Page 1

l5eiaargang nr. 1, januari1994

MEOITIEK Nieuwjaarstoespraak DMEOB d

“In 1993 hebben wij veel moeten improviseren.”

OEGSTGEEST (DMEOB) Ir. P.R. Hogendoorn keek op 3 januari 1994 terug op een aantal opval lende zaken van 1993. Hij liet de voorzitter van de personeelsve reniging een plaquette onthullen en hij sprak zijn toekomstver wachtingen uit voor 1994. -

DMEOB: “In 1993 hebben wij veel

MEORTIEK IS EEN PERIO IEKE UITGAVE VAN ET MARINE ELEKTRONISC ENOPTISCHBED IJF

moeten improviseren, vooral toen zo’n vijftig medewerkers van de 55~ regeling gebruik maakten. Dankzij uw improvisatietalent is deze grote uit stroom, zonder al te veel moeilijkhe den voor onze klanten, opgevangen. Dit talent zorgde er ook voor dat tij dens de asbestproblemen in gebouw Pascal de werkzaamheden gewoon doorgingen, mijn dank hiervoor. Er

waren meer infrastructurele zorgen. De oplevering van de nieuwe OBW en de bouw van de meettoren in Den Helder werden vertraagd, beide door problemen met de hoofdaannemer. De geraamde kosten voor de nieuwbouw van het SEWACO bedrijf bleken hoger uit te vallen. Krampachtig wordt ge zocht welke werkzaamheden in de fa ciliteiten van de nieuwe Rijkswerf kunnen worden ondergebracht. Een groot deel van het beschikbare budget ging op aan ashesiwerkzaamheden waardoor verbeteringen aan klimaatbeheersing van diverse gebouwen zijn uitgesteld. Door uitstekend werk van de mensen van de TD en MV konden voorzieningen worden getroffen waar door een deel van dc problemen snel zullen zijn verholpen. 1


In 1993 is Rob Giesen overleden, het geen velen die hem kenden erg heeft aangegrepen.”

Communicatie verbeteren “Er is in 1993 hard gewerkt aan het verder uitwerken van de “MEOB 2000” structuur en in Den Helder aan het SEWACO bedrijf. Wij zijn begonnen met het verbeteren van de communi catie. Hiervoor is er naast zes keer MEOBTIEK, acht keer een NIEUWS BRIEF uitgegeven, is een onderzoek naar het functioneren van het werkoverleg gestart en ontstond het ABC-plan (Argumenten + Besluiten + Communicatie). Ook is een begin ge maakt met de zorg voor een beter mi lieu.”

Eerherstel voor PV-plaquette “Op infrastructureel gebied hoeven wij in 1994 niet veel nieuws te ver wachten. De nieuwe OBW zal begin maart worden opgeleverd en op 27mei 1994 feestelijk worden geopend. Ook de meettoren in Den Helder zal dit jaar in gebruik worden genomen. De ko mende twee jaar zit een nieuw be drijfsrestaurant er niet in. Gelukkig is de kantine zodanig opgeknapt dat hij nog wel een paar jaar mee kan. Dit gebouw heeft bij de heropening in 1952 een plaquette ter herinnering ge kregen van de toenmalige PV. Deze plaquette is een tijdlang zoek geweest

en kwam onlangs weer boven water.” De huidige voorzitter van de PV mocht hierbij de plaquette opnieuw onthul len. Door het verwijderen van een doek werd de plaquette zichtbaar die, keurig opgeknapt, hangt waar hij hoort, in de kantine.

Nieuwe toekomst “1994 zal in het teken staan van de verandering. Na 135 jaar in verschil lende hoedanigheden en taken, vanaf Verificateur van ‘s Rijks Zeeinstru menten en Dienst der Draadloze Tele grafie tot de laatste vijftien jaar MEOB, zijn wij op weg naar een nieuwe toe komst, zowel in Oegstgeest als in Den Helder. Werken met een andere cul tuur, andere structuur en met minder

mensen. Concreet betekent dit voor 1994: ontvlechting MEOB/O en MEOB/H; afronden profiel leidinggevenden en start met cursussen; ABC-plan dit jaar gerealiseerd; afronding PU’s en OU beschrijvin gen; opstellen personeelspian “MEOB 2000” en SEWACO bedrijf; start met milieuzorgsysteem: ge bruik milieugevaarlijke stoffen met 20% verminderd en in het jaar 2000 moet de totale milieubelasting, energie en water e.d., met 25% zijn verminderd. Dit lukt alleen met uw hulp. -

-

-

-

-

Dames en heren, laten wij nu een drankje drinken op een goed en schoon 1994.” En dat deden wij dan ook!+ Wil van Elk

REB

1

Rijks bedrijfsgezondheids en bedrijfsveiligheids dienst MEOB Oegstgeest Spreekuruu alleen na wlefonische afspraak. tsl. 2234 W. deKieiiç arts Chrystal Parges, secretaresse

MEOB Den Helder

• :~ ~ ~ Voorzitter PV, A.M. Koek, onthult plaquette

Spreekuren alleen na telefontsche aftpraak 02230-25141 R.E. Weber, at1~ Maanda~, dinsdag, woensdag, vrijdag van~ 08.30 uur - 09.00 uur en var~: 13.30 uur - 16.30 uur.

januari 1994 MEOBTIEK


Van de redactie Het is eigenlijk te laat om nog goede wensen te uiten omdat wij al in de maand februari aangeko men zijn. Toch wil ik bij het uit komen van dit eerste nummer van 1994 u en de uwen een goed en prettig maar vooral een ge zond jaar wensen. Wanneer wij de woorden van DMEOB en HMEOB/H moeten geloven die zij in hun nieuwjaarstoespraak hebben uitgesproken zal 1994 een roerig jaar worden. Het jaar van de metamorfose, van de veranderingen. Wij gaan naar een nieuwe toekomst van “MEOB 2000” en het SEWACO bedrijf, daar wordt in deze MEOBTIEK het één en ander over gezegd.

Personeelsvereniging Nieuw voor déze MEOBTIEK is dat de PERSONEELS VEREMGING MARINE BEDRIJVEN OEGSTGEEST van het bedrijfsblad gebruik gaat maken. Van wege financiële problemen zal de Scheepsbel, als gecombineerd vereni gingsblad van de PVMBO en de PV marine, niet meer verschijnen. U kunt er op rekenen dat informatie van, voor en door de PV vanaf nu in de MEOB TIEK te lezen zal zijn. Dat betekent ook dat er zo’n kleine tweehonderd nieuwe lezers van de

MEOBTIEK bijgekomen zijn, die dit blad nu voor het eerst of wellicht na een lange onderbreking weer onder ogen krijgen. Voor de nieuwelingen hartelijk wel kom in het legertje lezers waarvan het aantal inmiddels op ruim zestienhon derd is gekomen.

Sloop in Wassenaar De sloop in Wassenaar gaat gestaag door. Ter illustratie een foto van de op een drakenkop lijkende crusher die hier aan het werk is om de laatste ob stakels te slechten. Dat doet me denken aan de mols hopen die nu op een beperkt gebiedje op het terrein van het MEOB/O zijn gecon

centreerd. De hog at tand van de laatste weken heeft niet alleen aan het personeel overlast bezorgd. Ook bij de mollen stond kennelijk het water aan de lippen, ze hebben massaal de wijk gezocht naar hoger gelegen stukjes grond. Wij kijken met hen uit naar het voorjaar wanneer het ongetwijfeld weer droger zal zijn. Iedereen die de redactie op welke wij ze dan ook zijn of haar beste wensen heeft laten toekomen voor dit nieuwe jaar wil ik daarvoor nog hartelijk be danken en ik wens u veel leesplezier met deze MEOBTIEK.• J.W.M.E. van Laarhoven

Van de directie Na de nieuwjaarswensen heb ik als één van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar de Begroting 1994 en het Convenant 1994 met de DMKM besproken.

1993 waren dit er nog 880. Het aantal medewerkers moet dus in 1994 met nog minstens 20 verminderen en in de jaren daarna met ca. 30 per jaar.

In het convenant staat welke activitei ten wij in 1994 denken uit te voeren en welke middelen, personeel en finan cieel wij daarvoor nodig hebben. Bij het personeelsplan zijn wij uitgegaan van het plafond dat wij in 1997 moeten bereiken (470 voor MEOB Oegstgeest en 275 voor MEOB Den Helder). Wil len wij dat met natuurlijk verloop ha len dan moeten wij er voor zorgen dat er eind 1994 niet meer dan 860 mede werkers in dienst zijn (burgers, militai ren. Oegstgeest cii Dcii Helder). Eind

Vorig jaar zijn wij meer dan 70 mede werkers “kwijtgeraakt” en de nadelige gevolgen hiervan zijn op bepaalde plaatsen nu al goed te merken. Dit jaar zullen wij van de personeelsreductie nog meer last krijgen want om het verwachte werkaanhod van 1994 aan te kunnen, komen wij nu al eigenlijk 20 medewerkers te kort. Maar het werk dat wij na 1994 verwachten neemt zo sterk af dat het waanzin is om in 1994 extra mensen in dienst te iiemen. Nee, er zit niets anders op dan dat

Personeelsreductie

MEOBTIEK januari 1994

3


wij met elkaar, u en ik bij het aange boden werk in 1994 kritisch kijken of alles wel echt nodig is. Uw vinding rijkheid is nodig om er voor te zorgen dat wij het werk met minder uren, maar toch met een tevreden klant uit voeren.

Voorlopige bedragen Bij de begroting ging het vooral om het investeringsdeel, het geld dat wij nodig denken te hebben voor de ver vanging en uitbreiding van meetappa ratuur, machines, gereedschappen en dergelijke. Over het zogenaamde ex ploitatiedeel, geld voor onderhoud en wijzigingen aan de gebouwen, voor gas, water en licht, voor onderhoud aan machines en zo, waren wij al met “Den Haag” tot overeenstemming ge komen. Voor de investeringen hebben wij een begrotingsvoorstel van 2,9

miljoen gulden ingediend. Dat is niet te veel als u bedenkt dat alleen al voor de vervanging van de produktie-, meet- en testmiddelen 15 jaar na aan schaf, een jaarlijks bedrag van onge veer 3,5 miljoen gulden nodig is. He laas is de financiële situatie van de marine zo penibel dat de marinebedrij ven een stuk minder krijgen dat ze nodig denken te hebben. Voor 1994 krijgt het MEOB een investeringsbud get van 2 miljoen gulden, meer is er gewoon niet. Alle toegezegde bedra gen zijn overigens voorlopig. Pas eind februari, wanneer de Admiraliteits raad de gehele begroting heeft behan deld, krijgen wij de definitieve bud getten.

rinebedrijven roofbouw is, die niet te lang mag duren. Voor de jaren 1995 en volgende zijn ons daarom voorlopig wat ruimere budgetten voor investe ringen toegezegd. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het over de voornemens voor 1994 gehad, ik wil ze hier in het kort nog een keer herhalen. Afronden van de activiteiten rond om “MEOB 2000” en het SEWACO bedrijf waar wij in 1993 mee zijn gestart; Een forse vermindering van het ge bruik van milieugevaarlijke stof fen. Dames en heren, ik wens u nogmaals een goed en gezond 1994 en ik hoop,

Roofbouw

nee verwacht dat er best nog wat te lachen valt.+

Ook de DMKM ziet in dat een zo grote korting op de vernieuwing van de ma-

DMEOB

-

-

1 ienstverla ing 55~ rs Hoofd personeelszaken van het C.F. Verbokkem, hield op maandag 17 januari ji. een lezing over dienstverlating voor 55~ers. Een soortgelijke bijeenkomst is in Den Helder gehouden voor de jaarwisseling bij de Bewape ningswerkplaatsen en op 14 ja nuari jI. bij het MEOB/H. MEOB,

Bij de afdeling personeelszaken ko men van 55~ers veel wagen binnen, vooral over de UBM (Uitstroom Be vorderende Maatregelen). Vooruitlo pend op verdere publikaties over dit onderwerp, werd besloten om monde ling de stand van zaken bekend te stel len. Van de lezing en van de vragen die zijn gesteld, uiteraard horen daar ant woorden bij, maakt HPZ een uitgebrei de samenvatting.

Operatie ‘stofwolk’ Toen vorig jaar met operatie ‘stof wolk’ een groot aantal werknemers het bedrijf verliet, keken collega’s hen met gemengde gevoelens na. Er ont stond een groot gemis aan vakkennis en er moest harder gewerkt gaan wor den door de achterblijvers. Enkelen waren jaloers omdat zij er niet uit kon den met zo’n ‘soepele’ regeling, om dat zij net een jaar of soms maar een maand te kort kwamen. Vooral die

laatsten kijken reikhalzend uit naar een volgende actie. De UBM regeling leek voor hen een manier om hun for tuinlijke collega’s te volgen.

rijksoverheid een passende functie is op een vacaturelijst. Deze arbeidstoets wordt centraal uitgevoerd, het bedrijf heeft hier verder geen invloed meer

Wel of niet doen

op. Wordt een baan aangeboden dan kan deze niet worden geweigerd!

In het kort komt het er op neer dat de officiële VUT regeling, leeftijd van 61 jaar of veertig dienstjaren, of wachten tot de leeftijd van 65 jaar om met pen sioen te gaan, de mooiste manier is om het bedrijf te verlaten. Daarnaast is er de SBK- (sociaal beleidskader) en de UBM regeling. Beide regelingen zijn op vrijwillige basis. Bij het SBK be draagt het wachtgeld de eerste drie maanden 93 procent, dan negen maan den 83 procent en tot aan de VUT 73 procent (inclusief een toeslag van 3 procent). In de VUT krijgt men 75 pro cent tot aan het pensioen. Bij de UBM is het wachtgeld ook 93 en 83 procent in het eerste jaar, met daar na een garantie van 80 procent tot aan de VUT. Voor de VUT geldt hetzelfde als bij het SBK, 75 procent tot aan het pensioen. In beide gevallen wordt ge keken of het voor het bedrijf doelma tig is. Daarna wordt er gekeken of het budget het toe laat. Het venijn zit in de staart. Bij de UBM regeling worden de gegevens van de werknemer doorge speeld naar een commissie. Deze com missie onderzoekt of er binnen de

A. Vink, DC-lid voor de AbvaKabo be vestigde een opmerking van HPZ: “In derdaad, onze bond ontraadt de leden om van deze regeling gebruik te ma ken.” C. Verbokkem: “Van deze presentatie en van de gestelde vragen wordt een samenvatting gemaakt. Ik kom hier nog uitgebreid op terug met een publi katie, onder andere in de MEOBTIEK van maart 1994.”• Wil van Elk

Voorlichtingsdagen voor VUT-Iers 17 februari 1994 NOVOTEL, Hofweg 5-7, Den 1-laag. 17 maart 1994, 1(0ninklijke Nederlandse Jaarbeurs (Bea trixgebouw), Jaarbeurspiein, Utrecht Wie: medewerkers eventueel verge zeld door hun partner—die met VUT of met pensioen gaanDoel:”de deelne mers voorbereiden op hun toekomstige positie doormiddel van het belichtenvan financiële, iechtspositionet en persoon lijke aspecten die te maken hebben met het uittreden uit het arbeidsproces.” —

januari 1994 MEOBTIEK


B drijfshul e verlener on i erscheiden De heer Sj.H. Scheenstra, burge meester van Oegstgeest, was op 15 december weer op het MEOB om zijn jaarlijkse bijdrage te le veren aan de huldiging van vrij willigers die een lustrumjaar be reikten in hun lidmaatschap van de Bedrijfs Hulp Verlening. De heer Scheenstra roemde in zijn toe spraak de vrijwilligers voor hun grote inzet. “Het doet mij goed te weten”, zei hij, “dat u door oefening en lessen gereed bent om ingezet te worden bij kleine ongelukken. Dat u ook bij gro tere calamiteiten geprepareerd bent voor een goede hulpverlening en daar ook bereid toe bent, geeft aan dat u zich daar samen met cle bedrijfsleiding en de plaatselijke overheid verant woordelijk voor voelt. Het is d~irom ook, dat ik hier graag naar toe ben gekomen om u hiervoor te bedanken en ook de waardering uit te spreken namens Hare Majesteit de Koningin. In Haar naam zal ik u de versierselen opspelden,” zei hij en voegde vervol gens de daad bij het woord.

Een echte topper Vier personeelsleden ontvingen voor het eerst, namelijk na tien jaar vrijwil ligerswerk, een medaille met oorkon de. Hun namen: R.F.A. van Dun, G.J. van der Laan, J.M. Schouten en H. van Velzen.

1• Van links naar rechts: A.J.M. Krammer, R.F.A. van Dun, Ch. Endert, J. van der Bent, II. van Velzen, W.P. Reyerkerk, E. Pompe, J.W. Ruben, E.P. Spierenburg, G.J. van der Laan, J.W. de Graaf, en G. van der Gugten. Drie mensen kregen een uitbreiding van de speld met een daarop te beves tigen XV (vijftien) jaar, te weten: me vrouw G. van der .Gugten, J. van der Bent en A.J.M. Krammer. Voor twintig jaar werden onderschei den de heren E. Pompe, W.P. Reyer kerk, J.W. Ruben en E.P.Spierenburg. Voor 25 jaar kwamen de heren J.W. de Graaf en 1. van Gemert in aanmerking. De echte topper was op deze ochtend de heer Ch. Endert die bij de oprich

ting van de BZB moet zijn geweest. Vijf en dertig jaar, vanaf 7 maart 1958, heeft de heer Endert deel uitgemaakt van de BZB organisatie. Hij kreeg van burgemeester Scheenstra dan ook de extra aandacht die hij verdient, tijdens het opspelden van het plaatje waar XXXV (35) op staat.+ J.W.M.E. van Laarhoven

Toelichting Reisbesluit 1993 Per 1 april 1993 is er voor bur gerambtenaren Defensie een nieuw reisbesluit in werking ge treden. Ondanks voorlichting, uitleg en overleg over het nieuwe besluit, blijkt er toch nog veel onduidelijkheid te bestaan over de rechten en plichten tijdens een dienstreis. De etmaalvergoeding is verdwenen uit het vergoedingenstelsel. Hiervoor in de plaats zijn diverse componenten van vergoeding in het leven geroepen zoals: MEOBTIEK januari 1994

Lunchcomponentf 16,00 Dinercomponentf 24,50 Logiescomponenrf 98,50 Ontbijtcomponentf 8,50 Dagcomponentf 5,00 Avondcomponentf 15,00. Ik zal trachten met praktijkvoorbeel den wal duidelijkheid te verschaffen.

1. Een dienstreis naar een lokatie waar de mogelijkheid bestaat om van rijks wege een middag- of avondmaaltijd te gebruiken: in dit geval is het niet van belang of er wel of niet voor de maal tijd moet worden betaald, er kan geen

maaltijd-component worden gedecla reerd. Slechts bij hoge uitzondering is declareren van een maaltijd-compo nent mogelijk. Dan moet worden aan getoond dat er geen mogelijkheid was om gebruik te maken van de geboden faciliteit om het meegenomen pakje brood in een kantine of dagverblijf op te eten. Dus alleen het niet meer leve ren van maaltijden of maaltijdcompo nenten is hierbij niet van toepassing. Indien men tijdens deze dienstreis ook nog eens moet overnachten, dient ook de mogelijkheid tot overnachting bin nen de overheidsinstelling te wordei onderzocht. Pas indien hiertoe de mo

5


gelijkheid niet bestaat mag men ge bruik maken van een daartoe bestemde instelling en mag men deze kosten ook declareren. Wordt bij overnachting gebruik gemaakt van de overheidsin stelling en is hiervoor betaling ver schuldigd, dan wordt hiervoor binnen de gestelde regels vergoeding ver leend. De kosten worden dan op basis van werkelijke uitgaven vergoed. 2. Een dienstreis naar bijvoorbeeld Vlissingen; incidentele dienstreizen naar Vlissingen zijn gelijk aan ieder andere dienstreis. Men kan gebruik maken van de faciliteiten die het be drijf is overeengekomen met Hotel Royal aldaar. Dit is niet verplicht. Als hiervan wel gebruik wordt gemaakt, dient dit een week voor aanvang van de dien streis te worden aangemeld bij de afdeling personeelszaken van de lokatie waaronder men ressorteert. 3. Indien veelvuldig een dienstreis wordt ondernomen naar een zelfde lo katie en als het aantal dienstreizen meer is dan 50% van de arbeidstijd per maand, dan valt dit onder het verplaat singskostenbesluit (VKB). Het VKB heeft een geheel andere vergoedings voorwaarde dan het reisbesluit 1993. De vergoedingscomponenten per dag van het reisbesluit vindt men in het VKB niet terug. Hierin staat bijvoor beeld wel een vergoeding voor betaal de pensionkosten en reiskosten woon werkverkeer. Pensionkosten worden vergoed tot een maximum van 90% voor gehuwden en 60% voor onge huwden. De reiskosten woon-werk verkeer worden voor een bepaalde tijd vergoed tot een bedrag van f 390,00. Dit is exclusief de eigen bijdrage van f 72,50. 4. Bij dienstreizen waarbij een enkele reis met het openbaar vervoer meer is dan 30 kilometer, kan men bij de afde ling personeelszaken van zijn/haar ressort, een NS dagkaart afhalen, al dan niet in combinatie met een treintaxi-biljet of een 0V dagkaart. Hierbij is het niet van belang of men al dan niet het twintig dagen criterium over schrijdt. Wel kan men hierdoor voorkomen dat men bij een eventuele overschrijding van het twintig dagen criterium buiten de problemen blijft op belasting-tech 6

nisch gebied. Let wel, het afhalen van een vervoerbewijs als voornoemd is geen verplichting, indien voor een in cidentele dienstreis naar een bepaalde lokatie zelf een vervoerbewijs wordt aangeschaft is dit toegestaan. Vergeet echter niet het vervoerbiljet bij de de claratie te voegen. De bedrijfsadmini stratie stelt het op prijs dat ook bij gebruik van door het bedrijf verstrekte reisbiljetten, deze worden gevoegd bij de declaratie. Voor sommige dienstreizen is het mo gelijk een zogenaamde hoge kilome tervergoeding te verkrijgen, doelma tigheid is hierbij het uitgangspunt. Hierbij dient altijd vooraf een machti gingsformulier te worden ondertekend door het hoofd van dienst. 5. De vergoedingen van reiskosten c.q. verbljfskosten, worden slechts uitbe taald indien ook daadwerkelijke uitga ven zijn gemaakt. De lunchcomponent (tussen 12.00 uur en 14.00 uur) en/of de dinercompo nent (tussen 18.00 uur en 21.00 uur), wordt slechts toegekend indien wordt voldaan aan de voorwaarde dat de tijd daarvan geheel in de dienstreis valt. De avondcomponent en de ontbijt component worden slechts toegekend indien een overnachting in de dienstreis valt. Bij aansluitende dien streizen kan de avondcomponent niet langer dan voor de eerste acht avonden wor den toegekend. Voor ieder volgend et maal wordt het bedrag van de avond component gehalveerd. (Tussentijdse reizen naar de woning, voor gezinsbe zoek o.i.d., worden in dit verband niet als onderbreking aangemerkt). De componenten worden slechts toege kend indien de dienstreis tenminste 4 uren heeft geduurd.

DC verkiezingen Op 20 april 1994 zijn er weer dienstcommissieverkiezingen. Er is een verkiezingscommissie in het leven geroepen, met als voorzitter H. van Bree, die er voor moet zorgen dat alles vol gens het boekje verloopt. De commissie geeft informatiebulle tins uit waarmee ze het personeel informeert over o.a. belangrijke data betreffende de DC verkie zingen. Tot 28 januari a.s. kunnen kandida tenlijsten ingediend worden bij de ver kiezingscommissie. Het ontwerpkies register zal vanaf 2 februari a.s. ter inzage zijn. Tot uiterlijk 9 maart a.s. kunnen combinaties worden aange gaan van reeds ingediende lijsten. Te vens sluit de termijn voor opname in het kiesregister. De verkiezingscom missie beslist uiterlijk 16 maart a.s. over de geldigheid van de kandidaten lijsten. Tot uiterlijk 23 maart a.s. kan er bij de dienstcommissie bezwaar worden aangetekend tegen een ongel digheidsverklaring.

Kandidatenlijst AbvaKabo Op woensdag 5 januari jI. presenteer de de AbvaKabo, tijdens de ledenver gadering van de Bedrijfs Leden Groep (BLO) van het MEOB Oegstgeest, hun kandidaten voor de verkiezingslijst. 1 2 3 4 5 6

7 8

Genoemde bedragen zijn voorbeeldbedragen die in 1993 van toepassing waren. Wij lopen nu iets achter ten opzichte van de Rijksambtenaren van Binnenlandse zaken. Mogelijk worden de bedragen in 1994 aangepast, daar van wordt u dan per bekendmaking op de hoogte gehouden.

9

10 11 12 13

A.J. Vink G. Molema H.L. Cohen H. van Bree L.J. Schoorl R. Aalders E.vandenEng C.M.J. van der Ploeg Mw. G. van der Gugten W.F. Dundas

E.Pompe L.H.J. Schelen T. Cuprie

Het reisbesluit buitenland zal in een volgende MEOBTIEK aan de orde komen. +

De kandidaten 1 tot en met 4 hebben zitting in de huidige DC. De namen van F.F.M. de Kleijn en W.K. Paats Rietkerk komen niet meer voor. De kandidaten 1 tot en met 6 worden ge acht verkiesbaar te zijn.

K. Varkevisser

Wil van Elk januari 1994 MEOBTIEK


Een reto

j

Himalay

Waar de een kiest voor witte stranden, hoort de ander de roep van de bergen en doet wat maar weinig mensen doen: ze stappen in het vliegtuig en vliegen naar Delhi. Zo ook:

Maarten Zwetsloot Samen met zijn vriendin Sonja Bave laas heeft Maarten een dertig daagse reis geboekt bij Baobab Travel naar India. “Het was niet onze eerste keus om naar India te gaan. Wij wilden graag naar Mongolië, daarna stonden Groenland en Jemen op het ver langlijsije. Uiteindelijk werd het een georganiseerde reis naar India in een gezelschap van totaal veertien perso nen.” Aldus Maarten die de reis nog vers in het geheugen heeft. “Delhi ligt in het noorden van India. In de eerste vijf dagen konden wij uitge breid deze stad bezichtigen. Wij had den een leuke groep en een fantasti sche reisleidster. Het verkeer daar is een belevenis. Fiet sers staan op de laagste tree van de rangorde. maar ook zogenaamde drie wiclers en fietstaxi’s worden door au tobussen en auto’s constant van de weg gedrukt. Zelfs op het dak van het

Roeien met de riemen die je hebt. hotel, op de 21-ste verdieping, kon je niet rustig een biertje drinken en werd je nog gek van het constante claxonne ren. Onze eerste trip begon al goed. ‘s Morgens vroeg op en naar het vlieg veld voor een trip naar Leh, de hoofd stad van Ladakh. Door de bewolking ging die vlucht niet door. Er was als alternatief de mogelijk om per bus te gaan. Van Luuk Hoving (Orion Lynx werkplaats), die is daar ook geweest.

OLIP 53t2

‘5Î3~. 6r~f~5 6~io~

had ik gehoord dat dat geen pretje is. Gelukkig ging dat feest niet door. We gingen per vliegtuig naar Kashmir en van daaruit naar Srinagar.”

Een hachelijke tocht “Een busreis door de Himalaya is een hels avontuur. Er zijn passen waar doorgangstijden gehanteerd worden omdat het verkeer elkaar niet kan pas seren. Soms kon je nauwelijks van een weg spreken en als je opzij keek staar de je zo de afgrond in. Dat is best angstig. De staatsbus waarmee wij reisden had ontzettend gladde banden en om de zoveel tijd een lekke band. Soms moest er onderweg banden wor den geleend. Het zijn enge ritten, maar ~ cl mooi. Ik heb echt genoten van het uitzicht.” De weinige foto’s die Maanen heeft van de fantastische reis, hij geniet lie ver van de omgeving dan dat hij foto’s maakt, tonen dat het niet een alledaag se reis is. Boottocht jes op meren waar mensen in house hote’s wonen, in een rustig gebied waarbij dc plaatselijke bevolking met bootjes vol met souve— nirs langszij komt, rondrit op een oli fant en moeizame reizen in gammele bussen op gevaarlijke wegen waar constant aan gewerkt wordt door de ‘‘Himalaya road bui Iders”.

Piraten en rituelen “Ken busreis door de Himalaya is een liels avontuur.”

Maaric,,: ‘‘In Leh lopen veel losse

honden MEOBTIEK januari 1994

en

worden bussen door ‘pira— 7


ten’ geL~nterd om dc bagage die boven op ligt te jatten. Ladakh is een steenwoestijn waarin dc hoofdstad Leh een Soort oase is. De plaatselijke bevol king is een stuk vrolijker dan in India. Er rijden jeeps rond met alternatieve brandstof die constant walmi. Er zijn veel tempels met ‘s morgens boedisti sche rituelen. een erg gemoedelijke toestand allemaal. Een drie-daagse trip naar Manali was ook een avontuur. Dat ging naar een grotere hoogte. on geveer vi jfkilometer. met veel slippar tijen door sneeuw op de weg. ‘s Nachts moesten wij in een speciaal voor ons opgezet tentenkamp slapen. dat was ecn koud nachtje. In een keukententje werd een maaltijd in elkaar geflanst. wij dronken daar thee met rum. Later in Delhi was het weer erg warm. De mensen die langs de Ganges wonen hebben een moeilijk bestaan, toch zijn ze erg gastvrij. De Taj Mahal bezoe ken is ook een hele belevenis, erg in drukwekkend allemaal.”

Opbo

“Himalaya Road Builder Maarten vertelt honderd uit over de reis die hij samen met Sonja heeft ge maakt. Het is dan ook niet mis, een trip van dertig dagen door een land waar zoveel is te zien: “Een trip waar je met

akoestische

‘..~

.

Wil van Elk

eetbaan

De bouw van het meethuis aan het HERDLA-t]ord is. op de aanleg van het ventilatiesysteem na voltooid. De ruimte rondom het gebouw wordt geëgaliseerd met tot kleine stukjes vermalen rots. Zand wordt hier niet veel gebruikt. het zou bij een regenhui

De Nederlandse marine krijgt in Noorwegen de beschikking over uitstekende meetfaciliteiten voor onderwatergeluidmetingen. Carel van der Wijngaard neemt u mee naar Noorwegen voor een duik in het fjord waar het moet gaan gebeuren.

twee koffers naar toe gaat en met vier terug komt. Leuk, maar veel te snel voorhij.!+

.

spoedig van de kale rotsen zijn ver dwenen.

Natte deel De volgende fase voor de opbouw van h~t meetstation, het zogenaamde ‘nat te dccl’. gaat binnenkort beginnen. Het Herdla-fjord is ter plaatse van de meethaan ongeveer 1500 meter breed en 350 meter diep. Door de schuivende ijsrnassa’s. die tijdens de laatste ijstijd het Ijord hebben gevormd, is een na genoeg ‘U’-vormig profiel ontstaan. Hierdoor zijn de wanden erg stijl en de is bodem nagenoeg vlak. Bij de voor bereidende besprekingen over de in richting van het ‘natte deel’ van de baan moest rekening worden gehou den met de volgende punten: a: Wanneer dc haan niet in gebruik is. mag dc onder water gemonteerde mee topsiciling geen hinder opleveren aan dc scheepvaart in het fjord en vissers schepen moeten zonder risico hun net ten kunnen uitwerpen.

~ “l)e bouw van het meethuis is bijna voltooid.”

b: Mei een minimum aantal hydro loons moet een meetopstelling worden gebouwd om alle hij de betrokken Majanuari 1994 MEOBTIEK


rine ‘s voorkomende scheepstypen. die daarbij ook op verschillende diepten moeten kunnen opereren. te kunnen meten. c: De onderwatergeluidiiveaus moe ten zowel recht onder het schip. het kiel-aspect, als aan beide zijden op 100 meter dwars van het schip, het dwars uit-aspect. worden gemeten. d: Door de grote waterdiepte ter plaat se van de meetbaan is het onderhoud aan hydrofoons alleen mogelijk wan neer zij naar de oppervlakte kunnen worden gehaald.

Meetopstelling Deze vier uitgangspunten zijn ver werkt in een meetopstelling die er als volgt gaat uitzien. Door het Fjord is een denkbeeldige lijn getrokken die, eenmaal aan land aan gekomen. wordt gemarkeerd met een tweetal verlichte bakens. Dit is de zo genaamde ‘lichtenlijn’. Recht voor het meethuis, op410 meter uit de wal en op de ‘lichtenlijn’. wordt op de bodem van het fjord een hydro foon geplaatst. Hiermee wordt in de toekomst het kiel-aspect onderwatergeluidniveau gemeten. Tijdens de me tingen zullen de schepen in de regel langs deze denkbeeldige lijn varen. Het meten van het dwarsuit-aspect on derwatergeluidniveau is door de ver schillende duikdiepten van de onder zeeboten gecompliceerder. Om aan alle randvoorwaarden te voldoen is ge kozen voor een aan de bodem veran kerd, in diepte verstelbaar. opdrijvend meetsysteem.

Op betonbiokken Op 100 meter aan weerszijden van de lichtenlijn trekken een tweetal mar keerbocien. die middels zware op de bodem geplaatste bctonhlokken zijn verankerd, met Kevlar versterkte ka bels omhoog. Om de kabel van de zeebodem te houden zijn verscheidene geleiderollen geplaatst die middels drijflicharnen omhoog worden getrok ken. Ecn naast het meethuis opgestel de her kan de kabel op- en af rollen waardoor de diepte van de beide mar keerboeien kan worden veranderd. Aan het verticale deel van heide Key lar kabels worden op 18 meter en 80 meter onder de markeerboei hydro loons gemonteerd. De kabels gaan MEOBTIEK januari 1994

Het nieuwe meethuis aan het HERDLA-fjord naar een montagedoos die direct onder de markeerboei is geplaatst. Om de positie van de markeerboei te monito ren, zijn in de montagedoos een diep temeter, een clinometer (hoekmeting ten opzichte van de verticale as) en een kompas geplaatst. De meetwaarden van deze sensoren -worden in het meet huis zichtbaar gemaakt. Met het op deze wijze opstellen van het natte deel van de meetbaan wordt voldaan aan de geformuleerde uitgarmgspunten. Door het verplaatsen van de markeerboei kan de diepte van de meethydrofoons worden aangepast op de duikdiepten van de onderzeeboten. Afhankelijk van het type onderzee boot en het vertrouwen dat een com mandant heeft in het plaatsbepahings systeem van de meetbaan en in zijn eigen sensoren zal een onderzeeboot of net hoven de markeerhocien varen of symmetrisch tussen de vier verti caal geplaatste hydrofoons door varen. Bij oppervlakteschepen zullen de mnar keemboeien net hoven water komen io dat het schip tussen de boeien door ,al varen. Tijdens afwezigheid van het meet haanpersoneel worden de markeer boeien naar grote diepte getrokken. waardoor het risico voor de scheep vaart en het verstrikt raken in visnetten wordt uitgesloten. Voor het onder houd aan de liydrotoons wordt de ka bel zodanig uitgevoerd dat de niar— keerboeien en de hydrofoons boven water kunnen komen. Vanaf een boot—

je kunnen ze vervolgens worden schoongemaakt. Naast de hierboven beschreven zoge naamde dynamische meetbaan wordt ook een statische meetbaan ingericht. Hierbij wordt het te meten schip tussen een tweetal meerboeien vastgemaakt. De waterdiepte ter plaatse van deze meethaan is ongeveer 30 meter. Aan beide zijden, op ongeveer 100 meter afstand van het schip en recht onder het schip worden hydrofoons ge plaatst. Bij statische onderwaterge luidmetingen zal aan boord van het te meten schip een minimaal aantal werktuigen bijstaan. Hierdoor is het mogelijk om de bijdrage aan het on derwatergeluidniveau te meten van enige aangewezen werktuigen. Door gaans wordt dit gebruikt om modifica ties aan de werktuiglijke installatie te testen. In een volgend verhaal zal ik ingaan op de inrichting van het meethuis en de mectiechnische aspecten van on derwaiergcluidnietingen., Car’/ ~ an

(Ie! 1l’ijnç’aard

(.

9


Presentatie PU Kalib tie Op 14 december 1993 werd de presentatie gehouden van de PU Kalibratie door de heer P.C. Bleecke (HADV) en de heer F.H. Cattermolen (HKAL). Het pu bliek bestond uit DMEOB en zijn staf, de werkgroep PU Kalibratie en het personeel van het kalibra tiecentrum. HKAL liet vooral doorschemeren dat de PU krap in zijn jasje zal komen te zitten: “Er is voornamelijk een ruimteprobleem. Er moet ruimte komen voor nieuwe functies: twee materiaalpian ners, een financieel-administratieve

“De gehele noord-west vleugel van gebouw Ohm inrichten voor de PU Kali bratie.” medewerker en een hoofd bedrijfsbu reau. Verder zitten de huidige secties receptie, kalibratielab en standaarden lab krap in de ruimte.” HKAL gaf ge lijk de oplossing voor dit probleem: “De gehele noord-west vleugel van gebouw Ohm inrichten voor de PU Kalibratie!”

Voorgeschiedenis Het MEOB begon in 1990 aan een ver beteringsproces om de doelmatigheid te verbeteren. Vooral de interne com municatie werd daarbij aangepakt. De leiclinggevenden kregen een cursus

Training Management Vaardigheden (TMV). Samen met de TMV begonnen ook de Produkt Markt Combinatie (PMC) discussies. Dit alles voortbor durend op de conclusies van de firma Rijnconsult die door het MEOB was ingehuurd voor een doelma tigheidsonderzoek. Na heel wat besprekingen en extra edi ties van de MEOBTIEK die intern zijn verspreid op het MEOB, is daar uitein delijk “MEOB 2000” uit geboren. Dit “MEOB 2000” zal uit zogenaamde pro dukt-units gaan bestaan, kortweg PU’s genoemd.

Nieuwsbrief In februari 1992 werd een extra editie van de MEOBTIEK gewijd aan “TMV/PMC”. In januari 1993 volgde nog een extra editie over “MEOB 2000”. Daarna volgde (intern MEOB Oegstgeest) de eerste NIEUWSBRIEF over het Vervolgtraject “MEOB 2000” en nu waren wij toe aan NIEUWSBRIEF nummer acht, eerste jaargang. Deze is geheel gewijd aan de PU Kalibratie die als eerste PU de spits mag afbijten. Een werkgroep heeft keurig volgens plan een aantal produk ten opgeleverd. Nauwelijks gehinderd door produkten van andere werkgroe pen heeft de werkgroep, onder leiding van hoofd Advies, een goed ‘beeld’ gevormd hoe de PU er uit moet gaan zien.

Weinig veranderingen Hoewel er binnen de secties van het kalibratiecentrum kleine wijzigingen zullen plaatsvinden, zal er niet veel veranderen, Op het gebied van meet apparatuur zal de PU Kalibratie zich gaan bezighouden met kalibreren (in standhouden), adviseren (aanschaf e.d.), het logistieke beheer van mee tapparatuur en het verzorgen van on derdelen hiervoor. De werkgroep PU Kalibratie zal zich gaan buigen over de indeling van de benodigde ruimte, de infrastructuur dus. Het MEOB moet op concern-niveau (het bedrijf zelf dus) ook nog wat werk verrichten voor automatisering, formatie-onderzoek, benoeming HPU-Kalibratie, de reali satie van de personele bezetting en de realisatie van de infrastructuur.

Niet wachten HADV gaf aan dat de formele start in 1996 zal worden gegeven. Informeel zal in 1995 reeds worden begonnen: “Waarom zullen wij wachten met goe de dingen? daar beginnen wij dus di rect mee.” Aan het eind bedankte DMEOB de he ren Bleecke en Cattermolen voor de presentatie. Ook ging een bedankje richting de werkgroep PU Kalibratie voor hun werk.+ Wil van Elk

Nieuwe inrichting bibliotheek Oe~stgeest Na de asbest-operatie in gebouw Pascal zijn wij op 20 september jI. weer in de bibliotheekruimte getrokken. Na een periode van twee maanden in de porto-cabin achter de fietsenstalling, waar slechts het hoognodige gedaan kon worden, moesten eerst de handen uit de mouwen gestoken worden om de achterstanden weer weg te werken. De oude verrijdbare stelling (de “lange trein”) en een aantal vaste boekenrek ken zijn vervangen door nieuwe rek ken. Dit betekende veel extra werk, maar gaf ons wel gelijk de gelegenheid

10

de bibliotheek anders in te richten en een ander aanzien te geven. Die gele genheid hebben wij met beide handen aangegrepen om de bibliotheek een stuk aantrekkelijker te maken.

van belang is. De bibliotheek is ingedeeld in een aan tal secties, t.w.: literatuurdocumentatie, apparatuurdo cumentatie en software met -docu mentatie.

Van harte welkom Na een aantal maanden is de herinrich ting nu een feit en wij nodigen u van harte uit om, indien u nog niet langs geweest bent, dit te doen en (opnieuw) kennis te nemen van de diensten die de bibliotheek u kan bieden. Wij stellen ons als doel om iedere medewerker van het bedrijf gevraagd of onge vraagd van die informatie te voorzien die voor zijn of haar werkzaamheden

Literatuurdocumentatie Onder deze sectie valt het beheer van studieboeken en algemene rapporten (totaal circa 3500), voorschriften, nor men, bundels, bedrijfsrapporten en tijdschriften. Er wordt getracht om over informatie op elk gebied, wat voor het bedrijf van belang is, te be schikken. Een groot aantal boeken en rapporten is permanent uitgeleend bin januari 1994 MEOBTIEK


nen het bedrijf, maar kan natuurlijk altijd worden ingezien. Mocht er on verhoopt te weinig of niets over een bepaald onderwerp beschikbaar zijn, dan zijn er diverse mogelijkheden om elders (zoals bijvoorbeeld universi teitsbibliotheken, koninklijke biblio theek en marinebibliotheek) informa tie te lenen. Indien gewenst is er meestal wel de mogelijkheid om lite ratuur aan te schaffen. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij het TDCK (Wetenschappelijk en Technisch Do cumentatie- en Informatiecentrum voor de Krijgsmacht) een literatuuron derzoek te laten verrichten. Het tijdschriftenbestand bestaat uit een aantal betaalde abonnementen, een deel wordt gratis toegezonden en wij hebben een tiental bladen in bruik leen van de marinebibliotheek. Na binnenkomst worden de bladen gere gistreerd en gaan in circulatie langs de vooraf opgegeven belangstellenden. Uitgecirculeerde bladen worden een aantal jaren bewaard, hoe lang is af hankelijk van de vraag naar oudere nummers.

Apparatuurdocumentatie Deze sectie beheert het bestand van technische boeken, dat wil zeggen boeken die apparatuur (van eenvoudig tot zeer complex) en complete syste men beschrijven. Niet alleen van ap paratuur, die op het bedrijf aanwezig is, maar in principe ook van alle appa ratuur en systemen die bij het MEOB/O in onderhoud zijn of komen. Het over grote deel is van vlootapparatuur, daarnaast bezitten wij een hoeveelheid MLD-publikaties en een aantal boeken van landmacht-installaties. Mocht er een boek niet beschikbaar zijn, dan kan er (bijna) altijd elders een exem plaar worden aangevraagd.

Software en -documentatie Hier wordt de software en bijbehoren de documentatie geregistreerd en op geslagen of uitgeleend. Het bestand omvat software die bij het bedrijf ont wikkeld is, maar bovenal program ma’s die kant en klaar zijn aangekocht.

Registratie Voor registratie van de literatuurdocu mentatie wordt gebruik gemaakt van

MEOBTIEK januari 1994

1

)J~i

~

~

.,~,

~

-

~

1S~

-

-,

Het voltallige bibliotheekpersoneel in een vernieuwde omgeving.

een bibliotheekprogramma op de PC. De gebruiker kan daarin zelf zoeken op titelwoord, auteur of trefwoord. Natuurlijk kan de vraag ook aan één van de bibliotheekmedewerkers ge steld worden. De apparatuurdocumen tatie is opzoekbaar in computerljsten, gesorteerd op typenummer, publika tie(mechad)nummer of NSN. De software en -documentatie zijn tot een jaar geleden ook in computerljs ten terug te vinden, de aanwinsten van het afgelopen jaar zijn in de PC gezet en opzoekbaar. Naast allerlei technische informatie en handhoeken kunt u in de bibliotheek ook terecht met vragen over allerlei

andere zaken, zoals b.v. bus/treintij den, telefoonnummers, adressen, plat tegronden, atlas, encyclopedie, woor denboeken, enz. Maandelijks wordt er een aanwinstenlijst verstuurd om u van de laatste nieuwtjes op de hoogte te stellen. In de bibliotheek zijn een aantal lee splanken met de nieuwe aanwinsten aanwezig. U kunt daar, rustig aan de leestafel zittend, uw kennis verrijken.

Wij hopen dat uw interesse gewekt is en zien u graag binnenkort eens langs komen om van onze diensten gebruik te maken.+ Kees Moraal

Basiscursus elektronica Op 15 december was er een rede lijk groot gezelschap in het petit restaurant van het MEOB bijeen voor de uitreiking van de certifi caten behorende bij de “basis cursus elektronica”. De heer Ir. T.A.J. IJzerman noemde en bedankte de mensen die deze cursus hebben mogelijk gemaakt. De heer J.H.M. van Huut als coördinator en docent elektronica, de heer C.N. van Daalen, docent elektriciteitsleer en de heer P.J. Aarents die de praktijklessen heeft gegeven en verder de mensen van de technische staf die incidenteel

onderwerpen hebben verzorgd. Inmiddels hebben vijftig medewerkers van het MEOB deze cursus met goed gevolg afgesloten en op dit moment loopt er weer een cursus met 26 deel nemers die eind 1994 gereed hopen te zijn. De bedoeling is dat er uit de totale groep van cursisten een klas word ge recruteerd die de cursus op middelbaar niveau gaat doen. Die cursus start waarschijnlijk in september 1994 en is bedoeld voor mensen die hun kennis op het gebied van elektronica willen vergroten. Wetende dat met name de combinatie optiek en elektronica de zo11


geheten OPTROMCA, in de toekomst een belangrijke rol zal spelen is deze cursus eigenlijk een kwestie van vooruitzien.

Iedereen geslaagd De deelnemers, iedereen slaagde, wa ren: De heren N.P. Harms en B. de Mooy van de afdeling ONNI, de heer T.C. Kouprie van de afdeling ONEC, de heer CL. Surie van de afdeling OKAL, de heren G. van Egmond en T.G.C. Juffermans van de afdeling ONZO, de heren GB. Gordijn, W.P. Reyerkerk en R.D. Somai van de afde ling 0KW, de heer R.E.A. Ottow van de afdeling OGLB en de heren R. Spen gen, H. van Valderen en W.J. Wijsman van de afdeling OGRO.

1

Iedereen geslaagd voor certificaat van “basiscursus elektronica”. Zij werden van harte gefeliciteerd door de heer IJzerman en vervolgens door de heer Van Huut die het belang van deze cursus nog even onderstreepte.

gedronken kregen de deelnemers een lekker flesje wijn aangeboden.•

Voordat er gezamenlijk nog wat werd

J. W.M.E. van Laarhoven

Presentatie kalibratie regeling meet iddelen KL Op vrijdag 14 januari ji. presen teerde het kalibratiecentrum van het MEOB het computerpro gramma “BOM” (Beheer Opti sche Meetapparatuur). BOM is speciaal ontwikkeld voor het be heer van het complete pakket op tische meetmiddelen in gebruik bij de Leopard tank.

Bij de Koninklijke marine bestaat een speciale regeling voor het ter kalibra tie aanbieden van meetapparatuur. Binnen het MEOB wordt meetappam tuur zelfs opgeroepen voor kalibratie. Deze wens had de Koninklijke land macht ook voor optische meetmidde len in gebruik bij de Leopard tanks. De geestelijke vader van het proces is Kpt

r

Henderson die inmiddels Kpt BD is. Hij is opgevolgd door Eint J. Meijer die als contactpersoon voor de KL op treedt.

Presentatie Hoofd kalibmtiecentnim F. Cattermolen liet in zijn inleiding met overhead sheets aan de gasten zien waar het MEOB is te vinden binnen de KM-or ganisatie. Wat de taakverdeling is van de onderhoudsbedrijven en hoe het MEOB organisatorisch is opgebouwd. Vooral de samenwerking tussen het kalibratiecentrum en het produktiebe drijf, met name de optische werkplaat sen, werd toegelicht. De optische meetmiddelen worden administratief verwerkt bij het kalibratiecentrum en ter behandeling aangeboden bij ‘op tiek’.

Een strak schema

Kpt.BD Henderson rechts op voorgrond naast EInt Meyer 12

ElntJ. Meijer van de afdeling manoeu vres van de DMKL (Directie Materieel Koninklijke landmacht) lichtte toe hoe de nieuwe regeling is ontstaan. J. Meijer: “De KL stelt hoge eisen aan het pakket meetapparatuur. Vandaar een strak oproepschema waarbij reke januari 1994 MEOBTIEK


ning wordt gehouden met de schietse ries die de eenheden jaarlijks hebben. Hierdoor wordt het MEOB ook minder belast doordat alles gericht wordt aan geboden. Toekomstige reorganisaties binnen de KL zullen geen invloed heb ben op het kalibratieproces. Dit alles werkt mee aan een kwaliteitsver betering van de Leopard tank door het goed functioneren van het meetge reedschap.” In aansluiting hierop nam HKAL het van hem over met een korte impressie over het hoe en waarom kalibreren van meetapparatuur binnen de krijgs macht. Het vastleggen van de behandelingen van meetapparatuur gebeurt anders in het nieuwe systeem. Het nieuwe sys teem is speciaal voor de KL aange schaft. De kosten voor dit project zijn door de KL betaald. Dat sloeg in als een Door de firma Oracle is een database ontwikkeld en er is een PC aangeschaft om daar mee te kunnen werken. P. Visser van het kalibratiecentrum heeft bij de firma Oracle een cursus gehad om het databaseprogramma te kunnen onderhouden. Samen met S. Vlieland, zij beheert het KL pro ject, presenteerde P. Visser ‘BOM’. De computerbeelden werden met een overhead projector op een filmdoek gepresenteerd. Aan de getoonde

r Van rechts naar links: S.Vlieland, P. Visser en F. Cattermolen ‘schermen’ was goed te zien dat het beheer in goede handen is. Voor bijna alle denkbare vragen van de KL over het pakket meetapparatuur, kunnen overzichten worden gemaakt. P. Visser: “Door dit project kon ik kennis maken met het-zeer gedetail leerd programmeren van de firma Oracle. Dit was zeer leerzaam en daar ben ik de KL dankbaar voor.”

het project. De majoor meende dat het goed is dat als er aanpassingen nodig zijn, er geen ‘goeroe’ ingehuurd hoeft te worden om de veranderingen uit te voeren. De KL is blij met dit dienstenpakket. Een prima gereedmelding voor een

project dat volgens de planning op tijd is opgeleverd en binnen het ge stelde budget.+ Wil van Elk

Majoor Jacobs van de DMKL sprak een dankwoord uit voor het slagen van

Diploma-uitreiking PHTO Is er leven na een hoge technische opleiding (HTO)? Ja, in de vorm van een post HTO. Bij de Haagse Hogeschool in Den Haag is het mogelijk om diverse opleidingen te volgen die gericht zijn op de praktijk. Een prima omscho lingscursus of vervolgopleiding voor een bepaald vakgebied zo als datacommunicatie en telema tica. Als het meervoud van kennis kennis sen is, dan zat het petit restaurant van het MEOB in Oegstgeest op woensdag 15 december 1993 vol met kennissen. Daar werd namelijk aan zestien cursis ten van de cursus post HTO, een diplo ma uitgereikt.

MEOBTIEK januari 1994

Hoog gemiddelde De directeur van de Haagse Hoge school was verhinderd. Wel aanwezig waren drie leraren en de cursusleider Ben van Dorp. Deze laatste reikte de diploma’s uit en zei hierbij: “In de cember 1992 werd met achttien man gestart aan de cursus. Wij zijn geen Sinterklaas, het diploma krijg je niet cadeau. Er worden strenge normen ge hanteerd en wie daar niet aan voldoet. krijgt geen diploma.” Zestien man vol deden aan de normen en omgerekend is dat 89%, zij kregen dus het diploma. De cijferlijsten liegen er niet om. De meesten hebben hoge cijfers behaald. Vijf cursisten hebben tamelijk hoge cijfers behaald en kregen een extra beloning, een pen voorzien van hun naam. De heer Van Dorp: “In vergelijk met andere groepen. in de loop der

jaren, ligt het gemiddelde erg hoog. Om dit te behalen moet er veel tijd in zijn gestoken. Er is veel geïnvesteerd. zeker als men bedenkt dat de cursisten het een jaar hebben volgehouden.”

Zelf doen “Het behalen van het diploma heeft een betekenis. Hoewel niemand ver wacht dat u nu specialist bent, heeft u nu affiniteit met het onderwerp datacommunicatie en telematica en kunt u positief bijdragen aan projecten op dit gebied. De behoefte blijft aan bijscho ling maar daar komen steeds nieuwe cursussen voor. Er is een goede toe komst voor u weggelegd. De kansen zijn er. die moet uzelf grijpen, niet uw haas. Met dit diploma is de basis ge legd.” De heer Van Dorp besloot met de uitspraak: “Alle geslaagden zijn ge13


lijk, sommige geslaagden zijn meer gelijk dan anderen.” Hij doelde hier mee op de vijf cursisten die een pen kregen.

Een goede ondergrond De cursus bestond uit dertig cursus avonden van 17.00 tot 20.00 uur. In de kantine werd altijd vooraf van een warme maaltijd genoten, hierdoor konden de cursisten het volhouden. Bij de diploma-uitreiking werd dit om gedraaid en werd de maaltijd aan het eind gegeven. Na de maaltijd bedankte de heer Aalders de aanwezige leer krachten voor hun voortreffelijk werk. Met Nicole achter de bar, Gerard in de keuken en Jan die een smakelijke nasi maaltijd op tafel zette, dan kan zo’n di ploma-uitreiking toch niet meer stuk?• Wil van Elk

De geslaagde cursisten: K.P. Aalders, R. Bekkers, H.F. Broekhuizen, J. Cats, J. Geldof, OJ. van Gent, H.A. Klok, M.L. Lagendi,jk, F.F. Meijer, E. Otto,

A.W. Philipsen, TILN.M. van der Poel, M.A. Rodenburg, S.D. Timal, H. van der Velde, en J.J.A. Vlaar. De cursusleider B.W.A. van Dorp en drie leraren: N.J.M. van den Berg, J.P. Meuleman en W.H. Segeth. (Er ontbreken vier cursisten op de foto).

KM 03-56

s~. •

—f

0

De nieuwe transporter, geleend door het kalibratiecentrum

Speciaal voor ‘karwei’ buiten het MEOB, is een Volkswagen trans porter aangeschaft. Met deze VAU-combi kunnen 5 personen worden vervoerd. Door de ruime laadruimte kan apparatuur en gereedschap worden meegeno men. Door een goede samenwerking tussen bureau verwerving van het MEOB en bureau vervoer uit Den Haag, was de transporter snel geleverd. K. Dekker van Expeditie: “Hij is tot medio februari volgeboekt. Het wach ten is op een nogzo’n wagen, maardan zonder tweede bank. De ‘Orion Ex pres’ heeft een veiligheidscontrole ge had. De KM 78-02, speciaal voor het Marine Vliegkamp Valkenburg, is op en moet nodig worden vervangen. De kosten om hem ‘veilig’ te maken zijn veel te hoog f6500,00.

Hoe eerder die nieuwe wagen er is, hoe beter!”+

14

januari 1994 MEOBTIEK


Milieubeleidsverklaring MEOB In navolging van het milieubeleid van de Konink lijke marine zal ook het MEOB de noodzakelijke activiteiten ontwikkelen om de milieubelasting van het bedrijf te verminderen. Om dit te realise ren zal het beleid van het MEOB erop gericht zijn om bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten de zorg voor het milieu een hoge prioriteit te ge ven.

jaren een beoordeling van het water- en energieverbruik, en van de produktieprocessen plaatsvinden, om ook op die gebieden de milieubelasting van het bedrijf waar mogelijk te verminderen.

Het MEOB stelt zich ten doel om ten aanzien van het gebruik van milieugevaarlijke stoffen de milieubelasting in 1994 metten minste 20% te reduceren. Daarnaast zullen het komende jaar activiteiten worden ontwikkeld om in de jaren na 1994 de milieubelasting nog verder terug te drin gen.

Iedereen verantwoordelijk

Voor wat betreft de zorg voor het milieu zullen tenminste de geldende milieuwetten en voorschriften worden nage leefd. Jaarlijks zal een milieuprogramma worden opgesteld dat verwoord zal worden in het ARBO- en milieu-jaarplan.

Door verbetering van de afvoer en opslag van chemicaliën zal het risico voor het ontstaan van milieucalamiteiten worden teruggebracht.

Daarnaast zullen de gebouwbeheerders de milieubelasten de activiteiten in de diverse gebouwen inventariseren en deze afwegen tegen het gestelde in de reeds verstrekte milieuvergunning (Hinderwet). Het doel hiervan is opti maal te voldoen aan de wettelijke normen.

Om de gestelde doelen te bereiken stel ik alle medewer kers —van hoog tot laag— verantwoordelijk voor milieuzorg op hun werkplek en zal hen de middelen om deze verantwoordelijkheid na te komen ter beschikking stellen.

Drastische beperking CFK-houdende stoffen Om de aangegeven reductie van 20% te bereiken zal met

Oegstgeest, 18januari 1994

name het gebruik van CFK-houdende stoffen (freonen) drastisch worden beperkt en zullen deze, zo mogelijk, na 1995 niet meer worden toegepast. Ook de emissie naar de lucht van oplosmiddelen als gevolg van het verfspuitpro ces in de oppervlaktebehandelingswerkplaats en de uit stoot van ammoniak als gevolg van reproduktie werk zaamheden, zullen worden geminimaliseerd.

DE DIRECTEUR VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

Binnen het kader van de bedrijfsvoering zal in de komende

Ir. P.R. Hogendoorn

MEOBTIEK januari 1994


Het project SEWACO bed ijf bestaan uit 965 functies. Met betrekking tot het gebruik maken van de infrastructuur van de Rijkswerf door het SEWACO-bedrijf kan ik u melden dat de vijf werkgroepen hun rapportages hebben afgerond. Op grond van deze rapportages is be sloten om: -

-

Aan het begin van dit nieuwe jaar en bij het uitkomen van deze eerste MEOBTIEK, wil ik iedereen het allerbeste toewensen voor 1994. Voor de projectgroep SEWACO-be drijf zal er in 1994 het één en ander gaan veranderen. Eind april 1994 zul len wij helaas afscheid moeten nemen van onze voorzitter, KTZ L.J.M. Smit. Kolonel Smit zal per 1 mei worden opgevolgd door KLTZE ir. R.D. Mon hemius. KLTZE ir. Monhemius zal op dezelfde datum worden bevorderd tot kapitein ter zee.

Vier drukke maanden KTZ Smit wil in deze laatste 4 maan den als voorzitter van de projectgroep SEWACO-bedrijf in ieder geval het Voorstel tot Fusie, waarin de opzet voor het SEWACO-bedrijf en het per soneelsvullingsplan zullen zijn ver werkt, helemaal gereed hebben. Dat betekent voor de projectgroep SEWACO-bedrijf een viertal zeer drukke maanden.

Directeur SEWACO-bedrijf Inmiddels is KTZE H.A. Marsman (DBW) door de DPKM aangewezen als toekomstig directeur SEWACO-bedrijf (DSB). Organisatorisch zal per 1 mei a.s. de voorzitter van de projectgroep SEWACO-bedrijf met zijn medewer kers onder de toekomstige DSB gaan vallen. Dat betekent dat de project16

groep niet meer zal rapporteren aan de DMKM, maar aan de toekomstige DSB. Kolonel Marsman heeft het voorzitter schap van het SOO overgenomen van kolonel Smit. De eerste vergadering onder voorzitterschap van kolonel Marsman heeft plaatsgevonden. Het personeelsvullingsplan is momen teel in de laatste fase beland. De ver wachting is dat half februari 1994 het definitieve plan beschikbaar is. Verder kan ik op dit moment over het perso neelsvullingsplan nog niets vertellen. Wel kan ik u melden, dat sinds half december 1993 de heren H. Schutte en R. van Eijk (Formatiezaken MAR STAF) een onderzoek uitvoeren naar de formatie-opbouw en -structuur van het SEWACO-bedrijf. Zij hebben “woonruimte” kunnen krijgen bij het MEOBIH, zodat zij samen met de pro jectgroep SEWACO-bedrijfhun onder zoek kunnen uitvoeren. Hoofdstuk 5: “Opzet van het SEWACO-bedrijf” van het rapport: Voorstel tot Fusie is nog niet gereed. De opdracht van de DMKM aan de projectgroep SEWACO. om een onder zoek te doen naar de mogelijkheden voor medegebruik van de infrastruc tuur van de Rijkswerf, heeft tot conse quentie gehad, dat de organisatorische opzet van het SEWACO-bedrjf moest worden gewijzigd.Het is echter al wel bekend dat het SEWACO-bedrijf zal

-

-

-

oppervlaktebehandeling SEWACO bedrijf te integreren in de COBJJNEUTRA RW, waarvoor uit breiding met ca. 850 m nodig is in plaats van de oorspronkelijk ge plande 2100 m nieuwbouw; materiaal bewerking voor een groot deel te integreren met de Rijkswerf activiteiten op dit gebied in PC 4,5,6 waarvoor uitbreiding met ca. 800 m noodzakelijk is in plaats van de oorspronkelijk geplande 3400 m nieuwbouw; het SEWACO-werk aan hydrauli sche componenten te integreren met de hydrauliek werkplaats RW waarvoor ca. 90 m verbouwd moet worden in plaats van 400 m nieuw bouw; timmerwerkzaamheden onder te brengen in de faciliteiten van de RW die ruim voldoende zijn; voor opslag hulpstukken wordt sa men met de RW en BOIJTER naar een alternatief op het haventerrein gezocht.

Verder kan ik u nog mededelen dat LTZSD3.KMR Jan Jaap van Binsber gen zijn diensttijd heeft volbracht bij de projectgroep SEWACO-bedrijf. Hij is opgevolgd door LTZSD3.KMR Sypko Sijpkens. Zodra de studies zijn afgerond zal Sypko Sijpkens u in de volgende MEOBTIEK over de samen werking met de Rijkswerf verder in formeren. In de volgende MEOBTIEK zal ik u weer verder op de hoogte brengen van de werkzaamheden van de project groep SEWACO-bedrijf.

Met vragen kunt u altijd terecht bij de projectgroep SEWACO-bedrijf.+ Secretaris projectgroep SEWACO-bedrijf Ria Koman

januari 1994 MEOBTIEK


Nieuwjaarstoespraak HMEOBIH Op 3 januari jI. heeft het hoofd van het MEOB in Den Helder, Ir. F.J. van Werven, zijn nieuwjaar stoespraak gehouden in de kan tine van het MEOB.

t

“Terugkijkend naar 1993 wil ik voor wat betreft het MEOB Den Helder een aantal feiten naar voren brengen: Nieuwbouw Walrus en M-fregat ten. Veel werk is er verzet voor het inbedrijfstellen van M-fregatten en onderzeeboten van de Walruskias se. Door de medewerkers van het MEOB Den Helder is er op beide locaties prima werk verzet. -

-

Prio-modificaties Heemskerck. De prio- modificaties moesten door het MEOB Den Helder in een zeer korte doorlooptijd worden geïm plementeerd. Dat dit uiteindelijk goed gelukt is, is dankzij de inzet van velen bereikt.

remote en “on-line” diagnostiek opzetten en beheer diagnostische databank, cursus “systeem den ken”, help-desk ten behoeve van Vax-onderhoud enz. -

Firmware. Door de Technische Staf is in 1993 de firmware van het goalkeepersysteem in een beheers en reproduktiesysteem opgeno men. Alle firmware van de Sewaco-(systemen) en platformsysteem zal in een beheers- en re produktie-systeem moeten worden opgenomen.

-

-

Cursus “systeem denken”. Een prima en belangrijk initiatief. De cursus loopt tot juni 1994. Meet- en collimatietoren. Een hoogtepunt in 1993 was de oprich ting van de meettoren. Wij zullen ernaar toe moeten werken dat, al is het maar voor een gedeelte, de to ren per 1 april a.s. operationeel kan zijn.”

-

Het MEOB Den Helder als onder houdsbedrijf voor het elektro nisch SEWACO-materieel. Met onderwerpen zoals inschakeling van de meettoren in het onder houdsproces van het betreffende Sewaco-materieel, verankering van de onderhoudsfunktie in alle organisatiedelen van het MEOB Den Helder en terugdringen onder houdskosten van top tien “cost-dri vers”. Verbeteren interne bedrijfsvoe ring met onderwerpen zoals alle verbetrouwbaarheid zowel voor in terne- als voor externe klanten op een hoger peil brengen, plannen van toekomstige projecten en prio modificaties met behoud van reser veringen, werk- en rusttijden con form arbeidswet en verbeteren nivo- 3 en 2 overleg ten aanzien van produktie-problematieken.

Een hoger peil “Vooruitkijkend in 1994 valt het vol gende op te merken: Zo zullen wij in 1994 intensief moeten werken aan de strategische beleidspunten: -

Verdere profilering van het MEOB Den Helder als elektro nisch systeem bedrijf. Met onder werpen zoals beheer van firmware,

MEOBTIEK januari 1994

De KM heeft een hudgetprobleem dat er toe zal leiden dat ook het MEOB Den Helder in 1994 gekort zal worden op zijn financiën. Wij zullen er naar moe ten blijven streven om het belang van onze klant, zijnde C7MNED. ondanks het grote werkpakket voorop te stel len.”

Vorming SEWACO bedrijf “In 1994 gaan er een aantal belangrij ke dingen met het SEWACO bedrijf gebeuren: 1. Eind februari 1994 zal de projectlei der SEWACO bedrijf het uitgewerkte voorstel fusie SEWACO bedrijf indie nen. Als de Adrniraliteitsraad in laatste instantie dat plan heeft goedgekeurd dan is de fusie tussen MEOB Den Helder en BW een feit en start het realisatie-traject om te komen tot een geïntegreerd SEWACO bedrijf. 2. Ontvlechting MEOB Oegstgeest en Den Helder. Reeds in 1994 wil de KM dat BW en MEOB Den Helder vallen onder de aangewezen directeur SEWACO bedrijf. Hiertoe zullen bin nenkort de voorstellen volgens de URORKM-procedure bij het SOO wor den ingediend. Deze scheiding zal zo mogelijk nog voor medio 1994 gestal te krijgen. U ziet het, in 1994 zal een aantal be langrijke veranderingen hun beslag gaan krijgen die ingrijpend zijn voor de toekomst van het MEOB Den Helder en zijn medewerkers. Wij zul len in alle veranderingsprocessen ac tief moeten participeren om onze ei gen toekomst te kunnen bepalen.

Ik wens u en uw gezins- en familie leden een gezond en voorspoedig 1994 toe.”•

17


3e Lustrum P.V.M.B.O. Hillegom als vertrekplaats van een cruise schip??? Het lijkt ongeloofwaardig, maar het is wel dege lijk waar!!! Zaterdag 28 mei a.s. kunt u dat meemaken. Dan vieren wij ons 3e lustrum met een NIGHT-CRUISE op M.S. TRESLONG.

Cruise-schip Party-centrum Treslong in Hillegom wordt momenteel grondig verbouwd. De grote zaal zal worden omgeto verd in een cruise-schip, compleet met promenade- en sundeck en zwembad en de foyer wordt ingericht als vertrekkade.

René Froger Dit zal dus de lokatie zijn voor ons lustrumfeest. U moet voor verdere bijzonderheden over M.S. TRESLONG de kranten maar in de gaten houden; ze schrijven er regel matig over. Nederlands topartiest René Froger, gaat in het najaar van 1994 tien avonden optreden in AHOY in Rotterdam. De kaarten hiervoor (7000 per avond!!!) waren binnen en-

kele dagen reeds uitverkocht. U viste achter het net??? Geen nood!!! Wij hebben hem gecontracteerd om op ons lustrumfeest te komen optreden. En niet alleen hij; wij hebben nog enige attracties van wereldformaat binnen gehaald om onze NIGHT-CRUISE tot een succes te ma ken.

Programmaboekje U wordt nieuwsgierig? Dat laten we dan nog even zo! Houdt dus zaterdag 28 mei a.s. vrij en kom ook. Binnenkort zal u een feestelijk programmaboekje ont vangen waarin meer nieuws. Tot dan.• Bestuur P.V.M.B.O.

Uit het DC overleg Donderdag 2 december 1993

ADV-dagen

EHBO en BZB

Interne Vacatures

De verplichte ADV-dagen voor 1994 zijn: 6 mei en 13 mei.

Problemen die ontstaan bij EHBO- en BZB-activiteiten door werkdrukte, dienen door de mensen zelf, in overleg met hun chef, te worden opgelost.

Er is door de staf besloten dat er een personeelsbeleid zal worden ontwik keld op basis van de analyse van de ist en soil-matrices. (Een soort was/wordt lijst van de personele bezetting). Voor uitlopend op dit beleid zullen alle in terne vacatures door DMEOB zelf worden bekenen (er geldt al een exter ne vacaturestop). In principe wordt al leen toestemming gegeven voor invul ling vanuit de afdeling of het bureau zelf. Dit is via het werkoverleg naar de mensen duidelijk gemaakt.

ARBO regeling De BVA zal een regeling ontwerpen aangaande “ARBO-klachtenprocedu re”. De ARBO-commissie heeft in het ARBO-overleg hiervoor een voorstel gedaan.

18

Reisbesluit binnenland Over het reisbesluit binnenland is uit gebreid overlegd. Het uitgangspunt van het reisbesluit is: 1. Openbaar vervoer 2. Onkostenvergoeding moet zodanig zijn, dat geen financieel nadeel wordt ondervonden door het maken van een dienstreis. Op 1 januari 1994 zal de nieuwe MEOB regeling gereed zijn.

Horizontale verplaatsingen Met de DC is afgesproken dat horizon tale verplaatsingen binnen het bedrijf aan de DC worden gemeld. Alleen ver plaatsingen wegens een persoonlijk medisch of sociaal probleem zullen niet worden gemeld

SBKJUBM Er wordt individueel bekeken of ie mand in aanmerking komt voor het SBK (Sociaal Beleids Kader) of de UBM (Uitstroom Bevorderende Maatregelen). De risico’s van over plaatsing bij de UBM zullen duidelijk worden gemaakt. (Zie elders in deze MEOBTIEK). De DC dringt aan op een positieve benadering, met name het SBK biedt hiervoor mogelijkhe den. De regeling is er juist voor ge maakt om afslanking te kunnen reali seren. De volgende vergadering is op don derdag 3 februari 1994.•

januari 1994 MEOBTIEK


Puzzelhoek 1

2

3

4

5

6

7

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8

9

10

11

12

13

14

1 Oplossing vorige puzzel

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A REK 51K ERE EEN NAT ONE GEL VEL RAP TIN REl TEL IER SER

B AKER KRIS REET LEEN TANG NODE GEEL VEEL PAAR UNIT VERI TELE SIER STER

C KAMER STRIK STERE LENDE STANG GODIN LEGES NEVEL PARIA TENUE UIVER STEEL SPIER ASTER

D MAKKER ESTRIK OESTER BLENDE TANGSI INDIGO ENGELS KNEVEL PATRIA UITEEN ZUIVER ZETSEL ESPRIT LASTER

13 14 15 16 17

Eerste letter van kolom D, van boven naar beneden: MEOBTIEKPUZZEL. Kolom B en C waren door elkaar gegooid. Door het weglaten van één kolom was de puzzel dit keer extra moeilijk. Ook waren er meerdere oplossin gen mogelijk, mits voorkomend in het woordenboek. Bij de opmaak is deze laatste zin helaas weggelaten.

Oiitwe~p: H~,l. van Hoogenhuizen Horizontaal Wt~ItT~’I 1 Militaire rang, militaire functie, 1 Militaire rang, militaire rang 2 Drukkende lasten, iedereen, militair beroep 2 Onzedig, rechter bladzijde, staaf, ik 3 Onderwijs, land in klein azië, personeelsvertegenwoordiging, bar 3 Noot, dier, onwetend, frans lidwoord 4 Pastoor, onbepaald voomaamwoord, 4 Gekheid, water in Friesland, dier, quad attestor, telegraaf restante lof 5 Nummer, beroep, zilver 5 Rustplaats in de woestijn, staatsspoor, deel van een mast 6 Getij, oude naam van NOS, open baar, editie, deel van een mast 6 Malle, eenstemmig, onbepaald 7 Onderdeel van een draaiende voomaamwoord, voorzetsel machine, in plaats van, dyne, 7 Telwoord, ter rechter ure, kunststuk, voorzetsel zelfzuchtig mens, daar 8 Biersoort, net bij kuilvissen, 8 Eerlijk, verbrandingsrest, onder anderen, en andere, moeder, plomp familielid, niet noemend, voorzetsel, rubidium 9 Slempmaal, dier, getal, familielid chemisch element 9 Onderdeel van een oor, positieve 10 Asvaas, honende grijnsiach, eerwaar plaat, romeinse rijk, scheldnaam, in het jaar de heer, eerste kwartier, slede 11 zuivelprodukt, vervolging, 10 Maat, gewoon. gemalen tarwe. minnegedicht windrichting 12 Strijdig met rede, les op school 11 Planeet, vertraging, nobel, zangstuk 13 Omroep, pilaster, naar binnen 12 Jasje, duidelijk, gewezen, vordering nemen, onmeetbaar getal 13 Oosterlengte, slak zonder huisje, 14 Dierenloop, aanwijzend voornaam voorzetsel, iel, samarium woord, dierenhuisvesting, roest 14 Fruit, griekse lierdichter, 15 Ketting, snelschrift, voorzetsel, dakbedekking, gegevens op een jong dier computerschijf 16 Opgenomen geld, deel van een 15 Functie hij de KM. oude functie woord, de onbekende, voedsel, bevel bij de KM 17 Militaire functie, militaire rang MEOBTIEK januari 1994

Puzzelladder 4 4 4 5 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 21 21 22 24 24 25 25 26 26 27 28 29 33

Hr. C. Moraal Mw. M. de Haar-Schaap Hr.B.Vink Mw. M. van Voorene-Weymar Mw. P.M. van Duyvenbode Mw. M. Glasbergen Hr. D. van Schooneveld Hr. J. v.d. Zalm Hr. J.W. Ruben Mw.C.de Boer Hr. R.L. Schippers Hr. P. Guyt Hr. C. Haasnoot Mw.D.de Gier Hr. R. Bekkers Hr. P. Dijkdrent Hr. F.L. Wieseisfeld Mw. J.M. Ruben-van Noord Hr. P. van der Burg Hr. C. de Graaf Hr. DR. v.d. Neut Hr. J. Jongeleen Hr. G. Wesselius Hr. K. Butter 1-Ir. A.L. Sneeuw Hr. J.J.J. Mullers Mw. C. van Dijk Hr. J.W. de Groot Mw. C. Schipper-van DuLA Mw. B. van Kempen Fleur Hr. J.P. Dam

Met punten ven ies: Hr. J.P. Dam Mw. B. van Kempen-Fleur

f25. f 15.

Zonder puntenverlies: Hr. J.J.J. Mullers

f

1O.=

Oplossing inleveren uiterlijk 4 maart 1994 bij: Sonja Vlieland, afdeling ORKC. 19


PZ-ters

In dienst: Mw. E. van Tilburg-De Wit HHD/H

10-01-94

Met ontslag: C.A. Francisco Mw. S. Bennink L.vanEs W.Q.Vrede L.J.H. van Vliet B.J. Nienhuis

ADV/O PZ/O PB/O ADV/O BEB/O BD/Vliss.

01-11-93 15-11-93 01-11-93 01-12-93 01-01-94 01-01-94

R r

E. van Tilburg-de Wit

Mytylschool L&den

/yJ/)/JL~/

~tki

WouweVog&weg~

Aan: Diรงecteur: F.K.M. van Hooff

M.E.O.B. Postbus 1260 2340 BG Oegstgeest

Leiden,

Onderwerp:

14 december 1993

dankzegging gift

Geachte dames,

heren,

Namens team en leerlingen van onze school wil ik u hartelijk danken voor het formidabele bedrag van ruim f 1100,-- dat u verzameld hebt ten behoeve van onze school. Het geld zal besteed worden voor de aanschaf van 2 radio-cd cassette recorders in de groepen. Behalve voor muzikale ont spanning in de middagpauze, kan het apparaat ook gebruikt worden bij Engelse les en muziek. Nogmaals hartelijk dank.

Hooga~d~ F.H.M. va~ie~f di recteof

Tijdens het Sinterklaasfeest van 1993 is f1100,00 opgehaald. Dit bedrag is verzameld ten behoeve de Mytylschool in Leiden. Hierbij hun reactie.

a

-

-

MEOBtiek 01 1994  
MEOBtiek 01 1994  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement