Page 1

Ml? 3

PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

jLW/

,~6?J

CtIL

‘t


PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

9e jaargang nr. 3, j14N1

1989

Redactie A.N.C. Koch W.J. v.d. Akker H. Jansen Mevr. J.M. Ouwerkerk—Dirkse Mevr. S. Vlieland T.A. van Zanten Ing. R. Kornman

Typewerk Mevr. J. v.d. Boon-Peters

Vormgeving W.J.G. Borst

Foto’ s Fotodienst Wassenaar

Druk en afwerking Het Spektrum Sassenheim tel. 02522—19027

Redactie-adres Toestel 2450 MEOB/O Koch Toestel 2386 MEOB/H Jansen Toestel 148 MEOB/W Mevr. Ouwerkerk Dirkse

Verantwoordelijkheid De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen over plaatsing van ingezonden stukken c.q. deze in te korten.

Kopij voor het volgende nummer uiter lijk 20 1989 inleveren.

De julimaand belooft voor het MEOB te Oegstgeest een bijzondere maand te wor den. Op 14 juli a.s. zal de Secretaris Generaal, Ir. P.C. de Man met de ope ning van het nieuwe bedrijfsgebouw de kroon op de fusie tussen Oegstgeest en Wassenaar zetten. Op zaterdag 15 juli a.s. zijn dan alle gebouwen tot ‘s mid dags 13.00 uur opengesteld voor het (genodigde) publiek. Een historische dag waarop Oegstgeest en Wassenaar één worden. Intussen zijn reeds vele “Ven fianen”, zoals de Wassenaarders worden genoemd, naar Oegstgeest gekomen. Een groot deel daarvan poseerde voor het nieuwe gebouw. Deze foto komt u in het hart van dit blad tegen. Uit een interview met de heren W. Verhey en P. van Holland blijkt dat de “overstap” velen is meegevallen. Het nieuwe ge bouw zal geen eiland binnen de Oegst geester vestiging worden. Reeds aan het einde van de jaren zeventig “migreer den” enkele werknemers van Wassenaar naar het MEOB Den Helder. Een terug blik vertelt ons dat het niet allemaal “koek en ei” was en sommigen hopen nooit meer een fusie mee te maken. Maar gelukkig is er genoeg “rozegeur en ma neschijn” overgebleven om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. In deze MEOBTIEK verder een verslag van de jaarlijkse lintjesregen die een vijftal ambtenaren niet onberoerd liet. Onze redactrice Sonja Vlieland reisde mee met Vutters en gepensioneerden die de jaarlijkse uitstap, ditmaal naar het fraaie vestingstadje Elburg, uit bundig vierden. Het was gezellig en een van de deelne mers klom in de pen om het op zijn ma nier nog even na te vertellen. Met ingang van deze maand kunnen wij weer bogen op een nieuwe puzzelredac teur in de persoon van de heer Van Hoo genhuizen. Hij is oud-redactielid en bekend Vutter. Zo ziet u maar weer dat de MEOBTIEK ook open staat voor oud-MEOBers die er een bijdrage aan willen leveren. Een mooie vrijetijds besteding en de redactie is dankbaar voor iedere vorm van medewerking. Aan het einde van dit betoog wensen wij alle lezer(essen)(s) van harte een prettige zomertijd en als de gezondheid het toelaat en “bruin kan het trekken” een fijne vakantie.

1


LDEf~ DUDE[CHU~ -

-

-

Niet iedere erfenis brengt de erf genarnen alleen maar voordelen. Bij aanvaarding van de erfenis treedt men in de rechten van de erf later, het geen betekent dat men niet alleen de baten maar ook de lasten overneemt. Zo heb ik in 1985 als directeur niet alleen de goede dingen van mijn voorganger overgenomen, te weten een modern onderhoudsbedrij f, waarvoor geen technisch probleem te moeilijk is, maar ook de minder goede dingen. In zijn artikel “De geschiedenis van een bedrijf”, in het Marineblad van nov/dec 1979, noemt KTZ(E) b.d. H.A. Rijks als één van de minder po

-

-

-

sitieve punten de onderlinge strijd tussen de vestigingen Oegstgeest en Den Helder. En wie kennis heeft genomen van het interview dat de redactie van “De Scheepsbel “ onlangs met mij had, weet hoe interne tegenstellingen, die de grenzen van de collegialiteit overschrijden, mij een ergenis zijn. Men komt er echter niet met het alleen maar signaleren van de pro blemen. Men zal deze ook moeten oplossen. Een normale gang van zaken is de problemen in open overleg in de staf te bespreken. Nadat de zakelijke

Het stafteam “steekt de armen uit de mouwen” na de succesvolle stafteaintraining in Bergen (N.H.) en Noordwijk.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

argumenten zijn uitgewisseld kan dan een beslissing worden genomen. Terugkomend op het voorbeeld van de door KTZ Rijks genoemde “strijd” moeten de betrokkenen zich realiseren dat taakverdelingen vaak worden be paald door historisch bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de dislocatie van de vloot in de jaren vijftig, de investeringen op de verschillende locaties voor infra structurele voorzieningen, de plaats waar het personeel woonachtig is en de beperkte mobiliteit binnen de overheid. Op grond hiervan worden afspraken gemaakt over de verdeling van taken voor meerdere jaren. Een voorbeeld hiervan is de recente reorganisatie naar aanleiding van de afslankingsoperatie. Een winstpunt van deze reorganisatie is dat vele doublures werden weggenomen en de taakverdeling tussen de vestigin gen duidelijker is geworden. Bij een dergelijke grote operatie worden echter ook wel dingen over het hoofd gezien of worden er bij de uitwerking problemen ondervonden (bijvoorbeeld de verdeling van meet apparatuur). Het is zaak dat deze problemen niet blijven slepen en “grijze gebieden” tot klaarheid wor den gebracht. Binnen de staf wordt over dergelijke zaken regelmatig van gedachten ge wisseld. Het is daarbij van belang dat de stafleden elkaar goed kennen, elkaars problemen begrijpen en in teamverband tot oplossingen willen komen. Om zich op dit punt te bekwamen heeft de staf zich tweemaal twee dagen te ruggetrokken in een conferentieoord. Na afloop van deze stafteamtraining is de marsrichting afgesproken en de bereidheid uitgesproken de bestaande problemen gezamenlijk tot een oplos sing te brengen (zie foto). Persoonlijk heb ik het gevoel dat wij bij het de baas worden van deze interne problematiek op de goede weg zijn. De ~esignaleerde restproblemen zijn van beperkte omvang en zeker niet onoplosbaar. In dit verband doe ik hierbij ook een beroep op de bureau- en sectiehoofden een con structieve bijdrage te leveren. Interne conflicten leveren het gevaar op dat voorbij wordt gegaan aan de problemen die het bedrijf als geheel aangaan. Eén van de belangrijkste aandachts

-

-

-

-

-

punten van dit moment moet zijn de afleverbetrouwbaarheid van het be drijf. Op dit punt heeft het MEOB een ernstige waarschuwing van de Souschef Materieelsprojecten gekregen bij een bezoek aan het bedrijf op 8 mei jl. De aanleiding was een stelselmatige te late levering van produkten voor de nieuwbouw van de onderzeeboten van de Walruskiasse en van de M-fregat ten. Het te laat opleveren of te laat waarschuwen over te late leveringen brengt de marine in moeilijkheden en kan tot gevolg hebben dat de KM met aanzienlijke claims van de (armlas tige) bouwwerven wordt geconfron teerd. Om in de toekomst hierin verbetering te brengen, worden voorbereidingen getroffen om de besturing van het bedrijf anders te gaan aanpakken. Inmiddels is daartoe door YDO B.V. een besturingsmodel voor het MEOB ontwikkeld, waarover met de dienst commissie op 8 juni jl. , in een bij zondere overlegvergadering, van ge dachten werd gewisseld. Het is ver heugend dat de DC de noodzaak om de besturing te verbeteren onderschrijft en met het model heeft ingestemd (met het recht de discussie te heropenen als zich bij de uitwerking praktische bezwaren mochten voordoen). Het is nodig snel tot resultaten te komen, omdat het gekozen model nog voor de invoering van het BBS/PRODSUB (begin 1990) in voldoende mate moet zijn uitgewerkt. Het moge een uitdaging voor een ieder zijn om de besturing van de be drijfsprocessen op een hoger plan te brengen. Leverbetrouwbaarhejd is voor het MEOB van Levensbelang. DMEOB

,,lk heb de indruk dat er een aardig partijtje verborgen ligt chef!”

3


MEOB

MEOB

Kort verslag van het 18e overleg met de dienstcommissie, gehouden op donderdag 27 april 1989 bij het Marine Elektro nisch en Optisch Bedrijf te Oegstgeest. Opvolging. De heer G.J. van Markus heeft afscheid genomen als lid van de dienstcommissie waarin hij vele jaren als CFO-verte genwoordiger optrad. Hij wordt opge volgd door de heer D.C. Havenaar. MLD. De DC heeft de voorzitter van het overleg verzocht te bewerkstelligen dat in de diverse werkgroepen c.q. projectgroepen die opgestart worden met betrekking tot de “maintenance engi neering” van de Heli’s en straks de Orions, een vertegenwoordiger van het MEOB aanwezig is. De voorzitter overleg is van mening dat bij HMLD/O afgetast kan worden welke projectgroepen er zijn en waarin ver tegenwoordiging zinvol is. De DC wordt hier nader over ingelicht. Meen arenonderhoud. Een commissie van het MEOB en de BW is met een onderzoek bezig om de conse quenties na te gaan van een spreiding van het meerjarenonderhoud (MJO) van 4 naar 6 jaar. Het heeft tot gevolg dat het aantal MJO-uren met 20% zal afne men. Men kan echter niet van het ene op het andere jaar overschakelen van 4naar 6-jarig MJO. Getracht zal worden het werkpakket te Den Helder te ver groten. De voorzitter overleg heeft me degedeeld dat het in de bedoeling ligt de mankracht van het MEOB op de huidige sterkte te handhaven. Vanuit het oog punt van efficiëncy dient het aantal uitbestedingen afgeslankt te worden. Variabele werktijden. Uitgezocht wordt wat aanpassing op het BBS kost van invoering van variabele werktijden. Er is een “kostenplaatje” toegezegd. Gezien een eventuele opvoe ring op de begroting zal realisatie niet op korte termijn plaatsvinden. 4

OEGSTGEES1... DEN HELDER... WASSENAAR

~EE~EEL ~df1EE~ ~ Visitatie MBK. Er wordt correct door het MBK gevisi teerd. De DC ziet het echter als een inbreuk op de privacy als enkele per sonen in korte tijd door dezelfde MBK-functionaris meerdere malen voor visitatie worden aangewezen. In verband met het feit dat er ontvreemding van goederen heeft plaatsgevonden is de visitatie opgevoerd. De DC zal nader geïnformeerd worden. Over ge-uite klachten zal de voorzitter overleg zich nader met het Hoofd MBK verstaan. Het verzoek van de DC het hek bij de oude hoofdingang van het bedrijf tussen de middag bijtijds te openen wordt eveneens meegenomen. Reorganisatie Staf Vloot/OREK. Het testen van printen gaat van OREK over naar Staf/Vloot. De betrokkenen zijn op de hoogte gesteld. HBO’ers die op de nieuwe printtester gaan werken worden psychologisch gestest. Als deze test bewijst dat men het vereiste ni veau bezit en dit is via een cursus aangetoond dan wordt er geen onder scheid gemaakt tussen hen en HTS’ers. De DC krijgt een rapport van HPB/O betreffende de reorganisatie Staf Vloot/OREK ter inzage. Koffieautomaten. De DC staat nog steeds achter de invoering van koffieautomaten. Daardoor komt er meer tijd vrij voor het kanti nepersoneel. De voorzitter overleg heeft toegezegd dat er zo snel mogelijk uitsluitsel gegeven zal worden. Persoonsregistratie. De DC heeft er de aandacht op geves tigd dat op 1 juli a.s. de wet op de persoonsregistratie in werking treedt. Men stelt dat er een regeling moet ko men waarin de toegang tot persoonsge gevens wordt vastgelegd. Dit in ver band met de wet op de privacy. HPZ zegt dat er aan gewerkt wordt.


Opening gebouw Ohm Of men kan spreken van de “gay fifties” is nog maar de vraag, maar als men de verhalen hoort van onze gepensioneerde collega, de heer Gazenbeek, over alles wat er zich toen in gebouw H afspeelde, dan lijkt het er veel op. Op 28 april was Gazenbeek even terug van weggeweest en dat niet alleen vanwege een konink lijke onderscheiding die hem te beurt was gevallen. Hij werd namelijk door de directeur van het MEOB, ir. L.J. Antonides, uitgenodigd om de naam die men aan het welbekende bedrijfsgebouw “H” had gegeven te willen onthullen. En dat deed Gazenbeek maar al te graag. Temeer omdat hij vele tientallen jaren dit bedrijfspand heeft gefrequenteerd en er op den duur een platonische ver houding mee had opgebouwd. Een gebouw kan overigens net zijn als een vrouw: vol met onverwachte verrassingen. Ga zenbeek is een begenadigd verteller en dat bleek tijdens een speech die hij voorafgaande aan de onthulling van het naainbord afstak. Hij herinnerde aan de tijd toen men binnen het Haarlemmerstraatse hek nog veel deed aan “practical joking”. Nog maar nauwelijks werkzaam bij het be drijf werd hij in “het gebouw” opgebeld vanuit Sicilië met de boodschap er even voor te zorgen dat er met grote spoed een frequentiemeter aan het Smaldeel in de Middellandse Zee kon worden afgele verd. Het liefst per vliegtuig via Ro me. Lichte paniek en volgens Gazenbeek klonk het telefoontje helemaal “echt”. Later bleek hij te zijn opgebeld uit de omvormerruimte en het achtergrondgeluid van de “omvoriners” was de oorzaak van de “internationale ruis”. De zolder van gebouw H was volgens Gazenbeek ook heel bijzonder. Je kon alleen wandelen over het houten raamwerk en de rest, daar tussen, was opgevuld met platen hard board. Zo nu en dan kwam er een werkne mer, die zich verstapt had, naar bene den zeilen “Ik ging eens met de linkervoet door het board en vervolgens met de rechter door het board aan de andere zijde van de balk waar ik op liep Misschien was gewoon er door zakken toch aangenainer geweest”, aldus spreker die veel hilariteit opriep. ...

...

Het “moment suprème” speelde zich even later buiten af. Toen Gazenbeek het doek dat het nieuwe naambord bedekte met “gratie” er van verwijderde riep een deel van het gezelschap “OHM”. Volgens sommigen had er minstens iemand

t

OHM

stiekum de naam Gazenbeek aan toe moe ten voegen “Hoe meer weerstanden je wegneemt des te groter wordt de stroom”, filoso feerde de onthuller, iedereen aan die pere gedachten ten aanzien van het MEOB achterlatende. A.K.

BSO bouwt voor man Irainingssimulator AMSTERDAM In 1990 hoopt de Koninklijke Marine te beschikken over een trai ningssimulator ten behoeve van de wapen-, radar- en so narsystemen aan boord van de onderzeeboten in de Walrus klasse. Het software-huis BSO bouwt op dit moment de zoge naamde Gipsy-Trainer. —

Het systeem zal worden inge zet in oefensituaties en wordt op de vaste wal opgesteld. De door BSO te ontwikkelen software be stuurt het spelscenario, verzorgt de software-simulaties en voor ziet de hardware-simulatoren van de benodigde data. De Gipsy-trainer gaat gebruik maken van een Vax 11/780-com puter en een SMR-mu. Deze ap paratuur wordt voorzien van di verse wapen- en sensorsimulato ren, communicatiemultiplexers en werkstations, uitgerust met onder meer vector-geönenteerde grafische beeldschermen, roller bali’s en touch-sensitive toetsenborden. Uit: Computorworid

d.d. 9 mei 1989 5


Op 28 april ji. was er binnen het M • een “zeer gedecoreerd” gezelschap awezig. Het was ontketend door wat noemt de jaarlijkse “lintjesrege DMEOB, Ir. L.J. Antonides, was voorz van een vijftal Koninklijke Beslui in alle vroegte reeds naar het Pet Restaurant gekomen waar hij de he P.J. Engelen, A. Gazenbeek, L.C. .Mol, J.M. Muilenburg, J.F. Viertelhau zen en, voorzover gehuwd, hun echtgnotes welkom heette. De heer A. Gazenbeek, hij had re eerder van het bedrijf afscheid ge men, was derhalve “op herhaling”. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, mede op grond van een uitstekende staat van dienst. “Hij is een persoonlijkheid die in zijn 35-jarige loopbaan zijn stempel heeft gedrukt op het meetapparatuurbeleid, zowel binnen de Koninklijke Marine als daarbuiten en alom werd gewaardeerd om zijn kennis en integriteit. Hij heeft een groot aandeel gehad in het verkrijgen van de genoemde naam van het -

-

-

.

•.

--

.-

.

•.

-

...-

.

-

-

. .

.-

.-

.

-

.-

.-

-

.

.

-

.

--

-

.~

-

-

.-

--.

.-

.-

...-

-

....

--

.-

-

-

6

-

.-

.

.-

-

.

- -

1

-

.

- -

.-

.

-

.

-

-

.

..

-

.

.-

-

..

.

-

..

-

1

-

-

.-

--

.-

- -

-

-.-

-

1-

.-.

-

.-

.

-

.-

-

.

.

-

.

..

-

.

..

-

.

•:

..

-

-

-

-. -

.

..

. .

.-

--

-

-

-

.

•~

-

-

.

.-

-

.-

-

.-

-

.-

.

-

.

.

.

-

. -

-

-

-

•. -

.

-

-

.-

.

.-

..

- -

--.

-

-

.-

-

.--

-

.


len. Hij kwam terug om te horen dat hij was onderscheiden met de eremedaille in goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Engelen trad in 1950 in dienst bij de “Verificatie” en bracht het tot hoofd van de glasslijperij en coating. Opvallend was het enthousiasme waarmee Engelen zijn buitengewone kennis van glas op anderen overbracht. De heer J.M. Muilenburg, hij vierde reeds in maart 1988 zijn 40-jarig ju bileum, was tijdens de bijeenkomst in het Petit-Restaurant aangenaam verrast toen hem de medaille in het brons bleek te zijn toegekend. Gekomen als radio monteur/elektromonteur in 1951 kroop de heer Muilenburg op een gegeven moment achter het stuur van talrijke bedrijfs auto’s. Bij het MEOB werd hij veelal ingezet als “directie-chauffeur” waar bij hij opviel als “schadewrij”-rijder. Na afloop van het officiële bijeenzijn werden de handen geschud en de glazen geheven. A.K.

Bezoek 1KG aan MEOB/ den Helder Op dinsdag 23 mei jl. werd het MEOB te Den Helder vereerd met een werkbezoek van de Inspecteur Generaal der Krijgs macht, Luitenant-Generaal J.P. Ver heyen (KL). Na een welkomstwoord en inleidende toespraak door HMEOB/H, kolonel Durang, kregen de afdelings- en bureauhoofden de gelegenheid in te gaan op de speci fieke taken van hun secties. Hierna volgde een rondleiding door het gebouw en de werkplaatsen en vervolgens werd het gezelschap onthaald op een voor treffelijke lunch in de kantine. Na deze aandacht voor de inwendige mens werd een bezoek gebracht aan de meet kamer en de telemetrieruimte. Aansluitend werd de dienstcommissie in de gelegenheid gesteld van gedachten te wisselen met de IGK. De dag werd be sloten met een kort afsluitend gesprek met HMEOB/H. Het bedrijf kan terugzien op een bij zonder geslaagde ontvangst, getuige de brief van de IGK die we op 29 mei jl. mochten ontvangen en waaruit ik u enkele passages niet wil onthouden. Met genoegen kijk ik terug op mijn werkbezoek aan het MEOB te Den Hel der. Uit de heldere en zeer informatieve inleidingen heb ik kunnen proeven dat er voor uw bedrijf niet alleen sprake is van zonneschijn. Het MEOB Den Helder kent -uiteraard zijn zorgen. Zorgen, die niet alleen leven bij de staf, maar die ook wer den geventileerd door personeelsleden en door de leden van de dienstcom missie. Gelukkig zijn de opgebrachte proble men niet dominerend. Ondanks de verwoorde zorg en onze kerheid over het werkpakket in de nabije toekomst heb ik uit de ge sprekken geconstateerd dat het posi tieve element overheersend aanwezig is. De door velen getoonde professiona liteit kan deze constatering slechts versterken. Rest mij nog mijn dank uit te spreken aan al degenen, die hebben meegewerkt aan het welslagen van het werkbe zoek”. Aldus Luitenant Generaal Verheyen. “

D. v. S. 7


Koninginnedag MEOB

1(

Het MEOB Oegstgeest kent vele tradi ties. Een ervan is de viering van Ko ninginnedag met gratis koffie en oran jegebak. Maar minstens zo traditioneel is de Koninginnedagreceptie in de kan tine aan de Haarlemmerstraatweg, waarvoor altijd honderden uitnodigingen de deur uitgaan. Het onderwerp van de toespraak van DMEOB, Ir. L.J. Antoni des, was geheel gewijd aan het begrip “traditie”. “Het is mij een groot ge noegen om te zien dat u weer in zulke grote getalen hier gekomen bent om met ons koninginnedag te vieren. Dit feest waarop wij behalve de kroningsdag van koningin Beatrix, ook de verjaardag van 8

haar moeder, prinses Juliana, vieren, is zo langzamerhand een traditie van ons bedrijf geworden”, aldus DMEOB. “Een traditie, zoals wij er wel meer hebben bij het MEOB en op dit moment wil ik graag even stil staan bij tra dities. Op de buitenwereld maakt ons bedrijf, wellicht door sterke banden mét en zichtbare aanwezigheid van de marine, vaak de indruk een traditioneel instituut te zijn. En waarschijnlijk is dat ook zo. Zeker, de laatste jaren zijn wij in hoge mate gemoderniseerd. Ook het MEOB ontkwam niet aan de auto matiseringsgolf en aan moderne be drijfsvoering en wie tijdens zijn arbeid een blik uit het raam werpt zal onder de indruk zijn van de moderne gebouwen, die oniangs op ons terrein zijn gebouwd of nog in aanbouw zijn. Maar modernisering sluit tradities niet uit. Traditioneel is namelijk, in te genstelling tot wat veel mensen menen, iets heel anders dan ouderwets of ver ouderd. Dat traditie en modern heel goed samen kunnen gaan, is misschien het duidelijkst zichtbaar aan de vrouw, wier feest wij vandaag vieren, onze vorstin koningin Beatrix. Door een lange traditie zijn onze staat en onze koninklijke familie aan elkaar verbon den. Door de eeuwen heen hebben de Oranjes de tradities en de oude normen en waarden van ons land gewaarborgd, zozeer dat zij zijn uitgegroeid tot het symbool van deze waarden en normen. Ook koningin Beatrix volgt hierin de lijn van haar voorvaderen. Dit houdt echter niet in dat onze vors tin in het verleden leeft en afkerig is van moderne zaken. Verre daarvan. In de negen jaar dat zij ons staatshoofd is, heeft zij op vele manieren blijk gegeven, open te staan voor moderne techniek en wetenschap. Verschillende bedrijven en onderzoekcentra heeft zij bezocht. Niet alleen vanwege haar be langstelling en haar inzet heeft zij de bewondering gewekt van vele technici en moderne wetenschappers, ook vanwege haar opmerkelijke verstand van zaken in de vaak moeilijke materie. Als een moderne zakenvrouw runt zij haar staf en op de hele wereld is waar schijnlijk geen vorst, die meer gebruik maakt van moderne bedrijfsvoering dan koningin Beatrix dat doet. Voor de vele problemen van deze tijd heeft zij evenmin de ogen gesloten.


Haar mededogen met zieken en daklozen is bekend, evenals haar zorg om ons leefmilieu. Al meerdere keren heeft zij, gebruikmakend van de moderne me dia, opgeroepen aandacht aan deze problemen te schenken. Dat onze vors tin, ondanks haar moderne werkwijze toch het symbool van traditie is ge bleven, komt omdat zij de juiste bete kenis van het woord traditie kent en uitdraagt als geen ander. Traditioneel is zij in die zin, dat zij het goede uit het verleden niet verwerpt, maar hoog houdt en daar het goede van de nieuwe tijd aan toevoegt. Aan het hart, waarmee de familie Van Oranje Nassau ons land jarenlang heeft geregeerd, heeft zij het verstand van een moderne vrouw toegevoegd. In deze betekenis van het woord en met dit voorbeeld voor ogen, ben ik er trots op dat ons bedrijf traditioneel genoemd wordt. Ik hoop dat wij dit compliment ook in de toekomst kunnen waarmaken en u begrijpt dat ik blij ben met de traditionele Koninginnedagvie ring van het MEOB”, liet Ir. Antonides zijn talrijke toehoorders weten. Hij besloot zijn toespraak met het uit brengen van een toast op de koningin. En op de zonnige bijeenkomst wilde ie dereen graag “klinken”. De inhoud van het glas was champagne, een Franse drank die welhaast even traditioneel is als het “Oranjebitter”. A.K.

--

‘0

e sombere nadagen van MEOB/Wassenaar Een gevoel van diepe treurnis overviel mij toen ik een dezer dagen na veertien dagen vakantie als één van de “laatsten der Mohikanen” de poort van MEOB/W bin nen reed en constateerde dat het gras tussen de stenen van de parkeerplaats aardig gegroeid was. Ik herinner mij nog goed de dag dat ik in dienst trad, ruim zes jaar geleden, en de dienst doende MBK’er mij achterna kwam en me dedeelde dat ik niet zo maar overal kon parkeren. En dat ik voorlopig maar vooraan bij de poort moest staan. Na een jaar kreeg ik eindelijk een par keerplaats toegewezen. Nu staat mijn Mini vaak rnoederziel alleen voor het “A” -gebouw. Zo eenzaam als mijn wagen erbij staat, voel ik me ook. Geen bedrijvigheid meer te bespeuren. Geen heen en weer geloop naar en van de kantine. Een enkeling bevolkt nog de leegstaande gebouwen. Aanspraak, zakelijk of privé, is er niet meer bij. Om toch niet verstoken te zijn van een menselijke stem, is praten in mezelf een middel om gevoel van eenzaamheid te bestrijden. Angst slaat me om het hart bij het horen van voetstappen. Is het een vrouweninoorde naar die mij in alle stilte en rust het levenskaarsje uit gaat blazen? “Als ik maar gauw gevonden wordt”, flitst het door me heen. Niet als ik me wil verstoppen, komt een van de weinig overge bleven collega’s om de hoek en vraagt om koffie. Hoe lang nog? Men zegt tot december dit jaar. Over arbeidsomstandigheden gesproken!

GEDAAN

Als altijd een ander alles heeft gedaan, wat doe ik dan eigenlijk nog??

AMBTENAAR Ambtenaren zijn net mensen ook al gaan zij als schaaldieren door het leven.

H.O.

S Wat doet jouw baan hier in de kolom ‘Perso neel gevraagd’?” 9


Computer Hobby Club

c:~C)mo Lit ~ ~ VC)I1 ci ~Ltc:c:e~i

een

Zoals in het Computer Hobby Club Nieuwsblad al te lezen was stond de computeravond van 31 mei j.l.in het te kenvan het tweede lustrum van de PVMBO. Heel wat clubleden hebben bewezen dat de computerciub een club is voor en door de leden. Door demonstraties te geven hebben we, vooral voor hen die nog geen lid zijn, getracht duidelijk te maken wat de club in huis heeft voor de leden. Direct bij binnenkomst viel de demonstratie van Ron Ebregt op. Hij toonde wat allemaal mogelijk was met een Modem op een MSX-2 computer. Hij trok veel belangstelling, vooral bij de “Muurkrant” gluurden veel mensen over zijn schouders mee. Rob Maljers liet zien dat de C64 nog flink gebruikt wordt en tot heel wat in staat is. Met Giga-Cad toverde hij mooie 3-D const ructie op het scherm, het plotten ging weliswaar langzaam, maar het werkt Het maakt eigenlijk niet uit wat voor computer je hebt of wat voor toepassing je er voor hebt, als je hem maar goed gebruikt. Kijk maar naar Peter Neder pel, hij liet zien en horen dat ook met muziek heel wat te bereiken is met behulp van een computer en een ste reo-installatie. Hij wekte met zijn ‘te gekke geluid’ een hoop belangstel ling, maar ook met zijn overige kwali teiten. Wat hij af en toe op het beeld tovert laat de omstanders verbaasd toe kijken. Het computerspelletje “Ardy the Ardvark” op de Atari van Wijnand Boetekees werd enthousiast gespeeld door de bezoekers.

R. Smit tenaar

4

é:

15280

T. Boetekees

7165

R. v.d. Ham

7060

A. Koek

6660

B. Spruyt

6290

P. Klein

4930

Door de grote verschillen in de highscores kan je al zien dat behendig heid, maar vooral ervaring een grote rol speelt, ook bij computerspelen! Na afloop werden door Bob Bouinan, Fred Oster is er niets bij, VVV-bonnen uit gedeeld aan de prijswinnaars. Het softwarevragenhoekje werd zeer deskun dig door Jan Otte beheerd. Al leunend op zijn stok heeft hij drie mensen met diepgaande vragen goed kunnen helpen. In de constructiehoek waren André Guyt en Jan Verkuyl flink aan het stoeien met Auto-Cad op de PC. Niet alles ging van een leien dakje maar er zijn toch ingewikkelde tekening uit de plotter gerold. Jan Verkuyl showde tevens zijn kersverse aanwinst, een JWC AT compu ter, waar hij behoorlijk trots op is. De lange tong van Ardy the Ardvark mocht dan diep in de computer graven, Theo Perk ging met zijn Lap-Top diep in de computer van Roei Boetekees. Middels een communicatieprogralflma (Multi Link), kon hij de bestanden van Roel met be hulp van PCToois zonder meer benaderen. Dat met een PC een database opzetten en bewerken best aardig kan zijn, liet Alex van Rossum graag zien aan belangs tellende omstanders. Wat nog niet eer der op de clubavond te zien geweest is was de Handy Scanner van Edinund Vuur pijl. Zo’n scanner is leuk, maar nog niet alles. Edinund scande er foto’s mee en bewerkte ze later op het scherm door er b.v. een snor bij te tekenen. Tekst die met de scanner binnengehaald is ziet er rafelig uit, maar het werkt. Wim Speekman met zijn Quick Disk, een apparaat dat het midden houdt tussen een datarecorder en een diskdrive, liet zien dat data flitsend snel geladen kan worden. Duidelijk een goed alternatief voor de veel duurdere diskdrive en de langzainere datarecorder. Een man van Olivetti (P.C. de Bruijn) toonde dat een voorzetscherm geen overbodige luxe op een beeldscherm is, eigenlijk zelfs aan te raden! Door de zorg van de kan tine, in deze Jan Uiterdijk, kon een ieder zijn door de PV verstrekte con sumptiebonnen kwijt en liet de drankjes en de hapjes zich prima smaken. Bob Bouxnan de organisator van deze succes volle, en zeker voor herhaling vatbare computeravond, kan terug kijken op een hoop werk en een avond die zeker de moeite waard was! Wil van Elk

10


1

auwkeurighe~d. precisie en resolutie het 1-~.

~+

~

1 ~

~ ~

~

~≠ ~

~Bang !!“ zorgvuldig richt ik nog even na nadat ik het wapen heb laten zakken (blijvend naar voren gericht) kijk ik even door debaankijker naar het resultaat grettverrrdrie !?!! een 7. Ah ik zie dat u tijd heeft gevonden dit artikel te gaan lezen. Welk verhaal gaat er schuil achter de bovenstaande titel? Met dit artikel is het mogelijk om drie vliegen in een klap te vangen nl.: iets vertellen over sport schie ten, het sportschieten gebruiken als voorbeeld om de begrippen nauwkeurig heid, precisie en resolutie uit te leggen, een bijdrage leveren aan het omvangrijke begrip kwaliteit. Sport schieten. Het sportschieten is een van de sporten waarover nogal eens misverstanden be staan. Iedereen denkt dat het hem/haar eigenlijk wel zal lukken een trekker over te halen en dat dit niets bij zon dersis. Niets is echter minder waar. Nu bestaan er verschillende takken van schietsport zoals het schieten op kleiduiven of met iuchtdruk/C02, his torische (zwartkruit) wapens en diverse disciplines zoals standaard geweer, standaard pistool, vrij geweer en vrij pistool. Van deze vele normen van sportschieten heb ik mij de laatste tijd beperkt tot het indoor pistoo/revolver schieten. In het verleden heb ik mij ook wel bezig gehouden met geweerschieten. Dit vergde echter dusdanig veel tijd en train ning (!) dat ik mij heb moeten beperken tot het pistool/revolver schieten. Ik schiet met klein kaliber pistool (.22) op 12 meter en groot kaliber revolver (.38) op 25 meter. Hierbij wordt er geschoten ôp kaarten waarop een cir kel-visueel is gedrukt met puntenringen die lopen van 1 tot en met 10 van buiten naar binnen. De schietsport (en vooral wanneer men het beoefend als topsport) vergt veel van de schutter. In tegenstelling tot wat een heleboel mensen denken heb je een goede lichamelijke en mentale con ditie, zelfbeheersing, uithoudingsver

~

~

~

mogen, leerde

~) ~)

discipline en een ademhaling nodig.

gecontro Roken en

drinken zijn uit den boze voor de topschutter. Gebrek aan conditie merkt de topschutter. Gebrek aan conditie merkt de topschutter wanneer de resul— taten gedurende een wedstrijd of schietserie minder worden. Wanneer een aantal slechte schoten is gelost zal men zich snel over deze resultaten heen moeten zetten om bij de volgende scho ten toch weer goede resultaten te kun nen boeken. De schutter dient tevens over een dusdanige lichaamsbeheersing te beschikken dat hij niet te kramp achtig maar ook niet te losjes het wa pen vasthoudt. Hetzelfde geldt voor hem kiezen van de positie, schiethouding, balans en ademhaling. Een schutter die eenmaal een tien schiet is nog geen goede schutter. Een goede schutter zal in staat zijn dezelfde resultaten te herhalen. Dit brengt ons op het vol gende onderwerp. Nauwkeurigheid, precisie en resolultie. Deze begrippen kunnen duidelijk worden gemaakt met behulp van voorbeelden uit de schietsport. Precisie is de mate waarin resultaten zich na het herhalen van een proef groeperen rond een gemiddelde waarde van deze groep (spreiding bij een ver deling). Nauwkeurigheid is een maat voor afwijking van het gemiddelde van resulatengroep ten opzichte van daadwerkelijke waarde.

de de de

precisie

nauwkeurigheid

Theoretische voorstelling. 11


Precisie

Nauwkeurigheid

Beide

Geen

van

beide

Het begrip resolutie kan ook verklaard worden met een voorbeeld uit de schietsport. Resolutie is de maat van de kleinst afleesbare of onderscheidbare eenheid. Bij het sportschieten werkt men met een puntenwaardering die loopt van 0 t/m 10 waarbij de voorwaarde geldt dat men slechts gehele getallen gebruikt. Dit betekent dat men intervallen definieert waarbinnen men deze waarden toege kent. De toekenning van punten is daarom als volgt vastgelegd:

De nauwkeurigheid zal in sterkte mate beinvioedt worden door de afstelling van de richtmiddelen op het wapen. Dit kan bijvoorbeeld door de keep (achter op het wapen) bij een keep-korrel vi zier omhoog, omlaag naar links of naar rechts te verstellen. Echter, zelfs bij een slechte afstelling van de richtmid delen zal een goede schutter in staat zijn (door consequent op hetzelfde punt te richten) met een behoorlijke preci sie de schotgaten te groeperen. Een wa pen is pas echt slecht als men het afvuurt vanuit een schietbok (gefi xeerde positie) en de resultaten groe peren nog steeds niet. Dit kan het ge volg zijn van variatie in de kruitla ding van de munitie, vervuiling van het wapen ten gevolge van het schieten, een te korte of beschadigde loop. De precisie wordt echter in veel belangrijkere mate bepaald ten van de schutter.

door de kwalitei

Ik hoop dat met dit artikel het (helaas maar al te vaak) best gewaarde geheim onthuld is en er een iets duidelijker beeld is ontstaan over het sportschie ten. Ik zou willen afsluiten met een proef die u allen vast makkelijk kunt uitvoeren; pak de weegschaal en weeg uzelf een aantal malen achter elkaar. In welke mate verschillen de resultaten ?? Met welke resolutie kunt u de schaal nog af lezen dat als u boven op de schaal staat ?? Herhaal de proef met meerdere weegschalen (indien mogelijk). Wat zijn de verschillen tussen de ge middeldem van de resultaten per weesc haal ?? Ik ben benieuwd hoeveel mensen morgen hun gewicht weten. A.F. van Schuilenburg

~j~NA6E.P..

Het binnenste raakpunt van het schotgat bepaalt de uiteindelijke resultaatwaar de. Hoewel men in het bovenstaande voorbeeld met wat meer inspanning zou kunnen aflezen 3,4, 3,8 en 4,0 doet men dit niet en heeft men afgesproken de gehele waarden te hanteren. Dit voor komt dat het af lezen van waarden door verschillende mensen verschillend gein terpreteerd zal worden. Bij het sportschieten wordt vaak over de kwali teit van wapens en schutters gesproken. Welnu, met de voorgaande theorie kan men hierover duidelijker zijn. 12

~

‘

Mevrouw Jansen; ik hoor dat u toch liever zittend werk verkiest.�


GepeNsioneordeodag Op woensdag 31 mei ji. meldden vele oud-medewerkers zich present om samen de jaarlijkse gepensioneerdendag te beleven. Voor vertrek was er gelegen heid om in de kantine van een kopje koffie te genieten en werden de eerste contacten met de oud-collega’.s gelegd.

S

Om ongeveer half negen, nadat iedereèn een plaatsje in de bus had gevonden, vertrokken we richting Elburg. De 2 uur durende reis was voor velen een mooie gelegenheid om bij te praten en oude herinneringen op te halen.

o

-

DI.

t:

1fl

.

.—

l••

~

—— --

1~

.—.

•l

-

-

.

1~

. -

-

--

.

..

1~

1~

.

.-

.-

-

1

1~

1~

1

II—.—

1

.

-

1.1 1

1

— —-

1~

1

II

In Elburg aangekomen bij rest. “Het Veluwe Strandbad” werd ie.voorzien van koffie met appelpun men zich goed liet smaken.

--

-

7

1~

l••

~1~ 1~

4’

DMEOB, Ir. L.J. An . .iedereen van harte w- . bij zonder de oud-medewDen Helder die inmiddel .. .waren. Ook stelde Ir. Antonides . de hoogte van de veranderingen e nieuielingen die het MEOB in de 1.. maanden ondergaan heeft. Onder over de verhuizing van de ves Wassenaar naar Oegstgeest.

--

-

-

-.

. •1

-

.


‘s Middags was er nog tijd om een wan deling door het historische stadje Elburg te maken. Inmiddels was het zonnetje ook tevoorschijn gekomen en zag ik velen daarvan genieten op ĂŠĂŠn van de gezellige terrasjes. Anderen gingen op zoek naar de viswin kel om nog snel een pondje paling te kopen.

Omstreeks 6 uur, veel te vroeg veler mening, werd het vertrekpun bereikt en was een gezellige da einde.

fr~ De organisatoren mochten vele dankbe tuigingen in ontvangst nemen en te recht, men kan terugzien op een goed georganiseerde en bijzonder gezellige dag.

s.v.


Van een oudgediende We vertrokken met heel veel mensen naar het vestingstadje Elburg op de Veluwe. Er was een heel goede stemming in de bus, en een goede chauffeur, Theo, die ons een rustig stukje muziek liet ho ren, en af en toe wat vertelde over de plaatsen waar we langs kwamen. Zo kwa men we om half 11 voor de koffiestop in Elburg aan bij het restaurant Veluwe Strandbad. Ik vond het een grote zaal, waar heel wat mensen in konden. Al snel kwam de koffie met heerlijke appelge bak. Het zonnetje scheen lekker, en het was gezellig een praatje te maken en handen te drukken. De heer Antoni des vertelde ons hoe de zaken erbij staan, dat het gelukkig dit jaar weer heel goed gaat, en dat er volop werk is, dus in deze mogen we niet mopperen. Na de koffie gingen we een uurtje varen met de boot, het was toen ongeveer half 12. De boot waarmee wij gingen heette Jacqueline. de meeste mensen bleven binnen, maar er gingen er ook wel op het dek kijken. Er was een laaghangende bewolking en af en toe kwam de zon ook even tevoorschijn. In de haven lagen veel plezierjachten en vissersboten. Op het Veluwemeer kwamen we de andere boot met gepensioneerden tegen. Onder het genot van een glaasje was het een heel gezellige tocht, maar de tijd gaat zo wel snel, en dan is de haven weer in zicht. In het restaurant aangekomen stond de koffietafel al klaar en we lieten het ons goed smaken na zo’n heerlijke boottocht en een leuk stukje muziek. Dus het ging er met mu ziek in. Na het eten was er tijd voor een wandeltocht en om de stad te bekij

t

ken. We gingen onder de visserspoort door en kwamen in een drukke winkelst raat. Veel oude gebouwen, stegen, poor ten en mooie gevels, b.v. de Schapen steeg en de Vismarkt. Een muziektent zag ik ook, maar die was die dag geslo ten. Toen langs de Kindsbergerstraat, en daar zagen we de Grote Nicolaaskerk in restauratie. Aan deze kerk is van 1397 tot 1465 gebouwd, 68 jaar lang bouwen in die tijd! Ik heb hem van bin nen gezien, het is een mooie kerk als hij weer gerestaureerd is. De toren is ook eens afgebrand en daar is nu een mini toren voor in de plaats, dat vond ik niet mooi.

, Voor het museum de “De Vier Jaargetij den” was geen tijd meer, dat was wel jammer want dat had ik graag gezien. Daarna gingen we met de bus naar het restaurant, daar konden we er nog even uit en om 4 uur vertrok de bus weer. Via Dronten, het Gelderse hout en de Flevopolder naar Leliestad, waar veel voor de kinderen gedaan wordt, zodat ze buiten kunnen spelen, er mogen in veel wijken geen auto’s rijden. Op de Vaart, dat is de autobaan, staat Alme rebuiten aangegeven. Er is hier door de jaren heen veel werk verzet, na de drooglegging van de Zuiderzee. Veel landschap en wegen zijn er aangelegd, en nog weinig huizen. Daarna komen we langs Muiden, en het Muiderslot, de Bijimermeer, en dan zien we Schiphol. En zo wordt de weg weer meer bekend en naderen we Oegstgeest. Om kwart voor 6 waren we weer thuis, het was een prachtige dag en we hebben veel gezien. Theo, de chauffeur, heeft ons weer vei lig thuis gebracht. Ik wil hier ook iedereen die deze dag mogelijk maakte heel hartelijk bedan ken. Nederland is toch maar een mooi land, en het weer was deze keer ook goed. Nogmaals mijn dank, J.P. van Meijgaarden Walraven. 15 .


NOORDHOLLANDS DAGBLAD

OPGERICHT IN 1873

WOENSDAG 7JUNI1989

-

Nr. 132

HeId-r eCou ant Hofd,ed.çleo,:

0. P. .1. van Ree~,w~jk

R.d.adn~inis0ab. Spo.02.~l 14- Den Held., -Tel. 02230-15800

H0oIdk~nloo, Postv.s 2- 1900 dA Mfr~nw

-

Tel. 072.196196

Loss.

fl

nn,.,s

11.25

Personeel marinebedrijven zou illegale FilmNet-kastjes bouwen

-

-‘---

l~5d

Ie

—:

5r

.-.,

.

.

-

De “Helderse Courant” opende op 7 juni jl. met een opmerkelijk bericht waarvan de kop luidde: “Personeel marinebe drijven zou illegale FilmNet-kastjes bouwen”. Een typisch voorbeeld van een Marinestad die als “smaakmaker” dient voor het plaatselijke dagblad. Er wer ken bij het MEOB, de Bewapeningswerk plaatsen en de Wapentechnische School technici en derhalve is de “link” ge legd. De verslaggever schrijft dat het zo “zou” zijn, ingewijden gaan een stapje verder door te verkondigen dat het al een half jaar gebeurt. Er zouden sindsdien in de werkplaatsen tientallen exemplaren het daglicht hebben gezien. Met name bij het MEOB was er sprake van, enzovoorts. De Marechaussee voelde er aanvankelijk weinig voor om een onderzoek in te stellen maar ze zijn er aan begonnen vanwege hardnekkige geruchten van alle kanten”. Technici, die van hun hobby hun beroep gemaakt hebben, willen graag alles we ten. Zij willen de techniek beheersen. Als er via de kabel een misvormd sig naal binnenkomt dat door een decoder weer gaaf gemaakt kan worden dan gaat zoiets “knagen”. Het vormt een uitda ging om een dergelijke decoder zelf te kunnen bouwen. Het effect daarvan om bijvoorbeeld 24 uur per dag films te kunnen ontvangen speelt een secundaire rol. Beheersing is primair. Overal waar FilmNet in Nederland op de kabel verscheen hebben technici geprobeerd het decoderkastje na te bouwen. Den Helder vormt daarop waarachtig geen uitzondering. Iedereen die met derge lijke praktijken bezig is, doet dit onder eigen verantwoording. Het bedrijf is geen opdrachtgever en kan dat ook 16

nooit zijn. Technici die decoders bouwen zouden ook gevonden kunnen wor den onder het personeel van de “Hel derse Courant”. Nieuwe kop: “ Personeel Helderse Courant zou illegale Film Net-kastjes bouwen”. Wij hebben iets tegen de opening van het bericht in die krant van 7 juni jl. omdat het ons onaangenaam aanspreekt vanwege het feit dat in algemene zin personeel van Marinebedrijven wordt aangesproken. Beter ware het geweest als men geopend had met: “In Den Helder zouden op grote schaal illegale Filmnet-kastjeS gebouwd worden” en men als intro had geschre ven: “Geïnteresseerde technici zouden al zeker een half jaar lang illegale decoderkastjes maken”. Dat de Mare chaussee een kijkje gaat nemen bij de Marinebedrijven ligt voor de hand, maar de “zondaars” bevinden zich onder alle lagen van de bevolking en ze werken w~r dan ook. In feite kan iedere technicus die in de goede zin des woords een ware “freak” is alles nabou wen omdat de ernorrne informatiestroom die op hem losgelaten wordt hem in staat stelt te combineren en te deduce ren. Soms komt daaruit een “decoder” te voorschijn. Soms een radiografisch gestuurde stofzuiger.


MMR-100E op floppy Voorwoord De MMR-100E is door de sectie const ructies (SKO) op floppy gezet in sa menwerking met DGM, DMKM, DMKL en DMKLu.

Aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen tracht ik u duidelijk te maken wat de essentie is van de MMR-100E en wat de bijdrage in deze van de sectie constructies is geweest en nog zal worden. Waar staat de afkorting “MMR” voor ? De afkorting “MMR” stond tot voor kort nog voor “Militaire Materieel Richt lijn”. De betekenis van de afkorting is inmiddels vervallen verklaard, doch doordat de afkorting “MNR” een inge burgerde kreet is binnen de defensie is de afkorting gehandhaafd. De huidige afkorting “MMR” staat voor “Defensie Voorschrift”. De afkorting “MMR” wordt alleen aan die voorschrif ten gehecht die een techniek beschrij ven en die een functie hebben als catalogus. Wat is de MMR-100E ? De MNR-100E heeft de functie van cata logus en geldt als “Nederlandse voor keurlijst van elektronische artikelen voor militair gebruik”.

Welke doelen worden met deze MMR-100E nagestreefd ? Door het toepassen van deze MMR-100E worden de volgende doelen nagestreefd: a. Beperking van het aantal typen elektronische artikelen en hierdoor verlaging van de maga zij nvoorraad; b. Het verschaffen van een optimale beschikbaarheid van het mate rieel door het kiezen van arti kelen waarvan de bedrijfszeker heid is vastgesteld; c. Het bevorderen van de inzet baarheid van het materieel door het kiezen van artikelen waar van de naleverbaarheid door meerdere fabrikanten is gewaar borgd; d. Internationale uitwisselbaar heid door het kiezen van arti kelen die zowel in het europese CEC systeem als in het amen kaanse MIL systeem zijn gekwa lificeerd. Welke criteria zijn in acht genomen bij het samenstellen van deze voorkeur lijst ? Bij het samenstellen van deze voor keurlijst is een keuze gemaakt uit de AstanP-3 (NAVO), de PPL’s (Europees) en de MIL’s (1~merikaans), waarbij onder staande criteria in acht zijn genomen: a.

Waarom is deze MMR-100E opgesteld ? Deze MMR-100E is opgesteld om interna tionale afspraken in NAVO-verband (As tanP-3) en in Europees IEPG-MUAHAG verband (PPL’s) voor Nederland te implementeren.

b.

Wat is het doel van deze MNR-100E? Het doel van deze MMR-100E is om ontwerpers en contructeurs van appara tuur te helpen bij de keuze van elek tronische artikelen met een vastge stelde kwaliteit en bedrijfszekerheid die bij het ontwikkelen en vervaardigen van militaire apparatuur dienen te wor den gebruikt.

c.

Het artikel wordt door een krijgsmachtdeel als voorkeurs type beschouwd, dan wel ge voerd; Voorwaarde is dat beide andere krijgsmachtdelen geen bezwaar hebben tegen vermelding als voorkeurstype ,of: Het artikel wordt door ten minste twee krijgsmachtdelen als voorkeurstype beschouwd, dan wel gevoerd; Eventuele bezwaren van het derde krijgsmachtdeel kunnen in een voetnoot worden ver meld. Het artikel is gespecificeerd in een nationaal of interna tionaal document, opgesteld of aanvaard door NAVO, CECC-MUA HAG of een nationale militaire instantie.


Het artikel is gekwalificeerd of moet zich in een vergevor derd stadium van kwalificatie bevinden, volgens een speci ficatie vermeld onder punt C. Wanneer is de MMR-100E vg~n toepassing? Bij nieuwe ontwerpen dient gebruik te worden gemaakt van artikelen uit deze MMR-100E. De definitieve artikelkeuze dient ter goedkeuring aan de opdrachtgever te worden voorgelegd. Het tijdstip van indienen dient per contract te worden vastgelegd. Bij vervangen van de artikelen in be staande apparatuur dient deze MMR-100E eveneens te worden gehanteerd. Wat is de relatie met andere ten?

De sectie constructies neemt op uitno diging van DMKM/WCS deel aan de werk groepen van het ICAS als KM-vertegen woordiger of als adviserend lid. Daar getracht wordt de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijkmatig over de drie krijgsmachtdelen te verdelen heeft de KM de vernieuwing van de reeds be staande MNR-100 (1971) op zich genomen. Voor deze vernieuwing werd medio 1987 een beroep gedaan op het SKO door de DMKM/WCS. Door het SKO werd een plan van aanpak opgesteld, waarbij in een kort tijds bestek resultaat zou worden geboekt. Het plan opgezet; a.

b. c.

Door wie wordt de MMR-100E uitgegeven? De MMR-100E wordt uitgegeven door de Directeur-Generaal Materieel (DGM). Directeur-Generaal

De Directeur-Generaal Materieel wordt geadviseerd door het Interservice Comité ArtikelStandaardisatie (ICAS). Voor de MNR-100E is binnen het ICAS de hoofdwerkgroep 1 (elektr(o)nische onderdelen) verantwoordelijk gesteld. Ten behoeve van deze verantwoordelijk heid wordt deze hoofdwerkgroep onder steund door vijf werkgroepen, tw: WG 1.... WG 2.... WG 3.... WG 4 WG 5

Elektronische onderdelen; Optronica; Modulaire en overige nieken; Energietechniek; Elektro-mechanische on derdelen.

In deze hoofdwerkgroep en werkgroepen zijn de drie krijgsmachtdelen verte genwoordigd. Wat is de bijdrage van constructies (SKO) in deze? 18

aanpak

werd

als volgt

documen

Voor de wijze van toepassing van MMR-100E artikelen wordt verwezen naar de MMR-27 “Handboek constructie elek tronisch materieel” en de MMR-41 “Voorschrift platen met gedrukte be drading en samenstellen daarvan”.

Wie adviseert de Materieel (DGM)?

van

de

sectie

d.

Opzetten algemene hoofdstuk-in deling en te verstrekken infor matie; Invulling hoofdstukken; Tegelijker tijd met bovenstaande invulling ontwikkelen van een computerprogramma voor het op slaan van de met de invulling van de hoofdstukken vrijkomende gegevens (het computerprogramma moest extern worden ontwikkeld); De verwerking van de gegevens in de computer.

Bij het plan van aanpak werd een be gindatum gesteld van januari 1988 en een einddatum van december 1988. Eind 1988 konden, hoewel enige hoofdstuk ken nog P.M. stonden, een werkend pro gramma en een gerenommeerde invulling gepresenteerd worden, waarna eveneens een eerste voorlopige uitgave van de vernieuwde MMR-100E op floppy kon wor den verstrekt. Tevens werd vastgesteld dat de sectie constructies de beheerder zal worden van deze MNR-100E en als vraagbaak zal gaan fungeren voor de DMKN, DMKL, DMKLu en de particuliere industrieën. Wat is er gebeurd?

met

de

voorlopige

uitgave

De vooorlopige uitave is voor commen taar verzonden aan de DMKM, DMKL en verschillende DMKLu en zal in de werkgroepen worden besproken. Voor commentaar van particuliere fa briekszijde is contact opgenomen met de FME (vereniging voor de metaal en


elektrotechnische industrie), waar tijdens een vergadering van deze FME aan de hand van een lezing en een pre sentatie de MMR-100E en de bedoeling daarvan uiteen is gezet. Tijdens deze uiteenzetting werd veel belangstelling door verschillende leden getoond voor deze MMR-100E. Wanneer wordt uitgegeven?

de

MMR-100E

officieel

Na een commentaar-periode, die duurt tot medio mei 1989, zal een definitieve versie worden uitgegeven. Is de concept MMR-100E reeds baar voor belangstellenden ?

beschik

De concept MMR-100E kan nog niet ter beschikking worden gesteld, doch voor belangstellenden kan deze wel worden gedemonstreerd door en bij de sectie constructies (SKO). HSKO, André Scheffers.

Nieuwe buren De nieuwe gemeentewerf die aan de Haarlemmerstraatweg, ten zuiden van het MEOB-Oegstgeest, zal verrijzen wordt iets kleiner maar wel duurder. De bouwkosten die door de gemeente Oegst geest oorspronkelijk waren geraamd op 2,4 miljoen gulden komen thans te lig gen rond 3,2 miljoen gulden. Om iets van de extra kosten terug te winnen is er nu een perceel grond verkocht dat zich tussen het MEOB en grond bevindt waarop de werf komt. Daarop zal zich een bedrijf vestigen dat luistert naar de naam “International Merchandising B.V.” en dat te Den Haag in 1976 werd opgericht. I.M. telt 15 man personeel en houdt zich bezig met het vervaardi gen van produkten als acryl fotolij sten en kubussen, luxe lederwaren, tassen en , schoolartikelen, waaronder schoolagenda’ s, ringbanden, dictaatca hiers, kaftpapier, blocs, etc. Men importeert zak-, plan- en bureau-agen da’s, adressen- en notitieboekjes en luxe schrij fwaren. De export is gericht op (bijna) de ge hele wereld. Naar het zich laat aanzien zal dit jaar begonnen worden met de bouw van de nieuwe Oegstgeestse vesti ging van het bedrijf.

VERI

MEB

Naar aanleiding van de recente verhui zing van een aantal collega’s vanuit Wassenaar naar Oegstgeest, had uw re dactie een gesprek met enkele oud -Ve rifianen. Met name spraken wij met een aantal mensen die door de fusie zijn verhuisd van Wassenaar naar Den Helder. Het personeel van VERI werd op de hoogte gebracht van een komende fusie, vlak voor de Kerstdagen van 1974. Waa rom dit soort ongein nu altijd vlak voor de feestdagen bekendgemaakt moet worden is mij een raadsel, maar helaas gebeurt dit nog steeds zo. Pas medio 1978 vertrokken de medewerkers vol goede moed naar Den Helder. Deze mede werkers waren Jan van Boven, Ton Brok ken, Dick Aalders, Anton Smit, John Gombault, Ruud Blok, Aad Voerinans, Arie Nottelman en Arie Uiterlinde, doch de laatste verliet het bedrijf weer snel. De drijfveer om de overstap naar Den Helder te maken was voor velen gekomen vanuit de mededeling dat Wassenaar op 1 januari 1980 de poorten zou sluiten. Tevens zou het zwaartepunt van het MEOB, alsmede de directie, gevestigd worden te Den Helder, vlak bij de vloot -het eigenlijke werkterrein-. Het werkelijk overgaan naar Den Helder is de meesten slecht bevallen. Op de datum dat de VERI’ers verhuisden bleek dat er geen nieuwe werkplek voor hen was. Dit had tot gevolg dat men het gevoel had in een groot gat te vallen. Eén van hen heeft zelfs pogingen ondernomen om een oud overtollig bureau uit de bunkers van Wassenaar naar Den Helder te krijgen. Kort daarop werd dit samen met ander meubilair door chauf feur Muilenburg naar Den Helder ge bracht. Tot op heden wordt dit bureau gebruikt in één van de kantoren. Bij deze nieuwkomers leefde in het be gin het gevoel dat zij niet echt welkom waren in Den Helder. Of dit werkelijk zo was valt niet te zeggen maar het le verde in elk geval geen prettige be ginstemming op. Gelijktijdig met hun komst werd nog driftig geschoven met de tussenwanden van de diverse afdelingen. Als klap op de vuurpijl werd tijdens het bekendmaken van de huidige afsian kingsoperatie terloops meegedeeld dat alle nautische apparatuur weer terug 19


zou gaan naar Oegstgeest. U kunt zich voorstellen welk een gevoel dit bij de oud VERI-medewerkers heeft opgeroepen. De persoonlijke indrukken over het “niet welkom’ en dergelijke verdwenen echter vrij snel en de mensen werden opgenomen in de dagelijkse gang van zaken. De collegialiteit viel hier in Den Helder best wel mee en na enig wen nen ontstond een prettige samenwerking.

Een ander probleem was het uitbetalen van de salarissen. De heren Aalders en Van Boven kregen hun geld niet. De toenmalige personeelsman Dhr Visser be taalde na enig praten een voorschot uit, hetgeen geleend werd uit de kan tine lade. De meeste technici werden geplaatst in de werkplaats Randapparatuur wat een nagenoeg nieuwe groep was, samengesteld uit mensen uit Den Helder, Oegstgeest en Wassenaar. Door deze mengelmoes en de nieuwe opzet werd dit direct een hechte ploeg met voor allen hetzelfde uitgangspunt: een nieuwe werkplaats opzetten. Ook hier werden enkele kleine doch zeer hinderlijke problemen zicht baar. Er was dringend behoefte aan meubilair en gereedschap. Als groot nadeel wordt nog steeds ge zien dat men door deze functie verwij derd werd van de familie. Dit nadeel wordt groter naarmate men ouder wordt. Een ander nadeel waren de diverse be loftes i.v.m. huisvesting, scholen voor de kinderen, verhuiskosten en dergelijke secundaire aangelegenheden. Tot slot van deze negatieve punten dient gemeld te worden dat het stand punt van het MEOB toen was dat de kern van het bedrijf en de directie standp laats zou nemen in Den Helder, vlakbij het belangrijkste werkterrein, de ma rine. Ook hiervan is weinig terechtge komen. De toekomstverwachting die hen was voorgelegd is slechts ten dele be waarheid geworden. Een opmerking welke al deze mensen waa rover direct met elkaar eens zijn wil len wij u niet onthouden. “Wij hopen een dergelijke fusie nooit meer mee te maken”. Tot slot willen wij u de mensen noemen die ook door de fusie bij het MEOB ingelijfd werden. Deze zijn echter niet uit Wassenaar vertrokken maar hadden reeds als standplaats Den Helder. Zij 20

waren: Eef Tacx, Klaas Kuipers, Anton Swart, Willem Tellegen, Andries Chaud ron, Willem Pors, Rob van Duren, Huug Varkevisser, Piet Schaft, Nico Laan, Gerard Vreeburg, Hans Boogert, Cor van Leeuwen, Ger vd Vliet, Henk Kliffen, Rien Beukema, Maria Boekhoudt en Kees Bijl.

Vreemd bezoek Op woensdag 15 februari jl. verplaatste zich enige malen een gezelschap over het bedrijfsterrein in Oegstgeest. Bij dit gezelschap bevond zich een aantal hoge 1KM-officieren. Op de gezichten van diverse passanten was de vraag te le zen: wat gaat er nu weer gebeuren? Het antwoord hierop is eenvoudig.~ Het MEOB was gevraagd gastvrijheid te bieden aan (burger)personeelsfunctio narissen binnen de 1KM voor een te hou den themadag. Deze dag was in twee opzichten belangrijk, t.w.: le het onderwerp: de P-functie in het kader van Zeifbeheer, vandaar de aan wezigheid van de KTZE J.A.M. Bremer, directeur Bewapeningswerkplaatsefl der Marine, v.w.b. de ervaringen bij de voorbereiding voor Zeifbeheer en de DMEOB v.w.b. de ervaringen opgedaan met het Zeifbeheer (sedert 01-01-1987). 2e de aanwezigheid van het bijna vol ledige directieteam van de directie personeel 1KM, t.w. SBN Jhr. H. van Foreest, directeur personeel 1KM, CDR N.W.G. Buis, plv. directeur personeel 1KM, en CDR J. Sinke, souschef innovatie personeelsbeleid 1KM. Zoals wellicht bekend, is enige tijd geleden de zorg voor he~ burgerperso neel door de directeur burgerpersoneel overgedragen aan de directeur personeel van de krijgsmachtdelen. Deze direc teuren hielden zich voordien uitslui tend bezig met de militairenpersoneels zorg in hun krijgsmachtdeel. Na ge noemde integratie is de zorg voor het burgerpersoneel binnen de 1KM ook een taak voor de DPIKM. Door op deze (burger)themadag met zo’n zware vertegenwoordiging aanwezig te zijn onderstreepte de DPKM de ernst waarmede hij de nieuwe taak opvat. Van vreemd gezelschap was dus geen sprake.


Een nieuw gebouw een nieuw begin Het aanzicht van de Morsebelpolder is grondig veranderd met het verdwijnen van een groot, door Duitsers neergezet, gebouw dat door het Marine Elektronisch en optisch Bedrijf en de Marine Maga zijndienst werd benut. Dominerend in de omgeving verdween het toch nog onver wacht van de Oegstgeester aardbodem. Niet om de grond maagdelijk achter te laten en zodoende het groen weer een kans te geven. Gebouw “A”, zoals iedereen de klassieke overlevering uit de veertiger jaren noemde, moest verdwijnen om “plaats te maken”. Plaats voor een voetbalveld groot en gloednieuw gebouw: de “Kroon op de fusie” tussen het MEB en de Ve rificatie van Rijks zee— en luchtvaartinstrumenten. Een zeer ingrijpende ge beurtenis aan de Oegstgeester Haarlem merstraatweg. Het resultaat levert Oegstgeest-Noord een andere skyline dan die welke decennia lang het beeld heeft bepaald. In 1978 kwam de fusie tot stand, maar pas de laatste jaren is de overplaat sing van de vestiging Wassenaar naar Oegstgeest in een stroomversnelling gekomen. Het zal nog wel even duren voor er een eind komt aan de infra structurele onrust die de bouwactivi teiten met zich meebrengen. Maar het “Wassenaarse gebouw” dat thans in ge bruik is genomen, manifesteert op een indrukwekkende wijze de wereld van nu. Op 25 november 1987 sloeg Schout bij Nacht Ir. C.R. van den Berg de belang rijkste paal in een serie van 225 stuks waarvan de langste 7,5 en de kortste 6 meter is. De directeur, Ir. Antonides legde de nadruk op “belangrijkste” omdat genoemde paal de beslissing van de Admiraliteitsraad symboliseerde de medewerkers van Verificatie Wassenaar een nieuwe toekomst te bieden. Het nieuwe gebouw is de vijfde behuizing van “Verificatie” dat thans gewoon MEOB Oegstgeest heet. Leiden-Wassenaar en thans Oegstgeest overbrugt een periode van ruim 130 jaar. Meer dan een eeuw geleden waren er geen stofarme ruimtes waar men met grote precisie werkte aan ingewikkelde instrumenten Viel het met het trillen van het grondoppervlak wel mee. Tegenwoordig is dit anders. Zo de trillingsvrije ruimte in dit gebouw waarvoor een trillingsarme fundering gelegd moest worden. Via een uitgekiend ...

procedé zijn er palen in de grond ge gaan die als het ware vrij staan van de hogere, trillingsgevoelige grondlagen. Er zijn er ter plaatse negen aangemaakt die men in een stalen buis heeft laten zakken tot aan een ondergronds funda ment De 23 meter lange stalen buis met een diameter van 1 meter werd ge heid en daarna met een reusachtige grondboor uitgeboord. Heiwerk, bekis tingen maken, ijzer vlechten, beton storten, bouwmaterialen aanvoeren. Pa pieren plannen kwamen tot visueel, driedimensionaal leven. Het gebouw nam contouren aan. Vaklieden werden niet of ternauwernood door de weersomstandighe den in hun uitvoerende taak belemmerd. Via bouwliften ging het materiaal hoge rop voor een bouwwerk waarvan de grijze buitenmuren doen denken aan het bekende Marinegrijs. Het voormalige LEOK-ge bouw kan zich niet meer als enige be roemen op een toren binnen het bedrijf. Geen carrillongeluiden echter bij de bouw van de periscooptoren maar het ge luid van boormachines, lassen, schu ren, timmeren en bouwliften. Een bouw bedrijf in volle actie, meer dan een jaar lang. Elektrotechnici bogen zich over bedradingsschema’ s, kilometers kabels werden verwerkt. Schilders kwa men op bezoek, verwarmingsmonteurs en luchtbehandelingsspec ialisten “kokerden” de luchtstromen tot een gecondi tioneerdheid waarin personeel én appa ratuur zich wel moet bevinden. Een stalen netwerk van U-balken en palen van gewapend beton torsen het geheel dat tot in lengte van jaren de optische en navigatorische wetenschappen ten goede moet komen. Ruim 4500 vierkante meter werkruimte in een gebouw van 105 meter lang, gemiddeld 30 meter breed en 8,5 meter hoog. De periscooptoren is 16~ meter. Er is zelfs gedacht aan uitbreidingsmogelijkheden. Het lage gedeelte kan, als het nodig is, nog een nieuwe verdieping torsen. Een ietwat statisch bedrijf heeft zich intussen ontwikkeld tot een levendige gemeen schap die “in zelfbeheer” het MEOB gezicht geeft. ...

In de nieuwbouw ten behoeve van Groot Optiek, Glasbewerking, Klein en Nacht zichtoptiek, Kompassen, Natuurkunde en Stof arme werkzaamheden is maar liefst veertien miljoen gulden geïnvesteerd. De bouwers Voormolen B.V. uit Rotter dam, de werktuigbouwkundigen van Mas 21


‘pa pa

t

3

t

:1


sier B.V. uit Den Haag en de elektro technici van Meysen uit De Meern/Vleu ten hebben het onderkomen het gezicht gegeven dat de Rijksgebouwendienst, in samenwerking met de ontwerpers van het Ingenieursbureau Arnhem, geschapen heeft. Het hoofd van de afdeling ge bouwen, werken en terreinen, HBOUTER, Ir. Van Gelder, noemt het nieuwe gebouw “een goed en flitsend geheel”. Niet de eerste paal maar wel de belangrijkste die de Directeur Materieel Koninklijke Marine, Schout bij Nacht Van den Berg, sloeg torst mede een trots geheel. Twee jaar geleden “wierp” de Schout bij Nacht het “anker” uit op een plaats waarvan hij opmerkte: “De toekomst van het MEOB is hiermee verzekerd”. Onze Wassenaarse collega’s zullen het echter met de faciliteiten waarover ze thans beschikken w~âr moeten maken 14 juli 1989: Het MEOB Oegstgeest luidt een nieuw tijdperk in. De opbouw gaat verder. Moge de werkgelegenheid zich evenredig ontwikkelen. A.K.

Het nieuwe gebouw Het is hier een en al specialisme Een riant kantoor. Dat is het eerste wat je opvalt als je bij de heren W. Verhey en P. van Holland “ binnenvalt”.

...

15juli a.s. opendag MEOB Oegstgeest Op zaterdag 15 juli a.s. worden alle personeelsleden van het MEOB met hun naaste familie in de gelegenheid gesteld het bedrijf en in het bijzon der het nieuwe werkplaatsgebouw te bezichtigen. Voor deze bezichtiging zijn op die dag alle gebouwen van 10.00 uur tot 12.00 uur opengesteld. Kort maar hevig dus. Vanaf 11.30 uur kan men in de kantine genieten van een eenvoudige maar goed bereide nasi—maaltijd voor de weggeef— prijs van drie gulden. Om een indruk te krijgen van het aantal bezoekers zijn deelnemersformulieren beschikbaar gesteld. De gebeurtenis zal voor het eerst in de geschiedenis van de Oegstgeester vestiging worden opgeluisterd door de beroemde Show— en Marchingband “Kunst en Genoegen” uit Leiden. Deze band zal op 23 juli a.s. deelnemen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade waar men in de jaren zestig het Wereldkampioenschap veroverde. In 1986 eindigde “Kunst en Genoegen” als derde op de wereidranglijst en werd tevens Nationaal kampioen. Nederlands beste band op bezoek be looft iets bijzonders te worden.

Het is er na al die jaren toch van ge komen: een gloednieuw gebouw voor Was senaarders die zich binnen de kortste keren Oegstgeestenaren moeten gaan voe len. Een hele overgang. In zekere zin een historisch gebeuren dat men aan het einde van de zeventiger jaren nog niet kon voorzien. Overplaatsing van de MEOB-vestiging Wassenaar naar Oegst geest zou een verhuizing betekenen naar toen bestaande gebouwen. Het is anders gelopen. De twee genoemde heren zijn daar “spinnend” tevreden over. Ik wil ze even aan u voorstellen: De heer W. Verhey is hoofd van de “Mechanica nieuwe trend” en kent het MEOB door en door. In de nieuwbouw vallen de afde lingen Kompassen en de Stof arme Ruimte (SAR) onder zijn competentie. De heer P. van Holland staat aan het hoofd van de grote vier: Groot- en kleinoptiek, nachtzichtoptiek en glasbewerking. Vier werkplaatsen met in het totaal 80 col lega’ s. Het verhaal hoe het nieuwe gebouw tot stand is gekomen is volgens de heer Van Holland “heel bijzonder”. Hij gaat te rug naar omstreeks 1980 toen de heren Mekel en Verhey, in Wassenaar welbe kend, van directeur Kreeftenberg de opdracht kregen om te Oegstgeest gebouw AB “op te vullen” met Optiek en Kompas sen en gebouw AF onder andere met een Stof Arme Ruimte. “ Daar hebben ze slapeloze nachten van gehad”, herinnert 23


Van Holland zich. Van gebouw AB werd overgestapt op het oude LEOK-gebouw en ook daar kwamen de nodige modellen uit tevoorschijn. Ze konden de toets der kritiek niet doorstaan. Realisten tra den naar voren die het allemaal niet zo geweldig vonden. Toch moest er iets ge beuren maar vanwege het onvermijdelijke “prijskaartje” bleef men passen en me ten. Conform het spreekwoord werd hier mee de meeste tijd versleten. Samen met Ir. Van Gelder (BOUTER) heeft Ir. Antonides de knoop kunnen doorhak ken. Er zou een nieuw gebouw komen en de kosten daarvan werden geraamd op veertien miljoen gulden”. Iedereen die “los” is op bouwprijzen zal moeten erkennen dat de kosten beslist niet overdreven hoog zijn. Verhey en Van Holland zijn het er mee eens en bena drukken de inzet van Ir. Kreeftenberg als oud-DMEOB en thans souschef ME. Na dat de beslissing was gevallen over te gaan naar realisering van nieuwbouw is door de heren Van Daalen, Van Holland, Verhey en Ir. Gaarman (BOUTER) een programma van projecteisen opgesteld. Dit werd door het Ingenieursbureau ARNHEM in een voorlopig ontwerp inge bracht. De chefs en plaatsvervangende chefs van de afdelingen die in het nieuwe gebouw zijn ondergebracht werden bij het opstellen van genoemd programma uitputtend geconsulteerd. Verhey: “Wij noemen het hier het KOS-gebouw”, dat is de afkorting van Kompassen, optiek en stofarme ruimte”. Nog niet ~l1es is naar Oegstgeest ver huisd. Enkele afdelingen komen later als gebouw AB heringericht en gereno veerd is. In Wassenaar zijn er nog 25 collega’s over en men hoopt dat aan het eind van dit jaar daar de laatste “ het licht uit zal doen” zoals het wel eens plastisch wordt opgemerkt. Voorlopig is de afdeling Instrumentmakerij, onder leiding van de heer Broere, de Fotodienst onder leiding van de heer Kam pinga, de Oppervlaktebehandeling onder leiding van de heer Houweling en een deel van de afdeling Periscopen nog achtergebleven. “Aan de nieuwe periscooptoren moeten nog wat wij zigigen worden doorgevoerd en de periscoopruimte is nog niet he lemaal gereed om de betrokkenen uit Wassenaar over te laten komen. Kijk, als je alleen maar een kantoorgebouw neerzet dan is het allemaal snel beke ken. Je maakt de ruimtes, zorgt voor een computerring en je richt de boel 24

in. Een bedrijfsgebouw vergt heel wat meer voorzieningen en in het begin zijn er best kinderziektes” aldus Verhey. De verhuizing van Wassenaar naar Oest geest is perfect verlopen en dit is mede te danken aan de goede voorberei dingen. “Plus een verhuisbedrijf dat over een geweldige know-how op dit gebied be schikt”, aldus Van Holland. Hij tovert een draaiboek tevoorschijn van het projectverhuisbedrijf de firma Deude kom. Van te voren is er met deze mensen over gesproken hoe en wat er moest ge beuren en het draaiboek dat werd sa mengesteld liet niets aan het toeval over. Van minuut tot minuut stond er in hoe het allemaal zou gaan. Het aantal containers, verhuisdozen, losse delen, kisten en pakketten werd nauwkeurig aangegeven. Toen het startsein voor de verhuisoperatie eenmaal was gegeven bleek alles perfect te lopen. Aan de diverse afdelingen was een kleur gege ven die correspondeerde met de kleur van de labels. Duidelijk was daardoor vooral wèt w~r naar toe moest. Wennen aan het nieuwe gebouw heeft volgens de beide heren geen problemen gegeven. Voor zover ze kunnen overzien is er niemand meer die nog terug zou willen. “De enige uitspraak die je nu nog hoort is: “Hoe hebben wij het in Wasse naar ooit kunnen fiksen”. Trouwens als je in moderne voorzieningen terecht komt als deze is er volgens mij geen sprake van nostalgie. De Wassenaarse gebouwen waren vooral de laatste tijd niet “bezoekersvriendelijk” meer. Je had de tekeningen van de nieuwbouw in je kamer hangen. Dan kon je, als er be zoekers kwamen, tenminste zeggen: kijk zo wordt het straks, aldus Verhey. Zijn collega verwacht in Oegstgeest een snelle integratie: “Het nieuwe gebouw zal nooit als een eiland binnen het bedrijf gaan fungeren”. En voor wat betreft die integratie meent men dat de tijd van verhuizen goed gevallen is. De zomer staat voor de deur en daarmee de vakanties. Het is vaak mooi weer zodat het pende len best meevalt. Dat sommige Was senaarders tussen de middag even naar huis gingen, dat is er nu niet meer bij... Het nieuwe gebouw bevat een aantal zeer opmerkelijke ruimtes waarvan het niet doenlijk is om daar nu al uitgebreid op


in te gaan. Het komt de informatie ten goede om er in de komende edities van dit bedrijfsblad uitgebreid aandacht aan te besteden. Eén zaak is duidelijk: Er is in gebouw.... (naam nader te onthullen) sprake van een en al spe cialisme. Daar valt niet aan te twijfelen. Voor specialisme heb je een hoeveelheid kennis nodig en die is hier aanwezig. De afdeling glas is echt uniek. De Ne derlandse optische industrieën laten bepaalde soorten van glasbewerking in het buitenland uitvoeren. In Nederland zijn weinig bedrijven die op dit gebied de totale uitvoering aankunnen. Er is er niet een met een “clean room” (SAR) die specifieke gyro’s kan doen. Wij zijn echt de enige”. Waarom gaat er werk naar het buitenland als wij het aankunnen? Het is een vraag die ik mijzelf stel. Van Holland geeft een voorbeeld van “werk voor derden”. Het kan voorkomen dat de directeur ma terieel van de koninklijke landmacht werkzaamheden uitbesteedt aan de Rot terdamse Droogdok Maatschappij. De RDM kan dan weer onderdelen van zijn werkpakket uitbesteden aan het MEOB. Vanuit de industrie komen dan weer optische en mechanische instrumenten terug naar het bedrijf. Van Holland wil graag nog een bijzonder facet belichten. Namelijk dat de afde ling Advies/natuurkunde, onder leiding van de heer Van Walraven, in het nieuwe gebouw is geïntegreerd. “Dit is gedaan vanwege de kostbare apparatuur en de kortere werklijn. Het is historisch gegroeid en die lijn is niet meer weg te denken... Wij zijn er erg gelukkig mee. De adviesgroep heeft nog een be langrijke taak. Al het landmachtwerk gaat namelijk via de heer Van Walraven. Hij is de coördinator tussen het MEOB en de XL. Verhey: “ De XL is een goede klant en daar moeten wij zuinig op zijn, net als op die anderen, de ma rine, MLD en de vloot”. Tenslotte verdiep ik mij met de heren nog even in het organisatieschema. U kent het wel, het begint aan de boven kant van de bladzijde met een vierkant vakje waarin de aanduiding “DMEOB” staat. Daarna daalt er een lijntje af naar beneden en dit splitst zich weer in andere lijnen waar vierkantjes aanhangen die met de nodige afkortingen zijn ingevuld. Neen, toch maar geen organigrammen aan het eind van dit verhaal... Geen “brains in vakjes” en

Verhey omschrijft het heel aardig; “De brains vind je hier in het gehele ge bouw”. Gelijk heeft hij. Ten slotte nog een paar namen van men sen die daadwerkelijk met de totstand koming te maken hebben gehad. De bouwgroep zogezegd. Het zijn Ir. H.C.H. Gaarman (BOUTER) en van het architectenbureau ARNHEM de heren Ir. J.P. van der Zee (architect), Ing. J.M. Brouwer ( hoofdafdeling elektro techniek), Ing. J.H. van Dijk (werk tuigbouwkundige ), F.H.M. Worm ( pro jectleider/coördinator) en de heer W. Brons (directeur). Voor het MEOB zijn het de heren W. Verhey, C.N. van Daalen en P. van Holland.

Opening nieuw gebouw Secretaris Generaal Ir. P.C. de Man zal op 14 juli a.s. het nieuwe bedrijfsge bouw SAR/OKPM/OPTIEK officieel openen. Hij zal dit doen op uitnodiging van de Eerst Aanwezend Ingenieur Directie Zuid-Holland, Kolonel H. Vroman. Na de opening, die ‘s middags rond half vier plaatsvindt, zal de echtgenote van Ir. P.C. de Man voor het gebouw een kunstwerk onthullen. Alvorens het zover is zullen vele geno digden in de kantine worden toegespro ken door de DMEOB Ir. L.J. Aritonides, de DMKM Schout bij Nacht Ir. C.R. van den Berg en de Eerst Aanwezend Directie Zuid-Holland Kolonel H. Vroman. Na een rondleiding door de werkplaatsen in het nieuwe gebouw is er vanaf 16.30 uur een samenzijn tijdens hetwelk ‘t glas geheven kan worden. Het kunstwerk, dat wordt onthuld, is van de hand van kunstenaar J. Shaw. Het is een uit twee delen bestaande sculp tuur die zich zowel binnen als buiten bevindt. De kunstenaar heeft gebruik gemaakt van een optisch verschijnsel dat gerangschikt is onder het begrip “anamorfose”. Dit houdt in dat door middel van optiek een “verstoorde beeltenis”, die op een plat vlak is vastgelegd, via een ander vlak in de juiste proporties kan worden waargeno men. Shaw heeft aandacht besteed aan het gebruik van de optica in relatie tot een historische zeekaart van Blauw en een bewegende sterrenhemel. 25


Tevreden CoIleQ van Overleg tevreden over de bedrijfsresultaten van het jaar 1988. Leverbetrouwbaarheid wordt hoofdaandachtspunt voor 1989.

1

Op 14 juni 1989 bezocht het College van Overleg het MEOB om, op grond van het door het bedrijf uitgebrachte jaar verslag, dat werd gecontroleerd door de Accountant sdienst van het Ministerie van Defensie, de resultaten en het ge voerde beleid over 1988 te beoordelen.

hogere produktie werd gerealiseerd, waarbij tevens kwam vast te staan dat DMEOB op de juiste wijze gebruik heeft gemaakt van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden, sprak de DMKM, SBN Van den Berg, zijn bijzondere waardering uit over de door het MEOB in 1988 gele verde prestaties, waarbij hij de di recteur verzocht zijn dank aan alle me dewerkers over te brengen.

Het College was dit keer als volgt sa mengesteld: SBNE Ir. C.R. van den Berg DMKM voorzitter SCFIZA, Dhr. Drs. J. van den Bent DEBKM Dhr. J. Veldman HABP, DPKI~1 Dhr. Drs. J.P. van Es Contr. ME, DMKM Dhr. J. Itzig Heine SBME, DMKN, secretaris

Een zaak waar het MEOB bijzonder trots op kan zijn is de sanering van het ATH-circuit voor de marinemagazijns dienst. In 1~ jaar tijd werd een extra hoeveelheid ATH’s met een waarde van maar liefst f 25 M verwerkt, terwijl het bedrijf in de periode 1989-4 de gestelde doelstelling met betrekking tot de gemiddelde doorlooptijd voor 1989 (20 weken) reeds bereikte.

Nadat was gebleken dat het MEOB de in het convenant Zelfbeheer vastgelegde verplichtingen was nagekomen en er een

Behalve dat uitvoerig van gedachten werd gewisseld over toekomstige, vaak nog onzekere, ontwikkelingen t.a.v. de

-

-

-

-

-

26


marine, kreeg het door het organisa tie-adviesbureau YDO voor het MEOB ontwikkelde besturingsmodel veel aan dacht. Bij een vorig overleg had de DMKM al gesteld dat dergelijke organisatieonderzoeken een goede bijdrage aan de bedrijfsvoering leveren en de kritische werking ervan positief werkt op de mo tivatie van het personeel.

Wist u dat?

Het is nu zaak het ontwikkelde bestu ringsmodel, waarmee de staf en de dienstcommissie hebben ingestemd, in een hoog tempo uit te werken, zodat in februari 1990, als het BBS/PRODSUB wordt ingevoerd, de belangrijkste pro cedures vastliggen.

-

-

-

Doel van het geheel is de leverbe trouwbaarheid van het MEOB t.a.v. pro dukten en diensten te verbeteren, het geen tot hoofdaandachtspunt voor 1989 voor het bedrijf en voor het College van Overleg is verklaard.

-

-

Na de vergadering van het College van Overleg had de DMKM nog een onderhoud met een delegatie van de dienstcommis sie, waarbij het wegstromen van be drijfs-”know-how” naar de particuliere industrie en de (ondoorzichtige) ontwikkelingen rond de projectgroep HIL (herstructurering instandhouding Lynx helicopters) ter sprake werden ge bracht.

-

Scbotel-antennes Komend jaar zullen er in Europa rond 1 miljoen schotelantennes staan. Deze maken de ontvangst van satelliettelevi— sie mogelijk. Thans schommelt het aan tal nog tussen de 100.000 en 140.000. Met de groei van het aantal televisiesatellieten én het aantal schotelanten— nes neemt de belangstelling voor aan sluiting op het kabelnet evenredig af. Deze stelling wordt breed verkondigd, maar bewaarheid is nog iets anders. Men verwacht dat er volgend jaar in ons land ongeveer 10.000 schotelantennes zullen staan. Opvallend is dat Neder— landstalige televisieprainnia’s bij kijkers voorkeur genieten. Tijdens de uitzending van reklameblokken pakken velen de afstandbediening om even te checken wat er op de andere kanalen te zien.... En dat wordt natuurlijk weer door de adverteerders betreurd.

-

-

-

-

er bij het MEOB afdelingen zijn;

twee

logistieke

een van deze afdelingen de sectie LO GISTIEK/MLD (Artikelmanager V) is; deze sectie gehuisvest is in Coulomb;

gebouw

deze sectie verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van alle bij de marine luchtvaartdienst in ge bruik zijnde avionica-apparatuur; het begrip avionica-apparatuur de volgende apparatuur omvat: 1. elektronische uitrusting van vliegtuigen 2. vliegtuiginstrumenten 3. automatische pilootmechanismen 4. flightsimuiators 5. outillage en grondinstructiemidde len. logistiek van oudsher een militaire term is en het volgende inhoudt: 1. de wetenschap van het voorzien in al het voor krijgsmachtoperaties benodigde; 2. leer der middelenvoorziening; 3. de verzorging te velde of ter zee, aan- en afvoer van materieel e.d. de logistieke functie die bedrijfs— functie is, welke zich bezig houdt met de besturing van de goederenstromen en de daaraan gekoppelde in formatjestromen. goederen-/inforniatiestromen ontstaan op het moment dat er aanvragen bij de marinemagazijndienst worden inge diend. het bij logistiek gaat om het leve ren: 1. van de juiste produkten 2. in de juiste kwaliteit 3. op het juiste moment 4. in de juiste hoeveelheden 5. aan de juiste klanten 6. tegen minimale kosten LOGISTIEK/MLD desgevraagd advies geeft bij bevoorradingsproblemen m.b.t. het onderhoud aan de avionica apparatuur. 27 -

-


Enkele modellen van het nieuwe gebouw die het niet haalden

28


Van VERI naar MEOB “In de vijftiger jaren van de negen tiende eeuw behoorden de huidige be grippen zoals Kwaliteitszorg en Kwali teitsverbetering waarschij nlijk niet tot het algemene spraakgebruik. T6ch was dit het doel waartoe, in 1858, de Verificatie Rijkszeeinstruinenten werd gesticht”, aldus wijlen Henk Spek in zijn boek “Verificatie van Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten 1858-1978. De geschiedenis van een marinebedrijf”. En de schrijver voegt er aan toe: “Het is de verdienste van Professor Kaiser de grondslag te hebben gelegd voor een bedrijf, dat in haar ruim 120-jarig bestaan er voor zorgde dat de Konink lijke Marine steeds kon beschikken over uitstekende, moderne en betrouwbare instrumenten”.

dat betrekking had op de aankoop, herstelling, onderzoek en verbetering van de instrumenten voor de Marine. Kaiser, als grondlegger van een bedrijf als “Verificatie”, verwierf zich grote faam. Zo is het allemaal begonnen: op de zoldervertrekken van het oude aca demiegebouw aan het Leidse Rapenburg ofwel aan “de mooiste gracht van Euro pa”.

In 1978, na de bovenverrnelde 120 jaar, kwam de fusie tot stand tussen de Ve rificatie van de Rijkszee- en lucht vaartinstrumenten en het Marine Elek tronisch Bedrijf. Aan de afkorting MEB werd de letter “0” van Optisch toege voegd. Tot voor kort telde het MEOB drie vestigingen nl. Oegstgeest, Den Helder én Wassenaar. Met de officiële ingebruikname van het nieuwe gebouw aan de Haarlemmerstraatweg op 14 juli a.s. wordt de overplaatsing van de Wasse naarse vestiging naar Oegstgeest for meel een feit. Men kan met recht spre ken van een historische gebeurtenis, die ook voor de gemeente Oegstgeest belangrijk is. Het MEOB was plaatselijk de grootste werkgever en met de komst van rond 160 “Verifianen” wordt dit nog eens extra onderstreept. Bovendien is de optische know-how van het bedrijf tot ver over de grenzen bekend en dit geeft Oegstgeest, dat al enkele we reldwijde bedrijven/instellingen kent, nog meer naamsbekendheid.

Op 28 juli 1872 kwam professor Kaiser te overlijden. Dit had tot gevolg dat de functies “directeur Leidse Sterren wacht” en “Verificateur van ‘s Rijks zeeinstrumenten” werden ontkoppeld. Ve rificateur werd een aparte taak die op 24 december 1872 werd opgedragen aan dr. P.J. Kaiser. Om de verificatie ge heel los te maken van de Sterrenwacht werden er bij het bolwerk aan beiden zijden van de hoofdingang in totaal vier lokalen aangebouwd. Het werk bleef zich echter uitbreiden en het duurde niet lang tot de behoefte aan meer ruimte zich wederom deed gevoelen. Wij volgen hier geschiedschrijver Henk Spek: Op 20 november 1878 werd aan de Verificateur opgedragen om samen met de bouwkundige bij het Loodswezen J. Har der een schetsontwerp met raming van de kosten te maken voor een nieuw gebouw. Dr. Kaiser stelde, mede geadviseerd door prof. H.G. van de Sande Bakhuizen, een programma van eisen en voorwaarden op waaraan het nieuwe gebouw diende te voldoen. Het gebouw moest onder andere bevatten: een op het noorden liggend gecondi tioneerd vertrek, waarin een honderd tal tijdmeters bewaard en onderzocht kon worden; een grote bewaarplaats voor de andere gereedgemaakte en onderzochte instru menten; een aan deze bewaarplaats grenzende pakkamer; een werkruimte voor onderzoek van kompassen, spiegelinstruinenten enz.; een kamer voor bewaring van de in-

Omdat het onderhoud van “tijdmeters, waarnemings-horlogerieën en sextanten” in de vorige eeuw te wensen overliet benoemde Mr. J.S. Lotsy, Minister van Marine van 1 augustus 1856 tot 14 maart 1861, de Leidse hoogleraar professor F. Kaiser met ingang van 1 januari 1858 tot “Verificateur van ‘s Rijks Zeeinstrumenten”. Een titel die door Kaiser zelf was bedacht. Met zijn be noeming was de op 10 juni 1808 te P~msterdam geboren hoogleraar en ster renkundige verantwoordelijk voor alles

Professor Kaiser kan men met een gerust hart “de bouwpastoor” van de Leidse Sterrenwacht noemen. Hij ontwierp daarvoor het schetspian. In 1861 wordt het gebouw “op het bolwerk aan de Witte Singel” in gebruik genomen en werd daarin ook de “Verificatie” onderge bracht.

-

-

-

-

-

29


strumenten die als model dienden voor de particuliere instruinentmakers c.q. herstellers; een donkere kamer voor fotografische doeleinden; een montageruimte; een werkplaats voor het vervaardigen van de modelinstruinenten; een smederij; een kamer voor de directeur; het bureau van de Administratie; een archiefruimte. Ten slotte moest er naast het gebouw een woning komen voor de opperstuurman rekenaar, zodat er steeds toezicht kon zijn. -

-

-

Het was moeilijk om binnen de Leidse singels een geschikte lokatie te vin den, totdat het oog viel op de tuin van het aan het Leidse Rapenburg gelegen Kantongerecht. De voorgevel van het nieuwe gebouw zou komen te liggen aan de Oude Varkeninarkt. En zo werd het door de architect C. Blansjaar ontwor pen gebouw werkelijkheid. Op 3 septem ber 1883 was men verhuisd en opnieuw onderdak. In de vestibule van het ge bouw werd een borstbeeld van de eerste “Verificateur”, professor F. Kaiser, geplaatst. Thans staat het nog op de kamer van de directeur van het MEOB. Het interessante is dat het borstbeeld een gipsen voorontwerp is van het mar meren beeld dat prof. J.F. Stracké ge maakt heeft. Een sprong in de tijd naar 1917. Toen vond er namelijk een ingrijpende verbouwing plaats die de oorspronke lijke gevel van het gebouw aan het oog onttrok. De voortuin verdween en de gevel kwam naar voren zodat er aan de oostzijde van de Varkenmarkt een aan eengesloten gevelwand ontstond. Hoe zeer de Dienst Verificatie zich uitbreidde moge blijken uit het feit dat er in vooroorlogse jaren een “Ve rificatie” in Soerabaia, het voormalig Nederlands Oost-Indië, bijkwam. In de hal van gebouw AC (te Oegstgeest) vindt men er een fotopresentatie van. ...

De tweede wereldoorlog brak uit. Som bere jaren werden aan de Varkeninarkt doorleefd maar Verificatie heri~ees als een Phoenix uit de as. Een nieuw werkpakket werd samengesteld en dra bleek dat het toen 65 jaar oude gebouw niet meer aan de eisen voldeed. Men toog er op uit om gelden te verk 30

rijgen voor een nieuw onderkomen dat gebouwd zou worden op het terrein van de Marine Radio Dienst te Oegst geest. Dit plan zag er gezond uit, maar de nood in Leiden was zo hoog gestegen dat men niet op eventuele nieuwbouw aan de Haarlemmerstraatweg kon wachten. In eerste instantie deed zich een drietal alternatieven voor zoals het inrichten van een filiaal in Delft. Maar als de nood het hoogst is, is de redding na bij. Aan de Maaidrift te Wassenaar kwam een gebouwencomplex vrij waarin de Reparatie Inrichting en de Materieel Inspectie van de Kon.Landmacht was ge vestigd. In december 1949 werd het complex door de Landmacht aan de Marine overgedragen. Er moest nog wel het een en ander verbouwd worden. Maar op 24 september vond in Wassenaar de opening van het nieuwe complex plaats. ...

Spek schrijft hierover: “Het gebeurde in tegenwoordigheid van tal van mili taire en burgelijke autoriteiten en het werd verricht door de Staatssecretaris van Marine, vice-admiraal bd H.C.W. Moorman. “De ingebruikneming van de eerste technische instelling, die gaat werken voor alle drie de delen der strijd macht, wijst er op, dat wij eindelijk op de goede weg zijn. Vroeger kwam hier nog wel eens rivaliteit voor, nu gaan de drie strijdkrachten meer naar elkaar toegroeien. Hopelijk werpt dit de beste resultaten af voor de drie strijdkrachten en het landsbelang” aldus de heer Moorman toen. Met het doorknippen van een oranjekleu rig lint werd een tableau met instru menten zichtbaar dat de drie componen ten symboliseerde waaruit Verificatie bestond: de optische afdeling met de glasslijperij, de elektrische afdeling en de afdeling Luchtvaartinstrumenten. (Reeds in 1933 bedroeg het aantal manu ren ten behoeve van de Koninklijke Land- en Luchtmacht al ongeveer 60.000).” Wij stappen over naar een bijzondere gebeurtenis op 19 december 1974. Toen werd door de Vlagofficier Mate rieel medegedeeld dat de Verificatie van de Rijkszee- en luchtvaartinstru menten te Wassenaar en het Marine Be drijf te Oegstgeest als aparte, zelf s tandige onderhoudsbedrijven binnen de Koninklijke Marine zouden ophouden te bestaan. Een aankondiging die bij het personeel “als een bom” insloeg, cons


tateert schrijver Spek. Op 31 maart werd de fusie tussen het Marine Elekt ronisch Bedrijf bezegeld maar het zou nog tien jaar duren voor de vestiging Wassenaar werd opgeheven. Op het MEOB-terrein in Oegstgeeest moest een grotesk gebouw, dat als een overleve ring gold van de bezettingstijd 40-45 gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuw, voetbalveldgroot gebouw. Kosten 14 miljoen gulden. Schout bij Nacht Ir. V.d. Berg sloeg in november 1987 de eerste paal nog enkele da gen en dan is “de kroon op de fusie� realiteit geworden. A.K. ...

*::

~


1

“Het staat in de krant”, is een veelge hoorde kreet. Alsof dat “het bewijs” vormt dat iets helemaal w~r is. Maar om een foto kun je vaak niet heen. Voo ral niet toen wij met een prent werden geconfronteerd die onmiddellijk asso

• 1.

• •

•—

• .

Oldtimer Di~maa1 hebben wij in verband met ruimte geen foto voor u in petto. Wij blikten wel even 25 jaar terug en deden een merkwaardige ontdekking. Wij lazen het volgende in een jaar verslag van het Marine Elektronisch Bedrijf van 1964: “De dienstcommissie echter werd wegens het inkrimpen van een aantal vakbondsleden officieel opgeheven”. Wat er restte was dat de directie zo nu en dan de ex-leden raadpieegde In deze tijd is het ondenkbaar dat een bedrijf als het onze zonder dienstcom missie zou draaien. Inspraak, advies, instemming zijn belangrijke zaken en de ambtenaar is in de loop der jaren meer en meer organisatiebewust geworden. Een goede ontwikkeling. Uit de “ge-

-

32

schriften” blijkt dat het bedrijf in de zestiger jaren het dienstcominissieloze tijdperk goed heeft overleefd. “Door de stijging van het aantal aan gesloten leden bij de vakverenigingen trad de dienstcommissie weer in werking en vonden in 1968 vier vergaderingen plaats”. De tijd dat er alleen gesproken werd over het sanitair en de inrichting van de fietsenstalling alsmede parkeer problemen was daarna voorgoed van de baan. Hetgeen niet wil zeggen dat de dienstcommissieleden van vdâr 1964 geen baanbrekend werk zouden hebben ver richt. A.K.


Piizze

Zonder puntenverlies, dhr. C.L. Moraal Met puntenverlies, dhr. R. Met puntenverlies, dhr. C. Haasnoot

f 10,-f 25,-— f 15,-—

1 punt Dhr. G. v.d. Laan Dhr. F.L. Wiesenfeld 22 punten Dhr. C.L. Moraal

4 punten Dhr. J.W.M.E. van Laarhoven Mevr. C. Schipper-van Duyn

Dhr. J.W. Beij Mevr. M. van Voorene-Weymar

5 punten Dhr. J. Brouwers 6 punten Dhr. C. de Weerd

36 punten Dhr. C. de Graaf Dhr. W.J.A. Homburg Mevr. M.C.J. Jansen

8 punten Dhr. T. Borreman Dhr. D. van Schooneveld Dhr. J.W. Ruben Dhr. P. Guyt

37 punten Mevr. K. Kranenburg-Zwaan Mevr. P. Grootjans-Martens

9 punten Mevr. 1. Varkevisser-Kuyt Mevr. J.M. Ruben-van Noord

1~

.]~JLEVEREN VÔIJR 30JULI Puzzels nog steeds inleveren bij dhr. J. v.d. Zalm, af d. ONNI, tst. 2207.

13 punten Dhr. A. Bal Dhr. J.W. de Groot 14 punten Mevr. B. van Kempen-Fleur 17 punten Dhr. G. Wesselius Mevr. P. Van Duyvenbode 18 punten Dhr. C. de Vries Mevr. C. de Boer Mevr. J.A.M. Grootjans

~

Oplossi

o vorige

puzzel

~ ~u~nii ~fld~ ~fl~fl ~ fl

23 punten Dhr. P. v.d. Burg 26 punten Dhr. K. Varkevisser 27 punten Mevr. C. van Duren 28 punten Dhr. D.J. Beij 29 punten Dhr. H.L. Cohen

ii d~M~ A

• ~

~inirn

32 punten Dhr. J. Jongeleen Dhr. J.J.J. Mullers 33


iF :. ii......H;: .路: :;::路: 11:::: : L.

Maak uw keuze tussen de twee woorden; eenmaal gekozen consequent blijven kiezen. Het staat niet in volgorde. Twee oplossingen mogelijk en goed. III!!IIUiHIII!I!IIU!JJi!!: ili!ii!iU!iWf!liHltlliiiiUI!IHHUIUI!!iU!Hiil\liliiUIIIIU!IUII!!UI!IIliiHHIKflllln!llftllllll!lllil!llllllllliil!ll!liiiiH!I IIIIIIIII!II!!IIIilUI!II!III!IIIHIII IU

!i 2

il 1 ii

l!XXXXii4

H3

H

il 8

H xm ii ii

:mx xxxx

li 5

!I 10

l!XXXX\19

li

u xm

H XXXX H

11

n 12

i! 13

ii

HXXXXIi1 5 ii XXXX

il 17

!!

xm

II XXXX

II 20

it

n

IIXXXXII21 !I XXX:<

r, .i

i1 25

i.'t

!!

xxxx

i1 XXXX

II 2'3

11

x;txx

il

11

.- ,.- ,

i

!! 42

HXXXI i! 1'3

II XXXX !I 23 ii xm !i

u xxxx !! 26 I XIII

xm

ll lXXX il 31 !i xxxx ii

ii !i

I! 35

:! 35

xxxx

!!

il 32 ii

i!

xm

IIXXXXD 40 ii xxxx ii

xxxx

;;

..

!!41

ii 11

xxxx

xm

!144

B 50

11 37

:mx

Verticaal

H

ii

11

11

il

ii

xm

H 48

xm xm

H

ii

iiXXXXII 45

i: !! !I XXXX !i

'"i""i ,j.}

xxx x

i1 XXXX il 43

!l 't/

!I

XXXX

il 49

II XXXX H

HXXXXH 5i il XXXX ii

lllil!il/!lli!\Hii!l:lil:ii!lllli!liiiiii!IIIIIIUUI!I!!!i!UUilUIIIIIIlil!i!illli!!:UIII!!II!ihll!l!HIIiilii:,:;m;;:;!!iii!!lilliililiiWII\I!iiHilliillii!ii!iUlilli:!iWiiii!IIIIIUIII!IIIIIIIRIUIIII

Horizontaal 1. 4. 8. 10. 11. 15. 17.

madder of madder bijwoor d of bijwoord gelofte of TV-programma plaats of lichaamsdeel mispunt of mispunt lof of kreng 路 steen of stof

34

vergrootglas of dier water in N.Brabant of kind windrichting of bevel jongensnaam of windrichting (Eng.) waarschuwingsgeluid of gif papegaai of voorzetsel bijwoord of uitgave voertuig of rondhout voor of insect vereniging of glijplank noot of en dergelijke veepad of organisatie heden of of dergelijke voertuig of voertuig drank of drank steen of druk sierplant of sierplant goed of voorzetsel omroep of boom slang of slang muziekterm of muziekterm

il

i! 3'3

1! XX XX H

H 4拢

II

18. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 32. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 43. 46. 48. 50. 51.

xxxx

i1 XXXX

n mx ii il

mx

iiXXXX

I XXIX D 18

H XXXX

H

!iXXXXII16

ii xxxx li 28 i! XXXX ii

il 38

il li

i!

II LL

i! XXXX II ~ lXXX II

!! 27 i!

il 30

H XXXX

mx

u xm

HXXXX iiXXXXH14 II XXXX ii

!I 6

1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 16. 17. 19 . 22. 25. 26. 30. 31. 33. 35. 36. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 49.

deken of voor noot of rijksuniversiteit plaats of plaats vod of faam druk of bijwoord munt of munt meisjesnaam of godin munt of lichaamsdeel derhalve of rivier in Spanje zuivelprodukt of traag knevel of dwang mythologie of mythologie tijdperk of tijdperk bijwoord of transportbedrijf voorzetsel (NL of LAT) prooi of baan mondwater of gewas jurist of gelijk paard of wapen opdracht of rivier in Spanje vrouwelijk dier of jongensnaam ent of nauw keukengerei of vat bond of Duits bedrijf Nl. bedrijf of insect gek of academie vogel of water in N.Brabant noot of munt


TSt

Z21q1.

E

In dienst Dhr. M.G.J. Koers Mw. E.C.P. Visser-v. Tenderloo Dhr. A.R. Visser

Advies Personeelszaken Metingen/H

01-05-1989 01-06-1989 18-06-1989

EIO WOAP LOG/H TEK/E Optische metingen Huishoudelijke dienst Materieelverwerving Technische dienst Kantine

12-04-1989 01-05-1989 01-05-1989 01-04—1989 01-06—1989 01—05-1989 08—04—1989 01—06-1989 01-06-1989 01—05—1989 01—05—1989 03-04-1989 01—05—1989 22-05-1989 11-05-1989 10-05-1989 01-06-1989 08-05-1989 01-06—1989

Ontslag Dhr. J.F. Viertelhauzen Dhr. J. Pomrner Dhr. M. van der Pompe Dhr. P.W.M. Ciere Dhr. W. de Vrind Dhr. M. Ouwehand Dhr. G. Wijnkoop Dhr. J. Harmse Dhr. J. Verloop Dhr. C. Zweistra Dhr. L.J. Bal Dhr. J.H. Buis Dhr. K.C. Bodegom Dhr. W.A. Janssen Dhr. W.J. van der Akker Dhr. W. Stavleu Mw. T.E. van Zwol-Kling Dhr. J.L. Koster Dhr. E.J. Laan

SAR

ONNI ONZO Klein optiek OKMP ONNI IM Secretarie/H Logistiek MLD Buitendienst

Interne overplaatsing Dhr. J.W.M.E. van Laarboven Dhr. A. van den Brink Dhr. W.J.G. Borst Dhr. T.J. Smit Dhr. M. Stokhuyzen Mw. H.A. Guldemond-van Weeren Dhr. G.M. Peeters Dhr. H. Ornee Dhr. T.C. Kouprie Dhr. R. van Duren Dhr. L.P. Al

van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: naar: naar: van naar: van naar:

Tekenkaxner/W Traditiekamer Subsectie verbindings systemen Voorraadbeheersgroep III Tekenkamer/W Fotodienst Tekenkamer/E Sectie constructies Tekenkamer/E Bureau constructies Kwalite its inspectie Opleidingen Keuringsdienst Magazijn Senior produkt orderbeh. Militaire dienst Logistiek Bedrijfsbureau Cryptowerkpiaats Buitendienst

01-05-1989 01-05-1989 27-04-1989 18-05-1989 01-05—1989 13-04—1989 01-06-1989 01—01—1989 08-05-1989 31—03—1989 19-05-1989 35


Dhr. A.M.J. Jongen Dhr. T.J.P. Druyven Dhr. C. Th. Schaatsenberg Dhr. R.H. Witte Dhr. N.H.J. Rood Dhr. M.H. Burger Dhr. G.M. Peeters Dhr. K. Dekker jr.

van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: van naar: van naar:

Eerste assistent Chef Hoofd techniek Techn. assistent Groeps leider Systeemtechn. Cryptowerkpiaats Instr. + randapparatuur Buitendienst/H Buitendienst/o Cryptowerkpiaats Buitendienst/O Keuringen Magazijn Rondeur Vorkh. chauffeur

van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: naar: van : van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar:

S6 S7 S8 S9 S7 S8 S8 S9 S6 S7 S6 S7 S4 S5 53 S4 S7 S8 S6 S7 S6 S7 S6 S7 S6 S7 S6 S7 S5 S6 S6 S7 S2 S3 S3 S4 S2 S3 S2 S3 S3 S4 S2 S3

01-06-1989 01-06-1989 01-06-1989 02-06-1989 01-06-1989 19-05-1989 01-06-1989 01-08-1988

Bevorderingen Dhr. M.A. Moraal Dhr. J.W.M.E. van Laarhoven Dhr. A. van den Brink Dhr. J.F. van Loon Dhr. J.G. Gornbault Dhr. T.J.P. Druyven Dhr. A.M.J. Jongen Mw. H. Bethiehem-van Gameren Dhr. C.Th. Schaatsenberg Dhr. Th.F. van Mosseveld Dhr. E.P. Harmsen Dhr. N. van der Plas Dhr. W. de Winter Dhr. J.M.M.A. Slats Dhr. J.F. van Werkhoven Dhr. L.H.J. Schelen Dhr. W. van Oosten Dhr. 0. Bakkenes Dhr. P. van Klaveren Dhr. M.R. Roshanali Dhr. H. van Velzen Dhr. K. Dekker jr. 36

01-05-1989 01-05-1989 01-05—1989 01-05-1989 01-05—1989 01-06-1989 01-06-1989 01-05-1989 01-06-1989 15-01—1988 15-01-1988 15-01—1988 15—01—1988 15-01—1988 01-10—1988 15-01-1988 15—01—1988 15—01—1988 15—01—1988 15-01-1988 15-01-1988 01-08-1988


Koninklijk goud Nog niet zo lang geleden sloop Jacques Pommer de kolommen van MEOBTIEK binnen en dat had alles te maken met zijn grote hobby nl. de Turnsport. Dat hij thans “in the picture” komt slaat op een andere hobby, nl. het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf waar hij al, vanaf de jaren toen het gewoon Marine Elektronisch Bedrijf heette, werkzaam was. Met de nadruk op verle den tijd want Jacques ging na de vier ing van zijn 40-jarig jubileum (vorige maand) met VUT. Hem kennende? niet om stil te zitten. Daar is het de man niet naar. Samen met zijn echtgenote en kinderen werd hij in de kamer van DMEOB ontvangen. Ir. Antonides had een Koninklijk Besluit achter de hand en de jubilaris reageerde er verrast op toen hem medegedeeld werd dat hij was onderscheiden met de medaille in goud behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Het opspelden van de versier selen ging gepaard met het optreden van de fotograaf. Kommentaar van Pommer: “Verschrijf het maar op mdi— rekt”. En zo kan een jubilaris tot het laatste toe in functie blijven... Na de of fici~ le toespraken ging het gehele gezelschap naar het Petitrestaurant waar het feest temidden van vele collega’s zeer uitbundig verliep en de nodige geschenken op een zeer originele wijze werden uitgereikt.

Mede namens mijn echtgenote wil ik een ieder heel hartelijk bedanken, die ertoe heeft bijgedragen dat mijn dienstverlating bij het MEOB een onvergetelijke dag werd. Dank aan DMEOB, HBUA, PV en in het Het was weer bijzonder “de oude hap”. een fantastisch optreden. Jacques Pommer Ans Pommer-Vlieland

Nog even terugdenkend aan mijn jubileum in februari en mijn afscheid wegens VUT eind april wil ik u allen, mede namens mijn vrouw, nogmaals bedanken voor alle goede wensen, bloemen en cadeaus. Maar bovenal bedankt voor de collegialiteit en vriendschap, die ik alle jaren door heb ondervonden. Woorden schoten tekort, letterlijk en figuurlijk. L.J. Bal

Via deze weg wil ik u allen bedanken voor uw persoonlijke belangstelling, de bloemen, brieven etc. bij het overlij den van mijn man. Het heeft mij en de kinderen goed gedaan om te ondervinden hoe vanuit het bedrijf werd meegeleefd met Ko en zijn gezin. De woorden van de kolonel en de bloe menpracht bij de crematie hebben ons duidelijk gemaakt hoe Ko als collega werd gewaardeerd en hebben ons gesteund om het verlies te dragen. Nogmaals hartelijk bedankt, ook namens mijn kinderen. Mevr. A. Magielsen-Timmer Mede namens mijn echtgenote dank ik hierbij allen hartelijk die hebben meegewerkt aan het welslagen van de receptie van mijn afscheid wegens VUT en voor de vele blijken van waardering die ik mocht ontvangen. M. Toet 37


Jubileum A.N.C. Koch Op maandag 22 mei 1989 werd de heer Koch door DMEOB ontvangen in verband met de viering van veertig jaren in overheidsdienst.

De voorzitter DC liet de dank vergezeld gaan van een alcoholisch gebaar.

Na de ontvangst bij de directeur werden de heer Koch en familie tijdens een re ceptie in de kantine nog toegesproken door HAZ waarbij de presentjes van alle genodigden werden overhandigd. Namens de gemeente Oegstgeest sprak ook Burgemeester Mr. S.J. Scheenstra zijn waardering uit voor de journalistieke inbreng in de Oegstgeester Courant, alsmede voor de vers laglegging van de gemeenteraadsvergaderingen.

Onder het genot van koffie en gabak werd er van gedachten gewisseld over de journalistieke interesse van de heer Koch zelf maar ook van de journalis tieke studie- en beroepskeuze van de zoon. In de woorden die DMEOB sprak kwam waardering tot uiting voor zijn bij drage aan het bedrijfsblad MEOBTIEK. Daarnaast werd aandacht besteed aan de secretariaatswerkzaamheden voor het formele overleg met de dienstcommissie.

Even het middelpunt

Na overhandiging van de documenten met bijbehorende emolumenten door DMEOB werd door de Voorzitter DC nog dank uitgesproken voor de verrichte acti viteiten voor de dienstcommissie als de verslaglegging maar ook voor de ver kiezingen. 38

Het valt niet mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Toch zijn er momenten in het leven waarbij je een keuze moet maken. Samen met echtgenote en kinderen vierde ik mijn 40â&#x20AC;&#x201D;jarig jubileum als ambtenaar. Door de vele blijken van belangstelling is het ONS feest geworden waarbij UW aan wezigheid het hoogtepunt vormde. Wij zijn verlegen met de wijze waarop u allen ons hebt verwend met kadoâ&#x20AC;&#x2122;s bloemen en planten. Onze hartelijke dank voor alles. Antoon en Bouk Koch-Mulder


Diverse jubileums

39


Overleden Op 69-jarige leeftijd overleed onlangs Schout bij Nacht van de Elektronische Dienst bd. C.J.W. Muilwijk. Hij was Hoofd van het Marine Elektro nisch Bedrijf van 1 september 1962 tot 22 mei 1964. Hij was destijds de opvolger van KTZ(E) B. Knopper. Toen KLTZ(E) Muilwijk in Oegstgeest zijn intrede deed werd een groot deel van de bedrijfscapaciteit nog opgeëist voor het werk aan de elektronische installaties van Hr.Ms. Kruiser “De Zeven Provinciën”. De personeelsvoor ziening was moeilijk, in het bijzonder wat ingenieurs en lagere technische krachten betrof. Tijdens de periode dat KLTZ(E) Muilwijk aan het hoofd van het bedrijf stond werd er nog enorm veel overgewerkt. Enige verlichting in de overbelasting met werk kon worden verkregen door het monteren van kabels en het aansluiten van apparaten aan boord van de “Zeven Provinciën” uit te besteden. Ook in 1964 was de “orderportefeuille” van het MEB nog steeds overvol. Opmer kelijk was dat in dat jaar de dienst commissie wegens het inkrimpen van het aantal vakbondsleden werd opge heven. Wat overbleef was een contactcommissie. Op 22 mei 1964 ging de directie van het bedrijf uit handen van KLTZ(E) Muil wijk over in die van de KLTZ(E) D. van Dijk. Op vrijdag 9 juni jl. heeft de crema tieplechtigheid plaatsgevonden in het crematorium “Kranenburg” te Zwolle-Noord. SBN(E) bd C.J.W. Muilwijk was Ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. -

-

A.K.

40


MEOBtiek  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

MEOBtiek  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Advertisement