Page 1

Nam A

J

O

U

R

Dansk Vietnamesisk Forening · Nr 3 · 3 kvt · 2013 · 38 årgang

We the People · Frihed i stumper og stykker ·

Foto: Statens Museum for Kunst

På studietur i Bao Loc · Tre studerende fortæller ·

Foto: Lasse Jesper Pedersen

Dæmninger på Mekong

· Behovet for vandkraft sætter økosystem og livsbetingelser under pres ·


Nam A

J

O

U

R

INDHOLD

• Dæmningsbyggeri truer 60 millioner mennesker______________________ 3

Redaktion: Inger V. Johansen Morten Rasmussen, Ingeborg Rasmussen, Jonas Andersen (ansv.)

• Familien på fire___________________________________________________ 5

Oversættere: Leny Landegent, Heidi Senderowitz, Majbrit Sunesen, Jonas Andersen

• Vietnams riseksport - storhed og forfald _____________________________ 9

Grafisk tilrettelæggelse: nisjensen.dk

• NU er det alvor!__________________________________________________ 11

Redaktionen er afsluttet 16. september

• Sygeplejestuderende på Bao Loc Hospital___________________________ 12

Deadline nr. 4, 2013: 1. november

• Brudstykker af frihed. Udstilling___________________________________ 14

Dansk Vietnamesisk Forening Lærdalsgade 7, 2300 København S Kontortid: Kontortid torsdage kl. 16-18, og efter aftale Tlf. tid hverdage kl. 9-19.00: 38 86 07 01 ellers telefonsvarer der aflyttes dagligt www.davifo.dk Foreningens formål er at befordre samarbejde og forståelse mellem Danmark og Vietnam og fremme venskabet mellem danskere og vietnamesere. 1 årigt prøvemedlemskab: 125 kr. Derefter årligt 215 kr. inkl. blad 160 kr. for unge under uddannelse, pensionister og andre ubemidlede. Yderligere medlemmer af samme husstand: 60 kr. hver 600 kr. for organisationer.

• Er der penge i skidtet?_____________________________________________ 7 • Familier forværrer seksuelt misbrug af børn_________________________ 10

• Nationalforsamlingen stemmer om tillid til ledere _ __________________ 15 • Fremtiden tilhører de ”professionelle amatører”_____________________ 16 • Ny CD med Nguyen Thanh Thuy_ __________________________________ 18 • ”Turen går til Vietnam” stadig suveræn_____________________________ 18 • Wok og wonton’er på La Viet. Restaurantanmeldelse_ ________________ 19 • Workshop i Düsseldorf_ __________________________________________ 20 • Ru. Boganmeldelse______________________________________________ 20 • Nekrolog. Henry Prunier, 91 år_____________________________________ 21 • Kort nyt_ _______________________________________________________ 21

Abonnement uden medlemsskab: 110 kr. årligt Giro: Reg. nr. 1551 konto 229-18 00 Foreningens formand: Jørgen Prag: tlf. 86 60 06 20 Forslag til foredrag og andre aktiviteter modtages gerne Annoncepriser: 5 kr pr spalte mm bagsiden og side 3, 5 & 7: +1 kr, fast indrykning: -1 kr Tryk: Christensen Grafisk Oplag: 850

� � � � �

Vestergade 16, 2. 1456 København K Tlf. 32 96 56 36 Fax 32 96 56 37 E-mail: danviet@danviet.dk

ISSN · 1902-4428 Side 2

interkulturel kommunikation intensive sprogkurser tolkning oversættelse specialrejser

A

J

O

U

R

3 · 2013


Dæmningsbyggeri truer 60 millioner mennesker

Vandkraft omtales ofte som en god løsning på Sydøstasiens stigende energibehov, men en række nye vandkraftværker på Mekong-floden kan resultere i en af regionens største sociale og økologiske katastrofer nogensinde Tekst & foto: Lasse Jesper Pedersen

M

ekongfloden som løber gennem ikke mindre end seks lande (Kina, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja og Vietnam) er og har altid været regionens vigtigste livsåre. Af de omkring 60 millioner mennesker der bor i det nedre Mekong bassin i dag, bor omkring 40 procent af dem inden for en 15 km bred korridor langs Mekong. Ud over at fiskeriet i floden understøtter befolkningens ellers proteinfattige kost med 2,5 millioner tons protein hvert år, fungerer floden som handelsvej, og de årlige oversvømmelser bliver budt velkommen, da de tilfører jorden vigtige næringsstoffer og vand og oversvømmer rismarkerne, ligesom de også er med til at befri landbruget for skadedyr i markerne, såsom rotter. Igennem de seneste årtier er interessen for Mekong som vandkraft-ressource vokset i takt med Sydøstasiens stigende energibehov. Flere lande i regionen, som for eksempel Vietnam, Cambodja og Laos er i dag helt afhængige af olieimport fra Kina og Singapore, men vandkraft vil give landene mulighed for

at afkoble deres økonomier fra denne olieafhængighed. Desuden er vandkraft umiddelbart den billigste løsning på det stigende energibehov, og udenlandske investorer står klar til at springe ind med lån og teknologi. Hertil kommer at Verdensbanken og en række udviklingsorganisationer anser vandkraft for en grøn løsning. Resultatet er, at der i dag er planlagt hele 11 store dæmninger på Mekong, der er en af verdens sidste store naturlige og fritflydende floder. Det er svært at fremskaffe konkrete oplysninger om de enkelte projekter, da landene i regionen holder kortene tæt ind til kroppen, men som eksempel kan nævnes Sambor dæmningen i Cambodja, som kommer til at ligge på selve Mekong, og derved vil blokere hele flodens gennemløb. Et eksempel på en dæmning som allerede nu er taget i brug, er Nam Thuen 2 dæmningen i Laos på en af Mekongs bifloder. Læren fra Nam Thuen 2 Dæmningsbyggeri er dog langt fra uproblematisk, og det er velkendt at dæmningerne kan have alvorlige konsekvenser for flodens økosystem og de mennesker der lever om-

kring den. Derfor er der i løbet af de sidste 30 år blevet gjort betydelige tiltag for at begrænse de alvorligste konsekvenser. Desværre viser erfaringer fra blandt andet Nam Thuen 2 projektet i Laos at sådanne tiltag ikke er tilstrækkelige til at afbøde de sociale og økologiske konsekvenser. Nam Thuen 2 projektet, der af Verdensbanken blev finansieret og promoveret som et forgangsprojekt, der skulle demonstrere best practice inden for dæmningsbyggeri og være et modelprojekt for andre projekter i regionen, stod færdigt i marts 2010, men allerede få år efter at sluserne blev åbnet beretter NGO’er såsom International Rivers Network og Save the Mekong Coalition i dag, at de omkring 110.000 mennesker der bor nedstrøms af dæmningen oplever dårligere vandkvalitet, at fiskeriet er alvorligt for nedadgående, og de mere end 6.500 mennesker der er blevet genhuset som en konsekvens af projektet, ikke har modtaget tilstrækkelig kompensation til at bibeholde deres ellers spinkle levegrundlag. Dertil kommer at den jord, de har fået stillet til rådighed, ikke er egnet til at dyrke afgrøder, og at kun meget få af familierne

3 · 2013

A

J

O

U

R

Side 3


har forstand på at holde husdyr. Nakai-Nam Theun nationalparken, der modtog penge fra projektet til at beskytte sin biodiversitet, som kompensation for at projektet ville påvirke økosystemer andre steder, beretter at projektet på trods af midlerne har medført øget adgang til området, der nu er plaget af ulovligt hugst og krybskytteri.

er gennemsigtige for offentligt tilsyn, eller står til ansvar over for civilsamfundet. De har stadig ikke har været villige til at følge de sociale og miljømæssige guidelines udstukket af WCD (World Comission of Large Dams), Ækvatorprincipperne, eller den fælles tilgang til miljø og de officielt støttede export credits etableret af OECD-landene.

Hindringer for samarbejde Med op mod 11 planlagte dæmninger på Mekongfloden i løbet af de næste 10-20 år, er det er svært at være positiv omkring flodens fremtid. Truslen om en social og økologisk katastrofe har ført til et transnationalt samarbejde imellem Mekonglandene i form af ’The Mekong River Commission’ (MRC) som en organisation der skulle fremme en bæredygtig forvaltning og udvikling af vand- og vandrelaterede ressourcer til Mekonglandenes fælles gavn og befolkningens velfærd. De økonomiske interesser i dæmningsprojekterne lægger dog alvorlige forhindringer i vejen for samarbejdet, som har været forholdsvis handlingslammet, ikke mindst fordi Kina har nægtet at underskrive bindende aftaler og støtte helt op omkring MRC’s mission, i det hele taget. Tidligere var de primære sponsorer af vandkraftværker internationale udviklingsbanker, eksempelvis Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank ADB, og internationale udviklingsorganisationer. I kraft med at flere store dæmningsprojekter medførte enorme utilsigtede sociale- og miljømæssige konsekvenser rundt omkring i verden, har disse dog så småt trukket sig tilbage siden slut- 90’erne. Dette efterlod et tomrum, som hurtigt blev fyldt ud, først og fremmest af statslige kinesiske investorer der var interesseret i at gøre specielt Laos og Cambodja til ”Sydøstasiens Batterier”. Problemet er at de kinesiske statsejede virksomheder og eksport/import-banker, ikke på samme måde

Manglende bæredygtighed Set fra et bæredygtighedsperspektiv er det desuden yderst problematisk at den brede vifte af alternative, bæredygtige og socialt ansvarlige energiløsninger (reduktion af energiforbrug kontra øget produktion af energi) der, ud over vandkraft, kunne være med til at bakke op omkring regionens øgede behov for energi, aldrig har været taget op til overvejelse i samarbejdet imellem Mekonglandene. Den Asiatiske Udviklingsbank ADB, der både var financier og rådgiver for disse landes regeringer, lagde aldrig op til en undersøgelse af den mest ansvarlige måde at imødekomme regionens energibehov. Det er således et gennemgribende problem i hele regionens energiplanlægning i dag, at internationale best practice-standarder, der ville inkludere sociale, miljømæssige og økonomiske faktorer i planlægningen, aldrig er blevet taget i brug.

Side 4

Fiskestrømme trues Med det manglende fokus på best practice i dæmningsbyggerierne på Mekongfloden kan de menneskelige og miljømæssige konsekvenserne ikke overdrives. Ud over at dæmningerne sandsynligvis vil medføre at de årlige vandstandsstigninger på op til 10 meter vil udeblive og fjerne grundlaget for meget af landbruget langs floderne, findes der stadig ingen fisketrappe (en anordning så fiskene kan migrere op og ned ad strømmen på trods af dæmningen) der kan sikre migrationen, og dermed overlevelsen, af alle de, for økosystemet, vigtige fiskearter, A

J

O

U

R

samt de store mængder af fisk, der hvert år svømmer op ad Mekong. Som et eksempel kan nævnes den berømte Tonle Sap flod i Cambodja, der er en biflod til Mekong. Hvert år skifter vandet i floden retning to gange. I regnsæsonen løber vandet op i Tonle Sap søen, hvor milliarder af fisk gyder i det rolige vand. Efterhånden som tørsæsonen sætter ind, løber vandet tilbage mod Mekong, og søen tømmes næsten helt for vand. Med vandet løber der i perioder op mod 50.000 fisk forbi et givent punkt hvert eneste minut. Hvis denne fiskestrøm, eller dele af den, bliver tilbageholdt af dæmninger, er der slet ingen tvivl om at konsekvenserne for økosystemerne og de mennesker, der er afhængige af dem, vil blive helt uforståeligt store. Saltvandsindtrængen i deltaet Hertil kan tilføjes et hav af andre alvorlige konsekvenser, såsom øget saltvandsindtrængen i det sydligste delta, der vil ødelægge landbrugsproduktionen længere og længere opstrøms. Dette sker som en konsekvens af at vand bliver tilbageholdt i dæmningerne, og er en effekt der kun bliver forstærket af vandstandsstigningen i verdenshavene. Herudover kan nævnes dårligere vandkvalitet i det mere stillestående vand i reservoirerne, der også vil fungere som nedsynkningssted for meget af det affald befolkningen i dag smider i floden. Dette vil påvirke både fiskeri og drikkevandskvaliteten, da mange henter deres drikkevand direkte i floden, og de sundhedsmæssige konsekvenser bliver kun forstærket af, at det stillestående vand kommer til at udgøre ideelle ynglebetingelser for sygdomsbærende insekter, såsom malariaog denguemyg. Kapløb om ressourcerne Vandet er en fælles ressource, og for at økosystemet kan bevares, kræver det at alle Mekonglandene slutter op omkring en 3 · 2013


fælles aftale. En af de største trusler mod økosystemet er, at landene hver især i mangel af en fælles plan for udnyttelsen af flodens ressourcer søger det størst mulige udbytte uden at skele til konsekvenserne af dette for de øvrige lande, og at de derved ødelægger økosystemet som helhed. Derfor tog Den Asiatiske Udviklingsbank ADB allerede i 1990’erne initiativ til the Greater Mekong Subregion programmet (GMS). Et af de grundlæggende elementer var at opmuntre til regionalt energisamarbejde igennem etableringen af et regionalt energimarked primært bestående af vandkraft. Dette skulle ske igennem et komplekst netværk af højspændingsledninger, der ville åbne op for de bjergrige regioner i Laos og Kinas Yunnan provins. Energien skulle primært sælges til de voksende økonomier i Thailand og Vietnam, men på trods af et stort engagement fra især ADB, er udviklingen og samarbejdet gået i stå, og det lader ikke til at højspændingsnettet nogensinde vil blive implementeret. Øget risiko for konflikt Med det kuldsejlede GMS-program er risikoen for konflikter i regionen vokset. Dette er senest eksemplificeret i en ophedet debat mellem Cambodja og Laos, da Laos for nyligt påbegyndte konstruktionen af den første

www

store dæmning på Mekong (Don Sahong) under hundrede kilometer opstrøms fra Cambodjas grænse. Det er paradoksalt at Cambodja på den ene side er bange for, at det vil føre til et kollaps af fiskeriet i Cambodja, samtidigt med at den Cambodjanske regering selv planlægger et antal af dæmninger ikke langt fra deres grænser til både Vietnam og Laos. Disse planer er godt nok officielt trukket tilbage, da de blev opmærksomme på dæmningsbyggeriet i Laos, men den stadige tilstedeværelse af kinesere, der sejler rundt på floden iført gule hjelme og laver målinger, vidner om at planerne i realiteten ikke er taget

af bordet. Et paradoks der understreger hvorfor det er vigtigt samarbejdet genoptages. På den ene side ønsker ingen af landende at ødelægge levegrundlaget for deres egen befolkning, men så længe der ikke er nogen fælles aftale, bliver det uundgåeligt et øget kapløb om ressourcerne med øget social og politisk ustabilitet til følge. Som resultat fortsætter planlægningen og bygningen af nye dæmninger uden den nødvendige afvejning af konsekvenserne for mennesker og natur langs Mekong. De dystre udsigter for Mekong bør derfor give anledning til eftertanke, når vandkraft igen omtales positivt i en sydøstasiatisk kontekst. http://www.internationalrivers.org

Familien på fire

Kan vi stole på at lokale organisationer varetager lokalbefolkningens interesser, eller bør vi blande os mere aktivt? Et besøg hos en ung familie ved Mekong afslørede lokalbefolkningens sårbarhed år rejste jeg til Cambodja, for at Smedidste undersøge en hidtil overset problematik store vandkraftværker. Formodningen

var at vandkraftværker, blandt andet på grund af dannelsen af store mængder metan på reservoirernes bund, ikke kunne anses for at være helt så grønne i et klimaperspektiv, som hidtil antaget. Hvad jeg imidlertid bed mærke i var, hvordan NGO’er og lokale CSO’er (Civil Society Organisations) valgte at behandle dæmningsproblematikken overfor lokalbefolkningen. Ved ankomsten rådede de mig nemlig på det kraftigste til ikke at omtale dæmningsplanerne for de folk jeg mødte, mens jeg rejste langs floden, for at foretage målinger i det område der om nogle år (efter al sandsynlighed) ville blive ’slugt’ af Sambor Dam reservoiret.

Lasse Jesper Pedersen er cand.techn.soc og har igennem de sidste fire år arbejdet med de sociale, de miljømæssige, og de klimamæssige konsekvenser af dæmningsbyggeri på Mekong. I 2009-2010 var han praktikant i klima-afdelingen på den danske ambassade i Vietnam, og har siden arbejdet i Miljøministeriet i København.

En familie med en fremtid? På min rejse indlogerede jeg mig en dag hos 3 · 2013

A

J

O

U

R

en familie på fire. Faren var kun 23 år gammel og havde sammen med sin kone, der var lam fra livet og ned efter en motorcykelulykke, to søde piger på to og fire år. Han var den eneste i landsbyen der talte en smule engelsk, og efter en lang dags arbejde blev jeg, som så ofte før, inviteret til at dele den smule mad der var, med familien. Jeg kunne naturligvis kun fortælle, at jeg var ved at lave nogle miljøundersøgelser i området. Faderen derimod fortalte om, hvordan de sidste par år havde været nogle gode år for folkene i landsbyen, og meget af snakken drejede sig om fremtiden. Han fortalte med smil og håb i øjnene om, hvordan folkene her kun havde haft ringe muligheder for at løsrive sig fra fattigdommen tidligere, men at de nu var begyndt at bygge en skole i den lille landsby, så hans to små piger, og de andre børn i byen i øvrigt, forhåbentligt ville få en helt anden og bedre chance for at bryde ud af den fattigdom han Side 5


selv var vokset op i, og som jeg kunne se omkring mig. Da jeg senere samme aften gik i seng, var det med en klump i halsen, for på det højdekort jeg havde lavet over området var der ingen tvivl: Det område jeg var i lige nu, ville om få år ligge på reservoirets bund. Besøget i regionen har efterladt mig med

Side 6

spørgsmålet om, hvorvidt vi, der ønsker at arbejde for at skabe bedre vilkår for verdens fattigste, i virkeligheden burde blande os mere aktivt. Konsekvensen af at følge de lokale organisationers råd om at tie, virker uoverskuelige.

milien om dæmningsplanerne for området? Det ville have givet dem en reel chance for at mobilisere sig og give deres mening til kende, og måske endda blive taget med på råd, og det ville have givet dem en reel chance for at prioritere deres liv på en måde, hvor de ikke brugte al deres energi og deres sparsomme Skal vi blande os? ressourcer på projekter, der om få år ikke Var det ikke bedre hvis jeg havde fortalt fa- længere ville stå.

A

J

O

U

R

3 · 2013


Er der penge i skidtet? En dansk erhvervsdelegation var i foråret i Vietnam for at udforske mulighederne for indgåelse af partnerskaber med vietnamesiske virksomheder omkring energiproduktion og affaldshåndtering

Vietnams affalds- og energisektor

Tekst og foto: Jesper Lund Vietnam har igennem de seneste årtier oplevet en historisk vækst med øget industrialisering og forbrug til følge. Resultatet er iøjnefaldende: I storbyerne rejser sig kontorer og knejsende byhuse i stål og glas, og nyrige kører op og ned af boulevarderne i spritnye Porscher til en værdi, der ovestiger en fattig families livstidsindkomst adskillige gange. Men med det øgede forbrug følger også voksende affaldsmængder. Oveni denne udvikling øges befolkningen og man regner med at Vietnam bliver blandt de 15 folkerigeste nationer inden for en overskuelig fremtid. Så det haster med at finde bæredygtige løsninger for affaldshåndtering og energieffektivitet. Dansk clean-tech delegation Mine erfaringer og min viden fra Vietnam gav mig i marts 2013 muligheden for at deltage i en erhvervsdelegation, som uafhængig rådgiver for danske virksomheder, der vil etablere forretning i Vietnam. Danida Business Partnerships (DBP) og handelsrådet i Udenrigsministeriet havde nemlig sam3 · 2013

Private husholdninger producerer hver dag ca. 60.000 tons affald. Denne mængde forventes af være fordoblet i 2020. Hovedparten af affaldet deponeres på lossepladser uden nævneværdig sortering eller genbrug. Selv i hovedstaden Hanoi er det kun ca. 70% af husholdningernes affald som indsamles og bearbejdes. • Landbrugssektoren producerer årligt mindst 75 millioner ton affald, hvoraf hovedparten afbrændes i stedet for at blive genbrugt som biomasse eller brændstof. • Industrien producerer omkring 13.000 ton industriaffald pr. dag, hvoraf 20% er farligt affald. Og hospitalsaffald udgør 40 ton i døgnet. • Det estimeres at der kan spares op til 50 pct. af energiforbruget i cementindustrien, 35% i den keramisk industri, 30% i tekstil- og beklædningsindustrien, og 20% i stål- hhv. fødevareindustrien. Det er den vietnamesiske regerings plan at reducere hele industriens energiforbrug med 5-8% gennem anvendelse af mere effektive produktionsmetoder. • Mulighederne for energieffektiviseringer på eksisterende EL-kraftværker er stort set uudnyttet. Derudover behøver Vietnam ny og bedre teknologi til konstruktionen af de 25 kraftværker der er projekteret bygget frem til 2025. mensat en delegation inden for energieffektivisering og affaldshåndtering til Vietnam. Formålet med at sende delegationen til Vietnam var at matche lokale og danske virksomheder inden for affaldshåndtering A

J

O

U

R

og energieffektivisering for at fremme disse sektorer i Vietnam. Desuden håbede man på at bidrage til økonomisk vækst og til at introducere danske virksomheder på det hastigt voksende marked for grøn teknologi Side 7


i Vietnam. Primus motor i disse bestræbelser var Jeppe Solmer, Head of Commercial and Business instruments, fra den danske ambassade. Gruppen af deltagende virksomheder opererer primært inden for affaldshåndtering (indsamling, sortering og afbrænding), ELog varmeproduktion samt rådgivning om forsyningsvirksomhed. Jeg savnede i den forbindelse deltagere fra et større dansk energiselskab med forstand på optimering af EL-distribution. Der er nemlig et enormt energispild i ledningsnettet mellem EL-kraftværket og slutbrugerne. På den måde fyres der langt mere brændstof og CO2 af end nødvendigt. Ifølge forsyningsselskabet EnergiDanmark (som ikke deltog i delegationen) er der en nærmest stensikker økonomisk og miljømæssig gevinst at hente ved optimering af ledningsnet.

Det foregik således at virksomhederne i samarbejde med den danske ambassade inden turen havde matchet potentielle danske og vietnamesiske samarbejdspartnere, som nu fik muligheden for at mødes ansigt til ansigt. Turen var arrangeret således at de potentielle partnere havde mulighed for at mødes og forhandle med hinanden en eller flere gange i løbet af delegationens besøg i Vietnam. På opdagelse i svineriet Der var lejlighed til at studere affaldshåndtering på allernærmeste - og stinkende - hånd på vore field trips.

Virksomhedsbesøg Selve delegationen var i Vietnam i en lille

uges tid, som var tætpakket med virksomhedsbesøg i begge ender af landet. Efter ambassadens grundige introduktion af planen for delegationen, var deltagerne klædt på til at tage på virksomhedsbesøg.

Vi besøgte affaldssorteringen, og der hvor den organiske del af affaldet komposteres og i visse tilfælde omdannes til gødningspiller. Især potentialet for kompostering synes enormt, idet en meget stor andel af affald fra landbrugsproduktionen for størstedelens vedkommende afbrændes eller dumpes i floderne. Nogle steder ser man endda at gyllen fra grisestier udledes direkte i floder - det er noget frygteligt svineri og ressourcespild. Nogle af de produktionsmetoder de vietnamesiske virksomheder benytter er på samme tid simple og effektive og var på et niveau, hvor de danske virksomheder sagde, at de kunne bruge dem til noget. Men det de

vietnamesiske virksomheder savner, er input omkring optimering og at kombinere de bedste teknologier og erfaringer fra Danmark og Vietnam.

Workshop På den sidste del af rejsen deltog delegationen i workshoppen “Vietnam–Denmark Green Growth Partnerships in Waste Treatment & Renewable Energy Sectors”, med deltagelse af bl.a. Pia Olsen Dyhr, som på daværende tidspunkt var vores Handels- og Investeringsminister. På workshoppen præsenterede de danske virksomheder sig, hvorefter potentielle vietnamesiske partnervirksomheder kunne kontakte de danske virksomheder ved deres respektive stande. Så det var i overført betydning en skønhedskonkurrence.

Jesper Lund er cand. scient. i biologi og HD i finansiering, og har arbejdet for Danidas fiskerisektorprogram og som uafhængig rådgiver indenfor natur, miljø og CSR. Side 8

A

J

O

U

R

Der er penge i skidtet I skrivende stund foregår der forhandlinger mellem nogle af de virksomheder der mødtes under delegationen. I Danmark skal vi således glæde os over, at vietnameserne og andre godt er klar over, at Danmarks meget stramme miljøpolitik faktisk har ført til, at vi besidder miljøteknologi i den absolutte superliga. Der er gode muligheder for at tjene penge på skidtet!

3 · 2013


Vietnams riseksport storhed og forfald

For 20 år siden var Vietnam en af verdens førende riseksportører - i dag går det knap så godt

H

vorfor lyder bøndernes råb om hjælp ikke nær så højt som andres i denne vanskelige tid? Er det fordi "landbrugsministeren er for blid" som kongresmedlem Tran Hoang Ngan udtrykte det på den seneste session i Nationalforsamlingen.

Hvor bevæger landbruget sig hen? Det er længe siden at bønderne og de, der interesserer sig for landbruget, kunne høre så skarpe spørgsmål som dem, der blev rejst af Nationalforsamlingens næstformand Tran Hoang Ngan over for Minister for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Cao Duc Phat, på Nationalforsamlingens møde i juni. De vietnamesiske bønders problemer er de samme år efter år, og de ​​er ikke blevet løst. Det største er, at når høsten er god og afgrøderne store, så falder priserne på landbrugsprodukter, især ris, kraftigt . På en journalists spørgsmål om, hvordan man sikrer en 30 procent fortjeneste for risbønder som vedtaget af regeringen, svarede formanden for Vietnam Food Association vrissent: "På dette tidspunkt kan vi kun sige, om bønderne kan sælge ris eller ej! Hvis de ikke kan sælge, må de bruge risen som foder til ænderne! "

Doi Moi politikken førte til fremgang

dag må bønder bruge risen til andefoder, hvis den ikke kan sælges! I 2012 blev landbruget og landdistriktsudviklingen betragtet som et lyspunkt i den økonomiske krisetid. Landbrugseksport var fortsat højere end 2011. Men omkostningerne var meget dyre: jo mere de producerede, desto større tab led bønderne. Den udenlandske valuta var yderst værdifuld for landet under krisen, men kostede sved og tårer hos bønderne. Ikke blot risavlere, men også frugt-og grøntsagsproducenter havde tab. Medierne omtalte dette flittigt, men situationen blev ikke bedre. En række foranstaltninger og programmer blev igangsat, men de gjorde ikke megen forskel.

Manglende hjælp ovenfra Under Nationalforsamlingens spørgetid den 12. juni talte den deputerede Tran Hoang Ngan bøndernes sag og sagde, at mens andre brancher i krise som for eksempel ejendomshandelen forsøgte at få Nationalforsamlingens og regeringens støtte til at overvinde krisen, kunne landbrugets råb om hjælp ikke nå frem til de centrale organer. Ved tidligere sessioner, når folk fra landbrugssektoren fortvivlet talte deres sag, stod dagsordenen for Nationalforsamlingen ofte på tiltag og redningspakker for ejendomsmarkedet! "Hvorfor er råbet om hjælp fra landbruget ikke

For 20 år siden blev de vietnamesiske bønder hædret som helte, der ændrede landet fra en stor risimportør til den næststørste riseksportør i verden. Ser man tilbage til slutningen af ​​det 19. århundrede og begyndelsen af d​​ et 20. århundrede, var Vietnam og Myanmar (Burma) to af Asiens store riseksportører. På grund af krig og konflikter, stod de uden for rismarkedet i en lang periode. I 1989, takket være Doi Moi politikken (fornyelsen) vendte Vietnam tilbage til tronen inden for riseksport, til overraskelse for den øvrige verden. Dette resultat var så stort, at i årtier efter indeholdt resultatrapporter fra alle sektorer udtryk om at " bidrage til gøre landet til en riseksporterende stormagt". Det gav mening i raporterne fra Ministeriet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, men mange institutioner og ministerier, der intet havde at gøre med landbrug og riseksport delte stoltheden over denne præstation i deres rapporter.

så højt som andres i denne vanskelige tid? Er det fordi landbrugsministeren er for blød?" spurgte Tran Hoang Ngan. I Holland indbringer én hektar landbrugsjord omkring 225.000 kr. årligt. I Taiwan er den årlige indtægt fra en hektar jord 68.000 kr. Det er urimeligt at sammenligne med andre lande og regioner, men et landbruget, der stagnerer og ligefrem går tilbage i produktionseffektivitet kan ikke være normalt.

Ikke kun risproducenter lider Efter at have været tilbage på tronen blandt risproducenter i et kvart århundrede, halter Vietnams konkurrenceevne stadig bagefter ikke kun Thailand, men også de fremstormende lande som Indien og Myanmar og endda Cambodja, som netop har produceret nok ris til eget forbrug i de sidste par år. Nye fremskridt i landbruget såsom mekanisering , teknologi , konservering osv. har bidraget til at øge produktiviteten. Men det største problem at organisere moderne landbrugsproduktion, der forbinder risproduktionen med verdensmarkedet - er der ikke fundet løsninger på. Situatonen kalder på reformer og omlægning af landbrugsproduktionen, men der er endnu ikke sket noget. vietnamnet.vn, 28. juni

Ris bliver til andefoder

Foto: Lasse Jesper Pedersen

Men i dag er glansen gået af den slags udtryk. I 3 · 2013

A

J

O

U

R

Side 9


Familier forværrer seksuelt misbrug af børn ved at beskytte gerningsmændene

P

Ønsket om at opretholde mænds og fædres gode omdømme går forud for at beskytte børn mod nærgående slægtninge

olitiet i Bien Hoa i Dong Nai provinsen anklager Hoang Van Hung for påstået seksuelt misbrug af sin 13-årige steddatter. Ifølge efterforskerne, bor Hung, 51, sammen med sin kone, 39, kun identificeret som D., og hendes datter i Long Binh bydel. Han har ifølge politiet begået "obskøne handlinger" mod steddatteren adskillige gange, senest den 9. februar. Ved den lejlighed, fangede D. ham på fersk gerning og ringede til politiet. Hung blev anholdt samme dag.

Fokus på problemet Med det stigende antal rapporterede tilfælde af seksuelt misbrug af børn i de seneste par år, især af familiemedlemmer, ønsker eksperter at sætte focks på problemet og indføre en nultoleranceholdning i familierne. Familien må under ingen omstændigheder skjule tilfældene, heller ikke selv om synderen og offeret er i familie, sagde Phan Thanh Minh, forhenværende tjenestemand ved Ho Chi Minh byens afdeling for arbejdsmarkedspolitik, krigsinvalider og sociale anliggender. I mange tilfælde bliver et barn misbrugt flere gange, selv efter at misbrugeren er blevet opdaget af andre familiemedlemmer, som dog ikke rapporterede forholdet til politiet af frygt for at ødelægge familieforholdet og familiens omdømme. Nogle lovovertrædere er således forsat med at misbruge andre børn uden at blive stoppet.

M's historie En 13-årig pige fra Mekong Delta provinsen Kien Giang, kun identificeret som M., blev angiveligt voldtaget flere gange af sin egen far, fordi hendes mor ikke rapporterede det, sagde hun. Sidste år, da faderen vendte hjem fra en fest meget beruset, klædte han datteren af og forsøgte at voldtage hende, da hans kone kom hjem. Moderen lovede at holde det hemmeligt, efter at manden svor aldrig at gøre det igen, sagde hun. M., der nu opholder sig på et krisecenter i Ho Chi Minh byens distrikt 7, sagde: "Hun sagde til mig jeg ikke måtte fortælle det til andre, fordi det er skamfuldt." Hendes far forlod hjemmet i to uger, før han vendte tilbage og voldtog hende, men hun havde været for bange for at fortælle det til sin mor, sagde hun. En gang, da de var på besøg hos et familiemedlem, tog han hende ovenikøbet til en Side 10

nærliggende kirkegård for at voldtage hende, sagde hun. Han begyndte derefter at voldtage hende ofte, indtil en nabo fangede ham på fersk gerning og meldte ham til politiet. Faderen blev anholdt og M. blev sendt til krisecentret.

Stigende antal tilfælde Ifølge en rapport i 2012 om det nationale program for bekæmplese af seksuelt misbrug af børn, blev 8.426 børn misbrugt mellem 2006 og 2011, heraf 59 procent seksuelt, og 9.655 personer blev fundet skyldige. Antallet af sager om seksuelt misbrug af børn registreret i 2005 var 200, et tal, der steg til 833 i 2009 og 1.453 i 2011, siger rapporten. Le Thi Thu, direktør for den sydlige kontor af den vietnamesiske forening for beskyttelse af børns rettigheder, siger at seksuelt misbrug er udbredt over hele landet, og der bør foretages en hurtig indsats for at beskytte børnene. "I de seneste år er yngre børn blevet ofre. Nogle ofre var kun tre år gamle, og én var kun 20 måneder. " Hun sagde at mange familier ofte ikke er opmærksomme nok. "I mellemtiden er de etiske normer i samfundet sunket til et alarmerende lavt niveau." Tilfældene plejede at være sjældne, men flere er blevet rapporteret i den seneste tid, hvor de skyldige er bedstefædre, fædre og brødre til ofrene, sagde hun.

Konference i Ho Chi Minh City Et stort problem er, at det er et tabubelagt emne ikke blot for familierne, men selv for eksperter. Under en konference afholdt af Hoa Hong

A

J

O

U

R

Nho (små roser) krisecentret i Ho Chi Minh City, hævdede nogle af deltagere bizart nok, at det at diskutere og informere om problemet med mænd der misbruger deres børn, ville forværre det gode billede af faderen i samfundet, da hyppigheden er meget lille. Som svar sagde krisecentrets formand, Nguyen Kim Thien: "Selv om kun ét barn bliver misbrugt (af faderen), er det et menneske, der er i sorg, og vi bør ikke lade det passere. Under alle omstændigheder er der ingen undersøgelser af dette, så vi ved ikke, om hyppigheden er lille. " Minh, den tidligere embedsmand, sagde, at der ikke bør være en generalisering af faderens image. "Der er gode eksempler på fædre ud over dem, der misbruger deres egne børn. Vi kan ikke have et stereotypt billede af en god far. " Dette kunne give familierne det forkerte indtryk, at billedet af faderen bør beskyttes for enhver pris, advarede hun. "Der har været tilfælde, hvor moderen dækkede over en voldelig far, og manden blev først anholdt, efter at barnet selv meldte det til politiet."

Tre-årig dreng voldtaget Luong Thi Thuan, formand for HCMC Børne Sponsor Association, sagde at alle sager om seksuelt misbrug af børn bør undersøges og retsforfølges. "Jeg har kendskab til tilfælde, hvor kommunen har afholdt sig fra at foretage strafferetlig efterforskning og i stedet håndteret dem som et mindre familieproblem." Ifølge den vietnamesiske forening for beskyttelse af børns rettigheder, er bevidstheden om at beskytte børn mod seksuelle overgreb endnu lavere, når det drejer sig om drenge. I en sag rapporteret på foreningens hjemmeside, var en tre-årig dreng i Mong Cai i Quang Ninh provinsen angiveligt blevet voldtaget af sin nabo Nguyen Dinh Viet, 44. Det skete i september sidste år, da barnet legede i Viets hus, og manden tog ham til et toilet og voldtog ham. Barnet fortalte sin mor, at han havde smerter, og hun rapporterede det til politiet. Ifølge rapporten er der utallige tilfælde af drengebørn der bliver seksuelt misbrugt, og misbrugerne slipper af sted med det, fordi deres familier undlader at rapportere det til politiet. Thanh Nien News, 4. april 3 · 2013


NU er detK alvor! U L T U

R D A G

Shelterprojektet er inde i sin sidste fase og Shelterindsamlingen står overfor sin største udfordring nogensinde

Buldrende trommer, lækre forårsruller, i har vidst det lige fra starten af projektet: En dag ville vi ikke kunne få flere Danidamidler til at støtteforedrag, Little Rose Warm kaffe og kage Shelter (LRWS). Den dag er nu fastsat endeligt til den 31.12.2013. Faktisk sker der fra den 1.8.2013 og1/6 perikke en udfasning af driftsstøtten med måned mindst en indtil Danida ikke længere støtter. Meningen er så at Shelterindsamlingen skal intimkoncert med tage over. Indsamlingen blev netop etableret med henblik på at sikre den fortsatte drift af Chris Minh Doky Vi skal have hjælp nu shelteret efter Danida perioden.

kedet, og Green Bamboo Warm Shelter, et hjem for drengegadebørn. For øjeblikket har jeg, Ole Riis, taget orlov i tre måneder for at tage til Vietnam og konsolidere projektet, så vi forhåbentligt kan få rejst de penge der skal til, således at de materialer vi har udviklet bliver kendt i videre kredse, således at vores hjemmeside og det længe ventede nyhedsbrev endelig bliver etableret, således at den fortsatte træning sikres, og således at vi i det hele taget får skabt gode solide rammer for post-Danida tiden. Vi har allerede oprettet en Facebook side. Gå ind og ”like” os og følg med der. Vi er i fuld gang med at oprette vores egen hjemmeside www. sheltercollection.org, hvor jeg bl.a. vil blogge fra mit ophold i Vietnam.

T

Foredrag og besøg ved ambassadør Lai og en gennemgang Donorer skal den glæde Ngoc Doan unde over sig Vietnam i dag.at aflægge et besøg på børnehjemmet, hvis er til i Ho Chi Lakmalerier og bøger blevman solgt fordel Minh City. Man kontakter bare Ole Riis forinden for børnene på Little Rose Warm Shelter i for at lave en aftale. Så kan man ved selvsyn Ho Chi Minh City, og for de små fremmødte konstatere den gode stemning der hersker, og var der mulighed for finurligt papirklip og at arbejdet med anerkendende pædagogik har legsitmed glaskugler. sat præg. Efterhar lodtrækninger om afgavekort Flere allerede gjort brug det, men til vi rejser restauranter vil gerneog endnu mere ud ogafsluttede fortælle om Chris vores Minh Doky dagen medfrivillige en stemningsfuld arbejde: hvordan kommer i gang med intimkoncert. så ambitiøst et projekt, hvordan er det at sam-

Af Ole Riis, lærer og formand for Shelterindsamlingen

V

På den måde har vi udvist rettidig omhu, og vi har lavet et tiltag meget få udviklingsprojekter faktisk gør, nemlig at etableretrommer en støttegruppe il lyden af buldrende smøg og fundraising omkring projektet, skal tage en dansende drage sig som igennem et vare på post-Danida perioden. stuvende fuldt Asia House, da DVF 6. april

afholdt sin årlige Kulturdag. Dit lille bidrag gørVietnam en forskel I år var der ekstra damp på kedlerne for Og kære læser: vi er nået et godt stykke af vejen. at gøre kulturdagen til en stor oplevelse for Takket være støtte fra virksomheder og private både voksne og børn. Majestætisk indramer vi i den situation, at vi har midler til at dække met affrem ØKstiltidligere hovedsæde. driften 1.1.2015, uanset hvad der sker. I Asia som tæt på Langelinie Så kanHouse, man sige, atligger en økonomisk buffer på i København, kunne besøgende lære ca. 1½ årsdriftsbudget måde være nok? Men det er faktisk et absolut minimum. Personalet skal kunne at lave forårsruller, købe specialiteter fra føle sig trygge, og hvis vi vil fastholde det personale vi har uddannet, skal vi altid have midler

til minimum 1½ år frem. De årlige driftsudgifter inklusive lønninger, mad, tøj, skolegang, fortsat uddannelse af andre sheltre beløber sig til ca. kr. 240.000 med det antal piger der bor der nu, ca. 22. Hjælp os med at kunne fastholde LRWS som et ressourcecenter for rehabilitering af udsatte piger i Vietnam. Vores ambition er endda at udvide antallet af piger, hvis vi kan samle flere penge ind. Fysisk er der plads til 40–45 piger, men økonomien har ikke været til det under Danidaprojektet. Det ville være en drøm at kunne skabe en sådan udvikling af børnehjemmet. Så kære medlem, kære virksomhed, hjælp os allerede nu. Sæt penge ind på vores konto mærket LRWS. HuskSupermarked at opgive navn og cpr. nr. hvis du er Vietnam i Frankrigsgade, skattepligtig i Danmark, da vores indsamlingom er gå på opdagelse på en fotoudstilling godkendt og du får fradrag efter gældende regler. 1980’ernes Hanoi. Bemærk har fået Paypalafbetaling. Ellervilade sig friste rejsebureauernes HUSK at alle de penge vi får går ubeskåret til slagtilbud. sheltret, da indsamlingen ingen omkostninger har, Restaurant Saigon bød på frokost, og og da alle arbejder frivilligt. Sig det til dine venner kaffen kunne med vietnamesisk og bekendte. Værindtages tæt på det, du giver penge til, kage den tilstore foyer. og væri med at bygge Shelterindsamlingen op Traditionen tro forskel. bød kulturdagen også på og gøre en gedigen en Hvis række foredrag om altind fraend rejser ogbruge mad vi samler flere penge vi skal tildriften biogasproduktion i Mekong, til af børnehjemmet, vil deintegration, gå til andre værdigt trængende projekter: SPI projektet til integration af tidligere gadebørn på arbejdsmar-

arbejde med en partner så langt væk, og hvilke skæbner gemmer der sig på sådan et børnehjem ?

For at styrke pigernes selvtillid får de får de en slags karatetræning 2 gange om ugen af trænere fra den lokale sportsforening.

Kontakt: Ole Riis, ole.riis.dk@live.com, mobil 20 11 16 80. http://davifo.dk/aktiviteter/shelterindsamling Facebook: thesheltercollection . Paypal konto: sheltercollection@hotmail.com- Nordea konto: 2290 – 6448 4356 85 3 · 2013

A

J

O

U

R

Side 11


Sygeplejestuderende

Vi besøgte i februar Bao Loc General Hospital i Lam Dong provinsen i Vietnam. Fejlernærin I Lam Dong provinsen i Central Highlands er problemet størst. Vi tog til hospitalet i Bao Lo

Af Louise Hassan, Lea G. Boserup og Mette Pedersen

S

om led i vores uddannelse ønskede vi at komme på en udveksling, der kunne give os et nyt perspektiv på vores sygeplejeprofession og udvikle os personligt. Vi havde alle stor interesse for at rejse til Vietnam og fik kontakt til Dansk Vietnamesisk Forening. Gennem formanden for hospitalsindsamlingen Helle Blom fandt vi ud af, at der er stort fokus på børnedødelighed i Vietnam og besluttede at lave et projekt om emnet. De fem hyppigste årsager til død hos småbørn i Vietnam er: dengue feber, under/fejlernæring, øvre luftvejsinSide 12

fektioner, diarré og malaria. Dette er interessant fordi det, i vores øjne, er “relativt simple” sygdomme, der koster børnene livet. Børn under 5 år der dør, er et af de barskeste udtryk for fattigdom i ulandene. Ifølge FN´s 2015-mål skal børnedødelighed på verdensplan reduceres med 2/3. I Vietnam er fejlernæring et stort problem og er tæt forbundet med børnedødeligheden i landet. Fattigdom er en af årsagerne til fejlernæring, og 13,1% af befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Især i bjergområderne er fattigdommen stor, og 44% af børnene er fejlernæret. På baggrund af denne viden fandt vi det interessant at undersøge hvilke tiltag de sundhedsprofessionelle gør for at forebygge fejlernæring og dermed

Việt Nam A

J

O

U

R

reducere børnedødeligheden i Vietnam. Mødet med Bao Loc

Vi fik i samarbejde med Dansk Vietnamesisk Forening kontakt til hospitalsdirektøren Dr. Thien på Bao Loc General Hospital og tog i februar fra Danmark til Vietnam og besøgte hospitalet. Hospitalet har 450 senge og dækker et område med 500.000 indbyggere. Det inkluderer bjergfolket i Lam Dong Provinsen, der er et fattigt folkeslag og lever isoleret uden nem adgang til sundhedsprofessionelle. Mødet med Bao Loc var lidt af et kulturchok. Der blev peget meget på os, vinket og råbt ”Hello!”. På hospitalet følte vi os som æresgæster og oplevede virkelig folkets høflighed og gæstfrihed. De gjorde alt

� 3 · 2013


e på Bao Loc Hospital

ring blandt børn er et stort problem i Vietnam og er tæt forbundet med børnedødelighed. o Loc for at undersøge problemet og finde ud af hvordan forebyggelsen kunne forbedres. hvad de kunne for at få os til at føle os godt tilpas - og det gjorde vi. Allerede fra første dag på børneafdelingen følte vi os godt modtaget, og vi fulgte læger og sygeplejersker i deres daglige arbejde. Børneafdelingen havde en belægning på 88 børn, med fem børn per sygeplejerske, lige fra for tidligt fødte børn til børn op til 15 år. På stuerne var der manglende udluftning, trykket stemning, og syv metalsenge stod tæt uden afskærmning. Vi så en dreng på 32 dage, der kun vejede 1600 g og oveni havde fået en alvorlig lungebetændelse. Han havde en dårlig prognose. Flere børn havde diagnosen fejlernæring kombineret med lungebetændelse eller diarré. Overlægen og afdelingssygeplejersken fortalte, at fejlernæring er et stort problem blandt de indlagte børn, og at de hyppigste sygdomme er infektioner såsom diarré og lungebetændelse. Børnene dør primært af en kombination af infektion og fejlernæring. Ifølge overlægen er årsagerne til fejlernæring mødrenes unge alder, fattigdom og manglende tid og viden om den rette ernæring blandt mødrene. Vi så, gennem forløbet på hospitalet, flere af de nævnte tilfælde og fik øjnene op for problemets omfang. Bedre håndhygiejne

Gennem vores feltobservationer og litteratursøgning så vi tre elementer som vi fandt mulige at ændre på og forbedre som led i forebyggelsen. Det første var en forbedring af infektionsforebyggende håndhygiejne på hospitalet, da gentagne infektioner fører til fejlernæring. Retningslinjer i Danmark kræver at der udføres håndhygiejne mellem hver patient, normalt med sprit. På hospitalet oplevede vi at håndhygiejne kun blev udført inden stuegang på alle børnene og efter. Lungebetændelse og diarré er begge smitsomme infektioner og kan overføres fra barn til barn ved manglende håndhygiejne. Hvis børnene

� 3· 2013

allerede har en dårlig ernæringstilstand og dertil får en infektion, øges deres risiko for at dø. Bedre ernæring

Det andet er at ris er hovedingrediensen i måltidet. En sygeplejerske fortalte, at man bliver stærk af at spise to store skåle to gange dagligt. Behandlingen af fejlernæring på hospitalet var rissuppe tilsat fedt og protein. Mikronæringsstofmangel, mangel på essentielle vitaminer og mineraler, er en type fejlernæring og et stort problem i Vietnam. Polerede hvide ris, som spises i Vietnam er den type, der er mindst vitamin- og mineralrig. Ris er en stor og vigtig del af den vietnamesiske madkultur. Problematikken er at mængden af indtaget ris formentlig bidrager til forekomsten af fejlernæring. Det tredje er mødrenes viden om den rette ernæring til deres børn. Mødrenes kulturelle overbevisninger, manglende viden og færdigheder angående den rette ernæring og mangel på information om vigtigheden af at amme er tre store barrierer og hovedårsager til fejlernæring. Ved at øge mødrenes viden omkring den rette ernæring kan fejlernæring forebygges. Samlet set kan tiltag som undervisning af sundhedsprofessionelle og mødre i hygiejne og korrekt ernæring være med til at øge deres viden og dermed forebygge fejlernæring Efter at vi har undersøgt problemstillingen omkring fejlernæring har vi fundet ud af, at det er en kompleks problematik. Det kræver ressourcer for at kunne ændre og forbedre kvaliteten i praksis som led i forebyggelsen af fejlernæring. De ressourcer har de ikke i Vietnam, og de har derfor brug for hjælp til at kunne sikre en bedre fremtid for de vietnamesiske børn. Anvendte kilder: FN, WHO, Ministry Of Health Vietnam 2010, WFP 2008, Fødevarestyrelsen 2009, International forskning. Fundet på databaserne Cinahl og PubMed.

Việt Nam A

J

O

U

R

Lea G. Boserup

Louise Hassan

Mette Pedersen Side 13


UDSTILLING

Brudstykker af frihed

Netop nu udstiller dansk-vietnamesiske Danh Vo sit kunstværk We the People (Detail) på Statens Museum for Kunst

Af Jonas Andersen Foto: Statens Museum for Kunst

I

disse dage udstilles Frihedsgudinden på Statens Museum for Kunst i København, eller rettere sagt: En tro kopi af Frihedsgudinden, fremstillet i fuld størrelse og i samme materiale som originalen i New York. Til forskel fra originalen, er denne kopi dog ikke blevet samlet, men udstilles i stedet i brudstykker som ligger spredt som brikkerne i et puslespil hen ad museets ”Skulpturgade”. Nogle dele er let genkendelige, såsom en fingerspids, eller et brudstykke af en kæde, mens andre dele er langt sværere at placere, og man kan slet ikke undgå at tage udfordringen op, og spekulere på, hvor hver enkelt del hører hjemme i helheden. I sin udforskning af brudstykkerne får man således et underligt intimt forhold til Gudinden, man ellers oftest ser på afstand, men her kommer helt tæt på og kan studere på både yder- og indersiden. Delene kan også beskues fra oven, fra en af gangbroerne over skulpturgaden, hvor den smukke kobber giver en varm glød til gadens kolde hvide fliser.

Skrøbelighed Med Frihedsgudinden har kunstneren Danh Vo taget fat i ét af verdens mest kendte og mest Side 14

We the People (Detail) af Danh Vo Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K Åbent tirs-søn 10-17, ons 10-20, mandag lukket Der er gratis adgang til udstillingen som løber frem til 31. december 2013

www

smk.dk

værdiladede symboler overhovedet, og med de tre første ord fra den amerikanske uafhængighedserklæring ”We, the People” som overskrift for sit værk, er der klare referencer til de universelle frihedsværdier, som både vækker stærke følelser og samtidig er så skrøbelige i store dele af verden. Danh Vo blev født i Sydvietnam i 1975 og flygtede som bådflygtning med sin familie ud på Stillehavet, hvor de blev samlet op af et dansk containerskib. Selvom målet for flugten var USA endte Danh Vo og hans familie altså ved en tilfældighed i Danmark, og netop tilfældigheden i de kulturelle og politiske situationer, der former identitet, fascinerer Danh Vo, og er et tilbagevendende tema i hans kunst. Der er således heller ingen tvivl om, at dette værk spænder tråde til Danh Vos egen livshistorie. Selv nævner han sin fascination ved Gudindens

A

J

O

U

R

sårbarhed i form af hendes millimetertynde skal - eller skind, som han kalder det.

Lager med offentlig adgang Tilfældigheden har også fået lov at råde på udstillingen, hvor det er fragtmænd, og altså hverken Danh Vo eller kuratoren der har bestemt, hvordan de enkelte dele skal stå opstillet. Udstillingen er ifølge Danh Vo, ”et lager med offentlig adgang.” Ligesom de værdier, som frihedsgudinden symboliserer, har global appel, og ligesom som de håb, som hun repræsenterer, findes i brudstykker overalt i verden, er dele af Danh Vos Frihedsgudinde også udstillet forskellige steder i verden. Delene roterer imellem de forskellige udstillingssteder, og giver dermed værket en mobilitet, som ligeledes genspejler nogle kendetegn ved Danh Vos eget liv.

Outsourcingens dilemma En finurlighed ved kunstværket er, at hans Frihedsgudinde blev bygget i Shanghai. Dette ærgrer Danh Vo, men Kina blev angiveligt valgt fordi det var der, de kunne bygge den. I Europa findes de nødvendige håndsværksfærdigheder simpelthen ikke længere. I en tid hvor undertrykkende regimer øger deres globale indflydelse i takt med, at vi i den demokratiske verden outsourcer vores arbejde netop til sådanne steder, tilfører dog blot endnu en tankevækkende dimension til værket. 3 · 2013


Nationalforsamlingen stemmer om tillid til ledere

M

Tillid eller mangel på tillid til lederne - Nationalforsamlingen har været igennem en usædvanlig afstemning, der fremover bliver en årlig tradition

edlemmerne af Nationalforsamlingen, Vietnams lovgivende forsamling, stemte den 10. juni om, hvorvidt de havde "høj tillid,", "tillid" eller "lav tillid" til nationens øverste embedsmænd. I alt 492 medlemmer afgav stemmer.

Ingen blev afskediget denne gang De embedsmænd, der fik "lav tillid" fra to tredjedele af forsamlingen, og de der får dårlige resultater ved tillidsafstemningen to år i træk, kan stå over for afskedigelse eller blive bedt om at træde tilbage. Men alle 47 embedsmænd der var omfattet af den skelsættende afstemning, herunder premierministeren og præsidenten, vandt den nødvendige støtte. Af de embedsmænd, der scorede dårligt i, hvad der fremover vil være en årlig proces, fik statsbankdirektør Nguyen Van Binh 209 "lav tillid" ud af 491 stemmer, og dermed det højeste antal negative stemmer. Binh blev efterfulgt af undervisningsminister Pham Vu Luan, der fik 177 gange "lav tillid" ud af 492 stemmer, og premierminister Nguyen Tan Dung, der scorede 160 gange "lav tillid".

Problemer i banksektoren Analytikere siger at Binh's dårlige resultat afspejler vedvarende problemer i banksektoren, der er blevet stækket af tab på debitorer. På Nationalforsamlingens efterårssamling sidste år undskyldte premierminister Nguyen Tan Dung for første gang over for de deputerede for

3 · 2013

udbredt korruption og ineffektivitet samt finansielle katastrofer forårsaget af overbeskyttede statsdrevne virksomheder. Viceformanden for underhuset Nguyen Thi Kim Ngan vandt den største ros fra de andre deputerede med 372 "høj tillid". Afstemningen fandt sted på baggrund af den offentlige utilfredshed med den økonomiske afmatning, som fortsat er gået ud over den almindelige befolkning og har drevet tusindvis af virksomheder over hele landet ud af markedet og i konkurs. Vietnams økonomi, der engang blev betragtet som en voksende tiger i regionen, havde kun en økonomisk vækst på 5,03% sidste år, den laveste i 13 år.

Bekymring over økonomien Tillidsafstemningen afslører, at bekymringerne i kommunistpartiet over håndteringen af økonomie,n der dukkede op i oktober sidste år, også afspejles blandt de deputerede i Nationalforsamlingen," sagde Carl Thayer, en Vietnam-analytiker ved University of New South Wales, Australien. Ifølge analytikere er afstemningsresultatet i sig selv måske ikke overraskende, men det at offentliggøre dem er bemærkelsesværdigt. Det viste også, at selv om Vietnam står over for grundlæggende udfordringer, udvikler det politiske system sig på en positiv om end stadig usikker måde. "Det er en bemærkelsesværdig udvikling," siger Jonathan London, en Vietnam-ekspert ved Hong Kong's City University. "Tillidsafstemningen

A

J

O

U

R

er ny, og en tilsvarende proces ville være utænkelig i Kina". På selve aftenen for afstemningen udtrykte analytikere og insidere bekymring for, om Nationalforsamlingens deputerede, ville være i stand til at stemme efter deres samvittighed.

Øget respekt for Nationalforsamligen Vietnams nationale lovgivende organ vandt offentlig anerkendelse i et historisk skridt i juli 2010, da det stemte imod en regeringsplan om at bygge en 56 milliarder USD højhastigshedsjernbane fra Hanoi til Ho Chi Minh City. Begivenheden højnede den offentlige respekt for forsamlingen, der normalt betragtes som et gummistempel, for sin vilje til at udfordre regeringen og udøve parlamentets tilsynsfunktion. Ifølge analytikere repræsenterer resultaterne af den første tillidsafstemning nogensinde en skelsættende begivenhed i vietnamesisk historie og indikerer, at lovgiverne har et vist niveau af valgfrihed. "Denne valgfrihed vil kunne medføre ændringer i det vietnamesiske politiske system på langt sigt," udtalte en anonym diplomat. Mens en enkelt tillidsafstemning er ikke vil komme til at bestemme de enkelte ministres skæbner, antyder resultatet afstemningen dog, at der vil ske udskifting af ministre før den nuværende embedsperiode udløber i 2016. "Tillidsafstemningen afslører, at bekymringer i partiet og Nationalforsamlingen over håndteringen af økonomien sandsynligvis fortsætter," siger Carl Thayer. Thanh Nien News 11. Juni 2013

Side 15


Fremtiden tilhører de ”professionelle amatører” Vi er ikke ”hattedamer” - en frivillig amatør taler ud Af Ole Riis

I

den hidtidige debat er der fra flere sider fremført en holdning om, at de frivillige allernådigst kan deltage i udviklingsarbejdet. "Hattedamer" kan godt bruges til noget, men det skal ikke være noget vigtigt, det skal levebrødsNGO-medarbejderne tage sig af. Men de frivillige består ikke af hattedamer. Så fik vi lige begge fordomstermer linet op. Jeg er ikke en "hattedame", og der er nødt til at komme et lidt mere provokatorisk modspil til denne lidt selvopretholdende tænkning om de sekretariatsstyrede NGOers nødvendighed og uundværlighed. I virkeligheden forholder det sig nemlig helt omvendt. I virkeligheden kan NGOmiljøet ikke undvære de frivillige - amatørerne og medlemmerne. Det er os der skaber den legitimitet hele sektoren hviler på. OK - ikke det hele, men den største del... Vi skulle helt hen i indlæg otte før Projektrådgivningen/CISU overhovedet bliver nævnt i debatten. Dejligt også at se Tune Nyborg fra Stairway Foundation redegøre fint for, hvad en frivillig NGO kan udrette, og at det arbejde, vi laver, også er dybt professionelt. Vi har særligt været rigtig gode til at skabe reel bæredygtighed og samarbejde på tværs af NGOer. Hvorfor er det for øvrigt lige, at lønbærende NGOer ikke samarbejder særlig meget med hinanden og udnytter hinandens kernekompetencer?

Professionelle protester

Debat på U-landsnyt Dette debatindlæg er offentliggjort i en redigeret udgave på u-landsnyt. dk som et bidrag til et større tema om frivillighed i udviklingsarbejdet. Vietnam Ajour har valgt at bringe indlægget i sin fulde længde da Ole Riis er medlem af bestyrelsen for Dansk Vietnamesisk Forening og projektkoordinator på frivillig basis for Shelterprojektet i Ho Chi Minh City. Desuden er han bestyrelsesmedlem i NGO Fontana og i CISU. Det skal dog understreges at synspunkterne som fremføres er Ole Riis’ private, og de repræsenterer altså ikke nødvendigvis de foreninger han sidder i bestyrelsen af, ej heller DVF. u-landsnyt.dk

www

impact, mere demokrati, og mere mellemfolkelig forståelse end de ikke-lønbærende? Mig bekendt er der endnu ikke lavet en sådan sammenligning, og personligt er det ikke min erfaring, at det forholder sig sådan. Til gengæld er der så ikke en risiko for, at de lønbærende NGOer har for meget fokus på organisation-building, og at impact kommer i klemme på den konto?

Ildsjæle skal ikke sættes til at stille stole op Fremtidens Civilsamfundspolitik skal ikke i højere grad fremme større og mere konsulentagtige NGOer. Den skal fremme et mangfoldigt miljø,

Nå, men vi kan jo kalde de frivillige, der har været igennem CISU uddannelsen for ”professionelle amatører”, og de der er ansatte i NGOere på sekretariaterne for de ”professionelle professionelle”. Selvom jeg nu aldrig har fundet ud af om det at være professionel er en eller andet veldefineret kvalitet i sig selv. Det betyder vel bare, at man har en uddannelse? - om man er god til det, siger det vist ikke noget om. Så i virkeligheden er det et indholdsløst ord. Ordet ”amatør” betyder ”af hjertet, uden egen vinding for øje”. Og det er da en god egenskab at gå til et arbejde, som skal rette op på nogle af de skævheder, der er i verden. Jeg spørger: kunne det ikke være et forfriskende scenarie med en fremtid, der bød på et NGO landskab med en masse små velkvalificerede NGOere drevet af ildsjæle og frivillige, der professionelt varetog solidt udviklingsarbejde, og som dansk civilsamfundspolitik støttede og udviklede, fremfor at gøre store mastodont-NGOer endnu større og endnu mere konsulentagtige? Hvor er beviset for, at de store lønbærende NGOers projekter skaber bedre udvikling, mere Side 16

A

J

O

U

R

der hele tiden formår at rekruttere og udvikle ildsjæle. Ildsjæle skal ikke sættes til at stille borde op og rydde af, hvis de har viljen og evnen til at indgå i dybt professionelle udviklingsprojekter. Et andet spørgsmål man kan stille sig er, om ikke den teknologiske udvikling er med til, at sætte nye standarder for • hvor effektivt man kan arbejde sammen med sin partner • hvor tæt sponsorer kan være på målgruppen for indsatsen • hvor hurtigt informationer kan deles, og • hvor hurtigt man kan reagere på dem, og dermed skabe så meget impact som muligt. Jeg er sikker på at de store NGOer har fokus på denne udvikling, men er det ikke de små der har den største fordel af den? Har de store mastodonter tilstrækkelig tilgængelighed og effektivitet, eller er de for administrationstunge, styrede af egne regler og politikker og faste arbejdstider. Så tilhører fremtiden ikke i stedet dem: • der kan tage hurtige beslutninger uafhængige af tankskibsagtige politikker og beslutningsstrukturer. Den professionelle amatør kan i dag stå hjemme i haven og IP-telefonere eller videokonference med sin partner om et aktuelt problem lørdag formiddag og få det klaret med det samme. • der kan arbejde fleksibelt i.f.t. tidsforskelle, og skabe en så direkte kontakt mellem projektadministratorer og sponsorer i nord og modtagerne i syd.

� 3 · 2013


• • •

der kan bruge hele deres energi på at tænke i impact frem for i organisationsvedligeholdelse i nord der samtidig med en professionel tilgang, ved eksemplets magt kan sætte deres egen ildsjæl i spil der formår at bruge intellektuel kapacitet på impact-tænkning frem for på at diskutere forskellen på Theory of Change og Logical Framework Approach.

Beskæftigelsesterapi for akademikere Sådanne diskussioner er der mange af i den internationale NGO verden, og for mig at se, er det bare en gang beskæftigelsesterapi for akademikere, som har svært ved at tage skridtet fra analyse til handling. De store NGOer har nogle udfordringer foran sig, og det har de små også. Vi bør støtte hinanden i at udvikle et bedre NGO-landskab. Vi skal skabe et som animerer, støtter og udvikler ildsjæle og professionelle amatører til at skabe denne skov af små aktive NGOer som kan tage over der, hvor de professionelle professionelle bliver for ineffektive. Og hvis ikke de lønbærende NGOer kan eller vil optage kvalificerede, fordi de har svært ved at kombinere det med kapaciteten af deres bestående lønnede medarbejdere, så burde man måske ændre modellen en smule, så CISU, som det blev foreslået på workshoppen ”Civilsamfund på hovedet”, agerer mere som en slags folkehøjskole, hvor man kan tage en uddannelse, og så derefter finde en NGO, hvor man kan byde kvalificeret ind. Det vil måske skabe noget mere dynamik i miljøet. Der er masser af interesserede unge. Selv vores lille organisation får jævnligt henvendelser, og der bliver flere og flere kvalificerede ældre. CISU har en særdeles vigtig rolle at spille med en styrket proaktiv og nursende indsats for at skabe en endnu større skov af NGOer, der ikke skal have som mål at blive rammeorganisationer, men rigtige NGer (Non Governmental). De skal selvfølgelig gøre brug af CISU midler, men de skal også fundraise deres egne, for at sikre deres egen stemme i udviklingsdebatten. Hvem er bedre til at fundraise end ildsjælene selv? Her behøves ingen frontere.

� Jeg drømmer om…

Jeg drømmer om et sådant dynamisk NGO landskab, men vi professionelle amatører skal kæmpe, for at det kommer til at gå den vej. Lige nu trækker det mod, at de større NGOer skal spille en endnu større rolle, og jeg frygter for den folkelige forankring, som var så højt besunget for at par år tilbage, da man ville presse rammeorganisationerne til at fundraise mere. Vi skal revitalisere NGO-miljøet og afmontere den strukturelle afhængighed fra regeringen. Kun på den måde kan vi redde den folkelige forankring af hele miljøets indsats, - også de professionelle professionelle. Men det kræver at vi små NGOer får eller tager 3 · 2013

indflydelse i forhold til vores legitimitet, - både i CISU og i formuleringen af den nye civilsamfundsstrategi. Der er ikke behov for kontinuitet i det danske NGO miljø og i den danske civilsamfundstænkning hvad angår vægten mellem store og små NGOer, - der er behov for nytænkning. Der er meget mere at sige om dette emne. Diskussionerne er mangeartede og meget mere detaljerede og selvfølgelig også nuancerede, end jeg kan komme ind på her. Men de føres allerede rundt omkring, herunder i CISUs bestyrelse i forbindelse med formulering af det nye værdigrundlag og den nye strategi for de næste tre år, omkring den nye civilsamfundsstrategi/ politik omkring brugen af sydfonde og omkring den nye CSR pulje. Jeg gentager: Der er ikke brug for at skabe strukturer og regler, der skaber en endnu større COWI-ficering af det danske og udenlandske NGO landskab. Lad os nu bruge den intellektuelle kraft, der er i HELE miljøet og i udenrigsministeriet til at ikke at skabe kortsigtede løsninger men langsigtede dynamiske løsninger. Alle udviklingsaktører har deres berettigelse, for de store NGOer kan generelt noget, vi andre ikke kan, på nogle andre niveauer af samfundet i syd, men der er nødt til at blive slået et slag for de små, når meget af det der sker politisk og strukturelt for øjeblikket går på at ”stort er bedst”.

”Køkkenbords NGOer” CISU har tidligere faciliteret networking for de kommende rammeorganisationer. Jeg vil gerne på lignende vis invitere repræsentanter for CISUmedlemmer, der maximalt har én ansat til at blive medlem af Facebook forummet ”"Køkkenbords NGO er" i Danmark”. Her kan vi drøfte vores fælles fremtid, eventuelt lave en fælles strategi i forhold til CISU, herunder de kommende drøftelser om værdigrundlag og strategi, vi kan drøfte hvad vi skal mene om de nye rammeorganisationers placering i CISU. Vi bør også drøfte, om de projektvilkår, vi bydes nu, er gode nok i forhold til de professionelle professionelle (her tænker jeg bl.a. på reglerne for

A

J

O

U

R

beregning af overhead og dækning af udgifter i forbindelse med monitoreringsbesøg). Af-akademiseringen af sproget i alle CISU publikationer er en anden ting vi skal have kigget på. Den høje grad af akademisering af sproget i NGO-sektoren har en undertrykkende og status quo bevarende effekt på de nye i miljøet, og er i virkeligheden helt unødvendig. De små NGOer med højst én ansat udgør ca. 70% af medlemskaren i CISU, men det afspejler sig ikke i sammensætning af bestyrelsen. Bør vi ikke gøre noget ved det? Vi skal prøve at lave en "CISU-reloaded" proces, som ikke slækker på mangfoldigheden i NGO miljøet, men hvor vi anerkender, at der er behov for nytænkning og revitalisering fremfor kontinuitet, hvor der lægges mere vægt på impact frem for analyser, og hvor gennemsnitsNGOen om fem til ti år måske ikke ser ud som i dag, - til gengæld er den mere dynamisk og folkelig forankret, mere effektiv og mangfoldig til gavn for vores medmennesker i syd. I øvrigt er hele PS/NGO samarbejdstemaet som vi har været optaget af i miljøet i mange år, et af de områder hvor jeg ser at analyser overgår handlinger. ”Grib da nu knoglen og ring til en relevant virksomhed og fortæl om jeres gode ide!” Jeg beklager hvis nogle af mine synspunkter, ord og vendinger kan virke provokerende på nogle, men det er bevidst.

Aktiv kl. fem om morgenen Jeg tror, at vi er nødt til at have en åbenhjertig drøftelse af, hvad vi vil med udviklings-NGOerne, og hvad der er mest effektivt og fremtidsorienteret. Nu fik jeg så taget mig sammen til at skrive dette indlæg, men generelt kan det være svært for os små aktive NGOer og frivillige at få en stemme i hverdagens debat, fordi vi skal lægge vores indsats i fritiden. Vi enkeltpersoner, der er projektbærende, prioriterer selvfølgelig det projektfaglige først. For mit eget vedkommende sker det mest fra kl. 5.00 – 7.00 om morgen, dertil møder om aftenen og i weekenderne og monitoreringsrejser i ferien. Men vi må også bare erkende, at I professionelle professionelle og udenrigsministeriet ikke er gode til at inkludere os. De fleste møder og workshops etc. foregår altid i jeres egen arbejdstid. Hvor dynamisk og udviklende for vores segment, er det? Selv hvad Frivillighedsrådets arrangementer angår, har jeg aldrig fået en invitation, der ikke lå i min almindelige arbejdstid. Så der er plads til forbedringer. Afslutningsvis vil jeg atter konstatere, at qua den gode solide kursusvirksomhed, der er i CISU, og den løbende rådgivning man får under projektansøgning og –implementering, bliver de frivillige rigtig godt klædt på til at lave solide projekter i syd. Så vi er ikke hattedamer, vi har noget på hjerte, og vi er dybt kvalificerede. Side 17


Ny CD med Nguyen Thanh Thuy

ANMELDELSE

”Turen går til Vietnam” stadig suveræn 6. udgave af den fremragende ”Turen går til Vietnam” af Vietnam-kenderen Niels Fink Ebbesen

Turen går til Vietnam

Af Wilfred Gluud Af Wilfred Gluud

N

guyen Thanh Thuy har udgivet ny CD med både solostykker, orkester samt ensemblet Six Tones. Nguyen Thanh Thuy fra Hanoi spiller den vietnamesiske ”Dàn Tranh” (vietnamesisk 17-strenget zither), og hun er en førende repræsentant for traditionel vietnamesisk musik. Thanh Thuy er både lærer I Hanoi ved Vietnam National Academy of Music og optræder med musikere fra Skandinavien. Thanh Thuy spillede på Vietnam Kulturdag i 2010. Begge hendes udgivelser, hendes første solo CD "Dôc Tâu Dàn Tranh", og den fremragende CD Quoc Trung: Doung Xa Van dam (The Road to Infinity) kan købes på Dansk Vietnamesisk Forenings sekretariat. The Six Tones er et svensk / vietnamesisk projekt, der arbejder på at kombinere musik fra Vietnam og Europa. Foruden Thanh Thuy medvirker den svenske guitarist Stefan Östersjö og komponist og Laptop-improvisator Henrik Frisk. Endelig medvirker også Ngo Tra My der spiller "dan bau", en monochord som både i klang og funktionalitet minder lidt om en theremin (et tidligt elektronisk musikinstrument).

B

ogen er praktisk opbygget, og illustreret med gode fotos hovedsagelig taget af forfatteren. Bogen har, som resten af serien, et godt register og krydshenvisninger, specialtegnede kort og bykort. Bagerst finder man et afsnit med praktiske informationer. Desuden små lister over restauranter og hoteller samt omtale af kollektive transportmuligheder i Vietnam. En imponerende mængde information klemt ind på 156 sider. Bogen dækker storbyerne Hanoi og Ho Chi Minh City, bjergene i nord, det centrale Vietnam, kysten og højlandet i syd samt Mekong og Phu Quoc.

Nye tiltag i 6. udgave De indledende kapitler har fået nye navne og er blevet mere prosaagtige: Vietnam i dag. Seje kvinder og børn med ansvar. Religiøst supermarked. Kulturen bobler. Du er blevet federe. Under hvert gummitræ ligger en grav. Vigtige årstal. En forfærdelig sød fyr. Naturen på spil. Fra bagsidens beskrivelse: ”Start dagen med byens bedste nudelsuppe. Kast et blik på kolonitidshistorie og kommunistisk kitsch, eller forsvind i mængden på farverige markeder. Nyd roen i landsbyen. Trek mellem rismarker og kalkstensbjerge, og tag med båd gennem Ha Long-bugten og det frodige Mekong-deltas fantastiske landskaber.” Bogen skal have ros for at vietnamesiske ord skrives med korrekte accenter, så man har en chance for at udtale dem korrekt hvis man kan lidt vietnamesisk. Der er to siders miniparlør bag i bogen, og jeg kan anbefale at man scanner og printer disse to sider og får dem lamineret inden rejsen.

E-bog Guidebogen er også udkommet som E-bog, som er en PDF-fil af den trykte udgave. Indhold, sidehenvisninger og links er klik-bare. Men det er irriterende når teksten ikke fortsætter fordi man skal gå tilbage for at finde spalte nummer to. Download til min smartphone virker, men Side 18

6. udgave udkom 27. november 2012. Politikens Forlag, 156 sider. Pris: 180kr. - køb i boghandelen eller bestil hos Saxo til 135 kr. + forsendelse 29,95 kr. Også udkommet som E-bog, pris 84,95 kr.

Việt Nam A

J

O

U

R

fordi det er en anden enhed end den oprindelige virker links på siderne ikke. Men det er alligevel imponerende.

Nyttigt supplement Vi anbefaler dem der rejser på egen hånd også at medbringe guidebogen fra Lonely Planet, for bl.a. at kunne vælge hoteller i den rigtige prisklasse. Niels Fink Ebbesen har også skrevet ”Turen går til Laos & Angkor-templerne”, som er udsolgt fra forlaget, men kan lånes via bibliotek.dk. Han har også har oversat og bearbejdet ”Rejsen rundt i Vietnam”. 6. udgave 2011, 384 sider, 240 kr. En omfattende kvalitetsrejsehåndbog med en enestående kombination af vidende engageret tekst og exceptionelle fotos. For tung at medbringe på rejsen med sine 774 gram, men se den inden rejsen. Eller lån den på biblioteket uanset udgave. 2 3· 2013 · 2013


ANMELDELSE

Wok og wonton’er på La Viet Alsidige hovedretter sikrede den gode madoplevelse på La Viet i Århus

LA VIET

Af Lise Malling Olsen

D

er er ganske få vietnamesiske restauranter i Aarhus, men i Mindebrogade ligger La Viet, og lokker de sultne Århusianere med sit eksotiske menukort. For cirka halvandet år siden blev restauranten relanceret og tog navneforandring fra Rosaline til La Viet Dette skete i forbindelse med TV3 programmet ’Med kniven på struben’, hvor den kendte kok Bo Bech forsøger at hjælpe en restaurant, ofte med en lille eller faldende omsætning, til at få flere kunder. Restauranten ejes af Rosaline og Xuan Tran, og Rosaline står for køkkenet, og den aften vi spiste i restauranten var det Xuan Tran, der stod for den meget venlige betjening, som henholdsvis foregik på vietnamesisk og dansk, da jeg også denne gang havde allieret mig med en etnisk vietnameser som en af medspiserne.

Ingen supper Efter at have kigget på La Viet’s meget indbydende hjemmeside var forventningerne høje. Spisekortet er omfangsmæssigt holdt på et meget overskueligt niveau med seks forretter, syv hovedretter og to desserter. Vi undrede os over, at der ingen supper var på menuen, da det jo netop er de gode supper, som kendetegner det vietnamesiske køkken. Men Xuan Tran fortalte, at de på 3 ·2013 3· 2013

Mindebrogade 2, st. 8000 Aarhus C Åben mandag-lørdag 17-22 Tlf. 86 12 22 29 Mandag og tirsdag kan studerende få studierabat på en 3 retters menu inkl. drikkevarer for 175 kr.

www

laviet.dk

nogle dage også serverede supper og en anden vietnamesisk specialitet, nemlig pandekager med fyld. Forretterne koster 60 kr., mens hovedretterne koster 100 kr. Vi var sultne, så vi valgte at dele og smage forskellige forretter, og vi bestilte to slags forårsruller nogle med krabber og nogle med svinekød, rispapirruller med and og grønt og wontoner med svinekød og sød chili. Mine medspisere var alle garvede kendere af det vietnamesiske køkken, og vi var enige om, at forretterne ikke helt levede op til vores forventninger. Måske var forårsrullerne ikke frisklavede, da dejen ikke var særlig sprød. I rispapirrullerne var der mange nudler og få grøntsager, og anden var lidt tør. Derimod kunne vi alle godt lide de lækre wontoner.

Hovedretter med variation

med nudler og urter og kylling med grøn karry og ingefær. Vi drak dejlige kolde Saigon øl til det hele, og de kostede 42 kr. pr. stk. La Viet har også vin, men vi foretrak øl, der passer bedre til den vietnamesiske mad. Postevandet med is var uden beregning. Hovedretterne var heldigvis væsentlig bedre end forretterne, og de smagte også meget forskelligt. Vi var helt enige om, at vinderen var kyllingen, og trods advarslen på spisekortet, om at retten var stærk, så faldt den helt i vores smag også på grund af grøntsagerne, som havde bevaret både bid og sprødhed. Det samlede indtryk af hovedretterne var, at de alle var velsmagende, lækre og meget mættende. Vores anbefaling er derfor tre madskåle. For fire personer nåede den samlede regning op på 1011 kr. og det var rimeligt i betragtning af, at drikkevarerne kostede 294 kr..

Blandt hovedretterne faldt valget på ’Husets specielle wok med rejer og grønt’, stegte ris med citrongræs, lime og svinekød, svinekød

Việt Nam A

J

O

U

R

Side 19


Workshop i Düsseldorf

Ru

Europæiske venskabsforeninger mødtes for at diskutere fremtidens udfordringer

ANMELDELSE

’Ru’ er en sympatisk og usentimental selvbiografisk beskrivelse af forfatteren Kim Thuys rejse gennem tid og rum, fra hun var en lille pige på flugt fra Vietnamkrigen til hendes liv som mor i Canada

Ru Af Kim Thúy Oversat af Else Henneberg Pedersen 160 sider , 179,00 kr. Gads Forlag

www

Af Jonas Andersen

T

yske ’Freundschaftsgesellschaft Vietnam’ afholdt d. 25. maj i år en international workshop over temaet ”Vietnam 2013 og fremtiden for international Vietnam solidaritet”. Ud over undertegnede som deltog på vegne af DVF, var en række andre europæiske venskabsforeninger repræsenteret, herunder foreninger fra Schweiz, Frankrig og Belgien. Desuden deltog et netværk af vietnamesiske kvinder i Tyskland samt en delegation fra den vietnamesisk-tyske venskabsforening med base i Hanoi. Arrangementet blev indledt af værtsforeningens præsident, dr. Günter Giesenfeld, som holdt et længere oplæg om fremtidsudsigterne for et solidarisk arbejde i Vietnam, som han beskrev i dystre vendinger. Dette satte gang i debatten blandt deltagerne, som alle oplever vigende medlemstal i deres organisationer, og alle er prægede af en aldrende medlemsskare. Både i den formelle debat og under mere uformelle former blev der udvekslet erfaringer og idéer til hvordan man kunne forny foreningerne og tiltrække nye medlemmer. Her skal blot nævnes, at den tyske venskabsforening har succes med at arrangere en årlig Vietnamrejse med forberedende foredrag om landet og med et rejseprogram, der blandt andet indeholder besøg hos foreningens egne projekter. Med deltagelsen i workshoppen fik DVF, ud over et indblik i de europæiske søsterorganisationers arbejde, konsolideret kontakten til gamle venner og samtidig skabt nye kontakter, vi håber på at kunne få et gensidigt samarbejde med i fremtiden. Side 20

Af Jørgen Prag

M

eget kort kan det siges at ”Ru” er en perle af en bog. Ru betyder "vuggevise" eller "at vugge" på vietnamesisk; på fransk dækker det over en lille strøm eller bæk. Det er også titlen på Kim Thúys meget roste selvbiografiske roman - en lille strøm af erindringer, som slingrende bevæger sig fra barndommen i krigens Sydvietnam til livet i eksil i Canada. Den giver et fint og befriende usentimentalt billede at være et flygtningebarn, for Kim Thùys historie er universel og dækker mange andre børns oplevelse af at være flygtning. Bogen fortæller også på en fin og indfølende måde hvordan det er at være på flugt og være placeret mellem 2 kulturer, og erkendelsen af at man hører til begge steder.

gad.dk

Bogens fortæller er hovedpersonen selv, og hun fortæller med en ydmyg og taknemmelig stemme, der er befriende blottet for appeller og selvmedlidenhed. Det gør til gengæld, at hun med det samme vinder læserens sympati og fastholder dennes opmærksomhed. Se bare her: “Mine forældre fortæller tit min bror og mig, at de ikke har nogen penge, vi kan arve efter dem, men jeg synes, at de allerede har efterladt os deres erindringers rigdom, som gør det muligt for os at føle skønheden ved en klase blåregn, et ords skrøbelighed eller forundringens kraft.” I korte billeder behandles emner som moderskab, frygt, kærlighed og drømme om job og fremtid i en ramme af krig, fluer, afføring og velmenende canadieres hjælp. “Ru” er en fremragende bog, læs den! Bogen har fået en fantastisk modtagelse i såvel Canada som i Europa. I 2010 modtog Kim Thúy Canadas fineste litteraturpris, Governor General’s Award, ligesom den blev tildelt den franske Grand Prix RTL-LIRE 2010 og en række andre litterære priser, samt meget positive anmeldelser overalt.

Stemningsfulde snapshots Den handler om en 10-årig pige, der ligesom forfatteren flygter fra det krigshærgede Vietnam via havet. Vi følger hende i erindringsglimt fra barndommen i Saigons overklasse, over flugten i den overfyldte båd, til flygtningelejren i Malaysia hvor fluerne var store og konstant summede omkring hende, til livet i Canada som mor. Forfatteren formår at skabe en sammenhængende fortælling på de små 160 sider, og zapper ubesværet mellem nutid og fortid. De stemningsmættede snapshots fylder ½-2 sider og er nedslag i hovedpersonens liv.

A

J

O

U

R

3 · 2013


NEKROLOG

Henry Prunier, 91 år Manden som lærte General Giap at kaste granater er død

Af Inger V. Johansen

N

ew York Times bragte den 24. april i år en opsigtsvækkende længere nekrolog i anledning af Henry Prunier’s død den 17. marts. Han deltog i 1945 som 23-årig i en hemmelig amerikansk OSS (Office of Strategic Services - en forløber for CIA) mission - kodenavn ”Deer Team” - i Vietnam for at træne Viet Minh, den vietnamesiske befrielsesbevægelse, i brug af moderne amerikanske våben og guerillataktik. Ligesom USA bekæmpede Viet Minh den japanske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Han var den sidste overlevende af de syv, der deltog i missionen. Missionen gik til en landsby 120 km nordvest for Hanoi, hvor den var med til at træne en Viet Minh eliteenhed på 200 guerillaer. Dette var Ho Chi Minh’s hemmelige lejr i junglen. Blandt de tilstedeværende var også den senere General Giap.

Alliance med Ho Chi Minh? Viet Nam ajour 1/2013 bragte en længere artikel om General Giap, hvor denne periode af Giaps liv også omtales, idet det var her, at Giap fik et militært ansvar i Viet Minh som den, der skulle opbygge de vietnamesiske væbnede styrker. Men den amerikanske hemmelige mission i Vietnam i slutningen af Anden Verdenskrig kom ikke med i artiklen. Det er kun få der ved, at amerikanere i OSS i slutningen af Anden Verdenskrig overvejede at fortsætte samarbejdet med Ho Chi Minh og Viet Minh efter krigen. USA havde under krigen været tilhængere af afkolonisering (Præsident Roosevelts’ politik

- men han døde i april 1945) og betragtede det franske kolonistyre som en saga blot, efter at franskmændene havde underlagt sig den japanske besættelsesmagt i Vietnam. Men virkeligheden overhalede denne mulighed. Med det franske kolonistyres tilbagevenden til Vietnam efter krigen og den kolde krig, valgte USA at støtte Frankrig. Amerikanere, der arbejdede for OSS i sidste del af Anden Verdenskrig, og også flere historikere har dog givet udtryk for den opfattelse, at USA måske kunne have undgået krig og nederlag i Vietnam 20 år senere, hvis man havde fastholdt alliancen med Ho Chi Minh lige efter krigen. Her skal bl.a. nævnes Archimedes Patti, officer i den amerikanske hær, der i 1944 blev sat til at lede OSS’s operationer i Kunming, Kina, og i Hanoi i 1945, hvor han arbejdede tæt sammen med Viet Minh og Ho Chi Minh. Patti kritiserer i sin bog fra 1982 "Why Vietnam: Prelude to America's Albatross" USA’s politikskifte i forhold til Vietnam i 1945 Henry Prunier havde dog ikke denne opfattelse, men omvendt betragtede han heller ikke per definition Nordvietnam som en fjende. Ho Chi Minh var meget opsat på en alliance med USA for at blive fri af de franske kolonister, hvilket også afspejledes i hans ordvalg i hans

Agent Orange hærger stadig Vietnam

en lang række lidelser siden sin fødsel. Hendes mor, 43-årige Le Thi Thu, har lignende deformiteter og sundhedsproblemer. Ingen af ​​dem har A NANG, Vietnam – På mange måder er nogensinde sat foden på en slagmark, men de er Nguyen Thi Ly ligesom enhver anden 12-årig​​ begge ofre for krigen. Le og hendes datter er anden- og tredjepige. Hun har et dejligt smil og er hurtig til at le. Hun ønsker at blive lærer, når hun vokser op. Hun generations ofre for eksponering for dioxin, resultatet af det amerikanske militærs brug af nyder at sjippe når hun leger. Men Ly er også meget forskellig fra andre Agent Orange under Vietnamkrigen. Her sprøjbørn. Hendes hoved er alvorligt misdannet. tede USA's luftvåben mere end 20 millioner liter Hendes øjne er unaturligt langt fra hinanden og Agent Orange og andre plantegifte over dele permanent skæve. Hun har været indlagt med af det sydlige Vietnam og langs grænserne i

D

3 · 2013

A

J

O

U

R

berømte tale i Hanoi, da han den 2. September 1945 erklærede Vietnam for en uafhængig nation. Den mindede stærkt om den amerikanske uafhængighedserklæring. Franskmændene hævdede efterfølgende, at amerikanerne havde været med til at så revolution i Vietnam. Men Ho Chi Minhs anmodning til den amerikanske Præsident Truman om at støtte Viet Minh mod Frankrig, der efter krigen søgte at genetablere sit kolonistyre, blev aldrig besvaret.

Henry Prunier i Vietnam i 1995 ”Deer Team’s” tilstedeværelse i 1945 betød, at Ho Chi Minh, der var alvorligt syg af forskellige sygdomme, heriblandt malaria, kunne få medicinsk behandling af amerikanerne. De fik ham på ret køl i løbet af deres 2 måneder lange ophold og flere mener, at de måske reddede hans liv. Henry Prunier, der var menig i den amerikanske hær, blev rekrutteret til den hemmelige mission i 1945 som tolk på grund af sine gode sprogkundskaber, blandt andet i fransk og vietnamesisk. Han fik under missionen den særlige opgave at træne en lille mand, der gik under navnet Mr. Van - dette var Vo Nguyen Giap - i brugen af amerikanske rifler, maskingeværer, bazookaer og andre våben. Det meste af sit liv arbejdede Prunier dog for sin families murervirksomhed. I 2011 modtog han en bronze stjerne medalje for sine bedrifter dengang. Da Henry Prunier i 1995 besøgte Vietnam for at mødes med nogle af de overlevende fra den daværende Viet Minh enhed, som han havde hjulpet, blev han straks genkendt af General Giap som den, der havde lært ham at kaste granater. Giap tog en appelsin op og viste, hvordan Prunier havde lært ham teknikken.

KORT NYT nabolande Laos og Cambodja. Plantegiftene var forurenet med dioxin, der forbliver giftigt i årtier og forårsager fødselsdefekter, kræft og andre sygdomme. Allerede i 1965 advarede firmaet Dow (ifølge et notat der er blevet offentliggjort i USA’s Federale retsinstans), firmaet Monsanto og andre Agent Orange beslutningstagere, om at industrien "skulle løse (dioxin) problemet før regeringen fandt ud af det." Monsanto og andre selskaber Side 21


ignorerede denne advarsel og fortsatte med at fremstille Agent Orange med høje niveauer af dioxin. Vietnamesisk Røde Kors anslår, at 3 millioner vietnamesere er ofre for dioxin på grund af Agent Orange, herunder mindst 150.000 mennesker født med alvorlige fødselsdefekter, siden krigen sluttede i 1975. Til denne dag fortsætter dioxin med at forgifte jorden og befolkningen. USA har aldrig accepteret ansvaret for disse ofre - det benægter, at Agent Orange er ansvarlig for sygdomme blandt vietnamesere. USA har været nødt til at acceptere at Agent Orange forårsagede sygdomme blandt USA’s krigsveteraner - og det er uklart, hvornår denne kæde af elendighed vil ende. • Drew Brown / McClatchy Foreign Staff. • www.bendbulletin.com, 24. juli 2013 Det er nu muligt at sende penge direkte til ”Da Nang Association For Victims of Agent Orange Dioxin” med følgende oplysninger: • Bank’s Name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam • Da Nang Branch. Number of account: 0041370440474. Swift code/BIC address : BFTVVNVX004. • Beneficiary: Da Nang Association For Victims of Agent Orange Dioxin. • Facebook: DAVA: The Da Nang Association For Victims Of Agent Orange/ Dioxin • www.dava.danang.gov.vn

Immunitet for bestikkelse

E

t nyt lovforslag om generel immunitet til folk der betaler bestikkelse, vil være forfejlet, hævder eksperter. De mener, at det kan skabe et smuthul, som vil føre til en stigning i korruptionen frem for en nedgang. Samtidig gør forslaget intet for at opmuntre eller beskytte "whistleblowers". "At legalisere betaling af bestikkelse, risikerer at gøre tingene værre. Det vil kun bevirke en endnu mere eftergivende holdning netop på et tidspunkt, hvor holdningen burde være den modsatte", siger James Anderson, senior governance specialist ved Verdensbanken i Vietnam. Han siger

at i stedet for at eksperimentere med den slags ideer, burde Vietnam fokusere på det, der har vist sig at virke, såsom åbenhed og adgang til information. Ved en konference om korruption i august sagde Nguyen Quoc Hiep, direktør ved regeringens Institut for Videnskabelig Inspektion, at regeringen burde genoverveje spørgsmålet om retsforfølgelse af bestikkere. "I nogle lande straffes bestikkerne ikke, da det er en vigtig vej til at afsløre korruption. Kun bestikkerne kender bestikkelsesbeløb, sted og formål", siger han. Allerede nu kan bestikkere i henhold til den vietnamesiske straffelov undgå retsforfølgelse - men kun hvis de er tvunget til at betale, og hvis de indberetter forbrydelsen til de relevante institutioner, inden den bliver afsløret. Ha Hai fra Advokatrådet i Ho Chi Minh City siger, at den nævnte artikel i straffeloven ikke er tilstrækkeligt implementeret, og at mange bestikkere er blevet forfulgt, selv om de opfyldte betingelserne for immunitet. Med den rodfæstede tradition i Vietnam for at give og modtage bestikkelse, som ikke betragtes som korruption, er analytikerne ikke overbeviste om at fuld immunitet for strafforfølgelse vil opmuntre til "whistleblowing". Ved mange former for korruption, specielt når det drejer sig om store pengebeløb, er begge parter villige deltagere - begge får noget ud af det. Derfor vil ingen af dem indberette det, selvom loven tillader det for betaleren uden retsforfølgelse", siger James Anderson til Vietweek. En undersøgelse om korruption fra sidste år udført af Verdensbanken i samarbejde med regeringens inspektorat, viste at mere end 75 procent af de firmaer, som havde betalt bestikkelsesbeløb, gjorde det uopfordret, og 63 procent mener at pengene skaber "usynlige mekanismer som får tingene til at ske hurtigere". Byboerne er generelt mere til bøjelige til at sige at "det er nemmere at betale end at skulle slås med indviklede bureaukratiske procedurer" eller at "de fleste andre gør det samme". Ifølge tallene fra Global Corruption Barometer for 2013 fra Transparency International er de mest kendte begrundelser "det vil ikke gøre nogen forskel" og "jeg er bange for konsekvenserne", som folk giver for ikke at indberette korruption. "Hvis det er grunden til, at folk ikke vil indberette korruption på nuværende tidspunkt, hvorfor så legalisere betaling af bestikkelse i et forsøg på at forbedre situationen?", siger James Anderson. Dao Nga, leder af den vietnamesiske afdeling af Transparency lnternational, siger at legalisering af betaling af bestikkelse vil være i strid med FNs konvention mod korruption, som Vietnam er medunderskriver af. "I givet fald ville det sende

www Side 22

KORT NYT et uklart signal om bekæmpelse af korruptionen i landet", siger hun. En udenlandsk diplomat, der ønsker at være anonym, siger at lovforslaget måske kunne tilskynde udenlandske firmaer til at indberette bestikkelse. "For de lokale virksomheder, tror jeg at denne praksis er alt for rodfæstet, eller også vil folk ikke tro på at loven virkelig vil beskytte dem", siger hun. Thanh Nien News, den 7. august 2013

Danmark åbner visumkontor i Ho Chi Minh City

I

følge en pressemeddelelse åbnede Danmark den 3. september et nyt visum-kontor i Ho Chi Minh City i et ønske om at styrke udvekslingerne med Vietnam. Alle ansøgninger om kortvarige Schengenvisaer til Danmark, Island og Litauen, samt til Grønland og Færøerne skal afleveres her. Folk som ønsker at ansøge om opholds- og arbejdstilladelser til Danmark skal også aflevere deres ansøgninger her. Åbningen af kontoret vil medføre en lettere sagsbehandling for ansøgere, da det tilbyder længere åbningstider og ingen forudgående aftale kræves. Supplerende serviceydelser såsom online-tracking af ansøgninger og kurerlevering tilbydes også. Sine Neuchs Thomsen, Scandasia.com 5. september

Politiet finder biler med udløbne diplomatnummerplader

T

rafikpolitiet under Ministeriet for Offentlig Sikkerhed har fundet frem til 317 biler, hvis diplomatnummerplader var udløbet, men som stadigvæk bruges. Resultatet viste sig efter inspektion af sådanne biler gennem en måned. Bilernes registreringsbeviser var udløbet, men nummerpladerne endnu ikke tilbagekaldt. Politiet meddeler at de er ved at overveje strafudmålingen for denne type lovbrud. De siger at de fortsat vil patruljere gaderne i byerne og i provinserne landet over indtil årsskiftet for at finde frem til udløbne diplomatbiler. Nummerplader med bogstaverne NG, NN, eller QT - forkortelser for "udenrigsministeriet " eller "udlændige" på vietnamesisk, bliver typisk registreret af udenlandske ambassader og konsulater i Vietnam. Ifølge Finansministeriets statistikker fra 2010 var der 4366 biler med diplomatnummerplader i Vietnam. Med i det tal var 230 biler som skulle godkendes til geneksport, og 1758 biler som davifo.dk

A

J

O

U

R

3 · 2013


skulle skrottes eller sælges på legal vis. lfølge ministeriet kører mere end 1200 biler ulovligt rundt i landet. Thanh Nien News, den 6. august 2013

Reflect Circle hjælper mor og søn væk fra fattigdomslisten

I

2000 døde Hungs mand af sygdom, og da hun kun havde begrænset viden om landbrug, var hun ikke i stand til at forsørge sig selv og sin 14-årige søn. Hoang Thi Hung blev i en alder af 24 år gift med Luong Van Hanh for 10 år siden, da han var 26. De har en søn som går i 8. klasse i Bo Gai folkeskole i landsbyen Can Yen. Efter hendes mands død har Hung og hendes søn boet hos Hanhs yngre søster. "Det var en meget svær tid for mig, da min mand døde", husker hun. "På det tidspunkt var vi lige flyttet væk fra mine svigerforældre, og min søn var alvorligt underernæret". Hung ejede omkring 1000 kvm jord, men kendte ikke noget til moderne landbrugsteknikker. Hun kunne knap nok producere 10 "læs" majs (eller "gành" - den mængde en person kan bære på sine skuldre). Grisene som hun opdrættede døde ofte meget tidligt. I 2 til 3 måneder per år havde vi mangel på fødevarer," fortæller hun. "De seneste par år modtog vi støtte fra regeringen, herunder levering af 50 kg kunstgødning, en plov, en rive og rent vand". "Jeg var meget glad da jeg fik ploven", siger hun. "Den er en jernplov, som ikke bliver ødelagt når den støder på sten. Den kan gå meget længere ned og forbedrer dermed jordstrukturen. Den tidligere træplov, som jeg selv lavede, gik normalt ret hurtigt i stykker". Heldigvis modtog Hung også hjælp fra "ActionAid Vietnam" ved at tilmelde sig en af deres "Reflect Circles". Hun deltog i adskillige træningsprogrammer og diskussioner i Reflect Circles og fik hurtigt chancen for at låne penge fra gruppens opsparingspulje - 1 million VND (ca. 270 kr.), som hun brugte til at købe grise for. "Takket være de nye landbrugsteknikker i familiens landbrug, kunne jeg høste 18 "læs" majs sidste år, og jeg sælger 2 kuld smågrise på 12 styk på årsbasis". Hungs indtægt er nu steget tilpas meget til at hun kan forsørge sig selv og sin søn. Med stolthed siger hun: "Vi er ikke med på fattigdomslisten fra 2010". Reflect Circles udtænker også deres egne opsparingsskemaer. I stedet for at bruge penge som er øremærket til at købe olielampeolie for hver måned (3,50 kr. pr. person), bestemte de sig for at sætte dem i en kommunal lånepulje. Hung forklarer: "Jeg brev valgt ud af medlemmerne til at bruge 1 million VND fra puljen til at 3 · 2013

KORT NYT købe 2 grise. Efter et år solgte jeg for 3 millioner VND. Jeg betalte 1 million VND tilbage til Reflect Circles, og jeg følte mig meget lykkelig over at jeg kunne bruge overskuddet". Selv om livet for Hung og lokalsamfundets medlemmer har ændret sig til det bedre, spøger bekymringerne stadigvæk i deres sind, da de stadigvæk er prisgivet vejret. Klimaet er meget barsk, vi kan nemt falde tilbage til fattigdom igen efter en storm eller massiv regn. ActionAid.org Artiklen har været bragt på ActionAid’s website http://www.actionaid.org Det danske Mellemfolkeligt Samvirke er en del af den internationale sammenslutning ActionAid, der arbejder med udviklingsbistand i mere end 40 lande i verden og når ud til mere end 25 millioner af verdens fattigste - se også http://www.ms.dk/stot-os

Statsbesøg

V

ietnams præsident Truong Tan Sang og hans kone var på officielt statsbesøg i Danmark fra den 18. til den 20. september 2013. Besøget havde særlig fokus på samhandel imellem Danmark og Vietnam inden for områder som klima, energi og bæredygtig vækst. Præsidentens besøg er kommet i stand efter invitation fra dronningen som gengæld for regentparrets og kronprinsparrets statsbesøg i Vietnam i 2009. Besøget har været dækket massivt af pressen, bl.a. med direkte tv-transmission fra den officielle middag. Da statsbesøget fandt sted efter redaktionens afslutning, er yderligere omtale af besøget udsat til næste nummer af Vietnam Ajour.

www

Bloggere arresteret

F

lere fremtrædene bloggere, der er kritiske over for styret i Vietnam er blevet arresteret i den seneste tid. Pham Viet Dao blev arresteret i Hanoi den 13. juni. Han har på sin blog diskuteret følsomme emner såsom grænsestridighederne med Kina. Tiltalen imod ham kan føre til en fængselsstaf på op til to år. Den tidligere journalist Truong Duy Nhat blev arresteret i hjembyen Danang den 26.maj for misbrug af demokratiske rettigheder og statsfjendtlig virksomhed. Hans blog har blandt andet handlet om korruption og magtmisbrug. Iagttagere ser en skærpelse af myndighedernes kurs over for kritiske bloggere. I årets første halvdel blev over 40 bloggere og aktivister idømt fængselsstraffe, sammenlignet med 40 i hele 2012. I pressefrihedsindexet for 2013, der udarbejdes af den internationale organisation Journalister Uden Grænser (Reporters sans frontièrs), ligger Vietnam i øjeblikket på en lidet flatterende 172. plads ud af 179 lande. davifo.dk

statsautoriserede revisorer

En ny verden kan ses fra mange sider… Med 8 afdelinger og 215 medarbejdere, heraf ca. 30 statsautoriserede revisorer, dækker vi hele Danmark. På kontoret i Vordingborg beskæftiger vi 20 medarbejdere. Og med en række specialafdelinger – blandt andet egen skatteafdeling og it-afdeling – kan vi servicere de fleste virksomheder inden for revision og økonomisk rådgivning.

RSM plus kommer hele vejen rundt. Vi tilbyder kompetent sparring, specialiseret indsigt og fremsyn. Kontakt os og kig med.

RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i 94 lande.

www.rsmplus.dk

A

J

O

U

R

statsautoriserede revisorer Vordingborg: Algade 76 4760 Vordingborg Tlf. 5536 5000

Side 23


Støt provinshospitalet i Bao Loc Støt vores indsamling til Bao Lôc General Hospital i den fattige provins Lam Dong. Vi støtter med udstyr og uddannelse. Send dit bidrag til Landsindsamlingen Hospitalsudstyr til Vietnam Giro (1551) 7 00 84 30 Skattefradrag: Bidrag til indsamlingen kan trækkes fra i skatten. Det højeste beløb man kan fratrække er 14.500 kr. pr. person. Cpr-nr skal indberettes.

Bliv aktiv i DVF DVF søger frivillig eventmager Til vores kulturdagsudvalg søger vi en eventmager til at planlægge og afvikle DVF’s årlige kulturdag. Dette års kulturdag var en stor succes med næsten 200 betalende gæster og en lang række forskellige aktiviteter. Du vil indgå i udvalget der planlægger aktiviteterne som tovholder og bagstopper. Det er en fordel, hvis du har organisatorisk erfaring og personlig gennemslagskraft. Et spændende ulønnet job med masser af udviklingsmuligheder for den rette. Er du interesseret i denne opgave eller har du lyst til at bidrage til DVF’s arbejde på anden måde, bedes du kontakte vores sekretariat: kontor@davifo.dk, tlf. 38 86 07 01 Tegning: Sĩ Kỳ Đăng

Afsender: Dansk Vietnamesisk Forening · Lærdalsgade 7 · 2300 København S

Vna 2013 3 enkelt  

Vietnam Ajour 3 2013 dansk

Vna 2013 3 enkelt  

Vietnam Ajour 3 2013 dansk

Advertisement