Page 1

Robotyzacja proces贸w


Zrobotyzowane pakowanie

Nasze laboratorium: Dysponujemy w³asnym laboratorium badawczorozwojowym do prowadzenia badañ z dziedziny robotyki przemys³owej. Dziêki temu wykonywane przez nas konstrukcje oraz rozwi¹zania techniczne s¹ sprawdzane i testowane jeszcze w siedzibie naszej firmy, minimalizuj¹c w ten sposób prawdopodobieñstwo wyst¹pienia ewentualnych niedogodnoœci przy rozruchu linii u Klienta.

wyposa¿one w trzy roboty FANUC Robotics: robot 4-osiowy typu M410iB oraz robot 6-osiowy typu R2000iB, oraz robot 6-osiowy M10iA wyposa¿ony w zaawansowany system wizyjny 2D, pozwala na przetestowanie i optymalizacjê aplikacji, przed jej instalacj¹ w miejscu pracy, wykorzystywane jest do testowania nowych typów g³owic manipulacyjnych, s³u¿y prowadzeniu szkoleñ, pokazów, prezentacji, stwarza mo¿liwoœæ skutecznego i szybszego serwisu.

Projektujemy i wykonujemy kompletne linie pakowania ró¿nego typu produktów w opakowania zbiorcze. Dodatkowo wykonujemy zrobotyzowane systemy obs³ugi maszyn pakuj¹cych w zakresie podawania i zak³adania pustych worków na leje nape³niaj¹ce, odbioru nape³nionych worków z maszyny oraz podawania nape³nionych worków do uk³adu zgrzewania. Standardowo linie budujemy w oparciu o roboty przemys³owe firmy FANUC Robotics.


Zrobotyzowana paletyzacja i depaletyzacja

W 2011 roku utworzone zosta³o równie¿ centrum wytwórcze g³owic manipulacyjnych. Centrum wyposa¿one jest m.in. w najnowoczeœniejsze oprogramowanie projektowe 3D oraz urz¹dzenia obróbki mechanicznej. Centrum wytwórcze pozwala nam na szybkie projektowanie, prototypowani i produkcjê finalnej konstrukcji zaawansowanych technologicznie g³owic do robotów przemys³owych

Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej

www.wikpol.com.pl

Projektujemy i wykonujemy kompletne linie paletyzacji i depaletyzacji ró¿nego typu produktów (worki, torebki, kartony, pakiety, bloki, zgrzewki, kostki, pojemniki, itp.). Standardowo linie budujemy w oparciu o roboty przemys³owe firmy FANUC Robotics.


Pick & Place oraz inne systemy zrobotyzowane

W ramach oferty robotyzacji procesów oferujemy: kompleksowe projekty zrobotyzowanych linii; projektowanie i wykonawstwo g³owic manipulacyjnych robotów; projektowanie i wykonawstwo urz¹dzeñ stanowi¹cych typowe wyposa¿enie zrobotyzowanych linii paletyzacji i depaletyzacji, tj. uk³adów kompletacji opakowañ, wag kontroluj¹cych, automatycznych podajników palet i ró¿nego typu przek³adek pomiêdzy warstwy, specjalizowanych przenoœników; integracja urz¹dzeñ innych producentów np. automatycznych owijarek palet, detektorów metali, aplikatorów etykiet itp., programowanie robotów przemys³owych, optymalizacja istniej¹cych aplikacji; programowanie zaawansowanych systemów wizyjnych; kompleksowe systemy sterowania, szczegó³owe testowanie aplikacji we w³asnym laboratorium robotyki, monta¿e i uruchomienia kompletnych zrobotyzowanych linii, szkolenia dla obs³ugi oraz personelu technicznego, przegl¹dy i serwisy robotów i linii produkcyjnych.

Projektujemy i wykonujemy uk³ady "Pick and Place", które s¹ wykorzystywane do szybkich procesów maj¹cych za zadanie pobraæ dany element i od³o¿yæ w odpowiednie miejsce w niedalekiej odleg³oœci i w œciœle okreœlonej orientacji, oraz tam gdzie konieczne jest szybkie pobieranie i pakowanie ma³ych elementów. Standardowo do tego typu aplikacji nasza firma wykorzystuje roboty typu M1iA oraz M3iA firmy FANUC Robotics, które charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ ludzkiego nadgarstka, krótkim czasem cyklu, bardzo zwart¹ budow¹ a tak¿e du¿¹ precyzj¹.


Dlaczego robot? obni¿enie kosztów produkcji, n n perfekcyjna powtarzalnoœæ i precyzja ruchów robota , n du¿a szybkoœæ procesu = wysoka wydajnoœæ aplikacji, n elastycznoœæ rozwi¹zania (mo¿liwoœæ ³atwego i szybkiego dostosowania do nowego profilu produkcyjnego), n podniesienie jakoœci produktu, n optymalne wykorzystanie przestrzeni, n zast¹pienie cz³owieka w ciê¿kich warunkach pracy, n eliminacja pomy³ek ludzkich, n mo¿liwoœæ przenoszenia z du¿¹ prêdkoœci¹ du¿ych ciê¿arów, n niezawodnoœæ (dziêki wyeliminowaniu potencjalnie awaryjnych elementów), n presti¿, wynikaj¹cy ze zrobotyzowania procesu produkcji.

Misja Spó³ki WIKPOL polega na dostarczaniu Klientom optymalnych rozwi¹zañ dziêki osi¹gniêciu najwy¿szego stopnia specjalizacji w zakresie robotyki i automatyki w dziedzinie pakowania i paletyzacji.


Wikpol Sp. z o.o. Konopnica 208 B 21-030 Motycz k/Lublina tel./fax +48 81 503 23 30, 503 23 31 www.wikpol.com.pl wikpol@wikpol.com.pl marketing@wikpol.com.pl

Wikpol - Robotyzacja procesów  
Wikpol - Robotyzacja procesów  
Advertisement