Page 1

p/a Amsterdamsestraatweg 283 3551 CE Utrecht tel: 030 - 286 90 20 emaill: info@wijkraadnoordwest.nl www.wijkraadnoordwest.nl

College van Burgemeester en wethouders Postbus 16200 3500 CE Utrecht Utrecht, 11 september 2018 Betreft: Tussentijds advies ‘het begint in de buurt’ (Wijkraadpleging 2018)

Geacht College, In februari/maart van 2018 is door de Wijkraad Noordwest een wijkraadpleging op buurtniveau uitgevoerd en daarna geanalyseerd. Dankzij het voor wijkraadplegingen geoormerkte deel uit het wijkraadbudget, de inzet van vrijwilligers uit de buurten, de sociaal makelorganisatie Mekaar en enthousiaste wijkraadleden kon deze wijkraadpleging tot stand worden gebracht. En we gaan nog verder dit najaar: terugkoppeling naar de buurten. Het doel was om vast te stellen hoe de buurten er op een aantal punten voorstaan en welke ontwikkeling zij doormaken. Gekeken is onder meer naar identiteit, leefbaarheid, sociale cohesie, verkeer en infrastructuur, veiligheid en waardering van en behoefte aan voorzieningen. Deze gegevens zijn gecombineerd met beschikbare demografische en sociaal economische gegevens op buurtniveau om van elke van de 13 buurten de identiteit te bepalen en de ontwikkelingen die daar plaats vinden, te kunnen duiden en te beoordelen. Los van de benodigde voorzieningen en ingrepen die nodig zijn ter verbetering van de openbare ruimte hebben we aan de hand van de op deze manier opgehaalde buurtidentiteiten en de ontwikkeling daarvan per buurt een visie gegeven hoe deze buurten op de langere termijn ontwikkeld zouden moeten worden. Deze lange termijn ontwikkeling ondersteunt de doelstellingen die wij voorafgaande aan de wijkraadpleging hebben gesteld, in het bijzonder het eerste en laatste aandachtpunt: a. De sociale cohesie moet gewaarborgd blijven; b. Groenvoorzieningen en andere noodzakelijke functionaliteit die dienstbaar is aan behoud van sociale cohesie en duurzaamheid en vitaliteit moet op peil blijven of op peil gebracht worden. Voor buurten waarvan de sociale cohesie inmiddels is verminderd zal worden gestreefd naar het weer op peil brengen hiervan; c. Infrastructuur en verkeer moeten deugdelijk veilig en gezond georganiseerd worden; d. Alle beoogde ontwikkelingen moeten recht doen aan de identiteit van de verschillende buurten in Noordwest en deze waar mogelijk versterken.

Gelet op de uitkomsten ontwikkelingsrichtingen.

ziet

de

wijkraad

op

hoofdlijnen

een

drietal

1. Buurten die hun huidige identiteit zouden moeten behouden, waarbij het beleid moet zijn afgestemd op behoud en versterking van de huidige identiteit: Pagina 1 van 3


p/a Amsterdamsestraatweg 283 3551 CE Utrecht tel: 030 - 286 90 20 emaill: info@wijkraadnoordwest.nl www.wijkraadnoordwest.nl

    

Pijlsweerd-noord Nijenoord Hoogstraat Ondiep Schaakbuurt Zuilen noord

2. Buurten die aan het transformeren zijn. Voor deze buurten moet nader onderzoek uitwijzen welke ontwikkeling ze kunnen doormaken en wat de wensen van de bewoners zijn ten aanzien van de ontwikkelingsrichting. Dus of het beleid moet worden gericht op een transformatie naar óf op een transformatie naar een meegroeibuurt. Doorstroombuurten zijn qua woon- en leefomgeving en voorzieningen ingericht op en geoptimaliseerd voor één levensfase van huishoudens. In geval van de hieronder 5 genoemde buurten zijn dit veelal jongere huishoudens zonder kinderen. Een meegroeibuurt is levensloopbestendig en laag-dynamisch; er wordt geanticipeerd op toekomstige (woon)wensen van de zittende bewoners en de woon- en leefomgeving en de voorzieningen worden aangepast aan de (veranderende) behoefte van zijn bewoners.     

2de Daalse buurt Egelantierstraat, Mariendaalstraat e.o. Julianapark Elinkwijk Prins Bernardplein

3. Buurten die reeds getransformeerd zijn naar een doorstroombuurt, waarbij het beleid zal moeten worden afgestemd op de hoge verhuisgraad en de daarmee samenhangende risico’s voor de daarbij specifiek aan de orde zijnde bevolkingsgroepen:   

Pijlsweerd-zuid (voor Young Potentials) Geuzenwijk (voor precariaat en lage middenklasse) Queeckhovenplein (voor precariaat en lage middenklasse)

De manier waarop aandachtspunten b. (voorzieningen) en c. (infrastructuur en verkeer) worden ingevuld ten dienste van deze beoogde ontwikkelingsrichtingen van de verschillende buurten wordt aan de hand van terugkoppeling van de resultaten van de wijkraadpleging met buurtbewoners in het najaar van 2018 nog opgehaald en nader uitgewerkt. Wat betreft deze punten lijkt er sprake te zijn van een enige overlap met de wijkopgaven zoals opgesteld door het wijkbureau Noordwest. De wijkopgaven zijn echter geprogrammeerd op het uitvoeren van bestaand beleid. Niet om een ontwikkelingsrichting van buurten te ondersteunen en daarom niet voor dat doel geoptimaliseerd. Zoals blijkt uit de doelstellingen is het toevoegen of verbeteren van functionaliteit vooral bedoeld om identiteit van buurten te versterken en sociale cohesie te ondersteunen. Infrastructuur en afwikkeling van verkeer moet worden afgestemd op de bewoners en de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt. Indien de openbare ruimte zich niet leent voor een bepaalde ontwikkelingstraject, dan zullen aanpassingen aan de ontwikkelingsrichting noodgedwongen en nodig zijn. Pagina 2 van 3


p/a Amsterdamsestraatweg 283 3551 CE Utrecht tel: 030 - 286 90 20 emaill: info@wijkraadnoordwest.nl www.wijkraadnoordwest.nl

Vooralsnog adviseren wij u in uw Omgevingsbeleid rekening te houden met de ontwikkelingsrichting die de Wijkraad voorstelt voor de 13 buurten van Noordwest. Uitwerking, onderbouwing en de beschikbare beleidsmiddelen hiervoor zijn in navolgende paragrafen uitgewerkt. Deze worden nader toegelicht en gedetailleerd in individuele buurtrapporten die op aanvraag beschikbaar zijn. Graag ontvangt de wijkraad uw reactie hierop. Dit najaar gaat de wijkraad de buurten in om de reacties op de behaalde uitkomsten op te halen. Daarover zal het definitief advies gaan. Dit om verder uitwerking te geven over de wijze van ontwikkeling van de verschillende buurten. Het eindadvies kunt u aan het eind van 2018 / begin 2019 tegemoet zien. Met vriendelijke groet, namens de wijkraad Noordwest,

Gerard van Wakeren (voorzitter wijkraad)

Pagina 3 van 3

Tussentijds advies ‘het begint in de buurt’ (Wijkraadpleging 2018)  
Tussentijds advies ‘het begint in de buurt’ (Wijkraadpleging 2018)  
Advertisement