Page 1

13e jaargang nr. 2 maart 1992

MOl ~TIOp~O1t~

Sloop van gebouwen voormalig MEOB/W

1 dit nummer: *

*

*

*

*

*

*

Sloop

EO

eslaagd beproevng n QRyt m CA systeem in gebruik en men Wie, Wat, Waar, Ger van der Vliet Snowtrail dogcamp, oven ven in Finland Ziekt v rzuim

LD75ja

De gebouwen werden langzaam “uitgekleed”

MEOBTIEK IS EEN PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISC EN OPTISCH BEDRIJF

Het is niet mijn bedoeling om een ver haal te schrijven over de geschiedenis van een Marinebedrijf zoals Henk Spek dat in 1979 heeft gedaan. In zijn boek beschrijft hij veel interessante historische details en zoveel herkenba

re onderwerpen dat ik daar of geen aanvulling op z ven. Aanleiding voor d sloop van een paar gebo vroegere MEOBW of VERI.


Ineen eerdere MEOBTIEK (juli 1991) gaf ik al aan dat twee gebouwen, na melijk A en L, gesloopt zouden wor den. Nu daar daadwerkelijk mee be gonnen werd trof het mij dat door die actie voor laten we ze maar oud Wassenaarders noemen toch wel wat verloren ging en het was dan ook een triest gezicht om aan te zien dat die twee gebouwen langzaam werden “uitgekleed”. De riolering was nogal vervuild en die kon niet worden schoongemaakt zon der de gebouwen te slopen. Dat heeft dan ook weer zijn consequenties, want toen deze gebouwen in 1939 neergezet zijn werden er natuurlijk materialen gebruikt die nu al lang niet meer door de beugel kunnen. Zo waren hier en daar asbestplaten gebruikt die door een als marsmannetje verkleed per soon minitieus zijn verwijderd en af gevoerd. De rioolbuizen die naar boven kwa men werden ook allemaal zeer zorg vuldig onderzocht. Wanneer je dan ziet dat er een man met wattenstaafjes en plasticzakjes bezig is monsters te verzamelen doet je dat het ergste ver moeden. De heer Jonkers die daarmee bezig was vertelde ons dat ze van het ergste uitgaan omdat ze niet weten hoe ernstig de vervuiling is en dus zijn ze zeer voorzichtig. -

-

t

Met wattenstaafjes en plasticzakjes monsters verzamelen

2

Betonnen muren van soms 20 centimeter dik

Afvoer vervuilde grond Zo is alle grond die onder de gebou wen vandaan kwam gemeten. Daartoe werden er steeds bakken van 15 liter volgeschept en door een meetopstel ling gehaald. Daarmee werd bepaald of de grond op de hoop terecht kwam van opnieuw te gebruiken aarde of dat het in een ton afgevoerd moest worden als grond die boven de limiet vervuild was. In het totaal zijn er bijna 1000 vaatjes van 60 liter en nog een aantal vaatjes zéér vervuilde grond afge voerd. Niet alleen van onder de gebou wen A en L, maar ook uit de bunker kwam het nodige vuil. Het was overi gens geen kleinigheid om bij die grond te komen, want met name gebouw A bleek voor een groot gedeelte een bun ker te zijn. Aan de buitenkant een keu rig steentje, maar de binnenmuur bleek hier en daar een betonnen muur te zijn van zo’n 20 centimeter dik en met betonijzer van soms 20 millime ter, wat er door de slopers gewoon niet uit te krijgen was. Een ander obstakel was een aantal bomen. Negen bomen stonden boven op een grote berg ver vuilde grond alsof ze er pas waren neergezet nadat er flink wat afval was gedumpt. De sloop was onvermijde lijk, zoals u zult begrijpen. Toch, met deze twee gebouwen gaat er heel wat verloren. Zo zijn het voor een aantal mensen van het MEOB de gebouwen waar ze hun loopbaan bij de Marine begonnen, of waar ze langere tijd in hebben gewerkt, en gebouwen vol met

herinneringen aan een vervlogen tijd, waar slechts met weemoed afstand van gedaan kan worden. Deze gebouwen dateren uit 1939 toen deze in opdracht van de dienst der Genie ten behoeve van de Koninklijke Landmacht zijn gebouwd evenals de bunker en ge bouw E. Het complex werd gebruikt als loods voor voertuigen. Het bijzon dere daarbij is dat heel duidelijk in de annalen is vermeld dat het gebruik zich niet beperkte tot voertuigen door paarden voorgetrokken, maar dat ook voertuigen met motortractie daar een plaats vonden.

In Duitse Handen In 1940 was het de legerplaats van een aantal onderofficieren en manschap pen en na de capitulatie kwam het complex in handen van de Duitse Wehrmacht die er een grote en een kleine loods bijbouwde de latere ge bouwen 0 en X en een paar houten barakken. De Duitsers gebruikten de gebouwen als werkplaatsen voor het revideren van vliegtuigmotoren en het herstellen van militaire voertuigen. Later werden er ook raketten opgesla gen en ook de “V2”, die met bijzonde re nachtelijke transporten werden aanen afgevoerd. In het laatste jaar van de oorlog was het ook nog de legerstede van een groep “Grüne Polizei” Na de oorlog werd het de motorvoer tuigenherstelwerkplaats van de Ko ninklijke Landmacht en er kwamen -

-

maart 1992 MEOBTIEK


Herinnering aan een vervlogen tijd

weer een paar stenen loodsen en hou ten gebouwen bij. Een deel van het complex werd in 1949 aan VERI over gedragen. Het ging hier om een klein stenen gebouw (X) en vier grote ste nen gebouwen (A, L, E en 0). In 1954

is er aan gebouw 0 een torengebouw van 3 verdiepingen geplaatst dat het mogelijk maakte de periscopen verti caal op te richten. Gebouw S, de verfspuiterij, is in 1955 gebouwd en het gebouw van het magazijn in 1956. In

1958 heeft er een bijzondere verbou wing plaatsgehad van gebouw A. De extra ruimte namelijk die nodig was voor uitbreiding van de tekenkamers, de administratie en de bibliotheek werd gezocht in het plaatsen van een verdieping boven op het lage gedeelte van gebouw A. Daartoe hebben ze toen het totale dak met zijn afmetingen van 25,46 bij 11,67 meter in zijn ge heel met dakpannen en al opgevijzeld tot dezelfde hoogte als de bestaande verdieping en daarna de muur opge metseld. En nu, inmiddels 1992, de sloop van twee van deze ook voor de omgeving markante gebouwen. Velen zullen deze gebouwen met weemoed hebben zien verdwijnen en wat er met de ove rige gebouwen gebeurt is nog niet be kend, maarwanneerdaariets meervan te zeggen is zullen wij u zeker op de hoogte houden.+ J.W.M.E. van Laarhoven

VAN DE DIRECTIE nemen, omdat dan alle aanwezige ken nis over het reilen en zeilen van het MEOB kan worden gebruikt om dat MEOB te verbeteren. Immers ‘de her sens van het management zitten onder de pet van de werknemer’.

Als u dit leest, is naar ik hoop de tweede ronde van de TMV/PMC-dis cussies in het werkoverleg in volle gang. Discussies die tot gevolg moeten hebben dat de doelmatigheid van het MEOB wordt vergroot. Discussies waaraan iedere MEOB’er deel moet

MEOBTIEK maart 1992

Om de kennis uit de hersens onder die pet vandaan te halen hebben de sectiechefs een onmisbare rol. Zij moeten er voor zorgen dat het werkoverleg in zo’n open sfeer plaatsvindt, dat al die kennis onder al die petten vandaan komt en voor ons bedrijf beschikbaar is. Rare jongens, die sectiechefs! Ze ma ken deel uit van ‘de medewerkers’, maar soms niet. Ze maken ook deel uit van ‘het management’, maar soms ook niet. Er zijn overigens sectiechefs, die vinden dat er twee soorten regelingen en bekendmakingen op het MEOB zijn, één soort waaraan je je moet hou den en één soort waar je je niet druk over hoeft te maken. Zij zijn dan ook zeer verontwaardigd, wanneer de na leving van zo’n tweede soort bekend making wordt gecontroleerd.

Chaos Ik kan dat best begrijpen, maar het wordt wel een erg grote chaos op het bedrijf als iedere sectiechef op eigen houtje bepaalt welke bekendmaking en welke regeling tot de eerste catego rie behoort en welke tot de tweede. Vandaar dat ik voortaan op iedere be kendmaking of regeling, die tot de tweede categorie kan worden gere kend, duidelijk zal laten vermelden dat het niet nodig is dat iemand zich aan die bekendmaking of regeling houdt. Snapt u het nog? Ik niet. Wat ik ook niet snap, is waarom zo veel medewerkers hun auto op het gras parkeren in plaats van op de parkeer plaatsen. Ik kan mij niet voorstellen dat al die mensen thuis hun auto ook op hun gazon neerzetten.

NATO’s mooiste Kom mensen, laten we er met ons allen aan werken om ons MEOB niet alleen het beste maar ook het mooiste bediijf van de NATO te houden.+ DMEOB, Ir. P.R. Hogendoorn


Van de redactie interne communicatie De extra editie van de MEOBTIEK, zoals die vorige maand is verschenen, is een goed voorbeeld van de verande rende interne communicatie. Ook in Den Helder heeft het management met de uitgifte van het boekje ‘het SEWACO-bedrijf’ getracht enige dui delijkheid te brengen bij het personeel van de BW en het MEOBfH. Het mee denken van zoveel mensen in een ver anderingsproces waar we nu middenin zitten en waarvan we als resultaat een doelmatiger bedrijfsvoering verwach ten is onmisbaar en krijgt daarin dan ook alle waardering.

Schoenmaker De regelmatige bezoeker van de kan tine in Oegstgeest kent ongetwijfeld de schoenmaker van het MVKV. Elke maandag in de lunchpauze komt hij naar Oegstgeest om de te repareren schoenen op te halen. In dezelfde week, maar dan op donderdag, brengt

hij die dan weer in optima forma terug. Er gingen geruchten dat daar een eind aan zou komen i.v.m. pensionering zonder dat er een opvolger is. De schoenmaker heeft mij verteld dat hij op verzoek van de Marineleiding zijn pensioen een jaar heeft uitgesteld zo dat hij zijn diensten tot 1 augustus 1993 blijft aanbieden.

Open dag RDM Op 11 april a.s. zal het MEOB zich presenteren op een open dag bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De RDM viert dan haar 90e verjaardag en houdt die dag open huis van 10.00 uur tot 16.00 uur. Het hoogtepunt van deze dag zal om ongeveer 12.30 uur aanvangen: het uit de loods naar de schepenlift rijden van de Walruskias se-onderzeeboot ‘Bruinvis’ op een 460 wielen tellend voertuig. Veertien dagen later, op 25 april a.s., zal de Bruinvis dan officieel en feestelijk te water worden gezet.

De boot gemist Op 18 maartjl. was de vaartocht met Hr.Ms. Van Kinsbergen georgani seerd. Bij aankomst in Den Helder bleek dat het schip voor reddingswerk elders aanwezig moest zijn, zodat de vaartocht geen doorgang kon vinden. Personeelszaken vert~lde mij dat de mensen die nu ingeloot waren uiter aard bij de volgende gelegenheid ge woon meegaan, zodat ze niet echt bui ten de boot vallen. Deze MEOBTIEK is er weer een ge worden van forse omvang. Dat ver heugt de redactie en hieruit blijkt ook dat steeds meer collega’s met hun ko pij de weg hebben gevonden naar de MEOBTIEK en wij willen u wat dat betreft blijven aansporen. Ik wens u erg veel plezier met deze MEOBTIEK.+ De hoofdredacteur J.W.M.E. van Laarhoven

MLD 75 jaar Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Marineluchtvaartdienst wordt op vrijdag 5 juni a.s. een open dag gehouden op de Marine Vliegkampen Valkenburg en De Kooy.

Tijdens de open dag zal het MEOB zich op Vliegkamp Valkenburg presenteren als “HIGH TECH” bedrijf. Wij staan daar met een stand tus sen ruim 20 andere bedrijven en instellingen. Inmiddels is de “projectgroep” aan de slag om een en ander vorm te geven.

5 juni noteren In de volgende MEOBTIEK wordt u nader op de hoogte gesteld van wat er op 5 juni gaat gebeuren. Liefhebbers van vliegtuigen en alles wat daarmee samen hangt moeten maar vast de datum noteren.+ G. Nederlof

maart 1992 MEOBTIEK


ZIEKTEVERZUIM Iedereen heeft de discussie kunnen volgen over het terugdringen van het ziekteverzuim. Op dit moment is er zeifs een wetsvoorstel in behandeling dat met een aantal maatregelen zal komen. Een aantal van deze maatrege leiz is overigens al van kracht. De kern van deze maatregelen is dat de indivi duele medewerk(st)ers intensiever be geleid zullen gaan worden. Deze bege leiding is in te delen in een aantal fasen.

(formulier “activiteiten m.b.t. de reïn tegratie van de betrokkene”) worden opgesteld.

3 maanden ziek. Als de ziekte langer duurt dan 3 maan den moet het werkhervattingsplan worden bijgesteld. Naast de mogelijk heden binnen de eigen functie zal ge keken moeten worden of hervatting in ander werk mogelijk is. 6

De ziekmelding De ziekmelding geschiedt bij de admi nistratie van PZ, van waaruit, altbans in Oegstgeest, u wordt doorverbonden met uw chef. Uw chef bespreekt met u: wat er aan de hand is; hoe lang u zelf verwacht dat het ziekteverzuim zal duren; of de afdeling! het bedrijf iets kan doen c.q. iets voor u kan regelen. De chef maakt hiervan een korte noti tie en neemt gedurende uw ziektepe node regelmatig contact op, zodat bei den op de hoogte blijven van hetgeen er speelt. De chef gaat niet nader in op medisch inhoudelijke zaken. -

-

maanden ziek.

Uiterlijk na 6 maanden zal het MEOB naast de Personeels Salaris Admini stratie (PSA) ook het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds (ABP), in het kader van de Algemene Arbeidsonge schiktheidswet (AAW), moeten in lichten. Door middel van een formu lier moet aangegeven worden over wie het gaat, hoe lang de ziekte duurt en of er maatregelen zijn getroffen tot reïn tegratie. Het ABP beziet de mogelijk heden tot begeleiding en werkhervat ting. Het ABP, als uitvoerder van de arbeidsongeschiktheidsregeling voor de overheid, speelt hierin een belang rijke rol.

26 weken ziek. Bedrijfsarts/Soclal Team. Uw bedrijfsarts kan u gedurende uw ziekteperiode oproepen voor een ge sprek. U bent verplicht hieraan gehoor te geven. Indien nodig, en dit op verzoek van hetzij bedrijfsarts, maatschappelijk werkster, personeelsconsulent en/of bureauhoofd, wordt een en ander doorgesproken in het Social Team. Het Social Team stemt de te nemen acties van de betrokken partijen af. Bent u langdurig of ernstig ziek, dan kan de lijnchef via de bedrijfsarts een onderzoek naar uw ziekte laten instel len. Aan de hand van dat onderzoek geeft de arts aan wanneer hij of zij verwacht dat u (eventueel gedeelte lijk) weer kunt gaan werken.

Indien u gedurende 26 weken geen dienst heeft verricht wegens ziekte wordt er na deze periode geen vakan tieverlof meer opgebouwd. Pas na een aaneengesloten periode van herstel van 30 dagen wordt er weer verlof opgebouwd. 9

maanden ziek.

Na 9 maanden vindt er daadwerkelijk een AAW-melding plaats bij het ABP.

12 maanden ziek. Voordat u 12 maanden ziek bent, geeft het ABP een medisch en arbeidskun dig oordeel over de arbeidsonge schiktheid in de zin van de AAW.

Terugkeer. 6 weken ziek. Na 6 weken ziekte zal in overleg met de RBB, de desbetreffende werkne mer en de desbetreffende personeels consulent een werkhervattingsplan

MEOBTIEK maart 1992

u bij over datgene wat gedurende de periode van uw afwezigheid is ge beurd. Dit is slechts een summiere weergave van de verschillende fasen in het ziek teproces. Elke fase is onderbouwd door een uitgebreide regelgeving. Nieuw in deze opzet is dat er na 6 weken reeds gesproken gaat worden over een werkhervattingsplan en over hoe u tijdens uw ziekte zo goed moge lijk begeleid kunt worden.•

Bij hervatting van uw werk zal uw chef met u praten over uw terugkeer. Nagegaan wordt of het verzuim iets met het werk of uw werkomgeving te maken heeft. Bovendien praat de chef

Namens de personeelsconsulenten, M.AJA. Verraes

Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdiens: (RBB) MEOB Oegstgeest Spreekuren alleen na telefonische afspraak tst. 2234 W. Stol, alla maandag na 14.00 uur donderdag na 09.00 uur Mevr. CII. Paardekoper-Bonnan. bedrijfsverpleegkundige

MEOB Den Helder Spreekuren alleen na telefonische afspraak 02230-25141 R.E. Weber. arts Maandag, dinsdag, woensdag. vrijdag van; 08.30 uur~ 09.00 uur en van: 13.30uur- 16.30 uur.


Snowtrail dogcamp Terwijl hele volksstammen een wintervakantie doorbrengen in de Alpen en anderen een overwinrering op de Ca narische eilanden prefereren, zijn er ook mensen die het hoge noorden op zoeken. Gewoon omdat het anders dan anders is, of omdat het avontuur hen aantrek. Het avontuur lokte ook:

Loes Bavekiar Loes, die haar dagelijks werk verricht in de tekenkamer, zag een advertentie over een vakantie in Finland met hon den. Evenals haar zuster was zij direct verkocht en ze schreven naar een Fins verkeersbureau voor meer informatie. Een folder over een tocht met slede honden was genoeg om hen te overtui gen en er werd een reis geboekt.

Veel te warm Een vliegtocht bracht hen naar Kuus amo. Zij werden vandaar opgehaald en na een paar uur rijden waren ze in de buurt van Salla. Onderweg kwamen ze bijna niemand tegen. “Om aan zo’n tocht mee te kunnen doen hoef je geen ervaring te hebben. De honden zijn speciaal getraind en heel vriendelijk voor mensen. We zou den de tocht maken met Âke Anders sen, zijn helper, een duits echtpaar en mijn zus Sonja en ik. De Duitser had zijn eigen honden bij zich en had al tien jaar ervaring. Het was er niet zo koud als we verwachtten, het was in honderd jaar niet zo warm geweest.

6

Vijfentwintig graden onder nul was het koudst en drie graden boven nul was het wannste. Voor de honden was dat niet zo prettig, die zijn de koude gewend. Ook voor de mens is de kou beter, dan zweet je minder.”

Eerst oefenen “Eerst moesten we kennis maken met de honden en leren omgaan met de slede. Je krijgt een slede met een team van zes honden en daar moet je mee om kunnen gaan, anders kunnen er de gekste dingen gebeuren. Je moet een spoor volgen, een klein stukje ernaast en je zakt een paar meter weg in de sneeuw. Je mag de slee nooit los laten dus moet er flink geoefend worden in

het vasthouden en dat is heel inspan nend. Ook moeten de nodige corn mando’s geleerd worden en als je dat alles niet snel door hebt krijg je geen team. De honden willen alleen maar rennen en stuiven direct weg, dus in het begin gaat het erg schokkend. Sonja redde het niet en moest op de slee van Ake mee. Dat was een grote slee die getrok ken werd door tien honden. Ik kreeg een team van zes honden. Verder ging er nog een sneeuwscooter mee met de Duitse vrouw en bestuurd door een helper van Âke. De Duitser had zijn eigen slee met acht honden.”

Ongerepte natuur “Het was ‘s morgens tussen negen uur en half tien licht en om vier’s middags was het weer donker. Om kwart over negen stonden we op en verzorgden eerst de honden. Daarna gingen we zelf eten, meestal soep en brood. Dan moesten we de slee opmaken en de honden inrijgen. De honden kregen een ‘harnas’ aan waarmee ze links en rechts aan een lijn verbonden werden. Die lijn moet constant strak gehouden worden anders worden de honden doodmoe van het schokken. Voorop loopt de lead dog, de slimste hond moet leiden want die moet het spoor volgen, en de achterste honden moeten de slee recht in het spoor houden. We stapten om elf uur op de slee en kwa men er pas weer af om drie uur in de middag. Onderweg kregen we veel maart 1992 MEOBTIEK


chocolade te eten om in conditie te blijven want het is hard werken onder weg. Als je een helling opgaat moet je mee helpen duwen, de honden alleen redden het niet. Met harde zijwind moet je soms schuin hangen om niet om te vallen met je slee. In het begin ging het moeilijk, maar het ging elke keer beter. Ik vond het steeds leuker en kreeg goed contact met de honden. De achterste hond keek af en toe verbaasd om als ik weer eens een verkeerd com mando gaf. We hebben in zeven dagen driehon derd en vijftig kilometer afgelegd en kwamen onderweg maar één keer ie mand tegen, een boswachter of zo. Een wisselend landschap is het leukste om door te gaan.”

Les In overleven “Onderweg staan blokhutten die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarin kan je overnachten. Als je ze maar weer schoon achterlaat, voorzien van lucifers, kaarsen en wat hout voor de volgende bezoeker. Je moest je naam in een boek opschrijven, leuk om daarin te bladeren om te zien wie er allemaal geweest waren. Je behoeften moest je bui ten doen in een gat in de sneeuw en dat was best een koud klusje. We hebben ons in zeven dagen niet kunnen wassen, alleen moesten we ons na drie dagen verscho nen. De huid zorgt zelf voor bescherming, dus mochten we ook niets op ons gezicht smeren. Natte spullen hin gen we ‘s nachts te drogen. Verder liet ÂIce ons zien

Âke Anderssen met één van zijn honden.

MEOBTIEK maart 1992

welke houtsoorten geschikt waren om vuur te stoken, hoe we water moesten maken, wat we moesten eten en welke kleding het beste was. De hele tocht was eigenlijk een les in overleven. De avonden waren heel gezellig. Er werden verhalen verteld bijeen kamp vuur, gedroogd rendiervlees gegeten, maar vooral veel thee en koffie ge dronken. De honden lieten af en toe wat gehuil horen maar waren verder de hele nacht rustig. Aan het einde van de trip moesten we nog twee dagen wachten op ons vlieg tuig. We hebben in die tijd Ake gehol pen met o.a. hondepoep opruimen, want zijn vijfenvijftig honden kunnen er wat van! Het was een heel leuke ervaring om zo’n tocht te maken en misschien gaan we nog eens een keer. We heb ben in ieder geval het diploma ‘Snowtrail dogcamp’.” Wil van Elk


Echt de laatste In de MEOBTIEK van juli 1991 werd vermeld dat door het vertrek van Willem van Egmond (00EV) er nog maar één VerWaan overbleefdie op de Oude Varkenmarkt in Leiden heeft ge werkt. Die laatste Veriflaan is:

Leen Kruit Op 3 maart 1992 heeft Leen veertig dienstjaren volgemaakt en nu geniet hij welverdiend van de VUT. Leen Kruit kennen we als een bescheiden man die werkzaam was op de afdeling ONNI (Natuurkundige en Navigatie Instrumenten) als plaatsvervangend chef. Tien jaar geleden is de hele afde ling overgekomen uit Wassenaar en werd geplaatst in de ruimte van de toenmalige instrumentmakerij. Leen Kruit werd daar tweede man onder Leen Bal en later onder Cor Boon, de huidige chef van ONNI. In de afdeling ONNI worden voornamelijk instru menten behandeld die voorkomen in de cockpit van de Orion-vliegtuigen en van de Lynx-helikopters.

Siberiö Toen Leen in maart 1952 aantrad bij de VRZLI (Verificatie van ‘s Rijks Zee- en Luchtvaart-Instrumenten) was deze nog gevestigd in Leiden op de Oude Varkenmarkt. “Ik werd geplaatst in een houten keet die Siberië genoemd werd omdat het daar zo koud was. Het eerste wat ik ‘s morgens deed was een oude potkachel

opstoken. Voor kolen moest ik naar buiten om cokes en antraciet van el kaar te scheiden, dat lag daar door elkaar op een hoop. Ik heb na de lagere technische school, bij de Leidse In strumentmakersschool een opleiding gevolgd als instrumentmaker. Daarna kwam ik bij de VRZLI terecht en ging werken bij Den Boesterd die toen de Tolvizieren deed. Den Boesterd was de eerste die dat werk deed en ik werd dus de tweede. In de zomer verhuisden we naar Wassenaar.”

Niets gepland

vizieren een hoofdrol hebben ge speeld. Maar Leen is niet alleen een autoriteit op dat gebied. Ook uurwer ken kunnen regelmatig op zijn vak kundige handen rekenen, dat is name lijk een hobby van hem. Bij zijn afscheid op 3 maart jl. kreeg Leen door DMEOB de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Deze bescheiden man, die niet van drukte houdt, gaat eerst lekker met zijn vrouw van een wintersportvakantie genieten en daarna is nog niets gepland.+

Met het vertrek van Leen Kruit wordt een tijdperk afgesloten waarin de tol-

Wil van Elk

Bij zijn afscheid op 3 maan ji. kreeg Leen door DMEOB de ereme daille in goud verbon den aan de Orde van Oranje Nassau opge speld.

maart 1992 MEOBTIEK


Het SEWACO-bedrjf. De toekomstige deelgenoten van het nieuw te stichten SEWACO-bedrijf in Den Helder hebben een informatieboekje uitgegeven voor al het perso neel van de BW en het MEOB/H. Daarin wordt ingegaan op de aanlei ding tot de fusie en wat daar allemaal een rol in heeft gespeeld. Er wordt in gesteld dat er een nieuw bedrijf moet ontstaan met nieuwe taken. Dit alle maal verduidelijkt met schema’s over de opzet van het SEWACO-bedrijf en de opzet van de onderhoudsorganisa ties. Verder een duidelijk verhaal over de benodigde onderhoudscapaciteit en de personele omvang. Tot slot een plan ning van het SEWACO-bedrijf die als laatste regel aangeeft dat er naar ge streefd wordt om einde 1995 het SEWACO-bedrijf operationeel te hebben.+

Covertekening van het informatieboekje

A O-:ED

J.W.M.E. van Laarhoven

Wie, Wat, Waar Tot op heden was het gebruikelijk dat de hoofdrol in ‘Wie, Wat, Waar’ weg gelegd was voor iemand die de dienst had verlagen. Deze tr itie wordt nu verbroken door iemand aan bod te la ten komen die nog bij het MEOB werk zaam is. Het voormalige MEOB Wassenaar is wegens de sloop van de gebouwen volop in het nieuws. Dat de Verificatiedienst ook eenfiliaal in Den Helder had, zal niet bij iedereen be kend zijn. Een van de medewerkers van ditfiliaal was:

Ger van der Vliet MEOBTIEK maart 1992

In 1956 trad GJ. van der Vliet als zestienjarige aan bij de VRZLI (Veri ficatie van ‘s Rijks Zee- en Lucht vaart-Instrumenten) in Den Helder. Hij was hiermee de eerste lokale Ven fiaan. De andere medewerkers kwa men van oorsprong uit Wassenaar. De dienst opereerde binnen de Buiten dienst onder de leiding van de heer Blöte. De werkplaats was op de Rijks werf. Ger werd geplaatst bij de heer Chaudron. Eerst kreeg hij een oplei ding van een half jaar op de lokatie in Wassenaar en hij heeft o.a. stage gelo pen bij de afdelingen Instrumenten Montage, Plottafels en Vloeistoficom passen.

Veelzijdig “In het begin zaten we op de Rijkswerf met vijf man. ‘s Zaterdags gingen we naar Wassenaar voor administratieve werkzaamheden, invullen van reisde claraties e.d., en voor het halen van onderdelen uit het magazijn. Toen we later naar de Nieuwe Haven gingen waren we met 10 man, dat was in gebouw Gruno. We werkten veel aan boord van schepen, voornamelijk voor het onderhoud aan plottafels, kompas sen en navigatie-instrumenten. Maar ook assisteerden we de buitendienst bij het plaatsen van apparatuur. Ik heb in die tijd veel werk verricht aan boord van de fregatten van de Holland- en de 9


~— -.-~ -~——~~ —~

—“4

—“

~I Frieslandklasse. Ook moesten we ap paratuur demonteren van mijnenve gers die in die tijd gesloopt werden. Het werk was zeer veelzijdig. Zo hielp je de meetploeg van de heer De Vrind, en zo was je bezig aan een periscoop.”

Fusie “Toen in 1974 de fusie plaatsvond met het MEB (Marine Elektronisch Be drijf) waren we met 25 man. Een aan tal mensen is overgeplaatst en uitein delijk zijn 15 man bij het MEOB

geplaatst. Van 1978 tot 1988 werkte ik bij de afdeling DNAV onder E. Tacx. Ik ben zeer betrokken geweest bij de TORPAT, dat was een onderzeeboottrainer die bij de Operationele School in gebruik was. Deze trainer was ont wikkeld bij de VRZLI in Wassenaar. Het was een trainer voor de comman docentrale van een onderzeeboot. Er draaide een film 360 graden rond waarop een boot geprojecteerd was. Met een periscoop kon je daar op in zoomen. Verder werkte ik in de tijdka mer bij de heer Brouwer. In 1985 is deze taak overgenomen door de heer A. Bal in Oegstgeest. Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Logistiek, bij de sectie Vooffaadbeheersgroep 3. Nog even dit: Een Verifiaan heeft het nooit over het bedrijf, hij praat altijd over de zaak.”+ Wil van Elk

Infrastructuur Na alle voorspellingen die er in het verleden zijn gedaan omtrent mogelij ke en onmogelijke bebouwingen leek het me juist daar nu wat meer duide lijkheid in te krijgen en dat is in zekere mate ook gelukt. De tweede fase van gebouw Huygens loopt volgens plan en de eerste ople -

vering is dan ook gepland in de week van 13 april. Mogelijk ondervindt dat enige vertraging in verband met een technisch probleem. Wanneer die ver bouwing gereed is zal er ruimte ge creëerd zijn voor o.a. de vibratie-op stelling van de afdeling ONZO, de werkplaats warmtebeeld, de werk-

plaatsen ATS en TOW2, diverse meetkamers en opslagruimtes en er zal te vens voorzien worden in een lang ge koesterde wens, nl. een douche cabine. De voorbereidingen voor de nieuw bouw van het multifunctionele be drijfsgebouw zijn helemaal rond. De vergunningen zijn er en het wachten is op het eind van het jaar en of er dan nog fondsen over zijn. De nieuwbouw van de OBW (opper vlakte-behandelingswerkplaats) on dervindt helaas weer wat vertraging en de start in april zal dan ook zeker niet haalbaar zijn. Daar is een aantal oor zaken voor te noemen. Eén daarvan is dat het adviesbureau niet op tijd was met het definitieve ontweip. Een ande re reden is dat de gemeente nogal wat moeite heeft met de plek waar de OBW gebouwd zou worden. Doordat de gemeente de bestemming van de grond direct grenzend aan het MEOB heeft gewijzigd van recreatie in wo nen, vindt men dat de nieuwe OBW te dicht op de woonwijk komt te staan. Omdat wij als MEOB nogal gehecht zijn aan een goede relatie met de ge meente Oegstgeest heeft de directie gekozen voor een andere lokatie wat verder weg van de nieuw te bouwen woningen in de Morsebelpolder. Op -

-

IL

1h,

iii iii

De oude nissenhut, waar vroeger de heer Koenen zat, is al lang weg. Hoelang zal he gebouw links op defoto nog mee moeten?

10

maart 1992 MEOBTIEK


de plaats waar nu nog gebouw S staat zal de nieuwe OBW verschijnen. Dat heeft zijn consequenties weer voor de in gebouw S opgestelde apparatuur. De oplossingen daarvoor zijn nog niet helemaal duidelijk, maarde vertraging van de nieuwbouw OBW zal voor wat het MEOB betreft zo kort mogelijk zijn. Een aantal andere gebouwen zal on derhoud krijgen in de vorm van schil-

derwerk en hier en daar een dakbedek king vernieuwen. De kantine krijgt een nieuwe balie en koelvitrines, die overigens zo zijn gekozen dat ze later naar het nieuw te bouwen multifunc tioneel gebouw kunnen worden over geplaatst. Verder is zeker nog noemenswaardig dat er in gebouw Huygens gestart zal worden met een waterrecirculatie-in

stallatie, hetgeen uit milieu-oogpunt een zeer belangrijk initiatief is. In Den Helder zijn de belangrijkste activiteiten: de herinrichting van het voormalige magazijn, de uitbreiding van de fietsenstalling, het vervangen van de dakbedekking op het antennedak en het op diverse plaatsen bestrij den van betonrot.+ J.W.M.E. van Laarhoven.

Profiel van een DC-Lid Het nu volgende DC-lid is een zeer belangrijke, hij is al. de spil waarom de DC draait. Vrijwel overal is hij te zien op het bedrijf vanwege zijn druk ke werkzaamheden voor de DC. Hij is iemand geworden binnen de DC met een ambulante functie, die handen en voeten tekort komt om alle problemen die op hem en de DC aflomen in goede banen te leiden. Hij is al 22 jaar werk zaam bij het MEOB, eerst in de radarwerkplaats en later is hij medewerker van de afdeling kwaliteitszorg gewor den. Zijn naam is

Frans de Kleijn

Hoe is het gekomen dat je in de DC zitting wilde nemen?

In de DC kwam een plaats vrij en in de werkplaats waar ik toen werkte werd mij verzocht om deze plaats op te vul len, wat ik dan ook heb gedaan. De eensgezindheid was in deze werk plaats zeer groot en dat gaf mij dan ook de motivatie om dit te gaan doen. Het belang van de DC en van het overleg werd daar goed onderkend. Voor welke vakbond zit je in de DC?

Ik zit er voor de AbvaKabo waar ik al 20 jaar lid van ben. Binnen deze orga nisatie heb ik ook nog enkele functies, zoals afgevaardigde van de AbvaKabo bij de bijzondere commissie KM. Hebje ook opleidingen gevolgd om het DC-werk te doen?

De AbvaKabo geeft diverse cursussen voor DC-leden en daar heb ik er ver schillende van gevolgd in de loop der jaren, zoals laatst nog een dag die ging over persoonlijke belangenbeharti ging. De belangrijkste cursus die ik heb gevolgd is wel de twee-jarige ka dercursus van de AbvaKabo geweest, waar ik zeer veel van heb opgestoken. Is het werk in de DC te combineren met je huidige functie?

Vanuit het bedrijf en van mijn afdeling krijg ik veel medewerking om invul ling te geven aan mijn functie als voor zitter. Zonder dat zou het beslist niet lukken. hij is 45 jaar oud en 10 jaar DC-lid, waarvan 7 jaar voorzitter.

Denk je dat de mensen in het bedrijf voldoende inzicht hebben in wat er in de DC gebeurt?

Ik denk dat ze er redelijk wat van weten. Ik krijg ni. teveel reacties om aan te nemen dat dit niet zo is. Profileert de DC zich volgensjou vol doende naar de achterban?

MEOBTIEK maart 1992

Ja, en niet alleen via het DC-kanaal, maar ook via de AbvaKabo-kanalen die een deel van de terugkoppeing verzorgen. Wat is volgens jou het moeilijkste aan het DC-werk?

Het moeilijkste lijkt mij om een profiel te maken van een DC-lid. De laatste opmerking kan ik als opstel ler van deze stukjes volledig onder schrijven, want hoe rapper een DC-lid van de tongriem is gesneden des te moeilijker is het om hem of haar iets van zichzelf te laten vertellen.+ Gerrit Molema


CAE, Computer Aided Engineering Op vrijdag 28 februari f1. werd het nieuwe CAE- systeem officieel in ge bruik genomen. Met de ingebruikna me van dit systeem kan het ontwerpen van printkaarten volgens moderne technieken gedaan worden. Een tech nologische vernieuwing waarmee het MEOB, maar ook de Koninklijke Ma rine, in de toekomst veel baat zullen hebben.

In zijn openingswoord stelde DMEOB dat het MEOB als high tech bedrijf reeds vele malen technische hoog standjes heeft opgeleverd. Als voor beeld noemde hij de HIPP. Dit astro nomisch uurwerk staat opgesteld in de vergaderzaal waarde gasten voor deze gelegenheid ontvangen werden, een illustratief voorbeeld dus. “Voor het onlangs opgeleverde SQR-project t.b.v. Hr.Ms. Mercuur is het sporenplan voor de printkaarten bij FELjTNO gemaakt. Bij het MEOB ontstond de behoefte om, naast het ontwerp van sporenplannen, ook het ontwerp van de schakelingen met ana loge en digitale simulatie uit te voeren. Mijn voorganger, de heer L.J. Antonides, heeft bij de DMKM de in voering van een dergelijk systeem be pleit en met succes. Daar mag ik nu mooi weer mee spelen, terwijl mijn voorganger het meeste werk heeft ge daan.”

Van oud naar nieuw De heer A. Cooymans (hoofd Ontwerp En Ontwikkelingen) liet met behulp

van overheadsheets het verschil zien tussen de oude en de nieuwe methode van printontwerp. “Eerst werd een kladje gemaakt. Dan werd een ‘spin nekop’, een warboel van aaneen ge soldeerde elektronische onderdelen, gemaakt en getest. Het werkte zelden of nooit en na een aantal malen het kladje herzien te hebben, kwam er met een hoop geluk iets werkend uit. Dan werd een PCB (Printed Circuit Board) gemaakt wat na het testen niet bleek te werken. Bij de nieuwe aanpak wordt eerst met behulp van de computer een schema getekend. De werking van het schema kan met de computer gesimuleerd worden. Het systeem houdt rekening met de toleranties van de gebruikte onderdelen. En dit werkt ook niet me-

teen! Het is wel allemaal een stuk een voudiger te wijzigen omdat er nog steeds gesimuleerd wordt. Het eindprodukt wordt hierdoor een stuk beter, betrouwbaarder en goedkoper. Ook de afleverbetrouwbaarheid neemt toe.”

Drie werkstatlons De drie werkstations bij de afdeling OO&O zijn gekoppeld met het MEOB-netwerk. Gegevens kunnen overgedragen worden naar het CAD systeem en er kan gebruik gemaakt worden van de plotfaciliteiten van dit systeem. ‘s Nachts wordt via de VAX automatisch een back-up gemaakt. Ook kunnen gegevens overgedragen worden naar de printertester, dit levert een flinke besparing op. De drie werkstations bestaan uit een analoge simu latie, digitale simulatie en een PCB lay-out met auto-router waarbij zeer veel sporen te maken zijn. Om de aan wezigen duidelijk te kunnen maken hoe het systeem gebruikt kan worden is gekozen voor het ontwerp van een elektronische zandloper.

Ir. Antonides plaatste eerste component

~?

Aan oud-DMEOB, LJ. Antonides, werd de eer gegund om het eerste corn ponent te plaatsen. Dit werd door hem op uiterst zorgvuldige wijze met be hulp van een ‘muis’ uitgevoerd. Hij memoreerde de inzet van de heer Cooymans die, bij een toelichting in Den Haag, met een overtuigend vermaart 1992 MEOBTIEK


haal er voor heeft gezorgd dat het sys teem er daadwerkelijk is gekomen. Hij wenste het MEOB veel succes met dit geavanceerde systeem. De heer Pieterse van de afdeling OO&O demonstreerde stapsgewijs de ontwikkeling van de elektronische zandloper. Hij toonde hoe de schake ling is opgebouwd, de werking ervan gesimuleerd en uiteindelijk het ont werp in een PCB is verwerkt. Er is gebruik gemaakt van een zogenaamd PLD (Programmable Logic Device).

•.

:

1•

t

0,1

t..

•0

t

ii:

t,

t

II t,

0~

1•

te

•.

te t t..

t,,

.1

.11..

-

1•

t.

.1

t..

t.

t.

t.

t

t.

•0

.

t.

t, t.

:

II

,.

t.

..

Wil van Elk

NUMMER ~

t

t

t

aansluitingen als “rubber bandjes” met de componenten meegaan als deze op het scherm verplaatst worden. Na de demonstratie werd een aantal elektronische zandlopers uitgereikt aan enkele genodigden. Na afloop werd onder het genot van een glas champagne de overdracht af gerond in het petit restaurant.+

1.

i

t

Dit is een soort IC waarin de logica door de gebruiker zelf is bepaald en ingebrand is middels een EPROM programmer. Het uiteindelijke ontwerp moet gete kend worden door de afdeling OTAM (Tekenkamer Apparaten MLD). De heer D. v.d. Neut (OTAM) toonde hoe het ontwerp uitgewerkt wordt tot een bruikbare tekening. Deze tekening gaat naar een firma die aan de hand van deze tekening een PCB fabriceert. Het is bijzonder aardig om te zien hoe de

t. •

t .1

•i

MEOBTIEK maart 1992

.


Verslag technische beproevingen SQR 01100 sonar. Na de oplevering in december van de SQR -installatie, was het nu tijd dein stallatie daadwerkelijk aan boord van het torpedowerkschip, Hr.Ms. Mercuur, te gebruiken.

Waar wordt nu een torpedo werkschIp voor gebruikt? De werkzaamheden van een torpedo werkschip zijn: -Het opsporen en uit het water halen van een afgeschoten torpedo. -Het demonteren en schoonmaken van de verschillende torpedo-onderdelen. Bijvoorbeeld: De neuskegel met ana lyse-apparatuur en het motorgedeelte. Dit motorgedeelte moet zeer voorzich tig worden behandeld, want de ge bruikte brandstof (otto fuel) is zeer giftig en agressief. Dit schoonmaken moet dan ook in een speciale ruimte op het schip gebeuren. -Het begeleiden van onderzeeboten bij diepduiken. Een torpedo kan op verschillende ma nieren worden gelanceerd. -Hr.Ms. Mercuur lanceert zelf een tor pedo. -Een onderzeeĂŤr lanceert de torpedo. -Een Orion lanceert een torpedo door hem laagvliegend te dumpen. De SQR Ol,~X) is nu specifiek gemaakt voor het volgen van een torpedo tij dens een run en de richting aan te geven waar het toipedowerkschip de torpedo kan oppikken. Het terugvin den van een torpedo is belangrijk, om dat men naderhand de analyse-appara tuur wil uitlezen en zo meer te weten wil komen over het gedrag van de torpedo. Ook kan men nu de torpedo na onderhoud weer hergebruilcen. Dit levert een grote besparing op. Met behulp van de SQR Olfi)0 sonar kan een sonar-operator de torpedo vol gen op een video-display en via een hoofdtelefoon op het audio. Op deze wijze kan de operator op elk moment zien en horen waar de torpedo zit en hoede torpedo zich gedraagt. De SQR 01/00 kan een torpedo automatisch volgen. Als de torpedo is uitgelopen, is de laatst opgegeven peiling de rich ting waarin het torpedowerkschip de torpedo moet gaan zoeken om hem binnenboord te halen. De operator kan na afloop van een run op de printer een 14

Torpedowerkschip Hr. Ms. Mercuur

afdruk maken van de gemeten peilin gen van de torpedo. Ook kan de ope rator het audiogeluid opnemen op een DAT-recorder. De printerafdruk en audiotape kunnen, samen met de aria lysegegevens van de torpedo zelf, ge bruikt worden voor analyse van het torpedogedrag. Tijdens deze technische beproevingen is er een torpedo MK46 afgeschoten. Deze torpedo is afgeschoten door Hr.Ms. Mercuur zelf in een van de Noorse fjorden. De SQR-installatie heeft nu de torpedo vanaf de lancering tot het moment waarop de torpedo is uitgelopen kunnen volgen. Zowel het video-plaatje als de audio-opnamen waren perfect. Het oppikken van de torpedo was hierdoor vrij gemakke lijk. Had men de torpedo niet kunnen vinden, dan had men 24 uur moeten zoeken. Dus mede dankzij de SQR-in stallatie is deze oefening snel verlo pen. Verder zijn er tijdens de technische beproevingen selfnoise metingen uit gevoerd door de heer W. Mol van Akoestische metingen. Bij een self noise meting wordt bepaald hoeveel geluid en welke frequenties het eigen

schip produceert. Deze metingen wor den altijd ‘s nachts uitgevoerd, omdat er geen ander scheepvaartverkeer in de buurt mag zijn. Ook deze metingen zijn zeer succesvol verlopen. Ook bleek dat de betrouwbaarheid van de SQR-installatie zeer groot is. De gehele installatie heeft tijdens de reis perfect gefunctioneerd. En afgezien van een paar kleine schoonheidsfout jes zijn er geen problemen geconsta teerd. Helaas hebben we niet de gehele tech nische beproeving kunnen afronden. De reden hiervoor is, dat er een MK48 torpedo gelanceerd kon worden. Deze torpedo is stiller dan de MK46 en hier door zal de torpedo moeilijker te vol gen zijn. De SQR-installatie is hele maal geslaagd als ook deze torpedo goed gevolgd kan worden. De MK48 wordt in het najaar gelanceerd, dus we zullen tot dan moeten wachten. Wij als afdeling Sonar zijn echter vol vertrou wen dat de SQR-installatie ook deze proef zeer goed zal doorstaan.+ Herman Boers, Joost Vernooy, afd.SSON

maart 1992 MEOBTIEK


Het zijn allemaal mooie woorden, maar helaas.!.? Volgens Professor Philip Mulder is “een doel zonder plan een droom” en is “een plan zonder doel een luchtkas teel”. Het Chinese gezegde “als we niet weten waar we naar toe gaan, geeft het ook niet welke weg we ne men” geeft nog duidelijker aan waar het om gaat. Je kunt pas planmatig gaan werken a!sje weet watje wilt, om daarna stap voor stap te proberen dit doel te bereiken.

Gebleken is dat maar weinig mede werkers weten wat er in hun bedrijf omgaat en welke bijdrage zij aan het bedrijfspmces leveren. Het gebeurt ook dat de leidinggevenden niet goed weten hoe de primaire processen er uitzien en hoe ze in de praktijk verlo pen. Het is dan ook moeilijk om de doelmatigheid van deze processen te bepalen en het is nog moeilijker om ze te verbeteren. Het lukt de meeste leidinggevenden nog wel om de belangrijkste zaken die ze moeten of willen bereiken in een paar woorden te vertellen. Als er daar na wordt gevraagd wat er nu precies bereikt moet worden, waarom dat moet, hoe dat dan wel moet, wie ermee bezig is en wanneer het klaar is, komt er meestal een moeizaam of vaag ant woord. Wij weten heus wel wat wij willen, ook al is dat niet allemaal op papier gezet en onze medewerkers weten ook wel hoe wij er over denken. Zij zullen dus in de meeste gevallen ook wel weten wat ze te doen staat en anders kunnen ze het nog even wagen. Het ontbreken van op schrift gesteld beleid wordt meestal met “niet nodig”, “moeilijk en tijdrovend” en “verstar rend” afgedaan.

gen in de omgeving en de markt erbij te betrekken en ook nog eens vooruit te denken kan “strategisch beleid” worden geformuleerd. Wanneer dit wordt vastgelegd in een “strategisch plan” geeft dit een staps gewijze confrontatie met de toekomst en een stimulans om bewust te zoeken naar nieuwe doelstellingen, die weer leiden tot nieuwe initiatieven. Het voorkomt ook dat belangrijke dingen vergeten worden, zoals lange termijn investeringen in mensen en middelen. Door een strategisch plan is men zich beter bewust van wat men wil en waar om men dit wil. Het aantal “onzeker heden” is gereduceerd en er zal een zeker “doelbesef’ ontstaan. Het plan kan tevens fungeren als aanknopings punt voor doelstellingen op verschil lende planniveaus in de organisatie. Wanneer “het beleid” bekend is, wordt “beleidsoverdracht” eenvoudiger en kunnen, ook door gedelegeerden, dui delijker beslissingen worden geno men.

Het “onder woorden brengen” van be leid is een moeilijke klus, maar zal zeker voorkomen dat allerlei subdoel stellingen blijven bestaan, die niet af gestemd zijn op de bedrijfsdoelstellin gen. De “centrale visie” maakt het hebben van “een eigen beleid” van mensen, groepen of afdelingen in elk geval een stuk moeilijker, waardoor de “hokjesgeest” en het “heilige huisje” wat minder voedingsbodem zullen hebben. Is het opstellen van een strategisch plan al een hele klus, het uitvoeren ervan is al evenmin gemakkelijk. Steeds moet worden “getoetst en aan gepast” aan de turbulente omgeving om op de “goede koers” te blijven. Het geheel strookt wel met de principes van “integrale kwaliteitszorg”, als het maar niet bij plannen blijft: men zegt dat ook “de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens”. De ham vraag is dan ook: kunnen we de crea tiviteit opbrengen om de titel van dit artikel te logenstraffen?+ Herman Klein.

Kwaliteitszorg is...

\

~\\S

~

Çf~~2 ~,(

r k ~—

(. t...

Het formuleren van beleid door het stellen van doelen en het aangeven van de wegen waarlangs, de middelen waarmee en de prioriteiten waarin men dat wil realiseren vindt steeds meer opgang, om noodzakelijke ver anderingsprocessen in een bedrijf zichtbaar te maken en geordend te la ten plaatsvinden. Door de veranderin

~NJ,JE Bo.j~ti.~

zorgen dat er wordt gestuurd. MEOBTIEK maart 1992

~.

11


Kort verslag van het 32e Overleg met de Dienstcommissie, gehoudend op donderdag 23 januari 1992 bij het MEOB.

Convenant- en begrotingsbe sprekingen. Het College van Overleg heeft in het Convenant wijzigingen aangebracht m.b.t. de huisvestingsparagraaf en de UROR KM. In de begrotingsbespre kingen is niet de gehele investerings begroting gehonoreerd.

Nieuwjaarstoespraak De DC merkt op dat de toonzetting van de toespraken niet erg motiverend was. Voorts verzoekt de DC om voor taan de toespraak op een zodanig tijd stip te houden dat er meer mensen bij aanwezig kunnen zijn.

Tijdpad Budgettering Het budgetvoorstel is uitgewerkt en wordt in de stafvergadering van 27 januari behandeld. Dit voorstel wordt na behandeling aangeboden aan de DC. Kort verslag van het 33e Overleg met de Dienstconvnissie, gehouden op donderdag 19 maart 1992 bij het MEOB.

Budgettering Het onderwerp Tijdpad Budgettering loopt nog. DMEOB is voornemens hier in de loop van dit jaar mee aan de slag te gaan. Het probleem op dit mo ment is hoe je een systeem krijgt waar bij de afdelingen enerzijds zelf over budgetten beschikken en er anderzijds toch een bepaalde vorm van standaar disatie blijft.

Regeling Overwerk Er is een gesprek geweest met de Ar beidsinspectie. Het MEOB dient een overwerkvergunning te gaan aanvra gen. Dit betekent dat overwerk voor taan vooraf aangevraagd moet worden bij PZ. In het geval van incidenteel overwerk zijn er mogelijkheden om achterafeen ad-hoc vergunning te krij gen. In de loop van dit jaar zal geheel volgens de regels van de Arbeidsin spectie gewerkt moeten worden.

Voorschotregeiing Op verzoek van de DC komt DMEOB terug op de vraag van de DC over 16

Diensttijd op 5, 24 en 31 de cember. De DC vindt dat er wat gedaan moet worden voor de mensen die verder weg wonen. Het uur verlof is iets dat is gebaseerd op het gewoonterecht en men verzoekt dit te continueren. Na enige discussie wordt afgesproken dat de DC met een voorstel komt.

Personeeisreductie Formeel wijst de DC de onderbouwing van deze motivatie af. De DC vindt dat de motivatie onvoldoende is gestoeld op beleid. Op de vraag hoe met de komende reductie wordt omgegaan, wordt geantwoord dat dit op dezelfde wijze zal geschieden als dat in 1991 is gebeurd.

Fusie BW/MEOB/H

UROR-KM

Op 21 januari is het rapport van KTZ Smit in de AR behandeld. Op korte tennijn wordt het rapport vrijgegeven. In het rapport wordt voorgesteld om een buitengewone dienstcommissie in te stellen. Op korte termijn zal de Di recteur Materieel de voltallige dienst commissie toespreken.

Er ontstaat een discussie over het ver wijzen naar de UROR-KM in het con venant. Dit zou in tegenspraak zijn met de zeltbeheersfunctie van het MEOB. De DC heeft hier moeite mee en stelt in de discussie dat dit voor hen aanlei ding is niet met het convenant akkoord te gaan. In de loop van de discussie blijkt dat het de afwijkende procedure van de UROR-KM betreft. Hiermee heeft de DC minder moeite.

Rapport audit MEOB De PMC-discussie loopt. Het belang om alle niveaus in de discussie te blij ven betrekken wordt nog eens geme moreerd. De resultaten van de discus sie in Den Helder worden meegenomen in de discussie rondom het SEWACO-bedrijf. intrekking van de voorschotregeling dienstreizen. Hierin wordt gesteld dat een bedrag lager dan f 200,-- niet meer in aanmerking komt voor een voorschot. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddeld 40 voorschotten per maand betreft, overwegend uit Den Helder. De Bedrijfsadministratie, die uitvoering geeft aan deze regeling, stelt dat in het geval van knijplopers zij per geval zullen beoordelen of er toch tot verlening van een voorschot wordt overgegaan. De DC wijst op de wille keur die nu ontstaat. De DC zal dit punt in het overleg met de Bijzondere Commissie brengen.

Ziekteverzuim De DC vraagt naar de beleidslijnen t.a.v. het ziekteverzuim. DMEOB geeft aan dat een ziekteverzuimper centage boven de 4% te hoog is en dat in die gevallen gericht moet worden geprobeerd het ziekteverzuim te ver minderen.

UROR-KM = Uitvoeringsbepalingen bij de Regeling Overlegprocedure bij Reorganisaties KM.+

zal hij dit aan de orde stellen. In de bekendmaking zal tevens worden aan gekondigd, dat als er geen uitvoering wordt gegeven aan hetgeen hierin wordt gesteld, dat er dan een auto identificatiesysteem ingevoerd gaat worden. De DC krijgt het concept van de bekendmaking.

SEWACO-bedrijf In het rapport ‘onderzoek SEWACO bedrijf wordt m.b.t. de personeels sterkte aangegeven dat er in Oegstgeest 39 functiegebieden ver dwijnen. In de Helderse constellatie zouden als gevolg van de efficiency verbeteringen nog 24 functies noodza kelijk zijn. DMEOB geeft aan dat hij nog niet weet hoe hier nadere invulling aan moet worden gegeven.

Rapport audit MEOB DMEOB heeft met de DMKM afge sproken dat deze eind maart 1992 een opdracht aan het MEOB verstrekt om te komen tot een probleemstudie ‘MEOB 2000’..

Parkeerdiscipiine DMEOB stelt dat hij wat wil gaan doen aan de wijze waarop iedereen zijn/haar auto her en der op het terrein parkeert. Middels een bekendmaking maart 1992 MEOBTIEK


Sociaal Beleiciskader De reorganisaties bij Defensie maken dat ook bij de Koninklijke Marine aan afslanking niet valt te ontkomen. Hier onder vallen ook de onderhoudsbe drijven en daarmee ook het MEOB. Reorganisaties zullen ons in de ko mende tijd boven het hoofd hangen. Om er voor te zorgen dat het afslanken zorgvuldig gebeurt, en in overleg met vakorganisaties, is een sociaal be leidskader ingesteld. Het MEOB zal dus ook moeten afslanken, vandaar dat Ing. W. Haazebroek hierover een lezing heeft gehouden. Deze lezing sloot aan op een vergadering van de Vereniging van Hoger Technisch Per soneel Defensie die gehouden werd op l9februarijl. in Oegstgeest.

Blijkbaar vond men het onderwerp niet zo interessant want er waren maar dertig toehoorders, inclusief de leden

van de vergadering. Toch zullen heel wat mensen te maken gaan krijgen met het SBK in de nabije toekomst. De spreker maakte duidelijk dat De fensie bij de vorige afslankingsopera tie een apart Sociaal Beleidskader had, in positieve zin. Sinds november 1991 kennen we een nieuw SBK dat zowel voor burger- als voor militair perso neel geldt en voorop staat dat gedwon gen ontslagen voorkomen moeten worden. Er zijn een aantal afspraken gemaakt over: functietoewijzing, her plaatsing, verruiming van de heiplaat singsmogelijkheden, uitstroom stimu leien, externe bemiddeling en ontslag. In eerste instantie wordt bij een verval len functie voor de betreffende werk nemer een ‘passende’ functie gezocht. Herplaatsingen kunnen plaatsvinden binnen de regio (eventueel bij een an der krijgsmachtonderdeel), maar ook

daarbuiten. De termijn voor een her plaatsingsonderzoek is twee jaar, ge rekend vanaf het moment dat de func tie overbodig is. Binnen die twee jaar kan om-, her- en bijscholing plaatsvin den. Voor externe bemiddeling is een con tract getekend met ‘Adviesbureau Holkema Personeelsmanagement’. Een aantal medewerkers worden op geleid om binnen de KM als adviseur op te kunnen lieden. Als in laatste instantie ontslag om de hoek komt kijken, zal de ‘toetsings commissie overtolligheidsontslag’ het voornemen daartoe voorgelegd krij gen. Het is een goede zaak om rechten, plichten en mogelijkheden te ken nen.+ Wil van Elk

Wordperfect op de MEOB VAX Sinds kort is het mogelijk voor MEOB medewerkers om gebruik te maken van de tekstverwerker WordPerfect ver sie 5.0 op de MEOB VAX.

De toepassingen van deze tekstver werker op de VAX zijn divers. U kunt WP gebruiken voor al uw brieven, rap porten en tabellen. Ook biedt WP u de mogelijkheid voor het maken van mai lings of het opnemen van plaatjes in uw tekstbestand. Een van de voorde len van het gebruik van WP op de VAX is dat u nooit te weinig opslag ruimte en/of te weinig geheugencapa citeit heeft. Er wordt dagelijks een automatische backup gemaakt. En verder is het ook mogelijk gebruik te maken van centraal opgestelde prin ters (zowel matrix- als laserprinters). Opstarten van WP op de VAX is mo gelijk vanuit de dollar-mode ($) door het intypen van ‘WP5O’.

werker te werken. Zo is er een toetsen bordsjabloon waarop op compacte wijze de functietoetsen en hun beteke nis zijn weergegeven. Er is een naslag kaart waarop de meest gebruikte func ties en daarbij behorende toetsen (combinaties) staan, ook is er een korte handleiding aanwezig. Deze zijn ver krijgbaar bij het bureau Automat isering in Oegstgeest en Den Helder. Tevens zijn er naslagwerken en werkboeken voor de uitleen beschikbaar in de bibliotheken van Oegstgeest en Den Helder.

Vragen? Voor vragen over WP kunt u contact opnemen met uw lokaal gebruiksbe heerder. Indien u geen toegang heeft tot de VAX of andere technische pro blemen heeft, kunt u contact opnemen met de systeembeheerder van de VAX, de heer J.J.M. de Faber, tel. (*~&216>.2199,

In de MEOBTIEK van januari 1992 is de naam van AOOBDIC II. Beitgens verkeerd gespeld. Dit was een foutje onzerzijds. Wij hechten er waarde aan om ie vermelden dat degene die u hier boven op de foto ziet de enige echte laatste Adjudant Onderofficier van het diensivak Bijzondere Diensten Insiru men tmaker Codediensi is.

Hulpmiddelen Verschillende hulpmiddelen staan u ter beschikking om met de tekstver MEOBTIEK maart 1992

Tine Mostert, Bureau Automatisering.

17


Noorse luchtmacht voor 'on-the-job-training' bij het MEOB Wist u dat het MEOB-Oegstgeest, naast het geven van onderhoud aan elektronische en optische apparatuur, ook 'on-the-job-trainingen' verzorgt? Op 17 februarijl. werd weerzo'n 'onthe-job-training' gegeven. Ditrnaal aan twee officieren van de Royal Norwegian Air Force, de Noorse Luchtmacht dus. De training, verzorgd door

TSMLD en gegeven door de heer R. Boogert/OORL, behandelde deze keer het opsporen en verhelpen van fouten die kunnen voorkomen in de ASW-computers van de Lynx-helicopters. De training, waarvoor vijf dagen waren gepland, werd afgesloten met een rondleiding door het bedrijf. De 'trainees' waren verrast door de mogelijkheden die het bedrijf toonde ten aanzien van reparatie en onderhoud aan elektronische en optische apparatuur.

Buitengewoon verrast waren onze Noorse collega's bij het bezoekaan de optische afdeling. Hier werden zij door de heer P. van Holland, hoofd van de afdeling Optiek, in vloeiend Noors welkom geheten. Beide officieren hebben de training en rondleiding als zeer leerzaam en nuttig ervaren. Zij zijn inmiddels weer terug op hun basis, ergens in het noorden van Noorwegen. + L.C. Zwanenburg

Van links naar rechts: de twee Noorse officieren, L. Zwanenburg (coordinator van de 'on-the-job-training') en R. Boogert.

Oude tijden keren terug Ondanks zijn beslommeringen rond het SEWACO-bedrijf, afslankingen en PMC's, heeft DMEOB toch de tijd gevonden een rondje over het bedrijf te maken om te controleren of er ergens niet stiekem koffie werd gezet. In de jaren 50 was het Marine Bewakingskorps met dergelijke werkzaamheden belast. Ook toen al waren er problemen met de koffie, aileen waren die van geheel andere aard. De vertrouwde koffiekar, nog zonder elektrische aandrijving, kwam compleet met gevulde koeken tot in de afdeling. De koeken mochten wei worden gekocht

18

maar niet gegeten. Het nemen van een koffiepauze was al helemaal uit den boze. De koffie moest tijdens de werkzaamheden worden genuttigd. Gekochte koeken en meegebrachte boterhammen mochten niet in de baas zijn tijd worden gegeten. Om te controleren of dit niet stiekem toch gebeurde, patrouilleerden leden van het MBK af en toe, buiten, langs de ramen van gebouw H, thans Ohm. De restanten van het tegelpad rond gebouw H zijn daar nog steeds een stille getuige van. Het gevaar kon echter ook van de gangzijde komen. De scheidingswan-

den tussen gang en afdelingen waren toen nog gedeeltelijk van glas. Er zijn heel wat koeken en boterhammen, diep gedoken in een Ia, gegeten. Het wachten is nu op het moment dat DMEOB, met witte handschoenen, geflankeerd door HADV, op vrijdagmiddag langs komt om te controleren of de bureaus netjes zijn opgeruimd en de bovenzijden van de kasten zijn gestoft. Dat gebeurde in de jaren 50, toen er 's zaterdagsmorgens nog werd gewerkt, zo rond elf uur. + K. Meijer maart 1992 MEOBTIEK


.

S

1

,

*

•111~1

A(E~RIDIPlLIAIAINIOIol~I,IN LlM(KIN~EIEjPfSIA~RIEjEINis

0•

:.

1

t

1.

UI~JUhI II LI K~u,

t

1 Ie

•I•

I~I4LwI

t

t

t

1

EINIT1EIRIKIEISIEIR) IR RIIIE KIRIEIRIEIEIt< RIEIEIUIEIDI 1 EINISITITIIJID EIOIN!NIAIRIE ISILIA

t

t

~I

A~DIRI EISIO SISITIEtL I~I [tO E N TI[~EINITIR)uIÏ~ij _____________________________________ Rt IISIE EIRIHIEIMIEILILIP AISITI IIMIOIRINIAIMIAIAIK

1•~~

H ori zon t~n~ 1 :

:-

.-,

.•,

:

I••

1•

:11

•~

•.

t,

t •

II

t-

t..

•1~1

:-

t

•-

-

• •

1,

1

.t

II

•1

t,

t

,

•••

..

t.

,

t.

~I•I

•:

-

1

• . 1 •

t

t-

t-

•I•

-

-

t.,

.

:--

t.

••

t. •

t

1

.

et

•••

t-

••

1

II

•:

•-~

-

••

1-• ~.

:

~:

•t

•:

.

t,

:

•. •

.

t •

t •,I

.

t.

• .

t

• 1

t.

.

t

-• .

t

1

-

t-

t--

t

,

,_

..

•.

t’

t•

•.

t

-

t-

t

I• II

:-

It-.

t

t,

t

1•

1.

t..

.1 -

• •

t

•:

:

1

t

: ••_I_

III

•.::

t.

.

.

-t.

t

Ii:

t

t,

It’

It

Veiticaal •

‘ •

t

t.

t

,,

.

t

t

t.,.

:

•~

t

.

t

••

t


-es-

-de Joe~ge

01-02-92 26-02-92 26-02-92

PBIO AZJH AZJH

01-02-92 01-02-92

ADV PB/O

-ters

g

CC)

lea Redactie:

03-03-92

J.W.M.E. van Laarhoven W.J. van E WJ.G. Borst T.A. van Zanten

01-01-92 02-02-92 -

05-02-92

0fl

PB/H

Medewerkers aan

dit nummer:

.AJ.A. V rraes G.N rio G.Moi ma J.A. m K. eïer .

.0

lein L.C. wan~ ‘ur: P.R. .:en cern •

•~.

Redactie-adres: Ree .ctieMEO:TIE J.W. •E. van Laar ven P.stbus 12.1 2340 BG OEGSTGE T Telef..n: 0171 1-5 otos: udi Visuec entrum T pewerk: Secretari 0 Vorm eving: Wil El n

air val EOB71K1n i

1

OB

‘‘ii

~.

D hoa dreda ii b ï t v h t 1 dan ii~ ‘laat ~n fb nvani ‘ks~ i tukk~n b houdt i h alLr~ ht~nva.r. Op 27 februari ji. hield John Zijlmans een receptie ter ere van zijn 25 jarig jubileum. John werkt bij de MAR TRAD! en is wegens zijn muzikale talenten, hij bespeelt meerdere instrumenten, een zeer verdienstelijk lid van de ‘MEOB kapel’. 20

-

MEOBtiek 02 1992  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.