Page 1

l6eiaargang, extra uitgave, januari1995 ( t

MEO 1e • -

In dit nummer~ Einde van een periode

2

*

Huisstijl

3

Benoemd, maar nog niet in functie

*

4

Opheffing van een boekenclub

5

De huisstijlcommissie

6

-~lE~lÊk 7-

*

Wat er aan vooraf ging

6

*

High-lights

7

0p weg naar een “groot MEOB”

MEOwt’IEK •

:.

t MI1’LÏ

8

_~r.

—-.—-

MEOWI’IEK

~T

k~ ~

MEOBTIEK IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISC BEDRIJF

‘1

*

*

~—‘

• ~••

~~4:~Ç *

-

~:

*

*

~:

-

!~ ;J’


Einde van een periode Door: P.R. Hogendoorn, DMEOB

Op 31 december 1994 is een tijd perk van 45 jaar afgesloten. Een tijdperk dat begon in 1949. In dat jaar werden drie buitendienstme dewerkers van de Marine Radio Dienst uit Oegstgeest definitief in Den Helder geplaatst. Dat was het begin van de Elektronische Werk plaatsen, Den Helder, oftewel EWER. In die 45 jaar is er .bij dat EWER wel wat veranderd. Het begon als een voor uitgeschoven post van Oegstgeest in de Groene Keet op het terrein van de Rijkswerf. Het eindigt nu als MEOB Den Helder, met ruim driehonderd man op de Nieuwe Haven. Wat in die 45 jaar niet is veranderd, is het getouwtrek tus sen Oegstgeest en Den Helder over werkverdeling, over bevoegdheden en zelfstandigheid. Maar goed, aan deze periode is nu een eind gekomen. MEOBIH gaat verder als één van de belangrijkste pijlers van het SEWACO-bedrijf in oprichting. Daarmee is de tweede stap gezet uit een plan van twintig jaar geleden. Medio 1974 namelijk had minister Vredeling van defensie de defensienota “Om de veiligheid van het bestaan” aangebo den bij het parlement. Daarin stond on der andere dat er ingrijpende maatrege len nodig waren om voldoende te kunnen investeren in nieuwe schepen, tanks, vliegtuigen e.d.. Het personeelsbestand bij defensie moest omlaag en de exploitatiekosten moesten drastisch worden verminderd en zouden de komende jaren ook niet veel nieuws brengen. De Hoofdafde hing Materieel (lees: DMKM) heeft toen een speciale beleidsnota gemaakt: “De marinebedrijven in dejaren zeven tig en tachtig”. In die nota stond het plan om de Bewapeningswerkpiaatsen, de Verificatie van ‘s Rijks Zee- en Luchtvaartinstrumenten en het Marine Elektronisch Bedrijf samen te voegen tot één wapentechnisch bedrijf in Den Helder. Op 1 april 1978 is de eerste stap uit dat plan gezet met de samenvoeging van VRZLI en MEB tot MEOB. En nu is dan de tweede stap gezet met het samenvoegen van BW en MEOB/H tot SEWACO-bedrijf.

2

t —-

..

.

.4.

-

~‘

—. ___

Overdracht van de “herdersstaf”

Begin van een periode Het MEOB gaat nu in een nieuwe ba sisstijl verder op weg naar een nieuwe structuur en een nieuwe cultuur. Het reorganisatievoorstel “MEOB 2000” zal in de komende maanden in het Haagse worden besproken. Ik verwacht dat we omstreeks de zomer officieel van start kunnen gaan. In de tussentijd gaan we de nodige voorbereidingen treffen voor de personele invulling. Dat betekent dat we een personeelsplan gaan maken, waar precies in staat wie welke functie krijgt en welke opleidin gen daarvoor nodig zijn. Omdat hier niet alleen MEOB-ers bij betrokken zijn, maar ook ETMAG-ers en inkopers uit Den Haag, moet de Directeur Perso neel Koninklijke marine (DPKM) zijn goedkeuring geven aan dit personeels plan. Om het personeelsplan te kunnen ma ken, stellen we eerst een zogenaamde was-/wordtljst op. Hierin geven we aan welke functies in de nieuwe Orga nisatie vergelijkbaar zijn met de huidi ge functies en welke niet. Functies die vergelijkbaar zijn noemen we oude functies. Functies die niet vergelijkbaar zijn heten nieuwe functies. De was /wordtljst wordt opgesteld door de staf in nauw overleg met de dienstcommis sies (MEOB en MMD). Voor een oude functie geldt man volgt functie of vrouw volgt functie. Als er

Extra uitgave

meer mensen recht hebben op een oude functie kiezen we volgens de omge keerde BARD volgorde van HPZ. Dan blijven er over nieuwe en oude functies die niet via man volgt functie kunnen worden vervuld. Die functies vullen we door middel van een interne sollicita tieprocedure. Er worden lijsten gepu bliceerd waarop deze functies met hun functie-eisen staan. Iedereen die aan die functie-eisen voldoet of denkt bin nen een redelijke termijn (twee jaar) aan die eisen te kunnen voldoen, kan zijn belangstelling voor zo’n functie kenbaar maken. Uit de belangstellen den maken we een selectie op basis van de functie-eisen. Wanneer er meer ge schikte kandidaten voor een functie zijn, kiezen we ook hier volgens de omgekeerde BARD volgorde. Iedere medewerker krijgt schriftelijk bericht voor welke functie hij of zij in aanmerking komt, of dat er voor hem of haar geen functie beschikbaar is. Tegen deze voorgenomen beslissing kan ie dereen binnen veertien dagen bij mij bezwaar maken. Daarna stel ik de plaat singen definitief vast. Ook hiertegen is weer beroep mogelijk, maar dan bij de bevoegde rechtbank en binnen zes we ken. Maar ik ga er van uit, dat we die bezwaren- en beroepsprocedures niet of nauwelijks hoeven te gebruiken en dat eind 1995 iedereen op de juiste plaats zit. Ik wens ons allen ten slotte een heel goed MEOB-jaar toe.+

januari 1995


Huisstijl Door: Ton van Zeiji

Huisstijl, is dat iets met architec tuur of zo, de stijl van een ge bouw? In een zeker opzicht wel, want aan de uitstraling van de gebouwen zou je het imago van een bedrijf kunnen herkennen. Maar in brede zin heeft de huis stijl doorgaans niets met architec tuur te maken. Huisstijl staat voor iets anders, het staat voor “hoe kom ik over bij de ander”. Een bedrijf presenteert met een groot aantal visuele en niet-visuele dingen aan zijn belangrijkste relaties. Denk daarbij aan de genoemde bedrijfsge bouwen, maar ook aan brochures, cor respondentie en omgang met klanten. Huisstijl is de verbindende factor voor al deze zaken. Het straalt uit waar het bedrijf voor staat.

merk, het bekende logo. Daarbij is het streven een zo uniek mogelijk logo te bedenken, zodat ook hier weer de maxi male herkenbaarheid behaald wordt. De naam en het beeldmerk vormen één geheel. Maar bij een goed beeldmerk zien we nog iets leuks. Na verloop van tijd kent iedereen de combinatie zo goed dat het beeldmerk en de naam niet meer noodzakelijkerwijs samen ge noemd hoeven te worden. Een mooi voorbeeld daarvan is Apple. Iedereen op deze wereld weet bij het zien van het Macintosh appeltje dat hij of zij te ma ken heeft met een produkt van dat be drijf en niet met de stad New York die ook wel “the Big Apple” genoemd wordt.

Er zijn vele wegen die naar Rome lei den. Als het eindresultaat is wat men wenste, was de weg de goede. Maar er zijn wel wat richtlijnen, want het gaat meestal om een gecompliceerde zaak met grote diversiteit. Het is daarom van belang om gestructureerd te werk te gaan en het proces in stappen vast te leggen.

Herkenbaarheid

De stappen zijn:

De huisstijl moet consequent gebruikt worden om zoveel mogelijk uniformi teit en herkenbaarheid te bereiken. Dat

Het publiek vormt zich een beeld van het bedrijf Herkenbaarheid is één van de belang rijkste doelen van een huisstijl. Dat be gint met een eigen schrjfwijze van de naam van het bedrijf Bekende voor beelden zijn Philips en IBM. Bij deze voorbeelden wordt de schrjfwijze te vens gebruikt als beeldmerk. Zet de letters van deze bedrijven maar eens in een andere volgorde en laat iemand er naar kijken. Tien tegen een dat hij of zij nog steeds weet welk bedrijf het is. Over herkenbaarheid gesproken.

Een logo Naast de schrjfwijze voeren veel be drijven een abstracte vertaling van de door hen gewenste identiteit als beeld-

januari 1995

begint bij het drukwerk waar de naam van het bedrijf op voorkomt. Briefja pier, enveloppen, visitekaartjes, noti tieblaadjes, maar ook personeelsadver tenties, rapporten en de bedrijfsauto’s. Kortom alle in- en externe bedrijfscom municatie vormt door de huisstijl een eenheid en is daarmee makkelijk te her kennen en te onthouden.

Kleur bekennen Als de huisstijl wordt uitgevoerd met een kleur, dan krijgt het nog een extra dimensie. Kleur geeft extra attentie waarde en er kan emotie mee worden uitgedrukt. Zo heeft rood bijvoorbeeld gevaar als attentiewaarde en kan het iets broeierigs hebben als emotiewaar

Extra uitgave

de. Denk maar aan de Wallen van Amsterdam. Blauw is betrouwbaar en heeft een koele en ontspannende emo tiewaarde. De KLM maakt daar dank baar gebruik van. Paars staat voor ver nieuwing en progressie, althans dat wil het kabinet ons doen geloven.

Hoe komt een huisstijl tot stand

1. Formuleer de aard van het bedrijf Er moet een reëel beeld van de produk ten en activiteiten van het bedrijf ko men. Welk imago willen we ons aanmeten. Zijn we een dienstverlenend bedrijf of een handelsonderneming. Maken we eindprodukten of halifabri katen. In welk segment van de markt bewegen we ons en is dat het segment waarin we willen opereren. Hoe kijken ze tegen ons bedrijf aan. 2. Op welke onderwerpen of elemen ten is de huisstijl van toepassing Als de aard van het bedrijf is vastge steld moet er een inventarisatie worden gemaakt van de onderwerpen en ele menten waarop de huisstijl van toepas sing is. De genoemde aspecten, de kleur, maar ook de toepassingsmoge ljkheden. Bij deze stap wordt ook ge keken naar de kosten. 3. Het werkplan Om alles goed te overzien is het nood zakelijk een werkplan te maken. Ver schillende stadia en verantwoordelijk heden worden hierin geregeld. 4. Het ontwerp Als alle zaken geregeld zijn kan het ontwerp gemaakt worden. Heel belang rijk want dit bepaalt hoe de buitenwe reld tegen ons bedrijf aankijkt. Maar ook in het bedrijf zelf moet men zich er mee kunnen identificeren. Het beeld merk moet aansluiten bij waar men in het bedrijf voor staat of naar toe wil.


Het moet esthetisch verantwoord zijn, effectief maar ook plezierig om naar te kijken. Het moet op vele manieren toe te passen zijn.

De laatste stap is de waarborg voor continuïteit. Effectief Een huisstijl is alleen effectief als deze consequent wordt toegepast. Het gaat immers om herkenbaarheid en herha ling. De continuïteit moet dus gewaar borgd worden. Dat kan alleen als: De uitgangspunten voor iedereen duidelijk zijn en vastgelegd in een handboek, brochure of ander soort publikatie. Het management de uitgangspunten volledig ondersteunt. Het beheer van de huisstijl goed ge coördineerd en geregeld is.

-

-

-

Alert wordt gereageerd op nieuwe ontwikkelingen. Als de regels van de huisstijl niet goed worden vastgelegd en/of niet bedrijfs breed bekend worden gemaakt, dan ontstaat er binnen de kortste keren wildgroei. En dat heeft altijd negatieve invloed op de beeldvorming. -

Richtlijnen Het Nederlands Genootschap voor Communicatie technieken heeft over dit onderwerp een aardige en lezens waardige publikatie uitgebracht onder de titel Richtlijnen huisstijl. Hoewel niet al deze stappen in detail voor het MEOB gelden, we zijn immers een overheidsbedrjf met in principe maar één klant, kunnen we er wel ge bruik van maken. En dat is dan ook

gebeurd, met als resultaat de presenta tie van de nieuwe huisstijl op 2januari 1995.

Meer inhoud Zoals u ziet heeft huisstijl wat meer inhoud dan alleen een logootje en een leuk lettertje. Het is de vertaling van een door een bedrijf gewenst imago. Wij maken als MEOB een nieuwe en vooral ook goede start. De nieuwe huis stijl wordt in fasen ingevoerd, want het kon niet allemaal in één keer. Binnen de werkgroep huisstijl heerst een goed en enthousiast gevoel over de nieuwe stijl.

Wij gaan er vanuit dat u na 2januari 1995 dit gevoel deelt.•

Benoemd, maar nog niet in functie KTZE HA. Marsman, hoofd SEWACO-bedrijf Interview door: Wil van Elk

als het BARD ten spijt. Door nu al de uitstroom te bevorderen en met een op gelegd vacaturebeleid, proberen we deze situatie te voorkomen. Toch hoop ik dat de fusie doorgaat en ik tijdens mijn nieuwjaarstoespraak het SEWA CO-bedrijf kan aankondigen.”

“De tijd moet zijn werk doen.

Elke overhaaste stap, daar betaal je later voor terug”, zegt kolonel Marsman die vindt dat het fusieprogramma voor het SEWACO bedrijf niet overhaast moet wor den uitgevoerd. Kolonel Marsman heeft vrijwel zijn gehele marinecarrière bij de marineluchtvaart doorgebracht. Daarbij heeft hij altijd in het on derhoud gewerkt, ook tijdens een korte varende periode. “Deze reorganisatie is een stuk com plexer dan de reorganisatie die ik als hoofd onderhoudsdienst van het Mari ne Vliegkamp Valkenburg in gang zet te. Er moet vrij veel worden veranderd. De afslanking loopt als een rode draad door de fusie. Dat maakt het een stuk moeilijker. Maatregelen kunnen niet meer anoniem worden uitgevoerd. Achter al die functies staan gezichten. Tijdens Alle Hens zie je al die honder den gezichten voor je en achter die ge zichten staan evenzoveel gezinnen. Dat maakt het extra moeilijk om tegen zo iemand te zeggen: “voor u is er geen plaats meer”. De objectieve criteria zo-

4

Evenwichtige partners “De BW met 760 personeelsleden is ongeveer twee keer zo groot als het MEOB/H. Toch is het niet zo dat de één de ander opslokt. Iedere vestiging heeft zijn eigen cultuur. Dat geldt binnen de BW bijvoorbeeld ook voor het munitiebedrijf. Wij zullen samen aan een nieu we cultuur gaan werken als evenwich tige partners. Samen een nieuw bedrijf opzetten waarbinnen een ieder zijn ei gen gezicht behoudt. Het SEWACO bedrijf dat wij als doel hebben gesteld moet in het eerste kwartaal van 1997 gereed zijn, inclusief de nieuwbouw. We hebben nog tweejaar om samen dat doel te bereiken. Dit zal nog veel over leg vergen. Tot zolang gaan we als twee losse plants verder.”

lijke veranderingen moetje voorzien en uitvoeren in een tijd dat je er nog de ruimte voor hebt. Kijk maar naar AH, die is verstandig. Het gaat ze nu goed en toch gaan ze veranderen.”

Ingehaald “Drie jaar geleden viel al de naam SE WACO-bedrijf. Nu pas gaan we de eer ste stappen doen. We hebben er veel te veel tijd voor genomen en zijn inmid dels ingehaald door nieuwe plannen. Dat is vervelend. De nieuwe plannen zijn ingrijpend. Ook hier is een verlies aan arbeidsplaatsen voorzien. Binnen de huidige plannen van het SEWACO bedrijf zitten de burgers met de vraag of zij wel of geen werk hebben. Voor de militairen is dit veel minder ingrij

Produktgericht “We gaan produktgericht werken. Voor de bovenwatersystemen gaan we per systeem in één werkplaats verder. Dat is ook logisch. Dat hadden we veel eerder moeten doen. De prikkel om te veranderen komt nu van buitenaf en daarom zijn we eigenlijk te laat. We hebben nu een achterstand. Noodzake

Extra uitgave

januari 1995


pend omdat de KM voor hen nog vol doende mogelijkheden heeft. Binnen het overleg hebben de DC’s en 000 (DC voor militairen) hun eigen achter ban en dus hun eigen belangen. Ik streef zoveel mogelijk naar: gelijke monni ken, gelijke kappen.” “Ook zullen we gaan samenwerken met de Rijkswerf Een aantal werkzaamhe den zal voornamelijk worden gecon centreerd bij de Rijkswerf maar ook een gedeelte bij de BW. Waarom zou den we het dubbel doen? Dit betekent verbouwingen bij de Rijkswerf. Som mige werknemers van de BW zullen daar komen te werken.”

Achteraf blijkt het met wat creativiteit goed te kunnen. Je moet zelfde keuzes maken. Je moet alleen geen onmogelij ke doelen stellen. Ook de klanten zullen beperkte middelen krijgen. Ook zij worden kritischer. Niet alleen de vloot wordt kleiner, ook de overige krijgs machtdelen leveren in. Dat is nu al goed te zien aan de kleinkaliber wapens. De BW heeft minder werk dan is voorzien. Aan de andere kant komt er werk uit het buitenland. Zoals uit België en Portugal op het gebied van Harpoon en Sea Spar row waaraan veel onderhoud plaats vindt. Er zullen omscholingsprogram ma’s moeten komen. Ook al bestaat het risico dat de mensen ergens anders zul len gaan werken.”

Gemakzuchtig “Van nature zijn we gemakzuchtig. Maar nu wordt er gezegd: “Dit heb ik er voor over. Ga maar aan de gang.”

Afmaken

1998. De nieuwbouw op de Nieuwe Haven zal dan klaar zijn. Het SEWA CO-bedrjf zal dan zijn opgedeeld in PU’s met herkenbare produkten. Voor de klant zal het een herkenbaar bedrijf zijn. De wereld verandert snel. Continu is er een stroom van veranderingen waarmee we constant moeten mee groeien. Dit vraagt een alert manage ment. Voortdurend de vraag stellen: “Waarom veranderen?” Maar ook, luis teren naar het personeel. Die moeten ook meewerken aan hun eigen toe komst. We moeten met zijn allen de impulsen van buitenaf een stap voor zijn. De onzekerheid die dat met zich meebrengt, maakt je scheq! We heb ben toch een zeker werkpakket. En daar gaat het om. Die cultuurschok komen we ook wel weer te boven.”+

“Het project zal ik nog wel kunnen afmaken voordat ik de dienst verlaat in

Ophe ‘i g van een boekenclub Door: Ene van der Ve1de~ (Hoofd Bureau MLD)

De Sectie Luchtvaarttechnische Publikaties (SLP) wordt opgehe ven. Deze organisatie-eenheid werkte voor honderd procent voor de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). SLP, ook wel de Boekenclub van de MLD ge noemd, hiêld alle publikaties bij op het gebied van de luchtvaart. Volgens de MLD-luchtvaartregelge ving is het vereist, dat zowel de status als kwaliteit van een boekwerk (publi katie) wordt vastgelegd en bewaakt zo dra het gebruikt gaat worden in bij voor beeld het onderhoudsproces. Per slot van rekening is de vliegveiligheid van alles wat ons boven het hoofd hangt belangrijk. Tot voor kort waren de hier aan verbonden administratieve functies binnen de SLP voor de gehele MLD verenigd.

Bewaker De SLP was altijd gelokaliseerd in Den Helder maar viel organiek onder de Di recteur Materieel KM (DMKM) in Den Haag. VLITECH (Vliegtuigen en Vliegtuigtechnische zaken) en de cus todians stuurden deze sectie aan. Cus todian is vrij vertaald bewaker of ver zorger. In deze context dus de bewaker van de inhoud van het boekwerk op

januari 1995

technisch inhoudelijk gebied. De vorm geving en nummering kwam voor reke ning van SLP. Zo ook de distributie naar de diverse bedrijven/gebruikers. Elk officieel geregistreerd boekwerk van de MLD heeft een custodian.

door het MEOB werd verricht. Aspec ten als het bewaken/beheren van de boekwerken (distributie door de biblio theek), het initiëren van updatecontrac ten, het wijzigen en (laten) drukken en uitgeven van wijzigingen, vormnorme ring enzovoort, komen erbij.

Reorganisatie De reorganisatie bij de DMKM heeft geleid tot het opheffen van de SLP. Gedecentraliseerd doelmatiger werken is hierbij het uitgangspunt geweest. De taken worden bij de drie grotere custo dians MEOB, MVKK en MVKV neer gelegd. Het MEOB is custodian voor ongeveer twaalfhonderd boekwerken (titels) van de ruim tweeduizend die binnen de MLD in omloop zijn. Bedenk wel, titels die uit twaalf ofmeer banden bestaat (een kastplank vol boeken met één titel dus).

Twaalf min tien Het MEOB heeft hiervoor drie van de twaalf SLP functie-eenheden geclaimd en er uiteindelijk twee toebedeeld ge kregen. Dit heeft erin geresulteerd dat er nu binnen bureau MLD en straks in de PU-Avionica, twee nieuwe functies bijkomen. In deze functies, plus een functie binnen de bibliotheek, zijn alle werkzaamheden geconcentreerd die voorheen door SLP werden verricht (voor het MEOB-custodian deel uiter aard). Dat is meer dan het technisch werk als custodian dat voorheen reeds

Extra uitgave

Geautomatiseerd Binnen bureau MLD is mede hiervoor de nodige infrastructuur reeds aange past en aanwezig. Gebeurde het wijzi gen van een boekwerk tien jaar geleden nog met de Pritt plakstift en Tipp-ex, nu wordt dat gedaan met geautomatiseer de tekstverwerkingsapparatuur. Vanaf het inscannen van een bladzijde tot aan het afdrukken van een masterbladzijde voor het drukken. Het gebeurt allemaal via de muis (en toetsenbord) en het beeldscherm. De voordelen zijn dat het tijd bespaart ten opzichte van de oude methode en dat de kwaliteit hoog en uniform is..


Mag ik u even voorstellen Door: Natasja la Lau

Mag ik u even voorstellen, de huisstijicommissie: Arnout Aal, Aad Krammer, Ton van Zeijl, Hans Aalders, Bas Barthen, Ton Vermond, Ge Mulders/ Theo Bergervoet en mijn eigen persoontje, Natasja la Lau. U ziet aan de namen dat alle afdelingen van het bedrijf hierin vertegenwoor digd zijn. Vanaf augustus 1994 is deze

groep druk bezig geweest met het uit werken van de huisstijl. Na 1 januari 1995 houden wij natuurlijk niet op met bestaan. Wij zullen maandelijks een bijeenkomst houden om te evalueren, nieuwe ideeën uit te werken en te be oordelen en andere dragers van de huis stijl in een nieuw jasje te steken. Maar de huisstijl is niet alleen een zaak van deze groep. Met z’n allen kunnen we er voor zorgen dat de huisstijl consequent en uniform wordt toegepast. Heeft u ideeën of zegt u dit zou ook aangepast

moeten worden aan de nieuwe huisstijl, meldt het ons dan even.

Gebruikersbijeen komst 11januari1995 is er een gebruikersbij eenkomst. Op deze bijeenkomst wor den gebruikers geïnformeerd over het hoe en waarom van de huisstijl. Tevens is dan ook gelegenheid om vragen te stellen over alles wat met de huisstijl te maken heeft. De desbetreffende mede werkers krijgen hier nog bericht van. Zijn wij u vergeten, schroom niet en kom ook naar deze bijeenkomst.+

Wat er aan voorafging Onderzoek door: JWME. van Laarhoven

Het MEOB in Oegstgeest gaat op 1 januari 1995 alleen verder. De vestiging in Den Helder gaat sa men met de Bewapeningswerk plaatsen het SEWACO-bedrijf opbouwen. Dit is niet de eerste fusie van onderhoudsbedrijven. Het MEOB zelf is ontstaan door een fusie van het Marine Elektro nisch Bedrijf (MEB) en de Verifi catie van ‘s Rijks Zee- en Lucht vaartinstrumenten (VRZLI) op 1 april 1978. Beide bedrijven heb ben hun eigen geschiedenis en cul tuur ingebracht. Het MEB vond zijn oorsprong in de oprichting van de Dienst der draadioze Telegrafie op 9 november 1904 in Amsterdam. In 1921 werd de naam ver anderd in Marine Radio Dienst (MRD). Vanaf 1 oktober 1938 ging deze dienst op in de Radio- en verbindingsdienst der Koninklijke marine en kwam op 24 juni 1945 naar Oegstgeest. In sep tember 1949 werden de Elektronische Werkplaatsen (EWER) opgericht in Den Helder. Op 1 april 1950 werd de naam veran derd in Marine Elektronisch Bedrijf (MEB), met een vestiging in Oegst geest en Den Helder. In oktober 1957 werd de nieuwe werkplaats in Den Hel der in gebruik genomen. Na de fusie op 1 april 1978 heette het nieuwe bedrijf: Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf met vestigingen in Oegstgeest, Wassenaar en Den Helder. 6

Eerste Verificateur De vestiging in Wassenaar heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1januari 1858 toen professor F. Kaiser werd aangesteld als Ver~ficateur van Rijks Zee-instrumenten in Leiden. Hij betrok de zoldervertrekken van het oude aca demiegebouw aan het Rapenburg in Leiden. Half 1861 werd de Verificatie ondergebracht bij de sterrenwacht, op het grote bolwerk aan de Witte Singel in Leiden. In 1873 werden een viertal lokalen in gebruik genomen die speci aal voor dat doel waren aangebouwd. Op3 september 1883 verhuisde de Ve rificatie naar de nieuwbouw aan de Varkensmarkt in Leiden. In 1917 vond een grote verbouwing plaats aan het gebouw aan de Varkensmarkt en werd het uitgebreid. In 1923 volgde een tweede grote uitbreiding.

grote verbouwingen plaats aan diverse gebouwen.

Beleidsnota In december 1974 werd de inhoud be kend gemaakt van een beleidsnota ge titeld: “De marinebedrijven in de jaren ‘70 en ‘80”. In die nota, opgesteld door de marineleiding en goedgekeurd door de politiek werd gesteld dat de marinebedrijven VRZLI en MEB moesten fu seren tot één bedrijf Daarbij moest re kening worden gehouden met een concentratie van werkzaamheden in Oegstgeest. Daarnaast moest het vlootgebonden werk van beide oude bedrij ven zoveel mogelijk in Den Helder ge beuren. Het complex in Wassenaar zou worden afgestoten. Op 1 april 1978 vond de fusie plaats.

Fusienieuws Overzee Eind 1930 kwam de Verificatie van Zee-instrumenten bij het Marine Eta blissement te Soera-Baia. In 1938 kwam een filiaal bij het Marine Vliegkamp Moro Krembangan en kort daar na nog één op het Vliegkamp Tandjorig Priok. Op 2 maart 1942 werd door de oorlogshandelingen gedwongen het be drijfop Soera-Baia vernietigd. 0p 1 fe bruari 1951 werd in Leiden een grote bovenzaal in de Doelenkazeme van de Koninklijke Landmacht (‘t Hofje) in gebruik genomen. Op 24 september 1952 werd door de Verificatie het ver bouwde voormalige complex van de Reparatie-Inrichting en Materieel-In spectie (RIMI) te Wassenaar geopend en in gebruik genomen. In 1958 vonden

Extra uitgave

Het personeel van beide bedrijven werd in de periode tot januari 1980 op de hoogte gehouden van de vorderingen over de fusie en de nieuwe Organisatie door een wat onregelmatig verschij nend werkje Fusienieuws genaamd. Daarin vinden we ook terug dat op 1 april 1978 de twee bedrijven admini stratief werden samengevoegd en dat de nieuwbouw voor het MEOB/H ge reed was op 25 oktober 1978 en in gebruik werd genomen. Vanaf mei 1980 verscheen één keer per twee maanden een nieuw bedrijfsblad MEOBTIEK genaamd. Dat is dan ook de bron voor een overzicht van High lights uit de periode na de fusie van het MEB en Verificatie. januari 1995


28 april 1989

High-Iights 20augustus 1980 Certificaatuitreiking AQAP 4 en 6 door Hoofd Bureau Kwaliteitszorg van het DGM Kolonel Ir. J. Naber aan DMEOB Ir. J. Kreeftenberg.

4december 1980 Het Veri-gedenkboek wordt door de schrij ver H. Spek aangeboden aan de Minister van Defensie Drs. P.B.R. de Geus.

april 1981 Personeelssterkte MEOB moet worden te ruggebracht van 1124 naar 1100.

augustus 1981 Sloop van de in 1950 opgerichte zendmas ten van 22 meter hoog.

Onthulling van het naambord van het gere noveerde gebouw H, nu OHM genaamd, door voormalig hoofd Kalibratiecentrum A. Ga.zenbeek.

14juli 1989 Opening van het gebouw en onthulling van het naambord van het nieuwe gebouw Huy gens door Ir. De Man.

29 september 1989 Functie van Hoofd MEOB/H overgedragen van KTZ/E Durang aan KTZIE Th.L.C. Oo men.

18 oktober 1989 Ingebruikname nieuwe demagnetiserings installatie Haringvliet.

9 december 1989

Eerste paal gebouw AM.

Onthulling naambord van het geheel ver bouwde gebouw AC (Pascal) door P. de Mooy.

19januari 1984

26januari 1990

18 november 1982

Ingebruikname 11/750.

bedrjfscomputer

VAX

Ingebruikname VAS/LOGDOC-systeem door de DMKM SBN Ir. C.R. v.d. Berg.

half sept. 1985

mei 1990

Ingebruikname gebouw AM door logistiek.

Piet Houweling, de toenmalige chef OBW, trekt de deur van MEOB/Wassenaar achter zich dicht.

19april1985 Officiële opening gebouw AM.

augustus 1990

1 september 1985

steld. Het SEWACO-bedrjf begint op pa pier vorm te krijgen.

mei 1992 Er wordt gewerkt aan de organisatiestruc tuur “MEOB 2000”.

16 september 1992 Feestelijke opening van het verbouwde en gerenoveerde bedrijfsrestaurant door me vrouw Van Delft.

10 oktober 1992 Open dag MEOB/O en ETMAG.

20 oktober 1992 Overdracht TC procedure trainer aan de TOKM in Amsterdam.

6 november 1992 Eerste paal voor de nieuwe OBW door Jan van Tongeren.

6 november 1992 DMEOB ziet Abraham en weet nu ook wel waar

11december1992 Eerste paal collimatie/meettoren bij het MEOB/H door KTZ L.J.M. Smit.

januari 1993 Extra editie Meobtiek “MEOB 2000”. DMEOB: schatting “MEOB 2000”: 520 functies.

Uitreiking AQAP-1 -certificaat door DGM van het ministerie van defensie LTGEN G.W. Boerman

In de pers verschijnen publikaties over mo gelijkheid samengaan van de Elektronische Bedrijven van Landmacht en Luchtmacht met het MEOB en het mogelijk samengaan van het MEOB/H met de Bewapenings werkplaatsen.

1 september 1986

5 oktober 1990

Ingebruikname nieuwe telefooncentrale.

Opening van het geheel verbouwde gebouw AB nu gebouw HERTZ door Voorzitter DC de heer F.F.M. de Kleijn.

eind 1993

19 december 1990

20 april 1994

Nieuwe directeur: Ir. L.J. Antonides.

14mei1986

1986 Het MEOB wordt aangewezen als “proef tuin voor zelibeheer.

21januari1987 Ondertekening MEOB 1987.

convenant

zeifbeheer

april 1987 Publikaties in de pers geven aan: mogelijk honderd banen weg bij MEOB Oegstgeest.

6 april 1987 Gebouw B valt onder slopershamer.

24april1987 Gebouw AC (tot voorheen gebouw LEOK) wordt officieel in gebruik genomen.

24april1987 Aanvang sloop gebouw A.

25 november 1987

Sloop van de overige gebouwen van oud MEOB/W (VERI) in Wassenaar.

2januari1991

april 1994 De staf komt naar u toe.

31januari1991

Overdracht personeel MEOB-MVKV.

Afscheid HADV, Ir. C.G. Beljaars, nieuwe man is Drs. P.C. Bleecke.

5 februari 1991

2mei1994 27 mei 1994 Opening nieuwe OBW (GALVANI) door BDZ, VADM N.W.G. Buis.

Prins Claus bezoekt het MEOB.

28mei1994

19april1991

Derde lustrum (15 jaar) PVMBO.

MEOB neemt nieuw Data-collectie systeem in gebruik van Mare naar BBS-Prodsub DCS.

1juni1994 Ingebruikname meetlcollimatietoren bij het MEOB/H door VADM L. Kroon.

24april1991

juli 1994

Dienstcommissie verkiezingen.

8 augustus 1988

januari 1995

aan.

Nieuwjaarstoespraak nieuwe DMEOB, Ir. P.R. Hogendoom.

Extra uitgave Meobtiek gewijd aan de TMV/PMC-gedachte.

Ingebruikname van het gerenoveerde ge bouw AF (Coulomb) door de Directeur Fi nancieel Beheer Ministerie van Defensie (DFIBE) Drs. A. Vervoom.

19juli1993 De Asbest-operatie in gebouw Pascal vangt

DC-verkiezingen.

februari 1992

23september1988

Operatie stofwolk, afscheid van vijftig wachtgeld-vutters.

Afscheid DMEOB, Ir. L.J. Antonides.

Eerste paal gebouw Huygens door DMKM Ir. C.R. v.d. Berg. De nieuwe ingang tussen de twee vroegere gebouwen van de bedrijfsschool wordt in gebruik genomen.

31 maart 1993

februari 1992 Sloop van twee gebouwen van het vroegere MEOB/W (VERI) in Wassenaar.

18 februari 1992 Fusie tussen MEOB/H en BW komt in zicht. Projectgroep SEWACO-bedrijf wordt inge

Extra uitgave

Sloop oude OBW.

2september 1994 Evenementendag.

17 september 1994 Brand in nieuwe OBW.

1 oktober 1994 VNV personeel doet dienst bij MBK.

25 oktober 1994 Overdracht kruisvaartdieseltrainer aan de TOKM in Amsterdam.•

7


Op weg naar n “~ oot MEOB”

JCoiofon Redactie:

Interview door: Wil van Elk

Wij van het ETMAG zijn gereed voor een “groot MEOB”, zegt H. Wessel die daarmee “MEOB 2000” bedoelt. “Wij werken al sa men met het MEOB door regel matig personeel uit te lenen.” “Door bepaalde functies in een wisselprogramma door iedereen uit te laten voeren, is het personeel beter inzetbaar. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de balie en bij het uitlenen van personeel aan de expeditie van het MEOB. Hierdoor kunnen we met minder personeel toch bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Volgens het plan van Coopers & Leybrand van 1991 zouden we 59 men sen moeten hebben. We hebben er maar 37. Beter te weinig dan te veel, dat is helemaal niet goed. Het personeel is in de loop der jaren beter opgeleid. We hebben het onderwijspotje goed uitge put. Het gemiddelde opleidingsniveau is LTS/MEAO. Daarom sloeg waarschijn lijk het VAS direct goed aan bij ons.”

Inzetbaar “Omdat het personeel multifunctioneel inzetbaar is, kan het worden ingezet op plaatsen waar pieken ontstaan in het werkaanbod. Hoewel wij te weinig mensen hebben, bewijzen we hiermee dat wij het kunnen. Kijk maar naar de baliefunctie. Na het inschieten van een bon, ligt het aangevraagde artikel bin nen vijftien minuten bij de balie. Van daaruit wordt de aanvrager gebeld dat het artikel klaar ligt. Hierdoor behoren lange wachttijden bij het MEOB tot het verleden.”

.

Ook mariniersgoederen die bestemd zijn voor de operationele hap, zullen in Oegstgeest worden opgeslagen. Het is de bedoeling dat herstelbare goederen bij het Arsenaal in Den Helder worden opgeslagen. Het grootste probleem daar is de opslagmogeljkheid. Ook is er nog een discussie gaande om LHG en MHG-goederen wel of niet bij het MEOB op te slaan in de toekomst.”

Höofd-4en Eindreda~tie ~nj~ormgevihg W.•J. van Éllç i~btografie W.LG. Borst

Enthousiast

Medewerkers aan dit nummer:

“In de Logistieke Unit die wordt ge creëerd zullen de huidige MMD-taken worden ondergebracht. Zoals het er nu uitziet zullen ongeveer dertig functies van het ETMAG opgaan in het nieuwe MEOB. Ook komen er twee functies over van Materiaal Voorziening uit Den Haag. De nieuwe bezuinigings plannen van de regering hangen daarbij als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. In 1996 zal er één bedrjfsmagazijn bij het MEOB ontstaan. Een gedeelte van de uiteindelijke taak zal dan worden uitgevoerd. In 1997 zal alles af moeten zijn. Wij hebben dan een goede logis tieke organisatie. Het belangrijkste daarbij is dat het personeel enthousiast is en zich inzet voor een goede zaak.”+

‘4

Vaste medewerkers A.J.M. Koek (PVMBO) H.J. van Hoogenhuizen (Puzzel) Mw. S. Vlieland (Puzzel) A. Vink (DC)

P.R. Hogendoom A.J.C. van Zeijl E. van der Velde N. laLau J.W.M.E. van Laarhoven

Redactie-adres: Redactie MEOBTIEK Postbus 1260 2340 BG OEGSTGEEST Telefoon: 01711-52289

Foto’s: Audio Visueel Centrum MEOB Fotodienst MEOBIH Particulieren

Typewerk: Secretarie MEOB Drukwerk: Dekker, Noordwijk

De redactie beslist over het al dan niet plaatsen of bewerken van ingekomen stukken en behoudt zich alle rechten voor.

Nog steeds MMD “Op 1 januari 1995 zal het ETMAG organiek nog steeds vallen onder de MMD. Zolang de nieuwbouw van het SEWACO-bedrijf nog niet gereed is, kunnen de goederen niet naar Den Hel der. De plannen voor “MEOB 2000” en die van de herstructurering bevoorra ding hebben niet hetzelfde tijdsplan. Het project Pronk loopt langer door. Over de beschikbare ruimte in gebouw AM maken we ons geen zorgen. Ook niet als een gedeelte van de opslag naar Den Helder moet. We houden zeker geen ruimte over. Het bedrjfsmagazijn van het MEOB wordt er in opgenomen.

8

Extra uitgave

januari 1

MEOBtiek 00 1995  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek 00 1995  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement