Page 1


สื่ อออนไลน์หมายถึง ช่องทางของการสื่ อสารผ่านอินเตอร์ เน็ต (Internet) โดยผูร้ ับสารใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร และผูส้ ่ ง สารใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นช่องทางของการเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารเช่น กัน ตัวอย่างเช่น “หนังสื อพิมพ์ออนไลน์” เป็ นรู ปแบบหนึ่งของสื่ อออนไลน์ที่ใช้ ช่องทางการสื่ อสารผ่านอินเตอร์ เน็ต สามารถนาเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆได้ เช่นเดียวกับหนังสื อพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้การพิมพ์บนกระดาษ นอกจากนั้นยัง สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ท้ งั ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง หรื อในรู ป มัลติมีเดียรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ แหล่งข้อมูลอื่นได้อีก ด้วย นอกจากนี้ ยงั มีสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารออนไลน์ หนังสื อออนไลน์ วีดีทศั น์ ออนไลน์ วิทยุออนไลน์ และโทรทัศน์ออนไลน์เป็ นต้น


1. ด้านความบริ บูรณ์ของเนื้อหา สื่ อ ออนไลน์หรื อสื่ อใด ๆ ก็ตามทาหน้าที่ ในการนาเสนอเนื้อหาสาระที่เป็ นทั้งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู ้ และ อื่น ๆ เรี ยกรวม ว่า “เนื้อหา” 2.

ด้านจริยธรรม สือ่ สารมวลชน เป็ นการสือ่ สารกับคนหมูม่ ากมุ่งให้เกิดผลกับ มวลชน ต่างกับการสือ่ สารเพื่อการศึกษาหรือการสอนทีม่ ุง่ เน้นให้เกิดผลกับ ปั จเจก บุคคลเป็ นสาคัญ 3. ด้านกระบวนการผลิต การให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นแนวคิดที่ ทันสมัยสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ในปั จจุบนั ทีไ่ ม่ให้ความสาคัญเพียงแค่ผลลัพธ์ แต่ พิจารณาถึงทัง้ ระบบ ทีม่ ีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการได้มาด้วย ในการทาสือ่ ออนไลน์


1.ปั จจัยด้านความหลากหลายของเนื้อหา ปั จจัยนี้ มีอิทธิ พลมากที่ทาให้เกิดการ ยอมรับประกอบด้วย ความลึกของเนื้อหา ความหลากหลาย ความน่าเชื่อถือ 2. ปัจจัยด้านรู ปแบบการนาเสนอ ประกอบด้วย การนาเสนอแบบเบ็ดเสร็ จในเว็บเดียว การปฏิสัมพันธ์ การเลือกนาเสนอข่าวเด่น ดังนั้นในการสร้างสื่ อออนไลน์ควรมีความเบ็ดเสร็ จใน เว็บเดียว และง่ายต่อการใช้งาน 3. ปั จจัยด้านเชื่อเสี ยงและจรรยาบรรณ ปั จจัยด้านนี้ประกอบด้วย 1) การมี จรรยาบรรณเช่นเดียวกับการเสนอข่าว 2) ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นการ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของนักสื่ อสารมวลชนและการเสนอข่าวยังคงเป็ น หลักการ สาคัญที่ใช้ในการผลิตสื่ อออนไลน์


ด้วยเหตุแห่งการดารงชีวิตในลักษณะนี้จึงหนีไม่พน้ ที่จะต้องมีสื่อเพื่อใช้ สื่ อสารกันในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และนับวันอิทธิพลของเจ้าสื่ อเหล่านี้ นี่เองที่เริ่ มจะคล้าย เข็มทิศที่คอยกาหนดวิถีชีวิตให้กบั มนุษย์แบบไม่รู้ตวั ก็เป็ นได้ในอดีตสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยูใ่ นยุคที่รุ่งเรื่ อง มาแล้วทั้งนั้น จนกระทัง่ ปัจจุบนั สื่ อต่างๆ ก็ยงั คงรุ่ งเรื องอยู่ เพียงแต่เริ่ มมี โทรคมนาคม สื่ อออนไลน์ เสริ มเข้ามากลายเป็ นโครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครั้งกลับดูวนุ่ วายเข้าไปแทนที่


ในแวดวงวิชาการยังมีความลังเลในการยอมรับการอ้างอิงจากสื่ อออนไลน์ อยูบ่ า้ ง ถึงแม้ปัจจุบนั จะมีการยอมรับการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต มาก ขึ้นก็ตาม แต่ถา้ ผูผ้ ลิตสามารถพัฒนาสื่ อออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือและ สร้างการยอมรับ ในสื่ อออนไลน์ให้มากขึ้น เชื่อว่าความลังเลใจในการใช้สื่อ ออนไลน์เป็ นแหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิงทาง วิชาการคงลดน้อยลง และจะสร้าง รู ปแบบของการนาเสนอ หรื อระบบการส่ งมอบเนื้อหาสาระ หรื อ Delivery System ผ่านช่องทางของการสื่ อสารแบบออนไลน์มากขึ้น และเมื่อถึงระยะเวลา หนึ่ งเชื่อว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์บนกระดาษจะถูกนามาใช้นอ้ ยลง กว่าปั จจุบนั แต่จะไม่ สู ญหายไป เพียงแต่ถกู นาไปใช้สาหรับการสื่ อสารเฉพาะเรื่ องเฉพาะกลุ่มที่สื่อ สิ่ งพิมพ์ บนกระดาษเหมาะสมกว่าการใช้สื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์  

สื่อออนไลน์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you