Page 1

Clubblad van de Nunspeetse tennisclub


Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl


Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 23e jaargang nr. 2 Uitgifte volgend clubblad: Inleveren kopij: E-mailadres redactie: Website NTC De Wiltsangh: Algemeen e-mailadres: Uitvoering clubblad:

rond 15 mei 2009 v贸贸r 2 mei 2009 in groene bus (kantine) of via de e-mail redactie@ntcdewiltsangh.nl www.ntcdewiltsangh.nl info@ntcdewiltsangh.nl in eigen beheer plus De Kopieerderij te Nunspeet

BESTUUR: Voorzitter: Penningmeester: P.R. Secretariaat: Jeugdzaken: Kantine: Recreatie Voor Allen Wedstrijden: Technische Zaken:

Herman v.d. Gronden Henk van Diggelen Michiel Waterman Lies Bos Postbus 84 8070 AB Nunspeet Onno Vijsma Sabine Weber Marco Joosse Jan Beek Jaap Voogt

vgmc@wxs.nl henk.vandiggelen@hetnet.nl casawater@planet.nl royliesbos@yahoo.com

tel: 256550 tel: 254961 tel. 251532 tel. 551343

vijsma.hoe@wxs.nl sweber@versatel.nl marcojoosse@orange.nl jcbeek5@hetnet.nl jvoogt@voogtbv.nl

tel. 254846 tel. 261289 tel. 263001 tel. 251315 tel. 0525-650555

COMMISSIES: Redactiecommissie: Henk Fidder Jan Auko Knol Ginus Voorintholt Vacature

Wedstrijdcommissie: Jan Beek vz. Karel Bus Hans Bijlstra Hend van der Horst Joke Nab Stephan v.d. Veen

Kantinecommissie: Sabine Weber vz. Kees van Egmond Louise Hilferink Marti Koopman

Lief- en leedcommissie: Rineke de Jonge, tel. 261377 Irma van Ommen, tel. 253955 R.V.A.-commissie: Marco Joosse vz. Esther Boas Esther van Brederode Arnout Joosse Jan Riesebos Ledenadministratie: Rob de Jong, tel. 252773

Technische Commissie: Jeugdcommissie: Jaap Voogt vz. Onno Vijsma vz Roy Bos Henk Kalle Rian Bongers Henk Buitenhuis Gerard Kuipers Kees van Marle Mark Engels Bas Maat Ingrid Pietersom Frans Joosse Caspar Norg Sander Joosse Henk v.d. Streek Distributie keycards: Henk Nieuwdorp, tel. 251610

DIVERSEN: Trainer: Jaap van Pelt tel. 06-10368316 jaapvanpelt@zonnet.nl

n.a.w.-gegevens: Tennispark De Wiltsangh Sportlaan 5 8072 CA Nunspeet Tel. 251793

Bankrelatie: ABN-AMRO Rek.nr. 5971.12916 Postbank nr. 3957253

N.B.: Opzegging lidmaatschap uitsluitend schriftelijk v贸贸r 3 december 2008 bij de secretaresse.


Van de redactiecommissie Deze Let begint uiteraard met het presenteren van de nieuwe voorzitter, zodat we allemaal weten wie en wat onze voorzitter is. Daarnaast zijn we gestart met een nieuw item in ons blad nl ”SPONSOR IN DE SPOT”. In dit item wordt een sponsor in de spotlights gezet wat een goede zaak is voor zowel de vereniging als voor de sponsor. Ook een impressie van de nieuwjaarsreceptie is in deze Let te lezen. Ja en dan komt de “rode gravel” periode er weer aan en staat de competitie weer voor de deur. Alvast veel tennisplezier toegewenst met hopelijk veel zon en weinig regen. De redactiecommissie

Van de Voorzitter

Mijn eerste bijdrage als nieuwe voorzitter van NTC de Wiltsangh. Op 27 januari jl. ben ik op voordracht van het bestuur met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van jullie en uw tennisvereniging. In deze Let treft u een verkorte CV van mij aan ter nadere kennismaking voor de leden die mij (nog) wat minder of niet kennen. Voorafgaand aan de kandidaatstelling door het bestuur en de verkiezing heb ik met de toenmalige voorzitter Gert Bartelink heel plezierige gesprekken gevoerd over de vereniging, het verleden, de toekomst en mijn taken. Ook met Willem Westhof en Henk van Diggelen, de “oude” en nieuwe penningmeester, heb ik gesproken. Op deze wijze heeft Gert mij al beetje ingewerkt, waarvoor dank! Het bestuur stond en staat volledig achter mijn kandidaatstelling en benoeming als voorzitter en dat was en is voor mij ook een voorwaarde om dit op te willen pakken. Zonder deze volledige steun en die van de meerderheid van de achterban, zou ik hieraan niet zijn begonnen. Het moet leuk zijn en ook blijven om te doen. Overigens waren de reacties tijdens en na de nieuwjaarsreceptie na het bekend


worden van mijn kandideren als voorzitter hartverwarmend en ook tijdens en na de ledenvergadering was dit het geval, waarvoor dank. Ik zal mijn best doen dit vertrouwen niet te beschamen en met behulp van het bestuur, de commissies, alle vrijwilligers en de leden heb ik hier alle vertrouwen in. Als voorzitter heb ik de eerste besprekingen en ook bestuursvergadering al weer achter de rug en zijn de voorbereidingen op het gravelseizoen, de competities, toernooien, RVS activiteiten en ons 35 -jarig lustrumjaar in volle gang. U treft hierover verschillende belangrijke bijdragen aan van bestuur en commissies in deze Let! Lees de Let in haar geheel, anders loopt u de kans belangrijke informatie te missen. Ik wijs hierbij in het bijzonder op de bijdragen inzake AFGIFTE LEDENPASJES en te tekenen MACHTIGING bij afhalen pasjes. Ook het koffiebeleid komt aan de orde. De kantinecommissie wil de openingstijd van de kantine weer vervroegen naar 19.30 uur tijdens het gravel/zomerseizoen en, afhankelijk van de beschikbare diensten, ook in het winterseizoen. Ook heel belangrijk is de bijdrage van de wedstrijdcommissie namens het bestuur om vanaf september 2009 te gaan deelnemen met Wiltsangh teams aan de FTO hallencompetitie. Een unieke kans voor zowel de leden als de vereniging. De competities tijdens het buitenseizoen zijn vaak snel voorbij. Tijdens de “wintermaanden� krijgt u de kans mee te doen aan een heel leuke competitie. Lees de bijdrage en schrijf u (als team) in! Uiteraard zullen wij bij het toelaten van het aantal teams en plannen hiervan rekening houden met racketochtend jeugd en de wintercompetitie op zaterdag. Dan wil ik tot slot nog een aantal punten uit de ledenvergadering behandelen. Tijdens de ledenvergadering zijn er kritische vragen gesteld over de exploitatie van de kantine, niet de wijze waarop, maar de uitkomst hiervan ten aanzien van omzet en marges. Helder is dat het rookverbod goed is voor de gezondheid, maar schadelijk voor de kantineomzet en het gaat toch ook wel een beetje ten koste van de gezelligheid. Het bestuur heeft besloten een Kantine Advies Commissie in te stellen als een ad hoc commissie die de


exploitatie gaat doorlichten en zal komen met aanbevelingen hoe dit te optimaliseren. Het zal dus naast een evaluatie van hoe het nu gaat, vooral ook toekomstgericht zijn. Hoe het eventueel beter en anders kan, dit ook om de kantinecommissie hiermee te ondersteunen in het beheer en de exploitatie van de kantine. In deze commissie hebben zitting Hend van der Horst, Michiel Waterman en Sabine Weber als voorzitter van de kantinecommissie. De commissie heeft de vrijheid hier andere (commissie)leden bij te betrekken. Er zijn ook vragen gesteld over het onderhoud en het begroten van bedragen die noch worden uitgegeven, noch worden gereserveerd. Dit zal worden ondervangen door het jaarlijks samenstellen van een gedetailleerde onderhoudsbegroting, welke ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. De vraag naar de rentebaten was en is aandachtspunt van het bestuur. De voorzitter en penningmeester pakken dit samen op om hierover afspraken met de huisbankier te maken, zodat de rentebaten kunnen toenemen met gemiddeld toch al gauw â‚Ź 1.500,-op jaarbasis. Hiermee is het tekort in de goedgekeurde begroting 2009 door de ledenvergadering ook begrotingtechnisch opgelost. Bij de realisatie zal het bestuur de vinger aan de pols moeten houden om niet met een tekort te eindigen. De contributieverhoging is zodoende beperkt gebleven tot â‚Ź 5,- per seniorenlid. Dit is door de ledenvergadering goedgekeurd. Ook werd terecht opgemerkt tijdens de ledenvergadering dat de energiekosten een belangrijke kostenpost vormen en dat er een landelijk initiatief is dat sportverenigingen goedkopere energie zouden kunnen afnemen. Dit laatste wordt nu onderzocht door de penningmeester. Echter, het bestuur wil het energiebeleid in breder verband en ook toekomstgericht permanent beter aanpakken. U treft in deze Let een brief aan de gemeente Nunspeet aan. Hierin vragen wij aandacht voor lantaarnpaalverlichting toegangswegen naar ons park, de rondweg Oost en het energiebeleid. Een gezamenlijke aanpak door hoog subsidiabel energiebesparingproject heeft onze voorkeur. De rondweg Oost kan gebruikt worden voor betere ontsluiting van de sportparken en kan de toegankelijkheid voor hulpverleners sterk doen verbeteren. Tevens echter kan deze rondweg en vestiging bedrijven een gevaar vormen voor de noodzakelijke rust die bij


tennis gebruikelijk is. De gemeente gaat de brief in behandeling nemen en past in de op de stellen meerjaren milieunota. Tijdens de ledenvergadering namen wij afscheid van bestuurs- en commissieleden. Stephan van Veen volgt Tjallie Verkleij op in de wedstrijdcommissie, Rian Bongers volgt Jos Joosse op in de jeugdcommissie, Onno Vijsma volgt Margriet Groeneveld op. De opvolging van Willem Westhof, die administratief nog actief blijft, en die van Gert Bartelink zijn al aan de orde geweest. Henk Fidder en Ginus Voorintholt zijn in de loop van 2008 al toegetreden tot de redactiecommissie. Als laatste noem ik het afscheid van het boegbeeld van de RVA, Liesbeth van Gemert. Liesbeth zat al in de RVA toen ik lid werd en dat is nu 23 jaar geleden. Samen zaten wij nog in de lustrumcommissie 15-love, 20 jaar geleden dus! Bravo Liesbeth, het zal raar zijn een RVA zonder jou. Je neemt afscheid in stijl door nog wel in de Lustrumcommissie 35 jaar NTC De Wiltsangh af te kicken van een lustrum RVA aan jaren! Bedankt namens alle leden en het applaus was hier dan ook naar! Zowel de RVA als de Kantinecommissie kunnen nog commissieleden gebruiken. Voor 50 en 60+ activiteiten is uitbreiding van deze commissies uit die categorie ook wenselijk en zelfs noodzakelijk, willen zij ook overdag meer voor die groep kunnen gaan organiseren. De vertrekkende bestuurs- en commissieleden werden onder luid applaus en woorden van dank terecht in het zonnetje gezet, met een extra dankwoord voor Gert namens mij als nieuwe voorzitter voor de moeilijke periode waarin hij de vereniging samen met het bestuur heeft geleid tijdens en na de bouw van onze tennishal. OPROEP PARKEREN. Tijdens drukke dagen, meestal competitie-/toernooidagen op de sportparken, kan het erg druk zijn met auto’s en dit kan tot gevaarlijke parkeersituaties leiden. Voor hulpverleners als brandweer, politie en ziekenauto zijn de sportvelden dan soms ook moeilijk bereikbaar. Parkeer veilig en belemmer ander vervoer en zeker dat van de hulpverleners niet! Gevraagd is het ledenbestand per 1 januari te vermelden en in deze Let wordt deze vraag beantwoord. Ook is verzocht het bestuur de jaarrekening te laten ondertekenen. Ook dat zal worden uitgevoerd,


omdat het bestuur hiervoor verantwoordelijk is en een onafhankelijke accountant hierbij de verklaring afgeeft. Met TotaalTennis (TT), het bureau waarvan wij de trainer inhuren, heb ik samen met de oude voorzitter een plezierig onderhoud gehad, evenals met onze trainer Jaap van Pelt, die ook komend seizoen onze trainer zal zijn. Jaap van Pelt en ik hebben in maart nog een gezamenlijke evaluatie met TT, ook over de voorwaarden verlenging contract met TT. Ik wil graag hierbij de senior leden oproepen eens les bij Jaap te gaan nemen. Een proefles afspreken tijdens het buitenseizoen behoort tot de mogelijkheden. Zowel TT, die Jaap al jaren kent en wij, hebben de ervaring dat Jaap beginnende leden leert tennissen en gevorderden beter maakt. Om het goede voorbeeld te geven ga ik met mijn zoon Matthijs tijdens het buitenseizoen les nemen bij Jaap. Ook roep ik leden ook op om onze vereniging te voorzien van meer sponsoren. Wij hebben nog ruimte genoeg voor reclameborden, maar er zijn ook meer mogelijkheden. Neemt u in dat geval contact op met onze PR man Michiel Waterman. Ik zie leden die elders actief sponsor zijn, die mogen ook contact met Michiel opnemen over de mogelijkheden bij onze vereniging. Ik kreeg al de vraag of ik verantwoordelijk ben voor het nieuwe reclamebord van Monuta. Die vraag kreeg ik van mijn voorganger, maar ik zou niet op het idee gekomen zijn dit te doen. Blijkbaar is de Monuta geattendeerd op onze vergrijzing? Overigens altijd een goede zaak vooraf dit soort zaken goed te hebben geregeld. Dit bracht mij wel op een ander idee. Sinds 2009 mag u aan (sport)verenigingen belastingvrij schenken en legaten zijn voor de vereniging ook onbelast. U mag en kunt ook schenken aan de vereniging voor een bepaald doel. Bij kerken is het gebruikelijk dat er legaten uit boedels binnenkomen. Maar vanaf 2009 kan dit dus ook belastingvrij aan sportverenigingen en dus ook aan onze vereniging. Het is maar dat u het weet! Deze eerste bijdrage is wat uitvoeriger dan ik voor ogen had, maar er spelen nu veel zaken die ik u niet wil, kan en mag onthouden. Ik wens u/jullie een heel mooi, gezellig, gezond en sportief gravel (buiten)seizoen toe! De voorzitter Herman van de Gronden


CURRICULLUM VITEA Naam: Geboren: Adres: Telecommunicatie: Huwelijkse status : Kinderen: Beroep: Opleidingen: Kerk:

Herman Bernard van de Gronden 23 oktober 1955 te Enschede Hullerweg 94, 8071 RP, Nunspeet 0341-256550, 0341-260478 F, 0622902125 M, vgmc@wxs.nl Gehuwd met Janny Dekker sinds 1978. Hanno 28, Annerieke 25 en Matthijs 21 jaar, lid van NTC de Wiltsangh Registeraccountant (RA) met eigen praktijk Ondernemersopleiding, HEAO BE, AA en RA (Nivra) Lid van de NGK te Nunspeet

Sport: thans is tennis de hoofdmoot, ben ruim 23 jaar lid van NTC De Wiltsangh en speel al jaren in Heren 1 35+ in de zomer en in de winter met VGR/Wiltsangh team in de FTO hallencompetitie (waaraan ook u mee kunt gaan doen, zie bijdrage in deze Let!) Naast tennis ook voetbal, ruim 40 jaar op veld, waarvan 2 jaar bij ON in Almelo en vanaf 1968 vv Nunspeet, thans geen spelend lid meer. Nog wel in de zaal actief voor de Wedo. In de zomermaanden hardlopen en gehele jaar 2 keer in de week bij sportschool New Vitality met Power of 10 fitness. {Om voortaan blessures te voorkomen en onderhoud van het (sport)lichaam.} Bestuurlijke functies: voorzitter van de ZAN (zomeravondvoetbal en zaalvoetbal), Regio commissielid KNVB Oost futsal en voorzitter van de vv Wedo. Al deze functies kosten mij relatief weinig tijd i.v.m. prima structuur en werkwijze. In het verleden actief geweest als bestuurder, ook o.a. voorzitter, van jeugdorganisaties en jeugdwerk. Echtgenote is raadslid voor het CDA te Nunspeet. Ondanks bovenstaande, ook nog werkzaam als RA met eigen praktijk. Voornamelijk werkzaam voor andere kantoren, waar ik ook mijn klanten heb ondergebracht, en voor crisisbestendige investeringsfondsen en participatiemaatschappijen, ook in het buitenland. In Nederland tevens bestuurder van een nieuwe beroepsorganisatie voor Accountants met als taak ondersteuning helpdesk voor aangesloten leden. Toekomst: Ik hoop dat het ons gegeven is meer te gaan reizen, ook vanwege het werk in het buitenland, om meer van de vrije tijd te gaan


genieten en mij dus eveneens volledig te kunnen inzetten als enthousiaste voorzitter van NTC De Wiltsangh en hopelijk veel en nog lang gebruik te mogen maken als actief tennisser van onze mooie accommodatie! Nunspeet, 2009-02-19 Herman van de Gronden

Van de Technische commissie over facilitaire zaken. 112. Dit telefoonnummer heeft de laatste tijd volop in de kranten gestaan door verkeerd gebruik en zelfs bedreiging. Toch kan dit telefoonnummer levens redden. In ons clubgebouw hangt naast het afhangbord een wandtelefoon, die overgaat als je naar de tennisclub belt en waarmee je maar met ĂŠĂŠn nummer naar buiten kunt bellen en dat is 112. Zie sticker op die telefoon waarop staat, dat je een 0 voor 112 moet intoetsen. Dus ingeval van een calamiteit bel je 0-112. Kredietcrisis. Er zijn nog steeds leden, die thuis hun binnenschoenen voor in de hal aantrekken en daarmee per fiets en/of auto op het park arriveren. Waarschijnlijk heeft de kredietcrisis bij deze leden al toegeslagen en verhullen zij op deze wijze de gaten in hun sokken. Nogmaals u/jij trekt pas in de hal, op de daarvoor bestemde bankjes, uw/jouw binnenschoenen aan. Dit voorkomt versnelde slijtage van de tennisvloer. Gravelbanen. Het is zo weer 1 april en dan gaat, ijs en weder dienende, de hal dicht en kunnen wij weer buiten op gravel spelen. Mocht het weer meewerken, dan proberen wij het zelfs eerder, zodat de competitiespelers aan het gravel kunnen wennen. Het kan ook tegen zitten. Want er is niets zo ongrijpbaar als het weer. Daarom niet eerder de gravelbanen op dan wordt aangegeven. Het kan er klaar uitzien, maar nog niet af. Let op de mededelingen op het publicatie bord. Namens Technische Zaken Jaap Voogt.


Aan het College van burgemeester en wethouders En alle fracties van de raad Postbus 79 8070 AB Nunspeet Betreft: energieproject, verlichting toegangswegen sportvelden en voorkomen overlast aanleg en gebruik rondweg Oost. Datum: 2009-02-18 Geacht college, Het bestuur van NTC De Wiltsangh wil graag de volgende punten onder uw aandacht brengen en hierover met u van gedachten wisselen. Energieproject Tijdens de laatste algemene ledenvergadering op 26 januari 2009 kwam het voorstel van de leden om eens onze energiekostenpost onder de loep te nemen. Er zijn initiatieven in den lande van sportverenigingen om hiervoor met hun energieleverancier een onderzoek te doen naar besparingsmogelijkheden. Het bestuur had het energiebeleid in breder verband al op de agenda staan en wordt nu dus gesteund door haar leden om dit op te pakken. In het kort komen ons verzoek en voorstel hierop neer. Wij kunnen met de omliggende verenigingen een project starten of zelf gaan uitzoeken of zonne-energie rendabel kan zijn voor ons, waarvoor overigens ons dak van de tennishal uitermate geschikt zou zijn. Wij denken echter aan een aanpak in veel groter verband. Het nieuwe bedrijventerrein achter de sportvelden gaat worden aangelegd. Zowel de sportverenigingen als de GPS verbruiken behoorlijk wat energie. Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein zullen ook zeer geĂŻnteresseerd zijn in energiezuinige gebouwen en productie. Is het niet mogelijk of zelfs wenselijk dat de gemeente Nunspeet een gezamenlijk project start met de (potentiĂŤle) verbruikers om tot een energiezuinige voorziening te komen voor alle (potentiĂŤle) ver-


bruikers, waaronder dus ook de sportparken? Het is ook niet ondenkbaar dat aangrenzende woonwijken, ook de nieuwe woonwijk, hiervan kunnen profiteren. Zowel op nationaal (landelijk en provinciaal) – als op Europees niveau zijn er energiefondsen stimuleringsregelingen waarvan gebruik gemaakt zou kunnen worden. Bij een gezamenlijke aanpak is wellicht betere en grotere fondswerving mogelijk, naast wellicht nog individuele subsidiemogelijkheden. Wij weten dat de gemeente Nunspeet energiezuinige projecten hoog in haar vaandel heeft staan, vandaar ons verzoek of de gemeente het vooronderzoek op zich zou willen nemen m.b.t. een energiezuinig project voor het nieuwe bedrijventerrein en de omliggende sportvereniging en reeds aanwezige onderneming(en). Verlichting toegangswegen Ons tennispark en ook de naastgelegen parken van de korfbal en de hockey liggen vrij afgelegen. De toegangswegen zijn zeker voor fietsers slecht verlicht. Hierbij komt dat fietsers via de Sportlaan, naast donkere stukken, ook langs de aangewezen plek voor hangjongeren komen en als zij dit niet willen of durven, moeten zij via de schelpenpaden vanuit de Oosterlaan en Kuyperstraat komen. Ook hier zijn delen niet of slecht verlicht. Een betere verlichting en veiliger ontsluiting per fiets is voor ons best een punt van zorg en aandacht. Wij lazen in de pers dat u in Elspeet energiezuinige lantaarnpalen hebt laten aanbrengen richting de sportvelden. Het zou fijn en mooi zijn als u dit voor de Nunspeetse sportvelden ook op uw agenda zou willen zetten. Rondweg Oost De aanleg van de rondweg Oost gaat er zeker komen voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk en het bedrijventerrein. Wij nemen aan dat verkeer voor de sportvelden ook van deze ontsluiting gebruik kan gaan maken. Ontsluiting sportvelden zal betekenen dat bezoekers/sporters van buitenaf eenvoudiger de sportparken kunnen bereiken. Wellicht dat hiermee ook gevaarlijke parkeersituaties kunnen worden voorkomen op top(competitie)dagen bij het tennis,


de korfbal en de hockey. Er kan soms geen ziekenauto en of brandweerwagen meer doorkomen. Je moet er niet aan denken wat er dan kan gebeuren. Ontsluiting op de rondweg zou hiervoor een goede oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is een ontsluiting te realiseren via de Kuyperstraat. Overigens is ons nog niet bekend of de sportvelden ook met de nieuwe rondweg zullen worden ontsloten. Een ander punt van zorg waarover wij graag met u van gedachten willen wisselen, is dat de rondweg vrij strak langs ons park komt te lopen. Indien dit het geval is, dan dienen er wel maatregelen ter voorkoming van overlast te moeten worden genomen. Een tennisvereniging in Vaassen heeft bv wel veel overlast van de aldaar aangelegde rondweg. In de inspraaknota over dit plan uit mevrouw Knol (punt 4b) ook haar zorgen hierover. U geeft aan dat er geluidsarm asfalt komt, maar voor tennisstilte rond de baan gelden wat andere normen. Het realiseren van een geluidswal met scherm lijkt ons hier voor de tennissport geen overbodige luxe. Met name zal veel vrachtverkeer de rondweg Oost gaan gebruiken met een maximum snelheid van 50 km i.p.v. 30 km per uur. De uitgifte van de gronden van het bedrijventerrein moeten nog plaatsvinden. Wel is er al sprake van classificaties wat er kan en mag komen. Wij nemen aan dat op de aangrenzende percelen op ons tennispark geen overlastgevende bedrijven kunnen en zullen komen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zijn tot nader overleg bereid. Met vriendelijke groet NTC de Wiltsangh Voorzitter HB van de Gronden Hullerweg 94 8071 RP Nunspeet Secretariaat: Lies Bos Postbus 84 8070 AB Nunspeet


FTO Hallenwintercompetitie 2009/2010. Al een groot aantal jaren doen een aantal teams (thans twee) van De Wiltsangh met veel plezier mee aan de FTO wintercompetitie. Het betreft senioren (35+) dubbelcompetities. Voor diegenen, die in het voorjaar aan de KNLTB-competitie deelnemen, zijn de halcompetities uitermate geschikt om in het wedstrijdritme te komen c.q. te blijven. Voor minder geroutineerde spelers is het een goede gelegenheid om via deze indoorcompetities, wedstrijdroutine op te doen. Er wordt gespeeld in de categorieën DD (1x per maand op zaterdag), GD en HD (1x per twee weken op zaterdag.) De competitie loopt van oktober 2009 t/m maart 2010. Teams worden in een klasse ingedeeld op grond van speelsterkte van 9 t/m 2. Een team van 4 spelers speelt op de wedstrijddag per persoon 2 dubbelpartijen van één uur. Derhalve twee uur tennissen. I.v.m. beschikbaarheid is het handig een team van 5 of 6 spelers samen te stellen. De tijdstippen worden van te voren strak gepland. Uitwedstrijden worden gespeeld op diverse locaties veelal in Zwolle, Deventer, Bathmen, Vaassen, Emmeloord en Wapenveld. Zie voor nadere info www.ftotennis.nl. Er bestaat een mogelijkheid dat onze hal als thuislocatie van de FTO competitie ingezet gaat worden. Dit heeft als voordeel dat wij voor 50% van de normale kosten kunnen deelnemen aan deze competitie. Dit omdat we de huurinkomsten kunnen compenseren met inschrijfkosten voor deze competitie. De kantineomzet vormt extra baten voor de vereniging. We moeten echter wel minimaal vier teams (boven de al twee bestaande teams) inschrijven om onze hal als FTO locatie te kunnen inzetten. De inschrijfkosten FTO bedragen voor DD € 265,- en voor GD en HD € 480,-. Bij inschrijving van minimaal vier teams, hetgeen voorwaarde is om mee te mogen doen, wordt dit tarief voor de deelnemende teams tot de helft gereduceerd. Sponsoren zijn welkom om een of meerdere teams te ondersteunen, in overleg te regelen met onze PR man Michiel Waterman. Inleveren in postbus kantine Wiltsangh of per e-mail hendvdhorst@kpnplanet .nl Graag reageren vóór 15 april 2009. U kunt het opgaveformulier ook downloaden via onze internetsite: www.ntcdewiltsangh.nl


Opgaveformulier FTO wintercompetitie 2009/2010 individueel Naam speler

Speelsterkte dubbel DD

GD

HD

Opgave formulier FTO wintercompetitie 2009/2010 teams Captain: Naam team

DD

Speler

1

GD

HD

Gemiddelde speelsterkte dubbel met speelsterkte per speler

2 3 4 5 6

Bij individuele opgaven wordt getracht een team samen te stellen, dan wel wordt u als extra speler aan een team toegevoegd of op de reservelijst geplaatst als invaller bij andere teams.


PROCEDURE CONTROLE DRAAIEN KANTINEDIENSTEN EN AFKOOPSOMMEN NTC DE WILTSANGH 2009. 1. Het afhalen van het kantinepasje wordt op het afhaaladres geregistreerd op het kantinerooster voor die periode en deze lijst wordt na afloop van de periode aan het kantinehoofd verstrekt. 2. Via de PC wordt geregistreerd wanneer het kantinepasje is gebruikt voor openen en sluiten kantinerolluiken en dit wordt eveneens geregistreerd op het kantinerooster. De registratie via de PC gaat ook naar de penningmeester. 3. De kantinedienst tekent het kantinedienstformulier af onder vermelding van de naam, tijden en genuttigde consumpties en stopt dit in de kluis met geldenveloppe. Dit is bewijs voor het lid zelf dat hij/zij de dienst heeft gedraaid. Dus omgekeerde bewijslast voor het lid dat hij/zij de dienst heeft gedraaid. 4. Op het prikbord in de kantine wordt het kantinerooster opgehangen van de dienstdoende leden in die periode met hun telefoonnummer. Eveneens zal met ingang van 1 april 2009 op de website het rooster worden vermeld. Hij/zij zal worden gebeld bij niet vooraf gemelde afwezigheid Een afmelding wordt op het kantinerooster vermeld door het kantinehoofd, tenzij het lid voor vervanging heeft gezorgd, hetgeen de verplichting en verantwoordelijkheid van het dienstdoende lid is. Vervangingen en ruilen kantinediensten MOETEN vooraf aan het kantinehoofd worden meegedeeld i.v.m. aanpassing kantinerooster en de controle hierop. 5. De kantinehoofden krijgen een lijst van de gedraaide en niet gedraaide diensten vanuit de PC en via het afhaaladres van het pasje en bellen het lid indien geen dienst is gedraaid zonder afmelding en/of zonder voor vervanging te hebben gezorgd. De reden waarom geen dienst is gedraaid wordt op de lijst vermeld. Deze lijsten gaan naar de penningmeester die dit controleert met de kantinedienstformulieren en registratie via de PC van openingstijden rolluik kantine.


6. Indien geen vervangende dienst is of kan worden geregeld dan wordt per niet gedraaide dienst 15 euro automatisch afgeschreven van de bankrekening van het lid. Bij het niet kunnen incasseren van deze afkoopsom heeft het bestuur het recht het ledenpasje te blokkeren. 7. Het lid kan binnen 4 weken na dagtekening na afschrijving van dit bedrag bezwaar aantekenen bij het bestuur, indien er gegronde redenen waren voor het niet draaien van de dienst. Het bestuur neemt hierover een besluit op de eerstvolgende bestuursvergadering, waartegen geen beroep mogelijk is. Dit besluit wordt het lid door het bestuur schriftelijk meegedeeld. Bij gegronde reden, naar het oordeel van het bestuur, wordt de afkoopsom niet in rekening gebracht en teruggestort. 8. Leden geven de penningmeeste toestemming om afkoopsommen automatisch te incasseren bij het afhalen van de pasjes door het tekenen van een formulier voor een doorlopend automatisch incasso, indien artikel 6 van toepassing is. Op dit formulier wordt ook het e-mail adres genoteerd, indien beschikbaar. 9. Voor de leden van “doortappers” geldt deze regeling niet. Zij zijn vrijgesteld van afgeven doorlopend automatische incasso. Deze leden halen hun pasjes en diensten ook als eerste op een speciale bijeenkomst voor de “doortappers” op. 10. Mocht een lid extra diensten draaien door zich op een lijst te laten plaatsen voor minimaal 2 extra diensten, dan zal na het draaien van deze diensten de doorlopende automatische incasso worden ingetrokken. Bij het afhalen van het pasje kan het lid zich opgeven voor plaatsing op de lijst voor extra kantinediensten door hiervoor ook te tekenen. Mocht indeling van de extra diensten direct mogelijk zijn, dan vervalt na het tonen van deze ingedeelde diensten het afgeven automatische incasso. 11. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur. Bestuursbesluit 16 februari 2009 naar aanleiding van besluit ledenvergadering afkoopsom kantinediensten.


UITLEG BIJ MACHTIGING AFKOOPSOM INDIEN GEEN KANTINEDIENST IS GEDRAAID. Tijdens de ledenvergadering van 27 januari 2009 is besloten dat alleen de afkoopsom betaald moet worden als de kantinedienst niet is gedraaid. Dus de “vervuiler” betaalt! Dit is een protocol controle draaien kantinedienst door het bestuur vastgesteld op 16 februari naar aanleiding van besluit ledenvergadering 27 januari 2009. De controle op draaien van de diensten konden wij sluitend maken door: controle afhalen pas met controle gebruik pasje om rolluik kantine te openen met registratie bij Sabine Weber op de PC, voorzitter kantinecommissie, met controle aftekenen kasopname met enveloppe in de kluis door het kantinedienstlid door de penningmeester met verslag kantinehoofd niet gedraaide diensten. Om niet achter inning van de boete afkoopsom kantinedienst aan te zitten, is ook besloten dat hiervoor een machtiging door het lid wordt afgegeven. VOORDAT U UW PASJE AFHAALT EN DE KANTINEDIENST NIET AFKOOPT OF MAG AFKOPEN ALS COMPETITIESPELER, TEKENT U EERST BIJ EEN TAFEL IN DE KANTINE HET MACHTIGINGSFORMULIER. Bij deze tafel zal een bestuurder aanwezig zijn. U KUNT i.p.v. TEKENEN MACHTIGING OOK ALS AFKOOP HIERVAN MINIMAAL 2 EXTRA DIENSTEN DRAAIEN. Ook dit formulier kunt u tekenen bij deze tafel. In beide gevallen ook graag uw e-mailadres opgeven. Het kantinerooster komt ook op onze website! Dus in de Let en op de website worden de diensten vermeld en u wordt gebeld, naast dat u diensten zelf noteert bij het afhalen! De machtiging en het formulier voor extra kantinediensten kunt u ook downloaden van onze website. Indien u namens een derde het pasje komt halen, dan dient u een geldige kopie van het legitimatiebewijs van die derde af te geven bij de machtiging of het draaien 2 extra diensten.


Indien u de dienst afkoopt, dan kunt u bij de daarvoor bestemde tafel terecht waar de pasjes worden uitgereikt. Indien u zich als doortapper wilt aanmelden met gemiddeld 5 kantinediensten, dan kunt u zich op 20 maart om 20.00 uur in de kantine melden. Doortappers zijn ook vrijgesteld van het tekenen van de machtiging. Namens het bestuur Herman van de Gronden

N.T.C. De Wiltsangh Tennispark: Sportlaan 5, 8072 CA Nunspeet Postadres: Postbus 84, 8070 AB Nunspeet Bankrelatie: ABN-AMRO 59.71.12.916

Machtiging kantinedienst Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan NTC De Wiltsangh om tot wederopzegging de vergoeding voor het niet vervullen van de kantinedienst van onderstaande rekening af te schrijven. Deze machtiging heeft betrekking op het besluit, zoals dit op de algemene ledenvergadering van 27 januari 2009 hieromtrent genomen is (zie publicatie in de Let van maart 2009). Deze incassoregeling is van toepassing op alle hiervoor in aanmerking komende leden. Nunspeet, ………maart 2009. E-mail ………………………….. Bankrekening…………………. .

Postbank ……………………..

t.n.v.………………………………

Handtekening:

Naam: …………………………. .

…………………………….... ……….


VERSLAG KLAVERJASMARATHON 21 FEBRUARI 2009 Op zaterdag 21 februari was het weer zover: 12.00 uur klaverjassen. Vanaf 12.00 uur druppelden de eerste deelnemers binnen, zoals altijd: goed uitgerust en voorbereid …… Eerst maar eens een kop koffie en een lekkere koek en om exact 12.30 uur was het tijd voor de eerste ronde. Er waren 21 deelnemers (dus 1 vrijloter per ronde). Er werd (hoe kan het ook anders) fanatiek gestreden, 12 ronden lang. Om 17.30 uur werd er een heerlijke Chinese maaltijd bezorgd … (half uurtje even aan alleen maar eten denken) en daarna direct weer aan de slag. Het blijft verrassend hoe elk individu zijn eigen draai geeft aan het spelen van de kaarten. Het blijft ook moeilijk om hier op in te spelen. Van een vaste partner weet je zo’n beetje hoe die speelt maar nu ……Maar toch, het was gezellig en er is geen onvertogen woord gevallen, tenminste niet bewust. Persoonlijk vind ik de nacht erop het zwaarst. Als je om 2.00 uur thuis komt en dan toch maar eens moet gaan slapen, speel je alle potjes (in bed) nog eens over, ik tenminste wel (en dan gooi je wél de juiste kaarten). Dodelijk vermoeiend. Zo’n marathon kost je dan toch bijna je hele weekend. Maar ja, verder had je toch niets te doen dus... Sabine en Aart, bedankt voor de geweldige organisatie. Erik voor de puntentelling, Mike voor de sponsoring en Rinus: geweldig dat je spontaan de kantinedienst voor je rekening nam!! Op de vriendinnen van Johan en Jaco na, is er niet één fan geweest om ons aan te moedigen en bij te staan, eventueel te masseren en vooral mentale steun te verlenen. Hier had ik toch meer van verwacht! Je vraagt je af: waar doe ik het voor. Dus, lieve mensen: bij een volgende marathon verwachten we toch wel (minstens) een beetje steun en eventueel een korte massage! De dames die deelnamen: Sabine, Hetty, Marlies, Mien, Esther, Meta en Marti. En de heren: Aart, Hans, Henk, Roel, Jan, Marco, Sander, Jaco, Henk, Mike, Willem-Jan, Volkert, Erik en Wijnand. Eerste is geworden: “good old” Henk (Kalle), tweede Mike (oftewel Mieke). Dankzij Mien (3e) en Hetty (4e) deden de dames deze dag ook goed mee! Uiteindelijk waren we wel behoorlijk in de minderheid!! Goed gedaan meiden! Het enige minpuntje van de dag was dat er 1 van de 2 goudvissen (goed voor de derde prijs) op z’n rug lag. Hij (of zij) kon de spanning toch niet aan! Gelukkig hebben de deelnemers het wel volgehouden! Marti Koopman


Onderstaand nog even ter opfrissing de data voorjaar 2009 van het klaverjassen: Klaverjassen op de vrijdagavonden vanaf 20.00 uur: 13 en 27 maart. Je mag trouwens een introducÊ meenemen. Op de website vindt u meer foto’s van de klaverjasmarathon.


LEDENBESTAND NAAR LEEFTIJDSCATEGORIE NTC DE WILTSANGH PER 1 JANUARI 2009 Leeftijd t/m 17 18 t/m 25 26 t/m 40 41 t/m 50 51 t/m 60 60+

aantal 63

% van totaal 13,6

31

6,6

79

16,8

81

17,3

97 117

20,7 25

468

100

Bijna de helft van onze leden is 50+ en dat percentage zal snel oplopen tot boven de 50%. Wel duidelijk waarom Monuta bordsponsor van onze vereniging is geworden. Ook reden tot oproep aan de leden 50+ en zeker die van 60+ en niet (volledig) meer in het arbeidsproces werkzame leden, om ook vrijwilligerswerk voor hun tennisvereniging te doen, als zij dit nog niet doen. Met name ook om zitting te nemen in onze RVA-commissie voor het organiseren van activiteiten voor 50+ en 60+ leden, mede omdat de huidige RVAleden overdag veelal niet beschikbaar zijn. Denk hierbij ook aan het oliebollentoernooi overdag in de hal. Ook aandacht zal moeten hebben het werven van leden bij jeugd en de categorie tot en met 30 jaar. Voor 2009 staan wervingsacties voor leden gepland, zowel onder de jeugd als voor 18+. U kunt hierbij ook helpen door eens een introducĂŠ mee te nemen. De kosten hiervan bedragen slechts 10 euro per introducĂŠ en wilt u een keer met meer personen komen, b.v. voor een kinderfeestje met tennis, eventueel met proefles van de tennisleraar, dan kunnen wij hier afzonderlijk afspraken over maken. Ook bedrijven kunnen voor een sportdag met tennis contact met ons opnemen. Ook deze activiteiten kunnen nieuwe leden opleveren. Het bestuur


Kom jij ook op de RACKETOCHTEND? Elke zaterdag in de hal van 10.00 - 12.00 uur voor alle kinderen van De Wiltsangh Elke zaterdagmorgen is er voor alle kinderen van De Wiltsangh racketochtend. Onder leiding van 1 of 2 volwassenen wordt er dan met de kinderen gespeeld. De oudere kinderen kunnen samen een wedstrijdje spelen, de jongere kinderen krijgen de ballen door de volwassene(n) aangespeeld. Het is leuk om wat extra te oefenen en eens met andere kinderen te spelen.

Een Impressie van een nieuwjaarsreceptie Een nieuwjaarsreceptie van een sportverenging is meestal geen grote happening met honderden leden. Ik heb best een aantal recepties achter de rug, maar een gemiddelde opkomst van 10 procent van de leden is een goede score (d.w.z. een *8*). Dus toen ik op zaterdagmiddag naar de nieuwjaarsreceptie ging van de tennisclub, speelde dit door mijn hoofd. Ik was aangenaam verrast te worden onthaald met een glaasje champagne en een aantal consumptiebonnen. Na het uitdelen van allerlei handdrukken en/of zoenen met allerlei wensen kon ik mij tegoed doen aan het verwerken van mijn consumptiebonnen en het nuttigen van de zeer regelmatig voorbijkomende lekkerste hapjes. Het was prettig toeven in de kantine en het aantal aanwezigen was ruim voldoende voor de bovengenoemde criteria. Na de speech van de voorzitter, die ons vertelde dat 2008 een goed jaar was geweest met ook kampioenen en dat de organisatie van de vereniging “er goed voor stond”, stelde de voorzitter met het oog op 2009 de toekomstige nieuwe voorzitter en de nieuwe penningmeester voor. Het is een compliment waard aan het bestuur om weer leden te hebben gevonden die deze functies willen vervullen binnen de vereniging. Conclusie: Het was een prima receptie die zeker gezien de geboden faciliteiten een hoger cijfer heeft verdiend dan de *8* en ik nodig ALLE leden uit voor de receptie van 2010 en dan wordt het misschien wel een *9*. Ginus Voorintholt P.S.: Zie ook de foto’s hiervan op de website.


Oenenburgweg 82. Voor een afspraak belt u 0341-256025 of gaat u naar www.thijsvoerman.nl en maak zelf uw afspraak on-line.


Van de wedstrijdcommissie. Na een behoorlijke winter denken we alweer aan de voorjaarscompetitie, die over een week of 5 begint en waaraan we met een groot aantal teams deelnemen. Bij de senioren zijn dat op zaterdag 10 teams, op zondag 3, op dinsdag 2, op donderdag 1 en op de vrijdag ook 1 team. De jeugd heeft 3 teams op de woensdag, 3 teams op vrijdag en op zaterdag ook 3 teams. Vooral op zaterdag zal het slim plannen worden met de baanindeling, waarbij veel discipline wordt gevraagd van alle teams. Graag uw medewerking. Voor de zomeravondcompetitie op woensdagavond hebben zich 5 teams aangemeld en de veteranen doen weer met 2 teams mee in de klein-regionale competitie op dinsdag- en donderdagavond. Al met al veel spelers die bij de competitie zijn betrokken. Zij vinden het leuk om aangemoedigd te worden. Op het moment, dat de indelingen (uit of thuis) bekend zijn, zullen we het competitieprogramma zo snel mogelijk in het clubgebouw ophangen. Voor de captains: - vanaf 8 maart staat de competitie-indeling op de website. - op 19 maart om 20.00 uur worden de captains (of een vervanger) van de voorjaars- en de zomeravondcompetitie in het clubhuis verwacht. Zij ontvangen dan de meest actuele informatie. De competitiepapieren worden dan uitgereikt en er worden enkele afspraken gemaakt. De captains van de jeugd en de veteranencompetitie worden afzonderlijk geïnformeerd. Voor de najaarscompetitie (zaterdag, zondag jeugd en maandag veteranen) kunt u zich nog steeds opgeven. De voorbereidingen voor ons “open toernooi” zijn in een vergevorderd stadium en we rekenen ook dit keer weer op een grote deelname uit onze eigen club. We zullen er alles aan doen om er weer een feestelijk toernooi van te maken. Voor het komende winterseizoen hebben we het plan om met de FTO-competitie mee te doen. Wij vragen de captains om dit binnen hun team te bespreken. Zie hiervoor het stukje, dat elders in deze Let is opgenomen. Captains van de voorjaars- en zomeravondcompetitie graag tot 19 maart 20.00 uur. De wedstrijdcommissie (Joke, Karel, Hans, Hend, Stephan en Jan) wenst iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2009.


PR voor De Wiltsangh, dat doen we samen! Met het nieuwe buitenseizoen voor de deur en uiteraard daarbij de voorjaarscompetitie liggen er diverse PR-momenten voor NTC De Wiltsangh in het verschiet. Zoals voor veel clubzaken geldt: PR doe je samen! De praktische kant van PR: naast de publiciteit valt ook de sponsoring & advertentiewerving onder deze bestuursactiviteit. Publiciteit is goed voor de naamsbekendheid van de club en levert leden op. Ook zien sponsors en adverteerders een actieve club en dat is mede van belang voor het behouden van de relatie. Ook nieuwe relaties kijken natuurlijk naar de uitstraling van onze vereniging. Het spreekt voor zich dat sponsoring en advertenties ten goede komen aan de club, dus aan u, de leden. De sponsor- en advertentie-inkomsten maken een belangrijk deel uit van de inkomsten van De Wiltsangh. Mede hierdoor ziet de LET er zo goed uit en kunnen tal van zaken op het tennispark worden gerealiseerd en is de contributie nog steeds op een alleszins prettig nivo. Een win-win-win situatie dus voor de club, haar leden en de sponsors/adverteerders. Alle reden dus om PR serieus te nemen en je af te vragen wat jezelf kunt doen om een steentje bij te dragen: PR doe je samen! In antwoord op die laatste vraag een paar suggesties: 1) Lever een mooie teamfoto aan, uiteraard met een eventuele sponsornaam prominent in beeld. Laat die foto bijvoorbeeld maken bij het bedrijf dat je team sponsort, uiteraard met de directie ook op de foto. Mail die foto naar mij toe voor PR-mogelijkheden en geef je sponsor ook een leuke ingelijste foto. 2) Sponsor met je eigen bedrijf de club via een bord of advertentie. De kosten zijn relatief laag en je bereikt toch een aardige doelgroep van mensen die je zeker business zullen gunnen. Wat je ook kunt doen is om goede relaties op de sponsormogelijkheden te wijzen. Breng ze met mij in contact en ik weet zeker dat we een leuke maatwerk samenwerking kunnen voorstellen. 3) Voor wedstrijdcommissies, RvA & toernooi-organisatie: regel


zelf dat er van de winnaars een goede foto wordt gemaakt. En mail die direct na afloop van het evenement naar mij toe. Bij het maken van de foto: kies niet altijd maar weer baan 1, maar varieer eens voor welk reclame bord je gaat staan. Leuk voor de sponsoren om hun bedrijfsnaam in de krant te zien staan. 4) Kom met suggesties. Is er iets wat je mist op het park of wat je zou willen realiseren ? Dan kunnen we samen nadenken over hoe we dat mogelijk zouden kunnen maken in combinatie met het bedrijfsleven. 5)

Nodig je sponsor eens uit voor een competitiedag. Als je sponsor geen lid is van je team of van de club, nodig hem/haar dan eens uit om een bezoekje te brengen tijdens een wedstrijd.

Ik wens iedereen een fijn buitenseizoen toe en een succesvolle voorjaarscompetitie. Michiel Waterman, bestuurslid PR

Onze Jeugdcommissie komt graag in het bezit van tennisschoenen die niet meer passen, maar nog in goede staat verkeren. Bel Rian Bongers (tel. no. 258667).

Nieuwe leden: Als nieuwe seniorleden mogen wij begroeten: Gijsbert Jan v.d. Ridder, Wilbert v.d. Steeg en Michel Lammens. De sponsoraktie van de Plus heeft â‚Ź 116,- opgebracht. Dank aan de leden die dit bij elkaar hebben gespaard. Lies Bos


Foto-impressie van de jaarvergadering


U bent van harte welkom bij Notariskantoor Gillen aan de F.A. Molijnlaan 109 8071 AD Nunspeet tel. nr.: 0341-253311 Zie voor meer info onze website: www.notaris.nl/Gillen


.Van de RVA Begint het bij u ook alweer te kriebelen? Na een lange en koude winter is het voorjaar nu toch voelbaar in aantocht. De temperatuur begint langzaam weer in de buurt te komen van het niveau dat je toch weer gaat denken aan een lekker potje tennis in de buitenlucht. Zoals u misschien weet (of nog niet) bestaan we dit jaar 35 jaar en dat moet gevierd worden!! Daarom hebben we dit lustrumjaar in samenwerking met de lustrumcommissie een aantal extra activiteiten. Zie hiervoor de kalender achterin en het stukje van de lustrumcommissie. Zoals elk jaar starten we ook dit jaar met het Openingstoernooi op vrijdag 3 april. Dus mensen, kom uit de luie stoel, haal uw gravelschoenen van zolder en schrijf u massaal in om weer lekker buiten te tennissen. Inschrijven kan via de website rva@ntcdewiltsangh.nl of op het publicatiebord in de kantine. Wilt u voor de zekerheid toch uw binnenschoenen meenemen? Wij hebben er zin in. De RVA

Lies spreekt lovende woorden uit bij het afscheid van Jaap


Laan 26, 8071 JA Nunpeet Tel. 0341-258272, fax 0341-260414

VERRASSEND VEELZIJDIG

Laan 1 Nunspeet Tel. 0341-254647


Van de jeugdcommissie Afscheid van de Jeugdcommissie Voorzitter Margriet Groeneveld en het commissielid Jos Joosse hadden beiden besloten dat 2008-2009 hun laatste actieve seizoen zou zijn. Tijdens de laatste vergadering van de Jeugdcommissie hebben wij al persoonlijk afscheid genomen van hen. Toch willen wij het vertrek ook via de LET nog op waardige wijze onder de aandacht brengen, als teken van dank voor de bewezen diensten. Omdat Margriet als voorzitter van de JC ook in het bestuur van de tennisvereniging zit, is er op 27 januari 2009 tijdens de algemene ledenvergadering ook op passende wijze afscheid van haar bestuursdeelname genomen. De later zelf aftredende voorzitter Bartelink zette haar met de nodige attenties en een bloemetje ook nog even in de spotlights. Beide dames hebben zich de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om de jeugdbelangen binnen onze vereniging te behartigen. Zij waren de drijvende krachten achter een Jeugdcommissie, die zij samen nieuw leven hebben ingeblazen. Samen met de andere, door hen zelf geworven commissieleden, is het jeugdbeleid op een positieve wijze uitgedragen en dit heeft er mede toe geleid, dat er weer een toenemend aantal jeugdleden is. Margriet heeft haar functie overgedragen aan Onno Vijsma. Door het vertrek van Jos bestaat de Jeugdcommissie uit nog een klein gezelschap, dat wel wat versterking kan gebruiken. Mocht er iemand interesse hebben om hieraan invulling te geven, stuur dan een email naar Onno Vijsma (vijsma.hoe@wxs.nl) en spreek je belangstelling uit. Ook kunnen wij nog een aantal vrijwilligers gebruiken die taken binnen de JC op zich zouden willen nemen als “Alternatieve Kantinedienst�. Ook zij kunnen naar zojuist vermeld e-mailadres mailen.


Trainingsmogelijkheden en tarieven zomerseizoen 2009 Jeugdlessen 1

Groepsles 6-8

personen

60 min.

19 lessen

€ 119,50

2

Groepsles van 4 personen

60 min.

19 lessen

€ 209,00

3

Groepsles van 3 personen

60 min.

19 lessen

€ 278,50

4

Groepsles van 2 personen

60 min.

19 lessen

€ 418,00

5

Privéles

Per les

€ 44,00

Seniorenlessen 6

Groepsles van 4 personen

60 min.

19 lessen

€ 209,00

7

Groepsles van 3 personen

60 min.

19 lessen

€ 278,50

8

Groepsles van 2 personen

60 min.

19 lessen

€ 418,00

9

Privéles

Per les

€ 44,00

Uiterlijk 7 maart staan de tarieven op de website. De lessen worden aaneengeschakeld ingedeeld: aangegeven tijden kunnen achteraf, na inplanning, niet veranderd worden! In overleg met de trainer kunnen senioren een afspraak maken voor 10 lessen. Bij de indeling wordt echter voorrang gegeven aan groepen die 19 lessen hebben aangevraagd. De trainingsindeling wordt opgehangen in het clubhuis en ook bekend gemaakt via de website (www.ntcdewiltsangh.nl). Let op: wanneer u een e-mailadres opgegeven heeft ontvangt u een week voor aanvang per e-mail uw trainingsindeling!


Inschrijfformulier Achternaam:_____________________________ Voornaam:_______________________________m/v Geboortedatum:___________________________ Adres:__________________________________ Postcode en Woonplaats:_________________________ Telefoonnummer:________________/06_________ E-mailadres:__________________________ Speelsterkte:____________ Tenniservaring:__________jaar Ik kies voor trainingsmogelijkheid_____ (zie tabel links) Aankruisen wanneer u niet kunt. Om tot een zo goed mogelijke indeling te komen (qua homogeniteit en speelsterkte) is het van belang dat u op zoveel mogelijk tijden beschikbaar bent. Datum____________________Handtekening (ouder/ voogd) 22:00 21:30

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00 dinsdag woensdag vrijdag

Machtiging Hierbij ga ik akkoord met de lesvoorwaarden en machtig ik NTC De Wiltsangh het verschuldigde lesgeld van â‚Ź af te schrijven van rekeningnummer _______________ ten name van ______________________________(naam rekeninghouder) Handtekening _________________ Inleveren uiterlijk zaterdag 14 maart a.s. bij de trainer of in de witte brievenbus onder de telefoon in het clubhuis.


Nog wat foto’s van de Nieuwjaarsreceptie, die overigens ook op de website te zien zijn (en nog meer)


Lesweken: Periode april tot oktober 2009 week 14 t/m week 40 De volgende periodes wordt er geen lesgegeven i.v.m. schoolvakanties of feestdagen: Week 18 27 april t/m 3 mei 2009 Meivakantie Week 29 t/m 34 12 juli t/m 23 augustus 2009 Zomervakantie

Lesbepalingen: 1. Bij trainingsmogelijkheid 1 is het lesgeld gebaseerd op een gemiddelde prijs van 7 personen. Bij 6 of 8 personen blijft het tarief gelijk. 2. Indien bij indeling voor een groep van 4 in werkelijkheid 3 personen ingedeeld worden, wordt ž uur les gegeven. Bij 5 personen wordt dit 1 Ÿ uur. 3. Een ingeleverd formulier is bindend. Er vindt geen restitutie plaats van lesgelden. 4. De lessen worden op baan 7 buiten gegeven; bij regen wordt dan uitgeweken naar de tennishal, waarbij het verplicht is schone schoenen te dragen. 5. Bij lesuitval om welke reden ook ( ziekte van de trainer etc.) wordt geprobeerd de lessen in te halen binnen de lesperiode. 6. Het niet verschijnen op de training is voor rekening van de leerling; indien mogelijk graag telefonisch bericht aan de trainer. 7. Inning van lesgeld vindt alleen plaats door automatische incasso. 8. Een lesuur bestaat uit 50 minuten les en 10 minuten warming-up, vrijspelen, baanslepen e.d. 9. Trainingen zijn in principe toegankelijk voor leden. De trainer bepaalt uiteindelijk de trainingsindeling. 10. In de week voorafgaand aan de 1e les ontvangt u per e-mail bericht over de trainingsindeling. De indeling wordt ook bekend gemaakt op de website (www.ntcdewiltsangh.nl) en op het prikbord in het clubhuis. Vragen over de training: Jaap van Pelt Tel: 06-10368316


Sponsor in de spot

BMN DE VELUWE Op de dag dat ik een afspraak heb met Maarten van Uhm, de vestigingsleider van voor mij op dat moment nog Imabo de Veluwe, heb ik Nunspeets Belang met een uitvoerige reportage over Imabo met de nieuwe naam BMN gelezen. Na mij te hebben gemeld bij de receptie van de enorme showroom voor keukens en badkamers, heb ik onder het genot van een kop koffie een gesprek gehad met de heer van Uhm. Een ding was mij wel duidelijk: om dit prachtige bedrijf in de spotlight te zetten was niet moeilijk, aangezien de aanblik van het bedrijf en de uitstraling geweldig zijn. Het bedrijf geeft een indruk van grote professionaliteit en wat denk ik nog belangrijker is, het geeft ook een zeer duidelijk klantvriendelijkheidssignaal af. Uiteraard ga ik nu niet het verhaal uit de krant herhalen, maar de meest in het oog springende elementen zijn: 1. Uitgegroeid tot een verkooporganisatie met een compleet aanbod van hout en bouwmaterialen en afbouwartikelen. 2. Toonaangevend voor wat betreft bewerkingen van de basismaterialen, waardoor een hoge toegevoegde waarde ontstaat. 3. Voorraadhoudende functie, voor zowel de aannemer als de ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel), maar ook voor de al of niet professionele doe-het-zelver. 4. Grote showroom met royale opstellingen voor keukens en met inrichtingen van badkamers met alle soorten tegels. 5. Ondersteuning voor nieuwbouwprojecten, waarbij een grote vrijheid mogelijk is voor wat betreft inrichting en keuze van materialen. Want ĂŠĂŠn ding is zeker, BMN DE VELUWE heeft alles in huis wat je als klant nodig hebt voor verbouw, renovatie of nieuwbouw.


In de rondgang met de heer Van Uhm over het bedrijf, kwam ik onder de indruk van het assortiment van de materialen. Ook heel verrassend maar perfect georganiseerd, is de voorraadhoudende situatie voor zowel kleine afnames als bulkpartijen. In het gesprek kwam ook de tennisclub ter sprake, Maarten en zijn vrouw Joke tennissen zelf ook, waardoor de link naar de tennisclub is ontstaan. Het bedrijf sponsort vooral diverse activiteiten op het park en daarnaast een advertentie in het clubblad. Maarten bedankt voor de rondleiding en het leuke gesprek en veel succes met BMN de Veluwe. Ginus Voorintholt

LUSTRUM: NTC De Wiltsangh bestaat dit jaar 35 jaar In 1974 is onze vereniging ontstaan uit een fusie van twee Nunspeetse tennisclubs. Dit gaan we dit jaar uitgebreid vieren! Hiertoe is een speciale commissie in het leven geroepen, die bestaat uit Joke van Uhm, Liesbeth van Gemert, Marco Joosse, Kees van Marle, Henk Slats, Patrick Bus, Herman van Gemert en Caspar Norg. Verder zijn er nog ondersteunende commissies, die voorgezeten worden door Rinus Groeneveld (ontwerp), Erik Nijboer (digitalisering) en Ingeborg de Jong (hand-en-spandiensten). Als er zoveel mensen bij betrokken zijn dan moet het wel wat bijzonders worden… En dat wordt het ook! Bij het uitreiken van de pasjes krijgt u van ons een mooie kalender waarop alle activiteiten vermeld staan, maar we willen u alvast een voorproefje geven. Openingstoernooi Bij het openingstoernooi wordt u verrast…… Het jaar zal officieel geopend worden op spectaculaire wijze (we weten nog niet precies hoe, maar onder tijdsdruk wordt je erg creatief!) Bedrijventoernooi Op 15 mei organiseren wij het eerste bedrijventennistoernooi in Nun-


speet. U kunt met uw collega’s die geen lid zijn, zich inschrijven voor deze topavond. Eten, drinken en tennissen op ons prachtige park voor slechts 50 euro per persoon. Dit is voor veel bedrijven het bedrag wat men mag uitgeven aan een personeelsuitje. Pols het eens bij het bedrijf waar u werkt! Bokkenavond Al sinds jaar en dag is er de Lady’s Day…. voelt u hem al aankomen? 12 juni: Bokkenavond!! (Vul het zelf verder maar in). Dames, doet u zelf de boodschappen maar op zaterdag 13 juni….. Jeugdinvitatietoernooi 27 juni: Het open jeugdinvitatietoernooi. Ieder jeugdlid mag vrienden en vriendinnen uitnodigen om hier te tennissen en les te krijgen. Een mooie kans om kennis te maken met onze geweldige club en sport! Het invitatietoernooi lustrumstijl Het invitatietoernooi gieten we in een nieuw jasje. Iedereen mag onbeperkt vrienden, familie en kennissen uitnodigen (uiteraard niet met uw hele bedrijf komen, daar hebben we het bedrijventoernooi natuurlijk voor). Het hoeft dit jaar geen mixed dubbel te zijn. Uiteraard krijgt iedereen mooi weer, een muziekje (wij dachten aan Borsato) en een maaltijd! Het reünietoernooi Geen lustrum compleet zonder een reünie. Daarom hebben we besloten om in plaats van het echtparen/scharreltoernooi dit jaar het reünietoernooi te houden. Iedereen mag onbeperkt oud-leden uitnodigen. Voor de mensen die niet meer willen of kunnen tennissen is er een borrelreünie. Het Lustrumfeest In september organiseren we het lustrumfeest. Hierover later meer. Ideeën? Mocht u nog een gouden idee hebben, met betrekking tot


een te organiseren activiteit en wilt u dit zelf dragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op! Sponsoring? Mocht u willen bijdragen als sponsor? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dat scheelt ons weer een gĂŞnant bedelmomentje, want we komen toch wel met de pet langs. In de loop van het jaar wordt u via de Let, de krant en de website uitgebreid op de hoogte gehouden. Wanneer u vragen heeft of u wilt zich opgeven voor ĂŠĂŠn van de toernooien, mail dan naar lustrum@ntcdewiltsangh.nl. Wij hebben er zin in! Prettig, 35! De lustrumcommissie


Van de kantinecommissie Graag willen wij u er op wijzen dat binnenkort de KNLTB pasjes voor 2009 zullen worden uitgegeven en wel op de volgende dagen: Zaterdag 21-03 van 16.00 – 18.00 uur. Zaterdag 28-03 van 16.00 – 18.00 uur. Maandag 30-03 van 19.00 – 20.00 uur. Maandag 06-04 van 19.00 – 20.00 uur. Hoe kom ik aan mijn nieuwe pas? Voor het tekenen van het machtigingsformulier is een aparte tafel met daaraan een bestuurslid in de kantine gesitueerd. Indien u vragen heeft omtrent de machtiging dan kunt u deze meteen aan het bestuurslid stellen.


Daarna zoekt u de kantinediensten uit, minimaal 8 à 9 uur. Hiermee gaat u naar de tafel met daarop de beginletter van uw achternaam, waar u na afgifte van de door u gekozen kantinediensten en het ingevulde machtigingsformulier uw nieuwe KNLTB-pas krijgt. Er is een aparte tafel voor de jeugd, 70 plus, afkoop en commissieleden. Degene die afkoopt (€ 45,-), de 70 plus- en commissieleden en de doortappers geven uiteraard geen machtigingsformulier af. Indien uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon) zijn gewijzigd, geeft u dit dan ook even door! Heeft u ná bovenstaande 4 data de pas, om een dringende reden, nog niet kunnen afhalen, dan kan deze, na telefonisch overleg, nog worden afgehaald bij Kees van Egmond, Beethovenlaan 97. Tel: 251750. Dit kan onder dezelfde voorwaarden als boven genoemd. De keuze voor kantinediensten wordt uiteraard steeds kleiner. Heeft u geen nieuwe pas opgehaald, dan is er na 15 april ook geen mogelijkheid om af te hangen en dus om te tennissen! Ook kan er niet worden deelgenomen aan competities. Verder heeft u de verplichting, wanneer u om welke reden dan ook, niet in staat bent uw kantinedienst te draaien, ZELF voor vervanging te zorgen! Dit moet u uiteraard wel melden bij het betreffende hoofd kantinedienst. Het is het afgelopen jaar te vaak voorgekomen dat de commissie uiteindelijk zelf achter de bar stond of de bar gesloten was. Meteen maar even enkele huishoudelijke mededelingen: Afsluiten. Bij afsluiten komt het nog te vaak voor dat zowel de terrasdeur als het hek nog open zijn. Als kantinedienst bent u hiervoor verantwoordelijk! Ook al zijn er nog mensen aan het tennissen, dan dient u toch af te sluiten. Het hek kan van binnenuit worden geopend, dus er wordt niemand opgesloten. Bent u de laatste tennisser die het park verlaat, trek het hek achter u dicht. Het valt vanzelf in het slot. Bijvullen koelkasten. Hier geldt het systeem first in, first out. Vult u de frisdranken en flesjes bier aan, haal dan eerst de oude voorraad naar voren zodat deze het eerst verkocht wordt. Ook in het voorraadhok staan de oudere kratten vooraan, direct rechts als je binnenkomt. Deze dus eerst gebruiken om aan te vullen.


Bent u nieuw lid of wilt u nog nadere uitleg over de gang van zaken betreffende de bardienst, dan graag melden bij het betreffende hoofd kantinedienst of bij het afhalen van de pasjes. Wij geven u graag een uitleg. Om het u makkelijk te maken ligt er achter de bar een uitgebreide instructie. Begin nooit onvoorbereid aan uw bardienst! Al met al een heel verhaal maar aarzel niet om contact met een van ons op te nemen als er nog vragen zijn. Koffiebeleid. Na veel gedachten hierover te hebben uitgewisseld, zijn wij tot de volgende beslissing gekomen: Bij competities, toernooien en op de vrijdagochtenden in de zomer wordt er koffie gezet. Deze wordt per kopje afgerekend. In alle andere gevallen staat uiteraard ons mooie koffieapparaat tot uw beschikking. Hapjesbeleid. De (competitie)teams kunnen de gangbare zaken zoals bittergarnituur, broodjes en tosti’s bij de kantinedienst bestellen. Meegenomen versnaperingen zijn toegestaan, echter, men mag geen gebruik maken van de keuken, de koelkast, serviesgoed en bestek. Taart mag wel tijdelijk in de koelkast, maar zorg ervoor dat deze ’s avonds weer weg is. Dit besluit is niet tot stand gekomen door onwil vanuit onze commissie maar heeft ALLES te maken met de hygiënecode! Tijdens de voorjaarscompetities worden er op zaterdag en zondag maaltijden geserveerd! Hierbij willen we onze dank overbrengen aan:  de trouwe groep “doortappers” die vele bardiensten op zich nemen en waar we (bijna) altijd een beroep op kunnen doen!  Bep Schoneveld, Wilma Stoffelen en Jaap Brak voor het meegebrachte serviesgoed en bestek.  Theo Kousbroek omdat hij (weer) het afhaaladres wil zijn voor de keycard! Treubstraat 149.  En natuurlijk alle andere leden die achter de schermen ons ter wille zijn. Jammer genoeg kunnen we in deze LET nog niet de kantinediensten melden voor de komende periode, omdat de pasjes nog niet zijn uitgereikt. Wel kunnen we het “hoofd kantinedienst” voor de komende weken vermelden. U kunt de kantinediensten straks lezen op onze website.


Zoals u kunt zien bestaat onze commissie nog maar uit 4 leden! Het zou fijn zijn om hier versterking in te krijgen. Namens de kantinecommissie, Marti Koopman

Overzicht kantinediensthoofden: 09 maart 23 maart 06 april 20 april 04 mei 18 mei

– 22 maart : – 5 april : – 19 april : – 03 mei : – 17 mei : – 24 mei :

Louise Hilferink Marti Koopman Sabine Weber Kees van Egmond Sabine Weber Marti Koopman

(tel: 252097) (tel: 263346) (tel: 261289) (tel: 251750) (tel: 261289) (tel: 263346)

HOOFD KANTINEDIENST Sabine Weber, tel. 0341-261289, Datum

ma 16 mrt 2009 di 17 mrt 2009 wo 18 mrt 2009 do 19 mrt 2009

Keycard halen: Treubstraat 149

Begintijd Naam

19:00 20:30 20:30 20:30

Uhm-Broens J.W. van Schulz H.J. Horst-Weggemans G. v.d. Outenaar R.T. van den

Eindtijd

Telefoon

23:30 23:30 23:30 23:30

0341-257189 0341-251571 0341-254889 0341-842344


ACTIVITEITENKALENDER SENIOREN 2009 Aantal banen Elke maandagavond vanaf 19.30 uur racket wisselen 6 Elke vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur racket wisselen 7 Zaterdag 21/3 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Zaterdag 28/3 Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Maandag 30/3 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Donderdag 02/4 Veteranencomp. t/m 28 mei (uit) Res. 26/5 en 02/6 2 Vrijdag 03/4 Openingstoernooi 7 Zaterdag 04/4 Start zaterdagcompetitie t/m 23 mei 7 Zondag 05/4 Start zondagcompetitie t/m 24 mei 6 Maandag 06/4 Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Dinsdag 07/4 Veteranencomp. t/m 19/5 (thuis) Res, 26/5 en 02/6 2 Dinsdag 07/4l Start dames dinsdagcompetitie t/m 26 mei 2 Donderdag 09/4 Start dames donderdagcompetitie t/m 04 juni 2 Vrijdag 10/4 Start vrijdagcompetitie t/m 29 mei Vrijdag 15/5 Bedrijventoernooi 4 Woensdag 20/5 Start zomeravondcompetitie t/m 24 juni 4 Vrijdag 12/06 Bokkenavond 4 Maandag 15/06 Opentoernooi (cat. 4,5,6,7 en 8) t/m 21 juni 7 Maandag 29/6 Start thuisblijverstoernooi t/m 10 juli (m.u.v. het weekend) 7 Donderdag 02/7 Senior plus eendagstoernooi voor 50+ 7 Zaterdag 29/8 Invitatietoernooi 7 Woensdag 02/9 Start clubkampioenschappen t/m 13 sept. 7 Zaterdag 12/9 Feestavond i.v.m. 35- jarig lustrum Zaterdag 19/9 Start senioren 18+ najaarscompetitie t/m 17 oktober Maandag 21/9 Start 50+ najaarscompetitie t/m 19 oktober Donderdag 24/9 Lady’s Day 4 Zaterdag 03/10 Echtparen/scharreltoernooi 7 Oktober Start wintercompetitie (data nog niet bekend) 3 Maandag 28/12 Oliebollentoernooi 4

ACTIVITEITENKALENDER JEUGD 2009 Elke zaterdagochtend Zaterdag 21/3 Zaterdag 28/3 Maandag 30/3 Zaterdag 04/4 Maandag 06/4 Woensdag 08/4 Donderdag 21/5 Zaterdag 13/6 Zaterdag 04/7 Zaterdag 05/9 Woensdag 09/9 Zaterdag 12/9 Zondag 20/9

Racket wisselen van 10.00-11.30 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 16.00-18.00 uur Openingstoernooi 11.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 11.00-12.00 uur en van 16.00-18.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20.00 uur Start zaterdagcompetitie t/m 23 mei van 09.00-13.00 uur Ophalen KNLTB-pasjes van 19.00-20-00 uur Start woensdagcompetitie t/m 27 mei van 13.00-17.00 uur Ouder/kind toernooi van 10.00-16.00 uur Bal/slagvaardigheid van 10.00-12.00 uur Regiotoernooi van 10.00-15.00 uur Start clubkampioenschappen 10.00 uur Pupillenkampioenschappen 13.30 uur Finales clubkampioenschappen 10.00 uur Start najaarscompetitie t/m 18 oktober

3 7

7 7 7 3 7 6-7 7


Gespecialiseerd in technische onderdelen. Ook ‘s maandags en dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur geopend.

Pascalweg 9 - 8071 SE Nunspeet Tel. 0341-262866


Let maart 2009  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Maart 2009

Let maart 2009  

Clubblad van NTC De Wiltsangh - Maart 2009

Advertisement