Page 1

     

ARTICLES & BLOGS

A

ll the articles & blogs presented in this binder were researched, written and composed by Wildcard Digital Inc.


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

7KH'YRUDNNH\ERDUGDQGWKHGDUNVLGHRI &DUSDO7XQQHO6\QGURPH

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

@V\OH]LWYVIHIS`HSSOLHYKVM*HYWHS;\UULS:`UKYVTLHOVYYPISL[YPWSL^OHTT`[OH[ SPLZPU^HP[MVYHSS[OVZL[L[OLYLK[V[OLPYSHW[VWZHUK:THY[WOVULZHUKPUKPYLJ[S` YLSH[LK[V[OLWSHJLV\YMPUNLYZZWLUKTVZ[VM[OLPY[PTL!(8^LY[`RL`IVHYK )\[WLYOHWZSLZZRUV^UPZ[OH[^H`IHJRPU HUL^RL`IVHYK^HZWH[LU[LKI`+Y (\N\Z[+]VYHR[OH[WYVTPZLKUV[VUS`HTVYLJVTMVY[HISL[`WPUNL_WLYPLUJLI\[JV\SK PUJYLHZL`V\Y[`WPUNZWLLKI` 


3PRLTVZ[\ZLM\SPU]LU[PVUZP[^HZTHY]LSLKH[YPKPJ\SLKZJVMMLKH[MVYNV[[LUHUKVM JV\YZLL]LU[\HSS`YL]PZP[LK ;OLYLHZVU[OPZPU[LYLZ[ZTLPZILJH\ZLZL]LYHSTVU[OZHNV0^HZKPHNUVZLK^P[OH JV\ZPUVM*HYWHS;\UULS:`UKYVTLZVTL[OPUNJHSSLKHU<SUH5LY]L*VU[VY[PVUVY JVU]LYZLS`*\IP[HS;\UULS:`UKYVTL0UT`JHZL[OLZ`TW[VTZPUJS\KLKHU\UZL[[SPUN U\TIULZZPU[OLWPURPLMPUNLYYPUNMPUNLYHUKNLULYHSS`LU[PYLSLM[ZPKLVMT`SLM[OHUK :PUJL0HTOLH]PS`PU]VS]LKPU^LIZP[LKLZPNUKL]LSVWTLU[HUKJVW`^YP[PUN[OPZPZHIPN KLHS[VTL0[HMMLJ[ZT`SP]LSPOVVKHUK[VVRTLJVTWSL[LS`I`Z\YWYPZL0[»ZRPUKVMSPRL KPWWPUN`V\YWPURPLMPUNLYPU[VHI\JRL[VMPJL\U[PS`V\NL[HUVKKU\TIULZZ^OPJO UL]LYNVLZH^H`>LPYK 0^HNLY[OH[]LY`ML^KLZPNULYZKL]LSVWLYZYLHKPUN[OPZISVNOH]LL]LYOLHYKVM*\IPJSL ;\UULS:`UKYVTLVYHU<SUHULY]LJVU[VY[PVUI\[P[PZZLYPV\ZZ[\MM (M[LY[^V]PZP[Z[VHTLKPJHSKVJ[VYHZWVY[ZWO`ZPJPHUHUKMPUHSS`HULY]LZWLJPHSPZ[0 ^HZWYLZLU[LK^P[O[OYLLVW[PVUZ!:[LYVPK[YLH[TLU[^HP[P[V\[VYNL[Z\YNLY` (M[LYHKH`Z[LYVPKPU[HRL0KPKUV[NL[H]PZPISLPTWYV]LTLU[ZV0HTUV^J\YYLU[S` ^HP[PUNP[V\[ZPUJLHUVWLYH[PVUPZ\Z\HSS`VUS` Z\JJLZZM\S0^V\SK[OLUULLK [VZWLUK^LLRZYLZ[PUNT`OHUK5VZ[\WPKJVTTLU[ZWSLHZL 4`SHZ[]PZP[[V[OLULY]LZWLJPHSPZ[PU]VS]LKHULSLJ[YVUPJTLHZ\YPUNVMOV^MHZ[P[[HRLZ MVYHULY]LZPNUHS[V[YH]LSMYVTT`LSIV^[VT`WPURPLMPUNLY0UZP_TVU[OZ0^PSS[HRL HUV[OLYTLHZ\YLTLU[HUKZLLPM[OLYLOHZILLUHUPTWYV]LTLU[ ;OLYLZ\S[PZ0UV^ULLK[VMPUKUL^^H`Z[VLYNVUVTPJHSS`PTWYV]LT`^VYR LU]PYVUTLU[PUJS\KPUN\ZPUN]VPJLHJ[P]H[LKZVM[^HYLHUKYLZLHYJOPUN[OPUNZSPRL^LSS `V\N\LZZLKP[UL^RL`IVHYKZ ;OL8^LY[`RL`IVHYKPZTVZ[VM[LUKLZJYPILKHZHºOHJR»[V^VYRHYV\UK[OL TLJOHUPJHSSPTP[H[PVUZVMLHYS`[`WL^YP[LYZ0[»ZVYPNPUHSPU[LU[^HZ[VYLWSHJL[^VSL[[LY JVTIPUH[PVUZVUVWWVZP[LZPKLZVM[OLRL`IVHYKLZWLJPHSS`PUTHU\HS[`WL^YP[LYZ)\[ PU[OLJVTW\[LYHNL[OPZVYPNPUHSYLX\PYLTLU[PUJS\KPUNSPTP[PUNRL`IVHYKQHTTPUNPZUV SVUNLYYLHSS`ULJLZZHY` )`KLMH\S[8^LY[`PZUV^[OLZ[HUKHYKVMMLYPUNI\[PZP[[OLILZ[& 7YPVY>VYSK>HY00YLZLHYJOZOV^LK[OH[+]VYHR»ZWH[LU[JV\SKWVZZPIS`PUJYLHZLZWLLK HUKYLK\JL[OLZ[YLZZVU`V\YWHSTHUKMPUNLYZ)\[SH[LY[LZ[ZKPZW\[LK[OLZLMPUKPUNZ (JJVYKPUN[VHU40;WHWLYHY[PJSL[OL+]VYHRRL`IVHYKZOV^LKNYLH[HJJ\YHJ` HTVUNZ[[`WPZ[ZILJH\ZL¸[OLTVZ[JVTTVUKPNYHWOZ[^VSL[[LYJVTIPUH[PVUZZ\JO HZ¸LK¹PU,UNSPZO^V\SKVJJ\Y^P[OHTPUPT\TVM¸O\YKSPUN¹OH]PUN[VQ\TWV]LYHRL` HZPMP[^LYLHO\YKSLHUK^V\SK\ZLZ[YVUNLYMPUNLYZYH[OLY[OHU^LHRLYVULZ¹


40;ZHPK[OH[+]VYHRLZ[PTH[LK[OH[[OLMPUNLYZVMHUH]LYHNL[`WPZ[PUOPZKH`[YH]LSSLK IL[^LLUHUKTPSLZVUHX^LY[`RL`IVHYK"[OLZHTL[L_[VUH+]VYHRRL`IVHYK ^V\SKYLX\PYLVUS`HIV\[VULTPSLVM[YH]LS ;O\Z+]VYHRILSPL]LK[OH[O\YKSPUNHUKH^R^HYKRL`Z[YVRLJVTIPUH[PVUZ^LYL YLZWVUZPISLMVYTVZ[VM[OLJVTTVULYYVYZ[`WPZ[ZTHRL4HU`JSHPTLKOPZ[LZ[Z^LYL MSH^LKI\[P[PZNLULYHSS`HJJLW[LK[OH[[OL+]VYHRRL`IVHYKKVLZWYVTV[LMHZ[LYHUK TVYLJVTMVY[HISLRL`Z[YVRLZ *VUZPKLY[OPZJVTTLU[MYVT[OLH\[OVYVM[OL40;WHWLY! ;OLNYLH[LZ[ILULMP[0»]LMV\UKMYVT[OL+]VYHRSH`V\[PZ[OH[PUHKKP[PVU[VMLLSPUNTVYL JVTMVY[HISL[OL[`WPUNYLSH[LKKPZJVTMVY[0^HZILNPUUPUN[VL_WLYPLUJLPUT`^YPZ[Z HUKMVYLHYTZKPTPUPZOLKL]LU[OV\NO[OLHTV\U[VM[`WPUN0^HZKVPUNYLTHPULK JVUZ[HU[6UJLT`^VYRWSHJLZ^P[JOLKMYVT+6:[V>PUKV^ZHUK0^HZHISL[V\ZL[OL +]VYHRSH`V\[L]LY`^OLYL[OVZLWYVISLTZ]HUPZOLKHUKOH]LUV[YL[\YULK0ILSPL]L [OH[+]VYHR»ZJSHPTZ[OH[OPZSH`V\[YLX\PYLZSLZZ¸O\YKSPUN¹V]LYRL`ZHUKSLZZ[V[HSMPUNLY [YH]LSHYL[Y\LHUK[OH[[OPZPZTVYLVYSLZZKPYLJ[S`YLZWVUZPISLMVY[OLYLK\J[PVUPU9:0 9LWL[P[P]L:[YHPU0UQ\Y`Z`TW[VTZ[OH[0OH]LL_WLYPLUJLK ;OL+]VYHRRL`IVHYKWH[LU[PZHUPU[LYLZ[PUNL_HTWSLVMOV^ZVTL[OPUN[OH[JV\SK PTWYV]LV\YSPMLPU[OLJVTW\[LYHNLPZUV[^PKLS`PU\ZL>OPSLJVUZ\TLYZTH`JSHTVY MVYH8^LY[`RL`IVHYKZPUJL[OPZPZHSS[OL`RUV^P[TH`UV[IL[OLILZ[[OPUNMVY[OLT 0MHU`IVK`YLHKPUN[OPZISVNPZL_WLYPLUJPUNU\TIULZZPU`V\YMPUNLYZ0OPNOS`Z\NNLZ[ `V\KVZVTLYLZLHYJOVU[OL^LIZPUJL[OLSVUNLY`V\H]VPK[YLH[TLU[[OLTVYLSPRLS` P[JV\SKILJVTLWLYTHULU[ /LYLHYLZVTLIHZPJZ[HY[LYSPURZ[OH[TPNO[OLSW! <SUHYULY]LLU[YHWTLU[ *\IP[HS[\UULS >LI4+*\IP[HSHUK9HKPHS;\UULS:`UKYVTL >L^V\SKHSZVILPU[LYLZ[LKPUHU`JVTTLU[ZMYVT[OVZL^OVTH`HSYLHK`OH]LILLU KPHNUVZLK^P[O[OPZJVUKP[PVUVYHYLL_WLYPLUJPUNZVTLVM[OLZ`TW[VTZ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY


'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

(\N\Z[I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L

*VTTLU[

7VZ[*VTTLU[

'RPDLQV

+RVWLQJ

2WKHU6HUYLFHV

7KH&RPSDQ\

+VTHPUUHTLZ

=7:

,THPS

(IV\[<2


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

'LJLWDO%ULWDLQ9V7KH8QLWHG6WDWHV7+( %52$'%$1':$563DUW

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0UJYLHZPUNS`[OL<UP[LK:[H[LZ»<:HIPSP[`[VZ\Y]P]L[OLLJVUVTPJKV^U[\YUPZ ILJVTPUN[PLKPU[VP[ZHIPSP[`[VPTWYV]LOPNOZWLLK[YHUZTPZZPVUVMKH[HRUV^UHZ IYVHKIHUKHZWHY[VMP[ZIPK[VLULY]H[LPUUV]H[PVUHUKZTHSSI\ZPULZZNYV^[OPU[OLMHJL VMJVTWL[P[PVUMYVT*OPUH:PUNHWVYLHUK[OL<UP[LK2PUNKVT<2

¶ ;OPZOHZWVSP[PJHSV]LY[VULZ^P[O[OLNV]LYUTLU[Z[LWWPUNPU]PH[OL(TLYPJHU 9LJV]LY`HUK9LPU]LZ[TLU[(J[VM [VZWLLK[YHJRIYVHKIHUKHKVW[PVUPUHJYVZZ [OL<:;OPZOHZW\TWLKV]LY IPSSPVUPU[VIYVHKIHUKUL[^VYRKL]LSVWTLU[PU[OL <::PTPSHYS`[OL<2PZ[HRPUN[OPZPZZ\LZLYPV\ZS`I`LZ[HISPZOPUNHUPU[LYHJ[P]LTHWVM IYVHKIHUKJVUULJ[P]P[`[VKL]LSVWHJSLHYLYWPJ[\YLVMPUMYHZ[Y\J[\YLHUKP[ZILULMP[Z MVYJVUZ\TLYZ [O


*\YYLU[S`[OL<:YHURZ[OPU[OL^VYSK^OLUP[JVTLZ[VZWLLKHUKJVZ[VMIYVHKIHUK JVUULJ[PVUZHJJVYKPUN[VH/HY]HYK<UP]LYZP[`YLWVY[ ;OL<2NV]LYUTLU[OVWLZ[VIL[OLMHZ[LZ[aVULPU,\YVWLI`^OPJO^PSSHSZV THRLP[TVYLJVTWL[P[P]L^P[OV[OLYIYVHKIHUKSLHKLYZPU[OL-HY,HZ[;OL<2PZUV^ YHURLKU\TILY^LSSHOLHKVM[OL<UP[LK:[H[LZ·[OLJV\U[Y`[OH[PU]LU[LK[OL 0U[LYUL[ ¸)YP[PZOOV\ZLOVSKZKV^USVHKHIV\[NPNHI`[LZVMKH[HVUH]LYHNLL]LY`TVU[OV]LY [OLPYOVTLIYVHKIHUKJVUULJ[PVUZZHPKH))*YLWVY[ 0U-LIY\HY`6MJVTYLWVY[LK[OH[<2JVUZ\TLYZ^LYLHJOPL]PUN MHZ[LYIYVHKIHUK ZWLLKZH[OVTL[OHU[OL`^LYLTVU[OZHNVTHPUS`K\L[VUL^OPNOZWLLK WHJRHNLZ[OH[^LYLILPUNHKVW[LKH[OPNOLYYH[LZ ¸:[HY[PUNHYV\UK[OLNV]LYUTLU[YLX\PYLK);[VHSSV^V[OLYIYVHKIHUKWYV]PKLYZ [V\ZLP[ZSPULZ[VKLSP]LYZLY]PJL¹ZHPK,UNHKNL[ ;OPZYLZ\S[LKPU¸SVJHSSVVW\UI\UKSPUN¹TLHUPUN[OH[V[OLYWYV]PKLYZJV\SKSLHZL[OL SVVWZVMJVWWLY[OH[Y\UZMYVT[OLWOVULJVTWHU`VMMPJL[VOVTLZHUKIHJRHUKZL[\W [OLPYV^UZLY]LYZHUKYV\[LYZPU);MHJPSP[PLZ ;O\Z[OL<2OHZ\ZLKJVTWL[P[PVU[VKYP]LKV^UWYPJLZHUKLULYNPaLJVUZ\TLYZ[V ZPNU\WMVYIYVHKIHUKZLY]PJLZ ,]LU(TLYPJHUWOVULVWLYH[VYZZ\JOHZ(; ;HUK=LYPaVUHYLJVTWL[PUNMVYTHYRL[ ZOHYLPU[OPZNYV^PUNIYVHKIHUKTHYRL[I`SLHZPUN);PUMYHZ[Y\J[\YL)\[[OL`HYL YLS\J[HU[[VWYVTV[L[OLZHTLWYVJLZZPU[OL<UP[LK:[H[LZ^OLYL[OL`ZH`JVUZ\TLYZ HSYLHK`OH]LTVYLJHISLJOVPJLHUK[OL[LYYLZ[YPHSKPZ[HUJLZPU]VS]LKYLZ[YPJ[HZPTPSHY ¸\UI\UKSPUN¹ ;OLYLZ\S[PZ[OH[[OLJ\YYLU[<:)YVHKIHUK7SHUYLWVY[Z[OH[VUS` VM(TLYPJHUZ ^PSSOH]LTVYL[OHUVULVW[PVUMVY[Y\S`OPNOZWLLKIYVHKIHUK^P[OPU[OLUL_[ML^ `LHYZ ;O\ZP[PZX\P[LJSLHY[OH[[OL<2PZJ\YYLU[S`ILH[PUN[OL<UP[LK:[H[L»ZOHUKZKV^UPU Z[PT\SH[PUNIYVHKIHUKHKVW[PVUMVYP[Z\ZLYZ)\[ILMVYL<2JP[PaLUZYLQVPJLP[»Z^VY[O UV[PUN[OH[UV<2JP[PLZVY<:JP[PLZMVY[OH[TH[[LYMLH[\YLPU[OL[VWMHZ[LZ[ KV^USVHKZWLLKZ^VYSK^PKL /LYLHYL[OL[VWYHURLKJP[PLZ! )\ZHU :LV\S


.Â&#x20AC;[LIVYN :[VJROVST @VRVOHTH (TZ[LYKHT 7HYPZ ;VR`V (HYO\Z /LSZPURP 9V[[LYKHT /HTI\YN 2VZPJL )LYU )LYSPU *VWLUOHNLU ,ZWVV 3`VU 3PZIVU 6ZSV :V\YJL!(YZ;LJOUPJH ¶ )`[OL^H`5L^@VYRUHYYV^S`TPZZLK[OLSPZ[JVTPUNPUH[ 3L[»ZL_HTPUL[OLYLHZVUZ^O`6MJVTHUK[OL<:NV]LYUTLU[HYLZVPU[LYLZ[LKPU Z[PT\SH[PUNIYVHKIHUKHKVW[PVUI`YL]PL^PUNHYLWVY[JHSSLK¸5L_[.LULYH[PVU *VUULJ[P]P[`!(YL]PL^VMIYVHKIHUK0U[LYUL[[YHUZP[PVUZHUKWVSPJ`MYVTHYV\UK[OL ^VYSK¹W\ISPZOLKI`;OL)LYRTHU*LU[LYMVY0U[LYUL[ :VJPL[`H[/HY]HYK<UP]LYZP[`


0UZPKLH >VYSK)HURYLWVY[JHSJ\SH[LZ[OH[L]LY`HKKP[PVUHSIYVHKIHUK Z\IZJYPILYZV\[VML]LY`PUOHIP[HU[ZHYLJVYYLSH[LKPUOPNOPUJVTLJV\U[YPLZ^P[O .+7NYV^[OPUJYLHZLZVM ^OPSL[OLJVYYLSH[PVU^HZL]LUTVYLWYVUV\UJLKMVY SV^HUKTPKKSLPUJVTLJV\U[YPLZH[ ;O\ZTHU`^PSSHYN\L[OH[PM(TLYPJHPZPUKLLKPUKLJSPULP[TH`]LY`^LSSILK\L[V[OL MHJ[[OH[P[KYVWWLKMYVTMV\Y[OWSHJLPU[V[OWSHJLPUPUIYVHKIHUK YHURPUNZ;VW\[[OPZPUWLYZWLJ[P]LL_HTPULOV\ZLOVSKIYVHKIHUKWLUL[YH[PVUPU[OL JOHY[ILSV^JVTWPSLKI`6,*+

¸;OLTVZ[^PKLS`UV[LKJYP[PX\LVM[OL6,*+WLYYHURPUNZPZ[OH[[OL`WLUHSPaL[OL <UP[LK:[H[LZ^OPJOOHZSHYNLYOV\ZLOVSKZ[OHUV[OLYJV\U[YPLZ¹ZHPK[OL/HY]HYK


9LWVY[ ¸;OLZLJYP[PX\LZ^OL[OLY^LSSMV\UKLKVYUV[PU[OLVY`THRLSP[[SLKPMMLYLUJLMVY HZZLZZPUN<:WLYMVYTHUJLPU[OLTLKP\T[LYTNP]LU[OLMHJ[[OH[[OL<:VJJ\WPLZ [OLZHTLWVZP[PVUPMTLHZ\YLKPU[LYTZVMOV\ZLOVSKWLUL[YH[PVU¹ >P[OYLZLHYJOMPYT.HY[ULY0UJWYLKPJ[PUN[OH[^LIHJJLZZMYVTH:THY[WOVULWOVUL ^PSSZ\YWHZZIV[OSHW[VWZHUKKLZR[VWZI`P[»ZHSZV^VY[OJVUZPKLYPUN^OLYL[OL <2HUK[OL<:Z[HUKPU[LYTZVMTVIPSLIYVHKIHUK

0U[LYTZVM.[OL<UP[LK:[H[LZYHURZ [O^P[O[OL<2^LSSHOLHKPU[OWSHJL1HWHU :V\[O2VYLHHUK(\Z[YHSPHOVSK[OL[VW[OYLLWVZP[PVUZ ¸:V\[O2VYLHPZHSLHKPUNWLYMVYTLYHJYVZZHSSTLHZ\YLZ!SLHKPUNOV\ZLOVSK WLUL[YH[PVUZLJVUKVU.PU[OL[VWX\PU[PSLMVYWLYPUOHIP[HU[ZHUK[OMVY>P-P /V[ZWV[Z1HWHUSLHKZPU.HUKPZH[VWX\PU[PSLWLYMVYTLYMVYOV\ZLOVSKWLUL[YH[PVU I\[OHZSV^LYYLZ\S[ZVUWLYPUOHIP[HU[ZHUK]LY`SV^YLZ\S[ZVUOV[ZWV[¹ZHPK /HY]HYK<UP]LYZP[` ;OL[HISLILSV^W\[Z[OLHIV]LPU[VWLYZWLJ[P]L[HRPUNPU[VHJJV\U[>P-POV[ZWV[ZHUK .YHURPUNZ


¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

'LJLWDO%ULWDLQ9V7KH8QLWHG6WDWHV7+( %52$'%$1':$563DUW

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

>OLUL_HTPUPUN^VYSK^PKLIYVHKIHUKTL[YPJZIYVHKIHUKWLUL[YH[PVUPZMVSSV^LKI` ZWLLKVYZVTL[PTLZ¸JHWHJP[`¹0U[OPZYLZWLJ[UHTLS`ZWLLK1HWHUYHURZU\TILY 0[T\Z[ILTLU[PVULK[OH[KPMMLYLU[JV\U[YPLZHK]LY[PZLKPMMLYLU[KV^USVHKZWLLKZ^OLU OPNOSPNO[PUN[OLPYIYVHKIHUKWLKPNYLL ¸+LZWP[LP[ZSPTP[H[PVUZZWLLK\Z\HSS`Z[H[LKPU[LYTZVM[OLVYL[PJHSVYHK]LY[PZLK KV^USVHKZWLLKZVTL[PTLZ\WSVHKOHZILLU[OLIHZPZVMTLHZ\YLTLU[PU[OLWHZ[ KLJHKLHUKP[PZPUZVTLJV\U[YPLZJ\YYLU[S`\ZLKI`NV]LYUTLU[Z[VKLMPUL[OLPYV^U UH[PVUHSNVHSZ·(\Z[YHSPH4IWZ(\Z[YPH4IWZ-PUSHUK4IWZI` 4IWZI`.LYTHU`4IWZ:WHPU4IWZHUK<24IWZHZ\UP]LYZHS ZLY]PJL[V VMWVW\SH[PVU4IWZPUIYVHK\ZL¹ZHPK/HY]HYK<UP]LYZP[`


>OLUL_HTPUPUNJV\U[Y`YHURPUNZIHZLKVU]HYPV\ZZWLLKTLHZ\YLZ[OL<UP[LK:[H[LZ OV]LYZH[[OL[OWVZP[PVU^P[O[OL<2SHNNPUNH[[O

;OL/HY]HYKYLWVY[HSZVL_HTPULZZVTLZWLJPMPJWLJ\SPHYP[PLZ[V[OL<2Z[H[PUN[OH[! ¯5L^JVTWL[P[VYZPUJYLHZLKWLUL[YH[PVUHUKKLJYLHZLKWYPJLZ0[PZHSZVJSLHY[OH[ JHISLVMMLYLKHJVTWL[P[P]LHS[LYUH[P]LHZ^LSSHS[OV\NO[OL<2MPYTZOH]LILLUSH[LI` JVTWHYPZVU[VV[OLYJV\U[YPLZ[VPU[YVK\JL]LY`OPNOZWLLKZLY]PJLZ>OL[OLY[OL HWWSPJH[PVUVMHZPTPSHYVWLUHJJLZZYLNPTL[V[OLJHISLPUMYHZ[Y\J[\YL^V\SKOH]L LUJV\YHNLK[VL_WHUKLHYSPLYVY^OL[OLYP[^V\SKOH]LKL[LYYLKPU]LZ[TLU[ZYLTHPUZH TH[[LYVMZWLJ\SH[PVU (JJVYKPUN[V[OLYLWVY[[OL<UP[LK:[H[LZ^HZPUP[PHSS`HIV\[HKLJHKLHOLHKVMTVZ[ 6,*+JV\U[YPLZPUJS\KPUN<2PU[LYTZVMKLYLN\SH[PVUVY^OH[,\YVWLHUZJHSS SPILYHSPaH[PVUVMIYVHKIHUK;OPZSLHKOHZSHYNLS`ILLULYVKLKHS[OV\NOTHU`Z[\KPLZ Z\NNLZ[[OL<:KVLZWLYMVYT^LSSPU[LYTZVMLJVTTLYJLHUKVUSPULJVU[LU[^OPJO PZZP[\H[LKOPNOLY\W[OL0UMYHZ[Y\J[\YLZ[HJR -VYPUZ[HUJL:V\[O2VYLHPZJVUZPKLYLKHSLHKLYPUIYVHKIHUKPUMYHZ[Y\J[\YLTHPUS` ILJH\ZLP[ZLLTZ[VILMYLLYMYVTYLN\SH[PVUHUKILJH\ZLOV\ZPUNWH[[LYUZV]LY[OLYL MH]VYIYVHKIHUKHKVW[PVU ;OLYLWVY[HSZVJVUMPYTZ[OH[PU[OL<2»ZWLYPUOHIP[HU[WLUL[YH[PVU^HZ[O[OL


SL]LSVMWLUL[YH[PVUPU[OL<UP[LK:[H[LZH[[OL[PTL0U)YP[HPUV]LY[VVR[OL<UP[LK :[H[LZ ¸6U[OLULNH[P]LZPKL^OPSL);PZWSHUUPUNPU]LZ[TLU[ZPUUL^UL_[NLULYH[PVUMPILY 0UMYHZ[Y\J[\YLJ\YYLU[S`[OL<2KVLZUV[OH]LZPNUPMPJHU[MPILY[V[OLOVTLVY]LY`OPNO ZWLLK+:3ZLY]PJL0[ZZVSLZV\YJLVM]LY`OPNOZWLLKZLY]PJLPZP[ZZVSLTHQVYJHISL WYV]PKLY=PYNPU4LKPHH[4IWZ¹ZHPK/HY]HYK<UP]LYZP[` >OPSL[OL<:HUK<2NV]LYUTLU[ZHYLTV]PUNHOLHK^P[OZ[PT\S\ZPU]LZ[TLU[ZPU IYVHKIHUK[OL`HYLI`UVTLHUZH[[OL[VWVM[OLSPZ[ ;OPZOVUVYMHSSZ[V(\Z[YHSPH(\Z[YPHHUK*HUHKH^OVMVYT[OL[VW[OYLL,]LU[PU` 3\_LTIV\YNPZHOLHKVM.YLH[)YP[HPUHUK[OL<: ¸6IZLY]PUNIV[OSVUNLY[LYTHUKZ[PT\S\ZPU]LZ[TLU[ZP[HWWLHYZ[OH[[OL<UP[LK:[H[LZ OHZZWLU[TVYLPU[OLZ[PT\S\ZTVKL[OHUTVZ[V[OLYUH[PVUZI\[SLZZ[OHU[OLTVZ[ W\ISPJS`M\UKLKUH[PVUZPUWHY[PJ\SHY:^LKLUHZ^LSSHZ:V\[O2VYLHHUK1HWHU¹ZHPK /HY]HYK<UP]LYZP[` ;OLMPUHSHUHS`ZPZ >OPSL[OL<2ZLLTZ[VOH]L[OLLKNLV]LY[OL<:PU[LYTZVMIYVHKIHUK[OL`IV[OSHN [OLYLZ[VM[OL^VYSKPUTHU`YLZWLJ[Z0[^V\SKHSZVILKHUNLYV\ZWLYOHWZ[VZ\NNLZ[ [OH[(TLYPJHPZHZLJVUKYH[LIYVHKIHUKUH[PVU ;OL>VYSK,JVUVTPJ-VY\TNSVIHSZ\Y]L`YHURZ[OL<UP[LK:[H[LZMPYZ[PU0U[LYUL[ JVTWL[P[PVU;OYV\NO[OLU\TILYVM(TLYPJHUZ\IZJYPILYZ[VMPILYIHZLKZLY]PJLZ ^HZTVYL[OHUKV\ISL[OH[VM,\YVWL¹ZHPK[OL5L^@VYR;PTLZ /V^L]LYP[T\Z[ILZ[H[LK[OH[[OLHIV]LZ[H[PZ[PJPZSHYNLS`HPTLKMP_LKSHUKSPULZ"UV[ [OLLTLYNPUNUVTHKPJ^PYLSLZZYL]VS\[PVU^OPJOPZZ^LLWPUN[OL^VYSK ;OL5@;HSZVYLWVY[Z¸PU1HWHUIYVHKIHUKZLY]PJLY\UUPUNH[TLNHIP[ZWLY ZLJVUK4IWZJVZ[Z HTVU[O;OLMHZ[LZ[ZLY]PJLH]HPSHISLUV^PU[OL<UP[LK :[H[LZPZ4IWZH[HWYPJLVM [V HTVU[O¸ ¸;OLSHYNL,\YVWLHUJV\U[YPLZOH]LH]LYHNLKV^USVHKZWLLKZYHUNPUNMYVT4IWZ PU0[HS`[V4IWZPU.LYTHU`HJJVYKPUN[VHZ[\K`I`[OL:H{K)\ZPULZZ:JOVVSH[ 6_MVYK;OL<UP[LK:[H[LZOHZHUH]LYHNLZWLLKVM4IWZ;OLZ[\K`SVVRLKH[ ZWLLKZPU4H`HZTLHZ\YLKI`JVUZ\TLYZJOLJRPUN[OLPYJVUULJ[PVUZVUH>LI ZP[LJHSSLK:WLLK[LZ[UL[¹ 0UJVUJS\ZPVU[OLYLJHUILUVKV\I[[OH[V]LY[OLSHZ[KLJHKLVYZV<:IYVHKIHUK WLYMVYTHUJLOHZKLJSPULK^OPSL[OLVWWVZP[LPZ[Y\LMVY[OL<2/V^L]LY[OL<:PZ


]LY`H^HYLVM[OPZNHWHUKPU[LUKZJSVZPUNP[[OYV\NOP[Z5H[PVUHS)YVHKIHUK7SHUHUKI` HKVW[PUNZPTPSHYTVUP[VYPUNHJ[P]P[PLZ[V[OL<2»Z6MJVT^P[OYLZWLJ[ZHUH[PVUHS IYVHKIHUKTHW<UMVY[\UH[LS`[OLZLLMMVY[ZTH`UV[ILULHYS`LUV\NO ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

-LIY\HY`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

,(DQG&66$0DWFK0DGHLQ+HDYHQ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ 0UHYLTHYRHISL[\YUHYV\UKWHY[S`M\LSLKI`[OLJYP[PJHSZ\JJLZZVM>PUKV^Z4PJYVZVM[ OHZMPUHSS`[OYV^UP[ZLSM ILOPUK^LIZ[HUKHYKZLUJVTWHZZLKI`/;43HUK *:: >OPSL(WWSLNYHIILK[OLOLHKSPULZPUI`YLSLHZPUN[OLPJVUPJP7HK^P[OUVZ\WWVY[ MVY(KVIL-SHZO4PJYVZVM[OHZ[HYNL[LK[OLMPYZ[X\HY[LYVM[VMPUHSS`WYVK\JLH IYV^ZLY[OH[JHUJVTWL[LVUTLYP[^P[O-PYLMV_HUK*OYVTL @LZP[»Z[Y\L[OH[0U[LYUL[,_WSVYLYJVU[PU\LZ[VKVTPUH[L[OLIYV^ZLYTHYRL[ZOHYL ZVTL^OLYLPU[OL]PJPUP[`VM )\[[OPZPZHKYHTH[PJKYVWMYVT[OLKH`Z^OLUP[ JY\ZOLKHSSJVTLYZ^P[OH^OVWWPUN KVTPUH[PVUPUIYV^ZLY\ZHNL 0U[LYUL[,_WSVYLYOHZ[YHKP[PVUHSS`ILLUI\NN`ZSV^HUKUV[LU[PYLS`ZHML9LTLTILY (J[P]L?*VU[YVSZ&;OLTHPUYLHZVU^HZILJH\ZL4PJYVZVM[KPKUV[YLHSS`W\[P[ZOLHY[


HUKZV\SPU[VMVSSV^PUN[OLKPYLJ[P]LZVM[OL>*NYV\W;OLHYYP]HSVM=PZ[H^HZ[OL PJPUNVU[OLJHRL"^OVRUV^ZOV^THU`\ZLYZ[OYL^4PJYVZVM[V\[[OL^PUKV^HUK TPNYH[LK[V(WWSLWYVK\J[Z& )\[UV^[OPUNZHYLT\JOT\JOKPMMLYLU[!0UHULMMVY[[VILZ[HUKHYKZJVTWSPHU[[OL [LJO[P[HUZV\NO[[VNL[MLLKIHJRLHYSPLYPU[OLIL[HWOHZLZ[VOLSWOP[HTV]PUN[HYNL[! ;OLLTLYNPUNO[TSHUK*:::[HUKHYKZ ;OLKL]LSVWTLU[[LHTW\[PUHZ\WLYO\THULMMVY[[VUV[VUS`MVSSV^[OL[YHUZP[PVUHS Z[HUKHYKZ[OH[^PSSNV]LYU^LII\[HSZV[VLUNHNL[OL>*NYV\WHUKOLSWKLMPUL [OLZ[HUKHYKZHJJVYKPUN[VP[ZKLJHKLZVML_WLYPLUJLPU6:HUKIYV^ZLYKL]LSVWTLU[ ;OLYLZ\S[PZ[OH[^LIKL]LSVWLYZHUKKLZPNULYZJHUUV^I\PSKHUKKLZPNUHZP[L 65*,HUKUV[ILJVUJLYULK^P[OYLKL]LSVWTLU[MVYWHY[PJ\SHYIYV^ZLYZ[OH[^PZO[V ILºKPMMLYLU[»HUKKVUV[MVSSV^Z[HUKHYKZ 0, 9LSLHZL*HUKPKH[L[OL]LYZPVUJ\YYLU[S`H]HPSHISLQ\Z[ILMVYLW\ISPJYLSLHZL Z\WWVY[Z*::+[YHUZMVYTZ/;43HUKV[OLYZLTHU[PJLSLTLU[Z 0UWSHPU,UNSPZO*::Z[HUKZMVY[OL[OPYK]LYZPVUVM*HZJHKPUN:[`SL:OLL[Z^OPJO NV]LYU[OLºZRPU»VYZ[`SPZ[PJLSLTLU[ZVMH^LIZP[LPUJS\KPUNMVU[ZJVSVYZSPULZWHJPUN THYNPUZHUKIHJRNYV\UKPTHNLZ /V^L]LY[OPZPZQ\Z[[OL[PWVM[OLPJLILYN;OLTHPUHK]HU[HNLVM*::PZ[OLHIPSP[`[V ZLWHYH[LJVU[LU[MYVTZ[`SL^OPJOTHRLZIV[OH^LIKLZPNULYHUKWYVNYHTTLY»ZQVI T\JOLHZPLY^OLUP[JVTLZ[VJVKPUNVYMVYTH[[PUNH^LIZP[L *::PZ[OLILZ[P[LYH[PVU`L[VM[OLL]VS]PUNZ[HUKHYKZI\[[OPZPZUV[[OLVUS`NVVK UL^Z(Z[OL^LIL]VS]LZMYVTZ[H[PJ[VK`UHTPJJVU[LU[[OLIYV^ZLY^PSSZ[HY[[VMLLS TVYLSPRLHKLZR[VW )\[[VKV[OPZ/;43OHK[VKVHML^[OPUNZKPMMLYLU[S`-VYPUZ[HUJL`V\UVSVUNLY ULLKZLWHYH[LKV^USVHKHISLZVM[^HYLSPRL-SHZO[VWSH`]PKLV;OPZPZUV^UH[P]LPU[OL Z[HUKHYK >OH[0, OHZKVULPZTHRL[OLIYV^ZLY^VYRL]LUTVYLJSVZLS`^P[O[OLOHYK^HYL PUJS\KPUN[OL.YHWOPJZ7YVJLZZPUN<UP[.7<;OPZTLHUZ[OLIYV^ZLYPZMHZ[5VTHRL [OH[*9(A@-(:; 0[»ZZVMHZ[[OH[4PJYVZVM[PZJSHPTPUN[OH[P[SLH]LZ*OYVTLPU[OLK\Z[HUK[OL`JHU WYV]LP[*OLJRV\[[OPZ]PKLVI`4HZOHISL[VZLLOV^0, MHYLZPUHMPZO[HURHNHPUZ[ *OYVTL 4VYL[OHUTPSSPVUWLVWSLOH]LUV^KV^USVHKLK[OL[YHUZP[PVUHS0, IYV^ZLYPUSLZZ [OHUH^LLRTHRPUNHSV[VMWLVWSLZP[\WHUK[HRLUV[PJL4VYL[OHUTPSSPVUWLVWSL OH]LKV^USVHKLK[OLWYLJ\YZVYIL[HV]LYHTVU[OWLYPVK


4PJYVZVM[PZHSZVWYLZZ\YPUN[OL>*6YN[VPUJS\KLยธ[YHJRPUNWYV[LJ[PVUยนSPZ[ZHUKHยธ+V 5V[;YHJRยนOLHKLYWYVWVZLKI`[OL-LKLYHS;YHKL*VTTPZZPVUHUKZVTL[OPUNHSYLHK` WYLZLU[PU[OL4VaPSSHIYV^ZLY;OLZLH[[LTW[Z[VNP]LTVYLWYP]HJ`WYV[LJ[PVU[VP[Z \ZLYZ^PSS^PUHSV[VM]V[LZMVY4PJYVZVM[ 0UZOVY[0, YLMSLJ[ZHUL^SV]LHMMHPY^P[O^LIZ[HUKHYKZLZWLJPHSS`*::HUK/;43 @V\JHUZLL[OPZ[OLTLMSV\YPZOPUNVU[OLPYW\ISPJZP[LJHSSLK)LH\[`VM[OL>LI^OPJO HY[PJ\SH[LZ[OLPYWYVNYLZZWYPKLHUKKPSPNLUJLPUMPUHSS`HKVW[PUNHWVSPJ`VMMVSSV^PUN ^LIZ[HUKHYKZ >OLU[OLMPUHS]LYZPVUVM0, OP[Z[OL>VYSK>PKL>LI4PJYVZVM[TH`ILHISL[V WYVUV\UJLP[ZLSM[OLIYV^ZLYJVTLIHJRRPKVM .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

-LIY\HY`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

:KDW\RXUJUDQGIDWKHUFDQWHDFK\RXDERXW PRELOHZHEGHVLJQ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

¸4VIPSL^PSS\S[PTH[LS`IL[OL^H`^LWYV]PZPVUTVZ[VMV\YZLY]PJLZ@V\ZOV\SK SP[LYHSS`W\[`V\YILZ[[LHT[V^VYRVUI\PSKPUNTVIPSLHWWSPJH[PVUZ;OLHUZ^LY ZOV\SKILTVIPSL-09:;¹e,YPJ:JOTPK[MVYTLY.VVNSL*,6([TVZWOLYL[HSRZ ;OLTVYL[OPUNZJOHUNL[OL`TVYL[OL`Z[H`[OLZHTL;OPZJVTTLU[TH`ZLLTVKKPU [OLJVU[L_[VMTVIPSL^LIZP[LKLZPNUI\[O\TVYTLI`[HRPUNHSVVRH[OV^[OL^VYSK»Z


MPYZ[^LIWHNLHWWYV_PTH[LS`KPZWSH`LKPU[OL

Z!>VYSK>PKL>LI

5VZJYLLUZOV[ZL_PZ[VM[OLMPYZ[¶L]LY^LIZP[LHUK^LIZLY]LYY\UUPUNVUH5L?; JVTW\[LYH[*,95[OLIYHPUJOPSKVM;PT)LYULYZ3LL7S\Z[OLUH[\YLVM0U[LYUL[ZP[LZ PZ[VL]VS]LVUHKHPS`IHZPZ^P[OUL^JVU[LU[)\[[OLHIV]LPZWYL[[`JSVZL HWWYV_PTH[PVU[V[OLVYPNPUHSHUKJVUMPYTLKHZZ\JOI`*,95P[ZLSM :V^OH[»Z[OLIPNKLHS`V\TH`HZRHIV\[Z\JOHZPTWSLZP[L[OH[JV\SKOH]LILLUW\[ [VNL[OLYI``V\YNYHUKMH[OLY^P[OH5V[LWHKLKP[VYVU>PUKV^ZPUHIV\[TPU\[LZ& >LSSZPUJL`V\HSYLHK`RUV^[OL.HY[ULYWYLKPJ[PVU[OH[)`TVIPSLWOVULZ^PSS V]LY[HRL7*ZHZ[OLTVZ[JVTTVU>LIHJJLZZKL]PJL^VYSK^PKL`V\TH`OH]L HSYLHK`UV[PJLK[OH[[OLTVIPSLMYVU[KVVYMVYHU\TILYVM[OLOLH]`^LPNO[ZP[LZSPRL -HJLIVVRHUK0)4SVVRLLYPS`ZPTPSHY[V[OL*,95ZP[LHIV]L 7OPSVZVWOPJHSS`ZWLHRPUN^P[OYLNHYKZTVIPSLZP[LKLZPNUP[HWWLHYZ^LOH]LHJVTLH M\SSJPYJSLZPUJL[OH[TVTLU[V\ZKH`PU ^OLU3LLSH\UJOLKOPZMPYZ[O`WLY[L_[ZP[L HUKIYV^ZLYLKP[VY (JYVZZ[OLIVHYKLHJO[PTLHSLHKPUNJVTWHU`W\[ZHU¸4¹PU[VP[ZTVIPSLZ[YH[LN`[OL LTWOHZPZPZVUZPTWSPJP[`^P[OH YLK\J[PVUPUPTHNLZILSSZHUK^OPZ[SLZHUK HU`[OPUN[OH[KPZ[YHJ[Z[OL\ZLYMYVT[OLWYPTHY`UH]PNH[PVUO`WLYSPURZ -VY[OLSHZ[KLJHKL[OLYLOHZILLUHIH[[SLIL[^LLU^LIZP[LZHUKKLZPNULYZ^OV MH]VYHZOV[N\UHWWYVHJO[VZP[LSH`V\[]LYZ\Z[OVZL^OVLUNHNLHZUPWLYZ[YH[LN`[V KLZPNUWHNLZ >P[OPU[OL[VWMP]LTVZ[]PZP[LKZP[LZYHURLKI`(SL_HJVT@HOVVHUK.VVNSL YLWYLZLU[L_HTWSLZVM[OLMVYTLYHUK[OLSH[[LY ([[OLSHW[VWIYV^ZLYSL]LSJVUZPKLY[OLZOV[N\UHWWYVHJOHKVW[LKI`@HOVV^OPJO H[[LTW[Z[VJYHTHZT\JOPUMVYTH[PVUHUKHJJLZZWVPU[ZPU[V[OLOVTLWHNLHZ WVZZPISL;OPZZ[YH[LN`HWWLHYZ[VOH]LJOHUNLKSP[[SLPU[OLSHZ[KLJHKL *VTWHYL@HOVV[V[OLYL]VS\[PVUHY`[HJ[PJZVM.VVNSL[OL^VYSK»ZTVZ[]PZP[LKZP[L ^OPJOTH_PTPaLZ^OP[LZWHJLML^LYJHSSZ[VHJ[PVUHUKHKLSPILYH[LZ[YH[LN`VM LSPTPUH[PUNHSSHK]LY[PZPUNVU[OLMYVU[WHNL )\[^OH[^VYRZMVY.VVNSLH[[OLSHW[VWSL]LSHSZV^VYRZVU[OLTVIPSLMYVU[)\[UV[ ILJH\ZLP[^HU[Z[VP[KVLZI\[ILJH\ZLP[OHZ[V![OLSPTP[LKYLHSLZ[H[LHUK\ZLY PU[LYMHJLZ[YH[LNPLZVU[OLTVIPSLMYVU[YLX\PYLHYL[\YU[VIHZPJZHUK[OLVYPNPUHS]PZPVU W\[MVY^HYKI`)LYULYZ3LLPU[OLO`WLY[L_[^VYSK ;O\Z[HRLHSVVRH[@HOVV»ZYL]PZLKTVIPSLZ[YH[LN`!O[[W!T`HOVVJVT 4VZ[YLHKLYZ^V\SKHNYLL[OH[^OPSLZ[PSSI\Z`[OLYLOHZILLUHKYHZ[PJJ\[PUJVU[LU[


^P[OHYL[\YU[VIHZPJZ ,]LU)PUN^OPJOOHZKVULHUL_JLSSLU[QVIZPTWSPM`PUNP[ZJVYLºKLJPZPVULUNPUL» PUJS\KPUNHULSLNHU[IHJRNYV\UKPTHNLYV[H[VYOHZJ\[[OLMH[MYVTP[ZTVIPSLZP[L >OPSL`V\JHUMPUKO\UKYLKZVM0U[LYUL[HY[PJSLZV\[SPUPUNZVTLVM[OL[LJOUPJHSZ[LWZPU I\PSKPUNHTVIPSLZP[LPUJS\KPUN[OPZL_JLSSLU[VULI`4HZOHISL[OLYLHSZVS\[PVU[V KLWSV`PUNHZ\JJLZZM\STVIPSLZ[YH[LN`TH`IL[VZPTWS`YLL_HTPUL[OL^VYSK»ZMPYZ[ ^LIZP[LW\[[VNL[OLYI`;PT)LYULYZ3LL ;OLNVZOKHYUOVULZ[[Y\[O[OH[JVUMYVU[ZHSS^LIKLZPNULYZ[VKH`PZ[OH[[OLZTHSS YLJ[HUN\SHYZJYLLUZVUHTVIPSLWOVULMH]VY[OLZUPWLYKLZPNUYPMSLV]LY[OLZOV[N\U 0M`V\MPUK`V\YZLSMJHYY`PUNHZOV[N\UP[TH`IL[PTL[VSL[`V\YNYHUKMH[OLYSVVZLVUH UV[LWHKLKP[VY:VTL[PTLZL_WLYPLUJLKVLZOH]LP[ZILULMP[Z ;PW!0M`V\HYLZ[PSSL]HS\H[PUNHTVIPSLZ[YH[LN`MVY`V\YJ\YYLU[JSPLU[^LIZP[LZ\ZL[OPZ TVIPSLLT\SH[VY[VOLSW`V\]PZ\HSPaL^OH[`V\YZL]LYHSZP[LZSVVRSPRLHJYVZZ]HYPV\Z TVIPSLWOVULZ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[

/LNH;^LL[

4HYJO I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

,QWHOIRU+RVWLQJ'\QDPLWH&RPHVLQ6PDOO 3DFNDJHV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

(Z[OLTHYJO[V^HYKZOHYK^HYLTPUPH[\YPZH[PVUJVU[PU\LZVUL[LJONPHU[Z[YHKKSLZ[OL WHZ[HUKM\[\YL^P[OYLNHYKZ[OLKPYLJ[PVUVM^LIOVZ[PUNZLY]LYZ!0U[LS ;OLPYTPJYVWYVJLZZVYZ^OPJOVJJ\W`SLZZZWHJL[OHU[O[OL^H]LSLUN[OVMSPNO[VY HZ[YHUKVMOHPYHYL[OLIYHPUWV^LY^OPJOKYP]LZ<2»ZTHZZP]L.)++99(4 YHUNLVMKLKPJH[LKZLY]LYZ ([VULWVPU[0U[LSV^ULK  VM[OLZLY]LYTPJYVWYVJLZZVYTHYRL[\U[PSP[Z[HY[LK SVZPUNNYV\UK[VYP]HS(4+PU;OPZZWHYRLKW\UKP[ZHZ[OL`OHKKVULPU[OLWHZ[ [VWYVWOLZ`[OLKLH[OVM4VVYL»Z3H^^OPJOZ[H[LK[OH[[OLU\TILYZVM[YHUZPZ[VYZ PUJVYWVYH[LKPUHJOPW^PSSHWWYV_PTH[LS`KV\ISLL]LY`TVU[OZ


;OPZSH^OHKOPZ[VYPJHSS`HSSV^LK0U[LS[VYLK\JLJVZ[ZHUKPUJYLHZLWYVMP[Z^OPSLH[[OL ZHTL[PTLL_[LUKPUN[OLYLTHYRHISLYLW\[H[PVUVMZLLKPUNTPSSPVUZVSKJVTW\[LYZ ^OPJOHSS^VYRLK^OLUHJVUZ\TLYVY^LIOVZ[OP[[OLWV^LYZ^P[JO 0U^OLU0U[LSYLSLHZLK[OLZ\JJLZZVY[V[OL*VYLTPJYVHYJOP[LJ[\YLJVKLUHTLK 5LOHSLTTHU`Z[VVKIHJRHUKNHZWLKH[JOPWZUV[HSSLY[OHUUHUVTL[LYZUTPU OLPNO[ ;OPZ^HZHUPUJYLKPISLHJOPL]LTLU[PMVULJVUZPKLYZ[OH[LHJOJOPWTH`JVU[HPUV]LY TPSSPVU[YHUZPZ[VYZ0U[LS»ZVYPNPUHSWYVJLZZVYYLSLHZLKPU OLSK [YHUZPZ[VYZHUKJVZ[TVYL[OHU )`[OH[JVZ[OHKKYVWWLK[VVSLZZ[OHU [OVMHJLU[ ;OL5LOHSLTSPULZVVUZWYV\[LK[OL?LVUHYYH`VMKLKPJH[LKZLY]LYZ^OPJO<2 VMMLYZ[VP[ZJ\Z[VTLYZ^OVZLLRL_[YHQ\PJLZWLLKHUKJVTW\[H[PVUHSWV^LY 0U[LS[OLUKLMPLK[OLJYP[PJZVM4VVYL»Z3H^I`YLSLHZPUN:HUK`)YPKNLPU1HU\HY` ^OPJOZOH]LKUTVMMUL^JOPWZYLZ\S[PUNPUMHZ[LYWYVJLZZPUNZWLLKZNYLH[LY JVTW\[PUNJHWHIPSP[`HUKTVYLZVWOPZ[PJH[LKHWWSPJH[PVUZ 0U[LSJ\YLKHML^NYLTSPUZPU[OLWYVJLZZPUJS\KPUNLSLJ[YPJHSJ\YYLU[SLHRHNL^OPJO VJJ\YZHZ[YHUZPZ[VYZNL[ZTHSSLY0[KPK[OPZ\ZPUNZVTL[OPUNJHSSLKTL[HSNH[LZHUK /PNORNH[LKPLSLJ[YPJZ[VJVTWLUZH[LMVYZPSPJVU¸ZOYPURHNL¹ ¸;OLH]LYHNL[PTL[VKLZPNU[LZ[HUKMPUL[\UL[VTHRLHJOPWYLHK`MVYMHIYPJH[PVU [HRLZO\UKYLKZVMWLVWSL^VYRPUNM\SS[PTLMVY[^V`LHYZ¹L_WSHPUZ0U[LS ¸0U[LSI\PSKZJOPWZPUIH[JOLZVU^HMLYZPUMHIYPJH[PVUMHJPSP[PLZ>L\ZL^HMLYZVMZPSPJVU HUH[\YHSZLTPJVUK\J[VY;OL^HMLYZHYLZSPJLKMYVT 

W\YPMPLKZPSPJVUPUNV[Z HUKWVSPZOLK[VHTPYYVYZTVV[OMPUPZO¹ ;OH[»ZYPNO[!0U[LS4PJYVWYVJLZZVYZVYPNPUH[LMYVTZVTL[OPUNHZJVTTVUHZILHJOZHUK ^OPJOPZ[OLUHSJOLTPaLKPU[VHNSHZZJVTWV\UKHUKMPUHSS`ZOH]LKPU[VPTWVZZPIS`[OPU ZSPJLZ[OH[ILJVTLOVTL[VUL[^VYRZVM[YHUZPZ[VYZ (ZPUNSLTPJYVWYVJLZZVYTH`L]LU[\HSS`JVU[HPUIPSSPVUZVM[YHUZPZ[VYZPU[LYJVUULJ[LKI` MPUL^PYLZTHKLVMJVWWLY ¸,HJO[YHUZPZ[VYHJ[ZHZHUVUVMMZ^P[JOJVU[YVSSPUN[OLMSV^VMLSLJ[YPJP[`[OYV\NO[OL JOPW[VZLUKYLJLP]LHUKWYVJLZZPUMVYTH[PVUPUHMYHJ[PVUVMHZLJVUK0U[LS»Z TPJYVWYVJLZZVYZOH]LL]VS]LKMYVTZPUNSLJVYLWYVJLZZVYZ[VK\HSJVYLHUKX\HKJVYL WYVJLZZVYZ8\HKJVYLWYVJLZZVYZKLSP]LYMV\YJVTW\[PUN¸IYHPUZ¹PUZPKLHZPUNSL WHJRHNL¹ )\[[VW\SSVMM[OPZHTHaPUNMLH[[OLSHI^OLYL[LJOUPJPHUZPU^OP[LJVH[Z^VYRH[ YLX\PYL[OH[[OLHPYHYV\UK[OLTIL[OV\ZHUKZVM[PTLZJSLHULY[OHUH[`WPJHSOVZWP[HS


VWLYH[PUNYVVT 0UZPKL[OLZLWYPZ[PULJLU[LYZO\UKYLKZVMPKLU[PJHSTPJYVWYVJLZZVYZHYLJYLH[LKPU IH[JOLZVUHZPUNSLZPSPJVU^HMLY^OPJOHYLJ\[\ZPUNHKPHTVUKZH^[VZLWHYH[L[OLT ¸,HJOM\UJ[PVUPUNKPLPZHZZLTISLKPU[VHWHJRHNL[OH[WYV[LJ[Z[OLKPL;OPZWHJRHNL KLSP]LYZJYP[PJHSWV^LYHUKLSLJ[YPJHSJVUULJ[PVUZ^OLUWSHJLKKPYLJ[S`VUHJVTW\[LY JPYJ\P[IVHYKVYV[OLYKL]PJLZZ\JOHZJLSSWOVULZVYWLYZVUHSKPNP[HSHZZPZ[HU[Z7+(Z ¸;OLPTWSLTLU[H[PVUVMOPNORHUKTL[HSNH[LTH[LYPHSZTHYRZ[OLIPNNLZ[JOHUNLPU [YHUZPZ[VY[LJOUVSVN`ZPUJL[OLPU[YVK\J[PVUVMWVS`ZPSPJVU46:[YHUZPZ[VYZPU[OLSH[L Z¹ZHPK0U[LS ;OLUL^?LVUSPULWYVJLZZVYZIHZLK\WVUUTJOPWZL[ZPUJS\KL\W[VJVYLZ^P[O /`WLY;OYLHKPUNHUKKLSP]LY\W[VWLYJLU[NYLH[LYWLYMVYTHUJL[OHUWYL]PV\Z?LVU ZLYPLZWYVJLZZVYZ ;OLUL^ZLY]LYZ^PSSHSSV^^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZ[VKLWSV`WV^LYM\S]PY[\HSPaH[PVU ZVM[^HYL[OL[LJOUVSVN`ILOPUK]PY[\HSWYP]H[LZLY]LYZ=7:VYJVTTVUS`YLMLYYLK[VHZ JSV\KOVZ[PUN (YLJLU[-VYILZISVNWVZ[Z[H[LK[OH[0U[LSYLJLU[S`YLSLHZLKMPN\YLZ^OPJOZ\NNLZ[LK 0U[LYUL[[YHMMPJL_JLLKLK,_HI`[LZPU0U[LSILSPL]LZ[OPZMPN\YL^PSSX\HKY\WSL I` -\Y[OLYP[L_WLJ[ZIPSSPVUWLVWSL^PSSQVPU[OL0U[LYUL[^P[OPU`LHYZ\ZPUNIPSSPVU UL^JVUULJ[LKKL]PJLZPUJS\KPUN7*Z:THY[WOVULZHUK[HISL[ZLTILKKLKKL]PJLZ HUKZTHY[;=Z 0U[LSPZOVWPUNHSS[OPZPUJYLHZLKHJ[P]P[`^PSSILVULVM[OLKYP]LYZRLLWPUNP[H[[OL[VWVM [OLTPJYVWYVJLZZVYTHU\MHJ[\YLYZ[HJR .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[

/LNH;^LL[


(WYPSI`.\LZ[)SVNNLY *VTTLU[Z

5HVSRQVHVWR,QWHOIRU+RVWLQJ'\QDPLWH&RPHVLQ6PDOO3DFNDJHV

+H]PK7YLJPV\Z(WYPS! WT ;OLPYTPJYVWYVJLZZVYZ^OPJOVJJ\W`SLZZZWHJL[OHU[O[OL^H]LSLUN[OVMSPNO[VYHZ[YHUKVM OHPY ¯THU`Z[VVKIHJRHUKNHZWLKH[JOPWZUV[HSSLY[OHUUHUVTL[LYZUTPUOLPNO[ <TUV5V[L]LUYLTV[LS`JSVZL@V\»YLJVUM\ZPUN[OLZJHSLVM[OLPU[LYUHSMHIYPJH[PVUVM[OL JPYJ\P[Z^P[OPU[OLJOPWZ^P[O[OLZPaLVM[OLJOPWZ[OLTZLS]LZ

1HZVU:[L]LUZ(WYPS!WT

+H]PKNVVKWVPU[![OLYLMLYLUJL[VUTPZHPTLKH[[OLZPaLVM[OLº[YHUZPZ[VYZ»HZW\[TVYL LSVX\LU[S`VU[OL0U[LSZP[L! ¸(UHUVTL[LYUTPZVULIPSSPVU[OVMHTL[LY;OL[YHUZPZ[VYZVU0U[LS»ZSH[LZ[WYVJLZZVYZHYLQ\Z[ UT^PKL^OPSLV\YWYL]PV\ZNLULYH[PVUWYVJLZZVYZHYLI\PS[VUUTHUKUTHYJOP[LJ[\YLZ ;OPZHSSV^Z[YHUZPZ[VYZ[VILWHJRLKTVYLKLUZLS`SLHRSLZZLULYN`WYVK\JLSLZZOLH[HUKZ^P[JO MHZ[LY^OPJOSLHKZ[VWYVJLZZVYZ[OH[Y\UMHZ[LY\ZLSLZZWV^LYHUKHYLTVYLLULYN`LMMPJPLU[0[ HSZVTLHUZUL^MLH[\YLZJHUILZX\LLaLKVU[VWYVJLZZVYZZVJVTW\[LYTHRLYZJHUMVJ\ZVU [OPUNZSPRLL_[LUKPUNIH[[LY`SPMLJYLH[PUNL]LYZSLLRLYKLZPNUZHUKW\[[PUNUL^^PYLSLZZJHWHIPSP[PLZ PU[VKL]PJLZ3HZ[S`P[TLHUZ0U[LSJHURLLWIYPUNPUN`V\IL[[LYWLYMVYTHUJLH[YLSH[P]LS`[OLZHTL VYL]LUSV^LYWYPJLZV]LY[PTL¹ :V\YJL!O[[W!^^^PU[LSJVTJVUZ\TLYWYVK\J[ZWYVJLZZVYZJVYLPZWLJZO[Tº>OH[»Z[OPZ» \UKLYJVS\TULU[P[SLKºZPSPJVU[LJOUVSVN`»;OHURZMVYMLLKIHJR

/HDYHD5HSO\


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

6ORZ:HEVLWHV6SHHGV+DUP*RRJOH5DQNLQJV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0[»ZVMMPJPHS:WLLKPZUV^HJYP[PJHSTL[YPJPULUZ\YPUN`V\Y^LIZP[LVI[HPUZHNVVK YHURPUNVU.VVNSL-VY[OLSHZ[ZL]LYHS`LHYZHU\UVMMPJPHSPUK\Z[Y`ILUJOTHYROHZILLU LZ[HISPZOLK^OPJOLUJVTWHZZLZ[^VZPTWSLY\SLZ 9\SL ;OPZY\SLZZ[H[LZ[OH[PM`V\YWHNLZKVLZUV[SVHK^P[OPUZLJVUKZ`V\Y J\Z[VTLY^PSSSLH]L`V\YWHNL 9\SL 


(SS]PKLVVU`V\YZP[LZOV\SKUV[I\MMLY0[ZOV\SKWSH`JVU[PU\V\ZS`0M[OL]PKLV ZOV\SKZ[HSS¶NVVKI`LJ\Z[VTLY ;OL[^VY\SLZOPNOSPNO[LKHIV]LHYLUV[Q\Z[HYIP[YHY`^PZOSPZ[Z"[OL`HYLILJVTPUN[OL Z[HUKHYKZ^OLYLI`IV[O`V\YJ\Z[VTLYHUK.VVNSL^PSSKL[LYTPULOV^[OL`YHUR`V\ 0UMHJ[[OLZLJVUKY\SLTLU[PVULKLHYSPLYTPNO[UVSVUNLYILMHZ[LUV\NO0U H -VYYLZ[LYZ\Y]L`MV\UK[OH[ VM0U[LYUL[[YH]LSLYZ^V\SKNP]LH>LIZP[L ZLJVUKZ[VSVHKILMVYLHIHUKVUPUNP[ )\[0UL]LUTPSSPZLJVUKZTH`IL[VVSVUNPM`V\HYL[VILSPL]LHYLJLU[ 5L^@VYR;PTLZHY[PJSL^OPJOMLH[\YLKHUPU[LY]PL^^P[OH.VVNSLLUNPULLY ¸;OLYLHZVUPZ[OH[KH[HO\UNY`:THY[WOVULZHUK[HISL[ZHYLJYLH[PUNMY\Z[YH[PUNKPNP[HS [YHMMPJQHTZHZWLVWSLKV^USVHKTHWZ]PKLVJSPWZVMZWVY[ZOPNOSPNO[ZUL^Z\WKH[LZVY YLJVTTLUKH[PVUZMVYULHYI`YLZ[H\YHU[Z;OLJVTWL[P[PVU[VIL[OLX\PJRLZ[PZMPLYJL¹ ZHPK[OL5@; -V\YV\[VMMP]LVUSPUL\ZLYZ^PSSSLH]LH^LIWHNLPMH]PKLVMYLLaLZ^OPSLSVHKPUN;OPZ PZ^O`.VVNSLOHZJYLH[LKHZ[HUKHSVULWYVQLJ[JHSSLK3L[»ZTHRL[OL^LIMHZ[LY ^OPJOH[[LTW[Z[VVMMLYPUZPNO[ZPU[VOV^[VZWLLK\WWHNLSVHK[PTLZHUKHSZVVMMLY HKKP[PVUHS[VVSZ[VNL[[OLQVIKVUL ;OPZPUJS\KLZHMYLL^LIZP[L[VVSJHSSLK>LI7HNL;LZ[^OPJOVMMLYZHUL_[LUZP]L WLYMVYTHUJLYL]PL^VMZP[LZWLLKPUJS\KPUNSVHK[PTLZHUKYLX\LZ[ZTHKLMVYPUKP]PK\HS LSLTLU[ZZ\JOHZ1H]H:JYPW[*::HUKPTHNLZ 0[»ZHSZV^O`<2^PSSZOVY[S`ILSH\UJOPUNHUL^*VU[LU[+LSP]LY`5L[^VYR^OPJOPU ZVTLJHZLZHSSV^ZZTHSSI\ZPULZZV^ULYZ[VZWLLK\WWHNLKV^USVHKZI`HZT\JOHZ ;OL*+5^VYRZI`KPZ[YPI\[PUNJVU[LU[JSVZLY[V`V\Y\ZLYZ[OYV\NOHNSVIHS UL[^VYRVMO`WLYMHZ[ZLY]LYZ (SZVYLTLTILY[OH[I`TVZ[VM`V\Y\ZLYZ^PSSILHJJLZZPUN^LIJVU[LU[MYVTH :THY[WOVUL;OPZTLHUZ\ZLYZ^PSSILTVYLPTWH[PLU[[OHUL]LY[VZLL^LIJVU[LU[ SVHKX\PJRS`*VUZPKLYJVTIPUPUNH.V4VIP^LIZP[L^P[OH*+5VU[OL<2OVZ[PUN WSH[MVYT[VZJHSLX\PJRS`HUKPUQLJ[ZVTLM\YPV\ZZWLLKPU[V`V\Y^LIZP[L ,JVTTLYJLJVU]LYZPVUZHUKJ\Z[VTLYYL[LU[PVU^PSSIL[OL[^VRL`ILULMP[ZJVTPUN V\[VM[OPZZ[YH[LN` ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

<RXU6PDUWSKRQHLVFKDQJLQJWKHZD\ZHE VHUYHUVJHWEXLOW

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

 ,]LY`UV^HUK[OLUH+H]PKJVTLZHSVUNHUKZSH`ZH.VSPH[OPU[OL0;PUK\Z[Y`0U[OPZ JHZL[OL.VSPH[OYLMLYZ[V^LIZLY]LYZWHJLHUKWV^LYJVUZ\TW[PVU^OPSL[OL+H]PKPZ HZTHSSZLY]LYI\PSKLYJHSSLK:LH4PJYV^OPJOPZYLHJOPUNUL^OLPNO[Z^P[O0U[LS»Z ([VTTPJYVWYVJLZZVYVYPNPUHSS`PU[LUKLKMVY\ZLPU5L[IVVRZHUK:THY[WOVULZ ¸;OLYLHYL[^VWHY[Z[VLULYN`JVUZ\TW[PVUVUHZLY]LY^P[OHIV\[VM[OLWV^LY NLULYHSS`JVUZ\TLKI`[OL*7<"VM[OLWV^LYPZ[HRLU\WI`L]LY`[OPUNLSZL>L H[[HJRLKIV[O[OLZLZV\YJLZ^OLUKL]LSVWPUNV\YWYVK\J[¹ZHPK*,6HUKJV


MV\UKLY(UKYL^-LSKTHU ;OL([VTTPJYVWYVJLZZVY^HZZLSLJ[LK[V[HJRSL[OL*7<LULYN`JVUZ\TW[PVU (JJVYKPUN[V-LSKTHU[OL([VTJOPWPZ[OYLLHUKOHSM[PTLZTVYLLMMPJPLU[[OHUHU` ZLY]LYWHY[VU[OLTHYRL[[VKH`MVY0U[LYUL[Z[`SLK^VYRSVHKZ ;VOHUKSL¸L]LY`[OPUNLSZL¹[OL:LH4PJYV[LHTOHK[VZ`Z[LTH[PJHSS`PU]LU[UL^ [LJOUVSVN`[VYPK[OLZ`Z[LTVMJVTWVULU[Z;OL`KPK[OPZI`IVYYV^PUN[LJOUVSVN` \ZLKPUJSV\KJVTW\[PUN!=PY[\HSPaH[PVU ;OLZHTL^H`[OH[JSV\KJVTW\[PUNHSSV^Z^LIOVZ[PUNJ\Z[VTLYZ[OLHIPSP[`[V JVUZVSPKH[LZL]LYHSZLY]LYZPU[VVUL\ZPUNLP[OLYWYP]H[LVYW\ISPJJSV\KZ[OL:LH4PJYV [LHTJHTL\W^P[OZVTL[OPUNJHSSLK*7<06]PY[\HSPaH[PVU ;OLYLZ\S[!:LH4PJYV^HZHISL[VYLTV]L VM[OLJVTWVULU[Z[OH[HWWLHYVUH :LY]LYIVHYK;OPZTHZZP]LZOYPURHNL[YHUZSH[LZPU[VSV^LYLULYN`JVUZ\TW[PVU^OPJO LMMLJ[P]LS`THRLZP[HºNYLLU[LJOUVSVN`» ;OPZPZVULYLHZVU^O`P[THKLHYLJLU[HWWLHYHUJLH[ VU;OL>HSS:[YLL[ 1V\YUHS»Z[VWSPZ[VMJSLHU[LJOJVTWHUPLZ 0U-LIY\HY`:LH4PJYVYLSLHZLK[OLIP[_ZLY]LY;OL:4^OPJO MLH[\YLKVM[OLSH[LZ[IP[0U[LS([VTUK\HSJVYLWYVJLZZVYZ;OLYHJR\UP[ TLHZ\YLZHIV\[PUJOLZPUOLPNO[YLK\JPUNWV^LYHUKZWHJLI`TVYL[OHU ;OL\ZLVM([VTTPJYVWYVJLZZVYZZOYPURZHZ`Z[LTIVHYKMYVT[OLZPaLVMHJOLZZIVHYK [V[OH[VMHI\ZPULZZJHYK ;OLPTWSPJH[PVUZHYLMHYYLHJOPUNZPUJL[OL[PU`ZLY]LYZKYH^ë[OLWV^LYHUK[HRLë [OLZWHJLVM[YHKP[PVUHSZLY]LYZTVZ[VM^OPJO\Z\HSS`JVUZ\TL?LVUWYVJLZZVYZMYVT 0U[LS:LLWYL]PV\ZISVNWVZ[VU0U[LSZLY]LYZHUK[OL?LVUYHUNL ¸-VYJVTWHUPLZPU[OLKH[HJLU[LYWV^LYJVUZ\TW[PVUPZ[OLSHYNLZ[6WLYH[PUN ,_WLUZLMVYVM[LUHJJV\U[PUNMVYTVYL[OHU VM6W,?0UMHJ[YLZLHYJOOHZ ZOV^U[OH[V]LYH]VS\TLZLY]LY»ZSPML[PTL[OLJVZ[VMWV^LYL_JLLKZP[ZW\YJOHZL WYPJL¹ZHPK:LH4PJYV 0UVULJHZLZ[\K`4VaPSSHKL]LSVWLYZVM-PYLMV_^LIIYV^ZLYJVTWHYLKWLYMVYTHUJL VU[OL:LH4PJYV:4^P[O[OLPYPUJ\TILU[Z`Z[LT¶HU/7*+\HS:VJRL[ 8\HK*VYL3?LVU)SHKLHUKMV\UK:LH4PJYV[VILKYHTH[PJHSS`Z\WLYPVYVUHSSVM [OLJVTWL[P[P]LKPTLUZPVUZ!*HWP[HSL_WLUZLWLY\UP[JVTW\[L 4VaPSSHZHPK[OH[^OPSLOHUKSPUN/;;7YLX\LZ[ZLHJO([VTZLY]LYPU[OL:LH4PJYV :4WYV]PKLKKYHTH[PJHSS`TVYLJVUZPZ[LU[YLZWVUZL[PTL[V\ZLYYLX\LZ[Z[OHU [OL8\HK*VYL?LVUWYVJLZZVYZPU[OL/7*LUZ\YPUNH\UPMVYTHUKWVZP[P]L J\Z[VTLYL_WLYPLUJL


¸6\YPU]LZ[TLU[PU:LH4PJYVOHZHSYLHK`WHPK[YLTLUKV\ZKP]PKLUKZ>LHYLKYH^PUN VU[OLVYKLYVM[OLWV^LYWLY/;;7YLX\LZ[HUK\ZPUNSLZZ[OHU[OLZWHJL¹ ZHPK4VaPSSH ¸;OPZOHZMYLLKYVVTPUV\YWV^LYLU]LSVWLHUKZWHJLPUV\YJHNLZ[VPUJYLHZL[OL JVTW\[LMVV[WYPU[WYV]PKPUNHKKP[PVUHS*7<J`JSLZMVYV\YKPMMLYLU[\ZLYZ^OPSL KYHTH[PJHSS`YLK\JPUNV\YVWLYH[PUNL_WLUZLZ¹ >OH[PZZVPU[LYLZ[PUNHIV\[[OL:LH4PJYVZ\JJLZZPZOV^[OLYL]VS\[PVUPU :THY[WOVULZHUKJSV\KJVTW\[PUNPZOLSWPUNKYP]LZLY]LYPUUV]H[PVU(ZTVYLHUK TVYLWLVWSLHJJLZZ[OL0U[LYUL[V]LY[OLPY:THY[WOVULHUKJVUZLX\LU[S`JSV\K ZLY]PJLZZ\JOHZ.VVNSL+VJZVY(THaVU»ZZ[VYHNLWSH[MVYT[OLULLKMVYTVYL WV^LYM\STPJYVWYVJLZZVYZILJVTLZHWYPVYP[` ;OPZSLK[V[OLKL]LSVWTLU[0U[LS»Z([VTJOPW)\[:LH4PJYV^HZVULVM[OL]LY`ML^ JVTWHUPLZ[VZLLOV^[OPZTPNO[ILYLW\YWVZLKIHJR[V^HYKZSV^LYLULYN` JVUZ\TW[PVUPUZLY]LYZOV\ZLKH[THZZP]L^LIOVZ[PUNKH[HJLU[LYZ ;OLYLZ\S[PZHUL^^H]LVMPUUV]H[PVUZ^LLWPUN[OLSHUKVM^LIZLY]LYZHZ[OL^VYSKVM [LJOUVSVN`JVU[PU\LZP[ZTHYJO[V^HYKZZTHSSLYKL]PJLZHUKSV^LYLULYN`MVV[WYPU[Z 0U[OLLUK[OPZTH`[YHUZSH[LPU[VSV^LYJVZ[ZMVY`V\[OLJVUZ\TLY>OVJHUHYN\L ^P[O[OH[ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH

4H`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

)DFHERRN5HIUDPHVWKH,GHDRID:HEVLWH

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ 7LVWSLUV^ZWLUKTVYL[OHUIPSSPVUTPU\[LZWLYTVU[OVU-HJLIVVRHUKHU` JOHUNL[VP[ZJVYLPUMYHZ[Y\J[\YL\ZLYPU[LYMHJLVY[VVSZL[ZLUKZV\[^HYUPUNZPNUHSZ PU[V[OL^LIKLZPNULYHUKKL]LSVWLYJVTT\UP[PLZVM[LU[HZRLK^P[OPU[LNYH[PUN[OL WV^LYM\SZVJPHSUL[^VYRPU[VL_PZ[PUN^LIZP[LZ ;OPZPUJS\KLZ[OLHUUV\UJLTLU[[OH[-HJLIVVRTHKLZL]LYHSTVU[OZHNV[VKLWYLJH[L [OLWVW\SHYJ\Z[VT-)43HWWVU4HYJO^OPJOHSSV^LK\ZLYZ[VJ\Z[VTPaL [OLPYI\ZPULZZHUKMHUWHNLZ^P[OO[TSSPRLJVU[LU[ 0[OHZILLUYLWSHJLK^P[OZVTL[OPUNJHSSLKP-YHTLHWWSPJH[PVUZ[OH[LZZLU[PHSS`HSSV^H KLZPNULYVYKL]LSVWLY[VMYHTLHUL_PZ[PUNL_[LYUHS^LIWHNLVUH-HJLIVVR[HI 存6U4HYJO`V\^PSSUVSVUNLYILHISL[VJYLH[LUL^-)43HWWZHUK7HNLZ


^PSSUVSVUNLYILHISL[VHKK[OL:[H[PJ-)43HWWยนZHPK-HJLIVVR ;OPZZ[YH[LNPJTV]LKV]L[HPSZ^P[O[OLWV^LYM\SLTLYNPUN/;43Z[HUKHYK^OPJOZLLRZ [VYLK\JL[OLULLKMVY\ZPUNWYVWYPL[HY`[LJOUVSVNPLZZ\JOHZ(KVIL-SHZOMVY L_HTWSL[VWSH`]PKLVVUH^LIWHNL )`HSSV^PUNKLZPNULYZHUKKL]LSVWLYZ[VX\PJRS`YL\ZLL_PZ[PUNO[TSJVKLVU-HJLIVVR WHNLZ[OL`ZWLLK\WPU[LNYH[PVUHJYVZZ^LIZP[LZHUKV[OLYKL]PJLZZ\JOHZ :THY[WOVULZ >OLU-HJLIVVR[OYL^[OLP-YHTLZ^P[JOTHU`TPZ[HRLUS`[OV\NO[[OLPYSLNHJ`-)43 WHNLZ^V\SKJLHZL[VM\UJ[PVU/V^L]LY[OPZPZUV[[OLJHZL >OPSLUL^-)43HWWZ^PSSUV[ILZ\WWVY[LKNVPUNMVY^HYKWYL]PV\ZHWWZI\PS[PU[OL -HJLIVVR4HYR\W3HUN\HNL^PSSJVU[PU\L[VM\UJ[PVUWYVIHIS`^P[OV\[PUJPKLU[ ยธ>OPSLHSSL_PZ[PUNHWWZVU7HNLZ\ZPUN-)43VY[OL:[H[PJ-)43HWW^PSSJVU[PU\L[V ^VYR^LZ[YVUNS`YLJVTTLUK[OH[[OLZLHWWZ[YHUZP[PVU[VP-YHTLZHZZVVUHZ WVZZPISL3HZ[S`^L^HU[[VILJSLHY[OH[V\YKLWYLJH[PVUVM-)43KVLZUV[PTWHJ[ ?-)43Z\JOHZ[OL[HNZ[OH[Z\WWVY[ZVJPHSWS\NPUZยนZHPK-HJLIVVR 0M`V\HYLP[JOPUN[VJYLH[L`V\YMPYZ[P-YHTLHWWJOLJRV\[[OPZ]PKLV[\[VYPHSVU /\I:WV[)SVN[OH[IYLHRZKV^U[OLWYVJLK\YLPUJSLHYZ[LWZ >OPSL[OL[\[VYPHSOLSWZ`V\NL[`V\YMLL[^L[`V\ZOV\SKHSZVWSH`JSVZLH[[LU[PVU[V ZVTLUPNNSPUNPZZ\LZ^OPJOTH`JYVW\W^OPSL`V\H[[LTW[[VMYHTL`V\YMPYZ[^LI WHNLVU-HJLIVVR ;OPZPUJS\KLZHWLZR`LYYVY[OH[ZVTL[PTLZHWWLHYZ^OLU`V\[Y`[VMYHTLHZ[H[PJ /;43WHNLVU`V\Y-HJLIVVR[HI0[ยปZYLSH[LK[VH/;;77VZ[-VY*HU]HZKPYLJ[P]L V\[SPULKVU[OL-HJLIVVR+L]LSVWLYWHNL 6ULX\PJR^H`HYV\UK[OPZLYYVYPZ[VYLUHTL`V\YWHNLMYVT/;43[VH7/7VY(:7 KLWLUKPUNVU^OPJOMSH]VYVM6:`V\Y^LIOVZ[PZ\ZPUN 0UHU\[ZOLSS[OLLYYVYTH`ILYLZ\S[\WVUSVHKPUNHUP-YHTLILJH\ZL-HJLIVVR PUP[PH[LZH76:;[V[OLPUKL_WHNLPUVYKLY[VWHZZZVTLKH[HIHJR[V[OLHWW:VTL ZLY]LYZTH`UV[HSSV^H76:;[VHMPSL^P[O[OL/;43L_[LUZPVU >OPSL/;43P-YHTLZPU[OLTZLS]LZHYLUV[OPUNUL^[V^LIKLZPNULYZVY^LI KL]LSVWLYZ[OL^H`[OL`HYLOHUKSLKPU-HJLIVVRPZZ[PSSH^VYRPUWYVNYLZZ )V[OWHY[PLZULLK[VRLLWHJHYLM\SL`LVU[OLLTLYNPUN[LJOUVSVN`[YLUKZPU-HJLIVVR HZ[OL`KPYLJ[S`PUMS\LUJL[OLKPYLJ[PVUVM^LIKL]LSVWTLU[VU[YHKP[PVUHS^LIZP[LZ 4VYL[OHUTPSSPVU^LIZP[LZOH]LPU[LNYH[LK^P[O-HJLIVVRPUJS\KPUNV]LYVM


JVT:JVYL»Z<:;VW^LIZP[LZHUKV]LYOHSMVMJVT:JVYL»Z.SVIHS;VW ^LIZP[LZ ;OLYLTH`JVTLHWVPU[PU[PTL^OLUKL]LSVWPUNHZP[LMVY-HJLIVVRTH`ILJVTL[OL V]LYYPKPUNVIQLJ[P]LMVYHJVTWHU`PU[LYLZ[LKPUKLWSV`PUNVYL_[LUKPUNP[ZVUSPUL WYLZLUJL-HJLIVVRPZOLYL[VZ[H` .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[

/LNH;^LL[

4HYJOI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

%DWWOHILHOG:RUG3UHVV)LJKWLQJPDOZDUH

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ 0[»ZHU\NS`ZP[\H[PVU@V\^HRL\WVULKH`[VMPUKVULVM`V\Y>VYK7YLZZZP[LZ PUMLJ[LK^P[OTHS^HYLL]LU[OV\NOHSS`V\YWS\NPUZHUK[OLTLZHYL\WKH[LK 0UYLJLU[^LLRZ>VYK7YLZZ[OLTLZHJYVZZ[OL^LIOH]LILLUOP[I`THS^HYL PU[Y\ZPVUZ^OPJOPMSLM[\UJOLJRLKYLZ\S[ZPU.VVNSLISVJRPUN^LIZP[LZPUZLHYJO YLZ\S[ZHUKPUMVYTPUNV^ULYZ[OL`ULLK[V[HRLHJ[PVU[VYLTV]LOHJRLKWHNLZILMVYL ILPUNYLPUZ[H[LK ,]LUPM`V\YLTV]L[OLTHS^HYL`V\YZLSMVY^P[O[OLOLSWVM`V\Y^LIOVZ[`V\YLTHPU ]\SULYHISL0[PZUV[\UJVTTVUMVY>VYK7YLZZZP[LV^ULYZ[VNL[HUV[OLYPUMLJ[PVU^P[OPU ^LLRZVM[OLMPYZ[/HJRLYZMPUK^H`Z[VSLH]LIHJRKVVYZPU[V`V\YZP[LHUKSPLPU^HP[MVY HUHW[[PTL[VZ[YPRL(UK[OL`NLULYHSS`KV /HJRLYZNHPULK[OL\WWLYOHUKHYV\UK[OLILNPUUPUNVM(\N\Z[I`L_WSVP[PUNVUL VM[OLTVZ[^PKLS`\ZLK>7WS\NPUZVU[OL^LI[OLPTHNLYLZPaPUN\[PSP[`JHSSLK


;PT;O\TIWOW/V^^PKLS`\ZLKPZZJHY`!5LHYS` TPSSPVU.VVNSLZLHYJOYLZ\S[Z ZOV^\WMVY[OPZ\[PSP[` ;OLYLZ\S[ZPUJS\KLKYLKPYLJ[Z[V¸ZJHYLZP[LZ¹IHZLKPU9\ZZPHHUK,HZ[LYU,\YVWLHUK HNLULYHSKL[LYPVYH[PVUPU[OLWYLZLU[H[PVUHUK^VYRPUNVMH>VYK7YLZZISVNVY*4: >P[OPUOV\YZV[OLYMYLLHUKWYLTP\T>VYK7YLZZ[OLTLZVU[OLZHTLZLY]LYYPZRLK PUMLJ[PVUMVYJPUN^LIZP[LV^ULYZHUKKL]LSVWLYZ[VZJYHTISL[VYLJ[PM`[OLWYVISLT;OPZ JV\SK[HRLHU`^OLYLMYVT OV\YZKLWLUKPUNVU[OLYV\[L[OL`JOVZL :VTLZWLJPMPJHJ[PVUZWLYMVYTLKI`OHJRLYZPU]VS]LK\WSVHKPUN7/7ZOLSSZJYPW[Z[V WLYMVYTYLTV[LMPSLPU[Y\ZPVUZ\ZPUN]\SULYHIPSP[PLZPU[OL;PT;O\TIJVTWVULU[;OL` ^V\SK[OLUTHSPJPV\ZS`HS[LYO[HJJLZZMPSLZ[VWLYMVYT<93YLKPYLJ[ZHUKV[OLYOHJRZ ;OL`TH`OH]LHSZVOH]L\ZLK`V\YZP[L[VKLSP]LYHKZHUKV[OLYZWHTWYHJ[PJLZ (JJVYKPUN[V4HYR4H\UKLY^OVVYPNPUHSS`KL[LJ[LK[OL]\SULYHIPSP[`[OL ;PT;O\TIWOWMPSLPZPUZLJ\YLILJH\ZLP[HSSV^ZOHJRLYZ[OLHIPSP[`[V^YP[LMPSLZPU[V KPYLJ[VY`[OH[PZHJJLZZPISLI`WLVWSL]PZP[PUN`V\YZP[L /LYLTHYRLK[OH[[OLVUS`^H`[VIL[Y\S`ZLJ\YLPZ[VKLSL[L[OLMPSL\ZPUN[OL¸YT ;PT;O\TIWOW¹HUKTHRLZ\YLP[KVLZUV[IYLHR[OLYLZ[VM[OL>VYK7YLZZ;OLTL )`[OL^H`OLYL]LHSLK[OH[L]LUOPZISVNNV[OHJRLK/L^HZHSLY[LK[V[OPZ^OLU VULVMWHNLZSVHKLKHTLZZHNLZH`PUN¸*VUNYH[\SH[PVUZ`V\»YLH^PUULY¸ 0M`V\HYLPU[LYLZ[LKPUYLHKPUN^OH[OLKPKUL_[JOLJRV\[OPZISVNWVZ[ )LU.PSSIHURZHUK4HYR4H\UKLYL]LU[\HSS`[LHTLK\W[VMP_;PT;O\TIPUJS\KPUNH SPULI`SPULYL^YP[LVM[OLVYPNPUHSJVKL;OL`JHSSLK[OLPU[Y\ZPVU[OL¸ALYV+H` =\SULYHIPSP[`¹HUKYLSLHZLK]LYZPVUVM;PT;O\TI^OPJO^PSSMPUKP[Z^H`PU[V\WKH[LK WS\NPUZHJYVZZ[OL^LIPUJS\KPUNWYLTP\T[OLTLZVMMLYLKI`LN,SLNHU[;OLTLZ >OPSL[OLJVTT\UP[`ZWPYP[PUIH[[SPUNHUKKLMLH[PUN[OL;PT;O\TIOHJRPZNYLH[[VZLL P[YLTPUKZ\ZVM[OLKHUNLYZVMILJVTPUNJVTWSHJLU[\ZPUN[OL>VYK7YLZZISVNNPUN WSH[MVYT[VKYP]LV\YZP[LZ;OPZPZLZWLJPHSS`[Y\LHZ>7L]VS]LZPU[VH[Y\L*VU[LU[ 4HUHNLTLU[:`Z[LT*4:9LN\SHY\WKH[LZ[V[OLJVYL[OLTLHUKWS\NPUZPZUV[ VUS`HK]PZHISLP[PZ*90;0*(3 0[HSZVPTWLYH[P]L[VZLSLJ[H^LIOVZ[[OH[HJ[ZX\PJRS`[VOLSW`V\JVYYLJ[[OLZL PZZ\LZ@V\TH`[`WPJHSS`KL[LJ[[OLTHS^HYL),-69,[OL^LIOVZ[LZWLJPHSS`PM`V\ HYLOV\ZLKVUHZOHYLKOVZ[PUNWSH[MVYT:VTL^LIOVZ[ZHSZVVMMLYYLN\SHYZJHUZVM `V\Y=PY[\HS7YP]H[L:LY]LYZ=7:^OPJOTH`OLSW`V\SPTP[[OLV\[IYLHR)\[TVZ[VM [OL[PTL[OLZJHUZHYLKVULVUS`HM[LYHIYLHJOPZKPZJV]LYLK @V\JHU[HRLHKKP[PVUHSZ[LWZ[VSVJRKV^U`V\Y>VYK7YLZZ[OLTLZ9L]PL^[OLZL WVZ[Z^OPJOVMMLYRL`HJ[PVUZ[V[HRL!


^H`Z[VZLJ\YL`V\Y>VYK7YLZZ)SVN >VYK7YLZZ:LJ\YP[`;PWZHUK/HJRZ >VYK7YLZZ6YN7S\NPU+PYLJ[VY`!:LJ\YL>VYKWYLZ: -\Y[OLY[OLYLHYLZVTL[OPYKWHY[`ZLY]PJLZ^OPJOVMMLYTVU[OS`HUKHUU\HSWSHUZ[V ZJHU`V\YKVTHPUZVUHYLN\SHYIHZPZ:\J\YPMVYPUZ[HUJLVMMLYKL[LJ[PVUZLY]PJLZMVY \UH\[OVYPaLKJOHUNLZ[V`V\Y^LIZP[LZ+5:>OV0ZHUK::3JLY[PMPJH[LZ0U[OL PU[LYLZ[ZVMM\SSKPZJSVZ\YL0HTHUHMMPSPH[LVM[OLZLY]PJL -PUHSS``V\TH`MPUK[OPZWVZ[\ZLM\SVU[OL.VVNSL,U[LYWYPZL)SVNVMMLYPUNZVTL IHZPJZLJ\YP[`[PWZHUKIHJRNYV\UKPUMVYTH[PVUVUOHJRPUN >L^V\SKILPU[LYLZ[LK[VOLHY`V\Y[OV\NO[ZVUTHS^HYLPU[Y\ZPVUZHUKZVTLVM`V\Y L_WLYPLUJLZHUKHK]PJLPU[HJRSPUN[OPZNYV^PUNWYVISLT .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

(\N\Z[I`.\LZ[)SVNNLY *VTTLU[Z

5HVSRQVHVWR%DWWOHILHOG:RUG3UHVV)LJKWLQJPDOZDUH


4\OHTTHK(`HK(\N\Z[ !HT

4`ISVNOHZILLUOHJRLKYLJLU[S`HUK0^HZ\ZPUN>VYK7YLZZHZT`ISVNNPUNWSH[MVYTHUK<2HZ HOVZ[0[^HZZOV^PUNHTLZZHNLZH`PUN[OH[T`ZP[LOHZILLUOHJRLK0JV\SKSVNPU[V[OL HKTPUPZ[YH[PVUWHNLI\[[OLMYVU[WHNL^HZNVUL0KV\ZLZOHYLKOVZ[PUNHUKHSSISVNZ0OHK\ZPUN >VYK7YLZZ^LYLOHJRLKHZ^LSS0»TUV^JVUZ\S[PUNHUL_WLY[VUOV^[VMP_P[-VY[\UH[LS`PKPKUV[ OH]LHSV[VMLU[YPLZHUK0JV\SKHJJLZZ[OLKH[HIHZLHUKZH]L[OLWVZ[Z(U`HK]PJL`V\NV[MVYTL [VOHYKLUT`ISVNZV[OLY[OHU[OVZLTLU[PVULKHIV]L&

QHZVUZ[L]LUZ(\N\Z[!WT

/P4VOHTTLK :VYY`[VOLHYHIV\[[OH[OHJRUV[WSLHZHU[/LYLHYLHML^TVYLSPURZ[OH[TH`OLSW`V\PUJS\KPUN ZVTLMVY1VVTSH! >69+79,:: >VYK7YLZZVYN¶/V^[V2LLW>VYK7YLZZ:LJ\YL O[[W!^VYKWYLZZVYNKL]LSVWTLU[ RLLW^VYKWYLZZZLJ\YL >VYK7YLZZVYN¶/HYKLUPUN>VYK7YLZZ O[[W!JVKL_^VYKWYLZZVYN/HYKLUPUNF>VYK7YLZZ >VYK7YLZZVYN¶<WNYHKPUN>VYK7YLZZ O[[W!JVKL_^VYKWYLZZVYN<WNYHKPUNF>VYK7YLZZ 16643( 1VVTSHVYN¶1VVTSH:LJ\YP[`*LU[LY O[[W!KL]LSVWLYQVVTSHVYNZLJ\YP[`O[TS ;OL1VVTSH:LJ\YP[`*LU[LYPUJS\KLZPUMVYTH[PVUHIV\[[OLPYSH[LZ[ZLJ\YP[`UL^Z[OLPYSH[LZ[ ZLJ\YP[`HY[PJSLZHUKTVYLPUMVYTH[PVUPUNLULYHSHIV\[[OL1VVTSH:LJ\YP[`:[YPRL;LHT 1VVTSHVYN¶<WNYHKL0UZ[Y\J[PVUZ O[[W!KVJZQVVTSHVYN<WNYHKLF0UZ[Y\J[PVUZ 9LNHYKZ 1HZVU


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

0RELOH6HFXULW\7KH'DQJHUVRIWKH&RPLQJ 6PDUWSKRQH5HYROXWLRQ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

^HZHUHZ[``LHYMVYTHS^HYLPU[Y\ZPVUZVUJVUZ\TLYOHYK^HYLJVZ[PUN[OL <UP[LK:[H[LZV]LY IPSSPVUHSVUL 0U[OL<2WYLJPZLU\TILYZHYLOHYKLY[VJVTLI`I\[PM`V\KLZPNUHUKTHPU[HPU ^LIZP[LZ`V\OH]LTVZ[SPRLS`L_WLYPLUJLK[OPZPZZ\LH[ZVTLWVPU[PU`V\YJHYLLY WLYOHWZL]LUHZYLJLU[S`HZSHZ[`LHY^P[O[OLMHTV\ZALYV+H`=\SULYHIPSP[`VU >VYK7YLZZ^OPJOHMMLJ[LK[OL\W[PTLVMHNYLH[THU`ISVNZHUKJVU[LU[THUHNLTLU[ Z`Z[LTZ*4:


)\[^OPSL[OLZL[YHKP[PVUHS[OYLH[ZHYLJVTTVUJOHSSLUNLZMVYKLZPNULYZHUK KL]LSVWLYZVU[YHKP[PVUHSWSH[MVYTZZ\JOHZKLZR[VWZHUKSHW[VWZ[OL`WLYOHWZWHSLPU [OLJVTWHYPZVU[V[OLJVTPUNKHUNLYZWVZLKI`[OL:THY[WOVULYL]VS\[PVU )`^LIHJJLZZ]PHH:THY[WOVULPZZL[[VL_JLLKIV[OSHW[VWZHUKKLZR[VWZ HJJVYKPUN[V.HY[ULY;OPZPZHSZVHUV[OLYYLHZVUMVY[OLL_WSVZP]LNYV^[OPUTVIPSL MYPLUKS`^LIZP[LZ¶:LL<2TVIPSLWYVK\J[.V4VIP¶HUKOLUJLP[ZHYJOLULT` THS^HYL *VTW\[LY>VYSKYLWVY[LKPUSH[L[OH[TVIPSLTHS^HYLOHKKV\ISLKVU(UKYVPK :THY[WOVULZ;OLMPN\YLQ\TWLKMYVTWPLJLZVM\UPX\L(UKYVPKTHS^HYL[VV]LY ;OPZSLK.VVNSLRPSSTVYL[OHUHWWZPUMLJ[LK^P[O[OL+YVPK+YLHTTHS^HYL MYVTP[ZKPYLJ[VY` )\[[OPZWYVISLTNL[ZL]LU^LPYKLYHUKTVYLKHUNLYV\ZPM`V\JVUZPKLY[OLTHZZP]L JHWHIPSP[`VMH:THY[WOVULPUJS\KPUN[OLT\JOO`WLK89JVKLYL]VS\[PVU[OH[HSSV^ZH \ZLY[VZJHUHUVMMSPULWYPU[LKJVKLHUKILPUZ[HU[S`KPYLJ[LK[VHJ\Z[VTSHUKPUNWHNL <93 (=.;LJOUVSVNPLZYLWVY[LKPUH-V\Y[O8\HY[LY7YLZZ9LSLHZL[OH[¸7\[[PUNH THSPJPV\Z89JVKLZ[PJRLYVU[VL_PZ[PUNTHYRL[PUNTH[LYPHSVYYLWSHJPUNH^LIZP[L»Z IVUHMPKL89JVKL^P[OHTHSPJPV\ZVULJV\SKILLUV\NO[V[YPJRTHU`\UZ\ZWLJ[PUN WLVWSL¹ ;OLYLZ\S[PZUL^\UL_WLJ[LK^H`ZMVYOHJRLYZ[VJVTWYVTPZLZLJ\YP[`VUH :THY[WOVULUV^[OH[[OLKL]PJLVWLYH[LZHUKILOH]LZQ\Z[SPRLHJVTW\[LY 0UHUV[OLY[^PZ[(=.YLWVY[Z[OLLTLYNLUJLVMALYV(JJLZZHRLYULSTVKLYVV[RP[[OH[ HSSV^OHJRLYZ[VZW`VU:THY[WOVUL\ZLYZMYVTHYLTV[LZLY]LY ¸>HP[PUNMVYJVTTHUKZMYVT[OLJYPTPUHSZILOPUKP[[OLYVV[RP[HSSV^Z[OLJYPTPUHSZ[V \ZL[OLPUMLJ[LKTHJOPUL^OLUHUKOV^[OL`^PZO¹ ;OLYLZ\S[PZ[OH[(=.YLWVY[LKV]LYHTPSSPVUTHSPJPV\ZTVIPSLL]LU[ZK\YPUN[OL MV\Y[OX\HY[LY0U[LYLZ[PUNS`[OL<2OHZUV^Q\TWLK[VZLJVUKWSHJLMYVTMV\Y[O ILOPUK[OL<UP[LK:[H[LZHZ[OL^VYSK»ZSHYNLZ[ZV\YJLVMZWHT ;OPZOHZSLHK^LIOVZ[PUNWYV]PKLYZZ\JOHZ<2[VWYLLTW[[OPZ[OYLH[HUKVMMLYUL^ SH`LYZVMJ\Z[VTLYWYV[LJ[PVU^P[OUL^TVIPSL=75WHJRHNLZ ;OL[LJOUVSVN`^YHWZ[OL\ZLYHUKKL]PJLPUHZLJ\YLLUJY`W[LKMVYJLMPLSKVMMLYPUN L_[YLTLS`SPTP[LKH]LU\LZMVYHOHJRLY[VJVTWYVTPZL`V\Y:THY[WOVUL^OPSLIYV^ZPUN [OL0U[LYUL[VY\WSVHKPUN^LIMPSLZ 0UMHJ[[OLMPYL^HSSZVM[^HYLPZKL]PJLHNUVZ[PJHUKJHUILL_[LUKLKWYV[LJ[IV[O`V\Y SHW[VWHUKKLZR[VW


,_WLJ[[VZLL7YP]H[L+H[H5L[^VYRZLUJVTWHZZPUNTVIPSL=75»:]PY[\HSWYP]H[L UL[^VYRZILJVTPUNVULVM[OLOV[[LZ[HUKTVZ[JYP[PJHSP[LTZMVYHU`^LIZP[LV^ULYVY KL]LSVWLY^OV^PZOLZ[VWYV[LJ[OPZKH[HKL]PJLVY^LIZP[LPU ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

4HYJOI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

<RX7XEHFKDVHVWKHVLOYHUVFUHHQ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ >P[OV]LYIPSSPVUKHPS`WHNL]PL^Z[OPZWVW\SHY]PKLVJOHUULSV^ULKI`.VVNSLPZUV SVUNLYWHZZP]LS`HJJLW[PUN\ZLYNLULYH[LKJVU[LU[¶P[»ZHSZVOLSWPUNJYLH[LP[ >OPSLP[KPZTHU[SLZP[ZMVYTLYWSH[MVYTJHSSLK.VVNSL=PKLV[OLZLHYJONPHU[PZUV^ L_WLYPTLU[PUN^P[OUL^N\LYPSSH[HJ[PJZ[VPUJYLHZL[OLX\HSP[`VM[OLJVU[LU[HWWLHYPUN VU^LIZJYLLUZ ;OLSH\UJOVM.VVNSL;=UV^THRLZP[HKPYLJ[[OYLH[[V[YHKP[PVUHSTV]PLZ[\KPVZHUK [LSL]PZPVUUL[^VYRZ^OVHYLL_WLYPTLU[PUN^P[O[OLPYV^UUL^[LJOUVSVN`PUJS\KPUN <S[YH=PVSL[HUL^[`WLVMKPNP[HSTV]PLSVJRLY /LYLHYLMP]L@V\;\ILHWWZ^OPJOOPNOSPNO[[OPZ[YLUKHUKTH`HWWLHS[V[OVZLVM`V\


^P[OHOPKKLUKPYLJ[VYPHSILU[VY^OVZPTWS`^PZO[VL_WSVYLZVTLVM@V\;\IL»ZSLZZLY RUV^UMLH[\YLZ 6[OLY^PZL[OL`HYLNYLH[MVYRPSSPUN[PTLHUKZ\YLILH[MPSSPUNV\[VUSPULJYVZZ^VYK W\aaSLZ @V\;\IL:LHYJO:[VYPLZ @V\JHUJYLH[L`V\YV^U:LHYJO:[VY`IHZLKVU.VVNSLZLHYJOHJ[PVUZ-VYNL[ ZJYLLUYLJVYKPUNZVM[^HYL0UZ[LHKI\PSK`V\YV^UZLHYJOZ[VY`HYV\UK`V\YKVTHPU VYIYHUKYLMLYLUJPUNW\ISPJTH[LYPHSVU.VVNSL4HWZ:LHYJO0THNLZ)VVRZHUK TVYL ;OPZZSPJRPU[\P[P]LZ`Z[LTHSSV^Z`V\[VHZZVJPH[LT\ZPJ[YHJRZHUKHZZLTISLHKPNP[HS Z[VY`IVHYK6RH``V\TH`UV[^PUHU`H^HYKZI\[JVUZPKLYKV^USVHKPUN[OLMPUPZOLK TV]PL[V`V\YKYP]LHUKTHRPUNM\Y[OLYLUOHUJLTLU[ZPUP4V]PLVY(KVIL7YLTPLYL 20::PZH^VUKLYM\SJVUJLW[ @V\;\ILPZUV^3P]L 0[OHK[VOHWWLU@V\;\ILUV^VMMLYZSP]LZ[YLHTPUNVMWVW\SHYL]LU[ZPUJS\KPUN JVUJLY[ZZWVY[ZL]LU[ZHUKPU[LY]PL^Z;OH[TLHUZ[OH[HSS`V\¸TVUHYJO^HUUHILZ¹ JHUJH[JO[OLYV`HS^LKKPUNSP]LVU[OL9V`HS*OHUULS0THNPUL[OLM\[\YL^OLYL -VY[\ULJVTWHUPLZHUKZTHSSI\ZPULZZLZSL]LYHNL@V\;\IL[VIYVHKJHZ[KHPS`SP]L UL^ZHUK[LJOUPJHSMLLKZ[VV]LYIPSSPVU]PL^LYZ @V\;\IL^HU[Z[VZLSS`V\Y]PKLVZ >LSSSL[ZX\HSPM`[OH[Z[H[LTLU[0M`V\Y@V\;\IL]PKLVZHYLVYPNPUHSUVL_JLW[PVUZHUK `V\WVZ[]PKLVZVUHYLN\SHYIHZPZ^P[OWHNLZ]PL^ZL_JLLKPUNWHNL]PL^Z YV\NOS``V\TH`ILLSPNPISLMVY[OLPY7HY[ULY7YVNYHT^OPJOHSSV^Z`V\[VTVUL[PaL HUK[YHJRMPSTJVU[LU[@V\YMPSTJV\SKLUK\WVU[OL@V\;\IL:[VYL^OPJONL[Z L_WVZLK[VHO\NLH\KPLUJL:[PSSUV[JVU]PUJLK&*OLJRV\[[OLZLZ\JJLZZZ[VYPLZ[V MPYL\WZVTLLU[O\ZPHZTMVY`V\YM\[\YLPUKLWLUKLU[MPSTTHRPUNJHYLLY @V\;\ILUV^OHZHZJOVVSMVYMPSTTHRLYZ ;OLUHTLVM[OPZ:WPLSILYNJSVUPUNMHJ[VY`PZJHSSLK;OL@V\;\IL*YLH[VY0UZ[P[\[L


^OPJOHSSV^Z`V\[VLHYUHMYLL<:Z\TTLYLK\JH[PVUH[VULVM[^VSLHKPUNMPST ZJOVVSZ!<:*:JOVVSVM*PULTH[PJH[ZVY*VS\TIPH*VSSLNLVM*OPJHNV ¸,HYUHWHPK*YLH[VY0UZ[P[\[LL_WLYPLUJLPUJS\KPUN![\P[PVUYV\UK[YPWHPYMHYLMVVKHUK YVVTPUNJVZ[Z¹ZH`Z@V\;\IL >O`HYL[OL`KVPUN[OPZ&>LSS[OL`^HU[VYPNPUHSJVU[LU[VMJV\YZLZV[OL`JHU JVTWL[LHNHPUZ[<UP]LYZHS:[\KPVZHUK+PZUL`;VZLLPM`V\X\HSPM`NVOLYL @V\;\IL^HU[Z[VRUV^TVYLHIV\[P[ZLSMHUK`V\ :PUJL.VVNSLV^UZIV[O@V\;\ILHUK.VVNSL(UHS`[PJZP[JVTLZHZUVZ\YWYPZL[OH[[OL YLK^OP[LHUKISHJRJOHUULSOHZHZWLJPHSZLJ[PVUVMP[ZZP[LKLKPJH[LK[VKHPS`Z[H[Z [YLUKZHUK]PKLVPUZPNO[Z@V\;\IL;YLUKZaLYVZPUVUWH[[LYUZ[OH[TH`PU[LYLZ[PUJP[L VYWYV]VRLM\Y[OLY[OV\NO[ZHIV\[\WSVHKLKJVU[LU[;OPZPUJS\KLZYP]HS^LKKPUNJSPWZ [V;4VIPSL»Z¸9V`HS>LKKPUN¹WYVTV[PVU^OPJOILJHTL[OLTVZ[]PL^LK@V\;\IL ]PKLVPU[OL<2YLJLU[S`;OLZP[LL]LUOHZHKHZOIVHYK^OPJOHSSV^Z`V\[VMPS[LYHUK JVTWHYLYLZ\S[Z .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH

4H`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

$GYDQWDJHVRI6KDUHG:HE+RVWLQJ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ (YLJLU[0U[\P[PUMVNYHWOPJYLWVY[Z[OH[H[SLHZ[ VMZTHSSI\ZPULZZLZKVUV[`L[ OH]LH^LIZP[LHUKYV\NOS` HYL\UOHWW`^P[O[OLPYJ\YYLU[^LIZP[L)V[O[OLZL Z[H[PZ[PJZPUKPYLJ[S`WVPU[[V[OLKPMMPJ\S[PLZHZTHSSI\ZPULZZVY:4,MHJLZPUJOVVZPUNH YLSPHISLOVZ[PUNZLY]PJL0UTHU`JHZLZ[OLWLYJLP]LKKPMMPJ\S[`JVZ[VYSPTP[LKMLH[\YLZ MV\UK\UKLY[`WPJHSZOHYLKOVZ[PUNWSHUZTH`ILHKL[LYYLU[PULP[OLYRPJRZ[HY[PUNH UL^^LIZP[LVYTV]PUNH^H`MYVTHUL_PZ[PUNZOHR`OVZ[PUNWYV]PKLY/V^L]LYPU YLJLU[`LHYZHZTHSSTPUVYP[`VM^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZOHZPU[YVK\JLKJVTWLSSPUNUL^ MLH[\YLZH[HMMVYKHISLWYPJPUNSL]LSZ[OH[HYLYLKLMPUPUN[OLX\HSP[`VMZLY]PJLZH]HPSHISL [VHU0UKP]PK\HS:4,VY:4) 3L[ZMVJ\ZVU[OL;67ILULMP[Z)`[OL^H``V\JHUJVTWHYL^LIOVZ[PUN WHJRHNLZOLYL (MMVYKHIPSP[`


(U:4)VYPUKP]PK\HSJHUUV^SL]LYHNLH<2TVU[OS`WSHUMVYHZSP[[SLHZ WWLY TVU[O>OPSLIHZPJP[OHZL]LY`[OPUNHZTHSSI\ZPULZZULLKZ[VNL[Z[HY[LKPUJS\KPUN 4)VMKPZRZWHJLHUK.)VMTVU[OS`[YHMMPJ *OVPJL (I\ZPULZZVYPUKP]PK\HSJHUJOVVZLMYVTH]HYPL[`VM<2WSHUZPUJS\KPUN:[HY[LY 7LYZVUHSHUK)\ZPULZZ;OL)\ZPULZZWSHUVMMLYZ[OLILZ[]HS\LPUJS\KPUNMYLL TVU[OZVUH[^V`LHYJVU[YHJ[ :VJPHS4LKPH0U[LNYH[PVU 0U[\P[YLWVY[LKSHZ[`LHY[OH[ VMI\ZPULZZLZUV^\ZLZVJPHSTLKPH[VH[[YHJ[UL^ J\Z[VTLYZ)\[OV^THU`OVZ[ZVMMLYH\[VTH[LK-HJLIVVRPU[LNYH[PVUKPYLJ[S`MYVT `V\YZOHYLKOVZ[PUNHJJV\U[&>H[JO[OPZ@V\;\IL]PKLV[VZLLOV^X\PJRHUKLHZ`P[ PZ[VTHYY`H-HJLIVVR<93[V`V\Y<2ZOHYLKOVZ[PUNWSH[MVYT .VVNSL(K^VYKZ=V\JOLY )V[O[OL7LYZVUHSHUK)\ZPULZZZOHYLKOVZ[PUNWHJRHNLZVMMLYHMYLLÂ&#x2030;HUKÂ&#x2030; .VVNSL(K^VYKZ=V\JOLYYLZWLJ[P]LS`[OH[HSSV^`V\[VSH\UJOHZTHSSTHYRL[PUN JHTWHPNUPU[HUKLT^P[O`V\YUL^^LIZP[L,]LY`IP[JV\U[ZHZ`V\RLLWJVZ[ZSV^ HUKW\YZ\LUL^THYRL[PUNHUNSLZ J7HULS :VM[HJ\SV\Z ;VNL[OLY[OL`MVYT[OL/VS`.YHPSVMOVZ[PUNKHZOIVHYKZHUK^PaHYKKYP]LUZVM[^HYL PUZ[HSSH[PVUJ7HULSPZHUPUK\Z[Y`SLHKLYPUVMMLYPUNZTVV[OLHZ`PU[\P[P]LJVU[YVSWHULSZ [VOHUKSLKP]LYZLOVZ[PUN[HZRZPUJS\KPUNIHJR\WZYLKPYLJ[ZHUKZ\IKVTHPU HKTPUPZ[YH[PVU:VM[HJ\SV\ZVMMLYZJSPJRPUZ[HSSZVMMHTV\ZZVM[^HYLPUJS\KPUN >VYK7YLZZ /VZ[T\S[PWSL^LIZP[LZ ;OL)\ZPULZZWHJRHNLJVUZPKLYLKILZ[]HS\LHSSV^ZHU\USPTP[LKHTV\U[VM^LIZP[LZ WS\Z\USPTP[LKKPZRZWHJL;OPZPZHWLYMLJ[]LOPJSLMVYY\UUPUNI\ZPULZZZP[LZHUK HKKPUNVUHKKP[PVUHSZLY]PJLZZ\JOHZTVIPSLZP[LZ.V4VIPHUKZLJ\YL=75ZLY]PJLZ ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

(VVHQWLDO3OXJLQV)RU<RXU:RUG3UHVV&06

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ :PTWSPJP[`PZWYLYLX\PZP[LMVYYLSPHIPSP[`;OPZX\V[LI`+\[JO:JPLU[PZ[,KZNHY+PQRZ[YH PU JV\SKLHZPS`KLZJYPIL[OLWYPUJPWSLZ[OH[\UKLYWPU[OL>VYK7YLZZISVNNPUN Z`Z[LT^OPJOOHZWYVWLSSLKP[[VVULVM[OL[VW[OYLLWVZP[PVUZHTVUNZ[JVU[LU[ THUHNLTLU[Z`Z[LTZPU[OL^VYSK[VKH`HSVUN^P[O1VVTSHHUK+Y\WHS 0UMHJ[THU`MHUH[PJHSMHUZVM>VYK7YLZZ^V\SKVM[LUYHURP[OPNOLY[OHU[OLV[OLY[^V TLU[PVULKHIV]LI\[JHSTLYTPUKZ^V\SKSPRL[VYLZLY]LQ\KNTLU[MVYH[SLHZ[HML^ TVYL`LHYZ[VZLL^OVJHUYLHSS`JSHPT]PJ[VY` 0U[LYLZ[PUNS`.VVNSL0UZPNO[ZOPU[Z[OH[TH`PUKLLKILSVUN[V>VYK7YLZZPU[OL ZLHYJO[LYTIH[[SL)\[PZ.VVNSLHS^H`ZYPNO[& )LZPKLZ[OLJSL]LYTHYRL[PUNILOPUK[OLMHTV\ZTPU\[LPUZ[HSS>VYK7YLZZOHZ U\Y[\YLKH]PIYHU[PU[LYUH[PVUHSJVTT\UP[`VM^LIKL]LSVWLYZ^OVHYLTHRPUN ISVNNLYZ^LIZP[LV^ULYZHUK^LILU[YLWYLUL\Y»ZSP]LZT\JOLHZPLYI`WYV]PKPUN [OV\ZHUKZVMMYLLHUKWYLTP\TWS\NPUZ^OPJOSP[LYHSS`NP]L`V\YISVN^PUNZ


>P[OPUTPU\[LZ`V\YISVNJV\SKILOVVRLKPU[V;^P[[LY-HJLIVVRVW[PTPaLKMVY .VVNSLVYTHUPW\SH[LKMYVTHU(WWSL>PUKV^ZVY(UKYVPK:THY[WOVUL )\[[OLLHZPLYP[PZ[V\ZLZVTL[OPUN[OLOHYKLYP[PZ[VJVKLVYKL]LSVWPU[OLMPYZ[ WSHJL5V[HSSWS\NPUZHYLJYLH[LKLX\HSZPUJLHNVVKKPSPNLU[KL]LSVWLYULLKZ[VH]VPK THU`[YHWZHUKOPKKLUKHUNLYZTLU[PVULKPU[OL;VW4VZ[*VTTVU*VKPUN 4PZ[HRLZPU>VYK7YLZZ7S\NPUZ /LYLHYLMP]LKLWLUKHISLWS\NPUZ^OPJO`V\ZOV\SKJVUZPKLY^OLUKLWSV`PUNH >VYK7YLZZISVNVY>7JVU[LU[THUHNLTLU[Z`Z[LT6]LY[PTL`V\Y^HU[ZHUKULLKZ ^PSSJOHUNL"^OLU[OPZOHWWLUZO\U[[OLWS\NPUKPYLJ[VY`[VHKKTVKPM`VYKLSL[LMYVT [OPZSPZ[HUKYLTLTILY[VNP]LMLLKIHJR[V[OLJVTT\UP[` )(*2<7)<++@ ,]LU[OLILZ[KLZPNULYZHUKKL]LSVWLYZHYLVM[LUULNSPNLU[PUUV[W\YZ\PUNH Z\Z[HPUHISLIHJR\WZ[YH[LN`)HJR\W)\KK`OHZLHYULKHZVSPKYLW\[H[PVUHZH[VVS[V OLSW[HRL[OLWHPUV\[VM[OPZWYVJLZZ>OPSL`V\^PSSULLK[VZWLUKIL[^LLUÂ&#x2030; HUKÂ&#x2030; KLWLUKPUNVU[OLU\TILYVMZP[LZ`V\I\PSK[OL`HYL+VSSHYZ^LSS ZWLU[+VU»[SL[HOHJRLYVYHKH[HIHZLJVYY\W[PVUY\PU`V\YKH`VYSPML;OPZVUL ZOV\SKILHUVIYHPULY (330565,:,67(*2 :LHYJO,UNPUL6W[PTPaH[PVU:,6PZUV^H[LYTL]LU[LJOHNUVZ[PJOV\ZL^P]LZTH` YLJVNUPaL6M[LUSHILSLKHISHJRHY[[OPZHYLHPZHYN\HIS`ILJVTPUNVULVM[OLTVZ[ JYP[PJHSWYPVYP[PLZMVYHJVTWHU`H[[LTW[PUN[VWYVJ\YLSLHKZVUSPUL>OPSL>VYK7YLZZPZ UH[\YHSS`VW[PTPaLKMVY.VVNSL`V\JHUNVM\Y[OLY^P[O[OPZ(SSPU6UL:,67HJR^OPJO VMMLYZIV[OILNPUULYHUKHK]HUJLKJVUMPN\YH[PVUZMVYTHRPUNWVZ[Z:,6MYPLUKS` ,_WLJ[[VKPZOV\[ MVY[OLWYVMLZZPVUHS]LYZPVUVM[OPZWVW\SHYWS\NPU -(*,)662:6*0(373<.05: ;\YU`V\Y>VYK7YLZZZP[LPU[VHZVJPHSI\[[LYMS`I`OVVRPUNPU[VA\JRLYILYN»Z-HJLIVVR 6ULTL[OVK[VKV[OPZHUK[OLYLHYLTHU`PZ[VSL]LYHNL-HJLIVVR:VJPHS7S\NPUZ KL]LSVWLKI`6SP]LPY3\ZZPLY0UUV[PTL`V\^PSSOH]LHJJLZZ[V^PKNL[ZHUKHJ[P]P[` MLLKZHSVUN^P[OV[OLYJVVSZ[\MMPUJS\KPUN9LJVTTLUKH[PVUZHUK3PRL)V_LZ >77633: (ZRPUN`V\Y^LIZP[L]PZP[VYZX\LZ[PVUZPZZVTL[OPUN[OH[PZILJVTPUNPUJYLHZPUNS` WVW\SHYHZL]PKLUJLKI`[OLYLJLU[YVSSV\[VM-HJLIVVR8\LZ[PVUZ/VVRHMYLLWVSSPU[V `V\Y>VYK7YLZZZP[L[VTHRL`V\YISVNTVYLPU[LYHJ[P]L>77VSSZPZHMYLL KLWLUKHISL(1(?WS\NPU[OH[`V\JHUL_WLYPTLU[^P[O/PNOS`J\Z[VTPaHISLP[Z\WWVY[Z T\S[PWSLZLSLJ[PVUZVMHUZ^LYZ


65:>07,!P7(+4,,;:>69+79,:: (WWSLY\MMSLKZVTLMLH[OLYZ^P[O[OLP7HKHUKTHKLHJVUZPZ[LU[\ZLYL_WLYPLUJL HJYVZZT\S[PWSLKL]PJLZH^LLIP[TVYLJOHSSLUNPUN:LUZPUNHUVWWVY[\UP[`6UZ^PWL OHZYLSLHZLKHMYLLWS\NPU[VTHRL`V\YZP[LPUZ[HU[S`JVTWH[PISL^P[O[OPZMHTV\Z[HISL[ *OLJRV\[[OLMLH[\YLJHSSLKHU(JJLSLYVTL[LY^OPJOTHUPW\SH[LZ[OLJVU[LU[SH`V\[ HJJVYKPUN[V[OL^H``V\YYLHKLYPZOVSKPUN[OLPYP7HK ;07!0M`V\ZWLUKHSV[VM[PTLJVUJLW[\HSPaPUNZP[LKLZPNUZPU7OV[VZOVW[OLUJOLJRV\[ [OLMYLL+P]PUL7YVQLJ[^OPJOHSSV^Z`V\[VJVU]LY[7:+[LTWSH[LZPU[V>VYK7YLZZ [OLTLZ^P[OV\[HU`JVKPUN .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[

/LNH;^LL[

(WYPSI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

+RZGRHVWKHQHZ$SSOH0DF%RRN3URVKDSH XSIRUZHEGHVLJQHUV"

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

([`WPJHS^LIKLZPNULY\ZPUNWYVK\J[ZZ\JOHZ(KVIL*YLH[P]L:\P[LSVHKLK^P[O +YLHT^LH]LY-SHZOHUK0SS\Z[YH[VYOHZ[VWLYPVKPJHSS`THRLRL`KLJPZPVUZYLSH[PUN[V OPZKLZPNUHUKKL]LSVWTLU[LU]PYVUTLU[PUJS\KPUN[OLMSH]VYVM6:HUK^OL[OLY[V KL]LSVWVUH[V^LYVYHSHW[VW (ZTVKLYU^LIZP[LZJYH]LTVYLHUKTVYL/+]PKLVPU[LNYH[PVU¶LZWLJPHSS`^P[OUL^ HK]HUJLZPU[OL\WJVTPUN/;43Z[HUKHYK¶THU`^LIKLZPNULYZHSZVULLK[V JVUZPKLYSLHYUPUNUL^]PKLVLKP[PUNZRPSSZPUWYVK\J[ZZ\JOHZ(KVIL7YLTPLYLVY (WWSL»Z-PUHS*\[[VJVTWSLTLU[[OLPY/;43*::HUK-SHZOZRPSSZL[;OPZYLX\PYLZ ZLYPV\ZQ\PJLPU[OLMVYTVM9(4*7<HUKKPZRZWHJL >OPSLVWPUPVUZKPMMLYH[`WPJHS^LIKLZPNULY^PSSNLULYHSS`IHZLOPZSHW[VWJOVPJLVUMP]L HYLHZPUJS\KPUNJVZ[ZWLLKWV^LYIH[[LY`SPMLZJYLLUZPaLYLZVS\[PVUHUKVMJV\YZL WVY[HIPSP[`


0UHWHYHSSLSKL]LSVWTLU[UL^[LJOUVSVN`PUUV]H[PVUZHYLW\ZOPUNKLZR[VWHUKSHW[VW THJOPULZ[VILJVTLSPNO[LYZ[YVUNLYHUKTVYLWV^LYM\S6ULSHW[VW[OH[YLN\SHYS` THRLZ[OL>LIZP[L+LZPNU;VWVUZP[LZHJYVZZ[OL^LIPZ[OL(WWSL4HJ)VVR7YV 6MJV\YZL(WWSLWYVK\J[ZHYLUV[JOLHWI\[[OL4HJ)VVR7YVSPUL\W"LZWLJPHSS`¹ ZJYLLUZHUKHIV]LNLULYHSS`ZWVY[HUL_JLSSLU[YLW\[H[PVUPU[OLJYLH[P]L^VYSKVM^LI KLZPNU^OLYLWLYMVYTHUJLHUKZ[HIPSP[`HYLRL`JVUJLYUZ 6[OLYPUKPYLJ[ILULMP[ZPU[OLMVYTVMHSVUNIH[[LY`SPMLHUKHKKLKZLJ\YP[`PUJS\KPUN[OL SV^PUJPKLUJLVMZW`^HYLTHS^HYLHUK]PY\ZLZLU[PJLTVYLHUKTVYL7*\ZLYZ[V Z^P[JO[V[OL4HJZ`Z[LT 0ULHYS`-LIY\HY`Y\TV\YZILNHUMS`PUNHYV\UK[OL^LI[OH[(WWSL^HZH[SVUN SHZ[HIV\[[V\WKH[LP[»ZILZ[ZLSSPUN4HJ)VVR7YVSPUL\WMVY[OLMPYZ[[PTLZPUJL(WYPS 6U-LIY\HY`(WWSLJVUMPYTLK[OLY\TV\YZ^P[OHJVUMPYTH[PVU[OH[[OL4HJ)VVR 7YVMHTPS`OHKILLU\WKH[LK^P[OUL_[NLULYH[PVUWYVJLZZVYZHUKNYHWOPJZOPNO ZWLLK;O\UKLYIVS[06[LJOUVSVN`HUKHUL^-HJL;PTL/+JHTLYH ¸-LH[\YPUN[OL]LY`SH[LZ[K\HSJVYLHUKX\HKJVYL0U[LS*VYLWYVJLZZVYZ[OLLU[PYL 4HJ)VVR7YVSPULPZ\W[V[^PJLHZMHZ[HZ[OLWYL]PV\ZNLULYH[PVU¹ZHPK(WWSL ;OPZPTTLKPH[LS`ZWH^ULKHNS\[VMILUJOTHYRPUN[LZ[ZI`]HYPV\ZVUSPULW\ISPJH[PVUZ PUJS\KPUN7*4HNHaPUL^OPJOYLTHYRLK[OH[[OLUL^PUJO4HJ)VVR7YVPZ[OL ¸MHZ[LZ[TVZ[[LJOUVSVNPJHSS`HK]HUJLKSHW[VW[VNYHJLV\YSHIILUJOLZ¹ *5,;LJOVLK[OLZLJSHPTZI`H^HYKPUNP[Z[HYZVY¸,_JLSSLU[¹HUKMSHNNLKP[HZ[OLPY ,KP[VY»ZJOVPJL =PKLV9L]PL^MYVT*5,;!


4LHU^OPSL6[OLY>VYSK*VTW\[PUNZ[H[LK[OH[I`KV\ISPUN[OLTLTVY`VU[OLSH[LZ[ ./aP¹TVKLSH\ZLYJV\SKH[[HPUH PUJYLHZLPUZWLLKMVY(KVIL7OV[VZOVW *: ¸4VYLTLTVY`LX\HSZHMHZ[LY4HJ0[»ZILLUV\YJVTWHU`THU[YHMVYX\P[LHSVUN[PTL >P[O[OLHKKP[PVUVMV\YUL^4LYJ\Y`,_[YLTL::+SPUL^LUV^OH]LHUV[OLY JVU[LUKLYMVYKYHZ[PJHSS`PUJYLHZPUNWLYMVYTHUJLVU`V\Y4HJ¹ZHPK6[OLY>VYSK *VTW\[PUN

*OHY[JV\Y[LZ`VM6[OLY>VYSK*VTW\[PUN )\[UV[HSSYLWVY[Z^LYLNSV^PUN6ULZP[LJSHPTLK[OH[HSS[OYLL4HJ)VVR7YVZPaLZ ¹¹HUK¹^LYLJH\ZPUNYHUKVTMSPJRLYZVUL_[LYUHSPUJOHUKPUJO*PULTH +PZWSH`Z^OLUJVUULJ[PUN]PH[OLT\JOO`WLK4PUP+PZWSH`;O\UKLYIVS[JVTIVWVY[ (UK[OL`OHK]PKLVL]PKLUJL[VWYV]LP[ ;OLUL^;O\UKLYIVS[[LJOUVSVN`SHYNLS`KL]LSVWLKI`0U[LSWYVTPZLZWLLKZTVYL[OHU [PTLZMHZ[LY[OHU-PYL>PYLHUK\W[V[PTLZMHZ[LY[OHU<:)HSVUN^P[OH T`YPHKVMV[OLYL_WHUZPVUJHWHIPSP[PLZ ¸0THNPULHJJLZZPUNT\S[PWSLZ[YLHTZVM\UJVTWYLZZLK/+]PKLV·MYVT`V\YUV[LIVVR ·H[ZWLLKZ[OH[SL[`V\LKP[HU/+MLH[\YLMPSTPUYLHS[PTL;OH[»ZOV^;O\UKLYIVS[ [LJOUVSVN`^PSSJVUULJ[[OLUL_[NLULYH[PVUVMOPNOWLYMVYTHUJLWLYPWOLYHSZ[V[OLUL_[ NLULYH[PVUVMJVTW\[LYZ·Z[HY[PUN^P[O4HJ)VVR7YV¹ZHPK(WWSL ;OL0U[LSZP[LJSHPTLK[OH[\ZLYZJV\SK[YHUZMLYHM\SS/+TV]PLPUSLZZ[OHU ZLJVUKZ\ZPUN[OLUL^[LJOUVSVN`JVU[HPULKPU[OL(WWSL4HJ)VVR7YVSPUL ¸;O\UKLYIVS[[LJOUVSVN`^HZZWLJPMPJHSS`KLZPNULK^P[OWYVMLZZPVUHSH\KPVHUK]PKLV HWWSPJH[PVUZPUTPUK^OLYL[OLPUOLYLU[S`SV^SH[LUJ`HUKOPNOS`HJJ\YH[L[PTL Z`UJOYVUPaH[PVUMLH[\YLZWSH`HJY\JPHSYVSL¹ZHPK0U[LS 6ULNSV^PUNYL]PL^VU(THaVUMVYHPUJO4HJ)VVR7YV\WMVYZHSL^HZ [LTWLYLKI`[OPZ^HYUPUN! ¸<UMVY[\UH[LS`(WWSLOHZKLJPKLK[VZHKKSLIHN[OPZ^PJRLKMHZ[[HUR^P[OHYLSH[P]LS`


WVRL`YWTOHYKKYP]L^OPJOLUKZ\WILPUNHUV[PJLHISLIV[[SLULJRPUWLYMVYTHUJL H[Z[HY[\WHUKV[OLYKPZRPU[LUZP]L[PTLZ0HWWYLJPH[L[OLJHWHJP[`VM[OLPUJS\KLK .)KYP]LI\[Z^HWWPUNP[V\[^P[OT`L_PZ[PUN.)ZVSPKZ[H[LO`IYPKKYP]L WYV]PKLKHUHKKP[PVUHSWLYMVYTHUJLIVVZ[^LSS^VY[O[OLYLK\JLKZ[VYHNLZWHJL 0UJPKLU[HSS`JOHUNPUNQ\Z[HIV\[HU`VM[OLPU[LYUHSJVTWVULU[ZHWWLHYZ[VILYLSH[P]LS` Z[YHPNO[MVY^HYKHZ[OLIHJRWSH[LYLTV]LZ[VL_WVZLHSS ;VJVUJS\KL[OPZPZVULZWLLK`THJOPUL^OVยปZVUS`UV[PJLHISLMSH^PZ[OLPUJS\KLK SHYNLI\[\UPTWYLZZP]LOHYKKYP]L:^HWP[V\[MVYHMHZ[LYKYP]LLZWLJPHSS`H::+HUK [OPZPZHSHW[VW[OH[JHUUV[IL[VWWLKยน (Z[OLK\Z[ZL[[SLZHYV\UK[OLYLSLHZLVM[OPZILZ[ZLSSPUNSPULVM(WWSLWYVK\J[ZTVZ[ ^LIKLZPNULYZZOV\SKJVU[PU\L[VJVUZPKLY[OL4HJ)VVR7YVHZHWV[LU[PHS[HYNL[ WSH[MVYTMVYJYLH[P]L^LIKLZPNU .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

4HYJOI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

&DQFRORFDWLRQEHDWWKHRQSUHPLVH,7 EXVLQHVVPRGHO"

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

)HYYPUN\UMVYLZLLUJH[HZ[YVWOLZZ\JOHZL_[YLTL^LH[OLYL]LU[ZUH[\YHS KPZHZ[LYZVY[LYYVYPZ[H[[HJR^LKVUV[ZLL[OH[[OLVIZ[HJSLZHIV]L^PSSV]LYJVTL [OLHIPSP[`VM[OLJVSVJH[PVUKH[HJLU[YLPUK\Z[Y`[VYLJVYKKV\ISLKPNP[NYV^[OMVY ZL]LYHS`LHYZee0U[LYUH[PVUHS+H[H*VYWVYH[PVU0+**VSVJH[PVU6WPUPVU9LWVY[ 0U[OLSHZ[KLJHKL[OLYLOHZILLUH\UPMVYT[YLUK[V^HYKZZTHSSHUKSHYNLI\ZPULZZLZ VMMZOVYPUN[OLPY0;YLX\PYLTLU[Z[VTVYLZ[HISLHUKZLJ\YL^LIOVZ[PUNKH[HJLU[YLZPU [OLMVYTVMJSV\KJVTW\[PUNHUKJVSVJH[PVUOVZ[PUN ,]LU^OLU:4,ZKLJPKL[V\ZLJSV\KZLY]PJLZ\Z\HSS`=7:JSV\KV]LYHJVSVJH[LK TVKLS[OLPYOVZ[LKPUMYHZ[Y\J[\YLWYVIHIS`YLZPKLZPUJVSVJH[PVUMHJPSP[PLZ·HWLYMLJ[MP[


MVY[OLWVW\SHYJSV\KJVTW\[PUNWHYHKPNT 0UYLJLU[`LHYZHU\TILYVMW\UKP[ZOH]LZ\NNLZ[LK[OH[JVSVJH[LK^LIZLY]LYZTH` ),[OYLH[LULKI`NYV^PUNLU]PYVUTLU[HSJVUJLYUZLUJVTWHZZLKI`NV]LYUTLU[ YLN\SH[PVUHUKNYLLU[H_LZVU0;KH[HJLU[YLZ ¸/V^L]LYKH[HJLU[YLJVTWHUPLZ^V\SKILPUHZ[YVUNWVZP[PVU[VHYN\L[OLPYJHZL IHZLKVUNYLH[LYLULYN`HUKZWHJLLMMPJPLUJ`JVTWHYLK^P[OTVZ[JVYWVYH[L KH[HJLU[YLZHUK[OH[YLN\SH[PVUVYNYLLU[H_LZZOV\SKLUJV\YHNLYH[OLY[OHU KPZJV\YHNLKH[HJLU[YLV\[ZV\YJPUNHUKJVSSVJH[PVU¹ZHPK[OL0+* ;OLUL[YLZ\S[PZ[OH[JVSVJH[PVUVMMLYZHU\TILYVMILULMP[ZV]LYL_WLUZP]LVUWYLTPZL KH[HJLU[YLZ^OPJOYLX\PYLMYLX\LU[\WNYHKLZZ[HMMV]LYOLHKWS\ZJVZ[S`VWLYH[PUN TVKLSZ 0U[LYTZVMYLZV\YJLZPUJS\KPUNUL[^VYRZZLJ\YP[`WV^LYHUKJVU[YVSJVSVJH[PVUVMMLYZ HZ\WLYPVYI\ZPULZZLU]PYVUTLU[MVYNYV^[OHUKYLK\JLK0;JVTWSL_P[` >OPSLP[TH`[HRL`LHYZMVY`V\Y0;HKTPUPZ[YH[VYZ[VHJOPL]L[OLULJLZZHY`LJVUVTPLZ VMZJHSL[VWV^LY`V\YI\ZPULZZ\ZPUNVUWYLTPZLZLY]LYZ^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZSPRL <2OH]LILLUP[MVYULHYS``LHYZUV^;OH[»ZH[V\NOILUJOTHYR[VILH[ :VWOPZ[PJH[LKKH[HJLU[YLUL[^VYRZ\[PSPaPUNHK]HUJLKJVUMPN\YH[PVUZVM*PZJVYV\[LYZ HUK\UKLYNYV\UKMPIYLPU[LYJVUULJ[HSSV^NPNHIP[SPULJHYKZHUKSPURZVMMLYPUN\W[V .)VMIHUK^PK[O^OLUULJLZZHY` (KKPUHK]HUJLKWLYPTL[LYHSHYTZ`Z[LTZ.)YLK\UKHU[MPIYLUL[^VYRZHUK TVUP[VYPUNHUK`V\JHUZLL[OLSL]LSVMZVWOPZ[PJH[PVUL_WLUZLHUKMPYLWV^LY [OH[OHZILLUSVHKLKPU[V<2YLTV[LKH[HJLU[YLZ ;OLUL[YLZ\S[PZ[OH[[OL0+*YLWVY[OPNOSPNO[LKM\Y[OLYHIV]LZ\NNLZ[Z[OH[JLY[HPU JVSVJH[PVUPUMYHZ[Y\J[\YLWYV]PKLYZTH`NYV^H[HYH[LVM PUKLMPUP[LS`VYHSTVZ[ MVSKV]LY[OLUL_[ZL]LYHS`LHYZ ;OPZSLH]LZ`V\^P[OHJSLHYJOVPJL!.L[SLM[ILOPUK\ZPUN[OLJVZ[S`JVTWSL_VU WYLTPZL0;TVKLSVYMVJ\ZVUYL]LU\LNYV^[OHUKZPTWSPJP[`I`ZOPWWPUN`V\YYLTV[L ZLY]LYZ[V<2JVSVJH[PVUKH[HJLU[YLZ ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

7KHFORXGKDVDQHZIODYRXU'DWDEDVHDVD 6HUYLFH 'DD6

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

 (U\TILYVM]LUKVYZHYLVMMLYPUNHZWLJPHS[`WLVMJSV\KZLY]PJL[VJ\Z[VTLYZHUK KL]LSVWLYZHYV\UK[OL^VYSK!P[»ZJHSSLK+H[HIHZLHZH:LY]PJL+HH: ;OLTVKLSVMMLYZHZPTWSLYTVYLLMMLJ[P]L^H`MVYHWYVNYHTTLYVYKH[HIHZL KL]LSVWLY[VZ[Y\J[\YLHUKHJJLZZKH[H\ZPUN[OLVUKLTHUK\[PSP[`WYPJPUNTVKLS +H[HIHZLZSPRL4`:83:83:LY]LY6YHJSLHUK7VZ[NYL:83OH]LILLUHYV\UKMVY KLJHKLZI\[[OL`HYLNLULYHSS`Z[VYLKVUWYLTPZLVYVUHKLKPJH[LKTHJOPULH[H YLTV[L^LIOVZ[PUNWYV]PKLY4HUHNPUN[OLZLKH[HIHZLZ^OPJOVM[LUJVU[HPUTPSSPVUZ VMYLJVYKZJHUILILJVTLL_[YLTLS`JOHSSLUNPUN


0UYLJLU[`LHYZ[OLJSV\KJVTW\[PUNYL]VS\[PVUOHZILN\UMPUKPUN^H`Z[VZPTWSPM` KH[HIHZLTHUHNLTLU[Z[VYHNLHUKWLYMVYTHUJLI`[\YUPUNP[PU[VHZLY]PJLV]LY[OL 0U[LYUL[ 7YV]PKLYZZ\JOHZ:HSLZMVYJLJVT^OPJOVMMLY*94:VM[^HYLHZHZLY]PJLZ:HHZ V]LY[OL0U[LYUL[OH]LILLUI\PSKPUNV\[[OLPYV^UJSV\KWSH[MVYT[VVMMLYUL^ZLY]PJLZ PUJS\KPUNHUL^+HH:SH`LYJHSSLK+H[HIHZLJVT ;OPZKH[HIHZLJSV\KLUHISLZHKL]LSVWLY[VMVJ\ZVUI\PSKPUNKH[HIHZLHWWSPJH[PVUZ PUZ[LHKVM^VYY`PUNHIV\[[OL\UKLYS`PUNOHYK^HYLJVUMPN\YH[PVU 0U[OL:HSLZMVYJL+HH:TVKLSKL]LSVWLYZHYLMYLL[V^YP[L[OLPYHWWSPJH[PVUZPU1H]H * 9\I`7/7HUKV[OLYSHUN\HNLZ7S\Z[OLHWW^PSSY\UHU`WSH[MVYT¶-VYJLJVT =4MVYJL(THaVU,*.VVNSL(WW,UNPUL/LYVR\VY4PJYVZVM[(a\YL +H[HIHZLJVTHUKV[OLYLTLYNPUNWSH[MVYTZHYLKLZPNULK[VHSSV^HWWZ[VY\UUH[P]LS` VUHU`KL]PJLSPRLHU(UKYVPKWOVUL)SHJRILYY`P7HKVYP7OVUL ;OLZLY]PJLZVMMLYVWLU(WWSPJH[PVU7YVNYHTTPUN0U[LYMHJLZ(70HSSV^PUNKL]LSVWLYZ [VJVTT\UPJH[L^P[O[OLKH[HIHZLV]LY[OL0U[LYUL[;OPZHSSV^ZTHZZP]LZJHSPUNMYVT Q\Z[HML^\ZLYZ\W[VO\UKYLKZVM[OV\ZHUKZVM\ZLYZ .LULYHSS`Q\Z[SPRL:HH:HWWSPJH[PVUZ[OLYLHYLUV\WMYVU[PU]LZ[TLU[ZYLX\PYLKHUK `V\WH`VUS`MVY[OLYLZV\YJLZ`V\ULLK ¸-VJ\ZVU`V\YHWWSPJH[PVU5V[[OLPUMYHZ[Y\J[\YL¹PZ[OLHK]PJLVMHUV[OLYTVYL L_WLUZP]LKH[HIHZLZLY]PJLY\UI`4PJYVZVM[;OPZ+HH:HSSV^Z[OLWV^LYVM:83 :LY]LY[VILOHYULZZLKPUJS\KPUNYLSH[PVUHSKH[HIHZLZYLWVY[PUNHUKKH[H Z`UJOYVUPaH[PVU^P[OTVIPSL\ZLYZYLTV[LVMMPJLZHUKI\ZPULZZWHY[ULYZ 6[OLY]LUKVYZOH]LLTLYNLK^OPJOHSZVVMMLY4`:83IHZLK*SV\K+H[HIHZLZLY]PJLZ 4VZ[VM[OLZLZLY]PJLZVMMLYH]HYPH[PVUVM[OLMVSSV^PUNMLH[\YLZ! .L[ZL[\W^P[O`V\YOPNOS`H]HPSHISLKH[HIHZLPU[OLJSV\KPUHTH[[LYVMTPU\[LZ 5VJVKLJOHUNLZ[V`V\YHWWSPJH[PVUZ¶ZPTWS`JVUULJ[[OLT[V`V\YJSV\K+)HUK `V\»YLNVVK[VNV 5VULLKMVYHYJOP[LJ[\YHSHUKJVKLZJHSPUNJVUZPKLYH[PVUZZ\JOHZTLTJHJOLK ZOHYKPUNL[J *VUMPN\YH[PVUHUK[OLVUNVPUN+)VWLYH[PVUZHYLH\[VTH[LKVYHYLHZLHZ`HZH JSPJRVMHI\[[VUH^H` 5V]LUKVYSVJRPU


7H`WLY\ZLHUKUV[I`PUZ[HUJLZPaL¶UVULLKMVYV]LYWYV]PZPVUPUN ;OLNVHSVM[OLZLZLY]PJLZPZ[VVMMLYHOPNOS`H]HPSHISLZLSMOLHSPUNKH[HIHZL^P[OUV KV^U[PTL;OLILZ[VMIYLLKN\HYHU[LLUVKV^U[PTLMVYIV[OWSHUULKHUK\UWSHUULK THPU[LUHUJL ;OPZWVPU[PZLZWLJPHSS`[LSSPUNJVUZPKLYPUN[OLYLJLU[(THaVUV\[HNL^OPJOHMMLJ[LK NPHU[JSV\KJVUZ\TLYZPUJS\KPUN-V\YZX\HYL;OPZL]LU[YHPZLKZVTLKV\I[ZHZ[V ^OL[OLYJVTWHUPLZZOV\SKILYLS`PUNZVOLH]PS`VUVUL]LUKVYMVY[OLPYJSV\K JVUZ\TW[PVU >P[OYLNHYKZ:HSLZMVYJL»Z+H[HIHZLJVTJVTWL[P[VYZHWWLHYLK[V^LSJVTLP[»ZHYYP]HS I\[KPKZ\NNLZ[[OLYLPZ[OLKHUNLYVM]LUKVYSVJRPU! ¸¯;OLILZ[^H`[VPU[LYHJ[^P[O[OPZTVKLSPZ[OYV\NOP[ZUH[\YHSSHUN\HNL¶:83(UK OLYLSPLZWHY[VM[OLWYVISLT^P[O+H[HIHZLJVT¶HZP[PZWYV]PKPUNHKPMMLYLU[PU[LYMHJL[V [OLYLSH[PVUHSTVKLS¹ ¸+L]LSVWLYZ^PSSULLK[VPU[LYHJ[^P[O:HSLZ-VYJL»ZKH[HIHZLZVS\[PVU\ZPUN:6(7VY 9,:;(70ZHUK6IQLJ[4VKLS;OPZKVLZUV[WYL]LU[J\Z[VTLYZMYVTTPNYH[PUN[VH KPMMLYLU[KH[HIHZLZLY]PJLI\[P[KVLZTHRLP[TVYLKPMMPJ\S[[OHUWSHPU:83;O\Z[OLYL PZHZLUZLVMJ\Z[VTLYSVJRPU^OLUJOVVZPUN+H[HIHZLJVT¹ ¸0UHKKP[PVUKV`V\YLHSS`^HU[[VNVPU[VJOHUNPUN[OLJVKLVMHSS`V\YL_PZ[PUN HWWSPJH[PVUZVUS`[VLUHISL[OLT[V^VYR^P[OHUL^JSV\KZLY]PJL&>OH[OHWWLULK[V WS\NHUKWSH`&¹ .LULYHSS`HSS[OLZVS\[PVUZTLU[PVULKHIV]LHSSV^HKL]LSVWLY[VVUS`HJJLZZ[OL KH[HIHZLYLZV\YJLZOLULLKZ0M[OLYLPZHZLHZVUHSZWPRLPUHJ[P]P[`P[PZHYLSH[P]LS` ZPTWSLTHUULY[VHJJLZZHKKP[PVUHSKH[HIHZLZLY]PJLZHZ`V\ULLK[OLTYH[OLY[OHU V]LYWYV]PZPVUPUN]PHHUVUWYLTPZLZVS\[PVU *\Z[VTLYZJVUZ\TPUN[OL<2UL[WSH[MVYTJHUJ\YYLU[S`SH\UJOKH[HIHZLZPUZPKLH ]PY[\HSPaLKLU]PYVUTLU[RUV^UHZH=PY[\HS7YP]H[L:LY]LY=7:>OPSLUV[X\P[L[OL ZHTLHZ[OLLTLYNPUN+HH:P[VMMLYZWV^LYM\S^H`Z[VZPTWSPM`L_PZ[PUNKH[HIHZL VWLYH[PVUZ]PHHJSV\KWYV]PKLY


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

(FRPPHUFHVDOHVDUHULVLQJLQ8.+DYH\RX VHWXS\RXURQOLQHVKRS\HW"

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0M`V\HYLYL[HPSLYIPNVYZTHSS`V\ZOV\SKHSYLHK`OH]LHUVUSPULLJVTTLYJL WYLZLUJL0MUV[`V\JV\SKILSVZPUNV\[VUHUL_[YH PUZHSLZYL]LU\L;OL 0U[LYHJ[P]L4LKPH.YV\WYLWVY[Z[OH[VUSPULZOVWWLYZZWLU[IPSSPVUWV\UKZPU (WYPS^OPJOPZH PUJYLHZLV]LYMPN\YLZMVY[OLZHTLWLYPVKSHZ[`LHY :WLJPMPJHSS`[OLZLHYL[OLTHPUPUK\Z[Y`ZLJ[VYZYLJVYKPUNOPNOHJ[P]P[`!


.PM[Z!

/LHS[OHUK)LH\[`!

*VUZ\TLY,SLJ[YVUPJZ!

*SV[OPUNMVV[^LHYHUKHJJLZZVYPLZ!

)LLY^PULHUKZWPYP[Z!

4LHU^OPSLHJYVZZ[OL([SHU[PJ0U[LYUL[9L[HPSLYJVUMPYTZ[OH[<:LJVTTLYJLZHSLZ [V[HSLK IPSSPVUPU[OLMPYZ[X\HY[LY\W MYVT IPSSPVUPU[OLMPYZ[X\HY[LY VMHJJVYKPUN[VHULZ[PTH[LYLSLHZLK[VKH`I`[OL<:*VTTLYJL+LWHY[TLU[ >OH[THRLZ[OLHIV]LL]LUTVYLZPNUPMPJHU[PZ[OH[P[»Z[OLMPYZ[[PTLLJVTTLYJLZHSLZ OH]LL_JLLKLK IPSSPVUV\[ZPKL[OLX\HY[LY[OLI\ZPLZ[X\HY[LYMVYVUSPULZHSLZ ILJH\ZLVMOVSPKH`HUK]HJH[PVUZOVWWPUN ¸;OPZJOHUNLTLHUZZHSLZH[[YPI\[LK[VMVVKHUKIL]LYHNLZ[VYLZHYLUV^PUJS\KLKPU [OLJHSJ\SH[PVUHZNYVJLY`ZOVWWPUNJHUILKVULVUSPULPUTHU`HYLHZ*VUZ\TLYZSHZ[ `LHYZWLU[HULZ[PTH[LK TPSSPVU^P[OVUSPULNYVJLY7LHWVK33*5VPU0U[LYUL[ 9L[HPSLY»Z;VW.\PKLMVYL_HTWSL¹ZHPK0U[LYUL[9L[HPSLY .L[[PUNHULJVTTLYJLVUSPULZOVW\WHUKY\UUPUNPZUV^LHZPLY[OHUL]LY^P[OH ]HYPL[`VMWS\NHUKWSH`[VVSZILPUNTHKLH]HPSHISLI`SLHKPUN<2^LIOVZ[PUN JVTWHUPLZ;OL`L]LUPUJS\KLZVJPHSTLKPHPU[LNYH[PVUPUJS\KPUN-HJLIVVR]PHKYHN HUKKYVWPU[LYMHJLZ^OPJOHSSV^\ZLYZ[VKLWSV`^PKNL[ZPUVULJSPJR ;OL`HYLHSZVVW[PTPaLKMVYTVIPSLWSH[MVYTZPUJS\KPUN[OLP7OVULHUKP7HK)` TVZ[\ZLYZ^PSSHJJLZZ[OL^LIMYVT[OLPY:THY[WOVULKL]PJLZSLHKPUN[VUL^ VWWVY[\UP[PLZHUKJOHSSLUNLZMVYVUSPULYL[HPSLYZ *VUZPKLYYLJLU[UL^Z[OH[<27H`7HS\ZLYZJHUWH`]PHHTVIPSLHWWH[*VHZ[ 6HZPZ>HYLOV\ZLHUK2HYLU4PSSLUZ[VYLZ;OPZPZQ\Z[VULL_HTWSLVM[OLYHWPK PUUV]H[PVU[HRPUNWSHJLPULJVTTLYJLHUKTVIPSLWSH[MVYTZNLULYHSS` ¸,JVTTLYJLPZNYV^PUNNYHK\HSS`"YL[HPSZOVWWPUNPZZVY[VMMSH[)\[^OLYL»Z[OLYL»Z[OL TVZ[HJ[P]P[`PZPUZTHY[WOVULZOVWWPUNVU[OLOPNOZ[YLL[¹ZHPK7H`7HS ,]LU.VVNSLSPRLZ[OLZLVW[PTPaLKVUSPULZOVWWPUNJHY[Z[OH[WYV]PKLMSL_PISLSH`V\[Z HUKZLHYJOLUNPULMYPLUKS`TL[H[HNZHUKWYVK\J[KLZJYPW[PVUZ:P[LTHWZYV\UKVMM WV^LYM\S:,6MLH[\YLZHSSV^PUNZLHYJOLUNPULZ[VLHZPS`JYH^S`V\YZP[LHUKWYVK\J[ HYLHZ 7S\Z`V\^PSSUV[ULLK[VRUV^HU`/;43VYWYVNYHTTPUNSHUN\HNLZ[VPTWSLTLU[`V\Y J\Z[VTZOVWWPUNJHY[ZVS\[PVU


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

&ORXG+RVWLQJ7KH*RRG7KH%DGDQG7KH 8JO\

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0UYLJLU[`LHYZ[OLYLOHZILLUHIS\YYPUNVMKPZ[PUJ[PVUIL[^LLU[OL[LYTZ ]PY[\HSPZH[PVUHUKJSV\KJVTW\[PUN=PY[\HSPZH[PVUPZHJ[\HSS`UV[UL^"P[^HZ PU]LU[LKI`0)4ULHYS``LHYZHNVHUKHSSV^ZHU0;KLWHY[TLU[[VZWSP[HZPUNSL ZLY]LYPU[VZL]LYHS]PY[\HSKLKPJH[LKZLY]LYZVYยธ]PY[\HSTHJOPULZ=4ยน

7PJ[\YL*V\Y[LZ`VMOVUJOVZM_JVT ;OPZHIZ[YHJ[PVUVMOHYK^HYLHUKZVM[^HYLVMMLYHU\TILYVMILULMP[ZPUJS\KPUN ZPTWSPJP[`YLK\JLKJVZ[ZWVY[HIPSP[`HUKPUJYLHZLKHNPSP[`MVYH^LIOVZ[VYHU0;


KLWHY[TLU[ *SV\KJVTW\[PUNVU[OLV[OLYOHUKL_[LUKZ]PY[\HSPZH[PVU[OYV\NO[OL0U[LYUL[¸(ZH :LY]PJL¹[VKLSP]LYYLTV[L¸VUKLTHUK¹YLZV\YJLZ[VHU0;KLWHY[TLU[H[HMYHJ[PVUVM [YHKP[PVUHSOVZ[PUNJVZ[Z ;OLVYL[PJHSS`UV[OPUNPZL_LTW[MYVTLUK[VLUK0;]PY[\HSPZH[PVUPUJS\KPUNOHYK^HYL WSH[MVYTZVYZVM[^HYLHSSVM^OPJOTH`ILHJJLZZLKYLTV[LS`MYVTHOVZ[PUNWYV]PKLY ]PH[OL0U[LYUL[HZWHY[VMHW\ISPJVYWYP]H[LJSV\KIHZLKZLY]PJL ;OLPTWSPJH[PVUZVMJSV\KJVTW\[PUNHYLWYVMV\UKHUKMHYYLHJOPUNHUKJV\SKIL KPZ[PSSLKPU[V[OPZZPTWSLMVYT\SH!*SV\KJVTW\[PUN$=PY[\HSPZH[PVU0U[LYUL[ >OPSL]PY[\HSPZH[PVUOHZILLUHYV\UKMVYH^OPSLP[»ZVUS`YLJLU[S`[OH[[OLTHUHNLYPHS HUK[LJOUPJHSJHWHIPSP[PLZ[VL_LJ\[LW\ISPJHUKWYP]H[LJSV\KZOH]LJVTL[VNL[OLYPU Z\JOH^H`HZ[VYLHSPZL[OLWYVTPZLVM[OPZ[LJOUVSVN`MVYI\ZPULZZLZHUKLU[LYWYPZL J\Z[VTLYZV]LY[OL0U[LYUL[ 0UJYLHZPUNS`^LIOVZ[PUNWSH[MVYTZPU[OL<2HUKHYV\UK[OL^VYSKHYLPU[YVK\JPUN UL^JSV\KZLY]PJLZH[HMYLUL[PJWHJL)\[ZVTLHYLZ[Y\NNSPUNTVYL[OHUV[OLYZ[V VMMLYHKLX\H[LZ\WWVY[ZLY]PJLZHUKRLLWWHJL^P[O[OLL]VS]PUNKLTHUKZVM[OLPY J\Z[VTLYZIHZLKVUIV[OWYP]H[LHUKW\ISPJ]PY[\HSKLKPJH[LKZLY]LYZ -\Y[OLY^OPSLMVY^HYK[OPURPUNJVTWHUPLZHYL^HRPUN\W[V[OLILULMP[ZVM[OLJSV\K [OL`HYLZ[PSSUV[JVTWSL[LS`JVTMVY[HISLVMMZOVYPUN[OLPYKH[HHWWSPJH[PVUZHUKZ[VYHNL YLX\PYLTLU[Z[VHW\ISPJJSV\KZLY]PJLWYV]PKLY ;OLL[LYUHSZWLJ[LYVMZLJ\YP[`SVVTZV]LYHU`JSV\KZLY]PJLHUKPZILPUNW\ZOLKHSVUN I`HTLKPHO\UNY`[VL_WVZL[OLNVVKHUKIHKPU[OPZL_JP[PUNYLIVYU[LJOUVSVN` 0[»Z^VY[O^OPSLZ\TTHYPZPUNIV[O[OLWYVZHUKJVUZVMJSV\KOVZ[PUNHUK^OLYL`V\HZ HKLJPZPVUTHRLYZOV\SKILWVZP[PVUPUN`V\YJVTWHU` ;OL.VVK >P[OV\[KV\I[VULVM[OLRL`ILULMP[Z[VKLWSV`PUNHW\ISPJJSV\KPZOV^X\PJRHUK WHPUSLZZP[PZ;OLX\PJRLHZ`^PaHYKKYP]LUWYVJLZZZ\YWYPZLZTHU`ZRLW[PJZHUK[\YUZ UVUILSPL]LYZPU[VJVU]LY[Z 0M`V\HKKPU[OLLSHZ[PJHIPSP[`[VZJHSL[VTLL[ZLHZVUHISLKLTHUKZV]LY?THZHUK 5L^@LHY[OLU[OPUNZHYLSVVRPUNWYL[[`NVVK )\[P[NL[ZL]LUIL[[LY:[H[PZ[PJZZOV^[OH[ZVTLJVTWHUPLZTH`ZH]LPUJVZ[Z IL[^LLU V]LY[YHKP[PVUHSJVSVJH[LKHUKKLKPJH[LKZLY]LYZWYV]PKLK[OL` MVSSV^HNYHK\HSKLWSV`TLU[[PTLSPULYH[OLY[OHUHUV]LYS`HTIP[PV\ZVUL


7S\ZILJH\ZL`V\JHUPZVSH[L]PY[\HSTHJOPULZ=4MYVTLHJOV[OLY`V\JHUTPUPTPZL L_WVZ\YL[VYPZRIL[^LLUKPMMLYLU[HWWSPJH[PVUZY\UUPUNVUKPMMLYLU[6:WSH[MVYTZ4HU` JVTWHUPLZHYLHSZVSV]PUN[OLWVY[HIPSP[`MLH[\YLVMJSV\K=4»Z^OPJOHSSV^Z[OLT[V TPNYH[LMYVTVULZLY]LY[V[OLUL_[PUYLJVYK[PTL ;OLSPZ[NVLZVUPUJS\KPUN[OLILULMP[ZVMZ[HUKHYKPZPUN`V\Y0;[LJOUVSVN`WSH[MVYTHUK YLK\JPUNJVTWSL_P[`;OLHIPSP[`[VZLSMZLY]PJL`V\YM\[\YLYLX\PYLTLU[ZX\PJRS`HUK LMMVY[SLZZS`]PHHTL[LYLKWH`HZ`V\NVI\ZPULZZTVKLSHWWLHSZ[VTHU`KLJPZPVU THRLYZ -PUHSS`PM`V\MPUK`V\YZLSMUVKKPUN]PNVYV\ZS`^OPSL^H[JOPUN(S.VYL»Z¸(U 0UJVU]LUPLU[;Y\[O¹[OLU`V\^PSSYLQVPJLPU[OLMHJ[[OH[HW\ISPJVYWYP]H[LJSV\K WYVTPZLZ[VSV^LY`V\YJHYIVUMVV[WYPU[HUKWYVTV[L¸.YLLU0;¹HZHYLHSJVUJLW[ ^P[OPU`V\YVYNHUPZH[PVU ;OL)HK 6MJV\YZL[OLIPNNLZ[MLHYHZZVJPH[LK^P[OPTWSLTLU[PUNHW\ISPJJSV\KZLY]PJLVYH WYP]H[L]PY[\HSPZLKZLY]LY\Z\HSS`JLU[LYZVUZLJ\YP[`4HU`LU[LYWYPZLJ\Z[VTLYZHYL ZRLW[PJHS[OH[^LIOVZ[ZJHUHJ[\HSS`WYV[LJ[[OLPYYLZV\YJLZPU[OLJSV\K ;OLYLJLU[WOPZOPUNH[[HJRVU.VVNSLI`*OPULZLNV]LYUTLU[IHJRLKOHJRLYZHUK[OL Z\IZLX\LU[+LUPHSVM:LY]PJL+V:H[[HJRVU[OLPUMHTV\Z>PRP3LHRZ^LIZP[LOV\ZLK VU(THaVUJSV\KZLY]LYZOHZ[LTWVYHYPS`YHPZLKKV\I[PUZVTLWLVWSL»ZTPUKZ 0YVUPJHSS`[OLZL[^VPUJPKLU[Z^PSSHJ[\HSS`ZLY]L[VHJJLSLYH[LPUJYLHZLKZLJ\YP[`PU[OL JSV\KHUKLSPTPUH[LM\[\YLJVUJLYUZ;OLILZ[TPUKZPU[OLI\ZPULZZHYLJ\YYLU[S` LUNHNLKPU[OPZ]LU[\YL-\Y[OLYJ\Z[VTLYZTH`HSZVJVUZPKLYVW[PUNMVYHWYP]H[LJSV\K V]LYHW\ISPJ]PY[\HSPZLKZLY]LYPM[OL`^PZO[VHIZVS\[LS`JVU[YVS[OLSL]LSVMJVTWSPHUJL HUKZLJ\YP[`"[OL`KVUV[ULLK[V^HP[MVYH^LIOVZ[[VJH[JO\W^P[O[OLPY L_WLJ[H[PVUZ,_WLJ[[VZLLWYP]H[LJSV\KZNYV^PUWVW\SHYP[`V]LY[OLUL_[ML^`LHYZ ;OL<NS` @LZP[JHUNL[\NS`>OPSL]PY[\HSKLKPJH[LKZLY]LYZHYLNLULYHSS`ZHMLLHZ`[V HKTPUPZ[LYHUKJVZ[HMMLJ[P]L[OL`JHUILPTWSLTLU[LKIHKS`L]LU[LYYPIS`;OLVSK L_WYLZZPVU¸NHYIHNLPUNHYIHNLV\[¹HWWSPLZQ\Z[HZZ[YVUNS`[VPTWSLTLU[H[PVUHZP[ KVLZ[V*94KH[HLU[Y`>OLUJVTWHUPLZY\ZOPU[VHJSV\KKLWSV`TLU[[OL`YPZR PUJVUZPZ[LU[YLZ\S[ZZLJ\YP[`PTWSPJH[PVUZHUKJVZ[S`KLSH`ZPUIYPUNPUNHWYVK\J[[V THYRL[0UZ[LHKP[»ZYLJVTTLUKLK[OH[HJVTWHU`Z[HY[ZTHSSHUKNYHK\HSS`HKKUL^ JSV\KMLH[\YLZ¸VUKLTHUK¹HZYLX\PYLK;OPZHWWYVHJOMVYL_HTWSLTH`[HRL HK]HU[HNLVMH?LUJSV\KZLY]LY[VZHMLS`[LZ[UL^WYVK\J[ZPUHZHUKIV_LU]PYVUTLU[ ILMVYLTHRPUNWYVK\J[ZSP]L[VHJ\Z[VTLY ;OL^H`MVY^HYK


(SS[OLWVPU[ZOPNOSPNO[LKHIV]LT\Z[IL[LTWLYLKI`[OLMHJ[[OH[`V\Y\S[PTH[LZ\JJLZZ ^PSSKLWLUKVU[OLRUV^SLKNLL_WLYPLUJLHUKJ\Z[VTLYZ\WWVY[MLH[\YLZVM[OL^LI OVZ[`V\ZLSLJ[[VKYP]L`V\YUL^JSV\KPTWSLTLU[H[PVUZ (U\TILYVM^LIOVZ[ZPU[OL<2HYLZ\MMLYPUNMYVTNYV^PUNWHPUZ路NYV^PUN[VV X\PJRS`[VVMHZ[^OPJOPUJYLHZLZYPZRMVYHJVTWHU`ZLLRPUNSVUN[LYTZ[HIPSP[`PU[OL JSV\K -\Y[OLYTHRLZ\YL`V\Y^LIOVZ[KLTVUZ[YH[LZ[OLHIPSP[`[VVMMLYMSL_PISLJ\Z[VTPZLK :3(Z[VOLSW[HPSVY`V\YYLX\PYLTLU[ZPUHZJHSHISLJVZ[LMMLJ[P]LHUKZHMLTHUULY 0M`V\MVSSV^[OLZLY\SLZ[OPUNZ^PSSILTVZ[S`NVVKOHYKS`L]LYIHKHUKJLY[HPUS`UL]LY \NS` 3VUNSP]L[OLJSV\K .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

1HU\HY`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

,JQLWH\RXUPDUNHWLQJILUHSRZHUZLWKZKLWH ODEHOUHVHOOHUKRVWLQJSDFNDJHV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0M`V\»YLJ\YYLU[S`H^LIKLZPNULYWYVNYHTTLYKL]LSVWLYVYNLULYHSS`PU]VS]LKPU IYVHK0;HJ[P]P[PLZ`V\TH`UV[`L[OH]LJVUZPKLYLKVWLUPUNHYLZLSSLYOVZ[PUN


WHJRHNL[VNLULYH[LL_[YHJHZOMVY`V\YI\ZPULZZVYYVSLHZHUPUKLWLUKLU[JVU[YHJ[VY 0U[VKH`»ZKV^U[\YULKLJVUVT`HUKL_[YLTLS`JVTWL[P[P]LI\ZPULZZLU]PYVUTLU[ `V\TH`ILSVZPUNV\[VUH\UPX\LVWWVY[\UP[`[VLHYUYLZPK\HSTVU[OS`PUJVTL /LYLHYLMP]LYVHKISVJRZ[OH[TH`ILOVSKPUN`V\IHJR 0[ILULMP[Z[OLOVZ[PUNJVTWHU`"UV[TL 0[»Z[VVJVTWSPJH[LK0JHUUV[YPZR[OL[PTLHUKL_WLUZLVMTHUHNPUNWO`ZPJHS YLZV\YJLZMVYT`M\[\YL^LIOVZ[PUNJSPLU[Z :LJ\YP[`PZHJVUJLYU0KVU»[^HU[[VKLHS^P[O[OLYPZRV]LYOLHK 0^PSSUV[ILHISL[VRLLW\W^P[OUL^^LIHWWZVYZLY]PJLZKLTHUKLKI`T` JSPLU[Z ;OLZLHYL]HSPKJVUJLYUZI\[\Z\HSS`H[[HJOLK[VOVZ[PUNWYV]PKLYZ^OVJHUUV[KLSP]LY VUHSSMP]LHYLHZ)`ZLSLJ[PUN[OLYPNO[OVZ[PUNWYV]PKLY`V\^PSSKPZJV]LY[OH[YLZLSSLY OVZ[PUNWHJRHNLZJHUILMYPLUKS`ZPTWSLWV^LYM\SHUKJVZ[LMMLJ[P]L0[HSZVTHRLZ `V\YJVTWHU`VYVWLYH[PVUSVVRTVYLYLW\[HISLHUK[LJOZH]]` >OP[L3HILS-PYLWV^LY <2^LIOVZ[PUNMVYPUZ[HUJLVMMLYZ^OP[LSHILSHUKWYP]H[LSHILSZVS\[PVUZMVY`V\Y JVTWHU`;OPZTLHUZHSSOVZ[PUNZLY]PJLZ"WYVK\J[ZHUKMLH[\YLZHYLIYHUKLK\UKLY `V\YSVNVHUKSL[[LYOLHK,]LUUHTLZLY]LYZHYLKL]VPKVM[OLOVZ[PUNWYV]PKLYUHTL LUHISPUNLUKLUKLUKIYHUKHIPSP[`;OPZTLHUZ`V\YTHYRL[PUNMPYLWV^LYPZLUOHUJLK KYHTH[PJHSS`[OLTVTLU[`V\VWLU\WH^LIOVZ[PUNYLZLSSLYHJJV\U[ ;OLWV^LYVM(\[VTH[PVU ;OLSH[LZ[YLZLSSLYWHJRHNLZHSSV^`V\[VH\[VTH[LTHU\HS[HZRZPUJS\KPUNIPSSPUN PU]VPJPUNHJJV\U[JYLH[PVUHUKUHTLZLY]LYJVUMPN\YH[PVU(YHUNLVMYLZLSSLY WHJRHNLZPZH]HPSHISLMVY`V\[VJOVVZLMYVT[VTH[JO`V\YHWWL[P[LMVYJVU[YVSYPZR JVZ[HUKWYVMP[ 3VJRPUNKV^UZLJ\YP[` ;OLSLHKPUN^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZHYLJVUZ[HU[S`PUUV]H[PUN[OLPYPUMYHZ[Y\J[\YL PUJS\KPUNZLJ\YP[`*VUZPKLYMVYPUZ[HUJL<2»ZUL^=75MLH[\YL^OPJO^PSSHSSV^`V\Y M\[\YLJSPLU[Z[VZLJ\YLIV[OTVIPSLHUKSHW[VWKH[H0UMHJ[HSSOVZ[PUNWSHUZPUJS\KL HKKP[PVUHSMPYL^HSSWYV[LJ[PVUIHJR\WHUKZ\WWVY[MVYJ\Z[VTLYZ(SZV YLTLTILY`V\OH]LHKKP[PVUHSVW[PVUZ[VZLSS::3JLY[PMPJH[LZ[V`V\YM\[\YLOVZ[PUN JSPLU[ZH[H WYVMP[


4HYRL[PUNUL^^LIHWWSPJH[PVUZ @V\KVU»[ULLK[VRLLW\W^P[O[OLSH[LZ[[YLUKZYLSLHZLZVYHK]HUJLZPU^LI HWWSPJH[PVUZVY^LIZP[LZJYPW[Z0UZ[LHK^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZSPRL<2KV[OPZVU `V\YILOHSM0UMHJ[`V\^PSSUV[PJL[OH[<2OHZYLJLU[S`YLSLHZLKHU\TILYVM NYV\UKIYLHRPUNHWWZMVYJ\Z[VTLYZPUJS\KPUN.V4VIPHUKH\[VTH[LK^LIZP[LJYLH[PVU WHJRHNLZZ\JOHZ:P[L)\PSKLY )`JVTIPUPUNYLZLSSLYTHYRL[PUNZJHSHIPSP[`^P[O^OP[LSHILSIYHUKPUN`V\ZOV\SK PTTLKPH[LS`NYHZW[OLHKKP[PVUHS^H`ZHYLZLSSLYOVZ[PUNHJJV\U[JHUILULMP[`V\MYVT IV[OHTHYRL[PUNHUKMPUHUJPHSWLYZWLJ[P]L ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

(WYPSI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

0LFURVRIW{V:HEVLWH6SDUNFKDOOHQJHV/$03 KHJHPRQ\LQZHEDUHQD

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

;OLYLHYLTHU`^LIKL]LSVWLYZ^OVHYN\L[OLZ\WYLTHJ`VM[OLVWLUZV\YJL3(47 TVKLSPU[OLJVUZ[Y\J[PVUVM^LIJLU[YPJHWWSPJH[PVUZ]LYZ\Z[YHKP[PVUHS4PJYVZVM[ [LJOUVSVNPLZ >OPSLP[»Z[Y\L[OH[[OH[3PU\_(WHJOL4`:837/7HYLL_[YLTLS`]LYZH[PSLJOLHW [VVSZ[VZJHSLV\[H^LIZP[L4PJYVZVM[OHZZWLU[[OLSHZ[ZL]LYHS`LHYZYLKLMPUPUNP[Z HK]LYZHYPHSYLSH[PVUZOPW[V[OLVWLUZV\YJLTVKLS ;OPZJ\STPUH[LKPU[OLKL]LSVWTLU[VM[OL>LIZP[L:WHYRWYVNYHT^OPJOVWLUZ\W


WV^LYM\S4:[VVSZ[VZTHSS^LIKL]LSVWTLU[ZOVWZH[HMYHJ[PVUVM[OL[YHKP[PVUHSJVZ[VM W\YJOHZPUN[OLZLWYVWYPL[HY`[LJOUVSVNPLZ :WLJPHSUV[L!<2VMMLY[OL>LIZP[L:WHYRWYVNYHT[VJSPLU[ZHUKYLZLSSLYZVMV\Y OVZ[PUNWSH[MVYT ;OLWYVNYHTPZIPSSLKHZHJVTT\UP[`IHZLKPUP[PH[P]LMVYZ[HY[\W^LIKLZPNULYZHUK KL]LSVWLYZNP]PUN[OLTHJJLZZ[VHYHUNLVM[VVSZSPRL:83:LY]LY=PZ\HS:[\KPVHUK 4PJYVZVM[,_WYLZZPVUMVYHWLYPVK[OYLL`LHYZH[THZZP]LS`YLK\JLKWYPJLZ (UKILSPL]L\Z^OLU^LZH`ยบJOLHWยป(Z*5,;HW[S`KLZJYPILZP[[OPZ^H`! ยธ;OL>LIZP[L:WHYRWYVNYHTNP]LZ[OV\ZHUKZVMKVSSHYZVM[LJOUVSVN`H^H`MVYQ\Z[ H[[OLLUKVM[OYLL`LHYZHUK[OLU[^VVW[PVUZ WLY`LHYMVYL]LY`[OPUNVYZJHSLK KV^U WLY`LHYVW[PVU[OH[HYLUยป[T\JOTVYLL_WLUZP]Lยน 0[KVLZUV[[HRLHYVJRL[ZJPLU[PZ[[VZLL[OH[4PJYVZVM[ยปZ\S[PTH[LVIQLJ[P]LPZ[VZLSS`V\ [OLLU[PYLZ[HJRVMZVM[^HYLH[[OLLUKVM[OYLL`LHYZ)\[[OPZ^V\SKZPTWS`ILHU L_J\ZLUV[HYLHZVU[V[Y`V\[[OPZWV^LYM\SWYVNYHT^OPJOPZZ[HY[PUN[VNP]L[OL 3(47TVKLSHZLYPV\ZY\UMVYP[ZTVUL` 5LHYS`HSSKL]LSVWLYZ^OV[Y`V\[[OLWYVNYHTYLWVY[[OH[P[PZHZPTWSLWHJRHNL[VNL[ \WHUKY\UUPUNVMMLYPUNHJSLHUZPTWSLZL[VM[VVSZ[LJOUVSVNPLZZ\WWVY[[YHPUPUNHUK UL[^VYRPUNVWWVY[\UP[PLZ 0UMHJ[VULVM[OLIPNKYH^JHYKZVM[OLWYVNYHTPZ[OLKVVYZP[VWLUZ\WMVY^LI KL]LSVWLYZZLLRPUN[VOHY]LZ[UL^JSPLU[ZZPUJL4PJYVZVM[OLSWZ`V\WYVTV[L`V\Y I\ZPULZZHUKW\[`V\PU[V\JO^P[O[OLPYJ\Z[VTLYIHZL ;OLWYVNYHT^PSSNP]L`V\YI\ZPULZZNPHU[L_WVZ\YLPU[OLWYLZZHUKTLKPH[OH[ \S[PTH[LS`[YHUZSH[LZPU[VUL^J\Z[VTLYZ ;VILLSPNPISLMVY[OLWYVNYHT`V\Y^LIKL]ZOVWULLKZ[VOH]LUVTVYL[OHUZ[HMM TLTILYZHUKILPU]VS]LKPU^LIZP[LKLZPNUHUKVYKL]LSVWTLU[;OLWYVNYHT[LYT Y\UZMVY[OYLL`LHYZ 6UJLLUYVSSLK`V\NL[PTTLKPH[LHJJLZZ[V[OLMVSSV^PUNZVM[^HYL! >PUKV^Z:LY]LY>LI,KP[PVU ,_WYLZZPVUยŽ:[\KPV\ZLYSPJLUZL ,_WYLZZPVUยŽ>LI\ZLYSPJLUZLZ =PZ\HS:[\KPVยŽ7YVMLZZPVUHS,KP[PVU\ZLYSPJLUZLZ


4PJYVZVM[:83:LY]LY>LI,KP[PVU +V[5L[*VU[YVS7HULS (JJVYKPUN[V4PJYVZVM[>LI7YVZNL[KLKPJH[LKZ\WWVY[MYVT4PJYVZVM[LUNPULLYZHUK 5L[^VYR7HY[ULYZHYV\UK[OL^VYSK@V\^PSSYLJLP]LMYLLVUSPUL[YHPUPUNTHUHNLK UL^ZNYV\WZHUKHJJLZZ[V[OL4:+5KL]LSVWLYJVTT\UP[`HUKYLZV\YJLZ (ZH>LIZP[L7YVLUNHNLKPU[OLWYVNYHT`V\^V\SKYLJLP]LMYLLWYVMLZZPVUHSZ\WWVY[ PUJPKLU[Z ;OLWYVNYHTN\PKL[OH[PZKV^USVHKHISLMYVT[OL<2ZP[LPUKPJH[LZ[OH[[OLWYPTHY` YLZWVUZPIPSP[PLZMVYPUKP]PK\HSZWHY[PJPWH[PUNPU>LIZP[L:WHYRPUJS\KL[OLMVSSV^PUN! ,UYVSSVU[OL>LIZP[L:WHYR^LIZP[LHUKTHPU[HPUHU\W[VKH[LWYVMPSLVU[OL >LIZP[L:WHYR^LIZP[L 9LUL^[OLPYTLTILYZOPWVUHUHUU\HSIHZPZ +\YPUN[OL[LYTVM`V\YWHY[PJPWH[PVUPU>LIZP[L:WHYRP[»ZYLJVTTLUKLK`V\! +L]LSVWHUL^W\ISPJHUK0U[LYUL[HJJLZZPISL>LI7YV>LIZP[L +LWSV`[OH[^LIZP[LVU>PUKV^Z:LY]LYVUH/VZ[PUN:LY]LYVY^P[OH/VZ[PUN 7HY[ULY 9LWVY[P[HUKV[OLYUL^^LIZP[LZ[OYV\NO[OL>LIZP[L:WHYR7VY[HS 4PJYVZVM[ZH`Z[OH[¸H>LI7YV[OH[Z\JJLZZM\SS`WLYMVYTZ[OLHIV]L^PSSUV[VUS`YLTHPU HJ[P]LPU[OL7YVNYHTI\[^PSSILWLYTP[[LK[VYL[HPUVULVMP[Z\ZLYSPJLUZLZ[V[OLSH[LZ[ ,_WYLZZPVU>LIVYP[ZLX\P]HSLU[HZKL[LYTPULKI`4PJYVZVM[H]HPSHISL\UKLY >LIZP[L:WHYRL]LUHM[LY[OL`LHY[LYT¹ ;OL>LIZP[L:WHYRWYVNYHTPZ[OL[OPYKHUKSH[LZ[WOHZLVMP[Z¸:WHYR¹ZLYPLZ^OPJO ILNHU^P[O)Pa:WHYRMVYZ[HY[\WZHUK+YLHT:WHYRMVYZ[\KLU[Z 0[»ZHNYLH[^H`[VSL]LYHNLWV^LYM\S4PJYVZVM[[LJOUVSVNPLZ^P[OV\[I\YUPUN[OYV\NO `V\YJHZOVYJVU]LY[PUN`V\YL_PZ[PUN4:ZRPSSZV]LY[V[OL3(47TVKLS-\Y[OLY[OL HKKP[PVUHSTHYRL[PUNHUK79L_WVZ\YLWYV]PKLKI`>LIZP[L:WHYRZOV\SKILHWV^LYM\S Z[PT\SHU[PU[Y`PUNV\[[OPZPUUV]H[P]L4PJYVZVM[WYVNYHT .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

1HZ:HEVLWH7RROV2IIHU+RSHWR6WUXJJOLQJ 8.6PDOO%XVLQHVVHV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0[»ZHZOVJRPUNZ[H[PZ[PJI\[SLZZ[OHU VM[OL<2»ZTPSSPVUZTHSS[VTLKP\T :4,I\ZPULZZLZOH]LHUVUSPULWYLZLUJLHJJVYKPUN[VHYLJLU[))*YLWVY[;OPZPZ KLZWP[LU\TLYV\ZHJHKLTPJHUKNV]LYUTLU[HSZ[\KPLZ[OH[PUKPJH[LMVYPUZ[HUJL[OH[ JVTWHUPLZJV\SKIVVZ[V]LYZLHZZHSLZI`LUOHUJPUN[OLPYVUSPULWYLZLUJLHUK LUNHNPUNPUVUSPULLJVTTLYJL 7HY[VM[OLYLHZVUMVY[OPZTHSHPZLZ[LTZMYVT[OLMHJ[[OH[VULPU[OYLL<2:4,ZZLL LJVTTLYJLHZH[OYLH[;OPZHSVUN^P[OPZZ\LZYLSH[PUN[VOPNOZWLLKIYVHKIHUK HJJLZZHYLW\[[PUNVMMZTHSSI\ZPULZZLZMYVT[YHKPUNVUSPULHUKL_WHUKPUN[OLPY VWLYH[PVUZ ;OLMPUHSUHPSPU[OLJVMMPUPZ[OLWLYJLP]LKJVZ[HUKJVTWSL_P[`VMSH\UJOPUNH^LIZP[L


HUKNYV^PUNHLJVTTLYJLJOHUULS ¸:VM[^HYLWYVQLJ[ZHYLYLZV\YJLPU[LUZP]LHUKJVTWSL_HUKOH]LHYLW\[H[PVUMVYILPUN IV[OL_WLUZP]LHUKYPZR`¹ZHPKH<2:THSS)\ZPULZZ9LWVY[ ;OPZOHZTV[P]H[LKHML^SLHKPUN^LIOVZ[PUNWYV]PKLYZ[VKL]LSVWUL^ZLTPH\[VTH[LK [VVSZ[OH[OLSW:4,Z[VKLWSV`HUVUSPULWYLZLUJLHUKLJVTTLYJLJHWHIPSP[`H[SV^LY JVZ[JVTWSL_P[`HUK[PTL[VTHYRL[ 6ULL_HTWSLVMHIV]LPZ[OLUL^:P[LI\PSKLYWYVK\J[MYVT<2^OPJOHSSV^ZHU:4, [VZLSLJ[HWYLI\PS[[LTWSH[LHUKNVSP]L^P[OHUL^^LIZP[LPUSLZZ[OHUHUOV\Y ^P[OV\[HU`ULLK[VLTWSV`H^LIKLZPNULYVY\UKLYZ[HUKHU`/;43JVKL ;OLWHJRHNLPUJS\KLZ[OL\UKLYS`PUNOVZ[PUNZWHJLHUKKVTHPUUHTL^OPJOHYL I\UKSLKPU[V[OL^LIZP[LJYLH[PVUWYVJLZZHUKJVTIPULK[V[HSSLZZ[OHU‰WLYTVU[O =PKLVPTHNLZHUK^LSSRUV^U^PKNL[ZPUJS\KPUN.VVNSLTHWZHUK-HJLIVVRHYL LHZPS`HJJLZZPISLMYVT[OLKYHNHUKKYVWPU[LYMHJL 6UJLSP]L^P[O[OLUL^^LIZP[L[OL:4,JHUZPTWS`\WNYHKL[OL:P[L)\PSKLYWSHU[V[HRL HK]HU[HNLVMM\Y[OLYLJVTTLYJLJHWHIPSP[PLZ ;OPZ¸ILNPUULY¹^LIZP[LWHJRHNLPZ\UPX\LPU[OH[[OLYLHYLUVMP_LKJVU[YHJ[ZVYOPKKLU MLLZ ;OLPTWSPJH[PVUZMVY:4,ZHYLWYVMV\UKJVUZPKLYPUNHYLJLU[I\ZPULZZZ\Y]L`^OPJO PUKPJH[LZ[OH[[OLJ\YYLU[LJVUVT`PZWYL]LU[PUNZP_PU[LUZTHSSI\ZPULZZLZMYVT HJOPL]PUNNYV^[O[OPZ`LHY ;OLSV^WYPJLKWVPU[HUKJSPJR:P[LI\PSKLY[VVSOHZ[OLJHWHJP[`[VVMMLY:4,ZUL^ VUSPULTHYRL[PUNH]LU\LZ[VMPUKHKKP[PVUHSJ\Z[VTLYZ^OVTH`UV[ILH]HPSHISL]PH [YHKP[PVUHSVMMSPULJOHUULSZ 0[HSSV^ZHU:4,[VX\PJRS`YLPU]LU[P[ZLSMVUSPUL^OPJOPU[OLMPUHSHUHS`ZPZJV\SKTLHU [OLKPMMLYLUJLIL[^LLUZPTWS`Z\Y]P]PUN[OLLJVUVTPJKV^U[\YUHUK[OYP]PUNVU[OL >VYSK>PKL>LI^P[OHUL^J\Z[VTLYIHZL *SPJROLYL[V[Y`<2ȾZ:P[LI\PSKLY ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V


ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

4HYJO I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L

*VTTLU[

7VZ[*VTTLU[

'RPDLQV

+RVWLQJ

2WKHU6HUYLFHV

7KH&RPSDQ\

+VTHPUUHTLZ

=7:

,THPS

(IV\[<2

???+VTHPU

>LI/VZ[PUN

9LZLSSLYZ

*VU[HJ[\Z

*6+VTHPU

+LKPJH[LK:LY]LYZ

6U(WW

(MMPSPH[LZ

)\SRKVTHPUZ

,JVTTLYJL

>LI:P[L)\PSKLY

:THSS7YPU[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

2SWLPL]LQJ\RXUZHESUHVHQFHDQGVHFXULW\ IRU6PDUWSKRQHV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

)`TVZ[VM[OLWSHUL[^PSSIL\ZPUN[OLPY:THY[WOVULUV[SHW[VW[VHJJLZZ`V\Y ^LIWHNLVYLJVTTLYJLZ[VYLMYVU[;OPZYHPZLZPZZ\L^P[OYLNHYKZM\UJ[PVUHSP[` ZLJ\YP[`HUK\ZLY0U[LYMHJLKLZPNU9LJLU[Z[\KPLZZOV^[OH[HTVIPSLMYPLUKS`^LIZP[L JHUPUJYLHZLV]LYHSS[YHMMPJI`ULHYS` /LYLHYLMV\YH]LU\LZ`V\JHUSL]LYHNL[VX\PJRS`ZTHY[PM``V\Y^LIWYLZLUJLHUK ZLJ\YP[`K\YPUNZWVY[PUNL]LU[ZHUKI\Z`VUSPULZOVWWPUNWLYPVKZPUJS\KPUN*OYPZ[THZ HUK,HZ[LY


,JVTTLYJLZP[LZVW[PTPaLKMVYTVIPSL (UL^NLULYH[PVUVMKYHNHUKKYVW^LIPU[LYMHJLZHSSV^ZH^LIZP[LV^ULY[VKLWSV` H[[YHJ[P]L[OLTLIHZLKZP[LZ^OPJOPUJS\KPUNZOVWWPUNJHY[HUKJOLJRV\[ M\UJ[PVUHSP[` 5V[VUS`HYL[OLZLZP[LZVW[PTPaLKMVYZLHYJOLUNPULZI\[[OL`HSZVKPZWSH`L_[YLTLS` ^LSSVUHSS:THY[WOVULZPUJS\KPUN(UKYVPKHUK(WWSL7S\Z`V\ULLK56JVKPUN L_WLYPLUJL :WLJPHSPZ[TVIPSL^LIZP[LZ^P[O.V4VIP >OPSL[OLLJVTTLYJLWYVK\J[ZHIV]LHYLNYLH[[VNL[`V\Z[HY[LKIYVHKS`PUZOVWWPUN JHY[JVUMPN\YH[PVUZHUKTVIPSLYLHK`ZP[LZ.V4VIP[HRLZ`V\[VHULU[PYLS`UL^SL]LS ^P[OYLNHYKZJYLH[PUNRUVJRV\[TVIPSLZP[LZ[OH[HYLKLZPNULK[VILM\UJ[PVUHSHUK OPNOPTWHJ[ >P[OPUTPU\[LZHMYPLUKS`VUSPUL^PaHYK^PSSOLSW`V\J\Z[VTPaL`V\YZP[L[OH[SVHKZ_ MHZ[LY[OHUUVUTVIPSLVW[PTPaLKZP[LZ =75ZLY]PJLZ[VZLJ\YLWYP]HJ` >OPSLL`LIHSSZTPNYH[L[VH:THY[WOVULZZV[VVKVOHJRLYZHUKZWHTTLYZ5L^ =75ZLY]PJLZHSSV^^LIOVZ[PUNJ\Z[VTLYZ[VWYV[LJ[JVUZ\TLYZ^OV]PZP[LJVTTLYJL ZP[LZ[VJVTWSL[LHUVUSPUL[YHUZHJ[PVU(UPUI\PS[MPYL^HSSISVJRZTHSPJPV\ZZVM[^HYL ILMVYLP[YLHJOLZ`V\YSHW[VW(U`[PTL`V\IYV^ZL[OL0U[LYUL[`V\Y07HKKYLZZ YLTHPUZOPKKLUHUKHSSJVTT\UPJH[PVUZ`V\\UKLY[HRLYLTHPUJVUMPKLU[PHS :WLLK\W^LIZP[L^P[OH*+5 )VVZ[`V\Y^LIZP[LWHNLSVHKPUNZWLLKZI`HZT\JOHZ ^P[OHUPUZ[HU[NSVIHS JVU[LU[KLSP]LY`UL[^VYR*+5[OH[IYPUNZJVU[LU[JSVZLY[V`V\YJ\Z[VTLYZ ^VYSK^PKL (*+5PZI`UH[\YLVW[PTPaLKMVY(5@KL]PJLPUJS\KPUNTVIPSL;OPZTLHUZ`V\JHU MVJ\ZSLZZVUPUMYHZ[Y\J[\YHSPZZ\LZ^P[OYLNHYKZZ[YLHTPUNJVU[LU[HUKMVJ\ZTVYLVU NLULYH[PUNYL]LU\L*+5»Z^VYRL_JS\ZP]LS`[VZWLLK\W`V\Y^LIZP[L^OPJOPZ ILJVTPUNHRL`TL[YPJPUZLHYJOLUNPULYHURPUNZ *VUJS\ZPVU )`LUNHNPUNHSSMV\YWYVK\J[ZHIV]L`V\LUZ\YL`V\Y^LIZP[LHUKZLJ\YP[`PZ :THY[WOVULYLHK`;OPZNP]LZ`V\[OLNYLH[LZ[JOHUJLVMNLULYH[PUNTVYL[YHMMPJSLHK JVU]LYZPVUZHUK\S[PTH[LS`LJVTTLYJLZHSLZ


 ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

(WYPSI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

3&,DQGZKDWLWPHDQVIRUKRVWHGHFRPPHUFH VKRSSLQJFDUWV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

6ULKH`PUVUSPULYL[HPSLYZPU[OL<UP[LK:[H[LZHUK<UP[LK2PUNKVT^VRL\W[V UL^Z[OH[[OLMP]LTHQVYJYLKP[JHYKIYHUKZPUJS\KPUN=PZH4HZ[LY*HYKHUK(TLYPJHU ,_WYLZZ^LYLMLK\W^P[OYPZPUNJHZLZVMJ`ILYMYH\KHUKOHKILNHUMVYT\SH[PUNWSHUZ [VYLTV]LHJSH\ZLJHSSLK¸ZHMLOHYIVY¹^OPJOOHKYV\[PULS`WYV[LJ[LKVUSPUL TLYJOHU[ZMYVTHU`SPHIPSP[`K\YPUNHJYLKP[JHYK[YHUZHJ[PVU ;OPZZLPZTPJZOPM[PUKPYLJ[PVUJ\STPUH[LKPU[OLVMMPJPHSSH\UJOVM[OL7*0:LJ\YP[` :[HUKHYKZ*V\UJPSPUHUK[OLLZ[HISPZOTLU[VM[LJOUVSVNPJHSZLJ\YP[`HUK WYVJLK\YHSJVU[YVSZNV]LYUPUNJYLKP[JHYK[YHUZHJ[PVUZVU[OL0U[LYUL[ ;OLZLJVU[YVSZ^V\SKMVYTWHY[VM[OL+H[H:LJ\YP[`:[HUKHYK7*0+::[OH[»ZZLUKPUN ZLPZTPJZOVJR^H]LZ[OYV\NOHSSPU[LYUH[PVUHSTLYJOHU[ZP[LZ[OH[LTWSV`ZOVWWPUNJHY[Z HUKJVUK\J[JYLKP[JHYK[YHUZHJ[PVUZVUSPUL


;YHKP[PVUHSS`IHURZ^LYLYLZWVUZPISLMVY VM[OLTVUL[HY`SVZZK\YPUNH JVTWYVTPZLKJYLKP[JHYK[YHUZHJ[PVU¶UV[[OLJVUZ\TLYVY[OLTLYJOHU[ )HURZ^LYLJVTWSL[LS`H[[OLTLYJ`VMVUSPULTLYJOHU[Z[HZRLK^P[OLUZ\YPUN[OLPY KH[HIHZLZ^LYLUV[OHJRLKVYJYLKP[JHYKZZ[VSLUK\YPUN[OL[YHUZHJ[PVU 7YPVY[V[OL7*0+::TLYJOHU[ZOHKHIZVS\[LS`UVSPHIPSP[`HUKIHURZ^LYLMVYJLK[V JHYY`[OLMPUHUJPHSI\YKLUVMJ`ILYMYH\K;OPZTLYJOHU[WYV[LJ[PVUILJHTLRUV^UHZ ZHMLOHYIVY<UKLY[OLUL^Z[HUKHYK[OPZNL[V\[VMQHPSJHYKOHZILLU[VYUPUWPLJLZ MVYJPUNTLYJOHU[Z[VX\PJRS`NL[PUSPUL^P[ORL`[LUHU[ZVM[OPZ[V\NOZ[HUKHYK ;OLZ[HRLZHYLOPNO^OLUVULJVUZPKLYZ[OLYPZPUN[PKLVMLJVTTLYJL[YHUZHJ[PVUZPU [OL<2^OPJOWLHRLKH[‰TVUSPULK\YPUN*`ILY4VUKH`^OPJOMLSSVU4VUKH` +LJLTILY >OPSLLJVTTLYJLZ[H[PZ[PJZHYLVM[LUJVU[YHKPJ[VY`[OLSH[LZ[PUK\Z[Y`YLWVY[ZPUKPJH[LK [OH[+LJLTILY*OYPZ[THZZHSLZTH`^L^LSSOH]LILLUHIV]LLHYSPLYMVYLJHZ[ZVM

NYV^[OVU ;OL))*^LIZP[LYLWVY[LK[OH[^LSSRUV^UYL[HPSLY(YNVZ0U[LYUL[ZHSLZ^LYL\W

MYVT[OLWYL]PV\Z`LHY <UMVY[\UH[LS`HSVUN^P[O[OLMPUHUJPHS^PUKMHSSZJHTLHZ\YNLPUMYH\K\SLU[[YHUZHJ[PVUZ ^P[O*`ILY:V\YJLH=PZHJVTWHU`YLWVY[PUN[OH[[OPZMPN\YLYVZLMYVT [V H[ [OLLUKVM;OPZPZHSTVZ[[^PJL[OLU\TILYYLWVY[LKPU[OL<: <2ZOVWWPUNZP[LZHYL[O\ZZSPNO[S`ILOPUK[OLPY(TLYPJHUJV\U[LYWHY[ZPUJVTIH[PUN PUJYLHZPUNJHZLZVMVUSPULMYH\K[OH[TH`JVZ[[OL<2TVYL[OHU‰IUH`LHYPMVULPZ [VILSPL]LHYLJLU[.\HYKPHUUL^ZWHWLYYLWVY[ 0[NL[»ZZJHYPLYPMVULJVUZPKLYZ[OLWYLKPJ[PVU[OH[:THY[WOVULZ^PSSIL[OL WYPUJPWSL^LIHJJLZZWVPU[MVYPU[LYUH[PVUHS\ZLYZI`;OL-PUHUJPHS;PTLZPZZ\LKH YLJLU[YLWVY[VMJ`ILYJYPTPUHSZHKHW[PUNWPLJLZVMTHS^HYLUHTLK¸AL\Z¹[VVWLYH[L VUWOVULZHUKKLWSV`ZWVVMPUNH[[HJRZ;OLPUJYLHZPUNWVW\SHYP[`VMHWWZ[VYLZHSSV^Z [OLTM\Y[OLYH]LU\LZ[VL_WSVP[KV^USVHKLKZVM[^HYLW\YJOHZLKVUSPUL ;O\Z[OL0U[LYUH[PVUHS:[HUKHYKZ*V\UJPSW\ZOLK<2TLYJOHU[Z[VILNPU PTWSLTLU[PUN[OLZ[HUKHYKI`[OLLUKVM:LW[LTILY/V^L]LYVUS` VM<2 VYNHUPZH[PVUZ[OH[LTWSV`ZOVWWPUNJHY[ZVU[OLPYZP[LTH`OH]LHJ[\HSS`OH]LILLU H\KP[LKHUKJLY[PMPLK7*0JVTWSPHU[ZPUJL[OPZKPYLJ[P]L^HZPZZ\LK 4LYJOHU[ZOH]LILLUZJYHTISPUN[VHZZLZZ^OPJOSL]LSVM7*0JVTWSPHUJL[OL`MHSS \UKLYHZPUKPJH[LKI`[OPZJOHY[VU[OL=PZH^LIZP[L (U`TLYJOHU[^P[OV]LYHUU\HSLJVTTLYJL[YHUZHJ[PVUZ3L]LSPZYLX\PYLK[V WYV]PKLHUH[[LZ[H[PVUVMJVTWSPHUJL^OPJOULLKZ[VIL\WKH[LKL]LY`TVU[OZ[V THPU[HPU JVTWSPHUJL


0MHTLYJOHU[MHSSZV\[VMJVTWSPHUJL[OLYLWLYJ\ZZPVUZHYLZL]LYL^P[O<:WLUHS[PLZ YLHJOPUN HUKTVU[OS`MLLZVM \U[PS[OLTLYJOHU[JVTWSPLZ-HPS\YL [VJVTWS`JHUYLZ\S[PUL_W\SZPVUMYVT[OLWH`TLU[WYVJLZZPUNUL[^VYRHUK[OLSVZZVM HIPSP[`[VTHRLZHSLZ ,]LUPM`V\»YLHZTHSSTLYJOHU[^OVVUS`OHZHML^[YHUZHJ[PVUZH`LHY`V\TH`Z[PSSIL WLUHSPaLKVYLMMLJ[P]LS`¸ZO\[KV^U¹I`[OL:[HUKHYKZ*V\UJPSPM`V\MHPS[VJVTWS`[V[OL YLN\SH[VY`KLTHUKZVM[OLZ[HUKHYK 0M`V\WSHU[VHKVW[HZOVWWPUNJHY[VU`V\YZP[L`V\YILZ[VW[PVUPZWYVIHIS`[VZLSLJ[H OVZ[PUNWYV]PKLY[OH[»Z7*0JVTWSHPU[/V^L]LYL]LU[OPZHWWYVHJOPZYPZR`PM`V\KVUV[ KV`V\YOVTL^VYR9LX\LZ[HWYVVMVMJVTWSPHUJLHUU\HSS`MYVT`V\YOVZ[PUNWYV]PKLY ^OPJOZOV\SKILH\KP[LKI`H[OPYKWHY[`VYH8\HSPMPLK:LJ\YP[`(ZZLZZVY8:( ;OPZZ[LWPZJYP[PJHSZPUJL[OLOVZ[PUNWYV]PKLYJHUJOVVZL^OPJO7*0JVTWVULU[Z[OL` ^PZOH\KP[LK;O\ZMVYL_HTWSL[OL`TH`ILJVTWSPHU[PUWO`ZPJHSZLJ\YP[`HUKSHJRPUN PU]\SULYHIPSP[`THUHNLTLU[\WKH[LZ ;OLUL^Z[HUKHYKZHYLUV[[VIL[HRLUSPNO[S`I`ZP[LZLTWSV`PUNLJVTTLYJLZOVWWPUN JHY[Z>OPSL[OL`TH`ZLLTKH\U[PUN[OL`LZZLU[PHSS`JHSSMVYNVVKIHZPJZLJ\YP[` ;OLJV\UJPSZ[YLZZLZ[OH[L]LUPM[OLZ[HUKHYKKPKUV[L_PZ[[OLILZ[WYHJ[PJLZMVY ZLJ\YP[`ILOVV]LHUVUSPULYL[HPSLY[V[HRL[OLZLZ[LWZ[VWYV[LJ[[OLJVUZ\TLY .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH

4HYJOI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

3KRWRVKRSWR+70/WR:RUG3UHVV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

:K\WKH$UWLVWZLOOGHIHDWWKH(QJLQHHULQWKH VW&HQWXU\ 

;OLYLPZHUL_[YLTLS`JSVZLYLSH[PVUZOPWIL[^LLUVULVM[OL^VYSK»ZTVZ[WVW\SHY NYHWOPJLKP[PUNZ\P[LZHUK[OLJYLH[PVUVM^LIZP[LZVU[OL>VYSK>PKL>LI 0M7OV[VZOVWQ\Z[WVWWLKPU[V`V\YTPUK`V\^V\SKILYPNO[;OPZOPNOS`]LYZH[PSL[VVSPZ HYN\HIS`[OLTHPUZ[H`VMHU`^LIKLZPNULY[VVSRP[HZOLW\UJOLZV\[UL^K\TT` KLZPNUZ[OH[L]LU[\HSS`ILJVTL^LIZP[LZ)\[SL[Z[HRL[OPZHSP[[SLIP[M\Y[OLYHUK L_HTPUL[OLJOHY[ILSV^^OPJOPSS\Z[YH[LZ[OLL_WSVZP]LZ\YNLPUHZPKLPUK\Z[Y`^OPJO MVJ\ZLZVUJVU]LY[PUN7:+[LTWSH[LZPU[V/;43^LIZP[LZ


;OPZPZIV[OHSLZZVUPUV\[ZV\YJPUNHUKPUUV]H[PVUHZP[KLTVUZ[YH[LZ[OLPUL]P[HISL THYJO[V^HYKZH\[VTH[PVU[OH[ยปZVULVMRL`KYP]LYZPUSV^LYPUNJVZ[ZHUKZWLLKPUN\W [\YUHYV\UK[PTLZ(.VVNSLZLHYJOYL]LHSZV]LYTPSSPVUYLZ\S[ZMVYZLY]PJLZ[PWZHUK [\[VYPHSZYLSH[PUN[V[OPZZLNTLU[PSS\Z[YH[PUN^OH[HRL`YVSLP[ยบZWSH`PUNPUNLULYH[PUN UL^^LIZP[LZ 7HRPZ[HU0UKPHHUK[OL7OPSPWWPULZKVTPUH[L[OL[YPMLJ[HVMUH[PVUZHJJV\U[PUNMVYTVZ[ VM[OLYLSH[LKยบZLY]PJLยปHJ[P]P[`PU[OPZHYLH-VYHZSP[[SLHZ HKLZPNULYJHUSL]LYHNL [OLPYZLY]PJLZ[VZWP[V\[H/;43]LYZPVUVM[OLPY^LIZP[L4VZ[VM[OL[PTL[OL`JHU L_WLJ[[OLYLZ\S[[VIL?/;43JVTWSHPU[HUKJVUMVYT[VUL^/;43Z[HUKHYKZ>LSS VU[OPZSHZ[WVPU[[OLYLPZZVTLJVU[YV]LYZ`^OPJO^LKPZJ\ZZM\Y[OLYILSV^


 6MJV\YZL[OPZTH`HSZVILJVTLHUVWWVY[\UP[`MVY[OLT[V\WZLSS`V\MVYHKKP[PVUHS :,6ZLY]PJLZHUKSVHKZWLLKVW[PTPaH[PVUWSHUZ ;OLYLHYLHSZVTVYLUH[P]LVW[PVUZ[V7OV[VZOVW[VJVUZPKLYPUJS\KPUNWS\NPUZZ\JOHZ 7:+IYLHRLY[OH[JSHPT[VJVU]LY[HU`7:+SH`V\[PU[V¸JSLHU>*Z[HUKHYKZ JVTWSPHU[?/;43^P[OM\SS*::Z\WWVY[PUHUPUZ[HU[¹ /LYLPZHZOVY[]PKLVKLTVUZ[YH[PUN[OLPYHWWYVHJO!


6UL^VUKLYZVMJV\YZLPM[OLKL]LSVWLYZPU0UKPHHUK7HRPZ[HUHYL\ZPUNZPTPSHY[VVSZHZ WHY[VM[OLPYZLY]PJLVMMLYPUNVYZPTWS`I\PSKPUN[OLPYV^U]LYZPVUZ^OPJO[OL`JOVVZL[V RLLWPUOV\ZL ;OPZJV[[HNLPUK\Z[Y`VM7:+ZSPJLYZHUK/;43IHRLYZTH`ILZVM[LUPUNPM`V\JVUZPKLY [OPZISVNLU[Y`MYVT/;43*\[^OPJOVIZLY]LZHKLJYLHZLPU7:+;6/;43ZLY]PJLZ SPZ[LKVU[OL^LIZP[LWZK[VO[TSJVTWHUPLZJVTV]LYH[OYLL`LHYWLYPVK 0U[YPN\PUNS`[OLH\[OVYKVLZUV[\ZL.VVNSL0UZPNO[Z[VJVTWHYLILUJOTHYRZHS[OV\NO [OLYLKVLZZLLT[VILZVTLJVYYLSH[PVUIL[^LLU[OL[^VKH[HZL[ZOPNOSPNO[LKPU[OPZ HY[PJSL ¸/;43*::HUK[LJOUVSVNPLZSPRLYLZWVUZP]L^LIKLZPNU^PSSNYHK\HSS`TV]LMYVTH OV[THYRL[PUNWYVTPZLPU[VHKH`[VKH`WYHJ[PJL¹WYLKPJ[LK/;43*\[Z -\Y[OLYOLJVUJS\KLZ[OH[/;43TH`ILVUL\UKLYS`PUNYLHZVUMVYSPTP[PUN[OLNYV^[O VM[OPZPUK\Z[Y`^OPJOPZPUHMMLJ[YLJHSPIYH[PUNP[ZZRPSSZL[[VHJJVTTVKH[LUL^ [LJOUPJHSHUKJVUJLW[\HSJOHSSLUNLZPU[OPZHYLUH )\[P[»ZUV[Q\Z[7:+[V/;43[OH[PZH[HYNL[MVYH\[VTH[PVU;OPZPZILPUNZ\WLYZLKLK I`V[OLYJVU]LYZPVUZLY]PJLZHUKWS\NPUZ[OH[HJJVTTVKH[L>VYK7YLZZ1VVTSHHUK V[OLY*VU[LU[4HUHNLTLU[:`Z[LTZ(*4:PZVMJV\YZLHUV[OLYZPNUVMNYV^PUN H\[VTH[PVUPU^LIZP[LJYLH[PVUHYLUHHZ\ZLYZILJVTLTVYLZVWOPZ[PJH[LKPU[OLPY YLX\PYLTLU[ZHUKUVSVUNLY^PZO[VTHU\HSS`\WKH[LJVU[LU[VYJ\Z[VTI\PSKJVKL[OH[ WS\NPUZJHUOHUKSL ;HRLMVYPUZ[HUJL[OLMVSSV^PUNNYHWOMYVT.VVNSL0UZPNO[Z^OPJOYLMSLJ[ZHZPTPSHY SL]LSPUNV\[VMZLY]PJLZPUMVY7:+[V>VYK7YLZZI\[HSZVZOV^ZYLTHYRHISL OPZ[VYPJHSNYV^[O7LYOHWZ[OLRL`[HRLH^H`OLYLPZOV^JVTWL[P[P]L[OLIV[O[OL<2


HUK<:HYLPU[OPZZLJ[VYZVTL[OPUN[OH[TH`UV[OH]LILLUPTTLKPH[LS`L_WLJ[LK

6]LYTPSSPVUYLZ\S[ZJVTL\WMVY¸7:+[V>VYK7YLZZ¹HSTVZ[HZWVW\SHYHZ¸7:+[V /;43¹HUKWLYOHWZSPRLS`[VV]LY[HRLP[JVUZPKLYPUN>7»ZYPZPUNWVW\SHYP[` ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[

/LNH-LIY\HY`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

6KDUHGKRVWLQJYV'HGLFDWHG+RVWLQJYV &ORXG+RVWLQJ

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

0U[OLLHYS`Z[HNLZVMHNYV^PUN0;KLWHY[TLU[VULVM[OLIPNNLZ[KLJPZPVUZTHUHNLYZ MHJLPZ^OL[OLY[VMVSSV^HUVUWYLTPZLVYV\[ZV\YJLK[LJOUVSVN`Z[YH[LN`

;OPZPZVM[LUH[V\NOJOVPJL^OPJOJHUOH]LSVUN[LYTPTWSPJH[PVUZMVY[OLJVTWHU` IV[OPU[LYTZVMJVZ[HUKJVTWSL_P[` 0MHJVTWHU`KLJPKLZ[VI\PSK[OLPYV^UZLY]LYPUMYHZ[Y\J[\YLHUKKH[HJLU[LYZ[OL` ULLKHZ[YVUNZ[VTHJOMVYJOHUNLJVTWSL_PUZ[HSSH[PVUHUKTHPU[LUHUJLPZZ\LZ ZLJ\YP[`JOHSSLUNLZHUKHYLHSPaH[PVU[OH[JVZ[ZTH`LZJHSH[LL_WVULU[PHSS`PMPUJVYYLJ[ [LJOUVSVN`KLJPZPVUZHYLTHKL .LULYHSS`[OLYLPZHZ[YVUNHYN\TLU[MVYVMMZOVYPUN`V\Y0;JVTWSL_P[`[VHYLTV[L^LI OVZ[PUNJVTWHU`^OVOHZZWLU[JVUZPKLYHISLHTV\U[ZVMKVSSHYZHUK[PTLPUI\PSKPUN YVI\Z[Z[HISLHUKYLSPHISLZLY]LYWSH[MVYTZPU\S[YHZLJ\YLKH[HJLU[LYZ^P[O^VYSKJSHZZ IHJR\WHUKZ\WWVY[MHJPSP[PLZ 6UJL`V\OH]LTHKL[OLKLJPZPVU[VVMMZOVYL`V\Y^LIZP[LHUK0;VWLYH[PVUZ[VH OVZ[PUNJVTWHU``V\[OLUULLK[VJOVVZLHMSH]V\YVMZLY]LYOVZ[PUN`V\MLLS


JVTMVY[HISL^P[O;OPZJOVPJLPZVM[LU[LTWLYLKI`JVZ[ZJVTWSL_P[`HUK[OLHTV\U[VM JVU[YVS`V\MLLSJVTMVY[HISL^P[O ;OLYLHYLTHU`[`WLZVM^LIOVZ[PUNH]HPSHISL¶PUJS\KPUNJVSVJH[PVUOVZ[PUNHUK ]PY[\HSWYP]H[LZLY]LYZ¶I\[^L^PSSJVUJLYUV\YZLS]LZ^P[O[OYLLVM[OLTVZ[WVW\SHY [`WLZ! :OHYLK/VZ[PUN ;OPZPZ[OLTVZ[IHZPJSL]LSVM^LIOVZ[PUNH]HPSHISL[VHJVTWHU`VYJVUZ\TLY0[»Z HSZV[OLJOLHWLZ[K\L[V[OLMHJ[[OH[`V\ZOHYLYLZV\YJLZ^P[O\W[VZL]LYHSO\UKYLK V[OLYJ\Z[VTLYZVU[OLZHTLZLY]LY;OPZWVW\SHYWHJRHNLHSSV^Z`V\[VZ[HY[VMMZTHSS HUKMPUL[\UL`V\Y^LIZP[L^P[OV\[ZWLUKPUNHUHYTHUKHSLNVUZLY]LYPUMYHZ[Y\J[\YL 0[»ZNYLH[MVYIHZPJ^LIZP[LZISVNZVYZTHSSKH[HIHZLKYP]LU^LIZP[LZ^P[OZTHSS HTV\U[ZVMTVU[OS`]PZP[VYZ 6UJL`V\Z[HY[[VNYV^`V\TH`MPUK[OPZZVS\[PVUKVLZUV[TLL[HSS`V\YWLYMVYTHUJLVY Z[VYHNLYLX\PYLTLU[Z +LKPJH[LK/VZ[PUN (UHS[LYUH[P]L[VZOHYLKOVZ[PUNPZ[VSL]LYHNLHKLKPJH[LKOVZ[PUNWHJRHNL^P[O`V\Y OVZ[;OPZHSSV^Z`V\NYLH[LYJVU[YVSVM`V\YIV_]PHYLTV[LTHUHNLTLU[[VVSZ@V\HYL ZHMLPU[OLRUV^SLKNL[OH[`V\HYLUVSVUNLYZOHYPUNYLZV\YJLZ^P[OV[OLY^LIZP[LZ /PNOIHUK^PK[OHUKHNLULYV\ZHTV\U[VMKPZRZWHJLHSSV^`V\[VJ\Z[VTPaL[OLZLY]LY PUQ\Z[HIV\[HU`MHZOPVU`V\SPRL0UZ[HSSHWWSPJH[PVUZH[^PSSHUKWHY[P[PVUKYP]LZPM`V\ZV ^PZO@V\JHUPTWSLTLU[]HYPV\ZSH`LYZVMZLJ\YP[`HUKHJJLZZM\Y[OLY=75HUKMPYL^HSS VW[PVUZWYV]PKLKI`[OLOVZ[PUNJVTWHU` +LKPJH[LKZLY]LYZNLULYHSS`JVZ[HIP[TVYLPUTVU[OS`MLLZI\[[OPZPZVMMZL[I`[OL HIPSP[`[VJ\Z[VTPaL`V\YZVS\[PVUHUKTHUHNLNYV^[O.LULYHSS`H^LIOVZ[^PSSOLSW `V\TVUP[VYHUK[YV\ISLZOVV[`V\YZLY]LYNP]PUN`V\HUL_[YHSL]LSVMJVTMVY[ *SV\K/VZ[PUN 0USHZ[ZL]LYHS`LHYZHYL]VS\[PVUOHZILLU[HRPUNWSHJLPU^LIOVZ[PUN^OPJOWYVTPZLZ [VJVTIPUL[OLZ[YLUN[OZVMIV[OZOHYLKOVZ[PUNHUKKLKPJH[LKZLY]LYZ0[»ZJHSSLK JSV\KOVZ[PUNHUKHSSV^ZHJVTWHU`[VHJJLZZZLY]LYYLZV\YJLZ¸HZHZLY]PJL¹V]LY[OL 0U[LYUL[ ;OPZ¸VUKLTHUK¹HWWYVHJOHSSV^Z`V\[VZLSMWYV]PZPVUYLZV\YJLZHZ`V\ULLK[OLTPU HWH`HZ`V\NVTHUULY -\Y[OLY[OL[LJOUVSVN`PZZLSMOLHSPUN!0M[OLYLPZHOHYK^HYLMHPS\YL`V\Y^LIZP[L^PSS H\[VTH[PJHSS`Z[HY[\WVUHUV[OLYZLY]LYPUZLJVUKZ


0UZOVY[JSV\KOVZ[PUNWYVTPZLZ[VSV^LYJVZ[ZYLK\JLJVTWSL_P[`HUKLUZ\YL`V\VUS` WH`MVY^OH[`V\ULLK -PUHS[OV\NO[Z! ;OLWYL]PV\ZKPZJ\ZZPVUKLTVUZ[YH[LZ[OLJOVPJLZH]HPSHISL[V`V\IL[^LLUYLSPHISL [YHKP[PVUHSOVZ[PUNWHJRHNLZHUKOV[UL^LTLYNPUNZLY]LY[LJOUVSVNPLZLUJVTWHZZLK I`[OLJSV\K >OPSLLHJOWHJRHNLOHZP[ZV^UZ[YLUN[OZHUK^LHRULZZLZ[OL\S[PTH[LZ\JJLZZVM `V\YZLSLJ[PVUKLWLUKZVU[OLYLSPHIPSP[`Z[HIPSP[`HUKJ\Z[VTLYZ\WWVY[VW[PVUZVMMLYLK I``V\Y^LIOVZ[*HYLM\SS`HUHS`aL[OLZLHYLHZILMVYLTHRPUN`V\YMPUHSKLJPZPVU .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

1HU\HY`I`.\LZ[)SVNNLY *VTTLU[Z

5HVSRQVHVWR6KDUHGKRVWLQJYV'HGLFDWHG+RVWLQJYV&ORXG+RVWLQJ

7LYMLJ[1HU\HY`!HT ZVT\JONVVKPUMVYTH[PVUVUOLYL!+

7HYHZ-LIY\HY`!WT


;OHURZMVY[OLPUMVYTH[PVUPHTYLHSS`L_JP[LKHIV\[[OLJSV\KJVTW\[PUNWHYHKPNT¶UV[VUS`P[ YLK\JLZ[OLWO`ZPJHSHKTPUPZ[YH[PVUWHY[VM[OLWYVJLZZ¶P[IYPUNZHSVUN[OLMLH[\YLZVMJSV\KSPRL OPNOH]HPSHIPSP[`HUKZJHSHIPSP[`

WHSH[PUL-LIY\HY`!HT 0MV\UK[OLPUMVYTH[PVUVUOLYL^HZNYLH[]LY`\ZLM\S2LLW\W[OLNVVK^VYR

0U[LNYHS0;(WYPS!WT 0[OPURJSV\KPZKLMPUP[LS`[OL^H`MVY^HYK:VTHU`JVTWHUPLZHYLV]LYZLSSPUNZOHYLKOVZ[PUN[OLZL KH`ZTLHUPUN\ZHIPSP[`PZLMMLJ[LK^P[OOVYYPMPJWHNLSVHK[PTL

>HS[LY:JV[[5V]LTILY!HT .VVKWVPU[ZOLYL6ULVMOH]PUNHNYLH[[OPUNZHIV\[JSV\KOVZ[PUNPZ[OH[[OL`JHUJVU[PU\L WYV]PKPUN[OLPYJ\Z[VTLYZL_JLSSLU[I\ZPULZZZLY]PJLZ

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

6KDUHG:HE+RVWLQJx3URVDQG&RQV 

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ


:OHYLKOVZ[PUNPZZPTWS`^OLUHSV[VM^LIZP[LZNL[OVZ[LKVU[OLZHTLZLY]LYZWHJL ^OPJO\S[PTH[LS`YLK\JLZ[OLZLY]LYJVZ[0[»ZPTWVY[HU[[V\UKLYZ[HUK[OLMLH[\YLZHUK SPTP[H[PVUZVM[OPZOVZ[PUNPUMYHZ[Y\J[\YLLZWLJPHSS`HZ`V\Z[HY[[VNYV^`V\YVUSPUL I\ZPULZZ ;OPZPZVM[LU[OLMPYZ[[`WLVMOVZ[PUNZLY]PJL[VILVMMLYLKI`TVZ[OVZ[PUNZLY]PJL WYV]PKLYZHUKP[PZZ\P[HISLMVYWLYZVUHS^LIZP[LZZTHSSI\ZPULZZLZHUKZVTLTLKP\T ZPaLKI\ZPULZZLZ[OH[YLX\PYLTPUPTHSOVZ[PUNYLZV\YJLZ (WYPTHY`HK]HU[HNLVMZOHYLKOVZ[PUNPZ[OLJVZ["P[PZ[OLTVZ[HMMVYKHISL[`WLVM OVZ[PUNHUKHZHYLZ\S[]LY`WVW\SHY4VZ[ZOHYLKOVZ[PUNWYV]PKLYZHSZVVMMLY Z\IZ[HU[PHSS`TVYLOVZ[PUNZWHJLKH[H[YHUZMLYHUKLTHPSHJJV\U[Z[OHUTVZ[ I\ZPULZZLZVYJ\Z[VTLYZULLK;OPZ^VYRZV\[UPJLS`ZPUJLUV[HSS[OL^LIZP[LZVY I\ZPULZZLZ^V\SKIL\ZPUN\W[OLPYX\V[HPUMHJ[VUS`H]LY`ML^L]LYKV 0[PZHSZV]LY`PTWVY[HU[[VZOV^[OLKPMMLYLUJLIL[^LLUZOHYLK]PY[\HSOVZ[PUNMYVT=7: *SV\KOVZ[PUN:OHYLKOVZ[PUNLU[HPSZ[OLOVZ[PUNVMTHU`^LIZP[LZHSSVUVULZLY]LY ^OPSL=7:*SV\K/VZ[PUNJVUZPZ[ZVMOVZ[PUNHML^^LIZP[LZHUK[OLPYHWWSPJH[PVUZVU HUPUKP]PK\HSZLY]LY^P[OLSLJ[YVUPJWHY[P[PVUZZLWHYH[PUNLHJOVM[OLZP[LZPU[VYLZLY]LK aVULZVU[OLZLY]LYZWHJL :OHYLKOVZ[PUNPZILZ[HZHULU[Y`SL]LSOVZ[PUNZLY]PJLP[PZLHZ`[VTHPU[HPUHUKL]LU ^P[OHSPTP[LK\UKLYZ[HUKPUNVMOVZ[PUN[LJOUVSVN`VULJHULHZPS`Y\UHZ\JJLZZM\S ZOHYLKOVZ[PUNHJJV\U[ ;OLZOHYLKOVZ[PUNWYV]PKLY\UKLY[HRLZ[OLI\SRVM[OLZLY]LYTHUHNLTLU[HUK HKTPUPZ[YH[PVU@V\^PSSHSZVLUQV`ZLY]LYZPKLZJYPW[PUNHZZPZ[HUJLLN7/7HUK (:7UL[ @V\^PSSHSZVMPUK[OH[HZOHYLKOVZ[PUNWYV]PKLY^PSSVMMLYKPMMLYLU[SL]LSZVMZOHYLK OVZ[PUN^OPJOHMMLJ[[OLMPUHSWHJRHNLVMMLH[\YLZHUKJVZ[Z;OPZTH`PUJS\KLVMMLYPUN I\ZPULZZZOHYLKOVZ[PUN^OPJOSPZ[Z\USPTP[LKKPZRZWHJL[YHMMPJHUK^LIZP[LZ (Z^P[OHU`[OPUN[OH[JVTLZ^P[OHK]HU[HNLZ[OLYLHYLHSZVKPZHK]HU[HNLZ:OHYLK OVZ[PUNZLY]PJLZHYLUV[VYPV\ZMVY\UYLSPHIPSP[`L]LU^OLUWYVHJ[P]LZ[LWZSPRLSVHK IHSHUJPUNHYLPUWSHJL/VZ[PUN[OV\ZHUKZVM^LIZP[LZVUHZPUNSLZLY]LYTHJOPUL^PSS HS^H`ZTHRL[OLZLY]LYZ\ZJLW[PISL[VMHPS\YL :LJ\YP[`PZHUV[OLYJVUJLYUPUHZOHYLKOVZ[PUNLU]PYVUTLU[;OLYLPZHS^H`Z[OL[OYLH[ VMZOHYPUNHZLY]LYZWHJL^P[OHOHJRLYSVVRPUN[VJVTWYVTPZL\URUV^U\ZLYZ ;OLHYJOP[LJ[\YLVMHZOHYLKOVZ[PUNLU]PYVUTLU[LHZPS`THRLZP[]\SULYHISL[VZ\JO H[[HJRZ(SZV[OL^LIZP[LV^ULYZ7/7IHZLK^LIHWWSPJH[PVUZ^OLUKL]LSVWLKI` PTTH[\YL^LITHZ[LYZJHUILSLM[VWLUHUKPUZLJ\YLNP]PUNVWWVY[\UP[`[VPU[Y\KLYZ[V OH]LHJJLZZ[V`V\YKH[H


@V\YMPUHSJOVPJLVMHOVZ[PUNZLY]LY^PSSSHYNLS`KLWLUKVU`V\YI\KNL[`V\Y^LIZP[L»Z ZLY]LYYLX\PYLTLU[Z[OLZLJ\YP[`YLX\PYLTLU[ZVM`V\Y^LIHWWSPJH[PVUZHUK`V\Y L_WLJ[LKZLY]LYZWLLK/V^L]LYHSV[VMZOHYLKOVZ[PUNZLY]PJLWYV]PKLYZVMMLY ZLY]PJLZ[OH[HYLNLULYHSS`]LY`NVVKMVY[OLJVZ[`V\HYLL_WLJ[LK[VWH` ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

4H` I`.\LZ[)SVNNLY *VTTLU[

2QH5HVSRQVHWR6KDUHG:HE+RVWLQJx3URVDQG&RQV

:LLRKV[UL[JVT1\UL !HT :OHYLKOVZ[PUNHSSV^Z`V\[VOVZ[VUL^LIZP[L^P[OM\SSJ7HULSHJJLZZHUKHU\TILYVMHKKP[PVUHS ^LIZP[LZ0[PZ\Z\HSS`[OLTVZ[LJVUVTPJHSZVS\[PVUMVYWLYZVUHSHUKI\ZPULZZ^LIZP[LZ;OHURZMVY [OLPUMVYTH[P]LWVZ[

/HDYHD5HSO\


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

'R,QHHGD9LUWXDO3ULYDWH6HUYHU 936 FORXG RU'HGLFDWHG6HUYHUIRUP\6PDOO%XVLQHVV"

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

=LY`VM[LUHZTHSSI\ZPULZZVY:4)YLHJOLZHWVPU[^OLYL[OLPYVUSPULZ`Z[LTZ^LIZP[L VYSLHKNLULYH[PVUJOHUULSZILNPU[VL_WLYPLUJLZL]LYLNYV^PUNWHPUZHUKTH` [OLYLMVYLPTWHJ[WLYMVYTHUJLMVYZP[L]PZP[VYZHUKL]LUPU[LYUHSZ[HMM[HZRLK^P[O THUHNPUNHJVTWHU`»Z0U[LYUL[WYLZLUJL ;`WPJHSS`TVZ[ZTHSSI\ZPULZZLZ^PSSPUP[PHSS`NL[[OLPYMLL[^L[^P[OHZOHYLKOVZ[PUN WHJRHNL^OPJORLLWZJVZ[ZSV^HUKVMMLYZH]LY`ZPTWSLLU[Y`WVPU[PU[VSH\UJOPUNHUK Y\UUPUNH^LIZP[L ;OL`HSVUN^P[OO\UKYLKZVMV[OLY:4)Z^PSSZOHYLHZPUNSLYLTV[LZLY]LYMLH[\YPUN


JOLHWOVZ[PUNYH[LZMYLLZVM[^HYLHUKHYLSPHISL\W[PTLN\HYHU[LL /V^L]LYHZ[OL:4)NYV^ZHUKSH\UJOLZUL^LJVTTLYJLWYVK\J[ZJVUZ\TLKI` \ZLYZVUHKP]LYZLHYYH`VMKL]PJLZPUJS\KPUNSHW[VWZ[HISL[ZHUK:THY[WOVULZP[TH` YLX\PYLTVYLMPYLWV^LY[OHUHZOHYLKZLY]LYJHUKPZOV\[ ;OL:4)NLULYHSS`OHZ[^VJOVPJLZ^OLUMHJLK^P[O[OPZZP[\H[PVUKLWLUKPUNVU[OLPY HWWL[P[LMVYYPZRHUK^OH[SL]LSVMJVU[YVS[OL`^PZO[VL_LY[V]LY[OLPYVUSPULZ`Z[LTZ (=PY[\HS7YP]H[L:LY]LY=7:*SV\K (=7:JSV\KPZ[OLUL_[UH[\YHSL]VS\[PVUHY`Z[LWMVYHU:4)[OH[ZLLRZ[VHJX\PYL OPNOLYWLYMVYTHUJLSL]LSZHUKMLH[\YLZL[ZMYVT[OLPYOVZ[PUNWYV]PKLY0[L_[YHJ[Z[OL ILZ[MLH[\YLZVMJSV\KJVTW\[PUN^OPJOPZKYP]PUNPUUV]H[PVUPU[OL0;ZLJ[VYHUK[OL NLULYHS^LIOVZ[PUNHYLUH (=7:JSV\KZHSSV^ZHU:4)[VWYLJPZLS`JVU[YVS*7<9(4HUK/HYK+PZRZWHJL\ZPUN H[[YHJ[P]LZPTWSLVUSPUL^PaHYKKYP]LUKHZOIVHYKZ9LZV\YJLZHYLZWYLHKV]LYZL]LYHS ZLY]LYZHSSV^PUN[OLOVZ[PUNJVTWHU`[VVMMLYZLSMOLHSPUNJHWHIPSP[`^P[OH\[VTH[PJ MHPSV]LYZ,ZZLU[PHSS`H=7:JSV\KNP]LZ`V\[OLHIPSP[`[VZJHSL`V\YYLZV\YJLZ\WVY KV^UPUTPU\[LZH[]LY`SV^YH[LZ0[»ZTVYLWV^LYM\S[OHUHZOHYLKZLY]LYI\[SLZZ JVTWSPJH[LK[OHUW\YJOHZPUNHKLKPJH[LKZLY]LYV\[SPULKUL_[ (+LKPJH[LK:LY]LY 0M`V\Y0;HKTPUZVY`V\YJVTWHU`Z[HMMPUNLULYHSHYLJVU[YVSMYLHRZ^OVLUQV`NL[[PUN [OLPYOHUKZKPY[`^P[OYLNHYKZ[OLKHPS`VWLYH[PVUHSPZZ\LZH[[HJOLK[VY\UUPUNH^LI ZLY]LY[OLUHKLKPJH[LKZLY]LYPZWLYMLJ[MVY`V\Y:4)@V\Y[LHTOHZJVTWSL[L JVU[YVSV]LY[OLWO`ZPJHSZLY]LY"UVV[OLYJVTWHUPLZZOHYLYLZV\YJLZVU[OPZIV_@V\ JHUJOVVZLIL[^LLU3PU\_HUK>PUKV^ZVWLYH[PUNZ`Z[LTZHUKPTTLKPH[LS`ILULMP[ MYVTNPHU[PUJYLHZLZPUOHYKKPZRZWHJL-HZ[\UTL[LYLKWO`ZPJHSZLY]LYZJHUIL J\Z[VTPaLKWYLJPZLS`[V`V\YI\ZPULZZVWLYH[PUNLU]PYVUTLU[)HZLKVU[OLSH[LZ[ YHUNLVM0U[LSWYVJLZZVYZ`V\JHUSL]LYHNL\W[V.)VM9(4]PH[OLTVYLHK]HUJLK OVZ[PUNWHJRHNLZH]HPSHISLMYVT<2 (ZJHUILL_WLJ[LK`V\NL[M\SSYVV[HJJLZZ[V[OL\UKLYS`PUNZLY]LYHJJVTWHUPLKI`H KHaaSPUNHYYH`VMZLJ\YP[`IHJR\WJVU[YVSWHULSHUK::3JLY[PMPJH[LMLH[\YLZ 0UJVUJS\ZPVUH=7:JV\SKNP]LZ`V\HX\PJRWHPUSLZZQV\YUL`PU[VHUL^^VYSKVM WV^LYM\SJSV\KYLZV\YJLZ^OPSLHKLKPJH[LKZLY]LYPZYLZLY]LKMVYTVYLHK]HUJLK HKTPUPZ[YH[VYZ^OV^PZO[VNHPUTH_PT\TMPYLWV^LYHUKJVU[YVSV]LY[OLPYKPNP[HS HZZL[Z 


.\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

4HYJOI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L

*VTTLU[

7VZ[*VTTLU[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

:K\&RORFDWLRQDQGWKH&ORXGFDQKDSSLO\FR H[LVW

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

>OPSLJSV\KJVTW\[PUNPU[OLMVYTVM=PY[\HS7YP]H[L:LY]LYZ=7:VYW\YL 0UMYHZ[Y\J[\YLHZH:LY]PJL0HH:JVU[PU\LZ[VKVTPUH[L[OLOLHKSPULZJVSVJH[PVUPZZ[PSS JVUZPKLYLKH[[YHJ[P]L[VTHU`SHYNLLU[LYWYPZLZ[OH[ZLLRO`IYPKZVS\[PVUZVYYLX\PYL WV^LYM\SKLKPJH[LKZLY]LYZ[VY\UNPHU[JVTWSL_TPZZPVUJYP[PJHSKH[HIHZLZZ\JOHZ 6YHJSL 9LZLHYJO(NLUJPLZPUJS\KPUN.HY[ULY0UJYLWVY[[OH[PUTHU`PUZ[HUJLZ[OLJSV\KPZ UV[YLWSHJPUNJVSVJH[PVUI\[YH[OLYWYV]PKPUNL_[YHJVUULJ[P]P[`HUKMPYLWV^LYMVYMYVU[ LUKHWWZVY0U[LYUL[Z[`SLKZVM[^HYL ¸6\YLJVTTLYJLJSPLU[ZZVTL[PTLZOH]LLUJY`W[PVU¸ISHJRIV_LZ¹[OH[VUS`JVTLHZ


OHYK^HYLZVZP[PUJVSV^OPSLL]LY`[OPUNLSZLPZPU[OLJSV\KยนZHPK.HY[ULY -VY[OPZYLHZVU<2OHZNVUL[VJVUZPKLYHISLSLUN[OZ[VWYV]PKLHIHSHUJLKWVY[MVSPVVM JSV\KKLKPJH[LKHUKJVSVJH[PVUZLY]PJLZ[VJSPLU[ZPU[OL<2HUKHIYVHK >OPSL[OLILULMP[ZVMJVSVJH[PUN`V\YVUWYLTPZLZLY]LYZ[VHYLTV[L^LIOVZ[PUNKH[H JLU[LYHYLIYVHK[OLZLHYLZVTLVM[OLWYPUJPWSLYLHZVUZ`V\ZOV\SKJVUZPKLYHJVSV! 9V\UK[OLJSV\KJVU[YVS @V\YZLY]LYZZP[PUHZVWOPZ[PJH[LKTH[\YLKH[HJLU[LYZTHUULKI`OPNOS`ZRPSSLK LUNPULLYZKH`ZWLY`LHY;OLHIPSP[`[VJ\Z[VTPaL`V\YJVUMPN\YH[PVUTLHUZ `V\M\SS`JVU[YVS[OLI\ZPULZZYLZ\S[L]LU[OV\NO`V\YZLY]LYZKVUV[YLZPKLH[`V\Y WO`ZPJHSI\ZPULZZVWLYH[PVU 5L[^VYRH]HPSHIPSP[`HUK\W[PTL 4VZ[YLW\[HISL^LIOVZ[PUNJVTWHUPLZ^PSSVMMLYTPU\[LI`TPU\[LTVUP[VYPUN^OPSL *PZJVYV\[LYZZ^P[JOLZ.)YLK\UKHU[MPIYLUL[^VYRZHUK=::YV\[LYJVUMPNZ LUZ\YLOHYK^HYLLUZ\YL`V\YKH[HPZWLYTHULU[S`HJJLZZPISLH[MHZ[ZWLLKZ(KKPU T\S[PWSL[YHUZP[WYV]PKLYZHUK305?HUK*VUULJ[PVUZVMMLYLKI`WYV]PKLYZZ\JO HZ<2HUK`V\OH]LHYLJPWLMVYZ\JJLZZ ยธ6\Y*VSVJH[PVU+*\[PSPZL*PZJVZLYPLZ9V\[LYZ^P[O*PZJV .HUK ;Z^P[JOLZ;OLZHYLSVHKLK^P[O[VWLUK:\WLY]PZVYLUNPULZHUKNPNHIP[ SPULJHYKZ-LLKPUN[OLZHYL\WSPURZMYVT;LSLOV\ZL5VY[OHUK0U[LY_PVUยนZHPK <2 :LJ\YP[` (JJLZZTVUP[VYPUNHUKHSHYTZ`Z[LTZHYLJHYLM\SS`JVVYKPUH[LK[VLUZ\YLZLY]LYZHYL RLW[WYP]H[LWYV[LJ[LKHUKZHML7LYPTL[LYHSHYTZ`Z[LTZHUKILHTKL[LJ[VYZJPYJSL `V\YZLY]LYZ^OPSLYLZ[YPJ[LKRL`JHYKHJJLZZLUZ\YLVUS`ZJYLLUWLYZVUULSLU[LY^LI OVZ[PUNKH[HJLU[LYZ6[OLYMLH[\YLZPUJS\KLWLY]HZP]L**;=YLJVYKPUNHSSHJ[PVUZ WLYMVYTLKPU[OLKH[HJLU[LY 7V^LY


*VUMPN\YH[PVUZ]HY`MYVTOVZ[[VOVZ[I\[<2KPZ[PUN\PZOLZP[ZLSMI`VMMLYPUNKLKPJH[LK Z\IZ[H[PVUZPUZPKLZLJ\YLPUULYJVTWV\UKZ^P[OK\HS[YHUZMVYTLYZ+PLZLS.LULYH[VYZ HYLWYPTLKMVYH\[VTH[PJZ^P[JOV]LY^OPSLKH`ZVMKPLZLSM\LSHYLTHPU[HPULKVUZP[L 4=(ZVMTHPUZWV^LYRLLW[OLKH[HJLU[LYQ\PJLK .LULYHSS`OVZ[ZZ\JOHZ<2OH]LI\PS[[OLZLJ\Z[VTPaLKKH[HJLU[LYZV]LYSVUN WLYPVKZVM[PTLNP]PUN[OLTHZ[YVUNJVTWL[P[P]LHK]HU[HNLV]LYJVTWHUPLZZ[Y\NNSPUN ^P[O[OLKHPS`KLTHUKZVMRLLWPUNZLY]LYZ\WHUKY\UUPUNHUK[VPSPUN^P[OSLNHJ` ZVM[^HYL\WNYHKLZ ;OLJHZLMVYJVSVJH[PVU 0U[OLSVUNY\UHJVSVJH[PVUMVV[WYPU[JHUTPUPTPaLKV^U[PTLHUKH]HPSHIPSP[`MVY`V\Y VYNHUPaH[PVU^OPSL[OL^LIOVZ[OHUKSLZHSS[OLJVTWSL_P[`;OPZ[YHUZSH[LZPU[V YLK\JLKZL[\WMLLZHUKTHPU[LUHUJLJVZ[ZV]LY[OLSVUN[LYT 7S\ZILJH\ZLTHUHNLKOVZ[ZZ\JOHZ<2VMMLYHIV\[PX\LVMOVZ[PUNZLY]PJLZ PUJS\KPUN=7:P[PZX\P[LHZPTWSLTHUULY[VX\PJRS`KLWSV`HKKP[PVUHSVUKLTHUKJSV\K ZLY]PJLZ[VKYP]LUL^0U[LYUL[JLU[YPJHWWZLZWLJPHSS`PU[OLLJVTTLYJLHYLUH 0M`V\YI\ZPULZZPZZWLUKPUN[VVT\JO[PTLMVJ\ZPUNVUTHPU[HPUPUNHUKL_[LUKPUN PUMYHZ[Y\J[\YLVUWYLTPZLP[TH`IL[PTL[VJVUZPKLYHISLUKLKJVSVJH[PVUHUKJSV\K MVV[WYPU[H[HYLTV[L^LIOVZ[PUNJVTWHU` .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[


1\ULI`.\LZ[)SVNNLY *VTTLU[Z

5HVSRQVHVWR:K\&RORFDWLRQDQGWKH&ORXGFDQKDSSLO\FRH[LVW

*VSVJH[PVU1\UL!WT *VSVJH[PVUPZHUH[[YHJ[P]LVW[PVUPU[OLYPNO[JPYJ\TZ[HUJLZ0[HSSV^Z^LIZP[LV^ULYZ[VOH]L JVU[YVSVM[OLPYZLY]LY^OPSLUV[OH]PUN[VOVZ[P[H[[OLPYV^UWYLTPZLZHUKZ\WWVY[PZVM[LU H]HPSHISL^OLYLULJLZZHY` ([[OLLUKVM[OLKH`[OL[`WLVMOVZ[PUNULLKLK]HYPLZHSV[KLWLUKPUNIV[OVU[OL[`WLVM^LIZP[L `V\OH]LHUKWLYZVUHSWYLMLYLUJL

>HS[LY:JV[[5V]LTILY!HT ;OH[»ZYPNO[9H[OLY[OHUZ\MMLYMYVTV]LYZWLUKPUNHUKILOLH]PS`SHKLUI`[OLYLZWVUZPIPSP[` JVUZPKLY[OLJVZ[ZH]PUNZZLJ\YP[`HUKJVTMVY[[OH[JVSVJH[PVUZLY]PJLZJHUWYV]PKL

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

*VTTLU[

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

:K\)735HPDLQVD7HQDFLRXV,QWHUQHW 6XUYLYRU

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

 0U H`V\UN0UKPHUNYHK\H[LMYVT00;2HUW\YTHKLOPZ^H`[V40;[VJVTWSL[LH THZ[LY»ZKLNYLLPULSLJ[YPJHSLUNPULLYPUN /LOHWWLULK[VILH[L_HJ[S`[OLYPNO[WSHJLH[[OLYPNO[[PTLZPUJL[OL<:(PY-VYJL HUK;OL(K]HUJLK9LZLHYJO7YVQLJ[Z(NLUJ`(97(OHKHJJLW[LKHWYVWVZHSMYVT 7H\S)HYHUVM[OL9(5+PUZ[P[\[L[VL_WSVYLUL^UL[^VYR[LJOUVSVN`JHSSLKºWHJRL[ Z^P[JOPUN»^OPJOWYVTPZLKUV]LS^H`Z[VZOHYLPUMVYTH[PVUIL[^LLUJVTW\[LYZPU KPMMLYLU[SVJH[PVUZ ;OLNYHK\H[L»ZUHTL^HZ(IOH`)O\ZOHUVUL[OH[^V\SKILJVTLMVYL]LYHZZVJPH[LK


^P[OVULVM[OLNYLH[LZ[HJOPL]LTLU[ZYLSH[LK[V[OLMVYTH[PVUVM[OL0U[LYUL[!-PSL ;YHUZMLY7YV[VJVS-;7 )O\ZOHUPZHUHTL`V\HYLWYVIHIS`\UMHTPSPHY^P[OI\[[OL[LJOUVSVN`OLOLSWLK PU]LU[YLTHPUZHIHJRIVULMVYKLWSV`PUNHW\ISPJMHJPUN^LIZP[L[VHYLTV[L^LI OVZ[PUNZLY]LY ¸>OLU^LMPYZ[Z[HY[LK[OLYL^HZUVZ\JO[OPUNHZJVTW\[LYUL[^VYRZHUKJVTW\[LY JVTT\UPJH[PVUZ¯L]LY`[OPUN^HZPU[OLZ[HNLVMPUMHUJ`HUKUVVULOHKHU`PKLH PUJS\KPUNT`ZLSM[OH[ZVTLKH`P[^V\SKILJVTL[OL0U[LYUL[HUK[OH[`V\JV\SK[PLHSS [OL^VYSK»ZPUMVYTH[PVUZ`Z[LTZ[VNL[OLY¹ZHPK)O\ZOHU -;7PZHZ[HUKHYKUL[^VYRWYV[VJVS\ZLK[VJVW`HMPSL\Z\HSS`MYVT`V\YSVJHSKYP]L[VH YLTV[LZLY]LYV]LYH;*7IHZLKUL[^VYRZ\JOHZ[OL0U[LYUL[>OPSLPUJYLKPIS`LHZ`[V \ZLHUKLMMLJ[P]LP[KVLZOH]LZVTLMSH^ZLZWLJPHSS`PU[LYTZVMZLJ\YP[` ;OPZPZZ\L^HZTHNUPMPLKYLJLU[S`I`5(:(^OV\UJV]LYLKHZ\ZJLW[PIPSP[`[VHU-;7 IV\UJLH[[HJR^OPJOPU]VS]LZ\ZPUN-;7[VNHPUHJJLZZ[VHMPYL^HSSLKZLY]LY[OH[H OHJRLY[OLU\ZLZ[VJVUK\J[]\SULYHIPSP[`ZJHUZVUV[OLYTHJOPULZVU[OLUL[^VYR 5L]LY[OLSLZZV]LY[OLSHZ[KLJHKL-;7OHZL]VS]LKHUKTH[\YLK[VHWVPU[^OLYLP[PZ UV^H]HPSHISLPUHUHYYH`VMPU[YPN\PUNPUJHU[H[PVUZHUKPZSPRLS`[VYLTHPUHJYP[PJHS[VVS MVY^LIKL]LSVWLYZHUKKLZPNULYZHYV\UK[OL^VYSK /LYLHYLZVTLVMT`MH]VYP[LZ! -;7(:67,5:6<9*, ;OLVWLUZV\YJLYL]VS\[PVUOHZNP]LU\ZTHU`[OPUNZVM[LU-9,,)\[aLYVJVZ[[V LU[Y`KVLZUV[ULJLZZHYPS`TLHUSV^LYX\HSP[`6ULVM[OLT-PSLaPSSHYLTHPUZ[OL WV\UKNVYPSSHPU[OPZJVTT\UP[`VMMLYPUNMYLLJSPLU[HUKZLY]LY]LYZPVUZ0[^HZZ[HY[LK HZHJVTW\[LYZJPLUJLWYVQLJ[PUI`[^VJSHZZTH[LZ^OVOHKUVPKLHH[[OL[PTL OV^^PSKS`WVW\SHY[OPZZVM[^HYL^V\SKILJVTL -;7(:7(0+:6-;>(9, 6RH`[OLYLHYL[VVTHU`WYVK\J[Z[VSPZ[OLYLHUKL]LY`VULOHZOPZVYOLYMH]VYP[LZ )\[OLYLHYL[^V[OH[YLN\SHYS`JVTL\WPUKPZJ\ZZPVUZMVY\TZVYKLIH[LZHYV\UK[OL ^VYSK *\[L-;7LTWSV`PUNH[`WPJHS.<0HWWYVHJO"P[JVU[PU\LZ[VVMMLYLHZ`WV^LYM\S^H`Z [VIYPUNPUMVYTH[PVU\WHUKKV^UMYVTHZLY]LYVU`V\Y>PUKV^ZWSH[MVYT


-,;*/YLTHPUZVULVM[OLTVZ[WVW\SHY4HJIHZLK-;7JSPLU[Z5V^PU]LYZPVUHUK H]HPSHISLVU[OL(WW:[VYLP[^HZMPYZ[YLSLHZLK^H`IHJRPU ;OLZVM[^HYLZ\WWVY[Z ZLJ\YLMLH[\YLZZ\JOHZ-;7:HUK:-;7HSVUN^P[OV[OLYT\Z[OH]LZZ\JOHZH\[V YLZ[HY[HUKVULJSPJRLKP[PUNVMYLTV[LMPSLZ )96>:,9)(:,+-;7 @PWV\YOHUK`IYV^ZLYPZZ[HY[PUN[VMLLSTVYLHUKTVYLSPRLHU6WLYH[PUN:`Z[LT0U MHJ[.VVNSLPZMHUH[PJHSS`W\ZOPUN[OPZHUNSL^P[OP[Z*OYVTL6: )\[PU[LYTZVM-;7TVZ[WYVWLSSLYOLHKZ[\YU[V-PYLMV_HUKP[ZUPM[`MYLLZLJ\YLJYVZZ WSH[MVYT-;7:-;7JSPLU[JHSSLK-PYL-;76]LY TPSSPVU\ZLYZOH]LKV^USVHKLK[OPZ VWLUZV\YJLNLT^OPJOPZJVTWSL[LS`JYVZZWSH[MVYT >,):0;,)(:,+-;7 ,]LY^PZOLK[OLYL^HZH^H`[VHSSV^`V\YJSPLU[Z[VLHZPS`ZLUKSHYNLMPSLZ[V`V\YM[W ZLY]LYMYVT`V\YV^U^LIZP[L&>LSS+LZPNU-;7OHZI\PS[HI\ZPULZZTVKLSHYV\UK [OH[JVUJLW[ (KKP[PVUHSS`[OL`HSZVHSSV^`V\[VPTWSLTLU[^OP[LSHILSIYHUKPUNHYV\UK`V\YKVTHPU [VVMMLY`V\YJ\Z[VTLYZHZLHTSLZZL_WLYPLUJLPU[OLPYJVTT\UPJH[PVUZ^P[O`V\ 4`VUS`YLZLY]H[PVU^P[O[OLPYHWWYVHJOPZ[OL`KVU»[ZLLT[VH\[OLU[PJH[LJ\Z[VTLYZ ^OVJVTL[V`V\YZP[L[V\ZL[OL\WSVHKLY;OPZHWWLHYZ[VILSLM[\W[V`V\HZ[OL V^ULYVM[OL^LIZP[L /6:;,+-;705;/,*36<+ /VZ[LK-;7X\PWZ[OH[[OLPY-;7PU[OL*SV\KZVS\[PVUPZZVNVVK`V\JHUL_WLJ[[VSVZL VULMPSL653@L]LY`IPSSPVU`LHYZVYZV ¸>LZ[HY[LK^P[OHYVJRZVSPK-;7ZLY]LY(KKLK^LIIYV^ZLYZ\WWVY[(UKTHKLP[ JSV\K¹ZH`Z/VZ[LK-;7 0[»ZHJSL]LYHUNSLZPUJL.VVNSLPUZPNO[ZZOV^Z[^VJVTWL[PUN[YLUKZMVY-;7HUK *SV\K:LY]PJLZYLZWLJ[P]LS`!-;7ZLHYJOLZHYLKLJSPUPUN^OPSLJSV\KZLHYJOLZHYL YPZPUN


0[HWWLHYZ/VZ[LK-;7OHZ[HRLUHK]HU[HNLVMIV[O[YLUKZPUJS\KPUNIHJRPUN\WMPSLZHUK KH[HVU(THaVU:9+:,*ZLY]LYZ[VTHNUPM`[OLPYJSV\KWLKPNYLL;OL`J\YYLU[S` VMMLYHKH`MYLL[YPHS (5,>205+6--;7 (JVTWHU`JHSSLK(ZWLYHOHZKLJPKLK[VZ[HY[MYVTZJYH[JOHUKI\PSKHUL^TVYL LMMPJPLU[[YHUZMLYWYVJLZZ[OH[YLJVNUPaLZ[OLYLX\PYLTLU[ZVM[OL]PKLVHNL^OLYL W\ISPJH[PVUZZ\JOHZ[OL5L^@VYR;PTLZULLK[VHSSV^[OLPYYLWVY[LYZPU(MYPJHHUK[OL 4PKKSL,HZ[[V[YHUZMLYNPNHU[PJT\S[PTLKPHMPSLZVM[LUMYVT[OLPY:THY[WOVULZ ¸(ZWLYH»ZMHZW[YHUZMLY[LJOUVSVN`PZHUPUUV]H[P]LZVM[^HYL[OH[LSPTPUH[LZ[OL M\UKHTLU[HSIV[[SLULJRZVMJVU]LU[PVUHSMPSL[YHUZMLY[LJOUVSVNPLZZ\JOHZ-;7/;;7 HUK>PUKV^Z*0-:HUKKYHTH[PJHSS`ZWLLKZ[YHUZMLYZV]LYW\ISPJHUKWYP]H[L07 UL[^VYRZ¹ZHPK(ZWLYH 1\Z[MVYRPJRZJOLJRV\[[OLPYMYLL4VIPSL<WSVHKLY^OPJO[OL`JSHPTPZ_MHZ[LYVU [VKH`»Z.UL[^VYRZ -;7HJVYULYZ[VULVM[OL0U[LYUL[HSVUN^P[OP[ZMHTV\ZIYV[OLY,THPSPZOLYL[VZ[H` >OPSLP[UV^H]HPSHISLPUZL]LYHSKPMMLYLU[MSH]V\YZP[JVU[PU\LZ[VKV[OLQVIP[^HZ VYPNPUHSS`KLZPNULKMVYYLTHYRHIS`^LSSL]LUHM[LY`LHYZ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLL KPZHNYLLVYL]LUHYN\LHIV\[P[[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUN V\YISVN0M`V\^PZO[VILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUN KLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH

(WYPSI`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[;^LL[


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

:LWKLQVHFRQGV\RXUZHEVLWHFRXOGEH 02%,/(

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ

 5V[OH]PUNHTVIPSLZP[LPZSPRLJSVZPUN`V\Y^LIZP[LVULKH`LHJO^LLR e.66.3,+LUUPZ>VVKZPKLHUK1HZVU:WLYV (JJVYKPUN[V.VVNSL VMHSS[YHMMPJPZUV^TVIPSLHUKI`TVZ[^LIHJJLZZPZ L_WLJ[LK[V[HRLWSHJL]PHH:THY[WOVUL0M`V\OH]LUV[`L[JVUMPN\YLKHTVIPSLZP[L MVY`V\YI\ZPULZZVY`V\YJSPLU[Z[OLU`V\ULLK[VNL[JYHJRPUNZPUJLVKKZHYL`V\Y JVTWL[P[VYOHZVYPZHIV\[[VKVZV ;OLYPZLVM[OLTVIPSL^LIJHULP[OLYILZLLUHZH[OYLH[VYJOHSSLUNLI\[ZPUJL`V\Y YLHKPUN[OPZISVN^LRUV^`V\YSLHUPUN[V^HYKZ[OLSH[[LY


<2[VVRHSVUNOHYKSVVRH[[OLTVIPSLSHUKZJHWLHUKKLJPKLK^LULLKLK[VNP]L`V\ HM\LSPUQLJ[LKTVIPSLIVVZ[LY[VZ\WLYJOHYNL`V\YL_PZ[PUN^LIZP[LZ 6\YTVIPSLSH\UJOWHKMVY`V\YI\ZPULZZPZZVTL[OPUNJHSSLK.V4VIPH^VUKLYM\S TVIPSLJLU[YPJ[VVS[OH[HSSV^Z`V\[VJVU]LY[`V\YL_PZ[PUN[YHKP[PVUHS^LIZP[LPU[VH TVIPSLMYPLUKS`ZP[L^P[OPUTPU\[LZ\ZPUNV\YVUSPUL[VVSZ 6\YWHY[ULYZOPW^P[O.V4VIPHSSV^Z\Z[VZPTWSPM`[OLLU[PYLTVIPSL^LIJYLH[PVU WYVJLZZHUKKLT`Z[PM`[OL^OVSLZOLIHUN0M`V\HYLPTWH[PLU[[VNL[Z[HY[LKOLHKV]LY [VV\Y-9,,.V4VIPKH`[YPHSYPNO[UV^ :[PSSOLYL&6RPU[OLWHZ[PUVYKLY[VJYLH[LHTVIPSLZP[L`V\ULLKLK[VI\PSKJ\Z[VT [LTWSH[LZMVYLHJOWOVULVU[OLTHYRL[;OLU`V\^V\SKOH]L[VLUNHNLPULUKSLZZ [LZ[PUNHUKKLI\NNPUN5V[M\U ;OL.V4VIPWYVJLZZPZLU[PYLS`KPMMLYLU[-VYHZ[HY[P[»ZJVTWH[PISLVUHU`WOVUL6Y :THY[WOVUL;OH[»ZHUPJLZ[HY[ ;OLJYLH[PVUWYVJLZZPZ^PaHYKKYP]LU^OPJO[HRLZUVTVYL[OHUTPU\[LZ[V JVTWSL[L@V\HYLHSZVSVVRPUNH[H_MHZ[LYSVHK[PTLJVTWHYLK[VUVUTVIPSL VW[PTPaLKZP[LZ >OH[»ZZVYLMYLZOPUNHIV\[[OPZTVU[OS`ZLY]PJLPZ[OH[JVU[LU[MYVT`V\YVYPNPUHS TV[OLYZOPWZP[LZHYLH\[VTH[PJHSS`WPWLKPU[V`V\YTVIPSLZH[LSSP[LZP[LZ -VY[OVZLVM`V\J\YYLU[VU[OLTVIPKVTHPUL_[LUZPVUZ`V\JHUHSZVJVUMPN\YL`V\Y TVIPSLZP[LZ[VKLMH\S[[V[OPZL_[YH[OLY[OHU`V\YJ\YYLU[JVTKVTHPU0[»Z\W[V`V\ )`[OL^H`L]LUPM`V\HYLUV[J\YYLU[S`OVZ[PUN^P[O<2`V\JHUZ[PSS\ZLV\Y.V4VIP ZLY]PJL^P[OV\[TV]PUNVMM`V\YWYLZLU[OVZ[PUNWYV]PKLY(ZPTWSL\WKH[L[V`V\Y+5: ZL[[PUNZ^P[OV\Y07^PSSHSSV^`V\[VOH]L[OLILZ[VMIV[O^VYSKZ -VY[OVZLVM`V\^VYYPLKHIV\[]LUKVYSVJRPU^LOH]LZVTLNVVKUL^Z0M`V\UV SVUNLY^PZO[V\ZLV\YZLY]PJL<USPRLS`P[PZWVZZPISL[VTPNYH[L[VHUV[OLY.V4VIP WHY[ULYH[HSH[LYWVPU[ ;VKYP]LOVTL^O``V\ZOV\SKILPTWSLTLU[PUNTVIPSLZP[LZJVUZPKLY[OLZLJSVZPUN Z[H[LTLU[ZMYVT.VVNSL! )\PSKHTVIPSLZWLJPMPJZP[L;OYLLZ[H[LTLU[ZVMPTWVY[HUJL!¸)LWYLWHYLK[V SL[NVVM`V\YKLZR[VWJVU[LU[¹¸)\PSKZVTL[OPUNHUKNL[P[V\[[OLYL¹¸+VU»[ ZWLUKMVYL]LYKVPUNP[¹ )\PSKSVJHS@V\YTVIPSLZP[LZOV\SKOH]LSVJHSPUTPUKZPUJLVUL[OPYKVMTVIPSL


ZLHYJOLZOH]LยบSVJHSPU[LU[ยป 4HRLP[WLYZVUHS/HYULZZ[OLWLYZVUHSHZWLJ[ZVMTVIPSL ;YHJRPUKLWLUKLU[S`4HRLZ\YL[OH[`V\[YHJRHJ[P]P[`VU[OLTVIPSLZP[L ZLWHYH[LS`MYVT`V\YKLZR[VW^LIZP[L 0[LYH[L2LLW[^LHRPUN[OLZP[LHZ`V\SLHYUOV^WLVWSL\ZLP[ .V4VIPTLL[ZHSS[OLJYP[LYPHHIV]LH[SV^JVZ[Z^P[OYPKPJ\SV\ZZH]PUNZPU[PTL3PML JHUILNVVKHNHPUI\[`V\ULLK[V.V4VIP .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

 YLKKP[/LNH;^LL[

1\S`I`.\LZ[)SVNNLY 3LH]LHJVTTLU[

/HDYHD5HSO\

@V\YLTHPSHKKYLZZ^PSSUV[ILW\ISPZOLK 5HTL

,THPS

>LIZP[L


+RZWR*XLGHV

+RVWLQJ,QGXVWU\

:HE'HY 'HVLJQ

$IILOLDWHV 0DUNHWLQJ

7KH8.%ORJ 

:RUG3UHVV+RVWLQJ)RU6PDOO%XVLQHVVHV

7KH8.%ORJ 7KH8.%ORJ >VYK7YLZZPZI`MHY[OLTVZ[WVW\SHYISVNNPUNWSH[MVYTVU[OLPU[LYUL[;VKH` (JJVYKPUN[V>VYK7YLZZ»Z[H[PZ[PJZ[OLYLHYLV]LYHJ[P]LPUZ[HSSH[PVUZVM [OL>VYK7YLZZZVM[^HYL >VYK7YLZZ\ZLYZWYVK\JLV]LYUL^WVZ[ZHUKV]LYUL^JVTTLU[Z L]LY`KH`6]LYTPSSPVUWLVWSL]PL^[OLZLWVZ[ZLHJOTVU[O (JJVYKPUN[V>;LJO»ZZ\Y]L`VM[OL[VWTPSSPVU^LIZP[LZ VM[OLT\ZL[OL >VYK7YLZZWSH[MVYT \ZL+Y\WHSHUK \ZL1VVTSH^OPSL[OLYLZ[\ZLV[OLY WSH[MVYTZ;OLZLZ[H[PZ[PJZZOV^[OH[>VYK7YLZZPZ[OLTHYRL[SLHKLY)LSV^HYLZVTL VM[OLHK]HU[HNLZVM>VYK7YLZZOVZ[PUN ,HZ`0UZ[HSSH[PVU >OLUJVTWHYLK[VV[OLY^LIOVZ[PUNZLY]PJLWYV]PKLYZ>VYK7YLZZPZI`MHY[OL


LHZPLZ[[VPUZ[HSS;OLLU[PYLPUZ[HSSH[PVUWYVJLZZJHUILJVTWSL[LK^P[OPUTPU\[LZ >P[OV[OLYWSH[MVYTZZ\JOHZ;\TISY+Y\WHSHUK1VVTSHP[^PSS[HRLSVUNLY[VPUZ[HSS HUK[VNL[[OLZP[LY\UUPUNVU[OL0U[LYUL[6UJLL]LY`[OPUNPZPUZ[HSSLKHSS`V\OH]L[V KVPZSVNPU[V[OLHKTPUPZ[YH[VYJVUZVSLHUKJ\Z[VTPaL`V\Y^LIZP[L <USPTP[LK*\Z[VTPaH[PVU ;OLILZ[[OPUNHIV\[>VYK7YLZZPZ[OH[`V\^PSSUL]LYOH]L[VJ\Z[VTPaL[OLZV\YJL JVKL>OH[`V\^PSSOH]L[VJ\Z[VTPaLPZ[OLSVVRVM[OL^LIZP[L*OHUNPUN[OL[OLTLZ WS\NPUZHUK^PKNL[ZPZHSSWVZZPISLPU>VYK7YLZZ ,HZ`[V\ZL :VTLWSH[MVYTZHYL[VVJVTWSPJH[LKHUKOLUJLVUS`\UKLYZ[VVKI`0;ZWLJPHSPZ[Z;OH[ PZUV[[OLJHZL^P[O>VYK7YLZZVUJL`V\OH]L[OLYLX\PYLKZVM[^HYLP[^PSS[HRL`V\H ZOVY[[PTL[VSLHYUOV^[V\ZLP[SPRLHWYV4VYLV]LY[OLWYVJLZZVM[\YUPUN`V\YMYLL ISVNPU[VH>VYK7YLZZOVZ[LK^LIZP[LPZX\P[LZPTWSLHUKP[KVLZU»[YLX\PYLHU` [LJOUPJHSHIPSP[` :LJ\YL >VYK7YLZZOVZ[PUNPZYLN\SHYS`\WKH[LK[VWYV[LJ[[OL\ZLYZMYVTOHJRLYZHUK ZWHTTLYZ@V\JHU[\YUVU[OLH\[VTH[PJ\WKH[LMLH[\YL^OPJOJOLJRZMVYH]HPSHISL \WKH[LZHUK\WKH[LZ`V\YISVNHZZVVUHZ[OLUL^\WKH[LZHYLKV^USVHKLK ¶ 0UZ\TTHY`>VYK7YLZZPZH[YPLKHUK[LZ[LKISVNNPUNHUK*4:WSH[MVYT[VKYP]L WLYZVUHSI\ZPULZZHUKLJVTTLYJL^LIZP[LZ,HJOUL^YLSLHZLIYPUNZWV^LYM\SUL^ LKP[PUNZLJ\YP[`HUKWS\NPUMLH[\YLZ[OH[OLSW`V\I\PSKJVU[LU[HUKLHZLTHPU[LUHUJL ¶ .\LZ[)SVNNLY!1HZVU:[L]LUZMYVTQHZVUZ[L]LUZJVT-YLLSHUJL^LIKL]LSVWLY [LJO^YP[LYHUKMVSSV^LYVMJSV\KJVTW\[PUN[YLUKZ-VSSV^OPTVU;^P[[LY 'FQHZVUFZ[L]LUZF <2UL[YLZLY]L[OLYPNO[[VHNYLLVYKPZHNYLL^P[OV\YN\LZ[ISVNNLYZ*HSSP[MYLLKVT VMZWLLJOI\[V\YN\LZ[ISVNNLYZHYLLU[P[SLK[VOH]LHUVWPUPVU0M`V\^PZO[VHNYLLVY KPZHNYLL[OLUMLLSMYLL[VSLH]LHJVTTLU[;OHURZMVY]PZP[PUNV\YISVN0M`V\^PZO[V ILJVTLH.\LZ[)SVNNLYMVY<2WSLHZLJVU[HJ[V\YTHYRL[PUNKLWHY[TLU[

Technology & Web Hosting Articles - UK2 Group  
Technology & Web Hosting Articles - UK2 Group  

A compilation of articles & blogs for the UK2 Group, one of the biggest and most well-known web hosting companies in the United Kingdom