Page 1

Het Zuidtreintje

Hét Wijkblad voor Gennep-Zuid “ De Wijkraad komt naar je toe deze Zomer “

Jaargang 5 Nummer 01 / 2014


Inhoud 2. 3. 4 + 5. 6. 7. 8 + 9. 10. 11. 12. 13 14 + 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Commissie Heikant. Definities en omschrijvingen. Extra bijlagen bij Zuidtreintje Terugblik Nieuws café. Ons team, Eric de Maeyer De stadsgids over Janssen-Pers. Advertentie. Kook workshop voor kinderen. Verkeer en veiligheid. Bloemschikken voor volwassenen. Advertentie. Verkiezing voor Wijkraad. Samenstelling bestuur. Aankondiging Burendag 2014. Programma Buurthuis “ VanOns “ Foto’s Burendag Openingstijden Ziekenhuis / Bibliotheek Belangrijke telefoonnummers.

Gaarne ontvangen we nog wat meer kopij. Deze kunt u inleveren op onderstaand adres of mailen. De redactie bestaat uit : John Michels, Mariet Seegers en Frans Welles. Redactieadres: “ Het Zuidtreintje ” p.a. Langeweg 174 6591 XA GENNEP e-mail. : zuidtreintje@wijkraadgennep-zuid.nl 2


Voorwoord Beste mensen, Zoals u ziet is de Wijkblad commissie weer druk geweest met het verzamelen van artikelen voor ons wijkblad. Nadat u het wijkblad gelezen heeft bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De Wijkraad is nu ruim 2 jaar actief en druk bezig om de doelstellingen die in het Wijk Ontwikkeling Plan staan, op te pakken. Een voor een zie ik de commissies groeien en steeds dichter bij hun doel komen. In elke groep zitten zeer gemotiveerde mensen die elkaar aanvullen en goed samenwerken. Zij hebben ook een duidelijk gezamenlijk doel voor ogen en gaan daar vastberaden op af. Als ik in de afgelopen 2 jaar iets geleerd heb, dan is het wel dat je veel geduld moet hebben en vooral niet moet opgeven. En ik ben trots zijn op deze mensen die zich inzetten om onze leefomgeving te verbeteren en veiliger te maken. Ook het bestuur zit niet stil, wij hebben veel overleg gehad met onder andere het Sociale Wijkteam, het Buurtteam (Ons Team) en sinds kort met KBO (Katholiek Bond voor Ouderen) en vertegenwoordigers van bewoners van de Heikant. Daarnaast zijn we ook bezig met het plannen en organiseren van activiteiten. Op onze website (agenda) kunt u lezen welke activiteiten we al gepland hebben. Een aantal activiteiten wordt pas ingepland nadat mensen zich hiervoor opgeven hebben. Voor sommige activiteiten zoeken we nog mensen die willen mee helpen. Zo zijn we nu al begonnen met na te denken over wat we op de burendag (zaterdag 27 september 2014) willen gaan doen. Wij staan open voor suggesties. Hebt u een leuk idee en/of wilt u ons helpen de burendag te organiseren, laat het ons dan weten via info@wijkraadgennep-zuid.nl of stuur een briefje naar de secretaris: Angelique Stuut, Heidehof 50, 6591 XD Gennep. De Wijkraad wenst u alvast een mooie zomer toe en hoopt u weer te zien op de burendag, zaterdag 27 september 2014. Liesbeth Hubertus Wijkraad Gennep-Zuid 3


Commissie Heikant Zoals inmiddels gebruikelijk berichten wij u over de werkzaamheden van Commissie De Heikant, deze Commissie probeert samen met andere betrokken partijen te komen tot een goed plan voor De Heikant (de zgn. Dichterbijterreinen, gelegen ten oosten en westen van de Heijenseweg en ten noorden en zuiden van de Stiemensweg). Eind vorig jaar meldden wij u dat de Commissie behoorlijk teleurgesteld was over het gebrek aan communicatie tussen de Commissie enerzijds en de Gemeente Gennep, Dichterbij en projectontwikkelaar CRA anderzijds. Dit is des te vervelender aangezien er in december 2011 een motie is aangenomen door de Gemeenteraad, waarbij de Gemeente Gennep de opdracht heeft gekregen om samen met de bewoners te komen tot een gedragen plan voor De Heikant! Uit de informatie die de Commissie heeft ontvangen, kan geconcludeerd worden dat in de Structuurvisie zoals deze zal worden vastgesteld door het College, vrijwel gĂŠĂŠn aanbevelingen van de Commissie Heikant terecht zijn gekomen. Aangezien er weinig mogelijkheden leken te zijn om onze standpunten in de definitieve Structuurvisie terug te laten komen, heeft de Commissie met vertegenwoordigers van alle politieke partijen (inclusief de SP) om de tafel gezeten om hen van 2 punten te overtuigen: 1. De Commissie Heikant heeft weliswaar verschillende malen met de Gemeente Gennep, Dichterbij en CRA ( projectontwikkelaar ) gesproken, maar deze partijen hebben vrijwel niets gedaan met onze opmerkingen/kritiek. De Commissie voelt zich daarom ook geheel aan de zijlijn geplaatst. Dit ondanks de bovengenoemde motie! Wij hebben de politieke partijen gevraagd of zij vinden dat de Gemeente zich aan de opdracht van de Raad heeft gehouden. Met andere woorden: Er is niets met de opmerkingen gedaan en is de motie niet uitgevoerd zoals bedoeld. 2. Volgens Commissie Heikant zijn de uitgangspunten van de Structuurvisie (een zo flexibel mogelijk raamwerk voor een zo breed mogelijke ontwikkeling) voor omwonenden een grote bron van onzekerheid en valt er op de invulling erg veel aan te merken.

4


De Commissie heeft haar grieven op papier gezet en aan de Gemeenteraad gestuurd. De brief is op 4 februari 2014 door de Commissie Ruimte en Economie behandeld. En tijdens die bijeenkomst heeft Liesbeth Hubertus als voorzitter van de Wijkraad Gennep-Zuid ingesproken. De VVD, PvdA, CDA en D66 kwamen net als de Commissie tot de conclusie dat de Gemeente niet goed gecommuniceerd heeft en dat dit bijzonder te betreuren valt. Alleen KERN vond, samen met de wethouder (en portefeuillehouder) Van den Bogaert dat er wel degelijk goed gecommuniceerd was en dat ze niet begrepen waarom de Commissie Heikant zo teleurgesteld was. Er was sprake van een “verschil in perceptie” en de pijn bij de Commissie zou wel zitten in het feit dat de Commissie “op de stoel van de projectontwikkelaar wilde zitten.” De PvdA heeft de wethouder opgedragen om bij de definitieve Structuurvisie, zoals die binnenkort aan de Raad zal worden aangeboden, aan te geven welke opmerkingen afkomstig zijn van de Commissie Heikant. Dit om te kunnen controleren of er wel degelijk inbreng is geweest van de Commissie en dus van de burgers van Gennep-Zuid. Als blijkt dat onze inbreng inderdaad nihil is geweest, dan zullen zij het College daar wederom op aanspreken. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug, gaan de politieke partijen nu proberen een coalitie te vormen. Wij zijn van zins om de politieke partijen kort na deze formatie opnieuw te benaderen om wederom onze visie naar voren te brengen. Helaas moeten we dit doen zonder onze voorzitter, Liesbeth Hubertus, die zich vanwege de grote werkdruk, moet beperken tot haar taken binnen het bestuur van de Wijkraad. Binnen de Commissie Heikant is er dus dringend behoefte aan iemand die zich, samen met de overige Commissieleden, sterk wil maken voor een mooie en leefbare Heikant. Lijkt het u interessant om met ons mee te denken, dan kunt u zich melden via onderstaand email adres of via het secretariaat van de Wijkraad. Uiteraard houden wij u ook in het volgende Zuidtreintje weer op de hoogte. Hans Elevelt John Michels Koen Noij Nicole Wuestenenk heikant@wijkraadgennep-zuid.nl Secretariaat Wijkraad Gennep-Zuid: p.a. Heidehof 50, 6591 XD Gennep 5


Definities en omschrijvingen. Onderstaand vindt u de definities van het Buurtteam, het Sociaal Wijkteam en de Wijkraad. Als het gaat om de definitie van de wijkraad dan denken we dat jullie daar zelf ook wel een duidelijk beeld bij hebben.

‘Buurtteam ( ONS team – Ondersteuning Naaste Samenleving ) : ONS team helpt mee om Gennep-Zuid schoon en netjes te houden. ONS team is er voor de kleine klusjes in de wijk (zwerfvuil, sneeuwruimen e.d.) en draagt zo bij aan een prettige leefomgeving. ONS team bestaat uit inwoners van de gemeente Gennep die een uitkering ontvangen, mensen uit de sociale werkvoorziening en inwoners die zich als vrijwilliger hebben aangemeld.

Sociaal Wijkteam: Het Sociale Wijkteam brengt zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners van Gennep. Heeft u een vraag op het vlak van zorg, welzijn of wonen, dan kunt u terecht bij de mensen van het Sociale Wijkteam. Zij gaan met u in gesprek en bekijken samen met u wie u het beste kan helpen en op welke manier. De oplossing wordt bij voorkeur dichtbij gezocht, met de mensen in uw directe omgeving.

Wijkraad: De Wijkraad Gennep-Zuid is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in GennepZuid. De Wijkraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.

6


Extra informatie bij Het Zuidtreintje Deze keer treft u in Het Zuidtreintje twee bijlagen aan:  

een folder over ONS Team een folder over het Sociaal Wijkteam Gennep-Zuid.

Sinds enkele maanden zijn deze teams actief in Gennep-Zuid. Zij gaan de wijk in om de leefomgeving schoon en netjes te houden (ONS Team) en om samen met inwoners een passende oplossing te vinden als er een vraag is op het vlak van wonen, zorg of welzijn (Sociaal Wijkteam). Misschien heeft u ze al ontmoet, bij u in de buurt of tijdens het Nieuwscafé op 24 januari in buurthuis Van Ons? Zo niet, dan nodigen we u uit om via de folders bij deze uitgave van Het Zuidtreintje nader kennis te maken met ONS Team en het Sociaal wijkteam Gennep-Zuid!

-------------------------------------------------------Advertentie

Voor al uw vragen en reserveringen belt u ons gerust even op. Te bereiken op tel nummer 0485-512329 / 06-11221139 Ook het adres om op de woensdagen aan te sluiten bij het Eetcafé, van 17.00 uur tot 18.30 uur. Vanuit het Buurthuis is er ook een speeltuinroute beschikbaar. Ook beschikt het Buurthuis over Cadeaubonnen. 7


Nieuwscafé op vrijdag 24 januari 2014 Na 2 jaar hard werken en overleg met diverse instanties vond de Wijkraad het hoog tijd worden om aan de bewoners van onze wijk de resultaten van de inspanningen te laten zien. Dit hebben we gedaan tijdens ons nieuwscafé op 24 januari. Op deze avond werd door de Wijkraad zelf en door de commissies verslag gedaan van alles waar ze mee bezig zijn. Tijd om te discussiëren was er niet, daarvoor werd er teveel informatie verstrekt. Het was duidelijk dat het nog niet goed genoeg bekend is waar de Wijkraad en de commissies mee bezig zijn. Aan de hand van de doelstellingen die in het Wijk Ontwikkeling Plan zijn verwoord, is de Wijkraad aan de slag gegaan met het oprichten van commissies die met deze verschillende doelstellingen aan de slag zijn gegaan: In 2009 is Angelique Stuut begonnen met het maken van het Wijkblad. John Michels vertelde hier meer over in zijn presentatie. Ook vertelde John ons over de website en het permanente informatiebord aan het buurthuis. Goede communicatie is essentieel voor het goed functioneren van de Wijkraad. Koen Noij gaf een verhelderend en indrukwekkend overzicht van de inspanningen van de Heikant Commissie. Er is nog een lange weg te gaan voordat het voormalige Augustinus terrein er weer mooi bij ligt en aantrekkelijk is om te recreëren en wonen. Harm Otten gaf een duidelijk overzicht van de verkeersknelpunten die met de gemeente besproken zullen worden. Er is nog veel werk te verzetten om de wijk verkeersveiliger te maken. Daarna was Andrea Welles, beheerder van het buurthuis aan de beurt om te vertellen wat er door en in het buurthuis georganiseerd wordt. De lijst is verrassend lang en divers! Na de pauze was het tijd voor nieuwe ontwikkelingen in onze wijk. Om te beginnen richten we de Groen & Milieu commissie op. Daarvoor zijn nog wel commissieleden nodig. Dus als u het groen een warm hart toedraagt, sluit u dan aan bij deze commissie! We wilden ook de jeugd een platform bieden door een jeugdcommissie op te richten. Tot op heden echter heeft nog niemand zich hiervoor opgegeven en dat betekent dat er nog geen jeugdcommissie is. Floor van der Giessen en Eric de Maeyer, beiden van de gemeente Gennep presenteerden het Sociale Wijkteam en het Buurtteam “ ONS Team ”.

8


Vlak voor 22.00 uur konden we de presentaties afsluiten en onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog nagepraat en hebben verschillende mensen zich opgegeven om mee te doen aan activiteiten. Afgaande op de reacties van de mensen die er waren, is het nieuwscafé voor herhaling vatbaar. Heeft u het gemist? Volgend jaar willen we in januari het volgende nieuwscafé organiseren. Als laatste meldden we dat we dit jaar een aantal activiteiten willen gaan starten in samenwerking met het buurthuis. 

Als eerste organiseren we bloemschik workshops; voor Pasen (15 april) en voor kerstmis (9 december).

Ook willen we kookclubjes starten. Wil je samen met anderen gaan koken omdat je het gezelliger vindt om samen met anderen te koken en te eten of wil je lekker culinair bezig zijn en recepten uitwisselen, geef je dan op bij de wijkraad. Wij gaan jullie met elkaar in contact brengen en samen plannen we hoe we hiermee verder gaan.

Kookworkshops voor kinderen worden al georganiseerd door Angelique Stuut en lopen goed! Daar gaan we dus zeker mee door.

Verder willen we graag starten met kaartochtenden of middagen in het buurthuis.

Dan zijn we ook nog bezig om een workshop mandala schilderen te organiseren. Heeft u hier interesse in, laat het ons dan weten zodat we samen een datum kunnen prikken.

9


Bericht van de Gemeente Inmiddels is er in Gennep – Zuid al weer drie maanden een Buurtteam actief: ONS TEAM. ONS TEAM draagt bij aan een wijk die schoon en heel is en helpt bewoners daarbij. Eind januari is dit initiatief gepresenteerd in het Nieuwscafé van de wijk. Woensdag 16 april kwam de wijkraad bijeen met de Intos, Dichterbij en de gemeente om de ervaringen van de eerste drie maanden ONS TEAM met elkaar uit te wisselen. Ook de wijkagent en scholen waren uitgenodigd. Aan het begin van het project van ONS TEAM is ervoor gekozen om te werken met behoorlijk losse afspraken. ONS TEAM kreeg veel vrijheid om zichzelf werkende weg uit te vinden. Op 16 april hebben we samen bekeken hoe dat is gelopen. We bekeken ook of er dingen bijgestuurd moeten worden en misschien een uitbreiding aan dit project kan worden gegeven. KANSEN VOOR VRIJWILLIGERS Via www.vrijwilligersgennep.nl is er sinds oktober jl. een vernieuwd platform voor vrijwilligerswerk. Zoek je vrijwilligerswerk en kun je dat in je eigen netwerk niet vinden? Dan kun je via deze website ideeën opdoen of solliciteren. Inmiddels zijn er al zo’n 60 vrijwilligersplekken aangeboden. Je kunt jezelf er ook presenteren, zodat organisaties en mensen die vrijwilligers zoeken, jouw kunnen vinden.

Eric de Maeyer Beleidsmedewerker Werk en Inkomen Gemeente Gennep

10


De Stadsgids

Hier is nog 'n nieuw verhaal over de industrie van Gennep-Zuid; deze keer gaat het over Janssen Pers. Deze drukkerij heeft 'n rijke historie en is ontstaan in 1883. De eerste Gennepse krant was de Kantonbode. Later werd dit de Maas en Niersbode. In de beginjaren van de papierfabriek Page heeft Jansen Pers ook de wikkels gedrukt van Popla toiletpapier, daarna is de drukkerij steeds meer regiokranten gaan drukken alsook reclamefolders. Janssen Pers behoort op dit moment tot één van de grootste werkgevers van Gennep: er werken op dit moment ongeveer 125 mensen. Janssen Pers is gestart op de Nijmeegseweg, later zijn ze verhuisd naar de noodkerk die ongeveer ter hoogte van de Lok 94 stond. Sinds 1963 is het bedrijf gevestigd op de 2de Dwarsweg, waar het verschillende malen is uitgebreid. Ik wil iedereen er nog even op attent maken dat In de bibliotheek het prachtige boek “Maas-en Niersbode 1883-1983” ligt.

Willy Michels Stadsgids Gennep

11


Bel voor een afspraak.

Ook op implantaten Prothesereparatie - klaar terwijl u wacht. Ook voor vrijblijvend advies en controle van uw prothese kunt u bij ons terecht. (gratis)

Voor al uw tandtechnische werkzaamheden. 2e dwarsweg 50,

12

tel. 0485-479071


Kookworkshop voor kinderen. Op zaterdag 8 maart was er weer een kookworkshop voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar . Op zaterdag 22 maart werd dezelfde workshop gehouden voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Als eerst gingen de kinderen gehaktballetjes rollen en diversen groente schoonmaken. Hier werd een heerlijke groentesoep van gemaakt.

Toen deze soep klaar was, werd deze gezamenlijk lekker opgegeten. En toen werd het feest. De kinderen mochten zelf deeg maken voor pizza’s. Na lekker gekliederd te hebben werd het pizzadeeg belegd met lekkere dingetjes, waaronder pizzasaus, ananas, salami en heel veel kaas. Toen gingen de pizza’s in de pizzaoven, en was het geduldig wachten tot ze klaar waren. Toen konden de kinderen hun zelfgemaakte pizza’s proeven. Ook werd er soep en pizza’s mee naar huis genomen om de ouders en andere familieleden te laten proeven.

13


De Commissie Verkeer en Veiligheid. Deze commissie is in het leven geroepen om bij gevaarlijke, onduidelijke en/of onveilige verkeerssituaties in onze wijk samen met de Gemeente naar een oplossing te zoeken. Dit heeft onder andere al geresulteerd in het verbeteren van de belijning en bebording van de 30 km zones. Daarnaast hebben we met een verkeersdeskundige van het VVN een aantal verkeerssituaties ter plekke bekeken.

Voortgang Onlangs zijn een aantal verkeerssituaties met de Gemeente Gennep besproken. Dit was een goed gesprek en de ambtenaar is van goede wil, maar hij is ook afhankelijk van de huidige financiële situatie en de nieuwe bestuurders van de Gemeente. Daarom zijn de volgende mogelijke verbeteringen uitsluitend onder voorbehoud:

14

1

Willem Boyeweg / Brabantweg en weggedeelte tot aan de Dr. Nolensstraat: Verbetering van de markering bij de oversteek voor voetgangers. Om het verkeer op de Brabantweg beter bewust te maken van de geldende snelheid van 50 km/u zal de zogenaamde smiley “” bij deze kruising geplaatst worden. Op de Brabantweg komt een voormelding voor het vrachtwagenverbod op de Willem Boyeweg.

2

Willem Boyeweg / Rijssenbeeklaan: Ter verduidelijking van het feit dat dit een gelijkwaardige kruising is, zal op de Willem Boyeweg ( komende vanaf de randweg ) een extra bord geplaatst worden. Er wordt bekeken of de 30 km zone op de Willem Boyeweg op termijn verder uitgebreid kan worden.

3

Dr. Poelsstraat: Parkeerprobleem. De meest wenselijke aanpassingen die voortgekomen zijn uit de enquête zullen aan de bewoners voorgelegd worden.


4

Burg. Gilissenweg: De groenstrook langs “het bosje” tussen het voetpad en de rijbaan laag houden, zodat het zicht verbetert en het voetpad veiliger wordt. Met de bewoners overleggen of een 4e bloembak wenselijk is. Kijken of naast de weg een fiets-opstelplaats gemaakt kan worden nabij het Elzendaalcollege.

5

Kruising Dr. Nolensstraat / Pater Celiestraat: In overleg wordt bekeken of het zicht op het verkeer-van-rechts kan worden verbeterd.

6

Langeweg: Parkeerprobleem tussen Dr. Poelsstraat en W. Boyeweg. Er zal worden bekeken of op eenvoudige wijze extra parkeervakken gemaakt kunnen worden, op de plek waar nu een groenstrook is.

Wat staat er op de planning? Uiteraard blijven we bovengenoemde verbeteringen volgen en zullen deze naderhand geëvalueerd worden. Daarnaast worden momenteel de volgende verkeerssituaties bekeken:  Fietspad Heijenseweg.  Parkeerproblemen Heijenseweg / Stiemensweg, en onveilige verkeerssituatie Stiemensweg.  Verkeer Pagepark. Onduidelijke en onveilige situaties met betrekking tot verkeer en veiligheid kunnen gemeld worden via mail: verkeer@wijkraadgennep-zuid.nl of schriftelijk bij: Wijkraad Gennep-Zuid, Heidehof 50, 6591 XD Gennep.

Harm Otten, namens Commissie Verkeer en Veiligheid.

15


Noteer Vast in je agenda‌ 9 December 2014

Wijkraad Gennep-Zuid Organiseert: Bloemschikken Voor Volwassenen Houd publicaties en website in de gaten gaten. www.wijkraadgennep-zuid.nl 16


Advertentie

De VERSMARKT bij u in de BUURT!!!!!! VERRASSEND groot assortiment in diepvriesproducten, Snacks en frites (horecakwaliteit), Vis en groenten van v. Rijssingen Maaltijden ijs en desserts ( OOK HELDRO IJS ) Eigen slagerij; dus vlees producten tegen zeer gunstige prijs Assortiment kruidenierswaren breidt zich steeds verder uit Om ons meer te gaan profileren als supermarkt( buurt ) voor Gennep Zuid Dagelijks vers brood van bakkerij de Haas uit Haps. Tot weerziens of horens Wij staan u graag te woord OOK BEZORGEN WIJ GRATIS BIJ INSTELLINGEN EN DICHTERBIJ, Groetjes, Tonny en Mieke van de Zuidmarkt, Willem Boyeweg 118b 6591 ZZ GENNEP Tel. 0485-344722 Fax.0485-471891 e-mail: admin@zuidmarkt.com 17


Verkiezing Voorzitter Wijkraad. Juni 2014 dient de voorzitter van de Wijkraad verplicht af te treden. Bij deze vragen wij u om uiterlijk 1 juni 2014 aan de Wijkraad te laten weten indien u graag voorzitter zou willen worden De huidige voorzitter stelt zich herkiesbaar, maar laat dat u niet ervan weerhouden om bij de club te komen! In de jaarvergadering, half juni zal de verkiezing van de nieuwe voorzitter plaatsvinden. Als voorzitter geef je leiding aan het dagelijks en het algemeen bestuur tijdens vergaderingen. Het dagelijks bestuur komt ongeveer 1 x per 3 weken bij elkaar. Het algemeen bestuur komt ongeveer 2 x per jaar bij elkaar. Daarnaast ben je gesprekspartner van de gemeente en andere partijen en ondersteun je commissies indien en waar nodig. Je schrijft het voorwoord van het Zuidtreintje, ons wijkblad, minstens 2x per jaar. Je bepaalt zelf voor welke activiteiten je je actief wilt inzetten.

Lid worden van de wijkraad is een zeer dankbare invulling van je vrije tijd die zeker een verrijking van je leven zal blijken te zijn. Contactgegevens: info@wijkraadgennep-zuid.nl of een briefje naar de secretaris Angelique Stuut: Heidehof 50 6591 XD Gennep

Liesbeth Hubertus Wijkraad Gennep-Zuid Website : www.wijkraadgennep-zuid.nl 18


Samenstelling bestuur Wijkraad Gennep-Zuid Dagelijks Bestuur: Voorzitter:

Liesbeth Hubertus Lavendelstraat 33 6591 XG Gennep voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl

Secretaris:

Angelique Stuut Heidehof 50 6591 XD Gennep secretaris@wijkraadgennep-zuid.nl

Penningmeester:

Paul Noij Willem Boyeweg 89 6591 ZW Gennep penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl

ICT specialist:

Harm Otten Jasmijnstraat 18 6591 XL Gennep info@wijkraadgennep-zuid.nl

Algemeen Bestuursleden: John Michels en Johan Sauer Website: www.wijkraadgennep-zuid.nl Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112 t.n.v. Stichting Wijkraad Gennep-Zuid

“ De Wijkraad komt naar je toe deze Zomer “ 19


20


Programma Buurthuis “ VanOns ” 2014

15 mei 2014 doet de Avondvierdaagse het Buurthuis aan om 18.00 uur.

Elke 2e maandag van iedere maand om 14.00 uur in Bingo middag.

Op 22 mei 2014 verkiezingen Europees parlement in het Buurthuis.

Burendag op 27 september 2014, zie info verder in dit boekje.

Accordeon dag op 28 september 2014 van 13.00 uur tot 18.00 uur .

Kinderkledingbeurs op 05 oktober 2014.

Bingo door Buurtvereniging “ Kellerberg ” op 22 november 2014, aanvang 20.00 uur, deze Bingo is voor iedereen toegankelijk.

Op 12 december 2014 is er weer de jaarlijkse Levende Kersttocht, deze start op Bassischool “ De Ratel ”en eindigt in de Norbertus-kerk.

In en rond het Buurthuis “ VanOns “ is er op 12 december 2014 een Kerstmarkt van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Diverse actuele activiteiten zie hiervoor onze Facebook pagina --------------------------------------------------------------------------

Voor u ligt een uitgave van wijkblad “ Het Zuidtreintje ” . Op dit moment komt het wijkblad twee keer per jaar uit. Het wijkblad wordt bij alle 1700 huishoudens in Gennep-Zuid verspreid. De kosten hiervan slokken een groot deel van ons budget op. Wij zouden het wijkblad graag vaker uitbrengen. Met een bijdrage van slechts 1 €. per huishouden, zou dit al mogelijk zijn. Bij dezen willen we u dan ook vragen om een vrijwillige kleine bijdrage. Bankrekening IBAN nr. : NL53 RABO 017.05.02.112 o.v.v “ Het Zuidtreintje “ Graag ontvangt de redactie van het Wijkblad “ Het Zuidtreintje “ ook feedback van u met betrekking tot lay-out en inhoud, bij voorbaat onze dank hiervoor.

21


Foto’s Burendag

22


Maasziekenhuis Pantein

Bibliotheek Gennep

Tel.: 0485-845000

Ellen Hoffmanplein 25

Bezoektijden

Tel.: 0485- 511220

Algemene bezoektijden voor de meeste verpleegafdelingen: 09.00 – 20.00 uur. Uitzonderingen: Afdeling C4, Kind Op de kinderafdeling zijn ouders, broertjes en zusjes de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken.

Afdeling B4, Moeder De partner en evt. broertjes en zusjes zijn de hele dag welkom. Andere bezoekers kunnen in overleg met de ouders en verpleegkundigen een tijd afspreken. Voor de kraamsuites geldt dat er direct na de bevalling bezoek mag komen.

Post voor patiënten komt snel aan als u die stuurt naar: Maasziekenhuis Pantein t.a.v. ……………… Dokter Kopstraat 1 5835 DV BEUGEN

Parochie Norbertus Gennep-zuid Norbertplein 18 6591 XA Gennep Diensten, elke zaterdag om 16.00 uur en om 17.45 uur, de 16.00 uur dienst wordt verzorgd door de pastorale dienst Dichterbij. Pastoor H.J. Bouman tel. 0485-511888 Parochie tel. 0485 - 515100

Openingstijden

Maandag

13.30 uur - 17.30 uur

Dinsdag

10.00 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 17.30 uur

Woensdag

13.30 uur - 17.30 uur

Donderdag 13.30 uur - 17.30 uur Vrijdag

13.30 uur - 20.00 uur

Zaterdag

10.00 uur - 14.30 uur -----------------------------

VVV- Gennep bij Jan Linders t’ Straatje 1 6591 BP Gennep Tel.: 0485- 540266 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur – 17.30 uur Zaterdag 10.00 uur – 14.30 uur ----------------------------------

Apotheek Medsen Brugstraat 25 Tel.: 0485-545500 Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.00 uur – 17.30 uur Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur Buiten de openingstijden :

Apotheek Maasheggen in Maasziekenhuis Beugen. Tel: 0485-845732.

Email : kerk@norbertusparochie.nl

Geopend elke dag open

Website : www.norbertusparochie.nl

van 8.30 – 23.00 uur 23


Belangrijke telefoonnummers: Algemeen alarmnummer

112

Politie, Brandweer en Ambulance Apotheek Medsen

0485 - 545500

Bibliotheek Gennep

0485 - 511220

Dierenkliniek Gennep

0485 - 511872

Gemeente Gennep

0485 - 494141

Huisarts Gennep

0485 - 512317

Huisarts Ottersum

0485 - 512717

Huisartsenpost ( avond / weekend ) 0900 - 8880 Kindertelefoon

0800 - 0432 (gratis)

Maatschappelijk werk (Synthese)

0485 - 512934

Politie (niet spoedeisend)

0900 – 8844

Buurthuis “ VanOns “

0485 – 512923

Deenen Tandtechniek Gennep

0485 – 479071

Zuidmarkt

0485 - 344722

Indien u dit wenst is het mogelijk om een advertentie te plaatsen in uw Wijkblad, voor de mogelijkheden en prijzen kunt u een e-mail sturen naar: penningmeester@wijkraadgennep-zuid.nl. 24

Zuidtreintje, Jaargang 5, nummer 1 - 2014