Page 1

Groepsdossier Vak(code) ICM1B, Argumenteren Debatteren Namen Pieter Tichelaar Mariska Pronk Mirjam Doornbos Nina ten Hoor Willemijn Engberts Klas en groep COV2D, groep 1 Docent Annet Doornbos


Tegenbetoog Beoordeling Kern/standaardgeschilpunten Problemen/ inherentie-geschil

O V G 85 25

toelichting beoordeling In hoeverre zwakken jullie de problemen af die door de tegenstanders naar voren worden gebracht? Welke problemen verdienen volgens jullie de aandacht? Er is in het betoog weinig aandacht voor het verbeteren van het RECALL gevoel, het creëren van een RECALL gevoel is van groot belang voor ieder bedrijf, zo ook voor RECALL, het is de bedoeling dat het bedrijf weer één wordt, deze wens is ook door directie geformuleerd. Er is weliswaar veel aandacht voor de interne kennisdeling, maar dat creëert geen RECALL gevoel. De lezingen zijn in onze ogen niet voldoende om een echt RECALL gevoel te creëren. Hoe weet je dat werknemers alleen de bestaande formele communicatie-middelen gebruiken als ze er zelf belang bij hebben? Hierover staat niets in de case, misschien dat deze communicatie-middelen wel goed worden gelezen en begrepen, dan kun je beter je aandacht ergens anders op vestigen. Er is in het betoog geen aandacht voor de internationale profilering en de samenwerking met FREUNDSCHAFT, ook deze twee punten zijn expliciet door de directie geformuleerd als wens. De wens van de werknemer zelf wordt niet gehoord, alle aangedragen aanbevelingen hebben betrekking op de wens van de directie. Het probleem zoals dat door de directie is geconstateerd hoeft niet gedragen te worden door de medewerkers, misschien dat zij helemaal geen behoefte hebben aan de maatregelen en wel tevreden zijn met de manier waarop dingen nu gebeuren. Hier moet meer aandacht voor komen, bijvoorbeeld in de vorm van enquetes. Hoe staat het met de actie vs. interactie visie ten opzichte van de al bestaande communicatiemiddelen? Bij een interactie visie moet namelijk de functie en waarschijnlijk inhoud van het tijdschrift veranderen.

Doeltreffendheidgeschil

25

In hoeverre lossen de aanbevelingen van de tegenstanders volgens jullie de problemen op die in de inleiding genoemd zijn? Zoals gezegd denken wij dat alleen het geven van een workshop niet voldoende is om een RECALL gevoel te creeren. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is dat werknemers zich gehoord voelen en merken dat er daadwerkelijk naar hen geluisterd wordt. De aangedragen oplossingen hebben geen betrekking op de mening en de gevoelens van de medewerkers zelf. Wat doe je met medewerkers die geen toegang hebben tot internet of die geen computer hebben Het geconstateerde probleem betreffende de context en cultuur wordt niet verder uitgewerkt in het betoog.


Voor-en nadelengeschil

25

Wat zijn de voordelen van het advies? Wat zijn de nadelen? Waarom wegen de nadelen op tegen de voordelen? De voordelen van het advies zijn dat er een sterkere online database komt waar medewerkers verschillende informatie op kunnen zoeken, een ander voordeel is dat er waarschijnlijk sprake is van een betere kennisoverdracht. Nadelen zijn dat er te weinig aandacht ligt op het versterken van het RECALL gevoel en het gevaar dat de veranderingen/aanbevelingen niet breed worden gedragen door medewerkers of dat het echte probleem niet duidelijk wordt en blijft sluimeren. Tenslotte wordt er geen aandacht besteed aan de internationale samenwerking. De nadelen wegen op tegen de voordelen omdat de ruggegraat, de kern van het bedrijf op deze manier niet veranderd wordt. Medewerkers voelen zich, zelfs na het succesvol implementeren van de veranderingen, mogelijk nog steeds niet gehoord of onderdeel van één geheel.

Implementatie-aspecten: - Doelstelling - Activiteiten - Tijdpad - Verantwoordelijkheid

10

Afhankelijk van de opdracht kan het zijn dat je ook al na kan/moet denken over de implementatie van je advies. Wat betekent als je het advies gaat uitvoeren en gaat implementeren in de organisatie? Wat zijn de activiteiten die voortvloeien uit je advies? Wat is het tijdpad? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Verder zijn er nog enkele vragen met betrekking tot de implementatie van de problemen: Bijvoorbeeld het aantal gegeven workshops, houdt daarbij rekening met patiënten die permanent zijn opgenomen, deze hebben ook permanente verzorging nodig, waardoor altijd enkele medewerkers achter moeten blijven. Bij de tussendoelen staat dat er ‘60% meer kennisdeling’ dient te zijn, hoe manifesteert dit zich? Hoe te meten? Wat wordt er in de workshops gedaan? Hoe veel workshops? Let hierbij ook op het gesprek voor en na met de directie, bij 10 workshops moeten zij 20 keer komen opdraven. Daarnaast wordt niet helemaal duidelijk of eerst de workshops wordt gegeven of eerst de lezingen.

Argumentatietechniek/APA verwerking bronnen

15 Goed

verwerking eigen ervaringen

Geen verwerking eigen ervaring

verwerking tegenargumenten

-

logica argumenten Schrijven: spelling/ structuur/ICM Spelling, structuur, formuleren

Voorwaardelijk! Goed

TOTAALOORDEEL

uitgedrukt in cijfer:


Betoog Recall heeft de assistentie van verschillende communicatiebureaus ingeschakeld om een bijdrage te leveren aan de oplossing van enkele problemen omtrent de fusie. Hieronder staat kort weergegeven welke problemen volgens Fix Communicatie het belangrijkst zijn en wat er volgens ons aan deze problemen gedaan kan worden. Voor we dit doen vertellen we eerst iets over onszelf. Fix Communicatie Fix Communicatie is een jong en dynamisch communicatieadviesbureau die andere bedrijven adviseren op het gebied van communicatie en marketing. Wij hopen bedrijven met onze adviezen een grotere naamsbekendheid te geven door oplossingen voor hun problemen in de communicatie te zoeken ze te helpen gericht te promoten bij de juiste doelgroep. De volgende kernwaarden zijn voor ons erg belangrijk: Betrouwbaarheid, kwaliteit, samenwerkend en professioneel. We zijn een jong en modern bedrijf en willen dit dus ook uitstralen. Wij vinden een klantgerichte benadering erg belangrijk en zullen dus veel investeren in de relatie met onze klanten. Wel zal dit niet té formeel zijn maar op een open manier. Professionaliteit is belangrijk maar dit moet samen gaan met een goede werkrelatie tussen klant en werknemer. De naam van ons bedrijf, Fix communicatie, hebben we niet zomaar gekozen. Aller eerst ligt het woord fix lekker in de mond. Als wij in Nederland het woord ‘fix’ bedoelen we ‘maken’ of ‘oplossen’. Dit is wat wij ook voor de bedrijven willen doen. Hun gat in de communicatie maken en hun problemen oplossen. Fix Communicatie bestaat vanaf 2011 en heeft al verschillende projecten gedaan op vele gebieden van communicatie. Hier hebben wij veel ervaring mee opgedaan wat ons zal helpen bij toekomstige projecten. Onze Visie: Door een klantgerichte benadering en een professionele instelling hopen wij in de toekomst een waardevol aandeel te hebben geleverd in de communicatie en marketing van een bedrijf. Onze Missie: Wij zijn een modern bedrijf dat zich wil blijven ontwikkelen. We blijven zoeken naar nieuwe oplossingen voor elk bedrijf. RECALL Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Midden Nederland RECALL biedt psychiatrische zorg kinderen, jeugdigen en jong volwassenen tot ongeveer 24 jaar. RECALL is twee jaar geleden ontstaan door een fusie van vier regionale stichtingen op het gebied van jeugdpsychiatrie. Uit de briefing is gebleken dat er problemen liggen rond deze fusie. De problemen die Fix Communicatie uit de briefing heeft gehaald zijn de volgende: -­‐ Er is géén sprake van een groepsgevoel tussen de vier divisies. -­‐ De wensen van het management komen niet overeen met de wensen van de werknemers zoals de behandelartsen.


-­‐

Er is geen effectieve communicatie binnen de organisatie zoals feedback.

Fix Communicatie denkt dat het beleid van RECALL opgebouwd is uit een communicatiebeleid en een bedrijfsbeleid. Binnen het communicatiebeleid is de interne communicatie van toepassing, dus de manier waarop intern gecommuniceerd wordt. Er schort nog een hoop aan de interne communicatie bij RECALL. Een goed voorbeeld hiervan is dat de werknemers nauwelijks of helemaal niet op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen die te maken hebben met de fusie. Ook de communicatie tussen de directie en de werknemers is niet goed, zij communiceren niet over meningen over de nieuwe ontwikkelingen en geven elkaar geen feedback. Problematiek Fix Communicatie zal verschillende vragen bespreken die betrekking op de case RECALL. Het gaat hier om de volgende vragen: -­‐ Tegen welke problemen loopt RECALL aan? -­‐ Wat is de ernst van deze problemen? -­‐ In hoeverre zijn deze problemen inherent aan het huidige beleid dat RECALL voert? Tegen welke problemen loopt RECALL aan? Waar RECALL vooral tegen aanloopt is dat het management en de werknemers heel anders denken over de fusie. Veel werknemers zien het nut van de fusie niet in terwijl het management er heel erg enthousiast over is. De directie/het management zou willen dat de werknemers van de vier verschillende divisies RECALL als één grote organisatie functioneert maar de het is nu nog een eilandjescultuur. Hieruit blijkt ook dat de interne communicatie tussen directie en werknemers slecht is. Veel werknemers weten te weinig de ontwikkelingen van de fusie. Wat is de ernst van het probleem? Fix Communicatie denkt dat de ernst van het probleem nu nog niet zo groot is maar dat je deze problemen wel zo snel mogelijk moet oplossen. Hoe langer je wacht met het oplossen van deze problemen hoe meer het bedrijf zich gaat vervreemden met elkaar. Met elkaar bedoelen we hier zowel de directie en de werknemers als de vier verschillende divisies. Het is voor RECALL belangrijk dat alle medewerkers zich met elkaar verbonden voelen om zo de beste resultaten te krijgen. Wanneer de verschillen tussen de afdelingen groter worden kan kwaliteit verminderen. In hoeverre zijn de problemen inherent aan het huidige beleid van RECALL? Omdat RECALL intern niet goed communiceert zijn de problemen samengaand met het beleid. De werknemers krijgen niet genoeg informatie over de ontwikkelingen van de fusie en dat is de basis van de problemen. Wanneer werknemers meer informatie krijgen zullen zij misschien anders gaan denken over de fusie en zich hier meer voor openstellen. De directie/ het management zal dus meer met


verschillende lagen van het bedrijf moeten vergaderen of hen meer informatie moeten verschaffen via verschillende communicatiemiddelen. Cultuur Binnen RECALL leven op dit moment vier verschillende culturen. Elke divisie werkt in zijn eigen cultuur en wil niet toegeven aan het zogenoemde ‘RECALL-gevoel’. Dit komt omdat de cultuur van RECALL als één bedrijf onvoldoende bepaald is. Binnen de divisies wordt geen juiste voorbeelden gegeven. Er is dus niemand die binnen de divisies een goede voorbeeldfunctie geeft waardoor de groepen zich niet kunnen spiegelen. Voorgestelde beleid Het linking pin-model zal als basisstructuur worden gebruikt bij RECALL. Deze keuze is gemaakt omdat door het linking pin-model de verticale communicatie bevorderd zal worden. Als bijvoorbeeld één van de teamleiders ook betrokken is bij het overleg van de clusterhoofden en één van de clusterhoofden betrokken is bij overleg van de divisiedirecteuren zal informatie makkelijker door het hele bedrijf gaan. Het stelt de directie in staat eerder op de hoogte te zijn van problemen en daar op te kunnen reageren. Om de horizontale communicatie te bevorderen zal de interactievisie gebruikt worden. Als bijvoorbeeld twee behandelartsen samenwerken, moeten ze communiceren over hoe ze het werk aanpakken of de veranderingen in hun werk. Om de saamhorigheid binnen RECALL te bevorderen zal ook de actievisie gebruikt worden. Dit houdt in dat er objecten uit bedrijfsjournalistieke traditie gebruikt worden om mensen te informeren of motiveren. Dit zal betekenen dat in het tijdschrift wat RECALL uitgeeft een woord van de Centrale Directie staat, daarnaast zullen wetenswaardigheden uit de verschillende divisies worden genoemd. Dit zal mogelijk het groepsgevoel van de vier divisies en het RECALL gevoel versterken. Tenslotte moeten er tegenwoordig steeds meer verschillende vormen van kennis gedeeld worden binnen een bedrijf in tegenstelling tot vroeger. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met de technologische ontwikkelingen. Binnen RECALL is het ook de bedoeling dat er veel verschillende vormen van kennis gedeeld worden. Dit gebeurt echter niet optimaal dus adviseren we ook om met deze verandering mee te gaan. Vanuit het oogpunt van Fix Communicatie heeft dit nieuwe beleid voor- en nadelen. We noemen ze hieronder. Nadelen: - Door het linking pin model zal er meer tijd in de vergaderingen gaan zitten en tijd is geld.


Voordelen: - Meer interactie, zowel binnen de divisies als de divisies met elkaar. - Kennisdeling De voordelen wegen hier op tegen de nadelen omdat er met een goede interne communicatie uiteindelijk wel sneller gewerkt kan worden.

Icm1b, groepsdossier pdf  
Icm1b, groepsdossier pdf  
Advertisement