Page 1

dise単ando futuro etorkizuna diseinatzen

Wild Eye Gestores de Medio Ambiente Ingurumen -Kudeatzaileak


I +D+i R&D&i

Resumen

Laburpena

WILD-EYE es un sofisticado servicio tecnológico de seguimiento de la vida salvaje en infraestructuras de transporte y espacios naturales que SAITEC comercializa en exclusiva.

WILD-EYE garraio azpiegituretan eta naturaguneetan basa bizitzaren segimendua egiteko zerbitzu teknologiko sofistikatua da, SAITEC enpresak bakar bakarrik komertzializatzen duena.

Este servicio es único, y está orientado a dos objetivos principales:

Zerbitzu hau bakarra da, eta honako bi helburu hauek ditu:

1) Proporcionar al cliente información técnica valiosa para racionalizar y optimizar la gestión y las inversiones en infraestructuras y espacios naturales.

1) Bezeroari informazio tekniko baliagarria ematea azpiegitura eta natura-guneetako inbertsioak optimizatu ahal izateko.

2) Proporcionar contenidos relacionados con la gestión de la vida salvaje y facilitar su divulgación a través de páginas web y redes sociales, tanto a otros organismos como al público en general.

2) Basa bizitzaren kudeaketari lotutako edukiak ematea eta horiek hedatzen erraztea web orri eta sare sozialen bitartez, beste erakundeetara zein jendartera irits daitezen.

Índice :

Aurkibidea :

01

Características generales

01

Ezaugarri orokorrak

02

¿ En qué consiste ?

02

Sistema zertan datza ?

03

¿ Qué incluye ?

03

Zerbitzuak zer jasotzen du ?

04

Wild-eye para gestores de medio ambiente y espacios naturales

04

Wild-eye ingurumen-kudeatzaile eta naturaguneetarako


01 CARACTERÍSTICAS GENERALES EZAUGARRI OROKORRAK


Características generales

Ezaugarri orokorrak

Este sistema tiene las siguientes características generales:

Sistemak ondoko ezaugarri orokor hauek ditu:

- Alta fiabilidad y trazabilidad,

- Fidagarritasun eta trazabilitate handia,

- Gran flexibilidad en el nivel de servicio adaptándose a diferentes tipos de pasos y localizaciones, y a diferentes periodos de seguimiento.

- Zerbitzu mailan malgutasun handia pasabide eta kokaleku desberdinetara eta segimendu denboraldi desberdinetara egokituz,

- Elevada automatización en la captura y procesado de datos,

- Datuak biltzen zein prozesatzen automatizazio maila handia,

- Permite formar una red modular y asimétrica,

- Moduluzko sare asimetrikoa eratzea ahalbidetzen du,

- Integra los datos de diferentes localizaciones, facilitando el análisis, y la generación automática de informes personalizados, - Incorpora a personal experto en la clasificación de los registros, - Acceso inmediato del cliente a través de un servidor web, - Incluye herramientas de publicación en redes sociales.

- Kokaleku desberdinetako datuak jasotzen ditu, azterketa eta txosten pertsonalizatuak automatikoki eratzea erraztuz, - Erregistroen sailkapenean adituak sartzen ditu, - Bezeroak zuzeneko atzipena du web zerbitzariaren bidez, - Sare sozialetan argitaratzeko tresnak ere baditu


02 ¿ EN QUÉ CONSISTE ? SISTEMA ZERTAN DATZA ?


¿ En qué consiste ?

Sistema zertan datza ?

Tras la aprobación por el cliente de la propuesta de Plan de Seguimiento para el proyecto, el equipo de WILD-EYE despliega sus dispositivos de captura gráfica (videos y fotografías) en una determinada zona de acuerdo con los objetivos establecidos por su cliente, y el nivel de servicio deseado. Estos dispositivos pueden ser de Tipo I y de Tipo II:

Bezeroak proiektuko Segimendu plana onartu eta gero, WILD-EYEko taldeak atzipen grafikoa burutzeko gailuak hedatzen ditu (bideoak eta argazkiak) jakineko eremu batean bezeroak zehaztutako helburuak eta lortu nahi den zerbitzu maila kontuan hartuta. Aipaturiko gailuak I motakoak edo II motakoak izan daitezke:

- Tipo I: Dispositivos que capturan y transmiten instantáneamente la información gráfica al servidor web, incorporando a la base de datos la información relacionada (hora, fecha, temperatura, …). Estos dispositivos requieren una instalación, y son adecuados para tiempos de seguimiento igual o superior a 12 meses.

- I mota: Informazio grafikoa atzitzen eta web zerbitzarira berehala helarazten duten gailuak, erlazionatutako informazioa datu basera gehituz (ordua, data, tenperatura …). Gailu horiek instalatu egin behar dira, eta egokiak dira 12 hilabeteko eta hortik gorako segimendu denboraldietan erabiltzeko.

- Tipo II: Dispositivos que capturan videos o fotografías. La información gráfica y otros datos se recoge manualmente por técnicos quienes la suben al servidor web, aportando información sobre rastros en la zona tanto en la colocación como en la recogida. Estos dispositivos son adecuados para tiempos de seguimiento igual o superior a 2 meses. Las imágenes y videos se suben de forma automática o manual al servidor web. Estos registros son clasificados diariamente por personal experto estableciendo a qué especie pertenecen, e incluyendo otra información relevante (edad, estado, sexo, …). Tras la clasificación de los registros, esta información queda automáticamente a disposición del cliente en su área personal del servidor web.

- II mota: Bideoak edo argazkiak atzitzen dituzten gailuak. Informazio grafikoa eta beste datuak eskuz jasotzen dituzte teknikariek eta ondoren web zerbitzarira igotzen dute, eremuko aztarnei buruzko datuak emanez gailuak ezartzean zein biltzean. Gailu hauek egokiak dira 2 hilabeteko eta hortik gorako segimendu denboraldietan erabiltzeko. Irudiak era bideoak automatikoki zein eskuz igotzen dira web zerbitzarira. Erregistro horiek langile adituek egunero sailkatzen dituzte zein espeziari dagozkion zehaztuz eta bestelako informazio garrantzitsua gehituz (adina, egoera, sexua…). Erregistroak sailkatu eta gero, informazio hori bezeroaren eskura geratzen da automatikoki web zerbitzariaren bere alor pertsonalean.

El área personal del servidor web será accesible en exclusiva al cliente a través de la página www.wildeye.eu, y en ella podrá acceder y descargarse la información referente a todos los dispositivos de cada uno de sus proyectos a través de tres subáreas:

Web zerbitzariko alor pertsonala bezeroak baino ezingo du atzitu www.wildeye.eu orriaren bitartez, eta bertan beren proiektu guztiei dagozkien gailuei buruzko informazioa atzitu eta deskargatu ahal izango du ondoko hiru azpisail hauen bidez:

- Panel de gráficas y estadísticas, - Panel de informes, - Videos y fotografías.

- Grafiko eta estatistiken panela, - Txostenen panela, - Bideoak eta argazkiak.

En el área personal el cliente dispondrá de las herramientas para la difusión automática o manual de la información de sus proyectos a través de correo electrónico o redes sociales.

Alor pertsonalean bezeroak bere proiektuko informazioa automatikoki zein eskuz hedatzeko tresnak izango ditu posta elektronikoa edo sare sozialen bitartez.


03 ¿ QUÉ INCLUYE ? ZERBITZUAK ZER JASOTZEN DU ?


¿ Qué incluye ?

Zerbitzuak zer jasotzen du ?

El servicio Wild-Eye estándar incluye:

Wild-Eye zerbitzu estandarrak hau biltzen du:

- Visita a la zona y propuesta de red de seguimiento, a partir de los objetivos de seguimiento y del nivel de servicio deseado acordados por el cliente. - Despliegue, mantenimiento y retirada de dispositivos de captura automática de información en campo, - Carga de datos en la aplicación web, y clasificación de información gráfica, - 1 cuenta de acceso al servidor web que permite acceder y descargar la información de sus proyectos, y a las herramientas de divulgación y publicación en redes sociales. - Servicio de atención al cliente para resolver cualquier problema informático.

- Eremua bisitatu eta segimendu sarearen proposamena egitea, bezeroarekin hitzartutako segimenduaren helburuak eta lortu nahi den zerbitzu maila kontuan hartuta. - Informazioaren atzipen automatikoa gauzatzeko gailuak ezartzea, mantentzea eta kentzea eremuan bertan. - Datuak web aplikazioan kargatzea, eta informazio grafikoa sailkatzea. - Web zerbitzaria atzitzeko kontu bat, bere proiektuko informazioa atzitzeko eta deskargatzeko balio duena, bai eta sare sozialetan hedatzeko eta argitaratzeko tresnak erabiltzeko ere. - Bezeroaren arretarako zerbitzua arazo informatikoak konpontzeko.

No obstante, la red de seguimiento Wild-Eye puede adaptarse a situaciones o requisitos especiales del cliente, incluyendo despliegues de dispositivos especiales que pueden incorpora otro tipo de sensores y receptores (Tags, ultrasonidos, HR, Leq,…). Por otro lado también se proporcionan servicios de consultoría relacionados con la fauna, incluyendo el diseño y rediseño de pasos de fauna para mejorar su eficacia, reducción de la accidentalidad con animales, estudios ecológicos, preparación de publicaciones, …

Hala ere, Wild-Eye segimendu sarea bezeroaren egoera edo eskakizun berezietara egokitu daiteke, beste mota bateko sentsore eta hargailuak (Tag, ultrasoinuak, HR, Leq…) erabil ditzaketen gailu bereziak ezartzea barne. Bestetik, faunari lotutako kontsulta zerbitzuak ere eskaintzen dira hala nola, beren eraginkortasuna hobetzearren eta animaliekin istripuak murriztearren fauna igarobideak diseinatzeko eta berriz diseinatzeko zerbitzuak, azterketa ekologikoak, argitalpenak prestatzea…


04 WILD-EYE PARA GESTORES DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS NATURALES WILD-EYE INGURUMEN-KUDEATZAILE ETA NATURAGUNEETARAKO


WILD - EYE para Gestores de Medio Ambiente y espacios naturales

WILD - EYE ingurumen-kudeatzaile eta naturaguneetarako

Frecuentemente las infraestructuras dispersas en un espacio natural conducen el movimiento de la fauna a través de sus estructuras de paso, tales como pasos inferiores u obras de drenaje.

Natura-gune batean hedatutako azpiegiturek askotan faunaren mugimendua beren igarobide-azpiegituren bidez bideratzen dute, azpiko pasabideen edo drainatzen obren bidez kasu.

El servicio Wild-Eye captura información gráfica (videos y fotografías) en zonas de paso habitual de fauna silvestre, y la estructura para su análisis. La calidad científica de la toma de datos y la bondad del sistema para abordar posteriores análisis estadísticos hacen de este servicio un herramienta de información útil para la gestión de la biodiversidad en entornos naturales.

Wild-Eye zerbitzuak informazio grafikoa (bideoak eta argazkiak) atzitzen du basa faunaren ohiko igarobideetan, eta informazio hori egituratu egiten du aztertu ahal izateko. Datu atzipenaren kalitate zientifikoak eta ondorengo azterketa estatistikoei ekiteko sistemaren egokitasunak, zerbitzu hau informazio tresna erabilgarri bihurtzen dute naturaguneetan bioaniztasuna kudeatzeko.

Las posibilidades de divulgación a través de redes sociales de la información gráfica y de los resultados, permiten satisfacer la necesidad de los gestores de estos espacios de transmitir de forma tangible y pedagógica al público el valor que estas especies representan, así como la necesidad de realizar inversiones en su protección.

Informazio grafikoa eta emaitzak sare sozialen bidez hedatzeko aukerak, espazio horien kudeatzaileei espezie horiek adierazten duten balioa eta espezie horiek babesteko inbertsioak egiteko beharra modu ukigarri eta pedagogikoaren bidez adierazteko premiari erantzuten dio.


architecture & town planning

industry & energy

water

environment

roads

railways

consultancy

Bilbao Parque Empresarial Ibarrabarri Edificio A2 48940 Leioa-Bizkaia T. (34) 94 464 65 11 F. (34) 94 464 32 50 saitec@saitec.es

Argentina / Brasil / Colombia / España / Marruecos / México / Perú / Qatar / Uruguay Argentina / Brazil / Colombia / Spain / Morocco / Mexico / Peru / Qatar / Uruguay

Madrid Plaza Marqués de Salamanca, 9-2º 28006 Madrid T. (34) 91 535 88 69 F. (34) 91 535 13 80 saitecmadrid@saitec.es

www.saitec.es

S wild eye medioambiente a4 v0 es eu  
S wild eye medioambiente a4 v0 es eu  
Advertisement