Page 1

13e jaargang nr. 5, september 1992

•BTI K Feestelijke heropening kantine

mr: *

1

o.-r, •.-n 0. egt s

-

*

*

ah ratiecentrum Rob sen bouwt replica Lotus Seven Proj t SEWA 0- cirij

*

o che in ebouw u ns est dflifl

*

ehero.- in 4E•: Ieteet

•r : •on uit

-

a.i.

MEOBTIEK IS EEN PERI DIEKE UITGAVE VAN ETMARINE ELEKTRONISC EN OPTISCH BEDRIJF

Feestelijke heropening kantine door mevrouw Van Delft

De kantine van de morinebedrijven aan de Haarlemmerstraatweg in Oegsigeest staat er al heel wat jaren. Het gebouw was de laatstejaren haast niet meer in stand te houden en het was zeker geen modern bedrijfsrestaurant te noemen. In de afgelopen maanden hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Door een grondige opknapbeurt is het nu weer als van ouds goed vertoeven in een gezellige kantine. Op 16 septemberji. is de kantine fees telijk heropend. Mevrouw Van Delfi, echtgenote van de vorige kantinechef Arie van Delft. heeft geflankeerd door haar dochter Lia een lint doorgeknipt. Dit knippen gebeurde bij de “nieuwe”

ingang van de kantine, hiermee werd de oude ingang aan de voorkant defi nitief gesloten.

Een chinees uiterlijk De kantine bleek omgetoverd in een heus chinees restaurant. De tafels wa ren bedekt met rode tafelkieden en overal hingen chinese parasols en chi nese lampen. Schotten met prachtige foto’s uit China, van de chinese am bassade, stonden aan de zijkanten op gesteld. De menukaarten op de tafels gaven aan dat de keuken vakkundig in staat is om voor variatie te zorgen. De 16e was er een bamihap en op de 17e kon men op een nasimaaltijd rekenen. Tijdens de lunch liep het kantineper soneel met strooien hoeden op. 1


Klaas Varkevisser van de afdeling Personeelszaken hield een toespraak voor het personeel van de marinebe drijven en genodigden, waaronder di verse oudmedewerkers van het bedrijf en oudmedewerkers van de kantine met hun echtgenotes. Hij maakte duidelijk dat de verbou wing hard nodig was en dat de inrich ting zo meegenomen kan worden naar een nieuw multifunctioneel gebouw. “Zelfs al zou men met de nieuwbouw daarvan in 1993 beginnen, dan nog heeft het zin gehad om zo’n ingrijpen de opknapbeurt uit te voeren.” Aldus Klaas die heel tevreden is over het hele gebeuren.

t

J Het kantinepersoneel was even een andere

Op de Chinese toer

Een ieder kon na de toespraak genieten van twee gratis aangeboden consump ties. Het eerste borreluur na de vakan tie sloot daar prima op aan. (Borreluur is eigenlijk geen goede benaming meer. De meesten drinken wat anders dan een borrel. Wie weet een betere benaming voor deze maandelijkse bij eenkomst?).

Nieuw buffet

Xïngqî s~n 16ji~yuè Soep:

Chinese tornatensoep

Jfr~in;ie snoek

Saté rol

Koude snacks

Broodje Atjar taugé ,net ei

Menu:

Ba,ni Goreng speciaal mei saté Chinese groente Kroepoek

Dessert:

Fruitcocktail - annanas met slagrooin

Xîngqî si l7jiûyuè Soep:

Chinese groeniesoep

J~bjine snoek

Kip nusgets met zoetzure sou.s

K~ude snacks

Garnalen cocktail

Menu :

I’!nsj Goreng met saté Chinees vlees K.-oepock - Atjcir

Desseri:

Het nieuwe buffet is al een paar weken in bedrijf en voorziet in een ruime keus aan lekkere hapjes. Een koud slaatje of een complete warme maaltijd, koffie of een koude drank, een broodje gar nalen of een broodje gezond, er is keu ze genoeg. Door dit ruime aanbod werd de rij wachtenden wel erg lang en was de behoefte aan een tweede kassa duidelijk merkbaar. Het half uurtje pauze is voor sommige grote magen nauwelijks genoeg om de maaltijd op tijd weg te werken. Het personeel van de kantine doet er alles aan om het verblijf in dit nieuwe bedrijfsrestaurant zo aangenaam mo gelijk te maken. Met het nieuwe meu bilair, een goed team, een fraai buf fet en een uitstekende keuken kan het bedrijf nog jaren voort.+ Wil van Elk

Banaan chocoluclesaus niet slagroom

VVelkom in bedriffsreslauran t “Shilang” september 1992 MEOBTIEK


Van de directie

Het gaat goed niet “MEOB 2000”. Voor sommigen van ons gaat het mis schien veel te langzaam, die willen nu meteen beginnen in een nieuwe PMC structuur, maar zij moeten dan toch nog maar wat geduld oefenen. Een ingrijpende reorganisatie als deze kan nu eenmaal niet plaatsvinden zonder dat alle betrokkenen, zowel binnen als buiten het bedrijf hun zegje er over hebben gedaan en dat kost tijd. Tijd die we naar mijn mening later dubbel en dwars terugverdienen, omdat er au ders bij de invoeriuzg van de plannen nog veel uitgebreider gepraat wordt over allerlei, op dat moment opkomen de wijzigingsvoorstellen.

een probleemstudie op te stellen over de invoering van het nieuwe bevoorra dingsbeleid van de KM bij het MEOB. Dit beleid betekent onder andere dat de magazijnen van de KM met de on derhoudsbedrijven worden geïnte greerd en dat daar dan ook de aanschaf van bevoorradingsartikelen en de fi nanciële controle plaatsvindt. Deze nieuwe probleemstudie moet op 1 ja nuari 1993 gereed zijn. Een probleemstudie overigens, is vol gens de “uitvoeringsbepalingen bij de regeling (overleg)procedure bij reor ganisaties Koninklijke Marine (URORKM)”, niets anders dan een eerste uitwerking van een idee om te reorganiseren. Een probleemstudie moet een rapport opleveren waarin het doel van en de motivering voor een reorganisatie staan beschreven en waarin het reorganisatieplan in hoofd lijnen is aangegeven inclusief een eer ste inschatting van de mogelijke per sonele consequenties. U begrijpt dat de probleemstudie “im plementatie bevoorradingsbeleid KM” gevolgen heeft voor de pro bleemstudie ‘MEOB 2000”, bijvoor beeld voor de structuur en omvang van de ondersteunende unit “Materiaaldienst”. Daarom doen HETMAG en de ETMAG-vertegenwoordiger in de dienstcommissie van de MMD nu al mee met de verschillende besprekin gen over “MEOB 2000”.

Milieubeheer De procesbeschrijvingen van de ver schillende produkt units en ondersteu nende units zijn inmiddels goedge keurd in een gecombineerde vergadering met staf- en DC-leden. Onder leiding van de kartrekkers wordt momenteel de laatste hand ge legd aan de organisatiestructuur en aan een inschatting van het aantal beno digde functies binnen de units. Zoals het er nu uitziet halen we de datum van 1 november 1992, waarop we bij de DMKM een “probleemstudie’-rap port over “MEOB 2000” moeten in dienen.

Nieuw bevoorradingsbeleid KM Inmiddels hebben we ook een op dracht van de DMKM gekregen om MEOBTIEK september 1992

Een heel ander onderwerp waar ik hier uw aandacht voor vraag, is milieube heer. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de toenemende vervuiling van het milieu en vinden dat het de hoogste tijd is om die negatieve ont wikkeling een halt toe te roepen. De zorg voor het milieu is de laatste jaren een van de belangrijkste aandachts punten van de regering. De Bevelheb ber der Zeesirijdkrachten heeft in een milieubeleidsverklaring Koninklijke Marine als doel gesteld om de milieu belasting door KM-activiteiten in een aantal jaren met minimaal een kwart te verminderen. Ook wij zullen met elkaar hieraan moeten bijdragen. Om dit een beetje gestructureerd aan te pakken moeten

we eerst weten hoe groot nu eigenlijk de milieubelasting is die door de ver schillende activiteiten van het MEOB wordt veroorzaakt. Daarom zal een werkgroep onder leiding van de Be drjfsveiligheidsadviseur een inventa risatie maken van de milieubelasting door het MEOB. Daarna zal in overleg met de ARBO-commissie een plan worden gemaakt om die milieubelas ting in de komende jaren zo veel mo gelijk terug te dringen. Het is van groot belang dat de werkgroep een volledig beeld van de milieubelasting krijgt en daar heeft zij informatie van u allen voor nodig. Laten we er met elkaar voor zorgen dat ons MEOB niet alleen het beste bedrijf van de NATO is, maar ook het milieuvriendelijkste. Ten slotte wens ik u allen, medewer kers, familieleden en oud-medewer kers, veel plezier toe bij de open dag in Oegstgeest op zaterdag 10 oktober

DMEOB

Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) MEOB

Oegstgeest

Spreekutçn afleen na tçlefoni~che afspraak tst. 2234 W. Slol, arts maandag na 14.00 uur donderdag na 09.00 uur Mevr. C.H, Paardekoper-Bonnan, bedrijfsverplcegkundige

MEOB Den Helder Spreekuren alleen ca telefönïtche afspraak 02230-25141 R.E. Weber, arts Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van: 08.30 uur - 09.00 uur en van: 13.30 uur- 16.30 uur.

3


Van de redactie Na de vakantieperiode waarbij bijna iedereen mooi weer gehad heeft komt het gewone leven weer een beetje op gang. Het gewone werk, laten we zeg gen waar je echt verantwoordelijk voor bent, krijgt natuurlijk urgentie 1 en daarmee gaje voor 100% van start.

Een artikel schrijven voor de MEOB TIEK komt in deze tijd van het jaar op een lagere urgentie uit. We hebben de laatste tijd kunnen constateren dat er genoeg mensen zijn die wat kunnen en willen schrijven, maar ook weer niet de verplichting op zich willen nemen om voor elke editie van de MEOB TIEK iets te doen. Daarom vinden wij binnen de redactie het belangrijk dat er een schrijvend redactielid bijkomt. Ie mand die een artikel kan schrijven over gebeurtenissen en acties binnen het bedrijf. Heeft u interesse of kent u iemand die er te bescheiden voor is om

er zelf mee te komen, laat het mij dan even weten.

Toekomst MEOB 2000 speelt de laatste tijd, maar zeker ook nog de komende tijd, een belangrijke rol in het dagelijks

functioneren. We weten nog niet pre cies naar welke toekomst we moeten kijken. Het is wel zeker dat er druk over geschreven en gepraat wordt en dat kartrekkers veel vergaderen met hun achterban. Het wordt ook als heel normaal ervaren wanneer je in de

“wandelgangen” kreten opvangt als: zijn dat nu primaire of ondersteunende functies, en kunnen we dat nu inpassen als centrale of decentrale taak. Panne koek of poffertjes is ook zo’n kreet, maar die schijnt alleen nog maar bij de afdeling Kwaliteitszorg bekend te zijn.

Slopen en bouwen

plaats lijken een vertraging opgelopen te hebben. De verbouwing van ge bouw Huygens in verband met een te plaatsen douche is aardig op schema. De bouwkundige activiteiten zijn ge reed en het wachten is alleen nog maar op de diverse aansluitingen, maar daarover meer elders in dit blad. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de heropening van het verbouwde be drijfsrestaurant en het aandeel van het MEOB in de in augustus gehouden vbootdagen in Den Helder.

SEWACO-bedrijf In deze uitgave ook, en dat ervaren we als zeer positief, een artikel van de hand van KTZ L.J.M. Smit, voorzitter van de Projectgroep SEWACO-be drijf die te kennen heeft gegeven op

De infrastructurele maatregelen zoals de sloop van gebouw ‘S” en de voor

deze manier het personeel regelmatig op de hoogte te willen houden van de voortgang van het project.•

bereidingen voor de nieuwbouw van de Oppervlaktebehandelingswerk

J.W.M.E. van Laarhoven

Nieuwe medewerker sociale zaken Zoals 11 in de bekendmaking MEOB nr. 63/92 heeft kunnen 1eze,~,geeft de heer A. Mechelse vanaf 17 september f1. invulling aan defunctie van inedewer— ker sociale zaken te Oegstgeest.

In het volgende nummer van de MEOBTIEK zal de heer Mechelse zich nader aan u voorstellen.• K. Varkevisser

De heer Mechclse is op donderdag van 13.00 tot 16.30 uur aanwezig op het MEOB (gebouw Pascal. kamer 007. telefoon 2183). Voor urgente za ken kan telefonisch contact worden opgenomen met de heer Mecheisc on der nummer 070-3187440.

september 1992 MEOBTIEK


Kalibratie van meetapparatuur (2) Het Kalibratiecentrun2 van het MEOB biedt een integraal pakket aan dien steil voor de aanschaf en het onder houd van meetapparatuur. Deze dien steiz worden geboden aan alle bedrijven en instellingen van de KM die over meetapparatuur beschikken. In de vorige aflevering is reeds inge gaan op de vraag: Waarom kalibra 11e? en is het begrip herleidbaarheid behandeld. Deze aflevering biedt een nadere kennismaking met het Kalibra tiecentrum zelf

Dienstverlening door het KaN bratiecentrum Zoals reeds eerder opgemerkt is onze dienstverlening met name gericht op bedrijven en instellingen binnen de KM. In toenemende mate is er de laat ste jaren buiten de KM. naast dc Rijks overheid ook vanuit de particuliere markt een behoefte waarneembaar voor onze dienstverlening. Politieke besluitvorming verhindert echter structurele dienstverlening aan deze laatste markt.

meetapparatuur te standaardiseren op dat voor het onderhoud zoveel moge lijk gebruik gemaakt kan worden van bestaande kalibratieprocedures en reeds aanwezige standaarden. Na aanschaf wordt de apparatuur ge keurd op de fabrieksspecificaties. In dien goedgekeurd volgt het periodiek onderhoud. Dit periodiek onderhoud houdt in dat de apparatuur kort voor het verstrijken van het kalibratie-inter val door het Kalibratiecentrum wordt opgeroepen voor kalibratie. Hieruit volgt de technische staat van het appa raat. Op grond hiervan kan advies ge geven worden over de instandhouding en vervanging. Is een apparaat aan ver vanging toe dan volgt weer de fase van advies en aanschaf.

Bij vrijwel alle nieuwbouw van de KM is het Kalibratiecentrum betrokken om over de aanschaf van meetapparaten te adviseren. Het laatste grote project is het M-fregatten project.

Faciliteiten In 1976 begon het Kalibratiecentrum als één der eersten in Nederland met het automatisch besturen van meetap paratuur m.b.v. een computer. De HPI000 computer die hiervoor werd aangeschaft was de eerste computer binnen het MEOB. Tot op heden wordt dit type computer toegepast bij de ver gaand geautomatiseerde administra tieve en technische processen. Per jaar worden zo’n 12.000 apparaten ter kalibratie aangeboden. Uiteenlo pend van relatief eenvoudige tot ui

TOTAL WORKLOAD CALIBRATION CENTRE AND AVERAGE HANDLING TIME DIII fl00004

aow.,.

Umbe,

Het Kalibratiecenlrum biedt een breed scala aan integrale dienstverlening c.q. faciliteiten, waar overige instanties meestal slechts in beperkte mate in kunnen voorzien. De primaire processen binnen het Ka libratiecentrum m.b.t. meetapparatuur vormen in feite een kringloop, zoals in de afbeelding is weergegeven: COMPLETE SERVICES FOR MEASURING EQUIPMENT

eoMIln9 end eveluution

\‘

h0..01S

10000rt 9000

10010

12369

11000 g~o 8700

6

10420

8974

36:

year ircbjdn

e.Rs.l!100. adjnlnOflI. tIOwT and O,01000i1

Grotere verwerkingscapacite~t en afname in gemiddelde behande lingstijd door automatisering

requiremen~

CALIBRATION RESULTS 1991 Calibration Centre MEOB

013%

r•9011d

3.0%

- 01,0.1014.1%

r.nwwd 129%

Bij aankoop of vervanging van meet apparatuur kan de klant zich laten ad viseren over het marktaanbod en het toekomstig onderhoud. Hierbij wordt er naar gestreefd de aankoop van MEOBTIEK september 1992

6.00111

of

the total WOIlOOId

Resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden in 1991

5


terst geavanceerde meetapparatuur. Hierbij wordt er naar gestreefd 80% van het aanbod binnen 14 dagen op te leveren. De gemiddelde behandelings tijd van een kalibratie is 2,2 uur. Jaar lijks wordt t.g.v. de nieuwkeuringen zo’n 10% aangekochte meetappara tuur afgekeurd. Ca. 40% van het aanbod wordt geme ten m.b.v. geautomatiseerde meetop stellingen. Onze faciliteiten omvatten de volgen de techniekgebieden: * elektro-magnetisme (tot 40 GHz)

3

totaal 34 formatieplaatsen

*

frequentie en tijdsintervallen

*

temperatuur

*

relatieve vochtigheid

KM-instanties bij de aanschaf en het gebruik van meetapparatuur.

libratiecentrum waarmee gekalibreerd wordt. Deze precisie-apparaten heten

acceleratie & trillingen

Kalibratielab

herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden en berekent de kalibratie onzekerheden.

Organogran7 van hei Kalibraiiecentrun2

‘Standaarden’. De sectie verzorgt de *

*

mechanica (alleen intern MEOB)

Organisatie Kalibratiecentrum Bureau Meetapparatuur Deze sectie heeft enerzijds een onder steunende staffunctie binnen de afde ling, anderzijds adviseert en onder steunt zij het MEOB en andere

Hier vinden de keuring na aanschaf en het periodiek onderhoud van de meet apparatuur plaats. Er wordt gemeten of de apparatuur voldoet aan de fabrieks specificaties. Is dit niet het geval dan wordt de apparatuur afgeregeld of, in dien noodzakelijk, gerepareerd. Repa raties vormen een integraal deel van de behandeling.

Startdaarden Lab Deze sectie opereert voornamelijk

Receptie De Receptie ontvangt de opdrachten en draagt zorg voor het transport van, en naar de klanten. Bij ontvangst van de meetapparatuur wordt deze inge boekt, er wordt een werkbon voor de technicus aangemaakt en vanaf dat moment vindt er voortgangsbewa king plaats.+

binnen de afdeling. Het Standaarden

Lab beheert de apparatuur van het Ka

Cor Slijgers

J.B.N. Satumalay, medewerker Standaarden Laboratorium.

september 1992 MEOBTIEK


Douche in gebouw HUYGENS. Na jaren van soebatten, beloftes en toezeggingen is het eindelijk zover. De douche in gebouw HUYGENS is vlak voor de bouwvakvakantie gerea liseerd. Het geheel is in verband met de kosten sober gehouden, maar voor degenen die op de fiets naar het werk komen bestaat nu dan de mogelijkheid om zich op te frissen. Heel veel dank.+ Een tevreden douche-gebruiker

Peter van Dam hoeft waarschijn lijk niet lang deze alternatieve douche te gebruiken. Inmiddels is men begonnen met het plaat sen van de echte douche. Dit is op enkele bouwvoorzieningen na gereed.. Redactie

Rectificatie In de vorige MEOBTIEK staat bij deze foto vermeld dat het een Orion uit de USA is. Dit is niet juist! Hier had moeten staan: Een Brequer Atlantic NG2 uit ItaliÍ.•

MEOBTIEK september 1992


Rob Jansen bouwt Replica Lotus Seven Een hobby hebben is niet zo vanzelf sprekend als men denkt. Er zijn men sen die geen enkele hobby hebben en er ook niet naar talen. De meeste men sen hebben wel een of andere bezig heid die ze hobby noemen. Dit kan variëren van het houden van vissen in een aquarium tot het maken van verre tochten in het hoge noorden. Deze keer komt ienwnd aan bod die zelfeen auto heeft gebouwd. Zijn naam is

Rob Jansen Rob is werkzaam bij het Kalibratie centrum in Oegstgeest. Hij is in de schietwereld bekend als een goed schutter en heeft als Nederlands kam pioen aan menig internationaal toer nooi meegedaan. Naast het bedrijven van Karate en het volgen van een cur sus Japans, blijkt Rob ook geïnteres seerd in snelle auto’s. Snelle auto’s vragen om hoge bankrekeningen en aangezien je bij het MEOB aan allebei moeilijk kan komen, moest Rob wat

Er werd een summiere handleiding meegeleverd maar door goed en veel contact met de importeur ben ik er toch uitgekomen.” “En de iest da,z, de mo lor en dergelijke?” “De motor, tank,

anders verzinnen.

versnellingsbak, wielen, fusees, be drading en uitlaat moest zelf gekocht

Een bouwpakket

worden. Wel werd er aangegeven wel ke motor geschikt was. Op de sloop heb ik een motor van een Ford Escort (een moderne van na 1980) en de ver snellingsbak van een Ford Sierra (een 5-bak) gekocht. De fusees en wielen komen van een Ford Taunus. De ach teras is die van een Ford Escort van voor 1980. De koplampen heb ik

Via Nederlandse import heeft Rob in 1989 een bouwpakket gekocht bij de firma Wcstfield. “Waaruit bestond dat bouwpakket?’ ‘Je kan kiezen uit ver schillende samenstellingen. Ik heb een kaal frame gekocht en een polyester carrosserie met daarbij de stoelen, wielophanging en een kaal dashboard.

nieuw gekocht. De bedrading aan brengen en het installeren van het dashboard (dat was helemaal kaal ge leverd) moest ik zelf doen. De tank moest op maat gemaakt worden en met de uitlaat moest ik experimenteren, zodoende rijd ik nu met de derde uit laat.”

Super Seven Club “Hoe lang heb je over het bouwen gedaan?” “Het begon allemaal in 1989 en in juni 1992 kon hij gekeurd wor den en kreeg ik een kenteken. Voor de keuring heb ik hem uitgeprobeerd op

de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad.” “Wat voor een auto heb je nu?” “Het is een West field SE, een replica van een Lotus S even. Hij weegt 585 kg en kan onge veer 160 km/u rijden en kan in 7 se conden van 0 naar 100 km/u. Wat ik er mee doe? Een beetje rondrijden en meedoen aan evenementen van de Su per Seven Club, want daar ben ik lid van.”

Prestatie Als je de foto’s van Rob bekijkt moet je bewondering hebben voor zijn ge duld en vakmanschap. Het resultaat van een stukje modelbouw op een schaal van 1:1 mag er zijn: een prach tige auto! + Wil van Elk

8

september 1992 MEOBTIEK


Open dag MEOB/ETMAG 0 egstgeest Op zaterdag 10 oktober a.s. wordt er

bij het MEOB en hei ETMAG

in

Oegstgeesi een open dag gehouden. Van 09.00 tot 13.00 uu~ zijn de gebou ~ werkplaatsen en kantoorruimten toegankelijk voor de bezoekers, met uitzondering van de geclassificeerde afdelingen. Tussen 12.00 en 14.00 uur kan er in de kantine een eenvoudige nasi-maaltijd worden gebruikt.

Deze open dag wordt voornamelijk georganiseerd om het thuisfront te la ten zien waar de dagelijkse arbeid wordt verricht. Bovendien is het voor de gepensioneerde en “VUTtende” medewerkers een leuke gelegenheid om eens te komen kijken wat er sinds hun vertrek allemaal is veranderd. Zij zijn eveneens van harte welkom.

enkele van de attracties: *

Lynx-helicopter

*

Leopard II

*

Houwitser Ml 14

*

Mock-up Orion

*

Zeefdrukken

*

Rondleidingen ETMAG-magazijn

Een blik in de Huishoudelijke Dienst van het MEOB/Oegstgeest. Daar ik sinds enkele maanden werk zaam ben bij de Huishoudelijke Dienst, wil ik langs deze weg enig in zicht geven in het wel en wee van deze dienst. Een kleine greep in wat de men sen voor werk doen, behalve hei schoonmaken van diverse werkplaat sen en geclassificeerde ruimten.

MEOBTIEK september 1992

Daarnaast is er op elke afdeling wel wat te zien of te doen en overal zijn mensen aanwezig om uitleg te geven of een demonstratie te verzorgen. Kom zelf kijken en verbaas u over de veelzijdigheid van het MEOB.

Kinderopvang Voor de jonge ouders is het misschien handig om te weten dat er op deze ochtend kinderopvang geregeld wordt. Vanzelfsprekend mag er op 10 oktober a.s., evenals op alle andere dagen van het jaar, niet worden gefo tografeerd op het terrein en in de ge bouwen van MEOB en ETMAG.

Oud-medewerkers welkom Oud-medewerkers die belangstelling hebben voor deze dag kunnen zich

telefonisch opgeven bij mevrouw A.M. Riedel, telefoon 01711-52248, of bij mevrouw I.F. Flohr, telefoon 01711-52337. De huidige medewer kers kunnen zich opgeven door het invullen van een formulier dat ver krijgbaar is bij het MBK (zie ook be kendmaking MEOB nr. 59/92 van 1 septemberji.). KOMT ALLEN in groten getale naar de Haarlemmerstraatweg 7 in Oegstgeest, alwaar vele MEOB’ers en ETMAG’ers hun best zullen doen om u een onvergetelijke dag te bezor gen!+ Namens de organisatiecommissie Opeiz Dag, A.M. Riedel

10 oktober open dag Ook voor oud-medewerkers Bel: 01711-52248 Of 01711-52337

De groep bestaat uit 6 medewerkers. Naast het schoonmaken dragen zij zorg voor de toiletartikelen, het ver wijderen van oud papier/karton (wat sinds kort in diverse gebouwen gecen traliseerd gebeurt met behulp van Gaasboxpallets waarin u uw oud pa pier/karton kwijt kunt), het afval van diverse werkplaatsen o.a. grit, meta len, chemisch afval, geclassificeerd papier dat versnipperd dient te wor

den. Verder assisteren zij bij interne verhuizingen en bijvoorbeeld bij de inrichting van de kantine bij festivitei ten. U begrijpt, bij ziekte of vakantie is het improviseren. Ik hoop hierdoor wat inzicht te hebben gegeven in het werk van de medewer kers van de Huishoudelijke Dienst. + Mevr. N. Vinkesteyn-Korbee, HHD


Cor Boon, chef ONNI uitgedraaid É

~i~yc t;’ • t 4

1

4~

Nooit gedacht dat hij door In zou tfl4PP&

4 S

En dan ook nog een IInçje

seØcaiber 1992 MEOBTIEK


Presentatie marinebedrijven tijdens vlootdagen Tijdens de nationale vlootdagen in Den Helder wordt aan hei publiek ge toond wat de Marine allemaal in huis heeft. Mariniers geven drie dagen lang demonstraties en laten, met spectacu laire St unis, zien dat ze heel wat in huis hebben. Fregatten, onderzeeboten en nujnenjagers zijn te bezoeken en sho wen hun ‘kracht’. Dit jaar lieten ook de drie onderhoudsbedrijven van zich horen in de vorm van een gezamenlijke presentatie.

De heren Van Zeiji (MEOB/O), Toes en Van Schooneveld (MEOB/H), Tiessen (RW) en Roelofsen (BW), za gen kans om in een maand tijd een geslaagde presentatie op te zetten. De lay-out was niet zo ruim van opzet als tijdens de open dag van de MLD bij het MVKV, maar mocht er toch we zen. In een tent, waar meerdere pre sentaties werden gehouden, was een stuk (gras) van 11 bij 15 meter voor de drie bedrijven gereserveerd. Personeel van de Rij kswerf heeft kans gezien om in twee dagen tijd een houten vloer te maken. Op deze vloer werd een strook vloerbedekking vastgeniet en werden de expositiepanelen opgesteld samen mei enkele vitrines.

Rol maar naar binnen Een Torpedo van het type MK48, een van de nieuwe wapensystemen van onderzeeboten van de Walruskiasse.

/

kon niet zo maar naar binnen gereden worden. De torpedo weegt bijna 1000 kg en moest met een vorkheftruck uitgeladen worden. Bij het over een zandwal gaan rolde de torpedo van de vork heftruck af, gelukkig zonder ernstige schade. Aan de andere kant van de zand wal kon de torpedo weer opgepikt worden en kon hij verder zonder pro blemen op zijn plaats gelegd worden voor de tentoonstelling.

Een succesvolle presentatie Centraal in de opstelling stond een vi deo-eiland. Van vier kanten kon men een videofilm bekijken over de drie bedrijven. De heer Toes heeft tot in de kleine uurtjes door moeten werken om de film op tijd afgemonteerd te krij gen. De expositiepanelen, samenge steld met hulp van Marinevoorlich ting, waren voorzien van teksten en foto’s. Personeel van de fotodienst van het MEOB in Den Helder heeft op het laatste moment nog foto’s moeten ma ken bij de bedrijven. Het archiefmate riaal was niet toereikend om de ge plande onderwerpen tot hun recht te laten komen. De BW had een torpedo MK48 opgesteld en de RW liet met een maquette zien hoe de nieuwbouw op de Nieuwe Haven er uit komt te zien.

Veel volk Doordat naast de tent mariniers bezig waren, waren er veel mensen in de buurt die ook de tent bezochten. Men schat dat er die drie dagen bijna 20.000 mensen in de stand zijn geweest. Voor de mensen die hun energie in dit pro ject gestoken hebben was de ruime balangstelling de kroon op hun werk.+ De lay-out van de teiitoonstelling

MEOBTIEK september 1992

Wil van Elk


SEWACO bedrijf

SEWACO bedrijf -

SEWACO bedrijf -

SEWACO bedrijf -

Het project “SEWACO-bedrijf”. Op 18 februari 1992 werd door de DMKM de nieuwe projectgroep SEWACO-bedrijf ingesteld die tot taak heeft het voorbereiden van de fusie van de Bewapeningswerkplaat sen der Marine met de vestiging van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te Den Helder tot het SEWACO-bedrijf

1. De voorbereiding De voorbereiding omvat: A. Het opstellen vaii ccii fusie reorga nisatieplan. met inachtneming van de regelgeving betreffende reorganisa ties Koninklijke Marine (IJRORKM) waarin opgenomen dient te zijn: -

1. De ontviechting van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf te Den Helder en het Marine Elektro nisch en Optisch Bedrijf te Oegsigeest.

2. Projectgroep SEWACO bedrijf De Projectgroep bestaat uit 7 kern groepleden en 4 aspectgroepleden voor het merendeel betrokken uit de te fuseren bedrijven. De Projectgroep wordt ondersteund door adviserende leden uit de verschil lende directies van de Koninklijke Marine. De projectgroep is sedert 1 februari 1992 bezig om de probleemstudie ‘Ontwerp SEWACO-bedrjf” uit te werken tot een concreet “Voorstel tot Fusie”.

3.

Op 26 februari 1992 werd door de BDZ de Begeleidingsgroep SEWACO-bedrijf ingesteld, die tot taak heeft: -

-

-

2. De beschrijving van de nieuwe bedrijfsvoering SEWACO-bedrijf. 3.Het invoeringsplan van de orga nisatiestructuur van het SEWACO bedrijf in conjunctie met invoering van de nieuwe bedrijfsvoering. -

-

4. Het interne communicatieplan.

B. Het opstellen van een bouwplan voor de nieuwe infrastructuur SEWACO-bedrijf waarin opgenomen dienen te zijii: -

1. Programma van Wensen.

-

2. Programma van Eisen.

Begeleidingsgroep SEWACO-bedrijf

-

a. 1-let nader vaststellen van de randvoorwaarden waarbinnen de fusie vaii de Bewapeningswerk plaatsen der Marine cii de vestiging van het Man iie Elektronisch en Op tisch Bedrijf te Den Helder dient te worden uitgevoerd. b. Het goedkeuren van de projectplannen ten behoeve van de ge noemde fusie opgesteld door de Voorzitter van de Projectgroep SEWACO-bcdrijf. c. Het gecoördineerd verstrekken van de middelen aangegeven in de genoemde projectplanncn.

voorzitterschap van de DMKM. De Begeleidingsgroep is op 20 maart 1992 met haar werkzaamheden be gonnen.

4. Infrastructuur en tijdsplan De voortgang van het project “SEWACO-bedrijf’ geschiedt in grote lijnen volgens plan binnen de financi ële rarning en tijdplanning. Ten behoeve van de opzet van de nieu we bedrijfsvoering en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur zijn in middels 21 werkgroepen met verte genwoordigers van de Bewapenings werkplaatsen der marine en de vestiging van het Marine Elektronisch en Optisch bedrijf te Den Helder inge steld die bezig zijn met het beschrijven van de primaire bedrijfsprocessen en de nadere detaillering van stelplaatsen en bewerkingsruimten. Het streven is er op gericht om per 1 oktober 1992 de rapportages van deze werkgroepen ter beschikking te hebben, zodat in sa menwerking met het adviesbureau TNO-Apeldoorn een programma van wensen en eisen kan worden opge steld. Voordit programma van wensen en eisen zijn standaard formulieren ontwikkeld in samenwerking met DMKM/HBOUTER. Eveneens is in concept de aanvraag NATO-financiering (type A cost esti mate) gereed gemaakt, die door tus senkomst van MAR STAF met NATO zal worden besproken conform vige rende regelgeving.

5. Fusie en reorganisatie -

d. Het toetsen vaii de voortgang van de uitvoeriiig van de fusie.

-

3. Het uitvoeringsplan van de verhuizing.

C. Het opstellen van een evaluatieplan voor het Project SEWACO-bedrijf.

12

De Begeleidingsgroep bestaat uit 5 le den uit de top van de verschillende directies van de Koninklijke Marine en 6 adviserende leden en staat onder

Zoals reeds vermeld worden de be drijfsprocessen en -procedures be schreven aan de hand van het op 21 januari 1992 door de AR goedgekeur de rapport “Ontwerp SEWACO-be drijf”. Bovendien is een aanvang ge maakt met het beschrijven van het september 1992 MEOBTIEK


SEWACO bedrijf -

SEWACO bedrijf

besturingsmodel voor het SEWACO bedrijf. Een belangrijk bedrijfsproces is de materiaalregeling voor het SEWACO bedrijf. Naar aanleiding van het op 14 juli 1992 door de AR goedgekeurde Be voorradingsbeleid KM zal door de Projectgroep SEWACO-bedrjf in nauwe samenwerking met de Project manager Herstructurering Bevoorra ding KM een probleemstudie worden gemaakt voor het gebied SEWACO bedrijf met de Marine Magazijns dienst. Ten aanzien van de opzet van de be drijfsadministratie voor het SEWACO-bedrijf zijn gesprekken gaande tussen de projectleiding en de betrokken Directies Materieel en Eco nomisch Beheer teneinde binnen het kader van de Organisatie van het SEWACO-bedrijf en de aanwijzing met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen de KM, de benodigde toekom

-

-

stige bedrijfsadministratie te kunnen vaststellen.

6. Samengesteld overlegorgaan Op 3 april 1992 is het Samengesteld Overlegorgaan SEWACO-bedrijf in gesteld. Met het Samengesteld Overlegorgaan bestaande uit 6 leden van de dienst commissie BW, 6 leden van de dienst commissie MEOB (4 MEOB/H en 2 MEOB/O) en 2 leden van het Onder deelsoverlegorgaan van de BW, heb ben inmiddels twee overlegvergade ringen plaatsgevonden.

-

-

-

Overlegorgaan

In het kader van de regelgeving betref fende reorganisaties Koninklijke Ma rine (URORKM) advies uit te brengen aan de voorzitter van de Projectgroep SEWACO-bedrijf over de voorgeno men voorstellen en plannen met be

1

SEWACO bedrijf -

trekking tot de fusie van de BW en het MEOB/H tot het SEWACO-bedrijf met betrekking tot:

-

Dit Samengesteld heeft tot taak:

4

MEOBTIEK september 1992

SEWACO bedrijf

-

a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij het SEWACO-bedrijf zullen worden toegepast; b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij het SEWACO-bedrijf zal worden uit gevoerd; c. aangelegenheden op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de te verwachten arbeid in het SEWACO-bedrjf; d. de Organisatie en de werkwijze binnen het SEWACO-bedrijf; e. de technische en economische dienstuitvoering bij het SEWACO bedrijf..

KTZ L.J.M. Smit Voorzitter projectgroep SEWACO-bedriff

De heer R. van Duren kreeg op 2 september ii. van het hoofd van het MEOB/H, Ir. F.J. van Werven, de eremedaille verbon den aan de orde van Oranje Nas sau in zilver opgespeld.


Ter nagedachtenis. Op vrijdag 24 juli f1. werden wij diep getroffen door het overlijden van

Theo van Rooij Na acht jaar als radio-radar mon teur gediend te hebben bij de KM, is Theo precies 24 jaar in dienst geweest in rayon zuid van de Dienst Onder houd Elektronische Walinstallaties Nederland (DOEWINED). De afgelo pen jaren was hij werkzaam als tech nicus in het marine zendstation Goeree te Ouddorp. Vele zenders werden daar door hem vakkundig gerepareerd. Naast zijn kwaliteiten als technicus was Theo ook als mens plezierig in de omgang. Iedereen die behoefte had aan een gesprek kon bij Theo terecht. Ondanks de grote zorgen die hij en zijn

Op 10 september 1992 is na een korte ziekte periode op 64 jarige leeftijd overleden

H.J. Blom De heer Blom was werkzaam bij de afdeling Configuratiebeheer waar hij ook nog een periode als waarnemend hoofd heeft gefunctioneerd. De laatste 15 jaar heeft hij zich helemaal toege legd op het configuratiebcheer en we kunnen dan ook stellen dat hij daarin zijn sporen heeft verdiend. Na een ruim 35 jarig dienstverband waarbij hij achtereenvolgens controleur. assis

gezin de afgelopen vier jaar hadden vanwege de slopende ziekte waar hij aan leed, had hij altijd belangstelling voor anderen. Nadat hij van de artsen te horen had gekregen dat de prognose op korte termijn zeer slecht was, heeft hij deze boodschap alleen verwerkt en is samen met zijn vrouw Bea nog een keer op vakantie geweest. Op woensdag 29 juli jI. hebben wij afscheid van Theo genomen. Wij zul len Theo missen als vriend en collega, en we wensen Bea en de kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.. L7ZVK2OC S. de Roo HDOEWINED

tent kwaliteitsbeheer en medewerker configuratieheheer was, zullen we hem nu node missen. De heer Blom was een rustige man, hij was nauwgezet en deed zijn werk goed. Een gewaardeerd medewerker die in feite aan de wieg heeft gestaan van het huidige configuratiebeheer bij het MEOB. Onze gedachten gaan hierbij uit naar zijn vrouw en gezin die wij van harte sterkte toewensen met dit plotselinge verlies.+ .!.W.M.E. van Laarhoi’en

Hij was in de buitendienst niet alleen een fijne collega. maar voor velen ook een goede vriend.

Arwin Ligtermoet. Altijd bereid de ander een hand toe te steken, met aandacht en interesse in ieders wel en wee. Op vrijdag ging hij opgewekt met weekend, met gulle lach een laatste mop tappend. Op dc maandag erna belt zijn vrouw op: “Arwin komt niet meer”.

Het kwam als een schok. Er zijn geen woorden voor. De buitendienst verloor een enthousi aste medewerker die plezier had in zijn vak. Dit staat echter in geen verhou ding met wat dit verlies betekent voor zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte toe. Ook wij zullen hem missen.• C. de Reus

september 1992 MEOBTIEK


Puzzelhoek

-

Puzzelhoek

-

Puzzelhoek

-

Puzzelhoek

-

Puzzelhoek

PUZZELLADDER

Oplossing puzzel juli 1992

Met puntenverlies: hr. D. van Schoonenveld f 25,-hr. J.W. Ruben f 15,--

Zonder puntenverlies: hr. W.H.M. Kipping f 10,--

Punten: Naam: 4 hr. C. de Graaf 4 hr. R. Bekkers 4 hr. W.H.M. Kipping 4 mw. J. Kuhn-Grootjans 4 mw. J.M. Ruben-van Noord 4mw.M.deHaar 5 mw. C. Naafs-de Boer 8 hr. J.W. de Groot 8 mw. B. van Kempen-Fleur 8 mw. P.M. van Duyvenbode 9 hr. JJJ. Mullers 9 hr. K. Varkevisser 11 hr.P.vanderBurg 12 hr. C. Haasnoot 13 hr. J.P. Dam

Punten: Naam: 13 mw. M. van Voorene-Weymar 14 hr. G. Wesselius 14 mw. C. Schipper-van Duin 14 mw. C. van Dijk 16 hr. P. Dijkdrent 16 hr. P. Guyt l8mw.D.deGier 20 hr. C.L. Moraal 21 hr. F.L. Wiesenfeld 21 hr. 3. Jongeleen 22 mw. P. Grootjans-Martens 25 hr. J.W. van Markus 28 hr. D.R. van der Neut

Horizontaal 1. meerstemmig kerkgezang; reukwater; silicium 2. tijk; onbepaald voomaamwoord 3. mannelijk dier; vis 4. eens; onderdeel van de wet; inhoudsmaat; water in N.Brabant 5. paard; moeder; heilige; tot en met 6. wild zwijn; aartsbisschop; daar; plaats in ItaliĂŤ 7. gevogelte; Nano Farad; de onbekende; roofdier 8. hetzelfde; familielid; iemand die eet; vaartuig 9. leegte; 9 dagen 10. lager nijverheid; stierenvechter; ontkenning 11. eerste toon: dwarshout; echtgenoot; dat is; telwoord 12. keer; reeds; frans lidwoord; doelsaanwijzer; provincie 13. betreffende Ierland; groot water; beter dan best 14. nummer; stang; cirkelkringvormig; haifgeleider 15. omroep; persoonlijk voornaamwoord; bezittelijk voornaamwoord; waterstand; onder andere; school 16. knaagdier; titel: oude jongensnaam 17. medemens; bijenhoudcr 18. ketting zonder eind; dubbelstuk !1~Tfl~IU 1. fat, feestelijke verlichting 2. voorzetsel; zonneklaar; lucht; universeelmeter 3. sein; selderij; titel; scheidsrechter 4. bijwoord; na dit leven; goed; nikkel 5. race; renbode; kleur: moeder 6. versiering; arend; soort stof 7. lidwoord; hond; in het jaar 8. vogel; buit; laag water; familielid; uiteengevallen unie 9. voorzetsel; Centraal Station; puist; toestand van rust; windrichting; veel gebruikt MEOB-boekwerk 10. terugslag; Trojaanse held; waterkering; lengtemaat 11. dr. W. Drees; lidwoord; Joegoslavisch staatsman; soort onderwijs 12. geloof; aan elkaar verbinden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2 3

S

0

6 7

8 9 10 11 12

13 14. 15 16

Oplossing

inleveren

voor 1 november 1992 bij: J. van derZalm, afd.

MEOBTIEK september 1992

Puzzeihoek

-

ONNI.


PZ-ters

-

PZ-ters

-

PZ-ters

-

PZ-ters

-

PZ-ters

-

PZ-ters P -

In dienst G.W. Nijenhuis J.M. de Vos D.R. Untema Mw. E. Vermeulen P.W.M. Ciere R.P. Groenewegen N.P. Govers R.G.W. van Spronsen M.G.H. Heemskerk Y.F. Eijs Mw. L. v.d. Mcer-Bodar

TOF TSIH BDJH BEB/O AZ/O PB/O PB/O PB/O PB/O PZJO

01-07-92 01-07-92 3 1-08-92 06-07-92 0 1-09-92 0 1-07-92 0 1-07-92 10-08-92 0 1-09-92 01-09-92 0 1-08-92

TSfH PB/O PB/O AZ/O BEB/O PZ/O BEB/O

01-08-92 20-08-92 0 1-09-92 13-07-92 15-08-92 29-08-92 0 1-09-92

PB/O

20-08-92

PB/O

Met ontslag J.F. Secker J.C. Stikkelorum J.H. Roose Mw. J.P. v.d. Boon-Peters A.L.J.TilIie Mw. B. de Gier-Jansen M.D. v. Hilten

VUT C.JJ. Boon

fl1

Overleden A.W. Ligtermoet HJ. Blom T.M. van Rooy

BD/O 03-08-92 ADV/O 10-09-92 DOEWINED 24-07-92

Ambtsjubuleum C.JJ. Boon R. van Duren D. Beij J.F. Brandon JJ. Dienst R.P.J. Giessen A. den Haas L. Hoving B. Jasper JJ. Leegwater J.M. Schouten JJ. Tacx R. Tocs W. de Winter

R J. •

40 jaar 40 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar

01-08-92 0 1-09-92 2 1-08-92 2 1-08-92 14-08-92 28-08-92 28-08-92 03-08-92 04-09-92 04-09-92 0 1-09-92 07-08-92 04-09-92 2 1-08-92

i . ,.

t•

Te f

.E.

1

re : 1 -

MEOBtiek 05 1992  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you