangeressen zullen het in hun ‘leeuwen- en gorillapak’ ook wel tropisch warm hebben gehad bij het nummer ‘In the jungle, the lion sleeps tonight’. De aanwezige gasten waren in ieder geval klaar wakker, vooral de mannen!

Ook de dochter van Annet zat geboeid naar het optreden van haar moeder te kijken, vooral tijdens ‘River deep, mountain high’ waarbij haar pop figu reerde.

Table magic Naast hun humoristische goochel-act The Magical Mistery Tour, deden Jur Luiten en Dan Velberg de gasten ook nog eens aan tafel versteld staan van hun magische kunsten met hun Table Ma gic. Zelfs onzichtbare kaarten kwamen weer tevoorschijn. Het was die avond best gezellig in de bedrijfskantine van het MEOB. Er was weer een beetje vrolijkheid op het be drijf.+

/

4

G. Douwes, wachtgeld/wachtgeld.

J. Stapper. VUT.

T. Paats zag Sara

Nieuwe collega Marcella Regeer Reproduktie medewerkster (af en toe invallen voor de facteur) In dienst: 24-3-1997 Vorige werkgever: Textielhuis Is gek op: Uitgaan, dagjes uit Heeft hekel aan: Mensen die niet eerlijk iijn Favoriete eten: Chinees. Indonesisch Zwemmen Favoriete sport: Grootste wens: Ooit nog eens naar Amerika (USA) te gaan. Naam: Functie:

MEOBTIEK mei 1997


Jaarprogramma PVMBO 1996-1997

PVMBO

Zaterdag Maandag

24 mei 02juni 77,7777

Dinsdag in juli en augustus

Voorzitter, penningmeester, Ledenadmini

2e

stratie, Contactpersoon F.B. TO. en Coördinator FPP A.J.M. Koek 2454 Secretaris en Contactpersoon K & 0 I.F. Flohr 2337 Penningmeester JE. Slot 2238

Personeelsvereniging Marinebedrijven Oegstgeest Opgericht 22 mei 1979 gironummer 346806

Contactpersonen van de afdelingen Autohobbyclub K. Keller Computerhobbyclub T.J. Borreman Hobbyclub algemeen C.M.J. v.d. Ploeg

(071-305....)

2238 2144

Watersport B. Schaap Zaalvoetbal R.G. Knijnenburg 26

Het bestuur van de Personeelsvereniging Marine Bedrijven Oegstgeest nodigt hierbij haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van haar tweede algemene ledenvergadering, die zij hoopt te houden op maandag, 2 juni 1997 in de kantine van het MEOB te Oegstgeest. Aanvang 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld: 1.Opening voor de voorzitter 2.Ingekomen stukken 3.Bestuursmededelingen 4.Notulen van de extra algemene vergadering, gehouden op 24 februari 1997 5.Bestuursverkiezing 1 6.Benoemen nieuwe kascommissie 2 7.Indienen begroting, waarin opgenomen de subsidies aan de afdelingen en de vaststelling van de contributie 8.Vaststelling jaarprogramma 1997/1998 9.Rondvraag 10.Sluiting

2207

Het bestuur bestaat nog slechts uit drie leden, namelijk het dagelijks bestuur. Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter, Fon Koek. Volgens de statuten moeten er buiten het dagelijks bestuur nog tenminste twee bestuursleden zijn. We roepen u dus dringend op eens te overwegen

2337

Klaverjassen en sjoelen A. v.d. Poel Schietsport A. Bal Vissen J. Uiterdijk

Uitnodiging

1Volgens artikel 14.6. van de statuten treedt jaarlijks éénderde van het aantal bestuursleden af, waarin één lid van het dagelijks bestuur.

Bridge 1F. Flohr

2 juni Ledenvergadering

2207

Badminton C.H.J. Tanzer

Sluiting Klaverjassen en sjoelen 2e Algemene ledenvergadering Volleybaltoernooi Afdeling Watersport

2370

om ons bestuur te komen versterken. Kandidaten kunnen zich tot aan het begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris, Ingrid Flohr.

2352 2314 2211

2De kascommissie bestaat uit A. Riedel, M. Stokhuizen en A. Vink. Laatstgenoemde is aftredend. De secretaris van PVMBO Ingrid Flohr

2414 mei 1997 MEOBTIEK


Horizontaal 1. Pijn in de rug; Stukken; Omploegen 2. Klank in de muziek; Rolvormige bus; Walnoot 3. Vensterglas; Rijtuig; Stout kind 4. Zandheuvel aan zee; Hoogste kleur in het kaartspel 5. Opnieuw; Dwalen; Iemand die liefdadigheid uitoefent 6. Jongensnaam; Blussen; Plaats in het zuiden des lands 7. Inwendig orgaan; Vis; Knier 8. Open plek in het bos; Gokbonnen; Belastinginner 9. Communicatiemiddel; Zonder aftrek; Inrichting om vlot tabellen te maken 10. Er; Naar zich toe trekken; Iemand die koopt en verkoopt 11. Dier; Houtsoort; Heelal 12. Nummer voor sociaal financiële zaken; Onwelvoeglijk; Hoge laag in de dampkring 13. Scheepsdeel; In opgerichte houding zijn; Politieke functie 14. Dier; Vrucht; Australisch wapen 15. Uitroep bij vreugde; Uniform; Gebeurlijk 16. BIo- m; Overtrek; Verdwenen 17. Kleur; Ronde staaf; Ongeluk

Puzzel Iadder~

Oplossing vorige puzzel

AMOK LOON K. .Y DWAALSPOOR O..N R..I OVEN EIND VELDSLA MONDAIN EEND ELKE E..O R..E LEZERES OKTOBER NODE POOR E..N E..D REVERENTIE GOOI A. .N LAAG Ontwerp: H.J. van Hoogenhuizen

MEOBTIEK mei 1997

3 4 4 4 5 5 8 10 II 12 12 12 15 16 16 16 17 20 24 24

Hr. P. Middelkoop Mw. JAM. Kühn-Grootjans Mw. T. Paats Hr. C. Haasnoot Hr. J.J.J. Mullers Hr. E.J. van Leeuwen Hr. P. Guyt Hr. J. van der Zalm Hr. C. Butter Hr. J.W. de Groot Mw. P. van der Valk-van der Geest Hr. J.W. Ruben Hr. G. Wesselius Hr. P. Dijkdrent Mw. P.M. van Duyvenbode Mw. J.M. Ruben-van Noord Hr. D.R. van der Neut Hr. R.L. Schippers Mw. C. Schipper-van Duin Hr. A.L. Sneeuw Met puntenverlies: Mw. P.G. Grootjans-Martens Hr. C. de Graaf Zonder puntenverlies: Mw. J.M. Ruben-van Noord

f 25,00 f 15,00 f

Oplossing inleveren, uiterlijk 30juni 1997 bij: Sonja Vlieland, sectie BOK

10,00


PZ-ters

Colofon

Ambtsjubilea 12 1/2 jaar

Redactie:

F.E. Dreef S.W. Zitter AH. de Korte R.W. van den Berg

Avio UV 1 A O&R BEB

26-05-1997 27-05-1997 07-07-1997 21-07-1997

O&R

22-06-1997

25 jaar G.W.P. van Kan

Vertrekkende medewerkers H.W.M. Vorselaars PUKAL T.P.C. van Es SUB EB J. Geldof PUELEK A.A. Aal SUBEB

0 1-05-1997 Particulier 01-05-1997 KL 01-05-1997 NAVO 01-06-1997 KL

Lopende indiensttredingen K.A. van der Steen I.J.C. Mourits I.M.P. van der Poel J.H.N. Barendsma S. van der Hoeven P. Koopman R.E. Wagensveld J. Oostrum R. Kamerling G.G.J. Cremers J.A.P. Duyvenbode A. Hendriks F.R.N. van Haastert W.C.H. Eeland

ODC OUMAT E&FSUBEB D&I OUJD HCOM PUELEK ETEC PUOR NZ/V PUOPTR NZ/V PUOPTR NZIV PUOPTR ODC OUMAT SONT PUOR CSYS PUELEK CSYS PUELEK CSYS PUELEK HCOM PUELEK

25-03-1997 01-04-1997 01-04-1997 01-04-1997 15-04-1997 01-05-1997 01-05-1997 01-05-1997 06-05-1997 06-05-1997 01-06-1997 01-06-1997 01-06-1997 01-07-1997

Hoofdredactie W.J. van Elk Public Relation.s V. van Denzen 071-3052205 Vaste medewerkers A.J.M. Koek (PVMBO) H.J. van Hoogenhuizen (Puzzel) Mw. S. Vlieland ~Puzzel) A.J. Vink EDC) P.R. Hogendoorn ~1i~irectie) M. van ‘t W~ut (PZ-ters) J. Bakker (@ldtimers) W. Haazebroek (Advies) Medewerkers aan dit nummer: R. Schippers V. van Denzen M. Stokhuijzen L. van Winsen K. Meijer M.J.N. Dofferhoif R. Weltak W. de Winter A.J.M. Koek A.R.A. van Rossum

Redactie-adres: Redactie MEOBTIEK Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST Telefoon: 071-3052289 FAX: 071-3052605 Foto’s: W.J. van Elk, V. van Denzen TAVC en particulieren Typewerk: T. Paats-Rietkerk Verzending: D&I OU-ID Drukwerk: Dekker. Noordwijk

Nieuwe Collega Naam: Functie: In dienst: Vorige werkgever: Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport: Grootste wens: 28

Roei Kamerling Chauffeur, medewerker Expeditie 1-4-97 (per 1-6-96 als uitzendkracht) MTS-Leiden Ferrari Hardlopen Japans Autosport en voetbal Cameraman worden bij de ‘film’ en een ‘eigen’ Ferrari.

Kopij voor het vo gende nuinmei van MEOBTIEK inzenden uiterlijk. 30juni 1997 D redacti beslist over her al dan ni tpla ts n fb rk n an in kom ii siukk n ii b houdt zi h all r’ ht n i or.

MEOBtiek 03 1997  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 03 1997  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement