Page 1

Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen Wijkvisie Verkeer concept

Proces: • • • • • • • • •

Voorbereiden concept-wijkvisie ‘verkeer’ in 2017 door groepje bewoners met wijkraadsleden; Begin januari 2018: nieuwjaarskaart met uitnodiging jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie van 14 januari. Aankondigen kennismaking met concept-wijkvisie; Wijkraadvergadering 8 januari: vrijgeven concept tbv kennismaking op jaarvergadering 14 januari; Publiceren met toelichting op website wijkraad; Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst/jaarvergadering op 14 januari 2018 eerste kennismaking met de wijkbewoners door leden werkgroep; Minstens twee verdiepende vervolgbijeenkomsten in februari voor wijkbewoners en ondernemers; Concept-visie incl. ontvangen reacties bespreken in wijkraad maart; Aanbieden wijkvisie aan coalitievormende partijen (na 21 maart 2018); Verdieping, onderzoek draagvlak, gewenste uitwerking, overleg ondernemers/gemeente/andere betrokkenen later in 2018.

versie 8 januari 2018


Inhoud 1

Inleiding ............................................................................................................................................ 3

2

Huidige verkeerssituatie .................................................................................................................. 5

3

Verkeerscirculatie ............................................................................................................................ 6 3.1

Inleiding .................................................................................................................................. 6

3.2

Probleempunten ..................................................................................................................... 6

3.3

Uitgangspunten aanpassing ................................................................................................... 7

3.4

Denkbare verkeerscirculatie auto’s ........................................................................................ 8

3.5

Denkbare routes fietsverkeer ................................................................................................. 9

3.6

Routes Voetgangers.............................................................................................................. 11

3.7

Toelichting per straat............................................................................................................ 12

4

Gewenste situatie .......................................................................................................................... 14

5

Uitwerking ...................................................................................................................................... 15 5.1

Hoofdlijnen op de lange termijn ........................................................................................... 15

5.2

Profielschetsen van de straten ............................................................................................. 15

5.2.1

Woonstraat zonder auto’s ............................................................................................... 16

5.2.2

Woonstraat met auto’s zonder parkeren ........................................................................ 16

5.2.3

Woonstraat met autoverkeer en parkeren ...................................................................... 16

5.2.4

Wijkontsluitingsstraat ...................................................................................................... 17

5.2.5

Winkelstraat (incl. markt/horeca) .................................................................................... 17

5.2.6

Gebiedsontsluitingsweg ................................................................................................... 18

5.3

Straatprofielen toegepast ..................................................................................................... 19

5.4

Indeling Vijfhoek/Raaks-Doelen in zones ............................................................................. 20

Bijlage 1: OV-transferpunten en fietsparkeren ...................................................................................... 21 Bijlage 2: Autostop “Verwulft” zonder bestemmingsverkeer ............................................................... 22 Bijlage 3: Maatregelen gemeente modernisering parkeren - Centrum ................................................ 23 Bijlage 4: Hotspot Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat .............................................................. 24

2


1 Inleiding Binnen de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen ontstond begin 2017 het idee om een wijkvisie te maken. Een document dat wijkbewoners de mogelijkheid geeft om niet (alleen) volgend te zijn op beleid en acties van de gemeente en andere instanties, maar vooral ook (deels) een toekomstbeeld van de eigen wijk op te stellen. Een aantal wijkbewoners reageerde enthousiast op de oproep om mee te denken. Dit document is daarvan het eerste (concept) resultaat. Bij het opstellen van de wijkvisie is gestreefd naar een frisse blik, waarbij de ervaringen van bewoners in de wijk het uitgangspunt vormden en weinig tot niet is gekeken naar gemeentelijke plannen en vergezichten. Om het schrijven van de visie behapbaar te houden (het is vrijwilligerswerk) is een eerste selectie gemaakt van de te behandelen thema’s. Deze werkwijze heeft eerder succes gehad, namelijk bij het opstellen van ‘Wijk op Groen’ in 2015. Deze visie legde de basis voor een aantal inmiddels uitgevoerde/geplande projecten. Dit zou ook met andere onderwerpen kunnen gebeuren. Daarnaast zijn op basis van contacten met wijkbewoners, eigen waarnemingen en de resultaten van twee wijkschouwen in 2017 onderwerpen voor de korte termijn afgebakend. Verkeer is gekozen als onderwerp om na Wijk op Groen een visie op te ontwikkelen. De werkgroep vat het begrip ‘verkeer’ breed op. Het gaat ook om aspecten als smalle trottoirs, gezondheidsaspecten in relatie tot verkeer en de leefbaarheid binnen de wijk. Waar wenselijk legt de visie een relatie met verkeersonderwerpen die buiten de wijk spelen maar die wel van directe invloed zijn. Vooraf stelde de werkgroep zich ter inspiratie een aantal vragen: 1. Verkeerscirculatie Kan het allemaal wat slimmer met de verkeersdoorstroming en is de regeling nog wel van deze tijd? Is bijvoorbeeld de huidige doorgaande route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat nodig, of kan er een knip in? En kan de route Oranjekade-Keizerstraat zowel links als rechtsaf toegang tot de Wilhelminastraat geven? 2. Parkeren Hoe zorgen we dat wijkbewoners een parkeerplek vinden en bezoekers vooral in parkeergarages gaan staan. Paar globale ideeën: • Overdag straatparkeren voor iedereen en na 17.00 uur alleen voor vergunninghouders; • Grote werkgevers (zoals gemeente) in het centrum vragen hoe ze parkeren voor hun medewerkers regelen. Bonus als ze per fiets/ov komen? Collectieve kaarten voor de Raaks? • Bewonersparkeren in de wijk invoeren? 3. Verkeersveiligheid In de wijk en op de Gedempte Oude Gracht is 30 km/u de maximumsnelheid. Daar houden weinig automobilisten en busbestuurders zich aan. Het zorgt voor schijnveiligheid waarbij het OV voorrang lijkt te krijgen op veiligheid. Wat is daar aan te doen. Handhaving door politie, andere wegindeling? Of accepteren dat er 50 wordt gereden en daar de voorzieningen voor fietsers/voetgangers op aanpassen? 4. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers 5. Minder overlast door vrachtverkeer in de woonstraten De volgende stap is om over dit concept-document met bewoners, ondernemers, de gemeente en zo nodig andere betrokkenen in gesprek te gaan, gevolgd door een pleidooi bij de gemeente om de 3


voorgestelde maatregelen gefaseerd uit te voeren. Daarbij is er geconcentreerde aandacht op 5 hotspots in de wijk die ons inziens om een snelle oplossing vragen, te weten: •

• • • •

Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: deze route is qua wegbreedte niet geschikt voor de huidige verkeersstromen: er zijn in beide richtingen fietsers plus autoverkeer én vrachtverkeer. Bovendien kan er op deze route geparkeerd worden in de parkeerhavens. Die route wordt te vaak gebruikt voor doorgaand zwaar vrachtverkeer, hetgeen strijdig is met het HVVP (een beleidsplan van de gemeente). Het levert gevaarlijke situaties op en overlast; Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor manoeuvrerend (vracht)verkeer; Nieuwe Kerksplein: veel zoekverkeer, overtredingen ’s avonds en ’s nachts, overlast door verkeerslawaai/dubbel parkeren/bezoekers van de coffeeshop; Gierstraat: onveilige mix van fietsers/voetgangers. Proefgebied bezorgpunt stedelijke distributie; Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat: woningen beschadigen vanwege onvoldoende ruimte voor vrachtverkeer. Laden/lossen bij Hortusplein/Jopenkerk zorgt bijna dagelijks voor verkeerschaos en congestie.

In de komende weken werken wij deze hotspots nader uit. Een van de bijlagen zoomt in op de hotspot Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. De uitwerking van de andere vier hotspots volgt later. Sinds 1995 heeft de gemeente in verschillende visies bepaald dat het centrum ‘autoluw’ zal worden. Dat voornemen is in 2005 bevestigd en recent opnieuw vastgelegd in de structuurvisie Openbare Ruimte, met een looptijd tot 2040. Wat de bewoners betreft is de periode van visies maken, vergezichten opstellen, onderzoeken en planningen maken voorbij. Het is tijd voor de uitvoering van concrete maatregelen. We willen de wijk meer leefbaar krijgen. De wijkraad is op verschillende niveaus betrokken bij een betere afwikkeling van het autoverkeer cq de mobiliteit: 1. Stedelijk binnen de overleggroep “023 Bereikbaar!”, die breed kijkt naar de bereikbaarheid van met name het centrum van Haarlem; 2. Met andere centrumwijkraden in overleggen over onder meer Stedelijke Distributie (gericht op efficiënter (vracht)vervoer in het centrum), parkeren, het beperken van overlast door onnodig vrachtverkeer en problemen rond fietsparkeren; 3. Met wijkgerichte activiteiten, zoals wijkschouwen op basis van suggesties door bewoners, of via overleggen met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren en het opstellen van deze wijkvisie. Autoluw In dit document spreken we soms over ‘autoluw’ en ‘autovrij’. In dat soort situaties nemen wij expliciet aan dat de gemeente de bewoners tijdig duidelijkheid geeft over een bijbehorende set maatregelen. Voor ons is onder meer een voorwaarde dat ondernemers en bewoners hun auto kunnen parkeren op korte loopafstand tegen maximaal de dan geldende kosten van een (straat)parkeervergunning. Afrondend: wij hebben bij het opstellen van dit document de wijk als object van onderzoek bepaald, dus niet het individuele straatniveau. We werken de komende periode verder aan dit concept-document. Het is dus nog niet af, maar we delen het graag met u.

4


2 Huidige verkeerssituatie Leefbaarheid • Vrijwel alle beschikbare openbare ruimte wordt gebruikt voor het parkeren van auto’s. Daardoor staat de leefbaarheid onder druk: er is weinig ruimte voor groen en om te spelen en is er onnodige milieuoverlast; • De straten zijn niet ontworpen voor de huidige verkeersstromen en parkeerdruk. Het intensieve gebruik leidt tot conflicten tussen openbaar vervoer, auto’s, bevoorradingsverkeer, scooters, fietsers en voetgangers. Gemotoriseerd verkeer is veelal dominant aanwezig en daarvan zijn fietsers en voetgangers de dupe; • In en rond de wijk bevinden zich geen meetpunten voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Volgens onder andere het actuele ontwerp-bestemmingsplan wordt aan alle gezondheidsnormen voldaan. Toch klagen diverse bewoners over fijnstof-vervuiling van hun gevels. Verkeerscirculatie • De inrichting van veel straten stamt uit 1981-1983 en is inmiddels achterhaald en verrommeld. Ongewenst rijverkeer ontstaat mede omdat bezoekers geen consequente verwachting hebben t.a.v. inrij- en parkeermogelijkheden. Fietsen • Fietsen is populair. Dat is toe te juichen om milieu- en gezondheidsredenen. Het centrum biedt echter te weinig stallingsruimte in relatie tot de vraag. Daardoor ontstaat overlast en zijn veel stoepen nauwelijks toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens, etc. Bestaande stallingen zijn niet altijd optimaal gesitueerd of hebben beperkte openingstijden. Vrachtverkeer • Op diverse plekken raken panden beschadigd omdat vrachtwagens de bocht niet kunnen maken. Dat is onder andere het geval bij de hoek Gedempte Voldersgracht/Zuiderstraat, Nieuwe Kerksplein, Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat en Lange Annastraat/Breestraat/Tuchthuisstraat); • Mede door de populariteit van internetshoppen rijdt er een te grote stroom bestelbusjes door de wijk. Dat geeft op veel plaatsen problemen, mede omdat vaak een parkeerplaats ontbreekt en de bezorgers noodgedwongen hun auto midden op straat stilzetten als ze het pakje afgeven (of daar pogingen toe doen). Algemeen • In de wijk en op stedelijke schaal is de afgelopen jaren beperkt geïnvesteerd in verbetering van de (wegen) infrastructuur. Wel heeft het openbaar vervoer een kwaliteitsslag gemaakt, al stagneert de verdere ontwikkeling van het hoogwaardig openbaar vervoer (R-Net). Een (OV) tunnel onder de binnenstad is volgens de stuurgroep tunnelstudie (Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlem) voorlopig niet aan de orde; • Ad hoc maatregelen leiden tot problemen elders. Een totaalvisie op wijkniveau is noodzakelijk maar met visies doet de gemeente ons inziens weinig. Over aanpassen van de wegenstructuur en het gebruik van de openbare ruimte wordt al lang gesproken. (Schijnbaar) tegengestelde belangen staan een oplossing in de weg. Maar met een heldere visie, investeringen in de kwaliteit en niet alleen op geld gebaseerde afwegingen zijn mooie resultaten haalbaar. Ter illustratie: zo’n vijftig jaar geleden reed het doorgaande auto- en busverkeer nog dwars door de binnenstad via de Grote Houtstraat en over de Grote Markt. Sindsdien zijn steeds meer straten autovrij en autoluw gemaakt en verlangt niemand terug naar de oude situatie. 5


3 Verkeerscirculatie 3.1 Inleiding Voor 1980 was het verkeer in de wijk nauwelijks gereguleerd en kon men overal rijden en parkeren. De huidige verkeerscirculatie dateert uit het begin van de tachtiger jaren toen rioleringen werden vervangen. Auto’s waren het uitgangspunt bij de ontwerpen. In de afgelopen jaren zijn alleen de Gedempte Oudegracht en het Raaks/Doelengebied aangepast. De huidige karakteristiek is: • Gebiedsontsluiting via Wilhelminastraat en Gedempte Oudegracht; • Wijkontsluiting via Gedempte Raamgracht en secundair: Doelstraat, Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht en Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. Er zijn fietspaden op de Raaks, in de Wilhelminastraat en Gedempte Raamgracht. De Drossestraat is als enige straat recent ontworpen als voetgangersgebied (looproute Hortusplein-Klokhuisplein). Het winkelgebied is na 11.00 uur overwegend voetgangersgebied. Fietsers en voetgangers zoeken verder hun weg. Hoewel ze de meeste verplaatsingen voor hun rekening nemen is er nooit een totaalplan/visie op wijkniveau voor fietsers en voetgangers opgesteld, laat staan uitgevoerd.

Barrevoetestraat

3.2 Probleempunten • • • • •

De huidige circulatie is gericht op auto’s; De intensiteit is toegenomen, onder andere door ontwikkeling van het Raaksgebied; Er is “sluipverkeer” richting Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat, door de Breestraat, Tuchthuistraat, Lange Annastraat en Lange Bogaardstraat; Er zijn diverse knelpunten waarbij auto’s, voetgangers en fietsers elkaar in de wielen rijden. Specifieke knelpunten voor voetgangers en fietsers zijn: o De verbinding Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat: met 2,5 tot 3 m te smal volgens de huidige normen én gevaarlijk; o De route Doelstraat is veel te smal; o De route Gedempte Raamgracht/Voldersgracht functioneert matig voor fietsers. Op de Gedempte Voldergracht is gedeeltelijk tweerichtingsverkeer voor auto’s. Bij de Gedempte Raamgracht sluit deze niet optimaal aan (Brug richting van Eedenstraat) 6


In de Gierstraat is op drukke tijden de doorstroming slecht. Fietsers wijken uit naar woonstraten zoals Tuchthuisstraat en Lange Annastraat. Bromfietsen moesten al eerder uitwijken. Smalle woonstraten functioneren nu als bromfietsroute. Tweerichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat is ongewenst; Inrijden vanaf de Nieuwe Raamstraat richting Nieuwe Kerksplein is eenvoudiger dan uitrijden. Andersom/omkeren zou beter zijn voor de doorstroming; Er is een tekort aan laad- en losruimte voor ondernemers en dienstverleners. Stoppende en vaak te grote voertuigen stagneren de doorstroming van verkeer met regelmaat. Specifiek: o Zuiderstraat/Gedempte Voldersgracht (Hortusplein); o Breestraat; o Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. Een autoluwe Botermarkt en Barrevoetestraat (mogelijk ook Keizerstraat) betekent dat deze vervalt als (secundaire) wijkontsluiting. Hiervoor moet een alternatief komen. o

• • •

3.3 Uitgangspunten aanpassing • • • • • • •

Autoluwe Botermarkt en Barrevoetestraat; Opheffen langparkeren in de Barrevoetestraat; Op termijn een fietsstrook in de Keizerstraat door geheel opheffen van de parkeerplaatsen; Eenrichtingverkeer instellen in Nieuwe Raamstraat , Gedempte Voldersgracht tussen Zuiderstraat en Keizerstraat; Op (hoofd-) fietsroutes vereiste ruimte (2 m) voor fietsers beschikbaar maken; De wijk uitrijden heeft voorrang boven inrijden: bereikbaarheid begint met inrijruimte creëren; Quick-wins benutten: tijdelijk goedkope alternatieven overwegen als vanwege kosten een langere termijn oplossing nog niet mogelijk is.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt voor de diverse verkeerdeelnemers: • Auto’s • Fietsers • Voetgangers

7


3.4 Denkbare verkeerscirculatie auto’s

• • • • • •

Botermarkt en Barrevoetstraat na 11.00 uur alleen bewoners, laden/lossen max. 30 minuten); Eenrichtingverkeer Nw Raamstraat en Ged. Voldersgracht (tussen Zuiderstraat en Keizerstraat); Omdraaien rijrichting Nieuw Kerksplein (zuidzijde); Omdraaien rijrichting Drapenierstraat (alternatief autovrij maken); Afsluiten Prins Hendrikbrug; Inrijdverbod Alexanderstraat (Oostzijde) vanaf Wilhelminastraat.

8


3.5

Denkbare routes fietsverkeer

Wielrijders kiezen de snelste route (niet de kortste). Dat geldt sterker voor brommers dan fietsers. Obstakelvrije routes zijn van belang. Fietsers en brommers zijn afkomstig uit de hele stad en uit randgemeenten. Er zijn er veel fietsbewegingen via de bruggen over de Leidsevaart en de Raamvest. De belangrijkste verplaatsingen lopen tussen deze bruggen en de winkelcentra (blauw). Maatregelen voor fietsen, snor- en bromfietsen: • Fietsroute Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat creÍren door autoluw maken en creÍren fatsoenlijke fietsstroken;

9


• • • •

Eenrichtingverkeer voor auto’s in Nieuwe Raamstraat. Dit verbetert de route Raamgracht-Grote Houtstraat. Fietsers rijden aantrekkelijk heen via de Doelstraat en terug via het Nieuwe Kerksplein, in beide gevallen zonder tegemoetkomende auto’s. Optimaliseren fietsroute Voldersgracht/Gedempte Raamgracht: Eenrichtingverkeer voor auto’s Gedempte Voldersgracht Noordzijde Brug over de Raamvest in het verlengde van de Gedempte Raamgracht (lange termijn: bij de gemeente reeds in studie geweest). Mogelijk een alternatief op termijn voor fietsvrije Gierstraat?

10


3.6 Routes Voetgangers

Voetgangers lopen de kortste route. De belangrijkste routes zijn hierboven gevisualiseerd. Ze gaan meestal over te smalle of erg schuine stoepen. Met name Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat, Doelstraat, Nieuwe Raamstraat en de hoek Lange Annastraat/Breestraat zijn knelpunten. Verbeterpunten voor voetgangers: • Voetgangersroute Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat verbeteren door autoluw maken van de Barrevoetestraat; • Proef autoluwe Gasthuisstraat wordt definitief;

11


• •

Eenrichtingverkeer Nieuwe Raamstraat (Doelstraat “heen”, Nieuwe Kerksplein “terug”; zie ook “fietsen”); Langere termijn: Aanvullende routes zoals een brug bij Raamvest en/of de Alexanderstraat.

3.7 Toelichting per straat Keizerstraat (zie bijlage 5 voor uitwerking) Dit is een belangrijke route voor fietsers en voetgangers. Opheffen van de parkeerplaatsen ten gunste van een fietsstrook. Compensatie van verdwijnende laad- en losplaatsen in de Keizerstraat op de Gedempte Voldersgracht (ten koste van enkele parkeerplaatsen). Botermarkt en Barrevoetestraat (zie bijlage 5 voor uitwerking) Na 11.00 uur uitsluitend toegang voor laden/lossen (30 minuten bij de meter) en bewoners. Dit geeft op korte termijn ruimte in de straat. Strikt noodzakelijke autobewegingen (dus niet van bezoekers/langparkeerders) blijven mogelijk. Op langere termijn opheffen van de parkeerplaatsen en herprofileren. Drapenierstraat – Omkeren rijrichting Via de Lange Bogaardstraat en de Breestraat (hoewel verboden). Bij het autoluw maken van de Botermarkt en Keizerstraat is het omkeren van de rijrichting van de Drapenierstraat een vervolgstap. Consequentie is dat verkeer voor Vlamingstraat via de Doelstraat en Lange Raamstraat gaat rijden. Alternatief is de Drapenierstraat de status woonerf (verboden voor auto’s) te geven. Vergelijkbaar met de Popelingstraat. Eenrichtingverkeer Voldersgracht vanuit Zuiderstraat Het Hortusplein is nu vanuit twee richtingen bereikbaar. De straatinrichting van de Gedempte Voldersgracht is in dit deel echter vormgegeven voor eenrichtingverkeer. Fietsers zitten in de klem. Instellen van eenrichtingverkeer geeft ruimte. Het betekent dat verkeer (uitsluitend) via de Zuiderstraat gaat rijden. Nieuwe Raamstraat – Eenrichtingverkeer en omkeren rijrichting Nieuwe Kerksplein De Nieuwe Raamstraat is problematisch omdat er in twee richtingen wordt gereden. Bovendien is de ruimte voor fietsers en auto’s om elkaar te passeren nihil. De stoepen zijn schuinaflopend en zeer smal. De stoepranden zijn hinderlijk. De straat voldoet niet aan redelijke normen. De wijk hier inrijden is eenvoudiger dan de wijk uitrijden. Andersom rijden is echter gewenst. Ongeacht de discussie over de functie van het Nieuwe Kerksplein (balans parkeren en groen) is eenrichtingverkeer een eenvoudige verbetering voor auto’s, fietsers en voetgangers. Deze maatregel vermindert bovendien autoverkeer richting Nieuwe Kerksplein, achterliggende straten en Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. Het omkeren van de rijrichting aan de Oost- en Zuidzijde van het Nieuwe Kerksplein is een logische vervolgstap. Het verwijderen van de stoepranden is op termijn een (kostbaardere) verbetering. Doelstraat Eenrichtingverkeer in de Nieuwe Raamstraat betekent dat verkeer naar het Nieuwe Kerksplein uitsluitend via de Doelstraat rijdt. We verwachten dat er minder rijbewegingen zijn, waardoor de wijziging naar verwachting per saldo weinig gevolgen heeft. De Doelstraat is nu voor voetgangers en fietsen een route in twee richtingen. Bij herinrichting, op langere termijn, zouden de parkeerplaatsen moeten verdwijnen ten gunste van fietsers en voetgangers.

12


Hoek Breestraat, Lange Annastraat, Tuchthuisstraat Geen specifieke verandering. In principe zou de verkeersdruk hier afnemen. Het is belangrijk om bij een autoluwe Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat in die straten voldoende laad- en losplaatsen te hebben/houden, om te voorkomen dat het laad-los probleem zich o.a. naar deze hoek verplaatst; Verplaatsing paal Breestraat naar café Van Gunsteren. Algemeen Parkeren in de wijk voor bewoners (en ruimte bieden in parkeergarages). Bezoekers naar de Pgarages; Beperken van verkeer in de woonstraten tot bestemmingsverkeer. Te onderzoeken alternatieven: • Keizerstraat net als Botermarkt en de Barrevoetestraat autoluw maken na 11.00 uur; • Omkeren rijrichting Tuchthuisstraat, Bogaardstraat en Vlamingstraat; • Omvormen Vlamingstraat tot woonstraat; • Opheffen parkeerplaatsen Korte Doelstraat en openstellen voor tweerichtingverkeer. Dat ontlast de Sophiastraat maar trekt verkeer aan. Eventueel Sophiastraat ontlasten door inrijden vanaf de Wilhelminastraat naar Alexanderstraat (oostzijde) niet toe te staan. Bij beschikbaarheid van actuele telgegevens van de verkeersbewegingen in de wijk kunnen de keuzes worden onderbouwd.

13


4 Gewenste situatie De gemeente Haarlem geeft in de Structuurvisie Haarlem haar doelstelling voor 2040: “… Haarlem wil binnen de regio een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad zijn. Een stad met een prettige openbare ruimte. Een stad die de Haarlemmers en bezoekers verbindt met elkaar, het buitengebied en de natuur. Haarlem wil ook een welkome stad zijn voor bezoekers. Haarlem is economisch en sociaal sterk verbonden met de regio. Dat vereist een slimme afhandeling van regionale verkeersstromen en goede verbindingen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer …” Bewoners sluiten zich op dit punt bij de gemeentelijke doelstelling aan. Belangrijke uitgangspunten voor bewoners zijn: Bewoners • Bewoners hebben recht op een goede en duurzame woonomgeving. Dat betekent onder andere voldoende ruimte en groen en met een milieukwaliteit die ruimschoots aan alle normen voldoet; • Veel huizen in de wijk hebben geen buitenruimte. Dat is een extra argument voor een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar geleefd kan worden. De auto is dan in de woongebieden hooguit te gast; • De wijk is versteend met smalle straatjes. Bij de juiste keuzes ontstaat ruimte voor meer groen. Bezoekers • Haarlem is een aantrekkelijke stad voor de inwoners en ‘mensen van buiten’ en wordt veel bezocht. Dat heeft ook een zakelijk belang, want de bezoekers dragen bij aan een goed voorzieningenniveau. Het is belangrijk dat gasten zich prettig voelen. Ook zij hebben baat bij veilige slentergebieden. Ze komen in onze visie in de stad met goed functionerend openbaar vervoer en makkelijk te bereiken parkeergarages. Ondernemers: • Zijn een belangrijke speler om de stad te laten bruisen; • Hebben belang bij een openbare ruimte waarin bezoekers zich prettig voelen; • Moeten kunnen rekenen op ordentelijke bevoorrading binnen kaders (tijd, omvang, duurzaam en milieuvriendelijk). Verkeer en vervoer • Het is gewenst dat minstens 80% van de bezoekers per OV, fiets of lopend naar het centrum komt. In het centrum krijgen openbaar vervoer, fiets, voetgangers en bevoorrading (binnen kaders) de ruimte. Doorgaand autoverkeer wordt uit de kern van het centrum geweerd, omdat het de doorstroming hindert en de ruimte sterk belast; • R-Net is in het centrum in aantallen passagiers de belangrijkste busverbinding en verdient de ruimte; • Aan de randen van de stad komen ov-haltes plus P&R-terreinen beschikbaar. Bezoekers komen met een goedkope dagkaart voor parkeren en reizen comfortabel in de stad. Kiezen bezoekers toch voor de auto, dan worden ze met een helder verwijssysteem naar vrije plekken in parkeergarages geleid. De tarieven zijn hier aanzienlijk lager dan bij straatparkeren. Bezoekers weten dat, dankzij een heldere informatievoorziening.

14


5 Uitwerking 5.1 Hoofdlijnen op de lange termijn Corridors in het centrum • Het centrum wordt ingedeeld in een aantal corridors waartussen geen autoverkeer mogelijk is na 11.00 uur. Dit betekent bijvoorbeeld een volledige autostop voor doorgaand autoverkeer op het Verwulft na 11.00 uur. OV, bestemmingsverkeer (aandachtspunt: handhaving) en bevoorrading (klein vrachtverkeer) kunnen vrij passeren; • Aan de buitenkant van deze corridors zijn goed bereikbare parkeergarages; • Er komt tenminste één nieuwe parkeergarage nabij de Amsterdamse Poort • De kruisingen tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer op de Gedempte Oude Gracht en Verwulft worden veiliger. De straten worden ingericht op (de geldende) 30 km/u als maximumsnelheid en daar wordt op gehandhaafd. Openbaar Vervoer • Het OV krijgt letterlijk zo veel mogelijk vrij baan op de huidige trajecten (Wilhelminastraat, Gedempte Oude Gracht en Verwulft) en houdt zich strikt aan de maximum snelheid van respectievelijk 50 en 30 km/uur. Fiets • Er komen goede fietsparkeervoorzieningen bij de OV-transferpunten Gedempte Oude Gracht en Houtplein (Tempeliersstraat). Deze punten zijn naast het station belangrijk belangrijke OVtransferpunten; • Fietsers kunnen hun rijwiel veilig kwijt in de buurt van hun bestemming; • Er is voldoende fietsparkeerruimte, zodat stoepen vrij blijven voor rolstoelen, kinderwagens, skaters, etc. Vrachtverkeer • De maximaal toelaatbare lengte van vrachtwagens wordt afgestemd op het wegprofiel; • Bevoorrading/distributie wordt slimmer opgezet. Er wordt met voorrang een systeem van stedelijke distributie in de wijk gerealiseerd. Wijk • Woonstraten zijn primair voor bewoners (lopen, spelen, fietsen), autoluw (geen auto’s bezoekers) en op termijn vergaand autovrij. Bewoners kunnen tegen een aantrekkelijk tarief in garages parkeren. Initiatieven zoals autodelen worden gestimuleerd; • De route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat is na 11.00 voor alle autoverkeer gesloten; voor de korte termijn kiezen we voor een knip ter hoogte van de Gedempte Voldersgracht; • De Vijfhoek kent twee “Gebiedsontsluitingswegen” (de Raamvest en de Wilhelminastraat). Deze zijn bovenwijks (vooralsnog 50 km/uur voor auto’s). De Gedempte Oude Gracht is GEEN gebiedsontsluitingsweg; • Met uitzondering van de gebiedsontsluitingswegen is de maximum snelheid overal 30 km/uur. Waar nodig wordt het profiel van de straten op deze snelheid aangepast.

5.2 Profielschetsen van de straten De straatprofielen die we in de wijk onderscheiden zijn: • (Woon) straat zonder autoverkeer; • (Woon) straat met auto’s zonder parkeren; • (Woon) straat met auto’s en parkeren; 15


• • •

Wijkontsluitingsstraat (ontsluiting, bedrijven, autoparkeren); Winkelstraat; Gebiedsontsluitingsweg (50 km).

5.2.1 Woonstraat zonder auto’s Beschrijving Zeer smalle straat. Autoverkeer is ongewenst en niet mogelijk. Er zijn geen noemenswaardige conflicten. Afsluitende palen hebben hun functie verloren. De status (voetgangersgebied) is niet altijd duidelijk. Verblijven en spelen kan onbelemmerd. Gewenste situatie (korte termijn) Formeel status geven van voetgangersgebied. Maatregelen • Bordjes voetgangersgebied bijplaatsen; • Als mogelijkheden zich voordoen buurtfietsenstallingen realiseren. Goede communicatie over de mogelijkheden; • Goede handhaving op stallingsgedrag (zoals het nu bij het station gebeurt). Straten Breestraat (gedeeltelijk), Doelenplein, Drapenierstraat, Gasthuisstraat, Kerkstraat, Korte Gierstraat, Korte Houtstraat, Korte Annastraat, Oude Raamstraat, Popelingstraat, Wester Bogaardstraat.

5.2.2 Woonstraat met auto’s zonder parkeren Beschrijving De straten zijn belangrijk voor voetgangers. Ze worden ook gebruikt voor (brom)fietsende bezoekers die in de winkelstraten niet (meer) mogen rijden. In de smalste straten drukken auto’s fietsers en voetgangers aan de kant. Palen, fietsen en objecten maken de uitwijkruimte gering en onoverzichtelijk. Autoverkeer langer dan 6 meter rijdt zicht vast. Gewenste situatie Auto- en bromfietsluw. Maatregelen • Alleen bestemmingsverkeer toegestaan; • Auto’s langer dan 6 meter niet toestaan (nu 7,5 m); • Bromfietsen niet toestaan; • Fietsenstallingen voor bewoners realiseren. Straten: Breestraat (gedeeltelijk), Lange Annastraat, Lange Bogaardstraat, Lange Raamstraat, Tuchthuisstraat, Vlamingstraat

5.2.3 Woonstraat met autoverkeer en parkeren Beschrijving • Smalle woonstraat met autoverkeer en parkeren. Dit parkeren is bij de herprofileringen (1981, 1983) gerealiseerd ‘waar het kon’. Er was destijds ca. 70% minder ruimte in garages en er waren meer bedrijven die afhankelijk waren van bereikbaarheid door bezoekers; 16


De minimale straatbreedte is ca. 8 m. Speelmogelijkheden voor kinderen en ruimte voor voetgangers zijn veelal marginaal. Aanwezige bedrijven zijn kleinschalig. Er zijn relatief veel parkeer- en rijbewegingen van bezoekers. Parkeren is “een oefening voor gevorderden”.

Gewenste situatie Ruimte in de straat maken. Parkeren in beginsel voor bewoners. Geen langparkeren door bezoekers ten oosten van de Wilhelminastraat. Maatregelen (korte termijn) • 60% van de parkeerplaatsen uitsluitend met vergunning/ontheffing; • Ca. 20% van de parkeerplaatsen voor laden en lossen. Betaald max. 30 minuten. Dit aangeven bij de ingangen van de wijk en verwijzen naar (goedkopere) parkeergarages; • 20% van de parkeerplaatsen omzetten naar fietsklemmen; • Oostelijk van de Gedempte Raamgracht alleen bestemmingsverkeer. Straten • Oostelijk van de Wilhelminastraat (geen langparkeren bezoekers): Doelstraat, Korte Lakenstraat, Lange Lakenstraat, Nieuwe Kerksplein, Nieuwe Raamstraat, Sophiaplein, Sophiastraat, Wilsonsplein, Wolstraat; • Westelijk van de Wilhelminastraat (ook langparkeren voor bezoekers): Alexanderstraat, Oranjekade.

5.2.4 Wijkontsluitingsstraat Beschrijving Bredere straat, belangrijk voor ontsluiting van de wijk. Naast woningen ook bedrijven en opslag. Doorgaand verkeer is 24 uur per dag noodzakelijk. Parkeerbewegingen veroorzaken hier relatief weinig overlast. Trottoirs zijn vaak slecht begaanbaar (vooral) vanwege gestalde fietsen. Gewenste situatie Meer stallingsruimte fietsen. Maatregelen 10% van de parkeerplaatsen omzetten naar fietsklemmen. Straten Gedempte Raamgracht, Gedempte Voldersgracht, Gedempte Oude Gracht, Verwulft.

5.2.5 Winkelstraat (incl. markt/horeca) Beschrijving Winkelstraat. Wonen overwegend in bovenwoningen. Bevoorrading voor 11.00 uur. Het beleid is niet eenduidig (de Gierstraat is heel anders ingericht dan de route Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat). Gewenste situatie Aanpassen Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat. Maatregelen (korte termijn) ‘Gelijktrekken’ van onderstaande winkelstraten. Prioriteit voor Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat. 17


Straten: Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat, Boereplein, Doelstraat, (Gedeeltelijk) Gierstraat, Grote Houtstraat, Hortusplein.

5.2.6 Gebiedsontsluitingsweg Beschrijving Ontsluitingswegen voor de Binnenstad. Belangrijk voor bedrijven. Door de brede opzet zijn er relatief weinig conflicten tussen de verkeerstromen. (Auto)verkeer veroorzaakt belasting op de wijk (geluid, fijnstof, druk op andere straten, parkeren). Gewenste situatie In principe ongewijzigd. Maatregelen (korte termijn) Herijking milieustudies en eventuele vervolgmaatregelen. Straten • Wilhelminastraat en Raamvest.

18


5.3 Straatprofielen toegepast

19


5.4 Indeling Vijfhoek/Raaks-Doelen in zones Globaal kan een (zone)verdeling onderscheiden worden in woon- en winkelgebieden. Op een zone is in grote lijnen hetzelfde beleid van toepassing.

20


Bijlage 1: OV-transferpunten en fietsparkeren De wijk Vijfhoek/Raaks-Doelen kent twee belangrijke OV-Transferpunten: • • •

Gedempte Oudegracht Raaksbrug/Wilhelminastraat Tempelierstraat/binnenkort Houtplein (buitenwijks)

De lijnen en haltes verwerken grote aantallen reizigers, zowel lokaal als regionaal. Deze punten zijn matig ontwikkeld, deels door gebrek aan ruimte, deels door gebrek aan investeringen. Wachtruimte ontbreekt en de fietsenstalling beperkt zich tot wat klemmen. De doorontwikkeling van hoogwaardig openbaar vervoer stagneert al jaren. In alle (formele) varianten is de voorkeur uitgesproken voor doorontwikkeling van de halte Gedempte Oudegracht. Het is logisch hier fietsenstallingen te concentreren. In onze visie beschikt een OV-transferpunt over voorzieningen zoals: • • • • •

Verwarmde wachtruimte; 24 uur Catering. Minimaal koffie, thee, broodjesautomaat; Een (ondergrondse) fietsenstalling, gratis, 18/24 uur/dag open (ook voor bewoners); OV-fietsen c.q. deelfietsenverhuur en fietsreparatie; Bagagedepot, pakjes ophaalservices, e.a.

21


Bijlage 2: Autostop “Verwulft” zonder bestemmingsverkeer Het autoverkeer op het Verwulft en de Gedempte Oude Gracht hindert het OV. Het is één van de knelpunten die R-Net in haar ontwikkeling belemmert. Personenauto’s veroorzaken daarnaast ongewenst verkeer in het centrum (o.a. naar de Botermarkt/Barrevoetestraat/Keizerstraat). Bij de start van het hoogwaardig openbaarvervoer/Zuidtangent (2002) is de Gedempte Oude Gracht in beton uitgevoerd om later een tram mogelijk te maken. Er werd eenrichtingverkeer voor auto’s gerealiseerd. Bijzonder aan de Gedempte Oudegracht is dat deze NIET gekenmerkt wordt als gebiedsontsluitingsweg maar door eisen vanuit de Zuidtangent wel zo is gedimensioneerd en in één richting voor doorgaand verkeer wordt gebruikt. De (verdere) doorgroei van het openbaar vervoer maakt de stap naar een tweezijdige autostop voor de hand liggend (zolang er onder deze route geen ov-tunnel ligt).

22


Bijlage 3: Maatregelen gemeente modernisering parkeren - Centrum • • • •

• •

Het tarief voor de parkeervergunning voor bewoners gaat van € 204,60 naar € 183,40. In het centrum gaan de tarieven voor parkeren op straat van € 4,10 naar € 4,50 per uur. Op zondag worden parkeertijden ingevoerd van 13.00 tot 23.00 uur. Het wordt niet langer mogelijk om op hetzelfde adres én een bedrijfsvergunning én een bewonersvergunning te hebben. De bestemming van de locatie bepaalt welke vergunning kan worden aangevraagd. Als proef krijgen (maximaal) 225 bewoners uit de binnenstad de mogelijkheid om een bewonersabonnement in een parkeergarage in de binnenstad aan te schaffen (met uitzondering van de Appelaar). Deze bewoners komen dan niet meer in aanmerking voor een vergunning parkeren op straat. Het tarief voor dit bewonersabonnement is nog niet bekend. Voor de bewoners van de binnenstad komt er een (beperkte) bezoekersregeling. Er komt één eurobundel per jaar beschikbaar van € 25. Hiermee kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geparkeerd worden. En op zondagen van 13.00 tot 23.00 uur. De kosten doordeweeks zijn per auto € 0,12 per uur, ruim 200 bezoekuren. Op zondag is het tarief per auto € 0,25 per uur, dat is maximaal 100 bezoekuren. Bezoek aan- en afmelden kan via inbellen met een telefoon en via internet (dus met pc, tablet en smartphone). Als iemand kan parkeren op eigen terrein, is er geen recht op een parkeervergunning. Als de parkeerdruk verder toeneemt, komt in de toekomst een wachtlijst voor nieuwe vergunningen in de binnenstad.

Wij bepleiten ervoor de straatparkeerplaatsen te bestemmen voor vergunningparkeren. Bezoekers zijn aangewezen op de parkeergarages.

23


Bijlage 4: Hotspot Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat De Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat vormen samen een belangrijke route voor fietsers en voetgangers. De Botermarkt is belangrijk voor de horeca en de markt. Naast woningen zijn er vooral ook winkels gevestigd. Bevoorrading is essentieel. De route wordt ook gebruikt voor verkeer uit enkele andere straten in de Vijfhoek en als sluiproute tussen Gedempte Oude Gracht en Wilhelminastraat. De route kampt met teveel verkeer. Er zijn conflicten tussen fietsers, voetgangers, autoverkeer en bevoorrading. Dit wordt versterkt door de aanwezigheid van parkeerplaatsen waar vaak lang wordt geparkeerd. Ook de stoepranden en andere obstakels op de te smalle stoepen zijn een probleem. De Barrevoetestraat en Keizerstraat zijn naar de normen van nu 2,5 tot 3 meter te smal: er gebeurt teveel op te weinig ruimte. De kernwaarden van de Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat die wij willen behouden: • Activiteiten: winkelen, markt, eten, drinken (terrasjes/gezelligheid) • Bewegingen: wandelen, fietsen • Toegang voor nooddiensten, bevoorrading, (vuil) afvoer, fietsenstalling Wij willen niet langer: • Doorgaand auto verkeer van buiten de Vijfhoek/Raaks-Doelen. • Lang-parkeren (met name overdag) en geen parkeerplaatsen die hier volgens de normen niet horen te zijn. De hiervoor te treffen maatregelen zijn minimaal: • Opheffen van parkeerplaatsen en deels omzetten naar laad- en losplaatsen; • Het maken van voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Van de ondernemers en bewoners in de straat verwachten wij dat zij mee willen denken over de gesignaleerde vraagstukken (zoals eerder in bijv. de Gierstraat).

24


Botermarkt Citaat Haarlem Marketing: “De Haarlemse Botermarkt, met zijn drukke zonovergoten terrassen, gelegen op het zuiden, is een van de aantrekkelijkste pleinen van de stad. Hier komen de Haarlemmers zelf graag een biertje drinken of een hapje eten!” De naam “Botermarkt” wijst naar de markfunctie die nog altijd prominent is. De hierboven beschreven horeca was op in het verleden minder aanwezig. Kernwaarden: • Eten en drinken • Markt • Belangrijk knooppunt voor voetgangers en fietsers Problemen: • De horeca functie is afgelopen tientallen jaren behoorlijk toegenomen. Het gevolg: o Vrijwel 24 uur per dag gebruik (soms lawaai); o Een groot ruimtebeslag door terrassen, vooral zomers; o Veel aan- en afvoer (meer laden/lossen, vuil, meeuwen); o Bezoekers met fietsen zijn slecht gefaciliteerd (aanrijden is problematisch, weinig stalling); o Foutparkerende bezoekers: Met name hoek Botermarkt/Barrevoetestraat. • Daarnaast: o Laden en lossen vindt vaak op straat plaats; de meterplaatsen zijn vrijwel permanent bezet door lang-parkeren. Het gevolg is dat de doorstroming frequent wordt gehinderd ondanks permanente handhaving op drukke tijdstippen. Gewenst • Opheffing lang-parkeren; omzetten naar kort-parkeren en laad- en losplaatsen; • Meer ruimte voor stallen van fietsen; • Geen niet-bestemmingsverkeer van auto’s door de Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat; • Meer vrije ruimte op de “kop” voor fietsers en voetgangers. Maatregelen • Omzetten parkeerplaatsen naar laad- en losplaatsen (max. 15-30 minuten); • Grote bewaakte fietsenstalling; • Inrijden voor niet-bestemmingsverkeer vanaf Verwulft verbieden; • Verplaatsen viskraam/oliebollenkraam i.v.m. verkeersveiligheid.

25


Barrevoetestraat Beschrijving De Barrevoetestraat is een dynamische straat. Enkele ondernemers zijn er lang gevestigd. De Barrevoetestraat heeft verder een startupfunctie voor nieuwe ondernemers. Deze starten er tegen relatief lage kosten tot ze soms figuurlijk uit hun voegen barsten. De straat betaalt hier een prijs voor in de vorm van een lagere kwaliteit (“verrommeling”, lagere waarde panden, etc.). Kernwaarden: • Winkelen; • Wonen (o.a. hofje); • Ontsluiting van het centrum voetgangers en fietsers. Problemen: Al bij de herinrichting in de jaren tachtig was de straat aan de smalle klant. Dit knelt meer en meer door bredere auto’s en bijzondere fietsen (fietskarren). Parkeerplaatsen worden gebruikt als laad- en losplaatsen. Auto’s staan met de wielen op de smalle stoep geparkeerd. Het is er strijd: Auto’s tegen voetgangers en fietsers, Handhaving tegen ondernemers. Vooral op vrijdagen (veel bevoorrading) en zaterdagen (veel bezoekers). Dan raakt het verstopt. Op rustige tijdstippen zijn er weinig tot geen problemen. Straatprofiel De Barrevoetestraat is 7,4 – 8 m breed. De vereiste straatbreedte is 10,3 – 13 m. De straat is, volgens normen, over het grootste stuk dus minimaal 2,5 m te smal. Op de drukke kop zelfs 3 m. Gewenst De straat laat zich niet breder maken. Uiteindelijk zal de straat, min of meer, gelijk ingericht worden als de Gierstraat: • Ruimte voor fietsers en voetgangers (conform norm) en ten koste van de parkeervakken; • Autoluw of autovrij tijdens winkelopeningstijden; • Geen lang-parkeren meer (in ieder geval overdag). Slechts kortparkeren/laden/lossen; • Een aangenamere straat is aantrekkelijk voor het winkelend publiek. Maatregelen Tegen lage kosten c.q. korte termijn: • Opheffen parkeren, langer dan 30 minuten, tijdens winkelopeningstijden. Kort-parkeren, laden en lossen (bij meter max. 30 minuten) nog toegestaan. Lang-parkeren buiten winkelopeningstijden voorlopig nog toegestaan; • Inrijden voor niet-bestemmingsverkeer vanaf Verwulft verbieden; • Extra fietsklemmen op parkeerplaatsen. Tegen hogere kosten c.q. herprofilering: • Voetpaden/stroken omzetten naar minimaal 2 meter; • Fietsstrook stadinwaarts van minimaal 1,75 m; • Volledig opheffen van de parkeervakken. Eventueel enkele laad- en losplaatsen; • Na 11.00 uur voor autoverkeer verboden; eventueel sleutelpalen plus strikte ontheffingsmogelijkheden vgl. de Gierstraat.

26


Keizerstraat Beschrijving De Keizerstraat is een korte straat met o.a. electronicabedrijven en een groenteboer. Er is weinig verloop. Kernwaarden: • Familiebedrijven met een lange historie • Wonen (bovenwoningen) • Ontsluiting van het centrum voetgangers en fietsers zowel stadinwaarts en -uitwaarts. • Wijkontsluiting staduitwaarts (vooralsnog te handhaven) Problemen: De voetpaden zijn, met bijna 2 m breedte. volgens norm. De straat heeft echter geen fietsstrook. Ooit was dit een keus in verband met de korte lengte van de straat. Dit is nu toenemend een probleem door toenemende aantallen fietsers, vooral op vrijdagen en zaterdagen. Het recht van de sterkste (de auto) geldt. Fietsers zijn vrijwel altijd degenen die moeten inhouden (ouderen meer dan jongeren). Of er wordt op de stoep gefietst/gelopen met de fiets om uit wijken voor auto’s. Het ontbreken van de fietsstrook stadinwaarts is “niet van deze tijd” ook omdat de Keizerstraat een ontsluitingsstraat is. Deze functie is sterker geworden sinds de ontwikkeling van het Raaksgebied (2007 – heden). Vrachtverkeer rijdt over de (vernieuwde) trottoirs. Op rustige tijdstippen zijn er nauwelijks problemen. Straatprofiel De Keizerstraat is ca. 8 m breed. De vereiste straatbreedte is ook hier 10,3 – 13 m. De Keizerstraat is minimaal 2,3 m te smal. Gewenst • De parkeervakken opheffen ten gunste van de een fietsstrook: • Geheel autovrij maken wordt niet op korte termijn gewenst. Maatregelen • Het laten vervallen van de parkeer-, en laad- en losplaatsen ten gunste van een fietsstrook (hiervoor zijn enige aanpassingen, maar er is geen herprofilering, nodig); • Omzetten van een nader te bepalen aantal langparkeer- naar kortparkeerplaatsen (max 30 minuten) op Gedempte Voldersgracht ter compensatie van de huidige plaatsen in de Keizerstraat; • Een verbod voor voertuigen langer dan 6 m (ook elders in de wijk). Korte termijn We bepleiten voor de korte termijn een knip in de route Botermarkt-Barrevoetestraat-Keizerstraat. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid de Keizerstraat vanaf de Wilhelminastraat in te rijden tot de Barrevoetestraat en vanaf de Botermarkt precies andersom. Effect op de korte termijn: ieder blijft bereikbaar maar de doorgaande route is gecompliceerder en trekt geen bezoekers/doorgaand verkeer meer aan.

27

180111 wrvrd concept wijkvisie verkeer  
180111 wrvrd concept wijkvisie verkeer  

Maak kennis met de concept-visie op het gebied van verkeer

Advertisement