Page 1

UNIT 3

Augmented (Urban) Realities Soomeen Hahm, Igor Pantic & Wenqian Yang

AA Visiting School Shanghai 6-14 July 2018


Participants Xueqi SHEN Yuehui LIN Yunce LI Yulun LIU Will CHIA Hao LIN Lijia HUANG Ran MA Yueyao LI Mingyan ZHANG Taimuzi FU Sida YU Ziyi YANG Yuqi LIU Yiwen LIANG Xiao WANG Yu LIN Xiaojie TANG Liguang HAN Tianze GONG


Teaching Team

SOOMEEN HAHM

IGOR PANTIC

WENQIAN YANG

SoomeenHahm Design Ltd Bartlett BPro RC9 Bartlett BSc UG2 AA Intermediate 13

Bartlett BPro RC6 AAVS Vienna Zaha Hadid Architects

Bartlett BPro RC6


Concept

VS


Tools

Multi-platform workflow MAYA

Rhino 3D

Grasshopper

+ KEYSHOT ++


Material

PVA Pipes + Standard Joints


M

Per Exh

M

M

Per Exh

Per Exh

MONTHS

Algorithm Studies - Salesman walk A

B

C

D

1

MONTHS

WEEK

WEEK

DAY

DAY

A

E

Agent Function

App Control

C

D

E

App Control

Stigmergy

12

30

24

MONTHS

B

Extents of lattice

30

50

Extents of lattice

MONTHS

WEEK

WEEK

DAY

DAY

int.totCount=1 totCount<1600 Extents of lattice

30

E

B

A

C

D

WEEK DAY

E

A

B

C

D

E

B

A

PARKLANE

B

D

C

E

D

E

50

MONTHS

PARKLANE

D

Extents of lattice

A

B

C

D

PARKLANE

C

PARKLANE

E

PARKLANE

D

E

int.totCount=1 totCount<1600 Extents of lattice


+


Team Structure Scale 1

Furniture

Scale 2

Structure

Scale 3

Architecture

Scale 4

Urban


Team 1

Furniture Scale

Xueqi SHEN Yuehui LIN Yunce LI Yulun LIU Will CHIA


Team 2

Structure Scale

Taimuzi FU Sida YU Ziyi YANG Yuqi LIU Yiwen LIANG


Team 3

Architecture Scale

Xiao WANG Yu LIN Xiaojie TANG Liguang HAN Tianze GONG


Team 4

Urban Scale

Hao LIN Lijia HUANG Ran MA Yueyao LI Mingyan ZHANG


UNIT 3

Augmented (Urban) Realities Soomeen Hahm, Igor Pantic & Wenqian Yang

AA Visiting School Shanghai 6-14 July 2018

AA  
AA  
Advertisement