Page 1

15e

jaargang nr. 3, mei1994

MEOBTIEK ~TIOp,O1~G~

BDZ opent nieuwe OBW

GALVANI

De bevelhebber der zeestrijd krachten (BDZ) opende op 27 mei ji. de nieuwe oppervlaktebe handelingswerkpiaats (OBW). Het MEOB in Oegstgeest heeft nu de beschikking over een mo derne en voor het personeel vei lige werkplaats, die voldoet aan de laatste milieu-eisen. Een ge bouw dat na vijf jaar voorberei ding uiteindelijk in negentien maanden voor bijna tien miljoen gulden is gebouwd en 1340 m2 in beslag neemt.

ME BTIEK IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTR NISC EN OPTISC BEDRIJF OTIEKm1I

4

Vrijdagmiddag 27 mei 1994. Het be drijfsrestaurant wordt ingericht voor de ontvangst van de genodigden van het ministerie uit Den Haag, DGW&T, MEOB/H en MEOB/O, pers en enkele oud-medewerkers die betrokken wa ren bij de nieuwbouw. A. Riedel heette

iedereen hartelijk welkom bij het MEOB, in het bijzonder de BDZ VADM N.W.G. Buis die meteen het woord kreeg: “Ik ben zeer vereerd dat ik ben uitgenodigd om de opening van de nieuwe werkplaats te mogen ver richten.” De admiraal Buis legde in zijn toespraak de nadruk op de hoge eisen die de Koninklijke marine stelt aan mens en techniek. “Vooral de vei ligheid van de mens en zijn omgeving moet hierbij gewaarborgd blijven. Er is veel aandacht besteed aan de ar beidsomstandigheden, dat beschouw ik als een bewijs dat de KM ook op dit terrein vooraan staat en zich grote fi nanciële offers getroost om bij de tijd te blijven.” Na de toespraak van admiraal Buis gaf mevrouw Riedel, alvorens het woord aan DMEOB te geven, de chef van de 1


cadeau. Deze watermeter was door personeel van de Technische Dienst uit het gebouw gesloopt en notabene in Maarten’s eigen werkplaats opge knapt, zonder dat hij er iets van heeft gemerkt. DMEOB, ir. P.R. Hogendoorn: “Toen ik eind 1970 bij het MEOB hoofd pro duktiebedrijf werd, was er net een nieuw gebouw neergezet. Een hyper moderne werkplaats voor oppervlak tebehandeling waar ik door de heren Turk en Noordijk trots werd rondge leid. Ongeveer tien jaar later was dit mooie gebouw alweer verouderd. In het begin van de jaren tachtig, krijgen de plannen vaste vorm. Kosten werden geraamd op vier miljoen gulden en er zou gebouwd gaan worden in 1988. Het zou allemaal anders lopen. In april 1988 is een nieuw plan gereed. Kosten 6,5 miljoen gulden en de locatie is dan in de zuid-oost hoek van het terrein. Gebouw S zou niet worden gesloopt. Daarna gaat er van alles mis wat er maar mis kan gaan.” DMEOB wou er geen klaagzang van maken en noemde enige highlights: “De geplande kosten bleken met 25 procent te zijn gestegen. Het bestem mingsplan van de Morsebelpolder is veranderd. Geen sportvelden dus, maar woningbouw. De nieuwe OBW mag niet aan de rand van het terrein worden gebouwd uit angst voor klach ten over bruine chrysanten en violen. De toenmalige wethouder Rijks, voor malig DMEOB, wist zich te herinne ren dat in eerste instantie het gebouw

t

.

.~ ~-

~.

,.

‘~‘“

midden op het terrein was gepland en was niet gevoelig voor argumenten van DGW&T. En dan is het eindelijk zover. Gebouw S wordt gesloopt en op de dag dat ik Abraham zie, 6 november 1992, slaat Van Tongeren senior officieel de eer ste paal. En dan leek het alsof er lange tijd niets gebeurde. Toch werd er in de drassige grond heel wat afgewroed. Na vijf maanden kon de betonnen vloer worden gestort en ging het daar na heel snel. De bouw bleef geplaagd met allerlei dingen die mis gingen. Eind november 1994 verkeerde de hoofdaannemer in betalingsmoeilijk heden en moest een nieuwe hoofdaan nemer worden aangetrokken. Ook tij dens het opstarten en in gebruik nemen

1

ging er van alles mis. Twee dagen voor de opening was men nog druk bezig om kinderziekten op te lossen. Van daag is het dan zover, vijfjaar later dan de eerste planning.We nemen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieuzorg geen enkel risico, ook niet met u admiraal!” Wat dat inhield, kreeg de admiraal al snel in de gaten. Na de onthulling van het naambord, met de woorden: “Hier bij open ik het gebouw Calvani”, kreeg hij een schort voor met daarop drie sterren. De admiraal zag de bui al hangen en verdween snel in het nieu we gebouw, met schort en al. De be zoekers kregen ruim de tijd om het nieuwe gebouw te bezichtigen. Een oud-medewerker zei, toen hij de in drukwekkende luchtbehandelingsin stallatie op de bovenverdieping zag: “Er is hier boven nog meer ruimte dan in de hele ouwe OBW bijelkaar. Dat is nog effe wat anders dan die ouwe zooi.” Chef OBW Maarten van de Plas leidde admiraal Buis uitvoerig rond. Vooral in de zeefdrukruimte oogsten de medewerkers veel bewondering. De admiraal: “Ik vind het nuttig dat wij dat hebben hier.” Toen hij vertrok zei hij over zijn schouder: “Hou het netjes hè.” Tijdens een goed verzorgde receptie in het petit restaurant kregen de gasten de gelegenheid om met elkaar nog wat na te praten.~ Wil van Elk

2

mei 1994 MEOBTIEK


Van de redactie De MEOBTIEK blijft gewoon het om de twee maanden verschijnende bedrijfsblad VAN het bedrijf en haar medewerkers, VOOR het bedrijf en haar medewerkers. Ook de oud-medewerkers worden daarbij niet vergeten en sinds kort zijn ook de !eden van de personeelsvereniging daarbij doelgroep.

J.W.M.E. van Laarhoven: "Na vier jaar is het tijd om de fakkel aan iemand anders over te dragen." Het meinummer van de MEOBTIEK ligt nu voor u. Na de vorige uitgave waarin veel aandacht is besteed aan de dienstcommissie-verkiezingen en de kandidaten, vinden we in deze uitgave de uitslag daarvan terug. Op zich voor Oegstgeest een uitslag die best verrassend is. Binnen het team dat dienstcommissie heet, is er voor wat betreft de herkomst van de verschillende kandidaten een stoel verschoven van de ene naar de andere vakbond en dat heeft misschien wei weer te maken met een landelijke trend.

"Wzj gaan om te winnen", was eind april ineens de kreet op raambiljetten die door het hele bedrijf waren opgehangen. Tot ieders verbazing verscheen op vrijwel ieders bureau een fel-geel gekleurde kaart met artikelen van een hoge actuele nieuwswaarde. Het is goed dat die kaart, Teamwork geheten, een andere doelgroep heeft dan de MEOBTIEK, anders zouden er wellicht zelfs personeelsleden zijn die hem als een concurrent zouden aanmerken. Overigens moet duidelijk zijn dat er geen enkele binding of afstemming is tussen de redactie van MEOBTIEK en de makers van Teamwork.

Dit is overigens de laatste uitgave van de MEOBTIEK waaraan ik als hoofdredacteur mijn medewerking zal geven. Vanaf 1 juni 1990 heb ik me ingezet om van het toen al 10 jaar bestaande bedrijfsblad een nog beter communicatiemiddel binnen het MEOB te maken.N u na vier jaar is het naar mijn gevoel tijd om de fakkel aan iemand anders over te dragen. Er ontstaan uit het huidige bedrijf twee los van elkaar gaande bedrijven. Het MEOB/H dat binnenkort wordt losgeweekt van het MEOB/0 en sam en met de BW een SEWACO bedrijfzal vormen. En een MEOB/0 dat in een afgeslankte en vernieuwde vorm het "MEOB 2000" zal worden. Een nieuw bedrijf, wellicht ook een andere presentatie en dan is het goed om de eindverantwoordelijkheid van een zo belangrijk communicatiemiddel als MEOBTIEK bij een ander neer te !eggen. Mijn opvolger is iemand die zijn sporen in de MEOBTIEK al zeker heeft verdiend. Wil van Elk, want die gaat het worden, zit al 8 jaar in de redactie van de MEOBTIEK en de laatste jaren had hij daarin de functie van eindredacteur. Weinigen kennen zijn inzet en zijn doorzettingsvermogen, maar ik durf het vertrouwen uit te spreken dat er met Wil als hoofdredacteur continui'teit wordt gegarandeerd. Ik bedank iedereen die deze vier jaren zijn of haar medewerking op welke manier dan ook heeft gegeven aan de MEOBTIEK en wens mijn opvolger vee! sterkte, maar vooral ook vee! plezier.+ J.W.M.E. van Laarhoven

MEOBTIEK mei 1994


Van de dfrectie Vooral veel eten 50 jaar geleden was ik anderhalf jaar

oud. Op die leeftijd is het enige wat je interesseert lopen, praten en vooral veel eten. Wat er verder om je heen gebeurt, daar herinner je later niets van. De Tweede Wereldoorlog is iets wat je op school leert, waarover je wat in de krant leest en waar op de TV wat aandacht aan wordt besteed. Maar het blijft geschiedenis meer niet. Rond deze tijd worden overal grote en kleine gebeurtenissen herdacht, die 50 jaar geleden plaatsvonden. D-day op6 juni en operatie “Market Garden” op 17 september zijn hiervan wel de be kendste. Zelf heb ik op 19 mei ji. drie Amerikanen en hun familie vergezeld op hun “peigrimstocht” naar Tuitjen hom in de kop van Noord-Holland. Daar hebben zij op 19 mei 1944 een noodlanding gemaakt met hun bom menwerper, waarbij een beman ningslid is omgekomen.

Totdat je via, via, van zo’n Amerikaan het verzoek krijgt één en ander uit te zoeken. Waar vond die noodlanding precies plaats? Zijn er nog mensen die zich die gebeurtenis kunnen herinne ren? Enzovoort, enzovoort. Dan bel je wat mensen op, schrijf naar wat mensen en je gaat hier en daar op bezoek. En dan gebeurt er iets vreemds met je. Opeens wordt zo’n stukje ver leden meer dan alleen maar geschiede nis. Je wordt er emotioneel bij betrok ken. Wat daar toen gebeurde gaat voor je leven.

ieuwe voorzitter projectgroep S

Je realiseert je dan pas echt hoe Ame rikanen en Canadezen zich toen, let terlijk tot het uiterste, hebben ingezet voor onze vrijheid. Net zoals nu steeds meer van Nederlandse militairen is en wordt gevraagd om zich voor anderen in te zetten, zoals bij de Golfoorlog, in Cambodja en nu in voormalig Joego slavië. Je realiseert je dat het MEOB alleen maar bestaansrecht heeft als wij er voor kunnen zorgen dat, wat het mate rieel betreft, zo’n inzet succes kan heb ben. Je realiseert je ook dat hiermee vergeleken alle andere uitdagingen zoals bijvoorbeeld supercomponen ten, of de relatie tussen MEOBTIEK en Teamwork, in het niet vallen en onbelangrijk lijken. En iedereen die deze betrekkelijkheid niet inziet, vindt niet alleen plotseling een gele kaart op zijn bureau, die ver dient een andere kleur.+ DMEOB

ACO-bedrjf

KTZE Ir. R.D. Monhemius volg de op 1 mei 1994 KTZ L.J.M. Smit op als voorzitter van de pro jectgroep SEWACO-bedrijf. Voor kolonel Monhemius zal het een sprong in het diepe zijn om dat de secretaris van de project groep, Ria Koman, kortgeleden naar het Helderse marinemuse um is vertrokken.

Hij studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Twente en aan de TU van Delft. Aan boord van de FIr.Ms. De Zeven Provinciën was hij officier belast met de conventione le wapensystemen. Bij de Hr.Ms. Ty deman was hij hoofd technische dienst, bij de Hr.Ms. Van Speyk en Hr.Ms. Tromp was hij hoofd wapentechnische dienst.

Wij stellen u voor

Bij de DMKM, WCS (wapen- en com municatiesystemen), deed hij de coör dinatie nieuwbouw L-fregatten. Bij het CAWCS werkte hij onder andere aan projecten voor M-fregatten en bij de DEBKM, afdeling Organisatie en Informatie, was hij nauw betrokken bij het bedrijfsvoeringsbeleid van de KM.,

R.D. Monhemius KTZE Ir. R.D. Monhemius is 42 jaar, gehuwd en hij heeft een dochter van anderhalf jaar, een zoon van negen en een zoon van zes jaar.

4

Na het volgen van een HBS-B oplei ding ging hij in 1968 naar het KIM (Koninklijk Instituut van de Marine).

mei 1994 MEOBTIEK


Bran e weeroefening De BHV (Bedrijfs Hulp Verle ning) en de vrijwillige brand weer moeten samenwerken bij calamiteiten op het bedrijf. Door W. de Winter van het MEOB en brandmeester Van der Heyden van de vrijwillige brandweer Oegstgeest is een samenwer kingsoefening opgezet. Donderdagavond 24 maart 1994: twee heftige knallen luiden de oefening in. Door een storing in de CV ketel explo deert deze en het gebouwtje waar hij in staat dus ook. Brandende brokstuk ken vallen op en door het dak van gebouw D met als gevolg brand in gebouw Den de voorzijde van gebouw AG. In gebouw Dis een persoon bezig met opgeslagen materiaal, zoals in karton verpakte TL buizen. Deze ver pakking raakt in brand en de persoon raakt door de brand ingesloten. Buiten staat een container met oude verf en verdunners klaar om afgevoerd te wor den. Bovenop de container liggen een paar oude stalen pijpen om ook afge voerd te worden. Op het moment van de explosie gooit een medewerker juist nog enkele oude blikken verf in de container en een collega wil zijn auto voor het gebouw parkeren. De automobilist schrikt, vergeet te sturen en botst tegen de container. De con tainer valt half om en komt op de me dewerker terecht die daar staat. Door de botsing met de container worden de stalen buizen gelanceerd en één daar van boort zich door de voorruit van de auto, zo de borstkas van de bestuurder in. De chaos is dus compleet: twee fikse branden, wat chemisch afval en drie slachtoffers.

Snelle actie De gealarmeerde bedrijfsbrandweer is snel ter plaatse ondanks de afwezig heid van de tractor (deze zat vast in een gat voor de OBW). De bevelvoerder doet met zijn mensen een snelle ver kenning en besluit assistentie aan te vragen van de brandweer Oegstgeest. Via het MBK gebeurt dit ook. Een achttal minuten na de aanvraag om assistentie is het eerste voertuig van de brandweer aanwezig. Aangezien de bluswaterleiding onvoldoende water MEOBTIEK mei 1994

De pijp wordt zo kort mogelijk afgeknipt. levert voor zo’n grote brand, wordt door de beide bevelvoerders besloten de bedrijfsbrandweer aangesloten te laten op de ondergrondse brandkraan. De brandweer Oegstgeest legt af op open water bij de telefooncentrale. Het tweede voertuig (een hulpverlenings voertuig) van de brandweer Oegstgeest is inmiddels ook gearri veerd. Na kort beraad startten deze mensen met het bevrijden van de auto mobilist en de persoon onder de con tainer. Terwijl de bedrijfsbrandweer gebouw D voor z’n rekening neemt doet de blusploeg van de brandweer Oegstgeest dit met gebouw AG. De hulpverleningsploeg knipt de pijp in de borstkas van de automobilist zo kort mogelijk af zodat de persoon in een ambulance vervoerd kan worden en de artsen in het ziekenhuis dit ver der kunnen behandelen. De container wordt met een hefkussen gelicht zodat ook de persoon daar onder vandaan bevrijd kan worden. In gebouw D is de brand inmiddels onder controle en is de daar ingesloten persoon snel be vrijd. De fikse brand in AG kost wat meer tijd maar is uiteindelijk ook on der controle. Rest alleen nog het echte ongeval, de tractor in het gat voorde OBW.

waarnemend hoofd Algemene Zaken, nabesproken. De communicatie on derling deugde niet. De bedrijfsbrand weer beschikt over maar drie, niet goed werkende, portofoons die niet over kunnen schakelen naar een ande re frequentie. De drie bevelvoerders moesten wennen aan de samenwer king met een andere bevelvoerder die niet uit eigen korps komt. Het gemis van een EHBO’er werd ook aange haald. Ondanks de genoemde tekort komingen was de fikse klus toch rede lijk snel en goed geklaard. Rest mij nog een ieder te bedanken voor zijn medewerking zoals: waarnemend hoofd Algemene Zaken voor het be schikbaar stellen van het terrein en de gebouwen, de regionale alarmcentrale voor het meewerken aan deze oefe ning door het alarmeren van brand weer Oegstgeest en het doorgeven van de nodige berichten in de aanvang, de brandweer Oegstgeest voor het be schikbaar stellen van een autowrak en ensceneringsmiddelen, verder het MBK voor hun medewerking en alle brandweermensen, zowel van Oegstgeest als van de bedrijfsbrand weer, voor hun zeer gewaardeerde in zet. Zonder deze inzet was deze toch wel grote oefening zeker niet gelukt.

Communicatie De oefening werd in de kantine, onder het genot van een kopje koffie en in het bijzijn van mevrouw A.M. Riedel

Wim de Winter

5


Kruisvaartdieseltrainer M-fregatten Het MEOB is weer een trainer aan het bouwen: De Kruisvaart diesel-trainer (KVD) voor de M fregatten. Deze trainer sluit zich aan in de rij van technische hoog standjes die reeds in gebruik zijn bij de Koninklijke marine. Eer der zijn gebouwd: GW-proce dure- en onderhoudstrainer (Ge leide Wapen), NBCD-trainer (Nucleair, Biologisch, Chemisch en Damagecontrol) voor de S fregatten, Technische Centraletrainer (TC) S-fregatten (een echte proceduretrainer) en een trainer voor de koudwaterma ker. De trainer voor de koudwa termaker is nagebouwd van de situatie aan boord van de onder zeeboten van de Walrusklasse, daarmee kunnen uitgebreid de procedures worden geoefend. Nu is een onderhoudstrainer in aan bouw voor de kruisvaartdiesel voor de M-fregatten en hierna zal een TC-trainer M-fregatten volgen. In september 1992 kwam de brief met de opdracht voor ontwikkeling en pro duktie van de KVD-trainer binnen bij het MEOB. De afdeling Ontwerp en Ontwikkelingen (O&O) is toen direct aan de slag gegaan met de ontwikke ling van de software. In april 1993 is de Technische Staf begonnen om, met

S

0

b.

Afdeling ONEC: De produktie ligt geheel op schema. sumiere gegevens, de hardware te ont wikkelen. Bestaande tekeningen en schema’s waren niet voldoende om daarmee te gaan bouwen. Een fotoboek van de situatie aan boord en met close ups van de verschillende onder delen van de dieselinstallatie, vormde de basis voor de trainer. De kennis van de praktijk van SMJRTDW C. La moré, instructeur van de TOKM, was hierbij een grote steun. Lamoré heeft de ontwikkeling van de trainer nauw gevolgd en was hiervoor regelmatig

op het MEOB te vinden. Speciaal be stelde kasten zijn in de Instrumentma kerij zodanig bewerkt dat alle printen, aansluitklem men, kabeldoorvoeren en diverse mechanische eenheden en on derdelen konden worden gemonteerd.

Computergestuurd Alle besturingskasten en bedienings panelen zijn nagebouwd. Dit was aan merkelijk goedkoper dan alles kant en klaar te kopen. De printen zijn wel gekocht. De kruisvaartdiesel aan boord van de M-fregatten heeft twaalf cilinders. Voor de trainer is het voldoende om er

: —-—

~

~

-~

.

~

ting is 1:1 nagebootst. Een noodstop kan op drie manieren worden gesimu leerd: met een elektrische bediening, op bediening met luchtdruk en met handbediening. Een ingebouwde com pressor zorgt voor de luchtdruk van 10 Atmosfeer.

~

(1

r

-.—~-.

:.

1

1

1.

1:

.

Ook de Instrumentmakerij heeft zijn inbreng. 6

Het gehele voortstuwingsmodel wordt softwarematig gesimuleerd. Door O&O is hiervoor de software ontwik keld die momenteel met de hardware wordt geïntegreerd. Alle signalen van de sensoren worden ook door de com puter gesimuleerd. Er zijn negentig storingen te maken, zoals kabelbreu mei 1994 MEOBTIEK


ken, printfouten en afwijkend regelge drag. Een door de PC aangestuurde regelbare elekiromotor simuleert het dieselmotorgedrag. Een regelkast moet zorgen dat het toerental bij een wisselende belasting wordt bijgere geld. Het geheel vormt een realisti sche simulatie. Vooral door het ge bruik van geluidseffecten.

4

De produktie ligt geheel op schema. In overleg met de gebruiker zal de trainer eerst tijdens de Vlootdagen in Den Helder te zien zijn in de MEOB-stand. De TOKM zal hierbij nauw betrokken zijn. Wil van Elk

Na de montage bij ONEC (foto), wordt de harware en de software bij de afdeling O&O samengevoegd.

Koninklijke onderscheiding voor J. Krijger Op vrijdag 29 april jl. werd J. Krijger, voormalig medewerker van de Dienst Onderhoud Elek tronische Walinstallaties in Nederland (DOEWINED), naar het gemeentehuis van Vlissingen gelokt. Zijn broer zou die dag een lintje krijgen. Toen hij een paar ex-collega’s van DOEWINED zag staan, begon hij lont te rui ken. Het lintje was dus voor hem, maar waarom?

,il• -

—-

-

-

11

~

.1

-r ~.

,~ ~

1

‘~-..

~

‘~(

•.

-

3. Krijger is van 23 augustus 1955 tot

23 augustus 1963 beroepsmilitair ge weest bij de Koninklijke marine. Van 1 september 1963 tot 1juni1993 heeft hij gewerkt als elektronica-technicus bij DOEWINED. Bij deze dienst is J. Krijger in de peri ode van 1982 tot 1985, zeer intensief betrokken geweest bij de opbouw van het elektmnische deel van het Maritiem Hoofdkwartier Nederland (MHKNed) te Den Helder. Hij had jarenlange ervaring bij het voormalig Oorlogs Hoofdkwartier te Vlissingen (OHK). Mede door zijn kennis, toe wijding en enthousiasme heeft de KM MEOBTIEK mei 1994

‘~:

J. Krijger: “t is niet m’n broer’ nog dagelijks profijt van dit zo vakbe kwaam opgezette MHKNed. J. Krijger heeft zich met evenveel en thousiasme ingezet voor de instand houding van het radiostation Goeree te Ouddorp. Onder zijn leiding en mede

door zijn inventiviteit en creativiteit, is de KM aanmerkelijk langer in staat de zenders van dit radiostation in de lucht te houden. Vandaar een gouden medaille.• 7


Elektronische snelweg bij het MEOB Nederland heeft de hoogste ka beldichtheid ter wereld. Tachtig procent van de huishoudens heeft een kabelaansluiting. Sa men met een televisietoestel vormt dit een prima basis voor een elektronische snelweg. Met wat kabels, stekkers en elektro nica is het mogelijk om contact te krijgen met de rest van de we reld. Multimedia is het tover woord. Ook het MEOB heeft een elektroni sche snelweg. Een glasvezelnet ver bindt de gebouwen onderling. In de gebouwen zijn zogenaamde sternet werken met telefoonkabels aangelegd. Frans van de Berg van Bureau Auto matisering vertelt wat meer over het netwerk van het MEOB. Bij het MEOB Oegstgeest zijn de af gelopen jaren forse investeringen ge daan in het netwerk (ca. 1 miljoen gulden). Via dit netwerk kunt u bij voorbeeld gebruik maken van het BBS, MBS, datacollectie systeem en dergelijke. Het is mogelijk om, met dezelfde terminals die voor het datacollectie gebruikt worden, de MEOB computer te gebruiken. Hierop staan programma’s zoals WordPerfect, I.o tus 1-2-3 en DBase. Het netwerk bestaat uit een glasvezel net tussen de gebouwen en stemet werken binnen de gebouwen. Op de gebouwnetten zijn ruim 800 eindpun ten gerealiseerd, die geschikt zijn voor aansluiting van Terminals, Printers, PC’s e.d., maar deze kunnen ook ge-

bruikt worden voor verbindingen van computersystemen onderling. Het netwerk is verbonden met de bui tenwereld via het KM-netwerk met twee snelle 2MBit verbindingen naar Den Haag en Den Helder. Met het Duyverman Computer Centrum (DCC) in Maasland wordt contact ge maakt via modemverbindingen. Momenteel zijn binnen het MEOB op het netwerk aangesloten: 270 termi nals, 170 printers en 40 PC’s. De op het netwerk aangesloten MEOB-computer (MEOB-VAX) be staat momenteel uit een cluster van twee computers elk met 64MB intern geheugen, 18GB (18 miljard tekens) schijf opslag, tape eenheden en een CD wisselaar (WORM Write Once Read Many) met een opslagcapaciteit van 70 x 600MB. De overige PC’s (ruim 150) worden momenteel sand-alone voor lokale toepassingen gebruikt. Vaak is er daar om op de werkplek naast de PC nog een terminal aanwezig voor gebruik van de centrale systemen. De PC’s staan onder beheer van de gebruiker zelf, hetgeen inhoudt dat hij zelf voor de back-up dient te zorgen. Over dracht van gegevens naar een andere PC is dan alleen mogelijk door middel van floppies.

PC’s op het netwerk De koppeling van een PC aan de MEOB-VAX computer kan op twee manieren:

C rsus Algemene Tec Op 25 mei jl. werd aan acht me dewerkers van het ETMAG een diploma uitgereikt van de cursus Algemene Technieken. Tien cursisten van het ETMAG heb ben 26 lessen gehad op evenzoveel dinsdagavonden van 17.00 tot 19.30 uur. De docent was de werktuigbouw kundige 1. Janssen. 8

-

-

Via de COM poort (seriële poort). Hierbij is het mogelijk de PC als terminal naar de KM-VAX syste men (inclusief MEOB-VAX) en eventueel DCC te gebruiken. Te vens is beperkt up-/down-loading en file-overdracht mogelijk. Met een speciale netwerkkaart (Pathworks) in de PC. Dit is de meest veelzijdige manier. Hierbij kan de MEOB-VAX gebruikt wor den als file-server, het lijkt dan voor de gebruiker alsof hij een gro te extra harde schijf op zijn PC heeft. De opgeslagen gegevens worden automatisch meegenomen worden in de dagelijkse back-up. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van de Printer-server, hier bij zijn voor de gebruiker alle aan het netwerk gekoppelde (laser-) printers te gebruiken.

Voor alle PC-netwerkgebruikers staan tevens een groot aantal programma’s en hulpbestanden beschikbaar. Deze zijn bereikbaar op schijf L:. U hoeft daarvoor niets anders te doen dan op uw PC L: in te tikken en al deze pro gramma’s staan tot uw beschikking. Voor inlichtingen over, en autonsatie op de MEOB-computer, kunt u terecht bij de medewerkers van het Bureau Automatisering in gebouw Pascal, ka mer 213 t/m 217. Zij zijn daar graag bereid u het een en ander over het gebruik van het systeem te vertellen en eventueel te demonstreren.• F. van de Berg

i ken

Op 25 april jI. werd een examen afge nomen in de Mondriaanschool in Leiden. Acht cursisten behaalden het diploma: E. Weyland, M. Lepelaar, M. van der Burg, F.J. Geurts, J. de Haas, N. Moraal, R. van der Vos en W. Zwanenburg.

door hoofd ETMAG, J. Wessel. Ook de docent 1. Janssen en Harriët van der Horst (staffunctionaris van het ET MAG) waren hierbij aanwezig. De be haalde eindcijfers zijn van een hoog gemiddelede. Jongens, van harte! +

De diploma-uitreiking, met een etentje en een drankje vooraf, werd gedaan

R. van der Vos

mei 1994 MEOBTIEK


DC verkiezing een levendig gebeuren Op 20 april jI. mocht gebouw Pascal zich verheugen in een rui me belangstelling. Voor de driejaarlijkse verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van de dienstcommissie, bracht bijna 80% van de MEOB-medewer kers een bezoek aan het stembu reau. Mede door de ruime publi citeit, als gevolg van de verkiezingscampagne van de deelnemende partijen, was het reeds vroeg in de ochtend een drukte van belang. Voor het ter stembus gaan kon bij de mgerichte stands nog een laatste ste madvies worden ingewonnen. Daarbij werd de aandacht nog eens fijntjes op de kleur van de deelnemende partijen gevestigd. Dit alles had tot gevolg dat reeds binnen een uur na het opengaan van het stembureau er al bijna twee honderd mensen hun voorkeur hadden opgetekend. Hieraan kan tevens worden afgemeten dat het DC-werk leeft en dat er vol doende belang wordt toegekend aan een vertegenwoordiging. Gedurende de rest van de ochtenduren bleef de stroom kiezers aanhouden, weliswaar niet meer zo intensief als gedurende het eerste uur, maar rond het middaguur waren reeds circa 400 oproepkaarten ingeleverd.

1 1~

1.

De stemming zat er goed in... Ondanks de aanmoediging de oproep kaart mee te brengen, zorgden 75 stemmers tijdens drukke momenten voor enig oponthoud.

De dag na de verkiezingen kon de definitieve, gedetailleerde uitslag via een bekendmaking op de publikatieborden worden gehangen.

Omstreeks half vier kon na een eerste telling reeds de voorlopige uitslag van de zetelverdeling worden omgeroe pen. Al met al kan worden gesteld dat de verkiezingen zonder problemen zijn verlopen, mede door de goede voorbe reiding en Organisatie.

Uitslag vergeleken met de voorgaande verkiezingen. Oegstgeest ABVA/KABO

1988

1991

1994

6 2 1

6 2 1

5 3 1

516 671

452 574

769%

78,9%

57,33

50,22

1991

1994

2 1 1

2 1 1

CFO CMHF Totaal stemmen 543 Opgeroepen 710 Opkomst 76,5% Kiesdeler 60,33

Den Helder

Havenaar van het CFO, bedolven onder de stemmen...

1988 ABVA/KABO 2 CFO — AC 1 Ongeorgan. Totaal stemmen 253 Opgeroepen 333 Opkomst 76,0% Kiesdeler 63,25

212

232

330 64,9% 53,00

312 74,4% 58,00

DC Verkiezingscommissie

MEOBTIEK mei 1994

9


P MBO

PERSONEELSVERENIGING MARINEBEDRIJ VEN OEGSTGEEST Opgericht 22 mei 1979 gironummer 346806

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter 2° secretaris Iki

A.J.M. Koek l.F. Flohr J.E. Slot J.T.C.P. v.d. Hoorn A. Bal J.P. Bijker

2° penningmeester Matenaalbeheer Ledenadministratie Contactpersoon F.B.T.O. Contactpersoon K & 0 Coördinator FPP

Koek v.d. Hoorn Bal Koek Flohr Koek

Contactpersonen van de afdelingen Autohobbyclub K. Keller Computerhobbyclub T.J. Borreman Radiozendamateurs J.J.J. Mullers Hobbyclub algemeen C.M.J. v.d. Ploeg Badminton C.H.J. Tânzer Bridge M.M. de Rapper Klaverjassen en sjoelen A. v.d. Poel Schietsport A. Bal Vissen J. Uitterdijk Watersport B. Schaap Zaalvoetbal R. Knijnenburg

2454

2337 2238 2372 2476 2484

2238 2193 2126 2207 2207

2430 2370 2476 2314 2211 2414

Jaarprogramma seizoen 1993 1994 -

donderdag

16 juni

volleybaltoernooi

maandag

20 juni

2° algemene ledenvergadering

Clubavond watersport, iedere dinsdag van 21juni tlm 16 augustus. Laatste woensdag van de maand computeravond in de bedrijfskantine van het MEOB in Oegstgeest. Tijdens de zomervacantie is er in de maand juli geen computeravond.

10

mei 1994 MEOBTIEK


Vaartocht met de Urania De afdeling watersport van de PVMBO had ter ere van het eer ste lustrum een vaartocht met het zeilschip de Urania georgani seerd. Dit uitgestelde uitstapje, de afdeling watersport bestond in 1993 vijfjaar, werd op 3 en op 4 mei ji. gehouden. Beide keren gingen er zeventien mensen mee. Op de eerste dag voeren zij op de Noordzee met windkracht 6 (Oost), een temperatuur van 18 graden en zon nig weer. Op de tweede dag waaide de wind uit een andere richting (Zuid/West, altijd hard, maakt niet uit waar hij vandaan komt) en bleven zij op het Marsdiep. Dit betekende veel actie, veel laveren. De vaste bemanning van de Urania bestaat uit een commandant, een bootsman en een kwartiermeester. Ester Beukman verteld hoede eerste dag werd beleefd: “Na een rustige autorit hebben we in gescheept op de Urania. De Urania is het adelborsten oplei dingsschip van de marine. Het is een tweemaster van 66 jaar oud met een lengte van 22 meter. Dat is heel wat,

1~~

Een fantastische zeiltocht, zonder zeezieken. vooral als je het vergelijkt met de boot jes van 6 meter van de club zelf. Toen we alle zeventien aan boord wa ren, werden we welkom geheten met een heerlijke kop koffie. Daarna kre gen we een rondleiding in de kajuit. Vervolgens werd verteld hoe alles op het dek werkt en hoe met het schip moet worden omgegaan. Hierbij was het opletten geblazen, want wat was

..)

het geval: zelf alle zeilen hijsen en bedienen. Maar dan wel na de nodige commando’s van de kwartiermeester (en niet eerder). En dan: trossen los en de zee op. Toen begon voor ons het zware werk: zeilen hijsen, vieren, aanhalen en overstag gaan. Na een paar uur hard werken werden we verrast met broodjes en een kop verse soep. Zie dat maar eens naar binnen te krijgen bij zo’n stevige bries. Na een fantastische zeiltocht zonder zeezieken liepen we om ongeveer 3 uur weer de haven van Den Helder binnen, om daar alle zeilen weer op te ruimen en af te meren op het vaste stekkie. Nog een afzakkertje na een geweldige dag en weer terug naar Oegstgeest. De volgende groep van het MEOB werd 4 mei jI. verwacht om net zo lekker een dag heen en weer te mogen varen. Ook zij hebben een onvergete lijke dag gehad.”•

Veel actie.

MEOBTIEK mei 1994

Ester Beukman

11


Groot feest ter ere van derde lustrum PVMBO De personeelsvereniging van de marinebedrijven Oegstgeest (PVMBO), vierde op 28 mei ji. haar derde lustrum. Voor het feest was het partycentrum Treslong in Hillegom afgehuurd. Het partycentrum is onlangs geheel

-~

opnieuw ingericht. Bij de binnen komst is het net of je een cruise schip binnenstapt. De gehele inrichting, van loopbrug tot captains Lounge, wekt samen met een fonkelende sterrenhe mel de indruk dat de bezoekers mee gaan met een night-cruise.

1 1

Lasershow In zijn welkomstoespraak lichtte A. Koek, voorzitter van de PV, het ont staan van de nieuwe personeelsvereni ging toe. Dit werd geïllustreerd met een lasershow met spectaculaire beel den, extra versterkt met rook uit een rookgenerator. Bij de beelden van het ontkurken van een champagnefles klonk een zeer harde knal. sommige gasten schrokken zich een ongeluk. De fonkelende sterren aan het plafond, samen met een frisse bries, wekten de indruk dat het schip was vertrokken. De gastvrouw Jo Ann Edelenbos kon digde de artiesten aan bij de 900 gas ten. Allereerst was dit het dans- en showorkest Rendez Vous, een zesmans-formatie die met hun uitsteken de muziek al vaker optrad tijdens PV feesten.

De ilusionist Hans Klok-liet zijn as sistentie Sittah net zo makkelijk ver schijnen als dat hij met haar van plaats wisselde. Sommige mannen waren zeer gechar meerd van de dames Sisters, andere waren niet weg te slaan bij het Bob Rigter kwartet, maar dat waren dan ook echte jazz liefhebbers. Sommigen hebben van dat alles niets of weinig gemerkt. Zij zaten heerlijk te Black Jacken of waagden een gokje aan de roulettetafel, met op de achtergrond muzikale begeleiding van het duo Flashback.

Onbeperkt eten Overal stonden eettentjes of sloepen gevuld met allerlei etenswaren. Daar van kon men onbeperkt eten. Een pri

ma afwisseling tussen de voorstellin gen door, als men tenminste niet aan het dansen was op de dansmuziek van Rendez Vous.In de hal stond Gerrit Hogeboom op zijn schildersezel de mooiste cartoons te maken van zijn publiek. Een genot om te zien hoe hij met zijn gehele lichaam werkte, daar bij de vreemdste gezichten trekkend.

Teleurgesteld Zo trots als de bestuursleden van de PV waren dat Rene Froger was gecon tracteerd, zo teleurgesteld waren zij, toen zij te horen kregen dat Rene ziek was en niet kon komen. Op het laatste moment vond het artiestenbureau de dames May Wood bereid om op te komen treden. Sommige toeschou wers die speciaal voor Rene waren gekomen dropen echter teleurgesteld af. De zusjes May Wood lieten zich daardoor niet uit het veld slaan en zon gen luid genoeg om boven de gelegen heidskoortjes uit te komen die het nog probeerden met: “Een eigen huis...”.

.

Het systeem van betalen,je kon vooraf penningen kopen om de dranken mee te betalen, de vlotte bediening en het regelmatig verwijderen van de lege glazen, zorgen voor een prettig ver loop van de avond. Misschien dat de inrichting van de grote zaal, in dit ge val een cruise schip, een voorbeeld zou kunnen zijn voor menig KM feestzaal, desnoods bij het MEOB.• Wil van Elk

12

mei 1994 MEOBTIEK


Motorciub Veertig personen hebben positief gereageerd op een door de hob byclub uitgeschreven enquête. De enquête was om te zien of er genoeg belangstelling was voor een motorciub. Aanleiding hier voor was de gevorderde rij-op lei ding bij de honderd leden tellen de motorciub van het MVKV, het OMC (Orion Motor Colle gae).

MEOB niet aan de rij-opleiding kon den deelnemen. Een voorstel om lid te worden van het OMC werd positief ontvangen. Er blijken nogal wat voor delen te zijn om lid te worden:

°Driemaandelijks clubblad °Kortingen bij adverteerders in het clubbiad °Gebruik van OS&O faciliteiten MEOB motorrijders die lid willen

J. Barnhoom, C. van der Ploeg en M. Harms hebben een vergadering van het OMC op het MVKV bijgewoond. Het bleek dat motorrijders van het

°Collectieve verzekering met hoge korting. De verzekeringsmaatschap pij benadert de nieuwe leden auto matisch °Een compleet ingerichte hobby-sleu tel-ruimte °Jaarlijks veel activiteiten, vermeld in een tourkalender °Lage contributie van 30 gulden per jaar

DOEWINED

Enquête werkoverleg

De Dienst Onderhoud Elektroni sche Walinstallaties (DOEWI NED), is heel lang een inwonende dienst geweest bij het MEOB. Kort geleden is deze dienst ver huisd naar het Marine Vliegkamp Valkenburg (MVKV).

De stagiaire Carin Dreef vervult haar stageperiode bij de afdeling Personeelszaken. Een project van haar was de enquête werkoverleg bij het MEOB. De afdelingen waar zij het onder zoek hield, blijken bijna allemaal een maandelijks werkoverleg te houden.

Op 27 april jl. werd een opendag en retinie gehouden. Hierbij waren de medewerkers en ex-medewerkers met hun partners uitgenodigd. Het gebouw V25, voormalig Falcon eye, is gereno veerd en opnieuw ingericht voor DOEWINED. De genodigden kregen volop de gelegenheid het gebouw te bezichtigen. De dienst heeft altijd krap gezeten in gebouw J, aan de overkant van het MEOB naast de ziekenboeg. Nu heb ben zij een riant onderkomen gekregen met plaats voor de Antenneploeg, Rayon Centrum (uit NORA) en de lei ding samen met de administratie. Er is genoeg plaats voor de kantoren, de werkplaats en het magazijn. Er werd in de Longroom genoten van een uitstekende nasimaaltijd.+

MEOBTIEK mei 1994

Op de vraag of er een wisselwerking plaatsvond tijdens het werkoverleg, werd bevestigend beantwoord door de meerderheid. Carin heeft meer het ge voel dat er een eenrichtingsverkeer is. Zij vindt dat de medewerkers eerder in de te nemen besluiten moeten worden betrokken, zodat er meer betrokken heid ontstaat. De chef moet ook zorgen dat iedereen deelneemt aan het werkoverleg.

worden kunnen contact opnemen met C.M.J. van der Ploeg, afdeling ONNI, toestel 2207. Het verenigingsjaar loopt van 1juni tot en met 31 mei.+

naar de medewerkers. Mondelinge toelichting op eventuele vragen kan ook verhelderend werken. (De staf is inmiddels naar u toegeweest). Ruim negentig procent van de onder vraagden heeft een inbreng tijdens het werkoverleg. Er wordt wel naar die inbreng geluisterd, maar er wordt niet altijd iets mee gedaan. Dit zou verbe terd moeten worden. Dan is er ook nog de sfeer op een afdeling. Een goed werkoverleg gaat met als de sfeer om te snijden is. Werkoverleg moet in goed vertrouwen gaan, eerlijk en open zijn. Hierdoor wordt een WIJ-gevoel gekweekt en verbeterd. • Corine van Dijk

De medewerkers zijn niet altijd tevre den over de informatie die zij ontvan gen. Zij vinden het wél belangrijk dat zij die krijgen. Het stafverslag is open baar. Dit kan dus door iedereen wor den ingekeken. Ook informatie uit verslagen van het bureauhoofdenover leg moet goed worden doorgespeeld

13


Afscheid KLTZ Ing. D. de Jong KLTZ De Jong nam afscheid van het MEOB, na bijna vijf jaar als hoofd van de afdeling bedrijfs bureau advies (HBBA) te hebben gefunctioneerd. Hij gaat niet weg omdat hij niet naar zijn zin werkt of omdat hij ander werk zoekt. Nee, hij gaat met functio neel leeftijds ontslag (FL0). Voor militairen met zijn rang be tekent het, dat je eruit kunt wan neer je vijftig jaar bent. Dat is nog redelijk jong, maar toch heeft Douwe de Jong zijn sporen wel verdiend na 36 dienstjaren. In 1958 al kwam hij in dienst bij het Marine Opkomst Centrum in Voorschoten. Na zijn militaire oplei ding in Hilversum en zijn vakoplei ding tot radio-radar monteur bij de TOKM in Amsterdam werd hij op Hr. Ms. Groningen geplaatst. Opdat schip heeft hij zeven maanden gevaren on der andere naar Nieuw-Guinea en werd kort daarna korporaal. In 1970 slaagde hij voor de HTS en werd be vorderd tot officier. Via een vaarperi ode op Hr.Ms. Overijssel ging hij de sector opleidingen binnen. Bij de Elektronische school gaf hij les en la ter gaf hij bij het KIM praktijkonder steuning bij de opleidingen en kwam weer via een vaarperiode, nu op de Hr. Ms. Philips van Almonde, bij de WTS (Wapen Technische School) terecht als hoofd van de opleidingen. Van 1985 tot 1988 was hij vervolgens weiiczaam bij de Inspecteur Zeemacht

Rechts: KLTZ Ing. D. de Jong, links KLTZE A.A.A. Wijkamp waar hij ook weer alles te maken had met opleidingen en waar hij een goed evenwicht moest vinden tussen be hoefte, personeel en budget. Na weer een vaarperiode op Hr. Ms. Kortenaer als hoofd Wapentechnische Dienst (HWD), waarbij hij onder an dere Australië aandeed, meerde hij in oktober 1989 aan bij het MEOB. Hier heeft hij, zeker gesteund door zijn er varingen bij zowel de opleidingen als bij het varend materieel, een interme diair kunnen zijn tussen de marine als gebruiker en het MEOB als onder houdsbedrijf.Hij lijkt niet echt een stil zitter, en uit zijn woorden hebben wij wel begrepen dat hij nu wat meer tijd krijgt voor zaken waar hij vroeger niet

aan toekwam. Zijn postzegelverzame ling is daar een goed voorbeeld van, maar ook zijn hobby als amateur-foto graaf. “Reizen”, zei hij, “is ook een hobby van me, maar ik denk dat eerst nog wat anders moet gebeuren, en dat heeft te maken met huis en tuin.” Op 25 maart ji. heeft hij afscheid ge nomen van de collega’s en van het MEOB, bij welke gelegenheid hij op verschillende manieren in het zonnetje is gezet en bedankt voor zijn bijdrage aan het functioneren van de afdeling en voor zijn collegiaal optreden. Wij willen daar nog de wens aan toevoe gen dat het hem goed gaat.• J.W.M.E. van Laarhoven

B e uwkundige oorzieningen In het VG&W-jaarplan zijn bouwkundige voorzieningen vermeld. Deze voorzieningen kunnen niet allemaal in 1994 worden uitgevoerd. De bedrijfs bouwkundige komt hierdoor echt niet zonder werk te zitten. Hij vertelt zelf waaraan hij mo menteel werkt: “Na het zomerverlof zullen er diverse bouwkundige voorzieningen op het terrein cq. aan enkele gebouwen wor 14

den uitgevoerd. Eën van deze voorzie ningen is het aanbrengen van een sta len loopbrug op het laagbouw dak van gebouw Hertz. Deze loopbrug is nood zakelijk om de medewerkers van de Technische Dienst, veilig en zonder gevaren, bij de technische installaties te laten komen. Tot op heden konden de medewerkers van de Technische Dienst de technische installatie alleen via de dakrand bereiken. De nieuw aan te brengen loopbrug moet aan deze gevaarlijke situatie een eind maken.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden zullen ook de raamkozijnen op de tweede verdieping (boven het bedrijfs bureau gebouw Hertz) dicht gezet worden met een beplating. Deze voor ziening is nodig om de lekkages, die bij regenachtige weersom standigheden zichtbaar worden in de gang bij het bedrijfsbureau, te verhel pen.”+ Hendrik Kremers bedrijfsbouwkundige

mei 1994 MEOBTIEK


Nieuwe HBBA en HPROJ Per 1 april ji. is er een nieuwe hoofd Bedrijfs Bureau Advies aangetreden (HBBA). Het bij zondere hiervan is dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een hoofd projecten (HPROJ)

doorschuift naar deze functie. Iets wat KLTZE A.A.A. Wijkamp inmiddels wel heeft ge daan.

Vanaf september 1991 is hij al bij het MEOB werkzaam in de, naar zijn zeg

gen, resultaatgerichte en zeer prakti sche functie van hoofd Projecten. Nogal een overgang uit zijn eerdere functies bij WCS en MARSTAF, waar hij van april 1988 tot september 1991 plaatsvervangend hoofd van de afde ling bedrijfsveiligheid was. Zijn nieuwe job vindt hij een logisch vervolg op zijn eerdere werk, waar hij al het nodige heeft gedaan aan het aanpassen van procedures en organi satie. Wij wensen hem veel succes.

le van links KLTZE A.A.A. Wijkamp (HBBA) en 2e van rechts ETZ1E B.H.M. Belderbos (HPROJ).

De nieuwe hoofd projecten LTZ1E B.H.M. Belderbos, is voor sommige van ons een oude bekende. Van 1974 tot 1976 was hij al bij het MEOB ge plaatst als normeerder. Nu, na een aantal vaarperioden op on der andere Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Callenburgh, en een loopbaan bij ma rine toezicht bij HSA (Holland Signaal Appamten), is hij weer terug en ook hem wensen wij veel succes.+

Bijeenkomst ETMAG Op 2 mei ji. kwam het voltallige personeel van het ETMAG bij een. Deze bijeenkomst was be doeld als vervolg op een informa tiebulletin over de herstructurering bevoorrading Koninklijke marine. De pro jectmanager herstructurering bevoorrading KM, de heer Pronk, was ook hierbij aanwezig en de personeelsconsulent. Bij MLC Arsenaal en MUNMAG in Den Helder werd op 3 mei een bijeenkomst gehouden.

tiestroom. Het hoofd van de Marine Magazijndienst (HMMD), KTZA JJ.M. Faassen, hield een emstige toe spraak. Een vermindering van honderd ar

beidsplaatsen ten opzichte van de sterkte van 1991 is ruw onderverdeeld in: 65 arbeidsplaatsen bij MLC Arsenaal, 25 bij MLC ETMAG en 10 bij MUN MAG.

Solliciteer Het geven van deze voorlichting over de herstructurering is bedoeld als een inhaalslag. Er was wat achterstand in de informatievoorziening, de geruch tenstroom was groter dan de informa MEOBTIEK mei 1994

Hij wees erop dat het krappe toewij zingsbeleid van de afgelopen tijd, nu

een voordeel is omdat er minder ont slagen hoeven te vallen. Een schrale troost voor de 35 medewerkers van het

ETMAG die nu nog steeds niet goed

weten waar zij terecht zullen komen. Vooral de BEVANA’s zullen moeilijk herplaatsbaar zijn. Bij het MEOB kun nen zij misschien terecht in een functie als materiaalpianner. Er zijn geen di recte herplaatsingen en er is nog geen budget voor herscholing. Er werd een duidelijk advies gegeven: solliciteer! Op de opmerking dat er voor vacatures bij het MVKV weinig animo was, werd heftig gereageerd. Er waren wel degelijk sollicitanten. Zij hebben echter niets meer gehoord. De voorlichting, er zijn geruchten in gedamd, is positief ervaren. Het perso neel zal op de hoogte worden gehou den met een informatiebulletin.• 15


Uitgaans i ag o d-medewerkers Er wordt altijd reikhalzend naar de jaarlijkse uitgaansdag uitge keken. 17 mei ji. was het dan zo ver voor de 160 oud-medewer kers van de marinebedrijven te Oegstgeest, om met z’n allen een dagje uit te gaan richting WestFriesland. Om acht uur kwamen de eerste oud-medewerkers al binnendruppelen om samen met andere oud collega’s onder het genot van een kopje koffie de eer ste herinneringen op te halen. Na een kwartier was er geen houden meer aan toen de bussen het parkeer terrein opreden. Nadat iedereen inge stapt was, reden we door de bijna uit gebloeide bollenstreek richting Velsertunnel. Via de Noordhollandse bollenvelden, die nog wel voor een deel in bloei stonden, kwamen we bij het museum Broeker Veiling in Broek op Langedijk. Hier werde we getrac teerd op koffie met een Broekerbol. Na een tweede kopje koffie werd de groep in tweeën gedeeld. Eén groep ging het museum in en de andere kon de vei linghallen bezichtigen. Na een uurtje wisselden de groepen.

Bloemkolen In de veilinghal werden we opgevan gen door een aantal dames in Westfrie se klederdracht waarvan er één vertel de dat de Broeker Veiling de oudste groenteveiling ter wereld is.

~RÜL~I’JE1LItI~4 t~CC(~ TQLGU~ Y~c~OLY~L~(N V1~(N

Mr~o

1

~WJI

1S~2

In 1887 werden namelijk de eerste bloemkolen geveild door tuinder Diiic Jongerling aan de slootkant. In de loop der jaren ontstond hier een doorvaar veiling. In het in Jugendstil opgetrok ken veilinggebouw bevindt zich nu de afmijnzaal waar de aanwezigen mee konden doen aan een demonstratievei ling met groente en fruit. Hiervoor werd een traditionele schuit binnengevaren met daarop enige pro ducten zoals: radijs, tomaten, kom kommers, wortels en appels. De aan wezigen konden via het afslagsysteem zelf bepalen wat zij voor deze produc ten wilden betalen, maar het was wel boter bij de vis want de dames in kle derdracht kwamen direct afreke nen.De andere groep bezocht het mu seum waar een tweetal collecties te

~

bewonderen was, één daarvan is een verzameling tuindersgereedschappen vanaf de jaren twintig van voor de mechanisatie. De andere is een collec tie houten en ijzeren schuiten. Deze is bijna compleet van akkerschuit tot een achttonsvlet. Om half één moest iedereen weer naar de bus want er moest voor de inwen dige mens gezorgd worden. Via Opmeer Hoorn en Hoogkarspel kwamen we aan in restaurant de Halve Maan in Bovenkarspel waar we de warme lunch konden nuttigen. -

Na afloop hield DMEOB zijn traditio nele toespraak waarin hij de oud-me dewerkers op de hoogte bracht van de laatste stand van zaken van het MEOB en het SEWACO-bedrijf. Hierna gingen allen weer in de bussen om aan de thuisreis te beginnen, via een route langs het IJsselmeer en een rondrit door Volendam kwamen we om half zes in Oegstgeest aan, waar één ieder nog een drankje aan de bar werd aangeboden. Net als onderweg werden hier nog volop herinneringen van vroeger opgehaald. De foto’s van vorig jaar vonden gretig aftrek bij al len. Al met al een geslaagde dag die door iedereen leuk werd gevon den.+ Arie Bal

~ 16

-

mei 1994 MEOBTIEK


Installatie nieuwe Dienstcommissie Op woensdag 4 mei 1994 is tij dens een speciale overlegverga dering de nieuwe Dienstcommis sie (DC) van het MEOB geïnstalleerd. Vanuit Den Helder was hierbij niemand aanwezig. Symbolisch werd de hamer over gedragen aan de nieuwe voorzit ter van de DC, Albert Vink. DMEOB sprak zijn waardering uit voor de manier waarop het formele, maar ook het informele overleg met de DC plaatsvindt. De vertrekkende DCleden werden nog eens extra bedankt voor hun inzet en kregen van hem een cadeau overhandigd. Speciale dank ging naar de vertrekkende voorzitter van de DC, Frans de Kleyn. Hij heeft de afgelopen negen jaar als voorzitter bijzonder veel energie ge stoken in de DC. Frans: “Het doel om een DC neer te zetten die voor zijn taak staat, is gere aliseerd. Een DC die in wisselende samenstelling aan dit resultaat heeft gewerkt en waarvan ik toevallig de voorzitter was. Ik wens de nieuwe dienstcommissie veel succes en veel uitdagingen bij hun taak en ga er van

Links de vertrekkende voorzitter F. de Kleyn en rechts de nieuw voorzitter van de DC A. Vink. uit dat de aanwezige ervaring garant staat voor een succesvolle voortzetting van datgene dat in gang is gezet.” Hierna gaf hij DMEOB een voorzit tershamer. Door deze hamer aan de fractievoorzitter van de grootste partij te overhandigen verldaarde DMEOB de nieuwe DC als geïnstalleerd.

Uitslag dienstcommissieverkiezingen gehouden op 20 april 1994 Het aantal stemmen per kandidaat: Oegstgeest Lijst 1 ABVA/KABO A.J. Vink G.Molema H.L. Cohen H. van Bree L.J. Schoon R. Aalders E. van den Eng C.M.J. van der Ploeg Mw. G. van der Gugten W.F. Dundas E Pompe L.H.J. Schelen T.C. Koupne

113 19 10 14 9 8 6 4 19 14 4 32 6

Ujst 2 CFO D.C. Havenaar J.N. Stapper 8. Schaap KM. Varkevisser-Kuyt W.J.A. Homburg A.den Haas W.P. Reyerkerk B.W. van Walraven G. Kleinjan

58 9 14 17 4 15 18 11 1

Den Helder Lijst 1 ABVA/KABO H. Varkevisser F.Simons C.v.Eis F.Heikens

MEOBTIEK mei 1994

77 24 7 17

Ujst 2 CFO H. Geerdink P.M.C.Thönissen

Ujst 4 CMHF T. den Haan 47

Ujst 3 AC 53 14

W. Sanders

40

Gerrit Molema heette de nieuwe DCleden namens de DC welkom: “Over drie jaar zullen jullie gedeeltelijk een ander mens geworden zijn en anders tegen het bedrijf en de problemen aan kijken.” Hij sprak ook de vertrekkende DC-leden Tineke Paats en Frans de Kleyn toe en overhandigde hierbij ca deaus. Voor Frans de Kleyn had hij een speciale samenstelling van allerlei attributen ingelijst.Molema: “Frans, de oudste sporen van jou in de DC dateren uit 1981. Opmerkelijk dat daar de ook naam Hogendoorn bij voor kwam. Er werd toen ook gesproken over reiskosten en reiskostendeclara ties. Het schilderij bevat een aantal markante delen: een ballon, die jij hebt laten knallen in aanwezigheid van de staatssecretaris van Voorst tot Voorst. Een touwtje waarmee jij de gemeente raad van Oegstgeest wilde testen op hun creativiteit. Zij moesten de uitein den beetpakken en zonder deze los te laten moesten zij er een knoop in leg gen. Als laatste zie je een stukje van de legpuzzel die jij hebt ontwikkeld. Jij wilde de nieuw aangenomen mensen erop wijzen dat zij ook zelf initiatief kunnen nemen voordat zij met hun problemen aanklopten bij de DC.” Na een gezamenlijke broodmaaltijd in het petit restaurant werd deze bijzon dere overlegvergadering afgesloten.+ Wil

Van

Elk

17


Belon g bij Optiek Onlangs werd H. Taffijn aange naam verrast door een fors geld bedrag, uitgekeerd voor één, door hem enige tijd geleden, in gediend idee.

1

Het betrof hier een idee voor een mo dificatie aan de N76 kijker die bij de Landmacht in grote getale in gebruik is. Aangezien de N76 ingebouwd zit in een pantservoertuig dat in terreinom standigheden behoorlijk aan schokken en trillingen onderhevig is, heeft deze modificatie, die zonder extra kosten kon worden gerealiseerd, uiteindelijk verminderde onderhoudskosten tot gevolg. Voordat de wijziging in de serie werd toegepast zijn enkele kijkers op de vi bratietestbank van de sectie Nachtzicht Optiek op effectiviteit beoor deeld. De resultaten zijn daarna ter beoordeling aan de KL gegeven. Deze reageerden positief en tot op heden zijn reeds 960 periscopen aangepast.

0 De N76 kijker.

Na een lange beoordelingstijd (mede ingegeven door een stuk operationele beproeving), is uiteindelijk de beslis sing gevallen: Beloning 3.050 gulden. Herman van harte gefeliciteerd.+ J.F. van Loon (UWPIO)

Geld terug voor uw ziektekosten De regeling Ziektekostenvoor ziening overheidspersoneel (Z.v.o.-regeling) voorziet in een tegemoetkoming in gemaakte ziektekosten, indien deze kosten meer bedragen dan een bepaalde norm van het bruto inkomen. Velen van u kennen deze regeling ech ter niet of onvoldoende. Lang niet ie dere belanghebbende die voor een te gemoetkoming in aanmerking zou kunnen komen, dient een aanvraag in. Daarom volgt hieronder meer over de Z.v.o. -regeling. 18

Belanghebbenden Belanghebbenden in de zin van de Z.v.o.-regeling zijn: a.defensie-ambtenaren (maar ook rijksambtenaren, militair ambtenaren en arbeidscontractanten); b.gewezen personeel bedoeld onder a. die wachtgeld, een VUT- of FLO-uit kering ontvangen; c.diegenen die een ABP-pensioen of militair-pensioen ontvangen en in de maand voorafgaande aan hun pensio

nering behoorden tot de onder a. of b. bedoelde categorieën; d.de weduwe- of weduwnaarspen sioen genietende niet hertrouwde we duwe of weduwnaar van iemand uit één van de hiervoor genoemde catego rieën.

Rechthebbende DeZ.v.o.-regeling is alleen van belang voor degenen, die particulier verze kerd zijn. Verplicht verzekerden zijn voor de regeling uitgesloten, tenzij de gezinsleden niet mede verplicht verze kerd zijn. mei 1994 MEOBTIEK


••

•.

:

:

$

-

-

i.

-

-

t

t

-

-

-:.

t

-

-

t

:

t..

~ii~

t.

t-

~.

t-,

--

t.

•t-

--t

,

t,

t

t

1--

t.

:

t-

t

-

••

:-

-

t.

-

-

•-

t

t

t

t•

1-

• •

-

-

:

t,

t.

t-

t

t.

e :

-

• t

-

~

•-

:

t--.

• t-..

t.

•:

t-t

rnii.

~

-

-

1

t

.—

~

.ee ie

t-

-

t-

.

i

cie ie ee

t.

-

-

t-

-

1-

t-

-

t

-

t

,

t-

t

t

t

-t-

:

•.

t.

t-

-

t

-

~-

•1~

-

~••~

-

t -

-

:

•-

:

,-

,

-t-.-

t.

t

t

-

: •t• • :

•-

t-

•~

-

1: ,•I. t

1

t

$

.•

t

t.

~•

..

-t

t-

t-

t,,

••

t —

t-

-

1-

-

-.

t

-

t-

-:-

t— t

t

t-

-

-tt

t-

t

t

-

t

1

t-

•.

t.

:.

--t--.

,--

-

t

t:- t-

t,

.

t.: -

-

,

t—

.

-

•-

-

.•

:‘

.1

:

t

t-

t..

t-

t.

t

.

t

• -

:

-

t

t-

,•

-

t-

-

1 -

t..

-

t-

-

t

-

t.

1

-

t

-

:.t

-

.•. t.

-

t

t_.

-

1-

:

..

t, --

--t—t.. t-

t

-1~•~

‘,

t, t.

• .

t.

--

t

-

-

t.

.

:~

•-

t

t.-

t

-t

t-

t.

-t,

:-‘-

-

t

-

t

..

~

t,.. -

t.,

ii

t

t

-

_t

t-

-

t

-

-

-

—.—

t.

-

t

—.

t

t

t

.

-

,

-

-

t

1_t

-

t

-

t-t-

t

-

t

t.

t.--

:-

t.-

,.

t-

t.

-

t.

t—

t-

.

t

tt:

-.

.

t,

,t-

~

,

t-

‘:

~,••

t-t-

:-

•t-

t

-

-

:‘

-

t

tt

t

t-.

t

-

:

‘.

t-

:t

-

-

:i

1

t

--

-

--

:-tt

II’,

t.

•.

-

-t

t-

t,.

-

-

-

,•

-‘-

t.,-,.

-: ~

t

:

1-

•:-t-

-

t

Ie

t•

1

t

t

t-

t..-:

MEOBTIEK mei 1994

19


Kort verslag van het 42e Over leg met de Dienstcommissie, gehouden op donderdag 14 april 1994 bij het MEOB Algemeen DMEOB deelt mede dat de reorgani satie Sirius formeel is goedgekeurd en heeft nu officieel de status definitief plan. De geplande datum om dit met wat stemmig vertoon ter plekke te forma liseren is maandag 2 mei. W.J.H. Kinschot (nieuwe HBEB) zal 1 mei aantreden. Op 27 oktober 1994 zal de Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht een be zoek brengen aan Oegstgeest. Hierbij is standaard een gesprek met de DC gepland.

DC dat de eventuele bevorderingsda tum volgens reorganisatie/formatieonderzoeken 1989 zou zijn. De uit spraak van dit onderzoek kwam op 14 maart 1994 met als ingangsdatum van bevordering 1 januari 1993. De vraag is nu: “waarom niet 1juli1989?”

DMEOB geeft aan dat de afspraak die toen gemaakt is in principe nog steeds van kracht is. Op de vraag: “waarom is bij logistiek niet voldaan aan deze afspraak?” antwoordt DMEOB dat de

uitspraak van logistiek gebaseerd is op recent gewijzigde formatienormen. Daarom is als datum van ingang de datum van wijziging gehanteerd. DMEOB zal kijken of men wat nader in kan gaan op de bezwaren van de medewerkers logistiek.

Formatie-onderzoek Logistiek

SEWACO-bedrijf

Er zijn bij de medewerkers logistiek bezwaren n.a.v. de formatie-uitspraak. Destijds heeft men afgesproken met de

Voor wat betreft het SEWACO-be drijf is er weinig nieuws te melden. Door kolonel Marsman (DBW) wordt

gewerkt aan de 1e fase van de ontvlech ting. DC heeft hierover een voorstel ontvangen. “MEOB 2000” De probleemstudies “MEOB 2000” en Herstructurering Bevoorrading Oegstgeest zijn goedgekeurd en er is een formele opdracht van de DMKM om de reorganisaties uit te werken in één reorganisatievoorstel. De plan ning is nog steeds om dit eind van het jaar rond te hebben. In juni is een nieuwe update gepland over de stand van zaken van de diverse units. Er zal nauwer worden samengewerkt met ETMAG. Het profiel leidingge vende is uitgebreid met ETMAG. De start ABC (Argumenten, Beslui ten, Communicatie) is gemaakt, ook voor het ETMAG. Het volgende DC-overleg is op 23 juni 1994.+

Hoog bezoek uit Egypte Op woensdag 20 april 1994 heeft, onder begeleiding van vertegen woordigers van de DMKL, een bezoek plaatsgevonden van Egyptische militairen aan de op tische werkplaatsen. De Egypti sche delegatie, waaronder enkele generaal-majoors, werd rondge vlogen met helikopters, waarbij ook geland werd op Valkenburg voor een bezoek aan het MEOB in Oegstgeest.

-,

6

0

-.

,~

.~-.---.

~

De landmacht probeert overtollig ma terieel aan het buitenland te verkopen. Dat de DMKL het MEOB wil betrek ken bij mogelijk onderhoudsopdrach ten is natuurlijk heel positief.

Onder de indruk Na afloop van het anderhalf uur duren de bezoek waren, naar eigen zeggen, zowel de vertegenwoordigers van de DMKL alsook de Egyptenaren zeer onder de indruk van het kunnen en de uitrusting van de bezochte werkplaat sen. 20

Nu maar hopen dat dit bezoek zal resulteren in opdrachten.•

J.F. van Loon (HWPIO)

mei 1994 MEOBTIEK


Oppervlakte Behandelings Werkplaats De nieuwe Oppervlakte Behan delings Wetkplaats die onlangs in gebruik is genomen heeft een groot aantal moderne technie ken in zich en heeft veel meer mogelijkheden dan de oude werkplaats. De milieuwetgeving is daar enerzijds de oorzaak van, maar ook de eisen die de conse quenties zijn van beleid hebben er zeer mee te maken. Zo is er een laboratorium waar behandelde proefpiaatjes worden onder zocht op kwaliteit en laagdikte. De baden waar dat allemaal in gebeurt worden met een compu tergestuurd systeem gemeten. De afdeling zelf kan daarmee de ba den analyseren en ze kwalitatief op een constant niveau houden. De zeefdrukkerij heeft ook veel meer mogelijkheden dan vroeger. De zeven worden nu zelf gemaakt, evenals het reinigen van de zeven dat eerder niet mogelijk was. Ook is in deze nieuwe afdeling een grotere maat zeefdruk mogelijk. Wat ook opvalt in het nieuwe gebouw is dat er een aantal secties zijn die van elkaar gescheiden gehouden worden omdat er stoffen worden verwerkt die elkaar zouden kunnen bijten.

Veiligheid Ook bij de opslag van de diverse ma terialen is er veel aandacht besteed aan de veiligheid van mens en milieu, en is er alles aan gedaan om calamiteiten te voorkomen.

-

~—

4

w

~

Er is een logische plaats gekozen voor de verschillende processen en voor elk produkt dat behandeld moet worden is er een economische route bepaald zo dat heen en weer zeulen niet meer voorkomt. Nu valt dat zeulen wel mee, want ondanks de ingetreden miniatu risatie bij apparatuur hangt er een fors aantal hijskranen en hijskraantjes in het gebouw. Wat wel met miniaturisatie, te maken heeft is dat er niet meer édn grote staal straalcabine staat maar drie kleinere, en dat de spuitcabine weliswaar 6 me ter lang is, maar zodanig deelbaar dat je er zonodig ook maar een klein ge deelte van kunt gebruiken.Nieuw is ook een milieu-vriendelijk ontlakbad. Het ontiakken wat tot nu toe met zeer agressieve stoffen gebeurde is nu ver vangen door een nieuwe techniek met voor het milieu niet schadelijke com

ponenten. Daar waar t&h gewerkt moet worden met miieubelastende of gevaarlijke stoffen, zijn zodanige pro cedures opgesteld en maatregelen ge troffen, dat ook dit op veilige wijze kan gebeuren.

Cadeaubon W. Verheij (l-IWP/M) riep op de och tend van de officiële opening het per soneel van de werkplaats bij elkaar. Zij werden bedankt voor hun inzet en hun bereidheid onder moeilijke omstan digheden toch hun werk te doen. W. Verheij gaf ze een cadeaubon. De hierbij aanwezige mensen van de Technische Dienst werden bedankt voor hun hand- en spandiensten. Ineen gezellige sfeer werd er vervolgens koffie gedronken, uiteraard met ge bak.+ J. W.M.E. van Laarhoven

Sex, de stand van zaken Ja, het eerste wat u dacht toen u deze kop las, was: “dat moet ik lezen”. Helaas ga ik u teleurstel len en u niets over sex vertellen. Dit was puur een manier om uw aandacht te vragen voor ambte lijke taal in onze corresponden tie.

bij treft u een kostenraming voor de kalibratie aan”. Leest dit niet veel

“Onder verwijzing naar bovenge noemde refertes betreffende het On derzoek, doe ik u hierbij een kostenra

prettiger? Zelf schrijft u natuurlijk in perfect en eenvoudig Nederlands een brief. Helaas is er in mijn FIF “het corrigeren van brieven” opgenomen.

MEOBTIEK mei 1994

ming, die u vindt in de bijlage, omtrent de uit te voeren kalibratie toekomen”. “Naar aanleiding van uw nee, dit ,

wil ik u niet aandoen. U leest ongetwij feld dagelijks zulke prachtige volzin nen. Maar het kan ook anders: “Hier

Daarom word ik dagelijks geteisterd door ook uw prachtige volzinnen. Niet alleen ik word hiermee opgezadeld maar ook uw lezer. Ga eens op die stoel van die lezer zitten, vertel hem of haar eenvoudig en duidelijk wat u te melden heeft. En niet hoe goed u bent in het omzeilen van de werkelijke boodschap.. N. la Lau

21


Overdracht personeel MEOB-MVKV Op 2 mei werden, in gebouw Sirius van het MVKV, acht me dewerkers van het MEOB over gedragen aan het MVKV. DMEOB, Ir. P.R. Hogendoorn, gaf de personeelsdossiers, keurig verpakt in een houten kist, over in handen van de commandant MVKV de heer Goemans. Het MEOB had vroeger een werk plaats bij het MVKV, de Atlantic werkplaats. Toen daar een eind aan kwam en er tegelijkertijd behoefte was om onderhoud te geven aan de simu latoren, heeft men vanuit die werk plaats aardig invulling kunnen geven aan het beroep wat er toen op het MEOB werd gedaan. Toen dan ook de discussie ontstond over het onderhoud van de Operation Flight Trainer (0Fl’) en de Operation Technical Trainer (OTI), als onderdeel van de onder houdsdienst van het MVKV, leek het logisch dat die onderhoudsdienst dat met eigen mensen wilde doen. De Know-how echter van de betrokken medewerkers was iets waar men niet omheen kon. Dus die moesten het wel blijven doen. Deze hadden in eerste instantie nogal wat moeite met die overgang naar het MVKV. De dienst commissie was het met hen eens dat dit werk zo specialistisch is, dat het eigenlijk bij het MEOB zou moeten blijven. Toen de beslissing eenmaal gevallen was, heeft men zich echter expliciet uitgesproken voor het MVKV.

Verkiezingen Grote overwinnaar van de dienstcommissie-verkiezingen is eigenlijk de kiezer zelf. Bijna tachtig procent van de MEOB ers in Oegstgeest, Valkenburg, Rotterdam en Vlissingen hebben de moeite genomen om te gaan stemmen voor een nieuwe dienst commissie. Bedankt voor uw be trokkenheid. De uitslag is inmiddels bekend. De zetels zijn verdeeld. De AbvaKabo le vert één zetel in, ten opzichte van drie 22

.~

II~I~ ~

DMEOB, fr. P.R. Hogendoorn, gaf de personeelsdossiers aan de heer Goemans. KLTZ Leebeek en KLTZ Wiegeraad kijken toe. De acht betrokkenen zijn: B.J. Giesen, R.P. Groenewegen, C. Klinkenberg, G. van Leuveren H.J. Rabouw, P.H.A. van der Togt G.J. Vos en J. van der Vos.

jammer te vinden dat de overgang van het MEOB naar het MVKV nu een feit was. Hij wees de commandant er te vens op dat hij door deze actie een stel goede technici in dienst kreeg.

Zij ontvingen, naast de uitgesproken dank van DMEOB, een aardig presen tje in de vorm van een glasobject, als fysieke herinnering aan het MEOB. De woorden van de heer Goemans, die hen welkom heette in ZIJN organisa tie, deden de acht zichtbaar goed. De voorzitter van de dienstcommissie van het MEOB, F. de Kleijn, zei het toch

Van der Togt sprak namens de me dewerkers zijn dank uit aan de spre kers en zei nog even te willen bena drukken, dat na een eerdere keuze voor het MEOB, nu toch duidelijk gekozen is voor het MVKV.,

jaar geleden, aan het CFO. Terecht of onterecht, in een democratie, ook bin nen bedrijven, bepaald gelukkig de kiezer wie hem of haar mag vertegen woordigen. Meer dan de helft van de kiezers geeft aan vertrouwen te heb ben in de AbvaKabo vertegenwoordi gers, ondanks het niet verkiesbaar zijn van Frans de Kleijn. Een goede basis, en voor het AbvaKabo team een grote stimulans, om door te gaan met het vertegenwoordigen van uw belangen. Voor bedrijfsaangelegenheden via de dienstcommissie en voor de leden in dividueel middels de (Bedrijfs Leden Groep) BLG. Wij staan voor u klaar.

J.W.M.E. van Laarhoven Op naar “MEOB 2000” reken maar,

is en blijft onze leus. Wij geloven er in. Inmiddels heeft Leo Schoorl aangege ven dat hij het belangrijk vindt dat een jongere zijn plaats inneemt en heeft hij plaats gemaakt voor Ruben Aalders (Leo blijft voorzitter van de BLG). De DC-fractie van de AbvaKabo bestaat de komende drie jaar dan ook uit; Al bert Vink, Gerrit Molema, Harry Co hen, Hans van Bree en Ruben Aalders. Alle kiezers hartelijk dank voor het vertrouwen. Wij zullen trachten het waar temaken.+ Albert Vink

mei 1994 MEOBTIEK


Puzzelhoek •

Horizontaal

:‘

..

Verticaal

. .

.

..,

S

• S

.• •

S-

1

..

• •

1

S. S

1 $ 8

~.

8.8;

8

Puzzelladder

1 1

t

II ‘t

‘‘t

1 ~


PZ-ters Met Ontslag H. Tichelaar (SBK)

BB/H

01-04-1994

IMA/O BB/H

19-04-1994 14-04-1994 02-06-1994 03-06-1994

Ambtsjubilea J.E. Slot T. de Vries R.G. Scharff A.L. Sneeuw

NZO/O

TST/O

In Dienst Naam: Functie: In dienst Vonge werkgever~ Is gek op: Heeft hekel aan: Favoriete eten: Favoriete sport

Grootste wens:

Willem van Klnschot Hoofd Bedrtjfs Economisch Beheer (HBEB) 01-05-1994 DEBKM Zoon van twee maanden oud Verantwoording uit de weg gaan Vlees, vooral van de barbecue Skiën in Zwitserland (al 35 keer gedaan) Kijkt nu al uit naar het moment waaop hij samen met zijn zoon te gaan skiën Gezond blijven en een plezierige werkkring

Naam: Functie:

~ TTm-n,~,:r~~,.~’

~

..

Ward André Alting Siberg Medewerker goederenstroom Buitendienst Vlissingen In dienst 02-05-1994 Vorige werkgever~ Uitzendkracttt in de draaierij bij Geldrop kunststof (fijnmechanische opleiding) Is gek op: Indisch eten Heeft hekelaan: Te laat komen Favoriete eten: Alles Favoriete sport Boksen en ijshocI~ Grootste wens: Trouwen

Algemeen programma NatIonale Vlootdagen 1994 op 8,9 en 10juli1994 09.00 - 17.00 09.00 - 16.00 09.00 - 17.00 09.30 - 16.15 09.45 - 10.00 10.00 - 16.00 10.00- 16.00 10.00 - 16.00 10.00- 16.00 10.30 - 10.45 10.45 - 11.00 11.15 - 11.30 11.30 - 11.45 11.45 - 12.15 14.00 - 14.15 14.15 - 14.30 14.30- 14.45 15.15 - 15.45 15.45 - 16.00 16.00 - 16.15 17.00

Nieuwe Haven open voor publiek, schepen open voor bezichtiging Rubberboot varen voor kinderen (van 8 tot 16 jaar) vanaf steiger 22 zuid Helders Mannemuseum en Traditiekamer Rijkswerf Willemsoord geopend voor publiek Rondvaarten met sleepboten door de haven, ieder half uur vanaf steiger 19 Afdalingen door mariniers vanuit een Lynx helikopter Duikdemonstraties in duiktank bij steiger 21 zuid (ieder uur) Demonstraties met scheepsmodellen door Nederlandse modelbouwers nabij de recreatietent (ieder uur) Demonstraties met onderzeebootmodellen op steiger 19 (ieder uur) Pendeldiensten met landingsvaartuigen tussen talud steiger 23124 en houten steiger 5 Afdalingen door mariniers vanaf de kraan bij steiger 24 Parachutespringen door mariniers uit een Lynx helikopter Demonstratie varen met rubberboten door mariniers Demonstratie door een Orion vliegtuig Reddingsdemonstratie door reddingsboot en een Lynx helikopter Afdalingen door mariniers vanuit een Lynx helikopter Demonstratie door een Orion vliegtuig Demonstratie varen met rubberboten doormarinjers Reddingsdemonstratie door een reddingsboot en een Lynx helikopter Afdalingen door mariniers vanaf de kraan bij steiger 24 Parachutespringen door mariniers uit een Lynx helikopter Einde programma

‘‘

ni~ 1,

~

.m

S U iii

Wijzigingen in het programma voorbehouden

24

mei~

fl t fl

U

n

MEOBtiek 03 1994  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you