Page 1

1 OB-2000 van start E

EOB hek i’~.

-

-

iman i~m ea~ B7

p.

In dit nummer: Blz. 4 De DC krant Albert Vink met de laatste mededelin gen uit het DC-gebeuren.

Blz. 6 Foster Parents Plan

Onder het motto: “Yuppen zijn uit, Padvinders zijn in”, is maandag 20mei het MEOB2000 gestart. In de hal van het ETMAG was de ruimte feestelijk ingericht door TAAT produkties. Met vrolijke spelletjes werden de nieuwe produkt units (PU’s) voorgesteld.

Blz. 14 Paars is aan zet

Ad van den Bergh was voor deze gelegenheid de Hopman die alles aan elkaar praatte. “De omstandigheden zijn niet optimaal.” Hij doelde op de aktie van de staatssecretaris, waarvoor we daags na de opening van MEOB2000 alweer aktie moesten voeren. Ad: “Het is een symbolische start door met vijfhonderd man te gaan ontbijten. Normen en waarden zijn belangrijk.” Met rode verf maakte Ad de tien padvinderswetten die zijn betoog illustreerde. “Iedereen is nodig voor een goed draaiend bedrijf.” Tijdens de presentaties van de PU’s liepen Vrolijke Frans en Frisse Freddie door het publiek, steeds weer anders uitgedost. Veel hilariteit ontstond er toen Sjaak foto’s maakte van een aktie van die twee met Helma. Eén van ze pakte zijn toestel af, maakte er twee foto’s mee en liep weg. Even later had hij een rolletje in zijn hand en hield de film breeduit tegen het licht.”

MEOB-personeel bij debat in tweede kamer op 10 april.

Serieus

Eloy Pompe vertelt over zijn schrijfouderschap.

Blz. 11 DPKM bezoekt MEOB SBN W.A. van Rijn op werkbezoek.

Blz. 12 Oudmedewerkersdag Oudmedewerkers bezochten de Keukenhof in Lisse.

Blz. 18 Onderhoudscursus WBDRW Egyptische officieren volgden een cursus bij het MEOB.

Blz. 20 Dienstreis naar Bosnië Veldhuizen en Gordijn net terug van een dienstreis naar Bosnië.

En nog veel meer.

MEOBTIEK IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN ETMAR~INE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

DMEOB en zijn schaduwdirecteur Albert Vink, werden geschminkt voor een spelletje: geen ja en geen nee. “Dat maken ze nou directeur”, zei Ad en met twee seconden was directeur Hogendoorn al af. Albert hield het langer vol. De nog uitgedoste DMEOB: “Hoezo, serieuze toespraak? Na vijfjaar voorbereiden, is het MEOB2000 een feit. De grote betrokicenheid van het personeel bij deze reorganisatie, is zeker voor defensiebe grippen uniek te noemen. We hebben het geklaard zonder ook maar één adviesbureau in te schakelen. Een aantal mensen voelt zich bekocht, toch is het teleurstellend dat velen er vandaag niet bij willen zijn. Dit is niet het einde. MEOB2000 gaat nu pas beginnen. Los gezien van welk besluit dan ook, een sterke positie is belangrijk voor de toekomst. Een compliment voor de feestcommissie die deze dag zo goed organiseerde.” Het actiecomité ‘MEOB blijft in Oegstgeest’ kreeg, voor al hun inzet, van het gehele personeel een symbolische cheque overhandigd die een waarde vertegenwoordigde van fl700,00. “Dat wordt goed besteed”, zei Albert Vink, namens het comité. Hij kondigde een actie aan voor dinsdagavond. “We gaan met acht bussen naar Den Haag. Een aantal lopers loopt een estafette onder het motto: liever lopend naar Den Haag, dan met de auto naar Den Helder! We zullen er alles aan doen om te zorgen dat nu iedereen naar binnen kan. Den Helder wordt ook weer verwacht, dus we gaan vroeg, om vier uur vertrekken we al. Ik hoop dat we later kunnen zeggen: ‘We hebben het gered’, maar zeker weten doe ik het niet.”+


Van de Dfrectie Door: P.R. Hogendoorn

Mensen, mensen, wat een hecti sche tijden maken we mee. En dat binnen ons anders toch zo gezags getrouwe ambtenaren wereldje. Kamerleden vliegen in en uit en de kranten staan bol van het MEOB. Albert is een bekende Nederlander, het hele Binnenhof ziet paars en ondanks een banengarantie in Den Helder voor het leven, heeft de vaste kamercommis sie van defensie nog steeds twijfels over het plan van de staatssecretaris. Dus moet een plen air debat eind mei uitsluit sel geven, of misschien wel weer uitstel. Dan komt er nog een onderzoek, want tot nu toe heeft niemand berekend wat nu werkelijk de effecten op de werkge

\

“Nu even serieus: MEOB2000, eindelijk van start.” legenheid en de werkloosheid in de re gio Den Helder zijn. Een uitspraak “alle beetjes helpen”, is wel heel erg mager.

Teleurstellend •

Wat ik persoonlijk het meest teleurstel lend vond in de afgelopen maanden, is het optreden van enkele zogenaamde personeelsvertegenwoordigers uit Den Helder. De staatssecretaris overweegt vijfhonderd functies te verplaatsen. Als

II

~i1~f~

,.-,

•,

WIM BOER 50

~ mi mi

• RECEPTIE:

uur,

JMR

/ j’

~•

‘1~

•in• ETMAG

/7~7

je zo’n voornemen luidkeels in het openbaar ondersteunt en zelfs tegende monstraties overweegt tegen de protes ten van die vijfhonderd medewerkers, dan ben je in mijn ogen geen perso neelsvertegenwoordiger. In vakbonds

jargon heet je dan een luis.

Bij de beer genomen! Door: Jan Bakker

Eénmaal per jaar was er een dag dat de bevorderingen afkwamen. Die werden dan door het hoofd personeelszaken naar de direc teur gebracht, die dan per afde ling de gelukkigen bij zich liet ko men om ze toe te spreken en daarbij vertelde per wanneer en in welke loongroep (schaal) je was gevallen. Zo werd ik bijna elk jaar geroepen, tot ergernis van de collega’s die achter de

2

ramen stonden te kijken om je te felici teren. Ik was er dat jaar niet bij. Maar toch liep ik achter een groepje collega’s aan die naar de directeurskamer in ge bouw A gingen. Echter, ik liep door naar het magazijn. Ik kwam na verloop van tijd terug met een keurig opgerold papiertje in m’n hand en liet me buiten, in het zicht van iedereen, feliciteren. Boze gezichten en nog geen uur later stonden ze bij de personeelschef. Hoe dat nu wel kon! Hij alweer en wij niet!!•

DBGZIAABG Dienst Bedrijfsgezondheids zorg Koninklijke marine, Afdeling Algemene Bedrijfs geneeskunde MEOB Oegstgeest Spreekuur maandag en woensdag, na tele fonische afspraak (tst. 2234) W.A.M. Overeem, bedrijfsarts.

mei 1996 MEOBTIEK


Van de redactie Door: Wil van Elk, Hoofdredacteur

“Het valt mij op dat het vooral officieren zijn, die normen en waarden moet worden bijgebracht”, zei de BDZ bij de opening van de zevende sessie van NOWAK. In totaal worden er negen bijeenkomsten gehouden over NOrmen en WAarden Koninklijke marine. Het begon al een stuk later dan gepland, maar of je daar waarde aan moet hechten? Dat is maar net waar je je normen legt. De gedragscodes moeten marmnebreed worden verbe terd: “Niet omdat het beter moet, maar omdat het beter kan” aldus de BDZ. “We moeten beter uitleggen waarom we bepaalde dingen doen, of juist niet doen”, werd er gezegd. Nou dan moeten ze eerst maar eens beter uitleggen waarom we naar Den Helder moeten!

Kort maar krachtig Salaris 1996 23 mei 1996 (Vakantiegeld) 21juni1996 (Interim) 23juli 1996 22 augustus 1996 23 september 1996 22 oktober 1996 21 november 1996 19 december 1996 (Interim)

After work Op iedere eerste vrijdag van de maand is er een gezellig samenzijn in het Petit Restaurant. Een maandelijks terug kerende gelegenheid om collega’s en oud-collega’s te ont moeten. Tot ziens op 7juni.

Wanhoop In de vorige MEOBtiek deed de personeelsvereniging een wanhopige oproep voor het Foster Parents Plan. Daar zijn twee reacties op gekomen. Dat is veel te weinig. Fon Koek heeft dus al één kind moeten schrappen. Dat kan nooit de bedoeling zijn! In deze MEOBtiek dus weer een bon om u op te geven voor dit nobele doel. Geef een kind een kans!

Warm gevoel Op Post uit Den Helder had een collega van het Marinevlieg kamp De Kooy op de envelop geschreven: aan MEOB Oegstgeest (forever). Dat geeft een warm gevoel, tenminste een collega die zijn verstand gebruikt en ons niet in de rug steekt. Het vervelende van een deadline is dat je er aan wordt gehouden. Alles wat er na komt, kan niet meer mee. Het frustrerende is echter dat sommige gebeurtenissen al bekend zijn voordat ze gaan plaatsvinden. “Aanstaande dinsdag om 19.30 uur in de Tweede Kamer, behandeling MEOB-proble matiek.” Volgens enkele kenners is de MEOB-zaak al ver loren en zijn we al onderweg naar Den Helder. Ik kan nu niet in deze MEOBtiek schrijven: “OP 21 mei vond er een debat plaats in Den Haag. Vijfhonderd MEOB medewerkers trok ken massaal voor de derde keer naar Den Haag om te pro testeren. Ze wilden politiek Den Haag overtuigen dat het beter is om het MEOB in Oegstgeest te houden.” Maar stel je nou eens voor dat het debat op het laatste moment niet doorgaat, en dan? In de Defensiekrant stond iets vergelijk baars over een vorige demonstratie. Gelukkig voor hen ging het toen door. Maar een dag voor de demonstratie lazen we al er al over nog voordat we naar Den Haag gingen! Maar wat ik nog het ergste vind, is de nogal arrogante mededeling van Burgemeester Hoekzema in de gemeentegids van Den Helder 1996: “We zijn blij met de komst van vijfhonderd...” Wat is dit? Is dit voorkennis? Is alles al van te voren bekon keld? Dit riekt wel heel sterk naar handjeklap. Dus toch een onderonsje?+

MEOBTIEK mei 1996

3


Uit de koker van de DC-voorzitter Door: Albert Vink

Ondanks het feit dat er veel werk gaat zitten in het voeren van actie om het MEOB in Oegstgeest te houden, zijn er ook nog de normale dienstcommissie-activiteiten. Zo wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan het jaarverslag van de dienstcommissie, is er weer een nieuw reisbesluit verschenen dat moet worden vertaald naar een MEOB-regeling en is er een initiatief-voorstel uitgewerkt om beter met DIrecte BELoningen om te gaan. Ook uit Den Helder is iets opmerkelijks te vermelden. De dienstcommissie van de MMD heeft zich formeel uitgesproken tegen de verplaatsing van het MEOB naar Den Helder, “hartelijk dank collega’s”.

Reisbesluit Het houdt maar niet op, de inkt van het ene reisbesluit is nog niet droog of er verschijnt alweer een nieuw reisbesluit. De belangrijkste wijzigingen zitten dan wel in de militaire hoek maar ook voor met name de burgers die vaak of regel matig reizen zal veel gaan veranderen. Dit laatste zit hem vooral in het feit dat de werkgever meerdere standplaatsen kan aanwijzen aan een werknemer. Dit houdt in dat er in plaats van dienstreizen en een vergoeding volgens het reisbe sluit sprake is van woonwerkverkeer en, u zal het al snappen, dit geeft dus een veel lagere vergoeding. Wat het beleid van DMEOB wordt in deze is nog niet duidelijk. De dienstcommissie zal in ie der geval inzetten op een zo min moge lijk aantal mensen met twee of meer standplaatsen. Verder moet het bevoegd gezag voor de dienstreis aangeven hoe er kan of mag worden gereisd en wordt dus vooraf be paald wat en hoe er mag worden gede clareerd. Dit houdt ondermeer in dat er

M EOB-2000 achteraf geen correcties meer mogen worden toegepast op de wijze zoals er is gereisd. Achteraf mag alleen nog wor den bepaald of er rechtmatig is gedecla reerd. Er moeten dan ook meer dan nu bewijsstukken worden ingeleverd.

De vullings-procedure van de re organisatie is op dit moment in de fase dat de BCO-MEOB (begelei dingscommissie MEOB) zich heb ben uitgesproken over de vulling van de functies.

Er zijn ook veranderingen in de buiten landse dienstreizen. Zo zal bijvoorbeeld een vergoeding van hotel of pension bij buitenlandse dienstreizen alleen nog maar op werkelijk gemaakte kosten worden gebaseerd.

In de BCO zitten een vertegenwoordi

Uitgangspunten van het reisbesluit zijn en blijven ondermeer het terugdringen van de automobiliteit en bovenfiscale vergoedingen. Dat dit alles weer moet worden vertaald in een nieuwe (aangepaste) MEOB re geling zal u duidelijk zijn. Met perso neelszaken en de bedrijfsadministratie is afgesproken dat zolang er geen duide lijkheid is en er geen sluitende afspra ken zijn gemaakt de oude regeling van kracht blijft. •

ger van de DPKM (tevens voorzitter) en twee vertegenwoordigers namens de bonden. DMEOB en HPZ hebben het plan aan de BCO aangeboden. In het aangeboden vullingsplan zijn alle uit spraken van de interne bezwarencom missie verwerkt. Er is door de BCO MEOB een positief advies gegeven. Dit houdt in dat het plan kan worden aange boden aan de DPKM met de vraag om de lijst met functies en mensen die hier opzitten vast te stellen. Mocht u om wat voor reden dat ook het niet eens zijn met uw plaatsing dan kunt u nadat u de brief met uw formele plaatsing (dus niet de brief met het voornemen tot plaatsing) hebt ontvangen hier tegen in beroep gaan. Dit beroep wordt dan gezien als een beroep volgens de Algemene Wet

55+ regeling De 55+ regeling staat onder druk. Van hogerhand (DPKM) is beslo ten dat uitvoering van de 55÷ re geling (wordt ook wel de wacht geld/wachtgeldregeling genoemd) door de herplaatsingscommissie wordt uitgevoerd. Er is duidelijk aangegeven dat er mini maal gebruik van mag worden gemaakt. 4

Dit houdt in dat het aantal plaatsen waar het MEOB rekening had gehouden is terug gebracht. Dit jaar mogen slechts drie mensen gebruik maken van de 55+ regeling. Voor een aantal mede werkers betekent dit een bittere tegen slag. Niet alleen dat men langer moet werken dan verwacht, maar ook de hoogte van de uitkering wordt lager. Als dienstcommissie kunnen we hier niet

veel meer aan doen dan ons ongenoegen er over uitspreken. Ook voor de betrok kene zijn er weinig mogelijkheden om zich hier tegen te verzetten. Afspraak is dat iemand echt overtollig moet zijn en er niet binnen afzienbare tijd van een andere regeling (bij voorbeeld veertig dienstjaren) gebruik kan worden ge maakt.+ mei 1996 MEOBTIEK


Bestuursrecht. Deze beroepen worden niet meer behandeld door de interne be zwarencommissie. Hiervoor wordt een speciale commissie in het leven geroe pen. In deze commissie zitten vertegen woordigers van DPKM en van de vak organisaties. Voor advies kunt u altijd bij kaderleden van uw vakorganisatie terecht. Ook op dit moment wordt er hard gere kend en gemeten in het kader van inter ne verhuizingen en verbouwingen. We hebben de uitgangspositie bijna gereed maar nu nog de infrastructuur. Alle plannen zijn naast elkaar gelegd en al snel werd duidelijk dat er onvoldoende financiële middelen zijn om alle plan nen uit te voeren, dus terug naar af. Er moet door de meesten nog eens kritisch worden gekeken naar de behoefte en er zal door een kleine commissie infra worden getoetst. Harry Cohen zit na mens de dienstcommissie in deze com missie infra.

Orderbehandelaars Ik wil eigenlijk nog een lans breken voor de orderbehandelaars. In de

MEOB-2000 discussie is duidelijk ge worden dat de orderbehandelaars in de werkplaats, zo dicht mogelijk bij de chef moeten komen. Het centrale be drijfsbureau was hiermee verleden tijd. Nu de implementatie daar is, zie je toch een aantal vreemde verschijnselen op treden. Er worden plaatsen in uithoeken van de werkplaatsen gecreëerd en taken die eigenlijk toebehoren aan orderbe handelaars verschijnen in de FIF’ s van technisch assistenten en medewerkers. Binnen andere werkplaatsen krijgen or derbehandelaars weer andere FIF’s. Ik ben van mening dat er een keuze is gemaakt en dat er fatsoenlijk uitvoering moet worden gegeven aan de invulling. Een orderbehandelaar is dus een directe collega met een eigen takenpakket. Wellicht heeft de orderbehandelaar zelf ook nog iets in te brengen over de werk plek en de wijze waarop invulling gege ven kan worden aan orderbehandeling binnen de werkplaats. Ik heb nu de in druk dat de orderbehandelaar gebruikt zal gaan worden als loopjongen van de chef.+

1116

DC-MMD tegen verhuizing MEOB naar Den Helder In het kader van de besluiten van de staatssecretaris is iets opmer kelijks te vermelden. De dienstcommissie van de marine ma gazijndienst (MMD) heeft zich in een formele vergadering met hun directie uitgesproken tegen de komst van het MEOB naar Den Helder. De argumen ten van de dienstcommissie MMD zijn met name dat er nauwelijks mensen zijn die de lege functies van het MEOB zou den kunnen invullen, het overbrengen van functies geen zin heeft als er weer andere functies worden geschrapt en de baangarantie van de MEOBers geeft aan dat als er weer geschrapt moet gaan

worden, mensen uit Den Helder de dupe zullen worden. Dit levert voor Den Hel der dus niets op. Het laatste argument, het kan toch niet zo zijn dat je als perso neelsvertegenwoordiger staat te juichen als je hoort dat er vijfhonderd gezinnen moeten gaan verhuizen, geeft aan dat jullie nadenken over zaken die niet al leen jullie maar ook andere mensen in de Organisatie raken. Hartelijk dank collega’s uit Den Helder voor jullie steun. Het is goed te weten dat er ook nog mensen zijn die door hebben wat de gevolgen zijn van de besluiten. Ik zou graag zien dat meerderen jullie voorbeeld volgen.+

Albert in de rol van bekende Nederlander.

DIBEL Er ligt een voorstel klaar om de DIBEL (DIrecte BELoningen) ook directer te gaan uitbetalen. Nu is het zo dat er twee maal per jaar een zogenaamde gratificatieronde is. Het algemene commentaar hierop is dat meestal niet meer helder is waarom ieMEOBTIEK mei 1996

mand een gratificatie krijgt. Dit in te genstelling tot de kleine beloningen die vrijwel onmiddellijk worden toege kend. Dit wordt door de meesten als positief ervaren. Zo zou het dus ook kunnen met de gratificaties. Als iemand iets bijzonders heeft gepresteerd moet het mogelijk zijn om direct een gratifi

catie toe te kennen. Hoe de directie op dit voorstel zal reageren, meld ik in de komende koker.+

5


E. Pompe, schrijfouder voor Foster Parents Plan Door: E. Pompe

Mag ik even aan u voorstellen, haar naam is: Fortunate Kambarami. -4. ~

•1~

~

-.3 .,

•0.-

. ~ -

-

~

r.~

L -6

1

~.

~

Fortunate is een meisje van nu veertien jaar en ze leeft in Zim babwe, bij de stad Mutare in de provincie Manicaland. Toen ik met het schrijfouderschap begon, begonnen de brieven die ik kreeg met: dear pers ver marinebed oegst het kostte de nodige moeite om dat te veranderen, maar het lukte me haar dui delijk te maken dat ze voortaan met een persoon te maken zou krijgen en haar brieven beginnen tegenwoordig met:Dear friend... of ook: Dear E. Pom pe.

Daarmee heeft zij mij aan u voorge steld, ik ben, namens de collega’s van het MEOB die aan het Foster Parents projekt deelnemen, een van de schrijfouders die het contact met de kinderen onderhouden. Schrijven met een FP-kind is een wat moeizame geschiedenis, je vertelt wat over je land, je cultuur en, als het zo uitkomt, over jezelf; maar omdat er no gal wat tijd in de briefwisseling gaat zitten, twee- tot vier maanden is niet ongebruikelijk, is het moeilijk om een band te krijgen die herkenbaar is.

Toch ontstaat er na verloop van tijd een vertrouwen; dan krijg je brieven waarin blijdschap en verdriet, van een jonge

Doordat Fortunate de Engelse taal

Zodoende zijn hartekreten als: ‘1 am

En zo is het ook, meisjes van dertien zijn overal gelijk en voor mij is het schrijven met Fortunate een herkenning van het bestaan van mensen in landen waarvan geweld en narigheid de voor naamste berichtgeving beheerst.

not happy, because my father is died’, en ‘my school was the best with netball, me one of the players!’, direkte uitingen van blijdschap of verdriet en het feit dat ze mij deze hartekreten toezendt geeft me het gevoel dat ik wat voor haar be teken.

Zimbabwe is een land van grote ver schillen, de droogte is soms verstorend lang en het woord welvaart heeft er, voor velen, een nogal theoretische bete kenis, zoiets als bij ons voor de veenbe woners in de vorige eeuw. Maar een hard leven is niet noodzake lijk een ongelukkig leven en dat zie je ook als je Fortunate in het gezicht kijkt.... een vriendelijk gezicht, met de warmte van een glimlach nooit ver weg! Haar leven wordt, net als van alle FP kinderen, beheerst door de school, ze vindt het er heerlijk en het is de grote faktor in haar brieven. Dit jaar zal ze vermoedelijk naar een hogere school kunnen. Naast de school is er vaak ook sprake van een soort volkstuin, het belang van eten is een al vroeg werkzaam begrip, ik heb, als collega-volkstuinder, regelma tig bloemen- en groentezaden richting Mutare gestuurd, de laatste vaak met uitleg hoe wij ze ge- en verbruiken! Het is me nooit duidelijk geworden of ze de groenten ook echt eten, maar ze vonden bijvoorbeeld de bonen heel mooi, klim Ondergetekende,

redelijk beheerst hoeft er geen vertaler tussen de briefwisseling te zitten, dat is een voordeel want vertalen kan niet ie dereen even goed, zoals ik bij andere FP-kinderen heb gemerkt.

Foster Parents doet veel voor de ge bieden waar ze werkzaam zijn, uit ver slagen van schoolhoofden en lagere overheden op het gebied van gezond heidszorg en landbouw zie je duidelijk de invloed op de mens en zijn omge ving. Zo worden er scholen en bruggen gebouwd, moestuinen en irrigatie-kana len aangelegd en wordt aan de techniek van de landbouw gesleuteld. Daarnaast zijn ze in tijden van droogte flexibel genoeg om de beschikbare gel den te bestemmen voor de eerste levens behoeften en dat zie je goed: de mensen zien er nooit slecht verzorgd uit! Foster Parents werkt voor een goede zaak! Daarom zou het treurig zijn als wij MEOB-ers niet met z’n allen de vijf kinderen kunnen onderhouden die wij in de projekten van Foster Parents gead opteerd hebben. We hebben een vechtersmentaliteit gedemonstreerd in de affaire Meijling, die allerwegen respekt oogst. Laten we nu tonen dat we ook voor anderen kun nen opkomen: voor de kinderen van de wereld, onze kinderen!•

naam

woonplaats Registratienummer overnemen van verlofkaart

adm.

Personeelsnummer

A

indeling 3

C

wwl~wIl machtigt delijks

de

penningmeester

een bedrag

van f

P.V.M.B.O. in

te

om

tot

wederopzegging

houden van

zijn

maan

salaris

als

deelnemer aan de FPP-actie. Datum

6

bonen met oranje bloesem, en Fortunate plant de zaden zelf, schrijft ze.

Toen Fortunate dertien jaar oud was, schreef ik haar eens over een liedje van Paul van Vliet: meisjes van 13... en hoe hij haar over de grenzen van land en kleur heen beschreef alsof die grenzen niet bestonden, dat vond ze heel leuk en ze reageerde met: 1 am like the song!

L

‘~‘-. .~.‘-

‘1’! ‘:“

mens in Afrika, met evenveel passie beleden worden als dat in Nederland gebeurt.

Handtekening

mei 1996 MEOBTIEK


Personeelsvereniging Marinebedrij Ven Oegstgeest Opgericht 22 mei 1979 gironummer 346806

PVMBO

Voorzitter A.J.M. Koek Secretaris LF. Flohr Penningmeester J.E. Slot Vice-voorzitter J.T.C.P. v.d. Hoorn 2e secretaris

2454 2337

-

2372 2476

2e penningmeester

Koek

2484

Hoorn Bal Koek Flohr Koek

7Clubavoncien Maandag + Vrijdag Dinsdag Woensdag

Afd. Bridge Afd. Schieten Elke laatste woensdag van de maand Computer Hobby

Club (behalve in de maanden

Donderdag Vrijdag

juli en december, dan is er geen computeravond.) Afd. Badminton Afd. Klaverjassen/Sjoelen

MEOBTIEK mei 1996

Jaarprogramma 1995 1996

2238

A. Bal lid J.P. Bijker

Materiaalbeheer v.d. Ledenadministratie Contactpersoon F.B. TO. Contactpersoon K & 0 Coördinator FPP

Contactpersonen van de afdelingen (071-305....) 2238 Autohobbyclub K. Keller 2144 Computerhobbyclub T.J. Borreman 2126 Radiozendamateurs J.J.J. Mullers C.M.J. v.d. Ploeg 2207 Hobbyclub algemeen C.H.J. Tânzer 2207 Badminton T. Flohr 2337 Bridge A. v.d. Poel 2370 Klaverjassen en sjoelen A. Bal 2476 Schietsport Vissen 3. Uitterdijk 2314 B.Schaap 2211 Watersport R. Knijnenburg 2414 Zaalvoetbal ___________________________________________________________________________

Zaterdag Maandag

Donderdag

01 juni 03 juni 20 juni

Sluiting Klaverjassen 2e Algemene ledenvergadering Volleybaltoernooi +

Ledenvergadering Het bestuur van de Personeelsvereniging Marine Bedrijven Oegst geest (PVMBO) nodigt haar leden en donateurs uit tot het bijwonen van haar tweede algemene ledenvergadering op maandag 3juni 1996 in de kantine van het MEOB te Oegstgeest. Aanvang 20.00 uur.

Agenda 1. Opening voor de voorzitter 2. Ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Notulen van de eerste algemene vergadering van 18 september 1995 5. Verkiezing bestuursleden!) 6. Benoeming nieuwe kascommissie 2) 7. Indienen begroting, waarin opgenomen de begrotingen van de afde lingen en de vaststelling van de contributie 8. Vaststellen jaarprogramma 1996/1997 9. Rondvraag 10.Sluiting 1)Volgens artikel 14.6. van de statuten treedt jaarlijks éénderde van het aantal bestuursleden af waarin één lid van het dagelijks bestuur. De aftredende bestuursleden zijn: 1 .De heer A. Bal (niet herkiesbaar) 2.De heer J.E. Slot (herkiesbaar) Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, 1F. Flohr. 2)Aftredende kascommissielid is: De heer B. Schaap, aftredend ingevolge artikel 8.la van het huishoude lijk reglement. Ingrid Flohr, secretaris PVMBO

7


Paasdrive van de afdeling badminton PVMBO Door: Erik Donatz

De paasdrive van de afdeling bad minton van de personeelsvereni ging was op donderdag 28 maart. Martin Dofferhoif heeft het geor ganiseerd en Laurine Mooijman zorgde voor de prijzen. Helaas werd de drive door minder men sen dan normaal bezocht, de sfeer was er echter niet minder om. De wedstrij den waren verdeeld over een tweetal mix-poules en een herendubbel-poule. Als klap op de vuurpijl was er een aparte damesenkel georganiseerd met als in zet de titel clubkampioene 1995/1996. Na een korte inleiding van Martin kon den de vier wedstrijden beginnen. Elke wedstrijd bestond uit 16 minuten, 8 mi nuten aan de ene kant en eerlijkheids halve 8 minuten aan de andere kant van het net. Degene die over alle wedstrij den gezien de meeste punten behaalde, mocht zich de winnaar noemen. Zoals altijd zijn er mensen die de, ove rigens duidelijke, wedstrijdindeling niet begrijpen. Hierdoor moest de eerste wedstrijd op baan 1, op last van de stren ge toernooi-directeur (Martin), aan het eind van de avond worden overge speeld. Op baan 6 werden de matches in de damesenkel gespeeld, waarbij elke wedstrijd officieel werd geleid door een

t”

:1111!

1~L 0

j

k~

scheidsrechter. In de damesenkel stre den de volgende vier dames om de eer ste plaats: Corry Wie Willy Rensen Loni de Heer Laurine Mooijman Bij de damesenkels ging het om gewon nen sets (tot 11 punten). Elke dame had na de eerste twee wedstrijden één partij gewonnen. De beslissing viel in de laat ste serie partijen toen Corry en Willy allebei twee matches gewonnen en één verloren hadden. Hierdoor moest de be slissing vallen uit de totale punten die beide dames hadden vergaard. Na veel gereken met de zakjapanner, bleek dat Willy de titel in de wacht had weten te slepen. -

-

Ondertussen werden op de overige ba nen de partijen in de diverse poules gespeeld, hetgeen veel mensen ook het nodige bloed, zweet en tranen kostte. Tegen de klok van elf uur was iedereen klaar met spelen en douchen zodat de prijsuitreiking van start kon gaan. De uitreiking begon met de eerste plaats van het dames-enkelspel. De prijs bestond uit een schaal met daarin gegraveerd de namen van de voorgaan de winnaressen. Hierop prijkt binnen kort voor de tweede maal de naam van Willy, die deze schaal in het verleden ook al eens had weten te bemachtigen. De winnaars van de poules kregen een origineel cadeau te weten een staatslot. Na de trekking van 23 april zal een aantal mensen derhalve het zonnige zui den op kunnen zoeken. Deze winnaars waren:

Mix-poule A: -

Angelique de Heer Hans van Loon

Mix-poule B: -

t;

-

-

-

Nicole Franssen Peter Hellemond

Herendubbel-poule: -

Jan Geldof Erik Donatz

Na de prijsuitreiking kreeg iedereen tra ditiegetrouw een doos (paas)eieren.

Laurine Mooyman (links) geeft de schaal aan Willy Rensen. Erik Donatz (rechts) kijkt toe. 8

Al met al kan weer worden gesproken over een zeer geslaagde laatste Drive van het seizoen 1995/1996. mei 1996 MEOBTIEK


Universele shirts

,~.

Johan Schooneveld van de firma Es cape-computers uit Leiderdorp reikte het eerste de badminton-shirt uit aan Martin Dofferhoff op donderdag 11 april. De shirts zijn gesponserd door de personeelsvereniging van het MEOB en door de firma Escape-computer. Op de voorkant staat het logo van de PV en op de achterkant preikt de naam van Escape-computers. De shirts worden gedragen bij wedstrijden met andere badmintonclubs. Martin: “De shirts zijn universeel inzetbaar, bij voorbeeld de vollyballers zouden ze ook kunnen gebruiken.”•

~

S~ÇA E

Oranjebal 1996 Klokslag half negen kon voorzit ter Fon Koek de aanwezigen wel kom heten op het jaarlijkse oran jebal. Brekend met een traditie dat deze avond altijd is op de zaterdag nâ koninginne dag en nu vanwege 4 mei op de zaterdag ervoor, memoreerde hij dat er op deze dag toch weer een extra feestelijk tintje aanzit, namelijk dat kroonprins Willem Alexander deze dag jarig is en daarom nodigde hij zijn medebestuursleden uit binnen te komen en alle aanwezigen te voorzien van een gratis oranjebittertje. Na een toost te hebben uitgebracht gaf hij het woord over aan de presentator van de avond Hennie Leeflang.

Knappe act Met het aankondigen van de vele arties ten, het verzorgen van de karaokeshow en het opvullen van momenten van stilte met een mop en een liedje had Hennie Leeflang een hele drukke avond. De illusionist Henk Romeijn had geen enkele moeite de eindjes aan elkaar te knopen; de toeschouwers mochten zo veel ze maar wilden met een schaar in zijn touwtje knippen maar na even kno pen en door zijn hand halen bleek het weer ongeschonden te zijn. Een zeer knappe act. Gedurende de avond is hij alle tafels in de zaal langs gegaan om van dichtbij te laten zien hoe al die trucs werken. We snappen er nog steeds niets van!

MEOBTIEK mei 1996

ffofa

f1 -8~

4:: Zanger Jeroen

Glenda Peters Na zang van Jeroen en van een nieuwe meidengroep, dans van een balletgroep en dans van de aanwezigen op de mu ziek van het voortreffelijke dansorkest was het om twaalf uur de beurt aan Glenda Peters. Niet voor niets heeft zij in het verleden de soundmixshow van Hennie Huisman gewonnen. Zij ver zorgde een prima optreden en had het zo naar haar zin dat toen de geluidsband op was en haar optreden dus eigenlijk was afgelopen, zij het orkest verzocht om nog wat nummers van haar te begelei den. Een daverend applaus en bloemen en zoenen van de voorzitter waren haar beloning. De voorzitter had het trou wens nôg druk; alle artiesten, en dat waren er zestien deze avond, kregen een prachtig boeket overhandigd. Ruim na een uur na middernacht klonken de laat ste tonen van het orkesten kon iedereen, terugziend op een gezellige en geslaag de avond, huiswaarts keren.+

,.‘

~.

“~~j~\ ~

Glenda Peters 9


Klaverjassen & Sjoelen Door: MST®

Onze afdeling Klaverjassen en Sjoelen organiseerde op woensdag 4 April de jaarlijks terugkerende Paasdrive, die door het hoofdbe stuur aan alle leden en donateurs werd aangeboden. Er hadden zich 83 deelnemers gemeld. Eventuele introducés moesten vijf gulden be talen om hier aan deel te nemen. Het aantal opgegeven deelnemers was voor het klaverjassen 69 waarvan vijf tien introducés en bij het Sjoelen veer tien waarvan één introducé. Het aantal deelnemers bij het klaverjassen was echter zestig en bij het Sjoelen dertien. Alle opgegeven introducés waren aan wezig. Jammer van die vijftien afwezi gen, hiervan kon het merendeel niet de telefoon vinden om zich af te melden,

zij hebben wel een zeer gezellige avond gemist.

alle deelnemers een aantal doosjes ei eren. Dit was afhankelijk van de plaats waar zij waren geëindigd.

Loterij Tijdens het controleren van de klaver jasbriefjes en het indelen van de juiste prijsvolgorde, werden de prijzen van de loterij uitgeloot. De prijzen waren op het paasgebeuren afgestemd. Er waren voor de klaverjassers 229 doosjes met zes stuks eieren beschikbaar. De eerste prijs was voor mevrouw Stoof met 5243 punten, dat was goed voor zeven doosjes. De tweede prijs was voor de heer Schelvis met 5120 punten, (zes doosjes). De derde prijs was voor me vrouw van Vliet met 5099 punten, zij kreeg ook zes doosjes. De vierde prijs was voor mevrouw Driesen met 5097 punten (ook zes doosjes). De vijfde prijs was voor de heer Kosterink met 5061 punten (vijf doosjes). Verder kregen

Voor de sjoelsters waren 47 doosjes eieren beschikbaar.

Nog meer eieren De eerste prijs was voor mevrouw Flan derheijn met 910 punten, goed voor zes doosjes. De tweede prijs was voor me vrouw Verbruggen met 889 punten (vijf doosjes). De derde prijs was voor me vrouw Debevère met 853 punten (vijf doosjes). Verder kregen ook alle sjoelende dames een aantal doosjes eieren.

Het opmerkelijke op deze zeer ge slaagde avond was dat bij het klaver jassen de eerste zes plaatsen werden ingenomen door introducés.•

Tennistoernooi personeelsvereniging Oegstgeest Voor donderdagavond 25 april was door de PVMBO een tennistoernooi uitgeschreven. En dat het terecht tot een jaarlijks terugke rend evenement is verheven bleek alras na de aankondiging. Binnen een week was het maximum aan tal van 32 deelnemers ingeschre ven en toen door omstandigheden enkelen op het laatste moment moesten afzeggen stonden genoeg reserves klaar om hun plaats in te mogen nemen. Al ruim voor zeven uur was iedereen present in het FRIJLINK TENNIS CENTER te Noordwijkerhout en werd al volop ingeslagen. De organisator, voorzitter Fon Koek, kon dan ook pre cies op tijd het startsein geven. De deel nemers waren ingedeeld in twee poules zodat steeds een half uur kon worden gespeeld en een half uur worden gerust. Dat laatste goed voor de gezelligheid (en voor de baromzet). Natuurlijk was het spelen ook gezellig maar toch wel fanatiek; een tennisser wil wèl altijd winnen.

10

Prijzen Na vier uur onafgebroken tennis en daarna nog enig rekenwerk kon de orga nisator de uitslag bekend maken en de prijzen uitdelen. In poule 1 was maar een speler die alles had gewonnen nI. Ad Schroots. Hij kreeg een heerlijke fles wijn overhandigd. Dat de familie Schroots een zeer sportieve familie is bleek toen de bloemen voor de eerste dame in die poule werd uitgereikt: echt genote Winnie was de gelukkige. In poule 2 waren twee spelers die alles hadden gewonnen en moest het game saldo uitkomst brengen. Daardoor viste

Frans Hiersteiner achter het net en kreeg Sjaak Schouten de wijn overhan digd. Elly Reyerkerk kreeg als beste dame uit deze poule de bloemen. Beide poules bleken een deelnemer te hebben die alles had verloren. Willem Verheij en Henk Smit kregen een blik met de tijdens het toernooi gebruikte ballen overhandigd; om nog maar eens extra te oefenen voor het volgende jaar. Want dat is nu wel zeker: zo’n gezellig en sportief evenement wilde personeels

vereniging graag op zijn jaarlijks programma houden.•

mei 1996 MEOBTIEK


Directeur Personeel K1VI bezoekt MEOB Door: Wil van Elk

_____

Directeur Personeel KM SBN W.A. van Rijn bracht op 25maart een werkbezoek aan het MEOB in Oegstgeest. Hij werd vergezeld door de Sous Chef bedrijfsvoering P.A. den Butter. /

Hoewel de SBN in varende functies re gelmatig contact had met de onder houdsbedrijven, was dit de eerste keer dat hij werd rondgeleid over het MEOB: “Ik vind het allemaal buitengewoon boeiend. Er werken hier hoogwaardige technici die, in tegenstelling tot in een fabriek, vaak als eenling met een kleine klus bezig zijn”, aldus SBN Van Rijn.

Prachtig bedrijf Van Rijn: “Het is een prachtig bedrijf~ het zou zonde zijn als dit voor de marine verloren ging. Ik hoop dat bij een even tuele overplaatsing die specialisten niet het bedrijf de rug toekeren. Mensen zijn erg kostbaar, daar moeten we zuinig op zijn.,,

~•1

t

.~

.3,

N

Verder heeft hij gesproken met de direc teur P.R. Hogendoorn, hoofd perso neelszaken C.F. Verbokkem en de voor zitter van de dienstcommissie A. Vink over het voornemen van de staatssecre taris om het bedrijf te verplaatsen naar Den Helder. Ook het rapport van ‘Bak kenist’ is aan de orde geweest. De dienstcommissie heeft met dit rapport

.

de argumenten van de staatssecretaris aan de kaak gesteld.

Betrokken Ook voor Den Butter is het MEOB niet nieuw: “Mijn eerste contacten met het bedrijf dateren al van twintig jaar gele den. Als voorzitter van de begeleidings commissie ben ik nauw betrokken bij de reorganisatie: het MEOB-2000.”+

Verzuimbegeleider en verzuimbeleid Door: Hester Eekhof De functie van verzuimbegeleider

is een (op)nieuw in te voeren ele ment in het verzuimbeleid van de Koninklijke marine. Bij de Dienst Bedrijfsgezondheidszorg KM (DBGZ) verricht ik de bedrijfsge neeskundige- en verzuimbegelei ding van de medewerkers van het MEOB. Sinds 1 oktober 1995 ben ik in dienst van de DBGZ KM als verzuimbegeleider. Mijn taak is het ondersteunen van de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding. In de eerste plaats fungeer ik als de ogen en oren van de bedrijfsarts; ik verzamel informatie over de reden en oorzaak(en) van een verzuimmelding. Daarnaast heb ik de taak om verzuimende mede werkers te begeleiden en indien moge lijk afspraken te maken over hun werkhervatting.

MEOBTIEK mei 1996

Werkwijze Op het moment dat het verzuim bij de DBGZ is aangemeld, neem ik contact met de werknemer op. Dit verzuimcon tact kan telefonisch zijn, maar ik kan, al dan niet op verzoek van de lijnchef, besluiten een huisbezoek te verrichten. Ik streef ernaar om dit contact te laten plaatsvinden in de eerste twee dagen van het verzuim. Volgens de Algemene aanwijzingen bij ziekte van Burgerper soneel, moet men van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken en te bezoeken zijn voor onder andere de bedrjfsgeneeskundige dienst. Tijdens het verzuimcontact stel ik aan de hand van een checklist een aantal vragen zoals; de aard en de ernst van de aandoening, een eventuele relatie met het werk, en de actie die zelf al is geno men, bij voorbeeld een bezoek aan de huisarts. Aan het eind van het verzuimcontact maak ik een afspraak over de

datum waarop de werkzaamheden wor den hervatten (hervattingsafspraak). Wanneer het tijdens het verzuiincontact niet mogelijk is een hervattingsafspraak te maken, wordt een datum voor een volgend contact met mij of de bedrijfs arts afgesproken (begeleidingsaf spraak). Met het formulier terugrappor tage verzuimcontact informeer ik de lijnchef en de afdeling personeelszaken over de gemaakte afspraken.

Geheimhoudingsplicht Als verpleegkundige fungeer ik als een verlengde arm van de bedrijfsarts, ook wat betreft de medische geheimhou dingsplicht. Daarnaast heb ik als ver pleegkundige een beroepseed afgelegd voor wat betreft de geheimhouding van medische informatie. Hierover is dan ook alleen contact met de bedrijfsarts. •

11


Oudmedewerkersdag Oegstgeest/Wassenaar Door: K. Varkevisser, HAPZ

~$

:

De uitgaansdag voor oudmedewerkers van de voor malige VERI en MBO, was op woensdag 1 mei, de feestdag voor de arbeid! Zij hebben een gezellige dag doorgebracht in de Keukenhof in Lisse. Het vorige jaar was de terugreis uit het zuiden (Vlissingen) wat lang uitgevallen volgens verschillende deelnemers, vandaar dat de kantine-commissie dit jaar had besloten deze dag wat dichterbij te laten plaatsvinden. Het gaat er tenslotte om dat oud medewerkers elkaar een keer zien en wat bijpraten over wat is gebeurd in het afgelopen jaar.

~

~ 1

.~

~

~

-

~

~

~ ~

~

.I~

De directeur, P.R. Hogendoorn, bracht iedereen op de hoogte van het wel, en vooral wee, van het MEOB in zijn welkomstwoord. Hij beloofde dat deze oudmede werkersdag in ieder geval nu al op de lijst voor het volgend jaar stond.

~

~

Koninginne-gebak

i~•

:,

In de uitnodiging stond, dat men om negen uur ‘s morgens zou wor den verzameld in het bedrijfsres taurant, alwaar dan koffie zou wor

~‘

‘1

~

sS~,

-~

‘~•

,: ~

‘.

~:‘

~‘

~

c_

~

~

•~“~

~ ~t.l ~>~e

~

~,ir

f

r

den gedronken alvorens af te reizen. De oudjes troffen het, want dit was juist de dag dat het koninginne-gebak zou worden uit gedeeld. Zij deden zich dan ook tegoed aan de oranje-tompoucen. Intussen waren de gesprekken alvast in gang gezet.

1~

Zonder pas

-‘

..

-~

Ç~KEUkE HOF’

.~,

~ ,~

.1

-

4

1

-

‘.5,

-•

.

De touringcars die om tien uur kwamen voorrijden moesten het MEOB terrein op,

‘1

wegens werkzaamheden aan de toegangs hekken voor het bedrijfsrestaurant. Alle oudmedewerkers moesten de weg overste

S

j

ken en dit keer (zonder pasje) gebruik ma ken van de vertrouwde zuidpoort. Het reisdoel was de keukenhof in Lisse. Voorwaar niet de eerste de beste bestemming, dat zou later wel blijken. Een korte rit naar de parkeerplaatsen van de Keukenhof was zo gemaakt. De chauffeurs hebben voor ons de toeristische route gekozen langs de bollenvelden, dus dat voorproefje had men al te pakken. De kwartiermakers, Klaas Varke visser en Willem Borst, hadden inmiddels gezorgd voor toegangskaarten, en een gereserveerde doorgang.

Vrij eten

Hoe laat komt hier de bus?

12

Inmiddels was iedereen op de hoogte gebracht van de plaats en tijd van de lunch, en kon iedereen zijns weegs gaan in dit prachtige park. Vanaf 12.30 uur kon gebruik worden gemaakt van een voortreffelijke broodlunch, in mei 1996 MEOBTTEK


een gereserveerd gedeelte van het restaurant aan de voorzij de. Dat het goed was bleek wel uit het feit dat diverse toeristen moesten worden weggejaagd, zij wilden zich te goed doen aan de rijk belegde broodjes of de soep.

Na de lunch kon een ieder weer het park met zijn duizenden verschillende bloemen planten bomen en heesters gaan bewonderen, wat zeker op deze dag een lust was voor het oog. Velen maakten ook gebruik van de gelegenheid om op een bankje of een terrasje de herinneringen naar boven te halen en met anderen te praten over vroeger. Om half vijf in de middag moesten de oud medewerkers weer verzamelen om weer per touringcar naar het MEOB terug te keren, waar voor iedereen nog gelegenheid was om ter afscheid het glas te heffen en de foto’s van het vorige jaar voor het album uit te zoeken die op tafels waren uitgestald, om toen na een vrolijk “tot volgend jaar” te vertrekken. Op een enkele spat regen na, was deze dag prachtig om in de Keukenhof te vertoeven, velen hebben dan ook weer een heerlijke dag meegemaakt. +

‘•l

.

-

Fr

~

S

~-•1

___ -~ ~~-— -~ç~’~

1-

h~

~_S •

=

../~ — -~

i~1;.~

KASSA •

~‘ *

.

.?~

~

S., •_~

•~

In het Helderse Marinemuseum is vanaf 24 mei tot en met 22 septem ber de tentoon stelling: Eén, twee, drie in Godsnaam. Geloof en bijgeloof op zee, te bezichtigen. Met behulp van levensechte taferelen, zoals een begrafenis op zee, wordt het soms onheilspel lende leven op zee vorm gegeven.

MEOBTIEK mei 1996

13


Paars is aan zet: een begrafenis of een hergeboorte Door: Wil van Elk

11

Alle vijfhonderd medewerkers van het MEOB en ETMAG maak ten zich op 10 april gereed om het werk neer te leggen en met tien bussen naar Den Haag te gaan. Ze gingen protesteren tegen een drei gend vertrek naar Den Helder en wilden het debat met de staatsse cretaris en tweede kamerleden volgen. In Den Haag waren echter elf bussen aanwezig. De elfde was van een delegatie Heldenaren. Zij wilden tegengas geven. Inmiddels lijkt het erop dat in heel Ne derland bedrijven te pas en te onpas een defragmentatiebeleid voeren. Belas tingkantoren, postkantoren, zendings huizen en nu ook defensie, sluiten over al in den lande filialen om verder te gaan op nog maar enkele lokaties. Dat het publiek hierdoor minder service krijgt, langere wachttijden en grotere afstan den moet afleggen, lijkt ons niet te de ren. Of, heel sterk in het geval van het MEOB, er honderden mensen moeten verhuizen of over grote afstanden heen en weer moeten reizen, lijkt de gewoon ste zaak van de wereld.

Niet normaal De medewerkers van het MEOB vinden dat dus niet normaal en protesteren mas saal tegen de gedwongen verhuizing. Voor defensie ongekend dat zo hard nekkig wordt gedemonstreerd tegen een besluit van een bestuurder. Een bestuur der die claimt een politieke beslissing te

/ /4

~

hebben genomen. Een landsbestuurder die ons wil doen vergeten dat hij be stuurder is geweest van Den Helder, maar aan de andere kant zelf ons er steeds weer aan herinnert door te zeggen dat dit er niets mee te maken heeft.

Het debat Tachtig paarse hyacinten, met een vlag getje met het MEOB-logo en de tekst “Paars is aan zet”, verspreidden een be dwelmende geur in de zaal. Een zaal die vol zat met MEOB-ers met paarse Tshirts met daarop de tekst: “SOS, Stop Onze Staatssecretaris”. De voorste rijen waren ingenomen door een delegatie Heldenaren. Er deden zich geen ongere geldheden voor.

lD?~JiiII i:: ~

.1

~.

Uitroeien Vooraf was op het Binnenhof massaal door de vijfhonderd medewerkers een lied gezongen. Zij stonden rond een roeiboot met daarin een pop. “Wij roei en Meijling uit”, klonk het luidkeels in koor en paarse rook steeg op uit diverse fakkels. Albert Vink gaf aan de voorzit ter van de tweede kamercommissie van defensie een petitie namens alle mede werkers van het bedrijf. Iedereen was muisstil tijdens het voorlezen hiervan. Korthals Altes antwoordde hierop: “Ik kan zien dat het geweldig leeft bij u. Wij kennen de argumenten, verder wil ik niet vooruitlopen op het debat.”

Van de Hoeven van het CDA kreeg als eerste het woord: “Hoe zit het met de terugverdientijd van de prijs die defen sie betaalt voor werkgelegenheid in Den Helder. Dit besluit is geen doelma tigheid, dat wordt op de achtergrond geschoven. Het zou echter wel de door slag moeten geven zoals de keuze voor een vierde onderhoudsbedrjf dat het POL-rapport voorstelt. Nu hoeft u niet zo verbaasd naar me te kijken”, zei ze tegen de staatssecretaris, “het staat in uw eigen rapport.” Verder vroeg ze zich af waar het geld voor de verhuizing vandaan kwam en ook vond ze de bere keningen over de waarden van de ge bouwen in Oegstgeest nogal tegenstrij dig. Sipkens van Groen Links was jaloers op de manier waarop het actiecomité aangeeft dat de verhuizing niet moet.

14

mei 1996 MEOBTIEK


- ~.

-.

1

-:

-

~

Middel: “Argumenten tegen paars niet sluitend.” Zij vond dat het MEOB heel goed de kern kan worden voor een paars bedrijf.

neel, en met de gebouwen? Er is heel wat in geïnvesteerd.”

Hoekema ‘van D66 zat met drie vragen. Hij wilde meer weten over de methode van onderzoeken, waarom bij voor beeld Coopers & Leybrand?, hij vroeg zich af hoe het zat met de doelmatig heidswinst en “hoe moeten wij om gaan met het onderhoudsbedrijf~ want er ver trekken nu al mensen van dit bedrijf.” Het verschil van tien miljoen dat uit de cijferoorlog naar voren kwam, vond hij een fors offer. Hij had hevige twijfels over de verhuizing.

Van de Doel van de VVD ontlokte regelmatig een diepe zucht bij het pu bliek. “Het gaat gelukkig niet om ont slag van personeel”, aldus de VVD-er die, hoewel hij zich zorgen maakt over het behoud van kwaliteit en, zo zei hij: “er is duidelijk verschil of je militairen laat verhuizen of burgers”, toch achter ‘zijn’ staatssecretaris ging staan.

Middel van de PVDA vond dat de be trokkenheid van het MEOB niet serieus was genomen. “De staatssecretaris heeft een eigen beleid, niet grijs en ook niet paars. Wat gebeurt er als je de mogelijk heid voor een paars bedrijf voor hoger onderhoud wegneemt, wordt dan het kind met het badwater weggegooid? De staatssecretaris is duidelijk, maar zijn argumentatie schiet te kort. De PvdA ondersteunt de compensatie.” Middelkoop van het GPV hield een pleidooi voor een paars bedrijf. “Is het de taak van defensie om te zorgen voor werkgelegenheid, terwijl je bezig bent met een sterk inkrimpende organisa tie?”

Poppe van de SP: “Jammer dat al het mooie dat in Oegstgeest staat, alleen voor defensie mag worden gebruikt. Dat zou heel wat efficiënter kunnen. Het is een weinig elegante oplossing om zo voor werk te zorgen in Den Helder. Dit is slecht voor de mensen en slecht voor het geld.”

De staatssecretaris gaf in zijn ant woord te kennen dat hij was overspoeld met rapporten. “Ik ben ook verheugd met het Bakkenist-rapport. Dat vali deert de basis”, aldus drs. J.C. Gmelich Meijling die vond dat zijn variant het minst aantal verhuizingen tot gevolg heeft. “Het gaat niet om werkloosheidcijfers in Den Helder, het gaat om werk gelegenheid”, er volgde een promotiepraatje voor de gemeente waar hij negen jaar heeft gewoond. “U weet dat niet, ik wel. Ik ben daar lang genoeg geweest om te weten dat de werkgele genheid voor jongeren slecht is. Als er niet snel genoeg wat wordt gedaan, dan trekt de jeugd weg.” (De aanwezige MEOB’ers hadden daar hun eigen ge dachten over: “daar ga ik dus niet heen, dat doe ik mijn kinderen dus niet aan!”). “Dat de doelmatigheidwinst niet opti maal is, geeft niet. Gelukkig voor mij staat in het regeeraccoord niet dat ik moet zorgen voor maximale doelma tigheid!” Wel gaf hij, tot verrassing van iedereen, de met hun banen meegaande MEOB’ers een baangarantie tot aan het pensioen, ongekend! Dit gaat verder dan het SBK. “Het zou idioot zijn om mensen te dwingen mee te verhuizen en ze dan na vijf jaar te ontslaan.” Bij zijn principiële keuze wist de staats secretaris te melden: “Vorige functies hebben geen belangrijke rol gespeeld!” Associaties blijven opkomen”, zei Sip kens van GL. “Ik heb geen convenant met de regio Rijnland”, zei Meijling. Hoewel de politici de enigen waren die een kopje koffie kregen aangeboden, hadden zij toch maar drie minuten de

p •0

Verkerk van het AOV: “Het is niet te hopen dat hoogwaardige technici moe ten gaan bollenpellen. Vacatures die vrijkomen zijn beperkt op te vullen door de regio. Wat gebeurt er met het perso

MEOBTIEK mei 1996

15


tijd om die koffie weer weg te brengen. Na een wens voor een uitermate korte tweede ronde, stelde Van de Hoeve voor om het onderwerp op de plenaire agen da te zetten. Zij vond de staatssecretaris overtuigend in het niet kiezen van paars.

Op de vraag van Verkerk of er nog meer te verwachten is voor Den Helder, ant woordde Meijling: “Dat kan ik nog niet zeggen.”

aangeboden. Het geeft toch een aan zienlijke besparing. De partijen zijn het duidelijk niet eens met mijn politieke beslissing.”

Van de Doel vond dat we de lage doel

Sipkens wilde verder kijken naar een

matigheidswinst maar moesten accepte ren.

Pvda: “We gaan met dit onplezierige resultaat retour partij. In het plenaire debat zien we wel verder.”

paars bedrijf. Middel vond het sociaal beleid voor een VVD’r bewonderingswaardig, maar vond de argumenten tegen een paars bedrijf niet sluitend. En op zijn opmer king: om een bureau in te schakelen die er echt verstand van heeft”, volgde een voorzichtig applaus.

Poppe: “De staatssecretaris heeft een politieke keuze gemaakt, argumenten tellen niet meer. Hij heeft mij niet over tuigd. Het MEOB verdient het om in Oegstgeest te blijven.”

“Van de Doel, dank voor steun, ten minste één.”, aldus Gmelich Meij ling.•

“...

Meijling: “Ik kreeg mijn belofte aan Den Helder op een presenteerblaadje

The morning after Door: Wil van Elk Tijdens Alle Hens op donderdag

11 april, daags na het debat, sprak DMEOB zijn bewondering uit voor de manier waarop de mani festatie is verlopen: “het was groots, indrukwekkend en gedis ciplineerd.” DMEOB: “Waar staan we nu? Ik denk dat we er uit hebben gehaald wat er in zat. Meer zat er niet in. Alleen de VVD ging mee. Nu wordt er een plenaire ver gadering uitgeschreven. CDA, PvdA, en D66 dienen een motie in. Als de staatssecretaris dit aanneemt, dan volgt er een onderzoek. Legt hij het naast zich

d. t;

/

1

ii

4.

neer, dan is het voor ons afgelopen. Het is niet belangrijk genoeg om hem te laten vallen.”

Bloemen DMEOB: “We zijn er nog lang niet. Er volgt nog een tweede ronde en dat heb ben we te danken aan het actiecomité. Zoals zij de pers en kamerleden bewer ken, zou ik niet kunnen doen. Ze hebben er hard voor gewerkt.” Ze kregen in willekeurige volgorde van DMEOB een bloemetje aangeboden: Albert Vink, Ruben Aalders, Theo den Haan, Kees de Kruys, Kees van de Ploeg, Wim Hom burg, Dick Havenaar, Ina Varkevisser en Leo Schoorl. “Wees zuinig op het paarse SOS T-shirt, zei DMEOB, die hebben we straks weer nodig.”

mer dat de beloftes, dat we met vijffion derd man het debat konden volgen, niet werden waargemaakt. Korthals gaf ons complimenten, geen joelende menigte, dat had hij wel eens anders meege maakt. De staatssecretaris kwam met nieuwe argumenten, zoals jeugdwerk loosheid, maar dat was niet genoeg om de PvdA en D66 over de streep te trek ken. We blijven met lobby’s de druk opvoeren richting politiek. Ook bij ge meentes in de regio zullen we aanklop pen.” Michel Oskam van het CFO (nog klei ner): “We blijven jullie steunen en als het nodig is, gaan we weer naar Den Haag.” Voor de mensen die het debat niet

Met de complimenten van Korthals.

16

Albert Vink moest de microfoon om laag halen: “Ik ben niet zo groot. Het MEOB stond centraal in het debat. Jam-

konden volgen, is een geluidsband be schikbaar.+

mei 1996 MEOBTIEK


De flop Door: Mart Moraal

En toch werk ik nog bij het MEOB Een ieder die mij kent verwacht natuurlijk een verhaal over de triathlon sport. Maar geinspireerd door de naam van deze rubriek: De flop, heb ik een ander verhaalj, dat meer van toepassing is. Het is nu alweer zo ‘n 23 jaar geleden. Het was op een maandagavond~ ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik lag thuis languit op de bank en was helemaal van de wereld. De Fabeltjeskrant was nog maar net afgelopen en meneer De Uil had alle kinderen welte rusten toegewenst. Ik hoorde ha~f slapend, nog moe van een weekendje stappen, de laatste twee cijfers van het winnende lot. Ik wist dat het overeen kwam met mijn lotnummer, omdat dit hetzelfde was als ons huisnummer. Ik pakte mijn staatslot erbij om te kijken hoeveel nummers mijn lot er naast zat.

Klaar wakker Tot mijn verbazing waren alle cijfers hetzelfde. Ik was in één keer weer klaar wakker en ging op het puntje van mijn stoel zitten, want de serieletter moest nog getrokken worden. Ik had de letter q, van alles flitste door mijn hoofd, stel je voor dat die letter ook nog goed is. De troostprijs was al duizend gulden. Het leek wel een uur te duren voordat de letter getrokken werd. Ik ging staan om het nog beter te zien en te horen. In een oogopslag keek ik nog een keer alle cijfers na: die waren weer goed.

Hoofdprijs Nu de letter nog, en ja hoor de letter q, de hoofdprijs, een kwartmiljoen. Je begrjpt ik ging helemaal uit mijn dak. Wat moest ik doen? Ik beloofde mijn moeder; mijn zus en mijn twee kleine broertjes ieder tien procent van de prijs. Ik belde een paar vrienden om het te vertellen, we spraken afom zodra het geld binnen was het eens flink te vieren. De rest van de avond maakte ik allerlei plannen: vakantie, een nieuwe auto, een speedboot. Het duurde nog ruim twee weken voor het geld op mijn giro stond. Er werden door de Organisatie van de staatsloterj allerlei adviezen aangeboden, maar die had ik niet nodig, mijn geld was immers al goed besteed!

Goed gevierd We hebben het toen goed gevierd, ben met vrienden een weekend naar Antwerpen geweest en de bloemetjes flink water gegeven, wat aardig wat Franken heeft gekost. Mijn Mini-850 ruilde ik in voor een zo goed als nieuwe Mercedes 200SL die nog geen vijftigduizend gulden kostte, een koopje voor die tijd. Met mijn beste kameraad ging ik die zomer drie weken naar Spanje, wat ruim tien duizend gulden kostte. in het voorjaar van 1975 moest ik in militairedienst. Als je ergens geen stuiver krijgt om te besteden is het wel in het Nederlandse leger. En omje diensttijd dan nog een beetje nuttig te maken moetje als soldaat wel voldoende geld hebben om je redelijk nuttig te kunnen maken, vooral omdat ik in Oeteldonk gelegerd was. Na mijn diensttijd kwam ik terug bij het MEOB in de radarwerkplaats. In de werkplaats was een aantal collega’s druk met het beleggen in opties. Ik had op dat moment nog zo ‘n slordige dertigduizend gulden en kon dus nog wel een gokje wagen op de beurs, ik liet me door verschillende collega ‘s adviseren.

Verliezen Dat zij zoveel verstand van opties hadden wist ik niet, want al heel snel maakte ik winst. Ik besloot om nog meer geld er in te steken. Maar helaas, het ging langzaam de verkeerde kant uit. Ik begon te verliezen en wat doe je dat als je niet tegen je verlies kan: juist, nog meer geld er insteken. Maar het ging helemaal verkeerd, ik moest zelfs geld gaan lenen om mijn verplichtingen na te komen. Toen een collega, die ook het nodige geld had verloren, mij het advies gaf ermee te stoppen was ik meer dan blut. Gelukkig kon ik mijn schuld overzien en ben, na toch wel in de put te hebben gezeten, weer langzaam een gewoon leven gaan lijden. Ik geefde flop door aan Jan Uiterdijk.•

MEOBTIEK mei 1996

De Flop is een rubriek door een MEOB.er ge. schreven. Iemand krijgt een diskette: De Flop, en zet daarop zijn of haar verhaal. Deze rubriek is niet bedoeld om eens lek ker tekeer te gaan, het moet netjes blijven, en leuk. Aan het eind van het ver haal wordt De Flop doorgegeven aan een col lega.

17


Onderhoudsciwsus WBDRW voor Egypte Door. Erik-Paul Overdijk

Het MEOB heeft aan vier Egypti sche officieren een onderhouds cursus gegeven over het richt en waarnemingssysteem van YPR 765 voertuigen. Deze cursus was onderdeel van een verkoopcon tract. Vanwege de inkrimping van de land macht is de afgelopen periode een groot aantal pantser rupsvoertuigen van het type YPR-765 verkocht aan Egypte. De meeverkochte cursus betrof het WBDRW-systeem. WBDRW staat voor WarmteBeeld en Daglicht, Richt en Waarneming. Het systeem bestaat uit een nachtzichtcamera, een visueel kij ker-systeem, een spiegelkop en een aparte commandantmonitor.

Vijf weken Chns van Beelen van ONZO en ErikPaul Overdijk van ONAT hebben gedu rende een periode van vijf weken deze onderhoudscursus gegeven aan: Lt. Kol. Ahmed Ahmed Badawy, Maj. An ter Moharned Badry, Kap. Khaled Ta laat Abd El Aziz en Kap. Osama Farouk El Attar. Deze officieren zijn zelf werk zaam bij een onderhoudsbedrjf van de Egyptische landmacht die qua soort en niveau van onderhoud, vergeleken kan

4

worden met ons eigen MEOB. Dit bete kende dat de nodige algemene kennis van optische systemen al aanwezig was en het basis gedeelte van de cursus dus overgeslagen kon worden. Tijdens de vijf weken hebben de Egyp tenaren alle ins en outs geleerd van het demonteren en monteren van de ver schillende onderdelen van het WBDRW-systeem, waarbij ook de no dige aandacht is besteed aan de foutzoek- en de afregelprocedures. Hierbij bleek dat de theoretische kennis van de cursisten hoog was, maar dat het toch

.~‘•~s

-.

wel nuttig was om wat praktische vaar digheden te oefenen.

Kantine Al met al zijn de vijf weken voor zowel de cursisten als de docenten omgevlo gen, waarbij in een ontspannen sfeer het toch drukke cursusprogramma is afge werkt. Hierbij dient zeker vermeld te worden dat door de grote inzet van het kantinepersoneel de Egyptenaren het ook voor de inwendige mens aan niets heeft ontbroken. •

Vragenuurtje Door: Ruben Somai OKLO

Wat is politiek? Is politiek liegen? Of is politiek gedeeltelijk de waar heid spreken? Politiek is GEEN JA, politiek is GEEN NEE, maar politiek is RADEN MAAR.

terwijl je kiespijn hebt? Is werkgarantie morgen een baan in de kop van Noord Holland en overmorgen een baan in de staart van Limburg? Werkgarantie is een baan bij het MEOB in OEGST GEEST.

Moet het MEOB verhuizen? Wordt Wat is een politieke beslissing? Is een politieke beslissing over doelmatigheid praten, maar niet met doelmatigheid be zig zijn? Is een politieke beslissing over werkgelegenheid praten, en met werk loosheid bezig zijn? Een politieke be slissing is het rijkdom van vijfhonderd MEOB’ers afpakken.

het een paars bedrijf in Den Helder of in Rhenen? Word je nou door de hond of door de kat gebeten? Nee, je wordt door een pitbull verscheurd of door een poes gebeten. Als het MEOB in Oegstgeest blijft, bespaar je nog circa zestig mil joen aan bouwkosten.

een bedrijf dat hoog geschoolde techni ci uit Den Helder nodig heeft? Nee, MEOB is een bedrijf dat in Oegstgeest moet blijven. Nee, MEOB is een bedrijf die niet alleen hoog geschoolde technici maar ook hoog gespecialiseerde techni ci heeft. MEOB is een hoogwaardig onderhouds bedrijf dat al jaren voor alle krijgsmachtdelen werkt, en door de Staatssecretaris niet als paars bedrijf wordt (h)erkend.+

Wat voor een bedrijf is MEOB? Is Wat is werkgarantie? Is werkgarantie net zoiets als een kusje van de tandarts

18

MEOB een bedrijf dat je naar Noord Holland kunt verplaatsen? Is MEOB

mei 1996 MEOBTIEK


Voorlichting voor beeldschermwerkers Door: Judith Fakkel

Binnenkort worden door de be drijfsverpleegkundige voorlich ting-sessies gestart voor alle beeldschermwerkers van het MEOB. Tijdens deze voorlichting komen de risico’s bij het werken met beeldschermen aan de orde. Kantoorwerk gold vijftien jaar geleden als een redelijk veilige bezigheid. Ver geleken bij de risico’s waaraan bouw vakkers, havenarbeiders en automon teurs dagelijks werden blootgesteld, liep de kantoorklerk natuurlijk ook min der gevaar. Met de opkomst van de computers werd hierin verandering ge bracht. Eerst was er, ten onrechte, de vrees dat de straling van beeldschermen ernstige ziekten zou veroorzaken. Later bleek wel dat het werken achter de com puter een heel andere belasting van

ogen, spieren en gewrichten met zich meebracht dan voorheen bij het klassie ke kantoorwerk.

Aanpassen Zo moeten de ogen zich voortdurend aanpassen aan de verschillende kijkaf standen met beeldscherm, toetsenbord en papier. Na vijf uur voor de computer zitten, zijn de ogen zo’n 8.000 tot 20.000 keer bijgesteld. Dat betekent een forse belasting. Spieren en gewrichten worden met de opkomst van het beeldschermwerk veel eenzijdiger belast. Hoe vaak loopt men bij voorbeeld nog naar het archief? We zitten veel langer op dezelfde plek, in dezelfde houding, hetzelfde werk te doen. Het gevolg is een toenemend aan tal rug-, schouder- en armklachten.

Richtlijn De Europese Gemeenschap heeft voor het werken met beeldschermen een richtlijn gemaakt. In 1993 is deze richt lijn overgenomen in de Nederlandse Arbo-wet als Besluit Beeldschermwerk. Niet iedereen valt onder dit besluit. De wet geldt voor die werknemers die mi nimaal twee uur per dag met de compu ter werken. Het soort werk speelt daar bij geen rol. Ook maakt het niet uit of u nu met een losse PC, of gekoppeld aan een netwerk of mainframe werkt. Be halve aan het beeldscherm stelt de wet ook normen aan de werkplek als geheel; stoel, bureau, apparatuur en verlichting.

Opgave Wie beeldschermwerker is, kan zich door middel van de invuistrook van be kendmaking 3.196 aanmelden voor de

voorlichting over risico’s bij het wer ken met beeldschermen.•

Sateffietcommunicatie betrouwbaar op lange afstand Door: Wil van Elk

Bij de sectie NEC is op 10 mei een installatie voor satellietcommuni catie opgeleverd. De bij het MEOB gebouwde installatie is be stemd voor het satellietstation in Schoonhoven. Er kan nu met meer schepen tegelijk worden gecom mumceerd.

1~ I~.I•

( ~

“Kijken of hij hetzelfde werkt als onze simulator”, zei Projectleider A. van den Bergh van Ontwerp en Ontwikkelingen.

Samenwerking A. van Duyvenvoorde van Ontwerp en Ontwikkelingen: “Het project is ruim binnen de tijd en binnen het budget op geleverd. Het is in samenwerking met meerdere secties ontwikkeld en opge bouwd. Maatwerk voor de KM dat ook voor de NATO kan worden ingezet.”

Geautomatiseerd Volgens Creyghton van SNC is het ge baseerd op een oud principe. “De bezet-

MEOBTIEK mei 1996

•~r~

~

ting in Schoonhoven is minimaal. De installatie is vrijwel geheel geautomati seerd. Alleen als de NATO verbindin gen wil via dit systeem, moet met de hand via patchpanelen doorverbindin gen worden gemaakt met kabeltjes.”

De installatie wordt tijdelijk ergens in Duitsland geplaatst. In Schoonhoven vindt een grote verbouwing plaats. Bij de installatie zal de monteur van NEC niet aanwezig zijn, als dat maar goed gaat.+

19


Een dienstreis naar Bosnië, bepaald geen snoepreisje Door: Wil van Elk

D. van Veldhuizen en G. Gordijn zijn weer heelhuids thuisgeko men. Zij zijn op3 mei naar Bosnië vertrokken en kwamen op 10 mei weer terug. Het doel van deze bij zondere dienstreis was het modifi ceren van de periscoop van de YPR/PRAT voertuigen. De YPR-voertuigen van de troepen in Bosnië zijn van het type Pantser Rups Anti Tank (PRAT). Ze zijn uitgerust met een systeem met draadgeleide ra ketten. Bij de periscoop was het moge lijk om van buitenaf een lasersignaal te ontvangen. Heel vervelend voor degene die er doorkijkt, daar worden de ogen van weggebrand. Dit kan beveiligd wor den door het aanbrengen van een speci aal filter.

~

.~.

:

~-.

~ ~$.:::~

...

-~ -

.

-

-

1

t

‘~

..‘.

~‘ .~

.

,:ç:~

~

~

~

..4.~

~

.

,

-t,.

-~

i

~

..~

—~

2

t

~

-

7

~...

It

~ ‘. -

-~

•5~_.

,‘~:.;t

~i~L

~k. ~

‘~

.4

~

~E

~

~

V.l.n.r.: D.I. van Veldhuizen, G.B. Gordijn, Eltn. G. Derks, W. Zwaan en SMJR. P. Dotinga.

/

Draaiboek “We hebben twee maal een proefrevisie uitgevoerd in Soesterberg”, zei Van Veldhuizen. “Zo konden we een draai boek samenstellen voor de werkwijze en het daarbij benodigde gereedschap.”

Respect

$

~

IF~R

t

—‘t—

__••& ~—

‘~

~ ~

~

20

Van Veldhuizen: “We zijn met Kroatië Airlines van Amsterdam naar Zagreb gevlogen. Daar moesten we overstap pen naar Split. We zijn bis kras door Bosnië gereden, dwars door oorlogsge bieden. IFOR dwingt respect af bij de bevolking, dat is goed te zien. Het is daar best gevaarlijk, overal liggen mij nen. Verder was het opvallend rustig.” Totaal zijn er zeven systemen gemodi ficeerd. In Nederland moeten nog zo’n 110 stuks worden gedaan. Hier horen we vast meer van.+

mei 1996 MEOBTIEK


Glasvezelteclmiek verhelderd Door: Erik-Paul Overdijk

Glasvezeltechniek heeft inmiddels bij het MEOB z’n intrede gedaan. De M-fregatten hebben een glas vezelnet, maar ook bij een infra roodsysteem als de IRSCAN wordt gebruik gemaakt van glasvezel als communicatielijn. Optische informatieoverdracht en opto elektronica behoren wereldwijd tot de snelst groeiende takken van wetenschap en technologie. Deze methode van in-

formatieoverdracht wordt onder andere al veel toegepast in de telecommunica tie. Glasvezel wordt ook toegepast bij sensoren van verschillende meetsyste men.

Bijblijven Om op dit vakgebied enigszins bij te blijven heeft een aantal medewerkers van verschillende afdelingen een cursus glasvezeltechniek gevolgd. De heer Van der Hoek van het ingenieursbureau Coenecoop behandelde tijdens deze cursus onderwerpen als: basistheorie

glasvezeltechniek, transmissienetwer ken, berekeningen aan netwerken en speciale componenten. Praktijk De cursusleider gaf in het praktijkge deelte van de cursus voorbeelden van de verschillende verbindingstechnieken tussen glasvezels onderling of tussen glasvezel en connector. Ook de theorie wist hij regelmatig te illustreren met praktijkvoorbeelden. De cursus gaf een duidelijk beeld van de huidige stand van de techniek.+

De reünie van de tekenkamer op 29 maart was een groot succes. Samen met de echt genotes van de tekenaars en oudtekenaars, in sommige gevallen an

~;rni L

~

t

1i~il.

‘1’ /

dersom, werd genoten van een nasimaaltijd. Tijdens de borrel vooraf werden her inneringen over vroeger opgehaald.

Erv

.

:en met de MBK van weleer

Door: K. Meijer

We gaan even terug naar de jaren zeventig. ‘s Morgens om acht uur probeerde een aantal enthousiaste medewerkers hun auto de oude poort in te manoeuvreren.

MEOBTTEK mei 1996

Op datzelfde ogenblik wilde een dienstwagen de poort uit rijden. Er ontstond een chaotische situatie, waar ook het verkeer op de Haarlemmerstraatweg hinder van ondervond. Een MBK-er, de situatie overziend, nam een kordaat be sluit, sprong midden op de straat en begon als een echte verkeersagent het

verkeer te regelen. Als fietser had ik geen hinder van het gebeurde. Ik stalde mijn fiets en liep richting PZ naar de zijingang van gebouw H. Tot mijn ver bazing stopte er een wagen naast mij. Nadat het raampje was opgedraaid vroeg de bestuurder: “Rijd ik zo goed in de richting Haarlem?”+

21


Arbeidsomstandigheden, Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Door. A. van der Poel, BVA

Gemeten langs de meetlat van de Arbowet is Nederland een land van criminelen. Hoewel sinds 1 ja nuari 1994 alle bedrijven ver plicht zijn een risico-inventarisa tie en evaluatie (RIE) uit te voeren, blijkt uit recent onder zoek van de Inspectiedienst SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, dat slechts een kleine minderheid van de bedrijven zich aan de verplich ting houdt. Bij bedrijven met meer dan honderd werknemers beschikt maar veertig pro cent over een RIE. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedraagt het percentage zelfs een schamele zeven procent. Uiteraard is het niet zo dat in alle gevallen sprake is van bewuste ont duiking van de wet. Er kan sprake zijn van onwennigheid of zelfs onwetend heid. Ook verschuilen nogal wat bedrij ven zich achter de misvatting dat zij pas een RIE hoeven uit te voeren vanaf 1 ja nuari 1996 of 1 januari 1998, de datum waarop de verplichte ondersteuning door een arbodienst geregeld moet zijn.

Doel Het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie is tweeledig: de resultaten van de RIE dienen om het arbo-beleid vorm en inhoud te geven, het oplossen van geconstateerde knelpunten.

-

-

Wanneer de risico’s in beeld zijn ge bracht, kan het arbobeleid daarop wor den afgestemd. Voor beleids-elementen als voorlichting en onderricht, periodiek geneeskundig onderzoek, inspecties en inkoop, is het noodzakelijk om te weten welke risico’s aanwezig zijn.

d. indien er sprake is van bijzondere groepen, moet daar apart aandacht aan besteed worden; e. de nieuwste inzichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moet zijn verwerkt in de gebruikte me thode;

Oplossen van knelpunten De aanwezigheid van risico’s impli ceert niet dat er ook onaanvaardbare knelpunten aanwezig zijn. De evaluatie zal moeten uitwijzen of dit het geval is. De RIE zal in ieder geval tot een plan van aanpak moeten leiden om aanwezi ge knelpunten op te lossen. In het arbo milieujaarplan kunnen actiepunten wor den aangegeven ter verbetering.

Eisen RIE De eisen waaraan een RIE moet vol doen staan vermeld in publicatieblad P190 van de inspectie SZW, Arbo- en verzuimbeleid. Hierin staan de volgen de eisen vermeld: a. de risico’s op het gebied van veilig heid, gezondheid en welzijn dienen schriftelijk in kaartte worden gebracht; b. de RIE mag globaal zijn: wanneer de aard van de risico’s dat noodzakelijk maakt, mag er in een tweede termijn een gedetailleerde beoordeling plaatsvin den; c. de aard van de werkzaamheden en/of de structuur van de Organisatie kan er aanleiding toe geven de risico’s per af deling of werkplek te beschrijven;

f. bij de RIE moet aandacht besteed zijn aan bedrijfsongevallen en ziektever zuim; g. de frequentie van de risico-inventari satie en -evaluatie wordt niet bij wet voorgeschreven. Voor een goede risico-inventarisatie is het zaak om op een systematische ma nier, liefst aan de hand van een gestruc tureerde methode, de mogelijke geva ren te inventariseren, te bezien of deze gevaren ook daadwerkelijk een risico opleveren en de omvang daarvan vast te stellen.

Samenwerking Binnen de Koninklijke marine is men in samenwerking met TNO, druk doende om een voor de KM geschikte methode voor risico-inventarisatie en -evaluatie te ontwikkelen. Inmiddels is er een zo genaamd “Pilot” project gehouden bij de Sociaal Medische Dienst (SMD) te Overveen en wat dit heeft opgeleverd hoop ik u in een volgende MEOBtiek te vertellen. (wordt vervolgd)+

Basis voor het Arbo-beleid In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever primair verantwoordelijk is voor de risico’s die verbonden zijn aan het arbeidsproces. Tevens is in de Arbo wet vastgelegd dat het algemeen onder nemingsbeleid mede gericht moet zijn op de bescherming van de veiligheid en gezondheid, en de bevordering van het welzijn van de werknemers. Logischerwijs schrijft de Arbowet dan ook voor dat dit (deel-)beleid gebaseerd moet zijn op een deugdelijke risico-inventarisatie en -evaluatie.

22

mei 1996 MEOBTIEK


Puzzelhoek Horizontaal 1 Eur. land, Automerk, Instelling in Am sterdam 2 Bijbelse figuur, Boom, Eur. land, Titel, Noot 3 Eur. land, Boot, Voor zetsel 4 Landenteken, Meer, Geloof, Soort onderwijs, Water in Friesland 5 Ouderpensioen omgekeerd geschreven, Eur. land, Dier, Krjgsmachtdeel 6 Lengtemaat, De onbekende, Vaardig heid, vaatwerk, Meisjesnaam 7 Pers. voornaamwoord, De letter 1, Eur. land, De letter R, Nummer 8 Een zekere, Eur. land, Noot, Maanstand 9 Clow, Onder richt, Ons inziens, Vogel, Amsterdamse tijd, Eerwaarde 10 Eur. land, Uitroep van afschuw, Niet noemend 11 Pers. voorn. woord, Tegenover, Eur. land, Neder Duit se taal 12 Verzetorganisatie, Eur. land, Initialen Franse keizer, Soort onderwijs 13 Diepte, Eur. land, vogel 14 Landbouw werktuig, Eur. land, Water in Friesland, Een weinig 15 Ontkenning, Dier, Rivier in Frankrijk, Pers. Voornaamwoord, Dier

Ontwerp: H.J. van Hoogenhuizen

Europese landen 123456789101112131415

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Eur. land, Eur. land 2 Ik, Eur. land, Af korting, Verdieping 3 Lidwoord, Eur. land, De letter R, Eur. land 4 Eur. land, Gulden, Het bovenste, Vogel 5 Romein se Rijk, En anders, Maanstand, Tijd, De oudere, Plek 6 Lens, Flinke regen, Ver brand hout, Omroep, Eng. marine, Noot 7 Spil, Behoorlijk, Cel, Landenteken, Vluchtige stof 8 Landenteken, Lekkernij, Transportbedrijf, Glijplank, Lumen 9 Deel van een huis, Chinese maat, Ver lichting, Rondhout, Eerwaarde, Gewicht, Lidwoord 10 Dyne, Vogel, Maanstand, Plaatsnaam, De onbekende, Lui dier, Voedsel 11 Eerste mens, Slank, Op de zelfde dag betalen, Fonds 12 Eur. land, Moeder, Eur. land 13 Eur. land, Pers. voomaamwoord 14 Eur. land, Frans lidwoord, Tegenover 15 Eur. land, Insect, Staatsspoor

Oplossing vorige puzzel Het was de vorige keer een beetje moeilijk. Het was een echte her senkraker want er was maar één goede oplossing! A tot en met Z was 1 tot en met 26. Daarna moest enig rekenwerk worden verricht, het product moest worden gevon den. Bij voorbeeld bij H65 1, moest dat lxi zijn, dus: AA. Of H35 7, lx7of7xl, iK of KI.

REFERTE . ALCOHOL A.E.ERSTBOL.Y.A IK.MEOB.NIET.AS L.A.KG.E.LA.O.W INLAS.LEO.NAPJE N .DENHE.LDER GRR.EI.S.GA.RUK .MEDOC.TARRA.. NAR.ED.A.AN.ARE AGON. EIKEL . HIER

Oplossing inleveren, uiterlijk 28juni 1996 bij: Sonja Vlieland, afdeling ORKC.

MEOBTIEK mei 1996

TAEGU. SET. SLEEN R.P.FL.N.RA.N.A IN.FIAT.PELS.AA U.E.TRAWANT.O.S MINNAAR. DOOFPOT

Puzzel ladder~ 1 1 4 4 5 5 5 6 8 14 14 15 16 17 17 18 19 20 21 23 23 23 24 24 26 27

Hr. C. Butter Hr. W. Kipping Hr. J.W. Ruben Hr. R. Bekkers Hr. J. van der Zalm Hr. E.J. van Leeuwen Mw. P. van der Geest Hr. G. Wesselius Mw. J.M. Ruben-van Noord Mw. P.G. Grootjans-Martens Mw. J.A.M. Kühn-Grootjans Hr.A.Bal Hr. R.L. Schippers Hr. C. de Graaf Hr. R. van Daalen Hr. C. Ouwehand Hr. P. Guyt Hr. C. Haasnoot Mw. P.M. van Duyvenbode Hr. P. Dijkdrent Hr. P. Middelkoop Hr. JiJ. Mullers Hr. C. Moraal Hr. D.R. v.d. Neut Hr. D. van Schooneveld Mw. M. Glasbergen Met puntenverlies: Hr. J.W. de Groot Mw. C. Schipper-van Duin Zonder puntenverlies: Hr. P. Middelkoop

f25,00 f 15.00

f

10,00

23


PZ-ters Ambtsjubilea

Colofon Redactie:

M. Do~ker J. v.d. Boon 25 jaar A. Doeleman E. Pompe

TSMLD LOG

14-05-96 19-05-96

Hoofd- en eindredactie en vormgeving W.J. van Elk

O&V KLA

01-05-96 17-05-96

Vaste medewerkers

E.1~.vd. Eng

PB/KMP

23-04-96

A.J.M. Koek ~PVMB~) H.J. van Hoogenhuizen ~Puzzel)

O&V OREC TS 01-05-96

01-04-96 01-05-96

PB/KMP

0 1-05-96

Ontslag K. Dekker Jr. J.C. v.d. Berg J. de Vos

WachtgeldNUT E.H. van der Eng

Mw. S. Vlieland (tPuzzel~l A. Vink ~DC) P.R. Hogendoom (E~irectie) E.M.L. Geerlings ~PZ-ters) J. Bakker (Oldtimers) W. Haazebroek (Advies)

Medewerkers aan dit nummer:

FL0 H. Beltgens

CCRY

01-05-96 M.A. Moraal K. Varkevisser M. Stokhuijzen E. Donatz J. Fakkel E. Pompe E. Overdijk K. Meijer H. Eekhof R. Somai A. van der Poel

Redactie-adres: Redactie MEOBTIEK Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST Telefoon: 071-3052289 FAX: 071-3052605

/

Foto’s: W.J. van Elk, Sjaak Weijers en van particulieren Typewerk: T. Verzending: Secretarie MEOB Drukwerk: Dekker, Noordwij Cartoon Gerrit Hogeboom Kopij voor het volgende nummer van MEOBTIEK inzenden uiterlijk: 28juni 1996

Ronald Zandvliet, een uitzendkracht die een paar jaar geleden bij de Receptie van het Kalibratiecentrum begon, heeft het bedrijf verlaten. Inmiddels heeft hij zijn wilde haren verloren. Het verblijf bij het MEOB heeft hem blijkbaar goed gedaan.

De redactie beslist over het al dan niet plaatsen of bewerken van ingekomen stukken en behoudt zich alle rechten voor.

mei 1996 MEOBTIEK

MEOBtiek 03 1996  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 03 1996  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement