Page 1

CKC 1.

rnro

LL~D

PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF


PERIODIEKE UITGAVE VAN HET MARINE ELEKTRONISCH EN OPTISCH BEDRIJF

9e jaargang nr. 6, december 1988

Redactie A.N.C. Koch W.J. v.d. Akker H. Jansen Mevr. J.M. Ouwerkerk-Dirkse Mevr. S. Vlieland T.A. van Zanten Ing. R. Korninan

Typewerk Mevr. J. Peters

Vormgeving W.J.G. Borst

Druk en afwerking Het Spektrum Sassenheim tel. 02522—19027

VAN DE REDACTIE De laatste loodjes van december kunnen zowel licht als zwaar wegen. 1988 loopt ten einde en de media maken een sport van terugblikken en vooruitzien. Wij verkiezen het laatste. Met de Kerstda gen en de jaarwisseling in het ver schiet wensen wij onze lezer(s)(essen) een energieke tijd toe met alleen maar prettige verrassingen. Maar onprettige zaken zijn er 66k. Als die u, onver hoopt, ten deel vallen dan niet te veel getreurd. Om opnieuw te beginnen hoeft het echt niet 1 januari te zijn. De redactie heeft het afgelopen jaar veel artikelen geschreven maar er ook veel ontvangen. Gebrek aan kopij was er tot nu toe niet. Reden om tevreden te zijn en te proberen om de kwaliteit van MEOBTIEK verder op te voeren. Maar binnen niet al te lange tijd zullen een tweetal redacteuren het bedrijf gaan verlaten. De redactie zoekt opvolgers die de pen vlot kunnen hanteren en bereid zijn een aantal maanden “in te slingeren” alvorens de taken van de hoofdredacteur en de re dacteursecretaris over te nemen. Hebt u zin, gaat er dan eens met de redactie leden over praten. Verder hebben wij binnenkort een puzzelredacteur nodig aangezien de heer Van der Zalm er deze maand mee stopt. Regeren is vooruit zien, MEOBTIEK redigeren ook. ...

Verantwoordelijkheid

In deze MEOBTIEK wordt aandacht besteed aan het bezoek van de Staatssecretaris Van Houwelingen en het COM aan ons bedrijf. Bij het MEOB te Den Helder vierde men een “open dag”. Er kwamen ruim 500 bezoekers over de Moormanbrug. Met de heer Verkuyl werpen wij een blik op “opleidingen” en ditmaal hebben wij geen artikel over het afsteken van vuurwerk dat veilig kan zijn als men de voorschriften goed in de gaten houdt.

De redactie behoudt zich het recht voor te beslissen over plaatsing van ingezonden stukken c.q. deze in te korten.

Ook HAZ blikt vooruit en geeft een indrukwekkend overzicht van de toe komstige ontwikkelingen op het gebied van de infra-structuur.

Redactie-adres Toestel 2450 MEOB/O Koch Toestel 2386 MEOB/H Jansen Toestel 148 MEOB/W Mevr. Ouwerkerk Dirkse

Kopij voor het volgende nummer uiter lijk 20 januari 1989 inleveren.

De redactie wenst u prettige Kerstdagen en een goed begin van 1989. 1


4~_ ~

r~rw~

Onlangs kreeg ik van HAKZ een boekje aangereikt van de bekende organisatie— deskundige mr. H. Luijk en getiteld: “Waar blijft de tijd van de direc teur?”, waaruit mij bleek dat mijn tijdsbesteding aardig overeenkomt met de gemiddelde tijdsbesteding van 50 di recteuren van grote ondernemingen (d.w.z. met meer dan 1000 werknemers elk). Van de 2650 uur, die de gemid delde directeur per jaar maakt, wordt 24% besteed aan vergaderen , 21% aan tweegesprekken over liet werk , 18% aan het rijden in een auto. Voor resterende zaken, zoals reizen met andere ver— voermiddelen (trein, vliegtuig), re presentatieve en sociale activiteiten, individueel denkwerk, cursussen e.d., bedrijfsrondgangen, enz. blijft dan slechts 14% of ca. 400 uur over. Aan de sympathieke gedachte van een medewerker van de kompassenafdeling, die in mei 1989 na 32 dienstjaren bij VRZLI/MEOB met VUT hoopt te gaan en v66r die datum nog weleens uitvoerig kennis met zijn directeur wilde maken en zo maar eens een uurtje wilde komen praten, kan gelukkig gevolg worden ge geven, maar het zou, in het licht van het bovenstaande, op praktische bezwa ren gaan stuiten als alle 1067 mede werkers op de gedachte zouden komen zo maar eens een uurtje te komen buurten. Een intensief persoonlijk contact tus sen U allen en mij is helaas dan ook, wegens tijdgebrek niijnerzijds, uitge sloten en noodgedwongen moet ik me ver laten op de soms lange communicatie lijnen. Ik hoop dat iedereen in de Organisatie hiervoor begrip heeft en om die rede zijn bijdrage wil leveren aan het werkoverleg, dat dwars door alle regionen van de organisatie gevoerd dient te worden. De vraag of we 2

goed

met

elkaar bezig

~DE~ URITCHOEfr zijn, kwam ook bij mij op toen ik, niet lang geleden, in de “Uithoek” een pas sage las van de afscheidsspeech van een gerenommeerde m~dewerker van de bui tendienst, die de aandacht vestigde op het technische isolement waarin hij de laatste jaren had gewerkt, tengevolge van het gebrek aan contact met het ho gere kader en het blindelings vertrou wen dat wij stellen in het geautomati— s eerde foutmeldingsproceS. In dit verband zult u begrijpen dat ik een beroepsmatige afkeer heb van de ambtelijke hokjesgèest, om nog maar te zwijgen van organisatiedelen die zich trachten af te zetten tegen andere organisatiedelen. Niets is namelijk schadelijker voor een bedrijf dan onderlinge verdeeldheid en het zou jammer zijn als het MEOB, dat de potentie heeft een excellente onderne ming te worden, schade zou oplopen door gebrek aan uitwisseling van ge dachten, eensgezindheid en/of team— spirit. Na deze ontboezemingen op het gebied van onze (nog niet volmaakte) be— drijfscultuur, kan ik u nog een aantal verheugende zaken melden. Op 8 november jl. werd de door het FEL ingerichte meetwagen voor de Neder lands e Computerstralings Meetpioeg (NECOM) aan het MEOB overgedragen en op dit ogenblik wordt, door de goede zorgen van CABIS, de bestaande VAX 1 1750 computer vervangen door een VAX— 6210 computer, waardoor de interne rekencapaciteit globaal met een factor 4 wordt opgevoerd. Ook wil ik het bezoek op 22 november jl. van het hoofd van de systeemgroep Materieeldienstgoederen van de DMKL, brigade-generaal Th. J.F. Roes, niet


onvermeld laten. Met hem werd namelijk in hoofdlijnen het toekomstige KL werkpakket en de beschikbare capaci teit van het MEOB afgestemd, waarbij voor ons bedrijf zich de verheugende trend aftekent van een zeer gelei delijke groei en een toenemende diver siteit en complexiteit van de appara tuur die het MEOB in de toekomst voor de KL zal gaan onderhouden. Het werk blijft ons bezighouden. Bij het naderen van de stille dagen rond de Kerst willen we ons echter ook graag rekenschap geven van het doel van ons werk.Binnen de marine stellen we ons ten doel het brengen en onder houden van gevechtskracht O~ Zee. Met dit doel zou niet te leven zijn als het geen deel zou uitmaken van een een belangrijker doel: het mondiaal bereiken van vrede en gerechtigheid. Volgens dr. Carl Friedrich von Weizs— ~cker is de grote uitdaging van de huidige mensheid het oplossen van de problemen rond vrede, gerechtigheid en de toestand van de natuur. Het is een lange weg om die doelen te bereiken. Hopelijk dragen we in ons werk hiertoe een klein steentje bij.

IK WENS U GEZEGENDE KERSTDAGEN, EEN GOED UITEINDE VAN HET JAAR 1988 EN EEN GOED BEGIN. DMEOB

PCB’s Over het gevaar van PCB’s hoeven wij hopelijk onze lezers niets meer te vertellen. PCB’s hebben, als ze in het milieu terechtkomen, een zeer langdu rige en zeer schadelijke werking. In Den Helder en Oegstgeest hebben zich een viertal BZB’ers gemeld die, na een korte opleiding, een PCB-calamitei tenploeg zullen gaan vormen.

RaamafschermiNg en beeldschermen In het VGenW-jaarnlan 1988 komt het volgende item voor: “Het aanbrengen van een raamafscherming in ruimten waar met beeldschermen wordt gewerkt”. Door de BVA, de heer Van der Poel en de bedrijfsarts Dokter W. Stol is geadvi seerd in die gevallen, waar de lichtin val te hoog is, een raainafscherming aan te brengen van verticale lajnellen. In Den Helder is dit reeds op enkele plaatsen toegepast en men is er tevre den over. Van der Poel: “In Oegstgeest heeft men gekozen voor het ophangen van gordijnen en dat is verkeerd. Er bestaan richt lijnen waarin wordt aangeduid welk percentage van een ruimte moet bestaan uit raamoppervlak. Aan werknemers mag het contact met de buitenwereld niet worden onthouden. Met gordijnen kun je dat te niet doen”. Hoe zit dat met horizontale lamellen? “Deze hebben dezelfde uitwerking als gordijnen en voldoen dus ook niet. Verticale lamellen kun je in diverse standen zetten zodat je, in een ruimte waar meerdere ramen zijn, met lainellen voor het éne raam het licht kan dempen en de collega tegenover je ze open kan laten staan. Hij verliest dus het con tact met de buitenwereld niet. Intussen heeft het aanbrengen van raamschermen de aandacht en zullen ook in Oegstgeest, als de begroting het toestaat, de lamellen hun intrede doen. 3


Ar -commis e Op 15 september jl. werd te Den Helder de 12e ARBO-vergadering gehouden. Een grooL aantal punten werd aan de orde gesteld. Op enkele daarvan gaan wij nader in.

in het trappenhuis zuidzijde. De ARBO-commissie is van mening dat er nog een moet komen in verband met de gewijzigde route van binnenkomst per soneel (Noord-oostzijde).

Herplaatsing Met betrekking tot herplaatsing, in het kader van afslanking, valt te melden dat op de datum waarop vergaderd werd nog ca. 20 functies moesten worden herplaatst. Het streven van de commissie is voor iedereen een volwaardige plek te vin den. Er wordt thans gericht op functies ge zocht en alles wordt individueel beke ken. De Herplaatsingscomrnissie heeft veel werk verzet. Zeker als men bedenkt dat men 127 herplaatsbare functies heeft teruggebracht tot bovengenoemd aantal.

Klimaat Bij de reorganisatie van de mechani sche! instrumentmakerij van het MEOB te Den Helder zal aandacht worden ge schonken aan de verbetering van de klimatologische omstandigheden. DMEOB ziet er op toe dat snel opdracht tot uitvoering wordt gegeven. Streef datum: december 1989.

Ziekteverzuim De leden van de commissie hebben van gedachten gewisseld over het ziektever zuim te Den Helder. Bij het MEOB/H zou dit hoger liggen dan het landelijk ge middelde maar vergelijking is moeilijk omdat men geen referentie heeft aan een gelijkwaardig bedrijf. De commissie wijst er op dat verzuim en stress ook te maken kan hebben met de enorme veranderingen in de techniek. Men kan het niet meer bijsioffen. Ook te ver doorgevoerd specialisme maakt mensen moeilijk herplaatsbaar op andere afdelingen, waardoor er weer stress kan ontstaan. Men komt overeen om de kwestie van het ziekteverzuim algemeen door te lichten en niet alleen gericht op MEOB/H. De onderzoeken worden geanalyseerd waarbij tevens een duidelijke taak voor de Social teams is weggelegd. RA-medewerker Een tweede Radiologische medewerker is opgeleid en wordt binnenkort benoemd. Het zal goed worden bekend gemaakt. EHBO’ers zijn over het algemeen wel bekend, maar RA-medewerkers echter niet. Men vind het verder wenselijk de afvoer van radio-actieve materialen in een bekendmaking nog eens te benadrukken. Publikatiebord In gebouw AF hangt een 4

publikatiebord

Groepsonderzoek lawaainiveaus Voor Oegstgeest wordt dit onderzoek in december a.s. afgerond. In Den Helder loopt dit nog. Vermoedelijk einddaturn: december 1989. Trillingsproblernen De bedrijfsarts Oegstgeest meldt tril lingsproblemen in de Orion/Lyrix-werk plaats en de werkplaatsen rekenaar/ prints. Er worden metingen verricht om te constateren of deze trillingen de gezondheid van het personeel nadelig beinvioeden. Een en ander is een tech nisch probleem. Het punt heeft de volle aandacht. Hoogspanningswerkzaaxnheden Men is in onderhandeling met KEMA voor het opzetten van cursus “Hoogspan ningstechniek”. Een en ander is echter een haalbare aangelegenheid. Hopenlijk kan de cursus in januari 1989 geëffec tueerd worden.

0- ei Aan het einde van deze maand en begin volgende maand wordt te Oegstgeest en Den Helder voorlichting gegeven over de ARBO-wet voor medewerkers van het MEOB die deze voorlichting in het verleden nog niet hebben ontvangen. Het is van belang dat men op de hoogte is van de inhoud en de doelstellingen van deze wet.


M[OD

MEOB

Kort verslag van de 15e overlegverga dering met de dienstcommissie, gehouden op vrijdag 30 september 1988 Regeling 3002 Het verzoek van de Dienstcommissie om de MEOB-regeling 3002 buiten werking te stellen en zich aan het Reisbesluit te houden totdat genoemde regeling is her zien is niet gehonoreerd. Ten aanzien van de regeling 3002 heeft de DC de knelpunten geinventariseerd en men heeft voorgesteld deze naast de rege ling te leggen en aan de hand daarvan na te gaan wat versimpeld kan worden. De regeling zal worden gestroomlijnd en vereenvoudigd aan de hand van het com mentaar van de DC. HPZ heeft het con cept toegezegd. Mededelingen 1. Door het vertrek van de tweede kwa liteitsanalist bij de afdeling kwa liteitszorg naar een functie elders bij het Ministerie van Defensie wordt het niet langer opportuun ge acht een eerste kwaliteitsanaijst te gaan herplaatsen. Voor de afslanking zal de nu ontstane vakature worden gebruikt. 2. Naar aanleiding van het door PANDATA uitgebracht rapport wordt thans door HBEB onderzocht of, en zo ja waar, overgegaan moet worden tot het aan stellen van zgn. inforinatiemanagers bij de lijnafdelingen. 3. Het rapport “Buitendienst in de 80-er jaren” is geheel aangepast aan de eisen die de 90-er jaren zullen gaan stellen. Het rapport wordt na de stafbehande ling aangeboden aan de DC. 4. In verband met het vertrek dit jaar van de technische administratieve krachten bij de Buitendienst in Vlissingen dient op korte termijn hierin te worden voorzien. In het

OEGSTGEEST.. DEN HELDER~WASSENAAR

EPdL~EE1 ~ af slankingsrapport zijn deze func ties komen te vervallen en vervangen door de functie van projectvoorbe reider. Hoewel deze reorganisatie nog niet is besproken zal de vakature op kor te termijn worden gepubliceerd waar bij gebruik zal worden gemaakt van de functiewaardering technisch ad ministratief medewerker, t.w. schaal 5. S. STASDEF zal op 26 oktober a.s. een werkbezoek brengen aan het MEOB in gezelschap van de leden van het COM. Het onderwerp zal Zeifbeheer zijn. Bezwaren procedure Een groot aantal medewerkers heeft bezwaar ingediend bij HPZ over de hen toebedachte inschaling. Een aantal brieven, waarvan de inhoud eensluidend bleek te zijn, werd niet ontvankelijk verklaard. HPZ merkt op dat de proce dure is dat hij/zij met feiten aantoont waarin hij/zij vindt dat de basis van zijn/haar bezoldiging afwijkt van werkzaamheden. Een aantal brieven zul len, gepland, worden behandeld. De beantwoording zal spoedig plaats vin den. Toegankelijkheid bedrijf De DC heeft gepleit voor het beter toegankelijk maken van de zuidelijke ingang van het MEOB Oegstgeest. Tussen de middag wordt doorgang verleend even als tijdens aanvang en einde werkzaam heden. Men wil dit verruimd zien. De Commandant MBK heeft toegezegd naar een oplossing te zullen streven. Tijdschriften In Den Helder, is in verband met de afslanking van het bibliotheekperso neel, de verspreiding van tijdschriften binnen het bedrijf stopgezet. De DC vestigt er de aandacht op dat het voor het werk “loopverlies” oplevert als iedereen de tijdschriften nu zelf moet 5


ophalen. DMEOB is van mening dat er naar een andere manier gezocht moet worden om de tijdschriften op een effectieve manier bij het personeel te krijgen. SAR- toe lagen In verband met het aflopen van de SAR toelagen heeft de DC verzocht of, vooruitlopende op de situatie, bekeken kan worden of de salarisverlaging kan wor den ondervangen. De SAR is formatiedes kundig bekeken. Het probleem is dat verzwarende omstandigheden niet in een schaal kunnen worden omgezet. Het zal in de functiewaardering tot uiting moet komen. Er zullen daartoe FIF’s moeten worden ingevuld. HPZ komt er nader op terug. ForrnatiewaarderiflgSoflderZOekefl De DC heeft kenbaar gemaakt niet ge lukkig te zijn met de gang van zaken voor wat betreft de formatieonderzoe ken. Het betreft vooral de datum van afdoening. Men heeft een brief gereed liggen aan de IGK waarin men de onge rustheid en de frustratie ten aanzien van enkele formatieonderzoekefl bij het MEOB ter sprake brengt. Bovendien heeft de DC een chronologisch overzicht van suborgaanbeschrijvingen aan de voor zitter overleg ter hand gesteld. Men wil keiharde afspraken ten aanzien van de datum van afdoening en denkt daarbij aan een termijn van 2 â 3 weken. De voorzitter overleg heeft de DC, binnen vijf dagen na het overleg, een brief toegezegd met een overzicht van de stand van zaken. Met data. Er zal alles aan gedaan worden om de situatie op te lossen.

Radiologisc eewerke “Een bok op de radiologische haverkist”, zo kan men in Oegstgeest de heer A.P.G. van Rijn noemen. In januari neemt hij afscheid van het MEOB maar men hoeft zich niet ongerust te maken dat er niet meer gewaakt wordt over ongewenste straling die een gevaar voor de gezondheid oplevert. Er schijnt reeds een opvolger te zijn. In Den Helder kent men onze redacteur, de heer Van Zanten reeds als radiologisch me dewerker. In Oegstgeest zal er een ra diologisch medewerker bijkomen in de persoon van de heer G.H.J. de Vos. 6

P bij tbo d Als men in gebouw “Coulomb” aan de zuidzijde de trap bestijgt dan valt het op dat het publikatiebord in het trap penhuis ietwat verplaatst is. Daardoor is voorkomen dat mensen, die de publikaties lezen, een verkeerde stap maken en van de trap vallen. Om nog maar te zwijgen van degenen die bij het lezen niet van de trap maar van hun stokje vallen Er wordt aan gewerkt om ook aan de noordzijde van dit Oegstgeester gebouw in de hal een publikatiebord op te la ten hangen.

Pyromaa daar i een luchtje aan Iedere dag breekt er op geregelde tij den brand uit bij de buurman van het MEOB aan de Nieuwe Haven te Den Helder. Het is een NBCD-opleidingscentrum waar het blussen van allerlei soorten van branden wordt beoefend waarbij dan dikke, vette rookwolken opstijgen. Zodra de wind in de verkeerde hoek zit gaan die wolken richting MEOB en wordt de viezigheid door het ventilatiesys teem aangezogen. Met alle gevolgen van dien. Het heeft al geruime tijd de aan dacht. In het VG&W jaarplan 1988 wordt gesproken over “Nagaan of het ventila tiesysteem van de werkplaatsen bij MEOB/H in de huidige situatie zo kan worden aangepast, dat bij stankoverlast kan worden overgegaan op recirculatie”. Wat is er aan het einde van dit jaar van terecht gekomen? De BVA, de heer Van der Poel: “De luchtbehandelingsin stallatie is schoongemaakt en er zijn roetfilters geplaatst. Het ventilatie aanzuigsysteem wordt voorzien van af standsbediening waarmee men, als de rookwolken richting MEOB komen, een re circulatiesysteem kan inschakelen”. Het schijnt in Den Helder intussen redelijk aan de verwachtingen te voldoen. De filters schijnen echter weldra al weer aan vervanging toe te zijn. Recircula tie kan overigens niet voor de volle honderd procent plaatsvinden want dan blijft men “in zijn eigen lucht zit ten”, aldus een MEOB’er.


Bezo k $ aa secretaris en Comt’ Materieel

1 •

Op woensdag 26 oktober 1988 bracht de Staatssecretaris van het Ministerie van defensie, J. van Houwelingen en het Comité Materieel (COM) een bezoek aan het MEOB Oegstgeest. Het COM, bestaande uit de Direkteur Generaal Materieel, Lt. Gen. Ir. H. Boekenoogen; Direkteur Ma terieel KN, SBN Ir. C.R. v.d. Berg; Direkteur Materieel XL, Gen.Maj. H.A. Couzy en de Plaatsvervangend Direkteur Materieel KLu, Cdre R.J. Emmerik, als waarnemer van de Direkteur KLu, bezocht het MEOB om de resultaten van de proef tuin Zeifbeheer te vernemen. De Staatssecretaris, die op de hoogte was gebracht van het idee van het COM, wilde ook graag de resultaten van het Zelfbeheer vernemen van DMEOB maar ook van de personeelsleden in de werk plaatsen tijdens een rondleiding. Na de ontvangst door DMEOB, te 14.00 uur, werd door HBEB, Drs. R.T. van der Laan het onderwerp ingeleid met een historisch overzicht van de ontplooide

zelfbeheeraktiviteiten en een uiteen zetting van de uiteindelijke beheers bevoegdheden volgens het convenant 1988.

-~.

0

Na deze lezing werd het gezelschap door HADV, Ir. C.G. Beljaars, rondgeleid door de werkplaatsen ORLY, OREK, ONNI en OTSE alsmede het Kalibratiecentrum. Tijdens de rondleiding werd door di verse personeelsleden uitleg gegeven 7


over verschillende onderwerpen zoals: AN/ARC 161 installatie (hoogfrequent zend-ontvanger) Testcomputer 449 t.b.v. Orion-appara tuur TWT-testsysteem voor de controle en reparatie van zendbuizen van radarin stallaties Logic circuit analyzer voor de con trole en reparatie van printkaarten Horizontale situation indicator voor besturingsinformatie ten behoeve van Orion-vliegers APS 115 gearbox voor de antenne aan drijving van Orion-vliegtuigen waar voor een MEOB-modificatie is ontwik keld voor het borstelblok en de sleepring, waarvoor de ?~merikanen ook interesse tonen.

-

geTevens werd door het gezelschap vraagd of de effecten van het Zelfbe heer merkbaar waren in de werkplaatsen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Back up arnplifier ter besparing van vermogen van TWT-apparatuur Montagewerkzaamheden t.b.v. de Long Range Sonar Fabrikage van de Numerieke Indicator voor besturingsinformatie van de schepen Automatisch kalibratiesysteem voor meetapparatuur Standaardenkamer voor de referentie van de lokale meetstandaarden in de werkplaatsen NBCD simulator/trainer t.b.v. S-fre gatten

In het Petit-Restaurant werden door DMEOB, Ir. L.J. Antonides, de resulta ten van het Zelfbeheer uitgebreid ge presenteerd. Deze resultaten, veelal grafisch gepresenteerd, kwamen duide lijk over bij het gezelschap. Een paar kritische vragen richtten zich onder andere op de informatievoorziening naar het gehele personeel door middel van werkoverleg en effecten op het be drijfsrendement van Zelfbeheer.

Namens het personeel presenteerde de voorzitter van de dienstcommissie, de heer F.F.M. de Kleijn, in een evaluatie wat het personeel ervaren heeft van Zeifbeheer. Voorafgaand aan deze presentatie vroeg de voorzitter van de DC aan de Staats secretaris om de Minister van Binnen landse Zaken de boodschap over te brengen dat de defensieburgers qua sa laris gelijke tred willen houden met het bedrijfsleven. De inhoud van de boodschap is separaat weergegeven. In zijn evaluatie behandelde de voor zitter DC de volgende punten: Niet voldoen aan alle voorwaarden van Zelfbeheer. Kwaliteit van het management. Het loyaal delegeren van alle be voegdheden. Geen introductie voor het hele perso neel van Zelfbeheer, ook niet ten aanzien van incentives. Geen soepele reiskostenvergoeding. -

-

-

/f,~

-

-

-

Geen snelle en acceptabele formatieformatie-onderzoeken. Slecht functioneren werkoverleg waardoor “informatielijnen� verstopt zitten.


Tevens werd duidelijk gemaakt dat men niet alleen moest stilstaan bij de nu behaalde resultaten maar dat er meer nodig is om Zelfbeheer volledig te doen laten slagen.

vo/4~k~- ////i/~?~P

a o 1 genwil de öu’ skosten bi lefe sie ir e an onze verslaggever DEN liet mini~teije van Defensie isjaarlijkseen miljard gulden kwijt aan onderhoud en herstel van materieeL De xploitatiekosten van een F-16 ge echtsvliegtuig blijken het drievoudige te bedragen van de aan schafprijs van het toestel. Deze bedra gen moeten omIa~g worden gebracht. Staatssecretaris Van Houwelingen -van Defensie heeft dit donderdag gezegd op een bijeenkomst in Noordwijkerhout. Van Houwelingen wil kosten bespa ren door -meer onderhoud uit te beste den aan particuliere bedrijven. De in dustrie moet volgens de bewindsman ook nauwer betrokken worden bij de levering van reservedelen. Bij de aan. schaf van nieuw materieel moet meer rekening worden gehouden met de on derhoudskosten en de behoefte aan re serve-onderdelen, aldus Van Houwelin gen. Hij wil ook de doelmatigheid bevor deren door lagere commandanten meer bevoegdheden te geven. Zij zullen met een eigen budget ook het onderhoud beter kunnen beheren. Volgens Van Houwelingen moet er bij Defensie een kleine onderhoudsorganisatie overblij ven met de nodige kennis van zaken. In Luxemburg hebben de Europese ministers van Defensie besloten te ko men tot een vrije markt voor wapens. Er komt een bureau dat de inschrijving van de fabrilcanten op defensie-orders van andere landen zal vergemakkelij ken. De concurrentie zal door deze maatregelen toenemen. De ministers hopen dat dit zal leiden tot verlaging van de prijzen. —

~I.

Na afloop hiervan werd over de diverse onderwerpen nog wat nagepraat. Hierbij werd duidelijk dat de visie van de voorzitter DC ten aanzien van de beno digde toekomstinspanningen door alle aanwezigen werd ondersteund. Hierna werd door DMEOB afgesloten waarbij het korte werkbezoek van de Staatssecretaris en het Comite Mate rieel als zeer leerzaam, nuttig en prettig werd ervaren.

-

‘~I

~..

1

••

r ‘1

1

Vz DC en HAZ

-‘1

9


Ev balie DC over Zelibeheer

1

Tijdens het bezoek van de Staatssecre taris, de heer Van Houwelingen, is de DC in de gelegenheid gesteld een evalu atie te houden over het Zeifbeheer. Voorafgaande aan deze evaluatie heeft de DC het volgende aan de heer Van Houwelingen medegedeeld.

le partners is mislukt en in de parti culiere sector en bij de politie harde looneisen worden gesteld is het voor ons Defensie ambtenaren onaanvaardbaar om een nog grotere achterstand op te lopen t.o.v. de marktsector, of het gelag van de politie te moeten betalen.

Voor ik aan het Zeifbeheer toe ben wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om als vertegenwoordiger van de dienst commissie en vakbondsman u te verzoeken onze mening t.a.v. het arbeidsvoor waarde 1989 aan de Minister van Defen sie en aan de Minister van Binnenlandse zaken kenbaar te maken.

Wij verzoeken u dan ook ter voorkoming van verdere demotivatie of gevoelens van onrust, er bij Minister Van Dijk op aan te dringen, ook defensie ambtenaren als gewone mensen te behandelen en geen verdere achterstand te tolereren of na te streven. Namens DC-MEOB Frans de Kleijn

Nu het najaarsoverleg tussen de

socia

Radio Holland Defence In ELECTRONAUT, een uitgave van Radio Holland, wordt gewag gemaakt van een goede samenwerking met de Koninklijke marine. RH Defence Systems heeft huur overeenkomsten gesloten met de Konin klijke marine voor het gebruik van een Saturn T draagbare satelliet communi catie terminal en een TOR ofwel Telex Over Radio installatie. De TOR is ge plaatst aan boord van het luchtverde digingsfregat Hr.Ms. Witte de With en de Saturn T wordt beproefd door het Korps Mariniers. Beide systemen zijn voor civiele toepassingen. De Saturn T biedt via satellietcommunicatie de mo gelijkheid om bijvoorbeeld via het te lefoonnet met thuis te telefoneren. In dit geval, zoals bij de Mariniers, 10

tussen Noorwegen en Nederland. De apparatuur is bestand tegen omge virigstemperaturen van min 35 graden tot plus 55 graden celcius. De Saturn T satcom wordt vervaardigd door EB NERA in Noorwegen en de TOR door de Deense fabrikant Thrane en Thrane. De produc ten van beide fabrikanten worden door Radio Holland in Nederland op de markt gebracht. “De proeven met de Saturn T en ook de TOR, geleverd door RH, zijn volgens de laatste berichten geslaagd. Deze leve ring is een goed voorbeeld van de steeds intensievere contacten tussen RH Defence Systems, RH communicatie experts en de Koninklijke marine”, aldus het artikel in “Electronaut”.


t s r I’ngsploeg INECOM)

Nederlan se o

k

+ +

S

gij

4

1

~.--.-

;.-.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd DMEOB op 8 november jl. de NECOM-meetwagen in beheer gegeven. De overdracht, ten “huize” van FEL/TNO, vond op symbolische wijze plaats door het overhandigen van de autosleutels. DMEOB kreeg deze uit handen van de heer J.J. Don, de voorzitter van de Natio nale Verbindingsbeveiligingsraad (NVBR). Als opdrachtgever had de heer Don eerder de sleutels van de “bouw meester”, het FEL/TNO ontvangen. Het FEL/TNO heeft zorggedragen voor de inbouw van de meetapparatuur en de aanpassing van de wagen. In zijn darikwoord vergeleek DMEOB de hele gang van zaken met de overdracht en indienststelling van een schip. “Bij deze analogie kunt u mij verge lijken met de reder en de heer K. Meijer en zijn mensen van mijn bedrijf als aangewezen commandant en bemanning die staan te popelen om uit het zicht van de hoge autoriteiten uit te varen om hun missie te gaan vervullen”, aldus Ir. L.J. Antonides die een korte be schrijving gaf over de totstandkoming -

-

/

van de meetwagen. “Net als bij het ontwerp en de bouw van een schip heeft het FEL geworsteld met de problemen zoals: draagvermogen + ledig gewicht, gewichtsverdeling en stabiliteit, snelheid, schokvaste opstelling, akoestiek, warmte-isolatie, buitenboordzetinrichtingen enz. enz.”. Spreker herinnerde er aan dat de proeftocht met de wagen bestond uit een rit rond het IJsselmeer en werd uitgevoerd op een miezerige dag “Rest mij nog u allen dank te zeggen voor het in de “Rederij MEOB” gestelde vertrouwen”. De sectie “Elektromagnetische metingen” begint nu met het proef tochtprogramma. In de toekomst gaat het MEOB voor De fensie en Buitenlandse Zaken storings metingen verrichten aan computersyste men. Het echte meten kan pas beginnen als de medewerkers van de sectie ELM in het bezit zijn van het groot rijbewijs. De “diepgang” van de meetwagen is wat te groot uitgevallen. M. 11


werkplaats is gereed. Hiermee zal een externe ontwerper het gehele gebouw op tekening vastieggen. Het is de bedoe ling dat het gebouw met alle installa ties als “turn-key-project” wordt opgeleverd per 1 januari 1991.

Voor 1989 en verder staan er weer een heleboel bouwactiviteiten op het pro gramma. Hieronder worden ze stuk voor stuk ge noemd met de nu bekende status.

Voor de interimperiode zullen oplos singen bedacht moeten worden om Wasse naar te kunnen ontruimen op het moment dat gebouw AB wordt opgeleverd. Op dat moment wacht namelijk alleen de spui terij, en alles wat erbij hoort, nog op nieuwe huisvesting in Oegstgeest. Het streven is er opgericht om MEOB Wasse naar aan de Koninklijke Landmacht over te dragen in materieelbeheer per okto ber 1989. Bedrijfsrestaurant nieuwbouw

Werkplaats SAR/KIM/OPTIEK-Nieuwbouw Dit gebouw is nu geheel regen- en winddicht en van binnen is de afbouwfase begonnen. De oplevering is gepland per 1 maart 1989. Hierna zal een verhuizingspro gramma uitgevoerd moeten worden om alle roerende goederen van Wassenaar naar Oegstgeest te verhuizen. Deze verhuizing wordt nauwkeurig ge pland en in een draaiboek vastgelegd om de stagnatie in de werkplaatsen tot het minimum te beperken. Voor het verhui zen, het installeren van alle machines, het inrichten en het inregelen van de luchtbehandelings installaties zal ca. Lwee tot drie maanden benodigd zijn. Gebouw AB- renovatie Voor de renovatie is het bouwkundig werk aanbesteed en zal het werk gegund worden aan de laagste inschrijver de Amsterdamse Aannemings Maatschappij (AAN). Deze dient voor het bedrijfsbureau en het bureau Materieelverwerving een tijdelijk kantoorgebouw te plaatsen op het parkeerterrein tussen AF en AB. Na de verhuizing zal de aannemer naar verwachting met het sloopwerk beginnen in januari 1989. De eerste fase zal opgeleverd worden voor de bouwvakantie, te weten de mechanische werkplaats en het magazijn. De tweede fase is gepland per oktober 1989 voor alle kantoren op de balustrade en de fotodienst op de tweede verdieping. Oppervlaktebehande 1 ingswerkpiaats nieuwbouw Het

programma 12

van

eisen

voor

deze

Het budget voor dit werk is vastgelegd in de investeringsbegroting van BOUTER/ DMKN omstreeks 1992/1993. De beschik bare financiële ruimte bij de DMKM vddr 1992 wordt hoofdzakelijk aangewend voor de bouw van een nieuwe Rijkswerf. Het programma van eisen voor dit gebouw wordt voorbereid en ter ontwerp voor gedragen bij de EIDZH. De tekeningen en het bestek kunnen dan op de markt ge bracht worden als er bij de DMKN voor 1992 ergens financiële ruimte ontstaat. Het restaurant zal onderdeel worden van een multifunctioneel gebouw, waarin ook de bedrijfsschool, de Bbb en de wacht gehuisvest zullen worden. Gedacht wordt aan een gebouw op de plaats tussen het gebouw AF en het huidige wachtgebouw. Hierna zullen de grond en de opstallen aan de overkant van de weg verkocht worden.

1


IJzervrije ruimte nieuwbouw Dit kleine gebouw wordt geheel in eigen beheer ontworpen, aanbesteed, gegund en toezicht gehouden. De oplevering is gepland gelijk met de werkplaats SAR/KIM/OPTIEK. Herindeling werkplaatsen In het kader van de reorganisatie ten gevolge van de afsiankingsoperatie dienen diverse werkplaatsen heringe richt te worden bij MEOB/H en de so narwerkpiaats bij MEOB/O. Deze herinrichting is gepland gereed te zijn voor medio 1989.

Wegenplan nieuwbouw/renovatie Het gehele wegennet te Oegstgeest zal opgeknapt worden ter plaatse van gebouw AC, om de nieuwbouw SAR/KIM/OPTIEK en naar het ETMAG. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en als het ;budget beschikbaar is zal de opdracht verstrekt worden. De oplevering is gepland per april 1989. Een bepaalde overlast voor het verkeer zal het wel opleveren maar het eindre sultaat liegt er niet om.

Aanpassing van de magazijnsorganisatie zowel op materieel als personeelgebied zal waarschijnlijk plaats moeten vinden in 1989/1990. Kantine-aanpassing uitgifte Om het personeel uit Wassenaar, na de verhuizing naar Oegstgeest, ook in de kantine tijdens de lunchperiode te kunnen bedienen moet de uitgiftebalie verlengd worden. Hiervoor zullen in beperkte mate aanpassingen verricht worden bij de huidige balie en de opslagruimte. Realisatie van deze aanpassingen is gepland per april 1989. Voorgaande opsoira~ing betreft alleen de belangrijke projekten. Een groot aantal andere aanvullingen en wijzigingen wordt ook nog in 1989 ge realiseerd. Het is duidelijk dat bij het MEOB in de toekomst enorm veel verbeterd wordt in de huidige gebouwen en dat er veel nieuwe gebouwen op stapel staan om het personeel een goed werk- en leefklimaat te bieden. HAZ

Collimatietoren nieuwbouw/renovatie De stalen toren op het nieuwe haventerrein, voor het collimeren van appa ratuur op hare majesteits schepen, is onderwerp van overleg bij de direktie materieel KM. Of de toren wordt ver plaatst, c~f de toren wordt verplaatst en verlengd c~f er wordt een nieuwe to ren gebouwd. Het benodigde budget en de technische eisen bepalen het uiteinde lijk te kiezen alternatief. Bedrij fsmagazij nen-herinrichting De admiraliteitsraad heeft besloten om het ETMAG en DIVMAG (eigenlijk het nieuwe centraal magazijnscomplex (CMC) aan te wijzen als groothandelsmagazijn Zuid en Noord. Het gevolg van deze beslissing is dat het MEOB/O en MEOB/H een groter be drijfsmagazijn moeten inrichten omdat het SCHELMAG te Den Helder wordt onder gebracht bij het CMC en het ETMAG alleen als groothandel gaat werken en de balifurictie gereduceerd gaat worden. De omvang van de gevolgen voor het MEOB/O en MEOB/H worden nu onderzocht.

en maar roeren dames, tot de volgende week!”

,,...

Rectificatie... In de oktoberuitgave van MEOBTIEK stond een item over de kortste weg van de bedrijfskantine naar gebouw H. Hierin wordt geschreven dat het kantineperso neel een grote wandeling, via de nieuwe hoofdpoort, moet maken om op hun werkplek te komen. De vraag “heren van beveiliging en MBK wees merisvriendelijk voor dit probleem en los dit soepel op” werd ten onrechte gelanceerd omdat de oplossing er reeds was. Bovendien dient vermeld te worden dat “beveiliging” (MID/KM) niets met dit soort zaken te maken heeft. 13


A

\ P

Oldti er ~s4 ~k~’~’

11 ~

Ditmaal gaan wij terug naar de begin jaren 1950 toen te Oegstgeest gebouw H zojuist in gebruik was genomen. In dit gebouw bevonden zich onder meer de zendontvangwerkplaats met aan het hoofd de heer Beyer en de versterkerwerk plaats onder supervisie van de heer Jansen. De foto gunt ons een blik in eerstgenoemde werkplaats. Van links naar rechts ziet men de heren Wilbrink, Van Buuren, Vlasveld, Righart van Gel der en Soederhuizen. Wij weten niet of de “educatie” echt is of geposeerd maar het leverde toen een mooi plaatje op. De heer Soederhuizen stond te boek als een grapperunaker. Bekend is dat hij, gewapend met een schaar, onverwachts de stropdas van de heer Beyer doorknipte. De volgende dag werd het goedgernaakt toen alle medewerkers met stropdassen kwamen aandragen waarop de, voor die tijd zeer bekende, pin-ups prijkten. Of Beyer die stropdassen ooit gedragen heeft is niet bekend. De “dader” is in latere jaren naar Canada geëmigreerd. 14

De heer Wilbrink vertrok naar het zui den des lands en begon er een radiozaak. Over de heer Vlasveld valt te vertellen dat hij een functie bekleedt bij de NOS, thans NOB. En Van Buuren ging met VUT. Ook de heer Righart van Gelder heeft zijn MEB-tijd er op zitten en hij stuurde ons de foto. Een voor treffelijk idee. IJzer srneden als het heet is. Een oproep aan onze gepensio neerde lezer(s) (essen): heeft u ergens in een enveloppe, album, lade of waar dan ook een oude foto van Ven, MEB of HEWER (thans allemaal MEOB) stuurt u hem dan in bruikleen op naar de Redac tie MEOBTIEK p.a. MEOB Postbus 1260, 2340 BG Oegstgeest. Wij maken en een reproduktie van en zullen t.z.t. deze in MEOBTIEK plaatsen Doen!

fi. K.


JA. Verkuyl: en geval an vader p zoon .

Of vaders het prettig vinden het be drijf “door te geven” aan hun zonen is iets waar een psycholoog tijdens de overgebleven uurtjes nog eens in zou kunnen duiken. De tijd dat het werk van de kostwinners als een soort van le vensverzekering opgeld deed voor de kinderen mag als verleden worden veron dersteld. Hetgeen niet wegneemt dat ouders met liefde voor een bepaald vak dit graag willen overdragen in de hoop dat kinderen het voortzetten. De heer J.A.G. Verkuyl junior toog in 1961 bij Verificatie Wassenaar aan de slag onder J.A.G. Verkuyl senior. Samen met de heer Valstar vormden zij een driemanschap dat zich boog over audioversterkers voor projektie- en stuurapparatuur. Nu, bijna 28 jaar later is de naam “J.A.G. Verkuyl” als het ware niet meer uit het bedrijfstelefoonboek je weg te branden. Achter de naam van junior, intussen ook al weer 54 jaar, staat de vermelding “opleidingen”. Een vogelaar in het veld waar de exacte oogst herhaaldelijk wordt binnenge haald.

leerd en heet de doorgaande beweging aan de overzijde van de Haarlemmer straatweg gewoon “Opleidingen”. “Ik houd van dit bedrijf vanwege z’n dynamische karakter” filosofeert Ver kuyl. Een liefde die vanwege het Zelfbeheer dat wij kennen nog wel verder zal zijn opgebloeid. Bovendien komt een deel “wij sheid” via opleidingen het bedrijf binnen. Het gezegde “kennis is macht” kan men overigens heden ten dage beter uitspreken als “Kennis en vaar digheid” is macht. “Wat je doet is het begeleiden van di verse lesprogramma’s op het gebied van haifgeleider-, digitale- en computertechnieken. Je bent mentor voor prakti kanten die binnen het bedrijf werkzaam zijn. Dat is een flink stuk van mijn taak. Op dit moment hebben wij er vijftien lopen. Afkomstig van MTS, HTS en TH. De stagetijd varieert van 3 tot 10 maanden”. Goedkoop personeel? “Neen. Wij zijn van oordeel dat ze ko men om een brok aanvullende opleiding te krijgen. Nummer 1: leren. Nummer 2: produktie. Zo is het en niet andersom”.

Jarenlang was Wassenaar de dagelijkse gang van Jan Verkuyl. De afdeling au dioversterkers fuseerde met luchtvaartinstrumenten waar vloot en MLD elkaar ontmoetten. “Na een jaartje of twaalf stapte ik over naar de toenmalige afdeling Advies technische handboeken” vertelt Verkuyl. 1978: De fusie MEB-Veri is een feit en het MEOB is het gevolg van de samen smelting. Verkuyl verhuist naar Oegst geest. “Ik was, zoals ze dat toen nog noemden, bij de bedrijfsschool. De heer Van Dam had daar de leiding. Zijn, te vroege, heengaan heeft ons destijds diep ge troffen. Van Dam werd opgevolgd door de heer J.W. van der Berg”. Computers Begeleiden De tijd gaat snel. Verkuyl heeft er al weer acht jaar opzitten en eigenlijk weinig tijd gehad om zijn blikken in de Morsebelpolder verloren te laten gaan. Ze waren meestentijds gericht op col lega’s en/of stagiaires die een oplei ding kwamen volgen. Intussen werd ook de naam “bedrijfsschool” ietwat gesty

De afdeling opleidingen is uitstekend geoutilleerd voor wat betreft personal computers. Er worden diverse computercursussen gegeven. Het accent ligt ook op het omgaan met de PC’s. “Klinkt gek, maar voor sommigen is het entree bij opleidingen tevens een eerste kennismaking met de computer. Er zijn nog genoeg mensen voor wie het 15


allemaal abacadabra is. Een soort van toverkastje .“, aldus Verkuyl. De programma’s in de computers zijn geënt op ‘t, naar aanleiding van de gevolgde studie, opdoen van praktijk. Men krijgt te maken met een algemene cursus LOTUS, DI-base en maakt kennis met cAD/CAM-achtige structuren ofwel in gewoon Nederlands: Tekenprograinma’ s. .

.

In het onderkomen van “opleidingen” lichten dagelijks vele schermen van evenzovele monitors op. Achter één ervan zit een praktikant een stukje digitale techniek tot leven te roepen bij het ontwikkelen van een schakeling. “Er worden hier in opdracht van het MEOB inderdaad schakelingen ontworpen”, zegt Verkuyl, “maar knoop wel in je oren dat het hier geen afdeling ontwikkelingen is. Leuk voorbeeld van een “ontwikkeling” is die van een speelkiok voor de afdeling badminton van de personeelsvereniging”. Verwachting “Kies exact” is een slogan die door het ministerie van onderwijs de wereld is ingestuurd om meisjes er toe aan te zetten zich op de techniek te werpen. Is er bij “opleidingen” als iets merk baar van dit Overheids streven? “Wij zien verwachtingsvol uit naar het tijdstip dat er een exacte dame bin nenkomt. Tot nu toe is het nog niet vertoond”. Ze zijn nog schaars maar het MEOB kent er overigens wel een paar. Enige jaren geleden was er een cursus basiselektro techniek voor bij het MEOB werkende dames. Invallen gedurende de afwezigheid van het hoofd opleidingen, de heer Van der Berg, blijkt voor Verkuyl een uitdaging in te houden. Prijst de samenwerking met de heer Thannhauser. “Het werk kost de nodige extra inzet en daar wijd ik graag, ook thuis, de nodige extra studie aan. Maar je moet altijd voor ogen houden dat een gek meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Het antwoord kan dus luiden: Dat zoeken wij op! En zo gebeurt het inderdaad”. Alpinisme Wij stappen van het bedrijf af en gaan de grens over. In de Oostenrijkse win tersportplaats Fillzmoos, gelegen in het Salzburgerland, kijkt men op een majesteitelijk bergmassief, namelijk de “Dachstein”. Verkuyl is er, als verwoed skiër, al vele jaren achtereen een vaste bezoeker. Heeft de bevoegdheid om 16

als ski-instrukteur les te geven en doet dit met veel plezier. ‘s Avonds en gedurende de weekeinden kan men hem in die hoedanigheid ook tegenkomen in Duinreli onder de vleugels van de “Stichting Bevordering Skisport Neder land”. “Van kind af aan ben ik altijd een grote sporter geweest. Turnen, ju do, volleybal, ik vind het heerlijk. Voor de NIVON ben ik jarenlang actief bezig geweest als alpinist-instruc teur”. Verkuyl als bergbeklimmer. “Dizzy on the top of the world” zeggen ze wel eens van deze sport. Problemen heeft hij er nooit mee gehad. Hij noemt een trits van bergtoppen in het Dachstein-, Groszglockner en Ges~usegebied. Alle maal Oostenrijk, maar Zwitserland zag Verkuyl ook naar omhoog streven. “In de Franse Alpen kom ik niet zo graag. De appartementen zijn er niet gezellig” is zijn mening. Een ondeugende vraag: “Is het zo dat de dames in het buitenland altijd “vallen” op de skileraar?”. “Zo is het vaak wel”, antwoord Verkuyl die er wijselijk niet verder op in gaat. Met het wintersportseizoen zo vlak voor de deur kan hij wellicht de lezers van MEOBTIEK wel een goede tip geven. Personeelsvereniging “Ik ben jarenlang bestuurslid van de Personeelsvereniging van VERI geweest en na de fusie nog een aantal jaren lid van het bestuur van PVMBO als commis saris algemeen. Drukke werkzaamheden noopten mij echter om de personeelsve renigingspijp aan Maarten te geven. Het was trouwens in een tijd dat ik bij de BZB de supervisie had van de verbin dingsdienst. De zgn. 27-mc periode”, herinnert Jan Verkuyl zich als de dag van gisteren. De tijd staat niet stil. Maar alles vormt voor hem nog steeds een uitda ging. Tijdens ons gesprek komt het hoofd algemene zaken even binnen. Uit het korte gesprek dat zich ontwikkelt blijkt Verkuyl nog steeds een man te zijn die graag vooruitblikt en prak tische tips geeft bij de ontwikkeling van overhead-sheets. Niemand is trou wens te oud om te leren. Individueel en heel belangrijk ook van elkaar. Het klinkt wellicht een beetje mora listisch maar dat sluipt onherroepelijk naar binnen in een interview met iemand die achter zijn naam “opleidingen” heeft staan. A.K.


Comp ter U heeft het allemaal kunnen lezen, vo rige keer in de MEOBTIEK, het artikel “PC-Privé” van de heer A. Koch. Mis schien wel de aanzet voor wat meer be weging binnen de Computer Hobby Club. Deze onderafdeling van de Hobby Club is al heel wat jaren aktief, reeds lang voordat er sprake was van een PC—Privé projekt. Leden van de Personeelsvere niging kunnen hiervan lid worden. Er wordt niet gekeken naar rang of stand, men kan zo lid worden, man of vrouw, jong of oud, het maakt niet uit. Er wordt wel verlangd dat er voor betaald wordt, maar dat is niet zo veel! Indien je geen computer hebt, of nog niet, maakt niet uit, je kan gewoon lid wor den! Leden van de PV krijgen het blad “De Scheepsbel” thuisgezonden. Hierin staat al sinds jaar en dag vermeld dat de laatste woensdagavond van de maand voor de Computer Hobby Club is. Het zou dus kunnen zijn dat iemand, doordat hij nog nooit een “Scheepsbel” heeft gezien, niet weet dat er een computeravond bestaat. Vanaf nu kan dat niet meer als smoes gebruikt worden! Gewoon komen, is het niet om vragen te stellen of te beantwoorden, dan is het wel om te zien hoe anderen hun hobby bedrijven. Je hoeft echt geen specialist of gevor derde te zijn om op zo’n avond je neus te laten zien. Ook is het niet noodza kelijk om een computer bij je te heb ben, het zou wel leuk zijn! Tevens kunnen eventuele vragen veel makkelij ker opgelost worden, maar dan moet je ze wel stellen! Nu heb ik het alleen maar over Oegst geest gehad, ook in Den Helder zijn er aktiviteiten op dit gebied, ondanks dat er geen computer club is. Door enkele enthousiastelingen is een Commodore club en een MSX club opgericht. Volgens mij kunnen ze nu best een algemene club oprichten, ook in Den Helder zijn er natuurlijk meerdere merken in gebruik, PC-Privé-ers genoeg denk ik! In Den Haag is men bezig de markt af te tasten naar belangstelling voor het

obb~ Club oprichten van een computerclub. Dit kon wel eens een flinke club worden omdat ze medewerkers van de KL, KLu en de 1(11 bijeen willen brengen. Het is een loffelijk streven en we ho ren er vast wel meer over.

Het blijkt dat ‘s winters het compu tergebruik toeneemt, de avonden worden langer en men gaat wat makkelijker voor het toetsenbord zitten als ‘s zomers. Misschien dat de aktiviteiten binnen de computerclub ook wat toe gaan nemen, zodat R. Boetekees hierdoor wat milder gestemd wordt. Hij heeft echt geen ongelijk met zijn kritiek op de club en het bedrijf. Maar ja, het alom bekende PC—Privé projekt ging geheel buiten het bedrijf om en ook de computerciub had niets in te brengen. Het is ook bij lange na niet bekend hoeveel MEOB-,MBK en ETMAG medewerkers een Olivetti PC hebben aangeschaft, dus zijn ze moei lijk te benaderen. Via het salarisbu reau gaat dat niet, gegevens zijn vertrouwelijk, er zijn trouwens genoeg mensen die hem contant betaald hebben. Tevens zijn er PC’s aangeschaft buiten dit projekt om. Een onderzoek houden binnen het bedrijf lijkt me niet zo zinvol, maar wie een enquete wil hou den, ga gerust je gang. Iedereen, met of zonder computer, moet maar gewoon lid worden van de computerciub. Dan weten we gelijk of er genoeg interesse is om iets te gaan organiseren. Wat heeft de club te bieden voor haar leden: Er zijn een aantal abonnementen afgesloten op computerbladen, deze rouleren langs de leden. Er is elke laatste woensdag van de maand computer avond waar de leden elkaar in raad en daad bij kunnen staan. Er is wat ge17


reedschap aanwezig voor kleine repara ties en er zijn voldoende verlengsnoe ren om computers aan te sluiten. Bij voldoende belangstelling kunnen er de monstraties gegeven worden, b.v. over software pakketten. R. Boomsma heeft een keer een demonstratie gegeven over het gebruik van LOTUS-1-2-3. Tegen be taling kan je een drankje nemen om de droge keel te smeren. Het zijn eigen lijk praat- en doe-avonden voor en door de leden. Ook voor hardwareproblemen kan je ge holpen worden, b.v. bij een defect aan apparatuur. Tevens zijn er boeken te leen, apparatuur (printer, cassettere corder, EPROM-prograinmer en diverse interfaces) en software (op schijf en! of cassette) voor diverse merken com puters.

Of je nu wel of niet lid wordt van een club, of je een Home Computer hebt of een PC, of je hem gebruikt of in de kast laat staan, het blijft jouw com puter! En wat je er mee doet, moet je zelf weten! Maar als je wilt weten wat een ander er mee doet, kom dan eens langs op de laatste woensdag van de maand in de bedrijfskantine in Oegst geest, ‘s avonds na 20.00 uur. Wil van Elk

,,Piet!!!!!! Ben je tôch weer met roken begonnen?????”

S uh ste “In bedrijven waar geen strakke rang orde heerst en waar contacten tussen werknemers en leiding mogelijk zijn, bestaat de minste stress”, zo lazen wij kortgeleden in de dagbladen. Genoemde conclusie is getrokken door een werk groep van TNO die een onderzoek naar stress in bedrijven heeft verricht. “De chef en de baas hebben een grote invloed op het ontstaan en het voorko men van stress bij de werknemers. Stress is een begrip voor de geeste lijke en lichamelijke toestand waarin een werknemer komt te verkeren als aan hem/haar eisen worden gesteld waaraan zij/hij niet kan voldoen. Als die si tuatie lang duurt of als er sprake is van een korte, hevige situatie, kan de werknemer er zowel geestelijk als lichamelijk onder lijden”. Tot zover een citaat. Het merkwaardige is dat TNO in feite met het resultaat van ‘t onderzoek een open deur intrapt. Vooral in de anibte narenwereld, waar het beloningssysteem de rangorde nog eens extra benadrukt, is de oorzaak van een van de belang rijkste vormen van stress al jarenlang bekend. De uit het onderzoek getrokken conclusie dat kennis over stress gering is en er vrijwel nergens sprake is van een brede aanpak is bepaald niet nieuw. Maar dat het nu allemaal eens officieel op een rijte is gezet waarschijnlijk wel. Staatssecretaris De Graaf heeft het parlement opdracht gegeven meer aandacht te besteden aan factoren die te maken hebben met psychische belas ting in het werk. Hij heeft TNO opdracht gegeven een stress-handboek samen te stellen. Tevens zal eind van dit jaar een studiebijeenkomst gehouden worden over het voorkomen van stress. 1989: Lief zijn voor elkaar. A.K.


Thermisc e

o1

a ood syst meo b’j het MEO

Inleiding Qp het gebied van militaire nachtzicht waarnemingstechnieken is sinds de tweede wereldoorlog nogal het een en ander gebeurd. Omdat het MEOB er vanuit de onderhouds- en reparatiehoek bij betrokken is geweest, hebben onze me dewerkers deze ontwikkeling op de voet kunnen volgen. Zo is in het verleden onderhoud verricht aan waarnemingsys temen gebaseerd op diverse technieken en zijn de medewerkers ook geconforri teerd met de diverse generaties binnen deze technieken. In het kort zijn de volgende nachtzicht waarnemingstech nieken het bedrijf gepasseerd: -

Actief infarood: (1950-1970) ttor de omgeving met infrarood licht te besc schijnen (niet zichtbaar voor het men selijk oog) kon een waarnemer met een speciaal optisch waarnemingsysteem het gereflecteerde infrarood licht waarne men. Het militaire nadeel van dit systeem was dat het een z.g. actief systeem is, hetgeen wil zeggen dat als de tegen stander over een infrarood waarne mingsysteem beschikt deze exact kan waarnemen waar de schijnwerper zich bevindt. Deze techniek wordt nu beschouwd als verouderd en het MEOB verricht inmid dels geen onderhoud of reparatie meer aan dit soort apparatuur. Helderheidsversterking (11V): (1970-nu) Als opvolger van het actieve infrarood werd deze nieuwe techniek geïntrodu ceerd. Het principe is als volgt: het aanwezige soms zeer zwakke omgevings licht (van b.v. sterren, maan, ver duisterde lampen etc.) wordt m.b.v. een opto electronisch systeem zoveel maal versterkt dat het waarneembaar wordt voor het menselijk oog. Het nadeel van 11V systemen is dat bij totale afwezigheid van licht en ook hij rook en mist waarneming onmogelijk wordt. Thennischinfrarood: (nu-toekomst) De laatste ontwikkeling betreft nacht zichtsystemen gebaseerd op het principe van waarnemen van warmtestraling in de omgeving. Omdat warmteverschillen altijd aanwezig zijn, blijven deze systemen ook bruikbaar bij volledige duisternis.

Een bijkomend voordeel is tevens dat thermische warmtestraling een veel groter doordringend vermogen heeft dan gewoon zichtbaar licht als het gaat om mist en rook. Dit betekent dat ook in deze omstandigheden veelal waarneming moge lijk blijft. De voordelen van de thermische infrarood systemen zijn zodanig dat men bij de krijgsmacht onderdelen steeds meer over gaat tot aanschaf ervan. Het MEOB verricht op het ogerib lik onder houd aan thermische infrarood handki jkers van het korps Mariniers en het WBDRW-systeem (Warmte-Beeld Dag Richt en Waarnemingsysteem). In de toekomst komt er mogelijk ook andere thermische infra rood apparatuur bij het MEUB in onderhoud. Omdat het hier toch om nieuwe technieken gaat die (bij het NEOB) geïntroduceerd zijn, leek het wel interessant om via deze weg wat bekendheid hieraan te geven. BaSIE)mrhxen Rad iogo lven, radargolven maar ook licht zijn allemaal elektromagnetische golven. De frequentie van de golf bepaalt samen met het voortplantingsmedium van de golf de golflengte. Zichtbaar licht bevindt zich ongeveer in het golflengte gebied van 0.3-0.7 pm. In onze omgeving heeft eik voorwerp een temperatuur die hoger is dan 0 Kelvin (-273°C) en zendt daarom volgens natuurkundige hasiswetten elektromagne tische straling uit. De golflengte waar bij de meeste energie wordt uitgestraald wordt bepaald door de temperatuur volgens max T = 2898 ( max [sam], T [1(1) Met bovenstaande formule kan worden inge zien dat de meeste energie van objecten met een omgevingstemperatuur (ongeveer 300 K) wordt uitgestraald in het golflengte gebied rond de 10 pm (zie figuur 1). .

Omdat de elektromagnetische straling rond dit 10 pm gebied ook goed wordt doorgela ten door de atmosfeer (uit figuur 2 blijkt dat de atmosfeer een transmissie venster heeft in het 8-12 ~am gebied) kan dit golf lengte gebied worden gebruikt voor waarne ming van de omgeving. Overigens blijkt uit figuur 2 tevens dat de atmosfeer een transmissievenster heeft in het 3-5 pm golflengte gebied. Echter omdat het door dringingsvermogen van 8-12~am voor rook groter is wordt mede vanwege hogere infra rood stralingsintensiteit in dit gebied gevoelige waarnemingsystemen gekozen. 19


BL ACKBOLJY SPLCIRA[ RADIANCE

(~

CM’ SR’.~JM’)

V) ~1~

—4

-.4 1~~~

C~)

-4 t.’,

— —

II

r.~,

~

-,‘

v~

-4 LD~

>-~:r3~ ~

-4

—4-4 -4 t.,,

c~

c

>-)>~

-4

“r) r) rT,

-v t--4

Lf)

1~J

t—

~

-1

t.’,

_rn

r -4 t,.’

-4

Figuur 1 Stralingscurveri van een ideale zwarte straler

20

t.’,”

c-) -4

t.’,


Speciale technieken

PERCENTAGE TRANSM ISSION r’,)

=

0~

Het thermische infrarood vereist een aantal speciale technieken zoals b v

~

.

-~

ci,

0

(1)

1

~0 1

-.1

0 —1

z

(1)

(1) U) —

0

z

-. -.

-~

(~tiek: De normale glassoorten di~ voor zicht baar licht gebruikt worden laten geen infrarc’ud licht van de golflengte toe gepast voor th~rmisch 1. R. systemen door. Voor optische componenten (lenzen, prisma s ete.) van deze systemen is men dus verplicht andere materialen toe te passen. Een veel gebruikt mate riaal is bijv germanium. Germanium is overigens niet doorzichtig voor zicht baar licht, vandaar dat thermische systemen vaak te herkennen zijn aan de zwarte lerizen. Lètector: Ter verhoging van de signaal ruis ver houding van het detector signaal moet de detector gekoeld worden. Elk t}ier misch infrarood systeem is daarom dus uitgerust met een detector koeling. Om een bruikbare sigr~aa] ruis verhou ding te krijgen wordt een 8-12 ~.im de tector tot ongeveer 77 K afgekoeld. Scanner: De voor militaire doeleinden geschikte detectoren bestaan (tot op heden) uit een aantal op r~ j geplaatste afzonder lijke sensoren (meestal 60 uf 120). De consequentie hiervan is dat een scansysteem in het optisch systeem nxet worden toegepast om de beeldopbouw te realiseren. Figuur 3a en 3b geven een weergave van 2 vaak toegepaste scan principes. Fig 3a

ci’

Figuur 2 Transmissie van de atmosfeer T.g.v. de diverse materialen die zich in cle waarnemirigsomgeving tiev inden met verschillende materiaaleigenschappen en verschillende temperaturen komen er vele stralingsintensiteiten voor. De thermische infrarood nachtzichtappara— tuur maakt van deze verschillende stralingsintensiteiten via een electro optisch systeem een voor het menselijk oog waarneembaar beeld. Met de huidige militaire warmte beeldsystemen is men in staat om tem peratuurverschillen waar te nemen van ongeveer 0. 1 K (0. 1 °C).

SERIAL SCAN PARALLEL SCAN

AFOCAL

Opt cs

Scan unit

Eyepiece

—ii Led’s

Detectnrs

Fig 3b

Preamps and LED drivers 21


Het MUXJB

~i

thermische 1.

.

~wst~n

Het MEOB heeft op het ogenblik 2 ther mische infrarood systemen in onderhoud H~nd kj~jçI Thermal Ima~er: dit draagbare systeem is in gebruik bij het Korps Ma riniers. De detector koeling van dit engelse Thorn EMI produkt wordt gereali seerd m.b.v. samengeperste, zeer schone lucht. Ebor uitstroming van deze lucht (300 atmosfeer), wordt t .g.v. energie kking, benodigd voor de expansie van de lucht. een temperatuurver lag Ing be reikt. De detector bestaat uit 14 elementen en er wordt gebruik gemsakt van het scan prin cipe van figuur 3b. WBDRW-svsteein: (WarrnteBeeld Dag Richt en Waarneming systeem) Dit systeem is in gebruik bij de landmacht waar het is ingebouwd in YPP pantservoertuigen. De detector koeling van dit nederlandse Oldelft produkt wordt gerealiseerd door een koelmotor. Door toepassing van het Stirling principe wordt ter plaatse van de detector een energietransport gereali seerd. De detector bestaat uit 60 elemen ten en er wordt het scan principe van fi guur 3a toegepast. Het MEOB verricht 4/5de echelonis onderhoud aan beide systemen waarvoor dan ook di verse meet- en testmiddelen aanwezig zijn (zie foto).

~k —1~

/ ‘~-~

0

nium, silicium) te bewerken. Verder is men op het ogenblik d~k bezig met het ontwikkelen van antireflex coat irigen voor infrarood optiek. Het ligt in de bedoeling de mogelijkheden op gebied van meet- en testmiddeleri, en ook het aanbrengen van coat ings in de na bij e toekomst uit te breiden. Voor wat betreft de toekomst zijn er aanwijzigingen dat er ook nog andere ther mische infrarood systemen ter onderhoud bij het MEOB zullen worden aangeboden. Eén ding is zeker: in de toekomst zullen thermische infrarood systemen nog meer worden toegepast en het MEOB is gereed wat betreft infrastructuur en kennisniveau om zijn rol in het onderhoud van deze systemen te spelen. ing. J F. van Loon afd. ON~ .

L~

-~

•1

Meet en testmiddelen t.b.v. thermische infrarood systemen (afd. CJNZO). Tevens is men bij het MEOB in staat de materialen voor de optische componenten van thermisch infrarood systemen (germa— 22

Toilet Een toilet is een klein karnertje waar de ambtenaar (m/v) zich even rustig kan terugtrekken. Het is ook de plek waar sigaretten gerookt worden tijdens het doen van de dagelijkse boodschap. Anderen die niet roken hebben daar echter geen boodschap aan. Het toilet wordt er een stuk onvriendelijker door. Temeer omdat de lucht in de regel niet van die kwaliteit is om er over naar huis schrijven. Vooral niet in gebouw AF te Oegstgeest waar zich op de eerste verdieping aan de zuidzijde een toilet bevindt dat geen luchtverversingskanaal heeft. Dit klopt natuurlijk niet, maar het heeft wel het voordeel dat een bezoek daar in tijdsduur tot een minimum wordt beperkt. Er wordt aan gewerkt om het ongemak van het gemak op te heffen.


WAT

~1L~

STER E ROOKO~TWIKKELINt~

-~

~-

A&NWEZI~EN WAARS~J4UWEN EN

~ ~

/

/,/

-—

1

INDIEN NODIC~ VEILIÇ STELLEN

TRAPPEI4VIS VR~)MAKEW VAN FIETSEN .~

/~‘~‘

~

EN ANDERE I4INDERL!JKE 065T4%(ELS

(~) L~

z

~

1:

~5E*~~ ‘~~U

VODRZICHTI~ MET VUU1~,DENK EER5T N

23


Herenbezoe

Bladdere

Op 15 november ji. bezochten een groot aantal leden van de Sociëteit “PROBUS” het NEOB Oegstgeest en Wassenaar. De heren werden ontvangen door de DMEOB, Ir. L. J. Antonides. HADV, Ir. C.G. Beljaars, hield een inleiding over het MEOB in het algemeen en na een rondlei— ding werd de lunch genoten “in het bijzonder”

t

Het woord “bladderen” heeft onder meer te maken met het loslaten van verf van een onderlaag. Dit is nu het geval met de sokkel waarop Leidse geleerde

het borstbeeld van de Kaiser staat. Aan de

Oegstgeester kunstenaar Frans de Haas is de opdracht gegund het geheel een “face—lift” te geven. Op hoe het be drijf aan het borstbeeld is gekomen ko men wij nog nader terug.

24


ie ‘‘MO Op zaterdag 12 november was het MEOB te Den Helder opengesteld voor medewer kers met hun familie en kermissen. tien uur werd het bedrijf opengesteld en vrijwel direct kwam een behoorlijke stroom bezoekers het bedrijf ‘van bin

‘L~$~

~:

~

J~ all

1

er nen bekijken. Deze open dag was geor ganiseerd nadat de plannen voor een eerdere “gezins-dag” ingetrokken waren. Met name vanuit de diverse werkplaatsen was te kennen gegeven dat er behoefte aan bestond om het dagelijkse werk aan

1 1~ t.

S—

‘t

e

1~ Op de foto de antenne van de “Goalkeep er” met een deel van het personeel van de “Radarwpl. Van links naar rechts: Wil Sanders, Jan Stavenuiter,

Peter

Borreman, Aico van Straaien, Haan, Herman v.d. Giessen. Onder: Renee de Haarsma.

Geus, Jack Dienst

André de

en

André 25


te riirtiute familie ten toon te sprei— den. Dit verzoek kreeg gevolg en aldus kwam er deze open dag. Uiteraard was het çieer zoals het altijd is rond het MEOB, guur en regenachtig. Ondanks dat hadden velen de barre tocht naar het bedrijf gewaagd. Volgens tel lingen van het t’IBK hebben ongeveer 500 personen, varierend van kleine baby~s tot vergevorderde grootouders op die dag het terrein betreden. Bijna alle werkplekken waren open gesteld ter bezichtiging. Hierbij straalden de kantoorruimten een gelaten rust uit en werd in het bijzonder in diverse werkplaatsen en de tekenkamer veel moeite gedaan uitleg te geven aan een grote van eteit in technieken. C~n een of andere reden blijft de techniek aantrekkingskracht uitoefenen op zowel jong als oud. Zo was in de tekenkamer een to~tel opgesteld welke geheel au tomatisch diverse tekeningen en teksten kan verkleinen en vergroten en daarna nauwkeurig op papier zetten. Het let terzetten met ejablonen is hiermee voor een deel verleden tijd. Tevens hadden de werkplaatsen alle moeite gedaan om zowel de oudere en nieuwste antennes t.b.v. sateliet com municatie, de antenne systemen van goalkeeper alsmede een model van de gehele goalkeeper. Vele van deze technieken zorgden voor be- en verwondering bij de bezoekers. familieleden Enkele uitspraken van welke werden opgevangen willen wij u niet onthouden. “dat zoveel onderdelen in zo n klein kastje kunnen’ “dat die apparatuur zo veel kost ‘wat ontzettend groot zijn die radars” “wat een grote werkplaatsen en wat staat er veel’ Uiteraard werd na een enererende ronde door het bedrijf een bezoek gebracht aan onze fraai versierde bedrijfskantine. Hier hadden de beheerder en zijn dochter de handen overvol aan het bedienen van de vele bezoekers. De kolonel Durang liet enkele dagen later zijn dank en waardering middels een be kendmaking blijken en ik zou gaarne be sluiten met zijn conclusie: Voorwaar een goed stukje promotie. H. Jansen

Nieuwe skyline

—,.-~S.——-——.S.—~=’

S.),,

~‘‘

Palen, ijzer, beton, glas, stenen... dit alles samengevoegd tot een welge— schapen gebouw, waarin de Wassenaarders zich straks Oegstgeestenaren moeten wa nen. Zo was er het absolute niets en zo staat het er. De nieuwe skyline in de Oegstgeester Morsebelpolder namelijk die van een herboren MEOB zal de komen de decennnia de blik van velen gevangen houden.

PCP ive Rectificatie In het stuk over “PC-Privé” is een storende fout geslopen. Bij het MEOB te Den Helder bestaat al 5 jaar lang een Commodore gebruikersgroep met ongeveer 50 leden. Daarnaast een MSX gebniikersgroep van ongeveer 25 leden welke ook al weer 2 jaar bestaat. Voor de FC is een enquête gestart om te kijken of er voldoende belangstel ling is voor het oprichten van een K~ gebruikersgroep. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Al deze groepen val len onder het bestuur van de S.O.V. M.E.O.B. T.A. v. Zanten Noot redaktie: jammer dat ons iets ders is verteld~

26

Ii,

an


Ii

stnictie van het oor zien. In ons geval gaat het om het, met vloeistof gevulde, slakkenhuis en een spier welke aan de stijgbeugel is bevestigd (niet gete kend). In het slakkenhuis bevinden zich trilharen, welke te beschouwen zijn als snaren, die elk door een bepaalde toonhoogte in trilling kunnen worden gebracht. Aantal trilharen is ongeveer 24.000.

A

o rbesch iog Nu het einde van 1988 nadert wil ik u wat meer vertellen over het horen en het oor. Uit grafiek 1 blijkt dat het oor niet voor alle frequenties even gevoelig is.

Het oor is een zeer ingenieus apparaat, dat geluiden kan registreren van 16hz tot ongeveer 20khz. Op oudere leeftijd zal door verkalking” van de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeu gel) de tovengrens van 20khz teruglopen naar ongeveer 15khz. Hoe werkt nu het gehoor? Het geluid komt via de gehoorgang op het trommelvlies. Via de hamer, aambeeld en stijgbeugel komt dit geluid

Let bv. op de clip tussen 2 en 5khz. Qn een indruk te geven hoe hard diverse geluiden zijn is grafiek 2 gemaakt. Tussen de 80 en 90dB ligt het pant waarop door vrijwel iedereen geluid als hinderlijk wordt ervaren. Boven dit pmt treedt gehoorbeschadiging op. De navolgende dO

tekening

laat de

con-

IW/m2

loon

v40 Do’ 120 110 to

10

80 1 7° 80

10.1

$0 L0

10.2

30

20 10 0 10~’

—10 20

50

tO

500

ik

5k

E)k ør-t

1—

2

0(F)sde gehoordrempet 0(R)—de çeltvrdr mp 1

— — ——

20k kHz

vigt. Fit tcher Munson (1933) tigs. Robinson en Dadson (19S5)

Lijnen van constante luidheid (isolonen) volgens Robinson en Dadson.

CRAFi≤k

‘1. 27


na het ovale venster gepasseerd te zijn in het slakkenhuis. Daar worden de trUharen in trilling gebracht en via de 8e hersenzenuw naar de hersenen gebracht. Het geluid komt tevens in tegenfase op het ronde venster om de druk in het oor te vereffenen.

nauwing van de bloedvaten, afnemen van slaapdiepte en verschijnselen van stress. De zin van dit verhaal is, om een ieder te laten lezen wat er kan gebeuren als u geen behoorbescherming draagt bij geluiden van grote sterkte. Nog enige wenken; Zet eerst uw gehoorbescherming op, voordat u de ruimte betreedt; Veroorzaak geen knalgeluiden vlak bij iemand in de buurt, dit geldt in nog meerdere mate bij het afsteken van vuur werk; Vermijd in uw werkplaatsen bij het be werken van metalen etc teveel lawaai; dit kan gebeuren door het scherp houden en smeren van boren en beitels, niet dwars op plaatwerk vijlen maar in de langsrichting, bij hameren van plaatwerk er een stuk zacht materiaal onder leggen. -

Wat gebeurt er nu bij blootstelling aan geluiden boven de 80dB? Het blijkt dat de tril.haren in het slakkenhuis, die ervoor zorgen dat we deze geluiden kunnen horen na verloop van tijd afsterven en samenk leven. Controleren we nu het oor, dat zien we daar een “dip’ zal zijn ontstaan in het fre quentiediagrain.

raketmo for

T

geschut s fraalmolvr pijngrens pneumatische hamer plaatwerkerij, symf orkest mach,neAamer motorschip motor vrachtwagen luide spraak, straatlawaai druk res ftiurant, norm. gesprek gemiddeld straatlawaai zachte muziek, rustige kamer ruisen van bomen horloge (aan oor) b(adgeritsel zacht fluisteren (1,5mfr) gehoordrempel ~R.AFi~

-

honol.n

_________ EVENW)CHT~O~GAAN

‘~~‘~‘N oo,nb..Id

GEHO~ORGAAN

~

hO~

:~

SI~hh.flt~,S t. t.,., na.,.

o,oII~tflhI~1

,on_

fin?.’

2..~

De diepte van de “dip is afhankelijk van de mate van beschadiging. DIT WORDT NOOIT MEER GOED. Als de “dip” groot genoeg is, dan kunnen we een fluittoon horen, die niet meer verdwijnt. Dit kan zo hinderijk zijn, dat sommigen zelfmoord plegen! De spier aan de stijgbeugel geeft enige bescherming, in die zin dat bij harde ge luiden de zaak “strakker gaat staan, zodat we niet meteen een gehoorbeschadiging oplopen (disco!) Voor mensen die al een ‘dip’ in hun ge luidsdiagram hebben, is het zaak om niet blootgesteld te worden aan knalgeluiden, omdat dan het pint bereikt kan worden dat de fluittoon optreedt. De spier aan de stijbeugel werkt niet bij knalgeluiden, omdat de spier enige tijd nodig heeft om korter te worden. Bij minder ernstige gehoorbeschadigingefl kunnen we last krijgen van prikkelbaar heid, onrust, bloedd~k stijging, ver-

28

-

-

-

Bedenk dat collega’ s laat kunnen hebben van uw lawaaiige werkzaamheden. Ook radio’s kunnen hinderlijk luid staan!

Als u hieraan denkt zullen, zowel colle— ga’s zonder, als die met, gehoorbeschadi gingen u dankbaar zijn. T.A. v. Zanten


Bri ade Geoeraal Tb.J.F. oes op ezoek de werkplaatsen ONNI, OTSE, ORLY en OREK alsmede, een primeur, de nieuwbouw van de werkplaatsen SAR, Kompassen Optiek.

Qp dinsdag 22 november j 1. werd het MEOB Oegstgeest bezocht door het hoofd van de materieeldienst/DtIKL, Brigade Generaal Th.J.F. Roes. Hij werd verge— zeld door Luitenant Kolonel M.J.M. van Broekhoven

“1)

‘ 21.

1

~

,~

c%eÇ

~

~t?~t

~,,

~

A$’1.

4.

~ ~i’~2’

‘.‘ ‘~.

;

~

~,IE~&~’ ~

4

~j ..

meer

~)

1

4~

-•~

.

-

—~

.‘

4

~

•.~_

~‘

~

j

-~

‘~

a~

-‘-—

-

~•4~ .

--

ç a--

tbel van het bezoek was het afstemmen van het toekomstige werkpakket van de Koninklijke Landmacht op de capaciteit van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf. (zie ook “Van de directie”. Red.)

Na de besprekingen met DMEOB werden de bezoekers onder begeleiding van HADV, Ir. C.G. Beljaars en HOPT, P. van Holland, rondgeleid. Men bezocht onder

1

4.

*1

“~—.

0

9.

Al

4

De belangstelling voor het Oegstgeester gebeuren was zo groot dat het bezoek met nhim een uur uitliep.

Geen stuniwerk meer voor MEOB Oegstijeest

S,

“t

4

~.

rf~

.%.

:5:

-.~,

~

p

~

Jarenlang heeft het personeel dat ondergebracht was in de kantoren aan de westzijde van gebouw AB een prachtig uitzicht gehad op een uitrit van de Rijksweg A44. Het was een bijzondere, want de autos kwamen tégen het verkeer van genoemde weg op de Haarleirmier— straatweg. Dergelijk soort uitritten moest men tot voor kort In Nederland nog met een lantaarutje zoeken. Dezer dagen werd de uitrit, in verband met een reconstructie, voor al het verkeer afgesloten en een aantal MEOB ere zal het voortaan moeten doen zon der stunts van tuitenaf. Het aantal auto’s dat in de loop der jaren tegen over het bedrijf juist op dit pent met elkaar in botsing kwam was legio. Ge lukkig bleef het meestal beperkt tot blikschade en was er slechts een enkele maal sprake van een ernatige verwon ding. In ieder geval is het een hele opluchting dat het verkeer tegenover het bedrijf, door het vervallen van de uitrit Rijksweg, ter plaatse een stuk veiliger is geworden. 29


Foster Parents Plan Negen jaar geleden werden wij in het bestuur van de Personeelsvereniging Marine Bedrijven Oegstgeest geconfron teerd met de bittere armoe die vele kinderen over de hele wereld lijden en de manier waarop het Foster Parents Plan hieraan iets tracht te doen. We hebben toen een actie op touw gezet en kregen zoveel deelnemers dat we 7 pleegkinderen financieel konden adop teren. In de loop der jaren is het aantal deelnemers wat teruggelopen zo dat we nu met 130 deelnemers nog 5 pleegkinderen hebben. De maandelijkse bijdrage wordt automatisch van het sa laris afgehouden zodat men het nauwe lijks nog merkt. Nu, na negen jaar dus, kreeg ik het idee dat er een heleboel deelnemers waarschijnlijk niet eens meer wisten dat ze meededen en daarom heb ik ze allemaal een brief gestuurd. Mijn idee bleek juist want al na een paar dagen stromen de reacties binnen en gelukkig allemaal positief. De meesten willen hun bijdrage verhogen! Dat bracht mij op het volgende idee want deze brief was maar bestemd voor 130 mensen en de MEOBTIEK. komt bij meer dan 1000 mensen. En daarom moeten er toch ook velen zijn die best dit bij zonder goede doel zouden willen steu nen! Vandaar dat ik de brief wat heb aangepast en nu hier wil bekendstellen in de hoop dat er flink wat deelnemers bijkomen. U hoeft hiervoor geen lid van PVNBO te zijn (het mag natuurlijk wel) en de minimum bijdrage is f. 1,--per maand; een maximum is er niet. Beste aanstaande FPP-deelnemer! Hiermee wil ik u eens het hoe en wat laten zien van ons als FPP-pleegouders. -

-

Momenteel zijn we met 130 deelnemers die per maand f. 245,-- bijeen bren gen. Vanaf het begin tot nu is in totaal f. 27.500,-- aan het FPP overgemaakt. Op dit moment hebben we 5 pleegkinde ren en wel: 1. Jorge Humberto in Guatamala 2. Trimah Supengi in Indonesië 3. Gautam Bhilane in India in Indonesië 4. Nengah Suteja 5. Richard Canales in El Salvador Ze kunnen pleegkind zijn vanaf 8 jaar en tot ze 18 jaar zijn geworden. Voorheen hadden we nog twee pleegkin 30

deren in Burkina Fasso (het vroegere Bovenvolta), een in Indonesië en een in India. Een van de deelnemers, dhr. 1. Ten geler, is vorig jaar septerr~ber op be zoek geweest bij onze pleegkinderen in Indonesie en heeft met eigen ogen kunnen zien hoeveel goeds er wordt gedaan met onze bijdragen. Hij heeft daarvan uitgebreid verslag gedaan in de Scheepsbel; als u lid van de PVMBO bent herinnert u zich dat wellicht nog wel. De pleegkinderen schrijven regelmatig een briefje over hun vorderingen op school, over hun familie of hun omge ving of ze maken een mooie tekening. Een ervan heb ik op de achterzijde van deze brief afgedrukt. Hij is ge maakt door Gautam Bhilane en het ori gineel is nog gekleurd ook. Ik heb deze tekening gebruikt juist vanwege dat kleine zinnetje wat erop staat. Het geeft goed weer hoe zeer zij onze hulp waarderen. Het zou natuurlijk hardstikke mooi zijn als u ook FPP-deelnemer zou worden. En wilt u zelfs meer dan alleen financieel steunen dan kunt u zich ook aanmelden als correspondentie-pleegouder. Dat wil zeggen vier of vijf keer per jaar een briefje of tekening van een pleegkind krijgen en hem of haar dan een antwoordbriefje terugschrijven. Dat kan gewoon in het Nederlands, FPP zorgt voor een vertaling, maar het mag ook in de taal van het kind. Voor Indonesie is dat Maleis, voor India Engels of Sanskriet en voor Guatemala en El Sal vador Spaans. Ik hoop dat deze oproep niet tevergeefs is. U kunt zich aanmelden bij ondergete kende. Vriendelijke groeten van uw -

-

FPP-coordinator, A.J.M. Koek, telefoon 2454

.—

~

•,.ç~ ~

-

[ From F.C. 41—756 Bombay,

Gautam Bhi1~e, India


Sint Nico Paas op het EO:

1

egst~eest

Eindelijk was het weer zo ver, de Sint is weer in het land. Ook dit jaar kwam hij weer bij het MEOB langs. De kinderen kwamen als vroeg binnen met verwachtingsvolle gezichtjes en klop pende harten, maar het zou nog even duren voor de Sint zou komen. De kinderen en hun ouders konden eerst genieten van een leuke poppenkast en goochelshow van Ronald Ravel en Renee. Na alle spanning van de show werd er eerst even ontspannen met een frisdrankje en een versnapering. Toen was eindelijk het langverwachte moment aangebroken en betrad Sinter klaas met zijn hoofdpiet de zaal onder luid gezang van de kinderen. 0

~

1ç~

1

:~~_~r4:\

t

Maar waar waren zijn pieten Pedro en Pép~ nou gebleven? Dat raadsel werd snel opgelost, via de zolder kwamen zij naar beneden geklau terd, en vertelde dat zij alvast het dak voor Sinterklaas geïnspecteerd hadden. Bij Sinterklaas horen natuurlijk ook pakjes en die was de Sint niet verge ten.

Mijns inziens kunnen we weer terugzien op een bijzonder geslaagd Sint Nico laasfeest 31


1 N TER K LA A S C 0 M MI SS 1

É

Het is dit jaar voor de kinderen van de Mythylschool te Leiden een geweldig Sinterklaasfeest geweest. Mede dankzij uw bijdrage kan hun har tewens in vervulling gaan, een nieuwe kleurentelevisie. Namens alle kinderen, de direkteur en onderdirekteur van deze school en de Sint Nicolaas Commissie hartelijk dank voor uw bijdrage. De bedankbrief zal door de kinderen zelf gemaakt worden, maar kan wegens tijdgebrek helaas niet in deze Meob— tiek gepubliceerd worden. De collecte heeft dit jaar een recordopbrengst ge haald van f 1.300,- gulden. De opbrengst is door een afvaardiging van Zwarte Pieten en commissieleden op maandag 5 december aangeboden aan de direkteur van de Mythylschool, dhr. Willems. Wij hopen dat u net zo blij bent met dit resultaat als wij, en wensen u prettige feestdagen en een gezond 1989. Sint Nicolaas Commissie

~

44~

Çrç

1

/4~ 32


Zonder puntenverlies, dhr. C. de Vries Met puntenverlies, dhr. 3. Brouwers Met puntenverlies, dhr. J.W. Ruben

.f 10,-.f 25,-— f 15,——

I~e~

Hoe de puzzelladder werkt kun u hieronder lezen 1. Iedere ingeleverde puzzel levert 1 punt op. 2. Iedere goede puzzel levert 4 punten op.

3. Ieder eer, dat er een puzzel verschijnt, krijgen de bovenste 2 van de ladder de le c.q. de 2e prijs en verliezen dan hun punten. 4. Iedere keer wordt onder de goede oplossingen geloot voor de 3e prijs. De winnaar hiervan verliest niet zijn punten. 5. Indien er 6 maal achtereen geen puzzel wordt ingeleverd, vervallen de ev. punten. 1 punt Mevr. J.M. Ruben-van Noord 5 punten Dhr. G. Wesselius Mevr. P. van Duyvenbode 6 punten Dhr. C. de Weerd 9 punten Dhr. A. Bal Dhr. J.W. de Groot Mevr. 1. Varkevisser-Kuyt 13 punten Dhr. C. de Vries Mevr. B. van Kempen-Fleur 14 punten Dhr. C.L. Moraal Mevr. C. de Boer Mevr. J.A.M. Grootjans Mevr. M. van Voorene-Weymar 17 punten Dhr. J.W. Beij 18 punten Dhr. P. v.d. Burg Mevr. C. van Duren 22 punten Dhr. K. Varkevisser 23 punten Dhr. 3. Jongeleen Dhr. J.J.J. Mullers 24 punten Dhr. C. de Graaf Dhr. D.J. Beij Mevr. M.C.J. Jansen 39 punten Dhr. P. Guyt

25 punten Dhr. C. Haasnoot Dhr. H.L. Cohen 32 punten Dhr. W.J.A. Homburg 33 punten Dhr. F.L. Wiesenfeld 34 punten Dhr. R. v.d. Neut 35 punten Mevr. C. Schipper-van Duin 36 punten Dhr. D. van Schooneveld Mevr. K. Kranenburg-Zwaan Mevr. P. Grootjans-Martens De puzzelredacteur wenst u prettige kerstdagen en een gezond 1989. De puzzel inleveren voor 27 jan. 1989 bij Joop v.d. Zalm afd. ONNI tst. 2207. I~_,

~L

S_

3

-~

o

~

!1 ~ ~ ~ j3~

~-P al ~

~

•0

0

~Z

~≤~i~p

~

~ft R

t~

~i

~

~ ~ ~

~

~ 1~ & t~! L ~ I~ iE~ ~t’i A ~aa8~L1j~]~ ~

~

~

~

~ i~ ~ 11 ¶3 ii ii ~ B. a ~

~ -p~~~a~.ai a aa~a~ -i —J

O1’LDSS)N&

VDPJ(~E PUZZEL 33


1*

Horizontaal 1. 5. 9. 12. 14. 15. 17. 19. 22. 24. 26. 27. 28. 30. 32. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 42. 43. 44.

oud bouwsel alleen sap drank tijdrekening eentonig larve rubber rustend (afk.) ve epad rag vnw. verhaal dof mond leep vervolgen kl ip metaal gevuld ook hoofddeksel berkelium vet

34

45. 47. 48. 50. 52. 54. 55. 56. 58. 59. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 75. 76. 77. 79. 81. 82. 83. 85. 87. 88. 90. 91.

92. 93. 95. 96. 97 99:

voorvoegsel stropop duiventil goud (Fr.) groot p1. in Groningen

101. 102. 104. 106. 107. 108.

vracht bid (Lat.) Ned. riviertje daad sneischrif t koker

zoogdier vr.munt zoogdier drinkf lesje boomsoort zangnoot inhoudsmaat bars mijns inziens Vrije universite aard kenau in het jaar des Heren paard Vertikaal godin oude stad 2. deel v.d. mast 76. leges maanstand 3. vr. munt 78. sportterm kaatsbaan 4. ophef 80. deel v.h. gelaat tres 6. hoofddeksel 81. mw. Eur.land meervoud (Lat.) 7. slede 82. insekt priem 8. spinweb 84. naturist zot 9. soort hert 86. nakroost boomsoort 10. streel 87. omvang pel 11. bolgewas 89. schijf destijds 13. pit 91. opera houten keet 15. blaam 94. sportterm omroepver. 16. versiering 95. voorz. stem 18. bergplaats 97. tentoonstellings kern 20. vnw. gebouw slagader 21. kerk.feest 23. vogelverschrikker 98. bestemming 25. deel v.e. etmaal 99. kerk. straf 27. doopmoeder 100. voorz. 29. laag 103. zangnoot 30. vorm 105. Rijks Uni 31. voorz. versiteit 33. kruin 35. nar 36. nimmer 39. deel v.e. vis 41. schepper 44. deel v.e. schip 46. elec. geladen deeltje 48. kiezel 49. voorz. 50. vaartuig 51. iets nieuws 53. familielid 57. vogeleigenschap 60. type paard 61. vnw. 62. geldstuk 63. nv. in Ned. 64. restant 65. zwart koorn 66. zoogdier 67. zoogdier 69. behoeft ig 71. gezet 73. loot


J ilari a ter slo en grendel:C,H. u C atinier

Er zijn nog ambtenaren die écht met pensioen gaan. Ze eentje is de heer C.H. du Chatinier. Volgend jaar maart wordt deze collega van ons 65 jaar en het weerhield hem er bovendien niet van om op 24 oktober ji. zijn 40-jarig arnbtsjubileum te vieren. “Het werken bij het MEOB is een hoge pit” heb ik “Diichat” wel eens horen zeggen. Daarmee uiting gevende aan het plezier dat hij er aan beleeft. Hij ging niet met VUT want plezier pak je jezelf niet af. Op de dag waarop de vier “tientjes” officieel werden gevierd werd hij met zijn echtgenote, vier zonen en vier schoondochters, door DMEOB in diens kamer welkom geheten. Het was een spraakmakende aangelegenheid met een Koninklijk Besluit als hoogtepunt: De onderscheiding met de medaille in zil ver behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Direkteur L.J. Antonides speidde de versierselen op en dit alles nadat een gratificatie het kapitaal van de jubilaris al redelijk had doen groeien. De schoondochters kregen allen een handboeket en de echtgenote een fraaie bak met bloeiende planten. De gebeurtenis werd onder mee bijgewoond door het Hoofd Produktiebedrijf Oegst geest, de heer Ir. S.J. Uitterdijk, alsmede de Chef Cryptowerkpiaats, adjudant J.J. van der Meer. Tijdens de avonduren volgde er een kleine “culi

naire” samenzwering met de collega’s en gezinsleden bij de Chinees. In augustus 1949 trad du Chatinier aan als elektromonteur zeemilicien en werd hij te werk gesteld bij de Marine Radio Dienst (thans MEOB) aan de Haarlemmer straatweg. Hij kwam daar terecht in de accuwerkpiaats. De zure omgeving was gelukkig niet van invloed op zijn ge laatsuitdrukking. Het was ten tijde dat de Doorman naar Indonesië zou vertrekken maar de Cha tinier behield zijn walplaatsing omdat hij gehuwd was en vrijgezellen de “voorkeur” genoten om naar het verre Oosten te worden uitgezonden. Du Chatinier ging voor “het bedrijf in het groen” uit de bol en na zijn diensttijd bleef hij komen en gaan. Hij kwam als vakman B naar de radiowerk plaats en slechts een jaar nadien werd hij belast met werkzaamheden aan zen derapparatuur. In 1970 maakte du Chatinier zijn opwachting in de cryptowerkpiaats en sindsdien verkeert hij overdag achter slot en grendel. Rest nog te vermelden dat de jubilaris zeer actief is geweest bij de EHBO en de Bedrijfsbrandweer c.q. de BZB. A.K. 35


ei VUT

a det t

S’

~,

)

—t..

;~ i~

~‘

v

--

De heer A. van der Pol ging onlangs met VUT. Op 29 november ji. vierde hij zijn 40—jarig ambtsjubileum en nam hij, als Chef van de afdeling Orion/Lynx, af scheid. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de Marine Luchtvaart Dienst en ondanks dat het een bedrijf betrof dat hoofdza— lijk de lucht ingaat bleef hij toch met beide benen aan de grond. Het 40-jarig jubileum werd gevierd “ensuite” in de kamer van DMEOB en later op de dag werd de chef Orion/Lynx door zijn medewer kers in het “Petit Restaurant” uitgege— ten. Als aandenken ontving hij namens de collega’s een fraai boekwerk, geti teld: “Kroniek van de 20e eeuw”. Op 17 januari 1955 kwam de heer van der Pol bij het MEB nadat hij een aantal jaren bij de K.M. als militair der Zee macht dienst had gedaan. Als technicus werd hij destijds uitgezonden naar BIAK Nieuw—Guinea en keerde in 1960 weer terug naar Oegstgeest. Via de Radar— werkplaats werd hij plaatsvervangend chef van de sub-sectie Atlantique waarna in 1984 de aanstelling als chef van de afdeling Orion/Lynx volgde.

r

36

Afscheid H. van Egmond

De naam “Van Egmond” komt een flink aantal malen voor op de bemanningslijst van het MEOB Oegstgeest/Wassenaar. Het ziet er overigens niet naar uit dat ze een greep naar de macht zullen doen om van het overheidsbedrijf een soort van familiebedrijf te maken. Naast de “burger” Van Egmond was er tot voor kort ook een senior MBK-man, namelijk de Wassenaarse wachtconunandant H. van Egmond. Deze heeft aan de Maaidrift 25 jaar lang de ingang van Ven en later MEOB Wassenaar in de gaten gehouden en het bedrijf “beveiligd”. Onder grote belangstelling nam hij kortgeleden afscheid van zijn ver trouwde “stek”. Maar zijn zoon zet het werk bij het Bewakingskorps voort. Om precies te zijn: op 18 november werd hij in het zonnetje gezet als iemand die opkomst en afbouw in Wassenaar heeft meegemaakt omdat volgend jaar de grote verhuizing voor de deur staat en het terrein geheel des Landmachts wordt. Van Egmond werd toegesproken door de DMEOB Ir. L.J. Antonides. Deze gebruikte lovende woorden over het Korps in het algemeen en de heer Van Egmond in het bijzonder. De collega’s boden Van Egmond de nodige geschenken aan die hem de herinnering aan het bedrijf levendig doen houden. Onder meer werd hij verrijkt met een kist met gereedschap, artikelen voor de tuin, een ets van het bedrijf en een pentekening. Want ook bij het MEOB zijn er mensen die de kunst beoefenen, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar achter dit laatste moet men niets zoeken. Na tuurlijk sprak de Commandant af d. MBK/ Valkenburg/Zuid-Holland, de heer P.O. Hoogenhuizen bemoedigende woorden. Na dit alles werden de dorstige kelen ge laafd en bleek het zo gezellig te zijn dat niemand aan naar huis gaan dacht. Maar, zo is het met alles in het leven, er is een tijd van komen en Wij horen u dit laatste woord denken. Alle Van Egmonds en in het bijzonder onze bekende MBK-man Van Egmond nog een fijne tijd toegewenst A.K.


.

glen met VU

.

Op 4 november ji. werd de heer P.J. Engelen, vergezeld van zijn echtgenote, in de kamer van de directeur ontvangen om daar nog eens te horen hoe hij bin nen het bedrijf heeft gefunctioneerd.

1 ‘J

~

Ir. Antonides heeft de heer Engelen een drietal jaren “meegemaakt” en hij merkte tijdens het afscheid op het een genot te hebben gevonden naar diens uitleg, welke hij over zijn werk gaf, te luisteren. Over glas in al zijn fa cetten en de eigenschappen daarvan. Het is een zeer oud materiaal en in een “moderne” kast bevindt zich het de monstratiemateriaal, waarmee Engelen zijn sporen in dit bedrijf achterlaat ook ten aanzien van de werkplaats glasbewerking waarmee het bedrijf nog jarenlang vooruit kan. Na de ontvangst in de kamer van DMEOB te Oegstgeest verplaatste het gezel schap zich naar Wassenaar waar vele genodigden aanwezig waren vanuit en buiten het bedrijf (Kon. Landmacht) en niet te vergeten oud-personeel hetzij met pensioen hetzij met VUT. Velen drukten Engelen en diens echtgenote de hand.

1’~

2

Hij trad op 22 mei 1950 in dienst bij het toenmalig VRZLI. De directeur, ir. L.J. Antonides, ver meldde het bedrag dat aan de functie verbonden was: Leerling monteur, sala ris .f 177,-- per maand ( u leest het goed: honderd zeven en zeventig). Engelen ving zijn werk aan in de afde ling “glasslijperij”, dus Optiek. Het rangenstelsel bij de Overheid voorzag toen niet in de rang “glas slijpen” en Engelen ging verder door als instrumentmaker-technicus en later als hoofdtechnicus in de prozaïsche schalen welke daaraan waren verbonden. Engelen heeft diverse cursussen gevolgd op het gebied van glas. Zoals glasbla zen (Kamerlingh Onneslaboratoriuxn Lei den), voor het diploma-A Glasslijpen en verder Optica. Op 1 april 1973 werd Engelen chef van de werkplaats Glasbewerking (vroeger Glasslijperij en Coating). Na 15 jaar de laatstgenoemde functie te hebben bekleed ging hij met VUT.

(t. (1

Na een lange rij (of was het een file?) nam de heer P. van Holland het woord en na enkele kenschetsende zinnen over handigde hij Engelen namens het perso neel een fotocamera. Voor insiders: een MINOLTA AF-DL). “Last but not at least” (zoals een Canadees spreekwoord luidt) hadden de glasbewerkers nog een stukje optiek in elkaar gedraaid hetgeen de moeite waard was om te bekijken. Bloemen waren er natuurlijk voor mevrouw Engelen en tenslotte, hoe kan het ook anders, moest de “oude” man er aan geloven. Enkele jonge collega’s namen hem op de schouders en daar ging hij de kantine rond Het was geanimeerd en er waren genoeg hapjes en snapjes. Dus praten kon men en tegelijkertijd de keel smeren. A. 37


/U~-

~~/ c~

(~ i 0

~//‘L7L

MINISTERIE VAN DEFENSIE DIRECTEUR-GENERAAL

‘s-GRAVENHAGE,

3 NOVEMBER 1988

Mi\’I’l~RI EEL

NR. M88/0426/8534 De Directeur Marine Electronisch en Optisch Bedrijf Postbus 1260 2340 BG Oegstgeest

Op 26 oktober 1988 brachten de Staatssecretaris en de leden van het Comité Materieel centraal

stond.

een

bezoek

aan

Uw bedrijf,

waarbij

het

thema

Zeifbeheer

Het bezoek is door de Staatssecretaris en de leden van het

Comité Materieel als nuttig en plezierig ervaren. De brief ings waren duidelijk en de rondleiding gaf een goede indruk van de professionaliteit van Uw bedrijf. Opvallend hierbij was het enthousiasme van Uw personeel. De briefings

schetsten op heldere wijze dat met Zelfbeheer betere

bedrijfsresultaten kunnen worden geboekt. Zoals door U aangegeven zal hierbij echter aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Verdere implementatie van Zeifbeheer op de “werkvloer” is ~n van die voorwaarden. Mede namens de Staatssecretaris en de leden van het Comité Materieel dank ik U voor de moeite die U zich heeft getroost om het bezoek succesvol te laten verlopen.

Ik zou het op prijs stellen indien U deze dank zoudt willen

doorgeleiden naar Uw medewerkers die hebben bijgedragen tot het welslagen van het bezoek.

DE VOORZITTER COMITE MATERIEEL

IR. H. BOEKENOOGEN Luitenant—Generaal ~.

14(~1O5S772SI~~)

3

38


0

•jp

Het bedrijfstelefoonboekje kent een aparte afdeling, namelijk “inwonende diensten”. Zoals bijv. de accountants— dienst en tot voor kort stond er maar é~n naam bij vermeld, namelijk die van de heer N.A. van Zijp. De bewaker van de financiën. Van Zijp, lid van een zeer bekende Leidse familie, heeft in— wonend het MEB/MEOB jarenlang gediend. Reden waarom hem ter plekke de nodige belangstelling bij zijn afscheid ten deel viel.

1

t’

Voor de vele hartelijke en goede wensen in de vorm van bezoek, kaarten, bloemen en telefoontjes welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in de lange herstelpe riode daarna, wil ik iedereen in Was senaar en Oegstgeest heel hartelijk danken. Elise Geerlings

Bedankt

11—11—1988

Beste allemaal, Nog enorm onder de indruk van de bij zondere gevoelens die over je heen ko men, als je afscheid neemt van het be drijf waar je een groot deel van je leven bij betrokken bent geweest, wil ik graag allen die daarbij waren, nog eens hartelijk danken voor hun aanwezig zijn. Het was een fijne dag. Er was natuurlijk wat weemoed, maar ik meen dat dit ook mag. Ook wil ik een ieder nog bedanken voor de prachtige cadeaus. De zonne-uurmeter (erg veel dank GLAS). Ik hoop dat hij vele zonne-uren aan zal geven. En met de geweldige camera hoop ik daar veel van vast te leggen, zoals nu o.a. de prachtige bloemstukken, heerlijke drankjes en alle andere ca deaus. Ik realiseer me nu dat de datum boven deze brief de lie van de lie is. PrinsCarnaval! Feest! Wel zo’n feest is het voor mij ook geworden. Nog vaak zal ik aan deze dag terugdenken. Het einde van dit jaar is nu alweer dichtbij en daarom wil ik u en uw naasten, mede namens m’n echtgenote, fijne feestdagen, een goede jaarwisse ling, een gezond en voorspoedig, en in het bijzonder voor WASSENAAR, een goede start en interessante toekomst in de nieuwbouw in Oegstgeest, in 1989 toe wensen. Met vriendelijke groeten, P.J. Engelen.

N.B. Het inmiddels ontvangen fotoalbum van mijn afscheidsreceptie blijft een leuke herinnering, hartelijk dank Fotodienst!!!

B ankt Ik wil, mede namens mijn echtgenote iedereen bedanken voor de attenties en voor de hartelijkheid die ik mocht ondervinden van allen die tijdens mijn 40-jarig jubileum belangstelling toon den. Het was een hartverwarmende erva ring.

Graag wil ik de Directie en het perso neel van het MEOB/O hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die ik, tij dens mijn ziekte, thuis van u mocht ontvangen. Tevens wil ik een ieder bedanken voor de vaak warme blijken van belangstel ling. Het heeft mij goed gedaan.

C.H. de Chatinier

Gé van der Gugten 39


De Kerstboom Op dertien december ji. vond in Gouda een gebeurtenis plaats die jaarlijks in Nederland veel aandacht trekt en waar voor zelfs velen naar de Pijpen- en kaarsenstad reizen om het mee te maken: Het ontsteken van de lichtjes in een grote Kerstboom op de Markt nabij het fraaie Goudse raadhuis. Ongeveer een uur tevoren, rond half zeven in de avond, viel het licht uit en werden overal kaarsen ontstoken. Het talrijke publiek zong Kerstliederen en werd daarbij begeleid met klokkenspel. Rond half acht gingen de “kaarsen” in de enorme boom aan. Een indrukwekkend ge beuren want afhankelijk van de grootte van de boom kunnen het 500 tot 800 lichtjes zijn Maar hoe komen wij aan onze kerstboom? Waarom gaan wij naar de hoek van de straat, de markt of een tuincentrum in de buurt om ons zo’n boom aan te schaffen? Waarom vinden wij dat Kerst feest niet compleet is als er in de hoek van de kamer een ontbreekt? Als wij een blik op het verleden werpen komen wij uit bij Martin Luther waarvan wordt beweerd dat deze tijdens een wandeling op de kerstavond de sterren door de bomen zag schitteren en daar door zeer ontroerd raakte. Thuisgekomen nam hij een spar en versierde deze met kaarsjes om aan zijn ontroering ge stalte te geven. Geschiedvorsers hebben ontdekt dat de Kerstboom reeds in het begin van de 17e eeuw gemeengoed was in Elzas. Maar de oorsprong ligt verder van ons af in zeer oude gebruiken en gebaseerd op bijgeloof. Enkele duizenden jaren geleden speelden de sparrebomen bij de viering van het Griekse feest van het licht en Romeinse feesten reeds een rol. In het hoge Noorden werden ze zelfs vereerd: stel je voor een boom die zo mer en winter groen blijft. Een fraai symbool van overleving Volgend jaar schijnt het precies 200 jaar geleden te zijn dat in Engeland een kerstboom werd opgetuigd. Mocht deze eerder bekend geweest zijn in de Elzas, het feit dat het gebruik daarvan aan Luther werd toegeschreven, heeft de verspreiding lang in de weg gestaan. Het Engelse koningshuis introduceerde boom rond de helft van de 19e eeuw en daarna begon de belangstelling voor de Kerstboom pas echt toe te nemen. Het 40

plaatsen daarvan in Nederland dateert van ongeveer 90 jaar geleden. Midwin ter: koud en donker. De boom associeert ons met vuur en licht. Vroeger hing men in de kerstboom van alles wat opgepeu zeld kon worden. Tegenwoordig hangt men ze vol met glazen ballen die het leven rondom weerspiegelen. Wij herinneren ons nog de tijd dat ‘s avonds de kaarsjes in de boom werden aangestoken. Niet de elektrische maar de échte. In de hoek van de kamer stond een emmer met zand voor het geval dat En dit laatste gebeurde in ons bijzijn eenmaal werkelijk. Gelukkig had toen een van onze familieleden de tegenwoordigheid van geest een raam open te gooien en de brandende boom naar buiten, in de tuin te gooien. Als wij er goed over naden ken dan was het vroeger meestal goed gevaarlijk. Rond de kerstboom zijn veel gebruiken ontstaan. Vooral in Engeland waar men onder de boom pakjes neerlegt. Een vorm van pakjesavond waar wij in Nederland Sinterklaas voor hebben. De winkeliers zouden overigens het liefst zien dat wij mede de Engelse gewoonte overnemen. Maar het is in deze tijd van bezuinigingen voor de ambtenaar ondenk baar om tweemaal in één maand diep in de beurs te tasten. Een kerstboom van allure heeft een fraaie “piek” in de top. Vroeger was dit een engel. Zilve ren en gouden slingers in de boom doen herinneren aan het haar van de engel. Wellicht herinneren ouderen onder ons zich het “echte Engelenhaar” nog dat in de boom werd gehangen Na de viering van nieuwjaarsdag worden de bomen meestal opgehaald of weggebracht naar een plaats waar de jaarlijkse verbran ding daarvan zal plaatsvinden. In veel huishoudens gaat de versiering in een doos die voor één jaar naar zolder of kelder verhuist Ook bij het MEOB vindt men kerstbomen in kantoren en werkplaatsen. Enige jaren geleden heeft er in een werkplaats in het Oegst geestse gebouw AC zelfs eentje maar drie maanden gestaan. ...

...

...

Prettige Kerstdaqen en een ijoed begin in 1989


It-, —

Naam Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. 131w.

G.E.A Schouten P.J. v. Akkeren EG. Scharff J.H. Rooae G.J. Camphorst Ei). Huizinga F.F. Meyer

Afde1in~

Datum

Kantlne/O &ir. meetapparatuur 014Z0 Groot Optiek Orion/Lyna Staf Vloot Siv

05 10 88 17—10 88 01—11 88 01 11 88 01—11—88 01—11—88 21—11-88

Groot Optiek Glaabew. Mech. wpl. 813/0 103/H BB/H Wav.t. + loggen ONZO Kwal. map. Tek E

03—10—88 01—11-88 01—11—88 01—11—88 01—11—88 01—11—88 01—11—88 01—11—88 01—11—88 30—10—88 01—11—88 30—11—88 01—12-88 15—10—88 26—11—88

Qnta1a~ Monnichman P.J. Engelen M.H. Baanatra J.C. v.d. Berg H.A. de Zeeuw P.J.F. v.d. Pol E. Taex 14. Pop Dhr. B.R. Boomama Mw. Y. Mazee-de Mooy Mw. E . M M. Greven-Kraakman Dhr. A. v.d. Pol Dhr. G.A. v. Ram Dhr. G.A. Beems Dhr. A.J. Eeken

Dhr Dhr. Dhr. 1)1w. Dhr. Dhr. Dhr.

//~—~

‘e s toestel: 224 1

Orion/Lynx Klein Optiek

Overolaateingen Mw. I.F. Flohr Dhr. 1-1. Varkeviaser 131w. .J.G. Gombault 131w. F .

Pronk

8. Spigt

1)1w. 13. Aaldera L&ir. C. de Reus 131w. G. Krijndere Dhr.

C.S.

de Wit

Dhr. W.H. Huitinga Dhr. F. Haakaema Dhr. P. Vinke

A A A

Dhr. J. Schipper

1 1L

Dhr. T.K. Kier Dhr. A.M. Parlevliet

ti-~ Ie

,~ ~,

Dhr. Dhr. 131w. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr. Dhr.

J.J. v.d. Velde V.P. Beeta J.J.J. Parlevli J.S. Kraak R.M.A. Blok J. Petma A.H.J. Deckere A.A.H. Boogaarda R. Snoek H.C. &zitenhuia 1-1. Ooatwouder Ci). Zweiatra C. lïiiatermaat P. Wijker H. Vermond A.H.P. den (kide WF. Speekman B.A.C &itler J Haar J.P. v.d. Berg H.J. Rabouw

van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar: van : naar:

tel.centr. arch./telex BI) TS DNAV DIRA ONAV DIRA DNAV DIRA DNAV DIRA 813/14 813/0 813/14 813/0 813/8 813/0 813/11 BD/O 813/11 BD/0 BIJ/EI 813/0 Sonar wpi. wpi. SAR Sonar wpi. ONZO EOV/Radio ELM

naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar. naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar: naar:

S8 66 56 56 86 56 S9 68 66 66 S7 66 66 66 S8 S7 68 66 66 S6 66

01-10 88 28—10-88 01—07-88 01—07—88 01—07-88 01-07-88 01- 10-88 01—11—88 01-11—88 01-11-88 01-11-88 01-11-88 21-10-88 21-10-88 14—10—88 01-11 88 01-11-88 01-11-88 01-11-88 01-11-88 01-11-88 01-11-88 01-04-88 11-01-88 01-11-88 01-07-87 01-07-87 01-05-87 01-10-88 01-07-87 01-07-87 01-12-88 01-05-87 01-05-87 01-05-87 01-05-87 41


MEOBtiek nummer 6 1988  

MEOBtiek was het bedrijfsblad van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf in Oegstgeest.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you